Miniverkstad verkty og metodikk for innovasjon og nyskaping innafor HRområdet. v/prosessrettleiar Anne Bostad og Gustav Weiberg- Aurdal, KS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Miniverkstad verkty og metodikk for innovasjon og nyskaping innafor HRområdet. v/prosessrettleiar Anne Bostad og Gustav Weiberg- Aurdal, KS"

Transkript

1 Miniverkstad verkty og metodikk for innovasjon og nyskaping innafor HRområdet v/prosessrettleiar Anne Bostad og Gustav Weiberg- Aurdal, KS

2

3 L Kilde: Innoco

4 Generisk brukervennlig HR: Lokal tilpasning og støtte (3.22) Kuvaas, B., Dysvik, A. & Buch, R. Under review. Antecedents and outcomes of line managers perceived enabling HR forging a link between intended HR and employee outcomes I det store og hele opplever jeg at ulike HR-verktøy og HR-systemer i min organisasjon er fleksible nok til å kunne tilpasses mine medarbeideres ulike behov. I det store og hele opplever jeg at ulike HR-verktøy og HR-systemer i min organisasjon gjør det lettere for meg å fremstå som en god leder overfor mine medarbeidere. I det store og hele opplever jeg at ulike HR-verktøy og HR-systemer i min organisasjon gjør det lettere for meg å lykkes med mine lederoppgaver. «Innovasjon handler om å gjøre brukeren god» Stig Dagestad

5 Innenfor hvilke områder har vi behov for å tenke nytt? Mulige kriterier: 1. Stor betydning for innbyggere, brukere, medarbeidere, samarbeidspartnere 2. Store mengder ressurser går med / mange involverte 3. Virkningen av det vi gjør / kvaliteten er ikke god nok 4. Kan bidra til et negativt omdømme

6 Floker for fylkeskommunene innenfor HRområdet - eksempler 1. HR/personal er for dårlig koblet på tjenestene/svarer for dårlig på behovene i organisasjonen 2. Fylkeskommunen mangler felles identitet og kultur vifølelse svekker omdømmet? 3. Den årlige overtallighetsprosessen belastningen for de berørte 4. Lønnsforhandlingene mye tid og ressurser i forhold til gevinst? 5. For dårlig utviklede møte- og samhandlingsformer manglende arenaer og læringskultur 6. Mangler kultur for innovasjonsarbeid?

7 Floker for fylkeskommunene innenfor HRområdet - eksempler 1. HR/personal er for dårlig koblet på tjenestene/svarer for dårlig på behovene i organisasjonen 2. Fylkeskommunen mangler felles identitet og kultur vi-følelse svekker omdømmet 3. Den årlige overtallighetsprosessen belastningen for de berørte 4. Lønnsforhandlingene mye tid og ressurser i forhold til gevinst(?) 5. For dårlig utviklede møte- og samhandlingsformer manglende arenaer og læringskultur 6. Mangler kultur for innovasjonsarbeid? Velg ett av områdene og gå sammen i gruppe med de andre som ønsker å jobbe med dette. 4-7 personer på gruppa: etabler om nødvendig flere grupper på samme tema. Dersom noen av fylkeskommunene vil bruke muligheten til å jobbe med et eget tema er det rom for det. Skriv ned innovasjonsområdet dere velger som overskrift på flipoverarket

8 Verktøy vi kan bruke for å utvikle problemstilling og innovasjonsspørsmål

9 De riktige spørsmålene teller! En god innovasjonsutfordring kjennetegnes ved.. at det tar utgangspunkt i et behov at det rommer en visjon at det ikke svarer på utfordringen at det er kort, klart og motiverende, og inspirerer til HANDLING!

10 Er dette innovasjonsspørsmål? Rådmann/stab: Hvordan implementere et nytt IKTsystem slik at alle tar det i bruk? Teknisk: Hvordan skal vi få politikerne til å bevilge flere penger til vedlikehold? Helse og omsorg: Hvordan skal vi rekruttere flere sykepleiere?

11 Innovasjonsspørsmålene slik de ble Rådmann/stab: Hvordan kan vi forenkle arbeidshverdagen? Teknisk: Hvordan jobbe sammen med politikerne om en bærekraftig forvaltning av kommunale eiendommer? Helse: Hvordan ser pleie og omsorg ut når flere gode sykepleiere vil jobbe hos oss?

12 De riktige spørsmålene teller! En god innovasjonsutfordring kjennetegnes ved.. at det tar utgangspunkt i et behov at det rommer en visjon at det ikke svarer på utfordringen at det er kort, klart og motiverende, og inspirerer til HANDLING! Ta utgangspunkt i den valgte floken / innovasjons-området. Formuler et innovasjonsspørsmål i tråd med kjennetegnene. Metode: Skriv prosessorientert - fortløpende nedover på flipoverarket. Lag mange versjoner av spørsmålet. Drøft dere fram til en versjon av spørsmålet som dere vil bruke. Tid: 15 min

13 Mer forskning på behovet de bakenforliggende problemene

14 Problemtreet Hvordan utføres metoden? 1. Velg møteleder skriv inn overskriftene på flippoverarket. 2. Velg og skriv inn innovasjonspm. 3. Idemyldre deretter for å få fram de problemer som relaterer seg til innovasjonspørsmålet. Skriv dem på hver deres Post-it lapp og montér på flippover. 4. For hvert relatert problem stilles spørsmålet: Hva er årsaken til dette problemet?. Montér Post-It lappene. 5. For hvert relatert problem beskrives også konsekvenser. Montér Post-It lappene. 6. Tid: 25 min Problemstilling: Her skriver vi innovasjonspørsmålet vårt Årsaker (trinn 2): Relaterte problem (trinn 1): Konsekvenser (trinn 3):

15 Brukerperspektivet

16

17 Et egnet verktøy «Personas» I arbeidet er med å utvikle personas, er prosessen med å utvikle dem vel så viktig som selve sluttresultatet. Personas utvikles ofte for at teamet som er ansvarlig for prosjektet bedre skal kunne identifisere seg med brukernes behov. Derfor beskrives personas med bilde, navn mm. Dette gjør de som har er med i prosessen umiddelbart vet hva som kreves når noen i teamet sier «Hvordan passer dette for Anne?» Bruke tidligere ressurser og erfaringer fra andre sammenhenger Personas blir på mange måter erketyper og beskriver ofte ytterpunktene av målgruppen. De vil ofte avdekke behov som også kommer mange andre brukere til gode.

18 En mulig mal 1.Navn 2.Foto 3.Jobb 4.Utdannelse 5.Sosiale omgivelser 6.Personlighet 7.Interesser 8.Personlig historie Skap tre personas. La de tre beskrive sin opplevelse av det som leveres pr i dag. Beskriv deres behov knyttet til innovasjonsområdet. Tid: 25 min 9.Beskrivelse av bruken av det som leveres pr i dag på området 10.Behov knyttet til det aktuelle bruksområdet 11. Sitater (frustrasjoner, holdninger, verdier osv.)

19

20 5 min- hva vet vi nå? 15 min- idegenerering 5 min velge ut i fra kriterier - Er ideen gjennomførbar? - Nyttig? - Levedyktig? Velg 1 idé som dere skal arbeide videre med.

21 Flere verktøy

22 Brukerintervjuet 1. Definer et område for observasjon som er viktig å innovere sett med brukerens øyne. Gå sammen to og to. Dere skal finne ut mer om hvordan tjenesten virker for brukerne. 2. Lag en intervjuguide med åpne spørsmål som i størst mulig grad åpner for at brukeren kan komme på banen selv og snakke om sine erfaringer og hva som er viktig for ham eller henne. 3. Kontakt brukere. Fortell at intervjuet skal brukes til å lære av brukernes erfaringer. Som intervjuere vil dere gjerne kunne fortelle om det dere har lært av intervjuet til andre i organisasjonen. 4. Gjennomfør to intervju. En spør, og en skriver ned svarene. Lag et brev til bruker og / eller ta kontakt per telefon. Intervjuet kan også videofilmes og studeres i fellesskap i etterkant (utvalgte sekvenser)

23 Brukerintervjuet 1. Definer et område for observasjon som er viktig å innovere sett med brukerens øyne. Gå sammen to og to. Dere skal finne ut mer om hvordan tjenesten virker for brukerne. 2. Lag en intervjuguide med åpne spørsmål som i størst mulig grad åpner for at brukeren kan komme på banen selv og snakke om sine erfaringer og hva som er viktig for ham eller henne. 3. Kontakt brukere. Fortell at intervjuet skal brukes til å lære av brukernes erfaringer. Som intervjuere vil dere gjerne kunne fortelle om det dere har lært av intervjuet til andre i organisasjonen. 4. Gjennomfør to intervju. En spør, og en skriver ned svarene. Spørsmål - Trygg oppvekst - eksempler: Eleven Hvilke voksne personer er viktig for deg? Hvem forholder du deg til i dag? Hvordan opplever du kontakten med...? Hva trenger du hjelp til? Når opplever du at du får god hjelp? Hva skulle du ønske at var annerledes når det gjelder... Hvordan er en god dag på skolen for deg? Intervju av en person som er blitt voksen: Hvis du skulle gitt oss et råd om hva vi kunne gjort annerledes, hva ville det rådet være? Hvilken hjelp skulle du ønske at du hadde fått da du vokste opp? Spørsmål - Trygg hjemme - eksempler: Hvordan er en god dag for deg? Hva er viktig for deg for at du skal føle deg trygg hjemme? Hvilke tanker tror du barna dine har om at du bor hjemme? Hvis du skulle gi et råd til dem som kommer fra hjemmetjenestene, hva ville det være? Hva slags informasjon trenger du fra kommunen? Hvordan var informasjonen fra kommunen da du søkte om hjelp første gang? Har du fått mer eller mindre hjelp enn det du forventet? Er det noe du ønsker at var annerledes? Hvem er du mest sammen med i løpet av en uke? Hva slags tilbud kunne du tenke deg utover de du har i dag? Hvilke tanker har du om framtiden? Hva trenger du for å kunne bo hjemme framover? Har du vurdert å kjøpe tilleggstjenester fra private? Hva slags tjenester ville du da kjøpe?

24 Brukerintervjuet 5. Reinskriv og analyser intervjuet: Lag temaoverskrifter som passer og sorter svarene dere har fått. Hva er de viktigste funnene når det gjelder a) hva er viktig for bruker og b) hvordan tjenesten bør utformes? 6. Produser ideer: Hvordan kan vi utforme tjenesten annerledes og jobbe på andre måter til det beste for brukerne? 7. Ta med de viktigste funnene og ideene til et personalmøte. 8. Gjennomfør et personalmøte der dere legger fram resultatene og drøfter ideene. Leder sørger for å organisere videre oppfølgingsarbeid.

25 Perspektivering - interessentanalyse Se problemstillingen dere jobber med fra flere interessenter: Hvordan vil en innbygger se på problemstillingen? Hvordan vil en bruker se på problemstillingen? Hvordan vil samarbeidspartnere se på problemstillingen? Hvordan vil en folkevalgt se på problemstillingen? Hvordan vil kollegaer se på problemstillingen? Hvordan vil rådmannen se på problemstillingen? Hva er viktig for dem? Hvordan vil vi beskrive deres ulike behov?

26 Organisasjonsantropologen ta brukerens perspektiv 1. Definer et område for observasjon som er viktig å innovere sett med brukerens øyne. Del dere inn i grupper på arbeidsplassen. Kan gjelde noen ansatte, eller alle ansatte. 2. Oppdagelsesfase: Hver enkelt drar på oppdagelseferd. Det vil si bruker noe av sin tid til å være organisasjonsantropolog. Ta brukerens perspektiv: Forestill deg at du er bruker i de ulike situasjonene. Observer organisasjonen med sine systemer, kollegaers atferd, rutiner, kultur, språk, teknologi, informasjon osv. Bruk alle sanser. Skriv ned dine observasjoner. Du kan også skrive ned spørsmål som du synes det er grunn tilk å stille. 3. Analysefase: Sorter materialet. Prøv å lage noen temaoverskrifter som de ulike observasjonene hører inn under. Skriv ned det dere mener er spennende funn i materialet under hver av temaoverskriftene. Dette notsatet utgjør minirapporten fra deres arbeid.

27 Organisasjonsantropologen ta brukerens perspektiv 4. Idefase: Utvikle nye ideer for hvordan tjenesten kan forbedres for brukerne. Eksperimenter. Bruk gjerne brainwriting vi skriver videre på hverandres ideer. Du kan også tegne situasjoner, lage tankekart, skrive ned verdiord som er viktig for bruker (filtermetoden) og omforme tjenesten ut fra dem. 5. Del ideer på gruppen. Velg ut de beste ideene. Planlegg uttesting av de beste ideene. 6. Få godkjenning av leder til å teste ut en eller flere ideer. Observer mens uttesting foregår, noter erfaringer. 7. Evaluer uttestingene, drøft og konkluder. 8. Få godkjenning fra leder og sett ideene i system dersom de representerer en forbedring eller en innovasjon (nytt, nyttig, nyttiggjort).

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Veileder Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Til elever og lærere Formålet med veilederen er å bidra til at elevene og læreren sammen kan vurdere og forbedre opplæringen i fag. Vi ønsker

Detaljer

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland.

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland. SMART inspirerer til entreprenørskap! Kunnskap om lokalsamfunnet og bruk av egen kreativitet utvikler evnen til å bidra til positive forandringer for seg selv og andre! Alle snakker om været, men? Med

Detaljer

Hvilken metode? Hvilken metode?

Hvilken metode? Hvilken metode? Hvilken metode? Tjenester er komplekse og designprosessen likeså. Da er det godt å få litt hjelp på veien.. Dette kortet hjelper deg å velge riktig metode til riktig formål i prosessen! Hvilken metode?

Detaljer

MITT HJEM MIN ARBEIDSPLASS

MITT HJEM MIN ARBEIDSPLASS MITT HJEM MIN ARBEIDSPLASS ARBEIDSHEFTE INNLEDNING Prosjektet «Mitt hjem Min arbeidsplass» handler om utfordringer med å motta hjelp hjemme og å gi hjelp i private hjem. Prosjektet er et samarbeid mellom

Detaljer

En guide til kundeorientering i kollektivtrafikken. Ruters kundestrategi

En guide til kundeorientering i kollektivtrafikken. Ruters kundestrategi En guide til kundeorientering i rafikken Ruters kundestrategi 1 Om denne guiden Denne guiden gir deg en introduksjon til hvordan vi jobber med kundeorientering i Ruter. Den kan brukes som en veiviser og

Detaljer

Spørreundersøkelser - et verktøy for utvikling og forbedring i Ås kommune

Spørreundersøkelser - et verktøy for utvikling og forbedring i Ås kommune Ås kommune Håndbok for ledere Spørreundersøkelser - et verktøy for utvikling og forbedring i Ås kommune pr. desember 2004 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 PLAN OG RAPPORTERINGSSYSTEM MED BALANSERT

Detaljer

Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler

Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler Bakgrunnen for møte 13 (I og II) I forbindelse med uønskede hendelser i Statoil, skal det skrives en Rapport Uønsket Hendelse (RUH). Rapporten skal inneholde

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

Hvordan få fram den enkeltes unikhet og behov? Hva er miljøarbeiderens viktigste bidrag? Hvilke rammebetingelser bør være til stedet?

Hvordan få fram den enkeltes unikhet og behov? Hva er miljøarbeiderens viktigste bidrag? Hvilke rammebetingelser bør være til stedet? «Mange bekker små» AV OLAV OSE EVENSEN vernepleier og avdelingssjef ved Avdeling for voksen habilitering, Nordlandssykehuset i Bodø. Jeg ønsker å formidle noen av de erfaringene vi i psykiatrisk innsatsteam,

Detaljer

På leting i hverdagen 5 øvelser Anbefales brukt som forarbeid og i fase 1. DET KUNNE VÆRT ANNERLEDES!

På leting i hverdagen 5 øvelser Anbefales brukt som forarbeid og i fase 1. DET KUNNE VÆRT ANNERLEDES! På leting i hverdagen 5 øvelser Anbefales brukt som forarbeid og i fase 1. DET KUNNE VÆRT ANNERLEDES! MÅL Å trene elevenes evne til problemløsing At elevene skaffer seg grunnlag til å lage problemstillinger

Detaljer

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte VEILEDERHEFTE Gjør noe med det! -Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte SE MULIGHETENE! Ungt Entreprenørskap Forlag 2011 1 Gjør

Detaljer

Slik skaper du Personas og fanger målgruppen. White paper

Slik skaper du Personas og fanger målgruppen. White paper Slik skaper du Personas og fanger målgruppen White paper Slik skaper du Personas og fanger målgruppen For å nå frem med budskapet ditt er det avgjørende å virkelig forstå målgruppens situasjon. De fleste

Detaljer

Hovedmålsettingen med Etikkarbeidet som beskrevet i prosjektbeskrivelsen fra 2008 er som følger:

Hovedmålsettingen med Etikkarbeidet som beskrevet i prosjektbeskrivelsen fra 2008 er som følger: Evaluering av prosjektet Utvikling av systematisk etisk arbeid i omsorgstjenesten i Larvik kommune 2008 2010 en spørreundersøkelse 1 Innledning Vi startet i 2008 prosjektet Utvikling av systematisk etisk

Detaljer

Rapport fra utviklingsprogrammet Kvinnekompasset I Vesterålsregionen

Rapport fra utviklingsprogrammet Kvinnekompasset I Vesterålsregionen Vesterålsregionen Rapport fra utviklingsprogrammet Kvinnekompasset I Vesterålsregionen Deltakerne i Kvinnekompasse Samling på Naustet i Sigerfjord. Foto: Hilde Jørgensen Bakgrunn for utviklingsprogrammet

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Veileder for e-handelsanalyse

Veileder for e-handelsanalyse Veileder for e-handelsanalyse Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Område 1 interessenter og rammevilkår... 6 Område 2 Anskaffelser og praksis... 9 Område 3 IKT E-handelsløsning... 12 Område 4 Endring-

Detaljer

METODESAMLING TJENESTEDESIGN

METODESAMLING TJENESTEDESIGN METODESAMLING TJENESTEDESIGN Kontaktpunktkart Metodenavn Lar deg få oversikt over alle kontaktpunkter mellom brukeren og tjenesten, og hvordan de henger sammen. Metodens gevinst Kontaktpunktkart Sorteringssymbol

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

Nasjonale prøver 01.09.14

Nasjonale prøver 01.09.14 Nasjonale prøver 01.09.14 Veiledning til lærere Regning 5. trinn «Nasjonale prøver gir informasjon om hvordan elevene mestrer lesing, regning og engelsk» Bokmål Innhold 1 Nasjonal prøve i regning for 5.

Detaljer

Sammen er vi dynamitt!

Sammen er vi dynamitt! Sammen er vi dynamitt! Hvordan fungerer samarbeidet mellom de ulike profesjonene ved en institusjon? I hvilken grad er det preget av tverrfaglighet eller flerfaglighet? SA 205S 000 / SA 203S 000 Bacheloroppgave

Detaljer

Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi?

Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi? KS Omdømmeprosjekt Attraktiv arbeidsgiver Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi? Utviklet av Borghild Eldøen, Eldøen kommunikasjon DEFINISJONER Kommunikasjon - informasjon I norsk språkbruk brukes ofte

Detaljer

samarbeid på tvers Muliggjøring av muligheter gjennom Sosialt entreprenørskap som virkemiddel RAPPORT

samarbeid på tvers Muliggjøring av muligheter gjennom Sosialt entreprenørskap som virkemiddel RAPPORT RAPPORT Muliggjøring av muligheter gjennom samarbeid på tvers Sosialt entreprenørskap som virkemiddel NAV SOSIAL GRÜNERLØKKA SOSIALENTREPRENØR KREM NÆRINGSLIV Denne læringsrapporten er utarbeidet av KREM,

Detaljer

Den humanitære Nansen

Den humanitære Nansen HAR DU EN NANSEN ELLER AMUNDSEN I DEG? Undervisningsopplegg for vgs. LÆRERVEILEDNING Den humanitære Nansen Undervisningsopplegget er utviklet på oppdrag fra Utenriksdepartementet og på vegne av den nasjonale

Detaljer

Velkommen til KLART JEG KAN programmet

Velkommen til KLART JEG KAN programmet Innsyn gir utsyn Modul 1 Velkommen til KLART JEG KAN programmet - bli kjent Intensjonen med Klart jeg kan programmet er at du skal få innsyn i hvem du er, dine ressurser og muligheter. Du skal få økt utsyn,

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn ÅRSPLAN 2014-2015 Moholt barnehage, Prestekrageveien 14 Moholt barnehage har ni avdelinger fordelt på to hus sentralt plassert i og ved Moholt

Detaljer

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK Psykososialt arbeidsmiljø HELSE / MILJØ / SIKKERHET ISBN 82-91869-07-3 Vest-Ager fylkeskommune Design og trykk: Bjorvand & Skarpodde AS FORORD Vest-Agder fylkeskommunes

Detaljer

Nasjonale prøver 01.09.14

Nasjonale prøver 01.09.14 Nasjonale prøver 01.09.14 Veiledning til lærere Lesing 5. trinn «Nasjonale prøver gir informasjon om hvordan eleven mestrer lesing, regning og engelsk». Bokmål Innhold 1 Nasjonal prøve i lesing for 5.

Detaljer

O M Å V E L G E D E T E T I S K E P E R S P E K T I V Etisk Regnskap 2000

O M Å V E L G E D E T E T I S K E P E R S P E K T I V Etisk Regnskap 2000 O M Å V E L G E D E T E T I S K E P E R S P E K T I V Etisk Regnskap 2000 Innhold Forord side 3 Om å velge det etiske perspektiv. side 4 ETISK REGNSKAP - hvorfor gjør vi det - hvordan - og hva så videre?

Detaljer