Høy befolkningsvekst og voksende gjeld

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høy befolkningsvekst og voksende gjeld"

Transkript

1 Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Lillesand kommune hadde i 2010 et meget høyt aktivitetsnivå - en konsekvens av antall nye lillesandere og styrking av tjenestetilbudet. I hele denne vekstperioden har administrasjonen hatt fokus på kostnadseffektiv utvikling. Fremtiden tvinger frem valg om hva som er og vil bli et godt nok tjenestenivå - og kommunale oppgaver. Årets regnskap viser et netto driftsresultat på ca kr 21,8 mill inkl havn. Resultatet henføres til et uvanlig høyt investeringsnivå samt nøktern drift, god budsjettdisiplin og godt samspill mellom politikk og administrasjon. Momskompensasjon fra investeringer bidrar til å blåse opp netto driftsresultat i forhold til vedtatt budsjett. Det er brukt ca kr 22,6 mill av denne momskompensasjonen i drift. Som kjent faller denne muligheten bort i Allerede fra 2012 har bystyret vedtatt at all momskompensasjonen fra investeringer skal gå til å redusere låneopptak. Momsinntekter utover budsjett er avsatt på et eget fond i tråd med bystyrets intensjon. Kommunens disposisjonsfond er dermed økt med ca kr 1,1 mill fra 2009 til 2010, før overskudd på ca kr 1 mill eventuelt avsettes. I tertialrapportene disponerte Bystyret antatte merinntekter, deriblant fra skatt og rammetilskudd, til økte utgifter blant annet til planavdelingen (endring i GKRS/ regnskapsforskriften), barnehage, brøyting, flyktningtjenesten samt til reduserte inntekter fra utbytte, gebyrer og rentekompensasjon ol. Totalt utgjorde tilleggsbevilgningene i tertialrapportene ca kr 14,4 mill. Langsiktig gjeld uten pensjonsforpliktelser er økt med ca kr 166,6 mill i 2010, og utgjør per ca kr 761,5 mill. Ved utgangen av 2010 var det tatt opp ca kr 12,9 mill for lite i lån i forhold til både regnskap og budsjett. Dette låneopptaket gjøres dermed i Lillesand har et netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter på 3,7 % ned fra 6,5 % i Resultatet er bedre sammenlignet med gjennomsnittet for kommuner i Aust-Agder (2,7 %), kommunegruppe 7 (2,5 %), alle kommuner (2,1 %) og Knutepunkt Sørlandet (1,7 %). Nøkkeltall for gjeldsutvikling viser at kommunens gjeldsbelastning øker kraftig, og gir klare signaler om hvilke utfordringer kommuneøkonomien møter fremover. Foreløpige tall fra KOSTRA viser et generelt svakere netto driftsresultat for 2010 sammenlignet med Det er pr ca 593 årsverk i kommune, derav 19 årsverk er økt siden samme dato I hovedsak gjelder dette nye barnehageplasser og etablering av bolig for mindreårige flyktninger. Det gjennomsnittlige sykefraværet er på 7,1 % i 2010, tilsvarende ca 42 årsverk. Nærværet øker dermed i forhold til tidligere år, og det jobbes med ulike tiltak for at denne positive trenden skal fortsette. Dette fokuset er spesielt viktig med tanke på vedtatte innsparingstiltak i Befolkningsveksten i Lillesand er stor, fra til økte befolkningen med 248 personer, det vil si 2,62 %. Spesielt er det å merke seg antall fødsler i kommunen som steg med hele 20,34 % (24 barn) fra 2009 til Denne markante økningen merkes først på helsestasjonen, der presset har vært stort. I nær fremtid vil denne fødselsboomen gi store utfordringer innenfor barnehage- og skolesektoren. Gjennom året har organisasjonen vist fleksibilitet. Det er all grunn til å gi ansatte honnør for jobben som gjøres. Jan Henning Windegaard Rådmann

2 2 1 LESEVEILEDNING FOR ÅRSBERETNING VISJON OG MÅL FOR LILLESAND KOMMUNE VISJON HOVEDMÅL FOR PLANPERIODEN DELMÅL KOMMUNENS ORGANISERING OG ÅRSVERK ORGANISERING BEMANNING/ÅRSVERK VESENTLIGE FORHOLD I BUDSJETT RESULTAT REGNSKAPSPRINSIPPER KOSTRA-TALL FOR LILLESAND KOMMUNE FOLKETALL REGNSKAPSRESULTAT FOR LILLESAND KOMMUNE DRIFT Hovedtrekkene Økonomisk oversikt drift - med kommentarer Total drift regnskapsskjema 1A og 1B KORT OM FINANS FREMTIDSUTSIKTER NØKKELTALL UTVIKLING I NETTO DRIFTSRESULTAT SOLIDITET MÅLT GJENNOM GJELDSGRAD DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSUTGIFTER FINANSUTGIFTER OG FINANSINNTEKTER REGNSKAP DRIFT INNLEDNING REGNSKAPSSKJEMA 1-A - INNTEKTER TIL FORDELING REGNSKAPSSKJEMA 1-B - FORDELTE INNTEKTER Rammeområde 0 - Fordelingsutgifter Rammeområde 2 - Folkevalgte Rammeområde 3 - Rådmannens stab Rammeområde 4 - Sektor for helse og kultur Rammeområde 5 - Skole Rammeområde 6 Barnehage Rammeområde 7, 8 og 9 - Tekniske tjenester inkludert VA og havn REGNSKAP FOR INVESTERING INNLEDNING TOTALT INVESTERINGSREGNSKAP INVESTERINGER I ANLEGGSMIDLER ARBEIDSGIVERPOLITIKK OG LEDELSE LIKESTILLING LEDELSE HMS ARBEID KOMPETANSE LØNNSPOLITIKK REKRUTTERING MEDBESTEMMELSE ETISKE RETNINGSLINJER MEDARBEIDERSAMTALE...52

3 3 10 PERSONALSTATISTIKK KJØNNSFORDELING - FASTE STILLINGER DELTIDSSTILLINGER ALDER OG PENSJON REKRUTTERING SYKEFRAVÆR (EGEN- OG LEGEMELDT) PERSONSKADER LIKELØNN RESULTAT AV LOKALE LØNNSFORHANDLINGER SAMARBEIDSUTVALG SOM OMHANDLER ARBEIDSGIVERPOLITIKK...64 VEDLEGG:...65

4 4 1 LESEVEILEDNING FOR ÅRSBERETNING 2010 Årsberetning 2010 delt inn i to deler: o del 1: overordnet sektor o del 2: enhetenes rapporter Del 1 omfatter den lovpålagte delen av årsberetningen, jfr. Kommuneloven 48. I årsberetningen skal det gis opplysninger om forhold som er viktige for å bedømme kommunens økonomiske stilling og resultat av virksomheten, som ikke fremkommer av årsregnskapet, samt om andre vesentlige forhold. Del 1 innleder med kommunens visjon og mål samt kommunens organisering og årsverk. Deretter beskrives vesentlige forhold i budsjett 2010, resultat 2010 og utvalgte nøkkeltall. Videre kommenteres kort regnskap for inntekter til fordeling (regnskapsskjema 1A) og inntekter til fordeling per rammeområde på drift (regnskapsskjema 1B) samt regnskap for investering (2A og 2B). For helhetens skyld samles alt som gjelder arbeidsgiverpolitikk og ledelse samt personalstatistikk til slutt, selv om kun deler av dette er lovpålagt rapportering. Del 2 omfatter enhetenes rapporter, som beskriver virksomhetene i kommunen mer detaljert. Forside foto: Vinh Huu Nguyen

5 5 2 VISJON OG MÅL FOR LILLESAND KOMMUNE Kommuneplanen rulleres og skal etter planen behandles i løpet av Det arbeides med en ny struktur for mål, slik at koblingen mellom kommuneplan og økonomiplan blir tydeligere, jfr. ny plan- og bygningslov. Økonomiplanen vil være lik kommuneplanens handlingsdel, hvor tiltakene basert på mål i kommuneplanens samfunnsdel fremkommer. 2.1 VISJON I kommuneplan for fremkommer følgende visjon for kommunen. Visjon: Lillesand unik, trygg og skapende! 2.2 HOVEDMÅL FOR PLANPERIODEN For å møte fremtidens utfordringer, er det trukket opp følgende hovedmål for Lillesand kommune: 1. Sikre en bærekraftig utvikling og ressursforvaltning 2. Sikre trygghet, livskvalitet og gode oppvekstvilkår 3. Styrke og utvikle kommunen som organisasjon og arbeidsplass 2.3 DELMÅL Kommuneplanen spesifiserer følgende delmål inndelt etter tema som økonomiplanens handlingsdel skal bidra til at oppnås på kort og lang sikt: BÆREKRAFTIG UTVIKLING o Å bli mer ressurseffektive, o Øke kjennskap til lokaldemokratiet og bidra i samfunnsplanlegging, o Øke innbyggeres og lokalsamfunnets bevissthet om bærekraftig utvikling, o Å redusere bilbruken, o Mest mulig gjenvinning av avfall. NATUR OG MILJØVERN o Opprettholde det mangfold av arter og naturtyper som finnes i Lillesand, o Sikre livsmiljøet for levende organismer i vann og på land, o Bærekraftig landbruk og utmarksforvaltning, o Forsvarlig og bærekraftig forvaltning av høstbare vilt og fiskeressurser, o Minst mulig avfall, o Minst mulig luftforurensninger, o Minst mulig utslipp av klimagasser, o Minst mulig utslipp av annen forurensning. FOLKEHELSE, LEVEKÅR OG LIVSKVALITET o Flere leveår med god helse og trivsel, o Ingen helseforskjeller mellom sosiale lag, etniske grupper og kjønn,

6 6 o Lokalsamfunnet har tydelige spor av sine kulturelle og historiske røtter, o Folkehelseaspektet er integrert i all samfunnsplanlegging og arealplanlegging. KULTUR o Arbeide for framtidsrettede kulturtjenester/ framtidsrettet kulturformidling og samtidig sikre et kulturtilbud for grupper som i dag ikke når frem til eksisterende tilbud, o Sikre målrettethet, helhetstenking, felles strategi og samarbeid på kulturfeltet i egen organisasjon, og i samspill med lag og foreninger, o Ha hovedfokus på barn og unge/ familien og på nærmiljøene; ved å starte med barna satser en langsiktig, og ved å satse på nærmiljøene skapes levende sosiale miljøer, o Ivareta frivilligheten som skal være en viktig motor i kulturlivet; en unik ressurs som må stimuleres til forsatt aktivitet. OPPVEKST o Lillesand er et godt sted å vokse opp, hvor miljøet til den enkelte preges av trivsel, trygghet, kvalitet og medvirkning, o Kommunens virksomhet preges av helhetlig tenkning rundt barn, unge og deres familier, o Alle små og store innbyggere skal oppleve tilhørighet, o Brukermedvirkning, både når det gjelder individ, gruppe og samfunn. BARNEHAGER o Barnehageplasser for alle som ønsker det, o Barn i Lillesand skal ha gode barnehager, o Kompetanse på alle nivå som en forutsetning for kvalitet i barnehagen, o Satsing på barn under tre år, o Sikre en god overgang mellom barnehage og skole. SKOLER o Alle barn i Lillesandskolen skal få mulighet til å utvikle sine evner og talenter, o Sikre en kvalitativt god skole, både det fysisk og det psykososiale skolemiljøet, o Kompetanse hos de ansatte som en forutsetning for kvalitet i skolen. OMSORG OG PLEIE o Kommunen skal ha god beredskap for å håndtere eldrebølgen, o Kommunen skal kunne tilby sykehjemsplasser og hjemmebasert pleietjeneste av høy kvalitet, o Kommunen skal ha et godt bo og omsorgstilbud til eldre og eldste eldre, o Kommune skal ha en dekningsgrad på sykehjemsplasser på 25 %. HABILITERING o En helhetlig tjenesteyting, o Tilstrebe god livskvalitet ut fra individuelle behov, o Høy kompetanse blant ansatte. GODE BOLIGER OG GODT BOMILJØ o God tilgang til boligtomter for alle typer boliger, o Kommunen skal kunne tilby boligområder av høy standard med kvaliteter som for eks. fornybar varme og livsløpsstandard, o Bomiljøene er trygge, sikre, sunne og attraktive,

7 7 o Nye boligområder skal ha en universell utforming, både for boligene og uteområdene. OFFENTLIGE ROM OG MØTEPLASSER o Lillesand skal ta vare på kulturarven og evner å vise åpenhet for nye og tidsmessige inntrykk og impulser, o Lillesand skal ha attraktive møteplasser for folk i alle aldre og med ulike behov. NÆRING OG REISELIV o En kommune for Agder-relatert virksomhet, o En kommune med fokus på nyskapning, o En kommune som ivaretar eksisterende næringsliv, o Medvirke til opprettholdelse og videreutvikling av et variert og bærekraftig næringsliv. LILLESAND I AGDER-REGIONEN o Lillesand oppfattes å være viktig del av sentrum på Agder, o Lillesand har et utstrakt samarbeid med nabokommuner, regionale myndigheter og næringsliv, o Lillesand er en attraktiv samarbeidspartner, også i interkommunale fora. ORGANISASJONEN LILLESAND KOMMUNE o Skal være en fleksibel organisasjon som tar innover seg endringene i samfunnet, o skal fremstå som en faglig sterk organisasjon, o skal gi like muligheter for ansatte og brukere uavhengig av kjønn, rase eller religion. ØKONOMISKE DELMÅL Kommunen har 4 delmål for økonomiarbeidet i henhold til årsbudsjett 2010 og økonomiplan : 1. Handlefrihet i egne prioriteringer 2. Frihet over egne ressurser 3. Kontroll over egen virksomhet 4. Stabilitet og økonomisk forutsigbarhet.

8 8 3 KOMMUNENS ORGANISERING OG ÅRSVERK 3.1 ORGANISERING Organisasjonskartet nedenfor viser politisk og administrativ organisering pr Figur 1: Organisasjonskart per Bystyret Klagenemnd Kontrollutvalg Administrasjons- Formannskap Tjenesteutvalg Planutvalg utvalg Rådmann Stab/støtte Sektor for helse og kultur Sektor for skole og barnehage Teknisk sektor Habilitering Kultur og bibliotek Tingsaker skole Prestholt barnehage Drift og forvaltning Omsorg sentrum Familie og oppvekst Brentemoen skole Borketun barnehage Bygg og eiendom Omsorg Høvåg NAV (Sosial- og flyktningtjenesten) Lillesand ungdomsskole Hæstad barnehage Vann og avløp Borkedalen skole Blåbæråsen barnehage Høvåg skole Politisk har kommunen en utvalgsmodell med Tjenesteutvalg, Administrasjonsutvalg og Planutvalg, i tillegg til Formannskap og Bystyre. I kommuneplanens kapittel Organisasjonen Lillesand kommune er det flere målsettinger som det rapporteres på nedenfor. Mål: Lillesand kommune skal være en fleksibel organisasjon med profesjonell ledelse som evner å ta opp og tilpasse seg de endringene som skjer i samfunnet for øvrig. Administrativt har Lillesand kommune en sektormodell med en sektorleder for Helse og kultur, en for Skole og barnehage og en for Teknisk sektor. Totalt er det 18 enheter i kommunen, hvor enhetslederne rapporterer til sektorsjefene. Kommunen er/har vært organisert etter prinsippene: liten stab/støtte, stor grad av delegering innenfor personal, økonomi, fag og informasjon, robuste og oversiktelige enheter samt helhetlig ressursinnsats.

9 9 Rådmannen har en fortløpende vurdering av ressurser og organisasjonsstruktur for å sikre riktig kvalitet på tjenestene i forhold til vedtatte rammer. I 2010 har målet vært å rendyrke linjeledelse og stab/støtte funksjoner. Arbeidet har blant annet ført til at flere funksjoner er overført fra sektorene til rådmannens stab. Arbeidet har gitt følgende organisasjonsendringer: o Arkiv sak 10/452-4: Kultur og informasjon deles. o Kultur og bibliotek danner en egen enhet og blir liggende i Sektor for helse og kultur med Elisabeth Dahl som enhetsleder. o Det opprettes en Informasjonsavdeling i rådmannens stab bestående av Kommunetorg og informasjonsleder. o Arkiv sak 10/528: o Kommuneplanlegging og eiendom flyttes fra Teknisk sektor til Rådmannens stab. o Prosjektledelse flyttes fra EBE til Rådmannens stab, og fagleder for vaktmestere konstitueres som enhetsleder for EBE. o Arkivsak 09/3145 o Konstituert enhetsleder for EBE tilsettes fast. o Arkivsak 08/3560 o Sektorsjef for Teknisk sektor slutter, det konstitueres ny sektorsjef. o BY sak 142/09 o Enhetsleder for Blåbæråsen barnehage tilsettes og resten av nytt personale Barnehagen drives i midlertidige lokaler på Fagertun (tidligere LUS), Fjeldal og Rosenberg. o Ungdomstrinnet ved Tingsaker skole legges ned, elevene flyttes over til Lillesand ungdomsskole. o Tingsaker skole omdefineres til barneskole. o Arkivsak 10/ o Konstituert sektorsjef for Teknisk sektor tilsettes fast. Endringene påvirker rammeområdene Rådmannens stab, Sektor for helse og kultur og teknisk sektor. Der budsjettmidler til disse tjenestene kan knyttes til adskilte ansvar, flyttes disse til nytt rammeområde. Der økonomireglementet blir påvirket gjennom endring i fordelingen mellom rammeområder, justeres dette fortløpende. Ved overgangen til 2010 flyttet Familie og oppvekst sammen med PPT til leide lokaler i Vestregate 7. Samlokaliseringen førte til en flytteprosess i rådhuset der tjenester som organisatorisk hører sammen ble samlokalisert. Det ble lagt til rette for bedre kontorforhold for politisk ledelse. VA ble flyttet fra Fyresmoen til rådhuset. Ved overgang til 2011 er kontor kapasiteten i rådhuset sprengt. 3.2 BEMANNING/ÅRSVERK Pr var det 593,44 faste årsverk i kommunen fordelt på 767 personer. Tabell 1: Antall årsverk Årsverk 525,2 544, ,4 Personer Økningen i antall årsverk fra til er på totalt 20,4. Endringene fremkommer i tabellen nedenfor. Alle stillinger er registrert i et hjemmelsregister. Det er kun rådmannen som kan opprette eller nedlegge stillingshjemler.

10 10 Tabell 2: Antall årsverk fordelt på enhet/sektor Årsverk 2009 Årsverkl 2010 Økning/ reduksjon Politiske vedtak Adm. vedtak Enhet/avdeling Kommentarer til gjennomført endringer: BS 10/528 Kommuneplanlegger, eiendomsrådgiver og prosjektleder bolig og Rådmannens stab 3,2 6,2 3,0 3,0 eiendom flyttes fra teknisk sektor. Personal og kompetanse, HTV/VO 6,0 5,2-0,8-0,8 0,5 årsv. slettet, 0,3 årsv. tilbakeført til arkiv. IT og arkiv 8,0 9,0 1,0 1,0 BS 142/09 Konsulentmidler omgjort til fast fagleder IT. 0,3 årsv. slettet på IT og 0,3 årsv. tilbakeført arkiv fra personal og kompetanse. Informasjonsavdelingen 5,4 5,4 BS 10/452 Informasjonsleder og kommunetorg flyttet fra sektor for helse og kultur, 6 årsv. 0,6 årsv. overført til sektorsjef helse og kultur og sektorsjef skole 5,4 og barnehage. Økonomi stab 2,5 2,0-0,5 Konsulent overført og fordelt til sektorsjef skole og barnehage og til sektorsjef helse -0,5 og kultur., lønn og skatt 8,8 8,8 0,0 0 0 Sektorsjef helse og kultur 3,7 3,7 0,0 Redusksjon på 0,25 årsv. kultursekretær. Overført 0,25 årsv. fra økonomi stab. Kultur og bibliotek 8,3 8,3 BS 10/452 Informasjonsleder og kommunetorg flyttet til rådmannen. 0,1 årsv. økning bibliotek. Registerering av 0,6 årsv. som tidligere ikke har vært 8,3 innrapportert pga vikar bruk. Kultur og informasjon 13,6-13,6-13,6 Omsorgstjenester Høvåg 29,2 30,2 1,0 1 årsv. overført fra omsorgstjenester 1,0 sentrum 1 årsv. overført til økn. til av Høvåg 14 deltidstillinger. Omsorg. Omsorgstjenester sentrum 108,0 109,0 1,1 Rusforebyggende tiltak med 2 årsv. overført fra familie og oppvekst. (Adm. økn. 1,1 5 %. Turnusjustering). Familie og oppvekst 17,4 23,2 5,8 7,7 BS 142/09 s. 56. Eng. endret til fast barnevernsped. 0,5 årsv. og 0,10 årsv. midlertidig økn. for jordmor i ,9 Flyktn.bolig for mindreårige 7,2 årsv. Habilitering 73,5 74,84 1,3 Økn. 1,26 årsv.budsjett 2010 og justert 1,26 med 0,1årsv. pga. desimaler NAV flyktning og sosial 7,7 7,7 0,0 Sektorsjef skole og barnehage, grunnskole - og barnehage felles 6,8 6,8 0,0 Voksenopplæringen 6,5 6,5 0,0 Høvåg skole 34,3 34,2-0,1-0,1 Borkedalen skole 37,9 37,9 0,0 Brentemoen skole 19,3 20,3 1,0 1 Gr.skole felles redusert med 0,6 årsv. og 0,25 årsv. overført fra økonomi stab og 0,3 årsv. overført fra informasjonsavd. BS 142/09 Økning pga. forsterket opplæring. Tingsaker skole 29,5 22,1-7,4-7,4 BS 142/09. Ungdomsskole elever flyttet til Lillesand ungdomsskole. Økt antall elever i barneskolen. Lillesand ungdomsskole 28,8 37,6 8,8 8,8 BS 142/09. Elever flyttet fra Tingsaker skole, og økt antall elever. PPT 3,9 3,9 0,0 Hæstad barnehage 9,0 10,2 1,2 Økt antall barn, dermed økt statstilskudd og 1,2 foreldrebetaling. Prestholt barnehage 11,3 11,3 0,0 Borketun barnehage 20,8 20,8 0,0 Blåbæråsen barnehage 6,0 12,0 6,0 6,0 BS 142/09 Økt antall barn fra Teknisk sjef 1,0 1,0 0,0 BS 10/528 Kommuneplanlegger og Drift og forvaltning 33,7 31,7-2,0-2,0 eiendomsrådgiver flyttet til rådmannen Bygg og eiendom 32,6 33,6 1,0 2 BS 10/528 Prosjektleder bolig og eiendom flyttet til rådmannen. BS 09/142 Økning av 1 årsv. vaktmester og -1,0 1 årsv. renhhold.. VAR 10,0 10,0 0,0 Sum ,44 20,41 19,0 1,4 Utfordringer Det er en relativt stor vekst i nye årsverk, som følge av større etterspørsel etter kommunale tjenester. Organisasjonen må være i en kontinuerlig prosess for å analysere hvordan ressurser kan benyttes best mulig. Teknologiske muligheter må benyttes bedre og videreutvikles.

11 11 Eksempler på økt etterspørsel er statlig pålegg om forsterket opplæring, oppretting av flyktningbolig for mindreårige, innføring av rett til barnehageplass, flere ressurskrevende tjenester innenfor habilitering og pleie og omsorg og økt bygningsmasse. 4 VESENTLIGE FORHOLD I BUDSJETT 2010 Tekniske endringer i budsjettering i forhold til budsjett 2009: Moms fra drift og momskompensasjon fra både drift og investering budsjetteres i drift. Momskompensasjonen budsjetteres etter forsiktighetsprinsippet Forsikringer, EDB-avtaler, seniortiltak bonuser og lignende er fordelt per enhet fremfor en samlet budsjettpost som fordeles på slutten av året. Tilrettelegging for næring er organisert under rammeområde teknisk drift og forvaltning, jfr. nytt økonomireglement. Sentrale inntekter Inntektssystemet for kommunene var lite forandret fra 2009 til I de frie inntektene Helårseffekt i nye tiltak opprettet i 2009: o Tilskudd til private barnehager som følge av forskrift om likeverdig behandling av private barnehager i forhold til offentlige tilskudd, jfr. revidert budsjett Dette er en usikker post, da regnskap 2009 til både kommunale og private barnehager må være avlagt, før endelig beregning kan gjøres. o Forsterket tilbud førskole (bhg - flere søknader), jfr. revidert budsjett 2009 o 4,5 årsverk skole til økte timetall fysisk aktivitet og forsterket opplæring, jfr. statsbudsjett 2009 o Samlokalisering av Familie og oppvekst mfl. I 3. etasje i NAV-bygget som forberedelse på Samhandlingsreformen o Flere ressurskrevende tjenester habilitering og omsorg sentrum, jfr. revidert budsjett 2009 o FDV-kostnader til økt areal: Fjeldal bhg, jfr. revidert budsjett 2009 o Teknisk sjef finansiert kun med kr i B2009 o Årsverk til midlertidig barnehage på Fjeldal, jfr. revidert budsjett 2009 helårseffekt 2010 Endringer i forslag til statsbudsjettet fra 2010: Økt krav til finansiering av private barnehage (85 % til 88 %), jfr. statsbudsjett. Virkningen for Lillesand kommune blir kjent, når regnskapene for 2009 er avlagt for private og kommunale barnehager. Reduserte refusjoner til ressurskrevende tjenester allerede fra Ukjent hvilke endringer som vil gjelde for kommunens regnskap Dette vil komme i forslag til statsbudsjett I rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan er det lagt inn refusjonsmodellen for Endringer fra 2010: Redusert positivt premieavvik pensjon kr 3,5 mill Lønnsvekst helårseffekt 2009 (basis lønnsmasse per september) + 3,5 % lønnsvekst i 2010 (lønnsglidning, ans.opprykk, lønnsoppgjør sentralt og lokalt) Bonuser seniortiltak

12 12 Generell prisvekst på kjøp av varer og tjenester, hvor kjøp av tjenester gjerne inkluderer lønnsvekst hos leverandørene Finansiert næringsfond og annonsering kr Finansiert teknisk sjef og driftsbudsjett Økte finansutgifter renter og avdrag Nye oppgaver fra staten deriblant innen skole og barnehage Driftsleder IKT grunnet utfasing av konsulentkjøp Ny portalløsning og informasjonsarbeid Tabellen nedenfor viser økte netto driftsutgifter i 2010-kroner grunnet videreførte tiltak fra 2009 eller nye tiltak fra Tabell 3: Nye tiltak i vedtatt budsjett 2010 VIDEREFØRTE OG NYE DRIFTSTILTAK - beløp i hele tusen Nye Inne i Tillegg til 2010 Enhet årsverk B Valg Utgifter til valg IKT Driftsleder IKT Kultur og informasjon Jernbyrden (ble finansiert av disp.fond i 2009) Kultur og informasjon Grafisk profilhåndbok og diverse utgifter informasjonsarbeid Omsorg Sentrum Reduserte refusjoner ressurskrevende tjenester - 1 bruker Habiliterering Ny bruker i desember avlastning - 1 årsverk Habiliterering 3 dagtilbud i gruppe, 1 i 2009 og fra årsverk Habiliterering Kjent bruker i 2009 med økte tjenester 0,4 årsverk Habiliterering Reduserte refusjoner ressurskrevende tjenester - 9 brukere Kroksteinåsen, midl. Avdeling Fjeldal midlertidig bhg uten FDV - tillegg helårseffekt 6 årsverk opprettet ' Kroksteinåsen, midl. Avdeling Ny midlertidig barnehage inkl. FDV - gamle LUS fra , overføres Kroksteinåsen bhg i 1. kvartal Teknisk sjef Helårseffekt stilling teknisk sjef + driftsbudsjett Teknisk sjef Næringsfond (ble finansiert av disp.fond i 2009) 500 EBE Økt areal Prestholt bhg, Fjeldal bhg, Borkedalen skole, ny ungdomsskole 5 mnd EBE FDV ny ungdomsskole fra helårseffekt Gratis tilbud om leksehjelp 8 timer i uka fordelt på Skoler time fra , Skoler En uketime økt fordelt på et trinn innenfor trinn fra , SUM DELSUM TILTAK HELÅRSEFFEKT 2009 ELLER OPPSTART Revidert budsjett i tertialrapporter og enkeltsaker Budsjett 2010 har også blitt revidert gjennom enkeltsaker og tertialrapportene vedtatt av Bystyret. Det vises derfor til disse budsjettendringene i forklaringer av avvik mellom vedtatt budsjett og regnskap. Oppsummert disponerte Bystyret antatte merinntekter fra skatt/rammetilskudd til inndekning av økte utgifter innenfor barnehage, ressurskrevende tjenester, godtgjørelse politikere, seniortiltak, valg, eiendomsskatt, lønn samt reduserte inntekter fra eiendomsskatt i tertialrapportene. Regulert budsjett inneholder både politiske og administrative budsjettendringer.

13 13 5 RESULTAT REGNSKAPSPRINSIPPER Lillesand kommune fører sitt regnskap etter de kommunale regnskapsprinsipper nedfelt i Kommunelovens 48 og regnskapsforskriftens 7. Hovedprinsippet er at kommunalt regnskap er finansielt orientert. Det er fokus på tilgang og bruk av midler. Med finansiell menes: 1. Tilgang av midler, enten det er kommunale inntekter eller lån. 2. Bruk av midler, enten det er kostnader eller penger brukt på investeringer eller andre formål. Kommunens formål er å gi sine innbyggere mest mulig velferd og best mulig tjenestetilbud - innenfor de økonomiske rammene som gjelder for kommunen. Til sammenligning er regnskapet i privat sektor resultatorientert, hvor det er fokus på et størst mulig overskudd til eierne. All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet, skal fremgå av driftsregnskapet eller investeringsregnskapet. Driftsregnskapet viser driftsutgifter og driftsinntekter i kommunen og resultat for året. Investeringsregnskapet viser kommunens utgifter i forbindelse med investeringer, utlån mv., samt hvordan disse er finansiert. Dette følger av at kommunalt regnskap følger anordningsprinsippet som tilsier at alle kjente utgifter/utbetalinger og inntekter /innbetalinger skal tas med i regnskapet enten de er betalt eller ikke. Til sammenligning bruker staten kontantprinsippet, hvor kun ut- og innbetalinger regnskapsføres. Det er kun et unntak fra anordningsprinsippet i kommunalt regnskap, og det gjelder investering: kun den delen av lån som er brukt i løpet av året skal føres i investeringsregnskapet og ubrukt andel av lånet memoriaføres, jfr. ubrukte lånemidler. Videre er regnskapet ført etter bruttoprinsippet, som innebærer at utgifter og inntekter føres separat uten sammenblanding. Det betyr at det ikke er gjort fradrag i inntekter for tilhørende utgifter og heller ikke fradrag i utgifter for tilhørende inntekter. Formuebevaringsprinsippet tar utgangspunkt i at kapitalinntekter eller formue ikke kan brukes til dekning av løpende utgifter. Det er altså ikke lov å selge anleggsmidler og inntektsføre i drift. Fullstendighetsprinsippet krever at budsjettet skal omfatte samtlige utgifter og inntekter. Dette kravet innebærer at både utgifts- og inntektsbevilgningene må baseres på realistiske anslag. Til slutt kan nevnes balanseprinsippet som tilsier at en økonomiplan skal være i balanse. Kravet gjelder driftsbudsjett og investeringsbudsjett hver for seg. Balansebegrepet er imidlertid ikke så enkelt som det kan se ut til ved første øyekast. Det inneholder to dimensjoner: en kortsiktig og en langsiktig dimensjon. Den første innholder den kortsiktige finansielle balansen, det vil si at penger ut av kommunekassens driftskonto og penger inn til denne kontoen summerer seg til samme beløp. Den andre gjelder hensynet til balanse i form av langsiktig økonomisk bærekraft. En bærekraftig økonomi på lang sikt vil kreve en viss margin mellom eksterne driftsinntekter og eksterne driftsutgifter. Dette fordi en del av investeringsbudsjettet må finansieres med egenkapital. Dersom man ikke makter å avsette en del av driftsinntektene til investeringsformål, vil man komme i en situasjon hvor lånegjelden øker. Dette fører i neste omgang til økt belastning på driftsbudsjettet, fordi rente- og avdragsutgiftene øker. Man må altså ha en viss driftsmargin, det vil si en viss størrelse på netto driftsresultat, for å ha langsiktig økonomisk balanse. Netto

14 14 driftsresultat kan man bruke til investeringer, enten samme året som det oppstår i form av overføringer fra drifts- til investeringsbudsjett, eller i form av fondsavsetninger til senere års investeringer. 5.2 KOSTRA-TALL FOR LILLESAND KOMMUNE KOSTRA står for Kommune Stat rapportering. Tallene fra denne rapporteringen brukes ofte i sammenligninger med andre og/eller med egen kommune over tid. Tabell 4 viser foreløpige KOSTRA-tall for 2010 publisert på hjemmesiden til Statistisk sentralbyrå (SSB)15. mars Her vises finansielle nøkkeltall, prioritering, dekningsgrad og produktivitet/enhetskostnader innenfor utvalgte nøkkelområder i kommunene.

15 15 Tabell 4: Foreløpige KOSTRA-tall 2010 nivå 1 Utvalgte nøkkeltall, kommuner - nivå 1 Lillesand Kommune gruppe 07 Aust-Agder Alle kommuner Knutepunkt sørlandet Finansielle nøkkeltall Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter 1,3 2,2 1,3 1,1 0,5 Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter 3,7 2,5 2,7 2,1 1,7 Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter ,5 203,3 175,5 201,1 Arbeidskapital i prosent av brutto driftsinntekter 17,4 22,7 21,3 21,6 25,7 Frie inntekter i kroner per innbygger Netto lånegjeld i kroner per innbygger Prioritering Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 214, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgtjenesten Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger år Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb Dekningsgrad Andel barn 1-5 år med barnehageplass 86,3 88,6 88,4 89,2 87,5 Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning 8,8 7,4 10,2 8,2 8,4 Legeårsverk pr innbyggere, kommunehelsetjenesten 9,1 8,2 10 9,6 9,9 Fysioterapiårsverk per innbyggere, kommunehelsetjenesten 9,9 7,3 5,5 8,6 8,1 Andel mottakere av hjemmetjenester over 67 år Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner ,6 99,5 93,2 98,8 Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon 15 12,9 15,7 14,3 13,7 Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen år, av innbyggerne år 3 3,6 4,8 3,9 3,7 Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år 3 4,4 4,8 4,5 4,5 Lengde kommunale veier og gater i km pr innbygger 7,9 7,4 9,3 7,9 6,4 Sykkel-, gangveier/turstier mv. m/kom. driftsansvar per innb Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere Årsverk i brann- og ulykkesvern pr innbyggere Produktivitet/enhetskostnader Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss (202, 222, 223), per elev Gjennomsnittlig gruppestørrelse, årstrinn 15, ,6 14,9 16 Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner) Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass Årsgebyr for vannforsyning (gjelder rapporteringsåret+1) Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1) Årsgebyr for avfallstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1) Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, byggesaker (kalenderdager) Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, vedtatte reguleringsplaner (kalenderdager) Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, kartforretning (kalenderdager) Brutto driftsutgifter i kr pr. km kommunal vei og gate Lovanvendelse Andel søknader om motorferdsel i utmark innvilget Andel dispensasjonssøkn. for nybygg i 100-m beltet langs saltvann innvilget Tallene er gjennomgått på et overordnet nivå, for å se etter opplagte feil og unormal utvikling i nøkkeltall. I dette arbeidet vil administrasjonen presisere på følgende nøkkeltall: korrigert brutto driftsutgifter, institusjon pr kommunal plass. Brutto tallet inkluderer ikke inntekter som på ressurskrevende brukere. Det er registrert ca kr 3,8 mill i inntekter på ressurskrevende brukere som oppholder seg på institusjonsplass, korrigerer vi for dette blir brutto driftsutgift, institusjon pr kommunal plass kr Endelige tall vil bli publisert av SSB i juni etter at kommunene og SSB har gjort sine korrigeringer. Sidene tallene er foreløpige, kan disse ikke brukes som grunnlag for

16 16 dyptgående analyser. Foreløpig tall for 2010 fremstilles her derfor uten ytterligere kommentar. 5.3 FOLKETALL 2010 Lillesand kommune opplevde fortsatt befolkningsvekst i Figuren under viser utviklingen gjennom året, som samlet sett ga en befolkningsvekst på ca. 2,6 %. Figur 2: Folketallet ved utgangen av kvartalet 2009 og 2010 Folketall ved utgangen av kvartet K1 2009K2 2009K3 2009K4 2010K1 2010K2 2010K3 2010K4 Per var det innbyggere i Lillesand kommune, som gir en befolkningsvekst på ca. 2,6 % fra til Veksten var dermed vesentlig høyere enn i foregående periode. I perioden til var veksten til sammenligning på ca. 1,4 %. Tabell 5: kvartalsvise og samlede endringer for 2010 Kvartalsvise og samlede endringer for K1 2010K2 2010K3 2010K4 Hele 2010 Folketallet ved inngangen av kvartalet Fødte Døde Fødselsoverskudd Innvandring Utvandring Innflytting, innenlandsk Fraflytting, innenlandsk Nettoinnflytting, inkl. inn- og utvandring Folketilvekst Folketallet ved utg. av kvartalet Den geografiske fordelingen av befolkningsveksten er slik at den absolutte veksten har kommet i Lillesand tettsted mens Høvåg er på samme nivå som 2009, noe også den relative veksten mellom Høvåg og Lillesand viser (personer uten registrert kretstilhørighet er unntatt).

17 17 Tabell 6: Geografisk fordeling av befolkningsvekst Absolutt 2011 vekst %-vis endring Høvåg ,05 % Lillesand ,30 % Tabell 7: Folkemengde aldersfordelt i antall per 1. januar Absolutt %-vis vekst endring 0 år ,34 % 1-5 år ,26 % 6-12 år ,90 % år ,78 % år ,58 % år ,71 % år ,75 % år ,63 % 80 år og eldre ,88 % ,62 % Tabell 8: Folkemengde aldersfordelt i % per 1. januar år 1,16 % 1,11 % 1,17 % 1,25 % 1,46 % 1-5 år 5,88 % 5,85 % 5,99 % 6,27 % 6,61 % 6-12 år 9,98 % 9,92 % 9,77 % 9,35 % 9,19 % år 4,07 % 4,15 % 4,20 % 4,19 % 3,93 % år 5,25 % 5,44 % 5,35 % 5,35 % 5,29 % år 32,61 % 32,26 % 31,71 % 31,57 % 31,60 % år 28,73 % 29,05 % 29,52 % 29,65 % 29,39 % år 8,13 % 8,09 % 8,19 % 8,45 % 8,62 % 80 år og eldre 4,18 % 4,14 % 4,11 % 3,93 % 3,90 % Aldersstrukturen har betydning for utbygging av tjenestetilbudet innen for eksempel barnehage, skole, pleie og omsorg samt for statlige overføringer gjennom inntektssystemet som gjelder for kommuner. SSB s befolkningsstatistikk viser at økningen i fødte i 2010 er stor, aldersgruppen 0 år steg med hele 20,3 % mens aldersgruppen 1-5 år steg med 8,2 %. Tendensen fra 2009 med en økning i andelen innbyggere i aldersgruppen år viser fremdeles en vekst, en tendens som vil vedvare i årene som kommer, mens veksten i 80 + først ventes ca REGNSKAPSRESULTAT FOR LILLESAND KOMMUNE DRIFT Lillesand kommune legger for åttende året på rad frem et regnskap med overskudd. Etter avsetning til fond viser regnskapet for 2010 et overskudd på ca kr 1 mill. (regnskapsmessig mindreforbruk), før vedtak om disponering av overskudd ved Bystyret under behandling av årsregnskap og årsberetning 2010

18 Hovedtrekkene Hovedtrekkene i regnskapet for 2010: Brutto driftsresultat ca kr 7,5 mill. Netto driftsresultat ca kr 21,8 mill ca 3,7 %. Disposisjonsfondene økte med ca kr 1,1 mill. Etter bruk og avsetninger til fond er overskuddet (regnskapsmessig mindreforbruk) på ca kr 1 mill. Skatt og rammetilskudd økte noe mindre enn forventet på grunn av negativt skatteoppgjør for 2009 for Lillesand kommune. Generelt blir redusert skatteinngang delvis kompensert av økt rammetilskudd gjennom redusert fordeling til andre kommuner. I tillegg blir inntektstapet i forhold til budsjett kompensert noe på grunn av Lillesands andel av ekstraordinært rammetilskudd, også kalt eldre-milliarden. Kommunens økonomi er hardt presset på grunn av høy befolkningsvekst uten at inntektene øker tilsvarende. Generelt opplever vi økt press på tjenesteyting. Flere fødsler øker også presset på tjenester fra helsesøster, jordmor og barnehage. Gjelden er høy på grunn av store investeringer, og kommunens finansutgifter har økt med ca kr 9,3 mill i forhold til Bruk av momskompensasjon fra investeringer i driftsregnskapet for 2010 må erstattes med vedtatt innsparing i tjenestetilbudet i Totalt sett har enhetene et bedre regnskapsresultat enn forventet, noe som skyldes lavere lønnsutgifter inkl. arbeidsgiveravgift og pensjon. sresultatet sikrer forutsigbarhet i kommunens tjenestetilbud og viser at kommunen har styring og kontroll på økonomien. Et godt samspill mellom politisk og administrativ ledelse over tid samt stram budsjettstyring av enhetene gjør dette mulig. Virkemidler som er brukt for å oppnå resultatet er blant annet: o Stram budsjettstyring i enhetene o Proaktiv oppfølging av økonomiske tildelingskriterier fra offentlige myndigheter o Aktiv finansstyring bl.a. gjennom refinansiering og opptak av nye lån o Aktiv balansestyring o Godt samspill mellom administrativ- og politisk ledelse over tid Andre forhold o Kr 1,5 mill er utbetalt i erstatning til Egeland Plast etter forlik og finansiert av disposisjonsfondet etter vedtak i Bystyret. o Låneopptaket i 2010 er på kr 185 mill, i tillegg er det ufinansierte prosjekter med kr 12,89 mill. Låneopptak for å dekke disse vil bli gjort i ssjef legger frem årsregnskap for 2010 med de oppstillinger og vurderinger som etter lov og forskrift skal inngå i dette. Som styringsprinsipp gjennom året er løpende budsjettrevideringer gjennomført. Dette for å utjevne utilsiktede avvik i det korte perspektiv. Resultatet blir nedenfor presentert i ulike oppstillinger, hvor det er lagt vekt på å kommentere avvik mellom vedtatt budsjett 2010 og regnskap 2010 i forhold til den obligatoriske oversikten for driftsregnskapet.

19 Økonomisk oversikt drift - med kommentarer I det følgende kommenteres kommunens driftsresultat slik det fremkommer i det obligatoriske oppsettet "Økonomisk oversikt drift", tabell 9 nedenfor. Tabell 9 Økonomisk oversikt - drift Økonomiske oversikter 2010 Registrert budsjett 2010 Opprinnelig budsjet Driftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Finansinntekter Renteinntekter, utbytte og eieruttak Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Finansutgifter Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg Avdragsutgifter Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk Avsetninger til disposisjonsfond Avsetninger til bundne fond Avsetninger til likviditetsreserven Sum avsetninger smessig mer/mindreforbruk Den obligatoriske oppstillingen viser hvor inntektene er kommet fra og hvordan de er brukt. Som det vil fremgå er det avvik mellom regnskapet og vedtatt budsjett (opprinnelig budsjett), både på inntektssiden og utgiftssiden. Som hovedregel har enhetsledere fullmakt til å omdisponere mellom ansvar innenfor enheten. Det bærende prinsippet er at budsjettets netto utgifts-/inntektsnivå skal overholdes, fordi det er en nettobevilgning.

20 20 Nettorammen vil imidlertid være dynamisk på grunn av sentrale budsjettendringer, deriblant avsetning lønn/pensjon. Kommunen budsjetterer med en avsetning sentralt (i 2010 kr 2 mill), som skal dekke utgifter til lønn, pensjon og arbeidsgiveravgift utover det som er fordelt i enhetenes nettoramme. Nedenfor følger kommentar på avvik i forhold til vedtatt budsjett. Avviksforklaringen gis i forhold til driftsinntekter og -utgifter. Underveis i 2010 er det kun rapportert i forhold til regulert budsjett samt på et nettonivå, slik at avviksforklaringene nedenfor er basert på regnskapsresultatet slik det nå foreligger. Det vises for øvrig til rapportering i forhold til nettoavvik per rammeområde. BRUKERBETALING ART Brukerbetaling gjelder kommunale tjenester, institusjonsplasser, hjemmebasert omsorg, korttidsopphold, sykehjem, skolefritidsordning (SFO), trygghetsalarm og barnehage. Det er her ca kr mer inntekter enn budsjettert. Dette skyldes først og fremst økt brukerbetaling for korttidsopphold innenfor pleie og omsorg. ANDRE SALGS- OG LEIEINNTEKTER ART Andre salgs- og leieinntekter omfatter blant annet salgsinntekter fra kantine, kiosk, billetter fra kino, kost i barnehage, plan- og byggesaksgebyrer og avgifter innenfor VA. Denne posten har totalt et positivt avvik (høyere inntekter enn budsjettert) på ca kr 12,7 mill i forhold vedtatt budsjett. Ca kr 14,2 mill er inntekter knyttet til arbeid utført av andre på Sørlandsparken på (under VA), som ikke budsjetteres. OVERFØRINGER MED KRAV TIL MOTYTELSER ART Artene innenfor denne posten omfatter ulike refusjoner med tilsvarende utgift i tråd med betegnelsen for disse inntektene. Dette gjelder lønnstilskudd, syke- og fødselsrefusjoner, lærlingetilskudd, refusjon for tillitsvalgtordninger samt refusjoner fra stat, fylkeskommune og andre kommuner, som gjelder betaling av tjenester og spesielle refusjonsordninger (etter- og videreutdanning i skolen, opplæring av barn i asylmottak, opplæring av voksne i asylmottak og lignende). Her føres også kompensasjon fra staten for ressurskrevende tjenester. Avviket totalt på artene utgjør ca kr 14,6 mill mer enn budsjettert. Dette skyldes først og fremst økt tilskudd til bestemte formål fra stat, fylkeskommune, kommuner eller andre samt momskompensasjon fra investering og drift. Lønnstilskudd, statstilskudd til kommunale barnehager samt tilskudd fra NAV, fylket og andre er økt med ca kr 7,8 mill i forhold til vedtatt budsjett. Momskompensasjon fra investeringer er økt med ca kr 4,1 mill i forhold til vedtatt budsjett. I tillegg viser arten momskompensasjon fra drift kr 1,8 mill merinntekter i forhold til vedtatt budsjett, men dette har tilsvarende momsutgift for sykerefusjoner er på ca kr 10,5 mill, og er dermed ca kr 0,2 mill mer enn vedtatt budsjett. Fødselsrefusjoner viser også et positivt avvik på ca kr 0,4 mill i forhold til vedtatt budsjett. RAMMETILSKUDD ART 1800 Rammetilskudd omfattes av ordinært rammetilskudd fra staten, skjønnstilskudd fra Fylkesmannen samt inntektsutjevning. Avviket er negativt (mindre inntekt enn budsjettert) på ca kr 2,2 mill. Dette skyldes først og fremst negativ inntektsutjevning på ca kr 4,6 mill (trekk) på grunn av høyere skatt enn landsgjennomsnittet, se skatt på inntekt og formue nedenfor. Ordinært rammetilskudd er imidlertid økt med ca kr 2 mill sammenlignet med vedtatt budsjett. Dette henføres til andelen som Lillesand kommune ble tildelt gjennom den såkalte

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2014

KOSTRA NØKKELTALL 2014 KOSTRA NØKKELTALL 214 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 214 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane KOSTRA NØKKELTALL 214 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 214. Tallene

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2013

KOSTRA NØKKELTALL 2013 KOSTRA NØKKELTALL 2013 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2013 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane KOSTRA NØKKELTALL 2013 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2013. Tallene

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2016

KOSTRA NØKKELTALL 2016 KOSTRA NØKKELTALL 2016 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2016 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane Raus Ansvarlig Engasjert KOSTRA NØKKELTALL 2016 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2012 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2012 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2012 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2012 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2012 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2012 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2012 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2012. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11 Saksframlegg REGNSKAP 2010 FOR RINDAL KOMMUNE Arkivsaknr: Saksbehandler: 11/372 Harry Figenschau Arkiv: K1-210 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 27.04.2011 016/11 Kommunestyret 04.05.2011 018/11

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan Foto: Jan Hansen Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018 Frie inntekter Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter og andre ikke øremerkede statlige tilskudd. Dette er hovedfinansieringskilden

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 KOSTRA 2011 ureviderte tall KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 Link til SSB Økonomi - finans Link til SSB Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Frie inntekter i kroner per innbygger,

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2009 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2009 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2009 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2009 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2009 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2009 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2009 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2009. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2011 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2011. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

Levanger kommune rådmannen. Kommunalt Regnskap. Litt om regnskapsoppstillingene KOSTRA Våre rutiner. Formannskapsmøte 31.10.

Levanger kommune rådmannen. Kommunalt Regnskap. Litt om regnskapsoppstillingene KOSTRA Våre rutiner. Formannskapsmøte 31.10. Kommunalt Regnskap Litt om regnskapsoppstillingene KOSTRA Våre rutiner Formannskapsmøte 31.10.2007 Ola Stene 1 Drifts- og investeringsregnskap Driftsregnskap Investeringsregnskap + Driftsinntekter + Brutto

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal Økonomisk status - Bedre og billigere Kostra What we do is important, so doing it well is really important Budsjettprosessen er i gang Hvordan få puslespillet til å gå

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2012 Ureviderte tall per 15. mars 2013 for kommunene i Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

KOSTRA-TALL Verdal Stjørdal

KOSTRA-TALL Verdal Stjørdal Utvalgte nøkkeltall 2006 Stjørdal,Verdal,Levanger,Steinkjer KOSTRA-TALL 2006 Gj.snitt landet utenom 1714 Stjørdal 1721 Verdal 1719 Levanger Gj.snitt 1702 kommune Steinkjer gruppe 08 Gj.snitt Nord- Trøndelag

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

Økonomisk grunnlag Kvinesdal og Hægebostad

Økonomisk grunnlag Kvinesdal og Hægebostad Innhold Økonomisk grunnlag... 2 Langsiktig gjeld... 2 Pensjon... 2 Anleggsmidler... 3 Investeringene er fordelt på sektorer i perioden 2016-2020... 3 Aksjer i Agder Energi... 4 Fondsmidler... 4 Oversikt

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015 16/55?- lb Høgskolen i Hedmark SREV34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 215 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 15. desember 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrlst: 8. januar

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse Organisasjon... 1 Innledning... 2 Drift og innvestering... 3 Budsjettet... 4 Oppsett budsjett... 5 Oppsummering... 6 1 1

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Midtre Gauldal

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Midtre Gauldal KOSTRA og nøkkeltall 2016 Midtre Gauldal Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Vurdering for kommunen... 5 Hovedtall drift... 9 Investering, finansiering, balanse... 12 Grunnskole... 16 Barnehage... 30 Barnevern...

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2010 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2010 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2010 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2010 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2010 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2010 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2010 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2010. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1 Kommuneøkonomi Sentrale økonomiske begreper Styringsdokumentene hvordan henger disse sammen? Arbeidet med Økonomiplan og Budsjett 2012 Noen økonomiske størrelser 1 Drift eller investering?: Sentrale begreper

Detaljer

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner Fra: Kommuneøkonomi 5.4.2016 2016 et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner De foreløpige konsernregnskapene for 2016 viser at kommunene utenom Oslo oppnådde et netto driftsresultat

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2011 Reviderte tall per 15. juni 2012 Konserntall Fylkesmannen i Telemark Forord Vi presenterer økonomiske nøkkeltall basert på endelige KOSTRA-rapporteringen for kommunene

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30 Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.06.2013 Tid: 13:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

SOGN OG FJORDANE KOMMUNEREVISORFOREINING REGNSKAPSSKJEMAENE

SOGN OG FJORDANE KOMMUNEREVISORFOREINING REGNSKAPSSKJEMAENE REGNSKAPSSKJEMAENE NOTAT REGNSKAPSSKJEMAENE FORMÅL OG INNHOLD Drøfter formålet med de ulike regnskapsskjemaene Hvilke inntekter, innbetalinger, utgifter, utbetalinger og interne finansieringstransaksjoner

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Reviderte tall 15.06.2011 Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Reviderte KOSTRA-tall 15.06.2009 ny rekkefølge

Reviderte KOSTRA-tall 15.06.2009 ny rekkefølge Utvalgte nøkkeltall, kommuner - nivå 1 Finansielle nøkkeltall Bto. driftsresultat i % av bto. dr.innt. -4,5-5,8 0,3-1,2 2,2 1,2-1,3 0,3 0,3 Nto. driftsresultat i % av bto. dr.innt. 0,3-1,1 1,5-1,6-0,8

Detaljer

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1 Skatt på inntekt og formue 1) -607 628 186-554 963 000-602 552 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -490 050 492-734 796 000-798 308 000 3 Skatt på eiendom -36 926

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Drammen bykasse Foreløpig regnskap Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017

Drammen bykasse Foreløpig regnskap Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017 Drammen bykasse Foreløpig regnskap 2016 Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017 Driftsoverskudd i 2016 på 186 millioner kroner o Drammen bykasses foreløpige driftsregnskap for 2016 viser et netto

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer