III ' ::L C ~ ~ ' o Z '... o C III ' ::L C ~ ~ ' o Z '... o C

::L. ~ ' o ...

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "::L. ~ ' o ...

Transkript

1 ' z OJ c C III '... o ' o "' > III ' ::L C ~ ~ ' o Z '... o C <ti OJ '- o

2 INNHOLD. 1. Redakt~ren har ordet side 1 2. REGNSKAPSANALYSE I BANK statsaut.revisor Terje H iland side 2 3. EDB-LINJENE VED BANKAKADEMIET Studierektor Amders O. Langen side 8 4. Generalforsamling i NRBF den 7/4-76 side nsker du A komme i kontakt med noen av styrets medlemrner?. side 16

3 RED A K T 0 R E N H A R 0 ROE T Vi star for an en forhapentligvis hektisk og varm sommersesong. Oette nummer, som er det siste f r sommeren innehoider mye interessant stoff, selv om tilgangen pa artikier og artikkelforfattere ikke er hva det burde ha v~rt. Artikkelen om "beskatning av sparebankene" ma dessverre ga ut, men vii bli fos kt innsatt i h stnummeret. Jeg nsker aile en riktig god sommer og sier "tv! penn." Redakt ren.

4 - 2 - REGNSKAPSANALYSE I BANK v/statsaut.revisor Terje H iland Kan analysen brukes som et hjelpemiddel i revisjonen? Regnskapsanalysen kan ha forskjellig formal etter o hvem som foretar analysen o hva analysen skal brukes til Det vil f lgelig vrere et meget stort skille mel 10m en intern og en ekstern regnskapsanalyse. Formalet med analysen kan v~e o a foreta sammenllgninger med konkurrenter o behov for st rre informasjon hos aksjon~rer andre interesserte o interne sarnmenligninger mellom kontorer o kontroll / revisjon eller Jeg vii f rst 5e litt pa analyse av bankregnskap generelt, for sa a ga over pa a 5e litt pa hvilken nytte en kan ha av analyser i kontroll/revisjons formal. Jeg vil derfor 5e pa sammenligninger mellom to konkurrerende banker sammenligninger mel 10m avdelingskontorer og hvordan analysetall kan benyttes med henblikk pa revisjon/kontro1l. Bankene har selv i de senere ar blitt bedre og bedre til i tillegg til det egentlige arsregnskap. o resultatregnskap o balanse o styrets arsberetning a gi utfyl1ende oppsti11inger s a som o str mningsana1yser o hovedtall omkring aksjene o n kkeltall over en lengre periode o andre benytter forskjellige diagrammer for a be lyse forskjellige talloppstillinger Bankenes standardiserte kunngj ringsform egner seg meget godt til sammenligningsanalyser. Fra og med 1975 er det som kjent brukt et nytt og mer opplysende kunngj ringsformular som spesielt for resultatregnskapet gir bedre muligheter for sammenligninger mel 10m banker.

5 - J - Imidlertid kan for resultatets vedkommende arene 1975 og 1976 bl! noe misvisende idet bankene lnnen utgangen av 1976 skal ha l~st opp reserver i opptjente ikke forfalne renter, 09 st rrelsen av dette tall vii variere fra bank til bank. Nlr jeg skal 5e pa en del tall som sammenligning mel 10m banker vil jeg 5e pa f lgende. o forvaltnlngskapital stigning o utlans " o innskudds herved tidsinnskudd o utl!nt av innskuddsmidler o inntekt i % av gj.sn.forvaltningskap.1974 og 1975 o overskudd i %" " o resultat f r avskrivning skatter og fortjeneste tap verdipapirer i % av gj.sn.forv.kap.1974 og 1975 o enhlocavskrivning i % av utlan Foranstaende talloppstillinger vil etter min mening g1 et meget godt bilde av siste Ars utvikling i den enkelte bank sammenlignet med andre banker. I en sammenligning mellom egne avdelingskontorer vii jeg bruke en del av de samme talloppstillinger som jeg har nevnt ovenfor, nemlig: forvaltningskapital stigning o innskudds ti herav tidsinnskudd o utlans o overskudd i % av gj.sn. forvaltningskapital I tillegg o utvikling overskudd o overskudd i % av l nn Det er klart at det er enklere A fa svar pa n merkelige " utslag nar en arbeider med interne analyser i motsetning til sammenligninger med andre banker hvor en bare kan anta Arsakssammenhenger. Det er videre klart at det er bankenes administrasjoner som er mest opptatt av de talloppstillinger jeg har nevnt foran. pa den annen side synes jeg som revisor at det er meget verdifullt! f lge med og v~re orientert i den utvikling som finner sted spesielt med egne kontorer, men ogs! vis a vis andre banker.

6 - 4 - HVA KAN SA REGNSKAPSANALY$E BENYTTES TIL OIREKTE I REVISJONEN? En av revisors oppgaver er som kjent A pase at banken f lger de lover/forskrifter som finnes. Slike bestemmelser finnes i a forretningshankloven (sparebankloven) o aksjeloven o kredlttloven o bestemmelser fra bankinspeksjonen o bankenes vedtekter FORRETNINGSBANKLOVEN: o aksjer 30% av egenkapital lovens edd o bankbygg 25% av II " 24 l.ledd o egenkapltalprosenten, egnekapital i forhold til justert egenkapital, Levens 21 l.ledd a garantler for kunder, Levens 21 maksimert til et bel p i st rrelse som bankens egenkapital etter at reduksjon er gjort for sikrede garantler, garantler av ubetydelig risiko og garantier med dlspensasjon, alt innenfor lovens 2l o likviditetsreserver, lovens 22 AXSJELOVEN: o reservefondsavsetning, lovens l02 og l03 KREDITTLOVEN: o pri~rreserver (p.t. ikke i bruk) o utlansstigning o plasseringspli kt, plassering i ihendehaverobligasjonene av stigningen i forvaltningskapital. I var banks revisjon har vi gjennom noen ar arbeidet en del med beregninger av forventede utgifter/inntekter pa grunnlag av gjennomsnittstall og analyse av disse sam en metode i kontroll av perioderegnskap og revisjon av arsoppgj r. Det er f rst og fremst rente- inntekter og utgifter som er analysevennlige pa denne mate. Problemet har v~rt A komme fram til riktige gjennomsnittstall, f.eks.av utlan pa kassekreditt. Vi gjorde det tidliger pa den mate at vi benyttet ass av tallene i manedsoppgavene. Disse ble summert og dividert til gjennomsnittst all. Fra og med 1974 har vi fra IDA tatt ut record utskrift hovedbok hvori er oppgitt gjennomsnittstall for hver maned for hovedbokskonti ene.

7 Oisse blir sa sumroert og dividert pa antall summeringer til en periode/arsgjennomsnitt. Pa dette grunnlag setter vi opp en del forventede resultat-tal1 f r regnskapene for de enkelte kontorer foreligger. Regnskapstallene settes inn og det beregnes prosentsatser og avvik og vi far: o sammenligninger o " o mel 10m kontorer fra periode til mellom ai:' (se eks.) periode Avvik blir unders kt og forklaring notert, eventuelle rettelser foretas. Det viser seg at det kan danne seg spesie11e m nstre for de forskjellige kontorer. For de inntekts og utgiftsposter som ikke lar seg ana1ysere pa denne mate, foretas sammenligninger med o budsjetter o og forrige periode/ar For tiden er vi i ferd med a fa utviklet et program pa IDA som amskinelt skal gi oss o n yaktige gjennomsnittssaldi til dato med tilh rende resultatkonto og o det gjennomsnittlige prosentuelle resultat (sats for kontoens utgift eller inntekt) skrevet ut pa avdelingskontor-niva. Vi venter oss meget av dette program bade som kontroll-grunnlag for revisjonen og som grunnlag for a kunne foreta sikrere budsjettering i hanken. Vi har hos oss meget gode erfaringer med regnskapsanalyse som et hjelpemiddel i revisjonsarbeidet, og vi har gjennom den tiden vi har benyttet oss av dette kunnet avsl re en rekke feil pa et tidlig tidspunkt som ellers vanskelig ville komroet for dagen f r etter at endelig regnskapsavslutning har funnet sted.

8 Kantor C , , , ,- 2,20% , , , ,- 1,93% Kantor A Kantor B 3 mnd. oppsigelse Gjennomsnittssaldo Beregnet renteutg.l.l ,5% % Regnskapsresultat Avvik Avvik i % , , , ,- 2,53% , , , ,- 1,36% '" 12 mnd.oppsiqelse Gjennomsnittssaldo Beregnet renteutg.l ,5% 1.7~ % Regnskapsresultat Avvik Avvik i % , , , ,- 4,19% , , , ,- 1,94%

9 KASSEKREDITT Gjennomsnittssa1do Beregnede renteinntekter ,5% % Regnskapsresu1tat Avvik Avvik i % Avkastning i % Regnskapsresu1tat Provisjon K.K. Provisjon i % av gjennomsnittssa1do , , , ,- 13,72% 7,68% ,- 2,82% , , , , , , ,- 975,- 6,7% 2,39% 7,2% 6,91% , ,- 2,45% 3,00%

10 - 8 - EOB - LINJENE VED BANKAKADEMIET av studierektor Anders O. Langen Innledninq 09 bakqrunn. I 1972 ble det foretatt en unders kelse blant bank konomer om hvilke fag de nsket etterutdanning i. Resultatet av unders kelsen var hl.a. at EDB ble f rt opp som et av de fagomrader der behovet for etterutdannelse var spesielt start. Resultatet skyldtes nak i noen grad at temaet EOB i bank var SV2rt aktuelt da rundsp rringen ble foretatt, men selv om man tok dette med i betraktning, var det klart dokumentert et behov for et utdanningstl1bud. I styrern te av 6. juni 1973 ble det vedtatt a opprette spesiallinjer ved Akademiet. Dette kern samtidig med at kullene ved 3. avdeling ble skaret ned til ca. 70. Disse to begivenhetene rna ses i sammenheng. Utdanningsrn nstret blir derfor at flest rnulig far gjennomga 1. og 2. avdeling og at spesialiseringen starter med grunnlag fra 2. avdeling. Utarbeidelse av et opple99 ved Bankakademiet. Det var vedtatt av de politiske myndigheter at EDB - undervisningen skulle bygges kraftig ut ved distriktsh yskolene. Til grunn for utbyggingen la innstilling fra det sakalte Torlandutvalget, som hadde laget en oppdeling av faget i emneblokker med beskrivelse av innholdet og det faglige niva, som undervisningen skulle fa. Et generelt problem for all etatoppl~ring er om den skal v~re helt ut tilpasset eta tens behov eller om den ogsa skal ta sikte pa a holde et eksternt definert faglig niva. Temaet skal ikke behandles na, men det er mange argumenter for a ga inn for en forankring av det faglige niva i en aliment akseptert skala. Vi valgte derfor a legge undervisningen pa det niva som Torlandutvalget anviser. Innenfor den ramme som dermed ble trukket opp, fors ker vi a legge opp undervisningen bankorientert i den forstand at eksempler og oppgaver Sa langt mulig er hentet fra bank. Men det er klart at det her kan bli konflikt mellom det a gjennornf re en generell mal setting og a ga i dybden innen et spesialomrade. Varen 1973 startet arbeidet med a utforme vart opplegg. Det var fra begynnelsen klart at de potensielle s kere til EDB-linje ville ha vidt forskjellige forkunnskaper og at de etterpa ville fa SV2rt ulik tilknytning til EDB i banken. Vi hadde problemet store og sma banker. Noen banker hadde, eller overveiet a opprette egne EDB-avdelinger, mens andre banker overhodet ikke tok sikte pa a skaffe seg noen ekspertise "i huset". Det var ogs.1 flere alternativer m.h.t.1 l se behovet for datakraft. Noen fellesnevner for aile bankers behov var det vanskelig a finne.

11 Det som he Ie tiden var en klar malsetting, var at undervisningen skulle Vi!!re bruksorientert idet "maskinsiden" ble ansett for a Vi!!re beh rig dekket av de datasentraler som bankene betjener seg avo Det var saledes bankfolk med EDB-kunnskaper rundt om i de forskjellige bankene det var behov for, ikke datateknikkere. Vi valgte a lage to alternativer: EDB-grunnstudium (2 semestre) og EDB-spesialstudium (3 semestre). Begge linjene tar for seg faget fra grunnen og er bygget opp av emneblokker. Emneblokkbeskrivelse i samsvar med Torlandutvalgets innstilling EDBI (2 vekttall) En oversikt over datamaskiner, deres utvikling og anvendelse i ni!!ringslivet. Datamaskinens hovedfunksjoner. Oppbygging av et dataanlegg. Perifere enheter. Anleggets st rrelse, pris og anvendelighet. Oversikt over ulike programmerings-sprak. Bruk av prosesskart (flowcharts). Programdokumentasjon. Vurdering av alternativer for a dekke eget behov for datakraft. Kornrnunikasjonsproblem fagmann - programrnerere;. Beslutningsprosesser. Regnemaskinlogikk. Databanker. Samfunnsmessige aspekter med bruk av EDB. Datasikkerhet. EDB 2 (3 vekttall) Pragramrnering h ynivasprak - Informasjonssystem - Output Filer - Input Systemkartteknikk Cobol. Filmprosesser i administrativ databehandling innlesing og kontrall av data - sartering - oppdatering av filer - utskriftsprogramrner Innf rinq i Cobolspraket - PROCEDUP~ DIVISION - DATA DIVISION - IDENTIFICATION DIVISION - ENVIRONMENT DIVISION Programrneringseksempler. 0velser pa datamaskin. Pragrammeringsteknikker. Dokumentasjonsteknikk. Operativsystemer. H ynivasprak.

12 EDB 6 (4 vektta11j En innf ring i det teoretiske grunnlag og de praktiske problemer vedr rende oppbygging og vedlikehold av filsystemer og databaser. - Lagringsmedia - oppbygging og logisk virkemate. - Data og datastrukturer. - Lagringsstrukturer, herunder sekvensiell, direkte, indekssekvensiell, liste-, tre- og nettverksstrukturer. - S ketid, lagerplass og optimalisering. - Filprosesser, herunder etablering, vedlikehold, rapportering, sortering. - Database-teori, og -praksis, forslag til generelle standardiserte datasystemer. - Lagrings- og driftssikkerhet, persondata og personvern. - Databaser og datafjernbehandling. System 1 (4 vekttall) Det blir gitt en innf ring i arbeidet med analyse og konstruksjon av informasjonssystemer. De viktigste teknikker i systemeringsarbeidet gjennomgas herunder: - flytdiagramteknikk - presedensanalyse - beslutningstabeller - metoder for registerorganisering Teorien illustreres med oppgaver og gruppe velser i systemerinqsarbeid. - rapportspesifikasjon - registeroppbygging - system/programkart - input - behandlingsregler Videre gjennomgas trinnene for praktisk gjennomf ring av informasjonssystem fra foranalyse til implementering og drift. System 2 (4 vekttall) Kurset be star av 2 deler: a) Teori, begreper og arbeidsomrader i en formalisert systmeringsmetodikk gjennomgas, med s~rlig vekt pa informasjonsanalyse. b) Gjennom deltakelse i et simulert prosjekt gis studentene kjennskap til og velse i praktisk systemering. Del a) bestar av: innf ring i fundamentale begreper og prinsipper. - gray gjennarngang av systemeringens metodeomrader. fardypning innen infarmasjonsanalyse. I del b) arbeider studentene med appgaver hentet fra omradene: - - dokumentasjon (systemkart-tegning og rutinebeskrivelser). klassifisering og koding. - - b1ankettkonstruksjon og hullkartlayout. postutforming.

13 -.l..l. - - kontrollrutiner. - filorganisasjon og jobbutforming. Hver emneblokk avsluttes med eksamen som teller med i hovedkarakteren. Sam det vii fremga, tar emneblokkene sikte pa a dekke tre hovedomrader: 1. Innf ring i databehandling. 2. Programmering i h ynivasprak. 3. Systemarbeid. I trad med malsettingen am en brukerorientert undervisning blir det lagt betydelig vekt pa systemarbeidet. En fyldig gjennomgaelse av hva som ligger i de mange stikkordene faller utenfor rammen av denne artikkel. EDB-Grunnstudium, 2 semestre. Dette be star av emneblokkene EDB 1 og System 1 og er det minimum av innsikt i EDB som b r finnes i ethvert bank-kontor. Det tas spesielt sikte pa a vise hvordan EDB griper inn i aile rutiner og arbeidsoppgaver, og hvorledes EDB kan bli et nyttig redskap som aile er fortrolige med. EDB-grunnstudiet er velegnet til a styrke kontakten mellom banken og datasentralen. Dette vii bedre kommunikasjonen og gj re den brukerorientering/oppl~ring som gis mer virkningsfull. Det er ogsa n dvendig at brukerne far tilstrekkelig innsikt til a kunne v~re med a formulere krav til den informasjon de vii ha ut av EDBsystemet. Undervisningen i systemarbeid har egsa vist seg sv~rt anvendelig for folk som ikke direkte arbeider med EDB. Den arbeidsmetodikk og den mate a analysere og l se problemer pa sam er utformet her, har vist seg meget fruktbar for f.eks.folk sam arbeider med utvikling og forbedring av manuelle rutiner. Systemanalyse er saledes et viktig metodefag for en videre krets enn EDB-folkene. EDB-spesialstudiurn. 3 semestre. Dette be star av samtlige emneblokker sam er Ii stet opp foran. Tilsammen gir dette en solid utdannelse bade i systemarbeid og programmering. Den tar sikte pa a gi mer enn minimumskunnskaper, og utdannelsen skulle v~re tilstrekkelig for de fleste "EDBstillinger" bade i bank og datasentraler. Det er ogsa i 5pesialstudiet systemarbeidet sam har fatt den bredeste plassen. Dette ut fra de samme vurdeririger som foran anf rt. Vi tar i tillegg med en teoretisk overbygning over informasjonsanalysen, men hovedvekten legge5 pa den praktiske nytte av teoriene. Siste del av systemundervisningen er et simulert konsulentoppdrag der aile faser ved overgang til EDB blir gjennomarbeidet. Dette vii gi verdifull erfaring for bankfolk sam star foran innf ring eller omlegging av EDB-rutiner. Vurdering av alternative maskintekniske I sninger blir ogsa behandlet. Selv om den enkelte bank ogsa i fremtiden vii fa begrenset frihet i slike sp rsmal, er det et omrade der kunn-

14 skap og innsikt vii bli mer og mer viktig. COBOL-programmering er tatt med, fordi kjennskap til og ferdighet i et h ynivasprak er n dvendig for aile som vii na ut over begynnerstadiet. Undervisningen i COBOL er langt pa vei individuell. Ut over det som er satt opp som minimum, kan den enkelte drive det sa langt han nsker. Programmeringsarbeid gir i tillegg en innsikt og forstaelse for datadisiplin som er meget verdifull. Giennomf rinqen av undervisninqen. Undervisningen er korrespondanse kombinert med to - tre seminarer pro semester. Arbeidspresset er ganske hardt og inn1everingsfristene forholdsvis knappe. Arbeidsmengden svarer til 50-60% fulltidsstudier ved en distriktsh ysko1e. Tidspresset er spesielt hardt i emnet EDB 2. Undervisningen er der lagt opp pa den maten at studentene i korrespondanseform arbeider med programmer som de sender inn til kj ring. Programutskriftene med l~rerens veiledninger retuneres for at studenten skal kunne rette sine feil og fa programmet kj rt pa nytt. Slik gar oppgavene frem og ti1bake til a1t er perfekt. Dette krever konsentrert og hurtig innsats pa begge sider av kateteret. COBOL-undervisningen avs1uttes med et seminar der studentene selv far arbeide ved datamaskin, under individue11 veiledning. For at denne delen av undervisningen skal bli sa effektiv som mulig rna vi ta sikte pa sma kull, fortrinnsvis ikke over tjue. Erfaringer fra de to f rste arene. De f rste kullene startet i januar 1974, de neste i januar De to f rste arene har gitt oss en del erfaringer. Det f rste vi matte innsti1le oss pa var at deltakerne kom med svrert ulike faglige forutsetninger. Disse strakk seg fra absolutt ingen kjennskap til EDB og til flere ars erfaring og en stor mengde kurs innen omradet. Dette gjaldt i s~r1ig grad spesialstudiet. Det var derfor vanskelig a finne et felles qrunn1ag a starte pa. Forutsetningen er som f r nevnt at man ska1 starte fra grunnen av, og dette er ogsa gjennomf rt. Vi hadde derfor ventet at deltakere med gode forkunnskaper skulle gj re det meget godt i startfasen. Dette har ikke slatt til. Det synes heller som om kjennskap til faguttrykk og sjargong har for1edet dem til a tro at de kunne faget og derfor ikke trenqte a ta start fa sen alvorlig. De grunnleggende og fundamentale kunnskapene har nok likevel manglet, idet deltakere med svakere forutsetninger, men med st r.re arheidsinnsats har oppnadd like gade resultater. Pa flere stadier fikk de reaksjonene fra deltakerne som vi hadde forutsett, da vi vurderte et skreddersydd internt bankopplegg kontra et opplegg som var mer generelt. Noen av deltakerne hevdet at de med dette opplegget ogsa matte l.:ere "unyttige ting". Dette er diskutert en rekke ganger underveis og de skeptiske har etterhvert fatt bedre blikk for den overf ringsverdi som disse kunn-

15 skapene har. net er na stor enighet om betydningen av A ha et opplegg med en ekstern referanseramme. Reaksjonene fra deltakerne har v~rt verdifulle bade for l ~rerne og for Akademiet. net er amnge endringer og forbedringer sam ikke ville v~rt mulig uten en aktiv medvirkning fra den andre siden av kateteret. I sa mate burde disse kullene danne m nster ogsa for andre som gjennomgar Akademiet. net burde v~re et ansvar som hviler pa aile elever A medvirke til at de kullene sam kommer etter far en bedre undervisning enn den de selv har fatt. Fra begynnelsen var vi redde for at deltakernes svake grunnlag i matematikk skulle vankseliggj re undervisningen. net har vel i noen grad ogsa v~rt tilfelle, spesielt i EnB 6, men mindre enn vi hadde fryktet. Vi har hele tiden fors kt a 5e de praktiske sidene ved faget og forenklet og popularisert den matematikken som har v~rt n dvendi g. net er imidlertid et sp rsmai sam b r diskuteres i en annen sammenheng am a l l spesialisering burde starte med A sikre at deltakerne har tilstrekkelig grunnlag i metodefagene. net vanlige er at bare eksamen teller med i sluttkarakteren. I System 2 har vi forandret pa dette. Vi lar karakterene pa innsendingsoppgavene tel le med 50% og eksamen med 50% ved fastsettelse av endelig karakter. Dette var resul tatet av en diskusjon mellom deltakere, l~rer og Akademiet. Denne diskusjonen var interessant fra flere synspunkter. Den viste blant annet at den eksamen sam vi har sa lett for A angripe, blir ansett som ganske n dvendi g av de flest e. Det ble ogsa hevdet av flere at det var urettferdig med standpunktkarakter fordi dette ville virke slik at det ville bli vanskeliqere A oppna en toppkarakter. Det viste seg ogsa A holde stikk. Til gjenqjeld fikk ingen helt darlige karakterer. Alt i alt var eksperimentet sa interessant at det er verdt merke seg. For A f lge opp intensjonen am A holde det faglige niv! som Torlandkomiteen tilrar, har vi brukt sen sorer som ogs! benyttes ved distriktsh yskoleeksamener. Det har v~rt fa som har str ket, men star spredning i karakterene, fra det helt eminente og til strykegrensen. Interessen for EDB - linjene har v~rt kende, slik at de kul lene sam ble tatt opp i januar 1976 var betydelig st rre enn de to foregaende. Vi tror at s kningen til EDB- linjen fortsatt vii ke og at bankvesenet etterhvert skal slippe A basere seg utelukkende pa ekstern eksperti se. Dette har langt pa vei v~rt tilfelle til n A, idet de for skjellige datasentral er har hatt monopol pa denne type viten. Erfaring fra flere hold viser at dette ikke vii v~re tilstrekkeli9 i fremtiden.

16 GENERALFORSAMLING I NRBF DEN 7/ Det var lkke det helt store fremm te til arets generalforsamling, men til gjengjeld var det en fin geografisk spredning. Steinkjer, Bergen, Sandnes og Kristiansand var representert i tillegg til Osloomradet. Dagsordenen ble endret slik at generalforsamlingen fikk f lgende saker til behandling! 1 - arsmeldlng 2 - revldert regnskap og revisors beretning 3 - kontigent budsjett valg 6 - felles vedtekter for lokalforeningene 7 - eventuelt Leif Ribe, Kristiansand og Knut Bergersen, Oslo ble valgt til a undertegne protokol1en. Generalforsamlingen fikk f lgende forl p: 1. Arsmelding. Formannen refererte Arsmeldingen for 1975 og besvarte sp rsmal i tilknytning til den. I forbindelse med foreningens kontakt med Norske Bankfunksjon~rers Forbund vedr rende instillingsrad ble synspunkter pa dette diskutert. Arsmeldingen ble godkjent. 2. Revidert reqnskap og revisors beretnins. Nestformannen refererte regnskap for Revisors beretning ble lest opp. sp rsmal vedr rende de enkelte poster hie besvart av styret. Revisors anmodning om snarlig oppgj r av mellomv~rende med R.R.F. er allerede etterkommet, og gay foreningen et overskudd pa kr.6.367,30, inntektsf rt i Regnskapet ble godkjent. 3. Kontlqent Styrets forslag om uendret kontigent for 1976 kr.30, ble vedtatt. Det tas sikte pa a fremme forslag pa neste generalforsamling om at hovedforeningen finansierer loka l foreningene gjennom refusjon av kontigent. Det komrnende styret anmodes om a fremme forslag om dette.

17 -.1.;;> - 4. Budsjett. 5. Valq. Budsjett 1976 ble korrigert i samsvar med at kontiqenten ikke forh yes, og at seminar NRF gir ca ,-. Det overlates til styret a vurdere eventuelle s knader om konomisk st tte, f.eks. til utgivelse av medlemsbladet. Budsjette ble godkjent. Va 1 get ga f lgende resultater: Styre: Formann Nestformann Styremedlemrner Varamenn Fondsstyre; Formann Styremedlemrner Varamenn Responsumutvalg: Medlenuner Varamenn Valgkomite: Varamann Age L ken Thorleif l-iostue Erik B rresen Ketil Ellefsen Arne Sj enden Rolf Bull Bj rn Hampland Nils Nummedal Foreningens formann Kare Heiding Belsj Finn Terjesen Ingolf Davidsen Jens Petter Auring Thorleif Mostue Knut Berqersen Retil Ellefsen Magnus Gr vli Ingolf Davidsen 6. Felles vedtekter for lokalforeningen. Bergen Bank, Oslo Modum Sparebank, Vikersund Hedemarken Sparebank, Hamar Steinkjer Sparebank,Steinkjer Bergen Bank, Oslo Den"norske Creditbank, Oslo Sparebankenes Sikringsfonds Revisjonskontor Bergen Bank, Sandnes Bergen Bank, Oslo Christiania Bank og kasse, Oslo Fana Sparebank, Nestun kredit- Oslo og Akershus Sparebank, Oslo Modum sparebank,vikersund Andresens Bank, Oslo Steinkjer Sparebank, Steinkjer Fellesbanken, Oslo Fana sparebank, Nestun Det var generell diskusjon om utfor~tng avo slike vedtekter. Styret utformer forslag og sender dette ut til medlemmene for kommentarer. 7. Eventuelt. Ingen saker.

18 - 16-0NSKER DU A KOMME I KONTAKT MED NOEN AV STYRETS MEDLEMMER? Nedenfor vii du finne navn, adresse og telefon til styrets representanter i 1976/1977. HOVEDSTYRET: Formann Age L ken Bergen Bank, Oslo T1f. (02) Nestformann Thorieif Mostue Modum Sparebank, Vikersund Tlf. (02) Kasserer Arne Sj enden Bergen Bank, Osre Tlf. (02) Styremedlemrner Erik B rresen Hedemarken Sparebank, Hamar Tif. (065) Varamenn Ketil El lefsen Rolf Bull Bj jrn HAmpland Nils Nwrunedal Steinkjer Sparebank, Steinkjer TIL (077) TIt. (077) (privat) Den norske Creditbank, Oslo Tlf. (02) Sparepankenes Sikringsfond ReviSf.rkontoret T1f.1/ (02) Bergen Bank, Sandnes Tlt. (045) LOKALSTYRET. (formann) Bergen Rogaland Tr ndelag lngol Davi dsen Nils Numrnedal Ketil Ellefsen Fana Sparebank, Nestun Tlf. (05) Bergen Bank, Sandnes Tlf. (045) Steinkjer Sparebank, Steinkjer Tlf. (077)

19 Jeg onsker revisorer og andre en riktig GOD SOMMER PR - og INFORMASJONSJENTA i LIER SPAREBANK Sparebankboka kan du bruke 1200 steder i Norge. (Og over 5000 steder i Norden). Velgen ~ Hed hilsin SANDSVA!!! SPAREBANK

20

I Jakten p Dypet vil det med ujevne mellomrom dukke opp ulike hendelseskort. De finnes tre typer av disse kortene:

I Jakten p Dypet vil det med ujevne mellomrom dukke opp ulike hendelseskort. De finnes tre typer av disse kortene: Spillinformasjon: Jakten p Dypet Jakten p Dypet er et simulasjonsspill som tar utgangspunkt i hvordan det er drive et selskap innen petroleumsbransjen. Spillet gir en forenklet, men likevel realistisk

Detaljer

Studieplan 2011/2012

Studieplan 2011/2012 Kunnskapsledelse Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2011/2012 Studiet er en grunnutdanning på 30 studiepoeng, og organiseres som deltidsstudium over ett år. Gjennomføringen av

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 Saksnr. A2010 021 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

ØKONOMISK-ADMINISTRATIVT STUDIUM

ØKONOMISK-ADMINISTRATIVT STUDIUM SIDE 254 Vedtatt av Det samfunnsvitenskapelige fakultet 26. januar 1987, med endringer vedtatt senest 9.februar 2001. CAND.MAG.-GRAD MED DIPLOMOPPGAVE I ØKONOMISK- ADMINISTRATIVE FAG STORFAG ØKONOMISK-ADMINISTRATIVE

Detaljer

Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 ORG110, forside Sammensatt Automatisk poengsum Levert

Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 ORG110, forside Sammensatt Automatisk poengsum Levert ORG110 1 Organisasjonsteori for IT-studenter Kandidat 8006 Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 ORG110, forside Sammensatt Automatisk poengsum Levert 2 ORG110, oppgave 1 Skriveoppgave Manuell poengsum

Detaljer

Netttsideguide: Universell utforming

Netttsideguide: Universell utforming Netttsideguide: Universell utforming Innledning Når det kommer til universell utforming vil kanskje de fleste av oss tenke på byggningsforeskrifter og tilgjengelighet i det offentlige rom. Men universell

Detaljer

www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015

www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015 www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015 DRIFTSRESULTATET Haugesund Sparebank har ved utgangen av 3. kvartal 2015 et driftsresultat før tap og gevinster

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Bedre driftsresultat enn samme periode i fjor Lik rentenetto som samme periode i

Detaljer

ØKONOMISK UTVIKLING I NORSKE BANKER. Pr. 3. kvartal 2015

ØKONOMISK UTVIKLING I NORSKE BANKER. Pr. 3. kvartal 2015 ØKONOMISK UTVIKLING I NORSKE BANKER Pr. 3. kvartal 2015 Sammendrag Bankenes resultater er samlet sett lavere enn for tilsvarende periode i fjor. Resultat etter skatt endte på 24,4 milliarder kroner, noe

Detaljer

2.5 BACHELORGRADSPROGRAM I INFORMATIKK

2.5 BACHELORGRADSPROGRAM I INFORMATIKK SIDE 87 2.5 BACHELORGRADSPROGRAM I INFORMATIKK Informatikk er læren om innhenting, tilrettelegging og bearbeiding av data, informasjon og kunnskap ved hjelp av datateknologi, og om hvilken betydning bruk

Detaljer

ØKONOMISK-ADMINISTRATIVT STUDIUM

ØKONOMISK-ADMINISTRATIVT STUDIUM SIDE 261 Vedtatt av Det samfunnsvitenskapelige fakultet 26. januar 1987, med endringer vedtatt senest 9.februar 2001. CAND.MAG.-GRAD MED DIPLOMOPPGAVE I ØKONOMISK- ADMINISTRATIVE FAG STORFAG ØKONOMISK-ADMINISTRATIVE

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Lavere driftsresultat enn samme periode i fjor Lavere rentenetto enn samme periode

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal Nøtterø Sparebank

Kvartalsrapport 3. kvartal Nøtterø Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 Nøtterø Sparebank 2 Hovedtrekkene i bankens utvikling pr. 3. kvartal 2007: Bankens resultat før tap og skatt var 32,43 mill. kroner mot 30,95 mill. kroner på samme tid i

Detaljer

Etablering av nye studieprogram terminering av studieprogram

Etablering av nye studieprogram terminering av studieprogram 1302 1901 US-SAK NR: 179 /2009 SAKSANSVARLIG: STUDIEDIREKTØR OLE JØRGEN TORP SAKSBEHANDLER: SENIORRÅDGIVER BJØRG EKERHOLT DYSVIK ARKIVSAK NR: 2009/1208 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2006

Delårsregnskap 2. kvartal 2006 Delårsregnskap 2. kvartal 2006 Delårsrapport 2.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING 2014 SARPSBORG AVISKLUB. Marius Pedersen Walther Stensgård. Flemming Børresen Walther Stensgård.

STYRETS ÅRSBERETNING 2014 SARPSBORG AVISKLUB. Marius Pedersen Walther Stensgård. Flemming Børresen Walther Stensgård. Styret har i det forløpne år bestått av: STYRETS ÅRSBERETNING 2014 SARPSBORG AVISKLUB Formann Kasserer/viseformann Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamenn Revisor I Revisor II Per Kristian Ubøe Jan

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 Delårsrapport pr. 31.03.2016 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 6,3 mill. mot 6,4 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK)

Detaljer

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT PR

REGNSKAPSRAPPORT PR 30.j uni2014 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2014 Hovedpunkter resultat 2. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 63,3 mill. kr (48,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 6 370 mill. kr (5 861 mill. kr) - Brutto

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 46,7 millioner (57,6) Rentenetto: 56,3 millioner (59,0) tilsvarende 1,44 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 31.03.2005 REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.03.2005 Resultatregnskapet Ved utgangen av 1. kvartal 2005 viser driftsresultatet 8,9 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarer 1,19 % av gjennomsnittlig

Detaljer

MØTE OM UTVEKSLING. Torsdag 4. februar 2016 Kl 1230 i D150

MØTE OM UTVEKSLING. Torsdag 4. februar 2016 Kl 1230 i D150 MØTE OM UTVEKSLING Torsdag 4. februar 2016 Kl 1230 i D150 Program Erfaringer, tips og triks fra studenter som har vært på utveksling - Ida Engebretsen kan kontaktes. Utvekslet til Madrid, Universidad Carlos

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 3. kvartal 2014 HOVEDTREKK TREDJE KVARTAL God bankdrift og godt resultat i kvartalet. Endringer på verdipapirer

Detaljer

Arbeid med tiltak for budsjettbalanse Klinikk Psykisk helsevern og rus - Oppfølging av sak 90/2015

Arbeid med tiltak for budsjettbalanse Klinikk Psykisk helsevern og rus - Oppfølging av sak 90/2015 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2015/533 Inger Lise Balandin 78 46 58 61 Alta, 18.04.16 Saksnummer 45/2016 Saksansvarlig: Inger Lise Balandin, Klinikksjef, Klinikk psykisk

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport 30.06.2012 Kvartalsrapport REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2012 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2012 - Driftsresultat før tap, 41,2 mill. kr (35,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5 770 mill. kr (5 864 mill.

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Delårsrapport. 3. kvartal 2010

Delårsrapport. 3. kvartal 2010 Delårsrapport 3. kvartal 2010 RESULTAT Resultat etter skatt viser et resultat på 14,00 MNOK, mot tilsvarende 7,50 MNOK på samme tid i fjor. Resultatet er litt lavere enn budsjettert og dette skyldes i

Detaljer

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter.

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter. Innhold Kapittel 1 For br u ker k jøps lo vens omr åde 1.1 Innledning...15 1.2 For bru ker kjøps lo vens vir ke om rå de. Hva lo ven gjel der for el ler re gu le rer...17 1.2.0 Litt om begrepet «kjøp»

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

REGNSKAP - 1. HALVÅR 1996 -BEDRET INNTJENING

REGNSKAP - 1. HALVÅR 1996 -BEDRET INNTJENING Trondheim 29. august 1996 REGNSKAP - 1. HALVÅR 1996 -BEDRET INNTJENING Resultatregnskapet for 1. halvår 1996 viser en klar bedring sammenlignet med samme periode i 1995. Utlåns- og innskuddsvolumet har

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 68,3 millioner (73,8) Rentenetto: 87,0 millioner (88,1) tilsvarende 1,47 % av gjennomsnittlig

Detaljer

ÅRSMØTE NORSK KULTURSKOLERÅD NORD-TRØNDELAG. Quality Airport hotel Værnes FREDAG 10. MARS 2017

ÅRSMØTE NORSK KULTURSKOLERÅD NORD-TRØNDELAG. Quality Airport hotel Værnes FREDAG 10. MARS 2017 ÅRSMØTE I NORSK KULTURSKOLERÅD NORD-TRØNDELAG Quality Airport hotel Værnes FREDAG 10. MARS 2017 Saksdokumenter Side 1 av 8 ÅRSMØTE 2017 Sakliste: 1. Konstituering 1.1. Valg av referent 1.2. Opprop og godkjenning

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Q2 Utvikling i resultat og finansiell stilling Virksomheten ya Bank er en internettbank som er tilgjengelig via selskapets hjemmeside www.ya.no, på telefon eller via samarbeidende agenter og partnere.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2010

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2010 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2010 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.10. GENERELT. Året 2010 generelt har vært preget av god drift i Rindal Sparebank. 3. kvartal har ikke vært noe unntak. Låneetterspørselen totalt

Detaljer

Har hatt alternative turnusordninger i mer enn 10 år (fortrinnsvis kveld/hvilende natt), men med økt bruk og flere ulike ordninger fra ca 2006/2007.

Har hatt alternative turnusordninger i mer enn 10 år (fortrinnsvis kveld/hvilende natt), men med økt bruk og flere ulike ordninger fra ca 2006/2007. Årsverk i turnus og antall ansatte (fordelt på 10 turnuser) 92,5 150 Kompetansefordeling: Miljøterapeuter: 38% Fagarbeidere: 37% Assistenter: 25% Kjønn: Menn: 21% Kvinner : 79% Antall brukere/beboere med

Detaljer

REGNSKAP - 1. KVARTAL STABIL INNTJENING

REGNSKAP - 1. KVARTAL STABIL INNTJENING Pressemelding 30. mai 1997 REGNSKAP - 1. KVARTAL 1997 -STABIL INNTJENING I årets første kvartal oppnådde BNbank et driftsresultat etter tap på utlån på 40 millioner kroner. Egenkapitalavkastningen i perioden

Detaljer

Styret har gått igjennom foreningens bankforbindelser, og besluttet å samle disse hos Sparebank 1. I tilegg beholdes en konto hos Postbanken.

Styret har gått igjennom foreningens bankforbindelser, og besluttet å samle disse hos Sparebank 1. I tilegg beholdes en konto hos Postbanken. Årsmelding 2002 Årsmøtet Årsmøtet ble holdt 29. mai 2002 på Munkholmen. 20 medlemmer var til stede. Forut for selve årsmøtet ble det holdt et foredrag av historiker Terje V. Brattberg om Klosteret på Munkholmen

Detaljer

ØKONOMISK UTVIKLING I NORSKE BANKER. 1. kvartal 2017

ØKONOMISK UTVIKLING I NORSKE BANKER. 1. kvartal 2017 ØKONOMISK UTVIKLING I NORSKE BANKER 1. kvartal 2017 1 Nøkkeltall 1. kvartal i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital Alle banker Sparebanker Øvrige banker 2017 2016 2017 2016 2017 2016 Netto renteinntekter

Detaljer

VITNE ÅL. (navn) har fullført de fagene som inngår i Diplomstudiet, og har fått tittelen Diplomkandidat NKI. NHI-Datahogskolen. Oslo, den 1/6-19911 r

VITNE ÅL. (navn) har fullført de fagene som inngår i Diplomstudiet, og har fått tittelen Diplomkandidat NKI. NHI-Datahogskolen. Oslo, den 1/6-19911 r VITNE ÅL... 5 r (navn) har fullført de fagene som inngår i Diplomstudiet, og har fått tittelen Diplomkandidat NKI Hovedkarakter: 1.7 + rn NHI-Datahogskolen Oslo, den 1/6-19911 r Rektor Studiesjef Diplomstudiet

Detaljer

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HLS- fak)

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HLS- fak) FORBEREDELSER TIL KOLLEGAVEILEDNING En kopi av dette skjemaet bør gis til din kollega for samtalen før observasjonen. Lærerens navn Ioanna Jacobsen Observatørens navn Rasmus Goll Dato 28.11.11 Sted Simuklinikk

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2014 er 13,360 mill. mot 9,410 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING 2015 SARPSBORG AVISKLUB. Ole Kr. Laengen

STYRETS ÅRSBERETNING 2015 SARPSBORG AVISKLUB. Ole Kr. Laengen STYRETS ÅRSBERETNING 2015 SARPSBORG AVISKLUB Styret har i det forløpne år bestått av: Formann Kasserer/viseformann Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamann I Varamann II Varamann III Revisor I Revisor

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

KVARTALSREGNSKAP 3. KVARTAL 2007

KVARTALSREGNSKAP 3. KVARTAL 2007 KVARTALSREGNSKAP 3. KVARTAL 2007 KVARTALSREGNSKAP 3. KVARTAL 2007 1 Resultatutvikling Bank2 ASA er inne i sitt andre hele driftsår, og kvartalstallene for 2007 i forhold til fjorårets tall er ikke direkte

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 3. kvartal 78,5

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010 Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 SSTTYYRREETTSS KKOOMMEENNTTAARR TTI IILL KKVVAARRTTAALLSSRREEGGNNSSKKAAPPEETT PPRR 3311...0033...22001100 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR Delårsrapport pr. 30.06.2016 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2016 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 12,8 mill. mot 12,9 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL Org.nr

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL Org.nr DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2016 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

VEDTEKTER FOR HØNEFOSS SPAREBANK.

VEDTEKTER FOR HØNEFOSS SPAREBANK. VEDTEKTER FOR HØNEFOSS SPAREBANK. Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål. 1-1 Hønefoss Sparebank er opprettet den 6. mai 1876. Sparebanken skal ha sitt sete i Ringerike kommune. Den har til formål å fremme

Detaljer

Klage fra Flatanger kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Trøndelag politidistrikts lokale struktur

Klage fra Flatanger kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Trøndelag politidistrikts lokale struktur Flatanger kommune Postboks 24 7770 FLATANGER Deres ref. Vår ref. Dato 2016/6098-15 17/2926 24.05.2017 Klage fra Flatanger kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Trøndelag

Detaljer

Periodisk emnerapport for IBER1501 Høsten 2014 Tor Opsvik

Periodisk emnerapport for IBER1501 Høsten 2014 Tor Opsvik Periodisk emnerapport for IBER1501 Høsten 2014 Tor Opsvik Innledning og oppsummering Kurset IBER1501 er et introduksjonskurs til iberiske verdens historie. Kurset er på 10 studiepoeng og undervises fra

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2006

Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsrapport 3.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2016

Delårsrapport 1. kvartal 2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 Postadresse: Postboks 232, 7159 Bjugn Besøksadresse: Alf Nebb s gate 4, 7160 Bjugn Telefon: 72 51 66 00 Epost: post@bjugn-sparebank.no Web: www.bjugn-sparebank.no Org.nr.:

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 2. kvartal 48,7

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2014 er 8,085 mill. mot 5,848 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 Delårsrapport pr. 31.03.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 6,4 mill. mot 6,3 mill. på same tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK)

Detaljer

RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning

RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning RS 701 Side 1 RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning (Gjelder for revisjonsberetninger datert 31. desember 2006 eller senere) Innhold Punkt Innledning 1-4 Forhold som ikke påvirker revisors

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2013 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 1,7 mill (22,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. 1,1 mill av økningen skyldes at renteavkastningen

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Endring av regnskapsprinsipp Fra 1.1.2015 har banken anvendt IAS 19R, og dermed endret regnskapsprinsipp, for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Banken

Detaljer

Delårsrapport. 2. kvartal Foto: Ingebjørg Håvardsrud

Delårsrapport. 2. kvartal Foto: Ingebjørg Håvardsrud Delårsrapport 2. kvartal 2010 Foto: Ingebjørg Håvardsrud RESULTAT Resultat etter skatt viser et resultat på 8,00 MNOK, mot tilsvarende 5,50 MNOK på samme tid i fjor. Resultatet er noe svakere enn budsjettert

Detaljer

2.5 BACHELORGRADSPROGRAM I INFORMATIKK

2.5 BACHELORGRADSPROGRAM I INFORMATIKK 2.5 BACHELORGRADSPROGRAM I INFORMATIKK SIDE 105 2.5 BACHELORGRADSPROGRAM I INFORMATIKK Informatikk er læren om innhenting, tilrettelegging og bearbeiding av data, informasjon og kunnskap ved hjelp av datateknologi,

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 31.03.2014 er 3,189 mill. mot 2,284 mill på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Utvikling i resultat og finansiell stilling Virksomheten ya Bank er en internettbank som er tilgjengelig via selskapets hjemmeside www.ya.no, på telefon eller via samarbeidende agenter og partnere. Banken

Detaljer

Kvartalsregnskap .07. Pr. 30.0. Sparebanken BIEN

Kvartalsregnskap .07. Pr. 30.0. Sparebanken BIEN Kvartalsregnskap Pr. 30.0.06.07.07 Sparebanken BIEN Postboks 6790 St. Olavs Plass, 0130 OSLO - Telefon 0 24 36 - Nettadresse: www.bien.no Regnskapsrapport for 2. kvartal 2007 Innledning Sparebanken Bien

Detaljer

Skoleåret 2016/2017.

Skoleåret 2016/2017. Skoleåret 2016/2017 www.fylkesmannen.no/oppland Innhold Regler for sluttvurdering i fag... 3 Overordnet mål og grunnlag for vurdering i fag, forskrift til opplæringsloven 3-1, 3-2 og 3-3... 3 Sammenhengen

Detaljer

KVARTALS RAPPORT

KVARTALS RAPPORT KVARTALS RAPPORT 2- Nordlandsbanken avlegger regnskap både for konsern og morbank pr.. Det er liten forskjell mellom regnskap for konsern og morbank. Hovedvekten på regnskapskommentaren legges derfor på

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002 Bankia Bank ASA Resultat før tap og skatt på 1,0 mill kroner mot -0,1 mill kroner forrige kvartal Fortsatt høy vekst med i underkant av 10 000 nye kortkunder i kvartalet.

Detaljer

Arbeidsgang ved hver lønnskjøring

Arbeidsgang ved hver lønnskjøring 20.09.2016 Arbeidsgang ved hver lønnskjøring Start i Lag lønn med å registrere lønn på de ansatte. Velg Kontroll for å kontrollere registreringene og for å oppgi periodedato. Om du finner feil eller mangler

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ INNH OL D. Nr. 22/82 18. oktober 1982. Tabell nr. Side

STATISTISK SENTRALBYRÅ INNH OL D. Nr. 22/82 18. oktober 1982. Tabell nr. Side Nr. 22/82 18. oktober 1982 Tabell nr. INNH OL D 1. Alle banker. Disponerte utlån til foretak, kommuner og privatpersoner etter bankgruppe og låntakerens fylke. 31/12 1931 2-3 2. Forretningsbanker. Rentesatser

Detaljer

ØKONOMISK UTVIKLING I NORSKE BANKER. 1. kvartal 2016

ØKONOMISK UTVIKLING I NORSKE BANKER. 1. kvartal 2016 ØKONOMISK UTVIKLING I NORSKE BANKER 1. kvartal 2016 1 Nøkkeltall 1. kvartal i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital Alle banker Sparebanker Øvrige banker 2016 2015 2016 2015 2016 2015 Netto renteinntekter

Detaljer

Forslag til obligatoriske oppgaver i ECON 2200 våren For å lette lesingen er den opprinnelige oppgave teksten satt i kursiv.

Forslag til obligatoriske oppgaver i ECON 2200 våren For å lette lesingen er den opprinnelige oppgave teksten satt i kursiv. Eric Nævdal og Jon Vislie; 2. aril 27 Forslag til obligatoriske ogaver i ECON 22 våren 27. For å lette lesingen er den orinnelige ogave teksten satt i kursiv. Ogave. 3 2 a) Hvis f( K) = ( K + ), finn f

Detaljer

INF112(kun et utvalg av kommentarene er med i denne rapporten)

INF112(kun et utvalg av kommentarene er med i denne rapporten) INF112(kun et utvalg av kommentarene er med i denne rapporten) Respondenter Prosent Ny 0 0,0% Distribuert 20 46,5% Noen svar 1 2,3% Gjennomført 22 51,2% Frafalt 0 0,0% I alt 43 100,0% Er det første gang

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 28.01.07 - Skeikampen høyfjellshotell

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 28.01.07 - Skeikampen høyfjellshotell Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 28.01.07 - Skeikampen høyfjellshotell Dagsorden 1. Konstituering og navneopprop 2. Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer

REGNSKAP - PR. 3. KVARTAL BEDRET INNTJENING

REGNSKAP - PR. 3. KVARTAL BEDRET INNTJENING Trondheim 31. oktober 1996 REGNSKAP - PR. 3. KVARTAL 1996 -BEDRET INNTJENING Resultatregnskapet for perioden 1. januar - 30.september 1996 viser en klar bedring sammenlignet med samme periode i 1995. Sentrale

Detaljer

KVARTALSREGNSKAP 2. KVARTAL 2007. Resultatutvikling

KVARTALSREGNSKAP 2. KVARTAL 2007. Resultatutvikling K V A R TA L S R E G N S K A P 2. K V A R TA L 2 0 0 7 KVARTALSREGNSKAP 2. KVARTAL 2007 1 Resultatutvikling Bank2 ASA er inne i sitt andre hele driftsår, og kvartalstallene for 2007 i forhold til fjorårets

Detaljer

Ordinær Generalforsamling Tirsdag 20. juni klokken I selskapets lokaler på Stormyra i Bodø

Ordinær Generalforsamling Tirsdag 20. juni klokken I selskapets lokaler på Stormyra i Bodø Aksjonærer i Saltens Bilruter AS innkalles herved til Til behandling foreligger Ordinær Generalforsamling Tirsdag 20. juni klokken 13.00. I selskapets lokaler på Stormyra i Bodø 1. Valg av møteleder 2.

Detaljer

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING Vedtekter Vedtatt 2. april 2003, med endringer av 20. april 2005, 22. mars 2006, 21. mars 2007, 25. mars 2009, 17. mars 2010 og 6. april 2011. Forslag til endringer fremlagt på representantskapsmøte 17.

Detaljer

Redd Barnas pilotprosjekt Si din mening og bli hørt 2011-2012 Evalueringsrapport

Redd Barnas pilotprosjekt Si din mening og bli hørt 2011-2012 Evalueringsrapport Redd Barnas pilotprosjekt Si din mening og bli hørt 2011-2012 Evalueringsrapport Stephen Dobson, Hanne Mikalsen, Kari Nes SAMMENDRAG AV EVALUERINGSRAPPORT Høgskolen i Hedmark er engasjert av Redd Barna

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt ya Bank oppnådde et i 3. kvartal 2013 et resultat på 20,2 MNOK, mens konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde et resultat før skatt på 19,9 MNOK som

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.11. GENERELT. 1. kvartal 2011 har vært et kvartal på det jevne for Rindal Sparebank. Det betyr en utvikling i henhold til budsjett. Låneetterspørselen

Detaljer

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013.

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

Rapport 3. kvartal 1995

Rapport 3. kvartal 1995 Rapport 3. kvartal 1995 Resultatregnskap Millioner kroner 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal 1.1.-30.9. 1.1.-30.9. 1995 1995 1995 1995 1994 1994 Renteinntekter og lignende inntekter 459 477 477 1.413 1.611

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 2011 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2011 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Verdipapirgjeld er på 234 mill. kr. mot 333 mill.kr. på samme tid i fjor Banken har et forfall i november i år på 100 mill. kr.

Verdipapirgjeld er på 234 mill. kr. mot 333 mill.kr. på samme tid i fjor Banken har et forfall i november i år på 100 mill. kr. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har et heleid datterselskap, fosen Eiendom AS. Konserntallene er

Detaljer

Kvartalsrapport.

Kvartalsrapport. 31.03.2013 Kvartalsrapport www.modum.sparebank1.no REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.3.2013 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2013 - Driftsresultat før tap, 17,2 mill. kr (13,3 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Q2 Utvikling i resultat og finansiell stilling Virksomheten ya Bank er en internettbank som er tilgjengelig via selskapets hjemmeside www.ya.no, på telefon eller via samarbeidende agenter og partnere.

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal (5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal (5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2006 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.06 er forvaltningskapitalen

Detaljer

INF101 (kun et utvalg av kommentarene er med i denne rapporten)

INF101 (kun et utvalg av kommentarene er med i denne rapporten) INF101 (kun et utvalg av kommentarene er med i denne rapporten) Respondenter Ny 0 0,0% Distribuert 59 71,1% Noen svar 0 0,0% Gjennomført 24 28,9% Frafalt 0 0,0% Prosent I alt 83 100,0% Er det første gang

Detaljer

Vedtatt i UUV-sak 86/12 Gjelder fra studieåret 2012-13 Sist oppdatert 29.09.14

Vedtatt i UUV-sak 86/12 Gjelder fra studieåret 2012-13 Sist oppdatert 29.09.14 EMNEBESKRIVELSE BØA2100/BØA2100-B Bedriftsøkonomisk analyse Valgfag 1. Grad Bachelor i Hotelledelse Bachelor i HR og personalledelse Bachelor i Kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling Bachelor

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015 Delårsrapport pr. 30.09.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 19,9 mill. mot 20,0 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.09.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 3. kvartal viser en økning på 0,4 millioner (3,4 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2011

Rapport for 2. kvartal 2011 Rapport for 2. kvartal 2011 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnåde et resultat før skatt på 8,4 MNOK for 2. kvartal 2011. tilsvarende en forbedring

Detaljer