III ' ::L C ~ ~ ' o Z '... o C III ' ::L C ~ ~ ' o Z '... o C

::L. ~ ' o ...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "::L. ~ ' o ...

Transkript

1 ' z OJ c C III '... o ' o "' > III ' ::L C ~ ~ ' o Z '... o C <ti OJ '- o

2 INNHOLD. 1. Redakt~ren har ordet side 1 2. REGNSKAPSANALYSE I BANK statsaut.revisor Terje H iland side 2 3. EDB-LINJENE VED BANKAKADEMIET Studierektor Amders O. Langen side 8 4. Generalforsamling i NRBF den 7/4-76 side nsker du A komme i kontakt med noen av styrets medlemrner?. side 16

3 RED A K T 0 R E N H A R 0 ROE T Vi star for an en forhapentligvis hektisk og varm sommersesong. Oette nummer, som er det siste f r sommeren innehoider mye interessant stoff, selv om tilgangen pa artikier og artikkelforfattere ikke er hva det burde ha v~rt. Artikkelen om "beskatning av sparebankene" ma dessverre ga ut, men vii bli fos kt innsatt i h stnummeret. Jeg nsker aile en riktig god sommer og sier "tv! penn." Redakt ren.

4 - 2 - REGNSKAPSANALYSE I BANK v/statsaut.revisor Terje H iland Kan analysen brukes som et hjelpemiddel i revisjonen? Regnskapsanalysen kan ha forskjellig formal etter o hvem som foretar analysen o hva analysen skal brukes til Det vil f lgelig vrere et meget stort skille mel 10m en intern og en ekstern regnskapsanalyse. Formalet med analysen kan v~e o a foreta sammenllgninger med konkurrenter o behov for st rre informasjon hos aksjon~rer andre interesserte o interne sarnmenligninger mellom kontorer o kontroll / revisjon eller Jeg vii f rst 5e litt pa analyse av bankregnskap generelt, for sa a ga over pa a 5e litt pa hvilken nytte en kan ha av analyser i kontroll/revisjons formal. Jeg vil derfor 5e pa sammenligninger mellom to konkurrerende banker sammenligninger mel 10m avdelingskontorer og hvordan analysetall kan benyttes med henblikk pa revisjon/kontro1l. Bankene har selv i de senere ar blitt bedre og bedre til i tillegg til det egentlige arsregnskap. o resultatregnskap o balanse o styrets arsberetning a gi utfyl1ende oppsti11inger s a som o str mningsana1yser o hovedtall omkring aksjene o n kkeltall over en lengre periode o andre benytter forskjellige diagrammer for a be lyse forskjellige talloppstillinger Bankenes standardiserte kunngj ringsform egner seg meget godt til sammenligningsanalyser. Fra og med 1975 er det som kjent brukt et nytt og mer opplysende kunngj ringsformular som spesielt for resultatregnskapet gir bedre muligheter for sammenligninger mel 10m banker.

5 - J - Imidlertid kan for resultatets vedkommende arene 1975 og 1976 bl! noe misvisende idet bankene lnnen utgangen av 1976 skal ha l~st opp reserver i opptjente ikke forfalne renter, 09 st rrelsen av dette tall vii variere fra bank til bank. Nlr jeg skal 5e pa en del tall som sammenligning mel 10m banker vil jeg 5e pa f lgende. o forvaltnlngskapital stigning o utlans " o innskudds herved tidsinnskudd o utl!nt av innskuddsmidler o inntekt i % av gj.sn.forvaltningskap.1974 og 1975 o overskudd i %" " o resultat f r avskrivning skatter og fortjeneste tap verdipapirer i % av gj.sn.forv.kap.1974 og 1975 o enhlocavskrivning i % av utlan Foranstaende talloppstillinger vil etter min mening g1 et meget godt bilde av siste Ars utvikling i den enkelte bank sammenlignet med andre banker. I en sammenligning mellom egne avdelingskontorer vii jeg bruke en del av de samme talloppstillinger som jeg har nevnt ovenfor, nemlig: forvaltningskapital stigning o innskudds ti herav tidsinnskudd o utlans o overskudd i % av gj.sn. forvaltningskapital I tillegg o utvikling overskudd o overskudd i % av l nn Det er klart at det er enklere A fa svar pa n merkelige " utslag nar en arbeider med interne analyser i motsetning til sammenligninger med andre banker hvor en bare kan anta Arsakssammenhenger. Det er videre klart at det er bankenes administrasjoner som er mest opptatt av de talloppstillinger jeg har nevnt foran. pa den annen side synes jeg som revisor at det er meget verdifullt! f lge med og v~re orientert i den utvikling som finner sted spesielt med egne kontorer, men ogs! vis a vis andre banker.

6 - 4 - HVA KAN SA REGNSKAPSANALY$E BENYTTES TIL OIREKTE I REVISJONEN? En av revisors oppgaver er som kjent A pase at banken f lger de lover/forskrifter som finnes. Slike bestemmelser finnes i a forretningshankloven (sparebankloven) o aksjeloven o kredlttloven o bestemmelser fra bankinspeksjonen o bankenes vedtekter FORRETNINGSBANKLOVEN: o aksjer 30% av egenkapital lovens edd o bankbygg 25% av II " 24 l.ledd o egenkapltalprosenten, egnekapital i forhold til justert egenkapital, Levens 21 l.ledd a garantler for kunder, Levens 21 maksimert til et bel p i st rrelse som bankens egenkapital etter at reduksjon er gjort for sikrede garantler, garantler av ubetydelig risiko og garantier med dlspensasjon, alt innenfor lovens 2l o likviditetsreserver, lovens 22 AXSJELOVEN: o reservefondsavsetning, lovens l02 og l03 KREDITTLOVEN: o pri~rreserver (p.t. ikke i bruk) o utlansstigning o plasseringspli kt, plassering i ihendehaverobligasjonene av stigningen i forvaltningskapital. I var banks revisjon har vi gjennom noen ar arbeidet en del med beregninger av forventede utgifter/inntekter pa grunnlag av gjennomsnittstall og analyse av disse sam en metode i kontroll av perioderegnskap og revisjon av arsoppgj r. Det er f rst og fremst rente- inntekter og utgifter som er analysevennlige pa denne mate. Problemet har v~rt A komme fram til riktige gjennomsnittstall, f.eks.av utlan pa kassekreditt. Vi gjorde det tidliger pa den mate at vi benyttet ass av tallene i manedsoppgavene. Disse ble summert og dividert til gjennomsnittst all. Fra og med 1974 har vi fra IDA tatt ut record utskrift hovedbok hvori er oppgitt gjennomsnittstall for hver maned for hovedbokskonti ene.

7 Oisse blir sa sumroert og dividert pa antall summeringer til en periode/arsgjennomsnitt. Pa dette grunnlag setter vi opp en del forventede resultat-tal1 f r regnskapene for de enkelte kontorer foreligger. Regnskapstallene settes inn og det beregnes prosentsatser og avvik og vi far: o sammenligninger o " o mel 10m kontorer fra periode til mellom ai:' (se eks.) periode Avvik blir unders kt og forklaring notert, eventuelle rettelser foretas. Det viser seg at det kan danne seg spesie11e m nstre for de forskjellige kontorer. For de inntekts og utgiftsposter som ikke lar seg ana1ysere pa denne mate, foretas sammenligninger med o budsjetter o og forrige periode/ar For tiden er vi i ferd med a fa utviklet et program pa IDA som amskinelt skal gi oss o n yaktige gjennomsnittssaldi til dato med tilh rende resultatkonto og o det gjennomsnittlige prosentuelle resultat (sats for kontoens utgift eller inntekt) skrevet ut pa avdelingskontor-niva. Vi venter oss meget av dette program bade som kontroll-grunnlag for revisjonen og som grunnlag for a kunne foreta sikrere budsjettering i hanken. Vi har hos oss meget gode erfaringer med regnskapsanalyse som et hjelpemiddel i revisjonsarbeidet, og vi har gjennom den tiden vi har benyttet oss av dette kunnet avsl re en rekke feil pa et tidlig tidspunkt som ellers vanskelig ville komroet for dagen f r etter at endelig regnskapsavslutning har funnet sted.

8 Kantor C , , , ,- 2,20% , , , ,- 1,93% Kantor A Kantor B 3 mnd. oppsigelse Gjennomsnittssaldo Beregnet renteutg.l.l ,5% % Regnskapsresultat Avvik Avvik i % , , , ,- 2,53% , , , ,- 1,36% '" 12 mnd.oppsiqelse Gjennomsnittssaldo Beregnet renteutg.l ,5% 1.7~ % Regnskapsresultat Avvik Avvik i % , , , ,- 4,19% , , , ,- 1,94%

9 KASSEKREDITT Gjennomsnittssa1do Beregnede renteinntekter ,5% % Regnskapsresu1tat Avvik Avvik i % Avkastning i % Regnskapsresu1tat Provisjon K.K. Provisjon i % av gjennomsnittssa1do , , , ,- 13,72% 7,68% ,- 2,82% , , , , , , ,- 975,- 6,7% 2,39% 7,2% 6,91% , ,- 2,45% 3,00%

10 - 8 - EOB - LINJENE VED BANKAKADEMIET av studierektor Anders O. Langen Innledninq 09 bakqrunn. I 1972 ble det foretatt en unders kelse blant bank konomer om hvilke fag de nsket etterutdanning i. Resultatet av unders kelsen var hl.a. at EDB ble f rt opp som et av de fagomrader der behovet for etterutdannelse var spesielt start. Resultatet skyldtes nak i noen grad at temaet EOB i bank var SV2rt aktuelt da rundsp rringen ble foretatt, men selv om man tok dette med i betraktning, var det klart dokumentert et behov for et utdanningstl1bud. I styrern te av 6. juni 1973 ble det vedtatt a opprette spesiallinjer ved Akademiet. Dette kern samtidig med at kullene ved 3. avdeling ble skaret ned til ca. 70. Disse to begivenhetene rna ses i sammenheng. Utdanningsrn nstret blir derfor at flest rnulig far gjennomga 1. og 2. avdeling og at spesialiseringen starter med grunnlag fra 2. avdeling. Utarbeidelse av et opple99 ved Bankakademiet. Det var vedtatt av de politiske myndigheter at EDB - undervisningen skulle bygges kraftig ut ved distriktsh yskolene. Til grunn for utbyggingen la innstilling fra det sakalte Torlandutvalget, som hadde laget en oppdeling av faget i emneblokker med beskrivelse av innholdet og det faglige niva, som undervisningen skulle fa. Et generelt problem for all etatoppl~ring er om den skal v~re helt ut tilpasset eta tens behov eller om den ogsa skal ta sikte pa a holde et eksternt definert faglig niva. Temaet skal ikke behandles na, men det er mange argumenter for a ga inn for en forankring av det faglige niva i en aliment akseptert skala. Vi valgte derfor a legge undervisningen pa det niva som Torlandutvalget anviser. Innenfor den ramme som dermed ble trukket opp, fors ker vi a legge opp undervisningen bankorientert i den forstand at eksempler og oppgaver Sa langt mulig er hentet fra bank. Men det er klart at det her kan bli konflikt mellom det a gjennornf re en generell mal setting og a ga i dybden innen et spesialomrade. Varen 1973 startet arbeidet med a utforme vart opplegg. Det var fra begynnelsen klart at de potensielle s kere til EDB-linje ville ha vidt forskjellige forkunnskaper og at de etterpa ville fa SV2rt ulik tilknytning til EDB i banken. Vi hadde problemet store og sma banker. Noen banker hadde, eller overveiet a opprette egne EDB-avdelinger, mens andre banker overhodet ikke tok sikte pa a skaffe seg noen ekspertise "i huset". Det var ogs.1 flere alternativer m.h.t.1 l se behovet for datakraft. Noen fellesnevner for aile bankers behov var det vanskelig a finne.

11 Det som he Ie tiden var en klar malsetting, var at undervisningen skulle Vi!!re bruksorientert idet "maskinsiden" ble ansett for a Vi!!re beh rig dekket av de datasentraler som bankene betjener seg avo Det var saledes bankfolk med EDB-kunnskaper rundt om i de forskjellige bankene det var behov for, ikke datateknikkere. Vi valgte a lage to alternativer: EDB-grunnstudium (2 semestre) og EDB-spesialstudium (3 semestre). Begge linjene tar for seg faget fra grunnen og er bygget opp av emneblokker. Emneblokkbeskrivelse i samsvar med Torlandutvalgets innstilling EDBI (2 vekttall) En oversikt over datamaskiner, deres utvikling og anvendelse i ni!!ringslivet. Datamaskinens hovedfunksjoner. Oppbygging av et dataanlegg. Perifere enheter. Anleggets st rrelse, pris og anvendelighet. Oversikt over ulike programmerings-sprak. Bruk av prosesskart (flowcharts). Programdokumentasjon. Vurdering av alternativer for a dekke eget behov for datakraft. Kornrnunikasjonsproblem fagmann - programrnerere;. Beslutningsprosesser. Regnemaskinlogikk. Databanker. Samfunnsmessige aspekter med bruk av EDB. Datasikkerhet. EDB 2 (3 vekttall) Pragramrnering h ynivasprak - Informasjonssystem - Output Filer - Input Systemkartteknikk Cobol. Filmprosesser i administrativ databehandling innlesing og kontrall av data - sartering - oppdatering av filer - utskriftsprogramrner Innf rinq i Cobolspraket - PROCEDUP~ DIVISION - DATA DIVISION - IDENTIFICATION DIVISION - ENVIRONMENT DIVISION Programrneringseksempler. 0velser pa datamaskin. Pragrammeringsteknikker. Dokumentasjonsteknikk. Operativsystemer. H ynivasprak.

12 EDB 6 (4 vektta11j En innf ring i det teoretiske grunnlag og de praktiske problemer vedr rende oppbygging og vedlikehold av filsystemer og databaser. - Lagringsmedia - oppbygging og logisk virkemate. - Data og datastrukturer. - Lagringsstrukturer, herunder sekvensiell, direkte, indekssekvensiell, liste-, tre- og nettverksstrukturer. - S ketid, lagerplass og optimalisering. - Filprosesser, herunder etablering, vedlikehold, rapportering, sortering. - Database-teori, og -praksis, forslag til generelle standardiserte datasystemer. - Lagrings- og driftssikkerhet, persondata og personvern. - Databaser og datafjernbehandling. System 1 (4 vekttall) Det blir gitt en innf ring i arbeidet med analyse og konstruksjon av informasjonssystemer. De viktigste teknikker i systemeringsarbeidet gjennomgas herunder: - flytdiagramteknikk - presedensanalyse - beslutningstabeller - metoder for registerorganisering Teorien illustreres med oppgaver og gruppe velser i systemerinqsarbeid. - rapportspesifikasjon - registeroppbygging - system/programkart - input - behandlingsregler Videre gjennomgas trinnene for praktisk gjennomf ring av informasjonssystem fra foranalyse til implementering og drift. System 2 (4 vekttall) Kurset be star av 2 deler: a) Teori, begreper og arbeidsomrader i en formalisert systmeringsmetodikk gjennomgas, med s~rlig vekt pa informasjonsanalyse. b) Gjennom deltakelse i et simulert prosjekt gis studentene kjennskap til og velse i praktisk systemering. Del a) bestar av: innf ring i fundamentale begreper og prinsipper. - gray gjennarngang av systemeringens metodeomrader. fardypning innen infarmasjonsanalyse. I del b) arbeider studentene med appgaver hentet fra omradene: - - dokumentasjon (systemkart-tegning og rutinebeskrivelser). klassifisering og koding. - - b1ankettkonstruksjon og hullkartlayout. postutforming.

13 -.l..l. - - kontrollrutiner. - filorganisasjon og jobbutforming. Hver emneblokk avsluttes med eksamen som teller med i hovedkarakteren. Sam det vii fremga, tar emneblokkene sikte pa a dekke tre hovedomrader: 1. Innf ring i databehandling. 2. Programmering i h ynivasprak. 3. Systemarbeid. I trad med malsettingen am en brukerorientert undervisning blir det lagt betydelig vekt pa systemarbeidet. En fyldig gjennomgaelse av hva som ligger i de mange stikkordene faller utenfor rammen av denne artikkel. EDB-Grunnstudium, 2 semestre. Dette be star av emneblokkene EDB 1 og System 1 og er det minimum av innsikt i EDB som b r finnes i ethvert bank-kontor. Det tas spesielt sikte pa a vise hvordan EDB griper inn i aile rutiner og arbeidsoppgaver, og hvorledes EDB kan bli et nyttig redskap som aile er fortrolige med. EDB-grunnstudiet er velegnet til a styrke kontakten mellom banken og datasentralen. Dette vii bedre kommunikasjonen og gj re den brukerorientering/oppl~ring som gis mer virkningsfull. Det er ogsa n dvendig at brukerne far tilstrekkelig innsikt til a kunne v~re med a formulere krav til den informasjon de vii ha ut av EDBsystemet. Undervisningen i systemarbeid har egsa vist seg sv~rt anvendelig for folk som ikke direkte arbeider med EDB. Den arbeidsmetodikk og den mate a analysere og l se problemer pa sam er utformet her, har vist seg meget fruktbar for f.eks.folk sam arbeider med utvikling og forbedring av manuelle rutiner. Systemanalyse er saledes et viktig metodefag for en videre krets enn EDB-folkene. EDB-spesialstudiurn. 3 semestre. Dette be star av samtlige emneblokker sam er Ii stet opp foran. Tilsammen gir dette en solid utdannelse bade i systemarbeid og programmering. Den tar sikte pa a gi mer enn minimumskunnskaper, og utdannelsen skulle v~re tilstrekkelig for de fleste "EDBstillinger" bade i bank og datasentraler. Det er ogsa i 5pesialstudiet systemarbeidet sam har fatt den bredeste plassen. Dette ut fra de samme vurdeririger som foran anf rt. Vi tar i tillegg med en teoretisk overbygning over informasjonsanalysen, men hovedvekten legge5 pa den praktiske nytte av teoriene. Siste del av systemundervisningen er et simulert konsulentoppdrag der aile faser ved overgang til EDB blir gjennomarbeidet. Dette vii gi verdifull erfaring for bankfolk sam star foran innf ring eller omlegging av EDB-rutiner. Vurdering av alternative maskintekniske I sninger blir ogsa behandlet. Selv om den enkelte bank ogsa i fremtiden vii fa begrenset frihet i slike sp rsmal, er det et omrade der kunn-

14 skap og innsikt vii bli mer og mer viktig. COBOL-programmering er tatt med, fordi kjennskap til og ferdighet i et h ynivasprak er n dvendig for aile som vii na ut over begynnerstadiet. Undervisningen i COBOL er langt pa vei individuell. Ut over det som er satt opp som minimum, kan den enkelte drive det sa langt han nsker. Programmeringsarbeid gir i tillegg en innsikt og forstaelse for datadisiplin som er meget verdifull. Giennomf rinqen av undervisninqen. Undervisningen er korrespondanse kombinert med to - tre seminarer pro semester. Arbeidspresset er ganske hardt og inn1everingsfristene forholdsvis knappe. Arbeidsmengden svarer til 50-60% fulltidsstudier ved en distriktsh ysko1e. Tidspresset er spesielt hardt i emnet EDB 2. Undervisningen er der lagt opp pa den maten at studentene i korrespondanseform arbeider med programmer som de sender inn til kj ring. Programutskriftene med l~rerens veiledninger retuneres for at studenten skal kunne rette sine feil og fa programmet kj rt pa nytt. Slik gar oppgavene frem og ti1bake til a1t er perfekt. Dette krever konsentrert og hurtig innsats pa begge sider av kateteret. COBOL-undervisningen avs1uttes med et seminar der studentene selv far arbeide ved datamaskin, under individue11 veiledning. For at denne delen av undervisningen skal bli sa effektiv som mulig rna vi ta sikte pa sma kull, fortrinnsvis ikke over tjue. Erfaringer fra de to f rste arene. De f rste kullene startet i januar 1974, de neste i januar De to f rste arene har gitt oss en del erfaringer. Det f rste vi matte innsti1le oss pa var at deltakerne kom med svrert ulike faglige forutsetninger. Disse strakk seg fra absolutt ingen kjennskap til EDB og til flere ars erfaring og en stor mengde kurs innen omradet. Dette gjaldt i s~r1ig grad spesialstudiet. Det var derfor vanskelig a finne et felles qrunn1ag a starte pa. Forutsetningen er som f r nevnt at man ska1 starte fra grunnen av, og dette er ogsa gjennomf rt. Vi hadde derfor ventet at deltakere med gode forkunnskaper skulle gj re det meget godt i startfasen. Dette har ikke slatt til. Det synes heller som om kjennskap til faguttrykk og sjargong har for1edet dem til a tro at de kunne faget og derfor ikke trenqte a ta start fa sen alvorlig. De grunnleggende og fundamentale kunnskapene har nok likevel manglet, idet deltakere med svakere forutsetninger, men med st r.re arheidsinnsats har oppnadd like gade resultater. Pa flere stadier fikk de reaksjonene fra deltakerne som vi hadde forutsett, da vi vurderte et skreddersydd internt bankopplegg kontra et opplegg som var mer generelt. Noen av deltakerne hevdet at de med dette opplegget ogsa matte l.:ere "unyttige ting". Dette er diskutert en rekke ganger underveis og de skeptiske har etterhvert fatt bedre blikk for den overf ringsverdi som disse kunn-

15 skapene har. net er na stor enighet om betydningen av A ha et opplegg med en ekstern referanseramme. Reaksjonene fra deltakerne har v~rt verdifulle bade for l ~rerne og for Akademiet. net er amnge endringer og forbedringer sam ikke ville v~rt mulig uten en aktiv medvirkning fra den andre siden av kateteret. I sa mate burde disse kullene danne m nster ogsa for andre som gjennomgar Akademiet. net burde v~re et ansvar som hviler pa aile elever A medvirke til at de kullene sam kommer etter far en bedre undervisning enn den de selv har fatt. Fra begynnelsen var vi redde for at deltakernes svake grunnlag i matematikk skulle vankseliggj re undervisningen. net har vel i noen grad ogsa v~rt tilfelle, spesielt i EnB 6, men mindre enn vi hadde fryktet. Vi har hele tiden fors kt a 5e de praktiske sidene ved faget og forenklet og popularisert den matematikken som har v~rt n dvendi g. net er imidlertid et sp rsmai sam b r diskuteres i en annen sammenheng am a l l spesialisering burde starte med A sikre at deltakerne har tilstrekkelig grunnlag i metodefagene. net vanlige er at bare eksamen teller med i sluttkarakteren. I System 2 har vi forandret pa dette. Vi lar karakterene pa innsendingsoppgavene tel le med 50% og eksamen med 50% ved fastsettelse av endelig karakter. Dette var resul tatet av en diskusjon mellom deltakere, l~rer og Akademiet. Denne diskusjonen var interessant fra flere synspunkter. Den viste blant annet at den eksamen sam vi har sa lett for A angripe, blir ansett som ganske n dvendi g av de flest e. Det ble ogsa hevdet av flere at det var urettferdig med standpunktkarakter fordi dette ville virke slik at det ville bli vanskeliqere A oppna en toppkarakter. Det viste seg ogsa A holde stikk. Til gjenqjeld fikk ingen helt darlige karakterer. Alt i alt var eksperimentet sa interessant at det er verdt merke seg. For A f lge opp intensjonen am A holde det faglige niv! som Torlandkomiteen tilrar, har vi brukt sen sorer som ogs! benyttes ved distriktsh yskoleeksamener. Det har v~rt fa som har str ket, men star spredning i karakterene, fra det helt eminente og til strykegrensen. Interessen for EDB - linjene har v~rt kende, slik at de kul lene sam ble tatt opp i januar 1976 var betydelig st rre enn de to foregaende. Vi tror at s kningen til EDB- linjen fortsatt vii ke og at bankvesenet etterhvert skal slippe A basere seg utelukkende pa ekstern eksperti se. Dette har langt pa vei v~rt tilfelle til n A, idet de for skjellige datasentral er har hatt monopol pa denne type viten. Erfaring fra flere hold viser at dette ikke vii v~re tilstrekkeli9 i fremtiden.

16 GENERALFORSAMLING I NRBF DEN 7/ Det var lkke det helt store fremm te til arets generalforsamling, men til gjengjeld var det en fin geografisk spredning. Steinkjer, Bergen, Sandnes og Kristiansand var representert i tillegg til Osloomradet. Dagsordenen ble endret slik at generalforsamlingen fikk f lgende saker til behandling! 1 - arsmeldlng 2 - revldert regnskap og revisors beretning 3 - kontigent budsjett valg 6 - felles vedtekter for lokalforeningene 7 - eventuelt Leif Ribe, Kristiansand og Knut Bergersen, Oslo ble valgt til a undertegne protokol1en. Generalforsamlingen fikk f lgende forl p: 1. Arsmelding. Formannen refererte Arsmeldingen for 1975 og besvarte sp rsmal i tilknytning til den. I forbindelse med foreningens kontakt med Norske Bankfunksjon~rers Forbund vedr rende instillingsrad ble synspunkter pa dette diskutert. Arsmeldingen ble godkjent. 2. Revidert reqnskap og revisors beretnins. Nestformannen refererte regnskap for Revisors beretning ble lest opp. sp rsmal vedr rende de enkelte poster hie besvart av styret. Revisors anmodning om snarlig oppgj r av mellomv~rende med R.R.F. er allerede etterkommet, og gay foreningen et overskudd pa kr.6.367,30, inntektsf rt i Regnskapet ble godkjent. 3. Kontlqent Styrets forslag om uendret kontigent for 1976 kr.30, ble vedtatt. Det tas sikte pa a fremme forslag pa neste generalforsamling om at hovedforeningen finansierer loka l foreningene gjennom refusjon av kontigent. Det komrnende styret anmodes om a fremme forslag om dette.

17 -.1.;;> - 4. Budsjett. 5. Valq. Budsjett 1976 ble korrigert i samsvar med at kontiqenten ikke forh yes, og at seminar NRF gir ca ,-. Det overlates til styret a vurdere eventuelle s knader om konomisk st tte, f.eks. til utgivelse av medlemsbladet. Budsjette ble godkjent. Va 1 get ga f lgende resultater: Styre: Formann Nestformann Styremedlemrner Varamenn Fondsstyre; Formann Styremedlemrner Varamenn Responsumutvalg: Medlenuner Varamenn Valgkomite: Varamann Age L ken Thorleif l-iostue Erik B rresen Ketil Ellefsen Arne Sj enden Rolf Bull Bj rn Hampland Nils Nummedal Foreningens formann Kare Heiding Belsj Finn Terjesen Ingolf Davidsen Jens Petter Auring Thorleif Mostue Knut Berqersen Retil Ellefsen Magnus Gr vli Ingolf Davidsen 6. Felles vedtekter for lokalforeningen. Bergen Bank, Oslo Modum Sparebank, Vikersund Hedemarken Sparebank, Hamar Steinkjer Sparebank,Steinkjer Bergen Bank, Oslo Den"norske Creditbank, Oslo Sparebankenes Sikringsfonds Revisjonskontor Bergen Bank, Sandnes Bergen Bank, Oslo Christiania Bank og kasse, Oslo Fana Sparebank, Nestun kredit- Oslo og Akershus Sparebank, Oslo Modum sparebank,vikersund Andresens Bank, Oslo Steinkjer Sparebank, Steinkjer Fellesbanken, Oslo Fana sparebank, Nestun Det var generell diskusjon om utfor~tng avo slike vedtekter. Styret utformer forslag og sender dette ut til medlemmene for kommentarer. 7. Eventuelt. Ingen saker.

18 - 16-0NSKER DU A KOMME I KONTAKT MED NOEN AV STYRETS MEDLEMMER? Nedenfor vii du finne navn, adresse og telefon til styrets representanter i 1976/1977. HOVEDSTYRET: Formann Age L ken Bergen Bank, Oslo T1f. (02) Nestformann Thorieif Mostue Modum Sparebank, Vikersund Tlf. (02) Kasserer Arne Sj enden Bergen Bank, Osre Tlf. (02) Styremedlemrner Erik B rresen Hedemarken Sparebank, Hamar Tif. (065) Varamenn Ketil El lefsen Rolf Bull Bj jrn HAmpland Nils Nwrunedal Steinkjer Sparebank, Steinkjer TIL (077) TIt. (077) (privat) Den norske Creditbank, Oslo Tlf. (02) Sparepankenes Sikringsfond ReviSf.rkontoret T1f.1/ (02) Bergen Bank, Sandnes Tlt. (045) LOKALSTYRET. (formann) Bergen Rogaland Tr ndelag lngol Davi dsen Nils Numrnedal Ketil Ellefsen Fana Sparebank, Nestun Tlf. (05) Bergen Bank, Sandnes Tlf. (045) Steinkjer Sparebank, Steinkjer Tlf. (077)

19 Jeg onsker revisorer og andre en riktig GOD SOMMER PR - og INFORMASJONSJENTA i LIER SPAREBANK Sparebankboka kan du bruke 1200 steder i Norge. (Og over 5000 steder i Norden). Velgen ~ Hed hilsin SANDSVA!!! SPAREBANK

20

PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid

PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid Emnekode: PED1002/1 Studiepoeng: 30 Språk Norsk (engelsk ved behov) Krav til forkunnskaper Læringsutbytte Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper, ferdigheter

Detaljer

JMK Trondheim ÅRSMØTE I KANTINA MARIENBORG VERKSTED. Tirsdag klokken Tilstede: 27 medlemmer 1. ÅPNING:

JMK Trondheim ÅRSMØTE I KANTINA MARIENBORG VERKSTED. Tirsdag klokken Tilstede: 27 medlemmer 1. ÅPNING: JMK Trondheim ÅRSMØTE I KANTINA MARIENBORG VERKSTED Tirsdag 19.3. 2013 klokken 19.00 Tilstede: 27 medlemmer 1. ÅPNING: Leder ønsket vel møtt. Det var ingen merknader til innkalling og avholdelse av møtet.

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 40/13 Finansieringsmodellen endring psykisk helsevern Saksbehandler Kjell Solstad Ansvarlig direktør Anne-Marie Barane Saksmappe 2012/560 Dato for styremøte 14.05.14 Forslag

Detaljer

Anne Berit Fuglestad Elektroniske arbeidsark i Excel

Anne Berit Fuglestad Elektroniske arbeidsark i Excel Anne Berit Fuglestad Elektroniske arbeidsark i Excel Regnearkene nevnt i denne artikkelen kan du hente via www.caspar.no/tangenten/ 2003/anneberit103.html Regneark er et av de verktøyprogram som gir mange

Detaljer

I. Direktiv om oppsumrnering av valgarbeidet og det videre RV-arbeidet... s. 1. II. Direktiv om KK-kampanje til h sten... s. 3

I. Direktiv om oppsumrnering av valgarbeidet og det videre RV-arbeidet... s. 1. II. Direktiv om KK-kampanje til h sten... s. 3 MOITATT r14 AUG. 1981 DIREKTIVER TIL ALLE DIS'I'RIKTSSTYRER FRA SENTRALKOMITEENS ARBEIDSUTVALG August 1981 Innhold: I. Direktiv om oppsumrnering av valgarbeidet og det videre RV-arbeidet...... s. 1 II.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I WILSON ASA. Ordinær generalforsamling avholdes

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I WILSON ASA. Ordinær generalforsamling avholdes Til aksjeeierne i Wilson ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I WILSON ASA Ordinær generalforsamling avholdes Onsdag 8. mai 2013 kl 18.00 i selskapets lokaler i Bradbenken 1, Bergen Generalforsamlingen

Detaljer

2.1) Forklar utviklingen i resultat og kontantstrøm for årene 2009 til 2013 dersom bedriften opplever 10% volumvekst i alle år:

2.1) Forklar utviklingen i resultat og kontantstrøm for årene 2009 til 2013 dersom bedriften opplever 10% volumvekst i alle år: Publiseringsoppgave: 1) Budsjetter resultat og kontantstrøm for årene 2009 til 2013. Arbeidskapitalen løses opp i 2014. Beregn nåverdien. Bruk et avkastningskrav på 12% etter skatt. Basismodellen Endring

Detaljer

VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL

VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK Vedtatt 11.09.2014 Korrigert og vedtatt etter ny lov 29.02.2016 KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål. Odal Sparebank er opprettet 27. januar

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr.57/ 138 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 31.12.1994 NORSK utgave KOMMISJONSBESLUTNING av 17. januar 1994 om felles regler for de europeiske tekniske godkjenninger(*) (94/23/EF) KOMMISJONEN

Detaljer

Omsorgsplan Innføring av velferdsteknologiske

Omsorgsplan Innføring av velferdsteknologiske Regelverk for tilskuddsordning : Omsorgsplan 2020 - Innføring av velferdsteknologiske løsninger 1. Mål og må lgruppe for ordningen Bakgrunn for ordningen : Tilskuddsordningen følger opp Meld. St. 29 (2012-2013)

Detaljer

I Jakten p Dypet vil det med ujevne mellomrom dukke opp ulike hendelseskort. De finnes tre typer av disse kortene:

I Jakten p Dypet vil det med ujevne mellomrom dukke opp ulike hendelseskort. De finnes tre typer av disse kortene: Spillinformasjon: Jakten p Dypet Jakten p Dypet er et simulasjonsspill som tar utgangspunkt i hvordan det er drive et selskap innen petroleumsbransjen. Spillet gir en forenklet, men likevel realistisk

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: U43 Arkivsaksnr.: 16/663-6 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: U43 Arkivsaksnr.: 16/663-6 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: U43 Arkivsaksnr.: 16/663-6 Klageadgang: Nei NORGESKJELL AS - NY LOKALITET I SKOGVIKA FOR PRODUKSJON AV BLÅSKJELL Administrasjonssjefens

Detaljer

Tillatelse til utvidet overtidsarbeid Link arkitektur, team Bergen

Tillatelse til utvidet overtidsarbeid Link arkitektur, team Bergen VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 13.09.2017 2017/37341 DERES DATO 23.08.2017 VÅR SAKSBEHANDLER Hege Furebotn Tveit tlf 93032901 DERES REFERANSE LINK ARKITEKTUR AS Dreggsallmenningen 10/12 5003 Bergen Att. Grethe

Detaljer

NS 3516 Synspunkter fra en som har vært med på vandringen mot en standard

NS 3516 Synspunkter fra en som har vært med på vandringen mot en standard Gode rom NS 3516 Synspunkter fra en som har vært med på vandringen mot en standard Konstruktør og prosjektutvikler i Moelven Limtre AS Harald Liven Det har vært utfordrende - Lage en standard helt fra

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon Rapport 7/2017-N Forundersøkelse Overvik og Være

Trondheim kommunerevisjon Rapport 7/2017-N Forundersøkelse Overvik og Være Trondheim kommunerevisjon Rapport 7/2017-N Forundersøkelse Overvik og Være Foto: Carl-Erik Eriksson Forord Trondheim kommunerevisjon har i dette notatet gjennomført en forundersøkelse av Olsø og Staur

Detaljer

Studieplan 2011/2012

Studieplan 2011/2012 Kunnskapsledelse Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2011/2012 Studiet er en grunnutdanning på 30 studiepoeng, og organiseres som deltidsstudium over ett år. Gjennomføringen av

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 Saksnr. A2010 021 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Tilleggsinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Tilleggsinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Tilleggsinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 17/70 Møtedato/tid: 21.09.2017 Kl 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Pål Sture Nilsen, nestleder Regine

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Tilskudd til flyktninger som bosettes gjennom avtale med IMDi

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Tilskudd til flyktninger som bosettes gjennom avtale med IMDi Selbu kommune Arkivkode: F70 Arkivsaksnr: 2013/552-80 Saksbehandler: Ingeborg Sandvik Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for oppvekst Formannskapet Kommunestyret Tilskudd til flyktninger

Detaljer

UTEN PENGER Se side 2 INGEN POLITIKK!

UTEN PENGER Se side 2 INGEN POLITIKK! UTEN PENGER Se side 2 INGEN POLITIKK! Kontingenten: OSLO-PARTIET ANERKJENNER IKKE IKKE-BETALENDE MEDLEMMER,}»Et av fire partimedlemmer i Oslo betaler ikke kontingent.» Dette ble slått opp og kritisert

Detaljer

Da vi har uttalerett i ovennevnte sak ønsker vi å komme med våre anmerkninger.

Da vi har uttalerett i ovennevnte sak ønsker vi å komme med våre anmerkninger. Aun Elgsnes Utviklingslag!-- Aun 9402 Harstad Harstad Kommune Areal og byggesaktjenesten 9479 Harstad HØRINGSUTALELSE TIL NAVNESAKA OM AUN(E) Da vi har uttalerett i ovennevnte sak ønsker vi å komme med

Detaljer

I brev med varsel om pålegg av fikk dere frist til for å komme med kommentarer. Vi har ikke mottatt kommentarer fra dere.

I brev med varsel om pålegg av fikk dere frist til for å komme med kommentarer. Vi har ikke mottatt kommentarer fra dere. VÅR DATO VÅR REFERANSE 10.10.2017 DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Wenche Lill Pettersen, tlf. 97588453 LEMON AS c/o Kulltangen regnskap AS Kulltangvegen 5 3933 PORSGRUNN Orgnr 985051283 Tilsyn - LEMON

Detaljer

Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 ORG110, forside Sammensatt Automatisk poengsum Levert

Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 ORG110, forside Sammensatt Automatisk poengsum Levert ORG110 1 Organisasjonsteori for IT-studenter Kandidat 8006 Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 ORG110, forside Sammensatt Automatisk poengsum Levert 2 ORG110, oppgave 1 Skriveoppgave Manuell poengsum

Detaljer

Netttsideguide: Universell utforming

Netttsideguide: Universell utforming Netttsideguide: Universell utforming Innledning Når det kommer til universell utforming vil kanskje de fleste av oss tenke på byggningsforeskrifter og tilgjengelighet i det offentlige rom. Men universell

Detaljer

ØKONOMISK-ADMINISTRATIVT STUDIUM

ØKONOMISK-ADMINISTRATIVT STUDIUM SIDE 254 Vedtatt av Det samfunnsvitenskapelige fakultet 26. januar 1987, med endringer vedtatt senest 9.februar 2001. CAND.MAG.-GRAD MED DIPLOMOPPGAVE I ØKONOMISK- ADMINISTRATIVE FAG STORFAG ØKONOMISK-ADMINISTRATIVE

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 18. september 2012 Tid: Kl 9:00 Sted: Verdal rådhus - Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Radioaktivitet i utmarksbeitende husdyr

Radioaktivitet i utmarksbeitende husdyr Radioaktivitet i utmarksbeitende husdyr Innholdsfortegnelse http://test.miljostatus.no/tema/straling/radioaktiv-forurensning/radioaktivitet-i-utmarksbeitende-husdyr/ Side 1 / 5 Radioaktivitet i utmarksbeitende

Detaljer

III NAVs BEDRIFTSUNDERSØKELSE 2016 NAV I TRØNDELAG, FELLES BEDRIFTSUNDERSØKELSE FOR TRØNDELAGSFYLKENE

III NAVs BEDRIFTSUNDERSØKELSE 2016 NAV I TRØNDELAG, FELLES BEDRIFTSUNDERSØKELSE FOR TRØNDELAGSFYLKENE III NAVs BEDRIFTSUNDERSØKELSE 2016 NAV I TRØNDELAG, FELLES BEDRIFTSUNDERSØKELSE FOR TRØNDELAGSFYLKENE OM BEDRIFTSUNDERSØKELSEN ANALYSENDESIGN I 2016 BEDRIFTENE ARBEIDSMARKEDSREGIONER FUNN OG RESULTATER

Detaljer

www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015

www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015 www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015 DRIFTSRESULTATET Haugesund Sparebank har ved utgangen av 3. kvartal 2015 et driftsresultat før tap og gevinster

Detaljer

Rammeverk for tverrsektoriell tjenesteutvikling. ST 1.1 og ST 1.2 Enhetlig tverrsektoriell tilnærming

Rammeverk for tverrsektoriell tjenesteutvikling. ST 1.1 og ST 1.2 Enhetlig tverrsektoriell tilnærming Rammeverk for tverrsektoriell tjenesteutvikling ST 1.1 og ST 1.2 Enhetlig tverrsektoriell tilnærming Brukerne av tjenestene får ikke dekket behovene sine Brukerne opplever tungvinte tjenester Innbyggerne

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Svarprosent: 90%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Svarprosent: 90% Barnehagerapport Antall besvarelser: BRUKERUNDERSØKELSEN 017 Svarprosent: 90% LL Foto: Klosteret barnehage OM RAPPORTEN 01 OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden 07. februar til 7. februar

Detaljer

Tilsynssensorrapport samfunnsgeografi

Tilsynssensorrapport samfunnsgeografi Nina Gunnerud Berg Professor og instituttleder Geografisk institutt, NTNU 7491 Trondheim nina.gunnerud.berg@svt.ntnu.no 25.10.07 Tilsynssensorrapport samfunnsgeografi 1. Bakgrunnsinformasjon 1.1. Rapporten

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Bedre driftsresultat enn samme periode i fjor Lik rentenetto som samme periode i

Detaljer

ØKONOMISK UTVIKLING I NORSKE BANKER. Pr. 3. kvartal 2015

ØKONOMISK UTVIKLING I NORSKE BANKER. Pr. 3. kvartal 2015 ØKONOMISK UTVIKLING I NORSKE BANKER Pr. 3. kvartal 2015 Sammendrag Bankenes resultater er samlet sett lavere enn for tilsvarende periode i fjor. Resultat etter skatt endte på 24,4 milliarder kroner, noe

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: 000 Arkivsaksnr: 2012/387-27 Saksbehandler: Geir Håvard Mebust Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for oppvekst Evaluering av feriestengte barnehager Vedlegg: Evaluering

Detaljer

FYS2140 Kvantefysikk, Hjemmeeksamen V Leveringsfrist fredag 20. mars kl.14:45 (før ekspedisjonen stenger!!!)

FYS2140 Kvantefysikk, Hjemmeeksamen V Leveringsfrist fredag 20. mars kl.14:45 (før ekspedisjonen stenger!!!) FYS2140 Kvantefysikk, Hjemmeeksamen V-2009 Leveringsfrist fredag 20. mars kl.14:45 (før ekspedisjonen stenger!!!) 9. mars 2009 Viktig info les: Merk besvarelsen med kandidatnummer, ikke navn! Lever og

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING 2014 SARPSBORG AVISKLUB. Marius Pedersen Walther Stensgård. Flemming Børresen Walther Stensgård.

STYRETS ÅRSBERETNING 2014 SARPSBORG AVISKLUB. Marius Pedersen Walther Stensgård. Flemming Børresen Walther Stensgård. Styret har i det forløpne år bestått av: STYRETS ÅRSBERETNING 2014 SARPSBORG AVISKLUB Formann Kasserer/viseformann Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamenn Revisor I Revisor II Per Kristian Ubøe Jan

Detaljer

Del 1 Hvorfor fokusere på denne prosesslinjen? 9/20/2012. Innhold. 1. Hvorfor fokusere på denne prosesslinjen?

Del 1 Hvorfor fokusere på denne prosesslinjen? 9/20/2012. Innhold. 1. Hvorfor fokusere på denne prosesslinjen? Prosesslinja fra plan til matrikkelenhet (v. 3.0) Sentral matrikkelmyndighet, september 2012 Innhold 1. Hvorfor fokusere på denne prosesslinjen? 2.Prosesslinja 3.Kontroll av krav om matrikkelføring 4.Div

Detaljer

2.5 BACHELORGRADSPROGRAM I INFORMATIKK

2.5 BACHELORGRADSPROGRAM I INFORMATIKK SIDE 87 2.5 BACHELORGRADSPROGRAM I INFORMATIKK Informatikk er læren om innhenting, tilrettelegging og bearbeiding av data, informasjon og kunnskap ved hjelp av datateknologi, og om hvilken betydning bruk

Detaljer

Side 1 av 5. Hei Svend, Takk for dine innspill. Lurte p om du kan gj re meg en tjeneste;

Side 1 av 5. Hei Svend, Takk for dine innspill. Lurte p om du kan gj re meg en tjeneste; Side 1 av 5 Fra: Eriksen G ran[goran.eriksen@ruter.no] Dato: 11.02.2011 07:50:31 Til: Wandaas Svend Erik Tittel: SV: Flexus Hei Svend, Takk for dine innspill. Lurte p om du kan gj re meg en tjeneste; Jeg

Detaljer

Årsmøte i Grorud kirkes kammerkor

Årsmøte i Grorud kirkes kammerkor Årsmøte i Grorud kirkes kammerkor Grorud kirke 20. mars 2014 kl. 20 (i pausen) Sakliste: 1) Konstituering 1. Valg av protokollfører 2. Valg av ett protokollvitne 2) Godkjenning av innkalling og sakliste

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Eldbjørg Broholm Varaordfører AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Eldbjørg Broholm Varaordfører AP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2015-2019 Møtested: Ordførers kontor, Hitra rådhus Dato: 06.06.2017 Tidspunkt: 09:30 13:20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Lavere driftsresultat enn samme periode i fjor Lavere rentenetto enn samme periode

Detaljer

Delårsregnskap per 1. kvartal 2015

Delårsregnskap per 1. kvartal 2015 1 Delårsregnskap per 1. kvartal 2015 Hovedpunkter fra regnskapet per 31. mars 2015 - Resultat før skatt: 21,6 mill. kr ( 19,8 mill. kr) - Forvaltningskapital: 6 492 mill. kr ( 5 994 mill. kr) - 12 mnd.

Detaljer

NR /2010. Fredrik Sverdrup Dahl sivilingeniør

NR /2010. Fredrik Sverdrup Dahl sivilingeniør 3510.1 Side 1/11 NR. 06-07/2010 I Oslo er leieprisene for de beste kontorlokalene på vei opp igjen. I Kristiansand, Stavanger, Bergen og Trondheim er bunnen trolig nådd. I Tromsø er leieprisene på vei

Detaljer

Fylkestingets komitemøte 08. desember 2015 Anne Karin Torp Adolfsen fylkesråd

Fylkestingets komitemøte 08. desember 2015 Anne Karin Torp Adolfsen fylkesråd Vedtak av regionale planer for vannforvaltning, med tilhørende tiltaksprogram og handlingsprogram for vannregion Glomma og de norske delene av vannregion Västerhavet (Grensevassdragene) 2016-2021 Fylkestingets

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker

BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201507313-10 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: BENL Til: BKNI Administrasjon og økonomi Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 1/09

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 1/09 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 1/09 Sakstittel: KULTURMINNEVERNPLAN SØRUM KOMMUNE TILTAKSDEL Arkivsaknr: 08/3177 Saksbehandler: KUL/KUL/ERVEA Erik Vea K-kode: C50 Saksnummer

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal Nøtterø Sparebank

Kvartalsrapport 3. kvartal Nøtterø Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 Nøtterø Sparebank 2 Hovedtrekkene i bankens utvikling pr. 3. kvartal 2007: Bankens resultat før tap og skatt var 32,43 mill. kroner mot 30,95 mill. kroner på samme tid i

Detaljer

ØKONOMISK-ADMINISTRATIVT STUDIUM

ØKONOMISK-ADMINISTRATIVT STUDIUM SIDE 261 Vedtatt av Det samfunnsvitenskapelige fakultet 26. januar 1987, med endringer vedtatt senest 9.februar 2001. CAND.MAG.-GRAD MED DIPLOMOPPGAVE I ØKONOMISK- ADMINISTRATIVE FAG STORFAG ØKONOMISK-ADMINISTRATIVE

Detaljer

Etablering av nye studieprogram terminering av studieprogram

Etablering av nye studieprogram terminering av studieprogram 1302 1901 US-SAK NR: 179 /2009 SAKSANSVARLIG: STUDIEDIREKTØR OLE JØRGEN TORP SAKSBEHANDLER: SENIORRÅDGIVER BJØRG EKERHOLT DYSVIK ARKIVSAK NR: 2009/1208 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN

Detaljer

ÅRSMØTEINNKALLING. Forretningsorden for TTs årsmøte 1. Møteleder Årsmøtet ledes av en person, valgt av og fra Rådet

ÅRSMØTEINNKALLING. Forretningsorden for TTs årsmøte 1. Møteleder Årsmøtet ledes av en person, valgt av og fra Rådet Tid/ sted: Sandgata 30, 29. mars 2017 klokka 1900 SAKSLISTE: Trondhjems Turistforening Sandgata 30 7012 TRONDHEIM ÅRSMØTEINNKALLING Sak 1: Godkjenning av innkalling Sak 2: Godkjenning av forretningsorden

Detaljer

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS ya Holding ASA Konsern Kvartalsrapport 4. kvartal 2012 Q1 10 Q2 10 Q3 10 Q4 10 Q1 11 Q2 11 Q3 11 Q4 11 Q1 12 Q2 12 Q3 12 Q4 12 Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt ya Konsernet (eksklusiv

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2006

Delårsregnskap 2. kvartal 2006 Delårsregnskap 2. kvartal 2006 Delårsrapport 2.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

FORSTUDIE UTVIDELSE AV NAV VÆRNES NORD

FORSTUDIE UTVIDELSE AV NAV VÆRNES NORD FORSTUDIE UTVIDELSE AV NAV VÆRNES NORD Utredning av forutsetningene for å inkludere NAV Tydal og NAV Selbu i NAV Værnes nord under felles ledelse og administrasjon 1 MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn Værnesregionen

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap 1. halvår 2013

Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap 1. halvår 2013 Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap 1. halvår 213 Oslo, 9. august 213 MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Økte provisjonsinntekter og økte netto renteinntekter Resultat før skatt i andre kvartal 213 ble

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 Delårsrapport pr. 31.03.2016 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 6,3 mill. mot 6,4 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK)

Detaljer

Kvartalsrapport Sparebanken Jevnaker Lunner

Kvartalsrapport Sparebanken Jevnaker Lunner Kvartalsrapport 31.03.2006 Sparebanken Jevnaker Lunner DRIFTSRESULTATET Resultat av ordinær drift etter skatt i første kvartal er på kr 9.129.000,- tilsvarende 1,15 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

MØTE OM UTVEKSLING. Torsdag 4. februar 2016 Kl 1230 i D150

MØTE OM UTVEKSLING. Torsdag 4. februar 2016 Kl 1230 i D150 MØTE OM UTVEKSLING Torsdag 4. februar 2016 Kl 1230 i D150 Program Erfaringer, tips og triks fra studenter som har vært på utveksling - Ida Engebretsen kan kontaktes. Utvekslet til Madrid, Universidad Carlos

Detaljer

ØKONOMISK UTVIKLING I NORSKE BANKER. 3. kvartal 2017

ØKONOMISK UTVIKLING I NORSKE BANKER. 3. kvartal 2017 ØKONOMISK UTVIKLING I NORSKE BANKER 3. kvartal 2017 1 Nøkkeltall 3. kvartal i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital* Alle banker Sparebanker Øvrige banker 2017 2016 2017 2016 2017 2016 Netto renteinntekter

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2010

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2010 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2010 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.10. GENERELT. Året 2010 generelt har vært preget av god drift i Rindal Sparebank. 3. kvartal har ikke vært noe unntak. Låneetterspørselen totalt

Detaljer

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

Naturmangfoldloven og forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven. Nina M. Aas

Naturmangfoldloven og forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven. Nina M. Aas Naturmangfoldloven og forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven Nina M. Aas Naturmangfoldloven kap. II Alminnelige bestemmelser om bærekraftig bruk Kommer revidert veileder

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT PR

REGNSKAPSRAPPORT PR 30.j uni2014 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2014 Hovedpunkter resultat 2. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 63,3 mill. kr (48,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 6 370 mill. kr (5 861 mill. kr) - Brutto

Detaljer

UngtKlima Ungdom i fokus i Hurdals klimaarbeid

UngtKlima Ungdom i fokus i Hurdals klimaarbeid KLIMASATS STØTTE TIL KLIMASATSING I KOMMUNENE 2017 Organisasjonsnummer: 939780777 Foretaksnavn: Hurdal kommune Navn: Henriette Rognlien Kontonummer: 78740561323 Adresse: Minneåsvegen 3 Postnr.: 2090 Hurdal

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 46,7 millioner (57,6) Rentenetto: 56,3 millioner (59,0) tilsvarende 1,44 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for stablesteinsmurer utenfor reg. byggegrense - GB 31/22 - Oftenesheia 16

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for stablesteinsmurer utenfor reg. byggegrense - GB 31/22 - Oftenesheia 16 Søgne kommune Arkiv: 31/22 Saksmappe: 2016/438-24040/2016 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 08.06.2016 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for stablesteinsmurer utenfor reg. byggegrense - GB 31/22

Detaljer

VITNE ÅL. (navn) har fullført de fagene som inngår i Diplomstudiet, og har fått tittelen Diplomkandidat NKI. NHI-Datahogskolen. Oslo, den 1/6-19911 r

VITNE ÅL. (navn) har fullført de fagene som inngår i Diplomstudiet, og har fått tittelen Diplomkandidat NKI. NHI-Datahogskolen. Oslo, den 1/6-19911 r VITNE ÅL... 5 r (navn) har fullført de fagene som inngår i Diplomstudiet, og har fått tittelen Diplomkandidat NKI Hovedkarakter: 1.7 + rn NHI-Datahogskolen Oslo, den 1/6-19911 r Rektor Studiesjef Diplomstudiet

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 31.03.2005 REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.03.2005 Resultatregnskapet Ved utgangen av 1. kvartal 2005 viser driftsresultatet 8,9 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarer 1,19 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2006 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.09..2006 Resultatregnskapet Ved utgangen av 3. kvartal 2006 viser driftsresultatet 37,6 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarer 1,46% av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2005 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.09. 2005 Resultatregnskapet Modum Sparebank hadde ved utgangen 3. kvartal 2005 et driftsresultat før tap og skatt på 30,2 mill. Dette tilsvarer 1,31 %

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Oddvar Kristian Konst LOKALITET STORE KVALFJORD MIDLERTIDIG FORBUD MOT TILTAK.

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Oddvar Kristian Konst LOKALITET STORE KVALFJORD MIDLERTIDIG FORBUD MOT TILTAK. SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/5944-9 Arkiv: U40 Saksbehandler: Oddvar Kristian Konst Sakstittel: LOKALITET 10281 STORE KVALFJORD MIDLERTIDIG FORBUD MOT TILTAK. Planlagt behandling: Planutvalget Administrasjonens

Detaljer

ST0202 Statistikk for samfunnsvitere

ST0202 Statistikk for samfunnsvitere ST0202 Statistikk for samfunnsvitere Bo Lindqvist Institutt for matematiske fag 2 Kap. 9: Inferens om én populasjon I Kapittel 8 brukte vi observatoren z = x µ σ/ n for å trekke konklusjoner om µ. Dette

Detaljer

KVARTALSREGNSKAP 4. KVARTAL 2005 FORELØPIG ÅRSRAPPORT

KVARTALSREGNSKAP 4. KVARTAL 2005 FORELØPIG ÅRSRAPPORT KVARTALSREGNSKAP 4. KVARTAL 2005 FORELØPIG ÅRSRAPPORT KOMMENTARER TIL KVARTALSRAPPORTEN 4. KVARTAL /FORLØPIG ÅRSREGNSKAP 2005 DRIFTSRESULTATET Fana Sparebank kan legge frem et godt resultat for 2005. Et

Detaljer

UTSATT EKSAMEN I SOS1120 KVANTITATIV METODE 8. JANUAR 2007 (4 timer)

UTSATT EKSAMEN I SOS1120 KVANTITATIV METODE 8. JANUAR 2007 (4 timer) UTSATT EKSAMEN I SOS0 KVANTITATIV METODE 8. JANUAR 007 (4 timer) Bruk av ikke-programmerbar kalkulator er tillatt under eksamen. Utover det er ingen hjelpemidler tillatt. Sensur faller mandag 9. januar

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent 1 Torgveien Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Torgveien Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 3. kvartal 2014 HOVEDTREKK TREDJE KVARTAL God bankdrift og godt resultat i kvartalet. Endringer på verdipapirer

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport 30.06.2012 Kvartalsrapport REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2012 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2012 - Driftsresultat før tap, 41,2 mill. kr (35,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5 770 mill. kr (5 864 mill.

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Delårsrapport. 3. kvartal 2010

Delårsrapport. 3. kvartal 2010 Delårsrapport 3. kvartal 2010 RESULTAT Resultat etter skatt viser et resultat på 14,00 MNOK, mot tilsvarende 7,50 MNOK på samme tid i fjor. Resultatet er litt lavere enn budsjettert og dette skyldes i

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Arbeid med tiltak for budsjettbalanse Klinikk Psykisk helsevern og rus - Oppfølging av sak 90/2015

Arbeid med tiltak for budsjettbalanse Klinikk Psykisk helsevern og rus - Oppfølging av sak 90/2015 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2015/533 Inger Lise Balandin 78 46 58 61 Alta, 18.04.16 Saksnummer 45/2016 Saksansvarlig: Inger Lise Balandin, Klinikksjef, Klinikk psykisk

Detaljer

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter.

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter. Innhold Kapittel 1 For br u ker k jøps lo vens omr åde 1.1 Innledning...15 1.2 For bru ker kjøps lo vens vir ke om rå de. Hva lo ven gjel der for el ler re gu le rer...17 1.2.0 Litt om begrepet «kjøp»

Detaljer

R Bærum G www.radgivningsgruppen.no post@radgivningsgruppen.no Mobilnummer: 90 10 03 90 Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Emma Hjorths vei 74, 1336 SANDVIKA Nr.257 Nr.336 Referat fra 1. mars 2011

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 68,3 millioner (73,8) Rentenetto: 87,0 millioner (88,1) tilsvarende 1,47 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Styret har gått igjennom foreningens bankforbindelser, og besluttet å samle disse hos Sparebank 1. I tilegg beholdes en konto hos Postbanken.

Styret har gått igjennom foreningens bankforbindelser, og besluttet å samle disse hos Sparebank 1. I tilegg beholdes en konto hos Postbanken. Årsmelding 2002 Årsmøtet Årsmøtet ble holdt 29. mai 2002 på Munkholmen. 20 medlemmer var til stede. Forut for selve årsmøtet ble det holdt et foredrag av historiker Terje V. Brattberg om Klosteret på Munkholmen

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Q2 Utvikling i resultat og finansiell stilling Virksomheten ya Bank er en internettbank som er tilgjengelig via selskapets hjemmeside www.ya.no, på telefon eller via samarbeidende agenter og partnere.

Detaljer

REGNSKAP - 1. HALVÅR 1996 -BEDRET INNTJENING

REGNSKAP - 1. HALVÅR 1996 -BEDRET INNTJENING Trondheim 29. august 1996 REGNSKAP - 1. HALVÅR 1996 -BEDRET INNTJENING Resultatregnskapet for 1. halvår 1996 viser en klar bedring sammenlignet med samme periode i 1995. Utlåns- og innskuddsvolumet har

Detaljer

Klage fra Flatanger kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Trøndelag politidistrikts lokale struktur

Klage fra Flatanger kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Trøndelag politidistrikts lokale struktur Flatanger kommune Postboks 24 7770 FLATANGER Deres ref. Vår ref. Dato 2016/6098-15 17/2926 24.05.2017 Klage fra Flatanger kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Trøndelag

Detaljer

REGNSKAP - 1. KVARTAL STABIL INNTJENING

REGNSKAP - 1. KVARTAL STABIL INNTJENING Pressemelding 30. mai 1997 REGNSKAP - 1. KVARTAL 1997 -STABIL INNTJENING I årets første kvartal oppnådde BNbank et driftsresultat etter tap på utlån på 40 millioner kroner. Egenkapitalavkastningen i perioden

Detaljer

Dato Roger Alterskjær (RA) Hans Bjørn Sæther (HBS) Knut Rø (KR) Tor Holmen (TH) Håkon Alstad (HA)

Dato Roger Alterskjær (RA) Hans Bjørn Sæther (HBS) Knut Rø (KR) Tor Holmen (TH) Håkon Alstad (HA) 1 av 5 D r i f t s u t v a l g e t (DU) Dato 2010-09-03 Referanse../DU2010-08-24-Ref-4 Referat: Tilstede: Magnar Hole (MH) Lars Ødegård (LØ) Karl Andrew Iversen (KAI) Bjørn Østby (BØ) Roar Aspli Audun

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HLS- fak)

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HLS- fak) FORBEREDELSER TIL KOLLEGAVEILEDNING En kopi av dette skjemaet bør gis til din kollega for samtalen før observasjonen. Lærerens navn Ioanna Jacobsen Observatørens navn Rasmus Goll Dato 28.11.11 Sted Simuklinikk

Detaljer

ØKONOMISK UTVIKLING I NORSKE BANKER. 1. halvår 2017

ØKONOMISK UTVIKLING I NORSKE BANKER. 1. halvår 2017 ØKONOMISK UTVIKLING I NORSKE BANKER 1. halvår 2017 1 Nøkkeltall 1. halvår i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital* Alle banker Sparebanker Øvrige banker 2017 2016 2017 2016 2017 2016 Netto renteinntekter

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2014 er 13,360 mill. mot 9,410 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

ØKONOMISK UTVIKLING I NORSKE BANKER. 1. kvartal 2017

ØKONOMISK UTVIKLING I NORSKE BANKER. 1. kvartal 2017 ØKONOMISK UTVIKLING I NORSKE BANKER 1. kvartal 2017 1 Nøkkeltall 1. kvartal i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital Alle banker Sparebanker Øvrige banker 2017 2016 2017 2016 2017 2016 Netto renteinntekter

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 47%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 47% Barnehagerapport Antall besvarelser: 7 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 7% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer