Klima som utfordring for transport i byområder i

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Klima som utfordring for transport i byområder i"

Transkript

1 Klima som utfordring for transport i byområder i Norge med fokus på mellomstore byregioner Arvid Strand Transportøkonomisk institutt Side 1

2 Utslipp i Norge i dag (2005) Klimagassutslipp i norske storbyer i 2005, kildefordelt I overkant av 6 prosent av nasjonalt utslipp Norske klimagassutslipp i 2005, kildefordelt Mobil forbrenning skip, fly og motorredskap 13 % Skip, fly og motorredskap 8 % Veitrafikk 19 % Stasjonær forbrenning 37 % Oppvarming/ kjøling 27 % Prosessutslipp 31 % Veitrafikk 51 % Prosessutslipp 14 % Side 2

3 Kyoto Bærekraftig nivå Kilde: Lavutslippsutvalget, Side 3 Lavutslippsutvalget: Norske utslipp bør reduseres med ca 2/3 innen 2050.

4 Side 4

5 Utslippsutvikling Utslippsutvikling i storbyene fra 1991 til 2005, kildefordelt indeks 1,50 1,45 1,40 1,35 1,30 1,25 1,20 1,15 1,10 1,05 1,00 0,95 0,90 0,85 0,80 0,75 0,70 0,65 0, ,04 Skip, fly og motorredskap Veitrafikk Storbyene i alt Indeks (1991=1) Oppvarming/ kjøling Prosessutslipp Side 5

6 Hva må til for å redusere i Norge? Mulig å redusere betydelig i Norge (20%), men betydelig utfordring vi trenger tiltak i alle sektorer Elektrifisering av norsk sokkel med kraft fra land Betydelig tiltak innen transport inklusive syntetisk biodiesel og energieffektive biler Redusere (veksten av) transportomfanget Utfasing av olje til oppvarmingsformål CO 2 -håndtering fra store industrikilder Reduksjon av utslipp fra prosessindustrien Side 6

7 Hva kan kommunene og byregionene gjøre i dette store bildet? 4-6 mill. tonn CO 2 -ekv. kan reduseres i kommunene (SFT, 2006) Veitrafikktiltak den største kilden og nødvendig tiltaksområde Stasjonær energi en stor kilde og nødvendig tiltaksområde Kommunene og Fylkeskommunene med krav til egne virksomheter Private næringsaktører tar samfunnsansvar miljø som omdømmefaktor er viktig Husholdningene etterspør og bidrar Samarbeid og integrerte løsninger i skjæringsfeltet mellom teknologi, arealplanlegging og atferd Side 7

8 Sentrale dimensjoner å ta tak i for å påvirke utslipp fra trafikken/transporten Transportmengden (eksempelvis målt i personkilometer) Transportmiddelfordelingen (mulig å være mobil uten bil) Teknologiske endringer Side 8

9 Utslipp fra veitrafikk relatert til folketall Side 9

10 Utslipp fra veitrafikk 2007 (tonn CO2-ekvivalenter pr person) Byområde utslipp/person Agder 2.1 Grenland 1.9 Vestfold 2.0 Drammen 2.4 Bergen 1.6 Trondheim 1.2 Stavanger/Sandnes Side 10

11 Reduksjoner i klimagassutslipp som følge av endringer i andelen som reiser kollektivt For hver av de fire byregionene vil reduksjonene dreie seg om i størrelsesorden 2-4 prosent av utslippene fra vegtrafikken ved 100 prosent økning i kollektivtransportens andel 4 9 prosent av utslippene fra vegtrafikken ved 200 prosent økning i kollektivtransportens andel Side 11

12 Forutsetningene som ligger til grunn for beregningene SFTs tall i Klimakalkulatoren 2005 framskrevet til 2007 og til 2030 SSB legger til grunn en bef.vekst på 0.5 prosent per år Nasjonal utslippsprognose : 40 % vekst fra kilden vegtrafikk i perioden. Fra ingen vekst utover bef.vekst. CO2-utslipp fra nye personbiler reduseres fra 173 gram/km i 2004 til 133 gram/km i Side 12

13 Sentrale data om transportbetingelser og - transportatferd for byregionene i Region sør Side 13

14 Transportmiddelfordeling og reiselengder 2005 Bilturlengde Bilturandel Gåturlengde Gåturandel Sykkellengde Sykkelandel Kolllengde Koll-andel Agder Grenland Vestfold Drammen Side 14

15 transportmiddelfordeling - siste 20 år (kilde: rvu) %-andeler til fots sykkel bilfører bilpassasjer kollektivt MC/annet Side 15

16 Ca 30 prosent av bilturene er kortere enn 3 km Agderbyen 29 prosent Vestfoldbyen 31 prosent Drammensomr. 29 prosent Grenlandsbyen 30 prosent Side 16

17 Å få halvparten av bilturene som er kortere enn 3 km til å foregå til fots eller med sykkel, gir knapt 3 prosent reduksjon i det totale transportarbeidet med bil Totalt antall bilturer i de fire byregionene: Gjennomsnittlig lengde på bilturene: 11 km Totalt transportarbeid ved bilturer: 9.9 mill. Km 30 prosent av bilturene kortere enn 3 km Anta at halvparten av bilturene <3km utføres til fots eller som syklist og at gjennomsnittslengden på disse bilturene er 2 km Det betyr at km bilreise overtas av gang/sykkel km er knapt 3 prosent av det totale transportarbeidet med bil Side 17

18 Konsekvenser av ulike handlingsalternativer Like mye å hente klimagassmessig ved å få folk til å erstatte halvparten av de korte bilturene (<3 km) med gang- og sykkelturer, som ved å forsøke å doble kollektivtransportandelen Side 18

19 Hva er farbar strategi? Økte kollektivandeler? Flere bilturer som gang- og sykkelturer? Hva må til for å endre transportmiddelfordelingen Side 19

20 Kollektivandelenes utvikling 1997/-98 til / Agder Grenland Vestfold Drammen Side 20

21 Sentrale rammebetingelser for atferd Område Andel med førerkort Biler per hushold Andel hushold med 2+ biler Tilgang til bil hele dagen Eier sykkel Koll med fire avg/time Agder Grenland Vestfold Drammen Side 21

22 Hvorfor reiser ikke folk kollektivt til arbeid i byregionene i region sør? Begrunnelse Agder Grenland Vestfold Drammen Tar for lang tid Tungvint Går for sjelden Er for dyrt Frihet ved bil Trengte bilen i arbeid Andre grunner Side 22

23 Hva må til for å endre transportmiddelfordelingen i en by ganske mye? Side 23

24 Side 24

25 Side 25

26 Teori overført til modell Eksempel Bergen Bred enighet om at målet om en effektiv og miljøvennlig bytransport fordrer at kollektivtransporten prioriteres Men hva må til for å øke dagens andel kollektivreisende (11%)? Svar: Ganske mye Side 26

27 Bergen (2) Å fortsette med dagens politikk i Bergen innenfor: Vegbygging Kollektivtransport Parkering Gang- og sykkeltrafikk Bompenger Arealplanlegging Resultat: Reduksjon av kollektivandelen fra 11 til 9 prosent Side 27

28 Bergen (3) 20% frekvensøkning i kollektivtransporten 20% økning i flatedekning (tilgjengelighet) Takstfrys i 10 år Fullført bybane Åsane Flesland Vegprising 10 prosent reduksjon i antall parkeringsplasser i sentrum Moderat vegutbygging Resultat: Kollektivandelen øker fra 11 til 14 prosent Side 28

29 Hittil i foredraget har vi vært opptatt av transportmiddelfordelingen, men stort sett uten å skjele til forhold som kan påvirke transportmengden og den er jo minst like viktig (om ikke viktigere) enn transportmiddelfordelingen Side 29

30 Byplanfaktorer som bidrar til lav energibruk til transport Høy tetthet for byen som helhet Høy tetthet for hvert enkelt bolig- eller næringsområde Sentralisert bosettingsmønster innenfor tettstedsarealet (dvs høyere tetthet i indre enn i ytre bydeler) Desentralisert konsentrasjon på regionalt nivå Arbeidsplasslokalisering i knutepunkter for kollektivtrafikken Unngå monofunksjonelle bolig-, nærings- eller kjøpesenter-satelittutbygginger Lav veg- og parkeringskapasitet Side 30

31 Økende energibruk til transport ved økende by-/tettstedsareal pr innbygger Side 31

32 Boligens avstand fra sentrum viktig for reiseomfanget Side 32

33 Energiforbruk ved arbeidsreise og arbeidsplassens avstand til sentrum Energiforbruk pr person (kwh/dag) avhengig av arbeidsplassens avstand til sentrum (km) Arbeidsplassens avstand til Oslo sentrum (km) Side 33 Energibruk pr person (kwh/dag)

34 Endring av reiseatferd ved endring av arbeidsplassens lokalisering eksempel bankflytting fra Trondheim sentrum til Heimdal Gjennomsnittlig reiselengde bolig arbeid + 1 km Antall gang-/sykkelreiser - 67 % Antall kollektivtrafikanter - 69 % Antall bilpassasjerer - 21 % Totalt transportarbeid + 19 % Biltransport % Gjennomsnittlig reisetid - 22 % Side 34

35 Tekniske tiltak for kjøretøy SFT-notat som inngår som underlag til klimameldingen Nullutslippskjøretøyet lar vente på seg Viktigste utfordringene er: 1. Hvordan få faset inn drivstoffgjerrige biler? 2. Hvordan få til produksjon av miljøvennlig biodrivstoff? 3. Skal vi satse på mer enn 5% av førstegenerasjons biodiesel og etanol? 4. Er det riktig å satse på E85? Mellomsenario 1. Hybridbiler og syntetisk biodiesel for 2020? 2. Planleggingsutfordringen: Mobil uten bil! Side 35

36 Tekniske tiltak for kjøretøy SFT-notat som inngår som underlag til klimameldingen Nullutslippskjøretøyet lar vente på seg Viktigste utfordringene er: 1. Hvordan få faset inn drivstoffgjerrige biler? 2. Hvordan få til produksjon av miljøvennlig biodrivstoff? 3. Skal vi satse på mer enn 5% av førstegenerasjons biodiesel og etanol? 4. Er det riktig å satse på E85? Mellomsenario 1. Hybridbiler og syntetisk biodiesel for 2020? 2. Planleggingsutfordringen: Mobil uten bil! Side 36

37 Veitrafikk og tiltak i byregioner Areal- og transportplanlegging (en sekkepost) Atferd Drivstoff Kjøretøyteknologi Side 37

38 Viktige tiltak og virkemidler en kommune/byregion kan iverksette: En aktiv målrettet ATP-politikk langsiktighet. Det innebærer blant annet: Redusert kjøretid for kollektivtrafikken, økt frekvens og dermed redusert reisetid for kollektivreisende Høye satser og tidsdifferensiert veiprising inkl. parkeringspris Gang- sykkel for å ta de korte reisene < 3 km Kommunale krav ved kjøp av transporttjenester og kjøretøy Biodrivstoff, hybridløsninger, mv. (statlige virkemidler er nødvendig) Side 38

39 ATP-tiltak som er vurdert i klimapakken for Osloregionen Tidsdifferensiert veiprising kr. 30/15 Streng og harmonisert parkeringspolitikk i Oslo, Akershus og nedre Buskerud Redusert kjøretid for kollektivtrafikken og økt frekvens og dekning gir redusert reisetid for kollektivtrafikanter Fortetting i knutepunkter Bedret tilrettelegging for syklende og gående tar flere av de korte reisene Kun mindre økninger i kapasiteten på veinettet. Økt vedlikehold og drift av eksisterende veier Kilde: Civitas, Side 39

40 Seks viktige spørsmål å besvare før lokaliserings- og andre beslutninger Reduseres energiforbruket og beveger vi oss i retning av større bruk av fornybare energikilder? Økes biodiversiteten og naturens ressursskapende evne? Skapes helhetlige økologiske kretsløp? Holder vi oss innenfor de grenser som mennesket og naturen kan tåle? Løses flere problemer enn de som skapes? Ligger føre-var-prinsippet til grunn? Side 40

41 Tettstedspolitikken Fortetting transportmengden kan bli mindre Flere kan gå og sykle Flere kan forflytte seg kollektivt Tilrettelegging for mer gåing og sykling Tilrettelegging for kollektivtransport (både investering i infrastruktur og driftsmidler) Politikkområdene arealbruk vegbygging kollektivtransport parkering må ses i sammenheng (balanseres) Side 41

42 Transportpolitikken Restriksjoner på bilbruk ved bompenger/rushtidsavgifter Balansert kapasitetsutvikling i vegsystemet Økt systemtilrettelegging for kollektivtransport for å bedre framkommeligheten Økte driftsmidler for å sikre større frekvens og bedre flatedekning Økt tilrettelegging for gang- og sykkeltrafikken Side 42

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT Kommunedelplan Klima og energi 2011-2020 AREAL OG TRANSPORT ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER KUNNSKAPS- BYGGING OG HOLDNINGS- SKAPENDE ARBEID ii Forord Klimaendringene

Detaljer

TØI-rapport 1027/2009 Forfatter(e): Arvid Strand m fl Oslo 2009, 96 sider. Sammendrag: Gir bedre veger mindre klimagassutslipp?

TØI-rapport 1027/2009 Forfatter(e): Arvid Strand m fl Oslo 2009, 96 sider. Sammendrag: Gir bedre veger mindre klimagassutslipp? TØI-rapport 1027/2009 Forfatter(e): Arvid Strand m fl Oslo 2009, 96 sider Sammendrag: Gir bedre veger mindre klimagass? Rapporten fastslår at spørsmålet om hvorvidt bedre veger gir mindre klimagass i hovedsak

Detaljer

Asker kommunes energi- og klimaplan 2013 2030 DEL 2: FAKTAGRUNNLAG

Asker kommunes energi- og klimaplan 2013 2030 DEL 2: FAKTAGRUNNLAG Asker kommunes energi- og klimaplan 2013 2030 DEL 2: FAKTAGRUNNLAG Denne delen av energi- og klimaplanen gir en status på energibruk, klimagassutslipp og klimatilpasning i Asker kommunes virksomhet og

Detaljer

Flere og mer fornøyde kunder

Flere og mer fornøyde kunder Flere og mer fornøyde kunder Kollektivtransport for å møte framtidens transportutfordringer Utgiver: Kollektivtrafikkforeningen og NHO Transport. Februar 2012 Foto: Anne Lise Norheim/Kolumbus: side 2,

Detaljer

Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN 2010-2015

Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN 2010-2015 Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN 2010-2015 Hoveddel/tiltaksdel Vedtatt i kommunestyret 20.sept. 2010 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn for kommunens Klima- og Energiplan... 4 3 Gjennomføring...

Detaljer

Kollektivtrafikk et viktig virkemiddel for bærekraftig samfunnsutvikling

Kollektivtrafikk et viktig virkemiddel for bærekraftig samfunnsutvikling Kollektivtrafikk et viktig virkemiddel for bærekraftig samfunnsutvikling Juni 2010 Forord Fylkesordfører-/rådslederkollegiet drøftet i 2008 behovet for å styrke fylkeskommunenes innsats for økt kollektivtransport.

Detaljer

Regionalplan for Jæren 2013-2040. Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013. Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren

Regionalplan for Jæren 2013-2040. Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013. Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren Regionalplan for Jæren 2013-2040 Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013 Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren 1 Forside: Smeaheia, Sandnes kommune foto: Jon G. Ingemundsen, Stavanger Aftenblad 2

Detaljer

En jernbane for framtiden. Perspektiver mot 2040

En jernbane for framtiden. Perspektiver mot 2040 En jernbane for framtiden Perspektiver mot 2040 2011 1 En jernbane for framtiden (oppsummering) 4 Jernbanen blir enda viktigere 5 Del 1: Status og utfordringer 6 Jernbanenettet i 2011 8 Status persontransport

Detaljer

Parkeringspolitikk. Er det noe å satse på?

Parkeringspolitikk. Er det noe å satse på? Parkeringspolitikk. Er det noe å satse på? Siv.ing. Jan Usterud Hanssen Transportøkonomisk institutt juh@toi.no Gjennom mange år har vi fulgt med på hvordan parkering inngår i kommuners og regioners planlegging

Detaljer

Oslo SmartCity En rapport om hoved stadens miljøpotensial. Oslo Smart City. Smartere bruk av energi

Oslo SmartCity En rapport om hoved stadens miljøpotensial. Oslo Smart City. Smartere bruk av energi Oslo SmartCity En rapport om hoved stadens miljøpotensial Oslo Smart City Smartere bruk av energi Forord Oppskrift på en miljøsmart hovedstad Innhold Oslo står overfor en rekke utfordringer i årene fremover.

Detaljer

Slik vil vi bo i Buskerudbyen

Slik vil vi bo i Buskerudbyen Offentlig informasjon Slik vil vi bo i Buskerudbyen drammen FEllES areal- OG transportplan HØrInG Hva betyr det for deg som er bosatt i Drammen? Kjære innbygger i drammen Har du hørt om Buskerudbyen? Hvordan

Detaljer

Jernbanen mot 2050 PERSPEKTIVER FOR TRANSPORT I BYOMRÅDER OG MER GODS PÅ SKINNER

Jernbanen mot 2050 PERSPEKTIVER FOR TRANSPORT I BYOMRÅDER OG MER GODS PÅ SKINNER Jernbanen mot 2050 PERSPEKTIVER FOR TRANSPORT I BYOMRÅDER OG MER GODS PÅ SKINNER Innhold Forord 5 1 Samfunnsoppdraget 7 2 Behovet for transport i 2050 9 2.1 Befolkningen forventes å øke med 30 prosent

Detaljer

Samfunnsnytte av økte tilskudd til kollektivtransporten i Ruterområdet

Samfunnsnytte av økte tilskudd til kollektivtransporten i Ruterområdet Ruterrapport 2012:4 Rapport utarbeidet av Urbanet Analyse AS på vegne av Ruter AS Versjon 1.1 10.2 2012 Samfunnsnytte av økte tilskudd til kollektivtransporten i Ruterområdet Ruters forord Ruter mottar

Detaljer

M-133 Faglig grunnlag for videreutvikling av den nasjonale og internasjonale klimapolitikken

M-133 Faglig grunnlag for videreutvikling av den nasjonale og internasjonale klimapolitikken M-133 Faglig grunnlag for videreutvikling av den nasjonale og internasjonale klimapolitikken Klimatiltak mot 2020 og plan for videre arbeid Innhold Sammendrag...ii 1 Bakgrunn... 1 1.1 Om oppdraget... 1

Detaljer

EUROPEISK KAMPANJE GI BILEN EN PAUSE

EUROPEISK KAMPANJE GI BILEN EN PAUSE I byen uten bilen EUROPEISK KAMPANJE Flere norske byer markerer Europeisk mobilitetsuke og Internasjonal bilfri dag i september. Målet er å motivere til miljøvennlig transport og mindre biltrafikk i sentrumsområder.

Detaljer

Melding # 1 Norsk klimapolitikk. (2011-2012) Melding til Regjeringen. Norsk klimapolitikk

Melding # 1 Norsk klimapolitikk. (2011-2012) Melding til Regjeringen. Norsk klimapolitikk Melding # 1 Melding # 1 (2011-2012) Melding til Regjeringen Innhold Bakgrunn... 4 Sammendrag... 5 KLIMAENDRINGENE: EN GLOBAL UTFORDRING... 7 2-gradersmålet... 7 IPCCs anbefalinger... 7 Fordeling av utslippsreduksjoner...

Detaljer

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Den grønne ledertrøya Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Sammendrag Vi har en formidabel global utfordring med å kutte utslipp og samtidig skaffe mer energi frem mot midten av århundret.

Detaljer

Regional plan for handel og sentrumsutvikling i Vestfold. Retningslinjer, planbestemmelse og handlingsprogram. Analyser og konsekvensvurderinger

Regional plan for handel og sentrumsutvikling i Vestfold. Retningslinjer, planbestemmelse og handlingsprogram. Analyser og konsekvensvurderinger Regional plan for handel og sentrumsutvikling i Vestfold Retningslinjer, planbestemmelse og handlingsprogram. Analyser og konsekvensvurderinger Vedtatt av Fylkestinget 20. oktober 2009 Miljøverndepartementet

Detaljer

Oslo sykkelstrategi 2015-2025. Slik skal Oslo bli en bedre sykkelby

Oslo sykkelstrategi 2015-2025. Slik skal Oslo bli en bedre sykkelby Oslo sykkelstrategi 2015-2025 Slik skal Oslo bli en bedre sykkelby Bestiller Oslo kommune Kontaktperson bestiller Rune Gjøs, Sykkelprosjektet Medvirkende konsulenter Linda Kummel, Spacescape (ansvarlig)

Detaljer

Det sømløse transportsystem

Det sømløse transportsystem Inge Brechan Randi Hjorthol Frode Longva Liva Vågane TØI rapport 1154/2011 Det sømløse transportsystem Et forprosjekt om bedre utnytting av transportsystemet i Oslo og Akershus TØI rapport 1154/2011 Det

Detaljer

NVF 23. januar 2014 Helhetlige bymiljøavtaler. Sari Wallberg, sari.wallberg@vegvesen.no Vegdirektoratet

NVF 23. januar 2014 Helhetlige bymiljøavtaler. Sari Wallberg, sari.wallberg@vegvesen.no Vegdirektoratet NVF 23. januar 2014 Helhetlige bymiljøavtaler Sari Wallberg, sari.wallberg@vegvesen.no Vegdirektoratet 18.02.2014 Utgangspunkt for bymiljøavtalene: Mål i NTP 2014-2023 og Klimaforliket «Regjeringen har

Detaljer

KVU Transportsystemet på Jæren Vurdering av ikke prissatte konsekvenser for lokal og regional utvikling

KVU Transportsystemet på Jæren Vurdering av ikke prissatte konsekvenser for lokal og regional utvikling International Research Institute of Stavanger AS www.iris.no Stian Brosvik Bayer og Gottfried Heinzerling KVU Transportsystemet på Jæren Vurdering av ikke prissatte konsekvenser for lokal og regional utvikling

Detaljer

REGIONAL TRANSPORTPLAN MIDT-NORGE

REGIONAL TRANSPORTPLAN MIDT-NORGE Oppdragsgiver Fylkeskommunene Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal Rapporttype Delrapport 1 2012-03-26 REGIONAL TRANSPORTPLAN MIDT-NORGE TRANSPORTSTRØMMER OG UDEKKET TRANSPORTBEHOV Revidert

Detaljer

Klimavennlig vekst og utvikling

Klimavennlig vekst og utvikling Rapport Klimavennlig vekst og utvikling Økonomisk samhandling i Bergensregionen MENON-PUBLIKASJON NR. 41/2014 Desember 2014 Av Anne Espelien, Christian Svane Mellbye, Marcus Gjems Theie, Tori Haukland

Detaljer

Et innspill til regjeringens arbeid med en strategi for norsk nærskipsfart

Et innspill til regjeringens arbeid med en strategi for norsk nærskipsfart Et innspill til regjeringens arbeid med en strategi for norsk nærskipsfart Sjøtransportprosjektet/ Sjøtransportalliansen 1 INNHOLD 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 3 3. Hva er situasjonen i dag?...

Detaljer

22 23 JUNI CITISENSE09 SANDEFJORD NY TID NYE HANDLI NGER

22 23 JUNI CITISENSE09 SANDEFJORD NY TID NYE HANDLI NGER CITISENSE09 SANDEFJORD 22 23 JUNI Transformasjon er hovedstikkord for Citisense09, hvordan vi håndterer store omveltninger på positive og konstruktive måter. Dette gjør Citisense09 til årets viktigste

Detaljer

Hvilke typer innfartsparkering kan gi reduserte klimagassutslipp?

Hvilke typer innfartsparkering kan gi reduserte klimagassutslipp? Sammendrag: Hvilke typer innfartsparkering kan gi reduserte klimagassutslipp? TØI rapport 1366/2014 Forfatter(e): Jan Usterud Hanssen, Aud Tennøy, Petter Christiansen, Kjersti Visnes Øksenholt Oslo 2014,

Detaljer

30.05.2013. Tom-Alex Hagen, SVRØ. Bergen, 30. mai 2013 Erfaringer med framkommelighet i Region øst

30.05.2013. Tom-Alex Hagen, SVRØ. Bergen, 30. mai 2013 Erfaringer med framkommelighet i Region øst 30.05.2013 Tom-Alex Hagen, SVRØ. Bergen, 30. mai 2013 Erfaringer med framkommelighet i Region øst Innhold Historikk (vekst og vekst ) FREM-arbeidet Hva virket? (eksempler) Hvor står vi nå? Hvordan møte

Detaljer

Norske bilavgifter fram mot 2020

Norske bilavgifter fram mot 2020 Norske bilavgifter fram mot 2020 Innspill og forslag fra Norges Automobil-Forbund Bilimportørenes Landsforening Norges Bilbransjeforbund Norske bilavgifter fram mot 2020. 1 2 Norske bilavgifter fram mot

Detaljer

Innst. 390 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Meld. St. 21 (2011 2012) utslippene av CO 2

Innst. 390 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Meld. St. 21 (2011 2012) utslippene av CO 2 Innst. 390 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen Meld. St. 21 (2011 2012) Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om norsk klimapolitikk Til Stortinget Sammendrag Regjeringen

Detaljer