Årsrapport/ Annual Report 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport/ Annual Report 2003"

Transkript

1 Årsrapport/ Annual Report 2003

2 2 INNHOLD / CONTENTS Hovedpunkter 2003 Administrerende direktør har ordet Dette er Acta Årsberetning Regnskapsinformasjon Noter til regnskapet Revisjonsberetning Aksjonærforhold Adresser Highlights 2003 Introduction by the CEO This is Acta The Board of Directors report Accounting information Notes to the accounts Auditor s report Shareholder information Addresses

3 3 NØKKELTALL/ KEY FIGURES Antall kunder/ Number of customers Netto kundetilgang var Antall kunder er imidlertid revidert og nedregulert grunnet salg av Acta Bank og sammenslåing av øvrige kundedata i én database. Net increase of customers was However, a revision of the number of customers due to the sale of Acta Bank and the merging of all remaining customer data into one single database resulted in an overall reduction. Kundemidler under forvaltning (NOK mrd)/ Assets under management (NOK bn) Kundemidler under forvaltning økte med nærmere 50 %. Assets under management increased by almost 50%, Inntekter (NOK m)/ Revenue (NOK m) Acta oppnådde den høyeste omsetning siden oppstart i Acta achieved its highest revenue ever since startup in 1990.

4 4 HOVEDPUNKTER 2003 Januar Norges Banks styringsrente er på vei ned. I desember 2002 fra 7,00 % til 6,50 % og i januar til 6,00 %. Februar Mars April Mai Juni Juli Avtale om salg av Acta Bank ASA til Sandnes Sparebank blir undertegnet. Internasjonal krigsfrykt i forbindelse med Irak-krisen. Acta overtar ansvaret for finansiell rådgivning for over 1000 kunder med ca. 500 millioner kroner i plasserte midler fra Kapital Forum AS i Stavanger. Lansering av Boligutleie Holding 1 AS i Norge og Hyresfastigheter Holding 1 AB i Sverige. Actas norske og svenske kunder kan nå investere i eiendommer for boligutleieformål. Irak-krigen bryter ut. Verdens aksjemarked bunner ut, og en internasjonal børsoppgang starter. Økende etterspørsel etter alternativer til banksparing, som følge av stadig fallende rentenivå. Bush erklærer at Irak-krigen er over. Optimismen brer seg. Acta når sine mål for kostnadsreduksjoner etter flere år med for høye kostnader. Verdensindeksen steg 17 % i 2. kvartal, og i løpet av noen hektiske vårmåneder er hele børsfallet det siste året tatt igjen. Den europeiske sentralbanken senker renten med 50 basispunkter til 2,00 %. Norges Banks styringsrente settes ned for 4. gang i 1. halvår, nå til 4,00 %. Finansdepartementet godkjenner salget av Acta Bank ASA, og Actas restrukturering er derved fullført. Sveriges Riksbank senker renten for 3. gang i 2004, nå fra 3,00 % til 2,75 %. August Acta fremlegger positivt driftsresultat for 2. kvartal, det første positive kvartalsresultat siden år September Oktober Desember Februar 2004 Sterk vekst i amerikansk økonomi, og børsene fortsetter oppgangen. Økende salg av aksjefond i Norge som følge av børsutviklingen og det lave rentenivået. Acta styrker egenkapitalen ved å gjennomføre emisjon på 25 millioner kroner i forbindelse med innløsning av tegningsretter fra offentlig emisjon i Kundemidler under forvaltning har steget fra 12 til 18 milliarder kroner i løpet av året. Betydelig rentenedgang og kraftig børsoppgang preget Nasdaq steg med mer enn 50 %, mens både Dow Jones og S&P 500 løftet seg mer enn 25 %. Oslo Børs hadde en oppgang på 48 %, og den svenske børsen steg med 29 %. Sentralbanken i USA (Fed) har foretatt store rentereduksjoner de seneste årene for å få fart på økonomien, og 1 % er det laveste nivået på 46 år. Norges Bank setter ned styringsrenten for 7. gang i 2003, nå ned til historisk lavt nivå på 2,00 %. Det er det største rentefallet siden Acta fremlegger et sterkt resultat for 4. kvartal 2003, og Acta i Sverige leverer sitt første positive driftsresultat.

5 5 HIGHLIGHTS 2003 January The Norwegian Central Bank s key rate is on its way down. In December 2002 from 7.00% to 6.50% and in January to 6.00% February Agreement on sale of Acta Bank ASA to Sandnes Sparebank is signed. International fear of war in connection with the Iraq crisis. March Acta take over responsibility for financial advisory services for more than 1000 customers with some NOK 500 million in assets under managment from Kapital Forum AS in Stavanger. Launch of Boligutleie Holding 1 AS in Norway and Hyresfastigheter Holding 1 AB in Sweden. Acta s Norwegian and Swedish customers can now invest in home rental real estate. The Iraq war erupts. The global equity markets bottom out, and an international rally commences. April May June July Growing demand for alternatives to bank savings as interest rates fall steadily. Bush declares the Iraq war to be over. Optimism is growing. Acta achieves its cost reduction targets after two years with too high cost base. The World index rises 17% in the second quarter, and in the course of a few hectic spring months, all of the previous year s stock market fall is recuperated. The European Central Bank cuts the key rate by 50 basis points, to 2.00%. The Norwegian Central Bank s key rate is reduced for the 4th time in the first half of the year, this time to 4.00%. The sale of Acta Bank is approved by the Ministry of Finance, and Acta s restructuring is thereby completed. The Swedish Central Bank cuts the interest rate for the third time in 2004, now from 3.00% to 2.75%. August Acta presents a positive operating earnings for the second quarter, the first positive quarterly result since September October December Strong growth in the US economy, and stock markets continue rising. Increasing sales of mutual funds in Norway as a result of stock market developments and the low level of interest rates. Acta strengthens its equity through a NOK 25 million issue related to the exercise of warrants from the public offering in Assets under management rise from NOK 12 billion to NOK 18 billion in the course of the year. A substantial decline in interest rates and a strong market upturn characterised The Nasdaq climbed more than 50%, while both the Dow Jones and the S&P 500 rose more than 25%. The Oslo Stock Exchange increased 48% and the Swedish Stock Exchange rose by 29%. The Federal Reserve has cut interest rates sharply in order to stimulate the economy, and 1% is the lowest level in 46 years. Norges Bank reduces its key rate for the seventh time in 2003, now down to a historically low of 2.00%. This is the largest fall in interest rates since February 2004 Acta presents strong results for the fourth quarter of 2003, and Acta in Sweden delivers its first positive earnings.

6 DET STORE VENDEPUNKTET Kjære kunder, aksjonærer og venner 2003 ble, etter noen vanskelige år, et meget positivt år for Acta. Selskapet hadde den høyeste omsetningen siden starten i 1990 og gjennomførte vesentlige kostnadsreduksjoner som planlagt. Salget av Acta Bank gjorde at vi nådde målet om å konsentrere oss om vår opprinnelige kjernevirksomhet: Rådgivning og salg av spare- og investeringsløsninger. 2. kvartal 2003 var det første kvartalet med positivt resultat siden Året som helhet ble også godt, med et samlet årsresultat på 25 millioner kroner. Det er en forbedring på hele 217 millioner kroner i forhold til Solid økning i omsetningen Omsetningen ble 314 millioner kroner, en økning på over 30 % fra året før. Den norske virksomheten sto for kr 232 millioner kroner. Utviklingen i Sverige var også positiv, hvor omsetningen endte på 82 millioner, en økning på 30 millioner. Fra oppstarten i 1. kvartal 2000 er det nå etablert 14 rådgivningskontorer med nærmere 70 rådgivere for å betjene det svenske markedet. Actas organisasjon har fått godt fotfeste, og produktspekteret er nå både bedre og bredere enn det vi hadde i startfasen. Renten ned aksjemarkedet og investeringer i eiendom opp Etter den lengste nedgangsperioden i aksjemarkedet på flere tiår og vedvarende uro med økonomisk usikkerhet for både kunder og aksjonærer, snudde utviklingen på verdens børser i Året ble det beste på svært lenge, og verdensindeksen gikk opp med 32 %. Samtidig førte sterkt fallende rentenivå, også på bankinnskudd, til at det i Norge ble stor interesse for alternative investeringer med høy direkteavkastning. Acta har i denne sammenheng lykkes godt med sine eiendomsprodukter. Kundemidler under forvaltning Kundemidlene har god spredning i forskjellige aktivaklasser, og det er derfor vår oppfatning at de fleste av våre kunder har kommet gjennom de siste årene med turbulens i aksjemarkedet på en rimelig god måte. Acta hadde en meget tilfredsstillende nytegning i Kundemidler under forvaltning økte med nærmere 50 %, fra i overkant av 12 til nesten 18 milliarder kroner. Acta anbefaler balansert risiko Acta anbefaler sine kunder å spre sine investeringer mellom ulike risikoklasser. Det er ikke minst viktig i oppgangstider hvor alt synes å gå oppover. Historien viser at ingenting varer evig. Våre investeringsrådgivere anbefaler derfor fortsatt innslag av alternativer som eiendom med langsiktige leiekontrakter, indeksobligasjoner og hedgefond. Vi tror at uavhengig rådgivning og vårt fokus på modellportefølje med balansert risiko, vil være en styrke for kundene over tid.

7 7 Alfred Ydstebø Adm. direktør/ CEO 2003 THE TURNING POINT Dear customers, shareholders and friends Following on a number of difficult years, 2003 was a very good year for Acta. The company recorded its highest revenue since its formation in 1990, and carried out substantial cost reductions according to plan. With the sale of Acta Bank, we reached our goal of focusing on our original core business: Advisory services and sale of savings- and investment solutions. The second quarter of 2003 was the first quarter with positive earnings since The year as a whole was also good, with net income of NOK 25 million. This is an improvement of a full NOK 217 million compared to Solid increase in revenue Total revenue amounted NOK 314 million, an increase of more than 30% on the previous year. The Norwegian operation accounted for NOK 232 million. Developments in Sweden were also positive, with revenue reaching NOK 82 million, an increase of NOK 30 million. Since the start in the first quarter of 2000, 14 advisory offices have been established with some 70 advisors to serve the Swedish market. Acta s organisation has gained a solid position, and the product range is now both better and broader than it was initially. Interest rates down equity market and real estate investments up Following the longest downturn in the equity market for several decades and persistent turbulence with financial uncertainty for both customers and shareholders, stock markets worldwide turned around in The year was the best for a very long time, and the World index rose 32%. At the same time, sharp falls in interest rates also in bank savings led to great interest in Norway for alternative investments with a high direct return. Acta has seen great response to its real estate products. Assets under management Customer capital is well diversified over different asset classes, and we therefore consider that the majority of our customers have come through these last few years of market turbulence reasonably well. Acta saw a highly satisfactory increase in assets under management in 2003 by almost 50%, from just over NOK 12 billion to almost NOK 18 billion. Acta recommends diversification Acta recommends that customers spread their investments among different risk classes. This is no less important during positive stock market periods, when everything seems to be on the rise. History shows that nothing lasts for ever. Our investment advisors therefore continue to recommend portions of the investment to be placed in real estate with long-term leases, index linked bonds and hedge funds. We believe that independent advisory services and our focus on a model portfolio with balanced risk will benefit our customers over time.

8 8 Kvalitetssikring I 2004 prioriterer vi i enda større grad arbeidet med å møte våre kunders forventninger. Det betyr blant annet ytterligere fokus på kvalitetssikring av kundeprosessene. Som styringsverktøy bruker vi undersøkelser hvor våre kunder sier hva de mener om sitt forhold til Acta. Kvalitetssikring av kompetanse innenfor våre fagområder er i denne sammenheng et viktig område, og Acta arbeider for å etablere en sertifiseringsordning av rådgiverne i Norge på samme måte som i Sverige. Der har samtlige av Actas rådgivere en formell og meget krevende sertifisering gjennom Swedsec. Mer robust forretningsmodell Det er en finansiell målsetting for Acta å etablere en mer robust og mindre konjunkturutsatt forretningsmodell. Det skal gjøres ved til enhver tid å ha et produktspekter tilpasset alle markedsforhold, samt å forbedre forholdet mellom selskapets faste inntekter og faste kostnader gjennom målrettet arbeid med inntektsstrukturen i produktene. Eventuell vekst i faste kostnader skal begrenses til områder som gjelder kunde- og markedskontakt. Positiv kursutvikling Utviklingen for aksjonærene var positiv i Acta var blant selskapene på Oslo Børs med størst verdiøkning. Aksjen steg fra en sluttkurs på NOK 0,30 den 30. desember 2002 til 2,15 den 30. desember Oppgangen har fortsatt inn i Acta har en meget motivert og entusiastisk organisasjon i både Norge og Sverige. Kunder, aksjonærer og venner av Acta har all grunn til å se frem til den videre utviklingen av vår virksomhet. Quality assurance We are devoting even greater attention in 2004 to fulfilling our customers expectations. This means a stronger focus on quality assurance of customer processes. As a tool, we use surveys in which our customers express their view of their relationship with Acta. Quality assurance of the competence in our professional field is highly important in this context, and Acta is working to establish a certification of its advisors in Norway in the same way as in Sweden. All Acta s advisors in Sweden have gained a formal and very demanding certification through Swedsec. More robust business model Acta has the financial objective of establishing a more robust business model that is less vulnerable to economic fluctuations. This is to be achieved by maintaining and developing a product range that is attractive in all market conditions, and by improving the ratio between fixed revenue and fixed costs through targeted work on the income structure in the products. Any increase in fixed expenses should be limited to areas related to customer and market activities. Positive share price developments Developments in 2003 were satisfactory for our shareholders. Acta was one of the companies on the Oslo Stock Exchange that gained most in value. The Acta share rose from a closing price of NOK 0.30 on 30 December 2002 to NOK 2.15 on 30 December This positive trend has continued into Acta has a highly motivated and enthusiastic organisation in both Norway and Sweden. Customers, shareholders and friends of Acta have every reason to look forward to further developments in our activities. Alfred Ydstebø Adm. direktør/ CEO

9 9 DETTE ER ACTA THIS IS ACTA Noen enkle fakta Acta ble etablert i 1990 som det første norske selskapet med uavhengig investeringsrådgivning. Idéen var å gi bevisste nordmenn mer igjen for sine investeringer enn det tradisjonelle plasseringer kan tilby. Acta er i dag et nordisk rådgivningsselskap med fokus på å tilby spare- og investeringsløsninger som er i tråd med kundens forventninger til avkastning og risiko. Actas kjernevirksomhet er distribusjon og kunderådgivning. Produksjon og forvaltning er i størst mulig grad utført av samarbeidspartnere. Acta har ca. 18 milliarder kroner i kundemidler under forvaltning for over kunder i Norge, Sverige og Finland. Acta tilbyr nærmere 500 spare- og investeringsløsninger i samarbeid med et trettitalls anerkjente norske, svenske og internasjonale forvaltere. Acta var blant de første med internasjonale aksjefond (1994), unit link (1997), fond av hedgefond (1999) og syndikerte eiendomsprosjekter for personmarkedet i Norge (1999) og i Sverige (2003). Acta har totalt over 160 investeringsrådgivere fordelt på 29 byer i Norge og Sverige. Morselskapet i Acta-konsernet, Acta Holding ASA, har vært notert på Oslo Børs siden Virksomheten i Acta er under tilsyn av Kredittilsynet i Norge og Finansinspektionen i Sverige. Visjon, forretningsidé og verdigrunnlag Acta bygger sin virksomhet rundt visjon, forretningsidé og verdigrunnlag som er forankret i hele organisasjonen. Actas visjon: Vi gir råd til frihet Actas forretningsidé: Gjennom uavhengig personlig rådgivning og et stort utvalg fremtidsrettede spare- og investeringsløsninger skal Acta hjelpe stadig flere kunder til å oppnå sine definerte mål for avkastning. Verdigrunnlag: Kompetanse, åpenhet og pålitelighet Disse setningene gir uttrykk for at Acta ønsker å bidra til en god finansiell utvikling for våre kunder. Virkemidlene skal være personlig rådgivning, innovative produkter, bruk av eksterne leverandører i størst mulig utstrekning, og ikke minst å bli enige med kundene om hvilke forventninger til avkastning som er realistiske utfra kundens risikopreferanser. Grunnmuren for det hele er verdigrunnlaget. Det skal gi trygghet for alle som viser tillit til Acta. A brief introduction Acta was established in 1990 as the first Norwegian company offering independent investment advisory services. The concept was to ensure that Norwegians who came to us earned more on their investments than traditional investments could offer. Today Acta is a Nordic advisory company which focuses on offering savings- and investment solutions that are in line with customers expectations regarding return and risk. Acta s core activity is distribution and customer advisory service. Production and asset management are as far as possible carried out by our business partners. Acta has some NOK 18 billion of assets under management for more than customers in Norway, Sweden and Finland. Acta offers almost 500 savings-- and investment solutions in cooperation with about thirty recognised Norwegian, Swedish and international investment managers. Acta was among the first to offer international mutual funds (1994), unit linked (1997), fund of hedge funds (1999) and syndicated real estate projects for the retail market in Norway (1999) and Sweden (2003). Acta has a total of over 160 investment advisors distributed through 29 cities in Norway and Sweden. The parent company, Acta Holding ASA, has been listed on the Oslo Stock Exchange since Acta s activities are supervised by the Financial Supervisory Authorities of Norway and Sweden. Vision, business concept and value base Acta builds its activities around a vision, business concept and value base which form the basis for the whole organisation. Acta s vision: Our advise is your way to freedom Acta s business concept: Through independent personal advise and a large selection of innovative savings- and investment solutions, Acta will assist an increasing number of customers to reach their defined asset managment objectives. Value base: Expertise, transparency and reliability These sentences provide an expression of Acta s desire to contribute to the prosperity of our customers. The means to this shall be personal advisory services, innovative products, the use of external suppliers as far as possible and, not least, agreement with our customers on what investment return expectations are realistic given the customer s risk preferences. The foundation for the entire concept is the value base, which must offer security to all those who place confidence in Acta.

10 10 Individuell rådgivning Når man vil sjekke helsen, snakker man med legen. Ved arveskifte er det naturlig å konsultere advokat. Spesialister gir de beste rådene. Ønsker kunden å investere, tar Acta mål av seg til å være den rette samarbeidspartner for kunden. Actas rådgivere skal komme med forslag til løsninger som gir kunden bedre økonomiske forutsetninger til å leve det livet kunden aller helst vil. Vi gir råd til frihet er Actas visjon og et kundeløfte Actas medarbeidere hver eneste dag arbeider for å innfri. Actas rådgivere hjelper kunden med å velge spare- og investeringsløsninger. Siden kundene har individuelle ønsker og behov, utvikler rådgiver og kunde sammen først et definert mål for avkastning og risiko. I neste omgang foreslår rådgiveren løsninger fra Actas produktsortiment. Når kundeforholdet er etablert, er det rådgivers oppgave å følge opp kundene på den måte de sammen er blitt enige om. Veien til en investeringsportefølje som passer kunden Vi tror at dyktige rådgivere blir enda bedre med en grundig arbeidsmetode. Derfor bruker Actas rådgivere skissen som er beskrevet nedenfor. Resonnementet er at jo mer informasjon vi får av kunden, jo bedre er forutsetningene for at vi gir de riktige rådene. Verktøyet bygger på summen av de erfaringene vi siden 1990 har opparbeidet oss som uavhengige rådgivere. Individual advisory services When you want to check your health, you talk to a doctor. On the subject of inheritance, you naturally consult a lawyer. Specialists provide the soundest advice. If a customer wishes to invest, Acta aims to be the right business partner for that customer. Acta s advisors are there to propose solutions which give the customer better financial basis for living the life the customer wishes to live. Our advise is your way to freedom is Acta s vision and the promise to its customers that Acta s staff work each day to fulfill. Acta s advisors help the customer to choose savings- and investment solutions. Since our customers have individual wishes and needs, the advisor and the customer first of all define together return and risk targets for the customer. Our advisor then proposes investment solutions from Acta s product range. Once a customer relationship has been established, it is the responsibility of the advisor to follow up the customers in the manner they have agreed upon. The way to a customised investment portfolio We believe that skilled advisors become even better with the aid of a sound working tool. Acta s advisors therefore use the method outlined below. The reasoning is that the more information we receive from our customer, the greater our ability of providing the right advise. Our tool is based on the experience we have gained since 1990 as independent advisors. 2. Beskrivelse av produkter og muligheter Description of products and possibilities 1. Situasjonsbeskrivelse og behovsavdekking Description of situation and defining of needs 3. Diskusjonspartner i beslutningsprosessen Discussion partner in decision-making process 5. Vedlikehold og oppfølging av løsninger Maintenance and follow-up of solutions 4. Praktisk gjennomføring Implementation Actas spare- og investeringsløsninger Acta har gjennom mange år opparbeidet et omfattende nettverk av norske, svenske og internasjonale samarbeidspartnere som alle er spesialister innenfor sine områder. Dette gjør oss i stand til å tilby våre kunder et bredt spekter av spare- og investeringsløsninger. Samtidig er kundene med som pådrivere for å få frem nye og spennende investeringsalternativer. Acta s savings- and investment products For many years, Acta has been building up an extensive network of Norwegian, Swedish and international business partners who are all specialists in their particular fields. This allows us to offer our customers a broad range of savings- and investment solutions. At the same time, our customers are involved in inspiring the production of new, exciting investment options.

11 11 Acta tilbyr produkter i samarbeid med et trettitalls forvaltere og samarbeidspartnere som f.eks. ABG Sundal Collier, ABN AMRO, Alliance Capital Managment, Alfred Berg, Banco, Baring, BNP Paribas, Credit Suisse, Danica, DnB NOR, East Capital, Fidelity, Folksam, Framlington, Gambak, Gartmore, HSBC, Hagströmer&Qviberg, INVESCO, J.P. Morgan Fleming, Key Asset Management, Lannebo, Länsförsäkringer, Merrill Lynch, Morgan Stanley, Sandnes Sparebank, SEB, Skandia Life, Storebrand, Sundal Collier Fondsforvaltning og Vital. Acta offers products from about thirty investment managers and business partners such as ABG Sundal Collier, ABN AMRO, Alliance Capital Managment, Alfred Berg, Banco, Baring, BNP Paribas, Credit Suisse, Danica, DnB NOR, East Capital, Fidelity, Folksam, Framlington, Gambak, Gartmore, HSBC, Hagströmer&Qviberg, INVESCO, J.P. Morgan Fleming, Key Asset Management, Lannebo, Länsförsäkringer, Merrill Lynch, Morgan Stanley, Sandnes Sparebank, SEB, Skandia Life, Storebrand, Sundal Collier Fondsforvaltning and Vital. Investeringsalternativer samspill mellom avkastning og risiko Diversifisering er et nøkkelord i rådgivningen for å møte kundens behov og forventning til tidshorisont, avkastning og risiko. Jo høyere opp i pyramiden, jo mer følsomme er investeringene for svingninger i aksjemarkedet. Aksjer Shares Aksjefond Mutual funds Hedgefond Hedge funds Indeksobligasjoner Index-linked bonds Eiendom Real estate Rentefond & Bank Fixed income funds & Bank deposits Investment options the interaction between return and risk Diversification is a key word in advisory services designed to meet customer needs and expectations regarding time horizon, return and risk. The higher up the pyramid, the more sensitive the investments are to fluctuations in the stock market. Actas distribusjon nærhet til kunden Kompetansen til Actas rådgivere er blant de beste som finnes i markedet. Den består normalt i at de har høyere økonomisk utdannelse, erfaring i finansbransjen eller en kombinasjon av disse. Alle Actas rådgivere blir dessuten jevnlig oppdatert på regelverk og produkter i markedet. Dette kvalitetssikres ytterligere gjennom eksterne og interne tester eller sertifiseringer. I Sverige er samtlige rådgivere sertifisert av Swedsec. Vi tror på å gjøre dyktige investeringsrådgivere lett tilgjengelige for kundene. Derfor har Acta fordelt sine rådgivere på 15 kontorer i Norge og 14 kontorer i Sverige. Rådgiverne er dessuten stadig på farten, og besøker de fleste byer og tettsteder med seminarer og informasjonsmøter. Acta s distribution close to the customer The qualifications of Acta s advisors are among the best in the market and they normally have a higher education in finance, experience from the finance business or a combination of both. All Acta s advisors are also regularly updated on the legislation governing the financial market and the financial products in the market. Further quality assurance is provided through external and internal testing or certification. In Sweden all our advisors are certified by Swedsec. We believe in making our skilled investment advisors readily available to our customers. As a consequence, Acta has distributed its advisors among 15 offices in Norway and 14 in Sweden. Our advisors are moreover constantly on the move, and visit most towns with seminars and information meetings.

12 12 STYRET THE BOARD OF DIRECTORS Foto: Rune Kongsro Carl Palmstierna, Are Skindlo, Alfred Ydstebø, Stein Aukner, Petter Berge, Tor Nygaard, Reidar Fougner

13 13 ÅRSBERETNING THE BOARD OF DIRECTORS REPORT Acta-konsernet bestod ved årsslutt 2003 av morselskap Acta Holding ASA og de heleide datterselskapene Acta ASA, inklusiv Acta ASAs svenske og finske filialer, Acta Försäkringsplanering AB, Acta Asset Management ASA, Acta Prosjektmegling AS og Acta Corporate Services AS. 21. februar 2003 ble det inngått avtale med Sandnes Sparebank om salg av Acta Bank ASA. Resultatregnskapet til Acta Bank ASA frem til avtaledato inngår i konsolidert regnskap for Acta konsern. 1. Oversikt over virksomhetens art og hvor virksomheten drives Acta ASA har i regnskapsåret hatt virksomhet innenfor verdipapirhandelloven med distribusjon og rådgivning innen investeringsprodukter. Acta Asset Management ASA yter aktiv forvaltning av investors portefølje av finansielle instrumenter på individuell basis og etter investors fullmakt. Acta Försäkringsplanering AB har konsesjon som svensk forsikringsmegler. Acta Prosjektmegling AS har bevilling som eiendomsmegler og forestår distribusjon av andeler i Fornebu Boligspar. Acta Corporate Services AS tilbyr interne administrative tjenester. Acta Holding ASA har ikke operativ virksomhet. Konsernets virksomhet drives fra hovedkontoret i Stavanger. 2. Aksjonærrettigheter og virksomhetsstyring Acta Holding ASA har én aksjeklasse der hver aksje gir rett til én stemme ved selskapets generalforsamling. Aksjefullmakter er redegjort for i sin helhet i note 9. Etter salg av Acta Bank ASA i 2003, har selskapet ingen eierbegrensninger. Acta vektlegger uavhengighet mellom aksjonærer, styre og administrasjon. Av Acta Holdings styre på seks medlemmer er ett medlem ansatt i konsernet. Vedkommende er valgt i egenskap av å være aksjonær og inngår ikke i konsernets ledergruppe. 3. Redegjørelse for fortsatt drift Forutsetningen for fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet er avlagt under denne forutsetningen. 4. Opplysninger om arbeidsmiljø, likestilling og påvirkning av det ytre miljø Det var 331 ansatte i konsernet ved utgangen av 2003, herav 230 heltidsansatte og 101 deltidsansatte. 15 av de heltidsansatte var i permisjon. Acta Holding ASA hadde to ansatte. Styret anser arbeidsmiljøet for å være meget bra. I regnskapsåret var sykefraværet timer, som tilsvarer ca. 2,3 % av total arbeidstid. Konsernets virksomhet er av en slik art at det kun har en ubetydelig påvirkning på det ytre miljø. Styret og ledelsen i Acta vektlegger likestilling og tilstreber å tilrettelegge for dette gjennom sin personalpolitikk, både når det gjelder lønn, avansement og rekruttering. Av konsernets 331 ansatte var 106 kvinner og 225 menn. At the end of 2003, the Acta group consisted of the parent company, Acta Holding ASA and the wholly owned subsidiaries Acta ASA, including Acta ASA s Swedish and Finnish branches, Acta Försäkringsplanering AB, Acta Asset Management ASA, Acta Prosjektmegling AS and Acta Corporate Services AS. On 21 February 2003, an agreement was closed with Sandnes Sparebank concerning the sale of Acta Bank ASA. Until the agreement date, the profit and loss statement of Acta Bank ASA is included in the consolidated accounts of the Acta group. 1. Overview of activities and operations During the 2003 accounting year, Acta ASA engaged in activities regulated by the Securities Trading Act involving the distribution and advisory services of investment products. Acta Asset Management ASA offers discretionary asset management of investors portfolios of financial instruments on an individual basis and as authorised by the investor. Acta Försäkringsplanering AB is licensed as a Swedish insurance broker. Acta Prosjektmegling AS is a licensed real estate agent and in charge of the distribution of holdings in Fornebu Boligspar. Acta Corporate Services AS provides internal administrative services. Acta Holding ASA has no operational activities. The group s activities are administrated from the head office in Stavanger. 2. Corporate governance Acta Holding ASA has one share class and each share carries one vote at the company s general assembly. An overview of share authorisations is provided in note 9. Following the sale of Acta Bank ASA in 2003, the company has no restrictions on ownership. Acta places emphasis on the mutual independence of shareholders, the Board of Directors and the administration. One of the six members of Acta Holding s Board of Directors is a company employee. The person concerned was elected in his capacity as shareholder, and is not a member of the group s management team. 3. Going concern assumption The conditions for continued operations exist, and the Board confirms that the annual accounts have been presented under the going concern assumption. 4. Information about working environment, equal opportunities and impact on the external environment At year-end 2003 the group had 331 employees, of whom 230 were fulltime and 101 part-time employees. 15 of the full-time employees were on unpaid leave. Acta Holding ASA had two employees. The Board of Directors regards the working environment as very good. Absence due to illness amounted to hours during the accounting year, which corresponds to about 2.3% of total working hours. The nature of the group s activities is such that they have only an insignificant impact on the external environment. The Board of Directors and management of Acta place emphasis on equal opportunities, and aim to achieve a balanced gender split through their personnel policy regarding compensation, advancement and recruitment. Of the group s 331 employees, 106 were women and 225 men.

14 14 5. Redegjørelse for årsregnskapet Etter styrets og administrerende direktørs oppfatning gir det fremlagte resultatregnskapet og balansen med tilhørende noter fyllestgjørende informasjon om årets drift og stillingen ved årsskiftet. Det er ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som er av betydning for bedømmelsen av selskapets resultat og stilling. Omsetning Omsetningen i konsernet økte fra kr 245 mill. i 2002 til kr 314 mill. i 2003, primært grunnet bedrede markedsforhold i form av positiv utvikling i finansmarkedene og fallende rentenivå, markedstilpassede produkter og motiverte medarbeidere. De totale inntektene fordelte seg med kr 232 mill. i Norge og kr 82 mill. i Sverige, hvilket representerer en fremgang på henholdsvis kr 39 mill. og kr 30 mill. Resultat Konsernets driftsresultat ble kr 41 mill. mot kr -148 mill. i Forbedringen i kjernevirksomheten innen rådgivning er på kr 132 mill. og reflekterer en inntektsøkning på kr 79 mill. og en reduksjon i kostnader på kr 53 mill. mens fravær av den solgte bank- og internettvirksomhet utgjorde en forbedring på henholdsvis kr 39 mill. og kr 18 mill. Acta Holding ASA hadde et driftsresultat på kr -25 mill. Konsernets samlede årsresultat ble kr 25 mill. mot kr -192 mill. i Det reflekterer de samme forhold som nevnt under kommentarene til driftsresultatet, samt at 2002-regnskapet ble belastet med et betydelig tap på kr 106 mill. ved avhending av datterselskaper inklusiv Acta Bank ASA. Morselskapet hadde et årsresultat på kr 28 mill. Balanse Konsernets totalkapital ble redusert fra kr mill. i 2002 til kr 307 mill. i Endringen reflekterer primært salg av Acta Bank ASA. Utsatt skattefordel er oppført i balansen med kr 104 mill. Styret forventer en fortsatt positiv resultatutvikling i konsernet og at skattefordelen vil bli utnyttet. Konsolidert egenkapital i Acta er i løpet av 2003 økt fra kr 106 mill. til kr 186 mill. Økningen kommer i all hovedsak fra et positivt årsresultat på kr 25 mill. og kapitalutvidelser som har tilført i alt kr 54 mill. Summen av ansvarlig kapital i de operative datterselskapene Acta ASA og Acta Asset Management ASA var ved årsslutt kr 60,2 mill., sammenlignet med et myndighetskrav på kr 55,9 mill. Kontantstrøm Konsernet hadde i 2003 en kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter på kr 8 mill. Uten effektene relatert til Acta Bank ASA, som ble solgt i 2003, var kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter på kr 87 mill. 5. Statement regarding the annual accounts In the view of the Board of Directors and the Chief Executive Officer, the profit and loss statement and balance sheet with notes as presented provide a full and fair account of the operations for the year and the financial position of the company at the end of No circumstances have arisen since the end of the accounting year which are of significance to this assessment of the company s results and financial position. Revenue The group s revenue increased from NOK 245 million in 2002 to NOK 314 million in 2003, primarily due to improved market conditions in the form of positive developments in financial markets, falling interest rates, products geared to current market condition and motivated employees. Total revenue were of NOK 232 million in Norway and NOK 82 million in Sweden, representing increases of NOK 39 million and NOK 30 million respectively. Earnings The group had operating earnings of NOK 41 million, compared with a loss of NOK 148 million in An improvement of NOK 132 million was recorded for the core activity of advisory services, and reflects an increase of NOK 79 million in revenue and a cost reduction of NOK 53 million. The absence of the disposed banking and internet activities accounted for improvements of NOK 39 million and NOK 18 million respectively. Acta Holding ASA recorded an operating loss of NOK 25 million. The group s consolidated net income for the year was a profit of NOK 25 million, compared with a loss of NOK 192 million in This reflects the circumstances mentioned in the comments to the operating result, and the substantial loss of NOK 106 million, relating to the disposal of subsidiaries including Acta Bank ASA that was charged to the accounts for The parent company recorded net income of NOK 28 million. Balance sheet The group s total assets were reduced from NOK million in 2002 to NOK 307 million in The change primarily reflects the sale of Acta Bank ASA. A deferred tax asset of NOK 104 million is recorded in the balance sheet. The Board expects continued positive developments in the group s results, and that the tax asset will be utilised. In the course of 2003, Acta s consolidated equity increased from NOK 106 million to NOK 186 million. The increase is primarily attributable to a profit of NOK 25 million for the year and equity increases, which have contributed a total of NOK 54 million. At year-end 2003, equity in the operational subsidiaries Acta ASA and Acta Asset Management ASA totalled NOK 60.2 million, compared with NOK 55.9 million required by the authorities.

15 15 Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter var kr -5 mill. og fra finansieringsaktiviteter kr 80 mill. Likviditet ble vesentlig bedret gjennom året, og netto bankinnskudd for konsernet bedret seg gjennom året fra kr -8 til 86 mill. Konsernet hadde i tillegg trekkrettigheter på i alt kr 85 mill. 6. Redegjørelse for foretakets utsikter Acta forventer et fortsatt godt marked for selskapets spare- og investeringsprodukter. Virksomheten er fokusert på kjerneområder, og nivået på de faste kostnadene er vesentlig redusert gjennom Styret og administrerende direktør forventer at Acta vil ha en positiv finansiell utvikling i Disposisjoner og overføringer Acta Holding ASA Det er ikke foreslått utbetaling av utbytte for Styret foreslår at årsresultatet for 2003 på kr behandles som følger: Overført til Annen egenkapital kr Sum overføringer kr Det var pr. 31. desember 2003 ikke fri egenkapital i Acta Holding ASA. Cash flow In 2003 the group s cash flow from operations amounted to NOK 8 million. Excluding effects related to Acta Bank ASA, which was sold in 2003, cash flow from operational activities totalled NOK 87 million. Cash flow from investment activities amounted to NOK -5 million, and from financing activities NOK 80 million. Liquidity improved substantially through the year, and net bank deposits for the group rose from NOK -8 million to NOK 86 million. The group additionally had overdraft facilities totalling NOK 85 million. 6. Outlook for the future Acta expects the market for the company s savings and investment products to remain good. Activities are focused on core areas, and the level of fixed expenses was substantially reduced through The Board of Directors and Chief Executive Officer expect a positive financial development in Allocations and transfers Acta Holding ASA The Board did not propose dividend payment for The Board of Directors proposes that the net income of NOK for 2003 should be distributed as follows: Transferred to Other equity NOK Total transfers NOK As of 31 December 2003, Acta Holding ASA did not have distributable equity. Stavanger, 25. mars 2004 Stavanger, 25 March 2004 Stein Aukner Carl Palmstierna Reidar Fougner Styreformann Styremedlem Styremedlem Chairman of the Board Member of the Board Member of the Board Are Skindlo Petter Berge Tor Nygaard Alfred Ydstebø Styremedlem Styremedlem Styremedlem Adm. direktør Member of the Board Member of the Board Member of the Board CEO

16 16 RESULTATREGNSKAP/ PROFIT AND LOSS STATEMENT Morselskap/ Parent Company Alle beløp i hele tusen/ All amounts in thousands of NOK Konsern/ Group Alle beløp i hele tusen/ All amounts in thousands of NOK Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note OPERATING REVENUE AND OPERATING EXPENSES Inntekt/ Revenue Lønnskostnad/ Wages and salaries Avskrivning/ Depreciation 5, Nedskrivning/ Write-down 5, Annen driftskostnad/ Other operating expenses Sum driftskostnader/ Total operating expenses Driftsresultat/ Operating earnings FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER/ FINANCIAL INCOME AND FINANCIAL EXPENSES Inntekt på investering i datterselskap/ Income on investments in subsidiaries Finansinntekt/ Financial income Nedskrivning på andre finansielle anleggsmidler/ Write-down on other fixed asset investments Finanskostnad/ Financial expenses Netto finansresultat/ Net financial items Ordinært resultat før skattekostnad/ Pre-tax profit/loss on ordinary activities Skattekostnad på ordinært resultat/ Tax on profit/loss on ordinary activities Ordinært resultat/ Net income on ordinary activities Andre poster/ Other items ÅRSRESULTAT/ NET INCOME FOR THE YEAR Resultat pr. aksje/ Earnings per share 0,11-2,28-3,76 Utvannet resultat pr. aksje/ Diluted earnings per share 0,10-1,99-3,64 Overføringer/ Transfers Overført til Annen egenkapital/ Transferred to Other equity Overført fra Annen egenkapital til Udekket tap/ Transferred from Other equity to Uncovered loss

17 17 BALANSE PR. 31. DESEMBER EIENDELER BALANCE SHEET AS OF 31 DECEMBER ASSETS Morselskap/ Parent Company Alle beløp i hele tusen/ All amounts in thousands of NOK Konsern/ Group Alle beløp i hele tusen/ All amounts in thousands of NOK Note EIENDELER/ ASSETS Note Immaterielle eiendeler/ Intangible assets 0 Goodwill/ Goodwill Utsatt skattefordel/ Deferred tax assets Andre immaterielle eiendeler/ Other intangible assets Negativ immateriell eiendel/ Negative intangible assets Sum immaterielle eiendeler/ Total intangible assets Varige driftsmidler/ Fixed assets 0 0 Påkostning lokaler/ Expenditure on upgrading of premises Maskiner, inventar og utstyr/ Machinery and equipment Andre langsiktige eiendeler/ Other long-term assets Sum varige driftsmidler/ Total fixed assets Investeringer i datterselskap/ Investments in subsidiaries Sum anleggsmidler/ Total fixed assets Omløpsmidler/ Current assets Fordringer/ Receivables 0 0 Kortsiktige plasseringer i verdipapirer/ Short-term securities investments Utlån til kunder/ Loans to customers Andre fordringer/ Other receivables Sum fordringer/ Total receivables Innskudd/plasseringer Norges Bank/ Deposits/investments Norges Bank Bankinnskudd, kontanter o.l./ Bank deposits, cash etc Sum innskudd/plasseringer, kontanter o.l./ Total deposits/investments, cash etc Sum omløpsmidler/ Total current assets SUM EIENDELER/ TOTAL ASSETS

18 18 BALANSE PR. 31. DESEMBER EGENKAPITAL OG GJELD BALANCE SHEET AS OF 31 DECEMBER EQUITY AND LIABILITIES Morselskap/ Parent Company Alle beløp i hele tusen/ All amounts in thousands of NOK Konsern/ Group Alle beløp i hele tusen/ All amounts in thousands of NOK Note Note Egenkapital/ Equity Innskutt egenkapital/ Contributed equity , 9 Selskapskapital/ Share capital Overkursfond/ Share premium account Annen innskutt egenkapital/ Other equity paid in Sum innskutt egenkapital/ Total paid in equity Opptjent egenkapital/ Earned equity Annen egenkapital/ Other equity Udekket tap/ Uncovered losses Sum opptjent egenkapital/ Total earned equity Sum egenkapital/ Total equity Gjeld/ Liabilities Annen langsiktig gjeld/ Other long-term liabilities Konvertibelt obligasjonslån/ Convertible bond loan Gjeld til kredittinstitusjoner/ Debt to credit institutions Obligasjonslån/ Bond loan 8, Sum annen langsiktig gjeld/ Total other long-term liabilities Kortsiktig gjeld/ Current liabilities Leverandørgjeld/ Accounts payable , 17 Gjeld til kredittinstitusjoner/ Debt to credit institutions Betalbar skatt/ Taxes payable Skyldige skatter og offentlige avgifter/ Duties and taxes payable Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer/ Debt incurred through issue of securities Innskudd fra kunder/ Customer deposits Annen kortsiktig gjeld/ Other current liabilities Sum kortsiktig gjeld/ Total current liabilities Sum gjeld/ Total liabilities SUM EGENKAPITAL OG GJELD/ TOTAL EQUITY AND LIABILITIES

19 19 KONTANTSTRØMOPPSTILLING/ CASH FLOW STATEMENT Morselskap/Parent Company Alle beløp i hele tusen/ All amounts in thousands of NOK Konsern/Group Alle beløp i hele tusen/ All amounts in thousands of NOK KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER/ CASH FLOW FROM OPERATIONS Ordinært resultat før skattekostnad/ Pre-tax profit/loss on ordinary activities Mottatt konsernbidrag - resultatført/ Group contribution received - taken to income Periodens betalte skatt/ Tax paid in reporting period Ordinære avskrivninger/nedskrivninger/ Ordinary depreciation/write-down Kontantstrømeffekter relatert til Acta Bank ASA/ Cash flow effects relating to Acta Bank ASA Endring i leverandørgjeld/ Change in accounts payable Endring i andre tidsavgrensningsposter/ Change in other accruals Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter/ Net cash flow from operations KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER/ CASH FLOW FROM INVESTMENT ACTIVITIES Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler/ Investment in fixed assets Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler/ Receipts, sale of fixed assets Utbetalinger ved kjøp av immatrielle eiendeler/ Investment in intangible assets Utbetalinger ved investering i datterselskaper/ Investment in subsidiaries Innbetalinger ved salg av datterselskaper/ Receipts from sale of subsidiaries Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter/ Net cash flow from investment activities KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER/ CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld/ Receipts, new long-term debt Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld/ Repayment of long-term debt Innbetaling av egenkapital (netto proveny)/ Receipts, paid-in equity (net proceeds) Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter/ Net cash flow from financing activities Netto endring i bankinnskudd, kontanter og lignende i 2003/ Net change in bank deposits, cash etc. in Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr / Bank deposits, cash etc. as of Beholdning av bankinnskudd, kontanter, trekk kassekreditt o.l. pr Balance of bank deposits, cash, bank overdrafts as of

20 20 NOTER TIL REGNSKAPET 2003 NOTES TO THE ACCOUNTS 2003 Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet for 2003 med tilhørende konsernregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk. Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noter. Årsregnskapet utgjør en helhet. De viktigste konsoliderings- og regnskapsmessige prinsipper benyttet ved utarbeidelse av årsregnskapet er som følger: Sammenligningstall I Februar 2003 ble det inngått avtale med Sandnes Sparebank om salg av datterselskapet Acta Bank ASA. Acta Bank ASAs virksomhet inngår i konsernregnskapet frem til avtaletidspunktet. Sammenligningstallene for 2001 og 2002 er således ikke direkte sammenlignbare. Totale eiendeler og gjeld vedrørende bankvirksomheten pr utgjorde henholdsvis kr mill. og mill. Driftsinntekter og driftskostnader knyttet til bankvirksomheten i 2002 utgjorde henholdsvis kr 9,3 mill. og 48,2 mill. Konsolideringsprinsipper I konsernregnskapet inngår morselskapet Acta Holding ASA og de selskaper Acta Holding ASA direkte eller indirekte eier, eier mer enn 50 % av aksjene, eller gjennom egen avtale har bestemmende innflytelse i selskapet. Selskaper som er med i konsolideringen, er listet opp i note 7. Alle vesentlige transaksjoner og mellomværende mellom selskapene i konsernet er eliminert. Konsernregnskapet er utarbeidet etter ensartede prinsipper, ved at datterselskapene følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet. Aksjer i datterselskaper er eliminert. Anskaffelseskost tilordnes identifiserbare eiendeler og gjeld i datterselskaper, som oppføres i konsernregnskapet til kostpris for konsernet. Differansen mellom kjøpesum for aksjene og konsernets andel av det oppkjøpte selskaps egenkapital på kjøpstidspunktet, analyseres og henføres til eiendeler og gjeld i datterselskapet. Eventuell restverdi blir behandlet som goodwill i konsernregnskapet. Goodwill avskrives lineært i resultatregnskapet over den perioden den forventes å ha verdi for konsernet. Avskrivning av goodwill skjer fra og med oppkjøpstidspunktet. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år, er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet ikke forventes å være forbigående. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig lån balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Note 1 Accounting policies The accounts for 2003 and the consolidated accounts for the group have been drawn up in accordance with the Norwegian Accounting Act of 1998 and generally accepted accounting practice. The annual accounts consist of the profit and loss account, balance sheet, cash flow statement and notes, which together constitute a whole. The most important consolidation and accounting principles used in preparing the accounts are as follows: Comparison of figures In February 2003, an agreement was closed with Sandnes Sparebank AS concerning the sale of the subsidiary Acta Bank ASA. The activities of Acta Bank ASA are included in the consolidated accounts up to the agreement date. As a result, figures for 2001 and 2002 are not directly comparable. At 31 December 2002, total assets and liabilities relating to banking activities amounted to NOK million and NOK million respectively. Operating revenues and operating expenses associated with banking activities in 2002 amounted to NOK 9.3 million and NOK 48.2 million respectively. Consolidation principles The consolidated accounts cover the parent company, Acta Holding ASA, and the companies that Acta Holding ASA owns directly or indirectly, or in which it owns more than 50 per cent of the shares or has a controlling influence through a special agreement. Consolidated companies are listed in note 7. All significant transactions and intercompany accounts within the group have been eliminated. The consolidated accounts have been prepared according to uniform principles, in that the subsidiaries follow the same accounting principles as the parent company. Shares in subsidiaries have been eliminated. Acquisition cost is applied to identifiable assets and liabilities in subsidiaries, which are recorded in the consolidated accounts at cost price for the group. The difference between the purchase sum for the shares and the group s holding of the acquired company s equity on the purchase date is analysed and attributed to assets or liabilities in the subsidiary. Any residual value is treated as goodwill in the consolidated accounts. Goodwill is amortised linearly in the profit and loss account over the period in which it is expected to be of value to the group. Amortisation of goodwill takes place from and including the acquisition date. General rules for valuation and classification of assets and liabilities Assets intended for long-term ownership or use are classified as fixed assets. Other assets are classified as current assets. Receivables due within one year are classified as current assets. The same criteria are applied to the classification of current and long-term liabilities. Fixed assets are valued at acquisition cost, but are written down to fair value if the decline in value is not expected to be temporary. The writedown is reversed when the basis for the write-down no longer exists. Fixed assets with a limited economic life are depreciated systematically. Long-term loans are entered on the balance sheet at the nominal value received on origination date.

NORDIC HOSPITALITY AS

NORDIC HOSPITALITY AS tall i tusen 7,3410 7,3410 Konsern Konsern Group Group BALANSE pr. 31. Desember 2012 2011 2012 2011 BALANCE SHEET EIENDELER ASSETS Anleggsmidler Fixed Assets: Immaterielle eiendeler Intangible assets Franchiseavtale

Detaljer

Accounts. International Democrat Union

Accounts. International Democrat Union Accounts International Democrat Union 2011 Income statement NOTE OPERATING INCOME AND OPERATING EXPENSES 2011 2010 Membership subscriptions 2 424 179 2 450 015 Total operating income 2 424 179 2 450 015

Detaljer

Andelen av resultat fra tilknyttede selskaper var positiv med NOK 5 millioner i 1. halvår 1999 mot NOK 6 millioner i tilsvarende periode i 1998.

Andelen av resultat fra tilknyttede selskaper var positiv med NOK 5 millioner i 1. halvår 1999 mot NOK 6 millioner i tilsvarende periode i 1998. Halvårsrapport 1999 Konsernets resultat før skatt for 1. halvår 1999 ble NOK 20 millioner mot NOK 47 millioner i 1. halvår 1998. Driftsinntektene i 1. halvår 1999 var NOK 864 millioner mot NOK 1.096 millioner

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 4 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 4. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 2 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 2. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

Resultatregnskap / Income statement

Resultatregnskap / Income statement Resultatregnskap / Income statement 1.10.-31.12. 1.10.-31.12. 1.1.-31.12. 1.1.-31.12. 2000 2001 2001 2000 Beløp i mill kroner / Amounts in NOK million 2 328 2 077 Driftsinntekter / Operating revenues 7

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner interests Subsidiaries, associates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered fice Stake in per cent Investment in significant subsidiaries

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 13,9 8,8 15,0 9,2 20,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,3 36,6 51,2 14,5 29,6 14,2 21,5 30,1 7,8 14,9 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 933 174 697 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: ADRA SOFTWARE AS Forretningsadresse: Brugata 19 0186 OSLO

Detaljer

FARA ASA REPORT Q1 2009

FARA ASA REPORT Q1 2009 FARA ASA REPORT Q1 2009 HIGHLIGHTS FARA oppnår et positivt EBITDA i Q1 2009 En sterk ordreinngang på MNOK 45 i Q1 2009 Ordrereserven økt til MNOK 104 (94 i Q4 2008) + 11% Omsetning Q1, 2009 er MNOK 35,0

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 5,3 13,9 8,8 15,0 9,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,3 24,3 36,6 51,2 14,5 7,2 14,2 21,5 30,1 7,8 0,0 0,1 0,2 0,2 0,1 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 8.8 15.0 9.2 20.2 35.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.6 51.2 14.5 29.6 42.9 21.5 30.1 7.8 14.9 22.0 0.2 0.2 0.1 0.2 0.3 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

Brought to you by Global Reports. Årsrapport/ Annual Report 2003

Brought to you by Global Reports. Årsrapport/ Annual Report 2003 Årsrapport/ Annual Report 2003 INNHOLD / CONTENTS Hovedpunkter 2003 Administrerende direktør har ordet Dette er Acta Årsberetning Regnskapsinformasjon Noter til regnskapet Revisjonsberetning Aksjonærforhold

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner interests Subsidiaries, affiliates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries

Detaljer

Quarterly report. 1st quarter 2012

Quarterly report. 1st quarter 2012 Quarterly report 1st quarter 2012 Group The Group s operating revenues in Q1 2012 were MNOK 145.0 compared to MNOK 155.2 last year. EBITDA was MNOK 6.1 compared to MNOK 2.4 last year. EBIT was MNOK 2.9

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner Subsidiaries, associates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries Finans

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2017

Rapport for 1. kvartal 2017 Rapport for 1. kvartal 2017 Rapport for 1. kvartal 2017 Folkefinans AS og dets filialer tilbyr enkle hverdagslige finansielle tjenester i Norge og Sverige til faste priser og for kundene tydelige vilkår.

Detaljer

Vedlegg 1 / appendix 1 FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJEEIERE, ORDINÆR GENERALFORSAMLING GLOBAL RIG COMPANY, 26 MAI 2009 Navn Aksjer/stemmer Representert ved SECTOR UMBRELLA TRUST-SECTOR SPECULARE PR EQ IV

Detaljer

PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005

PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005 PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005 Introduction GEO ASA (GEO) was founded by DOF ASA in connection with the acquisition of Geo Group AS. At the time of acquisition, Geo Group AS consisted of

Detaljer

Note 38 - Investments in owner interests

Note 38 - Investments in owner interests Note 38 - Investments in owner interests Subsidiaries, affiliates, joint ventures and companies held for sale Company Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries Shares owned

Detaljer

The Board of Directors proposes that the general meeting pass the following resolution:

The Board of Directors proposes that the general meeting pass the following resolution: Vedlegg 1 - Forslag til vedtak Sak 3 - Godkjenning av årsregnskap og styrets årsberetning for Multiconsult ASA og konsernet for 2016 herunder disponering av årets resultat, samt behandling av redegjørelse

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2004

Rapport for 3. kvartal 2004 Høydepunkter: Fusjon gjennomført Børsnotering 27. august Fremdrift i samarbeid om utvikling av ny produktplattform ( DiaGenic ) har i løpet av tredje kvartal fortsatt arbeidet med kjerneområdene forskning,

Detaljer

PRESSEMELDING, 30. april 2002. Nera ASA: Resultater for 1. kvartal 2002

PRESSEMELDING, 30. april 2002. Nera ASA: Resultater for 1. kvartal 2002 Nera ASA PRESSEMELDING, 30. april 2002 Post Adresse Postboks 7090, 5020 BERGEN, Norge, Kontor Adresse Kokstadvn. 23, BERGEN, Norge, Tel.Nr. 55 22 51 00 Fax.Nr. 55 22 52 99 Hovedkontoret Nera ASA, 5020

Detaljer

BØRSMELDING SCHIBSTED ASA (SCH) KONSERNREGNSKAP PER

BØRSMELDING SCHIBSTED ASA (SCH) KONSERNREGNSKAP PER BØRSMELDING Oslo, 13. mai 2002 SCHIBSTED ASA (SCH) KONSERNREGNSKAP PER 31.3.2002 Konsernstyret behandlet i dag regnskapet for Schibsted - konsern per 31.3.2002. Vedlagt følger en oversikt over hovedtallene

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA Aksjonærene i Telio Holding ASA ( Selskapet ) innkalles med dette til ordinær generalforsamling

Detaljer

FINANCIAL REPORT AND STATUS

FINANCIAL REPORT AND STATUS FINANCIAL REPORT AND STATUS Q3 21 Styrket lønnsomhet Webcenter Unique ASA omsatte i Q3 21 for MNOK29,7 mot MNOK29,9 i Q3 2. (-,7%). Driftsresultat før goodwillavskrivninger i Q3 21 ble MNOK3,6 mot 1,4

Detaljer

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ.

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ. ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT by between Aker ASA ( Aker ) Investor Investments Holding AB ( Investor ) SAAB AB (publ.) ( SAAB ) The Kingdom of Norway acting by the Ministry of Trade Industry ( Ministry

Detaljer

Overgang til IFRS / Transition to International Financial Reporting Standards (IFRS)

Overgang til IFRS / Transition to International Financial Reporting Standards (IFRS) Overgang til / Transition to International Financial Reporting Standards () Transition to International Financial Standards () NextGenTel Side/Page 1 Overgang til International Financial Reporting Standards

Detaljer

(2.5.06) Resultat, balanse og kapitalforhold for Q (Tall for 2005 i parentes)

(2.5.06) Resultat, balanse og kapitalforhold for Q (Tall for 2005 i parentes) (2.5.06) Resultat, balanse og kapitalforhold for Q1 2006 (Tall for 2005 i parentes) Q1 2006 Omsetningsvekst på 73 % Driftsinntektene i Q1 utgjorde MNOK 39,7 (23). EBITDA ble i Q1 MNOK 2,1 (-1). Resultatet

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2016

Rapport for 3. kvartal 2016 Rapport for 3. kvartal 2016 Rapport for 3. kvartal 2016 Folkefinans er et finansieringskonsern i Norden og Baltikum for hverdagsnære finansielle tjenester. Folkefinans tilbyr kortsiktige- og lengre fleksible

Detaljer

I driftsresultatet for 4. kvartal inngår engangsposter på til sammen kr 6,3 mill. For året 2003 utgjør slike poster kr 10,8 mill.

I driftsresultatet for 4. kvartal inngår engangsposter på til sammen kr 6,3 mill. For året 2003 utgjør slike poster kr 10,8 mill. DOMSTEIN ASA 4 Kvartalsrapport 2003 Quarterly report 2003 2 Domstein-konsernet. Konsernets driftsinntekter i 4. kvartal 2003 var kr 496,5 mill. mot kr 468,1 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2016

Rapport for 2. kvartal 2016 Rapport for 2. kvartal 2016 Rapport for 2. kvartal 2016 Folkefinans er et finansieringskonsern i Norden og Baltikum for hverdagsnære finansielle tjenester. Folkefinans tilbyr kortsiktige- og lengre fleksible

Detaljer

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011)

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) 1 Oppgaver Valgkomiteens oppgaver er å avgi innstilling til - generalforsamlingen

Detaljer

DNB Health Care. Helsesektoren En investors drøm. September Knut Bakkemyr (Forvalter, DNB Health Care)

DNB Health Care. Helsesektoren En investors drøm. September Knut Bakkemyr (Forvalter, DNB Health Care) DNB Health Care Helsesektoren En investors drøm September 2017 Knut Bakkemyr (Forvalter, DNB Health Care) Helse en investors drøm konsistent høyere avkastning enn markedet 10.9 % årlig avkastning 7.7 %

Detaljer

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00. Til aksjeeierne i Songa ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Songa ASA holdes på selskapets kontor i Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Detaljer

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00 Til aksjeeiere i Norgani Hotels ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Norgani Hotels ASA holdes på: Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo 14. oktober 2005 kl 12:00

Detaljer

NORMAN ASA. 1. halvår 2003 / 1 st half 2003

NORMAN ASA. 1. halvår 2003 / 1 st half 2003 NORMAN ASA 1. halvår 2003 / 1 st half 2003 Lysaker, 10. juli 2003 / 10 th July 2003 Norman med god lønnsomhet i et utfordrende marked Norman ASA hadde driftsinntekter på NOK 120,5 millioner i første halvår,

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005 Konsernets driftsinntekter pr. 3. kvartal 2005 var kr 1.105,9 mill. mot kr 976,8 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr 33,2 mill.

Detaljer

Acta Holding ASA Delårsrapport 1. kvartal april 2004

Acta Holding ASA Delårsrapport 1. kvartal april 2004 Acta Holding ASA Delårsrapport 1. kvartal 2004 29. april 2004 Hovedtrekk 1. kvartal Meget tilfredsstillende brutto nytegning i alle aktivaklasser på til sammen 1.556 millioner kroner økning på 95% fra

Detaljer

Quarterly Report 1 st quarter 2002

Quarterly Report 1 st quarter 2002 Quarterly Report 1 st quarter 2002 Financial Results Roxar generated revenues of NOK 146,7 million in the first quarter 2002, compared to NOK 138,7 million in the preceding quarter and NOK 119,8 million

Detaljer

FINANCIAL REPORT AND STATUS

FINANCIAL REPORT AND STATUS FINANCIAL REPORT AND STATUS Q3 2000 Positivt driftsresultat i Q3 2000 Webcenter Unique ASA kan vise til forbedring av dritfsresultatet i 3. kvartal, etter et svakt første halvår. Driftsinntektene ble på

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Navamedic ASA Annual General Meeting. June 8, 2015

Navamedic ASA Annual General Meeting. June 8, 2015 Navamedic ASA Annual General Meeting June 8, 2015 Johan Reinsli Chairman of the Board Tom Rönnlund Chief Executive Officer Navamedic - Generalforsamling 8. juni 2015 1. Åpning av generalforsamlingen ved

Detaljer

ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL SELSKAPETS LEDENDE ANSATTE

ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL SELSKAPETS LEDENDE ANSATTE ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL SELSKAPETS LEDENDE ANSATTE Styret i Reservoir Exploration Technology ASA ( Selskapet ) fremlegger erklæring ( Erklæringen ) vedrørende fastsettelse av lønn og

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ISLAND DRILLING COMPANY ASA ORG NR 989 734 229 NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF ISLAND DRILLING COMPANY ASA REG NO 989 734 229 Den 9 juni

Detaljer

QUARTERLY REPORT. 4th quarter 2010

QUARTERLY REPORT. 4th quarter 2010 QUARTERLY REPORT 4th quarter 2010 Group The Group s operating revenues in Q4 2010 were MNOK 186,2 compared to MNOK 156,6 last year. EBITDA was MNOK 5,4 compared to MNOK 10,0 last year. EBIT was MNOK 2,2

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2016

STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2016 KVARTALSRAPPORT Q1 2016 QUARTERLY REPORT Q1 2016 STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2016 Statkraft Forsikring AS er et egenforsikringsselskap eiet av Statkraft AS. Selskapet har forretningsadresse i Oslo

Detaljer

Acta Holding ASA. Rapport 1. halvår 2001

Acta Holding ASA. Rapport 1. halvår 2001 Acta Holding ASA Rapport 1. halvår 2001 1. halvår 2001 Total omsetning marginalt høyere enn fjoråret (137 vs 134 MNOK) Resultat før skatt på -102 MNOK 1. halvår Inntektene i Rådgivning Sverige økte fra

Detaljer

FORSLAG OM KAPITALNEDSETTELSE I PROPOSED REDUCTION OF SHARE CAPITAL IN. ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA (Business Registration No.

FORSLAG OM KAPITALNEDSETTELSE I PROPOSED REDUCTION OF SHARE CAPITAL IN. ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA (Business Registration No. FORSLAG OM KAPITALNEDSETTELSE I ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA (Organisasjonsnummer 989 307 606) Vedtatt av Selskapets styre den 15. mai 2012. PROPOSED REDUCTION OF SHARE CAPITAL IN ALADDIN OIL & GAS COMPANY

Detaljer

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] BN Boligkreditt Regnskapsprinsipper

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2011

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2011 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2011 Konsernet Konsernets driftsinntekter i andre kvartal 2011 var kr 145,7 mill. mot kr 129,6 mill. i fjor. EBITDA var kr 5,8 mill. mot kr 5,2 mill. i fjor. EBIT var kr 2,4

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Norsk - Engelsk regnskapsoppstilling

Norsk - Engelsk regnskapsoppstilling Norsk - Engelsk regnskapsoppstilling Formler og fakta Sist redigert 21.09.2009 Dette er et norsk-engelsk oppslagsverk for alle som jobber med regnskapsoppstilling på begge språk. Redaksjonen Lederkilden.no

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2005 Foreløpig årsregnskap 2005

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2005 Foreløpig årsregnskap 2005 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2005 Foreløpig årsregnskap 2005 Konsernets driftsinntekter pr. 4. kvartal 2005 var kr 1.731,9 mill. mot kr 1.494,6 mill. i samme periode i fjor.

Detaljer

Global Reports LLC. ( ) Resultat, balanse og kapitalforhold for Q (Tall for 2005 i parentes)

Global Reports LLC. ( ) Resultat, balanse og kapitalforhold for Q (Tall for 2005 i parentes) Kvar t al sr appor tq22006 (22.8.06) Resultat, balanse og kapitalforhold for Q2 2006 (Tall for 2005 i parentes) Q2 2006 Driftsinntektene i Q2 utgjorde MNOK 40,9 (39,7). EBITDA ble i Q2 MNOK 5,3 (4,3).

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Profdoc ASA. Kvartalsrapport 3. kvartal 2003 Financial Report 3 rd quarter 2003

Profdoc ASA. Kvartalsrapport 3. kvartal 2003 Financial Report 3 rd quarter 2003 Profdoc ASA Kvartalsrapport 3. kvartal 2003 Financial Report 3 rd quarter 2003 22. October 2003 1 (Oslo 22.10.2003). Profdoc konsernet hadde pr. 30.09.03 en omsetning på NOK 106,5 millioner, en vekst på

Detaljer

Pan Pelagic. 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001

Pan Pelagic. 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001 Pan Pelagic 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001 Dette er Pan Pelagic Pan Pelagic eier en rekke selskaper og selskapsandeler med basis i pelagisk fisk. Dette omfatter både fiskefartøy med konsesjon til

Detaljer

Report for the 2 nd quarter of 2009

Report for the 2 nd quarter of 2009 Report for the 2 nd quarter of 2009 Oslo, 09. juli, 2009 Andre kvartal 2009 ble nok ett sterkt kvartal for Visma. Både omsetning og resultat ble forbedret, målt mot samme kvartal i fjor. EBITDA ble på

Detaljer

Q 2 Q 2 (NOK mill.) Total. 374,4 698,7 Driftsinntekter / Operating income 1 050,8 689, ,6

Q 2 Q 2 (NOK mill.) Total. 374,4 698,7 Driftsinntekter / Operating income 1 050,8 689, ,6 KONSERNRESULTAT / GROUP INCOME Omarbeidet iht. IFRS Adjusted to IFRS 2004 2005 2005 2004 2004 Q 2 Q 2 (NOK mill.) 1.1.-30.6. 1.1.-30.6. Total 374,4 698,7 Driftsinntekter / Operating income 1 050,8 689,7

Detaljer

NORTHERN LOGISTIC PROPERTY ASA NORTHERN LOGISTIC PROPERTY ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERAL FORSAMLING MINUTES FROM ORDINARY GENERAL MEETING

NORTHERN LOGISTIC PROPERTY ASA NORTHERN LOGISTIC PROPERTY ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERAL FORSAMLING MINUTES FROM ORDINARY GENERAL MEETING In house translation: In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail. NORTHERN LOGISTIC PROPERTY ASA PROTOKOLL

Detaljer

QUARTERLY REPORT. 1st quarter 2011

QUARTERLY REPORT. 1st quarter 2011 QUARTERLY REPORT 1st quarter 2011 Group The Group s operating revenues in Q1 2011 were MNOK 155.2 compared to MNOK 142.8 last year. EBITDA was MNOK 2.4 compared to MNOK 4.8 last year. EBIT was MNOK -1.0

Detaljer

CAMO GRUPPEN. Restrukturering av eierskap, drift og finansiering. Sverre Stange 15 JUNI 2005

CAMO GRUPPEN. Restrukturering av eierskap, drift og finansiering. Sverre Stange 15 JUNI 2005 CAMO GRUPPEN Restrukturering av eierskap, drift og finansiering Sverre Stange 15 JUNI 2005 INTRODUKSJON Orientering til aksjonærer om restrukturering av Camo Gruppen 15 Juni 2005 Sverre Stange. Fungerende

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap 2011 (1. januar - 31. desember) DRIFTSINNTEKTER 130 3 431 19 Gevinst på investering i verdipapirer 19 130 3 431 2 255 20 903 Verdiregulering aksjer 2 255 20 903 513 1 614 Utbytte 513 1

Detaljer

Ekstraordinær generalforsamling HAVFISK ASA

Ekstraordinær generalforsamling HAVFISK ASA Ekstraordinær generalforsamling HAVFISK ASA Ålesund 3. oktober 2016 kl. 1000 HAVFISK ASA Dagsorden 1. Åpning og konstituering av generalforsamlingen, herunder valg av en person til å medundertegne protokollen

Detaljer

Report for the 2 nd quarter of 2008

Report for the 2 nd quarter of 2008 Report for the 2 nd quarter of 2008 Oslo, 07. juli, 2008 Andre kvartal 2008 ble Vismas beste noensinne. Både omsetning og resultat ble forbedret, målt mot samme kvartal i fjor. EBITDA ble på NOK 135m

Detaljer

1. kvartal 2006. Kjøpesenter 75 % Næringseiendom 25 %

1. kvartal 2006. Kjøpesenter 75 % Næringseiendom 25 % 1. kvartal 2006 Olav Thon Eiendomsselskap oppnådde i 1. kvartal 2006 et tilfredsstillende resultat. Konsernets resultat før skatt ble kr 316 mill., hvorav verdiendringer på investeringseiendommer og finansielle

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Foreløpig regnskap og rapport for 4. kvartal 2004

Foreløpig regnskap og rapport for 4. kvartal 2004 Foreløpig regnskap og rapport for 4. kvartal 2004 Forskning og utvikling DiaGenic arbeider for tiden med to teknologiske plattformer for å identifisere informative gener for brystkreft og for å finne en

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Delårsrapport. 1. halvår 2017

Delårsrapport. 1. halvår 2017 Delårsrapport 1. halvår 2017 Nøkkeltall Følgende nøkkeltall gjelder 1. halvår 2017 med tilsvarende periode for som sammenligningstall: - Driftsinntektene ble 2 123 mill. (2 094 mill. i ) - Driftsresultat

Detaljer

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MARACC- MARINE ACCURATE WELL ASA ORG NR 989 734 229 NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF MARACC- MARINE ACCURATE WELL ASA REG NO 989 734 229

Detaljer

DNB Health Care Helsesektoren En investors drøm. Bergen 23.oktober 2017 Knut Bakkemyr, forvalter

DNB Health Care Helsesektoren En investors drøm. Bergen 23.oktober 2017 Knut Bakkemyr, forvalter DNB Health Care Helsesektoren En investors drøm Bergen 23.oktober 2017 Knut Bakkemyr, forvalter Helseindustrien er global, regulert og diversifisert Farmasi og biotek Konsumhelseprodukter Helse IT Generiske

Detaljer

Acta Holding ASA Delårsrapport 4. kvartal februar 2004

Acta Holding ASA Delårsrapport 4. kvartal februar 2004 Acta Holding ASA Delårsrapport 4. kvartal 23 11. februar 24 God brutto nytegning på 1.288 millioner kroner 563 millioner kroner over 4. kvartal 22 Inntekter i 4. kvartal på 112 millioner kroner en økning

Detaljer

Nærings-PhD i Aker Solutions

Nærings-PhD i Aker Solutions part of Aker Motivasjon og erfaringer Kristin M. Berntsen/Soffi Westin/Maung K. Sein 09.12.2011 2011 Aker Solutions Motivasjon for Aker Solutions Forutsetning Vilje fra bedrift og se nytteverdien av forskning.

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

WE SIMPLIFY YOUR BUSINESS. Report for the 4th quarter of 2006

WE SIMPLIFY YOUR BUSINESS. Report for the 4th quarter of 2006 WE SIMPLIFY YOUR BUSINESS Report for the 4th quarter of 2006 Oslo, 31 januar, 2007 Visma oppnådde i 2006 en omsetning på NOK 2306m mot NOK 1907m i 2005. Dette tilsvarer en vekst på 21%. Av dette utgjorde

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

(see table on right) 1,500,001 to 3,000, ,001pa to 250,000pa

(see table on right) 1,500,001 to 3,000, ,001pa to 250,000pa UNDERWRITING LIMITS The following tables show our financial and medical underwriting limits effective from 11 April 2016. FINANCIAL LIMITS Protection Financial evidence requirements Additional financial

Detaljer

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Årsrapport 2010 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 10 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS har som eneste formål å investere alle sine midler i PRE Bolig- Privatisering

Detaljer

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559 Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS Foretaksnr. 991834559 Årsberetning 2010 Beskrivelse av selskapets virksomhet VisuRay Holding AS investerer i andre selskaper. Virksomheten drives i Randaberg komune.

Detaljer

Report for the 3 rd quarter of 2008

Report for the 3 rd quarter of 2008 Report for the 3 rd quarter of 2008 Oslo, 13. oktober, 2008 Tredje kvartal 2008 ble nok ett sterkt kvartal for Visma. Både omsetning og resultat ble forbedret, målt mot samme kvartal i fjor. EBITDA ble

Detaljer

Resultatregnskap Dette oppsettet gjelder halvårsrapportering av økonomidata for private høgskoler. Malene er utformet for å dekke flere typer institusjoner. Det kan derfor være rekker

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

We simplify your business. Report for the 2nd quarter of 2007

We simplify your business. Report for the 2nd quarter of 2007 We simplify your business Report for the 2nd quarter of 2007 Oslo, 6. juli, 2007 Andre kvartal 2007 var meget godt og framgangen fra første kvartal fortsatte. Driftsresultat, EBIT, ble forbedret med 82%

Detaljer