Nr. 69/84 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 216/2009. av 11. mars 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 69/84 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 216/2009. av 11. mars 2009"

Transkript

1 Nr. 69/84 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 216/ /EØS/69/11 av 11. mars 2009 under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, særlig artikkel 285 nr. 1, opplysninger på fellesskapsplan, mens innsamlingen av behandle og kontrollere disse statistikkenes pålitelighet under henvisning til forslag fra Kommisjonen, etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251( 1 ), og 5) Flere medlemsstater har anmodet om å få framlegge data i en annen form eller på et annet medium enn det som er angitt i vedlegg V (som tilsvarer Statlant- framlegging av statistiske opplysninger om nominelle 2 ) er blitt 3 ). Ettersom det skal foretas klarhetshensyn. 1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse av nærmere som er gitt Kommisjonen( 4 ). 2) Det europeiske fellesskap er blitt medlem av De forente europeiske union og Kommisjonen for De europeiske fellesskap, fastsetter at Kommisjonen skal framlegge de over statistiske fangstområder og underområder og over arter. Ettersom disse tiltakene er allmenne og har som formål å endre ikke-grunnleggende bestemmelser med forskriftskomité med kontroll fastsatt i artikkel 5a i 4) I samsvar med nærhetsprinsippet kan målene for det foreslåtte tiltak nås bare på grunnlag av en fellesskapsrettsakt, ettersom bare Kommisjonen kan omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 103/2009 av 25. september 2009 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 61 av , s. 16. ( 1 og rådsbeslutning av 26. februar ( 2 ( 3 ) Se vedlegg VII. Artikkel 1 Hver medlemsstat skal framlegge for Kommisjonen data ( 4

2 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 69/85 EØF) nr. 1588/90 av 11. juni 1990 om oversendelse av fortrolige statistiske opplysninger til De europeiske fellesskaps statistikkontor( 1 ). Dataene for de nominelle fangstene skal omfatte alle er fanget, kastes i havet, konsumeres om bord eller brukes om bord til agn. Dataene skal registreres som rundvektekvivalent nærmeste tonn. Artikkel 2 1. Dataene som skal framlegges, skal være de nominelle fangstene tatt i hvert av hovedfangstområdene og deres illustrert i vedlegg III. De artene som det kreves data for i hvert 2. Dataene for det enkelte kalenderår skal framlegges innen seks måneder etter utgangen av vedkommende år. skal medlemsstaten underrette Kommisjonen om dette. det imidlertid framlegges data bare for de kombinasjoner av arter/underområder som det er registrert fangst for i det aktuelle året. 4. Data for arter av mindre betydning fanget av en ved innsendingen, men kan inngå i en samlepost, forutsatt produktenes vekt ikke overstiger 5 % av vekten av den samlede årlige fangsten i dette hovedfangstområdet. 5. Kommisjonen kan endre listene over statistiske fangstområder og underområder og over arter. Disse tiltakene, som har som formål å endre ikkegrunnleggende bestemmelser i denne forordning, skal vedtas etter framgangsmåten med forskriftskomité nevnt i artikkel 5 nr. 2. Artikkel 3 Med mindre annet er fastsatt innenfor rammene av den felles uforholdsmessig stor administrativ byrde. Medlemsstaten skal hvor stor andel av den samlede mengden data som er utledet henhold til artikkel 6 nr. 1. Artikkel 4 Medlemsstatene skal oppfylle sine forpliktelser i henhold til artikkel 1 og 2 ved å framlegge dataene på et magnetisk medium i det formatet som er angitt i vedlegg V. Medlemsstatene kan framlegge dataene i det formatet som er beskrevet i vedlegg VI. Medlemsstatene kan framlegge dataene i en annen form eller på et annet medium dersom Kommisjonen på forhånd har gitt tillatelse til det. Artikkel 5 1. Kommisjonen skal bistås av Den faste komité for landbruksstatistikk, nedsatt ved rådsbeslutning 72/279/EØF( 2 ), artikkel 7 i beslutning 1999/468/EF anvendelse, samtidig som det tas hensyn til bestemmelsene i beslutningens artikkel 8. Artikkel 6 1. Medlemsstatene skal senest 14. november 1996 framlegge for Kommisjonen en detaljert rapport der det beskrives hvordan dataene om fangster er samlet inn, og der det angis hvor representative og pålitelige dataene er. Kommisjonen skal ansvarlige arbeidsgruppen i Komiteen. 2. Medlemsstatene skal innen tre måneder etter oversendingen underrette Kommisjonen om eventuelle endringer i de opplysningene som er gitt i henhold til nr Den ansvarlige arbeidsgruppen i Komiteen skal én gang hvert år gjennomgå metoderapportene og dataenes tilgjengelighet og pålitelighet som nevnt i nr. 1, samt andre forordning. Artikkel 7 1. Forordning (EF) nr. 2597/95 oppheves. 2. Henvisninger til den opphevede forordningen skal forstås som henvisninger til denne forordning og leses som angitt i sammenligningstabellen i vedlegg VIII. ( 1 ( 2

3 Nr. 69/86 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Artikkel 8 Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. For Europaparlamentet For Rådet President Formann

4 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 69/87 VEDLEGG I LISTE OVER DE FAO-HOVEDFANGSTOMRÅDER OG DERES UNDEROMRÅDER SOM DET SKAL FRAMLEGGES DATA FOR DET ØSTLIGE SENTRALE ATLANTERHAV (HOVEDFANGSTOMRÅDE 34) Det marokkanske kystavsnitt Det sahariske kystavsnitt Det nordoseaniske underområde Kapp Verde-kystavsnittet Sherbro-avsnittet Det vestlige Guineabukt-avsnitt Det sentrale Guineabukt-avsnitt MIDDELHAVET OG SVARTEHAVET (HOVEDFANGSTOMRÅDE 37) Det baleariske avsnitt Sardinia-avsnittet Det adriatiske avsnitt Det joniske avsnitt Det egeiske avsnitt Marmarahavsavsnittet Svartehavsavsnittet DET SØRVESTLIGE ATLANTERHAV (HOVEDFANGSTOMRÅDE 41) Natal-avsnittet Salvador-avsnittet Det nordlige oseaniske avsnitt Santos-avsnittet Det sentrale oseaniske avsnitt Det nordlige patagoniske avsnitt

5 Nr. 69/88 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende DET SØRØSTLIGE ATLANTERHAV (HOVEDFANGSTOMRÅDE 47) Kapp Salinas-avsnittet Kapp det gode håp-avsnittet DET VESTLIGE INDIAHAV (HOVEDFANGSTOMRÅDE 51) Somalia, Kenya og Tanzania-underområdet Madagaskar og Mosambikkanalen-underområdet Det oseaniske underområde Marion-Edward-avsnittet

6 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 69/89 VEDLEGG II DET ØSTLIGE SENTRALE ATLANTERHAV (HOVEDFANGSTOMRÅDE 34) o o o kompasslinje i nordvestlig retning til et punkt på 6 o o o o o nord til 5 o o o o Det nordlige kystunderområde (underområde 34.1) a) Det marokkanske kystavsnitt (avsnitt ) Farvannet mellom 36 o o o nordlig bredde langs 13 o o kompasslinje til et punkt på 26 o o b) Kanariøyene/Madeira-øyavsnittet (avsnitt ) Farvannet mellom 36 o o o linje trukket fra 36 o o o kompasslinje til et punkt på 26 o o c) Det sahariske kystavsnitt (avsnitt ) Farvannet mellom 26 o o o Det nordlige oseaniske underområde (underområde 34.2) Farvannet mellom 36 o o o o lengde. Det sørlige kystunderområde (underområde 34.3) a) Kapp Verde-kystavsnittet (avsnitt ) Farvannet mellom 19 o o o b) Kapp Verde-øyavsnittet (avsnitt ) Farvannet mellom 20 o o o o vestlig lengde. c) Sherbro-avsnittet (avsnitt ) Farvannet mellom 9 o o o d) Det vestlige Guineabukt-avsnitt (avsnitt ) Farvannet nord for ekvator og mellom 8 o o e) Det sentrale Guineabukt-avsnitt (avsnitt ) o

7 Nr. 69/90 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende f) Det sørlige Guineabukt-avsnitt (avsnitt ) Farvannet mellom ekvator og 6 o o o o o på 6 o o o Det sørlige oseaniske underområde (underområde 34.4) a) Det sørvestlige Guineabukta-avsnitt (avsnitt ) Farvannet mellom ekvator og 6 o o o b) Det sørvestlige oseaniske avsnitt (avsnitt ) Farvannet mellom 20 o o o o vestlig lengde, farvannet mellom 10 o o o vestlig lengde. MIDDELHAVET OG SVARTEHAVET (HOVEDFANGSTOMRÅDE 37) Statistikkområdet Middelhavet og Svartehavet omfatter alle havområder i a) Middelhavet, b) Marmarahavet, c) o UNDEROMRÅDER OG AVSNITT I STATISTIKKOMRÅDET FOR MIDDELHAVET Det vestlige Middelhav (underområde 37.1) a) Balearene (avsnitt ) o o nord til 41 o o b) Lionbukta (avsnitt ) o o nordlig bredde, derfra nordover langs en kompasslinje til fastlandskysten ved grensen mellom Frankrike og Italia, c) Sardinia (avsnitt ) o o lengde, derfra rett nord til 41 o på grensen mellom Frankrike og Italia, derfra langs kysten av Italia til 38 o langs 38 o

8 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 69/91 Det sentrale Middelhav (underområde 37.2) a) Det adriatiske avsnitt (avsnitt ) b) Det joniske avsnitt (avsnitt ) Farvannet i det sentrale Middelhav og tilgrensende farvann som er avgrenset av en linje som utgår fra et punkt på den nordafrikanske kysten ved 25 o o rett vest til 23 o langs kysten av Italia til 38 o o Det østlige Middelhav (underområde 37.3) a) Det egeiske avsnitt (avsnitt ) o o o nord til kysten av Tyrkia, derfra langs kysten av Tyrkia til Kum Kale, derfra langs en kompasslinje som går fra Kum Kale til Kapp Hellas, derfra langs kysten av Tyrkia og Hellas til utgangspunktet. b) Levanten (avsnitt ) o rett nord til 34 o o Svartehavet (underområde 37.4) a) Marmarahavet (avsnitt ) Farvannet i Marmarahavet avgrenset mot vest av en linje som går fra Kapp Hellas til Kum Kale ved innseilingen til b) Svartehavet (avsnitt ) c) Azovhavet (avsnitt ) fra Takil-odden ved 45 o o 45 o o DET SØRVESTLIGE ATLANTERHAV (HOVEDFANGSTOMRÅDE 41) o o o o o o o o o o o 55 o o o o o o utgangspunktet.

9 Nr. 69/92 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Amazonas-avsnittet (avsnitt ) o o o o o punktet der breddegraden 10 o til utgangspunktet. Salvador-avsnittet (avsnitt ) o o o Det nordlige oseaniske avsnitt (avsnitt ) Farvannet avgrenset av en linje som går fra 5 o o o o o o derfra rett nord til 10 o o vest til 40 o Santos-avsnittet (avsnitt ) o o o Rio Grande (avsnitt ) o o o Platense-avsnittet (avsnitt ) o o o Det sentrale oseaniske avsnitt (avsnitt ) Farvannet avgrenset av en linje som utgår fra punktet 20 o o o o o o o o o nord til utgangspunktet. Det nordlige patagoniske avsnitt (avsnitt ) o o o

10 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 69/93 Det sørlige patagoniske avsnitt (avsnitt ) o o o o vestlig lengde, derfra rett nord til punktet 56 o o 56 o o o o o o o o Det sørlige oseaniske avsnitt (avsnitt ) Farvannet avgrenset av en linje som går fra 40 o o o o DET SØRØSTLIGE ATLANTERHAV (HOVEDFANGSTOMRÅDE 47) 6 o o lengdegraden 12 o o o o o lengde, derfra rett nord langs denne lengdegraden til kysten av det afrikanske kontinentet, derfra i vestlig retning langs denne kysten til utgangspunktet. Det vestlige kystunderområde (underområde 47.1) a) Kapp Palmeirinhas-avsnittet (avsnitt ) Farvannet mellom 6 o o o (6 o o o o b) Kapp Salinas-avsnittet (avsnitt ) Farvannet mellom 10 o o o c) Cunene-avsnittet (avsnitt ) Farvannet mellom 15 o o o d) Kapp Cross-avsnittet (avsnitt ) Farvannet mellom 20 o o o e) Orange River-avsnittet (avsnitt ) Farvannet mellom 25 o o o f) Kapp det gode håp-avsnittet (avsnitt ) Farvannet mellom 30 o o o o lengde. Agulhaskystunderområdet (underområde 47.2) a) Det midtre Agulhas-avsnitt (avsnitt ) Farvannet nord for 40 o o o

11 Nr. 69/94 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende b) Det østlige Agulhas-avsnitt (avsnitt ) Farvannet nord for 40 o o o Det sørlige oseaniske underområde (underområde 47.3) Farvannet mellom 40 o o o o Tristan da Cunha-underområdet (underområde 47.4) Farvannet mellom 20 o o o o lengde. St. Helena og Ascension-underområdet (underområde 47.5) Farvannet mellom 6 o o o o DET VESTLIGE INDIAHAV (HOVEDFANGSTOMRÅDE 51) e) den delen av Indiahavet, herunder Mosambikkanalen, som ligger mellom lengdegradene 30 o o Kart E i vedlegg III viser grenselinjene og underområdene for det vestlige Indiahav (hovedfangstområde 51). o o o o o o o o o o o Rødehavsunderområdet (underområde 51.1)

12 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 69/95 Persiabukta-underområdet (underområde 51.2) av Iran. Det vestlige Arabiahav-underområdet (underområde 51.3) o o o Det østlige Arabiahav, Lakkadivene og Sri Lanka-underområdet (underområde 51.4) 20 o o o 80 o o o til 11 o o Somalia, Kenya og Tanzania-underområdet (underområde 51.5) En linje som utgår fra kysten av Somalia ved 10 o o til 10 o o o Madagaskar og Mosambikkanalen-underområdet (underområde 51.6) o o o 55 o o o kysten av Mosambik. Det oseaniske underområde (det vestlige Indiahav) (underområde 51.7) En linje som utgår fra punktet 10 o o o o o o o o Mosambik-underområdet (underområde 51.8) o o o inndelt i to avsnitt. Marion-Edward-avsnittet (avsnitt ) Farvannet mellom 40 o o o o Zambesi-avsnittet (avsnitt ) Farvannet nord for 40 o o o

13 Nr. 69/96 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende VEDLEGG III

14 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 69/97

15 Nr. 69/98 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

16 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 69/99 VEDLEGG IV LISTE OVER ARTER I HVERT HOVEDFANGSTOMRÅDE SOM DET SKAL FRAMLEGGES DATA FOR data for hver av de angitte artene dersom slike data foreligger. Merk: Norsk navn Vitenskapelig navn Engelsk navn Anguilla anguilla European eel Alosa spp. Shads n.e.i. Ilisha africana Pleuronectiformes Bothidae Tunge Solea solea Dicologlossa cuneata SOX Soleidae Soles n.e.i. TOX Cynoglossidae Glassvar MEG Megrim Lepidorhombus spp. Megrims n.e.i. Skjellbrosme Phycis blennoides Greater forkbeard Skjeggtorsk Trisopterus luscus Kolmule Micromesistius poutassou HKE Merluccius merluccius European hake HKM Merluccius senegalensis Senegalese hake HKX Merluccius spp. Hakes n.e.i. Gadiformes Gadiformes n.e.i. Ariidae Havål Conger conger European conger Congridae SNS Macroramphosus scolopax Beryx spp. JOD Zeus faber John Dory JOS Zenopsis conchifer Silvery John Dory Caproidae Perciformes Demersal percomorphs n.e.i. Epinephelus marginatus Dusky grouper Epinephelus aeneus White grouper Epinephelus spp. Groupers n.e.i. Polyprion americanus Serranidae Groupers, seabasses n.e.i. Dicentrarchus punctatus Spotted seabass Havabbor Dicentrarchus labrax Seabass Priacanthus spp. Apogonidae TIS Branchiostegidae EMT Emmelichthyidae

17 Nr. 69/100 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Norsk navn Vitenskapelig navn Engelsk navn Lutjanus spp. Snappers n.e.i. SNX Lutjanidae Plectorhinchus mediterraneus Pomadasys incisus Pomadasys jubelini Sompat grunt Brachydeuterus auritus Grunt Haemulidae (= Pomedasyidae) Grunts, sweetlips, n.e.i. Sciaena spp. Drums Umbrina cirrosa Argyrosomus regius Meagre Pteroscion peli Pseudotolithus brachygnatus Pseudotolithus senegalensis Pseudotolithus elongatus Pseudotolithus spp. Sciaenidae Flekkpagell Pagellus bogaraveo Pagellus erythrinus Pagellus acarne PagelIus bellottii Pagellus spp. Diplodus spp. Sargo breams, n.e.i. Dentex macrophthalmus Dentex dentex Dentex angolensis Dentex congoensis DEX Dentex spp. Spondyliosoma cantharus Oblada melanura Saddled seabream Pagrus caeruleostictus Pagrus pagrus Sparus aurata Gilthead seabream Pagrus spp. Boops boops Sparidae Spicara spp. Mullus spp. Pseudopeneus prayensis Mullidae Drepane africana Ephippidae Percoidei Brotula barbata Acanthuridae Knurr uspes. Triglidae Gurnards, searobins n.e.i. Balistidae MON Lophius piscatorius Lophiidae Belonidae

18 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 69/101 Norsk navn Vitenskapelig navn Engelsk navn Exocoetidae Sphyraena spp. Mugil cephalus Flathead grey mullet Galeoides decadactylus Pentanemus quinquarius THF Polynemidae Perciformes Pomatomus saltatrix Rachycentron canadum Taggmakrell HOM Trachurus trachurus Trachurus spp. Jack and horse mackerels n.e.i. SDX Decapterus spp. Scads Caranx hippos Caranx rhonchus False scad Caranx spp. Jacks, crevalles n.e.i. Selene dorsalis Trachinotus spp. Seriola spp. Lichia amia Chloroscombrus chrysurus Coryphaena hippurus Stromateidae Albula vulpes Sardinella aurita Sardinella maderensis Madeiran sardinella Sardinella-arter SIX Sardinella spp. Sardinellas Sardin Sardina pilchardus European pilchard (sardine) Engraulis encrasicolus European anchovy Clupeoidei Sarda sarda Orcynopsis unicolor Acanthocybium solandri Wahoo Scomberomorus tritor Auxis thazard, A. rochei Frigate and bullet tunas Thunnus thynnus Thunnus alalunga Thunnus albacares Thunnus obesus Thunnini Tunas n.e.i. Pristidae Istiophorus albicans Makaira nigricans WHM Tetrapturus albidus Istiophoridae SWO Xiphias gladius Scombroidei

19 Nr. 69/102 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Norsk navn Vitenskapelig navn Engelsk navn Trichiurus lepturus SFS Lepidopus caudatus Aphanopus carbo Trichiuridae Scomber japonicus Makrell Scomber scombrus Scomber spp. Scomber mackerels n.e.i. MKX Scombroidei Alopias vulpinus Thresher shark Alopias superciliosus Isurus spp. Mako sharks Prionace glauca Carcharhinus falciformis Silky shark Sphyrna zygaena Smooth hammerhead Sphyrna lewini Scalloped hammerhead Sphyrnidae Hammerhead sharks, etc. nei Dalatias licha GTF Rhinobatidae SDV Mustelus spp. Smoothhounds Rajiformes Skates and rays n.e.i. SKX Elasmobranchii Sharks, rays, skates, n.e.i. Osteichthyes Brachyura Marine crabs n.e.i. Panulirus spp. Tropical spiny lobsters n.e.i. Palinurus spp. Norway lobster Hummer Homarus gammarus European lobster TGS Melicertus kerathurus Farfantepenaeus notialis Southern pink shrimp Penaeus spp. Parapenaeus longirostris Deepwater rose shrimp Parapenaeopsis atlantica Guinea shrimp SSH Aristaeopsis edwardsiana Scarlet shrimp Palaemonidae Natantian decapods n.e.i. Crustacea Marine crustaceans n.e.i. Gastropoda Gastropods n.e.i. Crassostrea spp. MSX Mytilidae Sea mussels n.e.i. Cephalopoda Sepiidae, Sepiolidae Loligo spp. Octopus vulgaris Octopodidae Octopuses Loliginidae, Ommastrephidae Mollusca Marine molluscs n.e.i. TTX Testudinata Marine turtles n.e.i.

20 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 69/103 Norsk navn Vitenskapelig navn Engelsk navn Acipenseridae Sturgeons n.e.i. Anguilla anguilla European eel Alosa immaculata SHD Alosa spp. Shads n.e.i. Clupeonella cultriventris Pleuronectiformes Pleuronectes platessa European plaice Skrubbe Tunge Solea solea SOX Solea spp. Soles n.e.i. Glassvar MEG Megrim Lepidorhombus spp. Megrims n.e.i. Psetta maxima Turbot Psetta maeotica Skjellbrosme Phycis blennoides Greater forkbeard Trisopterus minutus Skjeggtorsk Trisopterus luscus Kolmule Micromesistius poutassou Hvitting WHG Merlangius merlangus Whiting HKE Merluccius merluccius European hake Gadiformes Gadiformes n.e.i. Argentina spp. Saurida undosquamis Synodontidae Havål Conger conger European conger Congridae JOD Zeus faber John Dory Perciformes Demersal percomorphs n.e.i. Epinephelus marginatus Dusky grouper Epinephelus aeneus White grouper Epinephelus spp. Groupers n.e.i. Polyprion americanus Serranus cabrilla Serranidae Groupers, seabasses n.e.i. Havabbor Dicentrarchus labrax Seabass Dicentrarchus spp. Seabasses Plectorhinchus mediterraneus Sciaena spp. Drums Umbrina cirrosa Argyrosomus regius Meagre Sciaenidae Flekkpagell Pagellus bogaraveo Pagellus erythrinus Pagellus acarne Pagellus spp. Diplodus sargus White seabream Diplodus spp. Sargo breams, n.e.i.

21 Nr. 69/104 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Norsk navn Vitenskapelig navn Engelsk navn Dentex macrophthalmus Dentex dentex DEX Dentex spp. Spondyliosoma cantharus Oblada melanura Saddled sea bream Pagrus pagrus Sparus aurata Gilthead seabream Pagrus spp. Boops boops Lithognathus mormyrus Sand steenbras Sarpa salpa Sparidae Spicara maena Spicara spp. Mulle Mullus surmuletus Mullus barbatus Striped mullet Mullus spp. Fjesing WEG Trachinus draco Greater weever Percoidei Tobis og annen sil Ammodytes spp. Siganus spp. Gobius spp. Gobiidae Gobies n.e.i. Scorpaenidae Trigla lyra Knurr uspes. Triglidae Gurnards, searobins n.e.i. MON Lophius piscatorius Lophiidae Horngjel Belone belone Sphyraena spp. Mugil cephalus Flathead grey mullet Atherinidae Silversides (Sandsmelts) Perciformes Pomatomus saltatrix Taggmakrell HOM Trachurus trachurus HMM Trachurus mediterraneus Mediterranean horse mackerel Trachurus spp. Jack and horse mackerels n.e.i. Caranx spp. Jacks, crevalles n.e.i. Seriola dumerili Greater amberjack Seriola spp. Lichia amia Carangidae Brama brama Coryphaena hippurus SIX Sardinella spp. Sardinellas n.e.i. Sardin Sardina pilchardus Sprattus sprattus European sprat

22 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 69/105 Norsk navn Vitenskapelig navn Engelsk navn Engraulis encrasicolus European anchovy Clupeoidei Sarda sarda Orcynopsis unicolor Auxis thazard A. rochei Frigate and bullet tunas Tunnin Euthynnus alletteratus SKJ Katsuwonus pelamis Skipjack tuna Thunnus thynnus Thunnus alalunga Thunnus obesus Thunnini Tunas n.e.i. Istiophorus albicans Istiophoridae SWO Xiphias gladius Scombroidei SFS Lepidopus caudatus Scomber japonicus Makrell Scomber scombrus Scomber spp. Scomber mackerels n.e.i. MKX Scombroidei Cetorhinus maximus Alopias vulpinus Thresher Makrellhai Isurus oxyrinchus SHO Galeus melastomus Prionace glauca Carcharhinus plumbeus Sandbar shark Sphyrna zygaena Smooth hammerhead Sphyrna lewini Scalloped hammerhead Squalus blainville Centrophorus granulosus Gulper shark Dalatias licha ETX Etmopterus spinax Velvet belly Raja clavata Thornback ray Dasyatis pastinaca Håbrann Lamna nasus Scyliorhinus spp. SDV Mustelus spp. Smoothhounds DGS Squalus acanthias DGX Squalidae Squatina squatina Havengler Squatinidae SHX Squaliformes GTF Rhinobatidae Raja spp. Skates Rajiformes Skates and rays n.e.i. SKX Elasmobranchii Sharks, rays and skates etc. Osteichthyes Taskekrabbe Cancer pagurus Edible crab

23 Nr. 69/106 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Norsk navn Vitenskapelig navn Engelsk navn Carcinus aestuarii Mediterranean shore crab Edderkoppkrabbe Maja squinado Spinous spider crab Brachyura Marine crabs n.e.i. Palinurus mauritanicus Palinurus elephas Palinurus spp. Norway lobster Hummer Homarus gammarus European lobster TGS Melicertus kerathurus Parapenaeus longirostris Deepwater rose shrimp SSH Aristaeopsis edwardsiana Scarlet shrimp Aristeus antennatus Strandreke Palaemon serratus Hestereke Crangon crangon Natantian decapods n.e.i. MTS Squilla mantis Crustacea Marine crustaceans n.e.i. Gastropoda Gastropods n.e.i. Littorina littorea Ostrea edulis Crassostrea gigas MSM Mytilus galloprovincialis Mediterranean mussel Pecten jacobaeus Great scallop Murex spp. Hjerteskjell Cerastoderma edule SVE Chamelea gallina Striped Venus Ruditapes decussatus Grooved carpetshell Venerupis pullastra Tapes spp. DON Donax spp. Solen spp. Bivalvia Cephalopoda Sepiidae, Sepiolidae Loligo spp. SQE Todarodes sagittatus Octopus vulgaris Eledone spp. Horned and musky octopuses Octopodidae Octopuses n.e.i. Loliginidae, Ommastrephidae Mollusca Marine molluscs n.e.i. TTX Testudinata Marine turtles n.e.i. SSG Microcosmus sulcatus Paracentrotus lividus Stony sea-urchin Rhopilema spp.

24 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 69/107 Norsk navn Vitenskapelig navn Engelsk navn Alosa spp. Shads n.e.i. Pleuronectiformes Paralichthys spp. TOX Cynoglossidae Salilota australis Tadpole codling Morider Moridae Moras Urophycis brasiliensis Micromesistius australis Southern blue whiting Merluccius hubbsi HKN Merluccius australis HKX Merluccius spp. Hakes n.e.i. Macruronus magellanicus Macruronus spp. Macrourus spp. Grenadiers Gadiformes Gadiformes n.e.i. Ariidae Saurida tumbil Conger orbignyanus Perciformes Demersal percomorphs n.e.i. Centropomus spp. Mycteroperca spp. Epinephelus mario Epinephelus spp. Groupers n.e.i. Acanthistius brasilianus Serranidae Groupers, seabasses n.e.i. Lutjanus purpureus Southern red snapper Ocyurus chrysurus SNX Lutjanidae Conodon nobilis Grunt Haemulidae (= Pomadasyidae) Grunts, sweetlips, n.e.i. WKS Cynoscion striatus WKX Cynoscion spp. Micropogonias undulatus Menticirrhus americanus Southern kingcroaker Urnbrina canasai WKK Macrodon ancylodon Pogonias cromis Sciaenidae Diplodus spp. Sargo breams n.e.i. DEX Dentex spp. Pagrus pagrus Sparidae Mullus spp. Pinguipes spp. Percophis brasiliensis Eleginops maclovinus

25 Nr. 69/108 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Norsk navn Vitenskapelig navn Engelsk navn Dissostichus eleginoides NOG Gobiotothen gibberifrons Humped rockcod NOS Lepidonotothen squamifrons Grey rockcod NOT Patagonotothen brevicauda Patagonotothen ramsayi NOX SSI Chaenocephalus aceratus Champsocephalus gunnari Channichthyidae Percoidei Genypterus blacodes Centrolophidae Helicolenus dactylopterus Scorpaenidae Prionotus spp. Hemiramphus brasiliensis Exocoetidae Sphyraena spp. Mugilidae Mullets n.e.i. Atherinidae Perciformes Pometomus saltatrix Trachurus picturatus Trachurus spp. Jack and horse mackerels n.e.i. Caranx spp. Jacks, crevalles, n.e.i. Seriola spp. Parona signata Carangidae Coryphaena hippurus Peprilus spp. Stromateidae Elops saurus Megalops atlanticus Tarpon Sardinella janeiro SIX Sardinella spp. Sardinellas n.e.i. MHS Brevoortia aurea Brevoortia pectinata Harengula spp. Scaled sardines Sprattus fuegensis Falkland sprat Engraulis anchoita Engraulidae Clupeoidei Sarda sarda Acanthocybium solandri Wahoo KGM Scomberomorus cavalla King mackerel SSM Scomberomorus maculatus KGX Scomberomorus spp. Auxis thazard, A. rochei Frigate and bullet tunas Tunnin Euthynnus alletteratus

26 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 69/109 Norsk navn Vitenskapelig navn Engelsk navn SKJ Katsuwonus pelamis Skipjack tuna Thunnus thynnus Thunnus atlanticus Thunnus alalunga Thunnus maccoyii Thunnus albacares Thunnus obesus Thunnini Tunas n.e.i. Istiophorus albicans Makaira nigricans WHM Tetrapturus albidus Istiophoridae SWO Xiphias gladius Scombroidei WSM Thyrsitops lepidopoides White snake mackerel Trichiurus lepturus Scomber japonicus Alopias superciliosus Makrellhai Isurus oxyrinchus Prionace glauca Carcharhinus falciformis Silky shark Carcharhinus brachyurus Sphyrna zygaena Smooth hammerhead Sphyrna lewini Scalloped hammerhead Galeorhinus galeus Tope shark DGS Squalus acanthias Havengler Squatinidae Rhinobatos percellens Pristidae Callorhinchidae Mustelus schmitti SDV Mustelus spp. Smoothhounds Galeorhinus spp. Rajiformes Skates and rays, n.e.i. SKX Elasmobranchii Sharks, rays, skates, etc. Osteichthyes Callinectes danae Dana swimcrab Lithodes santolla Southern kingcrab Paralomis granulosa Softshell red crab Geryon spp. Geryons n.e.i. Brachyura Marine crabs n.e.i. Panulirus argus Panulirus spp. Tropical spiny lobsters n.e.i. Penaeus aztecus Northern brown shrimp Penaeus brasiliensis Penaeus spp. Xiphopenaeus kroyeri Artemesia longinaris Pleoticus muelleri

27 Nr. 69/110 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Norsk navn Vitenskapelig navn Engelsk navn Natantian decapods n.e.i. Euphausia spp. Crustacea Marine crustaceans n.e.i. Gastropoda Gastropods n.e.i. Crassostrea spp. Mytilus platensis Aulacomya ater Magellan mussel Pectinidae Scallops n.e.i. DON Donax spp. Bivalvia Sepiidae, Sepiolidae Loligo gahi Loligo spp. Illex argentinus SQS Martialia hyadesii Octopodidae Octopuses Loliginidae, Ommastrephidae Mollusca Marine molluscs n.e.i. TTX Testudinata Marine turtles n.e.i. Norsk navn Vitenskapelig navn Engelsk navn Pleuronectiformes SOW Austroglossus microlepis West coast sole SOE Austroglossus pectoralis Mud sole Austroglossus spp. TOX Cynoglossidae Merluccius polli HKK Merluccius capensis HKO Merluccius paradoxus Merluccius capensis, M. paradoxus Merlucciidae Merluccid hakes Gadiformes Gadiforms n.e.i. Sternoptychidae Maurolicus spp. Maurolicus muelleri Chlorophthalmidae Greeneyes Galeichthyes feliceps White barbel Arius heudelotii Ariidae Saurida tumbil Synodontidae Congridae SNS Macroramphosus scolopax SNI Macroramphosidae Beryx spp. Berycidae

28 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 69/111 Norsk navn Vitenskapelig navn Engelsk navn JOD Zeus faber John Dory JOS Zenopsis conchifer Silvery John Dory Zeidae Dories n.e.i. Caproidae Capros aper Perciformes Demersal percomorphs n.e.i. Epinephelus spp. Groupers n.e.i. Polyprion americanus Serranidae Groupers, seabasses n.e.i. Priacanthus spp. Priacanthidae Apogonidae Acropomatidae Synagrops japonicus Synagrops spp. EMM Emmelichthys nitidus EMT Emmelichthyidae SNX Lutjanidae spp. THD breams Brachydeuterus auritus Plectorhinchus mediterraneus Pomadasys jubelini Sompat grunt Grunt Haemulidae (= Pomadasyidae) Grunts, sweetlips, n.e.i. Argyrosomus hololepidotus Atractoscion aequidens Geelbek croaker Otolithes ruber Tigertooth croaker Pseudotolithus spp. Sciaenidae Umbrina canariensis WKX Cynoscion spp. TJO Pagellus natalensis Natal pandora Sparidae Pagellus spp. Diplodus spp. Sargo breams n.e.i. Dentex macrophthalmus Dentex angolensis DEN Dentex canariensis DEX Dentex spp. Spondyliosoma cantharus Argyrozona argyrozona Cheimerius nufar Santer seabream Petrus rupestris Pterogymnus laniarius WSN Rhabdosargus globiceps White stumpnose Pagrus spp. Boops boops Chrysoblephus spp. Stumpnose, dageraadbreams, n.e.i. SNW Lithognathus lithognathus Whitesteenbras

29 Nr. 69/112 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Norsk navn Vitenskapelig navn Engelsk navn STW Lithognathus spp. Steenbrasses, n.e.i. Lithognathus mormyrus Sand steenbras Pachymetopon spp. Sarpa salpa Polysteganus spp. Polysteganus praeorbitalis Scotsman seabream SEV Polysteganus undulosus Seventyfour seabream Polysteganus coeruleopunctatus Sparidae Spicara spp. Mullidae Mullus spp. Dichistiidae Galjoens n.e.i. Dichistius capensis Galjoen Ephippidae Drepane africana Ophidiidae Genypterus capensis Kingclip Gobiidae Gobies n.e.i. Sebastes capensis Helicolenus spp. Helicolenus dactylopterus Scorpaenidae Trigla lyra Chelidonichthys capensis Knurr uspes. Triglidae Gurnards, searobins n.e.i. Knurr Trigla spp. Gurnards Balistidae MOK Lophius upsicephalus Lophiidae Lampanyctodes hectoris Myctophidae Belonidae Horngjel NED Tylosuru spp. Scomberesocidae Sauries n.e.i. Scomberesox saurus Sphyraena spp. Sphyraenidae Mugilidae Mullets n.e.i. THF Polynemidae Galeoides decadactylus Perciformes Pomatomus saltatrix Pomatomidae Rachycentron canadum Rachycentridae Trachurus capensis Trachurus trecae Trachurus spp. Jack and horse mackerels n.e.i.

30 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 69/113 Norsk navn Vitenskapelig navn Engelsk navn SDX Decapterus spp. Scads Caranx hippos Caranx rhonchus False scad Caranx spp. Jacks, crevalles, n.e.i. Selene dorsalis Trachinotus spp. Seriola lalandi Seriola spp. Lichia amia Chloroscombrus chrysurus Carangidae Bramidae Brama brama Coryphaena hippurus DOX Coryphaenidae Stromateidae Albulidae Pterothrissus belloci Sardinella aurita Sardinella maderensis Madeiran sardinella Sardinops ocellatus Etrumeus whiteheadi Engraulis capensis Engraulidae Clupeidae Herrings, sardines n.e.i. SIX Sardinella spp. Sardinellas n.e.i. Clupeoidei Sarda sarda Acanthocybium solandri Wahoo Auxis thazard Frigate tuna Auxis thazard, A. rochei Frigate and bullet tunas Scomberomorus commerson Narrow-barred Spanish mackerel SSM Scomberomorus maculatus King mackerel Scomberomorus tritor Scomberomorus plurilineatus KGX Scomberomorus spp. Tunnin Euthynnus alletteratus Kawakawa SKJ Katsuwonus pelamis Skipjack tuna Thunnus thynnus Thunnus alalunga Thunnus maccoyji Thunnus albacares Thunnus obesus Istiophorus albicans Makaira nigricans Makaira indica WHM Tetrapturus albidus

31 Nr. 69/114 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Norsk navn Vitenskapelig navn Engelsk navn Istiophoridae SWO Xiphias gladius Xiphiidae Scombroidei Gempylidae Snake mackerels, escolars n.e.i. SNK Thyrsites atun Snoek Trichiurus lepturus Trichiuridae SFS Lepidopus caudatus Scomber japonicus Scombridae Mackerels n.e.i. MKX Scombroidei Makrellhai Isurus oxyrinchus Prionace glauca Sphyrna zygaena Smooth hammerhead SDV Mustelus spp. Smooth-hounds n.e.i. Galeorhinus galeus Tope shark Havengler Squatinidae Raja spp. Rajiformes Callorhinchus capensis SKX Elasmobranchii Sharks, rays, skates, etc. n.e.i. MSK Lamnidae Mackerel sharks, porbeagles Scyliorhinidae Cercharhinidae Sphyrnidae SMD Mustelus mustelus Smoothhound DGX Squalidae DGS Squalus acanthias Squalus megalops GTF Rhinobatidae Pristidae Rajidae Skates n.e.i. Raja spp. Skates STT Dasyaididae (= Trygonidae) Ørneskate Myliobatidae Eagle rays Mobulidae Mantas TOD Torpedinidae Callorhinchidae Batoidimorpha (Hypotremata) SKH Selachimorpha (Pleurotremata) Various sharks n.e.i. SKX Elasmobranchii Sharks, rays, skates etc. Chondrichthyes Chimaeriformes Osteichthyes Krabbe Cancer pagurus Edible crab Cancridae Jonah crabs, rock crabs SWM Portunidae Swimming crabs n.e.i. Lithodidae King crabs n.e.i.

32 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 69/115 Norsk navn Vitenskapelig navn Engelsk navn Lithodes santolla Southern king crabs Lithodes ferox King crab Chaceon maritae Geryon spp. Geryons n.e.i. Geryonidae Deep-sea crabs, geryons Brachyura Marine crabs n.e.i. Panulirus spp. Tropical spiny lobsters n.e.i. Panulirus regius Panulirus homarus Scalloped spiny lobster Jasus lalandii Jasus tristani Palinurus delagoae Natal spiny lobster Palinurus gilchristi South coast spiny lobster Palinuridae Spiny lobsters n.e.i. Scyllaridae Slipper lobsters NES Indian Ocean lobsterette NEX True lobsters, lobsterettes TGS Melicertus kerathurus Penaeus indicus Indian white prawn Penaeus notiatis Southern pink shrimp Penaeus spp. Parapenaeus longirostris Deepwater rose shrimp Penaeidae Aristeus varidens Striped red shrimp Aristeidae Strandreke Palaemon serratus Solenoceridae Solenocerid shrimps KNI Haliporoides spp. Knife shrimps KNS Haliporoides triarthrus Knife shrimp Haliporoides sibogae Jack-knife shrimp Natantian decapods n.e.i. Crustacea Marine crustaceans n.e.i. Haliotis midae GIW Turbo sarmaticus Giant periwinkle Ostrea spp. Flat oysters n.e.i. ODE Ostrea denticulata Denticulate rock oyster Crassostrea gigas Crassostrea spp. Perna perna MSX Mytilidae Sea mussels n.e.i. Pecten sulcicostatus Pectinidae Scallops n.e.i. Mactra glabrata Smooth mactra Mactridae Mactra surf clams Veneridae Venus clams Dosinia orbignyi DON Donax spp. Solen capensis SOI Solenidae

33 Nr. 69/116 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Norsk navn Vitenskapelig navn Engelsk navn Bivalvia Sepiidae, Sepiolidae Loligo reynaudi SQG Todarodes angolensis Loligo spp. Octopodidae Octopuses Loliginidae, Ommastrephidae Mollusca Marine molluscs n.e.i. SEK Arctocephalus pusillus Pyura stolonifera Parechinus angulosus Holothuroidea Sea-cucumbers n.e.i. INV Invertebrata Norsk navn Vitenskapelig navn Engelsk navn HIX Hilsa kelee Kelee shad Tenualosa ilisha Hilsa shad Chanos chanos Lates calcarifer Pleuronectiformes Psettodes erumei Indian halibut TOX Cynoglossidae Bregmaceros mcclellandi Gadiformes Gadiformes n.e.i. Harpadon nehereus Ariidae Saurida tumbil Saurida undosquamis Synodontidae Muraenesox spp. Congridae Beryx spp. JOD Zeus faber Japanese John Dory Perciformes Demersal percomorphs n.e.i. Epinephelus spp. Groupers n.e.i. Serranidae Groupers, seabasses n.e.i. Priacanthus spp. WHS Sillaginidae Sillago whitings Lactarius lactarius False trevally EMT Emmelichthyidae Lutjanus argentimaculatus Mangrove red snapper Lutjanus spp. Snappers n.e.i. SNX Lutjanidae spp. THD Leiognathus spp.

34 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 69/117 Norsk navn Vitenskapelig navn Engelsk navn Grunt Haemulidae (= Pomadasyidae) Grunts, sweetlips, n.e.i. Argyrosomus hololepidotus Atractoscion aequidens Geelbek croaker Sciaenidae Lethrinidae Emperors (Scavengers) Pagellus spp. DEX Dentex spp. Argyrops spinifer King soldier bream Cheimerius nufar Santer seabream Petrus rupestris Chrysoblephus spp. Stumpnose, dageraad breams, n.e.i. Sparidae Mullus spp. GOX Upeneus spp. Mullidae Drepane punctata Labridae MOJ Gerres spp. Percoidei Siganus spp. Scorpaenidae Platycephalidae Flatheads Balistidae Myctophidae NED Tylosurus spp. Hemiramphus spp. Halfbeaks n.e.i. Exocoetidae Sphyraena spp. Mugil cephalus Flathead grey mullet Mugilidae Mullets n.e.i. FOT Eleutheronema tetradactylum THF Polynemidae Perciformes Pomatomus saltatrix Rachycentron canadum Rachycentridae Trachurus spp. Jack and horse mackerels n.e.i. Decapterus russelli Indian scad SDX Decapterus spp. Scads Caranx spp. Jacks, crevalles, n.e.i. Trachinotus spp. Seriola lalandi Seriola spp. Elagatis bipinnulata Gnathanodon speciosus Golden trevally Megalaspis cordyla Torpedo scad Scomberoides (= Chorinemus) spp. Selar crumenophthalmus Selaroides leptolepis

35 Nr. 69/118 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Norsk navn Vitenskapelig navn Engelsk navn Carangidae Parastromateus niger Coryphaena hippurus Pampus argenteus Silver pomfret Stromateidae Sardinella gibbosa Goldstripe sardinella IOS Sardinella longiceps Indian oil sardine SIX Sardinella spp. Sardinellas n.e.i. Sardinops ocellatus Etrumeus teres STO Stolephorus spp. Stolephorus anchovies Engraulidae Clupeoidei Chirocentrus dorab Dorab wolf-herring DOS Chirocentrus spp. Wolf-herrings Acanthocybium solandri Wahoo Scomberomorus commerson Narrow-barred Spanish mackerel Scomberomorus guttatus STS Scomberomorus lineolatus KGX Scomberomorus spp. Auxis thazard, A. rochei Frigate and bullet tunas Kawakawa SKJ Katsuwonus pelamis Skipjack tuna Thunnus tonggol Thunnus alalunga Thunnus maccoyii Thunnus albacares Thunnus obesus Istiophorus platypterus Makaira mazara Makaira indica Tetrapturus audax Striped marlin Istiophoridae Scombroidei SNK Thyrsites atun Snoek Trichiurus lepturus SFS Lepidopus caudatus Trichiuridae Scomber japonicus Rastrelliger kanagurta Indian mackerel Rastrelliger spp. Indian mackerels n.e.i. MKX Scombroidei SWO Xiphias gladius Makrellhai Isurus oxyrinchus Prionace glauca Carcharhinus longimanus Oceanic whitetip shark Carcharhinus sorrah Spot-tail shark Carcharhinus obscurus Dusky shark Carcharhinus falciformis Silky shark

36 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 69/119 Norsk navn Vitenskapelig navn Engelsk navn Rhizoprionodon acutus Milk shark Carcharhinidae Sphyrnidae Hammerhead sharks, etc. n.e.i. GTF Rhinobatidae Pristidae Rajiformes SKX Elasmobranchii Sharks, rays, skates, etc. n.e.i. Osteichthyes Portunus spp. Swimcrabs Scylla serrata Mud crab Geryon spp. Geryons n.e.i. Brachyura Marine crabs n.e.i. Panulirus spp. Tropical spiny lobsters n.e.i. Palinurus delagoae Natal spiny lobster Scyllaridae Slipper lobsters Metanephrops andamanicus GIT Penaeus monodon Giant tiger prawn Penaeus semisulcatus Green tiger prawn Penaeus indicus Indian white prawn Penaeus spp. KNS Haliporoides triarthrus Knife shrimp Haliporoides sibogae Jack-knife shrimp KNI Haliporoides spp. Knife shrimps Natantian decapods n.e.i. Crustacea Marine crustaceans n.e.i. Haliotis spp. Saccostrea cucullata Crassostrea spp. Cephalopoda Sepiidae, Sepiolidae Loligo spp. Octopodidae Octopuses Loliginidae, Ommastrephidae Mollusca Marine molluscs n.e.i. Chelonia mydas Green turtle TTX Testudinata Marine turtles n.e.i. Holothuroidea Sea cucumbers n.e.i. INV Invertebrata

37 Nr. 69/120 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende VEDLEGG V FORMAT VED FRAMLEGGING AV FANGSTDATA FOR OMRÅDER UTENFOR DET NORDLIGE ATLANTERHAV Magnetiske medier Magnetbånd: Disketter: Postformat Element Merknader Hovedfangstområde Fangst Tonn Merknader:

38 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 69/121 VEDLEGG VI FORMAT VED FRAMLEGGING PÅ MAGNETISKE MEDIER AV FANGSTDATA FOR OMRÅDER UTENFOR DET NORDLIGE ATLANTERHAV Felt Merknader F.eks eller 01 Fangst Tonn Østerrike Kypros Den tsjekkiske republikk Tyskland Danmark Spania Estland Finland Frankrike Det forente kongerike England og Wales Skottland Nord-Irland Hellas Irland Island Italia Malta Nederland Norge DNK EST FIN

39 Nr. 69/122 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Slovakia Slovenia Sverige Tyrkia SVK SVN SWE dataene leveres på en 3,5-tommers HD-diskett.

40 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 69/123 VEDLEGG VII Opphevet forordning med liste over endringer Kommisjonsforordning (EF) nr. 1638/2001 Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1882/2003

41 Nr. 69/124 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende VEDLEGG VIII Sammenligningstabell Forordning (EF) nr. 2597/95 Denne forordning Vedlegg 1 Vedlegg 2 Vedlegg 3 Vedlegg 4 Vedlegg 5 Vedlegg I Vedlegg II Vedlegg III Vedlegg IV Vedlegg V Vedlegg VI Vedlegg VII Vedlegg VIII

RÅDSFORORDNING (EF) nr. 2597/95. av 23. oktober 1995

RÅDSFORORDNING (EF) nr. 2597/95. av 23. oktober 1995 Nr. 42/204 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 8.10.1998 NORSK utgave RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, særlig

Detaljer

VEDLEGG III OMTALT I ARTIKKEL 7 FISK OG ANDRE MARINE PRODUKTER. Artikkel 1

VEDLEGG III OMTALT I ARTIKKEL 7 FISK OG ANDRE MARINE PRODUKTER. Artikkel 1 VEDLEGG III OMTALT I ARTIKKEL 7 FISK OG ANDRE MARINE PRODUKTER Artikkel 1 Fisk og andre marine produkter oppført i tabell 1 er dekket av avtalens bestemmelser, med mindre annet er bestemt i dette vedlegg.

Detaljer

Tolltariff til EU 2015. Utarbeidet av Norges sjømatråd

Tolltariff til EU 2015. Utarbeidet av Norges sjømatråd Tolltariff til EU 2 Utarbeidet av Norges sjømatråd Om Tolltariffen Tolltariffen til EU for fisk og fiskevarer er utarbeidet av Norges sjømatråd. Oversikten viser hvilke tollsatser og preferanser som gjelder

Detaljer

VEDLEGG IV. OMTALT UNDER PUNKT (c) I ARTIKKEL 2.1, 2.6 (AVIKLING AV IMPORTTOLL) OG NR 1 I ARTIKKEL 2.7 (BASISTOLLSATS) FISK OG ANDRE MARINE PRODUKTER

VEDLEGG IV. OMTALT UNDER PUNKT (c) I ARTIKKEL 2.1, 2.6 (AVIKLING AV IMPORTTOLL) OG NR 1 I ARTIKKEL 2.7 (BASISTOLLSATS) FISK OG ANDRE MARINE PRODUKTER VEDLEGG IV OMTALT UNDER PUNKT (c) I ARTIKKEL 2.1, 2.6 (AVIKLING AV IMPORTTOLL) OG NR 1 I ARTIKKEL 2.7 (BASISTOLLSATS) FISK OG ANDRE MARINE PRODUKTER Artikkel 1 Fisk og andre marine produkter oppført i

Detaljer

Tolltariff til EU 2014

Tolltariff til EU 2014 Tolltariff til EU 2014 2 Om Tolltariffen Tolltariffen til EU for fisk og fiskevarer er utarbeidet av Norges sjømatråd. Oversikten viser hvilke tollsatser og preferanser som gjelder ved eksport fra Norge

Detaljer

Nr. 6/122 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 629/2006. av 5. april 2006

Nr. 6/122 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 629/2006. av 5. april 2006 Nr. 6/122 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 30.1.2014 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 629/2006 2014/EØS/6/15 av 5. april 2006 om endring av rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 om

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1492/96. av 26. juli 1996

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1492/96. av 26. juli 1996 Nr. 42/40 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 8.10.1998 NORSK utgave KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HARunder henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap,

Detaljer

Nr. 35/798 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 102/2007. av 2. februar 2007

Nr. 35/798 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 102/2007. av 2. februar 2007 Nr. 35/798 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 102/2007 2011/EØS/35/74 av 2. februar 2007 om vedtakelse av spesifikasjoner for tilleggsundersøkelsen for 2008 om

Detaljer

24.9.2015 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSBESLUTNING. av 14. april 2010

24.9.2015 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSBESLUTNING. av 14. april 2010 24.9.2015 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 58/453 KOMMISJONSBESLUTNING 2015/EØS/58/56 av 14. april 2010 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/42/EF om statistiske oppgaver

Detaljer

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1006/2009. av 16. september 2009

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1006/2009. av 16. september 2009 Nr. 18/588 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1006/2009 2015/EØS/18/61 av 16. september 2009 om endring av forordning (EF) nr. 808/2004 om fellesskapsstatistikk over informasjonssamfunnet(*)

Detaljer

DET EUROPEISKE FELLESSKAP, KONGERIKET BELGIA, KONGERIKET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN HELLAS, KONGERIKET SPANIA,

DET EUROPEISKE FELLESSKAP, KONGERIKET BELGIA, KONGERIKET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN HELLAS, KONGERIKET SPANIA, AVTALE OM DEN TSJEKKISKE REPUBLIKKENS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN KYPROS, REPUBLIKKEN LATVIAS, REPUBLIKKEN LITAUENS, REPUBLIKKEN UNGARNS, REPUBLIKKEN MALTAS, REPUBLIKKEN POLENS, REPUBLIKKEN SLOVENIAS

Detaljer

Vedlegg III. OMTALT UNDER PUNKT (c) I ARTIKKEL 2.1 FISK OG ANDRE MARINE PRODUKTER. Artikkel 1. Tabell 1

Vedlegg III. OMTALT UNDER PUNKT (c) I ARTIKKEL 2.1 FISK OG ANDRE MARINE PRODUKTER. Artikkel 1. Tabell 1 Vedlegg III OMTALT UNDER PUNKT (c) I ARTIKKEL 2.1 FISK OG ANDRE MARINE PRODUKTER Artikkel 1 Fisk og andre marine produkter 1 oppført i tabell 1 er dekket av avtalens bestemmelser, med mindre annet er bestemt

Detaljer

Nr. 49/736 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 247/2003. av 10. februar 2003

Nr. 49/736 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 247/2003. av 10. februar 2003 Nr. 49/736 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 247/2003 2005/EØS/49/49 av 10. februar 2003 om vedtakelse av spesifikasjonen for ad hoc-modulen for 2004 om organiseringen

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 10/2005. av 8. februar om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 10/2005. av 8. februar om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd) EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 10/2005 av 8. februar 2005 om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, endret

Detaljer

24.4.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1452/2003. av 14. august 2003

24.4.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1452/2003. av 14. august 2003 Nr. 23/47 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1452/2003 2008/EØS/23/02 av 14. august 2003 om videreføring av unntaket i artikkel 6 nr. 3 bokstav a) i rådsforordning (EØF) nr. 2092/91 med hensyn til visse arter

Detaljer

SLUTTAKT. AF/EEE/BG/RO/no 1

SLUTTAKT. AF/EEE/BG/RO/no 1 SLUTTAKT AF/EEE/BG/RO/no 1 AF/EEE/BG/RO/no 2 De befullmektigede for: DET EUROPEISKE FELLESSKAP, heretter kalt Fellesskapet, og for: KONGERIKET BELGIA, DEN TSJEKKISKE REPUBLIKK, KONGERIKET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN

Detaljer

NORSK utgave. EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 8.10.1998. Nr. 42/192 AVSNITT VII. Artikkel 9. Sluttbestemmelser

NORSK utgave. EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 8.10.1998. Nr. 42/192 AVSNITT VII. Artikkel 9. Sluttbestemmelser Nr. 42/192 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 8.10.1998 NORSK utgave Artikkel 9 Innen utgangen av 1995 skal Kommisjonen framlegge for Europaparlamentet og Rådet - en rapport om den erfaring

Detaljer

Nr. 23/158 EØS-tillegget til Den Europeiske Unions Tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 466/2001. av 8. mars 2001

Nr. 23/158 EØS-tillegget til Den Europeiske Unions Tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 466/2001. av 8. mars 2001 Nr. 23/158 EØS-tillegget til Den Europeiske Unions Tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 466/2001 av 8. mars 2001 om fastsettelse av grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler(*) KOMMISJONEN

Detaljer

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Norwegisch (Normativer Teil) 1 von 23

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Norwegisch (Normativer Teil) 1 von 23 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Norwegisch (Normativer Teil) 1 von 23 AVTALE OM DEN TSJEKKISKE REPUBLIKKENS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN KYPROS, REPUBLIKKEN LATVIAS, REPUBLIKKEN

Detaljer

KOMMISJONSVEDTAK. av 27. mai 1997

KOMMISJONSVEDTAK. av 27. mai 1997 15.3.2001 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 14/47 KOMMISJONSVEDTAK av 27. mai 1997 om spørreskjemaene til medlemsstatenes rapporter om gjennomføringen av visse direktiver om avfall

Detaljer

Nr. 69/76 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 192/2009. av 11. mars 2009

Nr. 69/76 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 192/2009. av 11. mars 2009 Nr. 69/76 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 20.11.2014 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 192/2009 2014/EØS/69/10 av 11. mars 2009 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF)

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1020/2008. av 17. oktober 2008

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1020/2008. av 17. oktober 2008 26.3.2015 Nr. 18/43 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1020/2008 2015/EØS/18/10 av 17. oktober 2008 om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 om fastsettelse

Detaljer

Nr. 10/728 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 753/2004. av 22. april 2004

Nr. 10/728 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 753/2004. av 22. april 2004 Nr. 10/728 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 753/2004 2008/EØS/10/32 av 22. april 2004 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsvedtak nr. 1608/2003/EF når

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312D0226.tona OJ L 115/12, p. 27-34 COMMISSION DECISION of 23 April 2012 on the second set of common safety targets as regards the rail system (UOFFISIELL OVERSETTELSE) KOMMISJONSBESLUTNING av 23.

Detaljer

Nr. 58/166 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende BESLUTNING NR av 27. juni 2002

Nr. 58/166 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende BESLUTNING NR av 27. juni 2002 Nr. 58/166 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 17.11.2005 BESLUTNING NR. 185 2005/EØS/58/35 av 27. juni 2002 om endring av beslutning nr. 153 av 7. oktober 1993 (blankett E 108) og beslutning

Detaljer

NOR/308R T OJ L 337/08, p

NOR/308R T OJ L 337/08, p NOR/308R1251.00T OJ L 337/08, p. 41-75 Commission Regulation (EC) No 1251/2008 of 12 December 2008 implementing Council Directive 2006/88/EC as regards conditions and certification requirements for the

Detaljer

Nr. 49/746 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 296/2003. av 17. februar 2003

Nr. 49/746 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 296/2003. av 17. februar 2003 Nr. 49/746 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 29.9.2005 KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 296/2003 2005/EØS/49/51 av 17. februar 2003 om endring av rådsforordning (EØF) nr. 959/93 om statistiske

Detaljer

2.4.2005 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 2104/2002. av 28. november 2002

2.4.2005 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 2104/2002. av 28. november 2002 2.4.2005 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 16/367 KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 2104/2002 2005/EØS/16/37 av 28. november 2002 om tilpasning av rådsforordning (EF) nr. 577/98 om tilrettelegging

Detaljer

NOR/305R T OJ L 107/05, p

NOR/305R T OJ L 107/05, p NOR/305R0644.00T OJ L 107/05, p. 18-19 Nedenfor gjengis til informasjon EØS-avtalen vedlegg I kapittel I del 1.2 nr. 142 (forordning (EF) nr. 644/2005) slik Mattilsynet tolker denne del av EØS-avtalen

Detaljer

Vedlegg II. OMTALT UNDER PUNKT 1(c) I ARTIKKEL 6 FISK OG ANDRE MARINE PRODUKTER. Artikkel 1. Tabell 1. HS posisjon HS nr.

Vedlegg II. OMTALT UNDER PUNKT 1(c) I ARTIKKEL 6 FISK OG ANDRE MARINE PRODUKTER. Artikkel 1. Tabell 1. HS posisjon HS nr. Vedlegg II OMTALT UNDER PUNKT 1(c) I ARTIKKEL 6 FISK OG ANDRE MARINE PRODUKTER Artikkel 1 Fisk og andre marine produkter oppført i tabell 1 er dekket av avtalens bestemmelser, med mindre annet er bestemt

Detaljer

443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 66 norwegische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTTAKT. AF/EEE/BG/RO/no 1

443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 66 norwegische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTTAKT. AF/EEE/BG/RO/no 1 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 66 norwegische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTTAKT AF/EEE/BG/RO/no 1 2 von 9 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 66 norwegische Schlussakte

Detaljer

29.9.2005 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende BESLUTNING NR. 188. av 10. desember 2002

29.9.2005 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende BESLUTNING NR. 188. av 10. desember 2002 29.9.2005 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 49/331 BESLUTNING NR. 188 2005/EØS/49/30 av 10. desember 2002 om de blanketter som skal benyttes ved anvendelsen av rådsforordning (EØF) nr.

Detaljer

Nr. 49/164 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende RÅDSDIREKTIV 2001/111/EF. av 20. desember 2001. om visse typer sukker beregnet på konsum(*)

Nr. 49/164 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende RÅDSDIREKTIV 2001/111/EF. av 20. desember 2001. om visse typer sukker beregnet på konsum(*) Nr. 49/164 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, særlig artikkel 37, under henvisning

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 92/2005. av 8. juli 2005. om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 92/2005. av 8. juli 2005. om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 92/2005 av 8. juli 2005 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske

Detaljer

Nr. 10/172 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1161/2005. av 6.

Nr. 10/172 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1161/2005. av 6. Nr. 10/172 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1161/2005 2009/EØS/10/27 av 6. juli 2005 om utarbeiding av ikke-finansielle kvartalsregnskaper etter

Detaljer

Nr. 71/26 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 128/2014. av 27. juni 2014

Nr. 71/26 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 128/2014. av 27. juni 2014 Nr. 71/26 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 128/2014 2014/EØS/71/15 EØS-KOMITEEN HAR av 27. juni 2014 om endring av vedlegg IX til EØS-avtalen (Finansielle tjenester)

Detaljer

Kvotesystem og minstemål- Trenger vi en ny reguleringsmodell? Jeppe Kolding Institutt for Biologi UiB

Kvotesystem og minstemål- Trenger vi en ny reguleringsmodell? Jeppe Kolding Institutt for Biologi UiB Kvotesystem og minstemål- Trenger vi en ny reguleringsmodell? Jeppe Kolding Institutt for Biologi UiB Pelagisk Forening, årsmøte 3. mai 2012 Norsk fiskeriforvaltning Et forvaltningssystem basert på artskvoter

Detaljer

Nr. 21/86 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 592/2008. av 17. juni 2008

Nr. 21/86 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 592/2008. av 17. juni 2008 Nr. 21/86 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 592/2008 2014/EØS/21/23 av 17. juni 2008 om endring av rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse

Detaljer

AVTALE OM REPUBLIKKEN BULGARIAS OG ROMANIAS DELTAKELSE I DET EUROPEISKE ØKONOMISKE SAMARBEIDSOMRÅDE

AVTALE OM REPUBLIKKEN BULGARIAS OG ROMANIAS DELTAKELSE I DET EUROPEISKE ØKONOMISKE SAMARBEIDSOMRÅDE AVTALE OM REPUBLIKKEN BULGARIAS OG ROMANIAS DELTAKELSE I DET EUROPEISKE ØKONOMISKE SAMARBEIDSOMRÅDE EEE/BG/RO/no 1 DET EUROPEISKE FELLESSKAP KONGERIKET BELGIA, DEN TSJEKKISKE REPUBLIKK, KONGERIKET DANMARK,

Detaljer

[KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR. under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap,

[KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR. under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 260/2003 av 12. februar 2003 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 om utryddelse av overførbare spongiforme encefalopatier hos sau og geit samt

Detaljer

Nr. 20/170 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

Nr. 20/170 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 20/170 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, særlig artikkel 213, under

Detaljer

A probability-based survey with the use of self-sampling to estimate catch and effort in Norway s coastal tourist fishery

A probability-based survey with the use of self-sampling to estimate catch and effort in Norway s coastal tourist fishery A probability-based survey with the use of self-sampling to estimate catch and effort in Norway s coastal tourist fishery Authors of Report Jon Helge Vølstad, Knut Korsbrekke, Merete Nilsen, Michael Pennington,

Detaljer

KOMMISJONSVEDTAK. av 26. juli 1999

KOMMISJONSVEDTAK. av 26. juli 1999 Nr. 26/95 KOMMISJONSVEDTAK 2001/EØS/26/24 av 26. juli 1999 om gjennomføring av rådsvedtak 1999/280/EF om en fellesskapsframgangsmåte for behandling av opplysninger og samråd om forsyningskostnadene for

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 60/95 av 18. juli 1995. om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 60/95 av 18. juli 1995. om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 60/95 av 18. juli 1995 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) EØS-KOMITEEN HAR - under henvisning

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 62/2012. av 24. januar 2012

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 62/2012. av 24. januar 2012 Nr. 29.9.2016 54/990 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 29.9.2016 54/990 KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 62/2012 2016/EØS/54/46 av 24. januar 2012 om gjennomføring av europaparlaments- og

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/864 of 4 June 2015 amending Regulation (EC) No 340/2008 on the fees and charges payable to the European

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/864 of 4 June 2015 amending Regulation (EC) No 340/2008 on the fees and charges payable to the European COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/864 of 4 June 2015 amending Regulation (EC) No 340/2008 on the fees and charges payable to the European Chemicals Agency pursuant to Regulation (EC) No 1907/2006

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 66/2003. av 20. juni 2003. om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 66/2003. av 20. juni 2003. om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 66/2003 av 20. juni 2003 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske

Detaljer

0599 SRX Skate/rokke Skates/rays 1,15 1,50

0599 SRX Skate/rokke Skates/rays 1,15 1,50 Del 2 2.1 Tabell over offisielle norske omregningsfaktorer for fisk. Omregningsfaktorer spesifisert på produkttilstander / conversion factors specified on product categories 0211 POR Håbrann Porbeagle

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 32 ISSN årgang EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 32 ISSN årgang EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 32 11. årgang 19.6.2004 MELDING TIL LESERNE.................................................

Detaljer

Liste omhandlet i avtalens artikkel 3 DEL I RETTSAKTER OMHANDLET I EØS-AVTALEN ENDRET VED TILTREDELSESAKTEN AV 16. APRIL 2003

Liste omhandlet i avtalens artikkel 3 DEL I RETTSAKTER OMHANDLET I EØS-AVTALEN ENDRET VED TILTREDELSESAKTEN AV 16. APRIL 2003 VEDLEGG A Liste omhandlet i avtalens artikkel 3 DEL I RETTSAKTER OMHANDLET I EØS-AVTALEN ENDRET VED TILTREDELSESAKTEN AV 16. APRIL 2003 Strekpunktet nevnt i artikkel 3 nr. 2 innsettes på følgende steder

Detaljer

16.7.2009 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 341/2006. av 24. februar 2006

16.7.2009 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 341/2006. av 24. februar 2006 Nr. 39/783 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 341/2006 2009/EØS/39/37 av 24. februar 2006 om vedtakelse av spesifikasjoner for ad hoc-modulen for 2007 om arbeidsulykker og yrkesbetingede helseproblemer i henhold

Detaljer

Norsk oversettelse, publisert i EØS-tillegget nr. 12, 3.3.2011

Norsk oversettelse, publisert i EØS-tillegget nr. 12, 3.3.2011 Norsk oversettelse, publisert i EØS-tillegget nr. 12, 3.3.2011 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 115/2010 av 10. november 2010 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEEN

Detaljer

Publisert i EØS-tillegget nr. 64, 23.10.2008. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 81/2008. av 4. juli 2008

Publisert i EØS-tillegget nr. 64, 23.10.2008. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 81/2008. av 4. juli 2008 Publisert i EØS-tillegget nr. 64, 23.10.2008 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 81/2008 av 4. juli 2008 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester) og protokoll 37 EØS-KOMITEEN HAR under henvisning

Detaljer

Nr. 27/366 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 6/2003. av 30. desember 2002

Nr. 27/366 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 6/2003. av 30. desember 2002 Nr. 27/366 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 6/2003 2005/EØS/27/52 av 30. desember 2002 om spredning av statistikk over godstransport på vei(*) KOMMISJONEN FOR

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 102/2008. av 26. september om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 102/2008. av 26. september om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd) EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 102/2008 av 26. september 2008 om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, endret

Detaljer

NOR/310R T OJ L 126/10, p. 1-5

NOR/310R T OJ L 126/10, p. 1-5 NOR/310R0440.00T OJ L 126/10, p. 1-5 COMMISSION REGULATION (EU) No 440/2010 of 21 May 2010 on the fees payable to the European Chemicals Agency pursuant to Regulation (EC) No 1272/2008 of the European

Detaljer

Nr. 56/1168 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 300/2008. av 11.

Nr. 56/1168 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 300/2008. av 11. Nr. 56/1168 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 300/2008 2014/EØS/56/38 av 11. mars 2008 om felles bestemmelser om sikkerhet i sivil luftfart og

Detaljer

3.4.2014 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2008/5/EF. av 30. januar 2008

3.4.2014 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2008/5/EF. av 30. januar 2008 Nr. 21/55 KOMMISJONSDIREKTIV 2008/5/EF 2014/EØS/21/15 av 30. januar 2008 om angivelse på etiketten til visse næringsmidler av andre obligatoriske opplysninger enn dem som er fastsatt i europaparlaments-

Detaljer

2.8.2012 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 40/2012. av 30. mars 2012

2.8.2012 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 40/2012. av 30. mars 2012 Nr. 43/17 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 40/2012 2012/EØS/43/07 av 30. mars 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) EØS-KOMITEEN HAR under

Detaljer

24.4.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 13/2005

24.4.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 13/2005 Nr. 23/95 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 13/2005 2008/EØS/23/11 av 6. januar 2005 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1177/2003 om fellesskapsstatistikker over inntekter og

Detaljer

NOR/308R0308.00T OJ L 92/08 p. 28-34

NOR/308R0308.00T OJ L 92/08 p. 28-34 NOR/308R0308.00T OJ L 92/08 p. 28-34 Commission Regulation (EC) No 308/2008 of 2 April 2008 establishing, pursuant to Regulation (EC) No 842/2006 of the European Parliament and of the Council, the format

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 1217/2003. av 4. juli 2003

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 1217/2003. av 4. juli 2003 Nr. 58/1687 KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 1217/2003 2006/EØS/58/42 av 4. juli 2003 om fastsettelse av felles spesifikasjoner for nasjonale kvalitetskontrollprogrammer for sikkerhet i sivil luftfart(*)

Detaljer

VEDLEGG I Liste over vektorarter og vilkårene for at disse artene skal anses som vektorart

VEDLEGG I Liste over vektorarter og vilkårene for at disse artene skal anses som vektorart VEDLEGG I Liste over vektorarter og vilkårene for at disse artene skal anses som vektorart Sykdommer Vektorarter Arter som skal anses som vektorarter i henhold til artikkel 17 nr. 1 og 2 dersom ytterligere

Detaljer

NOR/314R0317.besa OJ L 93/2014, p. 24-27

NOR/314R0317.besa OJ L 93/2014, p. 24-27 COMMISSION REGULATION (EU) No 317/2014 of 27 March 2014 amending Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction

Detaljer

RÅDSFORORDNING (EF) nr. 307/1999. av 8. februar 1999

RÅDSFORORDNING (EF) nr. 307/1999. av 8. februar 1999 Nr. 20/114 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende RÅDSFORORDNING (EF) nr. 307/1999 av 8. februar 1999 om endring av forordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse av trygdeordninger på arbeidstakere,

Detaljer

Nr. 25/236 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2009/39/EF. av 6. mai 2009

Nr. 25/236 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2009/39/EF. av 6. mai 2009 Nr. 25/236 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2009/39/EF 2015/EØS/25/23 av 6. mai 2009 om næringsmidler til bruk ved spesielle ernæringsmessige behov (omarbeiding)(*)

Detaljer

Om fisk og storskala endringer i havet

Om fisk og storskala endringer i havet NATUR 2015 Lansering av Norsk rødliste for arter 2015 Om fisk og storskala endringer i havet Kjell Nedreaas kjelln@imr.no Havforskningsinstituttet 18. november 2015 Radisson Blu Scandinavia Hotel, Oslo

Detaljer

Nr. 10/40 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1108/2008. av 7. november 2008

Nr. 10/40 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1108/2008. av 7. november 2008 Nr. 10/40 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 12.2.2015 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1108/2008 2015/EØS/10/05 av 7. november 2008 om endring av forordning (EF) nr. 1266/2007 med hensyn til

Detaljer

RÅDSDIREKTIV 1999/37/EF

RÅDSDIREKTIV 1999/37/EF Nr. 14/10 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, særlig artikkel 75 nr. 1 bokstav

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 22. mars 2005

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 22. mars 2005 Nr. 62/93 KOMMISJONSVEDTAK 2008/EØS/62/08 av 22. mars 2005 om fastsettelse av skjemaet for databasesystemet i samsvar europaparlaments- og rådsdirektiv 94/62/EF om emballasje og emballasjeavfall(*) [delt

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/35/EF. av 26. mai 2003

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/35/EF. av 26. mai 2003 23.6.2016 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 35/1135 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/35/EF 2016/EØS/35/55 av 26. mai 2003 om offentlighetens deltaking i utarbeidingen av visse planer

Detaljer

Liste omhandlet i avtalens artikkel 3 DEL I RETTSAKTER OMHANDLET I EØS-AVTALEN ENDRET VED TILTREDELSESAKTEN AV 16. APRIL 2003

Liste omhandlet i avtalens artikkel 3 DEL I RETTSAKTER OMHANDLET I EØS-AVTALEN ENDRET VED TILTREDELSESAKTEN AV 16. APRIL 2003 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Norwegisch (Normativer Teil) 1 von 89 VEDLEGG A Liste omhandlet i avtalens artikkel 3 DEL I RETTSAKTER OMHANDLET I EØS-AVTALEN ENDRET VED TILTREDELSESAKTEN

Detaljer

Nr. 23/468 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 20. februar 2006

Nr. 23/468 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 20. februar 2006 Nr. 23/468 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK 2010/EØS/23/57 av 20. februar 2006 om fastsettelse av et spørreskjema som skal brukes til å rapportere om gjennomføringen av

Detaljer

NOR/303R T OJ L 185/03, p. 6-8

NOR/303R T OJ L 185/03, p. 6-8 NOR/303R1304.00T OJ L 185/03, p. 6-8 Commission Regulation (EC) No 1304/2003 of 11 July 2003 on the procedure applied by the European Food Safety Authority to requests for scientific opinions referred

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 59/2004. av 26. april 2004

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 59/2004. av 26. april 2004 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 59/2004 av 26. april 2004 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om

Detaljer

VEDLEGG I. Liste over vektorarter og vilkårene for at disse artene skal anses som vektorart

VEDLEGG I. Liste over vektorarter og vilkårene for at disse artene skal anses som vektorart VEDLEGG I Liste over vektorarter og vilkårene for at disse artene skal anses som vektorart Sykdommer Vektorarter Arter som skal anses som vektorarter i henhold til artikkel 17 nr. 1 og 2 dersom ytterligere

Detaljer

NOR/310R0939.ohfo OJ L 277/10, p. 4-7

NOR/310R0939.ohfo OJ L 277/10, p. 4-7 NOR/310R0939.ohfo OJ L 277/10, p. 4-7 COMMISSION REGULATION (EU) No 939/2010 of 20 October 2010 amending Annex IV to Regulation (EC) No 767/2009 on permitted tolerances for the compositional labelling

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/314R0492.ELTR OJ L 139/14, p. 1-6 COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 492/2014 of 7 March 2014 supplementing Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council as regards

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 957/2010. av 22. oktober 2010

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 957/2010. av 22. oktober 2010 Nr. 76/4 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 957/2010 2015/EØS/76/02 av 22. oktober 2010 om godkjenning og avslag på godkjenning av visse helsepåstander om næringsmidler

Detaljer

KOMMISJONSDIREKTIV 98/90/EF. av 30. november 1998

KOMMISJONSDIREKTIV 98/90/EF. av 30. november 1998 Nr. 3/167 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSDIREKTIV 98/90/EF av 30. november 1998 om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 70/387/EØF om dører i motorvogner

Detaljer

NOR/303R1643.00T OJ L 245/03, p. 7-9

NOR/303R1643.00T OJ L 245/03, p. 7-9 NOR/303R1643.00T OJ L 245/03, p. 7-9 Regulation (EC) No 1643/2003 of the European Parliament and of the Council of 22 July 2003 amending Regulation (EC) No 1592/2002 on common rules in the field of civil

Detaljer

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP. Forslag til KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR.../...

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP. Forslag til KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR.../... KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP Forslag til Brussel, C KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR..../... av [ ] om fastsettelse av tekniske krav og administrative framgangsmåter for ikkekommersielle luftfartsoperasjoner

Detaljer

RAPPORT FRA HAVFORSKNINGEN

RAPPORT FRA HAVFORSKNINGEN Nr. 16-2011 RAPPORT FRA HAVFORSKNINGEN www.imr.no Evaluering av Referanseflåten Innhold Innledning... 3 Evalueringskomiteens mandat... 3 Saksliste for evalueringskomiteen...4 Bakgrunn... 4 Kostnader og

Detaljer

VEDLEGG. Grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler( 1 ) Avsnitt 1: Nitrat Næringsmidler( 1 )

VEDLEGG. Grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler( 1 ) Avsnitt 1: Nitrat Næringsmidler( 1 ) VEDLEGG for visse forurensende stoffer i næringsmidler( 1 ) Avsnitt 1: Nitrat (mg NO 3 /kg) 1.1 Frisk spinat (Spinacia oleracea)( 2 ) Høstet 1. oktober til 31. mars Høstet 1. april til 30. september 3000

Detaljer

VEDLEGG. M7 «Avsnitt 1: Nitrat. Grenseverdier (mg NO 3 /kg) Salat dyrket på friland. Avsnitt 2: Mykotoksiner

VEDLEGG. M7 «Avsnitt 1: Nitrat. Grenseverdier (mg NO 3 /kg) Salat dyrket på friland. Avsnitt 2: Mykotoksiner VEDLEGG B Grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler( 1 ) M7 «Avsnitt 1: Nitrat Grenseverdier (mg NO 3 /kg) 1.1 Frisk spinat (Spinacia oleracea)( 2 ) 3500 1.2 Konservert, dypfryst eller

Detaljer

NOR/309R1025.00T OJ L 283/09, p. 30-32

NOR/309R1025.00T OJ L 283/09, p. 30-32 NOR/309R1025.00T OJ L 283/09, p. 30-32 COMMISSION REGULATION (EC) No 1025/2009 of 29 October 2009 refusing to authorise certain health claims made on food, other than those referring to the reduction of

Detaljer

NOR/305R T OJ L 329/05, p. 4-7

NOR/305R T OJ L 329/05, p. 4-7 NOR/305R2049.00T OJ L 329/05, p. 4-7 COMMISSION REGULATION (EC) No 2049/2005 of 15 December 2005 laying down, pursuant to Regulation (EC) No 726/2004 of the European Parliament and of the Council, rules

Detaljer

Nr. 53/146 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 995/2001. av 22. mai 2001

Nr. 53/146 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 995/2001. av 22. mai 2001 Nr. 53/146 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 24.10.2002 NORSK utgave KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap,

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 17/97. av 8. januar 1997

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 17/97. av 8. januar 1997 9.7.1998 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr.27/49 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 17/97 av 8. januar 1997 om endring av vedlegg I, II, III og IV til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om

Detaljer

Nr. 35/510 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 862/2007. av 11.

Nr. 35/510 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 862/2007. av 11. Nr. 35/510 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 862/2007 2012/EØS/35/33 av 11. juli 2007 om Fellesskapets statistikk over inn- og utvandring og internasjonal

Detaljer

AVTALE OM REPUBLIKKEN BULGARIAS OG ROMANIAS DELTAKELSE I DET EUROPEISKE ØKONOMISKE SAMARBEIDSOMRÅDE

AVTALE OM REPUBLIKKEN BULGARIAS OG ROMANIAS DELTAKELSE I DET EUROPEISKE ØKONOMISKE SAMARBEIDSOMRÅDE 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 16 norwegischer Vertragstext NO (Normativer Teil) 1 von 21 AVTALE OM REPUBLIKKEN BULGARIAS OG ROMANIAS DELTAKELSE I DET EUROPEISKE ØKONOMISKE SAMARBEIDSOMRÅDE

Detaljer

Nr. 23/428 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSVEDTAK NR. 1753/2000/EF. av 22. juni 2000

Nr. 23/428 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSVEDTAK NR. 1753/2000/EF. av 22. juni 2000 Nr. 23/428 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, særlig

Detaljer

Nr. 37/92 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 22. september 2008

Nr. 37/92 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 22. september 2008 Nr. 37/92 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK 2015/EØS/37/09 av 22. september 2008 om utarbeiding av standardskjemaet for rapportering nevnt i artikkel 17 i europaparlaments-

Detaljer

Nr. 5/258 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1992/2006. av 18.

Nr. 5/258 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1992/2006. av 18. Nr. 5/258 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 26.1.2012 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1992/2006 2012/EØS/5/41 av 18. desember 2006 om endring av rådsforordning (EØF) nr. 1408/71

Detaljer

23.3.2006 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/36/EF. av 26. mai 2003

23.3.2006 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/36/EF. av 26. mai 2003 Nr. 15/77 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/36/EF 2006/EØS/15/15 av 26. mai 2003 om 25. endring av rådsdirektiv 76/769/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om begrensning av markedsføring

Detaljer

20.3.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2004/12/EF. av 11. februar 2006

20.3.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2004/12/EF. av 11. februar 2006 20.3.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 14/295 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2004/12/EF 2008/EØS/14/36 av 11. februar 2006 om endring av direktiv 94/62/EF om emballasje og emballasjeavfall(*)

Detaljer

Nr. 10/28 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2004/78/EF. av 29. april 2004

Nr. 10/28 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2004/78/EF. av 29. april 2004 Nr. 10/28 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 21.2.2008 KOMMISJONSDIREKTIV 2004/78/EF 2008/EØS/10/6 av 29. april 2004 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/56/EF om varmeanlegg

Detaljer

NOR/ 310R0072.00T OJ L 23/2010, p. 1-5 COMMISSION REGULATION (EU) No 72/2010 of 26 January 2010 laying down procedures for conducting Commission

NOR/ 310R0072.00T OJ L 23/2010, p. 1-5 COMMISSION REGULATION (EU) No 72/2010 of 26 January 2010 laying down procedures for conducting Commission NOR/ 310R0072.00T OJ L 23/2010, p. 1-5 COMMISSION REGULATION (EU) No 72/2010 of 26 January 2010 laying down procedures for conducting Commission inspections in the field of aviation security KOMMISJONSFORORDNING

Detaljer

Nr. 37/140 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende RÅDSDIREKTIV 2001/23/EF. av 12. mars 2001

Nr. 37/140 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende RÅDSDIREKTIV 2001/23/EF. av 12. mars 2001 Nr. 37/140 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, særlig artikkel 94, under henvisning

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 19 ISSN 1022-9310. 15. årgang 10.4.2008 EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 19 ISSN 1022-9310. 15. årgang 10.4.2008 EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 19 15. årgang 10.4.2008 2008/EØS/19/01 2008/EØS/19/02 2008/EØS/19/03 2008/EØS/19/04

Detaljer