TRYGGHET LÆRING GLEDE Der voksne er tilstede!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TRYGGHET LÆRING GLEDE Der voksne er tilstede!"

Transkript

1 Årsplan Tveit barnehage

2 Innhold... 3 BARNEHAGENS KONTAKTOPPLYSNINGER, BELIGGENHET OG TILBUD. 3 BARNEHAGENS VISJON OG VERDIGRUNNLAG... 4 BARNEHAGENS INNHOLD... 6 OMSORG:... 6 LEK:... 6 LÆRING:... 7 DANNING:... 8 BARNS MEDVIRKNING:... 9 MANGFOLD, LIKESTILLING OG TILRETTELAGT TILBUD... 9 GOD FOLKEHELSE FAGOMRÅDENE PROSJEKTARBEID OVERGANG BARNEHAGE SKOLE SATSINGSOMRÅDER 2015/ TILKNYTNING OG VENNSKAP BEVEGELSE EN VERDEN AV MULIGHETER TRADISJONER/FELLESAKTIVITETER DOKUMENTASJON OG VURDERING BARNEHAGENS SAMARBEID MED FORELDRENE PERSONALOVERSIKT Begynnelsen Gi barnet rett til å leke og lære til å drømme og forme leve og være Bare der, hvor barn kan føle seg trygge gror det som de gamle kalte for lykke Carl Scharnberg (1990) 2

3 RAMMER, LOVVERK OG STYRINGSVERK Tveit barnehages årsplan bygger på Lov om barnehager, Rammeplan for barnehagen, Askøy kommunes kvalitetsplan for barnehagene på Askøy og Vedtektene for barnehagene i Askøy kommune. Årsplanen er først og fremst et arbeidsredskap for personalet informasjon til foreldre om barnehagens pedagogiske tilbud grunnlag for kommunens tilsyn med barnehagen informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid til eier, politikere, kommune, barnehagens samarbeidsparter og andre interesserte Som en viktig del av årsplanen vil det lages månedsbrev fra hver avdeling med en oppsummering av hva som har vært tema på avdelingen den måneden og hvilke grovplaner avdelingen har for neste måned. Dette skal være planer utifra barnas innspill og interesser sammen med personalets vurdering av barnas behov og det vi ønsker å gi barna innspill om. Her vil også arbeidet med fagområdene konkretiseres. Vi har som vedlegg til årsplanen et informasjonshefte som beskriver barnehagens tilbud, samarbeidsmøter med foreldrene og andre samarbeidspartnere og gir en del praktiske opplysninger. Barne hageloven Rame- plan Lokal Rrammeplan for Askøybarnehagene Årsplan for Tveit barnehage Infohefte for Tveit bhg Månedsbrev fra avdelingene BARNEHAGENS KONTAKTOPPLYSNINGER, BELIGGENHET OG TILBUD Adresse: Kollevågvegen 201, 5310 Hauglandshella E-post: Hjemmeside: Avdelinger Telefon e-post Vepsebolet Maurtuen Revestuen Harestuen Kontor Tveit barnehage har Tveit kirke, Tveit skole og Lykketrollet barnehage som nærmeste naboer. Rundt barnehagen er det flere store byggefelt. 3

4 Bak barnehagen er det et stort naturområde. Rett bak huset har personalet og foreldre laget til et aktivitetsområde med disser, klatretau, klatrestige, gapahuk og bålplass. Dette området kaller vi Klatreskogen og den blir flittig brukt. Barnehagen går ofte på tur i nærmiljøet, i Tveitevågen, i Kollevågen og på selve Tveit. Vi ønsker at Tveit barnehage skal være et sted der både barn og voksne trives. Vi er tilstede for barna i hverdagen og er opptatt av at barna skal oppleve vennskap og få gode relasjoner til andre barn og voksne Vi lytter til barna og lar dem få sette sitt preg på hverdagen Barna opplever mestring på å være sammen og forholde seg til hverandre på en god måte Vi er mye ute og beveger oss i variert terreng Vi ønsker å ha gode relasjoner til foreldrene for å kunne samarbeide om å gi barna en best mulig oppvekst og utvikling Vi håper at barna senere i livet, vil tenke tilbake på barnehagen som et godt sted å være. Alt dette står det mer om videre i årsplanen. BARNEHAGENS VISJON OG VERDIGRUNNLAG Askøy Kommune sin visjon: Tett på utviklingen Tett på menneskene Tveit barnehage sitt motto: Askøy kommune har følgende verdier: RAUS INTERESSERT KOMPETENT MODIG. Barnehagens motto er i tråd med kommunens visjon og verdier og formidler på lik linje med kommunen et ønske om å levere gode tjenester til våre brukere. I Tveit barnehage har personalet sammen kommet frem til verdiene Trygghet, Læring, Glede som skal gjelde for alt vårt arbeid i forhold til barn, foreldre og kollega og skal si noe om hvilket syn vi har på de ulike gruppene i barnehagen. TRYGGHET Barna: Tveit barnehage skal være et trygt og sikkert sted å være både inne og ute, samtidig som det fysiske miljøet skal by på utfordringer tilpasset barnas alder og utvikling. Barna skal bli godt tatt i mot om morgenen og få støtte og utfordringer i løpet av 4

5 dagen. Vi ønsker at barna skal være trygge og utvikle god selvfølelse som gir dem mot til å ytre sine tanker og delta i et demokratisk samfunn. Foreldrene: Foreldrene skal bli tatt i mot på en vennlig måte. Personalet skal kunne fortelle fra barnas hverdag slik at foreldrene kan føle seg trygge på at barna blir ivaretatt på en god og profesjonell måte. Foreldrenes meninger skal bli tatt på alvor. Vi ønsker at foreldrene skal føle så stor trygghet at de deler nødvendig informasjon som er viktig å kjenne til, for å gi barnet en best mulig hverdag. Startsamtalen gir et godt grunnlag for denne kontakten. Foreldrene skal også føle seg trygg på at personalet på en god måte kan formidle eventuelle bekymringer for barnets utvikling eller har saker som er knyttet til deres foreldrerolle. Vi ønsker at vi sammen kan finne gode løsninger til barnets beste. Kollegaer: Personalet skal jobbe i et fysisk godt tilrettelagt miljø der det er tilgjengelige hjelpemidler for å unngå for mange belastninger. Personalet skal hjelpe og støtte hverandre og vise respekt for hverandres meninger. Vi ønsker at alle skal føle seg trygge nok til å be om hjelp og tilrettelegging når det føles nødvendig. LÆRING Barna: Tveit barnehage er en arena der grunnlaget for livslang læring legges. Vi har et helhetlig læringssyn der vi ser på barnas læring som en kontinuerlig prosess. Barnet tilegner seg grunnleggende kunnskap og basisferdigheter gjennom sin lek og erfaringer i hverdagen. Vi ser på barn som kompetente selvstendige individer. Vi støtter hvert enkelt barns utvikling ved observasjon, deltakelse og støtte i lek og tilrettelagte aktiviteter. Barnas læring dokumenteres ved kartlegging, bilder og tekst. Foreldrene: Foreldrene kjenner barnet sitt best og kan bidra med verdifull informasjon til barnehagen. Vi ønsker å ha faglige drøftinger med foreldrene som bygger på likeverd og gjensidighet. Vi ønsker at vi skal støtte, lytte og utfordre hverandre til beste for barnet. Kollegaer: Alle i personalgruppen skal holde seg faglig oppdatert, tilegne seg ny kunnskap og stadig være i utvikling. Vi skal planlegge, gjennomføre og evaluere det pedagogiske arbeidet systematisk og arbeide i tråd med lov-og rammeverk. Personalet får jevnlig kompetanseheving gjennom utviklingsarbeid, kurs/opplæring og veiledning. GLEDE Barna: Barna skal få oppleve glede ved å være en del av en gruppe som leker og opplever ting i fellesskap. De skal oppleve å ha venner og de skal få oppgaver og utfordringer som gir mestringsglede. De skal få oppleve at de er viktige aktører i 5

6 fellesskapet og at de kan påvirke sin egen hverdag. Foreldrene: Foreldrene skal få føle glede og stolthet for sitt barn ved at personalet kan fortelle hverdagshistorier som viser barnets utvikling og positive hendelser. Personalet skal møte foreldrene med forståelse og de skal bli ivaretatt i forhold til behov knyttet til egen situasjon. Kollegaer: Personalet skal føle glede over å være en del av et kollegium der alles meninger blir hørt. Alles bidrag er nyttig for helheten og utviklingen. Vi skal samarbeide og ha en delingskultur der vi hjelper og støtter hverandre til å utvikle en best mulig praksis. BARNEHAGENS INNHOLD OMSORG: Hvert barn kommer til barnehagen med sin egen personlighet og sine egne erfaringer. Vår oppgave er å møte barna med respekt og troen på at hvert barn er kompetent og selv kan bidra til utvikling. Vi skal vise barnet at vi bryr oss om det og gir det trøst og utfordringer utifra hvert enkelt barns behov. Dette vil personalet gjøre for å yte god omsorg: Møte barn og foreldre om morgenen med et smil og vennlige ord og fortelle litt om dagen når barnet blir hentet Primærkontaktene skal bli ekstra godt kjent med og ha et spesielt oppfølgingsansvar for noen barn gjennom samtaler, observasjoner og kartlegging Se til at alle barn får dekket sine behov for mat, drikke, hvile og aktivitet, samspill med andre barn Utveksle informasjon om barnet med foreldrene gjennom startsamtalen, daglig kontakt og foreldresamtaler Kjenne barna så godt at de vet når barnet trenger trøst, støtte eller utfordring til å klare selv Se når et barn trenger ekstra støtte og gi det tid til å sette ord på opplevelser og følelser gjennom samtaler og tegning Oppfordre barn til å vise empati og omsorg for hverandre Oppsøke hjelpeapparatet ved behov for veiledning eller annen hjelp til barnet LEK: Leken har en sentral plass i barnehagedagen. Den er en frivillig aktivitet og har en verdi i seg selv. Barn leker fordi det er morsomt og skaper mening. 6

7 Leken er og en arena for læring. I leken bearbeider barna opplevelser og inntrykk og det bidrar til at barna utvikler seg og lærer mens de leker. Dette vil personalet gjøre for å fremme god lek: Store deler av dagen skal settes av til lek både inne og ute Observere leken for å se hvilke roller barna har/får, om de har de lekeferdighetene som trengs for å delta i leken og om noen blir holdt utenfor leken Hjelpe barn som trenger det til å komme inn i leken på en god måte f.eks tilby en rolle Delta i leken for å lære barn lekeferdigheter. Oppfordre/dempe barn utfra observasjoner Gi nye impulser til leken med opplevelser som barna bearbeider på sin måte; bøker, sanger, turer m.m Tilrettelegge det fysiske miljøet for å kunne leke i små grupper Ha tilstrekkelig tilgjengelig utstyr til lek; grov-og finmotorisk, familie-og rollelek, spill, formingsmateriell, bygge-og konstruksjonslek Ha lekegrupper for å danne vennskap, samhold Bruke lek i samlinger og planlagte aktiviteter/prosjekt Vi har stort fokus på leken i samlingsstunder. Vi har egne samlinger som vi kaller Magiske samlinger der utgangspunktet er et eventyr/sang/fortelling. Barna sine innspill skal tas med og alle skal leke seg gjennom historien. Vi har laget til et eget rom som er innredet slik at det stimulerer fantasien. Det heter «Det Magiske Rommet». Her er det ulike lys og lydeffekter. Den voksne skaper spenning og forventning med å kle seg ut og bruke stemmen på ulike måter. Magiske samlinger kan også være på avdelingene. Det viktigste er at barna opplever innholdet i samlingen som kjekt og spennende. LÆRING: Læring bidrar til at barna vokser og utvikler seg som frie, opplyste, selvstendige og ansvarlige personer. Barn lærer hele tiden. Læring skjer alltid i samspill vi blir påvirket av personer eller annen ytre påvirkning, ved at vi eksperimenterer og finner ut av ting, ved at vi leser eller mottar inntrykk fra bilder, musikk, teater, lek, samhandling med andre barn og voksne m.m. Barn lærer best gjennom egne erfaringer. De voksne må observere og kartlegge det enkelte barns utvikling og tilrettelegge/stimulere til videre utvikling. 7

8 Dette vil personalet gjøre for å fremme læring: Samtale med barna i rutinesituasjoner som stell, garderobe, måltid Veilede og støtte barna i overganger fra en aktivitet til en annen som f.eks fra måltid til garderobe Ha lekegrupper der de voksne setter sammen mindre grupper med barn og har tema for leken som familielek, motorisk lek, spill, konstruksjon. En voksen deltar i leken Samlinger med ulike tema der barna skal være aktive deltakere Ikke nødvendigvis ha et svar på alle spørsmål som dukker opp, men undre seg sammen med barna. Ha aldersdelte grupper, førskolegruppe, språkgrupper Sette av tid til barnas egenlek der de voksne deltar i leken eller er i nærheten Observere barnas lek for å få innspill til å planlegge aktiviteter utfra barnas interesser og behov Bruke punktene under fagområdene som utgangspunkt for opplevelser DANNING: Danning hører naturlig sammen med omsorg, læring og lek. «Danning er en livslang prosess som blant annet handler om å utvikle evne til å reflektere over egne handlinger og væremåter. Danning skjer i samspill med omgivelsene og med andre og er en forutsetning for meningsdanning, kritikk og demokrati.»(rammeplanen) Vi har sammen med foreldrene satt fokus på følgende punkt: Vise omsorg Respektere hverandre og hverandres eiendeler Ansvar og delaktighet Høflighet: - si hei/hadet - takke for maten - vente på tur - dele - rydde Dette vil personalet gjøre for å fremme danning: Være gode rollemodeller/ oppfordre barn til å si hei og hadet, takke for mat, spørre om noen kan sende f.eks. pålegg, sitte i ro med bordet, vente på tur, dele m.m Rose barna når de gjør eller sier positive ting Lese bøker/ha samtale eller ha rollespill som handler om å være sammen Sette i gang lekegrupper. Være støttespiller i leken og passe på at alle barn får delta i fellesskapet La barna få oppgaver som å dekke på bord, rydde etter seg og andre Oppfordre barn til å hjelpe hverandre Oppfordre barna til å komme med sine synspunkter og innspill i lek og samlinger samtidig som de blir oppfordret til å lytte til de andre 8

9 BARNS MEDVIRKNING: Barna har rett på å få medvirke når barnehagens hverdag og aktiviteter skal planlegges og vurderes. De skal bli spurt om deres meninger og deres synspunkter skal bli vektlagt i samsvar med deres alder og modenhet. Barna har rett til å ha sine egne meninger, tanker og følelser og skal respekteres for det. Personalet skal bli så godt kjent med de minste barna at de kan tolke deres uttrykk. Samtidig må barna lære at deres ønsker ikke alltid kan oppfylles eller at ønsker må utsettes til en annen gang. Dette er en viktig del av det å delta i et demokratisk samfunn. Barna skal føle seg betydningsfulle og få styrket sin selvfølelse. Medvirkning er en viktig del av danningsprosessen. Dette vil personalet gjøre for å fremme barns medvirkning: Lytte aktivt til barnas verbale og nonverbale uttrykk og ta det de sier på alvor Gi barna tid til å uttrykke seg Følge opp avtaler vi har inngått med barna Ta barna med i planlegging og evaluering av felles aktiviteter, innhold i grupper/prosjekter. Barna skal merke at deres innspill blir tatt hensyn til Oppfordre barna til å lytte til hverandre og se ting fra den andres side Hjelpe barna til å forstå at de ikke alltid kan få gjennomslag for sine ønsker Ta barnas følelser på alvor og gi barna mulighet til å velge leker, mat, klær så langt det er mulig Ta begge parters meninger på alvor i konflikter og hjelpe dem til å komme frem til en løsning som kan være god for begge parter Noen ganger er det barnas egne bilder som blir hengt opp i garderoben for å vise hva de har opplevd den dagen Ha barnesamtaler med alle førskolebarna før overgang til skole MANGFOLD, LIKESTILLING OG TILRETTELAGT TILBUD Barnehagen gjenspeiler dagens samfunn og har et mangfold i forhold til kultur, alder, kjønn, trosretning og funksjonsnivå. Alle barn som kommer til barnehagen skal oppleve trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd. Personalet har ansvar for at alle barn uansett funksjonsnivå, alder, kjønn og familiebakgrunn får oppleve at de selv og gruppen er betydningsfulle personer for fellesskapet. Barnehagen har et særlig ansvar for å forebygge vansker og å oppdage barn med særskilte behov. Dette vil personalet gjøre for å fremme mangfold og likestilling: Belyse likheter og ulikheter mellom kulturene som er representert i barnehagen for å gi barna forståelse og innsikt Bruke sang, musikk og bevegelse, rim og regler som gode innfallsvinkler for felles opplevelser og samhold Observere alle barn og eventuelt i samarbeid med foreldrene henvise barn til videre utredning. Dette kan være vansker med språk, motorikk, atferd, samhandling 9

10 Tilrettelegge og organisere for at barn med særskilte behov får den hjelpen de trenger Lytte, støtte og utfordre barna for å fremme positiv utvikling Rose og fremme positive handlinger som motvirker avvisning, mobbing og vold La alle barn uavhengig av kjønn bli presentert for og få mulighet til å delta i aktiviteter GOD FOLKEHELSE Askøy kommune jobber aktivt for at innbyggerne skal ha god helse både psykisk og fysisk. For barnehagen betyr det at vi skal jobbe aktivt for at alle barn skal inkluderes i fellesskapet. Vi skal ha et godt samarbeid med foreldrene og være behjelpelig med å formidle hjelp dersom barn eller foreldre trenger det. I startsamtalene kan vi få nødvendig informasjon om barnas og familiens fysiske og psykiske helse. Barnehagen har en viktig samfunnsoppgave med å forebygge diskriminering og mobbing. Fokus på danning og vennskap og de voksnes deltakelse i lek vil forebygge mobbing. De voksne må hele tiden observere og analysere miljøet og sette i gang tiltak dersom mobbing blir påvist. Det er utarbeidet en handlingsplan for barnehagene på Askøy som gir oss prosedyrer på hvordan vi i samarbeid med foreldrene forholder oss dersom mobbing foregår i barnegruppen. Vi skal legge til rette for fysisk aktivitet både inne og ute og være ute minst en time hver dag. Barnehagens uteområde er stort og variert og gir barna ulike erfaringer. Vi skal lære barna å vaske hender før måltid og etter toalettbesøk og tilby sunn mat med frukt og grønnsaker. Foreldrene oppfordres til å lage sunne og næringsrike matpakker til frokost. FAGOMRÅDENE I Rammeplanen er det beskrevet 7 fagområder som barna skal få kjennskap til i løpet av året. Hvert fagområde dekker et vidt læringsfelt og vil sjelden opptre isolert. Flere områder vil ofte være representert samtidig i samlinger/prosjekter og i forbindelse med hverdagsaktiviteter og turer i nærmiljøet. Alt arbeid i barnehagen må tilrettelegges utifra barnas alder og modenhet. Det meste vil være felles for alle aldersgrupper og noe vil komme i tillegg for barna på storbarnsavdelingene. Også innenfor aldersgruppene vil det bli ulikheter. Det er barnehagens ansvar å skape progresjon i barns læring. Månedsbrevene vil beskrive mer detaljert hva hver avdeling med sine aldersgrupper gjør i forhold til fagområdene. 10

11 1. Kommunikasjon, språk og tekst: Aktivitet For 0-3 år For 3-6 år Være lydhøre for barnas ytringer og gi respons Synge enkle sanger Synge sanger med flere vers Ha bøker tilgjengelig/lese/se i bøker Lese lengre fortellinger Rim og regler Takt og rytme Benevne ord og begreper ved stell, måltid, påkledning, matlaging Språkgrupper med språkkasser/snakkepakken/språksprell Språkgrupper med konkreter og bilder fra språkkasser Lære enkle ordbegreper og sanger fra de ulike kulturene Gode samtaler Barnesamtaler med førskolebarna Fakta og begreper Oppmuntre barna til å lekeskrive og kjenne igjen bokstaver og tall Bruke PC: lekeskrive og sende mail Høre på lydbøker 2. Kropp, bevegelse og helse Aktivitet For 0-3 år For 3-6 år Gi fysisk nærhet og kroppskontakt God balanse mellom hvile og aktivitet Korte turer i nærmiljø, skog og mark Lengre turer i nærmiljø, skog og mark Sang og regler med bevegelse Dans Dans og sangleker Hinderløyper med ulikt innhold Leke og dramatisere både inne og ute Smake på, spise og lære om mat fra alle barns kultur Tilby sunn og næringsrik mat Hygiene: Vaske hender før mat, etter toalettbesøk Snakke om og bevisstgjøre på egen kropp Ha finmotorisk trening med ulike verktøy Utfordre på å klare selv 11

12 3. Kunst, kultur og kreativitet Aktivitet For 0-3 år For 3-6 år Tilby barna et variert utvalg av formings-og konstruksjonsmateriell Lage rekvisitter til prosjekter Lage kulisser til skuespill/dramatisering Øve inn roller til skuespill/dramatisering Følge barnas innspill og initiativ til kreativitet og stimulere til videre utforsking La barna få kjennskap til ulike kulturer som er representert i barnehagen: Mat/leker/sanger m.m Ha «Magiske samlinger» 4. Natur, miljø og teknikk Aktivitet For 0-3 år For 3-6 år Bruke naturen og uteområdet omkring barnehagen til alle årstider, oppleve gleden over å være ute og legge merke til svingninger i naturen Bli kjent med lyder og lukter i naturen Få grunnleggende innsikt i natur, miljøvern og samspillet i naturen. Er naturen lik i alle land? Eksperimentere med ulike elementer som jord og vann Lage mat ute La barna få være med og se hvordan ulike verktøy, maskiner blir brukt både inne og ute. Oppfordre til konstruksjonslek La barna få kjennskap og erfaringer med PC, fotoapparat Lekeskrive, lage film på PC 5. Etikk, religion og filosofi Aktivitet For 0-3 år For 3-6 år Lære å ha respekt for dyr, fugler, insekter Lytte etter dyrelyder og undre seg hvilke dyr det er Undre seg sammen med barna Hjelpe barn til å uttrykke ønsker og behov og sette ord på følelser Ha fokus på vennskap, vise respekt for og hjelpe hverandre Markere religiøse høytider og andre livssynsmessige og kulturelle tradisjoner som er representert i barnehagen 12

13 6. Nærmiljø og samfunn Aktivitet For 0-3 år For 3-6 år Snakke om hvor viktig hver og en er for gruppen Ha bildeplansjer med hvert barn sin familie hengende fremme på avdelingen Gå på tur til hvert barns hus Bruke nærmiljøet: lekeplasser, gårder, mate endene Reise med buss og båt Besøke biblioteket Lese og lære om hvilke dyr vi har i Norge og i andre land Gjøre barna oppmerksom på ulike bygninger når vi går på tur Bli kjent med hvordan hus og bygninger ser ut i andre land Bli kjent med ulike bosammensetninger i ulike kulturer Bli kjent med andre institusjoner som er i vårt nærmiljø 7. Antall, rom og form Aktivitet For 0-3 år For 3-6 år La barna delta ved tilbereding og laging av mat Telle 1-5 Telle 1-10 Bli kjent med ulike matematiske begrep for tall, mål, mengde, størrelse, former i hverdagen. Bruke mattesekken Sortere og rydde leker/utstyr Bevege seg i små og store rom Bli kjent med plasseringsbegreper som over, under, mellom, bak, foran, sist, først, osv. PROSJEKTARBEID I tråd med barnehageloven og rammeplanen jobber barnehagen aktivt med barns medvirkning. Barna skal få være med å sette sitt preg på hva som skal skje i barnehagen. Barnas naturlige nysgjerrighet og interesse fører oss inn i ulike verdener. Dette gjør at man noen ganger starter en prosess som ender i kortere eller lengre prosjekter. Når prosjektene tar utgangspunkt i det som fanger barnas interesse, vil det ofte bli arbeidet i små 13

14 grupper. Det er ikke alltid at det er de samme barna som er med i alle prosjekter. Et prosjekt kan handle om hva som helst. Det er ikke viktig hvor det kommer fra det viktige er å gjøre barna til hovedpersoner. Prosjekt er en prosess som involverer barnet på en slik måte at det foregår læring og utvikling. Det krever voksne som tør å ikke vite hvor veien ender og som gir barna tid og mulighet til å reflektere. Det er samtidig viktig at personalet utfra Rammeplan og barns behov har en plan for hvilke tema vi vil presentere for barna. Utfordringen blir å pirre barnas nysgjerrighet slik at de får lyst å være med i prosjektet. Det kan gjøres ved å ha magiske samlinger, spille teater, lese bøker, reise på tur m.m. I et prosjekt vil flere av fagområdene være representert. Det er de voksnes ansvar å gi prosjektet innspill slik at fagområdene blir dekket inn. Gjennom dokumentasjon og refleksjon underveis og i etterkant av et prosjekt må de voksne finne ut hvilke fagområder prosjektet er innom. Dersom fagområder mangler må de voksne være obs på å få med det som mangler i neste prosjekt. Det er ikke alltid det blir et produkt av prosjektet, men det viktigste er at alle barna opplever at deres ideer og utsagn blir hørt og tatt på alvor og at de føler seg som en del av fellesskapet. Alle prosjekt skal ha et læringsmål og de skal evalueres og dokumenteres med bilder og skrift og barnas synspunkter skal være med. Målsettinger med prosjekt: Barna skal få være aktiv i egen læring Barna skal få gå i dybden, få se ting fra flere vinkler og filosofere over ulike innspill Barna skal få et godt samhold seg i mellom For å oppnå dette må de voksne: Lytte i stedet for å snakke Stille spørsmål i stedet for å gi svar Vise nysgjerrighet i stedet for å gi informasjon Oppmuntre til utforskning i stedet for å overføre kunnskap I tillegg må de voksne passe på at alle barna blir oppmerksomme på hverandre, lytter og hjelper hverandre. OVERGANG BARNEHAGE SKOLE Barnehage og skole samarbeider om en god overgang til skolen. Barnehagen forbereder barnet til skolestart og skolen er klar til å ta i mot 6-åringen. Askøy Kommune har utarbeidet en handlingsplan og rutine for dette arbeidet som inneholder et forpliktende samarbeid mellom barnehager og skoler for å sikre en best mulig skolestart for barna(«fra barnehage til skole»). Den inneholder rutiner for samarbeidsmøter, felles foreldremøter, overlevering av informasjon fra barnehage til skole. Handlingsplanen tar 14

15 utgangspunkt i Rammeplan for barnehager og Kunnskapsløftet for skolene og beskriver hva barnehagebarna skal ha med seg av grunnleggende kompetanse for best mulig å tilegne seg kunnskap, ferdigheter og holdninger når de starter på 1.trinn. Det er laget et årshjul som både barnehager og skoler skal følge. (Handlingsplan og rutine ligger på barnehagens hjemmeside.) I september har Tveit skole og de omliggende barnehager et møte der vi blir enig om ulike treffpunkt i løpet av året. Vi blir og invitert med på samarbeidsmøter på andre skoler dersom vi har barn som skal begynne der. Førskolebarna fra Revestuen og Harestuen møtes 1-2 ganger i uken der de jobber med ulike tema/områder fra «Lese og skriveglede» som er vedlegg til handlingsplanen: Rollelek/vennskap Fin- og grovmotorikk Begreper Auditiv trening (lyttetrening) Rytme Mange av disse temaene jobber de like mye med ute som inne. Foreldrene til førskolebarna vil få egne informasjonsskriv om innholdet i førskolegruppen. Førskolegruppen vil ha noen aktiviteter som bare er deres. I desember reiser de til byen for å se på «Nøtteknekkeren» i Grieghallen. På våren kommer det elever fra Tveit skole som vil lese for barna og spise med dem. I mai/juni vil også førskolegruppen ha sin egen avslutningsfest og de vil overnatte i barnehagen en natt. SATSINGSOMRÅDER 2015/16 For dette barnehageåret har vi valgt å ha fokus på 3 områder: TILKNYTNING OG VENNSKAP Etter sommerferien begynner det mange nye små barn på Maurtuen og Vepsebolet. Det kan være skremmende for noen å måtte forholde seg til så mange nye voksne og barn. Det er derfor helt nødvendig å sette av god tid til å bli kjent med hverandre. Det er også mange barn som flytter fra småbarnsavdelingene til Revestuen og Harestuen. Selv om de er kjent i barnehagen og har vært mye på besøk nede, kan det 15

16 være skremmende å være på en avdeling med mange flere barn og andre voksne å forholde seg til. På alle avdelingene blir det nye barnegrupper der barna skal bli kjent med nye barn og voksne. Det dannes nye relasjoner og vennskap og personalets rolle og arbeid vil ha avgjørende betydning for hvordan resten av barnehageåret vil bli. Klarer vi å skape gode relasjoner kan vi forebygge diskriminering og mobbing. Våre arbeidsmetoder er beskrevet under: Våre verdier, Omsorg, Lek, Læring og Danning som står tidligere i planen. våre verdier danning Tilknytning og vennskap omsorg læring lek BEVEGELSE Det er av stor betydning for videre utvikling at barna fra de er helt små, blir godt kjent med sin egen kropp, blir vant til å være i bevegelse og får kjennskap til hvordan de kan ta vare på seg selv. Hjerneforskning viser at kroppskontakt og bevegelse stimulerer og utvikler hele mennesket både fysisk og psykisk. God finmotorikk er viktig for utvikling av lese- og skriveferdigheter. Våre arbeidsmetoder er beskrevet under: Fagområdet kropp, bevegelse og helse, God folkehelse som står tidligere i planen. kropp, bevegelse, helse god folkehelse Bevegelse grov- motorikk fin- motorikk 16

17 EN VERDEN AV MULIGHETER I vår barnehage er mange kulturer representert. Noen barn har en forelder/foresatt fra et annet land/kultur og noen har begge foreldre/foresatte fra et annet land/kultur. Noen få er født i et annet land. Vi ønsker at alle barna og foreldrene skal føle seg velkommen og som en del av fellesskapet. Barna vil gjennom kjennskap til hverandre få større forståelse og respekt for de ulikheter og likheter som finnes mellom mennesker. Landene som er representert i år er: Norge, Danmark, Island, Somalia, Spania, Irak, Afghanistan, Kina, Palestina, Filipinene, USA, Kenya, Botswana. Fra alle disse kulturene er det masse spennende å lære mer om. Det gir oss «en verden av muligheter». Vi vil derfor ha dette som tema hele året både på avdelingene og i gruppene på tvers av avdelingene. Temaet vil være utgangspunkt for de fleste prosjektene dette året. På foreldremøte kom foreldrene med mange gode innspill til hva vi skal legge i begrepet kultur. Sammen med personalet har vi landet på: høytider, tradisjoner språk, eventyr, bøker, dramatisering mat, kosthold skikk og bruk En verden av muligheter klær, klima historie, flagg, religion lek, leker, fritid musikk, dans, drama Dette er hovedpunktene vi skal gripe fatt i. Vi ønsker i stor grad å samarbeide med de aktuelle foreldrene om hva som er ønskelig og kjekt å trekke frem. Barnas interesse vil også prege innholdet. På småbarnsavdelingene vil ikke alle punktene være like aktuell som for de på storbarnsavdelingene. For de aller minste barna (1-åringene) vil tilknytning, vennskap og bevegelse være det viktigste i tillegg til alle de hverdagslige rutinene. Men sang, regler, eventyr og lek er en naturlig del av barnehagen for alle. Hvordan dette blir bearbeidet på avdelingene og gruppene vil komme frem i månedsbrevene. 17

18 TRADISJONER/FELLESAKTIVITETER Aktiviteter Dato Brannvern Uke 42: okt FN-dagen (alle foreldre inviteres til betasuppe og Torsd.22 okt. salgsutstilling av barnas produkter til inntekt for FORUT sin barneaksjon Juleevangeliet (de eldste) Uke 49: 30.nov - 4.des. Nissefest Fred.4.des Lucia (foreldrene inviteres til å delta på luciafrokost Fred.11.des kl.8.15) Karneval Fred 19.febr. Påskeevangeliet (de eldste) Tirsd.24.mars Vårpuss Uke 19: mai Mai-leker Onsd.12.mai Aktivitetsdag sammen med foreldre kl En dag i mai/juni Trafikkdager (de eldste) mai Sommerturer i aldersdelte grupper Uke 20 og 22 Sommerfest ute for barn, foreldre og søsken kl Onsd.7.juni Arrangeres av samarbeidsutvalget og personalet Foreldrene har ansvar for mat og bevertning, personalet og barna for underholdning Overnatting med førskolegruppen En torsd på våren DOKUMENTASJON OG VURDERING Dokumentasjon skal inngå som en naturlig del av arbeidet i barnehagen. Dokumentasjon gir barna bekreftelse på opplevelser og gir foreldrene innsikt i barnas hverdag. Dokumentasjon hos oss er: Referat fra møter og foreldresamtaler Barns tegninger og foto dokumenterer hverdagen og spesielle pedagogiske aktiviteter i barnehagen Månedsbrevene dokumenterer planer og hva som har skjedd den forrige måneden Tekster og bilder i garderoben dokumenterer hva som har skjedd den dagen eller uken Utstillinger og forestillinger på fellesarrangementer kan dokumentere noen av aktivitetene barna er med på På utedag med foreldrene kan foreldrene ved egen opplevelse få kjennskap til barnehagens arbeid/aktiviteter 18

19 Barnehagen skal systematisk vurdere sitt arbeid for å sikre kvalitet og utvikling. Personalet, barn og foreldre skal gis mulighet til å delta i vurderingsarbeidet. Personalet vurderer sitt arbeid: På avdelingsmøtene 1 gang i uken vurderer vi barnas trivsel, gruppedynamikk og samspill i gruppen, fysisk miljø på avdelingen, voksenrollen. 1 gang i mnd vurderes arbeidet ved gjennomgang av månedsplan og et fast vurderingsskjema. På personalmøter 2 ganger i året ved gjennomgang av årsplan Medarbeiderundersøkelse hver vår. Det lages handlingsplan for videre utvikling På etasjemøter vurderes samarbeidet mellom avdelingene i samme etasje Barn får komme med sine innspill/meninger: I daglige samtaler Ved planlegging og avslutning av prosjekter. Her brukes faste planskjema Barneintervju med førskolebarna før foreldresamtaler i forbindelse med overgang barnehage skole Tolking av de minste barnas uttrykk Foreldre vurderer barnehagens arbeid: Ved foreldresamtaler 2 g i året Brukerundersøkelse i mars hvert år. Resultatet behandles i SU og det lages handlingsplan for videre utvikling På foreldremøte/ved spørreskjema mai/juni hvert år. Resultatet tas med når ny årsplan skal utarbeides Ved daglig kontakt For å kunne gå grundigere gjennom enkelte sider av barnehagens virksomhet velger vi ut noen områder som vi vurderer spesielt over 3 år. Disse områdene er tema på vurderingsskjema, skjema for foreldresamtalene og foreldremøte/spørreskjema på våren. Tema for vurdering dette barnehageåret: Barnehagens verdier: Trygghet Læring Glede Hvordan kan barn, foreldre og ansatte merke at vi gjør det vi sier at vi gjør? Dette er tema for vurdering for en 3 årsperiode der vi bruker de samme skjemaene hver gang. Samarbeid mellom avdelingene i samme etasje og på hele huset. Hvem Hva Hvordan Når Personalet Verdiene Samarbeid Egen vurdering med vurderingsskjema Referat fra etasjemøter som tas frem igjen på neste møtet Avdelingsmøte siste uke hver mnd Etasjemøter på personalmøter 2g Foreldre/ foresatte Barn Verdiene Trivsel/gode opplevelser Foreldresamtaler. Skjema med spørsmål om verdiene Anonyme spørreskjema på hver avdeling om verdiene Daglige samtaler rundt måltid m.m Tilbakemeldinger når aktiviteter/prosjekter skal evalueres. Faste skjema Planlagte barnesamtaler med førskolebarna med faste spørsmål hvert halvår Oktober og mai Mai Hele tiden Etter planlagte aktiviteter/prosjekt Mars 19

20 BARNEHAGENS SAMARBEID MED FORELDRENE Mål: Vi ønsker å ha så gode relasjoner til foreldrene at vi samarbeider godt om å gi barna en god oppvekst og utvikling. Foreldreråd, samarbeidsutvalg og foreldremøter: Står nærmere beskrevet i barnehagens informasjonshefte. Daglig samarbeid Den daglige kontakten mellom ansatte og foreldre ved bringing/henting er svært viktig for å få et godt samarbeid. Foreldresamtaler Startsamtale med alle nye barns foreldre enten før de begynner eller like etterpå. Tema for samtalen er tiden med barnet fra svangerskap til det begynner i barnehagen, oppdragelse, psykisk helse og bruk av rusmidler. Foreldrene bestemmer selv hvor mye de vil fortelle, men fokuset skal hele tiden være barnas beste. Halvårlige samtaler der vi følger opp det som ble snakket om i startsamtalen, utveksler erfaringer og informasjon om barnets utvikling og trivsel i barnehagen Styrer kan ved behov og ønske være med på samtalene Foreldrene vil få et skjema med punkter som blir utgangspunktet for samtalene Personalet bruker «Alle med» som er et observasjonsverktøy som viser hvor barnet befinner seg i forhold til sin alder innenfor ulike utviklingsområder som: lek, trivsel, hverdagsaktiviteter, sansing/motorikk, språk, sosio/emosjonell utvikling Foreldrene kan også bli spurt om å svare på ulike skjema i forhold til eget barn, f.eks.: ASQ og ASQ-SE. Dette er kartleggingsverktøy som foreldrene fyller ut og som kan hjelpe barnehagen til å tilpasse hverdagen til barnet og kunne forebygge psykiske vansker/utviklingsvansker så tidlig som mulig. Her vil PPT være behjelpelig dersom vi ser noe som ikke stemmer med forventet utvikling. I god tid før skolestart holdes en foreldresamtale der en avklarer hvilke opplysninger om barnet som skal videreformidles fra barnehagen til skolen Foreldrebesøk i barnehagen Foreldrene er velkommen til å være i barnehagen sammen med barna. Personalet ønsker at foreldrene kan få oppleve barnets hverdag i barnehagen. Det gir større trygghet for foreldrene og bedre kontakt med personalet. Samtidig skal en være obs på at barna kan oppleve dette forskjellig. For noen vil det være forvirrende at foreldrene er for lenge i barnehagen og det kan gjøre avskjeden vanskelig. En god regel er å snakke med personalet på avdelingen og bli enig om hva som fungerer best for ditt barn. Primærkontakt Personalet har hovedansvaret for en gruppe barn hver. Primærkontakten skal ta i mot og eller være til stede når barnet blir hentet og følge med barnet gjennom dagen i lek og hverdagsaktiviteter. 20

21 Dette lar seg ikke alltid gjennomføre pga. vakter, møter, grupper o.a., men de vil likevel ha den beste kontakten med barnet i løpet av dagen. Målet med å ha primærkontakt er å få trygghet blant barna, bli godt kjent med barn og foreldre, og sikre alle barna et godt pedagogisk tilbud. Foreldrene vil bli presentert for sin primærkontakt ved barnehageårets start. Informasjon Muntlig gjennom daglig kontakt eller via telefon Skriftlig gjennom e-post, hjemmeside og oppslag i garderoben Forventninger Som en del av verdiarbeidet har foreldrene og personalet utarbeidet forventninger til hverandre. Disse forventningene blir presentert på foreldremøter og blir revidert etter innspill og behov for endringer fra foreldre og eller personalet. Foreldrene forventer fra personalet at: Barnehagen er et trygt og sikkert sted å være Personalet ser hvert enkelt barn Barna skal oppleve at de har venner Velkomst og avskjed er fin uansett tidspunkt Barna får gode opplevelser inne og ute og opplever mestring Foreldrene får beskjed hvis noe gale skjer med barnet, slik at de kan ta videre beslutning Det er trygge og stabile voksne på avdelingen (fordeles ved sykdom) Barna er ute hver dag Barna får sosial trening og lærer å vise empati Personalet er tilstede både fysisk og mentalt Personalet har et godt arbeidsmiljø Personalet forventer fra foreldrene at: De viser interesse for hva som skjer i barnehagen De kommer direkte til personalet med saker de ønsker å å ta opp De tar seg tid til de små samtalene De viser interesse for barnehagens mål og verdier og leser informasjonen som barnehagen gir De er bevisst sitt oppdrageransvar De er ærlige Det er god kommunikasjon/framsnakk om barnehagen De forteller om ting som har skjedd hjemme/opplevelser og om viktige ting som har skjedd i familien sykdom, død, familieendringer Barna blir holdt hjemme ved dårlig almenntilstand Klær og utstyr er i orden Barna har sunne matpakker 21

22 PERSONALOVERSIKT Maurtuen: Randi Irene Sel Skråmestø, pedagogisk leder Anita Bjerk, barnepleier Torill Meyer, barnepleier Merete Espeseth, assistent 30% Vepsebolet: Eva Stikholmen, pedagogisk leder Inger-Marie Lygre, barne-og ungdomsarbeider Åse Langøy, assistent 80% Merete Espeseth, assistent 60% Harestuen: Laila Solheim Thu, pedagogisk leder Marianne Heimdal, barne-og ungdomsarbeider Lena Kristin Jakobsen, barne-og ungdomsarbeider Anette Bårdsen, barnehagelærer 50% Revestuen: Marianne Helgheim, pedagogisk leder Belinda Vestnes Grøtte, barne-og ungdomsarbeider 80% Ellen Pedersen, barne-og ungdomsarbeider Anette Bårdsen, barnehagelærer 50% Ledelse: Irene Steffensen, styrer Kristin Steffensen, assisterende styrer Renholder: Vigdis Olsen Vikarer: Rebekka Torgersen 22

23 23

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

Plan for Sønnavind

Plan for Sønnavind Plan for Sønnavind 2017-2018 På Sønnavind er det 9 barn født i 2016, 2 jenter og 7 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: Tuba 100% assistent, Maria 40% assistent, Anne 40% konstituert pedagogisk leder og 60%

Detaljer

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE VELKOMMEN TIL OSS - vi har god lek som inkludere alle Hareungan: 47484905 Epost: hareungan@gmail.com Hybelkaninan: 47484906 Epost: hybelkaninan@gmail.com Kontoret:

Detaljer

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage!

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! FAGERHEIM BARNEHAGE ÅRSPLAN 2009 2010 Innledning Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! Barnehagens årsplan bygger på rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Den forteller hva vi ønsker

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

Plan for Vestavind høsten/vår

Plan for Vestavind høsten/vår Plan for Vestavind høsten/vår 2017-18 På vestavind er det 10 barn 5 født i 2015 og 5 født i 2016, 2 jenter og 8 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: David 100% assistent, Hilde 100% assistent og Henriette

Detaljer

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage)

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage) Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger vi sosial og språklig kompetanse. Dette

Detaljer

Kropp, bevegelse og helse

Kropp, bevegelse og helse Kropp, bevegelse og helse Gjennom kroppslig mestring ønsker vi å gi barnet en positiv selvoppfatning. mulighet til å skaffe seg gode erfaringer med varierte, allsidige og utfordrende bevegelser. styrke

Detaljer

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha det bra. Her skal barna

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni 1 Del 2 ÅRSHJUL BRATTÅS BARNEHAGE AS 2012/ 2013 OG 2013/ 2014 2012/ 2013: Etikk, religion og filosofi Oktober, november og desember Januar, februar og mars Kropp, bevegelse og helse Natur, miljø og teknikk

Detaljer

Soneplan for Rød sone

Soneplan for Rød sone Soneplan for Rød sone Barnets tid-ditt og mitt ansvar 2012/2013 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

Pedagogisk Årsplan 2016/2017

Pedagogisk Årsplan 2016/2017 Pedagogisk Årsplan 2016/2017 Danning Barnehagen skal videreføre et helhetlig læringssyn der omsorg og lek, læring og danning skal være grunnlag for barns allsidige utvikling. I Løkebergstua får barn utfordringer,

Detaljer

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og drives av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt til i nærheten av skogsområde, stadion, Hallingmo,

Detaljer

PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme.

PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme. PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme. Vi ønsker at barna i løpet av barnehageårene skal få ulike opplevelser

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi planlagt slik: Tumleplassen 0-2 - få en positiv selvoppfatning

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Barnehageåret 2012-2013 Velkommen til Gamlegrendåsen barnehage 2012-2013. Dette barnehageåret fokuserer vi på omsorg, leik, læring og danning i perioder gjennom året. Vi

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN

JEG KAN!  Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN MÅL: sette enkeltbarnet i fokus! Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle

Detaljer

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 VÅR VISJON: BARNA I SENTRUM INNLEDNING Med utgangspunkt i barnehagens visjon «Barna i sentrum» har vi laget årsplan for barnehageåret 2014 / 2015. Den bygger på Rammeplan

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE Kommunikasjon, språk og tekst 0-3 år Barna skal forstå hverdagsord Barna skal forstå enkle instrukser Barna skal kunne henvende seg verbalt på eget initiativ Barna skal

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013 VENNSKAP OG LEK Barnehagen skal bidra til trivsel i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap (Barnehageloven 1, 3.ledd) PERIODE:VÅR 2013 JANUAR, FEBRUAR, MARS, APRIL,

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer

GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL:

GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL: GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL: 1 2 år Utvikle sin begrepsforståelse ved bruk av det verbale og kroppslige språket. Bli kjent med rytme og sanger

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014?

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Fagområde Mål for barna Hvordan? Bravo Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal lytte, observere og gi respons i gjensidig

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE Ura barnehage Øvermarka 67 8802 Sandnessjøen Telefon: Kontoret (Anita) 750 75 940/950 57 496 Kvitveisen 750 75 942/482 45 991 Blåklokka 750 75 943/482 45 991 Hestehoven/Rødkløveren

Detaljer

Progresjonsplan fagområder

Progresjonsplan fagområder Progresjonsplan fagområder Natur, miljø og teknikk. Målsetning i barnehagen Vi ønsker at alle barn skal oppleve glede av å være ute Vi ønsker å vise barna ulike sider ved i naturen Vi ønsker å lære barna

Detaljer

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015-2016 VÅR VISJON: BARNA I SENTRUM INNLEDNING Med utgangspunkt i barnehagens visjon «Barna i sentrum» har vi laget årsplan for barnehageåret 2015 / 2016. Den bygger på Rammeplan

Detaljer

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN 1-2 år Mål Eksempel Nær Barna skal oppleve et rikt språkmiljø, både verbalt og kroppslig. kommunisere en til en (verbal og nonverbal), og være i samspill voksne/barn, barn/barn. - bevisstgjøres begreper

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Detaljer

JEG KAN! " PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR

JEG KAN!  PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR JEG KAN! " PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage Årsplan 2011-2012 Ervik barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning Lek

Detaljer

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE 1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Halvårsplan 2012 Dette er en halvårsplan for Grønberg barnehage, som

Detaljer

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Med for alle Innhold Vår visjon... 3 Barnehagens pedagogiske grunnsyn... 4 Barns medvirkning:... 4 Fagområdene... 5 Satsningsområdet:... 6 Språklig utvikling:...

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle»

ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle» ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle» 1 Innholdsfortegnelse: Side 2 Innholdsfortegnelse Side 3 Innledning Side 4 Veien videre 2015 Side 5 Vår pedagogiske profil

Detaljer

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling»

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» 1 Strand barnehage Barnehagen er en av 7 kommunale barnehager i Sortland. Vi har 3 avdelinger en forbeholdt barn fra 0-3 år,

Detaljer

TRYGGHET LÆRING GLEDE Der voksne er tilstede!

TRYGGHET LÆRING GLEDE Der voksne er tilstede! Årsplan Tveit barnehage 2014-2015 Innhold... 3 BARNEHAGENS ADRESSE OG TELEFONNUMMER... 3 BARNEHAGENS BELIGGENHET... 3 BARNEHAGENS TILBUD... 4 VURDERING AV ÅRSPLAN 2013/14... 4 VISJONER og VERDIER:... 5

Detaljer

Årsplan for L A N G N E S B A R N E H A G E

Årsplan for L A N G N E S B A R N E H A G E Årsplan for L A N G N E S B A R N E H A G E 2 0 1 3 / 2 0 1 4-1 - ÅRSPLAN 2013/2014 Vårt fokus for i år er : Barns utforsking og samarbeid. Alt arbeid som det legges til rette for skal ha fokus på barns

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010 2011 1 Innhold 1. Hva er åpen barnehage?... 3 2. Barnehagens åpningstider, lokaliteter og beliggenhet... 3 3. Målsetting for Knøttetreff åpen barnehage... 3 4. Omsorg og oppdragelse...

Detaljer

Lære om ulike teknikker innenfor kunst og håndtverk. Digital kreativitet. Musikk, Drama Bruke fantasi og skaperglede

Lære om ulike teknikker innenfor kunst og håndtverk. Digital kreativitet. Musikk, Drama Bruke fantasi og skaperglede Tid Emne Mål Arbeid August September Oktober November Tilvenning/ vennskap Bær, frukt og grønnsaker Barn i Norge Barn i andre land Aksjonsdagen vår Kunst, kultur, kreativitet Barna kommer inn i barnehagerutinene.

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/16 FOR TROLLSKOGEN BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015/16 FOR TROLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015/16 FOR TROLLSKOGEN BARNEHAGE TROLLSKOGEN BARNEHAGE, KANTARELLEN 23, 1405 LANGHUS TLF.: 64 91 18 20-26 1 Innledning Velkommen til et nytt barnehageår! Som vanlig gir årsplanen oversikt over

Detaljer

Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE

Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE Forord Bakgrunn for planen. I 2013 ble «Strategiplan for mer og bedre læring 2013-2017»utarbeidet og iverksatt ved skolene i Nannestad. Høsten 2014 ble

Detaljer

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden.

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden. Innholdsfortegnelse 1. Åpen Barnehage Berger 2. Årstider 3. Lek og læring 4. De syv fagområdene 4.1 Kommunikasjon, språk og tekst 4.2 Kropp, bevegelse og helse 4.3 Kunst, kultur og kreativitet 4.4 Natur,

Detaljer

PERIODEPLAN FOR KREKLING

PERIODEPLAN FOR KREKLING PERIODEPLAN FOR KREKLING April, mai og juni 2015 Satsningsområde: Vennskap Prosjektarbeid Mål: Alle barn skal ha en venn. Å få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen. I samhandling

Detaljer

Ellingsrud private barnehage Årsplan

Ellingsrud private barnehage Årsplan Ellingsrud private barnehage Årsplan 2016-2017 Årsplanen gir informasjon om de overordnede målene barnehagen skal jobbe for, og de tiltak barnehagen skal iverksette for å oppnå disse. Barnehagen er en

Detaljer

Finneidfjord barnehage -Gir barna røtter og vinger

Finneidfjord barnehage -Gir barna røtter og vinger Finneidfjord barnehage -Gir barna røtter og vinger Virksomhetsplan 2016-2019 Innledning. Finneidfjord barnehages virksomhetsplan beskriver hva barnehagen skal arbeide med de neste fire årene. Denne planen

Detaljer

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage Årsplan 2011-201 2012 Årstad Brannstasjon Barnehage INNHOLD Forord Side 3 Barnehagens innledning Side 4 Kap 1 Omsorg Side 5 Kap 2 Danning Side 5 Kap 3 Lek Side 5 Kap 4 Læring Side 5 Kap 5 Barns medvirkning

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Visjon Felles visjon for alle BKF Barnehager er Verdier i fokus. Vi vil legge til rette for at barna får mulighet til å utvikle de beste sidene ved seg selv rett og

Detaljer

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE Oslo kommune Bydelsnavn Barnehagens navn LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 POST@lofthusbarnehage.no 951 94 267 Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen...

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Høst 2012

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Høst 2012 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu Høst 2012 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015 Halvårsplana

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1 1 Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til skog, vann, butikk og tog.

Detaljer

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen.

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen. Det er viktig for oss å ha en avdeling som er et godt og trygt sted å være for barn og dere foreldre. Barna skal bli møtt av positive voksne som viser omsorg og som ser hvert enkelt barn Vi ønsker at barna

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan Venåsløkka barnehage 2012-2013 Forord Vi fortsetter arbeidet med den nye årsplanmalen som har sitt utspring i «Kvalitetutviklingsplanen». Vår årsplan har samme inndeling som den. Hvert kapittel

Detaljer

SYKEHUSBARNEHAGEN INFORMASJONSHEFTE. VELKOMMEN TIL OSS!

SYKEHUSBARNEHAGEN INFORMASJONSHEFTE. VELKOMMEN TIL OSS! SYKEHUSBARNEHAGEN INFORMASJONSHEFTE. VELKOMMEN TIL OSS! OM SYKEHUSBARNEHAGEN. Sykehusbarnehagen liger på hjørnet av Anders Sandvigsgate og Søndre gate i to gule hus innenfor et rødt gjerde. Innkjøring

Detaljer

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER BAMSEBU BARNEHAGE SA Læring har lenge vært et viktig tema i barnehagen. Barna skal gjennom årene de går her bli godt forberedt til å møte skolen og den mer formelle undervisningen

Detaljer

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Søstuggu Høsten 2012

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Søstuggu Høsten 2012 Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Søstuggu Høsten 2012 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2012 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2010-2014. Halvårsplana skal vise

Detaljer

ÅRSPLAN TUSSILAGO BARNEHAGE 2017

ÅRSPLAN TUSSILAGO BARNEHAGE 2017 ÅRSPLAN TUSSILAGO BARNEHAGE 2017 Innhold RAMMER, LOVVERK OG STYRINGSVERK BARNEHAGENS KONTAKTOPPLYSNINGER, BELIGGENHET OG TILBUD BARNEHAGENS VISJONER OG VERDIGRUNNLAG BARNEHAGENS INNHOLD OMSORG LÆRING DANNING

Detaljer

Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage

Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage Årsplan for avdeling Marihøna 0-3 år BARNEHAGEÅRET 2012-2013 Planen gjelder fra oktober 2012 til oktober 2013. Godkjent av SU. Årsplanen skal vise hva vi skal jobbe

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Loftet Høst 2012

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Loftet Høst 2012 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Loftet Høst 2012 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015 Halvårsplana

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære JANUAR JUNI 2014 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 19 barn født i 2008 som vil tilhøre Storeklubben. 13 barn

Detaljer

Årsplan for Jakobsli Familiebarnehage

Årsplan for Jakobsli Familiebarnehage Årsplan 2014-2015 for Jakobsli Familiebarnehage FORORD Velkommen til Jakobsli Familiebarnehage. Jakobsli Familiebarnehage er en privateid barnehage med fire plasser for barn mellom 0-3 år. Barnehagen drives

Detaljer

Året rundt. Gjennomgangstema for året er vennskap, mobbing og anerkjennende kommunikasjon. 1. august 18.november: Nye vennskap

Året rundt. Gjennomgangstema for året er vennskap, mobbing og anerkjennende kommunikasjon. 1. august 18.november: Nye vennskap Året rundt Gjennomgangstema for året er vennskap, mobbing og anerkjennende kommunikasjon 1. august 18.november: Nye vennskap 21.november- 23.desember: Juleforberedelser 2. januar- 17. mars: Lofotfisket

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

Pedagogisk Årsplan 2015/2016

Pedagogisk Årsplan 2015/2016 Pedagogisk Årsplan 2015/2016 Danning Barnehagen skal videreføre et helhetlig læringssyn der omsorg og lek, læring og danning skal være grunnlag for barns allsidige utvikling. I Løkebergstua får barn utfordringer,

Detaljer

Arbeidsmetode: Dagstavle: Vi bruker dagstavle i samling. Der henger det bilder av barna og hva de skal gjøre. Bilder av voksne henger også der.

Arbeidsmetode: Dagstavle: Vi bruker dagstavle i samling. Der henger det bilder av barna og hva de skal gjøre. Bilder av voksne henger også der. PERIODEPLAN PÅ KNALL HØSTEN 2017 Tema: Å skape/bygge gode relasjoner Dagsrytme; NÅR HVA 07.15-07.30 Lunta åpner Knall og Lunta 07.30-08.30 Frokost og frilek 09.30-08.45 Rydding 08.45-09.00 Samling 09.00-09.30

Detaljer

Periodeplan for Kardemommeby og Lønneberget høst/vinter 2013.

Periodeplan for Kardemommeby og Lønneberget høst/vinter 2013. Periodeplan for Kardemommeby og Lønneberget høst/vinter 2013. Dette barnehageåret skal vi ha ett fellestema for hele barnehagen. Det er DU OG JEG, VI OG VERDEN. I vår barnehagen har vi barn med familierøtter

Detaljer

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene ÅRSPLAN 2017-2019 - barnehagen for de gode opplevelsene INNHOLD Barnehagens formål og innhold 2 Barnehagene i Lunner 3 Presentasjon av barnehagen 4 Barnehagens visjon og verdier 5 Satsingsområder/fokusområder

Detaljer

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR PLAN FOR FØRSTE HALVÅR - 2017 VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE DU FINNER OSS I SKOLEGATA 7 2821 GJØVIK VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE Vi er en 6-avdelings barnehage med plass til 147 enheter Barnehagens

Detaljer

MÅL: Barna skal bli kjent med barnehagen og nærmiljøet!

MÅL: Barna skal bli kjent med barnehagen og nærmiljøet! TEMA: Jeg og barnehagen min Periode: august november 2015 Satsningsområde: «Språk, sosial kompetanse og nærmiljø» MÅL: Barna skal bli kjent med barnehagen og nærmiljøet! Delmål: Vi i Martodden jobber mot:

Detaljer

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2011 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014. Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar».

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar». Halvårsplan Barna er inne i deres siste halve barnehage år. Vi går nå en spennende vår i møte. Halvårsplanen vil gjelde fra 1. Februar til barna begynner på skolen. Vi er 18 barn, 3 voksne og 2 ekstraressurser

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

Borgejordet barnehage

Borgejordet barnehage Årsplan Borgejordet barnehage Respekt Omsorg - Samarbeid Borgejordet 74 3269 LARVIK Mail: torunn.hamre@larvik.kommune.no Tlf: 98253214 INNHOLD: Forside Innhold Om barnehagen Lover og planverk Barnehagens

Detaljer

Planleggingsdager 2015 Fredag 15. mai, torsdag 13. og fredag 14. august, mandag 9. og tirsdag 10. november. Løa. Hallingmo. Stallen. Stabburet.

Planleggingsdager 2015 Fredag 15. mai, torsdag 13. og fredag 14. august, mandag 9. og tirsdag 10. november. Løa. Hallingmo. Stallen. Stabburet. Hallingmo og Breidokk er to barnehagehus som samarbeider med felles ledelse. Dette er et prøveprosjekt for dette barnehageåret, og siden vi samarbeider lager vi felles årsplan. Barnehagene ligger sentralt

Detaljer

! I Rosterud blir barna sett og hørt!

! I Rosterud blir barna sett og hørt! Årsplan rosterud 2015/2016 I Rosterud blir barna sett og hørt Velkommen til et nytt barnehage år. Barna i Rosterud blir sett og hørt, det er vår visjon for barnehagen. For å klare dette må personalet være

Detaljer

Velkommen til Tøffe barnehage

Velkommen til Tøffe barnehage Velkommen til Tøffe barnehage Årsplan del 1 2013-1016 FORORD Velkommen til Tøffe Barnehage! Dette er del en av vår årsplan. Denne revideres hvert tredje år. Dokumentet skal gi informasjon om våre langsiktige

Detaljer

FOKUSPLAN 2017 / -18 for Blåklokkene Barnehagens visjon : Den gode barndommen (se en mer utfyllende beskrivelse i barnehagens årsplan)

FOKUSPLAN 2017 / -18 for Blåklokkene Barnehagens visjon : Den gode barndommen (se en mer utfyllende beskrivelse i barnehagens årsplan) FOKUSPLAN 2017 / -18 for Blåklokkene Barnehagens visjon : Den gode barndommen (se en mer utfyllende beskrivelse i barnehagens årsplan) AVDELINGENS FOKUS : Personalet på Blåklokkene har barnet i fokus,

Detaljer

Årsplan Del 2 vår Kilden Barnehage Årsplan del 2

Årsplan Del 2 vår Kilden Barnehage Årsplan del 2 Årsplan 2015-2016 Del 2 vår 2016 Kilden Barnehage Årsplan del 2 2 Innhold ÅRETS SATSNINGSOMRÅDE... 3 HALVÅRSPLAN våren 2016... 4 MEDVIRKNING, dokumentasjon og vurdering... 8 OVERSIKT OVER VIKTIGE DATOER

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu VÅR 2013

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu VÅR 2013 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu VÅR 2013 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2013 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2013-2016. Halvårsplana

Detaljer