Ungdom og Nord/Sør-spørsmål 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ungdom og Nord/Sør-spørsmål 2014"

Transkript

1 Ungdom og Nord/Sør-spørsmål 2014 Undersøkelse gjennomført for LNU Opinion AS November-desember 2014

2 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Metode Utvalgsområde/univers Vektig LNU - Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Ingvill Breivik, internasjonal rådgiver Kartlegge norske ungdommers holdninger til og kunnskap om Nord/Sør-spørsmål Kvantitativ, webpanel Landsrepresentativ undersøkelse, år Data er vektet på alder, kjønn og geografi Antall intervju 600 Feilmargin Ved n=600 må resultatet tolkes innenfor en feilmargin på ± 1,7 og ± 4,0 prosentpoeng. Feilmarginene for undergrupper er større. Se feilmargintabell til slutt i denne rapporten (side 40). Gjennomføring Uke (nov-des) i Rapport levert 27. januar Ansv konsulent Opinion Henrik Høidahl, tlf

3 Om undersøkelsen 2014-undersøkelsen Metode: Kvantitativ, webpanel Utvalg: Landsrepresentativt, år Vekting: Alder, kjønn, geografi Antall respondenter: 600 Feltperiode: Uke (nov/des), undersøkelsen Metode: Kvantitativ, webpanel Utvalg: Landsrepresentativt, år Vekting: Alder, kjønn, geografi Antall respondenter: 607 Feltperiode: November 2011 Ungdoms kunnskap og holdninger innen følgende temaer har blitt analysert: fattigdom i Sør, global klimaproblematikk, hiv/aids, Barnekonvensjonen, handel, flyktninger og bistand. I tillegg har studien sett på ungdoms kilder til informasjon om Nord/Sør-spørsmål og deres ulike former for engasjement i tematikken. I 2011 hadde Opinion ansvaret for datainnsamlingen, og leverte vektede resultattabeller i Excel og rådata i SPSSformat. NordSør-konsulentene brukte resultatene til å utarbeide en rapport med grafiske illustrasjoner av funnene og kommentarer til funnene. Spørreskjemaet som ligger bak undersøkelsen ble utviklet av LNU og NordSørkonsulentene. Her støttet man seg også til dokumentanalyse, hjemmesidene til ulike bistandsorganisasjoner, og det ble gjennomført fire fokusgrupper med ungdom. Innsikten man fikk gjennom fokusgruppene førte til noen justeringer i spørreskjemaet, særlig i svaralternativene på de ulike spørsmålene. Spørreskjemaet inneholder både kunnskapsspørsmål og holdningsspørsmål. I forbindelse med undersøkelsen gjennomført i november-desember 2014 er det Opinion som har hatt ansvaret for datainnsamling og rapportering av resultater i form av denne PowerPoint-rapporten med hovedfunn og grafiske illustrasjoner av funn, der også data fra 2011-undersøkelsen er inkludert for å vise eventuelle endringer fra resultatene i Opinion har også levert vektede resultattabeller i Excel med kryss på relevante bakgrunnsvariabler samt rådata i SPSS-format. 3

4 Hovedfunn Fattigdom i Sør Klima Ungdommene mener at interne forhold er viktigere enn eksterne forhold når det gjelder de viktigste årsakene til fattigdom/manglende utvikling i fattige land. Kultur, arv, frihandelsbarrierer og feilslått bistand blir tillagt mindre vekt. En av fire peker på at det er staten i fattige land som har størst potensial til å få til utvikling i fattige land, mens henholdsvis 1 og 12% mener folkelige bevegelser og sivilt samfunn og næringslivet har mest potensial. Også her er det interne forhold som blir tillagt mer vekt enn eksterne forhold. Ungdom mener framfor alt at det er utdanning som er løsningen på fattigdomsutfordringen. En av tre svarer India på spørsmålet om i hvilket land i verden det bor et størst antall fattige mennesker. Tre av fire svarer Afrika på spørsmålet om i hvilken del av verden vi finner vi de 10 fattigste landene i verden. Nær 2 av 3 mener menneskelige handlinger er den viktigste årsaken til klimaendringen observert i verden i dag. Signifikant flere i 2014 enn i 2011 mener menneskelige handlinger, spesielt CO2-utslipp er viktigst. Signifikant færre i 2014 mener naturlige variasjoner og menneskelige handlinger er like viktige årsaker. Tiltak som endrer forbruk og mer forskning på klimavennlig teknologi skiller seg ut som de viktigste virkemidlene som ungdom mener at den norske staten kan bruke for å bremse klimaendringer. Signifikant flere i 2014 enn i 2011 svarer at det viktigste for verdens klima er at utslippskuttene blir gjort, ikke hvor de blir gjort. Det er først og fremst medlemmer av barne- og ungdomsorganisasjoner (70%) som mener at Norge har et moralsk ansvar. 4

5 Hovedfunn HIV/AIDS Barnekonvensjonen 27% av ungdommene mener at det er kvinner som er mest utsatt for HIV-smitte, i 2011 var andelen 40% Det er med andre ord signifikant færre som nå svarer kvinner, mens det er signifikant flere som svarer at det er menn som er mest utsatt for HIVsmitte. Samtidig er det signifikant flere i 2014 som ikke har noen formening om spørsmålet, noe som indikerer at de ikke vet. Flere i 2014 enn i 2011 mener at Vest-Afrika har den høyeste andelen HIV-smittede i befolkningen, færre i 2014 mener at HIV-smitte øker mest i Sørlige-Afrika. Organisasjonsmedlemsskap betyr lite for kunnskapen om de to spørsmålene knyttet til HIVsmitte. Det er delte meninger om hvem som har det juridiske ansvaret for å sørge for at Barnekonvensjonen blir oppfylt: Omtrent like mange svarer statene som har skrevet under på konvensjonen (2) som FNs Høykommissær for Menneskerettigheter (2). UNICEF er trolig den FN-organisasjonen ungdommene kjenner best til, noe som kan forklare den høye andelen som har svart denne organisasjonen (18%). Ungdom har god kjennskap til barns rettigheter med unntak av organisasjonsfrihet. Relativt stor spredning av svar på spørsmålet om hvilke to land i verden som har ikke skrevet under på Barnekonvensjonen, noe som tyder på at temaet preges av usikkerhet og mangel på kunnskap. 38% svarer Somalia, 20% svarer USA som er de to landene som ikke har skrevet under på Barnekonvensjonen. 5

6 Hovedfunn Forholdet mellom Nord og Sør Ungdoms engasjement og informasjonskilder 61 % velger medfølelse og solidaritet for å beskrive forholdet sitt til fattige mennesker i fattige land. Medlemmer av barne- og ungdomsorganisasjoner velger, som i undersøkelsen, «solidaritet» i vesentlig større grad enn de som ikke er medlemmer. 70% av de spurte er enig i utsagnet om at «det er vår plikt som medmennesker å hjelpe folk i fattige land». Drøyt halvparten er enig i utsagnet om at «jeg er veldig opptatt av situasjonen for barn og unge i fattige land». Det er omtrent like mange som er enige og uenige i utsagnet «Norske myndigheter bør begrense import fra fattige land for å beskytte norsk landbruk». Signifikant flere i 2014 enn i 2011 mener at det er fattige land som tar imot flest flyktninger. Mindre endringer er registrert i kunnskapen om hvor mennesker på flukt befinner seg. Å skaffe seg kunnskap er den vanligste formen for engasjement etterfulgt av indirekte eller direkte økonomisk støtte. Medlemmer av barne- og ungdomsorganisasjoner er overrepresentert i alle kategorier for engasjement. Nettaviser og TV er fortsatt viktigste informasjonskilde, mens sosiale medier har blitt viktigere, papiraviser mindre viktige: 41% oppgir sosiale medier som en viktig kilde til informasjon om fattige land og utviklingsspørsmål, en økning på 12 prosentpoeng fra % oppgir papiraviser, en nedgang på 12 prosentpoeng fra Nær 2 av 3 oppgir krig, konflikt og uro på spørsmålet om hva de leste/hørte om sist de leste/hørte om fattige land. Et klart flertall oppfatter nyheter om fattige land som negative, og kun 1 av 4 følte at de hadde nok bakgrunnsinformasjon til å sette temaet de leste/hørte om i sammenheng. 6

7 Utvalget i undersøkelsen Opinion AS November-desember 2014

8 Utvalget, n=600 Kjønn Region Nord-Norge og Trøndelag 1 Kvinne 51% Vestlandet 27% Sørlandet 1 Mann 4 Rest Østlandet 18% Oslo og Akershus 22% Alder Hva gjør du til vanlig? Hva er din hovedsysselsetting? år år 30% 3 Går på ungdomsskolen Går på videregående skole studieforberedende utdanningsprogram Går på videregående skole yrkesfaglig utdanningsprogram Studerer på høgskole 3% 28% 17% Studerer på universitet år 31% Jobber 1 Annet 5% 8

9 Utvalget, n=600 Aktivitet Er du, eller har du i løpet av de siste 3 årene vært, medlem av noen av de følgende typer barne- og ungdomsorganisasjoner? Er medlem av barne- og ungdomsorganisasjon Ikke medlem av barne- og ungdomsorganisasjon, men driver med annen fritidsaktivitet 3 53% Andre typer politiske / samfunnsorienterte / humanitære organisasjoner Barne- og ungdomsorganisasjoner innen Kor, korps, kultur o.l. Partipolitiske ungdomsorganisasjoner 17% 15% 15% Driver ikke med noe fritidsaktivitet 13% Friluftsorganisasjoner Livssynsorganisasjoner 1 13% Driver du med noen av følgende fritidsaktiviteter? Andre typer barne- og ungdomsorganisasjoner Interesseorganisasjoner Treningssenter (f.eks. dans, hest, styrketrening) 4 Ingen 47% Idrettslag Egenorganisert (f.eks. løkkefotball, spiller i band osv.) 18% 23% Menigheter knyttet til religion / livssyn Fritidsklubb / Ungdomshus Annet 22% 9

10 Utvalget, n=600 Kjønn Alder Hovedsysselsetting TOTAL Mann Kvinne år år år Går på ungdomsskolen Går på videregående skole studieforberedende utdanningsprogram Går på videregående skole yrkesfaglig utdanningsprogram Studerer på høgskole Studerer på universitet Jobber Annet BASE Mann 51 % 100 % 51 % 52 % 51 % 73 % 44 % 64 % 51 % 47 % 56 % 58 % Kvinne 49 % 100 % 49 % 48 % 49 % 27 % 56 % 36 % 49 % 53 % 44 % 42 % TOTAL 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Aktivitet Type barne- og ungdomsorganisasjon Er medlem av barne- og ungdomsorg. Ikke medlem av barne- og ungdomsorg. men driver med annen fritidsaktivitet Driver ikke med noe fritidsaktivitet Partipolitiske ungdomsorg. Andre typer politiske / Livssyns samfunnsorienterte / -org. humanitære organisasjoner Int.org. Barne- og ungdomsorg. innen kor, korps, kultur o.l. Friluftsorg. Andre typer barne- og ungdomsorg. Ingen BASE Mann 47 % 56 % 59 % 49 % 43 % 51 % 56 % 44 % 51 % 48 % 56 % Kvinne 53 % 44 % 41 % 51 % 57 % 49 % 44 % 56 % 49 % 52 % 44 % TOTAL 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 10

11 Resultater fra spørreundersøkelsen Presentert i den rekkefølgen som spørsmålene er stilt i webundersøkelsen Opinion AS November-desember 2014

12 Interne forhold viktigere enn eksterne forhold. Kultur, arv, frihandelsbarrierer og feilslått bistand tillagt mindre vekt. 4. Under er en liste med forhold som noen mener er årsaker til fattigdom/manglende utvikling i fattige land. n=600 Velg de 4 årsakene du mener er de viktigste. Dårlig styresett, ineffektivitet, korrupsjon og grådighet blant myndighetene i landene Kriger og konflikter Manglende utdanning Fattige land blir utnyttet av rike land og selskaper gjennom det globale finans- og handelssystemet Den skjeve fordelingen av velstand innad i fattige land Naturlige årsaker, som for eksempel tørke, flom, jordskjelv, og generelt ugunstig klimaog ressursgrunnlag For høy befolkningsvekst Manglende helsetjenester Sykdom Lave lønninger og mangel på arbeidsplasser Kulturen, religionen og tradisjonene Arv fra kolonitiden Noen land har ikke gått gjennom de naturlige fasene mot utvikling Frihandelsbarrierer og andre barrierer mot kapitalismen i fattige land Feilslått bistand Ingen formening Ingen av de ovennevnte 2% 1% 8% 8% 7% % 10% 21% 20% 20% 3 37% 50% 5 62% Medlemmer av barne- og ungdomsorganisasjoner skiller seg ut ved at en signifikant større andel mener at frihandelsbarrierer og andre barrierer mot kapitalismen i fattige land, samt at fattige land blir utnyttet av rike land og selskaper gjennom det globale finans- og handelssystemet er årsaker til fattigdom (n=607) 72% 51% 43% 32% % 1 13% 11% 8% 10% 8% 1% 0% 0% 20% 40% 60% 80% 12

13 Interne forhold tillagt mer vekt enn eksterne forhold: Staten, folkelige bevegelser og sivilt samfunn og næringslivet 5. Hvem mener du har mest potensial til å få til utvikling i fattige land? KUN ETT SVAR MULIG 2014 (n=600) 2011 (n=607) Staten i fattige land Folkelige bevegelser og sivilt samfunn Næringslivet FN Rike land Bistandsorganisasjoner Enkeltmennesker selv Rike enkeltpersoner gjennom veldedighet Ingen formening Ingen av de ovennevnte 1% 1% 2% 1 13% 12% 11% 11% 1 10% 15% 7% 7% 10% 7% 25% 21% 1 av 4 peker på at det er staten i fattige land som har størst potensial til å få til utvikling i fattige land, mens henholdsvis 1 og 12% mener folkelige bevegelser og sivilt samfunn og næringslivet har mest potensial. Henholdsvis 11% og 10 % mener FN og rike land har størst potensial, en signifikant nedgang fra undersøkelsen i De som er medlem av en barne- og ungdomsorganisasjon skiller seg i dette spørsmålet ikke vesentlig ut fra de som ikke er medlem eller ikke driver med noen fritidsaktivitet. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 13

14 Ungdom peker framfor alt på utdanning som en løsning på fattigdomsutfordringen 6. Under er en liste med forhold som noen mener er løsninger på fattigdom/manglende utvikling i fattige land. n=600 Velg de 4 forholdene du mener er de viktigste. Utdanning Bekjempelse av korrupsjon Skape arbeidsplasser, og styrke arbeideres rettigheter Styrking av demokrati og statlige institusjoner Mer rettferdige handelssystemer, og å bekjempe utnytting av fattige land fra storselskaper Mer rettferdig fordeling av velstand innad i fattige land Satsing på helsevesen og å utdanne mer helsepersonell Økte investeringer og tilrettelegging for næringslivet i fattige land Mer rettferdig fordeling av velstand mellom land (ny) Fredsarbeid Vesten må lære fattige land hvordan de kan starte en vekstprosess i landet sitt Økt tilgang på prevensjon Begrensninger på hvor mange barn folk kan få Mer og bedre bistand Bygge ned frihandelsbarrierer og andre barrierer mot kapitalismen Forebygging av naturkatastrofer Ingen formening % 10% 7% 7% % 28% 3 42% 4 61% Medlemmer av barne- og ungdomsorganisasjoner er i større grad opptatt av styrking av demokrati og statlige institusjoner. Ungdom som er medlem av livssynsorganisasjoner peker i signifikant større grad på mer rettferdige handelssystemer, og å bekjempe utnytting av fattige land fra storselskaper (n=607) 58% 51% % % 0% 20% 40% 60% 80% 14

15 Nær 2 av 3 mener menneskelige handlinger er den viktigste årsaken til klimaendringen observert i verden i dag 7. Hva mener du er den viktigste årsaken til klimaendringen observert i verden i dag? KUN ETT SVAR MULIG 2014 (n=600) 2011 (n=607) Menneskelige handlinger, spesielt CO2- utslipp Naturlige variasjoner og menneskelige handlinger er like viktige årsaker Naturlige variasjoner i verdens klima Jeg mener det ikke foregår klimaendringer i verden i dag Ingen formening 7% 3% 1% 5% 5% 17% 22% 30% 48% 63% I spørsmålet om den viktigste årsaken til klimaendringen observert i verden i dag ser vi en interessant utvikling fra til undersøkelsen: 1. Signifikant flere i 2014 mener menneskelige handlinger, spesielt CO2-utslipp er viktigst. 2. Signifikant færre i 2014 mener naturlige variasjoner og menneskelige handlinger er like viktige årsaker. 3. Signifikant færre i 2014 mener naturlige variasjoner i verdens klima er viktigste årsak til klimaendringen. 0% 20% 40% 60% 80% 15

16 Tiltak som endrer forbruk og mer forskning på klimavennlig teknologi skiller seg ut som de viktigste virkemidlene 8. Under er en liste med ulike virkemidler den norske staten kan bruke for å bremse klimaendringer. Velg de 3 virkemidlene du mener er de viktigste. Tiltak som endrer forbruk, som for eksempel bedre og billigere kollektivtransport og momskutt på klimavennlige varer Mer forskning på klimavennlig teknologi Mer bruk av eksisterende klimavennlig teknologi Redusere utslippene fra oljeindustrien (inkludert elektrifisering av norsk sokkel) Bidra økonomisk til CO2-kutt i fattige land Tiltak som begrenser forbruk, som for eksempel økte avgifter på flyreiser og restriksjoner på bilbruk i store byer Staten bør redusere / stoppe leting etter nye oljefelt Hvert enkelt individ må ta ansvar for sin adferd og å leve miljøvennlig La markedet løse problemet, for eksempel ved kjøp og salg av klimakvoter Jeg mener norske myndigheter ikke bør foreta seg noe Ingen av de ovennevnte / Ingen formening 2014 (n=600) 2011 (n= 607) 7% 3% 3% 20% 20% 17% 15% 1 28% 2 45% 4 60% 63% 5 61% Ungdom mener snarere at endring i forbruk, ikke begrensning av forbruk, er et viktig virkemiddel, samt at mer forskning og mer bruk av klimavennlig teknologi, framfor å redusere utslippene fra oljeindustrien, er viktige virkemidler. Merk at det er signifikant flere spesielt medlemmer av barne- og ungdomsorganisasjoner i 2014 som mener at staten bør redusere/stoppe leting etter nye oljefelt. 0% 20% 40% 60% 80% 16

17 Signifikant flere i 2014 svarer at det viktigste for verdens klima er at utslippskuttene blir gjort, ikke hvor de blir gjort 9. Ville det være riktig av Norge å ikke kutte sine egne utslipp, men heller hjelpe andre land å kutte sine? KUN ETT SVAR MULIG 2014 (n=600) 2011 (n=607) Ja, det viktigste for verdens klima er at utslippskuttene blir gjort, ikke hvor de blir gjort 22% 27% Et klart flertall mener at Norge har et moralsk ansvar for å kutte sine egne utslipp, en (ikke signifikant) nedgang på fem prosentpoeng fra undersøkelsen i Nei, Norge har et moralsk ansvar for å kutte sine egne utslipp Ingen formening 12% 11% 62% 67% Det er først og fremst medlemmer av barne- og ungdomsorganisasjoner (70%) som mener at Norge har et moralsk ansvar. Blant de som driver med en annen fritidsaktivitet og ikke driver med noe fritidsaktivitet, er det 52% som mener at Norge har et moralsk ansvar for å kutte sine egne utslipp. 0% 20% 40% 60% 80% 17

18 Grad av enighet knyttet til en serie utsagn 10. Hvor uenig eller enig er du i utsagnene nedenfor? n=600 Helt enig (=5) Ganske enig Verken eller Ganske uenig Helt uenig (=1) Ingen formening Det er vår plikt som medmennesker å hjelpe folk i fattige land Jeg er veldig opptatt av situasjonen for barn og unge i fattige land Jeg tjener økonomisk på at det eksisterer fattigdom i fattige land Norske myndigheter bør begrense import fra fattige land for å beskytte norsk landbruk 1 15% 11% 3 21% 18% 35% 18% 3 31% 13% 27% 18% 17% 1 10% 11% 5% 5% 18% Snittverdi: 3,95 3,59 3,01 3,05 Norge bør stoppe leting etter nye oljefelt % 18% 11% 2,73 Fattigdom i fattige land kan ha konsekvenser som påvirker mitt dagligliv på en negativ måte 18% 28% 18% 21% 2,92 Mange fattige land står overfor problemer som det er umulig å løse 1 23% 35% 15% 2,62 Norske myndigheter bør begrense import fra fattige land for å beskytte norsk industri 18% 2 23% 12% 12% 2,79 Jeg er villig til å gå betydelig ned i levestandard for å bidra til å redusere klimautslipp 20% 27% 28% 13% 2,77 Jeg føler at klimaproblemene er uløselige 3% 1 22% 3 1 5% 2,59 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 18

19 Grad av enighet knyttet til en serie utsagn 10. Hvor uenig eller enig er du i utsagnene nedenfor? Undersøkelsen i november 2011, n=607 Helt enig (=5) Ganske enig Verken eller Ganske uenig Helt uenig (=1) Ingen formening Det er vår plikt som medmennesker å hjelpe folk i fattige land Jeg er veldig opptatt av situasjonen for barn og unge i fattige land Jeg tjener økonomisk på at det eksisterer fattigdom i fattige land Norske myndigheter bør begrense import fra fattige land for å beskytte norsk landbruk 10% % 21% 33% % 15% 2 25% 1 17% 11% 11% 2 12% Snittverdi ikke beregnet i 2011 Norge bør stoppe leting etter nye oljefelt 20% 23% 3 11% Fattigdom i fattige land kan ha konsekvenser som påvirker mitt dagligliv på en negativ måte 5% 15% 32% 15% 12% 20% Mange fattige land står overfor problemer som det er umulig å løse 17% 20% 33% 17% Norske myndigheter bør begrense import fra fattige land for å beskytte norsk industri 10% 25% 25% 20% 10% Jeg er villig til å gå betydelig ned i levestandard for å bidra til å redusere klimautslipp 1 22% 33% 20% Jeg føler at klimaproblemene er uløselige 17% 25% 30% 13% 10% 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 19

20 61 % velger medfølelse og solidaritet for å beskrive forholdet sitt til fattige mennesker i fattige land 11. Hvilket av ordene nedenfor vil du velge for å beskrive ditt forhold til fattige mennesker i fattige land? KUN ETT SVAR MULIG 2014 (n=600) 2011 (n=607) Medfølelse Maktesløshet problemene virker så store at jeg har gitt opp å forholde meg til dem Solidaritet % 21% 4 38% 61 % velger medfølelse og solidaritet to begrep ungdommene nødvendigvis ikke skiller så lett for å beskrive forholdet sitt til fattige mennesker i fattige land, mot 59 % i Det er signifikant flere i 2014 enn i 2011 som velger medfølelse, samtidig som det er en (ikke signifikant) nedgang på fire prosentpoeng for solidaritet. Likegyldighet Ingen formening Ingen av disse 8% 8% 8% 5% Medlemmer av barne- og ungdomsorganisasjoner velger, som i 2011-undersøkelsen, «solidaritet» i vesentlig større grad enn de som ikke er medlemmer. De som ikke driver med noen fritidsaktivitet velger i større grad «likegyldighet», i tillegg til at de ikke har noen formening. 0% 20% 40% 60% 80% 20

21 Å skaffe seg kunnskap er den vanligste formen for engasjement etterfulgt av indirekte eller direkte økonomisk støtte 12. Under er en liste med måter man personlig kan engasjere seg for å redusere fattigdom i fattige land. Engasjerer du deg personlig på en eller flere av måtene nedenfor? Kryss av for en eller flere 2014 (n=600) 2011 (n=607) Jeg skaffer meg kunnskap Jeg støtter bistandsorganisasjoner / prosjekter / individer i fattige land med penger, inkludert fadderbarn Jeg unngår varer / tjenester fra leverandører jeg vet eller tror ikke opptrer etisk i fattige land Jeg kjøper Fairtrade / Rettferdig Handel produkter Jeg har bistandspolitikk som kriterium for hvilket politisk parti jeg stemmer på ved valg eller skolevalg Jeg jobber frivillig for en eller flere organisasjoner (2011: "Frivillig arbeid") Jeg er aktiv i media (blogg, leserinnlegg etc.) Jeg jobber med informasjonsarbeid for å øke kunnskap og bekjempe fordommer Jeg engasjerer meg ikke Annet 32% % 28% 25% 1 13% 11% 7% 7% 8% 7% 22% 25% 4 4 Medlemmer av barne- og ungdomsorganisasjoner er overrepresentert i alle kategorier for engasjement, og med unntak av medieaktivitet og informasjonsarbeid er medlemmer signifikant mer engasjert enn de som ikke er medlem og som ikke driver med noe fritidsaktivitet. Merk at det i 2014 er signifikant flere som unngår varer/tjenester fra leverandører som man vet eller tror ikke opptrer etisk i fattige land. 0% 20% 40% 60% 80% 21

22 Omtrent like mange nevner Kina og India, med Brasil på en tredjeplass. Halvparten har ingen formening om saken. 13. Nevn tre folkerike utviklingsland som har store og sterkt voksende økonomier, og som derfor spiller en stadig n=600 viktigere rolle i internasjonale sammenhenger. (åpent spørsmål) Kina 32% India 2 Brasil 1 Russland 5% Sør-Afrika 3% Nigeria 3% Etiopia Indonesia USA 2% 1% 7% Nær 1 av 3 nevner Kina som et folkerikt land med en stor og sterkt voksende økonomi, 2 nevner India, mens kun 1 nevner Brasil og 5 % nevner Russland. Norge Flere svarer USA enn Russland. Japan Sør-Korea 3% 2% Flere svarer Norge enn Sør-Afrika, og like mange svarer Japan som Sør-Afrika. Annet Ingen formening 2 4 Så mange som halvparten av de spurte har ingen formening om spørsmålet. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 22

23 Små endringer fra 2011 til 2014 med hensyn til kunnskap om hvor i verden det bor flest fattige mennesker og i hvilken del av verden vi finner de 10 fattigste landene i verden 14. I hvilket land i verden bor det et størst antall fattige mennesker? 15. I hvilken del av verden finner vi de 10 fattigste landene i verden? 2014 (n=600) 2011 (n=607) 2014 (n=600) 2011 (n=607) India 3 3 Afrika 77% 78% Bangladesh Kina Nigeria 1 13% 15% 15% 1 1 Asia Midtøsten 10% 3% 5% Pakistan 2% 1% Latin Amerika 2% 2% Ingen formening 17% 21% Ingen formening 8% 5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 0% 20% 40% 60% 80% 23

24 Ingen samstemmighet i spørsmålet om det totalt sett er nok mat i verden: 1 av 3 svarer nei, halvparten svarer ja 16. Er det totalt sett nok mat i verden i dag i følge FN? 2014 (n=600) 2014 (n=607) Ja Nei Ingen formening 17% 17% 33% 33% 50% 50% Det er knyttet usikkerhet til temaet om det totalt sett er nok mat i verden i dag: Mens 50% svarer ja, er det så mange som 33% som svarer nei, mens 17% ikke har noen formening om saken. Dette er for øvrig nøyaktig samme svarfordeling som i av de som er medlem av en barne- og ungdomsorganisasjon svarer ja, mot 4 av de som driver med en annen aktivitet og 4 av de som ikke driver med noe fritidsaktivitet. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 24

25 Langt færre svarer at det er kvinner som er mest utsatt for HIV-smitte i 2014 (27%) enn i 2011 (40%) 17. Er kvinner eller menn mest utsatt for HIV-smitte? Eller er de like utsatt? 2014 (n=600) 2011 (n=607) Kvinner Menn Menn og kvinner er like utsatt 11% 18% 27% 30% 33% 40% 27% av ungdommene mener at det er kvinner som er mest utsatt for HIV-smitte, i 2011 var andelen 40%. Det er med andre ord signifikant færre som nå svarer kvinner, mens det er signifikant flere som svarer at det er menn som er mest utsatt for HIV-smitte. Samtidig er det signifikant flere i 2014 som ikke har noen formening om spørsmålet, noe som indikerer at de ikke vet. Ca. en tredel mener at menn og kvinner er like utsatt. Ingen formening 1 2 Organisasjonsmedlemsskap betyr lite for kunnskapen om det er kvinner eller menn som er mest utsatt for HIV-smitte. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 25

26 Flere i 2014 enn i 2011 mener at Vest-Afrika har den høyeste andelen HIV-smittede i befolkningen, færre i 2014 mener av HIV-smitte øker mest i Sørlige-Afrika 18. Hvilken region i verden har størst andel HIVsmittede i befolkningen? 19. I hvilken region i verden øker HIV-smitte mest i dag? 2014 (n=600) 2011 (n=607) 2014 (n=600) 2014 (n=607) Vest-Afrika Sørlige-Afrika Sør-Asia Karibien Øst-Europa Stillehavsregionen Ingen formening 1% 2% 1% 0% 1% 3% 0% 1% 2 22% 2 35% 37% 45% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Organisasjonsmedlemsskap betyr lite for kunnskapen om de to spørsmålene knyttet til HIV-smitte. Vest-Afrika Sørlige-Afrika Sør-Asia Øst-Europa Karibien Stillehavsregionen Ingen formening 1% 1% 1% 2% 7% 5% 7% 23% 25% 15% 22% 38% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 48% 26

27 Et flertall har god forståelse av hva Fairtrade/Rettferdig Handel-merket innebærer 20. Hvis en vare har Fairtrade/Rettferdig Handel-merke, hvilke av følgende kriterier gjelder da for varen? Kryss av en eller flere 2014 (n=600) 2011 (n=607) Ansatte har grunnleggende rettigheter oppfylt Produsenten av varen er sikret en minimumspris Ofte får produsentene kjøpsgarantier og kredittordninger Butikken i Norge tjener ikke noe på varen, alt overskuddet av salg går tilbake til produsenten All produksjonen er administrert av FN Ingen av de ovennevnte 13% 12% 1 7% 2% 55% 50% 4 4 I likhet med undersøkelsen i 2011 har flertallet av ungdommene relativt god forståelse av hva Rettferdig Handel merkeordninger innebærer, og det er små endringer i resultatene fra 2011 til Ungdom som er medlem av barneog ungdomsorganisasjoner har noe bedre kunnskap om ordningen enn de som ikke er medlem eller som ikke driver med noe fritidsaktivitet. Hver fjerde spurte har ingen formening om hva merkeordningen betyr. Ingen formening 25% 23% 0% 20% 40% 60% 80% 27

28 Delte meninger om spørsmålet: Omtrent like mange svarer statene som har skrevet under på konvensjonen som FNs Høykommissær for Menneskerettigheter 21. Hvem har det juridiske ansvaret for å sørge for at Barnekonvensjonen blir oppfylt? 2014 (n=600) 2011 (n=607) Statene som har skrevet under på konvensjonen FNs Høykommissær for Menneskerettigheter UNICEF Hvert enkelt barns foreldre / foresatte Ingen av de ovennevnte Ingen formening 1% 8% % 18% 23% 27% 22% Samme andel som i 2011 svarer at det er statene som har skrevet under på konvensjonen som har det juridiske ansvaret for å sørge for at Barnekonvensjonen blir oppfylt. UNICEF er trolig den FNorganisasjonen ungdommene kjenner best til, noe som kan forklare den høye andelen som har svart denne organisasjonen. Andelen som svarer at det er hvert enkelt barns foreldre/foresattes ansvar er halvert fra 2011 til Medlemmer av barne- og ungdomsorganisasjoner har bedre kunnskap om dette området enn andre ungdommer. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 28

29 God kjennskap til barns rettigheter med unntak av organisasjonsfrihet 22. I følge Barnekonvensjonen har barn rett til n=600 Ja Nei Ingen formening Hvile, fritid og lek 8 10% Ytringsfrihet 80% 1 Gratis grunnskoleutdanning 75% 8% 1 Retten til å gi uttrykk for sine synspunkter i alle forhold som vedrører det 7 5% 21% Organisasjonsfrihet 53% 11% 3 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 29

30 God kjennskap til barns rettigheter med unntak av organisasjonsfrihet 22. I følge Barnekonvensjonen har barn rett til Undersøkelsen i november 2011, n=607 Ja Nei Ingen formening Hvile, fritid og lek 85% 3% 11% Ytringsfrihet 82% 3% 15% Gratis grunnskoleutdanning 78% 1 Retten til å gi uttrykk for sine synspunkter i alle forhold som vedrører det 7 1 Organisasjonsfrihet 58% 12% 30% 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 30

31 Relativt stor spredning av svar, noe som tyder på at temaet preges av usikkerhet og mangel på kunnskap 23. Hvilke to land i verden har ikke skrevet under på Barnekonvensjonen? MULIG Å KRYSSE AV FOR INNTIL TO ALTERNATIVER 2014 (n=600) 2011 (n=600) Somalia Saudi-Arabia USA Kina Zimbabwe Norge Ingen formening 2% 1% 27% 23% 20% % 18% 1 38% 40% % svarer Somalia, 20% svarer USA som er de to landene som ikke har skrevet under på Barnekonvensjonen. Medlemmer av barne- og ungdomsorganisasjoner svarer i større grad enn de som driver med annen/ingen fritidsaktivitet at USA (25%), mens det ikke er stor forskjell mellom de tre undergruppene når det gjelder Somalia. 3 har ingen formening om hvilke land som ikke har skrevet under på konvensjonen. Andel en for de som er medlem av barne- og ungdomsorganisasjoner er 31%. 0% 20% 40% 60% 80% 31

32 Signifikant flere mener at det er fattige land som tar imot flest flyktninger Mindre endringer i kunnskapen om hvor mennesker på flukt befinner seg 24. Er det rike eller fattige land som tar imot flest flyktninger? Eller er det ganske jevnt fordelt? 2014 (n=600) 2014 (n=607) 25. Befinner de fleste mennesker som er på flukt i verden seg i eget land eller har de reist til andre land? Eller er det ganske jevnt fordelt? 2014 (n=600) 2014 (n=607) Rike 28% 3 I eget land 30% 35% Fattige 30% 3 I annet land 28% 32% Ganske jevnt fordelt 13% 17% Ganske jevnt fordelt 15% 1 Ingen formening 21% 1 Ingen formening 23% 2 0% 10% 20% 30% 40% 50% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 32

33 Nettaviser og TV er fortsatt viktigste informasjonskilde, mens sosiale medier har blitt viktigere, papiraviser mindre viktige 26. Hva er dine viktigste kilder til informasjon om fattige land og utviklingsspørsmål? 2014 (n=600) 2011 (n=600) Nettaviser TV Skolen Sosiale medier Kampanjer fra bistandsorganisasjoner eller fadderbarnordninger Andre internettsider Papiraviser Engasjement i barne- og ungdomsorganisasjoner eller annen organisasjon Annet Ingen formening 3% 7% 8% 30% 25% 27% 25% 21% 2 33% 4 42% 41% 63% 6 60% 6 0% 20% 40% 60% 80% 63% har nettaviser og 60% har TV som sin viktigste kilde til informasjon om fattige land og utviklingsspørsmål. Den interessante, og forventede, endringen finner vi i bruken av sosiale medier og papiraviser som informasjonskilder: 41% oppgir sosiale medier som en viktig kilde til informasjon om fattige land og utviklingsspørsmål, en økning på 12 prosentpoeng fra % oppgir papiraviser, en nedgang på 12 prosentpoeng fra Skolen og kampanjer fra bistandsorganisasjoner eller fadderbarnordninger er fortsatt viktige informasjonskilder. 33

34 Krig/konflikter/uro på topp, mens betydelig flere har lest/hørt om helse/utdanning, færre om økonomi/handel 27. Tenk på sist gang du leste/hørte om fattige land, hva leste/hørte du om? 2014 (n=600) 2011 (n=607) Krig / konflikter / uro 62% 5 Helse / utdanning Nødhjelp / nødhjelpsprosjekter 21% 40% 35% 31% Andre katastrofer 1 20% Politisk administrasjon og valg 1 2 Økonomi / handel / næringsliv 1 30% Langsiktig bistand Reisemål / turisme Kulturliv Annet Ingen formening / Husker ikke 8% 5% 8% 2% 2% 2% 13% 13% 0% 20% 40% 60% 80% Nær 2 av 3 oppgir krig, konflikt og uro på spørsmålet om hva de leste/hørte om sist de leste/hørte om fattige land. Den største forskjellen sammenlignet med undersøkelsen i 2011 gjelder helse/utdanning, som nå oppgis av 40%, en økning på 19 prosentpoeng, og økonomi/handel/ næringsliv, som nå oppgis av 1, en nedgang på 14 prosentpoeng. Ebolaepidemien har hatt en sentral plass i mediebildet og har dominert Afrika-dekningen de siste månedene. Dette fokuset kan nok bidra til å forklare den relativt høye andelen som har svart helse/utdanning. 34

35 Et klart flertall oppfatter nyheter om fattige land som negative, kun 1 av 4 følte at de hadde nok bakgrunnsinformasjon til å sette temaet de leste/hørte om i sammenheng 28. Tenk fortsatt på sist gang du leste/hørte nyheter om fattige land. Oppfatter du disse nyhetene som positive eller negative? 2014 (n=525) 2011 (n=607) 29. Følte du at du hadde nok bakgrunnsinformasjon til å sette temaet du leste/hørte om i sammenheng? 2014 (n=525) 2011 (n=607) Positive 7% Ja 25% 27% Negative 77% 72% Delvis 51% 48% Verken positive eller negative 10% 8% Nei 1 17% Ingen formening / Husker ikke 1 Ingen formening 5% 0% 20% 40% 60% 80% 0% 20% 40% 60% 80% 35

36 Et flertall av ungdommene har god kjennskap til FNs Tusenårsmål, 1 av 5 har ingen formening om målsetningene 30. Under er en liste med seks målsetninger. FNs Tusenårsmål inneholder blant annet tre av disse. Hvilke tre av målsetningene er det? 2014 (n=600) 2011 (n=607) Skolegang for alle barn Reduksjon i sult i verden Reduksjon av barnedødelighet i verden Liberalisering av verdenshandelen 10% 72% 71% 67% 6 67% 6 Ungdommene synes å ha god oversikt over FNs Tusenårsmål, i hvert fall når de blir vist en liste med seks målsetninger. Medlemmer av barne- og ungdomsorganisasjoner har i signifikant større grad kjennskap til målene enn andre ungdommer med fritidsaktivitet, eller de som ikke driver med noe fritidsaktivitet. Distribusjon av gratis mat til de fattigste Alle fattige i verden skal få tilgang på mikrokreditt Ingen formening 8% 10% 21% 22% Til tross for at det presenteres en liste med seks målsetninger, svarer hver femte ungdom at de ikke har noen formening om hva målene handler om. 0% 20% 40% 60% 80% 36

37 Omtrent like mange svarer at 1% av Norges BNP gis til bistand som ingen formening 31. Hvor stor andel av Norges bruttonasjonalprodukt (BNP) gis til bistand? 2014 (n=600) 2011 (n=607) 0,1 % 1 % 5 % 15 % Ingen formening 3% % 15% 3 35% 35% 31% 3 av ungdommene svarer 1%, omtrent samme andel som i Det er registrert mindre endringer i forfordelingen fra Ungdom som er medlemmer av barne- og ungdomsorganisasjoner har i signifikant større grad enn ungdom som driver med annen fritidsaktivitet og som ikke driver med noe fritidsaktivitet kjennskap til at ca. 1% av Norges BNP gis til bistand. Til tross for at det oppgis fire svaralternativ, svarer 35% av ungdommene at de ikke har noen formening om hvor stor andel av Norges BNP som gis til bistand. 0% 20% 40% 60% 80% 37

38 Feilmargintabell Alle undersøkelser er beheftet med feilmarginer. Feilmarginene knytter seg i hovedsak til statistisk usikkerhet. Dette er utvalgsskjevheter, som medfører at utvalget ikke er identisk med universet eller målgruppen. Ulikheter kan knytte seg til bestemte kjennetegn eller adferd. Feilmarginene ved ulike utvalgsstørrelser og prosentresultat ved 95% signifikansnivå er vist i tabellen til høyre. Ved en base på 600 (n=600) kan vi med 95% sannsynlighet si at det riktige resultatet ligger innenfor ± 1,7 og ± 4,0 prosentpoeng, avhengig av prosentresultatets størrelse. Usikkerheten er størst ved et prosentresultat på 50% og minst ved prosentresultater på 5%/95%. Prosentresultat 5,0 % 10,0 % 15,0 % 20,0 % 25,0 % 30,0 % 35,0 % 40,0 % 45,0 % 50,0 % Utvalgsstørrelse 25 8,5 % 11,8 % 14,0 % 15,7 % 17,0 % 18,0 % 18,7 % 19,2 % 19,5 % 19,6 % 50 6,0 % 8,3 % 9,9 % 11,1 % 12,0 % 12,7 % 13,2 % 13,6 % 13,8 % 13,9 % 75 4,9 % 6,8 % 8,1 % 9,1 % 9,8 % 10,4 % 10,8 % 11,1 % 11,3 % 11,3 % 100 4,3 % 5,9 % 7,0 % 7,8 % 8,5 % 9,0 % 9,3 % 9,6 % 9,8 % 9,8 % 150 3,5 % 4,8 % 5,7 % 6,4 % 6,9 % 7,3 % 7,6 % 7,8 % 8,0 % 8,0 % 200 3,0 % 4,2 % 4,9 % 5,5 % 6,0 % 6,4 % 6,6 % 6,8 % 6,9 % 6,9 % 250 2,7 % 3,7 % 4,4 % 5,0 % 5,4 % 5,7 % 5,9 % 6,1 % 6,2 % 6,2 % 300 2,5 % 3,4 % 4,0 % 4,5 % 4,9 % 5,2 % 5,4 % 5,5 % 5,6 % 5,7 % 400 2,1 % 2,9 % 3,5 % 3,9 % 4,2 % 4,5 % 4,7 % 4,8 % 4,9 % 4,9 % 500 1,9 % 2,6 % 3,1 % 3,5 % 3,8 % 4,0 % 4,2 % 4,3 % 4,4 % 4,4 % 600 1,7 % 2,4 % 2,9 % 3,2 % 3,5 % 3,7 % 3,8 % 3,9 % 4,0 % 4,0 % 700 1,6 % 2,2 % 2,6 % 3,0 % 3,2 % 3,4 % 3,5 % 3,6 % 3,7 % 3,7 % 800 1,5 % 2,1 % 2,5 % 2,8 % 3,0 % 3,2 % 3,3 % 3,4 % 3,4 % 3,5 % 900 1,4 % 2,0 % 2,3 % 2,6 % 2,8 % 3,0 % 3,1 % 3,2 % 3,3 % 3,3 % ,4 % 1,9 % 2,2 % 2,5 % 2,7 % 2,8 % 3,0 % 3,0 % 3,1 % 3,1 % 40

39 Innsikt som bringer deg videre opinion.no Opinion AS Maridalsveien 13E 0178 OSLO T: E:

Ungdom og Nord/Sør- spørsmål

Ungdom og Nord/Sør- spørsmål Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Ungdom og Nord/Sør- spørsmål - kunnskap, holdninger og engasjement Oslo, januar 2012 Forord Arbeidet med denne studien foregikk fra august til desember

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord kommune. Telefonundersøkelse Oktober 2014

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord kommune. Telefonundersøkelse Oktober 2014 Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord kommune Telefonundersøkelse Oktober 2014 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Spørsmål Metode Målgruppe Sandefjord kommune Lars

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Vestnes kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Vestnes kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Hvaler kommune Opinion AS November 205 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Hvaler kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for kommunene Kvinesdal, Farsund og Flekkefjord Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Kvinesdal,

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord, Stokke og Andebu. Telefonundersøkelse Januar 2015

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord, Stokke og Andebu. Telefonundersøkelse Januar 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord, Stokke og Andebu Telefonundersøkelse nuar 2015 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Sandefjord kommune Lars Petter Kjær, assisterende

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Oppegård kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Oppegård kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Kvam herad Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kvam herad Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Lyngdal kommune. Opinion AS Oktober-november 2015

Innbyggerundersøkelse Lyngdal kommune. Opinion AS Oktober-november 2015 Innbyggerundersøkelse Lyngdal kommune Opinion AS Oktober-november 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Lyngdal kommune Kontaktperson Ann Karin Fuglestad, tlf. 990 454 80 Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Rælingen kommune Opinion AS August 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rælingen kommune Kontaktperson Wenche F. Rustad, wenche.freitag.rustad@ralingen.kommune.no,

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Eidsvoll kommune. Opinion AS Oktober-november 2015

Innbyggerundersøkelse Eidsvoll kommune. Opinion AS Oktober-november 2015 Innbyggerundersøkelse Eidsvoll kommune Opinion AS Oktober-november 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Eidsvoll kommune Kontaktperson Marte Hoel, tlf. 66 10 70 10 / 924 34 066 Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Fredrikstad kommune Opinion AS November 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Fredrikstad kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Vågan kommune Opinion AS Februar-mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Vågan kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Meldal kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Meldal kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i kommunene Oppdal og Rennebu Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Oppdal og Rennebu Kontaktperson

Detaljer

Meningsmåling - holdninger til Forsvaret og NATO

Meningsmåling - holdninger til Forsvaret og NATO Meningsmåling - holdninger til Forsvaret og NATO Landsrepresentativ webundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar av Opinion Perduco Oslo, mars / april 2013 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og

Detaljer

Fondsundersøkelsen 2013

Fondsundersøkelsen 2013 Fondsundersøkelsen 2013 Befolkningsundersøkelse gjennomført for Verdipapirfondenes forening (VFF) Oslo, mai 2013 Innhold Hovedfunn: Fondsundersøkelsen 2013 s. 3 Handlinger og holdninger s. 4-15 Forventninger

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for kommunene Askim, Eidsberg, Spydeberg, Hobøl og Marker Samlet presentasjon av de fem kommunene Opinion AS September-oktober 01 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Enebakk kommune Opinion AS April-mai 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Enebakk kommune Kontaktperson Roger Thompson, roger.thompson@enebakk.kommune.no,

Detaljer

Holdninger til NATO. Landrepresentativ telefonundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar. Oslo, 13. desember 2011

Holdninger til NATO. Landrepresentativ telefonundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar. Oslo, 13. desember 2011 Holdninger til NATO Landrepresentativ telefonundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar Oslo,. desember 20 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Metode

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, mai 01 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Sola kommune Opinion AS Januar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Sola, Sandnes og Stavanger Kontaktperson

Detaljer

Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup

Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup Opinion Perduco juni 2013 Forventet tid i nåværende stilling Forventet tid i nåværende stilling (prosent) Under 1 år 1-2 år 3-4 år 5-9 år 10 år eller lengre

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid

Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, desember 2015 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid

Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, desember 2014 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, juni 015 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP Juni 2011 Befolkningsundersøkelse om seniorlån Gjennomført for KLP Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon og utvalg... 2 Tidspunkt for datainnsamling... 2 Feilmarginer... 2 Karakteristika...

Detaljer

Kommuneundersøkelsen vår 2015. For NHO juni 2015

Kommuneundersøkelsen vår 2015. For NHO juni 2015 Kommuneundersøkelsen vår 2015 For NHO juni 2015 Bakgrunn Oppdragsgiver NHO Kontaktperson Per Øyvind Langeland Hensikt Metode Formålet med undersøkelsen er å kartlegge kommunelederes syn på kommunesammenslåing

Detaljer

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge Språkrådet Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge TNS Gallup desember 00 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor Innhold Fakta om undersøkelsen Utvalg

Detaljer

April 2015. Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord -Trøndelag resultater for Namdalseid kommune

April 2015. Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord -Trøndelag resultater for Namdalseid kommune April 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord -Trøndelag resultater for Namdalseid kommune Gjennomført for KSNord -Trøndelag Innhold Innledning...2 Bakgrunn...2 Populasjon...2 Utvalg og utvalgsmetode...2

Detaljer

Dato: 2.10.2000 Formål: 25. 28. september. Telefon intervju: Omnibus. Regionsykehuset i Tromsø. Hege Andreassen. Kathrine Steen Andersen.

Dato: 2.10.2000 Formål: 25. 28. september. Telefon intervju: Omnibus. Regionsykehuset i Tromsø. Hege Andreassen. Kathrine Steen Andersen. Prosjektinformasjon Dato: 2.10.00 Formål: Teste befolkningens bruk og holdninger til bruk av Internett i helserelatert sammenheng. Målgruppe/ utvalg: Landsrepresentativt, 1 år + Tidsperiode (feltarbeid):

Detaljer

Undersøkelse om voldtekt. Laget for. Amnesty International Norge. Laget av Ipsos MMI v/ Tonje B. Nordlie og Marius Michelsen 19.

Undersøkelse om voldtekt. Laget for. Amnesty International Norge. Laget av Ipsos MMI v/ Tonje B. Nordlie og Marius Michelsen 19. Undersøkelse om voldtekt Laget for Amnesty International Norge Laget av v/ Tonje B. Nordlie og Marius Michelsen 19. februar 2013 as Chr. Krohgsgt 1, 0133 Oslo 22 95 47 00 Innhold 1. Sammendrag... 3 2.

Detaljer

Undersøkelse om svart arbeid. Gjennomført for Skatteetaten og Samarbeid mot svart økonomi

Undersøkelse om svart arbeid. Gjennomført for Skatteetaten og Samarbeid mot svart økonomi Undersøkelse om arbeid Gjennomført for Skatteetaten og Samarbeid mot økonomi Innhold Bakgrunn s. 3 Bruk av anbudstjenester s. 5 Kjøp av arbeid s. 7 Hvem kjøper arbeid s. 18 Type arbeid og kjøpskanal s.

Detaljer

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge en oppfølging av en større undersøkelse i 2008

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge en oppfølging av en større undersøkelse i 2008 Språkrådet Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge en oppfølging av en større undersøkelse i 2 TNS Gallup desember 2 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor

Detaljer

Innbyggerundersøkelse i Mosseregionen

Innbyggerundersøkelse i Mosseregionen Innbyggerundersøkelse i Mosseregionen Møte i Utredningsutvalget Rygge rådhus, 18. juni 2015 Bakgrunn 20.03.15: KMDs tilbudsforespørsel 09.06.15: Opinion er innstilt til å bli tildelt kontrakt 19.06.15:

Detaljer

P FOR PRODUKTPLASSERING 2015

P FOR PRODUKTPLASSERING 2015 Kjennskap til og forståelse av P FOR PRODUKTPLASSERING 015 1 015 Ipsos. Oppsummering P 35% kjennskap Svak økning med to prosentpoeng i kjennskap fra 014 Kjennskapen er høyest under 40 år 7% kunnskap Kun

Detaljer

Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet Kunnskapsdepartementet Tilfredshet med barnehagetilbudet Spørreundersøkelse blant foreldre med barn i barnehage TNS Gallup desember 2008 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor Innhold Fakta om undersøkelsen..

Detaljer

Vestfold fylkesbibliotek

Vestfold fylkesbibliotek Vestfold fylkesbibliotek Brukerundersøkelse 2013 Kvantitativ telefonundersøkelse Mai-juni 2013 Om undersøkelsen Oppdragsgiver, metode og utvalg: På vegne av Vestfold fylkeskommune ved Vestfold fylkesbibliotek

Detaljer

Befolkningsundersøkelse i Sande om kommunesammenslåing. Gjennomført for Sande Venstre Våren 2015

Befolkningsundersøkelse i Sande om kommunesammenslåing. Gjennomført for Sande Venstre Våren 2015 Befolkningsundersøkelse i Sande om kommunesammenslåing Gjennomført for Sande Venstre Våren 2015 Om undersøkelsen Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Metode Sande Venstre Per Martin Berg Kartlegge holdninger

Detaljer

HELP & håndverkerne. November 2015

HELP & håndverkerne. November 2015 HELP & håndverkerne November 2015 Sammendrag Om lag 1,6 millioner nordmenn (20 år +) kjøper håndverkertjenester privat hvert år Mange av disse oppdragene er småoppdrag (ca 40% er 5000 kroner eller lavere),

Detaljer

Språkrådet. Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring

Språkrådet. Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring Språkrådet Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring TNS Gallup desember 200 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor Innhold Fakta om undersøkelsen

Detaljer

Nye muligheter for apotekene Befolkningsundersøkelse Utført for Virke 06.05.14

Nye muligheter for apotekene Befolkningsundersøkelse Utført for Virke 06.05.14 Nye muligheter for apotekene Befolkningsundersøkelse Utført for Virke 06.05.14 Bakgrunnsinformasjon Oppdragsgiver Virke Kontaktperson Sophie C. Maartmann-Moe Hensikt Avdekke befolkningens syn på nye muligheter

Detaljer

Solvaner i den norske befolkningen. Utført på oppdrag fra

Solvaner i den norske befolkningen. Utført på oppdrag fra Solvaner i den norske befolkningen Utført på oppdrag fra Mai 2014 Innhold Innledning... 3 Materiale og metode... 3 Hovedfunn... 4 Solvaner i Norge... 7 Solvaner på sydenferie... 13 Bruk av solarium...

Detaljer

Befolkningens forståelse av faguttrykk innen medisin

Befolkningens forståelse av faguttrykk innen medisin Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no www.responsanalyse.no Befolkningens forståelse av faguttrykk innen medisin Landsomfattende omnibus

Detaljer

Ekstremvær i vente. Omnibusundersøkelse gjennomført for Energi Norge. Oslo, desember 2013

Ekstremvær i vente. Omnibusundersøkelse gjennomført for Energi Norge. Oslo, desember 2013 Ekstremvær i vente Omnibusundersøkelse gjennomført for Energi Norge Oslo, desember 2013 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Metode Energi Norge Aslak Øverås, informasjonssjef Kartlegge

Detaljer

Juli 2012. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juli 2012. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juli 2012 NNU - rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2012 Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for datainnsamling...

Detaljer

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Undersøkelse om taxi-opplevelser gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Utvalg og metode Bakgrunn og formål Kartlegge opplevelser knyttet til å benytte taxi. Målgruppe Landsrepresentativt utvalg (internettbefolkning)

Detaljer

FNs konvensjon om barnets rettigheter

FNs konvensjon om barnets rettigheter Barnas egne menneskerettigheter: FNs konvensjon om barnets rettigheter Barn har behov for spesiell beskyttelse, derfor må de ha sine egne rettigheter. Det er grunnen til at Norge og de aller fleste andre

Detaljer

Holdning til innvandrere i Bergen

Holdning til innvandrere i Bergen Holdning til innvandrere i Bergen Bergen omnibus 15. 18. april 2013 Oppdragsgiver: Bergen kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 15. - 18. april 2013 Datainnsamlingsmetode: Antall

Detaljer

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Revisorforeningen. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Revisorforeningen. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juni 2014 NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Revisorforeningen Norges næringslivsundersøkelser - NNU INNLEDNING... 3 Bakgrunn... 3 Populasjon... 3 Utvalg og utvalgsmetode... 3 Metode for datainnsamling...

Detaljer

Webundersøkelse for FUB- Foreldre med barn i barnehagen. Juli 2014

Webundersøkelse for FUB- Foreldre med barn i barnehagen. Juli 2014 Webundersøkelse for FUB- Foreldre med barn i barnehagen Juli 2014 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Metode Målgruppe Utvalgsområde/univers Utvalgstrekking FUB - Foreldreutvalget for

Detaljer

Karrieretopp. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower April 2015

Karrieretopp. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower April 2015 Karrieretopp Befolkningsundersøkelse utført for Manpower April 15 Holdninger til alder og karriere De fleste foretrekker erfaring Flertallet foretrekker erfaring Dersom man må velge, er det 64 prosent

Detaljer

Solvaner i den norske befolkningen

Solvaner i den norske befolkningen Solvaner i den norske befolkningen Utført på oppdrag fra Kreftforeningen April 2012 Innhold Innledning... 3 Materiale og metode... 3 Oppsummering av folks solvaner... 4 Solvaner i Norge... 7 Solvaner på

Detaljer

Resultater NNUQ2 2010 IMDi

Resultater NNUQ2 2010 IMDi Resultater NNUQ2 2010 IMDi Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter og 500 offentlige virksomheter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for

Detaljer

INNBYGGERUNDERSØKELSE STRAND, HJELMELAND OG FORSAND. Svartavatnet

INNBYGGERUNDERSØKELSE STRAND, HJELMELAND OG FORSAND. Svartavatnet INNBYGGERUNDERSØKELSE STRAND, HJELMELAND OG FORSAND Svartavatnet OM DATAINNSAMLING OG FREMSTILLING Resultatene som presenteres er basert på til sammen 804 telefonintervjuer, gjennomført av Ipsos MMI i

Detaljer

Undersøkelse om frivillig innsats

Undersøkelse om frivillig innsats Undersøkelse om frivillig innsats - Vurdering av skjevheter, og svarprosent etter enkelte bakgrunnsvariabler I dette notatet redegjøres det kort for svarprosenter, og eventuelle skjevheter som er innført

Detaljer

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn Spørreundersøkelse blant studenter i alderen -2 år Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet TNS.2.24 Innhold Dokumentasjon av undersøkelsen 3 2 Oppsummering av hovedfunn 3 4 Vedlegg: Bakgrunn 22 Vedlegg:

Detaljer

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juni 2014 NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU INNLEDNING... 3 Bakgrunn... 3 Populasjon... 3 Utvalg og utvalgsmetode... 3 Metode for datainnsamling... 3 Tidspunkt

Detaljer

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning Rapport Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Innhold Forord.....................................................................................

Detaljer

Skolelederes ytringsfrihet

Skolelederes ytringsfrihet Skolelederes ytringsfrihet Undersøkelse blant skoledere i grunnskole og 2. - 10. september 2008 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING Prosjektinformasjon Kartlegge skolelederes

Detaljer

Bedriftsundersøkelse

Bedriftsundersøkelse Bedriftsundersøkelse om AltInn for Brønnøysundregistrene gjennomført av Perduco AS ved Seniorrådgiver/advokat Roy Eskild Banken (tlf. 971 77 557) Byråleder Gyrd Steen (tlf. 901 67 771) NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER

Detaljer

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Førundersøkelse Oslo, 17. oktober 2012 Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Side 2 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Gjennomføring

Detaljer

Spørreundersøkelse om holdninger til organdonasjon 2015

Spørreundersøkelse om holdninger til organdonasjon 2015 Spørreundersøkelse om holdninger til organdonasjon 2015 Bakgrunn Testen er gjort siste uken i oktober 2015. Feltarbeidet er gjennomført av IPSOS MMI i deres web-omnibus undersøkelse Intervjuene er gjennomført

Detaljer

Holdninger til offentlige tjenester på Internett og elektronisk ID

Holdninger til offentlige tjenester på Internett og elektronisk ID Holdninger til offentlige tjenester på Internett og elektronisk ID Kvantitativ undersøkelse gjennomført for Direktoratet for forvaltning og IKT Oslo / 0. februar 20 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson

Detaljer

RETTEN TIL UTDANNING. Undervisningsopplegg om. Filmen er laget med støtte fra:

RETTEN TIL UTDANNING. Undervisningsopplegg om. Filmen er laget med støtte fra: RETTEN TIL UTDANNING Undervisningsopplegg om Filmen er laget med støtte fra: 1 Alle barn har rett til å gå på skolen! Skolen skal være gratis og gi alle barn en god utdannelse dette står nedfelt i FNs

Detaljer

Alt materiell er gratis tilgjengelig på www.klimamøte.no det er også her læreren registrerer klassens resultat i etterkant av rollespillet.

Alt materiell er gratis tilgjengelig på www.klimamøte.no det er også her læreren registrerer klassens resultat i etterkant av rollespillet. Lærerveiledning Klimatoppmøte 2013 et rollespill om klima for ungdomstrinnet og Vgs Under FNs klimatoppmøte i Warszawa i november 2013 møtes verdens ledere for å finne en løsning på klimautfordringene.

Detaljer

OPPFYLLER DEN FOLKETS FORVENTNINGER?

OPPFYLLER DEN FOLKETS FORVENTNINGER? NASJONAL BOLIGUNDERSØKELSE 2015: REGJERINGENS SKATTEFRADRAGSORDNING FOR ENERGIEFFEKTIVISERING AV BOLIG OPPFYLLER DEN FOLKETS FORVENTNINGER? LANDSDEKKENDE UNDERSØKELSE GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. 29. SEPTEMBER

Detaljer

August 2011. NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

August 2011. NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU August 2011 NNU rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2011 Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 1 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 501 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Malvik kommune. Datamaterialet er

Detaljer

Bedre hjelp for unge narkomane. Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier.

Bedre hjelp for unge narkomane. Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier. 1 Bedre hjelp for unge narkomane. Unge Høyres Landsforbund Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier. Unge Høyres Landsforbund har gjennomført en narkotikaundersøkelse via sosiale

Detaljer

Spørreundersøkelse om fremtidig reisemønster blant ledere i Vefsn, Grane og Hattfjelldal kommuner. Politikk & samfunn

Spørreundersøkelse om fremtidig reisemønster blant ledere i Vefsn, Grane og Hattfjelldal kommuner. Politikk & samfunn Spørreundersøkelse om fremtidig reisemønster blant e i Vefsn, Grane og Hattfjelldal kommuner Innhold Om undersøkelsen 3 2 Dagens reisevaner 0 3 Reisepreferanser 9 Konsekvenser for reisevirksomhet ved nedleggelse

Detaljer

Ungdomsundersøkelse: Utdannelses- og yrkesvalg

Ungdomsundersøkelse: Utdannelses- og yrkesvalg Ungdomsundersøkelse: Utdannelses- og yrkesvalg Kvantitativ undersøkelse gjennomført for Utdanning.no Oslo, januar 2010 Om undersøkelsen Det er gjennomført 1000 intervjuer med et landsdekkende og representativt

Detaljer

Utbygging av vindmøllepark i Lebesby. Oppdragsgiver: Lebesby Kommune. Dato: 12. februar 2004. Konsulent: Idar Eidset

Utbygging av vindmøllepark i Lebesby. Oppdragsgiver: Lebesby Kommune. Dato: 12. februar 2004. Konsulent: Idar Eidset Utbygging av ark i Lebesby Oppdragsgiver: Lebesby Kommune Dato: 12. februar 2004 Konsulent: Idar Eidset Opinion i Bergen: Pb. 714 Sentrum, 5807 Bergen Telefon: 55 54 10 50 Opinion i Oslo: Pb. 2947 Tøyen,

Detaljer

Kundetilfredshet. Eiendom Norge Mars 2014

Kundetilfredshet. Eiendom Norge Mars 2014 Kundetilfredshet Eiendom Norge Mars 2014 Prosjektbeskrivelse MÅLGRUPPE METODE INTERVJUTID Samtlige vi har intervjuet har solgt, eller forsøkt solgt, et objekt i løpet av det siste året og er over 18 år

Detaljer

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på web Populasjon Populasjonen for undersøkelsen er Norges

Detaljer

Kartlegging av bruk og omdømme av norsk språk i dagens musikk- Norge

Kartlegging av bruk og omdømme av norsk språk i dagens musikk- Norge Kartlegging av bruk og omdømme av norsk språk i dagens musikk- Norge Gjennomført av Synovate April 2009 Synovate 2009 1 Prosjektinformasjon Formål Kartlegge bruk og omdømme av norsk språk i dagens musikk-norge.

Detaljer

DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT

DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT Befolkningsundersøkelse holdninger til og erfaringer med skriftlig informasjon fra offentlige myndigheter TNS Gallup januar 009 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig

Detaljer

Holdninger til Europa og EU

Holdninger til Europa og EU Holdninger til Europa og EU Landsomfattende omnibus 12. 14. oktober 2015 Oppdragsgiver: Europabevegelsen Prosjektinformasjon Formål: Måle holdninger til Europa og EU Dato for gjennomføring: 12. 14. oktober

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for U 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft utarbeidet for PERDUCO ORGES ÆRIGSLIVSUDERSØKELSER - U Forord Perduco har på oppdrag fra EURES gjennomført en bedriftsundersøkelse om rekruttering

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 Det månedlige Boligmeteret for desember 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 16.12.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer

Periode Uke Innhold / Tema Kompetansemål Eleven skal kunne / lære om. Arbeidsmåter/ Læringsstrategier. Evaluering / Egenvurdering

Periode Uke Innhold / Tema Kompetansemål Eleven skal kunne / lære om. Arbeidsmåter/ Læringsstrategier. Evaluering / Egenvurdering Periodeplan i Samfunnsfag,10.trinn - 2009/2010 (hvert fag har sin periodeplan) Periode Uke Innhold / Tema Kompetansemål Eleven skal kunne / lære om Arbeidsmåter/ Læringsstrategier Evaluering / Egenvurdering

Detaljer

Juli 2013. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juli 2013. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juli 2013 NNU - rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2012 Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for datainnsamling...

Detaljer

Desember 2015. Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Drammen kommune. Gjennomført for Drammen kommune

Desember 2015. Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Drammen kommune. Gjennomført for Drammen kommune Desember 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Drammen kommune Gjennomført for Drammen kommune Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for datainnsamling...

Detaljer

Norsk på arbeidsplassen. Kartlegging av behovet for norskopplæring for arbeidsinnvandrere i byggenæringen og industrien

Norsk på arbeidsplassen. Kartlegging av behovet for norskopplæring for arbeidsinnvandrere i byggenæringen og industrien Norsk på arbeidsplassen Kartlegging av behovet for norskopplæring for arbeidsinnvandrere i byggenæringen og industrien Norsk på arbeidsplassen Kartlegging av behovet for norskopplæring for arbeidsinnvandrere

Detaljer

Norges Offisersforbund Trygghet Landsrepresentativ undersøkelse mars 2014. Prosjektleder & analytiker: Nevjard Guttormsen

Norges Offisersforbund Trygghet Landsrepresentativ undersøkelse mars 2014. Prosjektleder & analytiker: Nevjard Guttormsen Norges Offisersforbund Trygghet Landsrepresentativ undersøkelse mars 2014 Prosjektleder & analytiker: Nevjard Guttormsen Kort om undersøkelsen Bakgrunn: Formålet med undersøkelsen er å avklare hvor trygg/utrygg

Detaljer

Nok mat til alle og rent vann.

Nok mat til alle og rent vann. Nok mat til alle og rent vann. Eivind Berg, LMD Nok mat til alle global og nasjonale utfordringer. Rent vann nasjonale utfordringer. Viktig deklarasjon og mål om den globale matsikkerhet. Toppmøtet om

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2011

Innbyggerundersøkelsen 2011 Innbyggerundersøkelsen 2011 Undersøkelse gjennomført for Oppdal kommune Oslo, september/oktober 2011 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Metode Målgruppe Utvalgsområde/univers Utvalgstrekking

Detaljer

Boligmeteret juni 2014

Boligmeteret juni 2014 Boligmeteret juni 2014 Det månedlige Boligmeteret for JUNI 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.06.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Medlemsundersøkelse 15. - 21. september 2010 Oppdragsgiver: Utedanningsforbundet

Detaljer

Foreldres holdning til pedagogisk tilbud i barnehagene

Foreldres holdning til pedagogisk tilbud i barnehagene Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Foreldres holdning til tilbud i barnehagene Undersøkelse blant foreldre med barn i barnehage August 2011 Prosjektinformasjon FORMÅL

Detaljer

BoligMeteret august 2011

BoligMeteret august 2011 BoligMeteret august 2011 Det månedlige BoligMeteret for AUGUST 2011 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo,22.08.2011 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Bruk av vikarer i barnehagen

Bruk av vikarer i barnehagen Bruk av vikarer i barnehagen Medlemsundersøkelse blant førskolelærere 11. 28. juni 2013 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 11. 28. juni 2013 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2013

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2013 Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2013 Utvalg og metode Bakgrunn og formål På oppdrag fra Forbrukerrådet og Nasjonalt kunnskapssenter

Detaljer

Det magiske klasserommet klima Lærerveiledning

Det magiske klasserommet klima Lærerveiledning Det magiske klasserommet klima Lærerveiledning www.reddbarna.no/klasserom Innholdsfortegnelse Det magiske klasserommet klima s. 3 Oversikt over Klimarommet s. 4 7 Undervisningsopplegg 1 Bli en klimavinner!

Detaljer

Norsk e-helsebarometer 2016

Norsk e-helsebarometer 2016 Norsk e-helsebarometer 2016 Nasjonal befolkningsundersøkelse 15. april 2016 Gjennomført for DIPS ASA Kort om undersøkelsen Prosjektinformasjon Bakgrunn og mål Oppdragsgiver/kontaktperson Målgruppe Kartlegge

Detaljer

Actis R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

Actis R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Actis INNLEDNING Undersøkelsen består av et representativt utvalg på 1003 personer over 15 år fra Norge.

Detaljer

Resultater NNUQ2 2009. Altinn

Resultater NNUQ2 2009. Altinn Resultater NNUQ2 2009 Altinn Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for datainnsamling 5. til 30. juni

Detaljer

Nærings- og fiskeridepartementet Bruk av flytetutstyr i fritidsbåt

Nærings- og fiskeridepartementet Bruk av flytetutstyr i fritidsbåt Nærings- og fiskeridepartementet Bruk av flytetutstyr i fritidsbåt Vurdering av småbåtlovens 23a 25.02.2016 1 Innhold Hovedfunn 1 Båterfaring 4 2 Bruk av flytevest 13 3 Vurdering av 23a 18 3 Vedlegg 1:

Detaljer