Den glemte vannkrisa 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Den glemte vannkrisa 1"

Transkript

1 Den glemte vannkrisa 1

2 Denne rapporten er laget av FIVAS og ForUMs gruppe for ferskvann og sanitær. Foreningen for Internasjonale Vannstudier (FIVAS) er en frivillig organisasjon som arbeider for å kartlegge konsekvenser av vannrelaterte prosjekter og utbygginger i Sør. Tilgang til rent vann og energi er grunnleggende behov for menneskers velvære og utvikling, men spørsmålet er hvordan disse behovene best skal møtes. FIVAS visjon er en rettferdig og bærekraftig vannforvaltning i Sør. ForUM er miljø- utviklings- og fredsorganisasjonenes politiske tankesmie, som søker innflytelse gjennom koordinert påvirkningsarbeid. ForUMs visjon er en demokratisk og fredelig verden, basert på rettferdig fordeling, solidaritet, menneskerettigheter og økologisk bæreevne. ForUMs gruppe for ferskvann og sanitær består av ulike organisasjoner som jobber med temaet. Oslo, 21.desember 2009 Rapporten er skrevet av Ola Hanserud, John Mpongo, Bjørnar Hjulstad og Silje Hernes Redaksjon: Ola Hanserud, Silje Lundberg og Cecilie Hirsch Design: Osterhausgate 27, 0183 Oslo. Storgata 11, 0155 Oslo Tlf: Tlf: Faks: Faks:

3 Innholdsfortegnelse Ferskvann er nødvendig for alt liv 4 En global vannkrise 5 Tusenårsmål utenfor rekkevidde? 6 Hvordan bør problemet angripes? 6 Vann som menneskerettighet i praksis 7 Sanitære forhold i krise 9 Sanitær inn i varmen? 10 Utfordringer rundt bistand og sanitær 10 Forskjellige forutsetninger og behov 11 Alternative angrepsmåter 12 Veien videre for vann og sanitær 14 3

4 Ferskvann er nødvendig for alt liv I Norge har vi har en helt unik natur og store ferskvannsforekomster. Vi bruker vann til rekreasjon, energi, transport, drikkevann og matproduksjon. De første norske bosettingene ble her, som ellers i verden, etablert langs elver eller andre vannkilder. I Norge har vi også vannproblemene, som forurensning av vannkilder, flom, osv., men vi har gunstige forutsetninger for å håndtere disse problemene. I store deler av verden er dette langt fra sannheten. Ferskvann er over store deler av kloden en knapp ressurs hvor fordelingen og håndteringen av denne ressursen får katastrofale følger. Én sjettedel av verdens befolkning, 1,1 milliarder mennesker, har ikke tilgang på forsvarlig drikkevann. Omrent 5000 barn dør hver dag på grunn av mangel på rent vann. I løpet av hele 1990-tallet døde flere barn av denne ene årsaken enn alle menneskene vi har mistet i væpnede konflikter siden andre verdenskrig. De fleste av disse barna kunne vært reddet dersom de hadde hatt tilgang til rent vann og toaletter. Ca. 2,5 milliarder mennesker, eller omtrent 40 prosent av verdens befolkning, har ikke tilgang til grunnleggende sanitærforhold. Med dagens fart på forbedring av sanitærsituasjonen i verden vil fremdeles 1,7 milliarder mennesker mangle tilgang til grunnleggende sanitære forhold da tusenårsmålet skulle ha vært nådd i millioner skoledager går tapt på grunn av vannbårne sykdommer og nesten halvparten av alle menneskene som bor i utviklingsland lider på et eller annet tidspunkt av helseproblemer forårsaket av skittent vann, manglende tilgang til vann i det hele tatt og dårlige sanitære forhold. 4 Nesten 80 prosent av befolkningen som ikke har tilgang til rent vann lever i tre regioner: Afrika - sør for Sahara, Øst- Asia og Sør-Asia. Mangel på rent ferskvann er ofte synonymt med fattigdom, konflikt og sykdom. Tilgang til rent vann er avgjørende for folks helse og helse er av stor betydning for lands økonomiske utvikling. Land i Afrika sør for Sahara mister ca. 5 prosent av BNP hvert år på grunn av utilstrekkelig ferskvannsfordeling. Det er også en stor forskjell på urbane og rurale områder. I Afrika sør for Sahara er antallet av de som ikke har tilgang til rent vann i rurale områder fem ganger høyere enn i urbane strøk. Videre er antall av dem som ikke har tilgang til tilstrekkelige sanitære forhold tre ganger høyere på landsbygda enn i byene. Foto: Cecilie Hirsch

5 En global vannkrise «Dersom verdens befolkning fortsetter å øke i samme takt som nå, vil vi trenge en 80 % økning av ferskvannstilgang. Ingen vet hvor dette vannet skal komme fra» Vi står ovenfor det vi kan kalle en global vannkrise. Mens verdens befolkning ble tredoblet i forrige århundre, steg vannforbruket med det seksdobbelte! Vi har et enormt forbruk av vann noen steder i verden, mens nesten en av fem mennesker på jorden mangler tilgang til rent drikkevann. Den globale vannkrisen er egentlig et sett av lokale vannkriser som brer seg og øker i omfang. Forurensning, forsaltning og vannknapphet er følger av overuttak av ferskvannsressursene eller forringelse av økosystemene i alle land. Spesielt alvorlig er dette for de fattigste landene som ikke har økonomi, forvaltningsorganer eller ekspertise til å sørge for tilgang til rent vann eller grunnleggende sanitære fasiliteter for befolkningen. Den eksplosive befolkningsøkningen i verden truer vannets kretsløp. Dersom verdens befolkning fortsetter å øke i samme takt som nå, vil vi trenge en 80 prosent økning av ferskvannstilgang for å kunne skaffe mer mat til alle i Ingen vet hvor dette vannet skal komme fra. Knapphet på ferskvann bærer også kimen i seg til konflikter, både lokale og regionale. Det er derfor et sikkerhetspolitisk tema som blir mer aktuelt for hvert år. De fleste stater er avhengige av å dele vannet i elvene med sine naboer. Det finnes 245 elver på jorden i dag som deles mellom to eller flere land, og mange innsjøer grenser til flere land. Forvaltning av delte vannressurser er svært utfordrende da landene har konkurrerende interesser. Rettighetene til vann er ofte svakt formalisert og derfor bærer mange av verdens vannkonflikter preg av den sterkestes rett. Men vann kan også være en mulighet for dialog i ellers opphetede konflikter mellom to land. Vann kan bidra til å bygge tillit og utvikle samarbeid. Vann er imidlertid svært underprioritert på den internasjonale dagsorden og på den sikkerhetspolitiske dagsorden. Det er ingen internasjonal alarm som går. Ingen knyttnever i bordet hos FN. Ingen sanksjoner som rettes mot de som er ansvarlige. Mange andre viktige temaer som HIV/Aids, fugle- og svineinfluensa, energi og klima, mobiliserer verden. Blir problemene omkring tilgang til ferskvann i så liten grad prioritert fordi det først og fremst er et problem for de aller fattigste? Da den universelle menneskerettighetserklæringen ble nedtegnet i 1948 ble ikke ferskvann nevnt med ett ord. I mellomtiden har tilgang til ferskvann som menneskerettighet fått økende aktualitet, tilslutning og anerkjennelse. I 2001 tok FNs komité for økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter et avgjørende skritt i riktig retning ved å utarbeide General Comment nr 15 som omhandler vann som menneskerettighet. FN-komiteen slår fast at alle mennesker har rett til rent, tilgjengelig og rimelig vann. Stater har plikt til å respektere, beskytte og innfri denne retten innenfor deres maksimalt tilgjengelige ressurser. En inntørket elv i India. Foto: Silje Hernes 5

6 Tusenårsmål utenfor rekkevidde? I følge FNs tusenårsmål skal 75 prosent av verdens befolk ning ha tilgang til rent vann innen år At dette målet blir nådd er viktig for å rydde veien for en bærekraftig utvikling og utryddelsen av sult og ekstrem fattigdom. Dersom dette målet skal nås vil det kreve en svært stor kraftanstrengelse. Med dagens innsatsnivå vil over en halv milliard mennesker fremdeles ikke ha tilgang til rent vann i En sentral kritikk av Tusenårsmålet er at de fattigste av de fattige fremdeles vil stå uten vann selv når målet er nådd. Lik rett til vann for alle er nemlig ikke nedfelt i Tusenårsmålet. Det haster for verdens stater å ta det innover seg at Tusenårsmålet for vanntilgang ikke er tilstrekkelig og mest sannsynlig ikke vil bli innfridd. Da UNDPs (FNs utviklingsfond) Human Development Report ble lansert høsten 2006 med vann som tema fokuserte den på: årsakene til manglende politisk prioritering av området, rollene til offentlig og privat sektor retten til vann og at det er statens ansvar å gi sine innbyggere tilgang til vann Rapporten berørte imidlertid i liten grad hvordan dette kan operasjonaliseres i praksis utover å si at prinsippet må tas inn i grunnlover og andre lover. Heller ikke betydningen av økosystemtjenester og spørsmålet om hvordan mat skal produseres og de miljømessige konsekvensene av økt vannuttak ble tatt opp. Rapporten slår også fast at det er nok vann til menneskelig forbruk i de fleste land, selv om det er fysisk knapphet i noen områder. Knapphet på rent ferskvann er et politisk og institusjonelt problem som kan løses. Men det er langt igjen til en rettferdig fordeling av vannet. Vi blir oppfordret av UNDP til å gå sammen om å skaffe verdens fattige tilgang til vann og tilfredsstillende sanitære forhold. Det anbefales at en internasjonal handlingsplan kommer på plass umiddelbart, og en satsing på nye nasjonale vannstrategier som fokuserer på fattigdomsreduksjon og på å utjevne ekstreme forskjeller. Hvordan bør problemet angripes? På nittitallet snakket Verdensbanken om hvordan markedet kunne representere løsningen på vannkrisen. Det ble hevdet at privateide selskap ville være mer effektive og kapitalsterke enn det offentlige. To tiår med denne oppskriften, som etter hvert fikk navnet privat- offentlig samarbeid, har ført til svært få resultater for lokalbefolkningen, snarere tvert imot. Industrien som produserer drikkevann for salg blir av mange sett på som den mest dynamiske industrien i verden. Vannindustrien ligner oljeindustrien under dennes gullalder med en enorm økning i verdien av aksjer. Tankegangen om at vann er en vare som det skal gjøres stor fortjeneste på står i skarp motsetning til tankegangen om vann som en menneskerettighet, som en ressurs som alle mennesker har rett til bare ved å være en verdensborger. Hvem eier rettighetene til vannet som vi alle er avhengige av? Private selskaper, mange uten tilhørighet i det landet de opererer i, ser lønnsomhet i å få tilgang til et lukrativt vannmonopol, men ikke i å dekke vann- og avløpsbehovet hos de fattigste. Denne livsnødvendige ressursen bør ikke bli overlatt til markedet og profitt på bekostning av demokratisk kontroll og vann til alle. 6

7 «Hvem eier rettighetene til vannet som vi alle er avhengige av?» Gode lokale og offentlige løsninger har blitt oversett. Blå Oktoberkampanjen mener en effektiv og godt drevet offentlig vannforsyning med lokal deltakelse og kontroll er den beste løsningen på den globale vannkrisen, med kompetanse- og erfaringsutveksling på tvers av landegrenser. Bønder i tørre områder behøver ikke konstant tilgang fra en stor kanal eller demning, men snarere metoder til å spare regnvann når det faller over marken, til å pumpe opp og gjenbruke grunnvann når det er nødvendig, til å øke evnen til marken for å holde på fuktighet, og til å øke effektiviteten til de småskala vanningsmetodene de bruker. Slike småskala metoder, som blant annet regnvannshøsting, kan vanligvis bygges og håndteres av små husholdninger til en brøkdel av kostnadene pr. familie eller hektar betjent av store vanningsprosjekter. Kvinner henter vann fra Juba-elven i Sør- Somalia. Foto: IRIN 7

8 Vann som menneskerett i praksis Vi må sørge for at tilgang til rent ferskvann blir en menneskerett i praksis. Det betyr at alle skal ha tilgang til minst 20 liter rent vann om dagen og de som ikke har råd til å betale, skal få det gratis. Dette må også kunne finansieres. - Regjeringer blir av UNDP oppfordret til å bruke minst 1 prosent av BNP på å implementere strategiene. - Vann og sanitære tjenester er per i dag ikke et prioritert område i bistandspolitikken blant rike land. Kun fem prosent av den totale bistanden er rettet mot denne sektoren. For å kunne nå Tusenårsmålet om vann og sanitære forhold må dette tallet dobles. - Den samlede bistanden må i følge UNDPs rapport økes med 25 til 30 milliarder kroner på verdensbasis. Så hva kan anerkjennelsen av vann som en menneskerettighet bety? Å forankre rettigheten i grunnlover, lovverk og reguleringer skaper et rammeverk for handling. Men dette er bare en start. Verken et internasjonalt eller nasjonalt legalt rammeverk bidrar i seg selv til å møte utfordringene innen vannsektoren. Utfordringen er å få landene til å prioritere investeringer til vannsektoren, spre kunnskap om retten til vann og etablere ordninger for å sikre at retten til vann blir gjennomført i praksis. Menneskerettstilnærmingen gir oss noen nyttige redskap. I utviklingsland har det ofte hendt at de fattige har blitt koblet av vannettet fordi de ikke har kunnet betale for seg. Vann som menneskerettighet vil gjøre dette ulovlig. Men mennesker trenger kjennskap til sine rettigheter og juridisk bistand. En menneskerettighetstilnærming innebærer derfor å sikre gode demokratiske systemer for styresett som inkluderer uavhengige domstoler, et fritt media, et aktivt sivilsamfunn og grasrotbevegelser. Vann som en menneskerett vil være et viktig redskap for å bekjempe fattigdom. I storbyer i utviklingsland betaler de fattige i slummen 5 10 ganger så mye for vannet som de rike i samme by. Det er kanskje også derfor de rike i byene kan forbruke 15 ganger mer vann per person enn de fattige? Dagens vannsituasjon øker kløften mellom fattig og rik. De fattige må bruke mye tid og penger på vann, mens de rike slipper lett. Debatten om tilgang til vann som en menneskerettighet har kommet høyere på den internasjonale dagsorden de siste årene, og det diskuteres om muligheter for en ny konvensjon om retten til vann. En slik konvensjon må stadfeste at vann til å dekke grunnleggende menneskelige behov må prioriteres over for eksempel vann til landbruk og industri. Retten til rent ferskvann handler også om retten til helse, til gode hygieniske og sanitære forhold, utdannelse, mat og retten til likestilling. Å stå opp før daggry og å gå gjennom støvet, ofte mange kilometer, for å hente en eneste bøtte vann til familien. Slik er morgenen og formiddagen for mer enn en milliard mennesker og det er særlig jenter og kvinner som må bruke en stor del av levetiden til slikt arbeid banalt, men livsnødvendig. Mye tid går tapt tid som burde være brukt til utdanning og produktivt arbeid. Vann er en livsviktig ressurs og en menneskerettighet på ulike måter må vi sammen sørge for at denne retten blir en realitet. Vann kan være en kilde til samarbeid eller konflikt vannsamarbeid kan bygge broer og være en kilde til fred, forsoning og utvikling. Å ta vannproblemene på alvor kan også føre til utvikling av demokratiske forvaltningsorganer som arbeider for befolkningens beste. En bærekraftig vannfordeling er kanskje den viktigste byggesteinen i utryddelsen av ekstrem fattigdom i verden. 8

9 Sanitære forhold i krise Som for vannforekomstene og tilgang til rent drikkevann i Norge tar de aller fleste av oss for gitt vår tilgang på toaletter gjennom en vanlig dag. På skole, jobb og hjemme tar vi det for gitt at vi kan gå inn i et rom eller avlukke det går an å låse og sitte skjermet fra andre. Slik er det dessverre ikke alle steder i verden. Ca 2,5 milliarder mennesker mangler tilgang til grunnleggende sanitærforhold. Et flertall av disse igjen har ikke tilgang på noen form for sanitærløsninger. Og da teller for så vidt den enkleste utedo og skitneste avlukke med bøtte eller et hull i gulvet som sanitær. De må dermed gjøre fra seg ved togskinner, bak busker, eller i plastikkposer. Begrepet sanitær, som er en del av uttrykket «vann og sanitær», defineres ofte mer generelt som deponering (plassering) av menneskelige ekskrementer (avføring og urin), kontroll av vektorer (insekter og andre dyr som kan spre smitte ved kontakt med avføring), drenering (bortleding av avløpsvann) og deponering av søppel. Sistnevnte behandles like ofte separat fra det som har å gjøre med toaletter og behandling av toalettavfall. Med tilgang til grunnleggende sanitære forhold menes dermed tilgang til et toalett som hindrer kontakt mellom ekskrementer og mennesker og spredning av smitte via dyr og insekter, samt sikrer privatliv og verdighet. I tillegg er også trygg behandling og deponering av toalettavfallet ønskelig slik at ikke avfallet kan smitte videre og også forurense naturmiljøet. Konsekvensene av manglende grunnleggende sanitærforhold er enorme og i stor grad undervurderte. Gjennom dårlig hygiene og direkte og indirekte kontakt med ekskrementer, spesielt avføring, spres diarésykdommer som for de fleste nordmenn lett lar seg behandle. På verdensbasis dør ca. 2 millioner mennesker hvert år som følge av diarésykdommer, og de fleste av disse er barn under 5 år. 1 gram avføring kan inneholde opptil 10 millioner virus og 1 million bakterier, og har dermed anlegg for å forurense tusenvis av liter med vann med potensielt dødelige smittestoffer. Naturmiljø lider også under dårlige sanitære forhold. Tilførsel av næringsrikt toalettavfall til ferskvann bidrar blant annet til algevekst, gjengroing av innsjøer og vann, oksygenfattig vannmiljø, og redusert biologisk mangfold. Dette skjer også i flere vassdrag i Norge i dag og som det forsøkes ryddet opp i. Barn ved forurenset vann. Foto: Silje Hernes Gjengroing i elv. Foto: Silje Hernes 9

10 Sanitær inn i varmen? Utfordringer rundt bistand og sanitær Tradisjonelt har sanitær stått i skyggen av fokuset på vann, men ble forsøkt dyttet fram i rampelyset gjennom FNs internasjonale sanitær-år i Et av målene her var å gjøre problemstillinger rundt manglende sanitærforhold kjente for statsledere og andre beslutningstakere og oppfordre til økt satsning på feltet gjennom blant annet økt finansiering. Med retten til vann gjennom General comment nr 15 kom også retten til sanitær som en menneskerett. I 2007 ble «Manual on the right to water and sanitation utgitt av den internasjonale organisasjonen Center on Housing Rights and Evictions (COHRE) i samarbeid med blant andre UN-Habitat FNs bostedsorganisasjon. Denne skulle hjelpe regjeringer i å se hvordan retten til vann og sanitær kan omgjøres til praktisk gjennomføring. Retten til sanitær innebærer sanitærforhold som er passende, trygge og tilretteleggende for beskyttelsen av folkehelse og miljø. Et av hovedpunktene er at vann og sanitær skal være tilgjengelig for alle i sin umiddelbare nærhet, på jobb, skole eller hjemme. Vann- og sanitærtjenester skal også være verdsatt slik at det ikke går utover evnen til å skaffe seg andre essensielle goder og tjenester som mat, bosted, helsetjenester og utdanning. Fra et samfunnsøkonomisk perspektiv skulle ingenting ligge i veien for å satse mer på dette området. Sanitære forhold er som sagt knyttet nært opp til vannkvalitet og helse som i sin tur påvirker sykdomsfravær og produktiviteten i befolkningen. WHO mener i den sammenheng at hver krone investert i sanitære forhold ville gi 9 kroner tilbake i nytte for samfunnet gjennom blant annet økt produktivitet, redusert skolefravær og reduserte sykehuskostnader. Det må kunne kalles god avkastning fra offentlige investeringer! Selv om sanitær oftest har vært vannsektorens lillebror i bistand- og utviklingssammenheng har det vært gjennomført flere utviklingsprosjekter de siste tiårene med mål om å øke antallet mennesker med tilgang på passende toaletter. Mange av disse prosjektene har imidlertid feilet grundig og endt opp med at de nye toalettene enten står ubrukte etter kort tid og/eller brukes til helt andre ting enn sanitærformål. En har hørt om eksempler der latriner (enkeltstående utedoer) konstruert med bistandspenger var av så mye bedre kvalitet enn selve boligene at familiene der følte de ikke kunne bruke et så fint bygg til å gå på do i... De ble heller brukt som lagerrom for mel. Det har lenge vært utbredt tenkning at tekniske løsninger som fungerer i rike vestlige land også nødvendigvis må kunne fungere godt i fattigere land og i andre verdensdeler. Altså en teknologioverføring i form av mer eller mindre kopiering. Dette overser imidlertid flere viktige sider ved bruk av toaletter, som vaner, religion, syn på helse og hygiene og økonomi. Denne måten å forsøke å forbedre sanitærsituasjonen i en gitt lokalitet har også passet fint med rene byggemessige målsetninger der det er antallet konstruerte toaletter som teller, ikke hvor mange som faktisk bruker dem etter for eksempel to år, eller hvor mye tilfellene av diarésykdommer er redusert. Vi vil i det følgende komme inn på et par alternative tilnærminger for å bedre sanitærsituasjonen for flere. 10

11 Forskjellige forutsetninger og behov For de aller fleste er måten vi går på do på et produkt av hva vi er lært opp til som barn, som altså i stor grad avhenger av skolevesenets og våre mødres syn på hygiene og helse, hva familien har råd til av sanitærfasiliteter, om du eier ditt eget hus eller bor ulovlig i et blikkskur i en tettpakket slum, og hva religion og lokale tradisjoner ellers sier om hvordan en slik forløsning bør skje. Eldre og funksjonshemmede har andre behov i bruken av et toalett enn friske mennesker. Bruken avhenger sist men ikke minst også av biologi altså om du er gutt eller jente. Jenter har flere utfordringer enn gutter når det gjelder sanitær. I mange land kan de bare gå på do i grålysningen om morgenen og i skumringen om kvelden for ikke å bli sett gående til den plassen i skogen eller buskaset de bruker å gå til, og på veien kan de risikere å bli overfalt og voldtatt. Barn i Kibera. Foto: Elise Christensen I mange områder er det få skoler som har egne vann- og sanitæranlegg, noe som spesielt går utover jenter når de kommer i menstruasjonsalder. Uten toaletter på skolen velger mange jenter heller å bli hjemme og mister dermed verdifull skolegang. Skal målet om universell tilgang til grunnskoleutdanning nås må det bygges vann- og sanitæranlegg på alle skoler. 11

12 Alternative angrepsmåter Hva er så mulige veier ut av denne sanitære hengemyra? Og hvordan greie å skalere opp en overgang til grunnleggende sanitær utover hva enkeltprosjekter kan tilby? Det har heldigvis dukket opp flere interessante alternativer til den «vanlige» og tankeløse overføringen av teknologi som ofte både har vært for avansert og for dyr. Vi har vært inne på at bruk av toaletter har mye å gjøre med hva vi er vant til å gjøre altså våre valg og de eventuelle motivasjonene som ligger bak dem. Og det er vist flere ganger at denne oppførselen ikke automatisk endres ved at noen gir deg en flunkende ny latrine når du for eksempel har vært vant til å gå ut på et jorde og sitte under åpen himmel. Community-led total sanitation Inderen Kamal Kar kom i 2002 opp med en ny tilnærming til innføring av latriner i landsbyer der få eller ingen hadde toaletter fra før og der flesteparten gjorde fra seg ute et sted. Han forsto at avsky er en sterk motivasjon hos mennesker og utviklet en metode basert på avsky for ekskrementer kalt CLTS - community-led total sanitation. CLTS går i korthet ut på at avskyen for ekskrementer vekkes gjennom flere øvelser der innbyggerne i landsbyen selv er med på å kartlegge og finne ut av hvor mye avføring som produseres totalt i landsbyen og hvor mye de til sist ender opp med å få i seg gjennom forskjellige overføringsveier. Gjort på den riktige måten skaper dette til slutt et kollektivt press for at alle familiene i landsbyen bygger seg sin egen latrine. Forståelsen og presset er dermed motivasjon i massevis for å bygge doer med billige og lokale materialer og egen design uten at noen utenfra har gitt noen ting. Dette, argumenterer Kamal Kar, styrker også selvrespekten. Økologisk sanitær Våre ekskrementer er imidlertid ikke bare skumle kilder til smitte, men inneholder også næringsstoffer. Dette er næringsstoffer fra maten som er til overs etter at kroppen har tatt det den trenger. Dette er næringsstoffer som plantene igjen kan utnytte til vekst. Dette er grunnen til gjengroing i tjern og vann, men det kan også brukes til noe nyttig. Dagens toaletter slik vi er vant til dem er såkalte vannbaserte toaletter (WC - water closet), hvor menneskelig avfall og toalettpapir blandes med store mengder rent vann og spyles ned. Det er ute av syne ute av sinn - metoden som regjerer. Denne måten å bli kvitt menneskelig avfall på har vist seg å være svært problematisk i mange områder. Ikke bare sløser man bort store mengder verdifullt rent vann, men det trengs også en god del strøm og kjemikalier for å rense det skitne vannet før det kan slippes ut i naturen igjen. Hvordan kan så menneskelig avfall behandles på en mer miljøvennlig måte? Økologisk sanitær (ecological sanitation - ecosan) er sanitærsystemer som kan være en løsning på mange av problemene knyttet til sanitære forhold. Tanken bak ecosan er å bruke menneskelig avfall som en verdifull ressurs som resirkuleres tilbake til landbruket, og det refereres også til som bærekraftig sanitær (sustainable sanitation). Dette kan i hovedsak kun gjøres ved å bruke toaletter som bruker minimalt vann eller ikke noe vann i det hele tatt. Bygd på riktig måte kan tørre toaletter faktisk lukte mindre enn det vanlige vann-toalettet. Avføring og urin kan behandles blandet eller separeres i toalettet og behandles hver for seg. Behandlingen (for eksempel kompostering) dreper bakterier og virus og gjør at massen kan brukes som trygg gjødsel. På denne måten spares vann (et vanlig vannklosett kan gjerne bruke opptil 10 liter vann per spyling), man unngår at ubehandlet avløpsvann foruren- 12

13 ser drikkevannskilder som grunnvann og gjør folk syke, samtidig som menneskelige ekskrementer kan brukes til noe nyttig. Ikke lenger avfall, men ressurs! Ecosan i Bangalore, India Vishwanath Srikantaiah er en vannaktivist som bor i Bangalore i Sør-India. Han har i mange år vært opptatt av hvordan ecosan kan bli lettere tilgjengelig slik at flere kan ta det i bruk. Mange møter konseptet med ecosan med skepsis, da menneskelig avfall er noe de fleste ikke vil ha noe med å gjøre. Vishwanath inviterer derfor folk hjem til huset sitt, som er bygget på prinsipper om miljøvennlig arkitektur, og viser hvordan ecosan kan fungere i praksis. Han bruker gjødsel som kommer fra familiens ecosan-toalett til å gjødsle risåkeren som han har laget på taket. Vannet han bruker for å vanne åkeren kommer fra resirkulert vann fra dusjen. Vishwanath er et godt forbilde i et India som står overfor stor vannmangel! Vann fra dusj og kjøkken (gråvann) renses før gjenbruk til vanning. Foto: Rainwater Club 13

14 Veien videre for vann og sanitær Det kreves uten tvil økt bevissthet rundt viktigheten av tilgang på trygt vann og passende sanitær for å nå både internasjonale og nasjonale målsetninger om god utvikling. Det er med anerkjennelsen av vann og sanitær som menneskeretter gjort viktige skritt i riktig retning, og vi mener at videre arbeid rundt vann og sanitær som grunnleggende behov bør baseres i disse rettighetene. Bevissthet blant statsledere og sentrale beslutningstakere er viktig, men det praktiske arbeidet vil alltid foregå på bakken blant innbyggere i landsbyer, bydeler og slummer. Tekniske løsninger og framgangsmåter vil nødvendigvis måtte variere fra et sted til et annet, kanskje til og med mellom bydeler. Behov og forutsetninger vil alltid være forskjellige. 14 Kvinne krysser elv i Bolivia. Foto: Cecilie Hirsch

15 15

16 16

Skaperverket tilhører alle

Skaperverket tilhører alle Skaperverket tilhører alle Den katolske kirkes sosiallære om Nord-sør-forholdene Utarbeidet av Caritas Norge i samarbeid med de katolske skolene Mars 2012 Caritas Norge Innholdsfortegnelse Introduksjon

Detaljer

Verdens ferskvannsressurser og den globale krise - en felles utfordring.

Verdens ferskvannsressurser og den globale krise - en felles utfordring. År: 18.11.2008 Verdens ferskvannsressurser og den globale krise - en felles utfordring. Bruk og forbruk, trusler og konflikter John. B Mpongo Ntachombwene Masteroppgave i natur-, helse og miljøvern, 60sp

Detaljer

Tema: global helse. Politisk plattform for Changemaker Vedtatt av Årssamlinga, 27.04.2014

Tema: global helse. Politisk plattform for Changemaker Vedtatt av Årssamlinga, 27.04.2014 Politisk plattform for Changemaker Vedtatt av Årssamlinga, 27.04.2014 Tema: global helse Først i dette dokumentet står kapittel 6, som omhandler global helse i den politiske plattformen til Changemaker,

Detaljer

MAT MAKT en ArTiKKelsAMling ut gitt i Anledning verdens MATvAredAg 2010

MAT MAKT en ArTiKKelsAMling ut gitt i Anledning verdens MATvAredAg 2010 MAT OG MAKT en artikkelsamling ut gitt i anledning verdens matvaredag 2010 forord Innhold 16. oktober er den årlige markeringen av Verdens matvaredag. Vi har valgt å gi dette heftet tittelen Mat og makt.

Detaljer

Senterpartiets Studieforbund Kunnskap Innsikt Utvikling

Senterpartiets Studieforbund Kunnskap Innsikt Utvikling Senterpartiets Studieforbund Kunnskap Innsikt Utvikling Hvorfor enda en ideologidiskusjon? For vi er vel ikke på jakt etter en ny ideologi? En ideologi er noe helt annet enn et partiprogram. Ideologien

Detaljer

GJELD PÅ BEKOSTNING AV MENNESKERETTIGHETER

GJELD PÅ BEKOSTNING AV MENNESKERETTIGHETER GJELD PÅ BEKOSTNING AV MENNESKERETTIGHETER Innhold s.3: Innledning s.4 Kapittel 1: Gjeld s.10 Kapittel 2: Menneskerettigheter og utvikling s.16 Kapittel 3: Retten til helse s.22 Kapittel 4: Retten til

Detaljer

Ny rapport: More than rain. Utviklingsfondet 30 år. I 30 år har Utviklingsfondet kjempet for miljø, utvikling og en bærekraftig framtid.

Ny rapport: More than rain. Utviklingsfondet 30 år. I 30 år har Utviklingsfondet kjempet for miljø, utvikling og en bærekraftig framtid. u-nytt nr. 3 2008 jubileumsnummer 1978-2008 Et magasin fra Utviklingsfondet Utviklingsfondet 30 år I 30 år har Utviklingsfondet kjempet for miljø, utvikling og en bærekraftig framtid. Ny rapport: More

Detaljer

Fra almisser til verdighet? Mikrokreditt bank for fattige

Fra almisser til verdighet? Mikrokreditt bank for fattige Fra almisser til verdighet? Mikrokreditt bank for fattige Fra almisser til verdighet? Mikrokreditt bank for fattige CIVITA Senter for næringsliv og samfunn, 2005 Omslag og design: Therese Thomassen Foto:

Detaljer

Sulten på rettferdighet 2013

Sulten på rettferdighet 2013 Sulten på rettferdighet 2013 Demning i India gir flom i Nepal (bildet) Side 6-7 Ny lov i India skal bedre matsikkerheten Side 8-9 Kriser og retten til mat Side 10 Verdens matdag blir markert med stort

Detaljer

FNs Tusenårsmål for en bedre verden kan ikke oppfylles uten at alle får tilgang til seksuell- og reproduktiv helse og rettigheter.

FNs Tusenårsmål for en bedre verden kan ikke oppfylles uten at alle får tilgang til seksuell- og reproduktiv helse og rettigheter. Utgitt av & Tusenårsmålene Veien til utvikling FNs Tusenårsmål for en bedre verden kan ikke oppfylles uten at alle får tilgang til seksuell- og reproduktiv helse og rettigheter. 2007/08 markerer en viktig

Detaljer

EN AVIS OM TUSENÅRSMÅLENE

EN AVIS OM TUSENÅRSMÅLENE 1 Hele dette bilaget er en annonse for Norad, distribuert med Dagsavisen 2015 EN AVIS OM TUSENÅRSMÅLENE 1. Utrydde ekstrem fattigdom og sult 2. Sikre grunnskoleutdanning for alle barn 3. Fremme likestilling

Detaljer

VANN VERDENS VIKTIGSTE RESSURS VANNBRANSJEN LIVSVIKTIG TEKNOLOGI

VANN VERDENS VIKTIGSTE RESSURS VANNBRANSJEN LIVSVIKTIG TEKNOLOGI VANN VERDENS VIKTIGSTE RESSURS VANNBRANSJEN LIVSVIKTIG TEKNOLOGI 1 INNHOLD Verdens viktigste ressurs 1 Visste du at... 4 Vann styrer verden 6 Rent vann - ikke så selvsagt som du tror 9 Morgendagens store

Detaljer

Søknad TV-aksjonen 2009. Sterkere sammen. Vedlegg

Søknad TV-aksjonen 2009. Sterkere sammen. Vedlegg Søknad TV-aksjonen 2009 Sterkere sammen Vedlegg Foto: Morten Krogvold Sterkere sammen! CARE Norge søker TV-aksjonen 2009 fordi vi vil komme enda nærmere vårt mål om en verden uten fattigdom. Vi har tre

Detaljer

Politisk plattform for Changemaker Vedtatt av Årssamlingen, 14.04.2013

Politisk plattform for Changemaker Vedtatt av Årssamlingen, 14.04.2013 Politisk plattform for Changemaker Vedtatt av Årssamlingen, 14.04.2013 Innhold 1) Innledning s. 2 2) Gjeld s. 2 2.1) Illegitim gjeld 2.2) Gjeldssletteordninger 2.3) Ansvarlig långiving 2.4) Gribbefond

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. giftpilfrosk

INNHOLDSFORTEGNELSE. giftpilfrosk INNHOLDSFORTEGNELSE HVA ER RIO + 20...SIDE 2 RIO-KONFERANSEN 1992...SIDE 3 BÆREKRAFTIG UTVIKLING...SIDE 4 HVA ER GRØNN ØKONOMI?...SIDE 5 UTFORDRINGER FOR RIO+20...SIDE 6 BÆREKRAFTIGE FALLGRUVER...SIDE

Detaljer

IMPORTERTE ÅKRER ARTIKLER FOR EN NY LANDBRUKSPOLITIKK

IMPORTERTE ÅKRER ARTIKLER FOR EN NY LANDBRUKSPOLITIKK IMPORTERTE ÅKRER ARTIKLER FOR EN NY LANDBRUKSPOLITIKK Redaktører: Silje Wiik Nielsen og Øyvind Aukrust Redaksjonsgruppe: Malin Jacob, Mailiss Solheim, Irja Frydenlund, Svein Joar Husjord Bidragsytere:

Detaljer

Tema TV-aksjonen 2014. I fokus Gaza. Haddy N'jie

Tema TV-aksjonen 2014. I fokus Gaza. Haddy N'jie Tema TV-aksjonen 2014 I fokus Gaza Portrett Haddy N'jie Nr 04 2014 Kirkens Nødhjelp kjemper sammen med mennesker og organisasjoner over hele verden for å avskaffe fattigdom og urettferdighet. Vi gir nødhjelp

Detaljer

Unge Høyres Landsforbund

Unge Høyres Landsforbund Unge Høyres Landsforbund SLÅ TILBAKE! fremtiden nekter å vente 2 SLÅ TILBAKE! fremtiden nekter å vente Forord... For Unge Høyre er ikke troen på det enkelte menneske, på individet, en utslitt klisjé det

Detaljer

SÅKORNET. ARTIKLER FOR ET MILJØVENNLIG OG SOLIDARISK LANDBRUK

SÅKORNET. ARTIKLER FOR ET MILJØVENNLIG OG SOLIDARISK LANDBRUK SÅKORNET. ARTIKLER FOR ET MILJØVENNLIG OG SOLIDARISK LANDBRUK INNHOLD 3 5 10 15 23 28 33 En landbrukspolitikk for framtida Øyvind Aukrust Kraftfôr og ressursbruk Ole Jacob Christensen Hvor billig er kvalitetsmat?

Detaljer

BISTAND OG UTVIKLING

BISTAND OG UTVIKLING BISTAND OG UTVIKLING Skrevet av AUF i Rogaland Skrevet av: Rebecca Hjelmervik, Andreas Tharaldsen, Caroline Marie Enoksen, Tiril Marie Espeland, Eirik Nøstvold, Christine Iversen og Eline Bruntveit Innholdsfortegnelse

Detaljer

investering for utvikling investering for Utvikling1

investering for utvikling investering for Utvikling1 Statens Investeringsfond for Næringsvirksomhet i Utviklingsland investering for utvikling investering for Utvikling1 Innhold Forord Vekst i privat sektor er fremdeles en av utviklingslandenes hovedutfordring

Detaljer

Slik vil de støtte kampen for kvinners rettigheter

Slik vil de støtte kampen for kvinners rettigheter Side 7: Aicha (53) lærte å lese, ble politisk leder i Niger Side 8: Sima Samar: Utdanning vil sikre afghanske kvinners frihet Side 11: Fikk ny mening i livet med lese- og skriveopplæring i Rwanda nr. 3

Detaljer

UTDANNING JOBB NUMMER 1

UTDANNING JOBB NUMMER 1 UTDANNING JOBB NUMMER 1 Norges internasjonale strategi for Utdanning for alle innen 2015 «JEG TRENGER UTDANNING, SÅ JEG KAN FÅ MEG JOBB EN DAG.» YOKOSTA, 9 ÅR, NICARAGUA Utviklingsministeren har ordet

Detaljer

DEN KATOLSKE KIRKES SOSIALLÆRE

DEN KATOLSKE KIRKES SOSIALLÆRE DEN KATOLSKE KIRKES SOSIALLÆRE Dette heftet er et sammendrag av Compendium of the Social Doctrine of the Church utgitt av Det pavelige råd for rettferdighet og fred. Den katolske kirkes sosiallære Dette

Detaljer

Somaliland. Fremdeles matkrise? Bistand i en stat som ikke finnes? Utviklingsfondet tar utfordringen.

Somaliland. Fremdeles matkrise? Bistand i en stat som ikke finnes? Utviklingsfondet tar utfordringen. u-nytt nr. 3 2009 Et magasin fra Utviklingsfondet Fremdeles matkrise? Krisen er borte i mediene, men i India er det på langt nær nok mat til alle. Somaliland Bistand i en stat som ikke finnes? Utviklingsfondet

Detaljer

Resultatrapport 2007 Bistanden virker men ikke godt nok

Resultatrapport 2007 Bistanden virker men ikke godt nok Resultatrapport 2007 Bistanden virker men ikke godt nok Forord Virker bistanden? Forsvinner pengene i korrupsjon? Hvorfor er det fremdeles fattigdom og krig etter mange års bistand og utviklingspolitikk

Detaljer

EN ANALYSE AV DE NORSKE STORTINGSPARTIENES PARTIPROGRAM Av Ingrid Stolpestad

EN ANALYSE AV DE NORSKE STORTINGSPARTIENES PARTIPROGRAM Av Ingrid Stolpestad GLOBALT VALG 2013 EN ANALYSE AV DE NORSKE STORTINGSPARTIENES PARTIPROGRAM Av Ingrid Stolpestad Valget 9. september handler om mer enn Norge. Hvilke norske partier som velges inn på Stortinget, får konsekvenser

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Resultatrapport 2012 Del 1 Norsk bistand til naturressursforvaltning

Resultatrapport 2012 Del 1 Norsk bistand til naturressursforvaltning Resultatrapport 2012 Del 1 Norsk bistand til naturressursforvaltning 26 Eksempler på resultater av norsk bistand Tiltak mot avskoging og skogforringelse utgjør 38 prosent av den norske bistanden til naturressursforvaltning.

Detaljer

-nytt NYTT FRA GAMBIA FORUT PARTNER SIERRA LEONE NYTT NR.4 1995 NYTT NR.4 1995. Nr 2-2014

-nytt NYTT FRA GAMBIA FORUT PARTNER SIERRA LEONE NYTT NR.4 1995 NYTT NR.4 1995. Nr 2-2014 -nytt NYTT FRA Nr 2-2014 GAMBIA FORUT PARTNER SIERRA LEONE PARTNER SIERRA LEONE FORUT NYTT NR.4 1995 NYTT NR.4 1995 4-7 Global helse 10 Globalisering og handel 14 Barns rett til å bli hørt NYTT FRA RUT

Detaljer