Venstre om Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti nr. 1/2007

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Venstre om Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti nr. 1/2007"

Transkript

1 SV i bresjen for ny miljøteknologi Side 4 Digital skolehverdag på Holmlia Side 10 Bioteknologi Side 3 Venstre om Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti nr. 1/2007 Somalia Landet vi ikke forstår Foto: Bjørn Djupvik B Returadresse: Sosialistisk venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo Tlf: Faks:

2 leder Et rausere Norge Sagt siden sist... Foto: Knut åserud / stig weston Stoltenberg: «Jeg liker å holde litt avstand til det private. Jeg er egentlig ikke så privat. Journalist: Nei? Stoltenberg: Ikke i offentligheten. Men privat er jeg jo veldig privat Jens Stoltenberg til Dagbladet. «Jeg har stor sans for forslagene om at alle jordens innbyggere får hver sin klimakvote.» Siv Jensen skal løse klimaknuten. «Jeg opplever at jeg er ganske mye pusekatt internt. Ikke sant, Geir, lo Valla og klappet andre nestleder Geir Mosti på skulderen. Et nikkende samtykke var det eneste LOs tredjekommanderende fikk melde på LO-lederens pressekonferanse.» Klassekampen, «Den dama er så ondskapsfull som hennes forstand tillater henne.» Fridjof Frank Gundersen om Eli Hagen til avisa Østlendingen. H E e SV har alltid gått i spissen for et flerkulturelt Norge. Vi har stått fremst i kampen både for en mer human flyktningpolitikk, og for en virkelig inkluderingspolitikk overfor minoritetene i det norske samfunnet. Denne tradisjonen har vi tatt med oss inn i regjeringskontorene. I dette nummeret av Venstre Om har vi valgt å bruke plass på historier som viser oss bredden i de ulike utfordringene vi nå står foran. På den ene siden, hvordan multikulturelle Holmlia trosser TV-sendt hets og viser vei i moderniseringen av Norge. På den andre siden, den desperate situasjonen i Somalia og norske myndigheters urettferdige politikk overfor somaliske flyktninger. Flyktningpolitikken i Norge er for streng, og i flere saker har det vært uenighet mellom vårt parti og regjeringspartnerne. SV vil ha en rausere norsk politikk, som slipper inn flere mennesker i nød og følger FN-anbefalinger. Derfor gikk vi for eksempel imot utsendelsen av asylsøkere til Somalia i høst. Det har skjedd forbedringer siden regjeringsskiftet. Norskopplæringen i asylmottakene blir nå gjeninnført og det er slutt på at Erna Solberg sendte mennesker med asyl-avslag på dør uten mat eller tak over hodet. Barn skal ikke lenger sitte i årevis i norske mottak. I høstens valgkamp vil Fremskrittspartiet igjen forsøke å så splid mellom ulike befolkningsgrupper i Norge. Kampen mot Frps sjåvinisme er ikke bare en verdikamp, men et livsviktig veivalg for det norske samfunnet. Det flerkulturelle samfunnet er en berikelse, men bare hvis alle får de samme mulighetene og rettighetene. Vårt fokus handler derfor om å gi alle lik tilgang til språk, til billige barnehageplasser, en god skole og like muligheter til arbeid. Vi må si nei til særlover som lager ulike regler for forskjellige grupper nordmenn. Derfor har SV sagt nei til å innføre en 21-års aldersgrense for å hente ektefelle fra utlandet. SV må også bli et mer inkluderende parti. De siste årene har stadig flere minoritetsrepresentanter stått fram og krevd sin plass i partiet. Det er vi stolte av. Noen sider lenger bak kan du møte Gulay Kutal, som ønsker seg flere landsmøtedelegater med minoritetsbakgrunn. Det ønsket tiltredes hilsen Audun Lysbakken, nestleder og edle daasvand, partisekretær 1.mai Det ser det faktisk ut til at det blir 1.mai i år også. Arrangementer skal forberedes og vi sentralt skal blant annet sende ut partiledelse, stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer for å tale til folket. For at så mange som mulig skal få sine ønsker oppfylt er det viktig at forespørslene kommer inn til oss tidlig. Derfor er dette en oppfordring om å komme i gang med å forberede arrangementene. Hvis det ønskes sentral taler, sender dere ønsket inn til oss. Frist for etterspørsel blir gjort kjent i neste lokallagssending. Er dere flere i husstanden som mottar Venstre Om? Nå har du muligheten til å kunne reservere deg Det gjør du ved å sende inn navn og adresse til epost: P e k k v m I f a e c i f b ( b a s n s l l s f o o m Venstre om Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti. Adresse: Akersgata 35, 0158 Oslo. Telefon: Ansvarlig redaktør: Edle Daasvand. Redaktør: Arun Ghosh. Redaksjon: Lars Kolltveit, Nils Fredrik Hansen, Mona Krane, Hamsa Mohamed, Janne Nyhus, Kirsti Knudsen, Audun Herning, Svein Kiran, Pernille Ødegård, Heidi Sund, Reidar Ryssdal, Thomas Johansen. Korrektur: Ane Fidjestøl og Kristin Benestad Opplag: Layout: Grafisk Form as. Trykk: Nr. 1 trykk I f p M o a 2 venstre om nr. 1/2007

3 bioteknologi Hva skal barnet hete? Etter at SVs landsmøte i 2005 vedtok å åpne for preimplantasjonsdiagnostikk og forskning på overtallige befruktede egg, støttet SV et forslag om å revidere bioteknologiloven. Nå er lovforslaget ferdigbehandlet. Preimplantasjonsdiagnostikk er en metode for å sjekke egenskaper hos det befruktede egget før det settes tilbake i moren. Denne metoden har, med unntak av alvorlig kjønnsbunden sykdom, vært forbudt i bioteknologiloven. Etter at den såkalte «Mehmet-saken» ble kjent i media, ble det reist en offentlig debatt om dette. Inga Marte Thorkildsen har vært med på å utbedre lovforslaget. Hun kan fortelle at resultatet for det første ble at det skal åpnes for forskning på overtallige befrukta egg. Denne forskningen på såkalte «embryonale stamceller» er også stadfestet i Soria Moria-erklæringa Med det håper vi at det skal bli mulig å finne mer informasjon om menneskekroppen, og finne fram til flere behandlingsformer. For det andre skal det nå bli permanent lovlig å foreta såkalt PGD-behandling (preimplantasjonsdiagnostikk), det vil si å undersøke befruktede egg for å luke ut celler som er bærere av alvorlig arvelig sykdom. Dette er det i dag en dispensasjonsnemnd som avgjør, men nå skal det bli en fast nemnd. I vurderinga av hva som er «alvorlig arvelig sykdom», har vi fått gjennomslag for at det skal vektlegges alternative livsforlengende eller lindrende behandlingsformer for sykdommen i vurderinga. Da vil ikke sykdommen nødvendigvis være så alvorlig at man skal få foreta PGD. Dette kan nemlig være veldig belastende, og kan utgjøre en risiko særlig for kvinnen,. Vi fikk også gjennomslag for at parene skal sikres nøytral informasjon, og god oppfølging. Inga Marte Thorkildsen sier også at det i spesielle tilfeller skal bli mulig å få lage såkalte «hjelpesøsken» på permanent basis (ikke bare ved dispensasjon som i Mehmet-saken). Dette kan bare gjøres når det er snakk om alvorlig arvelig sykdom, og bare når det barnet som allerede er født har en sykdom som ikke kan kureres. Vi har i tillegg vært opptatt av at det skal stå i lovteksten at hensynet til det barnet som skal bli født må tas med i betraktninga, og at man må vurdere sjansen for å lykkes. Vi skal heller ikke bygge opp et behandlingstilbud i Norge, familiene skal fortsatt reise utenlands. Berge Solberg er Førsteamanuensis ved institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap NTNU og medlem i Bioteknologinemda. Han har i mange år primært vært involvert i bioetikk. Solberg mener det er en rekke etiske fremskritt med det nye lovforslaget. «Regjeringen vil revidere bioteknologiloven slik at det på bestemte vilkår åpnes for forskning på overtallige befruktede egg, herunder stamcelleforskning, og begrenset bruk av preimplantasjonsdiagnostikk.» Muligheten til å forske på overtallige befruktede egg, gjør at vi endelig kan få litt ro i sjelen når det gjelder de premissene som assistert befruktning hviler på. Metodeutviklingen her forutsetter jo forskning på befruktede egg, og det er spørsmål hvor lenge vi kunne leve med en slags implisitt moralsk fordømmelse av grunnlaget for de praksiser vi i andre sammenhenger verdsetter høyt. Som nevnt tror jeg også PGD tilbudt på en klok måte, vil kunne fortone seg som et etisk fremskritt for en rekke kvinner og par. Men han legger også til at de etiske ulempene er at enda flere muligheter åpner seg for misbruk og instrumentalisering av reproduksjonen. PGD er som kjent ikke bare en fravalgsteknologi men også en tilvalgsteknologi. Internasjonalt representerer valg av kjønn på barnet for sosiale grunner en økende trend. Det samme er også tilfelle, utrolig nok, for tilvalg av funksjonshemming, selv om dette er et betydelig mindre fenomen. - I begge tilfeller vil lovendringen «åpne opp» nye muligheter, nye misbruksmuligheter og konsekvenser vi kanskje ikke kan forutse. Det vi vet fra implementering av medisinsk teknologi er at det ikke finnes noen vei tilbake. Slik sett vil mange mene at liberalisering er galt uansett. Etter mitt syn, har jeg imidlertid tro på at disse teknologiene lar seg styre i et land som Norge. Kunnskapsnivået er høyt, den etiske debatten er velutviklet og lovverket uttrykker klare holdninger. Inga Marte Thorkildsen har denne forklaringen på hvorfor synet på preimplantasjonsdiagnostikk har forandret seg. Mange hos oss har ment at det er rart å tillate at overtallige, befrukta egg blir destruert, men at de ikke kan brukes til forskning. I tillegg endra vi syn fra å være prinsipielt mot preimplantasjonsdiagnostikk, til å mene at vi skulle åpne for dette. Mange mente nok at det er minst like etisk betenkelig å akseptere risikable og umulige svangerskap med selektiv seinabort eller døden som utgang, dersom risikoen er kjent fra før (gjennom arv) og man kan foreta grep som forhindrer slik lidelse. Det er en viss risiko knytta til PGD, men det er også en viss risiko knytta til IVF (in vitro fertilisering), som vi allerede aksepterer. Samtidig er det mange ulike meninger om dette i SV, og alle er opptatt av å støtte opp om ordninger og holdninger som gjør det mulig for ulike mennesker å leve i Norge. av Pernille Ødegaard venstre om nr. 1/2007 3

4 miljø Kamp mot kvikksølv: SV i bresjen for ny miljøteknologi En tidel av de norske kvikksølvutslippene vil bli fjernet når Celsa Armeringsstål i Mo i Rana tar i bruk helt ny miljøteknologi. SV har vært en viktig pådriver. tekst og foto: Reidar Ryssdal Foto: Ole Teodor Hofstad Beslutningen fra nye spanske eiere om å investere flere hundre millioner kroner i ny teknologi kom som en julegave til Rana. Det trygger hundrevis av arbeidsplasser. Samtidig gir det en rekke miljøforbedringer, forteller SV-ordfører Inge Myrvoll i Rana. Det er gått snart seks år siden målinger viste at Fundia Armeringsstål (nå Celsa) var den største utslippskilden for kvikksølv i Norge. Miljøgiften følger med de store mengdene skrapjern som samles inn og er svært krevende å rense i et stålverk. Fundia ble tidlig pålagt av SFT å utvikle ny teknologi, men ble ikke pålagt å installere den, fordi ingen andre land stilte krav om slik rensing og ingen stålverk renser slike utslipp i dag. Derfor ble det gjort en stor innsats fra Fundias ledelse, fagforeninger og kommune for å få et statlig bidrag til utvikling av ny renseteknologi. Bellona engasjerte seg også sterkt i saken og gjorde en viktig jobb. I februar 2005 kom gjennombruddet. Politisk ledelse i Rana i samarbeid med SVs representanter i næringskomiteen på Stortinget fikk forhandlet fram en avtale med Bondevik-regjeringen og næringsminister Børge Brende Resultatet ble bl.a. 30 millioner kroner som statlig bidrag til et spleiselag for å få på plass ny miljøteknologi i Mo i Rana. Dette er et godt eksempel på lagspill der vi fikk god drahjelp fra våre stortingsrepresentanter, spesielt Ingvild Vaggen Malvik, Åsa Elvik og Inge Ryan, sier Myrvoll. Men da kom problem nr to. De forrige finske eiere av stålverket i Mo i Rana klarte ikke å bestemme seg for om de skulle investere i rensing. Usikkerheten og utslippene fortsatte. Heldigvis fikk bedriften i fjor nye spanske eiere som nå vil satse. De vil investere flere hundre millioner i en ny forvarmingsprosess som samtidig gjør det mulig å bygge renseanlegg for kvikksølv. Bedriften betaler selv det meste av investeringen, men det er ikke tvil om at de 30 statlige millionene var et viktig politisk signal som viser at norske myndigheter vil ha miljøvennlig prosessindustri i Norge, sier Myrvoll. «Dette er rene julaften, sa Bellonas styreleder Olaf Brastad da han fikk nyheten om at de spanske eierne av Celsa Armeringsstål legger 160 millioner kroner på bordet til investering i en ny produksjonsteknologi.» Bellonas hjemmeside Gjenvinning Når du hiver oppvaskmaskinen eller bilen, havner den ikke på dynga. Den gjenoppstår. Det aller meste av norsk skrapjern, samt store mengder fra Nord-Vest Russland og Østersjølandene, smeltes om i Mo i Rana til nytt stål og valses ut til armeringsstenger og valsetråd. Skrapbasert stålproduksjon er gjenvinning og dermed miljøvennlig. Samtidig følger det med uønskede miljø-- gifter i skrapjernet, fra utrangerte produkter. Blant annet kvikksølv og andre tungmetaller som hoper seg opp i skrapjernkjeden (som i en annen næringskjede). Store renseanlegg tar det meste av støvet, men hjelper ikke mot kvikksølv som fordamper og dermed unnslipper rensing i smelteprosessen. Det er ingen løsning å stenge smelteovner. Da havner kvikksølvet på dynga og det siver ut i naturen uten noen form for kontroll. Og vi vil importere de samme produktene fra stålverk uten rensing. I Mo i Rana kan vi rense utslippene. Derfor er det bare en løsning. Det er å utvikle ny miljøteknologi, sier Inge Myrvoll. Spres til nordområdene I følge helse- og miljømyndighetene er ikke kvikksølv et lokalt helseproblem, fordi det fordamper i smelteprosessen og fraktes opp i atmosfæren. Mye faller ned i nordområdene, sammen med uhorvelig mye større mengder 400 millioner kroner til Groruddalen Miljøvernminister Helen Bjørnøy og Oslo kommune går sammen om å bedre miljø- og leveforholdene i Groruddalen. I løpet av 2007 vil de sette i gang prosjekter for over 400 millioner kroner i dette området av Oslo. Nå følger vi opp Soria Moria-erklæringen og satser på Groruddalen. Sammen med Oslo kommune og lokale krefter vil vi i regjeringen bidra til en mer miljøvennlig byutvikling, bedre miljø og levekår i Groruddalen, sier miljøvernminister Helen Bjørnøy som koordinerer statens innsats i Groruddalen. Foreslår egen inkluderingskomité I Drammen har SV lagt fram et forslag om å opprette en politisk inkluderingskomité i bystyret. 17 prosent av innbyggerne i Drammen har ikke-vestlig minoritetsbakgrunn. Det er viktig å få politisk tyngde bak mange av de store utfordringene minoritetsgruppene står overfor. Dette gjøres best ved at vi får en egen inkluderingskomité, mener Sadi Emeci, bystyrerepresentant for Drammen SV. Dersom et politisk flertall går inn for dette forslaget, kan Drammen bli den første byen i landet med en egen komité for minoritetssaker. 4 venstre om nr. 1/2007

5 Foto: Arun Ghosh Miljøvernministeren vil forby kvikksølv Miljøverndepartementet foreslår et forbud mot kvikksølv i produkter. Årsaken er at dette tungmetallet er en trussel mot miljøet og menneskers helse. Jeg har bedt Statens forurensingstilsyn (SFT) om å sende forslag til forbud mot kvikksølv på høring. Vi må redusere bruk og utslipp av kvikksølv både her hjemme og internasjonalt, sier miljøvernminister Helen Bjørnøy. I følge SFT blir Celsa Armeringsstål i Mo i Rana det første stålverket i verden som renser kvikksølv i smelteprosessen. Kvikksølv brukes i dag i en rekke produkter som tannfyllingsmateriale, lyskilder og måleinstrumenter. Miljøvernmyndighetenes forslag til forbud vil først og fremst bidra til en raskere utfasing av kvikksølv i amalgam. Selv om bruken er redusert etter oppfordringer fra helsemyndighetene, ønsker miljøvernminsteren å sikre mer og enda raskere reduksjon. Kvikksølv i en rekke måleinstrumenter vil også omfattes av forbudet. «Vi må redusere bruk og utslipp av kvikksølv både her hjemme og internasjonalt.» Helen Bjørnøy ing fra bl.a. kullkraftverk og smelteverk i USA, Europa og Kina. Den nye prosessteknologien er som et colombi-egg i miljøforbedringer. Ikke bare reduseres utslippet av kvikksølv med prosent. I tillegg får vi en stor reduksjon av støvutslipp, tungmetaller og dioksiner. Det setter vi pris på i Rana. Kraftforbruket vil bli redusert med 20 prosent, i tillegg til at mer spillvarme kan gjenvinnes. Også arbeidsmiljøet blir bedre som følge av dette, oppsummerer Myrvoll. Sommeren 2008 vil investeringen være gjennomført med teknologi som aldri før er blitt prøvd i full skala i verden. Når vi vet hvor mange stålverk i verden som ikke renser kvikksølv, så er dette en spennende teknologi som kan bidra til reduksjoner av kvikksølvutslipp globalt, avslutter Rana-ordføreren. En vekstnæring Nordic Innovation Centre har nylig publisert en studie av markedspotensialet for miljøteknologi hvor det globale markedet er beregnet til 4000 mrd kr i 2005, stigende til 6400 mrd kr i Eksport fra de nordiske landene utgjør 90 mrd, hvor av Danmark og Sverige står for om lag 80 prosent av dette. Norge har ligget etter. Men selskaper som Elkem Solar og REC (solindustri), Alstom og Elkem Materials (renseteknologi), Utsira-prosjektet (vindkraft og hydrogen), Tomra (emballasje) og PointCarbon (CO2-handel) er gode eksempler som viser vei. Forbudet mot kvikksølv er også et viktig signal til andre land om at det er mulig å gjøre noe med bruken av denne miljøgiften. Globale utslipp er en stor kilde til utslipp i Norge, sier miljøvernministeren. Kvikksølv hoper seg opp i næringskjedene og kommer til slutt på vårt eget matfat, blant annet gjennom fisk.barn og fostre er særlig utsatt for skader, blant annet på nervesystemet og i form av nedsatt læringsevne. Det vil bli gitt unntak fra forbudet i helt spesielle tilfeller, blant annet for noen pasientgrupper og noen analysemetoder. Det blir også unntak for lyskilder og elektroniske produkter som er omfattet av et harmonisert regelverk. Biobrenselpumpe til Arendal Rune Sævre, SV er og komitéleder for miljø, næring og kultur i Arendal bystyre, vil gå sammen med den lokale Hovefestivalen om å skaffe Arendal landets tredje biobrenselpumpe. Festvalsjefen vil bestille mellom 20 og 30 biobrenselsbiler til festivalen og trenger derfor en stasjonær pumpe til å fylle drivstoff. Dette er noe som begeistrer Rune Sævre. Det er kjempespennende at vi nå kan få en stor miljødytt, som en biobrenselpumpe vil være, allerede før sommeren. Arendal kommune har en bilpark på flere hundre som byttes ut ved jevne mellomrom. Dersom vi får en biobrenselpumpe her i byen, er vi med på å anskaffe oss slike biler, sier Sævre. Over brukere på Minside Bare få uker etter lanseringen har tallet på brukere av innbyggerportalen Minside passert Det er svært mange som har brukt de kommunale tjenestene og dessuten slått opp på opplysninger om seg selv i ulike offentlige registre. Minside er et godt eksempel på hvordan vi kan fornye offentlig sektor. Jeg er kjempefornøyd med at så mange allerede nå har tatt i bruk portalen, sier Fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys. Foto: Olav Øygard venstre om nr. 1/2007 5

6 Bistand og solidaritet SV styrker samarbeidet med N Selv om vi i praksis har hatt et samarbeid med Norsk Folkehjelp gjennom flere år, er jeg glad for at vi nå har definert dette på en mer forpliktende måte, sier partisekretær Edle Daasvand. Finn Erik Thoresen, generalsekretær i Norsk Folkehjelp, nikker enig. Tekst og foto:kirsti Knudsen SVs sentralstyre vedtok i desember 2006 en uttalelse som uttrykker et ønske om et tettere samarbeid med Norsk Folkehjelp, nasjonalt og internasjonalt. De to organisasjonene har tidligere samarbeidet på sentralt og lokalt nivå om blant annet innsamling til Palestina, antirasisme og forbud mot miner. Jeg er overbevist om at mange SV-ere ønsker å drive med praktisk solidaritetsarbeid i tillegg til den rent politiske virksomheten, fortsetter Daasvand. SV og Norsk Folkehjelp har felles verdier og grunnholdninger, og siden Folkehjelpa også er fagbevegelsens humanitære organisasjon, er dere en naturlig samarbeidspartner for oss. Finn Erik Thoresen har ingen problemer med å si seg enig i dette. Jeg tror ikke det er mye i Norsk Folkehjelps prinsipprogram som vil skurre i SV-ører, sier han. Vi er jo fagbevegelsens bistands- og solidaritetsorganisasjon, og det er mange SV-ere blant de tillitsvalgte i LO. Etter hvert har SV befestet seg også på forbundsnivå, så det er både naturlig og ønskelig at Norsk Folkehjelp utvider sitt samarbeid med dere. Vi ønsker å favne hele bredden i fagbevegelsen. «Norsk Folkehjelp er en partipolitisk uavhengig organisasjon, men vi er ikke politisk nøytrale» Norsk Folkehjelp er en partipolitisk uavhengig organisasjon, men vi er ikke politisk nøytrale det er en vesensforskjell, understreker Thoresen. Vi har mange aktiviteter i Norge, ikke minst på feltet antirasisme, og vi har 315 internasjonale prosjekter i over 30 land. Vi har mye å tilby dem som er interesserte i praktisk solidaritetsarbeid. Felles interesser Mitt første møte med Norsk Folkehjelp skjedde i Bergen på begynnelsen av nittitallet, sier Edle Daasvand. Sosialistisk Ungdom og Norsk Folkehjelp gikk sammen om støtte til utdanning av unge palestinske flyktninger i leirene Shabra og Shatilla i Libanon. Det var en god opplevelse at en politisk grunnholdning kunne få et konkret utslag. I 2006 besluttet SV at den årlige innsamlingsaksjonen 1. mai skulle gå til Norsk Folkehjelps arbeid i Palestina, nærmere bestemt til Badil ressurssenter for palestinske flyktninger på Vestbredden og i Gaza. Resultatet ble kroner, noe som dekket så å si hele egenandelen for prosjektet i fjor. Vi har også hatt et godt samarbeid når det gjelder kampen mot bruk av miner og klasebomber, sier Daasvand. Mineproblematikken ble en brekkstang for å få vedtatt etiske retningslinjer for oljefondet. SV har hatt god bruk for Folkehjelpas minepolitiske kompetanse, og vi er glade for at dere nå er på hugget når det gjelder klasebomber. Det er klart at dere gjennom disse utspillene påvirker den politiske agendaen i Norge, og gjennom et samarbeid med SV kan den politiske påvirkningskraften øke. Vi har sett en enorm utvikling på bare ett år når det gjelder forholdet til den nye regjeringen, legger Finn Erik Thoresen til, ikke minst har vi hatt gleden av å samarbeide med utviklingsminister Erik Solheim ved flere anledninger. Sammen mot rasisme De to organisasjonene har også et felles ståsted når det gjelder å motvirke rasisme og fremme asylsøkeres og flyktningers rettigheter i Norge. SV har fått gjennomslag for flere saker på det politiske planet, sier Edle Daasvand. Norskopplæringen er tilbake, og enslige, mindreårige asylsøkere er nå overført til barnevernet. Lokalt har vi eksempler på at våre medlemmer har hatt god nytte av et samarbeid. Et av våre lokallag, og særlig SU-erne der, var bekymret over et stadig voksende nynazistisk miljø i kommunen. Da anbefalte jeg at det var lettere å nå fram til folk gjennom aktiviteter som ikke var partipolitiske, og foreslo at de brukte noen av de virkemidlene som Norsk Folkehjelp har vært med på å utvikle i Norge, som Menneskebiblioteket og MOD-kurs. Vi har nå startet en kampanje for å rekruttere frivillige til innsats for beboerne på våre asylmottak, sier Finn Erik Thoresen. Vi har lærere som driver undervisning, og kunstnere og andre yrkesgrupper leder ulike aktiviteter. Det er et problem at asylmottakene i Norge ikke er laget med det for øye at de over lengre tid skal fungere som bolig for mennesker; vi bruker alt fra campingplasser til gamle såpefabrikker. I utgangspunktet er det jo meningen at oppholdet skal være kortvarig, men i realiteten er det slik at mange også barn bor her i årevis på grunn av lang behandlingstid på søknadene. Da trenger de konkrete aktivitetstilbud, og her er det også flott om SV-ere kan aktivisere seg. Daasvand og Thoresen er enige om at oppgavene står i kø for den som er interessert. De oppfordrer medlemmene i sine to organisasjoner om å ta kontakt med hverandre og samarbeide om saker begge parter brenner f v p e 6 venstre om nr. 1/2007

7 d Norsk Folkehjelp Badil Badil er en flyktningrettighetsorganisasjon basert i Betlehem på Vestbredden. Organisasjonen spiller en viktig rolle lokalt og internasjonalt med å sette det palestinske flyktningspørsmålet på dagsordenen Mer enn palestinere ble tvunget på flukt da staten Israel ble opprettet i Ifølge FN-resolusjon 194 har palestinske flyktninger rett enten til å returnere til sine hjem, eller til å motta kompensasjon om de heller ønsker det. Retten til retur er en individuell rett som ikke kan forhandles kollektivt. Badil arbeider for at flyktningene skal få rett til å delta i slike forhandlinger. Badil arrangerer offentlige møter og debatter om det palestinske flyktningspørsmålet i palestinske byer, landsbyer og flyktningleirer slik at flyktningene selv skal få komme til orde. Badil bruker også mediene aktivt for å formidle kunnskap. I samarbeid med en palestinsk organisasjon i Israel arrangerer de reiser for flyktninger og internt fordrevne tilbake til ruinene av det som en gang var deres landsbyer før Palestinske flyktningkvinner blir også mobilisert til deltakelse og lederutvikling. I 2006 deltok rundt 1500 barn og unge på sommerleirer, kurs og debattmøter. Viktige temaer er muren, menneskerettigheter og internasjonal lov. Det ble gitt støtte til ungdomsklubber og lokale kunstneriske initiativer. Lederne i flyktningleirene har fått støtte til å møtes, diskutere seg imellom og få opplæring. Flyktningene har også fått støtte til å delta i politiske markeringer utenfor leirene, blant annet i Ramallah. Det er laget brosjyrer og undervisningsmateriell til bruk på de seminarene som Badil har gjennomført i 2006, men dette er materiell som også andre kursholdere kan ha glede av. I løpet av året er det gjennomført ti todagers seminarer, hver med cirka 20 deltakere fra Israel og Palestina. På seminarene har det vært simultanoversettelse slik at alle har kunnet delta i diskusjonen. Sist, men ikke minst, har prosjektet et internasjonalt perspektiv. Et barneteater har fått støtte til å reise til Belgia og Frankrike med forestillingen sin. Mange representanter fra flere leirer har fått støtte til å delta på årsmøtet for palestineres rett til retur, i Aten. for. Tillitsvalgte og andre faglige aktive kan få nyttige verktøy når det gjelder å bekjempe rasisme på arbeidsplassen og i lokalmiljøet, og ikke minst nærmer det seg en ny 1. mai-aksjon, der temaet i år blir Palestina. Sentralstyrets uttalelse SV ønsker å utvide og utdype samarbeidet med Norsk Folkehjelp. Dette er et uttrykk for at SV ser Norsk Folkehjelp som en naturlig ideologisk og praktisk samarbeidspartner. Konkret betyr dette at Norsk Folkehjelp og SV går inn for et tettere politisk og praktisk samarbeid på områder der det er naturlig, som l internasjonale spørsmål og kampanjer, som for eksempel minerydding og klasebomber l 1. mai-kampanjer l mangfold og inkluderingsarbeidet til Norsk Folkehjelp som inkluderer «Rasismefri sone», «Menneskebiblioteket», «Myteknuserne» og «InnvandrerkvinnerKan» l utveksling og bruk av kompetanse på seminarer, samlinger og landsmøter Sentralstyret oppfordrer spesielt lokalorganisasjonen til å bruke Norsk Folkehjelps kompetanse i sitt arbeid omkring antirasisme og internasjonal solidaritet. Menneskebiblioteket På et menneskebibliotek kan du låne et menneske på samme måte som du låner en bok som beskriver utbredte fordommer om de spørsmålene du lurer på. I en lånekatalog på biblioteket. I «boksamlingen» finner du enkelte menneskene, kan du velge deg den levende mennesker vi ofte har fordommer levende boka du vil lære mer om. Stemmer mot. Menneskebiblioteket er en møteplass dine fordommer overens med beskrivelsen for deg som vil lære mer om mennesker på lånekortet? Er du usikker eller nysgjerrig, kan du låne med deg den levende boka du sjelden har kontakt med men som vi ofte har meninger om. Menneskebiblioteket og finne ut mer. Blant bøkene finner du for formidler virkelige historier om mennesker eksempel homofile, muslimer, hiv-positive, som blir utsatt for fordommer som ofte får personer med spiseforstyrrelser, blinde, rullestolbrukere og flyktninger. negative konsekvenser i deres hverdag. På menneskebiblioteket kan du stille alle de Mangfold og Dialog (MOD) Mangfold og Dialog-programmet har røtter til Målgruppene er arbeidsplasser, fagforen- Kirkenes Verdensråds «Program to Combat inger, offentlige etater, lærere og elever i Racism», som først ble utviklet i Sør-Afrika. ungdoms- og videregående skoler, konfirmantledere og medlemmer i frivillige orga- Den sørafrikanske presten Mpho N toane brakte erfaringene og programmet til nisasjoner. Erfaring viser at MOD passer like Nederland og Europa. Programmets mål er: godt for ungdomsskoleelever som for voksne l å påvirke fordommer og rasisme i det arbeidstakere. Det er alltid en fordel at deltakerne på et MOD-kurs har ulik erfaringsbak- norske samfunnet l å øke bevisstheten om egne reaksjoner grunn. MOD er egnet for deltakere på tvers og holdninger av kulturer. l å gi hjelp til å bearbeide disse gjennom gruppesamtaler venstre om nr. 1/2007 7

8 SVs Landsmøte 2007 Lokalvalgkampen starter 22. mars Høstens lokalvalg blir hovedsak når SVs 17. ordinære landsmøte åpner den 22. mars. Av Lars Kolltveit Om det tar helt av når årets SV-landsmøte arrangeres på Gardermoen, er usikkert. Men tåke og islagte rullebaner må i hvert fall vike for fire dager med politisk forarbeid til høstens lokalvalg. Uttalelser om SVs hovedsaker utdanning, velferd, miljø og lokaldemokrati - skal vise hvordan partiet vil skape grønne og rettferdige lokalsamfunn i praksis. Høstens lokalvalg blir dobbelt viktig. Først og fremst handler det selvfølgelig om hverdagen i folks lokalmiljø. Men det vil også bli avgjørende for den nasjonale politikken, mener SV-nestleder Audun Lysbakken. Med SV i regjering har vi fått til en storsatsing på kommuneøkonomi og fellesskapsløsninger. Men resultatene av dette vil bli lite synlig hvis ordførere fra Frp og Høyre skal forvalte pengene. Et godt valg for SV vil derfor ha stor betydning for synet på den rødgrønne regjeringen fram mot stortingsvalget i Målet med landsmøtet er å legge et solid politisk grunnlag våre lokalpolitikere kan ta med seg inn i valgkampen, sier Lysbakken. Landsmøtet markerer også starten på prosessen fram mot et nytt prinsipprogram i SV. Veien fram mot et nytt prinsipprogram er delt i to. Først en debattfase, hvor vi ønsker at så mange som mulig i og rundt SV kommer til orde. Deretter selve programprosessen. På landsmøtet går startskuddet for debattfasen, som vi håper vil fortsette i lokallagene til langt ut i Tidlig neste år vil vi også arrangere en større nasjonal konferanse knyttet til prinsipprogramarbeidet, opplyser Lysbakken, som mener dette arbeidet har blitt enda viktigere med SV i posisjon. Som regjeringsmedlem har vi gode muligheter til å oppnå viktige resultater på kort sikt, gjennom forhandlinger og kompromisser. Da blir det kanskje ekstra viktig å løfte blikket mot det som er våre langsiktige mål, og diskutere hva sosialisme innebærer i dag, mener nestlederen. Lysbakken har sammen med partisekretær Edle Daasvand og SV-leder Kristin Halvorsen gitt beskjed om at han stiller til gjenvalg på landsmøtet. Bare nestleder Henriette Westhrin har gitt den forberedende valgkomiteen beskjed om at hun ikke ønsker å fortsette i SVs toppledelse. En offensiv minoritetspolitikk krever representasjon minoritetene oppfordres til å delta på landsmøtet Av Arun Ghosh For å være forberedt til valgkampen må vi ha en offensiv og krystallklar politikk på alt som omfatter etniske minoriteter, sier Gülay Kutal, leder for etnisk likestillingsutvalg i SV. Vi må komme med våre offensive holdninger på dette området for å sette dagsorden før andre, som FRP, får dominere valgkampen. Foreløpig er vi kommet litt til kort med dette arbeidet. Derfor trenger vi et skikkelig krafttak på temaet i forbindelse med landsmøtet i mars, sier Kutal. Hun ønsker at så mange SVere med minoritetsbakgrunn som mulig blir med på landsmøtet. De vil bidra med innspill for å utvikle partiets politikk ikke bare i forhold til minoritetspolitikk, men på alle felt. Etniske minoriteters deltagelse i partiutviklingen er viktig fordi det utvider erfaringsgrunnlaget vi har. Det er viktig å ta vare på den kunnskapen folk med internasjonal bakgrunn sitter med når vi skal utvikle vår form for sosialisme, sier Kutal. Hun mener at andelen representanter med minoritetsbakgrunn på landsmøtet bør speile andelen i befolkningen. I Oslo, som får 26 eller 27 representanter, er befolkningsandelen med minoritetsbakgrunn 20 prosent. Det vil si at Oslo bør sende 5 eller 6 representanter med minoritetsbakgrunn til landsmøtet, sier hun. Hun legger til at arbeidet for skikkelig representasjon er den samme man har hatt for å få en ordentlig kjønnsbalanse. Alle tjener på en slik utvikling og vi sikrer demokratisk deltagelse. Landsstyret vedtok en uttalelse som oppfordrer både lokallag og fylkeslag til å velge delegater med minoritetsbakgrunn til landsmøtet og at man også gjerne sender folk som observatører når delegatskvoten er oppfylt. Jeg slutter meg hundre prosent til landstyrets oppfordring, avslutter Gülay Kutal. Krystallklar tale Vi må være offensive og tydelige når vi snakker om innvandring, sier Gülay Kutal. Landsmøtet på nettsiden Følg med på Landsmøtesakene på SVs nettsider. All informasjon legges fortløpende ut på: 8 venstre om nr. 1/2007

9 miljø Gjør klart for miljøvalg Foto: Stig Weston Årets lokalvalgkamp blir en miljøvalgkamp, fastslo Kristin Halvorsen, da Dagsavisen meldte at norske kommuner sløser bort 500 millioner kroner på energi i året. Tull, svarte Høyreleder Erna Solberg i samme avis: Vi ønsker at lokalvalgkampen skal dreie seg om saker som lokale politikere kan gjøre noe med. Av Lars Kolltveidt Foto: Miljøverndepartementet xx Endringsforslag kan leveres på nett mars arrangerer SV landsmøte på Gardermoen. Hovedsak på møtet blir forberedelser til kommune- og fylkestingsvalget i Vi skal vedta en uttalelse på hver av våre fire hovedsaker i den kommende valgkampen: Miljø, rettferdighet, utdanning og demokrati. Og vi vil gjerne ha dine innspill. Forslag til uttalelsene kan legges inn direkte på våre nettsider: landsmotet/forslag_uttalelser/ I tillegg kan forslag sendes elektronisk til eller ved å sende brev til SV, Akersgata 35, 0158 Oslo. Vi oppfordrer alle medlemmer og lag til å sende inn forslag. Miljøvernminister Helen Bjørnøy mener Solbergs holdning viser hvor stor avstand det er mellom Høyre og SV i miljøpolitikken. Kommunene kan gjøre en stor miljøinnsats dersom det er vilje til det lokalt. SV har mange lokalpolitikere som jobber for bedre kollektivtrafikk og miljøvennlige energiløsninger. De ser de mulighetene som kommunene har for å legge til rette for at folk kan velge miljøriktig, sier Bjørnøy, og nevner noen eksempler. Det er kommunene som styrer om boliger og arbeidsplasser skal ligge der det går kollektivtrafikk. De kan også velge å utvikle handel i sentrum. Dette er gode klimatiltak som gjør folk mindre avhengig av å bruke bil og gjør det lettere å satse på kollektivtrafikk. Kommunen kan i tillegg gå igjennom hvordan energibruken er i alle de kommunale byggene, gjennomføre enøk-tiltak og bytte ut oljefyring med miljøvennlig fjernvarme. Slik kan også kommunene spare penger på unødvendig energibruk, mener Bjørnøy. SV varmer opp Arendal Det er påfallende hvordan engasjementet for klimapolitikk har økt de siste årene, mener Rune Sævre. Etter forslag fra Arendal SV skal en splitter ny fjernvarmesentral forsyne byen med energi. Ikke hele byen, riktignok. I første omgang vil sykehuset, kulturhuset og rådhuset få varme fra anlegget, og mer skal det bli. Alle offentlige nybygg skal kobles til fjernvarmesentralen. I tillegg håper vi å kunne forsyne flere private nybygg. Et nytt hotell og flere nye leiligheter er allerede koblet på, forteller Sævre, som er leder av Kulturmiljø- og næringskomiteen i Arendal bystyre. I et fjernvarmesystem varmes vann opp i en varmesentral før det transporteres gjennom et rørsystem til forbruker. Etter oppvarming sendes det avkjølte vannet tilbake til sentralen, og slik sirkulerer vannet i et uavbrutt kretsløp. Denne våren vil miljøvernministeren legge fram et forslag til sektorvise klimahandlingsplaner, som viser hvor man må kutte i utslippene for å nå klimamål i ulike sektorer. Kommunesektoren er en av dem. Det er en veldig god anledning til å fremme en klimahandlingsplan i sin egen kommune, med forslag til lokale klimatiltak. I tillegg skal SV-landsmøtet vedta en lengre uttalelse om «SVs miljøkommune». Den vil inneholde en rekke forslag til lokale miljøtiltak som kan fremmes i kommunestyret før sommeren og tas med videre inn i valgkampen, fortsetter Bjørnøy, som ikke er i tvil om at høstens lokalvalg vil bli et miljøvalg. Det at det nå er ny interesse for klimapolitikken, er et veldig godt utgangspunkt for SV. Våre lokalpolitikere har gjennom tiår stått på miljøets side, og har stor troverdighet. I tillegg er miljøsaken en sak med tydelige forskjeller mellom partiene, også mellom SV og Ap. Alt ligger til rette for det grønneste lokalvalget siden 1991, avslutter hun. I Arendal skal vannet varmes med biobrensel. Ved å erstatte dagens oljefyring vil CO2-utslippene begrenses betydelig. I tillegg vil metangass fra avfallsanlegget utenfor byen kjøres inn i varmesentralen, forteller Sævre, som mener stemningen for å drive klimapolitikk lokalt har endret seg. SV har vært pådriver for prosjektet, men det har vært stort engasjement både i kommuneadministrasjonen og hos flere av de andre partiene. Nå skal vi behandle en egen klima- og energiplan i kommunen, og jeg er sikker på at klimapolitikken vil bli en viktig sak i kommunevalget i høst, avslutter Sævre. venstre om nr. 1/2007 9

10 skole Finansminister Kristin Halvorsen og fornyingsminister Heidi Grande Røys besøkte Holmlia skole 10. januar som en del av «Regjeringen ut i landet». Statsrådene hadde valgt å besøke Holmlia skole for å høre om skolens erfaringer med bruk av Linux og åpne kildekoder i skolen. tekst og foto: Heidi Sund Digital Stolte og glade: Christina Mørk (tv) og Amina Sahan er stolte over å komme fra Holmlia og er godt fornøyd med skolens datasatsning. skolehverdag på Holmlia Holmlia imponerer Holmlia skole i Søndre Nordstrand bydel har brukt Linux og åpne kildekoder i flere år. Driftsansvarlig Johnny Rognså fortalte statsrådene at da han begynte ved Holmlia skole i 2000 var maskinparken elendig. Han brukte det meste av arbeidstiden på å reinstallere kræsjede datamaskiner, før skolen bestemte seg for å begynne å bruke Linux. De første PC ene plukket jeg ut av kontainere utenfor institutt for informatikk på Blindern, forteller Rognså. Selv om maskinparken på Holmlia er gammel, har den programvare som er helt oppdatert fordi de slipper å betale lisenser. Holmlia skole har valgt Linux på grunn av økonomi, stabilitet, gjenbruk og demokrati, understreker Rognså, og viser til at skolen sparer nær ,- pr år i lisenser. Erfaringene med Linux operativsystem er overveldende positiv på Holmlia skole. Driftsansvarlig hevder stabiliteten er unik, og systemet gjør at skolen i dag problemfritt kan bruke datamaskiner som med andre systemer ville vært fullstendig utdaterte. Rektor Kari Lønning er svært godt fornøyd, ettersom det på skolen er fire elever i gjennomsnitt på hver PC. Dette betyr at skolen er blant de best utstyrte i Oslo. Smarte tavler og læreren med hjem På Holmlia skole kan man laste ned læreren og ta ham eller henne med seg hjem som videofil. Som en av to skoler i landet er Holmlia pionerer på å ta i bruk vidcasting i undervisningen. Vidcasting er videoversjonen av såkalt podcasting, og gjør det mulig for elevene å laste ned undervisningsmateriell, elevøvelser og instruksjoner på ipod, mobiltelefon og lignende. Skolen låner ut til dem som ikke har dette selv. Vidcasting benyttes særlig i norskundervisning for minoritetselever, men også innen matematikk og naturfag der behovet for repetisjon er stort. Helt nytt er også smarttavler. Dette er en stor skjerm læreren kan trykke på, og etter timen kan tavleundervisningen og lærerens stemme lastes ned og eksporteres som videofiler. Smarttavler åpner for store muligheter og er nettopp tatt i bruk ved Universitetet i Oslo og Holmlia skole. Engasjerte og motiverte Holmlia er et område som har fått mye negativ oppmerksomhet i media når det gjelder oppvekst- og lokalmiljø. Både drapet på Benjamin Hermansen i 2001 og den omdiskuterte dokumentaren «Naive Norge» av Christoffer Owe fra 2006, har skapt et bilde av Holmlia som en getto preget av konflikter og vold. Mathias i 10. klasse fortalte at de var sinte og såret over den negative oppmerksomheten hjemstedet deres fikk. Etter at «Naive Norge» ble vist hadde han og flere andre elever skrevet leserinnlegg, hvor de tilbakeviste påstandene som hadde kommet frem i filmen. Elevene på Holmlia skole fortalte at de trivdes og var stolte over å komme fra det de kalte «en multikulturell landsby». Enya i 9. klasse fortalte at hun ved å bo på Holmlia fikk kjennskap til mange med ulik bakgrunn, og Kristin Halvorsen supplerte med å skryte av Holmlia-elevenes kulturelle kompetanse i møte med en globalisert verden. En spørreundersøkelse på skolen viste at 100 prosent av elevene var motivert for læring. Ved å ta i bruk de nye læremidlene ligger forholdene bedre til rette for dette, i følge elevene selv Bevisst å bruke Li Avskaffer «friskoler» Kunnskapsministeren vil ikke bruke ordet «friskole» fordi det gir inntrykk av at den offentlige skolen er ufri og de private frie. Benevnelsen frittstående skole et verdiladet begrep, som kan gi en uheldig assosiasjon om at de frittstående skolene er frie og at de offentlige skolene ufrie, sier Djupedal. Han får støtte fra Språkrådet. Hordalandsnatur vernet Rett før jul fikk Hordaland sin tredje nasjonalpark. Det skjedde da miljøvernminister Helen Bjørnøy vedtok grensen for Hallingskarvet nasjonalpark. Nasjonalparken er på rundt 450 kvadratkilometer, og 49 prosent av dette er statsgrunn. Vernet skal sikre landskapet, plante- og dyrearter og verdifulle vassdrag. Hallingskarvet er kjent som et et stort, særmerket fjellområde som er spesielt interessant grunnet sin geologi og landskapsform. Mer til fred SVs Ågot Valle sørget for at en enstemmig utenrikskomité plusset på en halv million kroner til fredsarbeid på regjeringens budsjettforslag. Dermed er bevilgningene til frivillig fredsarbeid tilbake der det var før Bondevik-regjeringen strupet de frivillige fredsorganisasjonene i Vi er stolte og glade for å ha fått på plass denne økningen. Fredsorganisasjonene er en viktig samarbeidspart i prosjektet Soria Moria. Det er viktig for oss å ha en grasrotforankring i disse spørsmålene, påpeker Ågot Valle. Foto: Knut Åserud 10 venstre om nr. 1/2007

11 Dette er Linux og åpne kildekoder: Åpen kildekode vil si at kildekoden er tilgjengelig for alle. Kildekoder er instruksjonene som programmet kan gi til datamaskinen Åpen kildekode gir gratis programvare og lik mulighet for alle til å gjøre sine egne tilpasninger av programvaren uten å måtte spørre noen om lov. Linux er et operativsystem på samme måte som Windows. Linux er basert på åpen kildekode og veldig mye av programvaren som kjøres på Linux har åpen kildekode. Dette betyr at programvaren er gratis. 10 skoler i Oslo bruker Skolelinux atsning. Bevisst valg: Finansminister Kristin Halvorsen og fornyingsminister Heidi Grande Røys var imponert over Holmlia skole som har valgt å bruke Linux og åpen kildekode på sine datamaskiner. SVs politikk: Programvaresektoren preges av en frisluppet konkurranse som har vist seg å føre til monopoler og dårlige tekniske løsninger. Programvareindustrien er forskningsdrevet, men når en løsning først er utviklet, koster det svært lite å distribuere produktet til brukerne. Programmene har ofte svært forskjellige grensesnitt, og at teknologiske løsninger holdes skjult for andre produsenter. SV mener at markedet må kontrolleres i større grad enn før. Et første skritt på veien i å kontrollere markedet er å kreve at all offentlig virksomhet tar i bruk programvare basert på åpne standarder. En åpen standard er en spesifikasjon på et format eller en protokoll, som brukes ved utveksling av informasjon. I dag legger ofte offentlige myndigheter ut informasjon på sine nettsteder uten å bruke åpne standarder. Dette medfører at innbyggere som ikke bruker kommersiell programvare fra bestemte leverandører ikke får mulighet til å ta del i informasjonen. De viktigste tiltakene for SV på kort sikt er å få på plass retningslinjer som åpner for mer bruk av åpen kildekode i offentlig sektor, med et særlig fokus på utdanningssektoren, aktivt motarbeide programvarepatenter internasjonalt, og å sette i gang en konkret handlingsplan for å bruke programvareutvikling i norsk bistand. Foto: Knut Åserud Andøy blir Fairtrade-kommune John Helmersen i Andøy SV har fått gjennomslag for at Andøy blir en Fairtrade-kommune. Så langt er det bare Sauda som er godkjent som Fairtrade-kommune. Jeg mener vi burde bidra til rettferdig handel, og derved gjøre en viktig innsats for å bekjempe fattigdomsproblematikken og den urettferdige fordelinga i verden. Ved å gjøre disse små, men viktige grepene, kan kommunen også bidra til at innbyggerne i Andøy får en mer bevisst holdning til Fairtrade, sier Helmersen. Kjemper for skattefritt busskort Folk bør få gratis og skattefritt busskort om de sier fra seg parkeringsplassen på jobb. Det mener SV i Kristiansand. SVs samferdselspolitiker i Vest-Agder fylkesting, Erik Müller, vil kjempe for saken og ber regjeringen endre reglene for fordelsbeskatning. I dag kan ikke arbeidsgiver gi ansatte gratis busskort eller støtte til sykkelkjøp, uten at den ansatte må betale ekstra skatt. venstre om nr. 1/

12 somalia Somalia Landet vi ikke forstår Regjeringen må se situasjonen til somalierne i Norge i sammenheng med det som skjer i Somalia. Det var for eksempel fryktelig galt å sende 16 personer tilbake til Somalia i fjor. Heldigvis var SV imot dette, sier Hamsa Mohamed. Tekst: Arun Ghosh foto: bjørn djupvik For meg som har opplevd krig er det veldig tøft å se krigsbildene fra Somalia rulle over skjermen igjen, forteller den norsk-somaliske SV-politikeren. Han flyktet selv fra krigshandlingene i hjemlandet i 1992, og kom til Norge som 9-åring. Hamsa bor i Søndre Nordstrand i Oslo, men kommer opprinnelig fra Hargeisa, hovedstaden i Somaliland nord i Somalia. For et par dager siden kom det en mann bort til meg på T-banen. Det viste seg at han også var fra Somalia og han fortalte at han nettopp hadde fått vite at onkelen og hele hans familie hadde blitt drept i et amerikansk bombeangrep på landsbyen. Mannen var selvfølgelig fortvilet. Etter å ha snakket med ham tenkte jeg på hva som ville skje med ham når han skulle på jobb eller hvis han rett og slett ikke orket å gå på jobb noen dager. Hans kollegaer og arbeidsgivere vil raskt Uten innblanding: Somalia må få lov til å utvikle seg på egenhånd mener Hamsa Mohamed. stemple ham som en unnasluntrer og en som ikke er godt integrert i det norske samfunnet, istedenfor å tenke at han kanskje reagerer på fryktelige ting som rammer familien i hjemlandet hans. Jeg skulle ønske nordmenn var mer nysgjerrige og spurte litt mer. Når man ser ting som skjer på nyhetene fra ulike steder i verden kan man gjerne høre med kollegaen fra det aktuelle landet om dette har berørt han eller henne. Jeg håper også at regjeringen vår i Norge forsøker å få mer kunnskap om somalierne og om situasjonen i Somalia, sier 24 år gamle Hamsa Mohamed. Situasjonen i Somalia Gjeninnsettelse av en overgangsregjering ved hjelp av etiopiske militærstyrker og amerikanske rådgivere er et vanskelig utgangspunkt for en fredelig utvikling i Somalia. Mange somaliere var skeptiske til det strenge regimet de islamske domstolene var i ferd med å innføre. Det er på den ene siden bra at vi har blitt kvitt islamistene og at vi har fått tilbake overgangsregjeringen. Samtidig mener jeg at de har kommet tilbake til makten på uheldig vis. Folket er kritiske til invasjonen fra nabolandet og de er ikke glad i amerikansk innblanding. De fleste misliker USA sin rolle som rådgivere for etiopierne og alle somalierne er mot deres bombing av såkalte terroristmål i landet, forteller Hamsa. Krigsherrene tilbake Det tok ikke mange timene etter at overgangsregjeringen hadde inntatt Mogadishu til krigsherrene var tilbake på plass i sine gamle distrikter i hovedstaden. Selv om overgangsregjeringen på mange måter er siste sjanse for Somalia er det mange problemer knyttet til den. De fleste ministrene er selv krigsherrer. Bare i Mogadishu er det 11 lokale krigsherrer som styrer hver sin del av byen. Islamistene som nå er jaget på flukt greide tross alt å skape fred. De hadde kastet ut krigsherrene og inndratt våpnene. Hvis det nye styret i landet ikke greier å gjenopprette fred og trygghet vil de ikke overleve. Blodhevn Det finnes et inngrodd system med blodhevn i Somalia. Dermed får ethvert drap vidtrekkende konsekvenser. Alle som dør i den pågående konflikten, enten de blir drept av amerikanere eller etiopere vil bli ført inn i en klans regnskap og vil bli hevnet. Klansmedlemskapet er overordnet lojaliteten til regjeringen eller islamistene. Presidenten og hans klan vil måtte betale for krigføringen til Etiopia og USA, og dermed holdes en evig voldsspiral i gang. Uskyldige mennesker blir drept på grunn av hevnlysten, bare de tilhører klanen til den som drepte eller hadde ansvaret for at en annen person ble drept, sier Hamsa Mohamed. Løsningen Det kan synes som en umulig oppgave å få til et samlende og levedyktig regjeringsprosjekt som kan skape varig fred i Somalia. Hamsa ser likevel muligheter: Somalia må få lov til å utvikle seg på egenhånd uten hardhendt innblanding utenfra. Pengestøtte skal man også være varsom med å gi. Det tolkes fort som støtte til den ene eller andre klanen. Vi må få på plass nye regjeringsforhandlinger der alle grupper får en plass i regjeringen. Dette er også den norske regjeringens linje. Overgangsregjeringen i Somalia har i sitt overmot sagt at de ikke vil ha med folk med bakgrunn fra de islamske domstolene. Dette er en lite konstruktiv politikk. Mange av dem som er med i denne bevegelsen er fornuftige mennesker som ønsker noe annet enn krig og kaos. De er ikke nødvendigvis rabiate fundamentalister, forteller Hamsa. Norsk valgkamp Ved forrige Stortingsvalg gjorde somaliske SV-medlemmer en stor innsats for å få norsk-somaliere til å engasjere seg i politikken og til å stemme SV. Hamsa var selv en av disse nøkkelpersonene i Oslo. Han mener den politiske støtten fra somalierne forplikter. 12 venstre om nr. 1/2007

Venstre Om. Rød-grønn suksesshistorie B RETURADRESSE: Trondheim: SOSIALISTISK VENSTREPARTI Akersgata 35, 0158 Oslo Tlf: 21 93 33 00 Faks: 21 93 33 01

Venstre Om. Rød-grønn suksesshistorie B RETURADRESSE: Trondheim: SOSIALISTISK VENSTREPARTI Akersgata 35, 0158 Oslo Tlf: 21 93 33 00 Faks: 21 93 33 01 Sternrapporten: Økonomisk miljøvern Side 12 Afghanistan Ingen rask og billig løsning Side 9 Mot slutten for statskirka? Side 4 Venstre Om Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti nr. 5/2006 FOTO: GEIR

Detaljer

Venstre om Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti nr. 3/2007

Venstre om Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti nr. 3/2007 Hvordan vinne valget Side 4 8 + side 16 Kamp mot fattigdom Side 3 Hva vil SV med skolen? Side 12 13 Venstre om Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti nr. 3/2007 Foto: scanpix Valgkampen har startet!

Detaljer

Venstre om Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti n r. 6/2008

Venstre om Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti n r. 6/2008 ABC for finanskrisen Side 4 6 SV på nett Side 8 9 Palestina Side 12 13 Venstre om Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti n r. 6/2008 Foto: Scanpix xxxxxxx: SV lanserte sine krav til regjeringsdeltagelse

Detaljer

BReturadresse: SV, Akersg 35, 0158 Oslo. God sommer! Venstre Om nr. 3/2006

BReturadresse: SV, Akersg 35, 0158 Oslo. God sommer! Venstre Om nr. 3/2006 Helen Bjørnøy: Ønsker tøff miljøbevegelse Karin Andersen: Kamp mot fattigdom Bremer Mærli: Iran med uran Side 3 Side 5 Side 6 7 Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti Foto: Hilde Maisey God sommer!

Detaljer

Venstre om Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti

Venstre om Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti Vi skal bygge landet SV forandrer Norge Statsbudsjettet 2009 Arbeidsprogrammet Side 10 13 Side 3-6 Side 8-9 Venstre om Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti nr. 5/2008 Side 5 xxxxxxx: B Sosialistisk

Detaljer

Statsbudsjettet. Venstre Om nr. 4/2006. SOSIALISTISK VENSTREPARTI Returadresse: Akersg 35, 0158 Oslo Tlf: 21 93 33 00 Faks: 21 93 33 01

Statsbudsjettet. Venstre Om nr. 4/2006. SOSIALISTISK VENSTREPARTI Returadresse: Akersg 35, 0158 Oslo Tlf: 21 93 33 00 Faks: 21 93 33 01 Finansministeren Kristin presenterer statsbudsjettet Side 3 7 Intervju Vill vest eller veto Side 12 Oppsummering 365 dager med Soria Moria Side 16 Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti Foto: Stein

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

Hva mener du? Svarkort side 9

Hva mener du? Svarkort side 9 MAGASIN FOR ARBEIDERPARTIETS MEDLEMMER n nr. 2 mai 2008 n www.dna.no PROGRAMDEBATT PROGRAMDEBATT PROGRAMDEBATT PROGRAMDEBATT PROGRAMDEBATT Hva mener du? Svarkort side 9 Utgivelsesplan 1. Internasjonale

Detaljer

MAGASIN FOR ARBEIDERPARTIETS MEDLEMMER n nr. 3 oktober 2007 n www.dna.no ALLE SKAL MED

MAGASIN FOR ARBEIDERPARTIETS MEDLEMMER n nr. 3 oktober 2007 n www.dna.no ALLE SKAL MED www.dna.no MAGASIN FOR ARBEIDERPARTIETS MEDLEMMER n nr. 3 oktober 2007 n www.dna.no ALLE SKAL MED Vi skal stille som ombud Vi har en flott valgkamp og valgseier bak oss. La oss gjøre denne perioden i kommunepolitikken

Detaljer

Trigget av mannsdominans

Trigget av mannsdominans Magasin for Arbeiderpartiets medlemmer, sympatisører og andre interesserte nr 2 juni 2006 Trigget av mannsdominans s. 8 9 En politikk for mindre kriminalitet s. 4-5 Partirådslag om stat og kirke s. 6 Kvinne-

Detaljer

694 9. des. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2006, kapitler under Helse- og omsorgsdepartementet

694 9. des. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2006, kapitler under Helse- og omsorgsdepartementet 694 9. des. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2006, Møte fredag den 9. desember kl. 10 President: E i r i n F a l d e t Dagsorden (nr. 25): 1. Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om bevilgninger

Detaljer

Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 4 2013

Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 4 2013 Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 4 2013 Partilederne svarer på SFAs valgspørsmål s. 11 Hjemme hos Dag-Olav s. 20 Blodprøve til besvær s. 22 Sterk og synlig Stolthetsparade s. 37 2 Fra generalsekretæren

Detaljer

Norge trenger ny solidaritet

Norge trenger ny solidaritet Magasin for Arbeiderpartiets medlemmer, sympatisører og andre interesserte nr 1 mars 2005 Norge trenger ny solidaritet Innhold: Valget et veiskille for Irak s. 3 På verdens slagmarker s. 4 5 Rett til heltid

Detaljer

årsrapport 2008 * Rettferdig fordeling av makt og ressurser * Vern om liv og helse * Rett til land! Rett til kultur! Rett til respekt!

årsrapport 2008 * Rettferdig fordeling av makt og ressurser * Vern om liv og helse * Rett til land! Rett til kultur! Rett til respekt! årsrapport Tretten år gamle En Yan holder et fast grep rundt farens amputerte arm. Jeg visste hvor farlige klasebombene var, og da jeg så barna mine leke med dem måtte jeg gjøre noe for å redde dem, forteller

Detaljer

Sentralposten N R. 2 - J U N I 2 0 0 6. Mye å huske på før møtestart

Sentralposten N R. 2 - J U N I 2 0 0 6. Mye å huske på før møtestart Sentralposten N R. 2 - J U N I 2 0 0 6 Mye å huske på før møtestart REDAKTØREN SIER Streiken som ble vekk. NTL/2 var godt forberedt på en streik. De organisasjonsledd og tjenestemenn som var tatt ut, var

Detaljer

FOLKETS RØST. Like mye deltid i offentlig sektor. LO i Oppland TELEFON 61 18 79 20 E-POST oppland@lo.no

FOLKETS RØST. Like mye deltid i offentlig sektor. LO i Oppland TELEFON 61 18 79 20 E-POST oppland@lo.no SYNLIGHET NÆRHET STOLTHET FOLKETS RØST Magasin for LO i Gjøvik, Nordre- og Søndre Land, Vestre- og Østre Toten og Etnedal (GLTE) OKTOBER 2008 Like mye deltid i offentlig sektor Spesialist i arbeidsmedisin

Detaljer

Møte onsdag den 4. juni kl. 14.10. President: Å got Valle. Dagsorden (nr. 35): Innstilling fra kommunalkomiteen om lov om introduksjonsordning

Møte onsdag den 4. juni kl. 14.10. President: Å got Valle. Dagsorden (nr. 35): Innstilling fra kommunalkomiteen om lov om introduksjonsordning 2003 4. juni Introduksjonsloven 709 Møte onsdag den 4. juni kl. 14.10 President: Å got Valle Dagsorden (nr. 35): 1. Innstilling fra kommunalkomiteen om lov om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere

Detaljer

GREP HØYRE TAR 700 000 PÅ TRYGD: NR. 01:2007 HØYREMAGASINET MULIGHETER LES OM TEMA SIDE 15-20

GREP HØYRE TAR 700 000 PÅ TRYGD: NR. 01:2007 HØYREMAGASINET MULIGHETER LES OM TEMA SIDE 15-20 NR. 01:2007 HØYREMAGASINET MULIGHETER MED HØYRE 71 GRADER NORD SIDE 6-9 NYTT FRA STORTINGET SIDE 12 NIELS CHR. GEELMUYDEN MØTER ERNA SOLBERG SIDE 22-26 700 000 PÅ TRYGD: HØYRE TAR GREP LES OM TEMA SIDE

Detaljer

Framtida kan bli en ren fornøyelse. hvis vi handler nå. Venstre med ny klimakampanje: Vi kan lære av Frankrike SIDE 6 OG 7

Framtida kan bli en ren fornøyelse. hvis vi handler nå. Venstre med ny klimakampanje: Vi kan lære av Frankrike SIDE 6 OG 7 LANDSMØTET: Et moderne og framtidsretta parti SIDE 4 OG 5 OLAF THOMMESSEN: Vi kan lære av Frankrike SIDE 6 OG 7 KOSOVO: Utålmodige etter frihet SIDE 10 TERJE BREIVIK: Lokalval er ikkje ei meiningsmåling

Detaljer

www.folkehjelp.no Nr. 1, 2011 Sør-Sudan, Afrikas 54. land: Friheten gir oss muligheter Fagblad Sanitet Sier nei til machomenn Hvem er de papirløse?

www.folkehjelp.no Nr. 1, 2011 Sør-Sudan, Afrikas 54. land: Friheten gir oss muligheter Fagblad Sanitet Sier nei til machomenn Hvem er de papirløse? www.folkehjelp.no Nr. 1, 2011 Sør-Sudan, Afrikas 54. land: Friheten gir oss muligheter Fagblad Sanitet Hvem er de papirløse? Sier nei til machomenn Utgiver: Norsk Folkehjelp Nr. 1, 2011. Årgang 71 Tidligere

Detaljer

Samleskinnen. HMS på byggeplasser

Samleskinnen. HMS på byggeplasser Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 3/2003 Årgang 8 HMS på byggeplasser I dette nummer: Samleskinnen har tidligere fokusert på hvordan HMS er ivaretatt på byggeplassene og

Detaljer

engasjement fra hjertet

engasjement fra hjertet for barn og unges psykiske helse Nr. 1 // 2013 92. årgang MAGASINET VOKSNE FOR BARN De er unge, de er engasjerte og de er frivillige elevmentorer i Drømmeskolen Helen Bjørnøy i Frivillighet Norge: Mitt

Detaljer

i praksis Folkehjelpåret 2007

i praksis Folkehjelpåret 2007 i praksis Folkehjelpåret 2007 1 Folkehjelpåret 2007 Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære organisasjon. Vår visjon er solidaritet i praksis. Vi støtter mennesker slik at de selv kan forsvare og

Detaljer

BARNA ER KLAR FOR VALGKAMP!

BARNA ER KLAR FOR VALGKAMP! Nr. 2 2013 BARNA ER KLAR FOR VALGKAMP! Valget og PRESS LNU: Bruk stemmeretten din Intervju med Marco Elsafadi Bildeserien: Barnekunstmuseet INNHOLD 04 06 08 10 12 14 18 20 22 24 26 28 30 PRESS siden sist

Detaljer

Veier i rekordfart. Til AfrikA. Spesiell ferie. Skremmende. Fremskritt mener Side 2. Følg med på www.frp.no for generelle oppdateringer

Veier i rekordfart. Til AfrikA. Spesiell ferie. Skremmende. Fremskritt mener Side 2. Følg med på www.frp.no for generelle oppdateringer Spesiell ferie Morten Ø. Johansen har feriert hos politiet denne sommeren. Side 10 og 11 Skremmende Norsksomaliske Kadra Yusuf tar et oppgjør med somaliere som misbruker velferdssystemet. Side 4 Til AfrikA

Detaljer

Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 1 2014

Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 1 2014 Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 1 2014 Solveig Horne og stortingsmeldingen s. 6 Mitt hjem min arbeidsplass s. 14 Stjernekokken på TV3 s. 17 Olsenbanden på Rauma s. 18 NFU-prosjekt om minoritetsspråklige

Detaljer

Sammen. Arbeiderpartiets medlemsavis. LO versus NHO 8 Til kamp mot frafall 15 Inn i bloggosfæren 17

Sammen. Arbeiderpartiets medlemsavis. LO versus NHO 8 Til kamp mot frafall 15 Inn i bloggosfæren 17 Sammen Arbeiderpartiets medlemsavis LO versus NHO 8 Til kamp mot frafall 15 Inn i bloggosfæren 17 NR 1 FEBRUAR 2010 Jens' hjørne Nr. 1 - Februar 2010 Snorre Wikstrøm er statssekretær på Statsministerens

Detaljer

VI OG BARNA. Ammehjelpen hvem og hva er det? Side 4. Barnepleierkonferansen. Urtehagen Grønland. 87 barn og 27 nasjonaliteter Side 10

VI OG BARNA. Ammehjelpen hvem og hva er det? Side 4. Barnepleierkonferansen. Urtehagen Grønland. 87 barn og 27 nasjonaliteter Side 10 VI OG BARNA fagblad for Null til atten n Nr. 3 2014 Ammehjelpen hvem og hva er det? Side 4 Barnepleierkonferansen 2014 Side 6 Urtehagen Grønland barnehage 87 barn og 27 nasjonaliteter Side 10 Jenter flinkere

Detaljer

Slik vil de støtte kampen for kvinners rettigheter

Slik vil de støtte kampen for kvinners rettigheter Side 7: Aicha (53) lærte å lese, ble politisk leder i Niger Side 8: Sima Samar: Utdanning vil sikre afghanske kvinners frihet Side 11: Fikk ny mening i livet med lese- og skriveopplæring i Rwanda nr. 3

Detaljer

SMART UNDERSTIMULERT & HØYRE VIL HA KRAVSTOR SKOLEPOLITIKK NR. 03:2007 HØYREMAGASINET MULIGHETER TEMA SIDE 16-21

SMART UNDERSTIMULERT & HØYRE VIL HA KRAVSTOR SKOLEPOLITIKK NR. 03:2007 HØYREMAGASINET MULIGHETER TEMA SIDE 16-21 NR. 03:2007 HØYREMAGASINET MULIGHETER SIGRID HAMMER TENKER SKOLEPOLITIKK 8000 MOH. SIDE 6 DU BESTEMMER HVORDAN NORGE SKAL SE UT I 2013 SIDE 15 HØYRES NYE JERNBANEPROSJEKT: KONGSBERG BERGEN PÅ UNDER TO

Detaljer