Hepatitt E, angår det smittevern?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hepatitt E, angår det smittevern?"

Transkript

1 Hepatitt E, angår det smittevern? Litt virologi, epidemiologi og klinikk Nettundervisning for smittevernpersonell 6. mai 2015 Per Bjark, Avd. for smittevern, OUS

2 2 Litt hepatitt E historikk En epidemisk hepatitt med likhet med hepatitt A kjent i India i mange år.( ENANB hepatitt.) Antatt åvære en i hovedsak vannbåren sykdom. I 1980 vist åvære noe annet enn hep. A, basert pånegativ hep.a-serologihos indiske pasienter med epidemisk, vannbåren hepatitt. I 1983 funnet nytt virus i fæceshos hepatitt-syk frivillig forsøksperson(!). Inkub.tid 36 dager. Virusfunn vanlig dager etter eksponering. Gitt betegnelsen hepatitt E i 1988.

3 3 Kjente epidemier med hepatitt E I India mer endemisk forekomst, som i flere sør-østasiatiske land, men mye i , og Sovjet-Samveldet Nepal 1973 Burma (Myanmar) Algerie Sudan/Somalia Mexico 1986 (genotype 2) China > syke(xinjiang)(genotype 1?) Borneo 1987 Kilde: Mandell, 6.ed.

4 4 Hepatitt E virusklassifisering Ny familie: Hepeviridae Genus: Hepevirus. HEV eneste medlem. HEV virioner et RNA-virus Genotyper: humanpatogene 1-4, men mange subtyper(av genot.1 5, genot.3 10) Noen beslektede virus hos rotter og kyllinger (ca 50% nukleotidlikhet)

5 5 Noen HEV-karakteristika Ikke kapselkledd Antatt relativt syrestabilt og tåler mild alkalisk påvirkning (basert påoverlevelse i g-i-tractus) Mer varmelabilt enn HA Klorering av vann er trygt

6 6 En HEV-karakteristikkfra CDC: Hepatitis E virus (HEV) remains one of the least understood and perplexing viruses pathogenic to human beings. Scott D.Holmberg, CDC Atlanta(GA) i en comment i Lancet

7 7 Genotype-epidemiologi Genotype 1 ( Burmese-like Asian strains ) India,Pakistan,Bangladesh, China, enkelte afrikanske land. Genotype 2 ( Mexican ): Mexico, Nigeria Genotype 3: world-wide, endemicand hyperendemicin parts of Europe : gris, villsvin, (sikahjort, kanin), typisk zoonose, men også humanpatogen. Vår hepatitt E. Genotype 4:gris,mennesker;China,Japan,noen få tilfeller registrert i Europa.

8 8 Hovedpunkter for hepatitt E Inkubasjonstid dager (oftest 4-5 uker, men opptil 8-9 uker). Smittevei: fækaloral, mest via vann ja seksuell nei, evt. MSM? blodsmitte nei x) Person-til-person-smitte: meget sjelden:1-2% nærkontakter/husstandsmedlemmer for genotype 1, dvs helt annerledes enn for hepatitt A; for genotype 3 nei. Kronisk hepatitt: Ikke ved genotype 1, 2 og 4, kun 3. Cirrhose og levercancer: nei xx) x) et fåtall genotype 3 transfusjons-smittetilfellerkjent i Europa xx) med forbehold for type 3 hos immunsupprimerte og/eller vedleversykdom

9 9 Patogenese Mye ukjent. Oral smitte viktigst, (andre antatt liten betydning). Virusreplikasjon i tarmepitel og når leveren via venøs bane (portvenen). Replikasjon videre i leverceller og tarm. Viremi og virus i fæcesvanlig ca 3 uker etter smitte og ca 1 uke før symptomer.

10 10 Immunrespons ved HEV-infeksjon Serologisk test utviklet i 1991 (Yarbough& al., J.Virol1991) Spesifikt IgMog IgGtidlig under sykdom og begge normalt påviselig ved debut av kliniske symptomer IgM forsvinner etter noen måneder IgGholder seg i mange år, men gjerne på lavt nivå IgAogsåpåvist,betydninguviss, us. ikke i N.

11 11 Alderspreferanse av genotyper Genotype 1 og 2i mange utviklingsland (bl.a. India,Tschad, Nigeria, Nepal, Mexico) mest unge voksne(15-30 år, meanage 27 år) Genotype 3 og 4(bl.a. Argentina, Frankrike, Hellas, Italia, Japan,China, Taiwan, Spania, USA) litt eldre aldersgrupper med flest > 60 år; M:K >3:1

12 12 Fransk epidemiologi og klinikk Spesiell utbredelse sør-vest, MidiPyrénées, ca 3 mill innb., herav 1/3 i Toulouse-området. 5-års periode 62 pas.; 55 HEV stammer genotypet: 53 genotype 3 (50 av 3f), 1 type 1 etter Indiareise, 1 type 4 etter reise i Asia. 41 menn (mean58 år), 21 kvinner (mean48 år) (p=0,1) Icterus68%, asteni 40%,feber 27%, leddsmerter 21 %, magesmerter 11%, kvalme 10%. 4 med alvorlig forløp (alkoholisk leversykdom; 1 døde). 2 pas. med malign blodsykdom: virus i fæces10 mnd. A food-borne disease? ( tradition of raw liver sausage ) Mansuy et al: J.Clin Virol 2009, 74-77

13 13 HEV og malign blodsykdom Us. fra Toulouse: 6 pas., alder år, 5 M, 1 K. Grunnsykdom: lymfom,leukemi,myelom. Varighet av påvist viremi: opptil 360 dager (kan for 2 pas. ha vært mye lenger), alle type 3f. Diagnostisert pga transaminaseforhøyelser. Bare 1 pas. med ikterus, 5 ingen symptomer. Prognose god. Tavitian et al.j.clin Virol. 2010,

14 14 HEV og organtransplantasjon Us. fra Toulouse (kun HEV type 3f): 14 tx-pas.: 3 lever, 9 nyre, 2 nyre/pancreas. 1 nyre-tx med levende donor. Kronisk hepatitt hos 8: 3 lever-tx, 3 nyre, 2 n/p. HEV diagnostisert fra 6 til 168 mndrettertx. 7 pas. m/sympt., 7 diag. ved rutine leverprøver. Ingen spesifikk antiviral behandling gitt. Prognose: krever lenger oppfølgning. Kamar et al.nejm 2008

15 15 Genotype og subtypeforskjeller? For genotypene sikkert, både med hensyn til epidemiologi og klinikk. For sub typene intet kjent klinisk. X) Ingen grunn til åtro at de franske us. fra Toulouse med type 3 f ikke skulle være fullt overførbare til Skandinavia (3 e Finland). I Norge ikke kartlagt mht subtyper. xx) x)ref. N.Kamar, personlig meddelelse xx)ref. J.Øverbø, personlig meddelelse

16 16 Nyere seroprevalensundersøkelser Seropositivitet i suspected or documented endemic regions er funnet surprisingly lavt. Seropositivitet i ikke-endemiske land much higher than anticipated. (Dette er grunnlaget for en del norske medieoppslag, men sier lite om relevant sykdom.) I Danmark avtagende seropositivitethos personer født etter tallet i forhold til (Betyr det bedre hygieniske rutiner og avtagende eksponering? Christensen & al.,clin Infect Dis 2008) Ref. Fields: Virology, 6.ed. 2013

17 17 Hepatitt E klinikk Alvorlig sykdom hos gravide (type 1!) Mor til barn-smittekan forekomme: alvorlig! (Noen ganger levernekrose hos nyfødt.) Sykdomsfølelse, ikterus, feber, anorexi, kvalme, magesmerter, leverforstørrelse (àla hep. A). Ved de mildere genotyper 3 og 4 mange med lite symptomer. Fulminanthepatitt: gravide; OBS alkoholisk leversykdom. En langtrukken cholestatisk variant forekommer.

18 18 Ekstrahepatiske manifestasjoner Nevrologiske symptomer og funn spesielt knyttet til HEV genotype 1 og 3: Guillain-Barrésyndrom, transvers myelitt, meningoencefalitt, neuralgisk amyotrofi. Spesielle neurotropevarianter isolert fra spinalvæske. Nyresykdom (genotype 1 og 3). Benmarg: aplastisk anemi, trombocytopeni. Dalton et al. Future Microbiol,2014, (Detaljerte kasuistikker på 7 pas.: Kamar& al, Emerg. Infect.Dis )

19 Hepatitt E diagnostikk Anamnese: Eksposisjon i endemisk land? Yrke? Antistoffus.: IgM og IgG. IgMvanligvis påviselig ved debut av klinisk sykdom. IgGkan ogsåvære påviselig meget tidlig, evt. ved sykdomsdebut. Alt:serokonversjon/titerstigning. IgM-responsklinger av i løpet av 2-3 mndr. IgGnormalt avtagende over 1-2 år, men kan være påviselig i mange år, trolig beskyttende. PCR-basertviruspåvisning er mulig i fæcestidlig i det kliniske forløpet, i blod noe lenger. 19

20 20 Risk factorsfor hepatitise Genotype 1 & 2 Genotype 3 & 4 Kilde Humane Zoonose, spes. svin Smittemåte Fækal-oral(vann) Mat, kontakt, vann Transfusjon Ja Ja Person-person very limited no Alder år >50 år Fatalitet v/grav. Ja,20-25% i 3.trim. Nei Kronisk infek. Nei Ja, men sjelden (type 3) (Kmush et al. Expert reviews,informahealthcare.com 2015, fra Johns Hopkins,Baltimore)

21 21 Behandling av hepatitt E Ingen etablert spesifikk behandling for vanlig, akutt hepatitt. Ribavirin(evtm/interferon-α), brukes ved behandlingstrengende eller langtrukken sykdom. Aggressive management ved fulminant hepe hos gravide ( leversvikt,encefalopati, patologisk blødningstendens).

22 22 Antiviral behandling Ribavirin er hovedmiddel. Ikke vist at andre midler som brukes mot hepatitt B eller C er bedre. Oftest monoterapi, dose ved normal nyrefunksjon 800(-1200)mg/dag.(Ca 10 mg/kg.) Varighet: 3 måneder, såpcr ktr. både i blod og fæces, evt. nye 3 mndr. ved pos. PCR, evt. ytterligere 3 mndr. N.Kamar(Toulouse), ECCMID 28.april 2015 Abravanel, F. & al., CID 2015;60:96-99

23 23 Hepatitt E-beredskap for spesielle Hva med organ-tx? Immundefekter? pasienter? Hematologi og benmargstx? Transfusjon til gravide (spesielt i trimester)? Spiller det en rolle hvilken genotype man eksponeres for? (Ja!)

24 24

25 25

26 26 An UpdateontheHepatisE Virus Genotype 3 is likelya porcinezoonoticdisease, quite prevalent in certain industrialized nations. Change the current paradigm of HEV infection: 1)High morbidity and mortality in patients with underlying liver disease. 2)Can become a chronic infection that causes fibrosis in immunocompromised hosts. Sclair& Schiff: Curr Gastroenterol Rep 2013

27 27 An updateonthehepatitise virus,(2) DILI (drug-inducedliver injury): flere omklassifisert til HEV! (I UK 13%). Smitte: relatert til svin, men også blodtransfusjon. I India genotype 1 hos cirrhosepas.: 12 mndr dødelighet på ca 70%. I Europa: noen fatale HEV hos pas. med kronisk leversykdom (vanligst alkoholisk leverskade). Sclair& Schiff 2013

28 28 An updateonthehepatitise virus,(3) With theemergenceof genotype 3 HEV in Europeand theu.s., theeffectof acute HEV infection in pregnant womenis not known. Kan bli kronisk hos hematologiske/lymfompas., spesielt hos pas. under kjemoterapi. OBS for tx-erfaringene fra Frankrike (Kamar et al.2008). Sclair& Schiff 2013 (fra Hepatologisk enhet ved Univ. i Miami)

29 29 Hepatitt E vaksine Fase 3-test presentert for kinesisk-utviklet vaksine mot HEV, basert på genotype 1. 3 doser: 0, 1 og 6 mndr vaksinerte, placebo (HBsAg!). I løpet av 12 mndrfra dag 30 etter 3. dose fikk 15 m/placebo, 0 vaksinerte en HEV-infeksjon. Kryssbeskyttelse tolkes å foreligge mot type 4. Ingen alvorligere bivirkninger Foreløpig ingen kommersielt tilgjengelig vaksine Zhu FC & al: Efficacy and safety of a recombinant hepatitis E vaccine Lancet

30 30 Vaksinekommentar fra CDC HepatitisE vaccine: not a moment toosoon. Funnene er convincingand credible med 100% beskyttelse ( CI 72,1-100,0), men: durationof protection remains unknown Futureresearcherswillneedto includepregnant women and young infants ( to assess vaccine safety and efficacy in populations most at risk ) SD Holmberg(CDC, Atlanta) Lancet 2010, 376,

31 31 Vaksinestudie i Nepal 898 vaksine, 896 placebo. 3 doser. Alder: mean25,2 år. Kjønn: 99,6 % menn. I utgangspunktet alle seronegative for HEV. Median oppfølgningstid: 804 dager. HepE-tilf.: 3 i vaksinegruppe (0,3%), 66 i placebogruppe( 7,4%),p<0,001, beskyttelse 95,5%. Shrestha et al. NEJM 2007

32 32 Langtidseffekt av HEV-vaksine Oppfølgningstid 4,5 år påca personer i Kina, halvparten vaksinert. 7 tilf. i vaksinegruppen=0,3 pr personår 53 tilf. i kontrollgruppen=2,1 pr personår. Beskyttelsesgrad 86,8%(95% konf.: 71-94) i modified intention-to-treat analysis Zhanget al. NEJM Zhanget 5.mars 2015 al. NEJM (samme 5.mars gruppe 2015 som (samme Zhuet gruppe al.2010) som Zhuet al.2010)

33 33 CDC svurdering av vaksinefunn Making hepatitis E a vaccine-preventable disease. Ønsker ogsåresultater fra vaksinasjon av småbarn. Additional studies are needed to establish the vaccine s efficacy in areas where the other three genotypes predominate. Teshale& Ward, CDC,Atlanta, NEJM 2015,

34 34 Relevant kommentar fra CDC? Måman virkelig teste ut vaksinene i alle regioner med forskjellige genotyper? Det er én serotypetil tross for flere genotyper! (Ref.Worm&Wirnsberger, Drugs 2004), Serotypeimmunitet trolig viktigst. Man bruker rekombinantprotein fra sterkt immunogene deler av HEV-kapsidet (HEV vanskelig dyrkbart og vaksine basert på inaktivert eller svekket helvirus hittil ikke mulig.)

35 Hva vet vi i Norge? Hepatitt E-smitte ganske vanlig hos svin. Seropositivitet vanlig blant griserøktere. Seropositivitet rel. vanlig hos veterinærer. En viss seropositivitetblant blodgivere, med regional variasjon. Vi har genotype 3, dvsden typisk zoonotiske som er utbredt i mange land. Dvsvi har en viss endemisk risiko, men berettiger det tiltak? ( cost-benefit ). 35

36 36 Nasjonal plan for hepatitt E? Burde vi vurdere spesielle forundersøkelser eller tiltak for organ-tx-pas.?(vaksinasjon?) Bare hep.e-screenedeblodprodukter til transplantasjonspasienter, (evt.lever-tx!)?? Hva med pas. som skal inn pålangvarig og tung immunsuppresjon?

37 37 Betydning for oss i smittevernet Spørsmålet om risiko i tx-medisinenbør utredes, spes. organ-tx.; vaksinere pas. som venter på organ-tx? Ingen grunn til åfrita kvinner i fertil alder for arbeid med mulig HEV-positive. x) x) personlig mening basert påomfattende og oppdatert litteraturgjennomgang og samtale med Prof. N.Kamar

38 38 Kontaktsmitte ved HEV-tilfelle? Ved vår genotype 3 antagelig psykologisk hensiktsmessig, men ikke virologisk begrunnet. Det blir et symboltiltak for åredusere smittefrykt og skape ro på arbeidsstedet. Ved importtilfelle fra endemisk område for type 1 (eller 2): ja (men lav risiko).

39 39 Får vi i nær fremtid vite noe mer om status i Norge? Publikasjoner er under arbeid (FHI) Dreier seg om genotype 3-forekomst. Veterinærmedisinsk/zoonotisk utgangspunkt, men data som ogsåer humanmedisinsk interessante.

40 40 Litteratur for interesserte DaltonHR, KamarN &IzopetJ.: Hepatitisin developed countries: current status and future perspectives. Future Microbiol. 2014; PavioN, Meng X-J, DoceulV: Zooniticoriginof hepatitis E. Current Opinion in Virol 2015;10:34-41.(Mye om reservoar og smitteveier.) KamarN & al: HepatitisE Virus Infection. Curr.Microbiol. Rev. 2014; 27: (306 ref.) DaltonHR & al: HepatitisE Virus: Current Conceptsand FuturePerspectives. ClinInfectDis Rep 2014; 16:399 (107 ref.)

Anbefalinger for bruk av hepatitt B-vaksine i Norge

Anbefalinger for bruk av hepatitt B-vaksine i Norge Arbeidsgruppe for vurdering av bruken av hepatitt B-vaksine i Norge Anbefalinger for bruk av hepatitt B-vaksine i Norge Forkortelser /Ordliste... 2 1 Sammendrag av arbeidsgruppens anbefalinger... 3 1.1

Detaljer

HEPATITT B OG C-SITUASJONEN I NORGE 2014

HEPATITT B OG C-SITUASJONEN I NORGE 2014 HEPATITT B OG C-SITUASJONEN I NORGE 2014 Den epidemiologiske situasjonen for hepatitt B og C overvåkes gjennom nominative meldinger fra leger og laboratorier til Meldingssystem for smittsomme sykdommer

Detaljer

Spørsmål og svar om influensa og influensavaksinasjon

Spørsmål og svar om influensa og influensavaksinasjon Spørsmål og svar om influensa og influensavaksinasjon Hvordan kan jeg unngå å smitte andre med influensa? Spørsmål om hvordan man kan unngå å smitte andre, hvor lenge man er smittefarlig og hvor lange

Detaljer

Foreløpig rapport om narkolepsi etter Pandemrix, 2. august 2011

Foreløpig rapport om narkolepsi etter Pandemrix, 2. august 2011 Foreløpig rapport om narkolepsi etter Pandemrix, 2. august 2011 Rapport Tid Tirsdag 2. august 2011 Innhold Bakgrunnsinformasjon og foreløpige vurderinger om antatt sammenheng mellom Pandemrix-vaksinering

Detaljer

ECDC CORPORATE. Oversikt over viktige publikasjoner. www.ecdc.europa.eu

ECDC CORPORATE. Oversikt over viktige publikasjoner. www.ecdc.europa.eu ECDC CORPORATE Oversikt over viktige publikasjoner 2010 www.ecdc.europa.eu ECDC CORPORATE Oversikt over viktige publikasjoner 2010 Forslag til henvisning: Det europeiske senter for forebygging av og kontroll

Detaljer

Legionella pneumophila.

Legionella pneumophila. Legionella pneumophila. Forekomst, klinikk, risiko og forebyggelse med spesiell vekt på vannforsyning i sykehus Nettundervisning for smittevernpersonell 7.mars 2012 Per Bjark, rådgiver/lege, Avd.for Smittevern,

Detaljer

Svineinfluensa. Vaksine. En informasjon

Svineinfluensa. Vaksine. En informasjon Svineinfluensa Og Vaksine En informasjon Informasjon om svineinfluensa vaksinen: Oppdatert søndag 25/10-09 Vaksinasjon er den beste beskyttelsen mot pandemisk influensa. Det viktigste formålet med vaksineringen

Detaljer

Vi takker alle som har bidratt med råd og kritiske kommentarer fra ulike fagmiljøer og organisasjoner.

Vi takker alle som har bidratt med råd og kritiske kommentarer fra ulike fagmiljøer og organisasjoner. Om hivinfeksjon Om hivinfeksjon er skrevet av Ingeborg Lyngstad Vik ved Olafiaklinikken i samarbeid med Una Due-Tønnessen, Olafiaklinikken. Ragnhild Seip og Hilde Kløvstad, Nasjonalt folkehelseinstitutt,

Detaljer

Rapport om dødsfall av influensa A(H1N1) 2009 under pandemien 2009-2010, 14. mars 2011

Rapport om dødsfall av influensa A(H1N1) 2009 under pandemien 2009-2010, 14. mars 2011 Rapport om dødsfall av influensa A(H1N1) 2009 under pandemien 2009-2010, 14. mars 2011 Rapport Tid Mandag 14. mars 2011 Innhold Oppsummering av kartleggingsundersøkelsen av dødsfall av influensa A(H1N1)

Detaljer

Wegeners granulomatose.

Wegeners granulomatose. Wegeners granulomatose. Informasjon til pasienter og pårørende Overlege Wenche Koldingsnes, Revmatologisk avdeling, Universitetssykehuset i Nord-Norge HF Wegeners granulomatose (WG) er en sykdom oppkalt

Detaljer

Utvikling av nye vaksiner. Hanne Nøkleby, Nasjonalt folkehelseinstitutt

Utvikling av nye vaksiner. Hanne Nøkleby, Nasjonalt folkehelseinstitutt Utvikling av nye vaksiner Hanne Nøkleby, Nasjonalt folkehelseinstitutt Utfordringer De vaksinene som er «lette å lage» har vi allerede De vaksinene det nå arbeides med, er vanskelige: Gjennomgått sykdom

Detaljer

Kompendium Klinisk emnekurs i reisemedisin 20.-22. april 2013 på Hurtigruten MS Finnmarken Kurs nr. 27203

Kompendium Klinisk emnekurs i reisemedisin 20.-22. april 2013 på Hurtigruten MS Finnmarken Kurs nr. 27203 Reiseklinikken St. Olavs plass 3, 0165 Oslo Telefon: 22 99 15 80 Faks: 22 99 15 81 E-mail: hasle@reiseklinikken.com Org. nr. 980 495 078 Kompendium Klinisk emnekurs i reisemedisin 20.-22. april 2013 på

Detaljer

Statusrapport om influensa A(H1N1) 4. mai 2009

Statusrapport om influensa A(H1N1) 4. mai 2009 Statusrapport om influensa A(H1N1) 4. mai 2009 Rapport Tid Mandag 4.5.2009 kl. 07.00 Niende statusrapport, som oppdaterer tidligere rapporter pluss oppsummerer litt fra rapport 6, 7 og 8 fra helga. Sendt

Detaljer

Faglige retningslinjer for oppfølging og behandling av hiv

Faglige retningslinjer for oppfølging og behandling av hiv 2014 Faglige retningslinjer for oppfølging og behandling av hiv Innholdsfortegnelse Innledning 4 Oppfølgning og kontroller 5 1. gangskonsultasjon... 5 1.gangskonsultasjon; prøvetaking... 6 Den første tiden...

Detaljer

INNHOLD. Hvorfor og hvordan bør jeg bruke dette verktøyet?

INNHOLD. Hvorfor og hvordan bør jeg bruke dette verktøyet? FORORD Selv om risikoen for de fleste smittsomme sykdommer (VPDs) har falt dramatisk i Europa som følge av høyt opptak av effektive vaksiner, har smittsomme sykdommer ikke forsvunnet. Som et eksempel,

Detaljer

Innføring av vaksine mot rotavirus i barnevaksinasjonsprogrammet. Folkehelseinstituttet Fylkesvise forelesninger 2014

Innføring av vaksine mot rotavirus i barnevaksinasjonsprogrammet. Folkehelseinstituttet Fylkesvise forelesninger 2014 Innføring av vaksine mot rotavirus i barnevaksinasjonsprogrammet Folkehelseinstituttet Fylkesvise forelesninger 2014 Beslutningsprosses for innføring av en ny vaksine Endelig avgjørelse hos HOD Tilpasning

Detaljer

Indremedisineren. God påske! Kateterbasert behandling av aortastenose ved et veiskille? s 12. Postprandial hypoglykemi etter fedmekirurgi s 28

Indremedisineren. God påske! Kateterbasert behandling av aortastenose ved et veiskille? s 12. Postprandial hypoglykemi etter fedmekirurgi s 28 Indremedisineren Fagtidsskrift for Norsk Indremedisinsk Forening 1 2010 God påske! Kateterbasert behandling av aortastenose ved et veiskille? s 12 Postprandial hypoglykemi etter fedmekirurgi s 28 www.legeforeningen.no/indremedisin

Detaljer

CØLIAKI. med hovedvekt på diagnostikk og oppfølging i allmennpraksis

CØLIAKI. med hovedvekt på diagnostikk og oppfølging i allmennpraksis 16 CØLIAKI med hovedvekt på diagnostikk og oppfølging i allmennpraksis AV OLE BREDER Om sykdommen Cøliaki (også kalt gluten-indusert enteropati) er en kronisk, immunmediert sykdom hos genetisk predisponerte

Detaljer

Tittel:. INFEKSIØS KONJUNKTIVITT OG ANTIBIOTIKABRUK. 5.årsoppgave i Stadium IV medisinstudiet ved Universitetet i Tromsø

Tittel:. INFEKSIØS KONJUNKTIVITT OG ANTIBIOTIKABRUK. 5.årsoppgave i Stadium IV medisinstudiet ved Universitetet i Tromsø Tittel:. INFEKSIØS KONJUNKTIVITT OG ANTIBIOTIKABRUK 5.årsoppgave i Stadium IV medisinstudiet ved Universitetet i Tromsø Karen Prytz MK- 05 Veileder: Knut Holtedahl,, prof allmennmedisin, dr. med UiT Tromsø

Detaljer

PREPARATOMTALE. Denne vaksinen kan inneholde spormengder av neomycin (se pkt. 4.3 og 4.4)

PREPARATOMTALE. Denne vaksinen kan inneholde spormengder av neomycin (se pkt. 4.3 og 4.4) PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN VARIVAX Vaksine mot vannkopper (levende) Pulver og væske til injeksjonsvæske, suspensjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 dose (0,5 ml) av den rekonstituerte

Detaljer

Mat- og vannbårne infeksjoner 2014

Mat- og vannbårne infeksjoner 2014 2015 Årsrapport Mat- og vannbårne infeksjoner 2014 Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) Solveig Jore Heidi Lange Karin Nygård Bernardo Guzman-Herrador Kathrine Stene-Johansen Phuong Dao Lin Thorstensen

Detaljer

Fakta om hepatitt A, B og C og om hvordan du unngår smitte. Thai/norsk

Fakta om hepatitt A, B og C og om hvordan du unngår smitte. Thai/norsk Fakta om hepatitt A, B og C og om hvordan du unngår smitte Thai/norsk Hva er hepatitt? Hepatitt betyr betennelse i leveren. Mange virus kan gi leverbetennelse, og de viktigste er hepatitt A-viruset, hepatitt

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 3/13 Tjenesteutvalget 23.01.2013

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 3/13 Tjenesteutvalget 23.01.2013 Søgne kommune Arkiv: 144 Saksmappe: 2005/3958-37157/ Saksbehandler: Finn Georg Birkeland Dato: 27.11. Saksframlegg Smittevernplan for Søgne kommune - oppdatering Utv.saksnr Utvalg Møtedato 3/13 Tjenesteutvalget

Detaljer

Quality assurance manual Cervical Cancer Screening Programme

Quality assurance manual Cervical Cancer Screening Programme Kvalitetsmanual Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft Quality assurance manual Cervical Cancer Screening Programme Forord Bergen/Oslo, desember 2011 Siden Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft ble innført

Detaljer

Vaksinasjon i barne- og ungdomsalder. Nasjonalt vaksinasjonsprogram. Bokmål

Vaksinasjon i barne- og ungdomsalder. Nasjonalt vaksinasjonsprogram. Bokmål Vaksinasjon i barne- og ungdomsalder Nasjonalt vaksinasjonsprogram Bokmål Hvorfor er det viktig å vaksinere? Kombinasjonsvaksiner Immunitet (motstandskraft mot smitte) er en viktig del av kroppens forsvar

Detaljer

Nytt om Denguefeber. FIRM konferanse Bodø 25.08.13. Eigil Gulliksen Forsvaret Stamina Bryggeklinikken

Nytt om Denguefeber. FIRM konferanse Bodø 25.08.13. Eigil Gulliksen Forsvaret Stamina Bryggeklinikken Nytt om Denguefeber FIRM konferanse Bodø 25.08.13 Eigil Gulliksen Forsvaret Stamina Bryggeklinikken Denguefeber Skyldes denguevirus (arbovirus) Fire serotyper (DEN-1,.., DEN-4) Reservoir: menneske, ape

Detaljer

Frosta kommune Kommunelege 1

Frosta kommune Kommunelege 1 Frosta kommune Kommunelege 1 Vedtatt i kommunestyret 30.03.04, sak 022/04 Innhold Bakgrunn Frosta, lokale forhold 1. Lovhjemler 4 1.1 Kommunens oppgaver 1.2 Kommunelegens oppgaver 2. Ressurser i smittevernarbeidet

Detaljer

Overvåking av blod i Norge 2008. Rapport fra Hemovigilansgruppen ved Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Overvåking av blod i Norge 2008. Rapport fra Hemovigilansgruppen ved Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Overvåking av blod i Norge 2008 2008 Rapport fra Hemovigilansgruppen ved Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Tittel Overvåking av blod i Norge 2008. TROLL. Blodtransfusjonstjenesten i Norge Institusjon

Detaljer

Nå kan du forebygge livmorhalskreft ved vaksinasjon. Nyttig informasjon til mor og datter

Nå kan du forebygge livmorhalskreft ved vaksinasjon. Nyttig informasjon til mor og datter Nå kan du forebygge livmorhalskreft ved vaksinasjon Nyttig informasjon til mor og datter Hvordan er det mulig at man kan vaksineres mot kreftsykdom, og hvem bør vaksineres? Innhold Livmorhalskreft fakta

Detaljer

Om vaksine mot pandemisk influensa - ny influensa A(H1N1)

Om vaksine mot pandemisk influensa - ny influensa A(H1N1) Om vaksine mot pandemisk influensa - ny influensa A(H1N1) Vaksinasjon er det mest effektive tiltaket for å beskytte seg mot pandemisk influensa (svineinfluensa). For de fleste vil influensaen være mild,

Detaljer