Migrasjonsutforinger I folkehelsearbeidet. Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse Bernadette Kumar

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Migrasjonsutforinger I folkehelsearbeidet. Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse Bernadette Kumar 5.02.13"

Transkript

1 Migrasjonsutforinger I folkehelsearbeidet Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse Bernadette Kumar

2 1. Innvandrer i Norge 2. Kunnskapsgrunnlag 3. Hva bør gjøres?

3 Migrasjon pådriver av flerekulturelt samfunn Globalt: 214 mil. bor utenfor fødelandet Menneske natur?nysgjerrighet Europa kommet med migrasjon Ingenting å skamme seg over-for enkeltpersoner eller nasjoner Løfte stigma rundt migrasjon er den øverste prioritet

4 Innvandring til Norge Kilde: Kjeldstadli 2001

5 Innvandring før 1945 Statsløse Maskinister Politiske flyktninger Engelske fagarbeidere Russiske krigsfanger Prester Spanske fiskere Tjenestepiker Rom Romani Kilde: Kjeldstadli 2001

6 Innvandring etter Ungarske flyktninger 1950 Studenter, ektefeller, spesialister Svensker, dansker, tyskere og amerikanere 1960 Norden 55% 1970 Amerikanske oljeingenører Tyrkiske arbeidere Pakistanske arbeidere Vietnamesiske flyktninger Chilenske flyktninger 1980 Iranske flyktninger Bosniske flyktninger 1990 Arb.innv.: - Polen - Latvia Flyktninger: - Somalia - Irak - Afghanistan 2000 Kilde: Kjeldstadli 2001, SSB/innvandring.no 2012

7 Dødelighet per innb. Norge - verdens beste land å bo i. For alle? Retten til helse: nedfelt i flere internasjonal konvensjoner Menn år Menn år Menn år Kvinner år Kvinner år Kvinner år Knut Inge Klepp; Helsedirektoratet 2010

8 Sykdomsbildet endrer seg Infeksjonssykdommer Diabetes, rus, kols, overvekt, kreft, psykiske lidelser Hjerteinfarkt år NAKMI 8

9 Er Norge i stand til å oppfylle sine forpliktelser ovenfor innvandrerbefolkningen?

10

11 Sentrale begreper: Migrasjon Migrasjon: Geografisk forflytning av permanent eller semi-permanent art Tvungen migrasjon: Betegner flyktninger + menneskehandel Frivillig migrasjon: Betegner gjerne arbeidsinnvandrere, studenter, familieetablerere etc. Immigrasjon/innvandring: Migrasjon over landegrenser sett fra mottakerlandet Innvandrere personer født i utlandet av to utenlandsfødte foreldre og som på et tidspunkt har innvandret til Norge Norskfødte med innvandrerforeldre - født i Norge, men har to foreldre som er innvandrere Innvandrerbefolkningen: Samlebetegnelse på alle innvandrere + alle med to foreldre født utenfor Norge Fødeland - hovedsaklig mors bosted da personen ble født. Landbakgrunn - for innvandrere er dette eget fødeland. For norskfødte er dette foreldres eventuelle utenlandske fødeland. Kilde: Brochmann 2006, Kjeldstadli 2001, og SSB/innvandring

12 INNVANDRER I NORGE (SSB 2011) Over en halv million ( ) innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre(13,2 prosent av befolkningen i Norge ) ca 500,000 innvandrere ca personer norskfødte med innvandrerforeldre. Uregistert -? 18,000 30,000 (SSB)

13 Alder, kjønn og bosted Gjelder bare SSB tidl.-kategori: ikke-vestlige innvandrer Kilde: SSB, SA 119

14

15 Innvandrerne kommer fra 215 ulike land. Kilde: SSB, wikicommons 2011

16

17 Fire hovedveier til Norge Arbeid: EØS og andre land Familie: gjenforening og etablering Beskyttelse, opphold på humanitært grunnlag Utdanning, utveksling mv. I perioden har det i alt innvandret personer 24 prosent som kom på grunnlag av flukt, 24 prosent på grunnlag av arbeid 11 prosent fikk opphold for å ta utdanning 23 prosent ble familiegjenforent med en person som allerede var i Norge 17 prosent fikk opphold på grunnlag av en familieetablering.

18 Innvandringsgrunn 10 % 4 % 11 % 26 % 49 % Arbeid Familie Utdanning Flukt Familie flukt Kilde: SSB, Innvandrere, etter innvandringsgrunn, 1. januar 2012

19 Endring ved migrasjon OPPBRUD FRA HJEMLANDET! Endring kan være både positivt og negativt, det er både en fysisk og psykososial forandring. Når innvandrere og deres barn blir sammenlignet med andre grupper, kan forandringer i sosioøkonomiske forhold innen og mellom generasjoner, i ulike migrant- og etniske grupper, knyttes til forandringer i helsetilstand. (Bhopal R 1997). Det kan derfor synes som om voksne individers helse kan være knyttet til påkjenninger de har vært utsatt for tidligere i livet. Migrasjon er et naturlig, tilfeldig eksperiment som kan slå fast årsaks relevansen av faktorer som påvirker oss gjennom livet (Ben-Shlomo Y). Grove N.J 2006

20 Innvandrere i Norge: Levekår Innvandrere scorer dårligere på levekårsindikatorer Store variasjoner mellom ulike grupper Arbeid Botid Utdanning fra hjemlandet Språkferdigheter Landbakgrunn Migrasjonsårsak

21 Levekår: Økonomi Gjennomsnittsinntekt (tall fra 2009) Innvandrerbefolkningen: Befolkningen generelt: Husholdninger under lavinntektsgrensen Innvandrere generelt: 24% Botid under 3 år: 40% Befolkningen generelt: 8% Barnefattigdom (vedvarende lavinntekt): Barn generelt: 5% Barn av innvandrerforeldre: 28% Store variasjoner: eks. Somalia 60% Kilde: SSB, rapport 8/2012 og SSB SA 119

22 Levekår: Utdanning Høyeste fullførte utdannelse Høyere utdannelse Videregående Grunnskole Ingen 0 % Høyeste fullførte utdannelse Høyere utdannelse Videregående Grunnskole Ingen 2 % 28 % 29 % 30 % 37 % 43 % Befolkningen generelt 31 % Innvandrere Men: Statistikken skjuler svært store variasjoner mellom ulike grupper, eks Innvandrere fra Somalia: uten utdannelse 6%, Høyere utdannelse 1,2% OBS: Antallet ubesvart er ikke tatt med her. Tallet er høyt for innvandrere Kilde: SSB, Befolkningens utdanningsnivå, 1. oktober 2011

23 Age adjusted proportions (%) with higher education (>12 years) Menn har høyere utdanning enn kvinnene Iranere, nordmenn og srilankere har gjennomgående høyere utdanning enn vietnamesere, pakistanere og tyrkere.

24 Levekår: Arbeid Arbeidsledighet: Noe høyere (6,1%) Rammes hardere i krisetider Oftere overkvalifisert Sysselsetting Språkferdigheter Kilde: SSB, SA 119 og SSB, arbeidsledighet 2. kvartal 2012

25 Levekår: Bolig

26 HVA VET VI? Kunnskap er fragmentert og mangelfull J Kilde: Kjeldstadli 2001

27 Nyere rapporter om innvandreres helse Blom S (2008) Innvandreres helse 2005/ Blom S (2010) Sosiale forskjeller i innvandreres helse, Funn fra undersøkelsen Levekår blant innvandrere 2005/2006 Kumar B (2008) The Oslo Immigrant Health Profile. Folkehelseinstituttet, rapport 7, 2008 Fulltekst (Hubroundersøkelsen; Innvandrer - Hubro)

28 Innvandreres helse Forskning både fra Norge og internasjonalt viser at: Innvandrere har dårligere helse i gjennomsnitt Store variasjoner: ulike diagnoser Store variasjoner mellom ulike grupper Store variasjoner mellom kjønnene Innvandreres helse blir raskere dårligere med årene Sykdomspanroma ulikt: Betydelig overrepresentert psykiske lidelser/diabetes Sammenheng både med forhold før, under og etter migrasjon Forskningen trekker særlig frem: Akkulturasjonsrelatert stress, svakt sosialt støtteapparat, lav sosio-økonomisk status, gjentatte negative livserfaringer, opplevd diskriminering og traumatiske opplevelser fra opprinnelseslandet. Visse særtrekk i noen grupper Referanser: 1) Blom 2008, Kumar et. al. 2008, Pottie et. al. 2011, Abebe et. al Rechel et. al. 2011

29 Proportions (%) of MEN with good/very good self-reported health by age group

30 Proportions (%) of WOMEN with good/very good self-reported health by age group

31 Befolkningen Begge kjønn Menn Kvinner Innvandrere og etterkommere 2005/2006 Begge kjønn Menn Kvinner Andel med minst én sykdom (prosent). Befolkningen og innvandrere, år etter alder og kjønn. Prosent. (etter Blom 2008)

32 Befolkningen 2002 Innvandrere og etterkommere 2005/2006 Ingen sykdom Én sykdom To sykdom mer Tre sykdom mer Fire + sykdo mmer 60 9 Egenvurdert helse. Befolkningen og innvandrere og etterkommere, år, etter antall rapporterte sykdommer. Prosent (etter Blom 2008)

33 Psykisk helse 22% av ikke-vestlige innvandrere rapporterte psykiske problemer. 9% av innvandrere fra vestlige land rapporterte psykiske problemer. 7% av majoritetsbefolkningen rapporterte om psykiske problemer Der er sammenheng mellom prevalensen av psykiske problemer og integrering hos menn, ikke hos kvinner. (Dalgard 2004)

34 Befolkningen Begge kjønn Menn Kvinner Innvandrere og etterkommere 2005/ Begge kjønn Menn Kvinner Andel med psykiske helseproblemer. Befolkningen og innvandrere og etterkommere, 16 70år, etter alder og kjønn. Prosent (etter Blom 2008)

35 Age adjusted proportions (%) with mental distress* * The mental distress variable was derived from HSCL 10, cut-off point 1.85

36 % `Double Jeopardy - frequency of high intake of soft drinks and full fat milk among Ethnic Minority Adolescents in Oslo. Kumar B.N, Holmboe-Ottesen G, Lien N, Wandel M. Public Health Nutrition 2004; 7(8): Boys Girls 0 Full Fat Milk High Intake indicates 1 4 or more glasses of soft drink or milk per day

37

38 Comparison of cardiovascular disease risk factors between Urban Tamils of Kandy Sri Lanka and Sri Lankan Tamils in Oslo, Norway Tennakoon S. U. B, Kumar, B. N., Nugegoda, D. B., Meyer H. E. 1 Department of community medicine, Faculty of medicine, University of Peradeniya, Sri Lanka, 2 Section for Preventive Medicine and Epidemiology, University of Oslo, Norway, 3 Division of Epidemiology, Norwegian Institute of Public Health. Oslo Kandy p-value Men HDL (mmol/l) <0.01 Total / HDL cholesterol ratio <0.01 Waist circumference (cm) <0.01 Waist to hip ratio <0.01 Body Mass Index (kg/m2) <0.01 Women HDL (mmol/l) <0.01 Total / HDL cholesterol ratio <0.01 Waist circumference (cm) <0.01 Waist to hip ratio <0.01 Body Mass Index (kg/m2) <0.01

39

40 Age adjusted proportions (%) with physical inactivity

41 Age adjusted proportions (%) of those with General Obesity (BMI>=30)

42 Age adjusted proportions (%) of current daily smokers

43 Helseproblemer hos norsk-pakistanere

44 Faktorer som bidrar til etniske helseforskjeller, Somatisk helse Faktorer som kan forebygges: Sosiale ulikheter i helse Utdanningsnivå, inntekt og arbeidsmiljø Kulturell eller migrasjons-betinget livsstil (Kosthold, mosjon, røyking etc.) Diabetes, Hjerte- og karsykdommer, vitamin D-mangel etc. Kunnskap om helse og kjennskap til norsk helsevesen Ny i Norge (hva er en fastlege?) Kommunikasjon ( helsepersonell-bruker forhold) Holdninger Lav utdannelse/analfabetisme, Health Literacy Ulik forståelse av kropp og helse Faktorer som trenger tilrettelagt behandling og rehabilitering: Genetikk Eks. Sigdcelleanemi, vitamin D-mangel, arvelige funksjonshemninger Smitte fra opprinnelseslandet Eks. Tuberkulose, malaria, hepatitt, polio, Hiv/aids Helsevesenet i opprinnelseslandet

45 Faktorer som bidrar til etniske helseforskjeller, Psykisk helse Faktorer som kan forebygges: Sosial isolasjon og ekskludering Språk- og kulturforskjeller Rasisme og diskriminering Omsorgssvikt (eks. enslig mindreårige) Kulturbaserte kjønnsroller Skadelige kulturelle/religiøse praksiser Tvangsekteskap og kjønnslemlestelse Minoritet i minoriteten Seksuell legning Kjønnsidentitet Dårligere kunnskap om psykisk helse og norsk helsevesen Sosiale ulikheter i helse Utdanningsnivå, inntekt, arbeidsmiljø Faktorer som trenger tilrettelagt behandling/rehabilitering: Traumer Krig, tortur og forfølgelse Helsevesenet i opprinnelseslandet

46 Kunnskaps grunnlag: Hva bør vi vite? Mange små studier; fragmentert bilder Metodisk utfordringer: verktøy utviklet for norsk befolking, vanskelig å validere, ulikgrupper 15 sentrale helseregistre og 19 nasjonale medisinske kvalitetsregistre Ikke utnyttet kobling til registre; Kreft, Diabetes, Legemidler Data grunnlag fra sårbar grupper - barn, eldre, kvinner Intervensjonsstudier hva er effektiv? hva virker? Bruk, tilgang og kvalitet på helsetjenester Betydningen av kunnskap om helse/helsevesen Kommunikasjon og dialog (dokumentasjon på forbedring i tjenestene) Pasientsikkerhet Hvilke forebyggende tiltak virker/virker ikke? Mangler kvalitative studier, long. studier, helsefremmede arbeid dokumentasjon? Tverrfaglig forskning

47 Vedtak: Det er et overordnet mål å gi likeverdige helsetjenester til alle innbyggere. Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten erkjenner at det finnes flere særskilte helseutfordringer hos grupper av Kunnskapsgrunnlaget om innvandrernes sykelighet og bruk av helsetjenester er i dag fragmentert og ufullstendig. Nasjonalt råd mener at mangel på informasjon om landbakgrunn kan medføre at personer med innvandrerbakgrunn ikke tilbys helse- og omsorgstjenester av god nok kvalitet. Samhandlingsreformen, som trer i kraft , stiller nye krav til oversikt over befolkningens helsetilstand og helsetjenestetilbud. Rådet ser det derfor som nødvendig at informasjonen om helsetilstanden som utarbeides, for eksempel per helseforetak og fylke, også presenterer helserelevante data om innvandrergrupper. Slik informasjon må utarbeides regelmessig for at utviklingen kan følges over tid og må første gang foreligge Rådet ber om at det tas i bruk nødvendige og relevante data, fortrinnsvis fra eksisterende registre, til dette arbeidet. Rådet vil følge feltet tett, og vil i senere møter drøfte andre innsatsområder for å sikre at innvandrere gis likeverdige helsetjenester.

48 Hva bør gjøres? Trenger en helhetlig tilnærming samhandlingsreform gir mulighet/innvandrer helsestrategi Tiltak må være forskningsbasert Behov for mer forskning Øke helsepersonells kompetanse Grunnutdannelsen Etter- og videreutdannelse Påvirke praksis Fra midlertidige og lokale prosjekter til ordinær drift Tydeligere krav om måloppnåelse i styringsdokumenter (fra bør til skal) Forbedre kommunikasjon - styrke tolketjenestene i helsesektoren Forebyggende tiltak Tiltak spesialtilpasset særlig utsatte grupper (kosthold og mosjon) Utjevning av sosiale ulikheter i helse generelt (Øk. virkemidler sunn mat) Bedre undervisning om helse og norsk helsevesen i introduksjonsprogrammet/voksenopplæringen Tiltak krever ressurser, men kan gi besparelser på lengre sikt Brukermedvirking!!

49 Hvor bør det gjøres? Arenaer for folkehelsearbeid Barnehage Helsestasjon Skoler/Skolehelsetjenester Frisklivssentraler Fastleger Frivillige sektor

50 Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse (NAKMI) NAKMI skal arbeide for at mennesker med innvandrerbakgrunn i Norge skal kunne realisere sitt helsepotensial på lik linje med majoritetsbefolkningen Driver forsknings-, utviklings- og formidlingsarb. Har ikke klinisk avdeling Opprettet av Helsedepartementet i 2003 Grunnbevilgning og oppdragsbrev fra Helsedirektoratet

51 You have to be the change that you want to see in this world NAKMIs ambisjon: påvirke praksis særlig:skjæringsfeltet migrasjon og helse - lokalt, regionalt nasjonalt og internasjonalt

52 Referanser og nyttige nettsider Statistisk sentralbyrås temasider innvandring: Barna og Ungdommens Innvandringsportal: International Organisation for Migration (IOM): Migrant Health Guide: Mighealthnet: Utlendingsdirektoratet: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet: The Migration Information Source

53 Referanser: Innvandring, helse og levekår Statistisk sentralbyrå Blom S. et. al Innvandreres helse 2005/2006, Rapport 2008/35 Blom S. et. al Sosiale forskjeller i innvandreres helse, Rapporter 47/2010 Blom S. et. al Holdninger til innvandrere og innvandring 2011, Rapport 41/2011 Blom, S Dårligere helse blant innvandrerne, samfunnsspeilet, SSB 2011:2 Blom S. et. al. (red.) Levekår blant innvandrere, SSB rapport 5/2008 Brochman, G Hva er Innvandring, Universitetsforlaget Justis- og beredskapsdepartementet International migration , SOPEMI Report for Norway Kjeldstadli K. (red.) Norsk Innvandringshistorie, bind 2&3, Pax forlag Statistisk sentralbyrå Innvandring og innvandrere 2010, Statistiske analyser (SA) 119 Statistisk sentralbyrås rapporter: nr. 11/2012, 8/2012 og 7/2011 OECD Literacy for Life: Further Results from the Adult Literacy and Life Skills Survey, OECD Publishing. Gabrielsen et. al Mange innvandrere er dårlige til å lese norsk Samfunsspeilet nr. 2, 2005 Holmboe O, Iversen HH, Sjetne IS, Skudal K Commonwealth Fund-undersøkelsen i 2011 blant utvalgte pasientgrupper: Resultater fra en komparativ undersøkelse i 11 land, Rapport fra Kunnskapssenteret nr Pascoe EA, Smart Richman L Perceived discrimination and health: a meta-analytic review.psychol Bull Jul;135(4): Agudelo-Suárez et. al Occupational health, in Rechel et. al. (ed.) Migration and health in the European Union, WHO, Open University Press Kerps Meeting the health literacy needs of immigrant populations. Patient Educ Couns Jun;71(3): Epub 2008 Apr 2. Szczepura et. al Review of the occupational health and safety of Britain s ethnic minorities, Report 221 Smith C. Et al Comparing the risk of work-related injuries between immigrants to Canada, and Canadian-born labour market participants, Occupational and Environmental Medicine Vol. 66 is. 6 Rechel et. al. (ed.) Migration and health in the European Union, WHO, Open University Press Pottie et. al Evidence-based clinical guidelines for immigrants and refugees, CMAJ 2011 Sep 6;183(12):E Abebe et. al What We Know and Don t Know About Mental Health Problems Among Immigrants in Norway, Journal of Immigrant and Minority Health, November 2012 Kumar, B. (et. al.) (2008). The Oslo Immigrant Health Profile, Folkehelseinstituttet, Rapport 2008:7

54 Thor Indseth Arild Aambø Raj Bhopal Liv Grøtvedt Haakon E. Meyer Anne Johanne Søgaard Bjørn Heine Strand Heidi Lyshol

Migrasjons betydning i dag. Helse og arbeidsliv Sosial ulikhet og arbeidsdeltakelsen 19.06.2012. Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse (NAKMI)

Migrasjons betydning i dag. Helse og arbeidsliv Sosial ulikhet og arbeidsdeltakelsen 19.06.2012. Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse (NAKMI) Helse og arbeidsliv Sosial ulikhet og arbeidsdeltakelsen Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse Bernadette Kumar 14.06.12 Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse (NAKMI) NAKMI skal arbeide for

Detaljer

Migrasjon og helse. Utfordringer og utviklingstrekk IS-1663

Migrasjon og helse. Utfordringer og utviklingstrekk IS-1663 Migrasjon og helse Utfordringer og utviklingstrekk IS-1663 Rapportens tittel: Migrasjon og helse utfordringer og utviklingstrekk Utgitt: Mai 2009 Ansvarlig utgiver: Helsedirektoratet v/helsedirektør Bjørn-Inge

Detaljer

Psykisk helse i et flerkulturelt samfunn

Psykisk helse i et flerkulturelt samfunn Psykisk helse i et flerkulturelt samfunn Psykisk helse i et flerkulturelt samfunn Utvalget har bestått av: Guro Fjellanger, (utvalgsleder) selvst. næringsdrivende, politiker Arild Aambø, lege, nestleder

Detaljer

Innspill fra OMOD i møte med Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm -Erichsen 23.mars 2010

Innspill fra OMOD i møte med Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm -Erichsen 23.mars 2010 Vedlegg 1 Innspill fra OMOD i møte med Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm -Erichsen 23.mars 2010 Innledning Det finnes en rekke utfordringer når det gjelder innvandrerbefolkningen og helse. En

Detaljer

Regional integreringspolitikk og praksis

Regional integreringspolitikk og praksis Regional integreringspolitikk og praksis Kunnskapsstatus og utviklingsmuligheter Rogaland som case Brita Gjerstad Øystein Lund Johannessen Svein Ingve Nødland Geir Skeie Gunn Vedøy 1 2 Senter for Interkulturell

Detaljer

Hvordan går det med integreringen?

Hvordan går det med integreringen? Hvordan går det med integreringen? Årsrapport 2008 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 2 Forsidefoto: Fra utstillingen «Slik er hverdagen min» laget av elever på Stovner skolene. Fotograf: Dino Prohic

Detaljer

Familieinnvandrere utenfor introduksjonordningen

Familieinnvandrere utenfor introduksjonordningen R Familieinnvandrere utenfor introduksjonordningen Utfordringer, behov og tilbud den første tiden i Norge Rapport 2012-03 Proba-rapport nr. 2012-03, Prosjekt nr. 11011 ISSN: 1891-8093 HB,SK,PDS/AG, 6.

Detaljer

Forord. Torunn Janbu President

Forord. Torunn Janbu President Forord Det norske samfunnet og befolkningen er gjennom globalisering og innvandring fra ulike deler av verden og nye ekteskapsmønstre blitt stadig mer sammensatt og mangfoldig. Selv om mye også er likt

Detaljer

Samhandlingsreformens effekt på kommunen som helsefremmende og sykdomsforebyggende aktør

Samhandlingsreformens effekt på kommunen som helsefremmende og sykdomsforebyggende aktør Arild Schou Marit K. Helgesen Hege Hofstad Samhandlingsreformens effekt på kommunen som helsefremmende og sykdomsforebyggende aktør En nasjonal oversikt over status i kommuner to år etter reformoppstart

Detaljer

Møteinnkalling Sosial- og omsorgsutvalget

Møteinnkalling Sosial- og omsorgsutvalget Møteinnkalling Sosial- og omsorgsutvalget Møtested: Tidspunkt: Daghøyskolen, St. Hansgt. 1. 3. etg (inngang fra Farmannsgate), møterom TIRSDAG 01.03.2011 kl. 18:00 (MERK TID) Eventuelle forfall meldes

Detaljer

MASTEROPPGAVE. Mat, ernæring og helse

MASTEROPPGAVE. Mat, ernæring og helse MASTEROPPGAVE Mat, ernæring og helse 2010 En kartlegging av kostvaner til gravide kvinner i seks ulike grupper basert på fødeland i Groruddalen, Oslo øst. A survey of dietary habits among pregnant women

Detaljer

Lars Østby Innvandrere med lavinntekt

Lars Østby Innvandrere med lavinntekt Rapporter 5/2010 Lars Østby Innvandrere med lavinntekt Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter I denne serien publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike

Detaljer

Saksframlegg. Saksfremlegg - foreløpig utkast helseoversikt / folkehelseplan - 2015 til 2018

Saksframlegg. Saksfremlegg - foreløpig utkast helseoversikt / folkehelseplan - 2015 til 2018 Søgne kommune Arkiv: 144 Saksmappe: 21/1928-2553/215 Saksbehandler: Gustav Skretting Dato: 26.5.215 Saksframlegg Saksfremlegg - foreløpig utkast helseoversikt / folkehelseplan - 215 til 218 Utv.saksnr

Detaljer

Svein Blom og Kristin Henriksen (red.)

Svein Blom og Kristin Henriksen (red.) 2008/5 Rapporter Reports Svein Blom og Kristin Henriksen (red.) Levekår blant innvandrere i Norge 2005/2006 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien publiseres

Detaljer

Notater. Lars Østby (red) Innvandrere i Norge Hvem er de, og hvordan går det med dem? Del II Levekår. 2004/66 Notater 2004

Notater. Lars Østby (red) Innvandrere i Norge Hvem er de, og hvordan går det med dem? Del II Levekår. 2004/66 Notater 2004 2004/66 Notater 2004 Lars Østby (red) Notater Innvandrere i Norge Hvem er de, og hvordan går det med dem? Del II Levekår Avdeling for Personsstatistikk Innhold Innhold... 1 Tabellregister... 3 Figurregister...

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid

Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid Dokument 3:11 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner kan bestille

Detaljer

Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005 2009. Sammen for fysisk aktivitet

Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005 2009. Sammen for fysisk aktivitet Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005 2009 Sammen for fysisk aktivitet Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005 2009 Sammen for fysisk aktivitet Forord Fysisk aktivitet forebygger en rekke sykdommer og

Detaljer

Leger på lager. Kristin Henriksen. Overkvalifiserte innvandrere

Leger på lager. Kristin Henriksen. Overkvalifiserte innvandrere Leger på lager Ingeniører som kjører drosje. Leger som jobber på lager. Jurister som gjør rent. Historiene om godt utdannede innvandrere i yrker de er overkvalifisert for, er mange. Nye data bekrefter

Detaljer

Integrering av innvandrere et liberalt perspektiv

Integrering av innvandrere et liberalt perspektiv Integrering av innvandrere et liberalt perspektiv Innledning Integrering av innvandrere er et sentralt tema i norsk politikk, slik det er i alle vestlige land. I dette notatet gjør vi to ting. For det

Detaljer

Man snakker ikke om sånt

Man snakker ikke om sånt Man snakker ikke om sånt En kvalitativ undersøkelse om ikke-vestlige innvandreres syn på psykiske lidelser. Yasmin Therese Walås Master i Psykisk helsearbeid. Institutt for folkehelse, Elverum. HØGSKOLEN

Detaljer

INNVANDRING. integrering og sysselsetting

INNVANDRING. integrering og sysselsetting INNVANDRING integrering og sysselsetting Gjennom prosjektet Fremtidens Arbeidsliv ønsker NHO å skissere de utfordringer og muligheter som ligger i spenningsfeltet mellom arbeids- og velferdspolitiske mål

Detaljer

UTLENDINGER I NORGE. Adam Mickiewicz University, Poznań

UTLENDINGER I NORGE. Adam Mickiewicz University, Poznań FOLIA SCANDINAVICA VOL. 10 POZNAŃ 2009 UTLENDINGER I NORGE NORSK INNVANDRINGPOLITIKK, GRUNNER TIL OG FØLGER AV MIGRASJONEN (2008) KATARZYNA LEWANDOWSKA Adam Mickiewicz University, Poznań ABSTRACT. The

Detaljer

ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL

ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL Forprosjekt med utredning av bydel Gamle Oslos spesifikke behov Prosjektleder Birgithe A. Gjesdahl SAMMENDRAG Bydelen har etter søknad høsten 2011 mottatt til sammen 600

Detaljer

Fakta om innvandrerbefolkningen

Fakta om innvandrerbefolkningen IMDi-rapport 5F-2007 Fakta om innvandrerbefolkningen i Skedsmo Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn Forsidefoto: Marit Lundby Design:

Detaljer

rapport 2008:14 Psykososial tilpasning og psykiske problemer blant barn i innvandrerfamilier UngKul

rapport 2008:14 Psykososial tilpasning og psykiske problemer blant barn i innvandrerfamilier UngKul rapport 28:14 Psykososial tilpasning og psykiske problemer blant barn i innvandrerfamilier UngKul Brit Oppedal Gada E. Azam Stine B. Dalsøren Silje M. Hirsch Laila Jensen Parvin Kiamanesh Elisabeth A.

Detaljer

rapport 2009:6 Levekårsundersøkelsen 2005 Psykisk helse i Norge Tilstandsrapport med internasjonale sammenligninger

rapport 2009:6 Levekårsundersøkelsen 2005 Psykisk helse i Norge Tilstandsrapport med internasjonale sammenligninger rapport 29:6 Levekårsundersøkelsen 25 Psykisk helse i Norge Tilstandsrapport med internasjonale sammenligninger Jocelyne Clench-Aas Marit Rognerud Odd Steffen Dalgard Rapport 29:6 Nasjonalt folkehelseinstitutt

Detaljer

Fakta om innvandrerbefolkningen

Fakta om innvandrerbefolkningen IMDi-rapport 5L-2007 Fakta om innvandrerbefolkningen i Lørenskog Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn Design: Josef Leupi Trykk: www.kursiv.no

Detaljer

FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014. Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011

FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014. Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011 FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014 Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011 Akershus fylkeskommune FOLKEHELSESTRATEGI 2011 2014 3 Folkehelse framholdes i mange sammenhenger som

Detaljer

Rapport. Nye elementer til innvandringsregnskapet med vekt på arbeid, utdanning og nyskaping. NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier

Rapport. Nye elementer til innvandringsregnskapet med vekt på arbeid, utdanning og nyskaping. NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Rapport Nye elementer til innvandringsregnskapet med vekt på arbeid, utdanning og nyskaping Oppdrag for Utrop Mars 2013 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Forord Avisen UTROP har bedt NyAnalyse om

Detaljer