Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Rune Fredriksen Medlem Arbeiderpartiet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Rune Fredriksen Medlem Arbeiderpartiet"

Transkript

1 Møteprotokoll Utvalg: Opplæring, kultur og helsekomiteen Møtested: Mysen videregående skole Dato: Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Inger-Christin Torp Leder Arbeiderpartiet Trine-Merethe Høistad Medlem Arbeiderpartiet Tormund Hansen Medlem Arbeiderpartiet Skinnarmo Elisabeth Morfjord Nestleder Kristelig Folkeparti Roar Høisveen Medlem Senterpartiet Marta Lindås Medlem Venstre Ove Henry Virik Jørgensen Medlem Fremskrittspartiet Monica Gåsvatn Medlem Fremskrittspartiet Fredrik Bjercke Punsvik Medlem Høyre Rolf Sigmund Klerud Medlem Høyre Helene Askeland Thuen Medlem Elevrepresentant Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Rune Fredriksen Medlem Arbeiderpartiet Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Ragnhild Skovly Hartviksen Rune Fredriksen Arbeiderpartiet Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Atle Haga Fylkesrådmann Nina Johansen Konsulent/ sekretær

2 2 Saksliste Saksnr. Sakstittel Side saker til behandling PS 15/2010 Høring. Kriterier for fordeling av spillemidler til idrettsanlegg 3 PS 16/2010 Oppnevning av styreledere og styremedlemmer til 3 fylkesgalleriet Punkt Ø i Moss og Det Norske Blåseensemble i Halden PS 17/2010 Status for arbeidet med Fylkesscenen og samlokalisering av 4 Østfold Teater, Østfold Kulturproduksjon og Østfodl Fylkesbibliotek PS 18/2010 Regional plan for folkehelse i Østfold - oppstart 4 PS 19/2010 Tilskudd til studieforbund for 2010 etter 5 voksenopplæringslovens 6 PS 20/2010 Utredning - effektivisering av de videregående skolene 6 PS 21/2010 Innføringsklasser og alternativ ressursanvendelse skoleåret PS 22/2010 Melding om inntak, formidling og fagopplæring i bedrift PS 23/2010 KulturDråpen - orientering om gjennomført prosjekt og 9 framtidig deltakelse PS 24/2010 Søknad fra Mysen og omegn Røde Kors (MORK) om 9 samarbeid og økonomisk støtte til Momarkedet PS 25/2010 Revisjon av vaktavtalen med Østfold tannlegeforening. 10 PS 26/2010 Orientering. Nasjonale mål og hovedprioriteringer fra 10 Helsedirektoratet PS 27/2010 Ny samarbeidsavtale innenfor helse- og omsorgsområdet 11 mellom Sykehuset Østfold og kommunene i Østfold PS 28/2010 Statsbudsjettet tilskudd til frivillig virksomhet som 11 bidrar til deltakelse, dialog og samhandling PS 29/2010 Orienteringer i opplæring, kultur og helsekomiteen 20.april Rektor Bjørn Solberg ønsket velkommen og orienterte om skolen. Christer Engstrøm orienterte om Ungt Entreprenørskap. Permisjonssøknad fra Monica Gåsvatn fra kl ble enstemmig godkjent av komiteen.

3 3 saker til behandling PS 15/2010 Høring. Kriterier for fordeling av spillemidler til idrettsanlegg Fylkesrådmannens forslag til innstilling 1. Østfold fylkeskommune slutter seg til konklusjonen den oppnevnte arbeidsgruppa har kommet fram til når det gjelder grunnlaget for den framtidige fylkesvise fordeling av spillemidler til ordinære anlegg. 2. Godkjent søknadssum, vektes 50 % Antall innbyggere 6-19 år, vektes 25 % Anleggsfordeling, beregnet etter ny modell, vektes 25% 3. Videre slutter Østfold fylkeskommune seg til at ordningen med særskilte tilskuddssatser for kommunene i Namdalen, Nordland, Troms og Finnmark og for kommuner med færre enn 2000 innbyggere avvikles. Det ble ikke fremmet endrings- eller tilleggsforslag. Fylkesrådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. Opplæring, kultur og helsekomiteens innstilling : 1. Østfold fylkeskommune slutter seg til konklusjonen den oppnevnte arbeidsgruppa har kommet fram til når det gjelder grunnlaget for den framtidige fylkesvise fordeling av spillemidler til ordinære anlegg. 2. Godkjent søknadssum, vektes 50 % Antall innbyggere 6-19 år, vektes 25 % Anleggsfordeling, beregnet etter ny modell, vektes 25% 3. Videre slutter Østfold fylkeskommune seg til at ordningen med særskilte tilskuddssatser for kommunene i Namdalen, Nordland, Troms og Finnmark og for kommuner med færre enn 2000 innbyggere avvikles. Saksordfører: Inger-Christin Torp (Ap) PS 16/2010 Oppnevning av styreledere og styremedlemmer til fylkesgalleriet Punkt Ø i Moss og Det Norske Blåseensemble i Halden 1. Som ny styreleder for fylkesgalleriet Punkt Ø foreslås med vararepresentant til selskapets generalforsamling. 2. Oppnevning til fylkeskommunens representanter til nytt styre for Det Norske Blåseensemble legges fram til politisk behandling i oktober. Behandlingen av saken ble vedtatt lukket i henhold til kommunelovens Komiteleder Inger-Christin Torp orienterte om arbeidet. Opplæring, kultur og helsekomiteens medlemmer ga komiteleder fullmakt til å jobbe videre med saken på komiteens vegne.

4 4 Fylkesrådmannens forslag ble ikke votert over. PS 17/2010 Status for arbeidet med Fylkesscenen og samlokalisering av Østfold Teater, Østfold Kulturproduksjon og Østfodl Fylkesbibliotek 1. Status for Fylkesscenen tas til orientering. 2. Fylkesrådmannen får fullmakt til å forhandle fram utkast til kontrakt med Værste as om husleiekontrakt i kulturskolebygget for Østfold Teater, Østfold Kulturproduksjon og Østfold Fylkesbibliotek. 3. Det forutsettes at økninger i husleie, strøm, kommunale avgifter med merdekkes innenfor virksomhetens budsjettrammer ved gevinst av effektivisering og økte statlige rammer til drift. 4. Utkast til kontrakt med Værste as legges fram for fylkesutvalget til godkjenning. Det ble ikke fremmet endrings- eller tilleggsforslag. Fylkesrådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. Opplæring, kultur og helsekomiteens uttalelse : 1. Status for Fylkesscenen tas til orientering. 2. Fylkesrådmannen får fullmakt til å forhandle fram utkast til kontrakt med Værste as om husleiekontrakt i kulturskolebygget for Østfold Teater, Østfold Kulturproduksjon og Østfold Fylkesbibliotek. 3. Det forutsettes at økninger i husleie, strøm, kommunale avgifter med merdekkes innenfor virksomhetens budsjettrammer ved gevinst av effektivisering og økte statlige rammer til drift. 4. Utkast til kontrakt med Værste as legges fram for fylkesutvalget til godkjenning. PS 18/2010 Regional plan for folkehelse i Østfold - oppstart 1. Østfold fylkeskommune starter arbeidet med en regional plan for folkehelse med utgangspunkt i den foreløpige framdriftsplanen. Målsettingen er å utvikle en tydelig og helhetlig regional politikk med egnede virkemidler. 2. Planarbeidet skal sikre bred medvirkning fra berørte aktører i Østfold. 3. Det legges fram forslag om planprogram til OKH-komiteen og fylkesutvalget. Planprogrammet tar for seg formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegget for medvirkning, behov for utredninger, og eventuelt hvilke alternativer som vil bli vurdert.

5 5 Representanten Inger-Christin Torp (Ap) fremmet følgende endringsforslag på vegne av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Kristelig folkeparti: Endring i framdriften: Behandling av forslag til planprogram: september Høring av planprogram: september oktober. Endelig behandling av planprogram: november Utarbeiding av planforslag: desember april Behandling av høringsforslag: april Høring av planforslag: april juni Avsluttende behandling av planen: september Representanten Monica Gåsvatn (Frp) fremmet følgende endringsforslag: Saken utsettes til etter at Samhandlingsreformen vedtas i Stortinget. Representanten Rolf Klerud (H) fremmet følgende tilleggsforslag: Tillegg i forlengelse av punkt 2:. herunder Oslofjordens friluftsråd. Monica Gåsvatns (Frp) forslag fikk 2 stemmer (Frp) og falt. Forslagene fra Inger-Christin Torp (Ap) og Rolf Klerud (H) ble votert over samlet, sammen med fylkesrådmannens forslag, og de ble enstemmig vedtatt. Opplæring, kultur og helsekomiteens uttalelse : 1. Østfold fylkeskommune starter arbeidet med en regional plan for folkehelse med utgangspunkt i den foreløpige framdriftsplanen. Målsettingen er å utvikle en tydelig og helhetlig regional politikk med egnede virkemidler. 2. Planarbeidet skal sikre bred medvirkning fra berørte aktører i Østfold, herunder Oslofjordens friluftsråd. 3. Det legges fram forslag om planprogram til OKH-komiteen og fylkesutvalget. Planprogrammet tar for seg formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegget for medvirkning, behov for utredninger, og eventuelt hvilke alternativer som vil bli vurdert. For øvrig endres fremdriftsplanen i henhold til behandlingen ovenfor. PS 19/2010 Tilskudd til studieforbund for 2010 etter voksenopplæringslovens 6 Følgende studieforbund ytes slikt tilskudd for 2010 under forutsetning av at vilkårene i retningslinjen er oppfylt (jfr. pkt. 4.3 annet ledd og pkt VOFO, driftstilskudd kr VOFO, generelt tilskudd kr Funksjonshemmedes Studieorganisasjon kr AOF Fredrikstad og Moss kr

6 6 AOF Sarpsborg, Halden og Indre Østfold kr Østfold musikkråd kr SUM kr Det ble ikke fremmet endrings- eller tilleggsforslag. Fylkesrådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. Opplæring, kultur og helsekomiteens uttalelse : Følgende studieforbund ytes slikt tilskudd for 2010 under forutsetning av at vilkårene i retningslinjen er oppfylt (jfr. pkt. 4.3 annet ledd og pkt VOFO, driftstilskudd kr VOFO, generelt tilskudd kr Funksjonshemmedes Studieorganisasjon kr AOF Fredrikstad og Moss kr AOF Sarpsborg, Halden og Indre Østfold kr Østfold musikkråd kr SUM kr PS 20/2010 Utredning - effektivisering av de videregående skolene 1. Utredningsdokumentet 25 mill + sendes på høring til rektorene ved de videregående skolene og arbeidstakerorganisasjonene som organiserer ansatte ved skolene. 2. Høringsinstansene oppfordres til å gi innspill på: de tiltak som foreslås gjennomført de temaer som foreslås utredet videre alternative tiltak for effektivisering eller temaer som bør utredes for effektiviseringspotensiale. 3. Høringsfristen settes til 10. mai 4. På bakgrunn av utredningen og mottatte høringsuttalelser får fylkesrådmannen i oppdrag å fremme endelig forslag til effektiviseringstiltak i forbindelse med forslag til økonomiplan for Komiteleder Inger-Christin Torp gjorde oppmerksom på at Elevorganisasjonen skal inn som høringsinstans under punkt 1, i tillegg til de andre høringsinstansene. Elevorganisasjonen hadde falt ut ved en feiltagelse. Representanten Inger-Christin Torp (Ap) fremmet følgende endringsforslag på vegne av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti: Punkt 1.4 Linjen: Eksamensavgift IB-elever på 0,1 mill tas ut.

7 7 Punkt 1.5 Kulepunkt 9 formuleres slik: Evaluering av sammenslåing av Halden vgs for mulig erfaringsoverføring til øvrige regioner. Kulepunkt 12 tas ut og erstattes med: Gjennomgang av budsjettfordelingsmodellen til skolene. Kulepunkt 14 Innføring av egenandel på skole-pc er tas ut. Siste avsnitt i teksten på side 8 tas ut av høringsdokumentet. Nye kulepunkt: Mulig effektivisering av Østfold fylkeskommunale grunnskole. Avsnittet under pkt 1.6 tas inn i tekstdelen. Spesialundervisningen herunder drift av Tosterødberget, jfr kap 4 Energiøkonomisering, jfr 3.15 Punkt 1.6 side 8 og 9 tas i sin helhet ut av høringsdokumentet. Det ble deretter gjort følgende endringer i forslaget etter gjennomgang i komiteen: Forslagets linje: Siste avsnitt i teksten på side 8 tas ut av høringsdokumentet endres til: Første setning i siste avsnitt i tekstens punkt 1.5 på side 8 tas ut av høringsdokumentet. Representanten Fredrik Punsvik (H) fremmet følgende endringsforslag: Stryke setningen: Arbeidet må sees på som et alternativ til privatisering som vil kunne gi den samme økonomiske gevinsten, men dårligere renhold. Forslaget ble deretter endret etter gjennomgang i komiteen til følgende: Setningen Arbeidet må sees på som et alternativ til privatisering som vil kunne gi den samme økonomiske gevinsten, men dårligere renhold endres til: Arbeidet må sees på som et alternativ til privatisering. Fredrik Punsviks (H) endrede forslag og Inger-Christin Torps (Ap) forslag til endring av kulepunkt 9 under punkt 1.5 ble votert over samlet. Disse to forslagene ble enstemmig vedtatt. Fylkesrådmannens forslag med resten av Inger-Christin Torps (Ap) endringsforslag - da med det korrigerte endringsforslaget - ble vedtatt med 6 (Ap, Sp og KrF) mot 5 (Frp, H, V) stemmer. Fylkesrådmannens forslag vedtas med de endringer som fremkommer av behandlingen ovenfor.

8 8 PS 21/2010 Innføringsklasser og alternativ ressursanvendelse skoleåret Innføringsklassen videreføres ikke i Halden vgs, og antallet reduseres fra 2 til 1 klasse i Moss for skoleåret Representanten Roar Høisveen (Sp) fremmet følgende tilleggsforslag: Nytt punkt 2: Administrasjonen oppfordres til å spre Malakoff vgs erfaringer som fokusskole til de andre vgs. Fylkesrådmannens forslag med Roar Høisveens (Sp) tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 1. Innføringsklassen videreføres ikke i Halden vgs, og antallet reduseres fra 2 til 1 klasse i Moss for skoleåret Administrasjonen oppfordres til å spre Malakoff vgs erfaringer som fokusskole til de andre vgs. PS 22/2010 Melding om inntak, formidling og fagopplæring i bedrift 2009 Melding om inntak, formidling og fagopplæring i bedrift 2009 tas til orientering. Representanten Elisabeth Morfjord (KrF) fremmet følgende tilleggsforslag: Nytt punkt 2: OKH komiteen ber om å bli holdt løpende orientert om Yrkesopplæringsnemndas arbeid med lærlingoffensiven. Fylkesrådmannens forslag med Elisabeth Morfjords (KrF) tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 1. Melding om inntak, formidling og fagopplæring i bedrift 2009 tas til orientering. 2. OKH komiteen ber om å bli holdt løpende orientert om Yrkesopplæringsnemndas arbeid med lærlingoffensiven.

9 9 PS 23/2010 KulturDråpen - orientering om gjennomført prosjekt og framtidig deltakelse OKH-komiten tar saken om KulturDråpen til orientering. Monica Leander fra Østfold kulturproduksjon orienterte først om prosjektet KulturDråpen. Det ble ikke fremmet endrings- eller tilleggsforslag. Fylkesrådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. OKH-komiten tar saken om KulturDråpen til orientering. PS 24/2010 Søknad fra Mysen og omegn Røde Kors (MORK) om samarbeid og økonomisk støtte til Momarkedet 1. Søknad fra Mysen og omegn Røde Kors om støtte til Momarkedets 60 års jubileum i 2010 innvilges med kr Midlene belastes 2. Det forutsettes at samme beløp bevilges fra Eidsberg kommune. Det forutsettes videre at det oversendes en detaljert plan for årets arrangement der et budsjettoppsett også inngår, før pengene utbetales. Etter årets marked skal en rapport med regnskap oversendes fylkeskommunen. Midlene bevilges under forutsetning av innsyn for fylkesrevisor. Representanten Trine-Merethe Høistad (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti: Tillegg punkt 1: Midlene belastes OKH komiteens disposisjonspost. Denne bevilgningen gis i anledning 60-års jubileet og kan ikke påregnes senere år. Fylkesrådmannens forslag med Trine-Merethe Høistads (Ap) tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 1. Søknad fra Mysen og omegn Røde Kors om støtte til Momarkedets 60 års jubileum i 2010 innvilges med kr Midlene belastes OKH komiteens disposisjonspost. Denne bevilgningen gis i anledning 60-års jubileet og kan ikke påregnes senere år. 2. Det forutsettes at samme beløp bevilges fra Eidsberg kommune. Det forutsettes videre at det oversendes en detaljert plan for årets arrangement der et budsjettoppsett også inngår,

10 10 før pengene utbetales. Etter årets marked skal en rapport med regnskap oversendes fylkeskommunen. Midlene bevilges under forutsetning av innsyn for fylkesrevisor. PS 25/2010 Revisjon av vaktavtalen med Østfold tannlegeforening. 1. Østfold fylkeskommune viderefører samarbeidet med Østfold tannlegeforening om ambulerende tannlegevakt i Østfold. 2. Tannhelsetjenesten legger til rette for at offentlig ansatt tannhelsepersonell kan delta i vaktordningen. 3. Fylkesrådmannen får i oppdrag å inngå avtale med Østfold tannlegeforening om vakthonorar og åpningstider. 4. Ingen tannleger som mottar vakthonorar fra Østfold fylkeskommune kan ta høyere honorar på vakt enn det som tilsvarer Østfold fylkeskommunes takster for tannbehandling med et påslag på maksimalt 75 %. 5. Økte kostnader i 2010 dekkes innenfor Tannhelsetjenestens budsjett. Fylkesrådmannen skaffer informasjon om volum i forhold til bruk av tannlegevakten til neste møte i komiteen. Det ble ikke fremmet endrings- eller tilleggsforslag. Fylkesrådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 1. Østfold fylkeskommune viderefører samarbeidet med Østfold tannlegeforening om ambulerende tannlegevakt i Østfold. 2. Tannhelsetjenesten legger til rette for at offentlig ansatt tannhelsepersonell kan delta i vaktordningen. 3. Fylkesrådmannen får i oppdrag å inngå avtale med Østfold tannlegeforening om vakthonorar og åpningstider. 4. Ingen tannleger som mottar vakthonorar fra Østfold fylkeskommune kan ta høyere honorar på vakt enn det som tilsvarer Østfold fylkeskommunes takster for tannbehandling med et påslag på maksimalt 75 %. 5. Økte kostnader i 2010 dekkes innenfor Tannhelsetjenestens budsjett. PS 26/2010 Orientering. Nasjonale mål og hovedprioriteringer fra Helsedirektoratet Fellesrundskriv IS-1/2010 Nasjonale mål og hovedprioriteringer fra Helsedirektoratet tas til orientering. Det ble ikke fremmet endrings- eller tilleggsforslag.

11 11 Fylkesrådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. Fellesrundskriv IS-1/2010 Nasjonale mål og hovedprioriteringer fra Helsedirektoratet tas til orientering. PS 27/2010 Ny samarbeidsavtale innenfor helse- og omsorgsområdet mellom Sykehuset Østfold og kommunene i Østfold Østfold fylkeskommune tar forslag til Ny samarbeidsavtale innenfor helse- og omsorgsområdet mellom Sykehuset Østfold(SØ) og kommunene i Østfold til orientering. 2. I lys av Samhandlingsreformen anbefaler Østfold fylkeskommune at Overordnet samarbeidsutvalg tar opp til drøfting hva som kan gjøres med lokal helseovervåking, skade- og ulykkesregistrering og forebyggende innsats. Det ble ikke fremmet endrings- eller tilleggsforslag. Fylkesrådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 1. Østfold fylkeskommune tar forslag til Ny samarbeidsavtale innenfor helse- og omsorgsområdet mellom Sykehuset Østfold(SØ) og kommunene i Østfold til orientering. 2. I lys av Samhandlingsreformen anbefaler Østfold fylkeskommune at Overordnet samarbeidsutvalg tar opp til drøfting hva som kan gjøres med lokal helseovervåking, skade- og ulykkesregistrering og forebyggende innsats. PS 28/2010 Statsbudsjettet tilskudd til frivillig virksomhet som bidrar til deltakelse, dialog og samhandling Følgende fordeling av tilskuddsmidler (statsbudsjettet kap 821, post 71) til tiltak og aktiviteter for integrering og mangfold godkjennes: Organisasjon Navn på tiltak. Kort beskrivelse Beløp Afrika Norge Våre barn Vårt samfunn. Informasjonsmøte, verdier Afrika Norge Våre barn Vår by. Friluftsliv, miljøaktiviteter, turer Afrikanske forening Leksehjelp. Leselyst, hjelpe foreldre Al Furat aktivitetssenter for Leksehjelp. Bedre resultater for flerspråklige 5.000

12 12 ungdom Al Furat aktivitetssenter for Seminar om tilbakevending, om programmet ungdom Aremark frivilligsentral Internasjonal kvinnetreff, 1 g/mnd. Samhandling, matlaging, foredrag Banjaluka forening i Norge Skiskole. IF Sarajevo 84, samt sosialt samvær Behar bosnisk klubb i Vennskapskvelder, invitere arbeidskamerater og Rakkestad venner Black expression Foreldrenes ansvar i integrering. Kurs og seminar Black expression Besøke minnesteder og museer i Østfold Black expression Nzango og silikote. Kvinnebasert spill og konkurranser Black expression Fotball uten grenser. Turneringer, fairplay Black expression Identitetsløshet, hindring for effektiv integrering Bosnisk infosenter Film og litteraturaften. 15 år etter Srebrenica Eastside ungdomsgruppe Sommerleir innvandrerbarn og unge Fellesforum for Svømmekurs og trening for kvinner og barn innvandrerkvinner i Østfold Flerkulturell kvinnegruppe Integrering er mer enn å lære språk. Dagseminar Flerkulturell kvinnegruppe Kulturfestival på kvinnedagen. Stort arrangement Foreningen Bosnia og Flerkulturelle konferanser, tre dager Hercegovina Foreningen Bosnia og Kvinner i fokus. Forebygge vold, fremme likestilling Hercegovina Foreningen Bosnia og Flerkulturelle Østfold. Vise minoritetskulturer. Dialog Hercegovina ulike grupper Fredrikstad sentrum Leksehjelp, år, en gang/uke. Majoritet og frivilligsentral minoritet Fredrikstad frivilligsentraler Internasjonal kvinnegruppe. Imøtekomme behov fra nytilflyttede Fredrikstad øst frivilligsentral Trygg i vann, trygg på land. Videreføre tiltak fra Fredrikstad øst frivilligsentral Flerkulturell kvinnegruppe. 1-2 g/mnd. Selvstendighet Fredrikstad internasjonale Flerkulturelt familietreff. 1 g/u, utgangspunkt i SFO familietreff Moss frivilligsentral Strikkekafe. 15 faste brukere. Håndverkstradisjoner Moss frivilligsentral Vaffel og vårrull. Møteplass. Lager kokebok Gujarati cultural club Brobygging. Ulike temadager, sammen med andre for Halden frivilligsentral Vuggeviser fra mange land. Int. kvinnegruppe Halden frivilligsentral Int. kvinnegruppe, bli kjent i nærmiljøet Halden frivilligsentral Min og din verden. Kulturdag 8.mai. workshops, konserter, foredrag osv Hobøl frivilligsentral Kafe for majoritet og minoritet, kvinner en dag/uke Home start familiekontakten Hobbystua. Hver uke, majoritet og minoritet Home start familiekontakten Småbarnstreff. En g/uke. Mødre med barn, flest innv Home start familiekontakten Familietreff/kulturkvelder. En g/mnd, 70 % innvandrere Institut Sevdaha Kvinnerettigheter, forkjeller Norge og Balkan Institut Sevdaha Konsert og litteraturkveld. Anerkjente forfattere Institut Sevdaha Eldre og integrering. Norskundervisning, fellesmøter Kurdisk kvinnegruppe Svømming Gressvik uskole. En g/uke Kurdiske demokratiske Integreringsseminar forente union Kurdiske demokratiske Integreringskonferanser, tre stk kulturforening Kvinnevisjon Leksehjelp. Ungdom Kvinnevisjon Alfabetisering. Undervisning på morsmål for voksne kvinner, hjelp til norskopplæring

13 13 Nes lenseteater Forestillingen Spor i vann. Innvandrere skuespillere og medhjelpere Oromia Åpen dag, presentasjon av kulturen Rakkestad frivilligsentral Internasjonal kvinnegruppe. 16 nasjoner en g/mnd Rakkestad internasjonale Fellessamlinger søndager. 14 land vennskapsforening Rolvsøy IF Etter skoletid. Fotball SFO for 3.-7.trinn, leksehjelp, åpent klubbhus Rolvsøy IF Fargerik fotball. Turnering Rolvsøy IF Fotballtilbud i sommer- og høstferie Røde Kors Fredrikstad Svømmeundervisning barn. Prof. Instruktører Sarpsborg idrettsråd Åpen hall fredagskvelder. Få flerkulturelle til å bli kjent med idrettslagene. Aktivitet Sarpsborg kommune Olavsdagene, flerkulturell dag, arbeid med statister til skuespillet Sverdet Sarpsborg øst frivilligsentral Det flerkulturelle mannskoret, for menn utenfor arbeidslivet Skiptvet frivilligsentral Innvandrerhjelpen. Bistand til søknader osv Skiptvet frivilligsentral Internasjonal kvinnegruppe. Møteplass, ulike aktiviteter Somalisk kvinnegruppe Hindre omskjæring. Møter med helsesøster, lege osv Somalisk kvinnegruppe Svømmeopplæring Somalisk velferdsforening i Somalisk kulturhus. Aktivitetstilbud for ungdom Østfold Somalisk forening i Moss og Fredsfestival, fotballturnering. Melløs i juni Rygge Tamilsk kultursenter i Østfold Kurs for kvinner, unngå isolasjon. En g/uke Tamilsk kultursenter i Østfold Idrett for barn og ungdom. Leier hall kvelder og helger Tamilsk kultursenter i Østfold Leksehjelp. Tamilske lærebøker som støtte Thai-norsk språk og Lørdagsskole for barn og unge, ikke halvspråklige kulturforening Førerprøve for kvinner Third World Organization Pc-undervisning kvinner og eldre. Nettbank, internett Third World Organization Urdu service, radio, informasjon, nyheter Trygg trafikk Østfold Trafikalt grunnkurs for innvandrer og flyktninger, planlegging og gjennomføring Vietnamesisk forening i Frivillig barneaktivitet. Vietnamesisk moral, identitet Fredrikstad Våler og Svinndal Mat verden rundt. For kvinnene på transittmottaket frivilligsentral Per Arne Wilhelmsen Aktivitet etter skoletid, leksehjelp. To lærere Det ble ikke fremmet endrings- eller tilleggsforslag. Fylkesrådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. Følgende fordeling av tilskuddsmidler (statsbudsjettet kap 821, post 71) til tiltak og aktiviteter for integrering og mangfold godkjennes: Organisasjon Navn på tiltak. Kort beskrivelse Beløp Afrika Norge Våre barn Vårt samfunn. Informasjonsmøte, verdier Afrika Norge Våre barn Vår by. Friluftsliv, miljøaktiviteter, turer Afrikanske forening Leksehjelp. Leselyst, hjelpe foreldre Al Furat aktivitetssenter for Leksehjelp. Bedre resultater for flerspråklige 5.000

14 14 ungdom Al Furat aktivitetssenter for Seminar om tilbakevending, om programmet ungdom Aremark frivilligsentral Internasjonal kvinnetreff, 1 g/mnd. Samhandling, matlaging, foredrag Banjaluka forening i Norge Skiskole. IF Sarajevo 84, samt sosialt samvær Behar bosnisk klubb i Vennskapskvelder, invitere arbeidskamerater og Rakkestad venner Black expression Foreldrenes ansvar i integrering. Kurs og seminar Black expression Besøke minnesteder og museer i Østfold Black expression Nzango og silikote. Kvinnebasert spill og konkurranser Black expression Fotball uten grenser. Turneringer, fairplay Black expression Identitetsløshet, hindring for effektiv integrering Bosnisk infosenter Film og litteraturaften. 15 år etter Srebrenica Eastside ungdomsgruppe Sommerleir innvandrerbarn og unge Fellesforum for Svømmekurs og trening for kvinner og barn innvandrerkvinner i Østfold Flerkulturell kvinnegruppe Integrering er mer enn å lære språk. Dagseminar Flerkulturell kvinnegruppe Kulturfestival på kvinnedagen. Stort arrangement Foreningen Bosnia og Flerkulturelle konferanser, tre dager Hercegovina Foreningen Bosnia og Kvinner i fokus. Forebygge vold, fremme likestilling Hercegovina Foreningen Bosnia og Flerkulturelle Østfold. Vise minoritetskulturer. Dialog Hercegovina ulike grupper Fredrikstad sentrum Leksehjelp, år, en gang/uke. Majoritet og frivilligsentral minoritet Fredrikstad frivilligsentraler Internasjonal kvinnegruppe. Imøtekomme behov fra nytilflyttede Fredrikstad øst frivilligsentral Trygg i vann, trygg på land. Videreføre tiltak fra Fredrikstad øst frivilligsentral Flerkulturell kvinnegruppe. 1-2 g/mnd. Selvstendighet Fredrikstad internasjonale Flerkulturelt familietreff. 1 g/u, utgangspunkt i SFO familietreff Moss frivilligsentral Strikkekafe. 15 faste brukere. Håndverkstradisjoner Moss frivilligsentral Vaffel og vårrull. Møteplass. Lager kokebok Gujarati cultural club Brobygging. Ulike temadager, sammen med andre for Halden frivilligsentral Vuggeviser fra mange land. Int. kvinnegruppe Halden frivilligsentral Int. kvinnegruppe, bli kjent i nærmiljøet Halden frivilligsentral Min og din verden. Kulturdag 8.mai. workshops, konserter, foredrag osv Hobøl frivilligsentral Kafe for majoritet og minoritet, kvinner en dag/uke Home start familiekontakten Hobbystua. Hver uke, majoritet og minoritet Home start familiekontakten Småbarnstreff. En g/uke. Mødre med barn, flest innv Home start familiekontakten Familietreff/kulturkvelder. En g/mnd, 70 % innvandrere Institut Sevdaha Kvinnerettigheter, forkjeller Norge og Balkan Institut Sevdaha Konsert og litteraturkveld. Anerkjente forfattere Institut Sevdaha Eldre og integrering. Norskundervisning, fellesmøter Kurdisk kvinnegruppe Svømming Gressvik uskole. En g/uke Kurdiske demokratiske Integreringsseminar forente union Kurdiske demokratiske Integreringskonferanser, tre stk kulturforening Kvinnevisjon Leksehjelp. Ungdom Kvinnevisjon Alfabetisering. Undervisning på morsmål for voksne kvinner, hjelp til norskopplæring

15 15 Nes lenseteater Forestillingen Spor i vann. Innvandrere skuespillere og medhjelpere Oromia Åpen dag, presentasjon av kulturen Rakkestad frivilligsentral Internasjonal kvinnegruppe. 16 nasjoner en g/mnd Rakkestad internasjonale Fellessamlinger søndager. 14 land vennskapsforening Rolvsøy IF Etter skoletid. Fotball SFO for 3.-7.trinn, leksehjelp, åpent klubbhus Rolvsøy IF Fargerik fotball. Turnering Rolvsøy IF Fotballtilbud i sommer- og høstferie Røde Kors Fredrikstad Svømmeundervisning barn. Prof. Instruktører Sarpsborg idrettsråd Åpen hall fredagskvelder. Få flerkulturelle til å bli kjent med idrettslagene. Aktivitet Sarpsborg kommune Olavsdagene, flerkulturell dag, arbeid med statister til skuespillet Sverdet Sarpsborg øst frivilligsentral Det flerkulturelle mannskoret, for menn utenfor arbeidslivet Skiptvet frivilligsentral Innvandrerhjelpen. Bistand til søknader osv Skiptvet frivilligsentral Internasjonal kvinnegruppe. Møteplass, ulike aktiviteter Somalisk kvinnegruppe Hindre omskjæring. Møter med helsesøster, lege osv Somalisk kvinnegruppe Svømmeopplæring Somalisk velferdsforening i Somalisk kulturhus. Aktivitetstilbud for ungdom Østfold Somalisk forening i Moss og Fredsfestival, fotballturnering. Melløs i juni Rygge Tamilsk kultursenter i Østfold Kurs for kvinner, unngå isolasjon. En g/uke Tamilsk kultursenter i Østfold Idrett for barn og ungdom. Leier hall kvelder og helger Tamilsk kultursenter i Østfold Leksehjelp. Tamilske lærebøker som støtte Thai-norsk språk og Lørdagsskole for barn og unge, ikke halvspråklige kulturforening Førerprøve for kvinner Third World Organization Pc-undervisning kvinner og eldre. Nettbank, internett Third World Organization Urdu service, radio, informasjon, nyheter Trygg trafikk Østfold Trafikalt grunnkurs for innvandrer og flyktninger, planlegging og gjennomføring Vietnamesisk forening i Frivillig barneaktivitet. Vietnamesisk moral, identitet Fredrikstad Våler og Svinndal Mat verden rundt. For kvinnene på transittmottaket frivilligsentral Per Arne Wilhelmsen Aktivitet etter skoletid, leksehjelp. To lærere PS 29/2010 Orienteringer i opplæring, kultur og helsekomiteen 20.april 2010 Den framlagte informasjonen tas til orientering. Til orientering ble følgende omdelt eller orientert om i opplæring, kultur og helsekomiteens møte 20.apri: 1. Kvalitet i grunnopplæringen status i arbeidet (muntlig orientering) v/inger-christin Torp. Kopi av skisse og søknad oversendes komiteens medlemmer til orientering når dette er

16 16 klart. 2. Ungdomsfestival i Sarpsborg 12.juni 2010 v/rune Vold. 3. Årsrapport fra Østfold Kompetanseoffensiv for Utdanningspolitisk konferanse 5.mai i regi av Østlandssamarbeidet. Komiteens medlemmer har mulighet til å delta, og får dekket utgifter og evt. inntektstap. Beskjed gis til Inger-Christin Torp hvis man ønsker å være med. Hun må ha rask beskjed. 5. Idrettspolitisk konferanse 6.mai Komiteens medlemmer har mulighet til å delta, og får dekket utgifter og evt. inntektstap. Rolf Klerud og Roar Høisveen deltar. 6. Samling vedr. presentasjon av forskningsresultatene vedr. Vandreboka, 26.mai Ta kontakt med Inger-Christin Torp hvis noen fra komiteen ønsker å delta. Det ble for øvrig presisert i Yrkesopplæringsnemndas møte 15.april at inndekking av representasjon kan tas fra prosjektmidlene i dette prosjektet. Den framlagte informasjonen ble enstemmig tatt til orientering. Forhandlingene avsluttet. Møtet hevet. Inger-Christin Torp komiteleder Monica Gåsvatn medunderskriver Nina Johansen sekretær

Møteinnkalling Opplæring, kultur og helsekomiteen

Møteinnkalling Opplæring, kultur og helsekomiteen Møteinnkalling Opplæring, kultur og helsekomiteen Møtested: Mysen videregående skole. Tidspunkt: 20.04.2010 kl. 10:00 Eventuelle forfall meldes til Nina Johansen, telefon 69 11 74 02 eller nina.johansen@ostfoldfk.no

Detaljer

Fredrik Bjercke Punsvik ankom kl. 12.15. Mai Lisbeth Larsen, som ble innkalt kl.11.45, ankom kl. 12.30.

Fredrik Bjercke Punsvik ankom kl. 12.15. Mai Lisbeth Larsen, som ble innkalt kl.11.45, ankom kl. 12.30. Møteprotokoll Utvalg: Opplæring, kultur og helsekomiteen Møtested: Fylkesbiblioteket, Fredrikstad Dato: 09.02.2010 Tid: 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Inger-Christin Torp

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Marta Lindås Medlem Venstre

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Marta Lindås Medlem Venstre Møteprotokoll Utvalg: Opplæring, kultur og helsekomiteen Møtested: St. Olav vgs Dato: 01.06.2010 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Inger-Christin Torp Leder Arbeiderpartiet

Detaljer

Møteinnkalling Opplæring, kultur og helsekomiteen

Møteinnkalling Opplæring, kultur og helsekomiteen Møteinnkalling Opplæring, kultur og helsekomiteen Møtested: St. Olav videregående skole, Sarpsborg, Tidspunkt: 17.04.2012 kl. 10:00 Eventuelle forfall meldes til Kjerstin Berg, telefon 69117401/41204941

Detaljer

Møteinnkalling Opplæring, kultur og helsekomiteen

Møteinnkalling Opplæring, kultur og helsekomiteen Møteinnkalling Opplæring, kultur og helsekomiteen Møtested: Fylkeshuset Tidspunkt: 20.11.2012 kl. 10:00 Eventuelle forfall meldes til Kjerstin Berg, telefon 69117401 eller kjeber1@ostfoldfk.no Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 78402502 som sørger for innkalling

Detaljer

Møteinnkalling Fylkesutvalget

Møteinnkalling Fylkesutvalget Møteinnkalling Fylkesutvalget Møtested: Fylkeshuset, Valdisholm Tidspunkt: 19.04.2012 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Kjerstin Berg, telefon 69117401/41204941 eller kjeber1@ostfoldfk.no Varamedlemmer

Detaljer

Verdal, 5. februar 2014. Kristin J. Hildrum /sign./ leder

Verdal, 5. februar 2014. Kristin J. Hildrum /sign./ leder Verdal kommune Møteinnkalling Komité mennesker og livskvalitet. Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 12.02.2014

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste Møteinnkalling for Formannskap Møtedato: 16.04.2015 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 16:00 Forfall meldes til administrasjonen tlf. 69 68 20 54 eller politikk@spydeberg.kommune.no Varamedlemmer møter

Detaljer

Protokoll fra møte i fylkesting 17.03.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 17.03.2014 Tid: 11:00 16:00

Protokoll fra møte i fylkesting 17.03.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 17.03.2014 Tid: 11:00 16:00 Møteprotokoll Protokoll fra møte i fylkesting 17.03.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 17.03.2014 Tid: 11:00 16:00 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Referatsaker. Kommunestyret 15.12.2011

Referatsaker. Kommunestyret 15.12.2011 Referatsaker Kommunestyret 15.12.2011 Deanu gielda Tana kommune Økonomiavdelingen Notat Til: Fra: Jørn Aslaksen Sissel Marie Saua Referanse 2011/2288-3 22.11.2011 Dato Status evaluering av økonomiavdelingen

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Utvalg: Møtested: Dato: 05.09.2012 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Utvalg: Møtested: Dato: 05.09.2012 Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 05.09.2012 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.10.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Møteinnkalling Opplæring, kultur og helsekomiteen

Møteinnkalling Opplæring, kultur og helsekomiteen Møteinnkalling Opplæring, kultur og helsekomiteen Møtested: Kalnes videregående skole Tidspunkt: 16.10.2012 kl. 10:00 Eventuelle forfall meldes til Kjerstin Berg, telefon 69 11 74 01 eller kjeber1@ostfoldfk.no

Detaljer

Orienteringer i møtet: Effektivisering av kulturminnevernet ved bruk av ny teknologi Nominasjon til UNESCOs verdensarvliste

Orienteringer i møtet: Effektivisering av kulturminnevernet ved bruk av ny teknologi Nominasjon til UNESCOs verdensarvliste 201000036-27 Fylkestinget - innkalling til møte Dato: 26. oktober 2010 kl. 09.00 Sted: Fylkeshuset, møterom Oseberg Gruppemøter starter kl. 0800 Vedlagt oversendes: FTsakene nr 61/10-72/10 Møteprotokoll

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Utvalg: Møtested: Dato: 07.02.2013 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Utvalg: Møtested: Dato: 07.02.2013 Tidspunkt: 18:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 07.02.2013 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 15.02.2007, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 21:40 Møtested: Bystyresalen, Gamlebyen, møterom Fra til saksnr.: 01/07-31/07 REPRESENTANTER: MØTT:

Detaljer

Kulturkontorets meldingsblad. til lag og foreninger

Kulturkontorets meldingsblad. til lag og foreninger Kulturkontorets meldingsblad til lag og foreninger ARBEIDSÅRET 2015-2016 Til ledere for lag og foreninger i Hurum På starten av et nytt arbeidsår, har vi ved kulturkontoret en del informasjon vi ønsker

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 23.04.2013

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 23.04.2013 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 23.04.2013 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 23.04.2013 Tid: 15:00 16:50 Faste medlemmer

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Tirsdag 4. september 2007 Møtestart: kl 12.00 (merk tiden) Sted: Kristiansund Rådhus bystyresalen

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 31.08.2015 kl. 10:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Tilskudd til frivillige lag og. organisasjoner og frivillighetsarbeid. Retningslinjer. Forslag på høring svarfrist 12. april

Tilskudd til frivillige lag og. organisasjoner og frivillighetsarbeid. Retningslinjer. Forslag på høring svarfrist 12. april Tilskudd til frivillige lag og organisasjoner og frivillighetsarbeid Retningslinjer Forslag på høring svarfrist 12. april Innholdsfortegnelse 1 1 FORMÅL OG GENERELLE VILKÅR... 2 1.1 FORMÅL... 3 1.2 HVEM

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 5 MØTE NR.: 04/4 TID: 11.05.2004 18:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Utviklingsutvalget

Detaljer

Møteinnkalling. Styret for kultur, omsorg og undervisning. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen Dato: 18.02.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Styret for kultur, omsorg og undervisning. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen Dato: 18.02.2013 Tidspunkt: 09:00 Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen Dato: 18.02.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet kalles inn til lokale forhandlinger kap. 3.4.1. kl. 09.00, se vedlegg.

Møteinnkalling. Formannskapet kalles inn til lokale forhandlinger kap. 3.4.1. kl. 09.00, se vedlegg. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 63-66 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 23.11.2009 Tidspunkt: 09:00 Formannskapet kalles inn til lokale forhandlinger kap. 3.4.1.

Detaljer

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen Avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2012 11010/2012 2012/1437 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Formannskapet 07.03.2012 12/26 Bystyret 29.03.2012 Tilskuddsordninger

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 02.05.05 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer