Psykisk helse hos flyktningar. 19. april 2015 Rolf Vårdal, RVTS-Vest

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Psykisk helse hos flyktningar. 19. april 2015 Rolf Vårdal, RVTS-Vest"

Transkript

1 Psykisk helse hos flyktningar 19. april 2015 Rolf Vårdal, RVTS-Vest

2 TABU

3 Psykisk helse en tilstand av velvære der individet realiserer sine muligheter, kan håndtere livets normale stress, kan arbeide på en fruktbar og produktiv måte og har mulighet til å bidra for samfunnet

4 Psykisk sjukdom/plage/liding Felles for alle psykiske plager og lidelser er at de påvirker våre tanker, følelser, atferd, væremåte og omgang med andre. Psykiske plager er symptomer og tilfredstiller ikke nødvendigvis kravene til en medisinsk diagnose. Psykiske lidelser eller sykdommer er definert ved medisinske diagnoser fra internasjonale klassifikasjonssystemer, som for eksempel den Internasjonale sykdomsklassifikasjonen (ICD) fra WHO/Statens helsetilsyn eller Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) som er utarbeidet av den amerikanske psykiatriforeningen.

5 Kor mange? En tredjedel av den norske befolkningen vil ha en eller annen psykisk lidelse i løpet av et år og halvparten vil rammes i løpet av livet. Angst og depresjon er vanligst. Økt dødelighet, sykemeldinger og uførepensjon er noen av de viktigste følgene av psykiske sykdommer. Betydelig flere enn tidligere får et behandlingstilbud. Forekomsten har ikke økt de siste årene.

6 Arv og miljø Til tross for høy arvelighet ved de fleste psykiske lidelser, er utviklingen av lidelsene avhengig av miljøfaktorer. Sannsynligheten for å utvikle psykiske lidelser øker i takt med antall risikofaktorer den utsettes for. Noen viktige risikofaktorer for å utvikle psykiske lidelser er: Omsorgsvikt, fysiske og seksuelle overgrep spesielt i barndommen, dårligere sosioøkonomisk posisjon, samlivsproblemer og samlivsbrudd, ensomhet, sosial isolasjon og manglende sosial støtte.

7 Arv og miljø, 2 Blant de viktigste faktorer som øker motstandsdyktigheten, er sosial støtte og utviklet mestringsevne i ulike situasjoner. Forebyggende tiltak som øker dette, kan derfor forventes å ha god effekt. Et eksempel er spesielle kurs i mestring av depresjon. Av de forebyggende faktorene er det særlig deltakelse i arbeidslivet, positivt for den psykiske helsen. Dersom arbeidsledigheten og andelen uføretrygdede øker, kan det føre til hyppigere forekomst av psykiske lidelser.

8 asylvedtak i UDI (første instans) etter statsborgarskap og utfall Statsborgarskap Asyl Anna flyktningstatus Eritrea Syria Somalia Statslause Etiopia Afghanistan Humanitær grunn

9 Overføringsflyktningar etter statsborgarskap, innvilgingar og ankomstar, 2014 Statsborgarskap Innvilga Ankomst Syria Afghanistan Dem. Rep. Kongo Somalia Sudan Eritrea Total

10 AI report 2004 statistics

11 Førekomst av ekstreme påkjenningar hos flyktningar Lie, Lavik & Laake, 2001, N=462 busette flyktningar, ikkje-klinisk utval: 72 % har opplevd krig 78 % har opplevd å vere i livsfare 63 % har levd i skjul 14 % har vore fengsla 18 % har vore i konsentrasjonsleir 41 % har vore vitne til tortur 14,5 % har sjølv vore torturert 30,7 % har sett andre bli drepne

12 Erfaringar hos busette i mottak Psykisk helse i mottak. Utprøving av instrumenter for kartlegging av psykisk helse hos nyankomne asylsøkere. Jakobsen, M., Sveaass, N., Johansen, L. E. E., & Skogøy, E. (2007) Mangel på mat; 63,5 % Sjukdom utan å få hjelp; 64,7 % Mangel på husly; 64,7 % Fengsling; 36,5 % Alvorleg fysisk skade; 56,5 % Militære kampsituasjonar; 68,2 % Hjernevask; 30,6 % Valdtekt; 35,4 % (21,5 % direkte erfart)

13 Erfaringar hos busette i mottak, II Isolasjon; 48,2 % Nær drepen; 76,5 % Påtvinga skild frå familie; 54,1 % Drap på familie og vener; 67,1 % Unaturleg død, familie og vener; 64,7 % Drap på framande; 43,5 % Sakna eller kidnappa; 49,4 % Tortur; 65,8 % (57,3 % direkte erfart) Hendingane er anten erfarte sjølv eller at personen har vore direkte vitne til slike hendingar. Dette gjeld alle kategoriar. I tillegg er direkte erfaring med valdtekt og tortur angitt spesielt.

14 Former for psykisk tortur Isolasjon Vitne til tortur av andre Skinnhenrettelsar Seksuell audmjuking Deprivasjon: mangel på mat, vatn, søvn, sanseinntrykk Dignity, 2014

15 Fysiske torturmetodar Slag mot fotsolane (falanga) Seksuell tortur Elektrisk tortur Kvelningstortur Vasstortur Forbrenning Opphenging Farmakologisk tortur Lemlestelsar Fysisk utmatting Dignity 2014

16 Oppleving av tap: Familie Vener Heim Heimland: eigen kultur, språk og meir! Utdanning og status Kontroll over livet!

17 Triple burden (B.Lie) Før flukt: Uro, frykt, traume? Økonomiske vanskar, mistar status På flukt: Utryggheit i høve framtid, redsle, sorg, lever i naud, ingen nettverk, nye traume? I eksil: Usikkerheit om ein kan bli verande, møtt med skepsis, tap av familie, kultur, rammer, språk, status

18

19 Flyktningar og psykisk helse Høgare forekomst av psykiske lidingar hos flyktningar enn i vanleg befolkning (auka risiko) Vanlege psykiske lidingar hos flyktningar: Posttraumatisk stressliding (PTSD) Angst Depresjon Somatisering Stressutløyste psykiske lidingar; normale reaksjonar på unormale hendingar?

20 Asylsøkarar og psykisk helse Laban et al, 2004 og 2005: Undersøking av til saman 294 irakiske asylsøkarar i Nederland Forekomst psykiske lidingar - 54,4% Forekomst PTSD 36,7% Forekomst depressive lidingar 34,7% Forekomst angstlidingar 22,4% Forekomst somatoforme lidingar 9,2%

21 Flyktningbarn og psykisk helse Studier viser høgare forekomst av emosjonelle vanskar og åtferdsforstyrrelsar hos flyktningbarn. Mest vanleg er PTSD, angstlidingar med søvnvanskar og depresjon (Fazel & Stein, 2002) E. Montgomery (2000), N=311 asylsøkarbarn frå Midtøsten, 3-15 år: 67 % oppfyller kriteria for angstliding 34 % framstår som triste og nedstemte 53 % blir lett opphissa og sinte 20 % viser regressiv åtferd Angel, Hjern & Ingleby (2001), N=99 bosniske flyktningbarn, 6-16 år: 36 % viser symptom på PTSD

22 Legars erfaring med flyktningar/asylsøkarar Hovedbudskap Flyktningers helseplager er sammensatte, med både psykiske og somatiske komponenter, og disse pasientene trenger integrert innsats. De fleste leger mente de hadde middels kompetanse i håndtering av pasientgruppen og 28 % av fastlegene vurderte sin kompetanse som lav. Psykisk helsevern yter ikke tilstrekkelig hjelp til denne pasientgruppen. Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129:

23 Brotne livsløp Menneske søker mot ein samanhengande historie om livet sitt Viktig for identitet (sjølv-narrativ) Flukt til nytt samfunn skaper diskontinuitet og tap av tidlegare identitetsmarkørar Traumatisering skaper hol i livshistorien og vanskeleggjer ei integrert identitetsforståing Nye narrativar kan bli dominerande hos flyktningar: traumatisert/offer, utlending, sosialklient, osv.

24 Familieperspektiv Viktigaste målsettinga i arbeidet med flyktningbarn er å styrke foreldra i foreldrerolla, og bidra til restituering av normalt familieliv. Familie og nettverk er ein viktig basis for kulturtilhøyrigheit og identitetsutvikling, og sikrar kontinuitet i flyktningbarnets liv Individualistisk vs kollektivistisk verdisystem; identiteten er i større grad knytt til familie og nettverk

25 Kollektivisme vs. individualisme Identitet knytt til gruppetilhøyrigheit Gruppas behov går før individets Avhengigheit og innordning Identitet er personleg og individuell Personlege behov viktigast Uavhengigheit og sjølvstende Pakistan Afrika Arabia Iran Tyrkia Noreg USA

26 Våre kulturelle referansar.. Kva vi seier og gjer er ikkje kulturelt uavhengig. Våre kulturelle normer og tankesett spelar ei viktig rolle.

27

28 3 tilnærmingsmåtar til arbeid i tverrkulturelle kontekstar 1. Kultur er irrelevant norsk idealfamilie som målestokk. Barns behov er universelle; anten klarer ein foreldrerolla eller så gjer ein det ikkje (etnosentrisme) 2. Tek omsyn til kultur, men behandlar kultur som eit stabilt fenomen og eit alt-forklarande omgrep. Generell kunnskap om kultur går føre individuelle faktorar (kulturrelativisme) 3. Tek omsyn til både kultur og individ i samspel. Merksemda rettast mot familien, og generell kunnskap erstattar ikkje den innsikta ein får gjennom kontakten med enkeltmenneske (kultursensitivitet)

29 Tigray, Etiopia TIGRAY

30 Smerteuttrykk Hovudpine Verker i auga Verker i knea Smerter i ryggrada Brenn inni heile kroppen Vondt i heile kroppen

31 Meistringsstrategiar Forget the sorrow! Do not cry!

32 Premissleverandørar Sorrow brings sorrow

33 Konsekvensar av å sørgje Spirituell død Forstyrrar den døde Fornærmar Gud Spolerer evig liv Fysisk død Øydelegg auga Gjer knea svake Bøyer ryggrada

34 Årsaks-/verknadsantakelsar Sorg og gråt kan føre til ei indre dehydrering tap av vital kropps- og leddvæske. Ledd og auge tørkar ut

35 Logisk i sin kontekst? Fattigdom Manuelt landbruk Marginalt klima Svolt og tørke Høg sjukelegheit Krig og forfølging

36 Akkulturasjonsstress Def; tilpasning til ein ny, dominant kultur Læring av språk og kulturelle spelereglar Læring av system og samfunnsstruktur Medfører ofte oppleving av nederlag og manglande meistring, samt ei kjensle av å vere mindreverdig og annleis Kan også medføre sinne/frustrasjon og avmakt

37 Avmakt Oppstår når en person opplever å ikke ha innflytelse over viktige betingelser i sitt eget liv Det å kunne påvirke viktige betingelsar i eige liv er grunnleggande for god psykisk helse. Kvinner handterer oftare avmakt gjennom å bli depressive Menn handterer oftare avmakt gjennom å bli sinte, og tyr oftare til valdsbruk for å få makt over dei som er maktpersonar

38 Avmaktskapande situasjonar i møte med system i Norge Å ikkje kunne forstå og gjere seg forstått p.g.a. Språkproblem. Uforutseiberrheit i saksbehandling vedrørande tid og utfall (asylsøkarar, familiesameining). Lite tilbakemeldingar på saksgang, tid, grunnlag for avgjerder. Arbeidsløyse, vanskar med å få godkjent utdanningar frå heimland. Å forstå det norske byråkratiet og kva mandat ulike instansar har - å bli kasteball mellom instansar. Diskriminering å bli betrakta som ei gruppe og ikkje som eit individ.

39 For å redusere avmaktskapande situasjonar kan system spørje: Er det noko som kan gjerast for å skape: meir tryggheit? meir forutseiberrheit? fleire handlingsalternativ? meining i ting som skjer? meir koordinering av tiltak?

40 Kva treng traumatiserte flyktningar? Oppnå symptomreduksjon. Gjenvinne verdigheit og sjølvrespekt. Bli tryggere i forhold til andre menneske, omgivelsar, samfunn og seg sjølve. Gjenvinne innflytelse og kontroll over eige liv, meistre dagleglivet. Gjenvinne meining og samanheng i tilværelsen. Solveig Dahl

41 Mange opplever traume ikkje alle får posttraumatiske plager Resiliens er eit gruppefenomen som er karakterisert av positivt utfall trass i alvorlege trugsmål mot tilpassing og utvikling Masten, 2001 Evna til å godt å tilpasse seg uforutsette endringar og hendingar

42 Resiliensfaktorar Familie: stabil omsorg, struktur i dagleglivet, felles verdiar, aksept av ekstern hjelp Individ.: temperament, intelligens, meistring, kjensle av eigenverdi og sjølvstende, oppleving av samanheng og meining, kreativitet, interesser, emosjonell regulering Sosialt nettverk: minst ein betydningsfull person, prososiale vennenettverk, inkluderande miljø

43

44

45 Viktig med eit nyansert bilete av opplevingar og noverande og tidlegare situasjon Refleksjon Nysgjerrigheit Respekt

46 ICDP "ICDP is based on the idea that human beings are by nature social, and that also means that we, as human beings, are particularly vulnerable in our social relationships because that is the domain of our suffering and our happiness. So when we are deprived of normal human contact, there is suffering and loss, as we can see in institutionalized children. This is where ICDP comes in to restore and revive normal human caring interaction. And this does not only apply to care for babies and young children, it applies at all levels of life from babies to youth, adults and elderly - we are all living in relationships with each other, and the quality of these relationships decides how we feel, cope and develop. Therefore ICDP is in principle applicable at all these levels..." Professor Karsten Hundeide

47 Takk for meg! Rolf Vårdal RVTS-Vest Tlf Mobil

Psykososialt arbeid med flyktningbarn

Psykososialt arbeid med flyktningbarn Psykososialt arbeid med flyktningbarn Introduksjon og fagveileder Sissel M. Neumayer, Arve Skreslett, Marit C. Borchgrevink, Solveig Gravråkmo m.fl. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

Detaljer

Innføringskurs i migrasjon og psykisk helse

Innføringskurs i migrasjon og psykisk helse Innføringskurs i migrasjon og psykisk helse November 2014 Ulike begreper om psykisk helse Psykisk helse blant sårbare migrantgrupper Solveig Gravråkmo Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging

Detaljer

Forebygging av vold i oppdragelsen.

Forebygging av vold i oppdragelsen. Forebygging av vold i oppdragelsen. Samarbeid mellom hjelpeapparat og minoritetsforeldre - en kunnskapsoversikt. Sissel M. Neumayer, Melinda A. Meyer og Nora Sveaass Nasjonalt kunnskapssenter om vold og

Detaljer

Hvem skal jeg være her?

Hvem skal jeg være her? Hvem skal jeg være her? En kvalitativ studie av identitetsintervjuer med unge, alenekommende flyktninger bosatt i Norge Yngvild Bjartveit Haukeland og Magnus Huth Hovedoppgave UNIVERSITETET I OSLO 29.4.2011

Detaljer

rapport 2011:1 Bedre føre var... Psykisk helse: Helsefremmende og forebyggende tiltak og anbefalinger Ellinor F. Major

rapport 2011:1 Bedre føre var... Psykisk helse: Helsefremmende og forebyggende tiltak og anbefalinger Ellinor F. Major rapport 2011:1 Bedre føre var... Psykisk helse: Helsefremmende og forebyggende tiltak og anbefalinger Ellinor F. Major Odd Steffen Dalgard Kristin Schjelderup Mathisen Erik Nord Solveig Ose Marit Rognerud

Detaljer

Møt meg som et menneske. om avmaktens betydning i flyktningers liv

Møt meg som et menneske. om avmaktens betydning i flyktningers liv Møt meg som et menneske om avmaktens betydning i flyktningers liv Kandidatnummer: 150 Kull: Sos08 Studiested: Diakonhjemmet høgskole Eksamen: Bacheloroppgave i sosialt arbeid Gjeldende semester: 6.semester

Detaljer

Psykisk helse i et flerkulturelt samfunn

Psykisk helse i et flerkulturelt samfunn Psykisk helse i et flerkulturelt samfunn Psykisk helse i et flerkulturelt samfunn Utvalget har bestått av: Guro Fjellanger, (utvalgsleder) selvst. næringsdrivende, politiker Arild Aambø, lege, nestleder

Detaljer

Anne Elisabeth Simensen Livet som sykemeldt og veien tilbake til arbeid for langtidssykemeldte med nakke- og ryggplager.

Anne Elisabeth Simensen Livet som sykemeldt og veien tilbake til arbeid for langtidssykemeldte med nakke- og ryggplager. Anne Elisabeth Simensen Livet som sykemeldt og veien tilbake til arbeid for langtidssykemeldte med nakke- og ryggplager. Masteroppgave i rehabilitering og habilitering Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet

Detaljer

Møte dæm eit problem sjer dæm straks sju løysingsmuligheita

Møte dæm eit problem sjer dæm straks sju løysingsmuligheita Møte dæm eit problem sjer dæm straks sju løysingsmuligheita Grunnleggande prinsipp i arbeidet med barn med progredierande tilstandar I dag er barn med funksjonsvanskar ein meir naturleg del av fellesskapet

Detaljer

Forord. Torunn Janbu President

Forord. Torunn Janbu President Forord Det norske samfunnet og befolkningen er gjennom globalisering og innvandring fra ulike deler av verden og nye ekteskapsmønstre blitt stadig mer sammensatt og mangfoldig. Selv om mye også er likt

Detaljer

Psykisk helse i skolen. Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse blant lærere, skoleledere og skoleeiere. Solveig Holen Erica Waagene

Psykisk helse i skolen. Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse blant lærere, skoleledere og skoleeiere. Solveig Holen Erica Waagene Psykisk helse i skolen Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse blant lærere, skoleledere og skoleeiere Solveig Holen Erica Waagene Rapport 9/2014 Psykisk helse i skolen Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse

Detaljer

rapport 2009:11 Avhengig og Selvstendig Enslige mindreårige flyktningers stemmer i tall og tale Brit Oppedal Karoline B. Seglem Laila Jensen

rapport 2009:11 Avhengig og Selvstendig Enslige mindreårige flyktningers stemmer i tall og tale Brit Oppedal Karoline B. Seglem Laila Jensen rapport 2009:11 Avhengig og Selvstendig Enslige mindreårige flyktningers stemmer i tall og tale Brit Oppedal Karoline B. Seglem Laila Jensen Rapport 2009:11 Nasjonalt folkehelseinstitutt Tittel: Avhengig

Detaljer

Tsjetsjenske foreldres synspunkter på hjelp til barn og unge med psykiske vansker etter krig og flukt

Tsjetsjenske foreldres synspunkter på hjelp til barn og unge med psykiske vansker etter krig og flukt Tsjetsjenske foreldres synspunkter på hjelp til barn og unge med psykiske vansker etter krig og flukt Kirsten Jagmann Master of Public Health MPH 2009:1 Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap Tsjetsjenske

Detaljer

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Av Kristian Holte Mastergrad i spesialpedagogikk Universitetet i Stavanger, våren 2008 Forord Det hadde nok vært

Detaljer

rapport 2009:8 Psykiske lidelser i Norge: Et folkehelseperspektiv Del 1: Voksne Arnstein Mykletun Ann Kristin Knudsen

rapport 2009:8 Psykiske lidelser i Norge: Et folkehelseperspektiv Del 1: Voksne Arnstein Mykletun Ann Kristin Knudsen rapport 2009:8 Psykiske lidelser i Norge: Et folkehelseperspektiv Del 1: Voksne Arnstein Mykletun Ann Kristin Knudsen Del 2: Barn og Unge Kristin Schjelderup Mathiesen Rapport 2009:8 Nasjonalt folkehelseinstitutt

Detaljer

Hvordan møte mennesker med traumeerfaringer?

Hvordan møte mennesker med traumeerfaringer? Hvordan møte mennesker med traumeerfaringer? Harald Bækkelund, Psykolog Fylkesmannen i Aust-Agder Minoritetsnettverk harald.baekkelund@modum-bad.no Hvem er jeg? Psykolog utdannet i 2004 Alternativ til

Detaljer

Janne Mjølhus, Kjell Jaren og Hans Aage Gravaas. Innhold. Arne Redse Redaksjonelt 2. Del 1: IRIS-undersøkelsen og misjonenes reaksjoner og tiltak

Janne Mjølhus, Kjell Jaren og Hans Aage Gravaas. Innhold. Arne Redse Redaksjonelt 2. Del 1: IRIS-undersøkelsen og misjonenes reaksjoner og tiltak Nr. 47, 2011/2 Innsyn Utgitt av Redaktør: Redaksjonsråd: Sekretær: Fjellhaug Internasjonale Høgskole Sinsenveien 15, N-0572 Oslo Tlf 23 23 24 00. Telefaks 23 23 24 10 Bankgiro: 8220.02.90549 Arne Redse

Detaljer

Frå stryk til ståkarakter suksessfaktorar i ekstraundervisinga i matematikk og implikasjonar for skoleleiar.

Frå stryk til ståkarakter suksessfaktorar i ekstraundervisinga i matematikk og implikasjonar for skoleleiar. Jorunn Oftedal Frå stryk til ståkarakter suksessfaktorar i ekstraundervisinga i matematikk og implikasjonar for skoleleiar. OM AT HJÆLPE At man, naar det i sandhed skal lykkes en at føre menneske hen til

Detaljer

Rehabilitering og medverknad i eit helsefremmande perspektiv. Ei kasus studie med ni pasientar i to ulike rehabiliteringsopplegg.

Rehabilitering og medverknad i eit helsefremmande perspektiv. Ei kasus studie med ni pasientar i to ulike rehabiliteringsopplegg. Rehabilitering og medverknad i eit helsefremmande perspektiv. Ei kasus studie med ni pasientar i to ulike rehabiliteringsopplegg. Masteroppgåve i helsefremmande arbeid og helsepsykologi Bjørg Rene HEMIL-

Detaljer

tortur, overgrep eller har odontofobi Vurdering av omfang og behov samt forslag til tannhelsetiltak

tortur, overgrep eller har odontofobi Vurdering av omfang og behov samt forslag til tannhelsetiltak IS-1855 Tilrettelagte tannhelsetilbud for mennesker som er blitt utsatt for tortur, overgrep eller har odontofobi Vurdering av omfang og behov samt forslag til tannhelsetiltak Heftets tittel: Tilrettelagte

Detaljer

Barn som lever med vold i nære relasjoner

Barn som lever med vold i nære relasjoner Barn som lever med vold i nære relasjoner Masteroppgave i spesialpedagogikk av Rachel Nygård Fosse og Ida Lillehagen Løberg Institutt for pedagogikk og lærerutdanning Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Detaljer

Badeliv. Traumer. Sliten av å skjule En perle for verdighet. Et magasin fra MODUM BAD. B a d e l i v 1 / 2 0 1 1. Nr. 1/2011-20.

Badeliv. Traumer. Sliten av å skjule En perle for verdighet. Et magasin fra MODUM BAD. B a d e l i v 1 / 2 0 1 1. Nr. 1/2011-20. Nr. 1/2011-20. årgang Badeliv Et magasin fra MODUM BAD Hovedtema: Traumer Sliten av å skjule En perle for verdighet På På lederplass Badeliv Et magasin fra MODUM BAD Årgang 20 Ansvarlig redaktør: Ole Johan

Detaljer

HJEM INNHOLD BOKMERKER TILBAKE FRAM FULLSKJERM PRINT AVSLUTT. Psykisk helse. i OSLOskolene. Ressursperm RESSURSPERM PSYKISK HELSE I OSLOSKOLENE

HJEM INNHOLD BOKMERKER TILBAKE FRAM FULLSKJERM PRINT AVSLUTT. Psykisk helse. i OSLOskolene. Ressursperm RESSURSPERM PSYKISK HELSE I OSLOSKOLENE HJEM Psykisk helse i OSLOskolene Ressursperm 1 HJEM FORORD I Osloskolen har vi høye ambisjoner for hver elevs faglige og sosiale utvikling. Alle elever skal få tidlig og tett oppfølging. Ressurspermen

Detaljer

Innspill til stortingsmeldingen Barn på flukt

Innspill til stortingsmeldingen Barn på flukt 1 Oslo/Kristiansand, 25.04.2012 Innvandringsavdelingen Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Innspill til stortingsmeldingen Barn på flukt Fra Nettverk for temaet Når barn i minoritetsfamilier

Detaljer

SOSIALE NETTVERK, MESTRING OG PSYKISK HELSE BLANT BARN OG UNGE SOM KOM TIL NORGE SOM ENSLIGE MINDREÅRIGE ASYLSØKERE

SOSIALE NETTVERK, MESTRING OG PSYKISK HELSE BLANT BARN OG UNGE SOM KOM TIL NORGE SOM ENSLIGE MINDREÅRIGE ASYLSØKERE SOSIALE NETTVERK, MESTRING OG PSYKISK HELSE BLANT BARN OG UNGE SOM KOM TIL NORGE SOM ENSLIGE MINDREÅRIGE ASYLSØKERE Sentrale funn og forslag til tiltak Brit Oppedal I samarbeid med Karoline B. Seglem,

Detaljer

Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse

Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse Særtrykk Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse (2013 2016) Særtrykk Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse (2013 2016) 4 Arbeidsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet Oppfølgingsplan

Detaljer

Forord. Tilslutt vil vi takke alle rundt oss for deres forståelse og tålmodighet i en arbeidskrevende periode.

Forord. Tilslutt vil vi takke alle rundt oss for deres forståelse og tålmodighet i en arbeidskrevende periode. Forord Det har vært interessant, lærerikt, og utfordrende å jobbe med denne masteroppgaven. Interessant og lærerikt fordi arbeidet hele tiden har ledet oss til ny viten og erkjennelse. Utfordrende fordi

Detaljer

NR. 1 2014. Kan vi redde verden med lukkede øyne? Les om APARTHEID MENTAL BISTAND AFGHANISTAN KRYSSKULTUR MENNESKERETTIGHETER SEXKJØP

NR. 1 2014. Kan vi redde verden med lukkede øyne? Les om APARTHEID MENTAL BISTAND AFGHANISTAN KRYSSKULTUR MENNESKERETTIGHETER SEXKJØP NR. Kan vi redde verden med lukkede øyne? Les om APARTHEID MENTAL BISTAND AFGHANISTAN KRYSSKULTUR MENNESKERETTIGHETER SEXKJØP LEDER BIDRAGSYTERE 3 NR. Speilvendt er et tidsskrift drevet av studenter ved

Detaljer

Utgitt av Krisesentersekretariatet. Hjelperens rolle. - i arbeidet med voldsutsatte kvinner og deres barn

Utgitt av Krisesentersekretariatet. Hjelperens rolle. - i arbeidet med voldsutsatte kvinner og deres barn Utgitt av Krisesentersekretariatet Hjelperens rolle - i arbeidet med voldsutsatte kvinner og deres barn Forord 2 Tittel: Hjelperens rolle - i arbeidet med voldsutsatte kvinner og deres barn Utgitt av:

Detaljer

KUNNSKAPSGRUNNLAG Regional delplan for folkehelse

KUNNSKAPSGRUNNLAG Regional delplan for folkehelse KUNNSKAPSGRUNNLAG Regional delplan for folkehelse FORORD Folkehelse: Befolkninga sin helsetilstand og korleis helsa fordeler seg i ei befolkning. Folkehelsearbeid: Samfunnet sin innsats for å påverke faktorar

Detaljer