Forslag til reguleringsplan for 0ra Syd - Sentrum Forslagstiller: Cowi AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forslag til reguleringsplan for 0ra Syd - Sentrum Forslagstiller: Cowi AS"

Transkript

1 Meteinnkalling Bystyret Metested: Tidspunkt: Bystyresalen, Gamlebyen kl. 17:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Simensen, telefon , e-post Varamedlemmer m0ter etter nrermere avtale. Fer behandling av saklista: Orientering Fredrikstad Energi AS vi daglig leder Trond Andersen og styreleder Arvid Vestvik Sakliste PS 54/10 Referatsaker PS 55/10 Etablering av golfanlegg pi! Kongsten - Fredrikstad golfpark AS 21 PS 56/10 Forslag til reguleringsplan for 0ra Syd - Sentrum Forslagstiller: Cowi AS Side 3 PS 57/10 Vurdering av konkurranseutsetting av sykehjem 49 PS 58/10 H0ring - Nytt finansieringssystem for ikke-kommunale barnehager i en rammefinansierl sektor PS 59/10 FREVAR KF - Arsregnskap og arsrapporl for PS 60/10 PS 61/10 PS 62/10 PS 63/10 Fredrikstad kommune - Arsregnskap og Arsrapporl 2009 S0knad om fritak fra politisk very - Hilde Cathrine Baltaci S0knad om fritak fra politiske very Mirjam Sandmark S0knad om fritak fra politiske very - Glenn Gudmund Spetz PS 64/10 M0teplan 1. halvar PS 65/10 Statusrapporl etter fire maneder for Fredrikstad kommune

2

3 PS 54/10 Referatsaker RS 6/10 Arsrapport Eldreriidet RS 7/10 Arsrapport Riid for mennesker med nedsatt funksjonsevne RS 8/10 Arsrapport Gamlebyutvalget 3

4 4

5 FREDRIKSTAD KOMMUNE 5 Saksnr.: 2010/116 Dokumentnr.: 11 L0penr.: 51215/2010 Dato: Saksbeh.: Rigmor Huth/Maril Hexeberg Klasserlng: 033 FREDRIKSTAD KOMMUNE ELDRERADET ARSRAPPORT 2009 Arsrapporten legges frem scm referatsak i Etdrerndet Arsrapporten regges frem i Bystyret m9 Eldrerc'l.dsloven 4 og 8 skal ~rsrapporten forelegges bystyrel.

6 6 Medlemmer 1. Ivar 0rmen (H) 2. Anne Brun Andersen (KrF) 3. Per Edvardsen (AP) Fra pensjonistforeningene: 4. Ranveig Bj0nnes 5. Jan Meiner S0rensen - nestleder 6. Randi Karlsen 7. Karin Eriksen -Ieder 8. Steen Lessum Antall m0ter og saker Eldrenidet har hatt 8 m0ter og behandlet 32 saker, i tiiiegg er det til m0tene mange referatsaker som behandles. Kursdeltakelse: Eldreradet har deltatt i f01gende kurs og konferanser: Interreg-prosjektet Grenseregional omsorgsfilosofi Temakonferanse om Universell utforming Samhandlingsreformen Eldreradet hadde til behandling i 2009 f01gende reguleringssaker: Forslag til reguleringsplan for Fjcera Vest - Ons0Y Forslag til reguleringsplan Glommen brygge - Krakemy Forslag til bebyggelsesplan for Sorgenfri bydelssenter - Sentrum 0 Forslag til reguleringsplan - h0ring og offentlig ettersyn - Smaragdveien 2 - Borge Forslag til reguleringsplan for Manstad B Endret forslag til reguleringsendring - Gamle Fredrikstad stadion - Sentrum Forslag til reguleringsplan - 0ienkilen, indre havn - Ons0Y Forslag til reguleringsplan for Trondalen syd - Gressvik Forslag til reguleringsplan for 0ra Syd - Sentrum Forslag til reguleringsplan Skjcel0Y brygger - Ons0Y Forslag til reguleringsplan Begbyveien 22 - Borge Forslag til reguleringsplan Ny industrivei til Sundl0kka - Borge Forslag til bebyggelsesplan Nye 0stsiden skole - Sentrum 0st Forslag til reguleringsplan - Kicers Bruk Marina - Sentrum Forslag til reguleringsplan Gmnlikvartalet - Sentrum Forslag til reguleringsplan - h0ring og nytt offentlig ettersyn Skjcel0y brygger - Ons0Y Eldreradet behandlet f0rgende saker: Tiltak for seniorer Sluttrapport prosjekt - Lindrende behandling og omsorg ved livets slutt Tiltaksplan - lindrende behandling og omsorg ved livets slutt H0ring av Sykkelhovedplan Brukerombudet - arsmelding 2008 "Lotte - modellen" - oppf01ging av Bystyrevedtak Kommunedelplan for Fredrikstad byomrade - varsel om igangsetting av planarbeid H0ringsuttalelse fra Fredrikstad kommune - forslag til endringer i kommunehelsetjenesteloven - et verdig tjenestetilbud Intermedicer avdeling Demensplan for Fredrikstad kommune Offentlig ettersyn - forslag til planprogram for kommuneplanens arealdel

7 Eldreradet ble i 2009 orientert om: A leve med person med demens, personlig og informativ orientering ved en par0rende Orientering fra 4 virksomheter - Apen omsorg - Glemmen, ejstsiden, Borge og Kraker0Y Rapport for 1.tertial 2009 ved representant fra seksjon ejkonomi og kommunikasjon Samarbeid Helseforetak og Fredrikstad kommune ved spesialkonsulent Trond Birkestrand Sykehuset ejstfold HF Eldreradet hadde m0te med det Fylkeskommunale Eldreradet den og hadde da f01gende agenda: Tannhelseljenesten Universell utforming og 0kt tilgjengelighet Bygging av nytt sykehus pa Kalnes 7 Eldreradet ble orientert om radmannens budsjettforslag for 2010 og handlingsplan I den forbindelsen kom Eldreradet med en uttalelse i sitt m0te i sak 28/09: Med bakgrunn i foreslatte tiltak med konsekvensbeskrivelse og de erfaringer Eldreradet har gjort ved bes0k og skriftlig tilbakemelding fra sykehjemmene i Fredrikstad kommune, avgir Eldreradet f01gende enstemmig uttalelse. 1. Eldreradet er kritisk til radmannens forslag til Handlingsplan og Budsjett Grunnbemanningen i kommunens sykehjem er lav og b0r styrkes. Pasientene i sykehjem har et SVa3rt sammensatt sykdomsbilde med flere alvorlige sykdommer, som krever innsats fra et h0y1 kvalifisert helsepersonell. Grensene mellom hva som er spesialisthelsetjenestens oppgaver og hva som er kommunehelsetjenestens oppgaver blir hele tiden forskj0vet. Pasienter som tidligere ble behandlet i sykehus blir utskrevet til kommunens sykehjem hvor behandlingen fortsetter og rehabiliteringen starter. En reduksjon pa 36 arsverk fordelt i omsorgstjenesten er ikke akseptabel med en bemanning som fra f0r aver i behov for a bli styrket. 3. Krav til dokumentasjon gjennom lovverk og forskrifter 0ker stadig, uten at det 0kte kravet medf0rer 0kte ressurser. Denne utviklingen f0rer til at pleiepersonalet stadig far mindre tid til direkte pasientlbrukerkontakt. 4. Dekningsgraden for sykehjem og omsorgsboliger med d0gnbemanning er SVa3rt lav, 16.3 % (15.6 % sykehjem alene) for eldre over 80 ar, mot en anbefalt dekningsgrad pa 25 %. Til sammenligning er landsgjennomsnittet 19.1 %. I handlingsplanen som ble vedtatt for perioden ble det planlagt oppstart av 12 plasser ved Ons0yheimen sykehjem og oppstart og ferdigstillelse av ny1t sykehjem pa ejstsiden. I forslaget er begge punktene fjernet, dette er uforsvarlig og vii gi en 0kende mangel pa sykehjemsplasser i fremtiden. 5. Etablering av en palliativ avdeling er forslatt sl0yfet. En slik avdeling ville sikre eldre og yngre alvorlig syke en verdig d0d. En slik avdeling ville avlaste bade sykehjemmene og i enda st0rre grad apen omsorg. En sa stor by som Fredrikstad trenger en palliativ avdeling. 6. Det er foreslatt at aktivit0r- og musikkterapeutstillinger skal fjernes. Likeledes er tidligere planlagt "king i antall fysioterapeutstillinger foreslatt utsatt. Aile tiltakene betyr SVa3rt mye for sykehjemsbeboernes livskvalitet. I tillegg til basisbehovene, har beboerne ogsa behov for stimulering og aktivitet, bade psykisk og fysisk.

8 8 7. Den lave sykehjemsdekningen, reduksjon i dagtilbudet og mange av de andre foreslatte reduksjonene, legger et stl2jrre press pa en allerede sterkt presset apen omsorg. 8. For a sikre at eldre ikke kommer urimelig ut i forhold til den generelle innsatsen i pieie- og omsorgstjenesten foreslar departementet a gi presise fl2jringer for en verdig eldreomsorg. De siste arenes vekst i omsorg har ikke kommet de eldre over 67 ar til gode. Denne gruppen utgjl2jr 66 % av hjemmeljenestebrukerne, og mottar 41 % av ressursene. I tiden 2003 til 2007 er dekningsgraden for institusjonsplasser for eldre over 80 ar redusert med 7 % pa landsbasis. Denne utviklingen er skremmende og uverdig. Forslagene til en verdig eldreomsorg (verdighetsgarantien) kommer i en ny forskrift med hjemmel i kommunehelsetjenesteloven, som er ute pa hl2jring i disse dager. Nar EJdreradet ser forslagene i budsjettet til reduksjoner for byens eldste, forstar vi at det er helt nl2jdvendig med en verdighetsgaranti. Eldreradet kan ikke akseptere prioriteringene verken i inntekter eller utgifter. Konsekvensene av foreslatte reduksjoner er dramatiske og hensynsll2jse overfor de eldre. 9. Eldreradets uttalelse oversendes Formannskapet og Bystyret i den videre budsjettbehandlingen. Eldreradets uttalelse ble sendt videre til Formannskapets og Bystyrets budsjettbehandling. Representasjon i m0ter, prosjekt og utvalg: Eldreradet er representert i: Arbeidsgruppe Den kulturelle spaserstokk ved a Jan Meiner Sl2Jrensen. Prosjekt utarbeidelse av Demensplan a Steen Lessum Styringsgruppen for Undervisningssykehjem i 0stfold - Glemmen sykehjem a Anne Brun Andersen, vararepresentant er Ranveig Bjl2Jnnes. Prosjektet Best pa service gjennom et Innbygger/brukerpanel a Per Edvardsen Arbeidsgruppe for utarbeidelse av rullerende Utviklingsplan for omsorgsetaten a Ranveig Bjl2Jnnes Eldreradet etablerte en arbeidsgruppe hvor mandatet var a utarbeide forslag til innhold og finne egnede lokaler for et Eldres Hus. De som ble valgt var: Per Edvardsen Ivar 0rmen Randi Karlsen Eldreradet nedsatte en arbeidsgruppe med mandat til a utforme en informasjonsbrosjyre om tilbud til eldre i Fredrikstad, dette arbeidet pagar fortsatt. De som er utpekt til denne gruppa er: Karin Eriksen Jan Meiner Sl2Jrensen Ranveig Bjl2Jnnes

9 Eldreradet besl!jkte 3 sykehjem: Torsnes sykehjem Borge sykehjem Emil Ml2lrks Minne 9 Den internasjonale eldredagen 2009 Eldreradet i Fredrikstad markerte eldredagen 2009 med et festarrangement i Bankettsalen pa Rica City Hotellll2lrdag 3. oktober fra kl. 12:00 til 15:00. Kommunens eldre var invitert til hyggesamvcer. Ordfl2lrer Eva Kristin Andersen hilste forsamlingen og deltok aktivt under arrangementet. Konferansier var eldreradets leder Karin Eriksen. Karin Eriksen orienterte om radet. Det ble servert lunsj med snitter, kaffe og mineralvann, Ansatte fra Solliheimen sykehjem opptradte med utdrag fra egen revy, noe som ble veldig godt mottatt blant de ncermere 220 fremml2ltte. Taffelmusikk og allsang ble ledet av Einar Solem. I tilknytning til lunsjen ble det avholdt et lotteri. Dette ble som alltid awiklet med stort engasjement blant gjestene. Storbykonferansen i Stavanger: Storbykonferansen ble arrangert i Stavanger Deltakere pa konferansen er eldreradene i de 8 stl2lrste byene i Norge og det var 45 deltakere totalt. Eldreradet i Fredrikstad deltok med 7 medlemmer. Pa konferansen ble det drl2lftet de viktigste spl2lrsmalene vedrl2lrende de eldres leveforhold og interesser, samt tjenestetilbud fra kommune og stat. Programmet for konferansen innholdt temaer som: Aldringsprosessen Intermediceravdeling - Stokka sykehjem Omsorg 2025 Universell utforming Prosjekt 60+ (trening for eldre) Fremtidens Il2lsning for sykehjem Utfordringer i eldresektoren Kultur i sykehjem Departementsnytt i eldresektoren Pa konferansen ble det utarbeidet en resolusjon som ble sendt Helse- og omsorgsdepartementet vi statsrad Bjarne Hakon Hansen. Resolusjonen gjengis her: Storbykonferansen for eldrerad i Stavanger juni 2009 bestaende av eldreradene i Stavanger, Oslo, Bergen, Trondheim, Kristiansand, Tromsl2l, Fredrikstad og Drammen avgir fl2l/gende utta/else: Stortingsmelding nr. 25 behandler ulike satsinger innen demensomrader. De punkter som er anfl2lrt i meldingen, kan vi ikke se er gjennomfl2lrt i aile kommuner, og vi vii derfor presisere de omrader hvor stl2lrre ressurser ma settes inn: Det skal utarbeides planer far eldreamsarg i aile kammuner. Demensamsarg Ved planlegging av sykehjem skal aile ha en egen skjermet avdeling for demente. Det er viktig med tidlig diagnose slik at nl2ldvendig behandling kan igangsettes. I hver storby ma det vcere en egen avdeling for yngre demente.

10 10 Forskning pa demens ma styrkes. Demente og deres par0rende ma fa god opplrering og oppf0lging. For aoppna en forsvarlig pleie ma naltbemanning pa demensavdeling styrkes. Kompetanse Det ma etableres minst elt undervisningssykehjem i hvert fylke. Kompetanse ma vektlegges innenfor sykehjem og hjemmebasert omsorg. Det tverrfaglige omradet geriatri ma styrkes. Slik nivaheving innen disse tjenesteomradene vii bedre fagmilj0et og styrke rekrulteringen av fagfolk. Sykehjemsdekning Stortinget har salt som mal et antall sykehjemsplasser med lilbud om held0gns pleie og omsorg. Vi mener at aile eldre som har dokumentert behov for sykehjemsplass har krav pa del. Det b0r lilstrebes a fa et felles kommunikasjonssystem for aile kommuner. ForebyggingiAktiviteter for eldre Dagsenter tilbudene ma vrere lovpalagt og 0kes slik at aile som har behov far tilbud om delle. Det skal vrere aktivitetstilbud til personer over 60 ar. Hvert sykehjem skal ha en 10nnet frivillighetskoordinator. Kommunene ma gj0re en jobb for a fa flere frivil/ige, og staten b0r legge inn 0konomiske ressurser til delle. Den kulturelle spaserstokken ma styrkes med tilbud i aile kommuner. Husbankfinansiering av sykehjem. Dagens ordning for tildeling av Ian til bygging av sykehjem rammer storbyene i Norge spesielt. Det vises til debalt om Fylkesmannens avs/ag i Stavanger. Gjeldende ordning ma revideres, og tilskuddene ma 0kes. Tannhelseforebyggende ti/tak Det ma legges til relte for at pieie- og omsorgstrengende eldre far et daglig tann- og munnstell i henhold til kvalitetsforskriften. Det ma etableres et systemalisk samarbeid mellom den fylkeskommunale tannhe/setjenesten og pleie- og omsorgstjenesten i kommunene. Bedre informasjon til de eldre om deres reltigheter ma gjennomf0res. Den offentlige tannhe/setjenesten ma medvirke til opplrering av pleiepersonell i fylket. Pleiepersonell ma ha ansvaret for a bidra til at pieie- og omsorgstrengende far n0dvendig bistand til a gjennomf0re daglig tann- og munnstell. Gravferdsbidrag Eldreradskonferansen mener at dagens ordning med behovspr0ving av 0konomisk st0lte til gravferd b0r opph0re og erstalles av en mer rettferdig ordning. Slik dagens praksis virker, kan mange par0rende bli salt i en vanskelig 0konomisk situasjon. Enkelte ma til og med oppta Ian. En ny ordning ma komme med et fast be/0p, og delte ma tilpasses dagens prisniva for gravferd. Fors/agene krever en sterkere 0konomi, og noen av midlene til kommunene ma 0remerkes.

11 11 m FREDRIKSTAD KOMMUNE V SEKSJON FOR OMSORG OG SOSIALE TJENESTER Saksnr.: 2009/3432 Dokumentnr.: 13 Lopenr.: 60146/2010 Dato: Gradering: Klassering: 033 ARSRAPPORT 2009 RAD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE - FREDRIKSTAD

12 12 Arsrapport Rad for mennesker med nedsatt funksjonsevne Rad for mennesker med nedsatt funksjonshemmede i Fredrikstad arbeider for full tilgjengelighet for aile mennesker med nedsatt funksjonsevne i offentlige og private bygg. Prinsippet universell utforming og tilgjengelighet skal veere overordnet fra fl2lrste l2lyebikk i planprosessen. Det skal veere Iikestilling mellom mennesker med nedsatt funksjonsevne og andre. Aile planer skallegges til rette for at mennesker med nedsatt funksjonsevne ikke skal diskrimineres. Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven tradte i kraft Radets medlemmer i 2009 Medlemmer Navn Representant for Leder Arne Hunn FFO Nestleder Inger Wiklund SAFO Medlem Alf Reidar Olsen FFO Medlem Janne Kristiansen FFO Medlem Anita Lindgren SAFO fram til oktober Ingrid Kristiansen nytt fast medlem fra Politisk valgt representant Rune Stormyr Opposisjonen Politisk valgt representant Arnt Storvik Posisjonen Varamedlemmer Navn Representant for 1 vara Helge Lundberg FFO 2.vara Anne Kristin Larsen FFO 1 vara Anita Lyngmo SAFO 2.vara Sten Wange-Lundvall SAFO- Politisk valgt: 1. vara Eva Erlandsen Opposisjonen 2. vara Lisbelh Danielsen Posisjonen I perioden Randi Nordskog, sekreleer Reidun Fladeby Andersen. fagkonsulent har del veert avholdt 8 ordineere ml2ller i radet. Ml2llel som var berammel Iii ble avlysl. Radel har ogsa i dette arel forelatt flere befaringer. blanl annel i gagala, Radisson SAS hotell. Fredrikslad Stadion, NAV-byggel og i Torvbyen for a se pa brukervennlighel i forhold til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Saker Radel har i 2009 Iii sammen behandlet 63 saker, 28 poliliske saker og 35 referalsaker. Av disse kan nevnes: 7 reguleringsplaner 7 forslag Iii reguleringsplaner 8 varsler om oppslart av reguleringsplaner Kommenlarer og oppfl2llging av nytt gagalereglemenlel Tilgjengelighel Iii kommunens badeplasser Planlegging og gjennomfl2lring av "Mini-slorbykonferansen" juni 2009 Gamlebyen - parkeringsbestemmelser og fremkommelighel Tilbud om omsorg og rehabilileringsopphold i Spania Hl2lring av sykkelhovedplan

13 13 Hl2lring fra Fredrikstad kommune- Endringer i kommunehelsetjenesteloven, et verdig tjenestetilbud Bruk av handicapkort i bomring Arsmelding Brukerombudet Arsmelding 2008 fra fylkesradet Arsmelding Rad for mennesker med nedsatt funksjonsevne Parkeringsbestemmelsene i Sentrum, pa gateplan eller i parkeringshus - innspill fra FFO Norge univeselt utformet Regjeringens handlingsplan Samorganisering av Boveiledningstjenesten og dagtilbud for funksjonshemmede. Deltakelse i arbeidsgrupper'og prosjekter utenom mfijtene Prosjekt "Best pa service" Alf Reidar Olsen Arbeidsgruppe - rullerende utviklingsplan for omsorgsetaten - Inger Wiklund Tilgjengelighet i Fredrikstad byomrade - Kommunedelplan - Arealplanavdelingen. Arne Hunn, Stein Wange-Lundvall, gjennomfl2lrte en befaring i byens sentrum sammen med en representant fra Teknisk drift. Radet har fatt orientering om ffijlgende.koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering vi Stein Arne Rimehaug Prosjekt "Best pa service" vi Ingrid Trl2lmborg Boligprosjekt - Apenesgt 2 - selveierprosjekt for mennesker med funksjonshemning vi Arca Nova AS 0stfold kollektivtrafikk vi Solfrid Olsen 1.tertial Fredrikstad kommune vi representant fra seksjon 0konomi og kommunikasjon EgilOlsen -". Prosjekt - Tilgjengelig i Fredrikstad sentrum vi Marianne Aune Radmannen forslag til budsjett og handlingsplan for v/representant fra seksjonen 0konomi og kommunikasjon Egil Olsen Erfaringer vedrl2lrende funksjonshemmede barn i fl2lrskolealder og kommunens hjelpeapparat vi Karianne Hjl2lrnevik Oppgaver utenom mfijter Radet har v/leder Arne Hunn m. fl besiktiget en rekke anlegg og offentlige bygg, gater og plasser som skal veere lett tilgjengelige, trygge og oversiktlige for mennesker med nedsatt funksjonsevne, ikke minst gjelder dette anlegg som badesteder, fortauskanter, toaletter m.m. Radets leder har veert i kontakt med parkeringsavdelingen ved TO med sikte pa a bedre tilgjengeligheten til sentrumsneere omrader for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Temakonferanse fylkeshuset i Sarpsborg Universell utforming Hva er universell utforming? Universell utforming og den nye plan og bygningsloven Offentlig innkjl2lp og krav til universell utforming Universell utforming og informasjonsteknologi

14 14 Temakonferanse - Drammen Praktisk arbeid i rad for mennesker med nedsatt funksjonsevne Kommunal kompetanse har i samarbeid med Helsedirektoratet vi Deltasenteret utarbeidet en hfmdbok om Rad for mennesker med nedsatt funksjonsevne, oppgaver i kommunale og fylkeskommunale ansvarsomrader. Arrangement- Mini-storbykonferanse Radet var initiativtaker til at radene for mennesker med nedsatt funksjonsevne i landets atte storbyer m0tes arlig. Tilstede: Representanter fra Trondheim, Drammen, Stavanger. Representantene fra Bergen, Kristiansand, Oslo og Troms0 uteble av ulike arsaker. Programmet ble gjennomf0rt med gode tilbakemeldinger. o Omvisning og rundtur i Gamlebyen o Gjennomgang av diskriminerings- og tilgjengelighetsloven o Samtaler Konferansen ble avholdt ved Hotel City. Trondheim er vertskap for storbykonferansen i 2010.

15 15 Bystyret Deres referanse Var referanse Klassering Dato KIJG Arsmelding Gamlebyutvalget Det er blitt avholdt 3 m0ter og behandlet 21 saker. Utvalgsmedlemmer: Inger Christine Apenes -Ieder Tor-Anders Olsen - nestleder Mette Bakken ThorG. Ryen Anne-Sophie Hygen Ann-Jorid Pedersen Roy H. Jakobsen Dag Willien Eriksen Sekretrer: Kirsten H0ie Gudevold Varamedlemmer: Dag Str0msrether Dagny Arnestad Stefan Karlsson Rolv Atle Braten Anne Lise Forsberg Foreningen Gamle Fredrikstad Plan- og milj0seksjonen Nationale Festningsverk Gamlebyen Gaardeierforening 0stfold fylkeskommune, fylkeskonservator Opplev Fredrikstad Teknisk Drift Seksjon for kultur Seksjon for kultur Nationale Festningsverk Milj0- og samfunnsutvikling Teknisk Drift 0stfold fylkeskommune, fylkeskonservator Gamlebyen handelstand F01gende saker ble behandlet: 01/09 Referatet fra ble godkjent 02/09 Skj0tselsplanen 03/09 Fredning av de militrere bygningene 04/09 Fredning av de 0vrige bygningene 05/09 Belysning i Gamlebyen 06/09 Oppf0lgingssaker: Brannsikring Seksjon for kultur stab BeSlZIksadresse: Lykkeberg, 1602 Fredrikstad E-postadresse: Telefon: Telelaks: Postadresse: Postboks Fredrikstad Webadresse: Tlf. saksbeh.: Bankkonto:

16 Seksnummer 2010/ / Orientering fra TO Orientering fra Plan- og miljl2j 07/09 Eventuelt Bedre fremkommelighet over Fredrikstad-brua Bystrand pa Isegran Orientere radmannen om presentasjonen av en ny Iysplan i Gamlebyen Invitere radmannen pa en guidet tur i Gamlebyen 08/09 Referatet fra ble godkjent 09/09 Skiltsaken Evaluering av trafikkplanen i Gamlebyen 11/09 Vannlekkasjen i gravene 12/09 Retningslinjer for bruk og forvaltning av utendl2jrs arealer ifm arrangementer og aktiviteter i Gamlebyen 13/09 Orienteringssaker Planer for Mulvadgarden 14/09 Eventuelt Leieinntektene fra Frimarkedet 15/09 Referatet fra ble godkjent 16/09 Gjennomgang av sommerens arrangement "Manefestivalen" 17/09 Status Brannsikring 18/09 Kongsten Fort - det gror igjen? 19/09 Flytting av Park og Idrell Oppfl2Jlgingssaker: Trafikk Belysning 21/09 Eventuelt IKON-prosjektet Festningsbyen Bathavn Konklusjon pi! viktige saker behandlet i 2009: Skjl2Jtselsplanen - Sak 02/09 Trefellingen har gall eller planen ved god assistanse fra Park og Idrell. Flere treer i Gamlebyen kommer til a lide samme skjebne som de fire treerne, som allerede har blill felt. Det blir vurdert a selle av midler hvert eneste ar som skal ga til skjl2jtsel av treer. Nationale festningsverk har veert i kontakt med riksantikvaren i forbindelse med fredningsbestemmelsene. Belysning i Gamlebyen - Sak 05/09 Firmaene Luminator as og Zenisk presenterte for utvalget en ny belysning for Gamlebyen, som skal ivareta stedets unike kvalitet. Belysningen skal framheve og gi identitet til det historiske omradet pa en stilfull og estetisk mate. Omradet skal oppleves tydelig nar en oppholder seg i sentrum, eller ser mot Gamlebyen utenfra. Total Fase A eksklusiv MVA kr ,00. Oppf01gingssaker - Sak 06/09 samt orientering fra Per Svances, brannvesenet Brannsikring: Brann i trehusbebyggelsen er en av de stl2jrste trusler mot delle miljl2jet. Flere aktl2jrer sammen med gardeierne har gall sammen i et prosjekt for a bedre brannsikkerheten i den private delen av festningsbyen. Fire eiendommer har installert branncellegrensende gipsvegger pa

17 Saksnummer 2010/ / sine loft og har fatt eller vii fa utbetalt st0tte fra prosjektet. Det er na til sammen 19 eiendommer som har installert branncellebegrensende vegger. I deler av kvartal 7 er det installert et nytt aspirasjonssystem for branndeteksjon. Fredrikstad kommune stiller i reguleringsbestemmelsene krav om forskriftsmessig brannsikring ifm aile byggetiltak i Gamlebyen. I Fredrikstad har vi gjennom mange ar jobbet malbevisst for a planlegge og tilreltelegge en strukturert og kosteffektiv gjennomf0ring av brannsikringstiltak. Riksantikvaren har gilt tilsagn om 1 mill til brannsikring i Gamlebyen. Brannsikre vinduer i gavl kr Felles branndeteksjon Utvendige brannslanger " Brannskiller loft " Brannvarslingsdeteksjon portrom " Fredrikstad kommune har i planperioden 2009 til 2012 salt av kr til brannsikring av Gamlebyen hvert ar, noe som viser at delte arbeidel har h0y prioritet i kommunen. I aile byggesaker innhentes ultalelse bade fra brannsjefen og fylkeskonservaloren. Malseltingen er a begrense omfangel av en evenluell brann gjennom a: Tilreltelegge og st0lte gardeierne i deres brannsikringsarbeid. Brannvesenel har galt til innkj0p av en skjffirslukker. Utf0re de sikringstiltak som-riksanlikvaren har gilt Iilsagn IiI. Monlere 10rre vannlakesyslemer pa loft. Skillsaken - Sak 09/09 Dessverre er det sann at all oppf01ging av ulovligheter som ikke direkte bemrer liv og helse ma nedtones av budsjeltmessige grunner. Oppf01ging av ureglementerte skilt og reklame i Gamlebyen er satt til side for a kunne prioritere saksbehandling pa gebyrbelagte omri3der. Planutvalget sluttet seg i gar til aile frys- og innsparingstiltak for 2009 som ogsa innbefatter en slik prioritering. Gaardeierforeningen vii s0rge for at leietakerne blir orientert am retningslinjene for skill, reklame med mer. Retningslinjer for bruk og forvaltning av utend0rs arealer ifm arrangementer og aktiviteter i Gamlebyen - Sak 12/09 Retningslinjene ble utdelt pa m0te og gjelder fom Evaluering hvordan retningslinjene fungerer og eventuelt foresla endringer - er enna ikke blitt Utf0rt. Utleie av bygninger og utend0rs arealer foregar na gjennom Fetningsbyen, Opplev Fredrikstad og Park og Idrett. Det man 0nsker er en koordinator til a ta seg av disse oppgavene. Hvem skal ha ansvaret? Gjennomgang av sommerens arrangement "Manefestivalen"- Sak 16/09 Arrangementet var godt bes0kt og nye arenaer ble tatt i bruk. Det er forventet et overskudd slik at gammel gjeld kan nedbetales. Opprydningsarbeidet etter festivalen var ikke bra nok og tok alt for lang tid. Dette problemet vii bli ryddet opp i neste ar. Kongsten Fort - det gror igjen? - Sak 18/09 Saken ble deit opp i punkt a og b.

18 Saksnummer 2010/ / a) Del er delle oppfalninger om del gror igjen pa Kongslen Fort. Museel har mollall kr fra Kirke- og kullurdepartemenlel, delle er en ekslrabevilgning Iii sysselsellingslillak. Murene blir na rehabililert med kalkm0rtel. I juni br01 del ul brann i Provianlmagasinel som na vii bli rehabililert. a) Pa Isegran gror del derimol igjen, men her brukes sysselsellingsmidlene Iii Bindingsverksbygningene. Eventuelt - Sak 21/09 IKON-prosjeklet: IKON-prosjeklel er el Inlerreg.prosjekl mellom Danmark, Sverige og Norge. Kongslen, Isegran og Elingaard vitaliseres. Fredrikslad i 1700 er en del. Prosjeklleder er Ingar Gullormsen og prosjeklel skal ga over 3 ar. Feslningsbyen: En arena som disponeres av Nasjonale Feslningsverker, og som ogsa adminislrerer delle delprosjektet. Pr0ver a finne svar pa "Hvordan ulvikle en samarbeids-modell mellom ulike akl0rer pa kullurhisloriske arenaer". Balhavn: Forslagel om a elablere en gjeslehavn mellom Valerland og Gamlebyen, virker som om del ikke far seg gjennomfqlre. Med hilsen Kirslen HQlie Gudevold sekrelrer Vedlegg: 1 Budsjellkonlroll GBU 2009

19 19 1 FREDRIKSTAD KOMMUNE (2010) - Ar/Periode Iii;,: 'C~;'~""< :i'~_cj. Ansva.: KULTURUTVALGET Tjeneste: 1201 GAMLEBYUTVALGET 1115 MATVARER REPRESENTASJON/BEVERTNING O.L INVENTAR OG UTSTYR MERVERDIAVGIFT UTENFOR MVA-LOVEN KOMPENSASJON MOMS pal0pt I DRIFTSREGNSKAPET -0 0 Sum tjeneste: 1201 GAMLEBYUTVALGET 4 8 Sum ansvar: KULTURUTVALGET 4 8 TOTALT 4 8 2

20 20 j I j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j,j

21 21 FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: Dokumentnr.: L"penr.: Klassering: Saksbehandler: Dag Willien Eriksen MlZltebok Behandlet av M"tedato Utvalgssaksnr. Formannskapel Bystyret Etablering av golfanlegg pa Kongsten - Fredrikstad golfpark AS Radmannens innstilling Radmannen anbefaler formannskapet a gi slik innstilling til bystyret: 1. Golfanleggets f0rste 9 hull realiseres innfor rammen av de arealene som disponeres pr i dag. Arbeidet med leieavtaler knyttet til omliggende omrader som vii kunne innga ved utvidelse til en 18 hulls bane igangsettes etter ferdig reguleringsprosess. 2. Administrasjonen far i oppgave a overf0re leieavtalen med Kong Fredrik II golfbane til Fredrikstad golfpark AS med en tidsramme pa 40 ar. 3. Fredrikstad kommune garanterer for en eventuell tilbakebetaling av spillemidler i trad med de retningslinjer som gjelder fra departementet. 4. Fredrikstad kommune foretar den n0dvendige oppmaling og sammenf0yning av de ulike arealene f0r leieavtalen overf0res leietaker. 5. Fredrikstad kommune fastsetter grunnleien i etableringsperioden ( ) til kroner pr ar. Etter etableringsperioden legges gjeldende avtaler til grunn for leiesummene. Fredrikstad Formannskapets behandling : Radmann redegjorde for sp0rsmal fremmet av representanten Ingrid I. Willoch. Sp0rsmal og svar f01ger som eget notat til bystyrets m0te Representanten Jon-Ivar Nygard (Ap) fremmet pa vegne av AP. FrP slikt forslag: 1. Golfanleggets f0rste 9 hull realiseres innenfor rammen av de arealene som disponeres pr i dag. Fredrikstad kommune arbeider aktivt videre med a sikre restarealene for Golfparken sa raskt sam mulig. Arealene som vii kunne innga ved utvidelse til en 18 hulls bane leies ut til Fredrikstad Golfpark AlS. 2. Administrasjonen far i oppgave a overf0re leieavtalen med Kong Fredrik II golfbane til Fredrikstad golfpark AS med en tidsramme pa 40 ar. 3. Fredrikstad kommune garanterer for en eventuell tilbakebetaling av spillemidler i trad med de retningslinjer som gjelder fra departementet. 4. Fredrikstad kommune foretar den n0dvendige oppmaling og sammenf0yning av de ulike arealene f0r leieavtalen overfmes leietaker. 5. Fredrikstad kommune fastsetter grunnleieni etableringsperioden ( ) til kroner pr ar. Etter etableringsperioden legges gjeldende avtaler til grunn for

22 22 leiesummene. Betaling av leiesum i etableringsperioden utsettes. Leiesummen akkumuleres og tillegges med renteberegning i de 40 driftsarene. 6. Radmannen gis i oppdrag a komme tilbake med en sak med forslag til hvordan det videre arbeidet med Aktivitetsbyen Gamle Fredrikstad kan organiseres. Saken ma ta opp i seg grunntanken om offentlig-privat samarbeid og skissere videre fremdrift i arbeidet. Votering: Radmannens innstilling fikk 1 stemme (Pp) og fait. Forslag fremmet av Jon-Ivar Nygard ble vedtatt med 8 stemmer (Ap 3, FrP 4, Pp 1) mot 5 stemmer (H 2, V 1, KrF 1, SV 1). Formannskapets innstilling til bystyret: 1. Golfanleggets f",rste 9 hull realiseres innenfor rammen av de arealene sam disponeres pr i dag. Fredrikstad kommune arbeider aktivt videre med a sikre restarealene for Golfparken sa raskt sam mulig. Arealene sam vii kunne innga ved utvidelse til en 18 hulls bane leies ut til Fredrikstad Golfpark AlS. 2. Administrasjonen tar i oppgave a overf0re leieavtalen med Kong Fredrik II golfbane til Fredrikstad golfpark AS med en tidsramme pa 40 ar. 3. Fredrikstad kommune garanterer for en eventuell tilbakebetaling av spillemidler i trad med de retningslinjer sam gjelder fra departementet. 4. Fredrikstad kommune foretar den n0dvendige oppmaling og sammenf0yning av de ulike arealene f0r leieavtalen overf0res leietaker. 5. Fredrikstad kommune fastsetter grunnleien i etableringsperioden ( ) til kroner pr ar. Etter etableringsperioden legges gjeldende avtaler til grunn for leiesummene. Betaling av leiesum i etableringsperioden utsettes. Leiesummen akkumuleres og tillegges med renteberegning ide 40 driftsarene. 6. Radmannen gis i oppdrag a komme tilbake med en sak med forslag til hvordan det videre arbeidet med Aktivitetsbyen Gamle Fredrikstad kan organiseres. Saken ma ta opp i seg grunntanken am offentlig-privat samarbeid og skissere videre fremdrift i arbeidet. Sammendrag Fredrikstad Golfpark as har sendt et brev til kommunen og bedt am et samarbeid rundt etableringen av golfanlegget pa Kongsten. I brevet gj0r de rede for en del punkter sam man 0nsker hjelp av kommunen til a realisere. Herunder 0nsker de redusert leie, garantier ifm spillemidler og rabatter pa ulike gebyrer sam matte oppsta i byggeperioden. Realiseringen av ulike sider av Aktivitetsbyen Gamle Fredrikstad er viktig for utviklingen av Fredrikstad. Fredrikstad kommune har en anstrengt 0konomi, men man vii allikevel strekke seg langt i a fors0ke a etterkomme de 0nskene Fredrikstad Golfpark AS gir uttrykk for i sitt brev til Fredrikstad kommune. I denne saken gj0r kommunen rede for at man vii pata seg kostnadene ved oppmaling og sammenf0yning av arealene, bidra med redusert leiekostnad i etableringsfasen, og gi en garanti for spillemidler. Radmannen finner derimot ikke a kunne redusere gebyrer knyttet til saksbehandlingen da vilkarene for reduserte gebyrer ikke kan sees aforeligge, og en mer uhjemlet reduksjon av fastsatte gebyrer vii kunne skape en uheldig presedens, samt forskjellsbehandling.

23 23 Vedlegg 1 Brev fra Fredrikstad Golfpark AS til ordf0reren av Sp0rsmfll fra Ingrid I. Willoch og radmannens svar i FSK (til bystyrets behandling ) Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) Ingen Saksopplysninger Ved forsvarets nedtrapping av virksomhet pa 0stsiden pa begynnelsen av 2000-tallet ble det tall initiativ til a etablere "Aktivitetsbyen Gamle Fredrikstad"som et offentlig/privat samarbeid (OPS) for a utvikle og vitalisere de store omradene som ble ledigstilt fra forsvaret. Formalet var a fylle disse omradene med forskjellig typer aktiviteter, og gjennom delle utvikle Fredrikstad som destinasjon og turistmal. En utvikling og vitalisering av omradene skulle bidra til at Fredrikstad samlet sell vii fremsta som en mer allraktivkommune. Tiltakene skulle legge til relle for en langsiktig sikring av de eksisterende anlegg og samtidig legge grunnlaget for en brerekraftig utvikling innen turisme, reiseliv, naturopplevelse, idrell og annen tilknyttet virksomhet. Hovedelementene i utviklingen skulie blant annet vrere et golfanlegg og en oppgradering av sv0mmeaniegget pa Kongsten. Anleggene skulie bygge opp om Gamlebyen og Kongsten Fort som nasjonale minnesmerker og Byens Marker som kulturlandskap. Den kompakte formen ville ogsa gj0re det mulig for bes0kende a benytte flere av aktivitetstilbudene nar man f0rst var i omradet. Samlet skulle delle bidra til en brerekraftig 0konomi for Gamlebyen og 0vrige akt0rer pa 0stsiden. Etablering av en golfbane har hele tiden vrert et sentralt element i konseptet - aktivitetsbyen. Parallelt med delle har lokale private akt0rer gjennom en 1O-ars periode arbeidet med utviklingen av Fredrik II's Golfpark. Pr i dag har man gjennom forprosjektet kommet frem til at man starter med a etablere en 9 hullsbane, for dereller a fullf0re anlegget til en 18 hullsbane senere. En av hovedarsakene er at det i dagens marked ikke er mulig a fa til tilstrekkelig finansiering i det ordinrere finansmarkedet. Budsjellert investering for 9 f0rste hull villigge pa ca 9,0 mill. B0ckmann Eiendom As har, gjennom Fredrikstad Golfpark AS, sa langt sagt seg beredt til a stille med de vesentligste bidragene i denne fasen. Prosjektet er avhengig av a fa tildeling av spillmidler fra KKD for a kunne realisere planene. Det er mulig a s0ke om inntil 2 millioner kroner i st0lle for en 9 hulls bane. En eventuell utbetaling vii tidligst kunne komme i 2012, forutsall at bestemte forutsetninger er innfridd og at man politisk har prioritert anlegget i Fredrikstad. Et kommersielt selskap kan ikke s0ke spillemiddeltilskudd, men et aksjeselskap eller et allmennaksjeselskap kan vrere s0ker. I slike tilfelle stilles det noen viktige krav til selskapet. Det skal ikke foretas 0konomiske utdelinger (utbytte etc.) til eierne. Videre skal et eventuelt overskudd tilfalle idrellslige formal. Til slull er det krav om at man ved oppl0sning/avvikling skalla formuen tilfalle idrellslige formal. Fredrikstad Golfpark AS forutselles a oppfylle disse kravene. Fredrikstad Golfpark AS har gjennomf0rt flere m0ter med ordf0reren og andre politiske deltagere. Det er ogsa f0rt samtaler med personer fra kommunens administrasjon. I et notat har man fors0kt a oppsummere og kommunisere hva Fredrikstad Golfpark mener at Fredrikstad Kommune rna bidra med for a realisere en golfbane pa Kongsten. F01gende foresp0rsler er gjort rede for i notatet: Overf0ring av navrerende leieavtale med Golfklubben til Fredrikstad Golfpark AS Fredrikstad Golfpark AS er ell ideelt selskap. Delle er forutsetningen for senere tildeling av spillmidler fra KKD. Den gjeldende leieavtalen med golfklubben bes overf0rt til Fredrikstad Golfpark AS. Leieavtalen rna som f01ge av

24 24 spillemiddels0knaden vcere pa minimum 40 ar fra f0rste driftsar. Dvs nar anlegget er ferdig etablert. Inkludering av Odd H Lillebys arealer i leieavtale. I gjeldende reguleringsplan er Odd H Lillebys arealer knyttet inn i Kong Fredrik 11'5 golfbane. For a kunne realisere en 18 hulls bane er man helt avhengige av at Fredrikstad kommune bidrar til at dette arealet inkluderes i arealet som Fredrikstad Golfpark As skalleie fra Fredrikstad Kommune. Deling/sammenf0yning av arealer Selskapet ber om at Fredrikstad kommune forestar delle arbeidet i forkant av overf0ringen av leieavtalen til Fredrikstad Golfpark As. Man 0nsker at kostnader knyttet til denne prosessen ligger fullt og helt pa kommunens hand da dette er helt n0dvendig arbeider for a oppna en komplett og helhetlig leieavtale. Avgi garantier ifm tildeling av tippemidler for KKD Fredrikstad Kommune bes om a avgi garanti ifm tildeling av tippemidler fra KKD. I tillegg ber man om at kommunen forskutterer tippemidlene i paventa av tildeling fra departementet via fylkeskommunen. Gi rabatter pa eventuelle gebyrer i forbindelse med byggesak I den grad Fredrikstad kommune har anledning til a gi rabatter ifm byggesaker av spesiell karakter ber man om at dette blir gjort gjeldende for denne saken. H0ye kostnader fra kommunen vii bidra til at klubben far un0dvendig store etableringskostnader. Avsta fra grunnleie i etableringsperioden Ifm overf0ring/etablering av 40-arsavtale mellom Fredrikstad Kommune og Fredrikstad Golfpark AS pa leie av arealene til golfanlegg bes det om at Fredrikstad Kommune gir fritak for leie i etableringsperioden for golfanlegget. Dette vii etter planlagt fremdrift gjelde for 2010,2011 og Videre 0nskes det en trinnvis leiemodell hvor fullleiebelastning f0rst inntreffer nar klubben har nadd et medlemsniva som driftsmessig kan forsvare dette. Fredrikstad Golfklubb har fatt Kirke- og kulturdepartementets (KKDs) idrettsfunksjonelle forhandsgodkjenning av planen for golfanlegg pa Kongsten bestaende av en 18 hulls- og en 9 hulls golfbane. Planene er godkjent og gjelder i 2 ar fra denne dato. KKDs forhandsgodkjenning apner for a kunne s0ke om spillemiddeltilskudd, men KKD papeker at forhandsgodkjenning ikke gir garanti for tilskudd. Det kan s0kes om tilskudd til anlegget med fig. bel0p: 18 hulls golfbane: 1/3 av kostnadene, maks. 4 millioner kroner. 9 hulls golfbane: 1/3 av kostnadene, maks 2 millioner kroner. Korthullsbane: 1/3 av kostnadene, maks kroner. Det kan i tiiiegg s0kes om tilskudd til andre enheter i anlegget, som for eksempel idrettshus og vanningsanlegg. KKD har forhandsgodkjent golfanlegget for Fredrikstad Golfk/ubb. Dersom det er aktuelt at en annen utbygger (Fredrikstad Golfpark AS) skal overta utbyggingsansvaret vii dette matte godkjennes av KKD. Et kommersielt firma/selskap kan ikke s0ke spillemiddeltilskudd, men et aksjeselskap eller et allmennaksjeselskap kan vcere s0ker. I slike tilfelle stilles det krav til at det ikke skal foretas 0konomiske utdelinger (utbytte etc.) til eierne, at et eventuelt overskudd skal tilfalle idrettslige formal, og at man ved oppl0sning/awikling skalla formuen tilfalle idrettslige formal. Golfanlegget pa Kongsten er omtalt i Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Fredrikstad kommune, og prioritert i handlingsprogrammet i denne planen. Den er forel0pig ikke prioritert sa h0yt at den vii oppna finansiering de tre f0rste arene. KKD har nylig meldt at det i fremtiden ma paregnes lengre "ventetid" pa spillemidler pa grunn av flere s0knader

25 25 pa landsbasis, h0yere anleggskostnader og stagnasjon i inntekter fra pengespill. For er det forventet at ca 25 % av spillemiddels0knadene vii bli innvilget. 0konomiske konsekvenser Byggesaksomkostninger Iigger i st0rrelsesordenen kroner og gar til a dekke utgiftene ved saksbehandlingen. I tiiiegg vii det trolig tilkomme en kostnad pa ca kroner for oppmaling og tinglysning av malebrev. Ved full oppf01ging av gjeldende av1aler om leie i byggeperioden vil-grunnleien kunne komme pa inntil 1,5 millioner kroner avhengig av oppstartstidspunkt og tid til ferdigstillelse. Kommunen har i henhold til sine budsjetter mulighet til a legge grunnleien pa ca kroner for trearsperioden. Totalt 0nsker man at kommunen gjennom ulike tiltak gar inn med i overkant av 2 millioner kroner i prosjektet. I denne saken foreslas det at kommunen garanterer for spillemidlene, at man star for oppmaling og sammenf0yning i st0rrelsesordenen kroner, og at man reduserer grunnleien med kroner til totalt kroner i perioden Ansattes medbestemmelse Det er ikke gjennomf0rt dr0ftinger i denne saken. Vurdering Foresp0rslene omhandler i prinsippet tre hovedpunkter. 1. For det f0rste ber man om at kommunen sikrer det opprinnelig tiltenkte tomtearealet. som- inkluderer arealer som pr i dag eies av Odd H Lilleby, og at leieav1alen for disse arealene overf0res til Fredrikstad Golfpark AS. 2. Videre ber man om at kommunen sikrer grunnlaget for tildeling av tippemidler gjennom en garantert leietid pa 40 ar. Herunder er det 0nskelig at man garanterer for tippemidlene i trad med retningslinjene fra departementet. 3. Til slutt 0nsker man at kommunen gir rabatter pa de gebyrer og leiepriser som matte oppsta i etablerings- og byggeperioden. De ulike kravene vii aile pavirke kommunens 0konomi. Det har lenge ligget som en forutsetning for a ha plass til en 18 hulls golfbane at man ma ut0ke arealene noe ift det kommunalt eide arealet. Deler av Odd H Lillebys arealer er regulert til golf. Lilleby har, etter forhandlinger med kommunen, tatt initiativ til en reguleringsplan som regulerer deler av eiendommen til boligformal. Etter planen skulie den resterende delen (som er regulert til idrettsformal/golf) deretter innga som en del av golbanearealet. Det er ikke fremforhandlet endelig privatrettslig av1ale om leie/kj0p men det forventes at dette skalligge i samme prisleie som det kommunen tar for den resterende tomten. En privatrettslig avtale mellom grunneier og golfklubben medf0rer ingen gebyrer og er saledes a foretrekke. Det ma i sa fall inngas en minimumsavtale pa 40 ar for spillemiddels0knaden. I og med at det pagar et reguleringsarbeid er det naturlig for kommunen og Lilleby a avvente den endelige forhandlingen til dette foreligger. Det er ventet at planen behandles i planutvalget i mai for deretter a legges ut pa f0rstegangs offentlig h0ring. Man vii trolig f0rst ha en ferdig reguleringsplan ved arsskiftet avhengig av eventuelle innsigelser. Uavhengig av ekstraarealene er det inngatt en leieav1ale knyttet til kommunens tomt. Det at kommunen inngar en leieav1ale pa 40 ar muliggj0r s0knad om tippemidler. Rent praktisk burde det ikke vrere problematisk a overf0re det leieforholdet til Fredrikstad Golfpark AS, men dette ma sjekkes opp mot departementet ifm forhandsgodkjenningen. Det er pr i dag lang k0 i Fredrikstad for a fa tildelt spillemidler. Flere anlegg har statt pa listen noen ar og

26 26 forventer a fa endelig finansiering over de kommende ars bevilgninger. Det er opp til kulturutvalget a prioritere dette i den arlige spillemiddelsaken. Man kan ved bygging av en 9 hulls bane fa tildelt inntil 2 millioner kroner i stette, men selv ved tildeling av spillemidler kan utbyggerne av golfbanen matte regne med mellomfinansiering over en periode pa flere ar. Golfanleggets plassering pa kommunens prioriteringsliste vii ha betydning for nar spillemidler bevilges av fylkeskommunen. Byggesaksgebyrene og kostnadene for oppmaling og tinglysning av malebrev vii for golfbane og drivingrange komme pa ca kroner. Rabatt pa byggesaksgebyrer og tinglysning er i utgangspunktet en prinsippsak hvor man kan etablere en uheldig presedens. Det er derimot rimelig a anta at man fra kommunens side leier ut arealer hvor oppmalingsog sammenfeyningskostnadene er tatt fer leietaker overtar arealene. Delle tilsier at man fra leietakers side ma forvente a betaie byggesaksgebyrer og offentlige avgifter i sterrelsesordenen til kroner. Leiepris for arealene i de tre aktuelle arene vii kunne komme pa inntil 1,6 millioner kroner. Avhengig av oppstartstidspunktet for golfanlegget vii Fredrikstad kommune, med bortfall av grunnleie, fa et inntektstap pa et sted mellom kroner og 1,5 millioner kroner i byggeperioden. Arealet er todelt og omfaller en del som kommunen selv har eid og en del som er ervervet fra forsvaret. De ulike omradene er pr i dag ulikt priset men leieprisen skal ved ferdigbygd anlegg vrere Iik for hele omradet. Hvis byggearbeidet ikke blir realisert, vii kommunen fa et inntektstap pa ca kroner over de tre aktuelle arene som felge av at all leie bortfaller. I Iys av dette er det fra kommunens side aktuelt a opprellholde en lavere leie gjennom byggeperioden. Delle gir grunnlag for a redusere grunnleien med kroner slik at leien blir pa 800:000 kroner. over tre ar.

27 27 VeAl. 1 Til Fredrikstad Kommune v/ordfl/lrer e FREDRIKSTAD KOMMUNE Mottatt av Kommunearkivet 26 MARS 2010, Saksnr.: 02010/ L( q ](., UTVIKLING AVFREDRIKSTAD SOM DESTINASjON - AKTIVITETSBYEN GAMLE FREDRIKSTAD Bakgrunn Ved forsvarets nedtrapping av virksomhet pol IIlstsiden pol begynnelsen av 200C}-tallet ble det tatt initiativ til aetablere et offentlig/privat samarbeid(ops) for autvikle og vitalisere de store omroldene som ble ledigstilt fra forsvaret. "Aktivitetsbyen Gamle Fredrikstad" ble vlsjonen kalt.. Grunntanken var at ved afylle disse omroldene med forskjellig typer aktiviteter ville det utvikle Fredrikstad som destinasjon og turistmoll. En utvikling og vitalisering av disse omradene ville ogsol bidra til at Fredrikstad samlet sett ville fremsta som en mer attraktiv kommune abosette seg i. Disse tiltakene skulle skape grunnlag for en langsiktig sikring av de eksisterende anlegg og samtidig legge grunnlaget for en b<erekraftig utvikling innen turisme, reiseliv, naturopplevelse, idrett og annen tilknyttet virksomhet. Hovedelementene i utviklingen skulle v<ere et golfanlegg, ridepark, oppgradering av svlllmmeanlegget pa Kongsten, bueskytteranlegg, skytebaner, tennisbaner, skianlegg, sklilytebaner mm. Anleggene skulle bygges opp om Gamlebyen og Kongsten Fort som nasjonale minnesmerker og Byens Marker som kulturlandskap. Det var lagt opp til utstrakt samlokalisering av anleggene for asenke arealbruken, investeringene og driftskostnadene. Den kompakte formen ville ogsol gjlllre det mulig for beslilkende a benytte fjere av aktivitetstilbudene nolr man flllrst var i omroldet. Samlet sku lie dette bidra til en b<erekraftig IIlkonomi. Private aktlilrers bidrag til realisering av Aktivitetsbyen Gamle Fredrikstad BlIlckmann Eiendom AS, som eies av Gunnars SBlIlckmann og Edgar BlIlckmann med familie, er en aktlllr som hovedsakelig driver med utvikling og utleie av eiendom, flllrst og fremst i Fredrikstad. De eier og driver blant annet City Hotell Fredrikstad AS (Rica City Hotell). 1

28 28 Familien ilnsker avrere en bidragsyter til realisering av elementer av Aktivitetsbyen Gamle Fredrikstad for pa den maten a"gi noe" til byens utvilkling. I denne sammenhengen vii de dempe vanlige forretningsmessige krav til avkastning. Fredrikstad MotelJ og Camping I 2008 ble det investert ca kr 8.0 mill gjennom oppgradering av campingdelen av Fredrikstad Motell og Camping med bla bygging av 12 nye turisthytter. Det er planlagt ytterligere 13 nye hytter i lilpet av Budsjettert investering er pa ca 6,0 mill. Ililpet av 2010 er det planlagt vedlikehold av selve motellet pa minimum kr 2,5 mill, forutsatt at det oppnas enighet om det videre samarbeidet med kommunen. Ved realisering av Kong Fredrik 11'5 golfpark vii det kunne komme ytterligere investeringer i motellet pa ca kr 6,0 mill ved etablering av garderober og fasiliteter knyttet til golfklubbens drift. Dette vii gi en samlet investeringsramme for Fredrikstad Motell og Camping pa ca 22 mill som Bilckmann Eiendom AS vii finansiere gjennom egenkapital og lante midler. Kong Fredrik lj Golfbane Lokale private aktilrer har gjennom en drily lq-ars periode arbeidet med utviklingen av Fredrik 11'5 Golfpark. Bla antikvariske hensyn til hvordan forterrenget til Kongsten Fort kan utvikles, har bidratt til at dette vii gi en flott vitalisering av omradet. Av forskjellige arsaker som ikke direkte ligger pa de private utviklernes hender, ble reguleringsplanen for omradet sterkt forsinket. Dette har pmilrt Fredrikstad Golfpark AS store ekstrakostnader. Blant annet har man blitt belastet med leie av omradene fra Fredrikstad kommune i fjere ar uten mulighet a oppna driftsinntekter. Fra 2004 til na utgjilr disse tilsammen ca 6,0 mill. B0ckmann Eiendom AS, med Gunnar S Bilckmann, i spissen har i den senere tid engasjert seg sterkt i a realisere Fredrik II Golfpark. B0ckmann AS og selskaper tilknyttet Roar S Edvardsen star per i dag som de viktigste akt0rene for a fa realisert planene. B0ckmann Eiendom AS vii selv sta for bygging av servicebygg pa driving range med n0dvendig driftsutstyr, budsjettert til ca 3,0 mill. Budsjett for bygging av selve Driving Rangen er pa 2,0 mill. Videre vii det komme betydelige kostnader til n0dvendig maskinpark til drift av banen. Vi har gjennom forprosjektet kommet frem til at vi i denne omgang kun far anledning til a bygge de 9 f0rste hullene av hovedbanen, alternativt ~hullsbanen. Dette skyldes blant annet at det ikke har a Iykkes innga avtale med Odd H Lilleby om leie av hans arealer til bruk for golfbane. Det er ikke i dagens marked mulig a fa til finansiering i det ordinrere finansmarkedet. Budsjettert investering fo'r 9 f0rste hull villigge pi! ca 9,0 mill. 2

Saksnr.: 2010/116 Dokumentnr.: 42 Løpenr.: 57405/2011 Dato: 10.05.2011 Sb: Rigmor Huth/Marit Hexeberg Klassering: 033 FREDRIKSTAD KOMMUNE ELDRERÅDET

Saksnr.: 2010/116 Dokumentnr.: 42 Løpenr.: 57405/2011 Dato: 10.05.2011 Sb: Rigmor Huth/Marit Hexeberg Klassering: 033 FREDRIKSTAD KOMMUNE ELDRERÅDET FREDRIKSTAD KOMMUNE SEKSJON FOR OMSORG OG SOSIALE TJENESTER Saksnr.: 2010/116 Dokumentnr.: 42 Løpenr.: 57405/2011 Dato: 10.05.2011 Sb: Rigmor Huth/Marit Hexeberg Klassering: 033 FREDRIKSTAD KOMMUNE ELDRERÅDET

Detaljer

Møteprotokoll Eldrerådet

Møteprotokoll Eldrerådet FREDRIKSTAD KOUNE øteprotokoll Eldrerådet øtedato: Tirsdag 03.03.2009, Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 11:50 øtested: Fredrikstad rådhus, møterom oum, 4. etg Fra til saksnr.: 3/09 9/09 REPRESENTANTER

Detaljer

Møteprotokoll Eldrerådet

Møteprotokoll Eldrerådet FREDRIKSTAD KOUNE øteprotokoll Eldrerådet øtedato: Tirsdag 09.12.2008, Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 11:00 øtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt. 16, 4. etg, møterom Gutzeit Fra til saksnr.: 18/08-20/08

Detaljer

Møteprotokoll Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Møteprotokoll Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtedato: 17.08.2010, Tidspunkt: fra kl. 12:15 til kl.13:30 Møtested: Fredrikstad rådhus, møterom Østfold Fra til saksnr.:

Detaljer

Møteprotokoll Eldrerådet

Møteprotokoll Eldrerådet FREDRIKSTAD KOUNE øteprotokoll Eldrerådet øtedato: Tirsdag 21.09.2010, Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 10:30 øtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt 16, 4. etg, møterom Gutzeit Fra til saksnr.: 18/10

Detaljer

Møteprotokoll Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Møteprotokoll Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne FREDRIKSTAD KOUNE øteprotokoll Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne øtedato: 03.03.2009, Tidspunkt: fra kl. 12:30 til kl. 15:10 øtested: Fredrikstad rådhus, møterom Isegran Fra til saksnr.: 2/09

Detaljer

Møteprotokoll Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Møteprotokoll Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne REDRIKSTAD KOUNE øteprotokoll Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne øtedato: 14.10.2008, Tidspunkt: fra kl. 12:15 til kl. 14.15 øtested: redrikstad rådhus, møterom Hauge ra til saksnr.: 16/08 17/08

Detaljer

Møteprotokoll Eldrerådet

Møteprotokoll Eldrerådet øteprotokoll Eldrerådet øtedato: Tirsdag 01.03.2011, Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 10:25 øtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt 16, møterom Bastionen, 5 etg Fra til saksnr.: 8/11 13/11 REPRESENTANTER

Detaljer

Møteprotokoll Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Møteprotokoll Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne FREDRIKSTAD KOUNE øteprotokoll Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne øtedato: 25.05.2010, Tidspunkt: fra kl. 12:15 til kl.14:35 øtested: Fredrikstad rådhus, møterom oum Fra til saksnr.: 10/05-12/05

Detaljer

Møteprotokoll Eldrerådet

Møteprotokoll Eldrerådet FREDRIKSTAD KOUNE øteprotokoll Eldrerådet øtedato: Tirsdag 20.04.2010, Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 10:40 øtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt. 16, 4. etg, møterom Gutzeit Fra til saksnr.: 03/10

Detaljer

Bystyret. Vedlagt f0lger: Tilleggsreferatsak: RS 10/10 og 11/10: Arsrapporter 2009 til Bystyret til orientering

Bystyret. Vedlagt f0lger: Tilleggsreferatsak: RS 10/10 og 11/10: Arsrapporter 2009 til Bystyret til orientering Bystyret M0tested: Bystyresalen, Gamlebyen Tidspunkt: 09.09.2010 kl. 17:00 Det vises til tidligere utsendt innkalling med saksdokumenter. Vedlagt f0lger: Tilleggsreferatsak: RS 10/10 og 11/10: Arsrapporter

Detaljer

Møteprotokoll Eldrerådet

Møteprotokoll Eldrerådet øteprotokoll Eldrerådet øtedato: Tirsdag 12.4.2011, Fredrikstad rådhus, Nyggardsgt. 16, rom Hauge Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl 10:45 øtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt 16, møterom Bastionen, 5

Detaljer

Møteprotokoll Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Møteprotokoll Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne øteprotokoll Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne øtedato: 30.08.2011, Tidspunkt: fra kl. 12:15 til kl. 14:05 øtested: redrikstad rådhus, møterom Hauge ra til saksnr.: 21/11 24/11 REPRESENTANTER

Detaljer

Møteprotokoll Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Møteprotokoll Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne øteprotokoll Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne øtedato: 24.05.2011, Tidspunkt: fra kl. 12:15 til kl. 13:40 øtested: Fredrikstad rådhus, møterom Nygaard Fra til saksnr.: 17-20 REPRESENTANTER ØTT

Detaljer

Møteinnkalling Felles formannskap/planutvalgsmøte

Møteinnkalling Felles formannskap/planutvalgsmøte Møteinnkalling Felles formannskap/planutvalgsmøte Møtested: Rådhuset, Nygaardsgt.16, møterom formannskapssalen Tidspunkt: 27.05.2010 kl. 09:00 Felles: 0900-1130: Kommuneplanens samfunnsdel: visjon og statusbeskrivelse

Detaljer

Møteinnkalling Eldrerådet

Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Eldrerådet Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt. 16, 4. etg, møterom Gutzeit Tidspunkt: Tirsdag 26.05.2009 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Marit Hexeberg, telefon 69 30 61 05,

Detaljer

Vedlagt følger: Formannskapets innstilling i sak 110/11. Tilleggssak: 111/11 Referatsak: (Hastevedtak fra FSK 13.10.11) Bystyret

Vedlagt følger: Formannskapets innstilling i sak 110/11. Tilleggssak: 111/11 Referatsak: (Hastevedtak fra FSK 13.10.11) Bystyret Bystyret Møtested: Bystyresalen, Gamlebyen Tidspunkt: Torsdag 20. oktober kl. 17:00 Det vises til tidligere utsendt innkalling med saksdokumenter. Vedlagt følger: Formannskapets innstilling i sak 110/11

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 25.03.2010, Tidspunkt: fra kl. 16:00 til kl. 16:30 Møtested: Bystyresalen, Gamlebyen (ekstramøte) Fra til saksnr.: 50/10-52/10 Frammøteliste MEDLEMMER

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 04.11.2010, Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl 11:00. Møtested: Rådhuset, Nygaardsgaten 16, formannskapssalen Fra til saksnr.: 145/10-152/10 Frammøteliste MEDLEMMER MØTT

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad Møtested: Trøgstad kommune, møterom Havnås Tidspunkt: 19.05.2014 kl. 17:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet

Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet Møtested: Skiptvet kommune, møterom Lund Tidspunkt: 28.05.2014 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post iokus@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling for Eldrerådet. Saksliste

Møteinnkalling for Eldrerådet. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 27.10.2014 Møtested: Trøgstadheimen bo- og servicesenter Møtetid: 10:00 Møteinnkalling for Eldrerådet Forfall meldes til telefon 99 59 09 02. Varamedlemmer møter bare etter nærmere

Detaljer

REVIDERT SAMARBEIDSAVTALE T0NDERGARDSKOLE

REVIDERT SAMARBEIDSAVTALE T0NDERGARDSKOLE REVIDERT SAMARBEIDSAVTALE T0NDERGARDSKOLE 1.1 T0ndergard skole er en interkommunal skole med internat, etablert med hjemmel i opplreringsloven 13.1, og Kommuneloven 27. 1.2 Skolens formal er a gi opplrering

Detaljer

Tilleggssak: 18/13 Søknad om fritak fra politisk verv Øistein Lie (KrF)

Tilleggssak: 18/13 Søknad om fritak fra politisk verv Øistein Lie (KrF) Bystyret Møtested: Bystyresalen, Gamlebyen Tidspunkt: Torsdag 14. mars 2013 kl. 17:00 Det vises til tidligere utsendt innkalling med saksdokumenter. Vedlagt følger: Formannskapets innstilling i sakene

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møtested: Rakkestad kommune, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 07.05.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post

Detaljer

OBS: Vi møtes kl. 11.00 i Formannskapssalen, 2. etg.

OBS: Vi møtes kl. 11.00 i Formannskapssalen, 2. etg. Møteinnkalling Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Fredrikstad rådhus, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 11.11.2008 kl. 11:00 Eventuelle forfall meldes til Randi Nordskog, telefon

Detaljer

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 TILLEGGSSAKSLISTE Formannskapet Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via

Detaljer

Samarbeidsavtale om areal- og transportutvikling i Nedre Glomma 01.07.2011-30.06.2016

Samarbeidsavtale om areal- og transportutvikling i Nedre Glomma 01.07.2011-30.06.2016 Saksnr.: 2010/8957 Dokumentnr.: 9 Løpenr.: 62029/2011 Klassering: N00 Saksbehandler: Trine Huitfeldt Nygaard Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 09.06.2011 83/11 Bystyret 16.06.2011

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møtested: Rømskog kommune, møterom Gml Spisesal Tidspunkt: 05.05.2015 kl. 09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Christina Wolan SP Ingrid Melhus SP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Christina Wolan SP Ingrid Melhus SP Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 20.04.2009 Hovedutvalg Natur 3. etasje, Inderøyheimen Tidspunkt: 08:30-13.30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Anita Axelsson SP

Detaljer

ARBEIDERPARTIET 1. Per-Kristian Hansen, nestleder M 2. Marit Hasselgård F Wenche Dahlen (AP) 3. Bjørn Roger Hansen F Frank Søraa (AP)

ARBEIDERPARTIET 1. Per-Kristian Hansen, nestleder M 2. Marit Hasselgård F Wenche Dahlen (AP) 3. Bjørn Roger Hansen F Frank Søraa (AP) FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget Møtedato: Torsdag 30.08.2007 Tidspunkt: fra kl. 17:30 til kl. 19:30 Møtested: Holmen eldresenter, Seierstensgt. 2, møterom kantina Fra til saksnr.:

Detaljer

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Strategiplan Omsorg -2030

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Strategiplan Omsorg -2030 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 144 Arkivsaksnr: 2012/4285-1 Saksbehandler: Lars Eirik Nordbotn Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Ungdomsrådet Komite

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utvalg: Eldrerådet Møtested: Formannskapssalen Dato: 06.12.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Rolv Sverre Fostervold Leder Øyvind Wæraas Nestleder Dagfinn Ripnes

Detaljer

Møteprotokoll Teknisk utvalg

Møteprotokoll Teknisk utvalg øteprotokoll Teknisk utvalg øtedato: 31.05.2011, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 19:30 øtested: Tomteveien 30, møterom Dampskipsbryggen Fra til saksnr.: PS 32/11 PS 38/11 REPRESENTANTER ØTT VARAREPRESENTANTER

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Berg kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Mefjordvær samfunnshus Møtedato: 23.01.04 Tid: 10.00 18.00 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Trond Abelsen, Siv Wilsgård, Wivi

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 18.10.2010 Tid: Kl. 18.00 22.30. Rune Selj og Eva Røise.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 18.10.2010 Tid: Kl. 18.00 22.30. Rune Selj og Eva Røise. Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 18.10.2010 Tid: Kl. 18.00 22.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Alle unntatt

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 13.10.2011, Tidspunkt: fra kl. 16:30 til kl 17:50 Møtested: Rådhuset, Nygaardsgaten 16, møterom Fra til saksnr.: 141/11 147/11 Frammøteliste MEDLEMMER MØTT VARAMEDLEMMER

Detaljer

GARANTISTILLELSE FLERBRUKSHALLEN AS

GARANTISTILLELSE FLERBRUKSHALLEN AS GARANTISTILLELSE FLERBRUKSHALLEN AS Arkivsaksnr.: 14/2881 Arkiv: 256 Saksnr.: Utvalg Møtedato 148/14 Formannskapet 16.09.2014 / Kommunestyret Forslag til vedtak: 1. Ringerike kommune garanterer med selvskyldnergaranti

Detaljer

Møteprotokoll Teknisk utvalg

Møteprotokoll Teknisk utvalg FREDRIKSTAD KOUNE øteprotokoll Teknisk utvalg øtedato: 16.09.2009, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 19.00 øtested: Tomteveien 30, møterom Dampskipsbrygga Fra til saksnr.: 44/09-50/09 REPRESENTANTER ØTT

Detaljer

Prosjektplan for kommunereformen - Fase 1: Utredning Fredrikstad kommune

Prosjektplan for kommunereformen - Fase 1: Utredning Fredrikstad kommune Saksnr.: 2014/20534 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 200546/2014 Klassering: 145 Saksbehandler: Hege Marie Edvardsen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.01.2015 4/15 Bystyret 05.02.2015

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Hobøl

Møteinnkalling Kontrollutvalget Hobøl Møteinnkalling Kontrollutvalget Hobøl Møtested: Hobøl kommune, møterom 1 Tidspunkt: 20.05.2014 kl. 15:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post iokus@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG [~ (~)[~)~ Sosial-, helse- og ~

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG [~ (~)[~)~ Sosial-, helse- og ~ FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG [~ (~)[~)~ Sosial-, helse- og ~ SA~KOMMUNE fit MARS 2006 Deres ref: Vår dato: 22.02.2006 SaJ~sbeJ~andJer:Kirsti K. MØrkVCd Vår ref: 2006/618 Aikivnr: 731.0 Helse- og omsorgsdeparteinentet

Detaljer

Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget

Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget Møtedato: Torsdag 27.05.2010, Tidspunkt: fra kl. 18:00 til kl. 21:20 Møtested: Åpen omsorg Holmen (Holmen eldresenter) - Seierstensgt 2 Fra

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 08/2457 SAMLET SAKSFRAMSTILLING AVTALE OM GRUNNERVERV FOR KUNSTGRESSBANE PÅ MÅNA, GNR. 22, BNR. 1 Saksbeh.: Hans Petter Rognes Arkivkode: GNR 22/1 Saksnr.: Utvalg Møtedato 34/09 Formannskapet

Detaljer

Møteprotokoll Kulturutvalget

Møteprotokoll Kulturutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Kulturutvalget Møtedato: 06.01.2010, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl.20:00 Møtested: Lykkeberg, Formannskapssalen Fra til saksnr.: 1/10 3/10 Frammøteliste REPRESENTANTER

Detaljer

Utvalg: Møtested: Musikkrom - 2.etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 22.10.2009 Tid: 11:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Musikkrom - 2.etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 22.10.2009 Tid: 11:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Musikkrom - 2.etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 22.10.2009 Tid: 11:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Snorre Sundquist Medlem AP John Wahl Medlem AP Frank Hansen

Detaljer

Møteinnkalling Oppvekstutvalget

Møteinnkalling Oppvekstutvalget Møteinnkalling Oppvekstutvalget Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt. 16, møterom Gutzeit Tidspunkt: Onsdag 20.10.2010 kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til Solveig Finstad, telefon 69 30 61 87,

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Spydeberg

Møteinnkalling Kontrollutvalget Spydeberg Møteinnkalling Kontrollutvalget Spydeberg Møtested: Spydeberg kommune, møterom Kommunestyresalen Tidspunkt: 30.04.2014 kl. 13:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60 /908 55

Detaljer

Birkenes kommune. Saksframlegg. Årsbudsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019

Birkenes kommune. Saksframlegg. Årsbudsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 Birkenes kommune Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato Arbeidsmiljøutvalget PS 053/15 Formannskapet PS 02.12.2015 125/15 Kommunestyret PS 17.12.2015 060/15 Tjenesteutvalget PS 30.11.2015 003/15 Fellesråd

Detaljer

Fauske Kommune ELDRERÅDET

Fauske Kommune ELDRERÅDET Møteprotokoll Fauske Kommune ELDRERÅDET Møtedato: 30.10.2013 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 026/13-029/13 Møte nr: 6/2013 Til kl. 12:25 Møtested: Fauske eldresenter TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar

Detaljer

Mandal Eldreråd. Årsmelding 2011. Personlige varamedlemmer: Ivar Hermansen, - nestleder/sekretær Berit Løyning (flyttet fra byen i 2011)

Mandal Eldreråd. Årsmelding 2011. Personlige varamedlemmer: Ivar Hermansen, - nestleder/sekretær Berit Løyning (flyttet fra byen i 2011) Mandal Eldreråd Årsmelding 2011 Oversikt over rådets medlemmer: Medlemmer: Personlige varamedlemmer: Bjørg Johannessen, - leder Thorleiv Anda Unni Fredrikke Hald Anne Lise Berg Bentsen Ivar Hermansen,

Detaljer

Protokoll fra møte i Eldrerådet 22.04.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Møterom 212 Møtedato: 22.04.2013 Tid: 10:15 12:00

Protokoll fra møte i Eldrerådet 22.04.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Møterom 212 Møtedato: 22.04.2013 Tid: 10:15 12:00 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Eldrerådet 22.04.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Møterom 212 Møtedato: 22.04.2013 Tid: 10:15 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Spillemidler 2013. Obligatorisk seminar for alle som planlegger å søke spillemidler til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg

Spillemidler 2013. Obligatorisk seminar for alle som planlegger å søke spillemidler til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg Spillemidler 2013 Obligatorisk seminar for alle som planlegger å søke spillemidler til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg Program 18:00 Velkomst, kaffe / frukt 1810 Spillemiddelprosessen v/ Idrettskonsulent

Detaljer

Vedlagt følger: Formannskapets innstilling i sakene 70/16 73/16

Vedlagt følger: Formannskapets innstilling i sakene 70/16 73/16 Bystyret Møtested: Tidspunkt: Bystyresalen, Gamlebyen Torsdag 16.06.16 kl. 09:00 16:00 og fredag 17.06.16 fra kl. 09:00 Det vises til tidligere utsendt innkalling med saksdokumenter. Vedlagt følger: Formannskapets

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Råd for likestilling for funksjonshemmede

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Råd for likestilling for funksjonshemmede Protokoll Sted: Femunden Dato: 01.09.2011 Kl 10.00 14.00 Til stede: Maj C Stenersen Lund (leder) Terje Hoffstad (nestleder) Jan Pallin Oddny Høgalmen Hans L Tynnerstedt Torgeir Andersen Mats Odden-Mæleng

Detaljer

Planprogram for revidering av. plan for idrett og fysisk aktivitet 2014-2017. Smøla kommune. - Øy i et hav av muligheter

Planprogram for revidering av. plan for idrett og fysisk aktivitet 2014-2017. Smøla kommune. - Øy i et hav av muligheter Planprogram for revidering av plan for idrett og fysisk aktivitet 2014-2017 Smøla kommune - Øy i et hav av muligheter Innhold 1. Innledning... 3 2. Generelt om planprogrammet... 4 2.1 Om planprogrammet...

Detaljer

FREDRIKSTAD KOMMUNE. Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget. Merknader. Hovedutskrift er sendt til. Antall stemmeberettigede fremmøtte 9 av 9.

FREDRIKSTAD KOMMUNE. Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget. Merknader. Hovedutskrift er sendt til. Antall stemmeberettigede fremmøtte 9 av 9. FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget Møtedato: Torsdag 17.04.2008, Tidspunkt: fra kl. 18:00 til kl. 20:00 Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt. 16, 4. etg, møterom Gutzeit Fra

Detaljer

ENGERDAL KOMMUNE. Møteinnkalling

ENGERDAL KOMMUNE. Møteinnkalling ENGERDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Engerdalshallen Dato: 06.04.2016 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes snarest på tlf. 62 45 96 07, eventuelt mobiltlf.

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.04.2015 Fra kl. 11:00 Til kl. 13:00 inklusiv arbeidsmøte Fra saknr.: 58/15 Til saknr.: 72/15 Av utvalgets

Detaljer

Fauske Kommune ELDRERÅDET

Fauske Kommune ELDRERÅDET Møteprotokoll Fauske Kommune ELDRERÅDET Møtedato: 19.04.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 017/12-020/12 Møte nr: 4/2012 Til kl. 13:00 Møtested: Fauske eldresenter TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 28.02.2011 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 011/11-022/11 Møte nr: 2/2010 Til kl. 13:10 Møtested: Adminstrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Saksbehandler: Pål Nygård Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 09/1017. Formannskapet 12.05.2009 Kommunestyret 12.05.2009

Saksbehandler: Pål Nygård Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 09/1017. Formannskapet 12.05.2009 Kommunestyret 12.05.2009 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Nygård Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 09/1017 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 12.05.2009 Kommunestyret 12.05.2009 KOPERVIK IDRETTSLAG - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN

Detaljer

PROTOKOLL. Randaberg kommune. Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtedato: 08.06.2009 Møtested: Kommunestyresalen.

PROTOKOLL. Randaberg kommune. Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtedato: 08.06.2009 Møtested: Kommunestyresalen. Randaberg kommune PROTOKOLL Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtedato: 08.06.2009 Møtested: Kommunestyresalen Til stede: Medlemmer: Tone Edvardsen (SAFO), leder Bernt Egel Goa (Randaberg

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Helsehus i Spania Arkivsaksnr.: 09/12664. Forslag til innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. Helsehus i Spania Arkivsaksnr.: 09/12664. Forslag til innstilling: Saksframlegg Helsehus i Spania Arkivsaksnr.: 09/12664 Forslag til innstilling: 1. Rådmannen foreslår at Bystyret opprettholder leieavtalen med stiftelsen Peder Morset Eiendom A.S 2. 12 helsehusplasser

Detaljer

Møteprotokoll Teknisk utvalg

Møteprotokoll Teknisk utvalg FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Teknisk utvalg Møtedato: 28.02.2008, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 17:30 Møtested: Tomteveien 30, møterom Dampskibsbrygga Fra til saksnr.: 8/08 11/08 REPRESENTANTER

Detaljer

Møteinnkalling Kulturutvalget

Møteinnkalling Kulturutvalget Møteinnkalling Kulturutvalget Møtested: Lykkeberg, Formannskapssalen Tidspunkt: 06.01.2010 kl. 17:00 Sakskart: Orientering Jul i Gamlebyen. side. PS 1/10 Protokoll fra møte i Kulturutvalget 9. desember

Detaljer

Ekstra Møteinnkalling

Ekstra Møteinnkalling HARSTAD KOMMUNE Ekstra Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtedato: 18.07.2011 Møtested: Rådhus IA, Formannskapssalen Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter

Detaljer

Formannskapets møterom, Nesset kommunehus

Formannskapets møterom, Nesset kommunehus Nesset kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 08.12.2015 Tidspunkt: 09:00 13:00 Utvalg for helse og omsorg Formannskapets møterom, Nesset kommunehus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE ELDRERÅDETS ÅRSRAPPORT 2000

AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE ELDRERÅDETS ÅRSRAPPORT 2000 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE ELDRERÅDETS ÅRSRAPPORT 2000 1 MANDAT Det fylkeskommunale eldrerådet skal være et rådgivende organ for fylkeskommunen, og skal ha til behandling alle saker som gjelder levekårene

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 15/1829-21 Arknr.: H41 &40 Saksbehandler: Ingvild Belck-Olsen BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 4/16 08.02.2016 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 4/16 08.02.2016

Detaljer

Forslag til detaljregulering/endring for Omberg Rolvsøy Utlegging til offentlig ettersyn og høring Forslagstiller: Gulli og Gunnar Saxegaard

Forslag til detaljregulering/endring for Omberg Rolvsøy Utlegging til offentlig ettersyn og høring Forslagstiller: Gulli og Gunnar Saxegaard Saksnr.: 2011/20302 Dokumentnr.: 12 Løpenr.: 127465/2012 Klassering: OMBERG Saksbehandler: Torill Nilsen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 13.12.2012 102/12 Forslag til detaljregulering/endring

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Arktisk kultursenter, Magnus Larsensalen Dato 28.11.2011 Tid: 09:00 14:30 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Ronny Holm Leder AP Tom

Detaljer

Revidert handlingsplan 2016-2019 og budsjett 2016 for Fredrikstad kommune

Revidert handlingsplan 2016-2019 og budsjett 2016 for Fredrikstad kommune Saksnr.: 2015/9674 Dokumentnr.: 11 Løpenr.: 182976/2015 Klassering: 124 Saksbehandler: Yvonne Meidell Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 19.11.2015 159/15 Bystyret 03.12.2015 120/15

Detaljer

Samlet saksfremstilling

Samlet saksfremstilling STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 144 Arkivsaksnr: 2009/2654-3 Saksbehandler: Lars Eirik Nordbotn Samlet saksfremstilling Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 34/10 18.03.2010 Kommunestyret 24/10 25.03.2010

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møtested: Aremark kommune, møterom Kommunestyresalen Tidspunkt: 21.05.2014 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384,

Detaljer

Høringsuttalelse fra Fredrikstad kommune til Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Vannregion Glomma

Høringsuttalelse fra Fredrikstad kommune til Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Vannregion Glomma Østfold fylkeskommune Vannregionmyndigheten for Glomma Postboks 220 1702 SARPSBORG Deres referanse Vår referanse Klassering Dato 2010/8218-52-156931/2012-PEHL M10 14.12.2012 Høringsuttalelse fra Fredrikstad

Detaljer

Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget

Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget Møtedato: Torsdag 15.10.2009 Tidspunkt: fra kl. 18:00 til kl. 21:05 Møtested: Solliheimen sykehjem, Ulvedalen 2 C, møterom kantina Fra til saksnr.:

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Askim

Møteinnkalling Kontrollutvalget Askim Møteinnkalling Kontrollutvalget Askim Møtested: Askim kommune, møterom Kykkelsrud Tidspunkt: 18.01.2016 kl. 17:30-19:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget Formannskapet

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget Formannskapet Saksnr.: 2011/20680 Dokumentnr.: 10 Løpenr.: 33083/2013 Klassering: 144 Saksbehandler: Marianne Aune Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget Formannskapet Oppstartnotat - utviklingsplan

Detaljer

Møteinnkalling Fredrikstad ungdomsråd

Møteinnkalling Fredrikstad ungdomsråd Møteinnkalling Fredrikstad ungdomsråd Møtested: Fredrikstad Rådhus, 4. etg. møterom Gutzeit Tidspunkt: Tirsdag 21.09.2010 kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til Solveig Finstad, telefon 69 30 61 87, eller

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 25.10.2012 Tid: 10:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 25.10.2012 Tid: 10:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 25.10.2012 Tid: 10:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører

Detaljer

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.11.2012 67869/2012 2012/8127 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/16 Eldrerådet 05.12.2012 12/59 Komitè for levekår 13.12.2012 12/194 Bystyret

Detaljer

Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tid: 12:00 15.20 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tid: 12:00 15.20 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tid: 12:00 15.20 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Snorre Sundquist Nestleder AP John Wahl Medlem AP

Detaljer

Fredrikstad Stadion - overdragelse av anlegg til Fredrikstad kommune

Fredrikstad Stadion - overdragelse av anlegg til Fredrikstad kommune Saksnr.: 2013/13768 Dokumentnr.: 2 Løpenr.: 169439/2013 Klassering: U70 Saksbehandler: Tom Hermansen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Bystyret Fredrikstad Stadion - overdragelse

Detaljer

Saksansv.: Torleif Lindahl Arkiv:K2-D11 : Arkivsaknr.: 11/5984

Saksansv.: Torleif Lindahl Arkiv:K2-D11 : Arkivsaknr.: 11/5984 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 29.09.2011 087/11 MAL Kommunestyret 29.09.2011 103/11 MAL Formannskap 20.10.2011 091/11 MAL Saksansv.: Torleif Lindahl

Detaljer

FREDRIKSTAD KOMMUNE. Møteprotokoll Formannskapet. Side 1 av 7

FREDRIKSTAD KOMMUNE. Møteprotokoll Formannskapet. Side 1 av 7 FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: Torsdag 08.06.2006 Tidspunkt: Fra kl. 09:00-10:00 Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Nygaardsg. 16 Fra til saksnr.: 82-88 MEDLEMMER MØTT VARAMEDLEMMER

Detaljer

Felles informasjonsmøte vedr. Åsen frem mot 2020

Felles informasjonsmøte vedr. Åsen frem mot 2020 Vikåsen Idrettslag Pb 110 3050 MJØNDALEN NEDRE EIKER KOMMUNE Kommunale bygg og eiendommer Saksbehandler: Erik Mathiassen Direkte tlf.: 32 23 26 88 Dato: 28.01.2011 L.nr. 2766/2011 Arkiv: 2008/2625-611

Detaljer

Møtebok. Utvalg: Eldrerådet Møtedato: 31.05.2011 Tidspunkt: 11:00 13:15 Møtested: Harstad Rådhus, Formannskapssalen Fra saksnr: 18 Til saksnr.

Møtebok. Utvalg: Eldrerådet Møtedato: 31.05.2011 Tidspunkt: 11:00 13:15 Møtested: Harstad Rådhus, Formannskapssalen Fra saksnr: 18 Til saksnr. HARSTAD KOMMUNE Møtebok Utvalg: Eldrerådet Møtedato: 31.05.2011 Tidspunkt: 11:00 13:15 Møtested: Harstad Rådhus, Formannskapssalen Fra saksnr: 18 Til saksnr. 22 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte:

Detaljer

SPILLEMIDDELSEMINAR 2016

SPILLEMIDDELSEMINAR 2016 SPILLEMIDDELSEMINAR 2016 Agenda Spillemiddelprosessen Spillemiddelsøknad Regnskap og revisjon Kompensasjon mva Erfaring fra søker SPILLEMIDLER HVA ER DET? Spillemidler er overskudd fra spillene i Norsk

Detaljer

Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt 16, møterom Gutzeit Tidspunkt: tirsdag 17.01.2012 kl. 17:00

Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt 16, møterom Gutzeit Tidspunkt: tirsdag 17.01.2012 kl. 17:00 Møteinnkalling Fredrikstad ungdomsråd Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt 16, møterom Gutzeit Tidspunkt: tirsdag 17.01.2012 kl. 17:00 Eventuelle forfall meldes til Marit E Johansen, telefon 69306167,

Detaljer

Møteinnkalling for Eldreråd. Saksliste

Møteinnkalling for Eldreråd. Saksliste Møteinnkalling for Eldreråd Møtedato: 18.03.2015 Møtested: Grinitun - stua Møtetid: 09:00 Innkalling i papirform blir sendt ut 13.3 etter at forslag til kommuneplan 2015 2027 er presentert Forfall meldes

Detaljer

SPILLEMIDDELSEMINAR 2013

SPILLEMIDDELSEMINAR 2013 Enhet for idrett og friluftsliv SPILLEMIDDELSEMINAR 2013 Foto: Carl-Erik Eriksson SPILLEMIDLER / SØKNADSPROSEDYRER Innledning spillemidler Spillemiddelprosessen Generell orientering om spillemidlene Spillemiddelsøknaden

Detaljer

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.10.2015 135/15 Bystyret 15.10.2015 100/15

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.10.2015 135/15 Bystyret 15.10.2015 100/15 Saksnr.: 2014/20534 Dokumentnr.: 13 Løpenr.: 143517/2015 Klassering: 145 Saksbehandler: Helge Bangsmoen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.10.2015 135/15 Bystyret 15.10.2015

Detaljer

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Mona Vauger varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen Ingerid Bjercke varamedlem H Lene Elisabeth Strøm

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Mona Vauger varamedlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen Ingerid Bjercke varamedlem H Lene Elisabeth Strøm Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.07.2008 Tidspunkt: 18.00 21.00 Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg

Detaljer

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Formannskapssalen Dato: Tirsdag 08.06.04 Tidspunkt: Kl. 17:00

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Formannskapssalen Dato: Tirsdag 08.06.04 Tidspunkt: Kl. 17:00 Hammerfest kommune Møteprotokoll 4/04 Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Formannskapssalen Dato: Tirsdag 08.06.04 Tidspunkt: Kl. 17:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Kristine

Detaljer

Møteprotokoll Teknisk utvalg

Møteprotokoll Teknisk utvalg FREDRIKSTAD KOUNE øteprotokoll Teknisk utvalg øtedato: 22.09.2010, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl.19:15 øtested: Tomteveien 30, møterom Dampskipsbryggen Fra til saksnr.: 39/10 47/10 REPRESENTANTER ØTT

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/1185-5 Arkiv: D11 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: ALTA SKI- OG ALPINSENTER AS - FREMTIDIG DRIFT

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/1185-5 Arkiv: D11 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: ALTA SKI- OG ALPINSENTER AS - FREMTIDIG DRIFT SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/1185-5 Arkiv: D11 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: ALTA SKI- OG ALPINSENTER AS - FREMTIDIG DRIFT Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Bø kommune Sauherad kommune. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2028 Planprogram

Bø kommune Sauherad kommune. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2028 Planprogram Bø kommune Sauherad kommune Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2028 Planprogram 1.0 Innledning... 3 2.0 Hensikt med planprogrammet... 4 3.0 Rammer og føringer... 5 3.1 Statlige føringer...

Detaljer