Det gode liv på dei grøne øyane ÅRSMELDING Rennesøy kommune. Årsmelding 2013 Rennesøy kommune Side 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det gode liv på dei grøne øyane ÅRSMELDING 2013. Rennesøy kommune. Årsmelding 2013 Rennesøy kommune Side 1"

Transkript

1 Det gode liv på dei grøne øyane ÅRSMELDING 2013 Rennesøy kommune Årsmelding 2013 Rennesøy kommune Side 1

2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 HOVEDTALL FRA REGNSKAPET... 5 ØVRIGE NØKKELTALL FELLESTJENESTER OPPVEKST OG LÆRING HELSE OG VELFERD KULTUR OG SAMFUNN UTBYGGINGSAVDELINGEN Årsmelding 2013 Rennesøy kommune Side 2

3 Innledning Rådmannen legger med dette frem årsmeldingen og regnskapet for 2013, jf. kommunelovens 48 med forskrift. Årsmeldingen om virksomheten i Rennesøy kommune i 2013 gir et bilde av en kommune i dynamisk utvikling, med god kvalitet og gode resultater både når det gjelder tjenestetilbud og økonomistyring. Rådmannen betrakter årsmeldingens status som et godt utgangspunkt for et videre målrettet arbeid i årene framover. Samtidig fremgår det av meldingen at vi har utfordringer på flere områder. Økonomistyring og budsjettdisiplin Regnskapet avlegges med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr Netto driftsresultat utgjorde kr (4,94 % i prosent av brutto driftsinntekter). Med de utfordringene kommunen har hatt de siste årene og fremdeles har, er dette er resultat som rådmannen er godt fornøyd med. Bak resultatet ligger det samtidig en del aktiviteter som grunnet redusert bemanning, spesielt i ledergruppen i 2013, ikke ble gjennomført. Av regnskapet framgår det også at vi har hatt avvik i forhold til revidert budsjett på enkelte områder, selv om kommunen totalt sett leverer et godt resultat. Kommunen har over tid vært gjennom noen krevende budsjettår, og regnskapsresultatet vitner etter rådmannens vurdering om god økonomistyring og budsjettdisiplin. Rådmannen er likevel ikke tilfreds med de relativt store avvikene på enkelte tjenesteområder. Hovedutfordringen fremover er å bli enda bedre på oppfølging og rapportering. Med controller på plass har dette vært et spesielt fokusområde i 2013, spesielt innenfor tjenesteområdene Oppvekst og læring og Helse og velferd. Det har også i 2013 vært noen utfordringer knyttet til økonomistyring, spesielt innenfor Fellestjenester og Helse og velferd. Rådmannen er naturlig nok ikke tilfreds med negative avvik på kr 0,9 mill. og 0,8 mill. på disse områdene. Vi har gjennom de siste årene hatt stort fokus på at vi ikke kan bruke mer midler enn det vi har disponibelt. Det har vært tilfelle og vi må også fremover følge tett opp enhetslederne når det det gjelder budsjett- og regnskapsoppfølging og ev. sette inn tiltak så tidlig som mulig før overforbruket blir så betydelig som tilfelle er i Krevende utfordringer Rennesøy er fortsatt på veksttoppen i Rogaland. Folketallet økte i 2013 med 2,9 %, som er blant den høyeste veksten i landet. For kommunen representerer dette store utfordringer også i årene fremover, først og fremst økonomisk. Etter tøffe og nødvendige innsparinger i , hvor vi har måttet levere mer tjenester for mindre ressurser, ble 2013 et bedre økonomisk år. De økte inntektene som følge av folketilveksten kompenserer på ingen måte for merkostnader knyttet til økt tjenesteproduksjon. Vi startet året 2013 med å skulle dekke inn et overforbruk fra 2011 som ikke ble dekket inn fullt ut i 2012 på kr 1,2 mill. Dette måtte dekkes inn i løpet av Hvis ikke hadde kommunen havnet på ROBEK-listen (liste over kommunen under betinget kontroll). Beløpet ble dekket inn, og kommunen leverer i tillegg et regnskapsmessig mindreforbruk. Den økonomiske hovedutfordringen er kommunens gjeldsnivå. Kommunens gjeld er kommet på et så høyt nivå at vi bruker en uforholdsmessig stor del av driftsinntektene våre til å betjene lån i form av renter og avdrag. I prosent av kommunens samlede driftsinntekter utgjorde renter og avdrag i ,8 %, noe som var en liten forbedring i forhold til 2012 (9,1 %). I vedtatt økonomiplan øker dette til 12,4 % i Rekrutteringsutfordringer De ansatte er kommunens aller viktigste ressurs. 476 medarbeidere, fordelt på 380,1 årsverk, har i 2013 hatt sitt daglige hovedfokus på å gi innbyggerne i Rennesøy så gode velferdstjenester som ressurser og kompetanse samlet sett gir rom for. Gjennom sitt arbeid er kommunens ansatte med på å skape visjonen til kommunen «Det gode liv på dei grøne øyane». På flere områder har vi opplevd en positiv utvikling og lykkes godt med å rekruttere Årsmelding 2013 Rennesøy kommune Side 3

4 faglig kvalifiserte medarbeidere. I løpet av 2013 ble store deler av ledergruppen skiftet ut, med tre nye kommunalsjefer og ny rådmann på plass. Tidlig innsats Rådmannen har de siste årene løftet fram tidlig innsats som et prioritert satsingsområde i Rennesøy kommune. Forebygging, tidlig oppdaging og avhjelping skal være en gjennomgående ambisjon i all kommunal planlegging og praksis, på alle fag- og samfunnsområde. Ambisjonen er en enda mer målrettet og spisset tidlig innsats i årene framover, med utgangspunkt i kommunens grunnlags-dokument «Tidleg innsats den grøne tråden». Rådmannen har i kommunedelplan for helse og velferd foreslått at kommunen skal utarbeide en egen strategisk handlingsplan for tidlig innsats 0-18 år. Kommunens satsing på tidlig innsats for barn og unge skal skje ut fra følgende tre hovedambisjoner: 1. Et tankesett: Alle ansatte som arbeider med barn og unge, skal være opptatt av og ha fokus på tidlig oppdaging, forebygging og intervensjon. 2. En arbeidsstrategi: På alle arenaer der vi arbeider med barn og unge, skal vi ha mål for tidlig innsats og faglige/tverrfaglige strategier for hvordan vi kan oppnå målene. 3. Konkrete verktøy/tiltak: I arbeid med tidlig innsats skal vi bruke konkrete verktøy og iverksette tiltak som ifølge forskning og erfaring har positiv effekt. IKT Kommunen har i 2013 fortsatt sin IKT-satsing. IKT-avtalen med Stavanger kommune er et velforankret fundament for IKT-satsingen. Samarbeidet med Stavanger kommune på IKTområdet har som formål å bidra til fornyingstiltak som på ulike måter vil gi grunnlag for en vesentlig kvalitetsutvikling av tjenestene, samt bedre ressursutnytting og økonomistyring i begge kommunene. Rennesøy har gjennom samarbeidet så langt styrket sitt utgangspunkt både når det gjelder IKT-kapasitet og kompetanse med tanke på mer optimal ressurs- og tjenesteutvikling. Rådmannen mener at det interkommunale samarbeidet har resultert i mer optimale tekniske løsninger, mer fokus på effektiv bruk av verktøyene og mer effektiv tjenesteproduksjon. Hovedutfordringer fremover Årsmeldingen med årsregnskap for 2013 gir etter rådmannens vurdering et tydelig og synlig uttrykk for at Rennesøy er en kommune med stor aktivitet, et godt tjenestetilbud og både spennende muligheter og krevende utfordringer. Rådmannen mener at de største utfordringene vil ligge på økonomi og kompetanse. Fortsatt folketilvekst vil øke presset på kommunens tjenestetilbud og behov for utbygging av infrastruktur også videre fremover. Det må i planleggingen tas høyde for at kommunens høye lånegjeld i flere år vil være med på å begrense det økonomiske handlingsrommet. Rådmannen vil være opptatt av, i et fortsatt tett samarbeid med de folkevalgte og tilsatte på alle nivå i organisasjonen, å ha fokus på hva vi prioriterer, og hvordan vi klarer å få mest mulig ut av de samlede menneskelige og økonomiske ressursene vi til enhver tid disponerer. I møte med slike utfordringer vil det trenges både evne og vilje til målrettet planlegging og styring, helhetstenkning og samarbeid over både fag-, sektor- og kommunegrenser. Den pågående debatten vedrørende fremtidig kommunestruktur vil påvirke både kommunens politiske og administrative ledelse i tiden som kommer. Det er grunn til å tro at det vil kreve ressursinnsats og det vil være viktig for Rennesøy kommune både å følge med og å ha en tydelig stemme på flere arenaer rundt dette temaet. Rådmannen vil gi honnør og takke kommunens ansatte for det gode arbeidet som er gjort i løpet av Birger Clementsen rådmann Anne-Line Aarland økonomisjef Årsmelding 2013 Rennesøy kommune Side 4

5 Hovedtall fra regnskapet Årsmeldingen er en sentral del av det kommunale plansystemet. Den er kommuneadministrasjonens tilbakemelding til kommunestyret og innbyggerne om driften av foregående år. Årsmeldingen er adskilt fra det ordinære regnskapet. I denne delen presenteres de viktigste økonomiske resultatene fra For mer detaljert regnskapsinformasjon vises til Rennesøy kommunes regnskap for Enkelte tabeller og oversikter viser til både revidert budsjett og opprinnelig budsjett. I de fleste oversiktene som følger er regnskapet sammenlignet med revidert budsjett, som er lagt til grunn for tjenesteområdenes løpende økonomistyring gjennom året. KOSTRA (Kommune-Stat-Rapportering): Som vedlegg til årsmeldingen er det utarbeidet en egen KOSTRA-rapport. I tabeller som viser ressursbruken i tjenesteområdene, er følgende samlebetegnelser og forkortelser benyttet: Finansutgifter: Utgifter knyttet til opptak av lån, kjøp av og verdiendringer på aksjer/andeler og utlån. Avsetninger, avskrivninger og overføringer fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet føres her, sammen med regnskapsmessige mindreforbruk og udisponert i investeringsregnskapet. Fordelte utgifter: Utgifter ifm. interne overføringer (internkjøp) mellom avdelinger eller tjenester. Motpost til fordelte inntekter. Salgsinntekter: I hovedsak kommunale brukerbetalinger, gebyrer, avgifter, husleieinntekter og salgsinntekter. Tallene er eksklusiv merverdiavgift. Refusjoner: Gjelder i de tilfeller der kommunen får betalt for utlegg som den har pådratt seg for andre. Tilskudd som er knyttet til utgifter som kommunen har pådratt seg i forbindelse med produksjon av konkrete tjenester, defineres som refusjoner. I tillegg inngår sykelønnsrefusjon og kompensasjon for merverdiavgift i denne kategorien. Lønn: I hovedsak lønn og sosiale utgifter (pensjon og arbeidsgiveravgift). Varer/tjenester til egenproduksjon: Kjøp av varer og tjenester som inngår som produksjonsfaktorer i kommunens egenproduksjon. Tallene er eksklusiv merverdiavgift. Tjenester som erstatter egenproduksjon: Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon. Tallene er eksklusiv merverdiavgift. Overføringsutgifter: Tilskudd og overføringer som ikke er knyttet til kjøp eller avtale om produksjon av konkrete tjenester. Videreformidling av tilskudd til andre føres også her. Omfatter bl.a. utgifter til bolig livsopphold, overføringer til lag/organisasjoner. Merverdiavgift blir også ført her. Overføringsinntekter: Overføringer og tilskudd som kommunen mottar uavhengig av kommunens konkrete tjenesteproduksjon, dvs. at tilskuddets størrelse ikke påvirkes av den faktiske tjenesteproduksjonen. I hovedsak er dette skatt og rammetilskudd, men også integreringstilskudd og investeringskompensasjon inngår i denne kategorien. Finansinntekter: Inntekter og innbetalinger knyttet til utlån, opptak av lån (bruk av lån), salg av og verdiendringer på aksjer/andeler og utbytte/eieruttak. Motpost avskrivninger og bruk av avsetninger føres også her, sammen med regnskapsmessig merforbruk og udekket i investeringsregnskapet. Fordelte inntekter: Inntekter ifm. interne overføringer (internsalg) mellom avdelinger eller tjenester. Motpost til fordelte utgifter. Årsmelding 2013 Rennesøy kommune Side 5

6 Økonomisk analyse (nøkkeltall) Tabell A. Driftsregnskapet (til fordeling drift) 2013 og 2012 Regnskap Revidert 2013 budsjett 2013 Vedtatt budsjett 2013 Regnskap 2012 Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Avdrag på lån Netto finansinntekter/utgifter Til dekn. av tidl. års regnskapsm. merforbr Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidl.års regnskapsm. mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger, premieavvik Netto avsetninger Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift (tabell B) Sum fordelt til drift (fra tabell B) Regnsk.mess. mindreforbr.(-) / merforbr. (+) Tabell B. Midler til fordeling drift (fra tabell A) 2013 og 2012 Regnskap Revidert 2013 budsjett 2013 Vedtatt budsjett 2013 Regnskap 2012 Til fordeling (fra tabell A) Fellestjenester Oppvekst og læring Helse og velferd Kultur og samfunn Prosjekt/utbygging Finans Fordelt til drift Regnsk.mess. mindreforbr.(-) / merforbr. (+) Årsmelding 2013 Rennesøy kommune Side 6

7 Kommentar tabell A Som det framgår av tabell A, viser regnskapet at det i 2013 ble fordelt kr 4,7 mill. mindre til drift i forhold til revidert budsjett. Det kom inn kr.1,9 mill. mer i skatt enn budsjettert, samtidig ble rammetilskuddetkr.1,5 mill. mindre enn budsjettert (bl.a. pga. inntektsutjevningen). Rennesøy kommunes andel av skatteinntektene gikk opp frakr.118,8 mill. i 2012 til kr.130,6 mill. i 2013, dvs. en økning 9,9 %. For hele landet økte skatteinntektene med 5,7 %. Før inntektsutjevningen lå skatteinngangen i Rennesøy på 113,0 % av landsgjennomsnittet. Etter inntektsutjevningen (som trekkes via rammetilskuddet) endte kommunen på 103,9 % av landsgjennomsnittet. Kommunen ble trukket kr 10,5 mill. i rammetilskuddet (inntektsutjevningen) grunnet bedre skatteinngang enn landsgjennomsnittet. Rammetilskuddet og skatt må ses i sammenheng og i sum endte disse postene kr.0,4 mill. over revidert budsjett. Andre generelle statstilskudd, integreringstilskudd flyktninger, investeringskompensasjon og momskompensasjon fra investeringer, ble kr.0,3 mill. høyere enn revidert budsjett. Integreringstilskuddet til flyktninger utgjorde kr 6,2 mill., som var kr 0,2 mill. mer enn revidert budsjett. Finansinntektene ble kr 1,0 mill. mindre enn budsjettert, grunnet lavere renteinntekter enn budsjettert. Finansutgiftene ble kr 1,3 mill. høyere enn i revidert budsjett, noe som skyldes høyere renteutgifter (+kr 0,8 mill.) og tapsføring (kr 0,6 mill.). I sum ble netto finansinntekter/-utgifter kr 2,3 mill. høyere enn revidert budsjett. resultat enn budsjettert innenfor vann, avløp og renovasjon. Momskompensasjonen fra investeringer ble i sin helhet overført fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet. I 2013 må minimum 80 % av momskompensasjonen fra investeringer overføres til investeringsregnskapet. Det betyr at inntil 20 % av inntekten kan brukes i driftsregnskapet. Det har ikke vært nødvendig å anvende disse midlene i drift, og de har blitt brukt til finansiering av investeringer. Sammenlignet med 2012 har kommunen hatt kr 9,4 mill. mer til fordeling i Midlene er ikke brukt opp, noe som resulterte i et regnskapsmessige mindreforbruk (overskudd) på kr Kommentar tabell B Tabellen viser hvordan midlene i bevilgningsregnskapet (tabell A) er fordelt på driften, dvs. de enkelte tjenesteområdene. Tabell B ekskluderer tjenesteområdenes bruk av fond, avsetning til fond og overføringer til investeringsregnskapet (som er inkludert i tabell A). Dette medfører at rammene oppgitt i tabell B, kan være ulik netto utgift som fremkommer i tjenesteområdenes ressursbruk tabell. Ressursbruk tabellene inkluderer alle inntekter og utgifter som er ført på tjenesteområdene. Avvikene kommenteres under hvert enkelt tjenesteområde. Netto avsetninger ble kr 3,0 mill. høyere enn revidert budsjett. Det er avsatt mer til ubundne fond enn budsjettert, kr 1,2 mill. Dette gjelder inndekning av tidligere års underskudd innenfor vann og avløp. Dette var midler som midlertidig ble lånt fra disposisjonsfondet, da en ikke kan ha negative fond. Midlene må tilbakeføres til disposisjonsfondet gjennom overskudd innenfor selvkostområdene. Det er også avsatt kr 1,8 mill. mer til bundne avsetninger enn budsjettert grunnet bedre Årsmelding 2013 Rennesøy kommune Side 7

8 Tabell C. Investeringsregnskapet 2013 og 2012 Regnskap 2013 Revidert budsjett 2013 Vedtatt budsjett 2013 Regnskap 2012 Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Dekning av tidligere års udekket investering Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket / udisponert Tabell D. Til investeringer i anleggsmidler (fra tabell C) 2013 og 2012 Regnskap Revidert 2013 budsjett 2013 Vedtatt budsjett 2013 Regnskap 2012 Til investeringer i anleggsmidler (fra skjema C) Div. IKT oppgraderinger Fjøløy Hanasand kai Nytt lønnssystem (LØP) Datarom Delsum Fellestjenester Fagsystem Extens Delsum Oppvekst og læring Elektronisk samhandling/meldingsløftet IKT samhandling HV Oppgradering Notus Inventar flyktningeboliger Omlegging bo- og rehab Ombygging kontoret kommunehuset IKT barnevern - Familia Delsum Helse og velferd Årsmelding 2013 Rennesøy kommune Side 8

9 Regnskap 2013 Revidert budsjett 2013 Vedtatt budsjett 2013 Regnskap Rennesøy barnehage, ferdigstilling Omlegging bo- og rehab Fagsystem plan/geodata Gavemidler uteområder PLO Flerbruksbane Vikevåg Fjøløy - opprusting kjøkken Kunstgress Vikevåg Lekeplasser i felt C3 - Bru balløkke lekeplass D3 - Nygårdsviks lekeplass Småberg lekeplass (Sørbø) Kunstgress v/mastrahallen Uteanlegg Midgard Ombygging kontoret kommunehuset Rehabilitering sakresti, Sørbø kirke Askje kirke Mosterøy skole avd Gatelys Trafikksikkerhetstiltak GS-vei Vaula til Askje, 2. og 3. byggetrinn Planleggingskostnader GS-vei Bru barnehage til byggefelt Bru Planleggingskostnader GS-vei Mosterøy skole til Finnesand G/S-vei Askje-Askjevågen G/S-vei Vestre Åmøy inkl. ny adkomst Åmøy kapell GS-vei Mosterøyveien Snuplass buss Galta GS-vei Sokn Vannprosjekter jf. IVARs virksomhetsplan Avløpsprosjekter jf. IVARs virksomhetsplan Renovasjonsprosjekter jf. IVARs virksomhetsplan Delsum Kultur og samfunn Nybygg Mosterøy skole Barnehage Skorpefjell Skorpefjell barnehage 2. byggetrinn Vestre Åmøy barnehage Helsesenter Flyktningeboliger Midgard Bru barnehage - ombygging og vognskur Vågentunet Parkeringsplass Askje kirke Byggefelt Eltarvåg Flerbrukshall/svømmehall Vikevåg skole Lagerbygg Hausken Regulering GS, Vaula/Askje Kjøp av offentlig areal Årsmelding 2013 Rennesøy kommune Side 9

10 Regnskap 2013 Revidert budsjett 2013 Vedtatt budsjett 2013 Regnskap GS-vei Vestre Åmøy Grunninnløsing vei GS-vei Bru (del 3) Hodneveien GS-vei Vestre Åmøy inkl. ny adkomst Åmøy kapell Mosterøy skole avd. 1 rehabilitering Rehabilitering av kommunehuset Utvidelse Askje kirkegård Utvidelse Sørbø kirkegård Delsum Prosjekt/utbygging Sum fordelt Årsmelding 2013 Rennesøy kommune Side 10

11 Kommentar tabell C I 2013 har investeringsporteføljen blitt gjennomgått og revidert ned i tråd med prognosen for estimert kostnad som ville påløpe i Samtidig er det noen prosjekter vedtatt tidligere år, som er fullført i 2013, og vedtatte prosjekter i 2013 som enda ikke er fullført. Det er både på overordnet nivå og på prosjektnivå (tabell D) noen avvik mellom regnskap og revidert budsjett. Det var noen prosjekter med mindre overforbruk i 2014 som er dekket ved bruk av lån. I tillegg var det et prosjekt med et stort overforbruk, prosjekt 6536 Rehabilitering av sakristiet i Sørbø kirke. Overforbruket på kr er finansiert med bruk av lån. Dette avviket burde ha vært varslet i tertialrapportene, noe rådmannen beklager at ikke ble gjort. I forhold til revidert budsjett er det utgiftsført kr 7,4 mill. mindre til investeringer i anleggsmidler enn budsjettert. Når det gjelder finansiering, er prosjektene i stor grad lånefinansiert. Budsjetterte trafikksikkerhetsmidler (kr 2,8 mill.) er ikke mottatt i 2013, da prosjektene dette gjelder ikke er startet opp. Det var også budsjettert med eksterne midler (kr 0,15 mill.) til nytt kjøkken i lokaler på Fjøløy. Disse midlene har vi ikke vært i stand til å få, og dermed er heller ikke tiltaket gjennomført (forutsetning ekstern finansiering). Kommentar tabell D Tabellen viser hvordan investeringer i anleggsmidler er fordelt på prosjekter innenfor de ulike tjenesteområdene. For finansiering av hvert enkelt prosjekt, se oversikt i regnskapet for Tallene i tabellen inkluderer merverdiavgift (bruttonivå). For enkelte prosjekter er det avvik mellom regnskap og budsjett. Det skyldes i hovedsak at prosjektene enda ikke er så tett knyttet til regnskapsår. Dermed får vi en forskyvning som kan være vanskelig å budsjettere korrekt. Det har vært en forbedring i 2013 i forhold til budsjettrevidering, og vi forventer en ytterligere forbedring i Årsmelding 2013 Rennesøy kommune Side 11

12 Tabell E. Driftsregnskapet 2013 og 2012 Regnskap 2013 Revidert budsjett 2013 Vedtatt budsjett 2013 Regnskap 2012 Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Sum driftsinntekter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Varer/tjenester som inngår i komm. tjenesteprod Tjenester som erstatter komm. tjenesteprod Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Renteinntekter, utbytte og eieruttak Mottatt avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Avdragsutgifter Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finansieringstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Netto driftsres. i % av driftsinntektene 4,94 % 3,38 % 3,31 % 2,03 % Bruk av tidl.års regnsk.mess. mindreforb. Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet Dekn. av tidl. års regnsk.mess.merforbr Avsetninger disposisjonsfond Avsetninger til bundne fond Avsetninger til likviditetsreserven Sum avsetninger Regnsk.mess. mindreforbr.(-) / merforbr. (+) Årsmelding 2013 Rennesøy kommune Side 12

13 Kommentar tabell E Driftsinntekter Brutto driftsinntekter økte fra 2012 til 2013 med kr 31,3 millioner kroner (9,7 %). Skatt økte med kr 11,8 mill. (9,9 %). Rammetilskuddet økte med kr 10,3 mill. i forhold til 2012 (9,9 %). Andre salgs- og leieinntekter økte med kr 3,4 mill., mens det var en økning i overføringsinntektene på kr 4,4 mill. Driftsinntektene ble kr 4,5 mill. høyere enn revidert budsjett. Salgsinntektene økte med kr 2,7 mill., noe som i hovedsak skyldes flere tilknytningsavgifter enn budsjettert. Overføringer med krav til motytelse økte med kr 1,0 mill., hvorav kr 0,8 mill. skyldes større refusjoner fra andre kommuner enn budsjettert (i hovedsak den nye skoleavtalen med Stavanger kommune, og muligheten til å ta inn elevene uten å øke tilsvarende på kostnadssiden). Skatt og ramme endte i sum kr 0,4 mill. over revidert budsjett. Driftsutgifter Brutto driftsutgifter økte fra 2012 til 2013 med kr 20,3 mill. (6,6 %), dvs. en mindre økning enn økningen i driftsinntektene. Lønn inkl. sosiale utgifter økte med kr 5,3 mill. (2,5 %) i forhold til Tjenester som erstatter egen produksjon økte med kr 7,0 mill. Årsakene til dette er økte utgifter til IKT (mer er samlet i IKT-avtalen), + 1,7 mill., kjøp fra andre kommune innenfor Oppvekst og læring, + 0,7 mill., kjøp av tjenestetilbud fra privat aktør innenfor Helse og velferd, + 2,3 mill. og kjøp fra IKS, + 0,4 mill. fra Brannvesenet og +1,0 mill. fra IVAR. Som et resultat av kommunens investeringstakt de siste årene, økte også avskrivningene med kr 1,2 mill. i forhold til Fordelte utgifter ses i sammenheng med interne overføringer. Det er budsjettert kr 0,2 mill. til interne overføringer (fordelte inntekter), som gjelder fordelinger innenfor VAR-området. Disse fordelingene er regnskapsført på riktig utgifts- og inntektskonto, og fremkommer dermed i regnskapstallene i tabellen men ikke i budsjetttallene. Det er også budsjettert men i mindre grad ført internsalg av tjenester innenfor Helse og velferd på fordelte utgifter og interne overføringer (kr 0,1 mill. mot 0,8 mill.). Sammenlignet med revidert budsjett i 2013 ble brutto driftsutgifter kr 3,7 mill. lavere enn budsjettert. I sum ble det brukt kr 5,0 mill. mindre til lønn og sosiale utgifter enn budsjettert. Det skyldes i hovedsak diverse vakante stillinger og færre nye barnehageavdelinger enn budsjettert. Det er samtidig variasjon innenfor de ulike tjenesteområdene, se ressursbruk tabellene under hvert kapittel. Kostnader til varer og tjenester som inngår i egen kommunal tjenesteproduksjon ble kr 1,5 mill. høyere, mens tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon ble kr 0,6 mill. lavere enn budsjettert. Overføringsutgiftene ble kr 0,4 mill. høyere enn budsjettert. Avvikene er nærmere kommentert under hvert tjenesteområde Finansieringstransaksjoner Netto finanstransaksjoner økte med kr 1,4 mill. (6,0 %) fra Dette skyldes i hovedsak reduserte renteinntekter (kr 0,8 mill.), økte avdragsutgifter på kr 1,9 mill. (11,2 %) og økte renteutgifter, kr 0,2 mill. (1,2 %). I forhold til revidert budsjett ble netto finansieringstransaksjoner kr 2,5 mill. høyere, noe som skyldes lavere renteinntekter (kr 1,0 mill.) og høyere renteutgifter (kr 1,5 mill.). Netto driftsresultat Netto driftsresultat før avsetninger til fond var positivt på kr , dvs. at driftsinntektene var større enn driftsutgiftene. Etter bruk av tidligere års avsetninger, årets avsetninger til fond, dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk og overføringer til investeringsregnskapet, legges regnskapet for 2013 frem med et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på kr Netto driftsresultat i % av driftsinntektene utgjorde i ,94 %. Dette tallet viser hvor stor andel av driftsinntektene som frigjøres til investeringer og avsetninger, og er en indikator på kommunens økonomiske handlefrihet. For å kunne opprettholde et stabilt investeringsnivå, uten reell økning av lånegjelden er det nødvendig at netto driftsresultat holder seg på et relativt høyt nivå. Det anbefales at resultatgraden bør være minst 3 %. Til sammenligning var tallet i ,03 %. Hvis man ser bort fra momskompensasjon fra investeringer, som utgjorde kr 6,6 mill. i 2013, ville resultatgraden vært på 3,13 %. Årsmelding 2013 Rennesøy kommune Side 13

14 Tabell F. Investeringsregnskapet 2013 og 2012 Regnskap 2013 Revidert budsjett 2013 Vedtatt budsjett 2013 Regnskap 2012 Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter og utbytte Sum inntekter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer/tjenester som inngår i komm. tjenesteprod Kjøp av tjenester som erstatter komm.tj.prod Overføringer Renteutgifter, provisjoner, andre fin. utg. Fordelte utgifter Sum utgifter Avdragsutgifter Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års udekket investering Avs. til ubundne investeringsfond Avs. til bundne fond Avs. til likviditetsreserven Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov Bruk av lån Mottatte avdrag på utlån Salg av aksjer og andeler Overføringer fra driftsregnskapet Disponering av tidligere års mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserven Sum finansiering Udekket / udisponert Årsmelding 2013 Rennesøy kommune Side 14

15 Kommentar tabell F Sum inntekter I forhold til revidert budsjett for 2013 er det inntektsført kr 2,9 mill. mindre. Dette gjelder kr 2,8 mill. i trafikksikkerhetsmidler og kr 0,15 i refusjoner/anleggsbidrag fra andre. Sum utgifter I forhold til revidert budsjett er det brukt kr 7,4 mill. mindre enn budsjettert. Det er noen prosjekter vedtatt i 2013 som enda ikke er fullført. Disse vil bli kostnads estimert og lagt inn i budsjettet for 2014 i forbindelse med en av tertialrapportene. Det er ført kr 0,9 mill. i lønn og sosiale utgifter som ikke er budsjettert. Det gjelder regnskapsføring av deler av stillingen til utbyggingssjef og en av vaktmesterne som begge jobber med konkrete investeringsprosjekter. Ved budsjettering tas dette høyde for i prosjektrammen. Sum finansieringstransaksjoner Kommunen har utbetalt startlån på kr 4,4 mill. i Dette er finansiert med startlån fra Husbanken. Det er i 2013 innbetalt egenkapitalinnskudd til KLP (kr 0,5 mill.) som er finansiert ved overføring fra driftsregnskapet. Sum finansiering Det var i revidert budsjett planlagt bruk av lån på kr 45,8 mill., inkl. startlån. Nytt låneopptak i 2013 utgjorde kr 30,6 mill. Det ble ikke tatt opp nytt startlån til videreformidling i Husbanken i 2013, da det fremdeles gjenstår ubrukte lånemidler fra tidligere år til dette formålet. Det er brukt av tidligere års lånemidler til å dekke tidligere års vedtatte investeringer, der dette ikke er revidert inn i 2013-budsjettet. Overføringer fra driftsregnskapet gjelder finansiering av egenkapitalinnskuddet i KLO og momskompensasjon fra investeringer. Momskompensasjonen regnskapsføres i drift men blir overført til investeringsregnskapet som en del av finansieringen av prosjektene. I 2013 må minimum 80 % av momskompensasjonen fra investeringer overføres fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet. I regnskapet er hele momskompensasjonen fra investeringer overført til investeringsregnskapet. Årsmelding 2013 Rennesøy kommune Side 15

16 Tabell G. Nøkkeltall fra regnskapet. Beløp i 1000 kr og prosent. Beløp i 1000 kr og prosent Driftsregnskapet Brutto driftsresultat i % av driftsinntekt. 7,3 % 4,6 % 2,0 % 1,5 % Netto renter/avdrag i % av driftsinntekt. 6,8 % 7,1 % 6,8 % 4,6 % Netto driftsresultat i % av driftsinntekt. 4,9 % 2,0 % -0,7 % 0,8 % Regnskapsresultat i % av driftsinntekter 0,8 % 0,0 % -1,3 % 0,0 % Investeringsregnskapet Brutto invest.utg. i % av driftsinntektene 12,4 % 11,1 % 26,9 % 43,2 % Balanseregnskapet Lånegjeld Brutto lånegjeld pr Netto lånegjeld pr. innbygger ( i kr.) Netto lånegjeld pr. innbygger Rogaland Netto lånegjeld pr. innbygger landet (ekskl. Oslo) Arbeidskapitalen Sum omløpsmidler Kortsiktig gjeld =Arbeidskapital Kommentar tabell G Fra tabellen ovenfor framgår det at brutto driftsresultatet utgjorde 7,3 % av driftsinntektene i Dette er en økning sammenlignet med resultatet fra 2012 (4,6 %). Kommunen er avhengig av å ha et tilstrekkelig brutto driftsresultat for å kunne betjene kommunens lånegjeld. Et godt resultat kan gi kommunen handlingsrom til å foreta nye investeringer de kommende årene. Videre viser tabellen at brutto lånegjeld økte med kr 10,9 millioner i 2013 (+2,7 %). Brutto lånegjeld var pr kr 421,3 millioner. Balanseregnskapet viser også at netto lånegjeld pr. innbygger har økt fra kr i 2012 til kr i 2013 (+2,9 %) Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter Rennesøy Kostra-gruppe 02 Rogaland Landet uten Oslo Figuren viser utviklingen i netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter. Det har vært en markant negativ utvikling for Rennesøys del sammenlignet med gjennomsnittene i Kostragruppe 2, Rogaland og landet. Årsmelding 2013 Rennesøy kommune Side 16

17 Den samme utviklingen kommer også frem i figuren som viser netto finans og avdrag i % av brutto driftsinntekter. Rennesøy bruker en relativ høy andel av driftsinntektene på renter og avdrag Netto finans og avdrag i % av brutto driftsinntekter Rennesøy Kostra-gruppe 02 Rogaland Landet uten Oslo Bruk av lån (netto) i % av brutto investeringsutgifter Rennesøy Kostra-gruppe 02 Rogaland Landet uten Oslo Rennesøy kommune har en høy gjeldsgrad. Investeringene blir i hovedsak lånefinansiert. Annen finansiering er overføring fra driftsregnskapet (primært momskompensasjon fra investeringer i 2013). Kommunen har relativt lite handlingsrom når det gjelder finansiering av investeringen ved bruk av disposisjonsfond Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter Rennesøy Kostra-gruppe 02 Rogaland Landet uten Oslo Rådmannen har startet en prosess der en må definere ulike handlingsregler knyttet til håndteringen av lånegjelden til kommunen. Eksempler på slike handlingsregler er; «Gjelden skal ikke øke mer enn veksten i frie inntekter» «Kommunen skal ikke låne mer enn den betaler i avdrag» «Egenfinansiering ved investeringer skal være 50 %» Pr. i dag er kommunen et stykke fra å kunne etterleve disse eksemplene på handlingsregler. Det er viktig å finne handlingsregler som politikerne og administrasjonen kan etterleve. Prosessen er Årsmelding 2013 Rennesøy kommune Side 17

18 nødvendig for å sette kommunen i stand til å håndtere en stadig økende lånegjeld, og rente- og avdragsbelastningen dette medfører over mange år. Med en så stor lånegjeld er kommunen veldig sårbar for rentesvingninger. En renteøkning på 1 % i forhold til budsjettrenter, vil medføre en økning i renteutgiftene i størrelsesorden kr 4 4,5 mill. Dette betyr at kommunen må redusere sitt tjenestetilbud for å være i stand til å håndtere gjelden. En utgiftsøkning i den størrelsesordenen betyr f.eks. en reduksjon i årsverk med ca 7 stillinger. Rådmannen må i denne sammenheng påpeke inntektspotensialet som ligger i å innføre eiendomsskatt i hele kommunen, ikke bare på verk og bruk. Årsmelding 2013 Rennesøy kommune Side 18

19 Brutto driftsinntekter Diagrammet nedenfor viser driftsomsetningen fordelt på inntektsarter. Totale driftsinntekter i 2013 var 378,9 millioner kroner. Den største inntektsposten er overføringsinntekter, som utgjorde 67 % av inntektene, en økning fra 66 % i Finansinntektene gikk ned fra 8 % i 2012 til 7 % i Finansinntekter; 7 % Fordelte inntekter; 0% Salgsinntekter; 13 % Refusjonsinntekter; 13% Overføringsinntekter; 67% Brutto driftsutgifter Diagrammet nedenfor viser driftsomsetningen fordelt på utgiftsarter. Totale driftsutgifter i 2013 var 376,3 millioner kroner. Lønn og sosiale utgifter er den største utgiftsposten, og utgjør 58 % av driftsutgiftene, en reduksjon fra 61 % i Finansutgiftene har økt fra 16 % i 2012 til 17 % i Finansutgifter; 17 % Fordelte utgifter; 0 % Overføringsutgifter; 5% Tjen. som erst. egenprod.; 8% Lønn og sosiale utgifter; 58% Varer/tjen. til egenprod.; 11% Årsmelding 2013 Rennesøy kommune Side 19

20 Netto driftsramme fordelt på tjenesteområdene (kr ) Kultur og samfunn 13 % Prosjekt/utbygg 0 % Fellestjenester 11 % Helse og velferd 30 % Oppvekst og læring 46 % Årsmelding 2013 Rennesøy kommune Side 20

21 Ressursbruk Rennesøy kommune - drift Arter Regnskap Revidert bud. Avvik regn bud. Lønn Inngår i tjenesteprod Erstatter egenprod Overføringsutgifter Finansutgifter Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Salgsinntekter Refusjoner Overføringsinntekter Finansinntekter Fordelte inntekter Sum driftsinntekter NETTO UTGIFT investeringsprosjekt blitt finansiert på samme ansvar som utgiftene er ført. Dermed vil ikke investeringstabellene under hvert enkelt tjenesteområde være finansiert. Ressursbruk Rennesøy kommune - investering Arter Regnskap Revidert bud. Avvik regn bud. Lønn Inngår i tjenesteprod Erstatter egenprod Overføringsutgifter Finansutgifter Sum investeringer Salgsinntekter Refusjoner Overføringsinntekter Finansinntekter Sum finansiering NETTO INVESTERING Tallene ovenfor summerer ressursbruken for hele kommunen. Avvikene er kommentert under hvert enkelt tjenesteområde. Fra og med regnskapsåret 2013 blir investeringene finansiert på ansvarsområdet Finans. Tidligere år har hvert enkelt Årsmelding 2013 Rennesøy kommune Side 21

22 Øvrige nøkkeltall Politisk styring Den politiske styringsstrukturen i kommunen er den tradisjonelle hovedutvalgsmodellen med kommunestyre, formannskap og hovedutvalg. Kommunestyret er det øverste kommunale organ og har ansvaret for kommunens samlede virksomhet slik det fremgår av kommuneloven. Rennesøy kommunes ordfører er Dagny Sunnanå Hausken fra Senterpartiet. Kommunestyret er politisk sammensatt slik: Parti Antall representanter Senterpartiet 4 Krf 3 Venstre 0 SV 1 Høyre 7 Frp 3 I Rennesøy kommune er det følgende utvalg, med tilhørende møtefrekvens og antall saker til behandling i 2013: Styre, utvalg Møtefrekvens Antall politiske saker Kommunestyre 9 86 Formannskapet Partssammensatt utvalg 8 24 Planutvalget 7 45 Hovedutvalg for miljø og utvikling Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg Arbeidsmiljøutvalget 3 12 Attføringsutvalget 0 0 Fellesråd for eldre og 6 24 funksjonshemmede Valgstyre 2 10 Klagenemnda 1 3 Klientutvalget 1 2 Overtakstnemnda 0 0 Forhandlingsutvalget 1 3 Byggekomite 5 Ressursbruken politisk styring og kontroll er inkludert i Fellestjenester, og kommentert under det kapitelet. Personale Antall fast ansatte i , antall og prosent Antall % Antall % Antall % Ansatte , , ,2 kvinner Ansatte menn 55 12, , ,8 Sum , , ,0 Det er en økning av antall faste stillinger tilsvarende 11 stillinger. 6 av disse ble besatt av menn. Det er en oppgang på andelen tilsatte menn i kommunen fra 12,1 % til 12,8 %. Det er fattet 341 delegerte vedtak i 2013 mot 307 i Dette gjelder søknader om stipend, hel eller delvis permisjon (oftest omsorg for barn), faste tilsettinger, vikariater, midlertidige stillinger pga. mangel på kvalifisert personell sommervikarer og avtaler knyttet til barnevern og miljøtjenesten. 6 medarbeidere har tatt ut hel AFP i 2013 mot 3 i En medarbeider har tatt ut delvis AFP, dette er samme resultat som for Medarbeiderundersøkelsen Indikator Organisering av arbeidet 4,4 4,4 4,6 Innhold i jobben 4,9 4,9 5,0 Fysiske arbeidsforhold 4,5 4,5 4,4 Samarbeid og trivsel med kollegene 5,0 5,1 5,2 Mobbing, diskriminering og varsling 5,0 5,0 5,2 Nærmeste leder 4,6 4,5 4,8 Overordnet ledelse 3,9 3,7 3,9 Faglig og personlig utvikling 4,4 4,3 4,6 Systemer for lønns- og arbeidstidsordninger 3,9 4,1 4,0 Stolthet over egen arbeidsplass 4,7 4,7 5,0 Helhetsvurdering 4,5 4,4 4,8 Snitt totalt 4,5 4,5 4,7 Medarbeiderne er Rennesøy kommunes viktigste ressurs for å gi gode tjenester til innbyggerne. Rennesøy kommune bruker «Bedre Kommune» sine verktøy for å måle brukertilfredshet herunder Årsmelding 2013 Rennesøy kommune Side 22

23 medarbeidertilfredshet. Gjennom dette verktøyet kan kommunen sammenligne seg med snittet blant andre kommuner i landet samt egne resultater fra de 3 siste årene. Det er tredje året på rad at Rennesøy kommune gjennomfører medarbeiderundersøkelse. Skaleringen i undersøkelsen er en skåre på 1-6 der 1 er svakest og 6 er beste resultat. Samlet resultat for hele Rennesøy kommune var 4,7 mot landsgjennomsnittet som er 4,6. Et viktig mål med medarbeiderundersøkelsen er å identifisere områder vi kan bli bedre på, men også identifisere områder der vi er gode, og reflektere over hvorfor og beholde grunnlaget for dette. Alle enheter lager egne tiltak basert på resultatene i egen enhet. Dette skjer i et samarbeid mellom ledelse og de ansatte. Likestilling Kommunelovens 48 nr. 5 sier: "I årsberetningen skal det redegjøres for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i fylkeskommunen eller kommunen. Det skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å fremme likestilling og for å forhindre forskjellsbehandling i strid med lov om likestilling mellom kjønnene." Rennesøy kommune har som mål å praktisere likestilling på alle kommunens tjenesteområder og sikre at politikere og administrasjonen i kommunen følger likestillingsloven og dens intensjoner. Både i forhold til daglig drift og rekruttering av ansatte tilstrebes mest mulig lik behandling av begge kjønn. En likere fordeling mellom kjønnene vil fortsatt være et viktig moment i rekrutteringsarbeidet fremover. Som et generelt tiltak har Rennesøy utformet standard for stillingsannonser der det klart fremgår at kommunen har et ønske om større mangfold. Alle interesserte oppfordres til å søke uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming eller etnisk tilhørighet. Som det framgår av tabellen i avsnittet «personal» er kvinneandelen av kommunalt tilsatte høy. I 2013 har andelen menn likevel steget noe (fra 12,1 % til 12,8 %). Det har vært et særskilt fokus på å rekruttere menn til de tradisjonelle kvinneyrkene innen barnehage og omsorg. Utover dette har det vært arbeidet for å rekruttere flere menn også til saksbehandlerstillinger der kandidatene har vært kvalifiserte. I rådmannens ledergruppe var det pr , 5 kvinner og 1 mann.. Det er planlagt opplæringstiltak som fremmer ansattes rettigheter når det gjelder endringer i Arbeidsmiljøloven, tilgjengelighetsloven og diskrimineringsloven. Opplæringen iverksettes januar Verdier og etikk Arbeidsgiverpolitikk er de verdier, holdninger og den praksis som arbeidsgiver legger til grunn og står for i sitt forhold til de ansatte. Rennesøy kommune har ingen vedtatt og uttalt arbeidsgiverstrategi, men har en vedtatt visjon for organisasjonen og bostedet Rennesøy. Rådmannen startet arbeidet med å utarbeide visjon for kommunen i 2012 og ferdigstilte dette i I nært samarbeid med de tillitsvalgte ansatte, ledere og politisk ledelse ble en visjon til; Det gode liv- på dei grøne øyane. Det er planlagt en ny sak om nøkkelverdier som skal underbygge visjonen og være et godt kompass i hverdagens etiske valg og dilemma. Arbeidet starter medio I det daglige utøves arbeidsgiverpolitikken av kommunens ledere. Rennesøy kommune legger derfor vekt på å utvikle et helhetlig, utfordrende og solid lederskap. Flere av kommunens ledere har i løpet av 2013 deltatt på masterprogram i ledelse, 2 enhetsledere har avlagt eksamen i kommunal ledelse. Videre har rådmannen fokus på at lederforum (fora for kommunens enhetsledere) på sine samlinger skal ha element av både informasjon om og refleksjon rundt lederrollen. Refleksjon rundt lederrollen har blant annet som mål å styrke relasjonen mellom leder, medarbeider og tillitsvalgt. Refleksjonsgruppene som ble dannet i OUprosessen har sitt utgangspunkt i lederforum og frikjøpte hovedtillitsvalgte (HTV). Disse har hatt en mindre funksjon i 2013 grunnet vakanse i rådmannens ledergruppe, men er planlagt revidert og iverksatt på nytt i Rennesøy kommune skal være en åpen og transparent organisasjon. Rådmannen har også Årsmelding 2013 Rennesøy kommune Side 23

24 i hele 2013 hatt jevnlig kontaktmøter med HTV i de ulike fagorganisasjonene. 45 saker er behandlet i kontaktmøtene i I tillegg har det vært avholdt medbestemmelsesmøter på de ulike tjenesteområdene der HTV eller ATV (arbeidsplass tillitsvalgt) møter. I møter med fagorganisasjonene orienteres det om og drøftes ansettelser/rekruttering, saker som vedrører organisasjonsutvikling, økonomi og HMS. Rennesøy kommune har egne etiske retningslinjer for medarbeidere. Tjenesteområde helse og velferd jobber systematisk med etikk. Målet er å øke den etiske bevisstheten blant ansatte og gi rom for refleksjon og en bevisst integrering av etikk i arbeidsdagen. Dette vil komme både ansatte og brukere av kommunens tjenester til gode. Det er tilgjengelig etikk-kort til bruk for regelmessig diskusjon og refleksjon rundt temaet i personalmøter. Ukentlige har Helse, Miljø og Sikkerhet etikk fast på agendaen. Her plikter alle ledere å varsle om saker som angår HMS, herunder etikk. Kommunestyret har gjennom vedtak i sak 79/13 regulert at ILO-konvensjon 94 om lønnsog arbeidsvilkår skal legges til grunn ved offentlig anbud. Nye bygg i Rennesøy kommune tilfredsstiller tilgjengelighetslovens krav til universell utforming. Sykefraværet Rennesøy kommune hadde i 2013 et sykefravær på 6,9 % mot 7,0 % i Dette er en liten, men gledelig nedgang. Enhetene jobber målrettet med sykefravær og dette gir gode resultater. Rennesøy kommune har siden oktober 2009 vært en IA bedrift. Det har også i 2013 vært fokus på systematisk HMS arbeid i egen enhet. Det er gjennomført «onsdagstime» med fokus på sykefravær, for ledere og verneombud (omtalt under Fellestjenester i avsnittet organisasjon). Bedriftshelsetjenesten deltar på alle møter i arbeidsmiljøutvalget og det utarbeides egen årsplan for samarbeidet. Det er fortsatt stort fokus på kvalitet i oppfølging av sykemeldte. Generelt gjøres det mye godt arbeid her. Sykefraværet Område Fraværsprosent 2011 Fraværsprosent 2012 Fraværsprosent 2013 Fellestjenester 1,6 6,3 4,5 Oppvekstkontor/ 5,5 5,2 2,7 kulturskolen/skolene Barnehagene 8,4 6,7 9,4 Helse og velferd 2,9 8,7 3,4 øvrige avd. Pleie og 4,6 6,3 7,1 omsorgstjenestene Miljøtjeneste 10,1 15,8 10,5 Langemann Kultur og samfunn 1,6 6,2 14,55 eksl. renhold Renhold 10,7 12,2 13,1 Prosjekt/utbygging 2,7 0,0 0,0 Totalt 6,1 7,0 6,9 Et strategisk blikk på kompetanse Rennesøy kommune deltar i prosjektet «Saman om ein betre kommune» sammen med Finnøy kommune under tema «Kompetanse». I 2013 har fokus vært på utvikling av et helt nytt verktøy til kompetanseanalyse. Kommunene har fått ros fra professor Linda Lai som har forsket på kompetanse i kommune Norge i 20 år. Det finnes pr. tiden ingen verktøy for kompetanseanalyse utover det Rennesøy og Finnøy har utviklet i I 2014 vil det gjennomføres kompetanseanalyse i 50 enheter i de to kommunene. Arbeidet gjennomføres mellom enheten og organisasjon/personal. (Ytterligere kommentar på medarbeiderutvikling under Fellestjenester) Andre nøkkeltall Kommunen har akkumulerte premieavvik på pensjon på ca. kr 8,1 mill., som må utgiftsføres de kommende 12 årene. Det er et stort etterslep på vedlikehold. Hvis en tar utgangspunkt i beregninger gjort av KS (Kommunenes sentralforbund) og skalerer de ned til Rennesøy, er etterslepet beregnet til over kr 50 mill. for bygningsmassen. Årsmelding 2013 Rennesøy kommune Side 24

Det gode liv på dei grøne øyane ÅRSMELDING 2014. Foto: Vibekes fotostudio. Rennesøy kommune. Årsmelding 2014 Rennesøy kommune Side 1

Det gode liv på dei grøne øyane ÅRSMELDING 2014. Foto: Vibekes fotostudio. Rennesøy kommune. Årsmelding 2014 Rennesøy kommune Side 1 Det gode liv på dei grøne øyane ÅRSMELDING 2014 Foto: Vibekes fotostudio Rennesøy kommune Årsmelding 2014 Rennesøy kommune Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 HOVEDTALL FRA REGNSKAPET... 5 ØVRIGE

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Rennesøy kommune. Årsmelding 2012 Rennesøy kommune Side 1

ÅRSMELDING 2012. Rennesøy kommune. Årsmelding 2012 Rennesøy kommune Side 1 ÅRSMELDING 2012 Rennesøy kommune Årsmelding 2012 Rennesøy kommune Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 HOVEDTALL FRA REGNSKAPET... 7 ØVRIGE NØKKELTALL... 21 FELLESTJENESTER... 24 OPPVEKST OG LÆRING...

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

ÅRSMELDING 2010. Rennesøy kommune

ÅRSMELDING 2010. Rennesøy kommune ÅRSMELDING 2010 Rennesøy kommune Forord Årsmeldingen om virksomheten i Rennesøy kommune i 2010 gir et bilde av en kommune i dynamisk utvikling, med god kvalitet og solide resultater både når det gjelder

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

ÅRSMELDING Det gode liv på dei grøne øyane. Rennesøy kommune. Raus ansvarlig engasjert. Årsmelding 2015 Rennesøy kommune Side 1

ÅRSMELDING Det gode liv på dei grøne øyane. Rennesøy kommune. Raus ansvarlig engasjert. Årsmelding 2015 Rennesøy kommune Side 1 Det gode liv på dei grøne øyane ÅRSMELDING 2015 Foto: Vibekes fotostudio Rennesøy kommune Raus ansvarlig engasjert Årsmelding 2015 Rennesøy kommune Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 HOVEDTALL

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

ÅRSMELDING Det gode liv på dei grøne øyane. Rennesøy kommune. Raus ansvarlig engasjert. Årsmelding 2016 Rennesøy kommune Side 1

ÅRSMELDING Det gode liv på dei grøne øyane. Rennesøy kommune. Raus ansvarlig engasjert. Årsmelding 2016 Rennesøy kommune Side 1 Det gode liv på dei grøne øyane ÅRSMELDING 2016 Foto: Vibekes fotostudio Rennesøy kommune Raus ansvarlig engasjert Årsmelding 2016 Rennesøy kommune Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 HOVEDTALL

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015 16/55?- lb Høgskolen i Hedmark SREV34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 215 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 15. desember 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrlst: 8. januar

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan Foto: Jan Hansen Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018 Frie inntekter Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter og andre ikke øremerkede statlige tilskudd. Dette er hovedfinansieringskilden

Detaljer

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den 28.09.17 - sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet Vedlegg 1 Regnskap Regnskap Regnskap Rammer Rammer Brukerbetaling

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering

Detaljer

â Høgskolen i Hedmark

â Høgskolen i Hedmark 19 /22% es â Høgskolen i Hedmark Campus Rena Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: Eksamenstid: 8. juni 215 O9.-13. Sensurfrist: 29.juni 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kompendium «Regnskap

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Obligatoriske budsjettskjemaer

Obligatoriske budsjettskjemaer Obligatoriske budsjettskjemaer Budsjettskjema 1A - drift - felles inntekter og felles utg. Form.sk. Justert Opprinn. Regnskap 2018 budsjett 2017 budsj. 2017 2016 i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr

Detaljer

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet Årsregnskap 2009 -Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet INNHOLDSFORTEGNELSE KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...3 DRIFTSREGNSKAP...3

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2011 Reviderte tall per 15. juni 2012 Konserntall Fylkesmannen i Telemark Forord Vi presenterer økonomiske nøkkeltall basert på endelige KOSTRA-rapporteringen for kommunene

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2012 Ureviderte tall per 15. mars 2013 for kommunene i Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

SOGN OG FJORDANE KOMMUNEREVISORFOREINING REGNSKAPSSKJEMAENE

SOGN OG FJORDANE KOMMUNEREVISORFOREINING REGNSKAPSSKJEMAENE REGNSKAPSSKJEMAENE NOTAT REGNSKAPSSKJEMAENE FORMÅL OG INNHOLD Drøfter formålet med de ulike regnskapsskjemaene Hvilke inntekter, innbetalinger, utgifter, utbetalinger og interne finansieringstransaksjoner

Detaljer

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner:

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: 2 KONTOPLAN 2.1 Oppbygging Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: - - (- ) art ansvar tjeneste prosjekt artskonto kostnadssted funksjonsområde

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte Det innkalles til kommunestyremøte på Kommunehuset tirsdag 29.10.13 kl. 18.00. Til behandling: K-SAK 35/13 B-SAK K-SAK 36/12 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Reviderte tall 15.06.2011 Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14.

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14. Del 1: Økonomisk resultat (Årsmeldingens obligatoriske del) Etter Forskrift om årsregnskap og årsberetning og kommunal regnskapsstandard skal rådmannen redegjøre for økonomisk stilling og avvik mellom

Detaljer

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger.

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 28 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 16.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Kommunestyresalen, Rødberg Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016 Dato: 24.2.2017 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016 Kart kommuner med svar Svar fra 196 kommuner (utenom Oslo) og alle fylkeskommuner 1 Fra: KS 24.2.2017 Regnskapsundersøkelsen 2016 - kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016 Dato: 3.3.2017 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016 Kart kommuner med svar Svar fra 205 kommuner (utenom Oslo) og alle fylkeskommuner 1 Regnskapsundersøkelsen 2016 - kommuner og fylkeskommuner 1. Innledning

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11 Saksframlegg REGNSKAP 2010 FOR RINDAL KOMMUNE Arkivsaknr: Saksbehandler: 11/372 Harry Figenschau Arkiv: K1-210 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 27.04.2011 016/11 Kommunestyret 04.05.2011 018/11

Detaljer

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP... 3 BALANSEREGNSKAP... 3 HOVEDOVERSIKTER... 6 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 6 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING... 7 ANSKAFFELSE

Detaljer

Fylkeskommunens årsregnskap

Fylkeskommunens årsregnskap Hva må vi være oppmerksomme på? Studiebesøk fra kontrollutvalgene på Vestlandet Oslo, 19. mars 2013 Øyvind Sunde, director Alt innhold, metoder og analyser presentert i denne presentasjonen er BDO AS eiendom,

Detaljer

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner:

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: 2 KONTOPLAN 2.1 Oppbygging Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: - - (- ) (- ) Konto Ansvar Tjeneste Prosjekt Lånenummer Lånenummer brukes

Detaljer

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1 Skatt på inntekt og formue 1) -607 628 186-554 963 000-602 552 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -490 050 492-734 796 000-798 308 000 3 Skatt på eiendom -36 926

Detaljer