Idrett, politikk og økonomi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Idrett, politikk og økonomi"

Transkript

1 Kapittel 13 Idrett, politikk og økonomi Du spiller på juniorlaget i håndballklubben. Laget får beskjed fra klubbstyret at dere må stille opp på flere dugnader fordi A-laget har fått ny trener som er langt dyrere enn den gamle treneren. Flere av lagvenninnene dine reagerer negativt. De mener det er feil at yngre lag skal måtte betale fordi klubben har tilsatt en dyr topptrener, og vil boikotte dugnaden. Andre er villige til å stille på dugnad fordi de tror at en topptrener kan heve kvaliteten generelt i hele klubben, og at det kan være mye å lære for andre spillere og trenere. Hva mener du? Du ser en TV-reportasje om en fotballklubb i en stor, norsk by som har jobbet mye med å få barn med innvandrerbakgrunn med i idretten. Du blir inspirert av tiltakene og lager et notat der du foreslår at din egen klubb gjør det samme i sitt eget lokalmiljø. Klubblederen sier at det kan gå ut over den sportslige satsingen, og er skeptisk. Du bestemmer deg for å ta saken opp på årsmøtet og forsøke å få støtte fra flertallet av de frammøtte. Hva vil du si på møtet? Du leser i avisen at Norge vurderer å søke OL. For å få arrangementet må Stortinget garantere et stort pengebeløp for utbygging av idrettsanlegg og infrastruktur. Noen mener at et OL i Norge vil være et positivt løft for hele nasjonen, og at arrangementet kan styrke idrettsbevegelsen. Andre er mot arrangementet og hevder at det vil bli mindre ressurser til breddeidretten i tida fram til OL. Hva vil være ditt standpunkt? Norway Cup samler spillere fra hele verden og kan være en flott arena for kommunikasjon på tvers av kulturer. Her er spillere fra CIAF ABIDJAN fra Elfenbenkysten som vant Norway Cup siste finale i 2006 ved å slå mexikanske CRUZ AZUL 1 0 på golden goal i andre ekstraomgang. I alle tre eksemplene blir du utfordret på idrettspolitiske syn. Og alle tre eksemplene viser hvordan politikk og fordeling av ressurser og penger henger sammen. I dette kapitlet skal vi se nærmere på forholdet mellom idrett, politikk og økonomi. 210 Idrett og samfunn Kapittel 13 Idrett, politikk og økonomi 211

2 Hva er politikk? Pengestrømmer i idrett og samfunn definisjon demokrati makt Politikk (fra gresk politikos: det som angår byen eller samfunnet) blir gjerne definert som det å fordele goder og byrder i en gruppe eller et samfunn. Å drive politikk innebærer å prioritere. Gode politikere har tydelige og klare syn på hva de mener er viktigst. De kan veie mellom hensyn til A-laget og juniorlagene, mellom ressursbruk på eksisterende klubbmedlemmer og på satsing på integrering, og mellom OL og breddeidretten. Og det er ikke alltid lett å finne løsninger. Idrettspolitikk utfordrer oss på grunnleggende verdisyn. I tillegg er god idrettspolitikk avhengig av kunnskap om alle relevante fakta. Er det riktig at satsing på A-laget vil betale seg i forhold til juniorene på sikt? Hva kreves for at idretten skal lykkes med integrering? Hvilke konsekvenser vil et OL-arrangement ha for samfunnet og idretten? I Norge kan vi drive politikk i et demokratisk samfunn og i en demokratisk idrettsbevegelse. Demokrati (av gresk demo: folk, og kratein: styre) betyr folkestyre. Alle medlemmer i et idrettslag kan foreslå hvordan idrettslaget skal fordele sine goder og byrder, og kreve at styret i laget tar forslaget opp til drøfting. Årsmøtet i klubben er klubbens høyeste organ, og der blir viktige beslutninger tatt ved at frammøtte medlemmer stemmer. Vi har lignende demokratiske beslutningsprosesser i idrettskretser og særforbund og i Norges idrettsforbund der Idrettstinget møtes hvert fjerde år. Det hører med til de demokratiske spillereglene at vi aksepterer at ikke egne standpunkt alltid vinner fram, og at vi respekterer alle vedtak uavhengig av om vi er enige eller ei dersom de er fattet på riktig vis. Politikk, heter det, er det muliges kunst. I et demokrati skal ideelt sett alle stemmer bli hørt. «Den som berøres, skal høres.» Men det idealet er ikke alltid like lett å realisere. Enkeltpersoner og grupper har ulike grader av makt. Å ha makt innebærer å ha evne til å få gjennomslag for sine interesser selv om de strider mot andres. En person som er flink til å snakke for seg, kan få et årsmøte med på sine ideer. En gruppe mennesker med store økonomiske ressurser i et OL-arrangement kan kjøpe annonseplass og påvirke folk flest gjennom massemedier. I USA er det et ordtak som heter at the dollar rules. Pengene styrer! I slike sammenhenger er det viktig med idrettsledere som er tydelige på sine verdier og idrettspolitiske standpunkt og kan gjennomføre dem i praksis. Fordeling av ressurser og penger til idrettsformål er idrettspolitikk i praksis. Dette er idrettens økonomi (av gresk oikos: hus, hjem, og nomos: lære). Den norske staten bruker nesten 1 milliard kroner fra overskuddet på statlige spill på idrettsanlegg og idrettsaktivitet hvert år. I norske idrettsklubber, særforbund og kretser jobber voksne, unge og barn frivillig og i form av dugnader for å drive og samle inn penger til virksomheten. Undersøkelser viser at gjennomsnittlig 2 % av det årlige private forbruket går til virksomheter som har med idrett å gjøre. I Norge tilsvarer det omtrent 2000 kroner per innbygger. En oversikt fra økonomi Pengestrømmene i idrett og samfunn. Følg pilene i ulike retninger. Hvilke pengestrømmer er mest aktuelle for deg? Kilde: A. Flagestad 212 Idrett og samfunn Kapittel 13 Idrett, politikk og økonomi 213

3 pengestrømmer verdiskapning Statistisk sentralbyrå viser at norske menn mellom 16 og 24 år i gjennomsnitt bruker rundt 6000 kroner per år til idrett og treningsvirksomhet. Og idretten gir sysselsetting. Forskere mener at det i Norge er rundt mennesker som har arbeid som på en eller annen måte er knyttet til idrettslig virksomhet. Vi vet fra Tyskland at verdiskapningen innenfor idrettslig virksomhet utgjør om lag 1,5 % av bruttonasjonalproduktet. Er regnestykket riktig, gir idrettsrelatert virksomhet samme verdiskapning som det norske landbruket. Pengene i idrettsrelatert virksomhet strømmer i mange retninger. Forskeren Arvid Flagestad har forsøkt å gi en oversikt. Vi kan følge noen av pengestrømmene. Vi betaler for å drive idrett. Vi kjøper treningsklær og idrettsutstyr og støtter samtidig detaljisten (sportsforretningen), importøren, agenten og produsenten av artiklene. Vi betaler medlemskap i idrettsklubber eller treningsavgifter til private treningstilbud, og vi betaler startkontingenter i mosjonsløp og turlangrenn. Vi betaler også som idrettstilskuere, enten det er inngangsbillett på vårt lokale stadion eller fjernsynslisenser av ulike slag. De av oss som tipper eller spiller Lotto, er med på å finansiere idrettsvirksomhet fordi idretten og frivillige lag og organisasjoner får overskuddet. I tillegg støtter mange idretten gjennom det arbeidet de gjør i lokale idrettslag, på kretsnivå eller på sentralt nivå. Flagestads kart over pengestrømmene viser i tillegg hvordan idretten skaper etterspørsel og stimulerer til verdiskapning på flere områder i et samfunn. Idrettsanlegg trenger tjenester fra produsenter av byggevarer og entreprenører. Transportbedrifter, hoteller, restauranter og reisearrangører kan ha store inntekter av arrangementer. Tenk bare på konsekvensene av et olympisk arrangement når det gjelder utbygging av veier, hotell, anlegg og markedsføring! I alle sponsorpakker er reklamebyråer involvert for å pakke inn budskapet på den rette måten. Alle idrettslag tegner forsikringer for anleggene sine og virksomheten sin. Agenter som formidler profesjonelle utøvere mellom klubber og arrangementer, er en voksende yrkesgruppe. De samfunnsøkonomiske konsekvensene av idrettsinteressen er store og til dels uoversiktlige. Vi skal begrense oss til å se på de politiske føringene og de pengestrømmene som kjennetegner organisert idrett i Norge. Idrettspolitiske føringer ikke tjene bestemte partipolitiske hensyn, og organisasjonen er heller ikke til for å tjene penger. Det idrettspolitiske målet er ideelt, å utbre idrett i befolkningen og gi et best mulig idrettstilbud til alle. Paragraf 1 2 i NIFs lovverk definerer organisasjonens formål som følger: NIF skal arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve idrett ut fra sine ønsker og behov. Organisasjonen skal være en aktiv verdiskaper for individ og samfunn og dermed styrke sin posisjon som folkebevegelse og drivkraft i samfunnet. Organisasjonens arbeid skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. Men dette er ikke de eneste politiske føringene for den organiserte idretten. NIF tilføres hvert år store beløp som er overskuddet på statlige spill. Staten ved Kultur- og kirkedepartementet stiller tydelige krav. Pengene skal bli brukt på idrettspolitiske mål som samfunnet anser som viktige. For eksempel blir det øremerket penger til antidoping, barne- og ungdomsidrett, spesielle tiltak for kvinner og eldre og til tiltak mot vold og rasisme. Idrettsavdelingen i Kultur- og kirkedepartementet forvalter statlig idrettspolitikk. De overordnede føringene i forhold til NIF er som følger: «NIF er den mest sentrale samarbeidspartner for statlige myndigheter på aktivitetssiden. De idrettspolitiske målene med tilskuddet til NIF er: Bidra til å opprettholde og utvikle NIF som en frivillig, medlemsbasert organisasjon. Bidra til å opprettholde og utvikle et godt aktivitetstilbud gjennom den organiserte idretten. Bidra til å bevare og sikre NIF som en åpen og inkluderende organisasjon, og til at idrettslagene framstår som arenaer for meningsdannelse og verdifulle rammer for sosialt fellesskap.» NIFs formål offentlig idrettspolitikk Den organiserte idretten tilhører de frivillige organisasjonene i den tredje sektoren. NIF er ikke en del av den offentlige sektoren, også kalt den første sektoren, eller næringslivet, den andre sektoren. NIF skal Hvordan finansierer NIF og de underliggende organisasjonsledd sin virksomhet i mer detalj? Hva er de viktigste inntekts- og utgiftskildene på ulike nivåer? 214 Idrett og samfunn Kapittel 13 Idrett, politikk og økonomi 215

4 Fordeling av spillemidler til idrettsformål i 2003 faktiske inntekter NIF inntekter og utgifter NIF er en frivillig organisasjon. Den blir først og fremst drevet på dugnad av mennesker som arbeider uten lønn for innsatsen. Dugnadsarbeidet er av mange slag, som matsalg under arrangementer, bingo, lotteri, salgsvirksomhet og annet. Dersom vi antar at vi i hvert idrettslag i Norge finner i gjennomsnitt to årsverk med frivillig innsats per år, vil vi med idrettslag ende opp på årsverk. Gir vi hvert årsverk en verdi på kroner, blir summen av dugnadsarbeidet per år 5,2 milliarder kroner. Den faktiske pengestrømmen knyttet til dugnad er selvfølgelig langt mindre. Dugnadsarbeid, fra trener- og ledervirksomhet til vaffelsteking og loddsalg, betyr jo nettopp at de som arbeider, ikke tar betalt. Slike inntektsbringende tiltak står for rundt 10 % av idrettens samlede inntekter. Spillemidlene utgjør over 30 % av idrettens samlede inntekter og er den overlegent største inntektskilden. I 2006 utgjorde spillemidler til idrettsformål over 1 milliard kroner. Av disse gikk vel 600 millioner til rehabilitering og bygging av idrettsanlegg og om lag 350 millioner til NIFs drift og til aktiviteter. I tillegg kommer tilskudd fra næringslivet i form av sponsing, foruten en rekke mindre poster som fjernsynsinntekter, medlemsinntekter, og inntekter av arrangementer av ulike slag. Sponsing er den inntektskilden som har vokst sterkest de siste årene. Inntektsbringende tiltak 9 % TVinntekter 7 % Kilde: NIF 2003 Internasjonale arrangement 5 % Arrangement 5 % Andre inntekter 5 % Andre tilskudd enn spillemidler 7 % Kurs 0 % Salg 5 % Sponsor 18 % Sponsing Økonomiske ressurser fra det private næringslivet og andre samfunnsinstitusjoner utgjør om lag 20 % av idrettens totale inntekter. Sponsormarkedet i Norge utgjør over 500 millioner kroner. Hva er sponsing, og hvilke konsekvenser kan sponsorvirksomheten ha for idretten? Ordet sponsing kommer fra engelsk sponsoring, som igjen kommer fra det latinske spondere, som betyr garantere. En form for idrettssponsing innebærer at en idrettsorganisasjon eller et arrangement blir støttet økonomisk av en utenforstående institusjon. Målet er at støtteordningen skal være til fordel for begge parter. Sponsoravtaler er basert på ytelse og gjenytelse. Partene skriver detaljerte kontrakter som nøyaktig beskriver plikter og rettigheter. De virkelig store sponsoravtalene finner vi i den internasjonale idretten. Også i Norge støtter store aktører i næringslivet som Norsk Tipping, SAS Braathens, Telenor og Adidas idretten. De ønsker å profilere seg gjennom idrettens positive verdier. Idrett representerer pågangsmot, disiplin, prestasjon og vinnervilje. Når idrettsstjerner konkurrerer med logoen til et firma på brystet, signaliserer firmaet at det ønsker å stå for slike verdier. Og sponsingen er interessant fordi idrettsstjernene har en sentral rolle i massemediene. Budskapet når ut. Samtidig bruker institusjonene sponsingen for å bygge opp lagånd og holdninger innad i bedriften. Når et norsk firma støttet russiske langrennsløpere, var det for å få positiv profilering i det internasjonale idrettsmiljøet og antakelig samti- definisjon Det norske skøytelandslaget har blitt sponset av Landsorganisasjonen, en sponsoravtale som vakte betydelig oppmerksomhet da den ble inngått. Avtalen mellom et landslag og en interesseorganisasjon med klare politiske føringer var nytt i Norge. Inntektskilder for NIF Spillemidler 31 % Olympiatoppen 1 % Medlemsavgift 7 % Kilde: NIF Idrett og samfunn Kapittel 13 Idrett, politikk og økonomi 217

5 dig framstå som nytenkende både i egen organisasjon og mot omverdenen. Men da russiske langrennsløpere ble tatt for doping i OL i 2002 i Salt Lake City, falt sponsorkontraktene. Plutselig var en positiv profilering blitt negativ. På lokalplanet i idretten finner vi en annen form for sponsing som har mindre preg av forretningsvirksomhet. Lokale bedrifter støtter idrettslaget med penger fordi de brenner for laget og ser på det som en representant for det lokale fellesskapet de tilhører. Sponsingen lønner seg kanskje ikke økonomisk som markedsføring, men bedriften har ideelle motiver. Norske idrettsklubber har mange sponsorpakker. De minste pakkene kan koste noen titusener. Pakkene gir ikke rett til draktreklame og annen sterk profilering, men gir sponsoren inspirasjon og en følelse av fellesskap med klubben. For eksempel kan et lokalt kjøpesenter støtte den nærmeste tippeligaklubben. Kjøpesenteret får et synlig bevis på at det er en støttespiller, og dette kan man henge opp på senteret. Ansatte får faste sitteplasser på stadion og får møte spillere og trenere og diskutere taktikk og framtidsplaner med jevne mellomrom. Hvilke konsekvenser har sponsingen for idretten? Det umiddelbare svaret er at den er en viktig inntektskilde som gir muligheter for å nå mål som ellers hadde vært vanskelig. Spesielt gjelder det toppidretten, men også populære breddeidrettsarrangementer med et positivt omdømme som Norway Cup og mosjonsløp. Samtidig er sponsingen styrt av markedet. Poenget med sponsing er å gjøre synlig at bedriften støtter idretten og dermed støtter verdier mennesker opplever som positive. Sponsoridrettene er de idrettene som er synlige i mediene, som fotball, håndball og skiidrett. De små medieidrettene kommer dårlig ut. Vi kjenner eksempler fra utlandet på at tunge sponsorer har ønsket å ha et ord med i uttak av konkurrenter, tidspunkt for å arrangere stevner, ressursbruk i idrettsklubben og så videre. Utfordringen for idretten er å få realisert sine idrettspolitiske mål. Ett slikt mål er idrett for alle. NIF har et ansvar i å sikre at framtidens utøvere har mange muligheter å velge mellom. For idrettens mange organisasjonsledd er det en utfordring å sørge for at de idrettsfaglige vurderingene fortsatt ligger på trenere, ledere og aktive, på idretten selv. ytelse og gjenytelse viktig støtte uheldig påvirkning Rallykjører Henning Solberg driver en idrettsgren som er tungt sponset av bilfabrikker og en rekke andre firmaer som ønsker en positiv profilering. Idrettslagene Hva kjennetegner idrettslagenes økonomi? Dugnaden og inntektsbringende tiltak som arrangementer, utleie av anlegg og sponsing er idrettslagenes viktigste inntektskilde, og det utgjør for de fleste lag over 50 % av inntektene. Som den nest viktigste inntektskilden kommer medlemsavgiftene, som utgjør om lag 30 %. Offentlige tilskudd utgjør under 10 % av inntektene. Nesten all offentlig støtte kommer fra kommunene. De fleste idrettsklubber får liten eller ingen økonomisk støtte fra NIF sentralt. 218 Idrett og samfunn Kapittel 13 Idrett, politikk og økonomi 219

6 økonomiske utfordringer store og små klubber utgifter og inntekter Hvilke utgifter er aktuelle? Idrettslagenes viktigste utgifter går til å drive aktivitet: rundt 35 % av de totale utgiftene. I tillegg har lagene utgifter til drift av anlegg (om lag 30 %), egne arrangementer og administrasjon og møter. Mange idrettsklubber sliter med dårlig økonomi. Ustabil ledelse skaper problemer med stabilitet i planlegging og budsjettering. Stadig større omsetning krever profesjonelle økonomer for å holde kontroll på utgifter og inntekter. For bedriftsidrettslagene er situasjonen noe annerledes. Den viktigste forskjellen er at tilskuddet fra det private næringslivet er langt større. Bedriftene støtter sine egne idrettslag og legger i gjennomsnitt inn godt over halvparten av de totale inntektene. Det er selvfølgelig store forskjeller på idrettsklubbene. Toppidrettsklubber driver i tillegg til den frivillige virksomheten kommersiell virksomhet med store budsjetter. Rundt 10 % av idrettsklubbene har over 60 % av inntektene. Toppfotballen er profesjonalisert og kommersialisert. Her blir virksomheten drevet med ansatte spillere, trenere og ledere, og den blir finansiert gjennom sponsoravtaler og salg og kjøp av medierettigheter, spillere og supporterutstyr. Det er stor kontrast til det lokale fleridrettslaget som er dugnadsbasert og uten større sponsoravtaler. Idrettskretser, særforbund og NIFs sentraladministrasjon Idrettskretser og særkretser blir i stor grad finansiert ved overføringer av spillemidler. Disse overføringene utgjør om lag 50 % av inntektene. I tillegg får kretsene tilskudd fra andre kilder, blant annet fra fylkene. Inntekter fra ulike servicefunksjoner som idrettskretsene utfører for særkretsene, og utleie av egne anlegg utgjør rundt 10 %. Den store utgiften er administrasjon og møter. For idrettskretsene utgjør slike utgifter nesten 60 % av totalutgiftene, for særkretsene nesten 50 %. Ellers er de viktigste utgiftspostene knyttet til egne aktiviteter og arrangementer, blant annet kurs og utdanningstilbud. Den viktigste inntektskilden til særforbundene er sponsorstøtten, som i gjennomsnitt utgjør om lag 20 % av inntektene mens spillemidlene ligger på %. Inntektsbringende tiltak som egne konkurransearrangementer i særidretten, medlemsavgifter og fjernsynsavtaler utgjør om lag en tidel hver. Særforbundenes største utgiftspost er møter og administrasjon, som utgjør nær 40 % av totalutgiftene. Faktisk er denne utgiften større enn utgiftene til idrettsarrangementer, som ligger rundt 30 %. Som i klubbsystemet er det store forskjeller på økonomien til særforbundene. Små særforbund får opptil 90 % av inntektene sine fra NIF sentralt, mens forholdet for store forbund som Norges Fotballforbund er omvendt. Her kommer under 10 % av inntektene fra NIF. Norges Mosjons- og Bedriftsidrettsforbund bruker alle ressursene sine på breddeidrett, mens Norges Skiskytterforbund bruker store deler på toppidrettssatsing. Inntektene til NIFs sentrale organisasjonsledd kommer først og fremst i form av spillemidler. I 2006 fikk organisasjonen nesten 350 millioner kroner. Noen av disse pengene går med til å drive sentraladministrasjonen, mens nærmere 80 % blir formidlet videre til særforbund, kretser og idrettslag. Interne overføringer Idrettens interne regnskaper viser at det er betydelige interne overføringer av midler mellom organisasjonsleddene i NIF-systemet. Overføringene dreier seg om tilskudd, avgifter og kontingenter. De største betalerne er idrettslagene, som gir store beløp i form av avgifter og kontingenter til særforbund og særkretser. Overføringene fra overordnede organisasjonsledd til idrettsklubbene er små. Pengestrømmen oppover i idretten har vært en kilde til frustrasjon på klubbnivå, der en ønsker å beholde mer midler til aktivitet på grasrota. Klubb- og kretsledere mener at det idrettspolitiske målet om idrett for alle krever større overføringer. Siden 2000 har Kultur- og kirkedepartementet hatt en egen tilskuddsordning som retter seg spesielt mot breddeidrettslag som driver aktivitet for barn og unge. Idrettsrådene har ansvaret for å fordele midlene. mangfold pengestrøm oppover 220 Idrett og samfunn Kapittel 13 Idrett, politikk og økonomi 221

7 Oppsummering Idrettspolitikk dreier seg om hvilke verdier og mål vi mener idretten skal tjene og hvordan ressursene skal fordeles for å nå slike mål. Dersom vi engasjerer oss i hvordan idretten styrer sine ressurser på lokalt, regionalt, og sentralt plan, driver vi idrettspolitikk. Norsk idrett er demokratisk organisert. Demokrati betyr folkestyre. For at demokratiet skal blomstre og vi skal ha en idrett som tjener flertallets interesser, er det avgjørende at idrettens medlemmer tar del i politiske diskusjoner og veivalg. Idrettspolitikk i praksis dreier seg om å være tydelig på sine verdier og arbeide for at ressursene fordeles i henhold til verdiene. Hver nordmann bruker i gjennomsnitt 2000 kroner i året på idrettsrelatert virksomhet, det vil si på deltakelse i idrett, idrettsutstyr, transport i forbindelse med idrett og tilskuerutgifter. Som verdiskapende virksomhet utgjør idrett 1,5 % av bruttonasjonalproduktet. Forskere antar at idrettsrelatert virksomhet sysselsetter rundt mennesker i Norge. NIF henter sine ressurser fra fire kilder - frivillig arbeid (dugnad) - overskudd av statlige spill - medlemsavgifter - støtte fra næringslivet i form av sponsing. NIFs utgifter er først og fremst knyttet til aktiviteter, men en betydelig del går også til organisasjon, administrasjon, ulike inntektsbringende tiltak og drift av anlegg. Den organiserte idretten blir stadig mer mangfoldig. Deler av NIF er nesten utelukkende finansiert av spillemidler. Det gjelder spesielt NIFs sentralledd og idrettskretsene. Andre deler av NIF har tatt skrittet inn på markedet, for eksempel toppklubber i fotball, og er organisert som aksjeselskap. Disse selskapene kan tjene store penger. NIF har flere idrettspolitiske utfordringer. En intern utfordring er å la ressursstrømmen i størst mulig grad få til aktivitet og til prioriterte grupper som barn og unge. En annen utfordring er balansegangen mellom NIF som en ideell og frivillig, demokratisk organisasjon og de kommersielle idrettsinteressene i samfunnet. Oppsummeringsspørsmål 1 Hva er politikk? Hva er idrettspolitikk? 2 Hva er økonomi? Hva er idrettsøkonomi? 3 Beskriv pengestrømmene i idrettsrelatert virksomhet. Hvilke strømmer er mest aktuelle for deg og for idrettsinteressen din? 4 Beskriv inntektsgrunnlaget til NIF sentralt. 5 Ta utgangspunkt i en idrettsklubb du kjenner godt, og beskriv inntektsog utgiftssidene i klubben og for den særkretsen og det særforbundet klubben tilhører. 6 Hva betyr sponsing? Gjør rede for omfanget av sponsing i en idrettsklubb du kjenner godt. Arbeidsoppgave 7 Finn de idrettspolitiske målsetningene for klubben din. Sjekk årsbudsjettet. Synes du ressursene brukes i henhold til de politiske føringene? 8 Bruk Internett og finn partiprogrammene til norske politiske partier. Forsøk å finne ut hva de mener om idretten. Diskuter konsekvenser av ulike idrettspolitiske syn for idretten i nærmiljøet ditt. Diskusjonsoppgave 9 Hva er NIFs viktigste utfordringer når det gjelder politikk og økonomi i tiden som kommer? Og hvordan bør oppgavene løses? 222 Idrett og samfunn Kapittel 13 Idrett, politikk og økonomi 223

Velkommen som medlem av et norsk idrettslag!

Velkommen som medlem av et norsk idrettslag! Velkommen som medlem av et norsk idrettslag! Denne brosjyrens formål NIF Denne brosjyren skal gi deg tydelig informasjonen om hva medlemskapet i et idrettslag innebærer for deg. Idrettslaget ditt er medlem

Detaljer

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Postboks 5000 0840 OSLO

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Postboks 5000 0840 OSLO Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Postboks 5000 0840 OSLO Deres ref Vår ref Dato 15/3022-18.12.2015 Spillemidler til Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité for

Detaljer

Virksomhetsplan. Møre og Romsdal idrettskrets Idrettsglede for alle

Virksomhetsplan. Møre og Romsdal idrettskrets Idrettsglede for alle Virksomhetsplan Møre og Romsdal idrettskrets 2016 2020 Idrettsglede for alle Vedtatt på Møre og Romsdal Idrettskrets ting 09.04.2016 Innledning Møre og Romsdal idrettskrets er et organisasjonsledd som

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN SØR-TRØNDELAG IDRETTSKRETS

VIRKSOMHETSPLAN SØR-TRØNDELAG IDRETTSKRETS VIRKSOMHETSPLAN SØR-TRØNDELAG IDRETTSKRETS 2016-2018 1 Innledning Sør-Trøndelag Idrettskrets (STIK) er et organisasjonsledd som arbeider med oppgaver av felles interesse for alle idrettene i fylket. Det

Detaljer

Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på

Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på og hvordan du blir medlem. Velkommen til idretten!

Detaljer

Honningsvåg Turn- og Idrettsforening

Honningsvåg Turn- og Idrettsforening Honningsvåg Turn- og Idrettsforening Klart vi e fra Honningsvåg Vi skaper idrettsglede Verdigrunnlag og holdningsdokument www.htif.no 1.4.2011 Verdigrunnlag All aktivitet i HT&IF skal være tuftet på disse

Detaljer

Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på

Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på og hvordan du blir medlem. Velkommen til idretten!

Detaljer

Idrettsråd SVØMMEANLEGG

Idrettsråd SVØMMEANLEGG Idrettsråd OG SVØMMEANLEGG Organisasjon Idrettsråd Fellesorgan for idretten i kommunene Organisert i NIF gjennom idrettskretsene og underlagt NIFs lover og vedtekter. Idrettsrådene består av alle idrettslagene

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR VESTFOLD IDRETTSKRETS 2014 2016

STRATEGIPLAN FOR VESTFOLD IDRETTSKRETS 2014 2016 STRATEGIPLAN FOR VESTFOLD IDRETTSKRETS 2014 2016 INNHOLD I. Visjon og verdigrunnlag s. 3 II. Idrett, samfunn og rammevilkår s. 4 III. Organisasjonsutvikling og kompetanse s. 5 IV. Anleggspolitiske retningslinjer

Detaljer

Troms idrettskrets Handlingsplan

Troms idrettskrets Handlingsplan Troms idrettskrets Handlingsplan 2016-2018 Idretten har et nytt Idrettspolitisk dokument 2015-2019 som skal være styrende for idretten i Norge. Troms idrettskrets sin handlingsplan er vårt tilsvar på hva

Detaljer

Strategiplan

Strategiplan Strategiplan 2017-2020 Bakgrunn Startet vinteren 2016 et arbeid med å utvikle felles mål og strategier for ishockeygruppa Elite og YA har samarbeidet om dette Hva skal være felles? Hva skal vi ha hver

Detaljer

Voksenidrett. NIFs utviklingsplan nr. 02 for norsk idrett

Voksenidrett. NIFs utviklingsplan nr. 02 for norsk idrett Voksenidrett NIFs utviklingsplan nr. 02 for norsk idrett UTVIKLINGSPLAN FOR NORSK IDRETT Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Sendt på høring i organisasjonen 20. mai 2016 Sist endret

Detaljer

IDRETTSPLAN 2015-2016 Idrettsglede for alle mest mulig og best mulig aktivitet for flest mulig

IDRETTSPLAN 2015-2016 Idrettsglede for alle mest mulig og best mulig aktivitet for flest mulig IDRETTSPLAN 2015-2016 Idrettsglede for alle mest mulig og best mulig aktivitet for flest mulig Side 1 1 Idrettsplan 2015 2016 for Oppland Idrettskrets (OIK) 1.1. Innledning Norges Idrettsforbund (NIF)

Detaljer

IR-seminar 19. november

IR-seminar 19. november IR-seminar 19. november Hva er idrettsrådenes rolle? Hva står det i loven? Lovnorm for idrettsråd (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for NN idrettsråd, stiftet (dato/år), med senere

Detaljer

Strategi 2020. Tingperiode 2012-2014 retning mot 2020

Strategi 2020. Tingperiode 2012-2014 retning mot 2020 Strategi 2020 Tingperiode 2012-2014 retning mot 2020 STRATEGI 2020 Strategi 2020 Norsk Orientering har som mål at 1 % av Norges befolkning i 2020 skal være medlemmer av klubber tilsluttet Norges Orienteringsforbund.

Detaljer

Født som en mester født som en helt å nei det ble da ingen!

Født som en mester født som en helt å nei det ble da ingen! Født som en mester født som en helt å nei det ble da ingen! Sammen for fysisk aktivitet Trondheim 17.nov 2005 Maj-Kristin Nygård Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite Norges Idrettsforbunds arbeid

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT. Sør-Trøndelag Idrettskrets

STRATEGIDOKUMENT. Sør-Trøndelag Idrettskrets STRATEGIDOKUMENT Sør-Trøndelag Idrettskrets 2014-2016 1 Innledning Sør-Trøndelag Idrettskrets(STIK) er et koordinerende organisasjonsledd og jobber med oppgaver som er av felles interesse for alle idrettene

Detaljer

Idrettsglede for alle

Idrettsglede for alle Idrettspolitisk dokument 2011 2015 Idrettsglede for alle Idrettspolitisk dokument 2011 2015 Vedtatt av Idrettstinget 6. mai 2011 Endringsforslagene redigert av Idrettsstyret 31. mai 2011 Visjon: Idrettsglede

Detaljer

TRENERHÅNDBOK SOLA TURN 2016/2017

TRENERHÅNDBOK SOLA TURN 2016/2017 TRENERHÅNDBOK FOR SOLA TURN 2016/2017 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Velkommen... 3 Historikk... 3 Sola Turns formål... 3 Visjon... 3 Verdigrunnlaget... 3 Regler for Sola Turn... 3 Vi ønsker

Detaljer

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Postboks OSLO

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Postboks OSLO Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Postboks 5000 0840 OSLO Deres ref Vår ref Dato 15/3022-09.12.2016 Spillemidler til Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité for

Detaljer

Våre tanker om spillansvar - i lys av den Norske Idrettsmodellen. Inge Andersen, 23. September 2014

Våre tanker om spillansvar - i lys av den Norske Idrettsmodellen. Inge Andersen, 23. September 2014 Våre tanker om spillansvar - i lys av den Norske Idrettsmodellen Inge Andersen, 23. September 2014 Norges største frivillige organisasjon en folkebevegelse 2.112.137 medlemskap 11.807 idrettslag 366 idrettsråd

Detaljer

BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS

BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS LOV FOR BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS Vedtatt på av kretsstyret etter fullmakt fra kretstinget 21. November 2012 1 Basis-lovnorm for særkretser Lov for Buskerud, Telemark og Vestfold Ishockeykrets

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016

HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016 HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016 Hovedutfordringer for Tromsidretten 2012-2016 Flere, bedre og tidsriktige anlegg for idretten Flere og bedre idrettsarrangement Øke aktiviteten og engasjementet

Detaljer

Klubbens styrearbeid i praksis. Robert Olsvik

Klubbens styrearbeid i praksis. Robert Olsvik Klubbens styrearbeid i praksis Robert Olsvik Regnskap Dugnad HJÆLP! Leder Utøver Honorar Politiattest NIFs visjon er å være fremste bidragsyter for å oppnå: «Idrettsglede for alle» Idrettens verdigrunnlag

Detaljer

Oppstart kommundedelplan for idrett og fysisk aktivitet, Fjell kommune

Oppstart kommundedelplan for idrett og fysisk aktivitet, Fjell kommune Oppstart kommundedelplan for idrett og fysisk aktivitet, Fjell kommune Nasjonale utfordringer og satsningsområder -Nasjonale trender knyttet til fysisk aktivitet -Satsningsområder og utfordringer innen

Detaljer

Organisasjonsplan HORTEN SKIKLUBB. Vedtatt på årsmøtet

Organisasjonsplan HORTEN SKIKLUBB. Vedtatt på årsmøtet 2017 Organisasjonsplan HORTEN SKIKLUBB Vedtatt på årsmøtet 30.03.2017 Innhold Klubbinformasjon...2 Idrettslagets formål...2 Organisering...3 Årsmøtet...4 Styrets funksjon og sammensetning...4 Styret skal:...4

Detaljer

IPD idrettspolitiske utfordringer

IPD idrettspolitiske utfordringer IPD idrettspolitiske utfordringer 7. november 2016 Tom Tvedt Idrettspresident Foto: Orienteringsforbundet, Ivar Haugen Visjon: Idrettsglede for alle! Norges største frivillige- og medlemsbaserte organisasjon

Detaljer

Strategiplan Strategiplan

Strategiplan Strategiplan Strategiplan 2016-2018 Strategiplan 2016-2018 1 2 Strategiplan 2016-2018 1 Innledning Elverum Fotball er en av Norges største fotballklubber, med over 1100 spillende medlemmer fra 35 ulike nasjoner. Tilbud

Detaljer

LILLEHAMMER SKIKLUB, LANGRENN - SESONGEN

LILLEHAMMER SKIKLUB, LANGRENN - SESONGEN LILLEHAMMER SKIKLUB, LANGRENN - SESONGEN 2016 2017 MEDLEMSKONTINGENT, AKTIVITETS- OG TRENINGSAVGIFT OG KOSTNADSDEKNING Medlemskontingent: Alle som ønsker å ta del i norsk idrett, enten som passive eller

Detaljer

God barne- og ungdomsidrett - Fundamentet i den norske idrettsmodellen

God barne- og ungdomsidrett - Fundamentet i den norske idrettsmodellen God barne- og ungdomsidrett - Fundamentet i den norske idrettsmodellen Svømmeforbundet 05.09.15 Mads Andreassen Leder seksjon for aktivitetsutvikling NIFs visjon: «Idrettsglede for alle» Idrettens verdigrunnlag

Detaljer

APRIL 2017

APRIL 2017 22. APRIL 2017 1 AGENDA: IDRETTSREGISTRERINGEN 2017 Oppbyggingen av norsk idrett Idrettsfamilien med medlemslinje og aktivitetslinje «Formaning» Hvem er medlem? Hvem er aktiv? Idrettsregistreringen 2017

Detaljer

Den lille oransje. Slik gjør vi det i Utleira IL

Den lille oransje. Slik gjør vi det i Utleira IL Den lille oransje Slik gjør vi det i Utleira IL De viktigste punktene 1) Respekter klubbens arbeid. Det er frivillig å være medlem av Utleira IL, men er du med følger du den lille oransje. 2) Vis respekt

Detaljer

FINNMARK SKIKRETS HANDLINGSPLAN

FINNMARK SKIKRETS HANDLINGSPLAN FINNMARK SKIKRETS HANDLINGSPLAN 2014-2015 2 Innhold handlingsplan Finnmark Skikrets 1. Visjon, verdier og hovedmål 2. Kjerneaktivitet a. Breddeidrett b. Toppidrett c. Skirenn og arrangement d. Anlegg e.

Detaljer

Pressekonferanse. Ullevaal 5. mai 2015

Pressekonferanse. Ullevaal 5. mai 2015 Pressekonferanse Ullevaal 5. mai 2015 Side 2 Fortsatt vekst i medlemsmassen Side 3 Idrettens rammevilkår: Mål i IPD 2011-2015: Gode og forutsigbare rammevilkår for organisasjonen og aktivitetsutvikling:

Detaljer

GLEDE% %FELLESSKAP% %HELSE%-%ÆRLIGHET%

GLEDE% %FELLESSKAP% %HELSE%-%ÆRLIGHET% Side%1% Innledning: Idrettskretsen er et felles organ for idrettslag, idrettsråd og særidretter i Nordland som er tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Nordland idrettskrets

Detaljer

Aktiv inspirasjon. Strategi for idrettens rolle for et fysisk aktivt samfunn

Aktiv inspirasjon. Strategi for idrettens rolle for et fysisk aktivt samfunn Aktiv inspirasjon Strategi for idrettens rolle for et fysisk aktivt samfunn Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Oktober 2014 Innledning Norges idrettsforbund er en medlemsorganisasjon,

Detaljer

Pengestrømmer i idretten Daglig ledersamling 15/10

Pengestrømmer i idretten Daglig ledersamling 15/10 Pengestrømmer i idretten Daglig ledersamling 15/10 Post inndeling Post 1 Grunnstøtte NIF, sentralt og regionalt Post 2 Grunnstøtte særforbundene Post 3 Barn, ungdom og bredde Post 4 Toppidrett Søknad for

Detaljer

Spillemidler til Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité Det vises til søknad datert 15. september 2006 om spillemidler for 2007.

Spillemidler til Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité Det vises til søknad datert 15. september 2006 om spillemidler for 2007. Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité Serviceboks 1 Ullevål stadion 0840 OSLO Deres ref Vår ref Dato 2006/04350 ID/ID2 MEI 15.12.2006 Spillemidler til Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité - 2007

Detaljer

VELKOMMEN TIL Fotballederkurs 1. Scandic Lerkendal, 14. og 15.januar 2017

VELKOMMEN TIL Fotballederkurs 1. Scandic Lerkendal, 14. og 15.januar 2017 VELKOMMEN TIL Fotballederkurs 1 Scandic Lerkendal, 14. og 15.januar 2017 Hvem er vi? Kursveiledere: Tommy Bang-Larssen Jon Møkkelgård Deltakere: Navn Klubb Rolle i klubb KORT om forventninger til kurset

Detaljer

Formål. HSK skal arbeide til beste for skiidretten i Hedmark gjennom å utvikle egen aktivitet og organisasjon.

Formål. HSK skal arbeide til beste for skiidretten i Hedmark gjennom å utvikle egen aktivitet og organisasjon. HANDLINGSPLAN 2013-2015 Innledning. Handlingsplan 2013-2015 for Hedmark Skikrets bygger på Skipolitisk dokument 2012-2015 som ble vedtatt på Skitinget på Hamar juni 2012. Skipolitisk dokument er bygget

Detaljer

BSK s hustavle. Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet. Best på Samhold og Kommunikasjon!

BSK s hustavle. Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet. Best på Samhold og Kommunikasjon! BSK s hustavle Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet Best på Samhold og Kommunikasjon! 2 Kjære BSK medlem For alle BSK ere gjelder BSKs verdier: Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet

Detaljer

Spillemidler til Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité for 2018

Spillemidler til Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité for 2018 Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Postboks 5000 0840 OSLO Deres ref Vår ref 17/2657-12 Dato 01. desember 2017 Spillemidler til Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske

Detaljer

FINNMARK SKIKRETS HANDLINGSPLAN

FINNMARK SKIKRETS HANDLINGSPLAN FINNMARK SKIKRETS HANDLINGSPLAN 2016 2017 2 3 Visjon, verdier og hovedmål Finnmark Skikrets (FSK) handlingsplan bygger på Norges Skiforbunds visjon frem mot 2018: Mange, gode og glade skiløpere, samt de

Detaljer

Strategisk plan for Oslo Idrettskrets 2012-2016. Vi skaper idrettsglede!

Strategisk plan for Oslo Idrettskrets 2012-2016. Vi skaper idrettsglede! Strategisk plan for Oslo Idrettskrets 2012-2016 Vi skaper idrettsglede! Vedtatt på kretstinget 2. juni 2012 Oslo Idrettskrets (OIK) er en av 19 idrettskretser i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske

Detaljer

Jevnaker I.F. Allianse ORGANISASJONSPLAN

Jevnaker I.F. Allianse ORGANISASJONSPLAN Jevnaker I.F. Allianse ORGANISASJONSPLAN Versjon 1.1 Endringshistorikk Dato Versjon Beskrivelse Forfatter 28.04.2015 0.1 Årsmøte Håkon M Andersen Distribusjonsliste: JIF Allianse styret Øvrige iderettslag

Detaljer

Vedlegg til Alta IF Langrenn Sportsplan

Vedlegg til Alta IF Langrenn Sportsplan Vedlegg til Alta IF Langrenn Sportsplan Retningslinjer for foreldre/foresatt Respekter klubbens arbeid. Det er frivillig å være medlem, men er du med følger du våre regler. Engasjer deg, men husk at det

Detaljer

VELKOMMEN SOM FORESATT I IDRETTEN. en frivillig organisasjon

VELKOMMEN SOM FORESATT I IDRETTEN. en frivillig organisasjon VELKOMMEN SOM FORESATT I IDRETTEN en frivillig organisasjon Velkommen som foresatt til et barn som deltar i idrett, og er -eller skal bli medlem i et idrettslag. Idrettslaget er en demokratisk organisasjon

Detaljer

Ikke bare økonomisk vinning med idrettsarrangementer

Ikke bare økonomisk vinning med idrettsarrangementer Ikke bare økonomisk vinning med idrettsarrangementer Børre Rognlien, President Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Karlstad 3. februar 2012 Aftenposten 12. april 2011 Vi lever ikke

Detaljer

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den..

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. BASISLOVNORM FOR REGIONER (Vedtatt av forbundsstyret 5. mai 2006) Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. 1 Formål Tennisregion

Detaljer

LYN 2016-2020. 5årsplan blir du med?

LYN 2016-2020. 5årsplan blir du med? LYN 2016-2020 5årsplan blir du med? Den rød-hvite tråden LYN Fotball og LYN Toppfotball er først og fremst LYN Oslos største fotballklubb og blant de store i Norge Tett samarbeid i alle ledd skal bringe

Detaljer

Nordland Fylkesting. Børre Rognlien, President Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. Mo i Rana 11. Juni 2012

Nordland Fylkesting. Børre Rognlien, President Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. Mo i Rana 11. Juni 2012 Nordland Fylkesting Børre Rognlien, President Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Mo i Rana 11. Juni 2012 Innhold Idrettens organisering og betydning Nordlandsidretten sett utenfra

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015 STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL Visjon: 2011-2015 Livslang aktivitet i Ås IL Virksomhetsidé: Tilrettelegger for topp- og breddeidrett Ås IL skal som fleridrettslag være fremste tilrettelegger for livslang idrettsaktivitet

Detaljer

Holdningsavtale mellom

Holdningsavtale mellom Holdningsavtale mellom GØIF Fotball og Navn.. Dato GØIF Fotball om verdier og holdninger I GØIF Fotball ønsker vi å skape et godt miljø for våre medlemmer, hvor idrett og sosialt fellesskap kan bidra til

Detaljer

1 Modernisere organisasjonen slik at det blir enkelt å delta. 2 Speile mangfoldet i samfunnet. 3 Redusere økonomiske hindringer for barn og unges

1 Modernisere organisasjonen slik at det blir enkelt å delta. 2 Speile mangfoldet i samfunnet. 3 Redusere økonomiske hindringer for barn og unges 1 Modernisere organisasjonen slik at det blir enkelt å delta. 2 Speile mangfoldet i samfunnet. 3 Redusere økonomiske hindringer for barn og unges deltakelse. 4 Bli det mest attraktive treningsfellesskapet

Detaljer

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Opprettet 01.01.2014 Revidert 13.10.2014 Klubbdokumentet inneholder viktige instrukser, dokumentasjon og vedlegg for å drifte klubben. Målgruppen er spillere,

Detaljer

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets (NTOK), stiftet (31.01.1987).Godkjent av Norges Orienteringsforbund (NOF) 22.desember 2010. 1 Formål NTOK formål er å arbeide

Detaljer

UTDRAG FRA NIFs LOV KAPITTEL 13 OG 14 MARKEDS- OG RETTIGHETSBESTEMMELSER

UTDRAG FRA NIFs LOV KAPITTEL 13 OG 14 MARKEDS- OG RETTIGHETSBESTEMMELSER UTDRAG FRA NIFs LOV KAPITTEL 13 OG 14 MARKEDS- OG RETTIGHETSBESTEMMELSER KAPITTEL 13 AVTALER OG SAMARBEID MELLOM IDRETTENS ORGANISASJONSLEDD OG NÆRINGSLIVET 13-1 Formål Formålet med bestemmelsene i dette

Detaljer

Markedshåndbok Nesodden IF

Markedshåndbok Nesodden IF Markedshåndbok Nesodden IF Retningslinjer i denne håndbok ble første gang besluttet og bekjentgjort den 00.00.0000 og gjelder for alle grupper i Nesodden IF. Retningslinjene kan endres ved hovedstyrebeslutning.

Detaljer

LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS NORGES SKYTTERFORBUND

LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS NORGES SKYTTERFORBUND 31. januar medførte endringer i 11. Godkjent av Norges Skytterforbund den 17. september LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS AV NORGES SKYTTERFORBUND 31. januar medførte endringer i 11. Godkjent av Norges

Detaljer

Lov for Snowboardforbundet. Norges Snowboardforbunds Lov

Lov for Snowboardforbundet. Norges Snowboardforbunds Lov Norges Snowboardforbunds Lov Vedtatt på årsmøte 17. Juni 2011 1 Lov for Norges Snowboardforbund (Snowboardforbundet), stiftet 1987. Vedtatt av årsmøtet 16-03-1996 med senere endringer, på årsmøtene 08.06.2007

Detaljer

Høring. Møre og Romsdal Idrettskrets

Høring. Møre og Romsdal Idrettskrets Høring Idrettspolitisk dokument 2011-2015 Møre og Romsdal Idrettskrets Deltakerliste Molde Grete Opheim Ellen Hammer Per Dagfinn Fagerli Heidi Falkhytten Rune Sjåholm Navn MRIK MRIK MRIK MRIK MRIK Org.ledd

Detaljer

Forretningsplan HFK AS

Forretningsplan HFK AS Forretningsplan HFK AS Innholdsfortegnelse: Historikk og nåsituasjon... 3 Trender og utfordringer... 3 Forretningsidé... 4 Målsetninger... 4 Virksomhetens hovedmål... 4 Virksomhetens delmål...4 Forretningsområder...

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN NORDLAND IDRETTSKRETS Sammen skaper vi. fremtidens idrettslag!

VIRKSOMHETSPLAN NORDLAND IDRETTSKRETS Sammen skaper vi. fremtidens idrettslag! VIRKSOMHETSPLAN NORDLAND IDRETTSKRETS 2016-2019 Sammen skaper vi fremtidens idrettslag! MÅL FOR NORDLAND IDRETTSKRETS HOVEDMÅL Sammen skaper vi fremtidens idrettslag! DELMÅL 1 ORGANISASJONSSERVICE - Alle

Detaljer

IDRETTSGLEDE FOR ALLE!

IDRETTSGLEDE FOR ALLE! IDRETTSGLEDE FOR ALLE! Hva er idretten i Nordland? Antall idrettslag: 538 idrettslag i Nordland pr 31.12.10. Idrettslag i alle kommuner i Nordland Økning på 9.7% siden 2004 (490 lag i 2004) Medlemskap:

Detaljer

Verdidokument. for Åsane Håndball

Verdidokument. for Åsane Håndball Verdidokument for Åsane Håndball Åsane Håndball ble som en del av Åsane Idrettslag stiftet i 1971, men ble 26. januar1997 stiftet som en selvstendig enhet blant flere enheter etter fleridrettsmodellen

Detaljer

ORGANISASJONS- OG HANDLINGSPLAN NESODDEN IDRETTSFORENING

ORGANISASJONS- OG HANDLINGSPLAN NESODDEN IDRETTSFORENING ORGANISASJONS- OG HANDLINGSPLAN 2016 NESODDEN IDRETTSFORENING 1 Idrettens formål og verdier Nesodden IF skal være en åpen og demokratisk organisasjon der formålet er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

Hva vil statlig idrettspolitikk og idrettsbevegelsen med de unge - og hva vil de unge selv? Litteraturhuset i Oslo, 25. oktober, 2017 Reidar

Hva vil statlig idrettspolitikk og idrettsbevegelsen med de unge - og hva vil de unge selv? Litteraturhuset i Oslo, 25. oktober, 2017 Reidar Hva vil statlig idrettspolitikk og idrettsbevegelsen med de unge - og hva vil de unge selv? Litteraturhuset i Oslo, 25. oktober, 2017 Reidar Säfvenbom Hvilket formål skal idretten tjene? 1861: Centralforeningen

Detaljer

Visjon, verdier og hovedmål.

Visjon, verdier og hovedmål. Visjon, verdier og hovedmål. Troms Skikrets (TSK) handlingsplan skal i perioden bygge på Norges Skiforbunds visjon fram mot 2016: «Mange, gode og glade skiløpere», samt de verdier og hovedmål som er lagt

Detaljer

KOMMUNE- OG FYLKESTINGSVALGET 2015

KOMMUNE- OG FYLKESTINGSVALGET 2015 Idretten i Troms mener ingenting om partipolitikk eller størrelsen oljefondet. Vi er opptatt av at kommuner i fylket fortsatt tilbyr frivilligheten gratis adgang til idrettsanlegg. Sørg for nok idrettsanlegg

Detaljer

Narvik Svømmeklubbs veileder

Narvik Svømmeklubbs veileder Side 1 KNNN Narvik Svømmeklubbs veileder Slik gjør vi det i NSK Side 2 Narvik svømmeklubbs medlemmer, foreldre og trenere NSK `s veileder er for alle som har noe med NSK å gjøre - enten det er som medlem,

Detaljer

Idrettsanlegg behov for tung satsing

Idrettsanlegg behov for tung satsing Idrettsanlegg behov for tung satsing Seminar samspill om utbygging av idrettsanlegg i Akershus Tema: Strategi for utbygging av idrettsanlegg Idrettens hus strømmen Tirsdag 20. januar 2015 SFF Særforbundenes

Detaljer

Organisasjonsplan for Sandefjord Bueskyttere ORGANISASJONSPLAN FOR SANDEFJORD BUESKYTTERE. Vedtatt på Årsmøte Side 1

Organisasjonsplan for Sandefjord Bueskyttere ORGANISASJONSPLAN FOR SANDEFJORD BUESKYTTERE. Vedtatt på Årsmøte Side 1 ORGANISASJONSPLAN FOR SANDEFJORD BUESKYTTERE Vedtatt på Årsmøte 06.03.2013 Side 1 Navn: Sandefjord Bueskyttere Stiftet: 1972 Idrett: Bueskyting Postadresse: Postboks 5 E-postadresse: styret@sandefjordbueskyttere.com

Detaljer

Troms idrettskrets. Langtidsbudsjett

Troms idrettskrets. Langtidsbudsjett Troms idrettskrets 1.0 FORORD Formålet med langtidsbudsjettet, LTB, er å gi et bilde av forventede økonomiske rammer og prioriteringer i kommende tingperiode. LTB skal være retningsgivende for satsingen

Detaljer

Idrettsrådet; før, nå og i fremtiden. Fra en uorganisert aktør med liten innflytelse til en velorganisert premissleverandør for idretten i kommunen?

Idrettsrådet; før, nå og i fremtiden. Fra en uorganisert aktør med liten innflytelse til en velorganisert premissleverandør for idretten i kommunen? Idrettsrådet; før, nå og i fremtiden Fra en uorganisert aktør med liten innflytelse til en velorganisert premissleverandør for idretten i kommunen? En rask gjennomgang Idrettsrådene før (milepæler/historikk

Detaljer

Læreplan i idrett og samfunn - felles programfag i utdanningsprogram for idrettsfag

Læreplan i idrett og samfunn - felles programfag i utdanningsprogram for idrettsfag Læreplan i idrett og samfunn - felles programfag i utdanningsprogram for idrettsfag Gjelder fra 01.08.2006 http://www.udir.no/kl06/idr3-01 Formål Idrett har til alle tider vært en viktig del av mange kulturer.

Detaljer

Strategiplan rev. 2016-2020

Strategiplan rev. 2016-2020 Strategiplan rev. 2016-2020 Hvorfor 2016 2020? Revidere i henhold til Idrettspolitisk dokument (IPD): - Idretten vedtok plan for hele idretten i juni 2015 planen gjelder fra 2015 2019 - NBBF vedtar sin

Detaljer

NM i bryting. Sponsorprospekt. Bli med å skape idrettsglede for barn og ungdom!

NM i bryting. Sponsorprospekt. Bli med å skape idrettsglede for barn og ungdom! NM i bryting Sponsorprospekt Bli med å skape idrettsglede for barn og ungdom! Lørenskog Bryteklubb søker sponsorer og partnere til Norgesmesterskap og Landsstevne i bryting 6. 7. mars 2015 Lørenskog Bryteklubb

Detaljer

mot mobbing og rasisme KLUBBENS VERDIGRUNNLAG Idrettsglede for alle...

mot mobbing og rasisme KLUBBENS VERDIGRUNNLAG Idrettsglede for alle... mot mobbing og rasisme KLUBBENS VERDIGRUNNLAG Idrettsglede for alle... Basert på Idrettsforbundets lovverk (NIF s lov) sist endret 12. mai 2007 - og Idrettens barnerettigheter og Bestemmelser om barneidrett

Detaljer

Kommunikasjonsplan for Norges Golfforbund

Kommunikasjonsplan for Norges Golfforbund Kommunikasjonsplan for Norges Golfforbund Utarbeidet mars 2010 Revidert mars 2012 Innhold Golfens kommunikasjonsutfordringer s 2 Prinsipper for kommunikasjon s 3 Målgrupper s 3 Budskap s 3 Kommunikasjonsmål

Detaljer

RESPEKT SAMHOLD - GLEDE VIRKSOMHETSPLAN FOR VANSJØ/SVINNDAL IL

RESPEKT SAMHOLD - GLEDE VIRKSOMHETSPLAN FOR VANSJØ/SVINNDAL IL VIRKSOMHETSPLAN FOR VANSJØ/SVINNDAL IL 2016 2020 1 Innhold INNLEDNING... 3 VISJON... 3 VIRKSOMHETSIDÈ... 4 VERDIER... 4 ETTERLEVE VERDIENE.... 5 SAMSVAR MED PLANER OG STRATEGIER I IDRETTSLAGET (SPESIELT

Detaljer

Sats på en idrett i stor vekst bli en del av laget!

Sats på en idrett i stor vekst bli en del av laget! Sats på en idrett i stor vekst bli en del av laget! Sponsorhåndbok - Stavanger Hockey Utarbeidet av Rune Hagelin Sponsorhåndbok Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Sponsorhåndbok Side 3 Velkommen til

Detaljer

Vi løfter sammen og skaper rene vinnere STRATEGISK PLAN 2012-2015. Side 1 av 10

Vi løfter sammen og skaper rene vinnere STRATEGISK PLAN 2012-2015. Side 1 av 10 Vi løfter sammen og skaper rene vinnere STRATEGISK PLAN 2012-2015 Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 VÅR VISJON... 3 VÅR BÆRENDE IDÉ... 3 VÅR POLICY... 3 VÅRT VERDIFUNDAMENT... 3

Detaljer

Det skal være givende å være engasjert i vår klubb. v/hanne-guri Arnesen

Det skal være givende å være engasjert i vår klubb. v/hanne-guri Arnesen Det skal være givende å være engasjert i vår klubb v/hanne-guri Arnesen Mål: det skal være givende å være Hva er frivillighet? engasjert i vår klubb Hvorfor er idretten frivillig? Hvilke konsekvenser?

Detaljer

Barne og ungdomsidrett

Barne og ungdomsidrett Barne og ungdomsidrett NIFs utviklingsplan nr. 01 for norsk idrett UTVIKLINGSPLAN FOR NORSK IDRETT Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Sendt på høring i organisasjonen 20. mai 2016

Detaljer

ØVRE EIKER SVØMMEKLUBB organisasjonsplan

ØVRE EIKER SVØMMEKLUBB organisasjonsplan ØVRE EIKER SVØMMEKLUBB organisasjonsplan 1. Formål. I tråd med Norges Svømmeforbunds formål skal Øvre Eiker Svømmeklubb arbeide for at alle gis mulighet for å utøve svømmeaktivitet ut i fra sine ønsker,

Detaljer

Friidrett for barn og ungdom med funksjonsnedsettelse

Friidrett for barn og ungdom med funksjonsnedsettelse www.friidrett.no Friidrett for barn og ungdom med funksjonsnedsettelse Informasjonshefte til aktive, foreldre, trenere, lærere og klubber 1 Velkommen til friidrett Integrering av funksjonshemmede 1 2 3

Detaljer

Handlingsplan NVBF Region Øst 2015-2017

Handlingsplan NVBF Region Øst 2015-2017 Handlingsplan NVBF Region Øst 2015-2017 1 Norges Volleyballforbund Region Østs formål er å arbeide for volleyballen og sandvolleyballens utvikling innen fylkene Akershus, Buskerud, Hedmark, Oppland, Oslo,

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR ARON SKYTTERKLUBB DRAMMEN

ORGANISASJONSPLAN FOR ARON SKYTTERKLUBB DRAMMEN ORGANISASJONSPLAN FOR ARON SKYTTERKLUBB DRAMMEN Styrets forslag til årsmøte 7. mars 2014. 1 Innholdsfortegnelse: Stiftelsesdokumet side 3 Formål. side 4 Verdigrunnlag. side 5 Visjoner.. side 5 Organisasjonskart

Detaljer

Idrettskretsen?!! Svømmeforbundet? Idrettsrådet? NIF? Du?

Idrettskretsen?!! Svømmeforbundet? Idrettsrådet? NIF? Du? Svømmeforbundet? Idrettskretsen?!! Idrettsrådet? NIF? Du? Mål Øke kjennskap og kunnskap om hva en idrettskrets driver med, og hvilke tilbud idretten i fylket kan benytte seg av. Organisering Idrettspolitisk

Detaljer

FOKUS PÅ VERDIER I IDRETTEN

FOKUS PÅ VERDIER I IDRETTEN FOKUS PÅ VERDIER I IDRETTEN Som en del av forberedelsene til verdiseminaret som skal avholdes i NM uka på Jessheim 20.-24. august ønsker vi å rette oppmerksomheten mot 10 punkter som utgangspunkt for en

Detaljer

Idrettspolitisk dokument

Idrettspolitisk dokument Idrettspolitisk dokument 2011-2015 Visjon: Idrettsglede for alle 4 Idrettens verdigrunnlag 4 Statens begrunnelser for støtte 5 Den norske idrettsmodellen 5 Hovedutfordring 1: "En åpen og inkluderende idrett"

Detaljer

Østfold skytterkrets. Langtids- og virksomhetsplan for. perioden

Østfold skytterkrets. Langtids- og virksomhetsplan for. perioden Østfold skytterkrets Langtids- og virksomhetsplan for perioden 2017 2021 Ø S K S L A N G T I D S P L A N 2 0 1 7 2 0 2 1 2 Ø S K S L A N G T I D S P L A N 2 0 1 7 2 0 2 1 3 Østfold skytterkrets Langtids-

Detaljer

NORD-TRØNDELAG IDRETTSKRETS STRATEGIPLAN (Vedtatt på Idrettskretstinget 2016)

NORD-TRØNDELAG IDRETTSKRETS STRATEGIPLAN (Vedtatt på Idrettskretstinget 2016) NORD-TRØNDELAG IDRETTSKRETS STRATEGIPLAN 2017 2020 (Vedtatt på Idrettskretstinget 2016) 2 1. INNLEDNING Idretten i Nord-Trøndelag IDRETTSLAGENE er grunnpilaren i nordtrønderidretten. Nordtrønderidretten

Detaljer

NORGES GOLFFORBUNDS RETTIGHETS- OG ARRANGEMENTSBESTEMMELSER. Fastsatt av NGFs styre 22. november 2013

NORGES GOLFFORBUNDS RETTIGHETS- OG ARRANGEMENTSBESTEMMELSER. Fastsatt av NGFs styre 22. november 2013 NORGES GOLFFORBUNDS RETTIGHETS- OG ARRANGEMENTSBESTEMMELSER Fastsatt av NGFs styre 22. november 2013 1. NIFS LOV KAP 14 OG DISSE BESTEMMELSER 1.1 NIFs lov kapittel 14 regulerer idrettens interne rettighetsforhold

Detaljer

Bygger vi broer eller bygger vi murer?

Bygger vi broer eller bygger vi murer? Bygger vi broer eller bygger vi murer? Økonomiske hindringer for barn og unges deltakelse i idretten. Knut Songve, 051116 Side 2 NIFs lov 1-2 Formål: NIF skal arbeide for at alle mennesker gis mulighet

Detaljer

STRATEGISKE MÅL FOR OSTERØY IDROTTSLAG

STRATEGISKE MÅL FOR OSTERØY IDROTTSLAG OSTERØY IDROTTSLAG STRATEGISKE MÅL FOR OSTERØY IDROTTSLAG 2009-2011 LAGET SIN FORMÅLSPARAGRAF ( 1 ) Idrettslaget sitt føremål er å drive idrett organisert i Noregs Idrettsforbund og olympiske og paralympiske

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR TROLLDALEN IDRETTSFORENING

ORGANISASJONSPLAN FOR TROLLDALEN IDRETTSFORENING ORGANISASJONSPLAN FOR TROLLDALEN IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 13.02.2013 Organisasjonsplan for., vedtatt på årsmøtet 20.. 1 Grunnlagsopplysninger for idrettslaget Navn: Trolldalen Idrettsforening

Detaljer

Idrettens lovverk og styrets ansvar. Henriette Hillestad Thune, leder juridisk seksjon, NIF

Idrettens lovverk og styrets ansvar. Henriette Hillestad Thune, leder juridisk seksjon, NIF Idrettens lovverk og styrets ansvar Henriette Hillestad Thune, leder juridisk seksjon, NIF Tematikken Organisasjonsstruktur Idrettens regelverk Nærmere om regionen, regionens oppgaver og organer Styret

Detaljer

INFORMASJON TIL AKTIVE MEDLEMMER OG DERES FORELDRE I LILLEHAMMER SKIKLUB SESONGEN 2012 2013

INFORMASJON TIL AKTIVE MEDLEMMER OG DERES FORELDRE I LILLEHAMMER SKIKLUB SESONGEN 2012 2013 INFORMASJON TIL AKTIVE MEDLEMMER OG DERES FORELDRE I LILLEHAMMER SKIKLUB SESONGEN 2012 2013 Medlemsfordeler og rabatter Alle medlemmer i LSK har følgende rabatter hos Sport 1 Lillehammer: Betingelser på

Detaljer

Anne Margrethe Hausken Utøverkomiteen i Olympiatoppen NIFs lov- og domsseminar 29.10.10

Anne Margrethe Hausken Utøverkomiteen i Olympiatoppen NIFs lov- og domsseminar 29.10.10 Individuelle sponsoravtaler - og myten om de rike toppidrettsutøverne Anne Margrethe Hausken Utøverkomiteen i Olympiatoppen NIFs lov- og domsseminar 29.10.10 Disposisjon Utøvernes hverdag og økonomi Viktigste

Detaljer