FORORD. Hovedprosjekt H03D05 FuKomp

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORORD. Hovedprosjekt H03D05 FuKomp"

Transkript

1 FORORD Denne sluttrapporten beskriver gruppe H03D05 sitt hovedprosjekt ved dataingeniør på Høgskolen i Østfold avdeling for informatikk og automatisering våren Sluttrapporten beskriver hva gruppen har arbeidet siden prosjektperioden begynte 26. februar og til sluttrapporten ble levert 2.juni Gruppen valgte gruppenavnet i starten av prosjektet. Navnet skal gjenspeile vår oppdragsgiver, Fredrikstad Utviklings Kompetansegruppe, og prosjektets tema som er kompetanseforvaltning i Nedre Glomma-regionen. Vi vil takke veileder Terje Samuelsen for rådgivning underveis i prosjektet. Retter en stor takk til oppdragsgiverne våre Fred Callisen og Toralf Ekelund som representerer Kompetansegruppa, for hjelp underveis og økonomisk støtte til prosjektet. I løpet av prosjektperioden ble 9 bedrifter. Disse bedriftene er: Det Norske Veritas, SyZLaB, Restaurantdrift, Denofa, Brynild Produksjon, Mascot Electronics, Gilde, CognIT og Borregaard. vil takke disse bedriftene for deltagelsen i undersøkelsen og for deres interesse og vilje til å svare på spørsmål. Vi vil spesielt takke Det Norske Veritas, Restaurantdrift, Mascot og Brynildsen for at de har vært med å sponse vårt prosjektet på forskjellige måter. Gruppe H03D05 hjemmeside: 1

2 INNHOLD INNHOLD SAMMENDRAG OM OPPDRAGSGIVER BAKGRUNN FOR PROSJEKTET PROSJEKTETS MÅL BEGREPER OG DEFINISJONER Formal og realkompetanse Noen definisjoner på kompetanse og kompetanseforvaltning Kort om hva LO og NHO mener om utformingen av et kompetansesystem Gruppas formulering av begrepet kompetanseforvaltning PROSJEKTGJENNOMFØRING Sammendrag av arbeidet vi har utført Intervjufasen Intervjuforberedelser Bearbeiding data etter intervju Begrensninger i intervjusituasjonen Beskrivelse av endringer under intervjuperioden Analysefasen Grunnlaget for analysen Arbeidsmetoden KORT SAMMENDRAG AV HVER BEDRIFT Det Norske Veritas SyZLaB AS Restaurantdrift AS Denofa Brynild Produksjon AS Mascot Electronics AS Gilde Fellesslakteriet CognIT Borregaard Industries ANALYSEN

3 8.1 Målsetninger med analysen Likheter og ulikheter ved bedriftenes kompetanseforvaltning Bedriftenes ansettelse strategi Kompetanse Kompetanseforvaltning Strategier for kurs og opplæring Likheter og ulikheter ved bedriftenes kompetanseforvaltnings- system Likheter Ulikheter Resultater av analysen Oppsummering av likheter Oppsummering av ulikheter Våre anbefalinger til bedriftene RESULTAT OPP MOT PROSJEKTETS MÅL HVA SOM KUNNE VÆRT GJORT ANNERLEDES HVA VI HAR LÆRT AV PROSJEKTET GRUPPEARBEIDET VEDLEGG 1. Milepælplan 2. Aktivitet og ansvarskart 3. Timelister 4. Budsjett 5. Spørreskjema 6. Definisjon av SWOT- analyse, med analyse av hver bedrift 7. Oversiktskart av intervjuene 8. Diagrammer 9. Noen relevante lover og paragrafer 10. Kilder 3

4 1. SAMMENDRAG Prosjektet vårt går i grove trekk ut på å undersøke ledelsens meninger rundt nåværende og fremtidig kompetanseforvaltning i 9 utvalgte bedrifter i Nedre Glomma- regionen. Vi legger vekt på hvordan kompetansen i bedriften brukes og videreutvikles. Dette gjør vi med tanke på intern / ekstern opplæring, kursing og videreutvikling av kompetansen til de ansatte. Videre ser vi på hvordan systemer (IT- systemer eller tradisjonelle systemer) brukes til å forvalte kompetansen i bedriftene og på hvordan de brukes i praksis med vekt på metoder for innsamling, oppbevaring og bruk av kompetansedata. Dette får vi ved å analysere informasjonen som vi har fått fra intervjuene med bedriftene. Sluttrapporten inneholder informasjon om oppdragsgiveren vår og bakgrunnen for at vi valgte akkurat denne hovedprosjekt- oppgaven. Rapporten inneholder også prosjektets formål, intervju- prosessen, sammendrag over alle bedriftene vi har besøkt og en analysedel. I analysedelen undersøker vi den innsamlede datamengden med hensyn på prosjektets formål. Etter å ha trekt ut resultatet fra analysen kommer vi med noen anbefalinger til bedriftene. Til slutt oppsummerer vi det som kunne blitt gjort annerledes og det vi har lært, samt en beskrivelse av gruppearbeid. Da noen bedrifter ønsket anonymitet, har vi valgt å anonymisere alle bedriftene med boksavene A-I istedenfor bedriftenes navn. Bedriftenes navn er kun nevnt der vi har sendt innholdet til bedriftene og fått innholdet godkjent av. 4

5 2. OM OPPDRAGSGIVER Fredrikstad Utvikling (FU) er en privat forening og medlemsorganisasjon som består av Fredrikstad kommune, aktører fra industri og handelsstand, andre kommuner og interesserte. Jens Olav Simensen er daglig leder. FU har mange arbeidsgrupper som jobber med forskjellige felt, bl. a. kultur, kompetanse, markedsføring, infrastruktur, ungdom og etablering. Gjennom medlemskapet skaffer FU seg en bred samhandling med næringsliv, privatpersoner og offentlige myndigheter i Fredrikstad og Nedre Glomma-region. Gjennom samarbeideprosjekter med kommune og næringsvirksomheter kan FU bidra til å utvikle næringsøkonomi og kompetansenivået i området. Prosjektene går ofte ut på å bygge opp og øke kvaliteten på levemiljø og utdanning. Det blir stadig viktigere å ha gode kunnskaper for å tilfredstille dagens teknologi og utdanningsnivå. Flere og flere bedrifter og privatpersoner setter større fokus på, og er villige til å investere i å skaffe seg kompetanse. Dette er et behov som kompetansegruppen i FU er opptatt av. Kartlegging og analyse av kompetanse er blant deres arbeid. Gruppen består av leder Toralf Ekelund, Fred Callisen, Øystein Larsen, John T. Andersen, Øyvind Øverby, Tom Ljungberg, Svein Erik Klemetsen, Ragnar Vermedal, Per Erik Simonsen og Terje Svensson. Med forskjellige bakgrunn og erfaring samarbeider kompetansegruppens medlemmer for å ivareta FU sitt mål, som er å bidra til å forbedre utdanningsmulighet og øke kompetansenivå i regionen. Les mer om vår relasjon til FU i neste avsnitt. 5

6 3. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET Norsk industri og norske handelsbedrifter utsettes for hard internasjonal konkurranse og derfor er høy kvalitet på produkter, konkurransedyktige priser og kompetanse i kjerneområder et av det viktigste betingelsene for å overleve i markedet og styrke konkurranseevnen nå og i fremtiden. Dagens høye lønns- og rentenivå i Norge i forhold til mange av de internasjonale konkurrentene gjør det vanskelig å konkurrere med andre land. Kreativitet og høy kvalitet på kompetanse blir viktig for at næringslivet skal kunne overleve og utvikle seg. Enhver medarbeider, gruppe, bedrift eller organisasjon må hele tiden lete etter måter å effektivisere og forbedre rutiner og produkter slik at de ikke faller bak sine konkurrenter i konkurransen om kundene. Resultatet fra Statistisk Sentralbyrå for år 2002 viste at Østfold hadde et meget lav (på 4. plass fra bunnen) prosent av innbyggerne med utdanning på universets - og høgskolenivå. Dette vekker en tanke hos oss om utdannings- og arbeidsmuligheter i fylket. Som studenter og innbyggere i Østfold er vi veldig opptatt av disse temaene. Med bakgrunn i de ovennevnte grunnene virket prosjektoppgaven interessant. Så når vi fikk se at FU sin kompetansegruppe hadde meldt seg på til skolen som hovedprosjekt- oppdragsgiver var det flere av oss som syntes denne oppgaven virket svært så interessant. Dette fordi vi så muligheten til å få kontakt med forskjellige typer bedrifter her i Østfold og se på hvordan de arbeidet med kompetanseforvaltning. Vi skrev oss opp på denne oppgaven og det var slik gruppen ble dannet. Da gruppen hadde fått tildelt hovedprosjektet tok vi straks kontakt med oppdragsgiver og startet prosjektarbeidet. 6

7 4. PROSJEKTETS MÅL 4.1 Prosjektets hovedmål Undersøke kompetanseforvaltningen i et utvalg bedrifter i Nedre Glomma-regionen. 4.2 Prosjektets delmål Se på ledelsens syn på nåværende og fremtidig kompetanseforvalting med vekt på hvordan kompetanse brukes og videreutvikles. Analysere systemet og se hvordan det brukes i praksis med vekt på metoder for innsamling, oppbevaring og bruk av kompetansedata. 7

8 5. BEGREPER OG DEFINISJONER Siden oppgaven dreier seg om kompetanse, forvaltning av kompetanse og vurderinger av systemløsninger for kompetanseforvaltning er det nødvendig å drøfte begrepet da det ikke er entydig. For å kunne vurdere et system for forvaltning og dokumentasjon av kompetanse forutsettes det en gjennomgang av hva som oppfattes som kompetanse. Kompetanse er et sammensatt og kontekstavhengig begrep. Det endrer seg over tid, og med den tilknyttingen det har til samfunnsstrukturer som arbeidsmarked og utdanning knytter det seg til forhold som stadig påvirker begrepets betydning. Det kan være forhold som enringer i lover og påbud, teknologiske endringer, endringer i utdanningsmønster, endringer i samfunnets kompetansebehov med mer. Tradisjonelt har kompetanse vært betraktet som bestående av kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Begrepet er ofte blitt brukt om den rettighet, skikkethet eller myndighet noen hadde til å fatte beslutninger innenfor et saksområde eller geografisk område. I dag ser man eksempler på at nye forståelses- og anvendelsesformer har justert begrepets meningsinnhold i retning av å henspeile på kompetanseinnehaverens ferdigheter. (Kilde: NOU :17) Formal og realkompetanse Vår oppfatning er at de fleste bedriftene skilte mellom formalkompetanse og realkompetanse begrepene. Det er også vår oppfatning at dette er det vanligste begreps- skillet man gjør i kompetansebegrepet. Sitatet under er også hentet fra NOU 1999: 17. Det refererer til en inntilling fra Buerutvalget 2, og her finner vi en beskrivelse av skillelinjene mellom formalkompetanse 1 Norges Offentlige Utredninger 2 NOU 1997:25, Buer utvalgets innstilling, Ny kompetanse. I 1996 oppnevnte regjeringen et utvalg hvis mandat var å utrede grunnlaget for en nasjonal handlingsplan for etter- og videreutdanning og voksenopplæring. 8

9 og realkompetanse. I neste avsnitt skal vi se på noen andre måter å definerer kompetanse. I ( ) er kompetanse en generell betegnelse på de produktive og skapende evner hos enkeltpersoner eller organisasjoner. Dette innebærer en oppfatning av kompetanse som kunnskaper, ferdigheter og holdninger som kan bidra til å løse problemer eller utføre oppgaver. Denne forståelsen av kompetansebegrepet innbyr til mange spesifikasjoner, deriblant et skille mellom kompetanse som er dokumentert eller sertifisert av offentlige instanser og målt ved utdanningsnivå og den kompetansen som individet relativt sett har gjennom hva det i praksis kan. I Buer-utvalgets innstilling betraktes denne første typen kompetanse som formell kompetanse og defineres som den delen av kompetansen som er verdsatt gjennom det offentlige utdanningssystemet, eller offentlige anerkjente sertifiseringsordninger. ( )Videre er den kompetansen individet ellers har, betraktet som realkompetanse og definert som «all kunnskap, ferdigheter og holdninger og innsikt et menneske innehar. Den kan være tilegnet gjennom utdanning og organisert læring, egenlæring, arbeid, familieliv og deltakelse i organisasjons- og samfunnsliv o l. Realkompetansen kan være dokumentert eller ikke dokumentert, og dokumentasjon kan bestå av vitnemål, kursbevis, sertifikater, stillingsbeskrivelser osv. (Kilde: Buer-utvalget). I NOU 1999:17 forstår man Buer-utvalgets uttalelser om kompetanse som at formalkompetanse gir et menneske formell myndighet til å utføre en oppgave, bli tilsatt i en stilling osv, mens realkompetansen er den faktiske dyktigheten en person har for å fullføre oppgaven. Disse definisjonene vi har valgt å bruke er generell og innbefatter en vid tolkning av kompetanse og passer vår undersøkelse, da den setter fokus på kompetanse i næringslivet. Slik vi ser det, inkluderer den både real- og formalkompetanse så vel som sosiale egenskaper og individuelle ferdigheter hos medarbeider. Målet med handlingsplanen var å legge til rette for økt verdiskaping, større fleksibilitet i arbeidsstyrken, bedre likestilling og økte sjanser for den enkelte til å sikre seg relevante kvalifikasjoner. 9

10 5.2. Noen definisjoner på kompetanse og kompetanseforvaltning Det vil være nyttig å vise noen av de definisjonene som har blitt brukt i andre undersøkelser og utredninger som har hatt kompetanse/kompetanseforvaltning som tema på ett eller annet vis: "Kompetanse er kunnskaper, ferdigheter og evner som på en eller annen måte kan komme til nytte i næringslivet" (Kilde: Nordhaug 1990). Kompetanse er kunnskaper, ferdigheter og holdninger som er anvendbare og har verdi for organisasjonen (Kilde: Borregaard, introduksjonskurs for nyansatte) Realkompetanse er all den kompetansen en person har skaffet seg gjennom betalt eller ubetalt arbeid, etterutdanning, fritidsaktiviteter eller annet, og som kommer i tillegg til den kompetansen vedkommende har dokumentert gjennom grunnutdanning. (Kilde: St meld nr, 42 ( ) Kompetansereformen Formalkompetanse er i følge vår oppdragsgiver den kompetansen vi får igjennom offentlige godkjente skoler og kurs. Denne formuleringen sier noe om hvordan kompetanse bør forvaltes for ikke å gå tapt. "Kompetanse kan lagres, men bare innen visse tidsgrenser. Det er derfor en ressurs som må pleies, næres og anvendes om det ikke skal forvitre og gå tapt" (Kilde: Grønhaug 1987) 10

11 5.3. Kort om hva LO og NHO mener om utformingen av et kompetansesystem Som ledd i arbeidet med å styrke arbeidslivet som et selvstendig kompetansesystem ( ) må LO og NHO være sentrale i utformingen av et system for dokumentasjon av realkompetanse. Et slikt dokumentasjonssystem må også dokumentere kompetanse som det offenlige utdanningssystemet ikke gir. (Kilde:NHO Gruppas formulering av begrepet kompetanseforvaltning Vi har laget en egen formulering av kompetanseforvaltning som vi mener gir en god og anvendelig forståelse av begrepet: Med kompetanseforvaltning mener vi utvikling, kartlegging og bruk av kompetansen i bedriften. 11

12 6. PROSJEKTGJENNOMFØRING 6.1. Sammendrag av arbeidet vi har utført I løpet av prosjektperioden har vi gjennomført en spørreundersøkelse av de 9 utvalgte bedriftene i Nedre Glomma-region. Undersøkelsen dreier seg om næringslivsledelsens bevissthet på kompetanseforvalting i sin bedrift, hvordan bedriftene vurderer kompetanse som redskap for å oppnå maksimal konkurranseevne og hvordan ITsystemer brukes til å forvalte kompetansebehovet. I alle de 9 bedriftsintervjuene hadde vi et intervju med en leder eller noen på ledernivå. I prosjektperioden hadde vi ukentlige møter med vår veileder og daglig gruppemøter. De ukentlige møtene med vår veileder ble brukt til å rapportere hva vi har gjort så langt i prosjektet, rådføring og diskusjoner. Vi har også hatt jevnlig kontakt med vår oppdragsgiver via e- post, for å oppsummere arbeidet og for råd. I alle de 9 bedriftsintervjuene, så hadde vi et intervju med en leder eller noen på ledernivå. Gjennom intervjuene har vi samlet inn informasjon om bedriftene vi har vært hos. Informasjonen bestod i stor del av svarene vi fikk på spørreskjemaet og andre svar på spørsmål som vi stilte underveis. Etter intervjuene har vi prøvd å analysere og finne en pekepinn for fremtidig bruk av IT for utvikling og bruk av kompetanse innen private virksomheter i regionen. Mer om intervjuprosessen kan leses i punkt 6.2. I analysedelen av prosjektet laget vi blant annet et kompendium over informasjonen vi har samlet inn og et oversiktskart. Dette er nærmere utdypet i punkt 6.3 Vi har i prosjektperioden fulgt vår fremdriftsplan og har levert alle de obligatoriske dokumentene som kreves innen angitte frister. Det vi har utarbeidet er: forprosjektrapport, midtveis rapport, bidrag til EXPO- katalogen, prosjektdirektiv, pressemelding, Microsoft PowerPoint- presentasjon og stand på EXPO. En webside som gir en beskrivelse av hovedprosjektet vårt er også laget. Websiden er lagt ut på 12

13 nett under denne siden har lenker til de ovennevnte rapporter og bedriftene som er med i undersøkelsen. Vi har også gjort undersøkelser om trykk på t-skjorter til gruppemedlemmene. Vi har sendt bestilling via . T- skjortene vil vi ha på oss under EXPO Prosjektet avslutter med EXPO 2003, fra 4 juni til 6 juni. Under EXPO vil alle avgangsklassene stille ut sine hovedprosjekter. Vi vil designe og lage en stand med forskjellig plakater, Microsoft PowerPoint visning og utstyr. Et foredrag vil bli holdt av oss på vår stand. I foredraget vil vi kunne markedsføre oss og vise frem våre prosjektresultater. 13

14 6.2 Intervjufasen Intervjuforberedelser Vi startet intervjuforberedelsene med å velge ut et visst antall bedrifter som skulle intervjues. Vi fikk en liste over alle bedrifter i Østfold som samarbeider med høgskolen fra Statsbygg. Vi besluttet at antall bedrifter skulle være på 10 bedrifter. Dette på grunn av prosjektets tidsramme. Med god hjelp fra både oppdragsgiver og veileder, ble vi fort enige om hvilke bedrifter vi skulle kontakte. De bedriftene vi valgte ut var en blanding av private tjenestebedrifter og produksjonsbedrifter i Nedre Glomma- regionen. Størrelsen på bedriftene ble også vektlagt. Dette fordi vi skulle ha mulighet til å sammenlikne små og store bedrifter i analysedelen. Vi ringte til de bedriftene vi hadde valgt ut og fikk avtale med 10 bedrifter. En av bedriftene måtte dessverre avlyse avtalen. Det må nevnes at vi ble veldig overrasket når vi ringte disse bedriftene. Vi hadde regnet med noen avslag og bedriftledere som ikke hadde tid til oss, men alle vi ringte til var veldig positive og alle svarte ja til intervju. Det neste vi gjorde var å lage et standardisert spørreskjema som vi kunne ta med til alle bedriftene vi skulle intervjue (vedlegg 5). Vi valgte å lage et felles spørreskjema for å lettere kunne sammenlikne bedriftene under analysedelen. Det ble brukt en del tid på å lage spørreskjemaet, dette fordi vi ville at spørsmålene i spørreskjemaet skulle gi oss mulighet til å svare på prosjektets mål. Det første spørreskjema- utkastet var slik at vi skrev ned alle relevante spørsmål som vi kunne tenke oss. Dette var en slags brainstorming hvor alle gruppemedlemmene kom med sine ideer og tanker om prosjektets tema. Etterpå så vi nøye på disse spørsmålene, diskutert mye og vurderte hvert eneste spørsmål og sorterte ut de spørsmålene vi syntes var best. De utvalgte spørsmålene ble igjen sett nøye på for å dele disse spørsmålene i forskjellige kategorier. Vi delte inn spørsmålene i 4 deler: generell info om bedriften, kompetanse, system og SWOT- analyse 3. Den siste delen, 3 Eng. (Strenght Weakness Opportunity Threats). Metode for å avdekke styrker, svakheter, muligheter og trusler. Metoden kan brukes på mange forskjellige problem (brukes ofte for å analysere et selskaps markedsposisjon, et produkt el.). Informasjon av SWOT- analyse og SWOT- analyse for hver bedrift ligger som vedlegg 6 14

15 SWOT- analyse var for at vi kunne få fram de interne styrker og svakheter, eksterne muligheter og eksterne trusler sett ifra den person vi skulle intervjue. Et utkast av spørreskjemaet ble levert til oppdragsgiver og veileder. Vi fikk god tilbakemelding. Deretter laget vi et endelig spørreskjema som ble brukt i alle intervjuene. Før vi dro på intervju, benyttet vi Internett som et verktøy for å finne bedriftsinformasjon som bl.a. bedriftens størrelse, produkttyper, virksomhetsområder og adresse. Internett er et effektivt støtteverktøy som kan tilby mange forskjellige funksjoner, f.eks. avstandsberegning og detaljert kart og måter å komme fram til målet vårt på. Dette ga oss en god forberedelse til intervjuene. Vi planla bedriftsintervjuet på forhånd ved hjelp av den informasjonen vi fikk fra Internett og fokuserte på hver enkelt bedrifts egenskaper. Dette gir bedriften et positivt inntrykk og i tillegg skaper det en god samtaleatmosfære. Til gjengjeld fikk vi aktiv respons og hyggelig tilbakemelding fra bedriftene. På forhånd diskuterte vi intervjutid og arbeidsroller i tillegg til spørreskjemaet som var planlagt. Vi ble enige om at vi skulle dra to og to på hvert intervju. Ble enige om å benytte en primærintervjuer og en primærsekretær fra intervju til intervju. Dette for å ha forskjellige ansvarsområder og vi regnet med at dette var den beste måten og dra mest mulig informasjon ut av intervjuet. Intervjuet ble estimert til å vare i 1-2 timer. Vi omrokerte på 2-er gruppene underveis. Se mer om dette i punkt Det ble laget maler som vi skulle fylle ut for hvert intervju vi var på. Vi skulle fylle ut intervjuskjemaet på data, der de gruppemedlemmene som var på intervju samler sine svar. Laget en mal for utfylling av SWOT- analyse. Informasjon om SWOT analyse og SWOT- analyse for hver bedrift finnes som vedlegg 4. En mal som beskriver intervjusituasjonen ble også laget. 15

16 6.2.2 Bearbeiding data etter intervju Etter hvert intervju bearbeidet vi informasjonen vi hadde mottatt på intervjuet. De to som hadde vært på intervjuet satt seg ned og skrev referat med en gang vi ankom skolen. Når vi fylte inn svarene vi hadde fått på intervjuskjemaet vårt, delte vi litt på hvem som skrev inn hva og sammenliknet hva vi hadde skrevet etterpå. På denne måten fikk begge som var med på intervjuet frem sine synspunkter og oppfatninger rundt intervjuet. Det ble også en del diskusjoner rundt hva som skulle skrives som svar siden svarene vi fikk fra bedriftene kunne være diffuse. Vi valgte derfor å skrive begge svarene og utelot ikke informasjon. Utfylte skjemaer fra intervjuet ble sendt via e- post til bedriftene vi var hos. Dette fordi intervjupersonen skal kunne få muligheten til å endre/ rette på eventuelle feiltolkninger eller legge til ting han/ hun ikke fikk sagt under intervjuet. Vi syntes dette var både høflig ovenfor intervjupersonen og det ga oss mer korrekt data å jobbe videre med. Det er viktig å ha så korrekt informasjon som mulig når vi skal analysere bedriften å trekke konklusjoner fra alle intervjuer for å unngå så mange feil som mulig. De fleste bedriftene sendte svar tilbake Neste skritt var å fylle inn SWOT- analysen av bedriften. Her tok vi med styrker, svakheter, muligheter og trusler med kompetanseforvaltningen bedriften fører. Dette gjorde vi ut i fra hva vi hadde fått av informasjon fra bedriften, men også våre egne syn og forståelse av bedriften kom fram her. Informasjon om SWOT- analyse finnes som vedlegg 6. For å dokumentere intervjusituasjonen fylte vi ut intervjusituasjons malen der vi skrev inn hvem vi intervjuet, hans/hennes rolle i firmaet, en beskrivelse av selve intervjusituasjonen og en kort beskrivelse av språkbruken. Vi skrev sammendrag av hver bedrift vi var på intervju hos. Dette gjorde vi for å få en bedre oversikt over hver bedrift. Sammendragene ble også sendt til bedriften til godkjenning og endring. De godkjente sammendragene er å finne i avsnitt 7. 16

17 6.2.3 Begrensninger i intervjusituasjonen De som vi intervjuet har ofte forskjellige oppfatninger om begrepet kompetanse, kompetanseforvaltning, kompetanseregistrering osv. Dermed legger de vekt på ulike begrep og fagområder om kompetanseforvaltnings system og rutiner. Noen ganger er det vanskelig å fange opp et konkret svar. Når vi ser på dette i ettertid skulle vi forklart hva vi la i disse begrepene før intervjuet startet. Bedriftene forberedte seg veldig forskjellig til intervjuene. Noen bedrifter hadde planlagt foredrag til oss, mens andre så vidt husket at vi skulle komme. Dette medvirket til at intervjueresultatet og kvaliteten av innholdet er noe forskjellig fra bedrift til bedrift. For å forenkle analysen og sammenlikne arbeidet brukte vi det standardiserte spørreskjemaet. Vi fikk ganske tidlig av intervjueperioden inntrykk av at skjemaet ikke passet til alle bedrifter. Grunnen til dette var at bedriftene har sitt virke innen industri, handel og tjenestevirksomheter (se figur 2 i vedlegg 8), og at de har forskjellige oppgaver og virksomhetsråder. Noen spørsmål i spørreskjemaet var derfor umulig å stille til alle bedriftene. Vi måtte da brukte en åpen form for spørsmål til de ulike typer bedrifter ved siden av spørreskjemaet. Det vil si en åpen samtale hvor vi kunne stille andre relevante spørsmål underveis. Siden ledere ofte er veldig opptatt, begrenset vi tiden til hvert enkelt intervju. Intervjuet gikk over kun en dag og vanligvis tok det ca. 1-2 timer i hver bedrift. En begrensing her var at vi i noen bedrifter ønsket lenger intervjutid, dette kunne vi ikke gjøre p.g.a. bedriftlederen vi intervjuet hadde andre møter. Det må nevnes at vi i noen bedrifter fikk vi muligheten til å bli lenger en den avsatte tiden. Derfor hadde vi kun noen få ganger muligheten til å fordype temaene vi syntes var interessante i henhold til vårt prosjekts mål. 17

18 6.2.4 Beskrivelse av endringer under intervjuperioden Intervjueperioden ble gjennomført stort sett som planlagt. Noen endringer underveis måtte vi ta for å tilpasse de ulike situasjonene. Den første endringen var at vi først bestemte vi oss for å dele gruppen i to faste intervjugrupper med to medlemmer. Hver toer- gruppe skulle dra på bedriftsbesøk etter hverandre så godt dette lot seg gjennomføre. På den måten kunne den ene gruppen jobbe med innsamlet data fra intervjuet på den dagen den andre gruppen var på intervju. Dette var en stor fordel for oss når det gjaldt tid og rutine for bearbeiding av dataene. Men en ulempe var at vi ikke kunne oppleve hvordan andre gruppemedlemmer utførte intervjuer. Med hensyn til å lære å jobbe sammen med ulike mennesker, vekslet vi mellom gruppemedlemmene slik at hver av oss kunne ha mulighet til å gjøre intervju sammen med hverandre. Dette førte til at vi trengte lengre tid til bearbeiding av data. Noen ganger måtte vi rett og slett dele arbeidet og hvert enkelt medlem jobbet for seg selv for å kunne følge tidsskjemaet. Gruppens interesse og motivasjon til prosjektarbeid har ført til at vi arbeidet veldig effektivt og kreativt med intervjueprosessen. Det siste intervjuet var med CognIT AS og ble avsluttet 2. mai noe som er litt sent etter fremdriftsplanen. Årsaken til dette var transportproblemer slik at ny avtale måtte gjøres. Det bør også nevnes at vi ikke fikk intervjue Skalles Mekaniske Verksted som var en av de utvalgte bedriftene. Grunnen var at bedriften avlyste avtale. Intervjuet med Brynild Produksjon AS er heller ikke helt ferdig da vi ikke rakk å se ordenlig på IT-systemet deres. Våre utvalgte bedrifter bestod av både små og store bedrifter (se figur 1- vedlegg 8). Noen av dem har et avansert IT-kompetansesystem, noen har noe enklere system, mens andre ikke har et IT- kompetanseforvaltnings system (se figur 3,4,5 vedlegg 8). Dette medførte at spørreskjemaet ikke kunne tilpasses til alle utvalgte bedrifter. Vi valgte likevel å ikke forandre noe i skjemaet. Den første grunnen til dette var at 18

19 skjemaet passet bra i noen av bedriftbesøkene. Den andre grunnen var at det ikke ville være mulig å tilpasse et skjema til alle typer bedrifter eller lage et skjema til hver bedrift. Hvis vi skulle laget et skjema til hver bedrift ville det være vanskelig å sammenlikne bedriftene i analysefasen. Til slutt syntes vi at det viktige var at intervjuene skulle være åpne i formen. Vi tok utgangspunkt i spørreskjemaet, men var ikke bundet til det og var frie til å stille andre relevante spørsmål underveis. En annen endring i intervjueperioden var å ikke bruke lydopptaker. I begynnelsen av prosjektet var vi enige om at vi skulle ta opp intervjuene på kassetter slik at andre i gruppen kunne høre på. Siden vi ikke fant det nødvendig og noen bedrifter ikke ønsket det, ble lydopptakeren ikke brukt i hele intervjueperioden. Da det var to av oss på hvert intervju, en primærintervjuer og en primærreferent, fikk vi dokumentert det meste av det som ble sagt. Utfylte spørreskjemaer ble etterpå sendt til den personen vi intervjuet for sjekking og retting av eventuelle feil. Bortsett fra noen utfordringer som mye arbeid på kort tid, forsinkelse av intervjuer på grunn av transportproblemer og avlysing/flytting av avtaler, har intervjueperioden gått bra og som forventet. 19

20 6.3 Analysefasen Grunnlaget for analysen For å gjennomføre analysen har vi lagt til grunn all informasjon vi har samlet inn i løpet av hovedprosjektperioden. Den informasjonen vi har samlet inn er svarene vi fikk på intervjuene, beskrivelse av intervjusituasjonen, sammendrag av hver bedrift som er godkjent av intervjupersonen (se avsnitt 7 ), SWOT- analyse (se vedlegg 6), kompendium vi har laget over innsamlet informasjon og et oversiktskart som sammenfatter svarene i spørreskjemaet (se vedlegg 7) Våre egne inntrykk og synspunkter rundt de ulike bedriftene og deres kompetanseforvaltning er også lagt til grunn for analysen. 20

21 6.3.2 Arbeidsmetoden Vi hadde samlet inn mye informasjon i intervjufasen, og på en eller annen måte måtte denne informasjonen struktureres for å være til noen nytte. Det ble først laget et kompendium, der vi samlet informasjon som var bearbeidet. Hvert medlem i gruppa fikk et eksemplar av dette kompendiet hver. Det viste seg at det ikke var oversiktlig nok å samle all bearbeidet data i et kompendium, det manglet både struktur og oversikt. Vi lagde da et oversiktskart (se vedlegg 7) hvor vi plottet inn en sammenfatning av svarene vi fikk fra intervjuene med bedriftene. Dette gjorde vi med hjelp av matriser i Excel. Hver kolonne representerte en bedrift i undersøkelsen og hver rad var et spørsmål fra spørreskjemaet. Oversikten innholdt også noen generelle opplysninger om virksomheten. Målet med denne oversikten var at vi lettere skulle finne sammenhenger i materialet og at noen trender ville tre frem ved hjelp av den skjematiske fremstillingen. Innsamlet data er av kvalitativ(tekst og ord) art, men det er også kvantiserbar(data som kan tallfestes) data der. Det å behandle kvalitativ data krever en viss forståelse og sunn fornuft, men fagkunnskaper innenfor emnet er også viktig. Vi har vært nødt til å støtte oss til sunn fornuft og informasjon vi har funnet ved hjelp av Internett, da vi på forhånd ikke hadde n kompetanse på området. Det har blitt utarbeidet diagrammer over kvantitativ informasjon som vi har funnet frem til. Disse diagrammene er å finne i vedlegg 8. 21

22 7. KORT SAMMENDRAG AV HVER BEDRIFT Følgende er et kort sammendrag av hver bedrift vi har intervjuet. Bedriftene som er omtalt her har godkjent innholdet. I midtveisrapporten utelot vi å ta med de sammendragene vi ikke hadde fått godkjent til da. Vi sendte da sammendragene på nytt til de som ennå ikke hadde svart på den første henvendelsen slik at de fikk sjansen til å svare. Dette ble sendt med elektronisk post til samme mottager med sammendraget som vedlegg. Denne henvendelsen ble gjort med forbehold om at sammendraget ville bli brukt i rapporten (slik det er) hvis ikke vi hadde fått tilbakemelding pr. e-post før 27.mai kl 12. Veileder opplyste oss på gruppemøte om at dette var vanlig praksis i slike tilfeller. 7.1 Det Norske Veritas Bedriften har i alt 6000 ansatte av disse er ansatt i Norge, mens 4000 er ansatt i utlandet. Det Norske Veritas arbeider med klassifikasjon, sertifisering og rådgivning. Ledelsen syn på kompetanseforvaltning var at kompetanse betydde veldig mye. Dette grunnet at de selger kompetanse og er kjent som et høyteknologisk firma. De løser problemer som andre ikke kan løse selv. Bedriften har mye kursing og opplæring av sine ansatte, dette både eksternt og internt. De har bl.a. en stor forskningsavdeling som det blir satt av 5% av omsetningen til. Samtidig har de en stor personalavdeling og kontinuerlig linjeansvar. De har delt ansvar. En sjef har ansvar for sine folk og en annen overordnet sjef har ansvar for sjefen igjen etc. Firmaet bruker totalsett 5-10% av omsetningen til kompetanseforvaltning. De syntes kompetanseforvaltning er veldig viktig. Det Norske Veritas bruker en IT-løsning, nærmere bestemt en kompetansedatabase. Intervju- personen er veldig fornøyd med dette systemet som heter BRAINS. I dette systemet er det er lett å innhente informasjon. De kan bare gå inn og skrive for eksempel fri tekst for å finne noe. 22

23 7.2 SyZLaB AS SyZLaB AS er et "laboratorium" som etablert seg i 1998 og har 5 ansatte. Bedriften driver med markedsproduktutvikling. De forsker på ny teknologi, som bl.a. har resultert i produktserien SyZWEB. Internett-teknologi og kommunikasjonsplattform har først og fremst vært i fokus. SyZLaBs visjon er å lage produkter som kan foredle informasjon til kunnskap og verdiskapning. Skalerbar Enkel brukerterskel- ingen/minimal opplæring Ingen installasjon og opplæring på PC kun nettleser installert Siden bedriften bare har 5 ansatte og kompetansen ligger i arbeidskulturen bruker SyZLaB ikke et IT-system til kompetanseforvalting. Ved ansettelse av nye ansatte bruker bredriften personlige nettverk gjennom bekjente. Søknad og CV er ikke så viktig for kompetanseregistrering. Bedriftslederen og ansatte har godt oversikt over hver enkelt person sin kompetanse. Ansatte tar alt på eget initiativ, har eget ansvar for utvikling av sin kompetanse og er klar over sine arbeidsoppgaver. Den mest brukte kilden er Internett. Kompetanseforvaltningen ligger i bedriftskulturen og smelter sammen i den daglige oppgaver. Med kunnskap og kjennskap til ansatte kan ledelsen godt kartlegge og fordele arbeidsoppgaver. Etter ledelsens syn fungerer dette bra og effektivt. Foreløpig har SyZLaB ikke et fysisk kompetanseforvaltnings- system i bruk. Bedriften har vurdert å utvikle sin kompetanseforvaltnings- ide til et markedsprodukt i fremtiden. Ledelsen synes at et slikt produkt vil ha mindre effekt i en bedrift som er så liten. 23

24 7.3 Restaurantdrift AS Restaurantdrift AS ble etablert i 1939 og siden da drevet en rekke hotell- og restaurantbedrifter i Fredrikstad. Per dags dato har bedriften ca 120 ansatte dvs ca 80 årsverk. Siden den er en service bedrift (hotell og restaurant) legger de mye vekt på kundebehandling og markedsføring. Restaurantdrift AS bruker både IT- og manuell løsning til kompetanseforvaltning, men ikke mye. Et enkelt IT-system, Microsoft WORD brukes til å registrere ansattes CV, stillingsbeskrivelse, notater om hva han/hun er flink og mindre flinke i. Denne informasjon har ledere for seg selv og ingen andre har tilgang til. Ellers har de en mappe for hver enkelt ansatt samlet i et låst skap. Der finnes det alle dokumentasjoner om ansatte, som kopi av søknader, arbeidskontrakter, permisjonssøknader også lignende. Fra ledelsens syn har bedriften ikke behov for å investere et stort og avansert ITsystem for kompetanseforvaltning. Med et oversiktlig og brukervennlig WORD program, samt kjennskap til sine ansatte, klarer ledelsen godt å kartlegge og fordele arbeidsoppgaver. Kursing og opplæring i bedriften blir satt opp etter behov. Bedriften gir ansatte stadig kurs og trening innenfor kundebehandling. Etter ledelsens mening er dette for å øke servicenivået til kunder, kvalitet til produkter og ikke minst øke bedriftens konkurranseevne. 24

25 7.4 Denofa Denofa har ca 250 ansatte. Av disse er det ansatt 15 i Oslo, 15 i Lofoten og resten i Fredrikstad. De er en del av Borregaard og Orkla. Denofa selger matolje og er enerådende i Norge på dette feltet. Lederen vi intervjuet mente at de er nødt til å ha høy kompetanse. De satser mye på lokal opplæring. Ansatte med god erfaring lærer opp de mindre erfarne ansatte. De gjennomfører en test etterpå for å bevise at de har lært det de skal. De setter av mye ressurser til kompetanseforvaltning. Denofa bruker et IT- system med navn Formula. Dette er et sammensatt lønn og personal system hvor det også blir registrert kompetanse. De bruker Formula til å slå opp informasjon, men bruker hodet til å forvalte kompetansen og sette rett mann til rett jobb. IT- systemet kan finne ut hvilke ansatte som kan hva, kompetansen etc. De kjenner hverandre så godt at de gjør mye av arbeidet manuelt og ved å snakke med lederen for hver gruppe for å sette riktig mann til riktig jobb/ gruppe. Intervjupersonen syntes systemet er vanskelig, men det skal nevnes at han ikke har satt seg grundig inn i det og bruker det lite. 25

26 7.5 Brynild Produksjon AS Brynildsens Fabrikker er et morselskap i Brynild- gruppen, men er også et fullt operativt selskap som ivaretar hele gruppens aktivitet innenfor områdene IT, logistikk, økonomi og administrasjon. Gjennom det tilknyttede selskapet B_Invest har Brynildgruppen også betydelige interesser innen hotell-, restaurant- og eiendomsvirksomhet i Fredrikstad. Brynild Produksjon er Brynild-gruppens produksjonsselskap for sukkervarer. Selskapet er Norges største produsent av sukkervarer. Fredrikstad Mineralvandfabrikk ble etablert i 1895 og la grunnlaget for Brynildgruppen. I dag har Brynild - gruppen ca.575 ansatte mens Brynild Produksjon A/S har 115 ansatte. Kompetanse er en av de viktigste kriterier for ansettelse. De har et høyt kompetansenivå både real- og formalkompetanse. Brynildgruppen har en egen human- resource divisjon. Den hjelper alle datterselskapene med kompetanse, personalutvikling, rekruttering og ivaretar arbeidsmiljøet gjennom sitt arbeide. Human capital er meget viktig for Brynildgruppen. IT verktøy er et viktig støttemiddel for kompetanseforvaltning. Helt ned til hver enkelt operatør har alle klare ansvarsområder og mål. Avdelingslederen kjenner til den ansattes kunnskap og evne. Kompetanseforvaltning har i en årrekke vært et fokusområde for Brynildgruppen. De har en detaljert kartlegging av hver enkelt ansatt. Brynildgruppen har også en egen utviklingsplan, for de fleste medarbeidere. Denne fanger opp kompetansebehovet. Gjennom medarbeider- samtaler og kursing samt et internasjonalt miljø holder de spesialkompetansen på topp. For å minke sykefravær og skape et trivelig arbeidsmiljø kjører bedriften sitt eget sykefraværs prosjekt, gjennom daglig arbeidsrutiner, backup- rutiner, forskjellige tiltak samt bruk av ekstern vurderings organisasjon. Kompetanseforvaltning ligger også i kvalitetsledelsessystemet TQM 26

27 9000 hvor det er klare regler for blant annet kursing for å minimaliere risikoen for å miste kompetanse. På grunn av tidsbegrensning i intervjuet rakk vi ikke å se på IT-systemet for kompetanseforvaltning. 27

28 7.6 Mascot Electronics AS Mascot ble etablert i 1938 og er i dag en av Skandinavias største produsenter av strømforsynere. De har 130 ansatte og med egne salgskontorer i Frankrike, Tyskland, og England er Mascot også godt representert i utlandet. Mascot Electronics AS er produksjonsbedriften og ligger i Fredrikstad. Bedriften har vært sertifisert etter ISO 9001 siden Bedriften har overordnete planer for hvordan kompetansen skal forvaltes. Dette er styrt av ISO-dokumentasjonen som kvalitetsikrer bedriftens prosedyrer og arbeidsmetoder. Det settes av årlige midler til kompetanseforvaltning i bedriftens budsjett. Denne kompetanseforvaltningen består for det meste av kursing av ansatte som for eksempel nevnes et introduksjonskurs alle i produksjonsarbeid må ta. Det er avdelingssjefene som vurderer behovet og setter av ressurser til kompetanseforvaltning og dermed synliggjør behovet. Prinsippet bedriften har er at når nye kompetansebehov oppstår så er OJP (On The Job Training) beste måte å løse dette behovet. OJT betyr at man gir opplæring på de enkelte arbeidsstasjoner og de enkelte arbeidsoppgaver på stedet hvor disse skal utøves. Mascot sier det fører til at bedriften får kompetanse som ikke kan kjøpes og til en heving av kompetansen i bedriften generelt. Da avdelingene er en slags underleverandører av hverandre kan de låne kapasitet fra hverandre ved behov. Dette fører til en kompetanseforvaltning som er et resultat av at folk noen ganger må jobbe på forskjellige steder i bedriften. Produksjonsmønstre endrer seg hele tiden, derfor er en generell kunnskap om produksjonsprosessen prinsippet. Mascot Electronics AS har et (kompetanseforvaltnings)system i produksjonsavdelingen som skiller mellom kompetansenivåer. Mascot har et kombinert system for kompetanseforvaltning, personalopplysninger ligger lagret elektronisk mens data om de ansattes kompetanse er lagret manuelt. Til daglig bruk har de et A4-ark til hver enkelt med oversikt over kompetanse. Ellers har hver enkelt egen mappe som inneholder CV, søknadsskjema, kopi av kursbevis, vitnemål, o.l. Det er personalsjefens oppgave å oppdatere kompetansedata.. Kopi av 28

29 kursbevis legges inn i personalmappe. Det bør nevnes at ingen produksjonsarbeider har vært i Mascot mindre enn 10 år, så det går mye på lokalkunnskap. 29

30 7.7 Gilde Fellesslakteriet Gilde Fellesslakteriet ble etablert i Oslo i 1911, og har i dag 5 anlegg (Tønsberg, Oslo, Skien, Gol og Sarpsborg). Anlegget i Sarpsborg ble bygget i Total er det 1569 ansatte i fellesslakteriet, hvorav ca. 450 i Sarpsborg. 43 % av de ansatte har fagbrev. Målet deres er at 70 % av de ansatte skal ha fagbrev innen år Gilde Fellesslakteriet Sarpsborg har ikke noen spesielle planer for utvidelse av bedriften. I hovedsak bruker Gilde Fellesslakteriet i Sarpsborg en manuell løsning til kompetanseforvaltning. Ledelsen synes at det fungerer tilfredstillende og har ikke funnet det formålestjenelig å gå over til et IT-basert system ennå. I tillegg til at det koster mye å investere i IT-basert system, er mange av systemene avanserte og krever mye arbeid både i en oppstartfase og i vedlikehold, noe som totalt sett kanskje ikke kan gi bedriften bedre resultater på dette området. Bedriften bruker et såkalt kompetanseskjema til å kartlegge kurs/opplæring til ansatte. Kursene listes opp i skjemaet og krysses av når de er gjennomført. Ledere ser på det som en enkel og oversiklig måte å forvaltere kompetansen på. Man kan lett se hvem som har vært med på hvilke kurs til en hver tid. Et IT-basert system har den fordel at det er lettere å søke etter en bestemt kompetanse for å kunne sette rett person til rett arbeid. Samtidig sier de at det ville vært enklere med et felles og bedre IT-system siden de må rapportere mye til konsernet. 30

31 7.8 CognIT CognIT etablerte seg i Halden i 1996 og har kontorer i Halden og Oslo samt partnere i Tyskland og England. CognIT har 16 ansatte og er en teknisk bedrift og en salgsbedrift. De lager kunnskapssystemer, og levere en portefølje av produkter (CORPORUM) som består av flere systemer. Ledelsen i CognIT har en meget høy bevissthet rundt kompetanseforvaltning og ser på seg selv som en kompetansebedrift. De mener alle bedrifter er kompetansebedrifter. Ved CognIT har de ansatte en meget høy kompetanse, her er jobber det ansatte med doktorgrader, sivilingeniører og bachelor- grader. Kartlegging av arbeidsprosesser og bevissthet rundt kjerneprosesser er viktig i CognIT. Med analyse av hvilken kompetanse de trenger for de forskjellige oppgaver, avgjøres det om man skal nyansette eller kurse egne ansatte. CognIT setter av penger hvert år til kompetanseforvaltning, og det er en stor forskningsaktivitet med blant annet to EU-prosjekter som gir CognIT en betydelig kompetanseoppbygging. De jobber ofte i et internasjonalt miljø og dette fører til at de hele tiden har en kompetanseheving i bedriften. De har bestemte kompetansekrav til ulike roller i bedriften og IT-verktøy for å søke i databaser, disse kan nyansatte bruke for å få bedre oversikt av virksomheten. Produktporteføljen til CognIT er samlet under betegnelsen CORPORUM og består av et meget avansert verktøy for kunnskapsbehandling og kompetanseforvaltning. Dette er state-of-the-art produkter. I et utdrag fra bedriftens hjemmeside kan man lese Our intelligent systems are able to fuse knowledge from the individual empolyees in your departement or company. Hovedideen er at et selskap må ha prosedyrer og systemer for å omdanne bedriftens kunnskapskapital til strukturkapital for bedriften. Systemet viser hvordan man gjør ting skjematisk, det er et kunnskapssystem ikke et styringssystem. CognIT bruker selv systemet de har laget, CORPORUM Knowledge Factory, men innrømmer at nytten av et slikt system ligger i skaleringseffekten. Med skaleringseffekten mener man at jo større bedriften er, jo mer nytte vil et 31

32 kunnskapssystem som CORPORUM gi. Den totalløsningen som CognIT har utviklet under navnet CORPORUM er så sammensatt at vi ikke vil gå inn på virkemåten her. Det er helt klart at CognIT har utviklet en IT-løsning som virkelig tar kompetanseforvaltning på alvor og rommer mye mer en det bare det. Løsningene til CognIT er for bedrifter som vil legge stor vekt på faste strukturer for kunnskapsbehandling og bruke kunnskapen på en bedre og mer målbar måte. For oss var det meget lærerikt å besøke CognIT, og har gitt oss et bredere syn på kompetanseforvaltning. Inntrykket etter å ha vært rundt på en del bedrifter i Nedre Glomma regionen er at CognIT har laget en løsning som mange her burde brukt, selv om gevinsten er større for større bedrifter er løsningen så bra at alle bedrifter bør se den. Om bare for å få et nyss av CognIT sine visjoner. 32

33 7.9 Borregaard Industries Borregaard er et kjemiselskap med over 20 produksjonsenheter i 13 land. Selskapet har 2700 ansatte og forventer en omsetning på 7 milliarder kroner i I Sarpsborg er det 1100 ansatte. Deres kjernevirksomhet omfatter: spesialkjemi, finkjemi og tilsetningsstoffer. For Borregaard betyr kompetanse og kompetanseutvikling veldig mye. De har klare overordnede mål om hvordan de skal forvalte kompetanse og hva de legger i begrepene. Borregaard viste oss en presentasjon om deres synspunkter rundt kompetanse og kompetanseforvaltning. Borregaard definerer kompetanse som kunnskaper, ferdigheter og holdninger som er anvendbare og som har verdi for organisasjonen. De mener at utover kurs og andre opplæringsaktiviteter er det i den daglige jobben som de hovedsakelig utvikler kompetanse. De tar også tak i hva den enkelte kan bidra med for å få utnyttet kompetansen og kompetanseforvaltningen på best mulig måte. Behovet for kontinuerlig kompetanseutvikling er økende, i tråd med Borregaards spesialiseringsstrategi. Kravene til kompetanse forandres stadig og derfor mener Borregaard at verdien av den eksisterende kompetansen forringes dersom man ikke sørger for løpende oppdatering og vedlikehold av dette. Borregaard bruker et kompetansedatasystem som et verktøy for strategisk kompetansestyring. De har både et manuelt system og et IT system for kompetanseforvaltning. Personalledere har full tilgang til IT-systemet, og endel utvalgte ledere har også lesetilgang til de dataene som ligger lagret. IT systemet heter Formula. I dette systemet registreres bl.a formell utdannelse, praksis og kurser. 33

34 8. ANALYSEN 8.1 Målsetninger med analysen I forprosjektrapporten definerte formålet med prosjektet. Målsetningene med analysen er å drøfte bedriftenes kompetanseforvaltning med bakgrunn prosjektets hovedmål og delmål. Vi vil trekke frem likheter og ulikheter ved bedriftenes kompetanseforvaltning og se på systemløsninger. Det vil også bli gitt noen anbefalinger til bedriftene hvis det er behov for det. Til slutt vil vi sammenfatte hva vi kom frem til i en resultatdel. 8.2 Likheter og ulikheter ved bedriftenes kompetanseforvaltning Før vi går i gang å drøfter hvorvidt vi har klart å få svar på våre hovedmål og delmål skal vi gjøre en generell analyse for å finne ut om det er interessante likheter eller ulikheter mellom bedriftenes praksis på kompetanseforvaltning og systemer for dette. Vi vil i den generelle analysen legge vekt på forhold som bedriftenes størrelse, geografiske utstrekning og type virksomhet Bedriftenes ansettelse strategi Det første man legger merke til når man analyserer innsamlet data er at alle bedriftene i undersøkelsen mener at kompetanse er veldig viktig for bedriften. Hvordan bedriftlederne oppfatter kompetanse varierer noe fra bedrift til bedrift. Vi spurte bedriftene i intervjuet om de hadde noen strategi ved ansettelse av medarbeidere. Det viste seg at alle har en eller annen strategi for dette. Noen bedrifter bruker aviser, Internett og fagblader. Andre bedrifter prøver i tillegg å rekruttere internt i bedriften ved å legge ut stillingsannonser på bedriftens intranett, og noen satser på personlige nettverk. Aetat, rekrutteringsbyråer og personalkonsulentfirmaer brukes av noen. Det er spesielt de små og mellomstore bedriftene som bruker personlige nettverk ved 34

35 ansettlese og har gode erfaringer med lokal rekruttering. De tre nest største bedriftene (B, C og D) prøver og rekruttere internt først, før de søker eksternt. Strategien kan variere noe ved de forskjellige stillingstypene. For eksempel så har vi sett at i en av de mellomstore næringsmiddelselskapene skilles det klart mellom ansettelsesstrategi på operatørnivå (fagarbeidernivå) og på leder og mellomledernivå. På operatørnivå brukes personlige nettverk, media og jungeltelegrafen mens det på leder og mellomledernivå brukes rekrutteringsbyråer. Vi har også sett at ved en av de mellomstore bedriftene har de egne instrukser for ansettelsesprosessen. Da kartlegges bedriftens kompetansebehov i forhold til den forventete produksjonen. Som vi ser er det noen likheter men også noen ulikheter med hva de forskjellige bedriftene vektlegger ved ansettlese Kompetanse Vi skal nå se mer på hvordan bedriftene vurderer kompetanse. Som vi nevnte ovenfor betyr kompetanse mye for alle bedriftene. De ser alle på seg selv som kompetansebedrifter. Hvordan bedriftene vurderer kompetanse skiller seg en del fra bedrift til bedrift. Vi spurte bedriftene hva kompetanse betyr for dem, og fikk en del ulike tolkinger av dette. For noen av bedriftene betyr kompetanse alt, og dette gjelder spesielt de systemutviklings- bedriftene som er med i undersøkelsen. For disse bedriftene ligger verdien av selskapet i den kompetansen de besitter og de fremhever at de må ha spesialkompetanse innenfor sine fagområder. Vel avklarte roller og oppgaver er viktig i disse små bedriftene da mye ansvar ligger på den enkelte medarbeider. Implisitt i dette er at hver enkelt medarbeider har et større ansvar for sin egen kompetanseoppbygging. Dette er små bedrifter som har en spesialisert nisje. Ut fra dette må man kunne si at disse små utviklingsbedriftene er spesielt sårbare ved tap av kompetanse. Den største bedriften i undersøkelsen lever av å selge spesialkompetanse og fokus på kompetanse betyr derfor veldig mye for dem. Vi fikk ikke noe klart svar på hva de legger i begrepet annet at de selger kompetanse. En av de store industribedriftene i undersøkelsen definerer kompetanse som kunnskaper, ferdigheter (og) holdninger som er anvendbare og har verdi for organisasjonen. Dette sitatet viser tydelig hva som er viktig for bedriften med kompetanse. Med en slik 35

FORORD. Hovedprosjekt H03D05 FuKomp

FORORD. Hovedprosjekt H03D05 FuKomp FORORD Denne midtveisrapporten er en grov beskrivelse av vårt hovedprosjektarbeid ved Høgskolen i Østfold, avdeling for informatikk og automatisering. Det er en videreføring og utdyping av forprosjektrapporten

Detaljer

Papir på egen dyktighet Dokumentasjon av realkompetanse fra arbeidslivet

Papir på egen dyktighet Dokumentasjon av realkompetanse fra arbeidslivet Siden 1976 har voksne hatt en lovfestet rett til å få dokumentert sine faktiske kunnskaper og ferdigheter uavhengig av hvordan de har ervervet seg kunnskapene. Spørsmålet om utforming av egnede dokumentasjonsordninger

Detaljer

Hvordan implementere rådgivning som en mer naturlig og større del av regnskapstjenesten KL Regnskap Rosten tilbyr?

Hvordan implementere rådgivning som en mer naturlig og større del av regnskapstjenesten KL Regnskap Rosten tilbyr? Trine Aalmo Steffen Elnan Simen Bækken BACHELOROPPGAVE ved Handelshøyskolen BI Hvordan implementere rådgivning som en mer naturlig og større del av regnskapstjenesten KL Regnskap Rosten tilbyr? Eksamenskode

Detaljer

Intellektuell kapital av Julie Nyland og Hege Pedersen

Intellektuell kapital av Julie Nyland og Hege Pedersen Intellektuell kapital av Julie Nyland og Hege Pedersen Mastergradsoppgave i økonomi og administrasjon Studieretning bedriftsøkonomi (30 stp) Institutt for økonomi Norges fiskerihøgskole Universitetet i

Detaljer

Virkninger av skytjenester

Virkninger av skytjenester Virkninger av skytjenester Hovedprosjekt våren 2014 En undersøkelse vinklet mot virkninger av skytjenester i bedriftsmarkedet Av: 113062 Jørgen Hansen Steigen 106281 Håkon Lindheim Johansen Side 2 av 71

Detaljer

BAC3100. «CRM i Elkjøp og Lefdal» Studentnummer: 979953 979716 979598. Bacheloroppgave Markedshøyskolen vår 2012

BAC3100. «CRM i Elkjøp og Lefdal» Studentnummer: 979953 979716 979598. Bacheloroppgave Markedshøyskolen vår 2012 BAC3100 «CRM i Elkjøp og Lefdal» Studentnummer: 979953 979716 979598 Bacheloroppgave Markedshøyskolen vår 2012 Denne bacheloroppgaven er gjennomført som en del av utdannelsen ved Markedshøyskolen. Markedshøyskolen

Detaljer

Kvinnelig entreprenørskap

Kvinnelig entreprenørskap Kvinnelig entreprenørskap En kvalitativ studie av faktorer med betydning for andel kvinnelige gründere i Norge Helene Winther Dahl & Cecilie Flørenæs Handelshøgskolen ved UiS UNIVERSITETET I STAVANGER

Detaljer

Realkompetanse og tilpasset utdanning Erfaringer med TBL og Fellesforbundets dokumentasjonsordning fra fire fylker

Realkompetanse og tilpasset utdanning Erfaringer med TBL og Fellesforbundets dokumentasjonsordning fra fire fylker Kari Folkenborg Realkompetanse og tilpasset utdanning Erfaringer med TBL og Fellesforbundets dokumentasjonsordning fra fire fylker Fafo Kari Folkenborg Realkompetanse og tilpasset utdanning Erfaringer

Detaljer

Kundeservice på internett

Kundeservice på internett Siri Sollund Hegsbro Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI Kundeservice på internett Hvordan kan Amentio AS øke sitt kundefokus for å skape fornøyde og lojale kunder og samtidig tiltrekke seg nye kunder?

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Bedriften som lærested En gjennomgang av etter- og videreutdanning i norske bedrifter

Bedriften som lærested En gjennomgang av etter- og videreutdanning i norske bedrifter Knut Arild Larsen, Frode Longva, Arne Pape og Anders N. Reichborn Bedriften som lærested En gjennomgang av etter- og videreutdanning i norske bedrifter Knut Arild Larsen, Frode Longva, Arne Pape og Anders

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

Norske regnskapsbyråer: Verdiskapere i SMB-sektoren av Odd Nordhaug

Norske regnskapsbyråer: Verdiskapere i SMB-sektoren av Odd Nordhaug SNF-RAPPORT NR. 02/2000 Norske regnskapsbyråer: Verdiskapere i SMB-sektoren av Odd Nordhaug SNF- prosjekt nr.: 6614: "Kompetansestyring for verdiskapning" Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd

Detaljer

Borgøy Fjord Konferanse AS

Borgøy Fjord Konferanse AS Borgøy Fjord Konferanse AS Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Økonomisk-administrativ utdanning Av: Camilla Steinsvik kandidatnummer: 32 Tone Mong kandidatnummer: 1 Kjersti H. Markhus

Detaljer

Studietrappa. Nettverkssamarbeid om kompetanseutvikling.

Studietrappa. Nettverkssamarbeid om kompetanseutvikling. ØF-Rapport nr. 01/2004 Studietrappa. Nettverkssamarbeid om kompetanseutvikling. Av Birgit Leirvik Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble etablert i 1984 med Oppland, Hedmark og Buskerud fylkeskommuner

Detaljer

Arbeidslivets nomader

Arbeidslivets nomader Konsulentbransjen: Arbeidslivets nomader Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr. 7. Høsten 2005 Program for Arbeidslivsdagen ved UiO 2005 Kom på landets største karrieremesse!

Detaljer

En prosjektleders handlingskompetanse

En prosjektleders handlingskompetanse En prosjektleders handlingskompetanse En komparativ analyse av Bygg/IndØk-studiet opp mot prosjektlederstillingen i Veidekke Entreprenør. Stine Gabestad Kristiansen Veileder Inge Håvard Bergdal Masteroppgaven

Detaljer

KVALITETSSIKRING I FOLKEBIBLIOTEK BERGEN OFFENTLIGE BIBLIOTEK

KVALITETSSIKRING I FOLKEBIBLIOTEK BERGEN OFFENTLIGE BIBLIOTEK Bergen Off. Bibliotek 10. juli 2000 Elin Huseby Rapport fra utviklingsprosjekt med støtte fra Statens bibliotektilsyn KVALITETSSIKRING I FOLKEBIBLIOTEK BERGEN OFFENTLIGE BIBLIOTEK HVORFOR KVALITETSSIKRING

Detaljer

Fungerer virkemiddelapparatet? Småbedriftsledere forteller om sine erfaringer

Fungerer virkemiddelapparatet? Småbedriftsledere forteller om sine erfaringer Prosjektrapport nr. 32/2002 Fungerer virkemiddelapparatet? Småbedriftsledere forteller om sine erfaringer Elisabet Sørfjorddal Hauge Tittel Fungerer virkemiddelapparatet? Småbedriftsledere forteller om

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE. Divisjon for psykisk helse Folkehelseinstituttet. Leila Torgersen. Gry Anette Sælid. Jan Bye

BRUKERUNDERSØKELSE. Divisjon for psykisk helse Folkehelseinstituttet. Leila Torgersen. Gry Anette Sælid. Jan Bye BRUKERUNDERSØKELSE Divisjon for psykisk helse Folkehelseinstituttet Leila Torgersen Gry Anette Sælid Jan Bye Ellinor F. Major (prosjektleder) 2011 SAMMENDRAG Notatet oppsummerer resultatene fra en brukerundersøkelse

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1 STAFOs fremtid 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 1. STAFOS PLASS I FAGBEVEGELSEN... 7 1.1. Politisk innflytelse... 7 1.2. Avtaletilgang... 9 1.3. Grensedragning... 11 1.4. Eventuelle utmeldelser av

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTET «KLART SPRÅK I STATEN»

EVALUERING AV PROSJEKTET «KLART SPRÅK I STATEN» EVALUERING AV PROSJEKTET «KLART SPRÅK I STATEN» RAPPORT FRA UNDERVEISEVALUERING Jostein Ryssevik Malin Dahle Ideas2evidence rapport 10/2011 FORORD Denne rapporten bygger på en underveisevaluering av prosjektet

Detaljer

20 flyktninger i praksis i norsk arbeidsliv En studie av bruk av praksisplasser som del av introduksjonsprogram for flyktninger

20 flyktninger i praksis i norsk arbeidsliv En studie av bruk av praksisplasser som del av introduksjonsprogram for flyktninger 2 20 flyktninger i praksis i norsk arbeidsliv En studie av bruk av praksisplasser som del av introduksjonsprogram for flyktninger Ragnar Næss Pertinaxgruppen Sagveien 10, 0459 Oslo 3 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Anna Hagen og Torgeir Nyen. Kjedeskoler internopplæring i varehandelen

Anna Hagen og Torgeir Nyen. Kjedeskoler internopplæring i varehandelen Anna Hagen og Torgeir Nyen Kjedeskoler internopplæring i varehandelen Anna Hagen og Torgeir Nyen Kjedeskoler internopplæring i varehandelen Fafo-notat 2010:20 Fafo 2010 ISSN 0804-5135 Trykk: Allkopi AS

Detaljer

Evaluering av Samplan

Evaluering av Samplan Trine Monica Myrvold Evaluering av Samplan Evaluering av Samplan Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2014:8 Boligbygging i storbyene virkemidler og handlingsrom NIBR-rapport 2014:3 Folkehelse og

Detaljer

Steinkjerprogram for innovasjon Resultater fra intervjuundersøkelsen av Nextcon-deltakere

Steinkjerprogram for innovasjon Resultater fra intervjuundersøkelsen av Nextcon-deltakere Steinkjerprogram for innovasjon Resultater fra intervjuundersøkelsen av Nextcon-deltakere Espen Carlsson NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2004 Tittel Forfatter : STEINKJERPROGRAM FOR INNOVASJON Resultater

Detaljer

IT Funk-prosjektenes skjebne 1998 2004

IT Funk-prosjektenes skjebne 1998 2004 ARBEIDSNOTAT 38/2005 Anders Ekeland, Marianne Broch, Tor B. Hansen og Nils Solum IT Funk-prosjektenes skjebne 1998 2004 NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, 0167 Oslo

Detaljer

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste 2011 Oppbygging av HMSsystem for hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste Avsluttende oppgave i HMS Verneingeniørskolen, modul V200. Omfang 12 studiepoeng. Jon Eirik Kvalnes Høyskolen Stord/Haugesund,

Detaljer

Dokumentasjon av realkompetanse Kommunesektoren som arbeidsgiver og skoleeier

Dokumentasjon av realkompetanse Kommunesektoren som arbeidsgiver og skoleeier Bjørn Andersen Anna Hagen Sveinung Skule Dokumentasjon av realkompetanse Kommunesektoren som arbeidsgiver og skoleeier Fafo Bjørn Andersen Anna Hagen Sveinung Skule Dokumentasjon av realkompetanse Kommunesektoren

Detaljer