Saksliste Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksliste Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr"

Transkript

1

2 Saksliste Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr RS 8/14 Terminologiprosjekt m/ revisjonsberetning 2011/4655 RS 9/14 RS 10/14 Tilbakemelding ferdigstilling prosjekt utstillingsheftet Ad. prosjekt 7 sorter - Historier fra kjøkkenkroken - Fremdriften til prosjektet 2012/ /424 RS 11/14 Rapport og regnskap samefolkets dag /59 PS 10/14 PS 11/14 Kåfjord menighetskontor: Søknad om støtte til samisk/norsk salmesang, Kåfjord helsesenter Barnehagene i Kåfjord: Søknad om støtte til prosjekt Luonnddubálggis PS 12/14 Innspill: Foreløpig tiltaksplan kap. 436, Tospråklighetsmidler PS 13/14 Innspill: Budsjettbehov Samisk språksenter 2013/ / / /568 Side 2

3 Post Kaijord Fra: Sendt: Til: Emne: Vedlegg: H/L{ ~ 6 S ll'ra Villir Jettro~~I( Inger Marie Asli 28. april :48 Post Kafjord VS: Terminologiprosjekt Revisjonsberetning.pdf; Prosjektregnskap - komm termer.pdf; Almmolas tearpmat loahpparaporta 2013.pdf Til registrering /4655 Fra: Hansen, Håvald Sendt: 25. april :12 Til: Inger Marie Åsli Emne: Terminologiprosjekt Dearvuodaiguin - med hilsen Håvald Hansen beaivvålas jodiheaddji daglig leder SEG - Såmi Ealåhus- ja Guorahallanguovddås Samisk nærings- og utredningssenter Tlf: Mob: Priv: Side 3

4 IBDO Tlf: Fax: wwv1.bdo.no Fjordgata 14 Postboks Harstad Til Samisk Nærings- og Utredningssenter AS Revisors beretning til prosjektregnskap Vi har revidert prosjektregnskapet for Samisk Nærings- og Utredningssenter AS for Termer for offentlige tjenester, som ble avsluttet 4. februar Prosjektregnskapet består av oppstilling over totale kostnader på kr og note 1-3 som beskriver grunnlaget for prosjektregnskapet. Prosjektregnskapet er utarbeidet av ledelsen i samsvar med note 1-3. Ledelsens ansvar for prosjektregnskapet Ledelsen er ansvarlig for utarbeidelsen av prosjektregnskapet, og for slik intern kontroll som ledelsen finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et prosjektregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om prosjektregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at prosjektregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i prosjektregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at prosjektregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for selskapets utarbeidelse av et prosjektregnskap som gir en dekkende fremstilling. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige ut fra omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av enhetens interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av prosjektregnskapet. Etter våroppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Konklusjon Etter vår mening gir prosjektregnskapet for Samisk Nærings- og Utredningssenter AS for Termer for offentlige tjenester, som ble avsluttet 4. februar 2014, i det alt vesentlige et uttrykk for prosjektets resultat og stilling i samsvar med grunnlaget for regnskapsavleggelse beskrevet i note 1-3. Side "5, et norsk aksjeselskap, er deltaker I 800 Interna tional Llmfted, et engelsk selskap med heirense t ansvar, og e r en del av de t Internasjonale 800-nett>-erket, som består av uavhengige selskaper I de enkelte land. Foretaksregisteret: !.\VA.

5 IBDO Grunnlag for regnskapsavleggelse og begrenset distribusjon Vi gjør oppmerksom på note 1-3 til prosjektregnskapet, som beskriver grunnlaget for regnskapsavleggelsen. Prosjektregnskapet er utarbeidet for å gi informasjon til ledelsen i Samisk Nærings- og Utredningssenter AS og Sametinget, Tana kommune, Nesseby kommune, Kåfjord kommune, Karasjok kommune, Kautokeino kommune, Porsanger kommune, Finnmark fylkeskommune og Troms fylkeskommune. Prosjektregnskapet er derfor ikke nødvendigvis egnet for andre formål. Vår uttalelse er kun beregnet på ledelsen i Samisk Nærings- og Utredningssenter AS og Sametinget, Tana kommune, Nesseby kommune, Kåfjord kommune, Karasjok kommune, Kautokeino kommune, Porsanger kommune, Finnmark fylkeskommune og Troms fylkeskommune og skal ikke distribueres til andre parter. Dette forholdet har ingen betydning for vår konklusjon. Harstad, 4. februar 2014 BDOAS Jacvvi fvl, ~ Laina M. Karlsen Statsautorisert revisor Side AS, el OOfsk aksjesel~p. er dellaker I 600 lnternal!onal Llmiled, el engelsk selskap med begrenset ansvar, og er en del av det Internasjonale BOO netl,-erkel, som består av ua\nenglge selskaper I de enkelte land. foretaksregisteret: /,\VA.

6 Ålmmolas balvalusaid tearpmat Termer for offentlige tjenester. ' Budsjett totalt Finansiering Tana kommune Nesseby kommune Kåfjord kommune Karasjok kommune Kautokeino kommune Porsanger kommune Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Sametinget KOSTNADER TERMPROSJEKT. BUDSJETI Kostnad Bilagsnr Bilagsdato Budsjett prosjektledelse: Sara E-book Sara E-book Elen R. Sara 4 Deanu giellagaddi Termgruppeledere: Sara E-book 4 Deanu giellagaddi v/ranveig Delsum Rolf Olsen Sara E-book Sakkyndig/ termgruppeledere Delsum Side 6

7 Møter i termgruppene Åvjovarri Alf Nystad Alf Nystad, billeie Sara Stødle, utbet juli 2012 l Sara Stødle, utbet mai Sara Stødle, utbet mara Sara Stødle, utbet.des Marit Olsen, utbet nov Marit Olsen, utbet okt Marit Olsen, utbet juli Marit Olsen, utbet mai Marit Olsen, utbet mars Marit Olsen, utbet des Per Ingvar Boine, utbet okt Per Ingvar Boine, utbetjuli Per Ingvar Boine, utbet mars Arne Ivar Johnsen, utbet nov Arne Ivar Johnsen, utbet mai Mia Lansman, utbetmars Elen RSara, Hotell Elen R Sara Elen R Sara, utbet mai Elen R Sara, utbet mars Elen R Sara, utbetfeb Elen R Sara, utbet jan Elen R Sara, utbet des Elen R Sara Elen R Sara Elen R Sara Elen R Sara Hartvik Birkely, utbet nov Sara E-Book, fakt Sara E-Book, fakt Sara E-Book Signe Iversen Rica Hotell De/sum Nuorta: Bevertning Trattoria Bevertning, Trattoria 1014 Side 7

8 Bevertning,Trattoria i Bevertning, Trattoria Bevertning, Trattoria Bevertning, Trattoria Bevertning, Trattoria l~.2012 Bevertning, RICA Varjjat ferie og fritid Varjjat ferie og fritid Varjjat ferie og fritid Varjjat ferie og fritid Varjjat-ferie og fritid Varangerkroa Varangerkroa 1965 Delsum Totalt Tana, 4. februar 2014 Note 1 - Prinsippnote Kostnadene fremkommer i hovedsak på grunnlag av inngående fakturaer. Det kan forekomme kostnadsføring av administrasjonskastander ved bruk av interne bilag der det beregnes en proseritvis andel av andre kostnader eller beregnes ut fra medgått arbeidstid. Periodisering av kostnader (forskuddsbetalte eller påløpte) praktiseres ikke for prosjekter, unntak vil i så fall fremkomme ved noteanmerknir:iger. Note 2 Lønnskostnader er ført over lønnssystem, som fast lønn tilknyttet prosjektet og timelønn basert på førte timelister og omføring av lønn til prosjekt. Note 3 Sametinget godkjente i tilsagnsbrev (RG 244/11) prosjektledelse med kr og lønn termgruppeledelse med kr Kommuner og fylkeskommuner har forpliktet seg med kr hver, som o'gså er hensyntatt i tilsgansbrevet fra Sam~tinget, til sammen kr Alt er pr. prosjektdata innbetalt bortsett fra til sammen kr fra Karasjok Kommune og Finnmark Fylkeskommune. Side 8

9 SEG Loahppa raporta GiellaGiellaforuma ja Deanu gieldda prošeavttas Almmolaš tearpmat geassemánnu 2013 Deanu giellagáddi/ Tana samiske språksenter / Tanan saamenkielikeskus SEG - Sámi Ealáhus- ja Guorahallanguovddáš OS / Samisk Nærings- og Utredningssenter AS / Saamelainen elinkeino- ja konsulttitoimisto, org.nr PL. 41, FIN Ohcejohka - Utsjoki Tel.: Fáksa: / N-9845 Deatnu - Tana Tel.: Fáksa: Side 9

10 Sisdoallu 1. Čoahkkáigeassu...s Organiseren...s Ulbmil ja ulbmiljoavku...s Čađaheapmi ja árvvoštallan...s Tearbmabargu ovddasguvlui...s Bargovuohki... s Hástalusat ja jurdagat ovddosguvlui...s Ruhtadeapmi...s. 6 1 Side 10

11 1. Čoahkkáigeassu Tearbmabarggu duogáš: GiellaGiella foruma 1 ja Deanu gieldda tearbmabargu álggahuvvui 2007:s prošeavttain Bálvalusválddahustearpmat, mii loahpahuvvui 2009:s. Dan maŋŋá giellabargit jotke ođđa prošeavttain čakčat 2009 Almmolaš bálvalusaid tearpmat mii loahpahuvvui geassemánus Finnmárkku fylkagieldda giella konsuleanta ja gielddaid giellakonsuleanttat leamaš 2007 rájes mielde ovddideamen davvisámegiel tearpmaid, mat bohtet leat ávkin go gielddat ja fylkkagielddat ja eará almmolaš ásahusat fállet sámegielat bálvalusaid iežaset ássiide. Tearpmat mat 2009 rájes leat sáddejuvvon Sámedikki giellalávdegoddái dohkkeheapmái leat dáid guoskevaš fáttáin: teknalaš tearpmat dearvvašvuođa-, dikšun-, fuolahus ja sosiál-tearpmat bátnedikšuntearpmat eanandoallotearpmat kulturtearpmat web-tearpmat ekonomiijatearpmat NAV hálddahustearpmat Prošeakta: Almmolaš tearpmat : Prošeakta Almmolaš tearpmat lea jotkojuvvon seammá ulbmila vuođul ja seammá vuogi mielde go ovddeš tearbmaprošeavttat; Bálvalusválddahustearpmat ja Almmolaš bálvalusaid tearpmat. Prošeakta álggahuvvui čakčamánus 2011:s, ja loahpahuvvo geassemánus 2013:s. Romssa fylkkagieldda, FeFo, NAV ja SANKS leat maid searvan dán prošektii. Guokte tearbmajoavkku leat bargan dáid fáttáin: Guolástusa hálddašeapmi Dearvvašvuohta (psykiatriija), psykologiija Sosiála,NAV ja Riidočoavdinráđđi (konfliktrådet) Eará hálddahus sánit Johtalus Tearbmalisttut sáddejuvvojit Sámediggái. Ollu sánit ja tearpmat leat ráhkaduvvon ja jorgaluvvon, ja tearbmabargit leat vásihan barggu sihke movttiidahttin ja stuorra hástalussan. 1 GiellaGiellaforumas leat fárus sámegiela hálddašanguovllu gielddaid ja fylkkagielddaid giellakonsuleanttat. Side 11 2

12 2. Organiseren Deanu gielda lea prošeaktaovddasvástideaddjin ja oamasteaddjin dálá prošeavttas, Almmolaš tearpmat. Deanu giellagáddi/ SEG 2 jođiha prošeavtta Giellagiella forum ovddas. Prošeaktajođiheapmi lea leamaš guovtti oasis, Elen R. Sara lea vástidan prošeavtta jođu ja ovdáneami, ja SEG fas ruhtadoalu. Prošeavtta stivrenjoavkkus leat leamaš mielde čuovvovaččat: Ranveig Ballovara Varsi, SEG, Signe Store, Nuortajoavkkus ja Elen Sara, prošeaktajođiheaddji ja Ávjovárejoavkku jođiheaddji. Prošeavttas leat guokte tearbmajoavkku; Ávjovárejoavku ja Nuortajoavku. Ávjovárejoavkku tearbmabargit leat čuovvovaččat: Marit Olsen, (SANKS), Per Ingvar Boine, (Kárášjoga gielda), Mia Länsmann (Kárášjoga gielda), Alf Nystad (Sámi giella ja kulturguovddáš, Porsáŋgu), Sara Stødle (Sámi giella ja kulturguovddáš, Porsáŋgu), Arne Ivar Johnsen (Porsáŋggu gielda), Anne Kristine Utsi (FeFo), Ellen Fredeng (Romssa fylkkasuohkan) ja Elen Sara, joavkku jođiheaddji. Guovdageainno suohkan bealis eai leat dán vuorus oaidnán vejolažžan searvat tearbmabargui. Nuortajoavkku tearbmabargit leat čuovvovaččat: Juhán-Niilas Wigelius (Deanu gielda), Signe Iversen, Marianne Johnsen, Signe Store, Jane Juuso ( Issát Sába guovddáš), Siri Janne Koht, Rolf Olsen (Gáivuona gielda), Sverre Porsanger, Ranveig Ballovara Varsi ( Deanu giellagáddi/ SEG), Inga- Margit Sand ( Finnmárkku fylkkagielda) Magnhild Mathisen ( NAV). Ranveig Ballovara Varsi lea jođihan Nuortajoavkku. Buohkat eai leat searvan olles prošeakta áigodagas. 3. Ulbmil ja ulbmiljoavku Prošeavtta ulbmil lea čohkket ja jorgalit tearpmaid maid gielddat,fylkagielddat dahje eará almmolaš ásahusat geavahit iežaset bálvalusain, ja dasto evttohit tearpmaid maid buohkat sáhttet geavahit. Ulbmiljovkui gullet gielddaid, fylkagielddaid ja eará almmolaš ásahusaid sámegielagat, sihke geavaheaddjit ja bargit. Muđuid lea ulbmil ahte jorgaluvvon tearpmat bohtet ávkin buot almmolaš ásahusaide. 4. Čađaheapmi ja árvvoštallan Tearbmajoavkkut leat juohkán bargguid dán láhkai: Ávjovári joavku lea bargan guolástusa hálddašantearpmaiguin, psykologiija tearpmaiguin ja muhtun eará hálddahus tearpmaiguin. Joavku lea doallan čoahkkimiid Leavnnjas ja Kárášjogas. Ávjovárejoavku lea árvvoštallan prošeavtta čađaheami ja organiserema, ja buohkat leat hui duhtavaččat prošeavtta ovdánemiin ja čađahemiin. Hartvig Birkely, Mearrasámeguovddážis, Porsáŋggus, lea oassálastán áššedovdin guolástus tearpmaid oktavuođas. Side 12 3

13 Nuortajoavku lea fas bargan NAV ja sosiála tearpmaiguin, dearvvašvuođa tearpmaiguin mat gusket psykiatriijai ja gárrendillái ja muhtin riidoráđi tearpmaiguin. Muđuid lea joavku jorgalan tearpmaid mat gusket johtalussii. Joavku leamaš doarvái stuoris ja eatnašat earet Almmáivákki oassálastiguovttis orrot geográfalaččat lahkalagaid. Joavku lea Issát Saba guovddážis deaivvadan. Nuortajoavkku tearbmabargit háliidit bottu váldit tearbmabarggus. Rolf Olsen leamaš dehálaš ja dárbbašlaš giella bagadeaddjin Nuortajoavkkus. Psykologat Anne Lene Turi ja Margrethe Bals leaba árvvoštallan dearvvašvuođa ja psykologiija tearpmaid. Tearbmajoavkkuid jođiheaddji guovttos leaba čohkken tearpmaid diehtočállosiin neahtas ja muđui, ja gielddaid bálvalus kataloga bokte. Leamaš ávkkálaš ja dárbbašlaš ahte tearbmajoavkkut vurrolagaid leat árvvoštallan goppat guimmiid tearpmaid. Prošeavtta vásáhus lea ahte tearbmabargu lea áddjás ja dárkilis bargu; ja dán lágan bargguide gáibiduvvo eambbo áigi go dat mii lea várrejuvvon. Prošeaktajoavkkut leat árvalan ođđa tearpma jos tearbma mii juo gávdno almmolaš sátnelisttuin orru váilevaš sisdoalu dáfus. Maiddái fuomášeimmet barggadettiin Riidoráđi tearpmaiguin ahte Láhkagiellaprošeakta lea meannudeamen guoskevaš tearpmaid, mat eai leat vel almmuhuvvon. Prošeakta de mearridii ahte eat meannut seammá tearpmaid. Prošeakta lea geavahan Sámedikki tearbmaskovi ja tearpmat sáddejuvvojit elektrovnnalaččat excel-hámis Sámediggái dohkkeheapmái. Nomeniid leat sojahan nominatiiva(sg), akkusatiivva/genetiivva (sg), illatiiva(sg.) ja nominatiiva(pl.) hámis, ja vearbbaid fas vuođđohámis, 1.p.dálááiggis ja 1.p. vássánáiggis. Stivrrenjoavku lea golbmii čoahkkanan ja árvvoštallan prošeavtta ovdáneami ja ruhtadili. Sihke Ávjovárejoavku ja Nuortajoavku leaba guktot deaivvadan 6 geardde. Maŋŋil go Sámi giellalávdegoddi lea árvvoštallan ja dohkkehan tearpmaid, de SEG almmuha listtuid sámi media, e-poastta ja SEG ja Deanu gieldda web-siidduid bokte. 3 Prošeakta lea ságastallon GiellaGiella forumas Leavnnjas 2010:s, Deanus 2011:s ja Romssas 2013:s.. Sámedikki bealis ságastallui tearbmabargguid birra, ja bođii ge maiddái ovdan ahte lea dárbu nannet tearbmaovddideddjiid gelbbolašvuođa. Dás leai sáhka sihke fágalaččat ja praktihkalaččat. Tearbmabargit sakka šállošit go Sámediggi dattetge ii leat vuoruhan dán oasi. 3 internehta bokte (www.seg.deatnu.no ja Doaivumis biddjojuvvojit maiddái Sámi giellalávdegotti siiduide (giella.org) ja Sámedikki sátnevuorkái (risten.no). samit.no Side 13 4

14 5. Tearbmabargu ovddasguvlui Almmolaš tearpmaid ovddidan bargu ovddasguvlui ságastallojuvvui GiellaGiella foruma čoahkkimis jagi Giellabargit háliidit joatkit tearbmabargguin, ja háliidit ahte Sámediggi joatká vuoruhit dán barggu iežas vuoruhanplánas. Tearbmabargit bivdet dál Sámedikki vuoruhit lágidit gelbbolašvuođalokten kurssa tearbmaráhkadeamis. 6. Bargovuohki Dás bohtet muhtin čuoggát ovdan maid dálá prošeavttas leat vásihan dárbbašlažžan boahtte tearbma bargguide.lea vuordimis ahte tearbmabargiid gelbbolašvuohta nannejuvvo ja loktejuvvo vai buorre tearbma ráhkadan ja jorgalan metoda sajáiduvvá. Juohke tearbmajoavkkus galgá leat alladásat giella čeahppi gii maiddái dovdá njuolggadusaid tearbma ráhkadan ja jorgalan barggus. Válljet tearpmaid maid jorgalit/ ráhkadit. Dárkkistit Risten.no:s ja sátnegirjjiin gávdno go tearbma ovddežis; ja jos gávdno, gokčá go de dihto fágatearpma. Čielggadit ( defineret) dárogieltearpmaid sisdoalu. Ohcat dieđuid almmolaš ásahusaid siidduin neahtas ja fágagirjjiin. Váldit oktavuođa áššedovdiin/ fágaolbmuin dárbbu mielde. Bovdet sámegielat fágačehpiid/ áššedovdiid searvat deaivvadeapmái tearpmaid čielgadeami várás. Tearbma čilgejuvvo jus dan sáhttá leat váttis áddet. Geavahit ovdamearkkaid čielggadan dihte. Geavahit sihke dárogiel ja sámegiel synonyma girjjiid ja muđuid sátnegirjjiid. Konrad Nielsen sátnegirjjis gávdná čilgehusaid ja sániid geavahanvejolašvuođaid. Erenoamáš KN systemáhtalaš oassi geavahuvvo giela girjásvuođa ektui. Joavkojođiheaddji doaibmá tearbmajoavkku čállin; čorge ja gárvvista listtuid. Prošeaktajođiheaddji sádde listtuid Sámediggái. 7. Hástalusat ja jurdagat ovddos guvlui Prošeavtta áigodagas leat vásihan ahte orru leamen dárbbašlaš nannet tearbmabargiid oktasaš vuođu ja áddejumi dasa mii guoská tearbma ovddidan bargui. Ulbmil livčče ahte tearpmat leat nu dárkilat go oppa vejolaš, seammás go sámegiela girjáivuohta ja suopmanat doalahuvvojit. GiellaGiella forumis Fanasgiettis Deanus bođii ovdan ahte livčče sihke dárbu ja sávahahtti ahte giella bargiid gelbbolašvuohta tearbma bargguid ektui nannejuvvošii. Maŋimuš prošeavttas leat vásihan ahte lea dárbu oahppat oktasaš bargovuogádaga ( metoda) mii livčče bargoneavvun tearbmaráhkadeamis. Livčče buorre jus lágiduvvošii oktasaš oahpahus ovdalgo boahtte prošeakta álggahuvvo. Side 14 5

15 Lea vejolaš ahte tearbmaovddideapmi anášii ávkki das ahte omd. joavkojođiheaddji oahpásmuvašii sámi giellalávdegotti bargovugiide ja dan dihte čuvošii muhtin sin čoahkkimiid gos tearpmaid meannudit ja dohkkehit. Dehálaš giellafágalaš hástalus lea ráhkadit tearpmaid mat dárkilit gokčet tearpma sisdoalu ja maid álbmot sihke ádde ja geavahišgoahtá; seammás go maiddái váldo vuhtii sihke boares ja ođđa dadjanvuohki ja iešguđet suopmaniid erohusat. Hástalussan lea maiddái mo dohkkehuvvon tearpmaid oahpisin dahkat. Ulbmil lea ahte tearpmat almmuhuvvojit áigeguovdilis almmuhanbáikkiin dađistaga go tearpmat dohkkehuvvojit. Listtut sáddejuvvojit maiddái tearbmaprošeavtta oassálastiide. Muđuid lea vuordimis ahte Sámi giellalávdegoddi daid álmmuha dađistaga iežaset neahttavuogádagas go listtut dohkkehuvvojit. 8. Ruhtadeapmi Sámediggi Kr Gielddat ja fylkkagielddat ,- Oktiibuot Kr ,- 4 Kárášjohka, Porsáŋgu, Deatnu, Unjárga, Gáivuotna, Guovdageaidnu, Finnmárkku fylkkagielda, Romssa fylkkagielda Side 15 6

16 Post Kafjord Emne: VS: Ad. utstillingsheftet "Mii" - status Fra: Kjellaug Isaksen Sendt: 22. april :10 Til: Inger Marie Åsli Emne: Re: Ad. utstillingsheftet "Mii" - status hei vi har fått tilbud fra trykkeri, og tekst + foto er ferdig og skal oversendes til trykking. håpet er at den er ferdig trykket i første halvdel av mai. 22. april 2014 kl skrev Hei, viser til mailutveksling, og ber om å få tilbakemelding på hvor langt dere er kommet med ferdigstilling av prosjektet. Mvh Inger M. Åsli konsulent samisk språk og kultur mvh Kjellaug Isaksen museajodiheaddji - museumsleder - museum director DA VVI ÅLBMOGIID GUOVDDÅS - DÅLÅ ÅIGGI MUSEA Senter for nordlige folk - samtidsmuseum Senter of nothem people - contemporary museum Samuelsberg Side 16

17 Post Kafjord Emne: Ad. prosjekt "7 sorter - historier fra kjøkkenkroken Til registrering 12/424. Fra: På vegne av Reni Wright Sendt: 22. april :37 Til: Inger Marie Åsli; Kjellaug Isaksen Emne: Fwd: Ad. prosjekt "7 sorter - historier fra kjøkkenkroken Hei Inger Marie og Kjellaug! Beklager at jeg har glemt å informere om framdriften til prosjektet! Det har tatt lengre tid enn forventet å få boken revidert. Da vi bestemte oss for å skrive på dialekt for å gi et bedre bilde av kulturen i området så ble den sendt til en lokal lingvist og der er den enda. Teksten skal nå gjennomgås for å få den best mulig, så skal bildene optimaliseres og så skal den trykkes. Jeg tør ikke si noen ny dato enda, men for å gi meg selv god tid er det satt november i år som ny utgivelsesdato. Det skal være fullt mulig å få den ferdig innen en måned om alle holder fristene de har lovet, menjeg tør ikke love noe mer, siden jeg er ferdig med min del av arbeidet. Den ligger som et ferdig dokument fra meg, med all tekst og alle bilder og layout klar, men som sagt, ting skal sjekkes en siste gang før den sendes til trykk. mvh rem : 13 GMT +02:00 Kjellaug Isaksen hei Reni denne kom fra Kåfjord kommune, kan du oppdatere Inger Åasli om hvordanb det går med prosjektet? mvh Videresendt e-post Fra: Dato: 22. april 2014 kl Emne: Ad. prosjekt "7 sorter - historier fra kjøkkenkroken Til: Kopi: gefo lk.no" Hei, viser til mailutveksling ang bevilgning til prosjektet "7 sorter - historier fra kjøkkenkroken". I sist mail av informerte du at prosjektet var ment å være ferdig til 8.mars I og med at vi ikke har mottatt rapport og regnskap for gjennomføringen, ber vi om å få tilbakemelding vedr. status på prosjektet. Mvh Inger M. Åsli konsulent samisk språk og kultur 1 Side 17

18 mvh Kjellaug Isaksen museajodiheaddji - museumsleder - museum director Senter for nordlige folk - samtidsmuseum Senter of nothem people - contemporary museum Samuelsberg Side 18

19 DAVVI AlBMOGHD GUOVDDAI SENTER FOR NORDLIGE FOLK CENTER OF NORTHERN PEOPLES Gaivuona suohkan I Kåfjord kommune Boks Dalosvaggi /Olderdalen RAPPOARTA JA REHKETDOALLU SÅMI ÅLBMOTBEAIVI GÅIVUONAS 2014 RAPPORT OG REGNSKAP SAMEFOLKETS DAG 2014 I KÅFJORD Davvi albmogiid guovddas (DAG) har i samarbeid med lokale arrangører vært ansvarlig for markering av Samefolkets dag i Kåfjord. Følgende program ble gjennomført: Flaggheising m/hallvard Lyshaug som forsanger Program for barnehage og skoler- konsert, teater, film, uteaktiviteter Filmvisning av Familiebildet Eventyrstund med forfatteren Stina Fagertun Utstillingsåpning av NUNAGA/ Mu davvi eanan I Mitt land i nord ved Buuti Pedersen fra Grønland Matservering Samefolkets sang Tale for dagen v/sametingsrepresentant Lisa Katrine Mo Konsert med Kåfjord koret og samisk sanggruppe Buolvvat Filmvisning: Åhkku av Elina Waage Mikalsen. Deltakeroversikt på de ulike arrangmentene: Ca. 90 var med på barnehage arrangement Ca. 110 var med på skolearrangementet Ca. 120 var med på arrangement ettermiddagstid Lokale arrangører var Riddu Riddu Festivala, Samisk språksenter, Nord-Troms Museum og Samisk bibliotektjeneste for Troms og Senter for nordlige folk. Vedlagt attestert regnskap. Dearvuodaiguin Olmmaivaggi ~~ Mona Solbakk daglig leder I beaivvalas jodiheaddji Tlf: E-post: Orgnr: Kontonr: Side 19

20 Senter for nordlige folk AS 9144 Samuelsberg Org MVA Samefolkets dag i Kåfjord 2014 KOSTNADER Budsjett Resultat Konserthonorar Filmvisning Reise opphold Tono PA/Lys Husleie Annonsering/materiell SUM KOSTNADER FINANSIERING Budsiett Resultat Sametinget Kåfiord kommune Billetter 0 0 Egne midler SUM FINANSIERING Vi bekrefter at kostnadene er i samsvar med dokumenterte bilag. Birtavarre 12/04-14 DM-Consult AS falni11 ~Y,- Johnny Hansen Aut. regnskapsfører ~(c(_~~lu Mona Solbakk Daglig leder/ prosjektleder Autorisert regnskapsbyrå 9147 BIRTAVAJ?.R.E Side 20

21 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/601-9 Arkiv: 223 Saksbehandler: Inger Åsli Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 10/14 Kåfjord Samepolitisk utvalg Kåfjord menighetskontor: Søknad om støtte til samisk/norsk salmesang, Kåfjord helsesenter Henvisning til lovverk: Vedlegg 1 Søknad av Rådmannens innstilling 1. Kåfjord kommune bevilger inntil kr i støtte til samisk/norsk salmesang v. Kåfjord helsesenter, Birtavarre, ihht søknad av Første halvdel av bevilgning utbetales når prosjektet er kommet i gang. Resterende utbetales når vi har mottatt dokumentasjon på medgåtte kostnader, samt en kort rapport om tiltaket. 3. Bevilgningen kan ikke overføres til neste budsjettår. 4. Bevilgningen belastes post tilsk. Kirkelig fellesråd 5. Post reserv samepolitisk utvalg reduseres tilsvarende. Saksopplysninger Kåfjord preste- og menighetskontor søker kr i støtte til samisk/norsk salmesang ved Kåfjord helsesenter, Birtavarre. Tiltaket har eksistert i mange år. Tidligere var dette et tilbud under kulturskolen, men har nå blitt flytta til menighetskontoret. Kostnadene til tiltaket knyttes i hovedsak til honorar til ressurspersoner. I tillegg kommer kjøregodtgjøring og annonsering. Side 21

22 Vurdering Dette tiltaket har Kåfjord kommune støttet over mange år. Det er et viktig tiltak, og kanskje det eneste språktiltaket som vi har for denne målgruppen. Tiltaket kommer inn under formålet med midlene, og er i samsvar med tidligere støttepraksis. Tiltaket støtter også opp om Samarabeidsavtalen mellom Sametinget og Kåfjord kommune. Side 22

23 NORGGA GIRKU 1'5 / (, 0 ( I Al\ Gaivuona bahppa - ja searvegottekantuvra DEN NORSKE KIRKE Kåfjord preste - og menighetskontor Kåfjord samepolitisk utvalg V I Inger Marie Åsli 9146 OLDERDALEN SØKNAD OM STØTTE TIL SAMISK/NORSK SALMESANG VED KÅFJORD HELE SENTER Dette tiltaket har eksistert i mange år. Det var tidligere under kulturskolen, men ble for noen år siden underlagt menighetsrådet. Tidligere kulturskolerektor hadde dette innbakt i sin stilling samtidig som hun hadde en ressursperson med seg. Etter at kulturskolerektoren gikk av med pensjon har hun sagt seg villig til å fortsette med tiltaket sammen med ressurspersonen. Dette er et tiltak som må sees som viktig i forhold til målgruppen. Håper på positiv svar på søknaden. Med vennlig hilsen -r;;;,./to,µi KaAI ~ Torbjørn Karlsen kirkeverge Vedlegg: Kostnadsoverslag Postadresse P.b Olderdalen Besøksadresse Utleiebygget 9146 Olderdalen Side 23 Faks: Tlf: Org.Nr:

24 Kostnadsoverslag NORGGA GIRKU Gaivuona bahppa - ja searvegottekantuvra DEN NORSKE KIRKE Kåfjord preste - og menighetskontor Honorar (1 stk a kr. 525 i 10 mnd) Honorar (1 stk a kr 500 i 10 mnd) Kjøregodtgjøring Annonsering Finansiering Kåfjord kommune kr , kr , kr , kr , kr ,- kr ,- Postadresse P.b Olderdalen Besøksadresse Utleiebygget 9146 Olderdalen Side 24 Faks: Tlf: Org. Nr:

25 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2014/ Arkiv: A10 Saksbehandler: Inger Åsli Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 11/14 Kåfjord Samepolitisk utvalg Barnehagene i Kåfjord: Søknad om støtte til prosjekt Luonddubálggis Henvisning til lovverk: Vedlegg 1 Søknad 2 Prosjektbeskrivelse 3 Luonddubalggis Birtavarre Rådmannens innstilling 1. Kåfjord kommune bevilger inntil kr i støtte til prosjektet Luonddubálggis for budsjettåret 2014, ihht søknad av For budsjettåret 2015 bevilges resterende inntil kr til prosjektet. 2. Forutsetning for bevilgning er at prosjektet fullfinansieres. 3. Bevilgningen for budsjettåret 2014 kan utbetales når prosjektet er kommet i gang, og finansiering er på plass. Vi ber om foreløpig rapport og regnskapsoversikt ved årsslutt. Resterende utbetales når vi har mottatt dokumentasjon på medgåtte kostnader, samt en kort rapport om tiltaket. 4. Bevilgningen for 2014 belastes post pedagogiske tiltak 5. Post reserv. Samepolitisk utvalg reduseres tilsvarende. Saksopplysninger Fossen barnehage avd. Trollstua, Birtavarre og Olderdalen barnehager søker kr i støtte til prosjekt Luonddubálggis. Begrunnelse for prosjektet er at samisk skal bli et språk som kan brukes naturlig i barnehagens hverdag. Gjennom ulike aktiviteter skal ungene få en arena i barnehagen for å utvikle sitt samiske ordforråd gjennom ulike språkaktiviteter knytta til barnehagens årsplan. I prosjektet er det tenkt etablert følgende: Side 25

26 Bålplass og sitteplass evt. gapahuk. Dette stedet utstyres med utstyr til matlaging og evt andre aktiviteter. Rundt bålplassen skiltes det på samisk og det lages ordliste som henges opp. Etableres i forkant av naturstien. Basen skal inneholde språkaktiviteter og være en samiskspråklig arena for barnehagen. Tidsperspektiv: August september Natursti: Kart over nærområdet som merkes med stedsnavn, plante- og dyreliv. Tidsperspektiv: August 2014 juni Skilt: Utforming av skilt og utplassering av disse. Tidsperspektiv: August 2014 juni Språk/kulturaktiviteter: Aktiviteter knytta til bålstedet og naturstien gjennomføres hver annen måned. En samisktalende person inviteres til barnehagen lokale mattradisjoner, duodji, fortellerstund og andre språkfremmede aktiviteter. Tanken er at dette skal bli et fast innslag i barnehagehverdagen de ansatte selv kan gjennomføre i etterkant av prosjektet. Tidsperspektiv: August 2014 juni Digitalisering av prosjektet. Formål: deling med andre. Tidsperspektiv: Januar juni I prosjektet utgjør lønnskostnader en betydelig del, da det kreves en prosjektleder som har hovedansvar for fremdrift, planlegging m.m. I tillegg til prosjektmedarbeidere i hver barnehage, samt ressurspersoner. Oversetting og regnskapsføring er en del av barnehagenes/kommunens egenandel. For kostnadsoverslag for den enkelte barnehage, se prosjektets søknad til Sametinget for Birtavarre barnehages andel. Kåfjord kommune har i tillegg sendt likelydende søknad for Olderdalen og Fossen barnehage. Prosjektkostnaden er totalt kr Fordelt: kr pr barnehage. Kostnadsoverslag (en barnehage): Prosjektledelse (2 dg pr mnd) Prosjektmedarbeider (2 dg pr uke) Ressurspersoner (10 dg) Oversetting/regnskapsføring Ressursperson oppsett av bålplass ,- Innkjøp av utstyr Faktabøker SUM Finansiering: Sametinget Totalt kr Fordelt kr pr barnehage. Kåfjord kommune Totalt kr Fordelt kr pr barnehage. Egenandel Totalt kr Fordelt på pr barnehage. Vurdering Det vurderes som positivt at det lokal samisk språk og kultur styrkes gjennom denne type prosjekt også i de norskspråklige barnehageavdelingene i kommunen. Barnehagene har vært og er et satsingsområde også innenfor utviklingsbiten under tospråklighetsmidlene. Det er knytta ekstra ressursperson via språksenteret til språkutvikling i barnehagene, og er satset på samiskspråklig opplæring av barnehageansatte. Barnehagen er en viktig arena for språkutvikling hos barn, og slike prosjekt kan være med å bidra til å øke mengden av samisk i barnehagen, noe som ansees som viktig for samisk språkopplæring. Prosjektet kommer inn under formålet med midlene og etablert støttepraksis. Barn og unge er også en uttalt målgruppe i Samarbeidsavtalen med Sametinget. Side 26

27 I og med at prosjektet gjennomføres over to budsjettår, foreslås det å fordele bevilgningen over 2014 og I prosjektet må avtaler med grunneiere gjennomføres, samt at kvenske stedsnavn må inkluderes der hvor det finnes. Side 27

28 '"11~\,\o \lo~. IM ekl t Fossen barnehage ved avd. Trollstua, Birtavarre og Olderdalen barnehager l (\ L v/oppvekstleder Anita Lervoll 9144 Samuelsberg Gåivuona suohkan - Kåfjord kommune v/ Samepolitisk utvalg 9146 Olderdalen SØKNAD OM TILSKUDD TIL PROSJEKT LUONDDUBÅLGGIS Søker på vegne av barnehagene i Kåfjord om tilskudd til å lage en base i naturen og en natursti i barnehagenes nærmiljø. Naturstien skal inneholde navn og forklaringer for samiske stedsnavn og samiske navn på planter og dyr. Basen skal inneholde årlige språkaktiviteter og være en samiskspråklig arena for barnehagen. Målet (med prosjektet): Bli kjent med samiske begreper i nærmiljøet. Lære enkelte begreper i naturen, om planter og dyr. Bli kjent med stedsnavn på samisk, med forklaringer og fortellinger knyttet til navnene. Bli kjent med ord og begreper knyttet til basen og de gjøremål/tradisjonsaktiviteter man velger å etablere i basen. Begrunnelse og fremdriftsplan for prosjektet: Samisk skal bli et språk som kan brukes naturlig i barnehagens hverdag. Gjennom ulike aktiviteter skal barna få utvikle sitt samiske ordforråd. Ved å aktivt bruke basen i naturen og naturstien, samt etablere årlige faste tradisjoner knyttet til basen, vil barna oppleve at samisk språk blir en naturlig del av deres samiske språkhverdag i barnehagen. Barna får følge endringene i naturen ved basen og i naturstien, og får kompetanse om lokale forhold samtidig som de får lære samiske ord og uttrykk om de ulike temaene. Prosjektet er planlagt å starte opp i august 2014 og avsluttes juni Prosjektet skal legge til rette for videre bruk av basen og området i fremtiden. Side 28

29 Budsjett: Prosjektet i sin helhet har en utgift på kr ,- pr barnehage. Finansieringsplan: Tilskudd fra Sametinget på kr ,- pr barnehage. Egenandel pr barnehage er på kr ,- Tilskudd fra Samepolitiskutvalg er på kr ,- pr barnehage. Samlet, for 3 barnehager, blir søknad til samepolitiskutvalg blir derfor på kr ,- Med hilsen for barnehagene Jorunn Løkvold JflNAN ~ Vedlegg: Prosjektbeskrivelse Side 29

30 Prosjektbeskrivelse Luonddubålggis - natursti Bakgrunn for prosjektet: Dette er et prosjekt for å styrke det samiske språket ved å etablere en base, en ny språkarena, ute i skogen eller på uteområdet i barnehagen, og knytte denne til en natursti, som inneholder elementer fra nærmiljøet. Bålplass - dolagaddi I prosjektet etableres en base, i form av bålplass og sitteplasser, evt at det bygges en gapahuk på stedet gjennom en dugnad av ansatte og foreldregruppa. Dette stedet utstyres med utstyr til matlaging og evt annen aktivitet utfra tradisjonene man lager, les lenger ned. Rundt bålstedet skiltes det på samisk, det lages en ordliste for ting som er på stedet feks guksi - kopper, båhti - kasserolle, reinskinn - duollji osv. Ordlista henges opp synlig, og det lages små skilt til hver ting som bålplassen inneholder. Når stedet er etablert, begynner man på å utforme naturstien. Tidsperspektiv: August-september 2014 Luonddubålggis - naturstien Det skal lages et kart over nærområdet der stien skal gå, hvor det merkes av stedsnavn, plante- og dyrefunn. Når man innhenter opplysninger om navn på planter, dyr og steder, er det viktig med fokus på lokale samiske dialekter. I dette arbeidet kan man bruke ulike kilder, som det å dra ut i felten og intervjue eldre mennesker, bruke språksenteret, nettsteder m.fl. for å innhente opplysninger om både plante- og dyreliv, stedsnavn med fortellinger og forklaringer. Stedsnavn kan handle om navn på et bestemt sted, en stein, et berg, en bekk osv. Det skal lages et detaljert kart over området hvor de ulike elementene er merket med navn på samisk og på norsk, der det fins begge benevnelser. På naturstien skal man markere planter og trær, dyreliv og stedsnavn. Merker lages i form av kart, skilt og plansjer. Skiltene og plansjene skal være på samisk og norsk og inneholde benevnelser og fakta opplysninger om plantene og dyreriket som ligger ved stien. Merkene for stedsnavn skal inneholde samisk navn, og evt det norske navnet som brukes lokalt, og historien eller forklaringen for navnet. Tidsperspektiv: August juni 2015 Skilte i området med navn på funn og steder. Utforme skilter, lage de i materiale som tåler å stå ute. Sette de opp på de bestemte steder. Tidsperspektiv: August juni 2015 Etablere minst 6 faste språk- og kulturaktiviteter knyttet til naturstien og bålstedet. Planlegge arrangement; språk- og kulturaktiviteter, annen hver måned. Da inviteres en samisktalende person til å være sammen med barn og ansatte for å lage mat, lage ting/duodji, fortellerstund eller lignende språkfremmende aktiviteter. I prosjektet Side 30

31 handler dette om å overføre kunnskap, både språklig og praktiske gjøremål, fra en ressursperson til barn og ansatte i barnehagen, med tanke om at dette skal bli en fast tradisjon de ansatte i barnehagen selv kan gjennomføre i ettertid. Det kan f.eks være i august med matlaging, i oktober med fortellinger, i desember med mørketidsfest, i februar med markering av samefolketsdag, i april med påskemarkering og i juni med å lage seljefløyte og koke te av bjørkeknopper. Tidsperspektiv: August juni 2015 Digitalisere prosjektets innhold på hjemmesider. For å kunne dele med andre kan innholdet i prosjektet legges inn på evt hjemmeside, enten barnehagens egen hjemmeside eller Sametingets side for prosjekter, når en slik evt er opprettet. Å dele deler av innholdet i prosjektet vil gi andre en mulighet til å tilpasse innholdet til sin barnehage ved lignende prosjekter. Tidsperspektiv: Januar - juni 2015 Plan for ressursbruk i hht budsjett: Prosjektleder: Ansvar for igangsetting, handlingsplan, fremdrift/organisering, planlegging og pedagogisk ansvar. 2 dag pr måned til møter med prosjektarbeider, budsjettoversikt og rapportskriving underveis og tilslutt. Prosjektarbeider, stasjonert i barneahgen: 2 dag pr uke (8 dag pr mnd x 12 mnd) til planlegging og gjennomføring. Innhenting og bearbeiding av materialer og stoff til natursti. Bruke kilder. Igangsette 40 timer dugnadsarbeide for å bygge gapahuk/ly for vær. Arrangere 4 dager til kompetanseoverføring og veiledning, fra en eldre ressursperson, om trevirke og forarbeid, planlegging og skisser til gapahuk/lavvu (kan kombineres med dugnad om bygging av gapahuk). Arrangere 6 språkaktiviteter /faste tradisjonsarrangement for barn med språk og kultur. Invitere eldre samisktalende ressursperson på hvert arrangement. Innkjøp av utstyr til bålplass og 6 språkaktiviteter (mat, kjeler, kniver, øks, ved, spiseutstyr, sitteunderlag/reinskinn og evt materialer til ulike språkaktiviteter). Innkjøp av aktuell litteratur Lage kart, skilt, plakater, navneskilt til bålplass og natursti. Samisktalende ressursperson: Engasjeres av prosjektarbeider, får arbeidstid og lønn etter avtale. Skal bidra med samisk språk og kulturkompetanse som etterspørres. Språksenteret: Oversettelser, kilde til faktaopplysninger og stedsnavn-bank Regnskapsfører: Lage budsjett og holde regnskapsoversikt, økonomisk sluttrapport for prosjektet. Side 31

32 Søknad om tilskudd til språkprosjekter Søknadsfrist: Ta kontakt med Sametinget hvis du har generelle spørsmål om Sametingets tilskuddsordninger eller spørsmål om hvordan søknader skal utarbeides. Telefonnummer , e-post eller våre nettsider / Her finner du også opplysninger om beregningsregler, utbetalingsvilkår og vilkår som er vedtatt i Sametingets budsjett for gjeldende år. Bruk gjerne vedlegg hvis det ikke er plass på søknadsskjemaet. Det gis ikke tilskudd til gjennomførte eller påbegynte tiltak. De som kan søke: Offentlige og private organisasjoner/institusjoner/bedrifter 1 Søkerens navn Søker: Kåfjord kommune/birtvarre barnehage ved Jorunn Løkvold, fagleder Kommune: Kåfjord kommune 2 Informasjon om søknaden: Prosjektets navn: Luonddubálggis natursti Søknadssum (maks kr ): Søknadssum: ,- Hvilken språkgruppe hører prosjektet til: X Nordsamisk Lulesamisk Sørsamisk Side 32

33 3 Tiltak (kryss av for hvilken prioritering du søker under): Språkkurs for voksne Språkkurs med studiepoeng Språkkurs uten studiepoeng X Språkarenaer som styrker overføring av muntlig språk mellom generasjoner X Språkarenaer for de som holder på å lære seg samisk Språkleir for barn og unge Språklæringsaktiviteter som er spesielt myntet på menn Terminologiprosjekter Spillapplikasjoner, ord-/termapplikasjoner og stedsnavnapplikasjoner på samisk Stedsnavnsprosjekter Opplysninger som skal fremgå av søknaden: Ved søknad om oversetting eller tilpasning av applikasjoner til samisk skal kontrakt med rettighetshaver foreligge For terminologi- og stedsnavnprosjekter skal honorar til informant være med i prosjektets budsjett For terminologi- og stedsnavnprosjekter kreves det prosjektet innehar formell kompetanse i samisk språk på høgskole-/universitetsnivå Side 33

34 4 Opplysninger om søker Etablerte virksomheter skal være registrerte i Brønnøysundregistrene. Organisasjonsnummeret må oppgis. Søkers navn: Kåfjord kommune Adresse: Øvervn 2 Selskapsform: Organisasjonsnummer (9 siffer): Postadresse: 9148 Olderdalen Skattekommune: Kåfjord Telefon- eller mobilnummer: E-post: Bedriftens kontaktperson: Jorunn Løkvold Regnskapsfører: Egen Revisor: Egen Registrert i merverdiavgiftsregisteret: Ja Nei 5 Tidligere tilskudd fra Sametinget og kilder Sametingets tilskuddsordninger må ligge innenfor rammene av EØS-avtalens regler om statsstøtte. Sametinget er på lik linje med andre deler av stats-, kommunal- og fylkesforvaltningen bundet av de bestemmelser EØS-avtalen har nedfelt om adgangen til å tildele offentlig støtte. EØS regelverket. Gjelder ikke ved tildeling av tilskudd til offentlige og private organisasjoner: Tildeling av støtten skjer i henhold til EØS avtalens regler om bagatellmessig støtte. Reglene om bagatellmessig støtte følger av forskrift av 14. november 2008 nr I følge disse reglene kan støttemottaker ikke motta bagatellmessig støtte på mer enn til sammen Euro (ca. 1,6 millioner kroner i 2014) fra en eller flere kilder over et tidsrom på 3 regnskapsår. Før støtten kan komme til utbetaling, må støttemottaker bekrefte overfor Sametinget at det ikke er mottatt bagatellmessig støtte fra andre kilder i utbetalingsåret eller de to foregående årene som sammen med støtte fra Sametinget i gjennomsnitt overstiger NOK Ved eventuelle nye søknader om offentlig støtte (uansett støttekilde), har støttemottaker plikt til å opplyse om denne støtten. Opplysningsplikten gjelder i 3 regnskapsår fra tilbudstidspunktet. ESA kan pålegge norske myndigheter, herunder Sametinget, å kreve tilskudd tilbake fra mottaker dersom tilskuddet ikke er gitt i overenstemmelse med reglene eller mottaker ikke bruker tilskuddet til det formål tilskuddet er gitt til. Side 34

35 Før Sametinget kan vurderer tilskuddet så må søker oppgi hvor mye bagatellmessig støtte søker har fått fra Sametinget og andre kilder i de siste årene. Søknaden kan ikke behandles før disse opplysninger er oppgitt Årstall Saksnummer Formål/tiltak Kr /13 Håndbok skogen, Sametinget , /13 Nettverksbygging, ekskursjon, Sametinget , /13 Lokalemattradisjoner, Sametinget , /13 Ekskursjon ansatte , /13 Lokalemattradisjoner, Samepol.utv. Kåfjord komm ,- Vilkår for støtte: Foretak, institusjoner og organisasjoner som mottar tilskudd må være registrert i Enhetsregisteret i Norge. Søkerens virksomhet skal drives i samsvar med gjeldende lover og regler, herunder skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen. Innenfor tilskudd til språkprosjekter ytes det ikke tilskudd til prosjekter som faller inn under opplæringslovens virkeområde og er lovpålagte oppgaver for skoleeiere. Det ytes ikke tilskudd til oversetting av litteratur, nettsider og informasjonsmateriell. For terminologiprosjekter, både ved utarbeidelse av termer og ved innsamling av ord, skal Sametingets retningslinjer for terminologiarbeid følges. Termer og språkmateriale som utarbeides, skal leveres til Sametinget i elektronisk form straks prosjektet er avsluttet. Sametinget gir støtte til terminologiprosjekter med det forbehold at Sametinget har rett til å gi materialet til forskning, samt kunngjøre resultatene. For stedsnavnprosjekter skal retningslinjer fastsatt av Sametinget ved navnekonsulenttjenesten følges. Kopi av eller originale materialer av alt innsamlet materiale skal leveres til Sametinget i elektronisk form straks prosjektet er avsluttet. Sametinget gir støtte til stedsnavnprosjekter med det forbehold at Sametinget har rett til å benytte innsamlet materiale til daglig arbeid med stedsnavn, forelesninger, skriv og forskning. Etter vedtak om tilskudd kan det som hovedregel ikke gis ytterligere støtte til samme tiltak/prosjekt. Tilskuddsmottaker skal opplyse om at Sametinget har støttet tiltaket/prosjektet. Det ytes ikke tilskudd til følgende: vedlikehold, uspesifiserte utgifter, kostnader knyttet til daglig drift av virksomheten, tiltak som virker konkurransevridende, utleiebygg, lagerbygg, kjøp av eiendommer, leasing, kjøretøy, investeringer og rene utskiftinger. Samlet offentlig tilskudd kan ikke overstige 100% av prosjektets/tiltakets regnskapsførte kostnader. Prosjektet ferdigstilles senest to år etter tilskuddsbrevets dato. Side 35

36 6 Opplysninger om søknaden: Prosjektnavn: Luonddubálggis samisk natursti i lokalmiljøet Målet med prosjektet: Skape nye samiske språkarenaer for barn i førskolealder gjennom formidling av stedsnavn, natur og historie med lokalforankring. Målgruppe (kryss av hvilken målgruppe det søkes støtte til): X Barn Ungdom Voksne Prosjektbeskrivelse: Gjennom å etablere en base i naturen og lage en natursti i nærmiljøet som inneholder samiske benevnelser på planter, dyreliv og stedsnavn med forklaringer og historier, skal barna få kunnskap om lokal kultur og historie samtidig som de utvikler sitt samiske språk. Basen, som skal være en fast bålplass ute i naturen, skal fungere som en arena for ulike planlagte språkaktiviteter gjennom året, knyttet til barnehagens årsplan. Aktivitetene kan være tilberedning av lokalemattradisjoner, ulike språkaktiviteter knyttet til naturfenomener, værtegn og merkedager. Gjennom å skape faste kultur tradisjoner knyttet til basen, skal barna få møte det samiske språket på flere og nye arenaer. Faglig innhold: I flg Veileder for barnehager med samiske barn (Rammeplan) vektlegges det å la samiske barn gjennom ulike aktiviteter bli kjent med nærmiljøet og lokale skikker, tradisjoner og den samiske historien i området hvor de hører til. Aktiviteter som dette vil gi barna kunnskaper om samisk kultur og hverdagsliv. Gjennom naturopplevelser, kunnskap og forståelse vil barna utvikle respekt for natur og liv. Samisk språk vil gjennom dette prosjektet styrkes og bli en naturlig del av barnas hverdag i barnehagen. Side 36

37 Framdriftsplan med milepæler: (eksempel) Aktiviteter: Fra når: Til når: Etablere en base, bålplass og sitteplasser August 2014 August 2014 Lage kart over nærområdet, merke av stedsnavn, plante- og dyrefunn, Samle inn fakta opplysninger om planter og dyr i området. Samle inn stedsnavn med fortellinger og forklaringer. August 2014 Juni 2015 Skilte i området med navn på funn og steder. Etablere minst 6 faste språk- og kulturaktiviteter knyttet til naturstien og bålstedet. August 2014 Juni 2015 Digitalisere prosjektets innhold på hjemmesider Januar 2015 Juni 2015 Prosjektets gjennomførbarhet: Gjennom tidligere prosjekter ser vi at dette har en positiv effekt på barnas språkutvikling. Ved å legge aktivitetene utendørs og knytte til barnas nærmiljø, har vi tro på at dette vil være godt gjennomførbart språkprosjekt. Prosjektets effekt utover søknadsperioden: Etter endt prosjekt periode vil det være etablert en ny arena hvor barnehagen kan jobbe med språkutvikling med barna, gjennom å skape faste språk og kulturaktiviteter knyttet til nærmiljøet, vil naturstien og bålplassen kunne brukes i det daglige arbeidet i barnehagen. Ved å digitalisere innholdet vil stoffet bli tilgjengelig for andre som idé til eget arbeid. Hvordan er likestillingsperspektivet ivaretatt i prosjektet: Prosjektet passer for begge kjønn. Side 37

38 7 Budsjett / kostnadsoverslag: Golut: kostnad: Kr Supmi: sum: Prosjektledelse, planlegging og pedagogisk ansvar, 4500, ,- 2 dag pr mnd Prosjektarbeider; planlegging og gjennomføring , ,- 2 dag pr uke Ressursperson, kompetanseoverføring i samisk språk og kultur, 10 dager Oversettelsesarbeid til samisk og 2250, , ,- arbeid med regnskapsføring Ressursperson for å lage grue/bålplass og spisested, ,- 5 dager Innkjøp av utstyr; til mattilberedning, sitte- og spisested, råvarer til faste arrangement. Fakta bøker om planter og dyr på samisk, materiale og utstyr til skilting langs natursti , ,- Submi kr ,- 8 Finansieringsplan: (eksempel) Finansieringspartnere Beløp: Sametinget ,- Samepolitisk utvalg Kåfjord kommune ,- Egne midler/egenandel ,- Sum , Side 38

Møteinnkalling. Kåfjord Samepolitisk utvalg. Utvalg: Møtested: Pr. e-post Dato: 28.01.2013 Tidspunkt:

Møteinnkalling. Kåfjord Samepolitisk utvalg. Utvalg: Møtested: Pr. e-post Dato: 28.01.2013 Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Pr. e-post Dato: 28.01.2013 Tidspunkt: Kåfjord Samepolitisk utvalg Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 71 90 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Regelverk for lokalt og regionalt samarbeid

Regelverk for lokalt og regionalt samarbeid Regelverk for lokalt og regionalt samarbeid Regelverket gjelder Sametingets søkerbaserte tilskuddsordninger til regionalutviklingsprosjekter. Formålet med regelverket Formålet med regelverket er å gi utfyllende

Detaljer

Regelverk for tilskudd til samiske språkprosjekter

Regelverk for tilskudd til samiske språkprosjekter Regelverk for tilskudd til samiske språkprosjekter Regelverket gjelder Sametingets søkerbaserte tilskuddsordning til samiske språkprosjekter. Formålet med regelverket Formålet med regelverket er å gi utfyllende

Detaljer

Regelverk for tilskudd til Arena for kunst- og kulturformidling og Kompetanseheving ved samiske institusjoner

Regelverk for tilskudd til Arena for kunst- og kulturformidling og Kompetanseheving ved samiske institusjoner Regelverk for tilskudd til Arena for kunst- og kulturformidling og Kompetanseheving ved samiske institusjoner Formålet Formålet med regelverket er å gi utfyllende bestemmelser til Sametingets budsjett.

Detaljer

Regelverk for tilskudd til barnehager med tilbud om samisk språkopplæring

Regelverk for tilskudd til barnehager med tilbud om samisk språkopplæring Regelverk for tilskudd til barnehager med tilbud om samisk språkopplæring Formålet Formålet med regelverket er å gi utfyllende bestemmelser til Sametingets budsjett. Mål og kriterier for måloppnåelse Mål:

Detaljer

Regelverk for velferdsordninger

Regelverk for velferdsordninger Regelverk for velferdsordninger Regelverket gjelder Sametingets søkerbaserte tilskuddsordninger til næringsavtale duodji. Formålet med regelverket Formålet med regelverket er å gi utfyllende bestemmelser

Detaljer

Regelverk for salgsfremmende tiltak

Regelverk for salgsfremmende tiltak Regelverk for salgsfremmende tiltak Formålet Formålet med regelverket er å gi utfyllende bestemmelser til Sametingets budsjett. Formålet med regelverket Regelverket gjelder Sametingets søkerbaserte tilskuddsordninger

Detaljer

Regelverk for tilskudd til attraktive lokalsamfunn

Regelverk for tilskudd til attraktive lokalsamfunn Regelverk for tilskudd til attraktive lokalsamfunn Formålet Formålet med regelverket er å gi utfyllende bestemmelser til Sametingets budsjett. Regelverket gjelder Sametingets søkerbaserte tilskuddsordninger

Detaljer

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 06.10.2008 Tid: 13.00

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 06.10.2008 Tid: 13.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 06.10.2008 Tid: 13.00 MØTEBOK Samepolitisk utvalg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Karin Karlsen Inger

Detaljer

Regelverk for tilskudd til barnehager med tilbud om samisk språkopplæring

Regelverk for tilskudd til barnehager med tilbud om samisk språkopplæring Regelverk for tilskudd til barnehager med tilbud om samisk språkopplæring Mål og kriterier for måloppnåelse Mål Barnehager gir tilbud om samisk språkopplæring.) Kriterier for måloppnåelse Antall barnehager

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Utvalg: SAMEPOLITISK UTVALG Møtested: Rådhuset, formannskapssalen 08.07.2008 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Ovttasbargošiehtadus Sámedikki ja Innovašuvdna Norgga gaskka.

Ovttasbargošiehtadus Sámedikki ja Innovašuvdna Norgga gaskka. Ovttasbargošiehtadus Sámedikki ja Innovašuvdna Norgga gaskka. 1. Duogáš ja ulbmil. Innovašuvdna Norga ja Sámediggi galget ovttasbargat ealáhusovddidemiin sámi guovlluin. Ovttasbarggu bokte galgá Sámediggi

Detaljer

Regelverk for tilskudd til samiske barnehager og norske barnehager med samisk avdeling

Regelverk for tilskudd til samiske barnehager og norske barnehager med samisk avdeling Regelverk for tilskudd til samiske barnehager og norske barnehager med samisk avdeling Mål og kriterier for måloppnåelse Mål Barnehagetilbud som bygger på samisk språk og kultur Norske barnehager med avdeling

Detaljer

Regelverk for tilskudd til samiske barnehager og norske barnehager med samisk(e) avdeling(er)

Regelverk for tilskudd til samiske barnehager og norske barnehager med samisk(e) avdeling(er) Regelverk for tilskudd til samiske barnehager og norske barnehager med samisk(e) avdeling(er) FORMÅLET Formålet med regelverket er å gi utfyllende bestemmelser til Sametingets budsjett. MÅL OG KRITERIER

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Idar Marinius Pedersen Medlem Terje Lilleberg

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Idar Marinius Pedersen Medlem Terje Lilleberg Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Samepolitisk utvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.05.2009 Tidspunkt: 10:00 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Idar Marinius

Detaljer

Eldrerådet/ Vuorrasiidráđđi

Eldrerådet/ Vuorrasiidráđđi Eldrerådet/ Vuorrasiidráđđi Čoahkkingirji 14/3 Møtebok 14/3 Ávjuvárgeaidnu 50, N-9730 Kárášjohka Telefon +47 78 47 40 00 Telefaks +47 78 47 40 90 samediggi@samediggi.no www.samediggi.no Áigi: / Tid: 16.09-18.09.2014

Detaljer

Regelverk for tilskudd til kulturnæringer 2016

Regelverk for tilskudd til kulturnæringer 2016 Regelverk for tilskudd til kulturnæringer 2016 Mål og kriterier for måloppnåelse Mål: Samisk kulturnæring med inntjening på sine produkter og tjenester. Kriterier for måloppnåelse Nyetableringer innenfor

Detaljer

SD 044/14 Såmi teåhter 2015 / Samisk teater 2015 - Såmi månåidteåhter

SD 044/14 Såmi teåhter 2015 / Samisk teater 2015 - Såmi månåidteåhter SAMEDIGC SAMETINGET Såmi månåidteåhter. Deanu gielda - Tana kommune Rådhusveien 24 9845 TANA /8SEMEANNUDEADDJI/SAKSBEHANDLER DIN CUI/DERES REF. Siri Wemberg, +47 78 47 41 64 siri.wemberg@samediggi.no MIN

Detaljer

Regelverk for søkerbasert tilskudd til kulturtiltak 2015

Regelverk for søkerbasert tilskudd til kulturtiltak 2015 Regelverk for søkerbasert tilskudd til kulturtiltak 2015 Mål og kriterier for måloppnåelse Et godt og variert kunst- og kulturuttrykk som bidrar til et samisk mangfold. Kriterier for måloppnåelse: Gjennomførte

Detaljer

Oslo trenger flere dyktige lærere og barnehagelærere

Oslo trenger flere dyktige lærere og barnehagelærere Oslo kommune Velkommen som søker! Bures boahtin ohccin! Kort informasjon om Oslo-skolen og Oslos barnehager Oanehaččat Oslo-skuvlla ja Oslo mánáidgárddiid birra Oslo trenger flere dyktige lærere og barnehagelærere

Detaljer

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.04.04 Tid: 12.00 MØTEBOK Samepolitisk utvalg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Karin Karlsen Mary Mikalsen

Detaljer

Regelverk forlagsstøtte

Regelverk forlagsstøtte Regelverk forlagsstøtte Formålet Formålet med regelverket er å gi utfyllende bestemmelser til Sametingets budsjett. Mål og kriterier for måloppnåelse At Sametinget gjennom å være en faglig premissgiver

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: SAMEPOLITISK UTVALG Møtested: Rådhuset, 3. etasje Møtedato: 02.12.2005 Tid: kl 1000 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Karin Karlsen

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Karin Karlsen Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Samepolitisk utvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.01.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Karin Karlsen Leder

Detaljer

GIELLA ŠIELLAN - ja geaidnu guovttegielalašvuhtii

GIELLA ŠIELLAN - ja geaidnu guovttegielalašvuhtii GIELLA ŠIELLAN - ja geaidnu guovttegielalašvuhtii SPRÅK I VUGGEGAVE - og veien til tospråklighet Máŋga giela riggodahkan, go giella lea oassi min identitehtas ja min ruohttasiin. giellagaskkusteapmi lea

Detaljer

STOP MOTION- ANIMASJON

STOP MOTION- ANIMASJON STOP MOTION- ANIMASJON v / Kristin Tårnes og Margrethe Pettersen Den kulturelle skolesekken på turné til Kautokeino og Porsanger 20.-28. mars 2014 side 1 Om produksjonen Vi bruker søppel som utgangspunkt

Detaljer

3~-~ffi-kC\ic~ Møteinnkalling. Kåfjord Samepolitisk utvalg. Side 1. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.12.2013 Tidspunkt: 10:00

3~-~ffi-kC\ic~ Møteinnkalling. Kåfjord Samepolitisk utvalg. Side 1. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.12.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Samepolitisk utvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.12.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 71 90 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

Regelverk for driftstilskudd duodji

Regelverk for driftstilskudd duodji Regelverk for driftstilskudd duodji Formålet Formålet med regelverket er å gi utfyllende bestemmelser til Sametingets budsjett. Søknadsfrist: 25. oktober Forvaltning Tilskuddsforvaltningen skal være i

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Karin Karlsen Inger Charlotte Vatne Nestleder

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Karin Karlsen Inger Charlotte Vatne Nestleder Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Samepolitisk utvalg Møtested: Møterom 1.etg, Kåfjord rådhus Dato: 13.02.2009 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Karin Karlsen Leder

Detaljer

Regelverk for tilskudd til helse- og sosialprosjekter

Regelverk for tilskudd til helse- og sosialprosjekter Regelverk for tilskudd til helse- og sosialprosjekter Formålet Formålet med regelverket er å gi utfyllende bestemmelser til Sametingets budsjett. Mål og kriterier for måloppnåelse Mål: Likeverdige helse-

Detaljer

Regelverk for tilskudd til verdiskapning og nyetableringer

Regelverk for tilskudd til verdiskapning og nyetableringer Regelverk for tilskudd til verdiskapning og nyetableringer Regelverket gjelder Sametingets søkerbaserte tilskuddsordning til verdiskapning. Formålet med regelverket Formålet med regelverket er å gi utfyllende

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Samepolitisk utvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Samepolitisk utvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord Samepolitisk utvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000. Vararepresentanter møter

Detaljer

~~~a~!re~~ Møteinnkalling

~~~a~!re~~ Møteinnkalling Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord Samepolitisk utvalg Møtested: Saken blir behandlet pr. e-post Dato: 19.09.2013 Tidspunkt: Innen torsdag kl. 15:00. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 71 90 00.

Detaljer

Film på ipad. Hege Annestad Nilsen. v /Barbro Antonsen og. Skoleinfo/skuvladieđut

Film på ipad. Hege Annestad Nilsen. v /Barbro Antonsen og. Skoleinfo/skuvladieđut Film på ipad v /Barbro Antonsen og Hege Annestad Nilsen Foto: Apple Den kulturelle skolesekken på turné til Kautokeino og Porsanger 26. oktober 10. november 2015 side 1 Om produksjonen For å lage enkel

Detaljer

Regelverk for tilskudd til annen oppfølging av samiske rettigheter til arealer og ressurser

Regelverk for tilskudd til annen oppfølging av samiske rettigheter til arealer og ressurser Regelverk for tilskudd til annen oppfølging av samiske rettigheter til arealer og ressurser Mål og kriterier for måloppnåelse Mål: Samiske land og ressursrettigheter ivaretas i bruken av arealer i samiske

Detaljer

Leder Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem

Leder Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Side 1 av 9 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Gielddastivra/Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 30.01.2012 Tid: 18:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Din ref Min ref. Áššemeannudeaddji Beaivi 201100408-2 Synnøve Solbakk 78926411 synnove.solbakk@domstol.no

Din ref Min ref. Áššemeannudeaddji Beaivi 201100408-2 Synnøve Solbakk 78926411 synnove.solbakk@domstol.no Adresseliste / Čujuhuslistu Din ref Min ref. Áššemeannudeaddji Beaivi 201100408-2 Synnøve Solbakk 78926411 synnove.solbakk@domstol.no 02.01.2012 Felt 4 Karasjok - Forslag til interesserepresentanter Finnmarkskommisjonen

Detaljer

Regelverk for tilskudd til joik og samisk musikk

Regelverk for tilskudd til joik og samisk musikk Regelverk for tilskudd til joik og samisk musikk Formålet Formålet med regelverket er å gi utfyllende bestemmelser til Sametingets budsjett. Mål og kriterier for måloppnåelse Mål: Samisk musikk av god

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Samepolitisk utvalg. Dato: 11.10.2013 Tidspunkt: Innen fredag kl. 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Samepolitisk utvalg. Dato: 11.10.2013 Tidspunkt: Innen fredag kl. 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord Samepolitisk utvalg Møtested: Pr. epost Dato: 11.10.2013 Tidspunkt: Innen fredag kl. 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 71 90 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

HELT GRØNN! - filmverksted

HELT GRØNN! - filmverksted HELT GRØNN! - filmverksted v /Tagline media, Andreas Ursin Hellebust Den kulturelle skolesekken på turné til Berlevåg, Karasjok, Nesseby Nordkapp (Gjesvær) og Tana 4.-15. mars 2013 side 1 Om produksjonen

Detaljer

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.11.04 Tid: 13.00 MØTEBOK Samepolitisk utvalg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Mary Mikalsen Trollvik Asle

Detaljer

Regelverk for utviklings- og investeringstiltak innenfor duodji

Regelverk for utviklings- og investeringstiltak innenfor duodji Regelverk for utviklings- og investeringstiltak innenfor duodji Formålet med regelverket Formålet med regelverket er å gi utfyllende bestemmelser til Sametingets budsjett. Søknadsfrist: Ingen. For hospitering

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Side 1 av 12 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 19.05.2011 Tid: 08:30 Faste medlemmer som ikke møtte: Navn

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Både driftsregnskap og investeringsregnskap er avsluttet i balanse.

FAUSKE KOMMUNE. Både driftsregnskap og investeringsregnskap er avsluttet i balanse. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/3851 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/961 I Saksbehandler: Jonny Riise Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 035/1 1 FORMANNSKAP Dato: 30.05.2011 030/1 1

Detaljer

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Rådhuset, 3. etasje Møtedato: 02.12.2005 Tid: kl 1000 MØTEBOK Samepolitisk utvalg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Karin Karlsen Mary Mikalsen

Detaljer

For digitale læremidler defineres side som ferdig side på den digitale enheten.

For digitale læremidler defineres side som ferdig side på den digitale enheten. Tema: Ordinære læremidler Når er søknadsfristen? Søknadsfrist 1. februar 2012. Søknader sendt etter denne dato realitetsbehandles ikke Hvem kan få tilskudd? Forlag og andre fagmiljøer som utvikler og produserer

Detaljer

ČOAHKKINDIEĐUT/MØTEINFORMASJON. Čoahkkinbáiki/Møtested: Nuorta-Finnmárkku boazodoallohálddahus Dáhton/Dato: 22.01.2013 Áigi/Tid: 10.00-11.

ČOAHKKINDIEĐUT/MØTEINFORMASJON. Čoahkkinbáiki/Møtested: Nuorta-Finnmárkku boazodoallohálddahus Dáhton/Dato: 22.01.2013 Áigi/Tid: 10.00-11. BEAVDEGIRJI/MØTEBOK ČOAHKKINDIEĐUT/MØTEINFORMASJON Čoahkkinbáiki/Møtested: Nuorta-Finnmárkku boazodoallohálddahus Dáhton/Dato: 22.01.2013 Áigi/Tid: 10.00-11.00 Fásta miellahtut geat bohte čoahkkimii: Namma

Detaljer

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.09.2006 Tid: 14.00 MØTEBOK Samepolitisk utvalg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Lars Nilsen Asle Tveitnes

Detaljer

SYSTEMKAOS /SAMLEBÅNDCOLLAGE. VISUELL KUNST til 6.klasse. Skoleåret/Skuvlajahki 2010/2011 Skoleinfo/Skuvladieđut. v /Bjørn Tore Stavang/Kristin Risan

SYSTEMKAOS /SAMLEBÅNDCOLLAGE. VISUELL KUNST til 6.klasse. Skoleåret/Skuvlajahki 2010/2011 Skoleinfo/Skuvladieđut. v /Bjørn Tore Stavang/Kristin Risan SYSTEMKAOS VISUELL KUNST til 6.klasse /SAMLEBÅNDCOLLAGE v /Bjørn Tore Stavang/Kristin Risan bilde Foto: Kristin Risan 28.mars til 6. april 2011 Sør-Varanger og Tana kommune Om produksjonen Workshop og

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune. Møteprotokoll

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune. Møteprotokoll Side 1 av 12 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Gielddastivra/Kommunestyret Møtested: kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 26.03.2008 Tid: 18:00 20:30 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Møteprotokoll. Funksjon Leder Nestleder Medlem. Funksjon MEDL MEDL. Lisa Katrine Mo

Møteprotokoll. Funksjon Leder Nestleder Medlem. Funksjon MEDL MEDL. Lisa Katrine Mo Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: Kåfjord Samepolitisk utvalg Samisk språksenter, Manndalen 28.11.2014 Tidspunkt: I 0:00-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Karin Karlsen Idar Marinius Pedersen Gunnar

Detaljer

Sámi álbmotbeaivi Samenes nasjonaldag

Sámi álbmotbeaivi Samenes nasjonaldag Sámi álbmotbeaivi Samenes nasjonaldag Resursagihppagaš Sámi álbmotbeaivvi birra mánáidgárddiide Ressurshefte for barnehagene om Samenes nasjonaldag Davvi Girji 2014 Jorgaleaddji/Oversetter: Lill Hege Anti

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0044/04 04/00443 SØKNAD OM RESTAURERINGSTILSKUDD - MANNDALEN SANITETSFORENING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0044/04 04/00443 SØKNAD OM RESTAURERINGSTILSKUDD - MANNDALEN SANITETSFORENING Gáivuona suohkan Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.04 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Unjárgga gielda Nesseby kommune. Møteprotokoll. Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: Nesseby rådhus, kommunestyresalen Dato: 18.01.2005 Tidspunkt: 0900 -

Unjárgga gielda Nesseby kommune. Møteprotokoll. Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: Nesseby rådhus, kommunestyresalen Dato: 18.01.2005 Tidspunkt: 0900 - Unjárgga gielda Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: Nesseby rådhus, kommunestyresalen Dato: 18.01.2005 Tidspunkt: 0900 - Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr

Detaljer

Regelverk for søkerbasert tilskudd til joik og samisk musikk 2016

Regelverk for søkerbasert tilskudd til joik og samisk musikk 2016 Regelverk for søkerbasert tilskudd til joik og samisk musikk 2016 Hensikten med regelverket er å gi utfyllende bestemmelser til Sametingets budsjett. Mål og kriterier for måloppnåelse: Mål: Samisk musikk

Detaljer

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Samepolitisk utvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.05.2016 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Samepolitisk utvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.05.2016 Tidspunkt: 10:00 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Samepolitisk utvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.05.2016 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på tlf.: 77

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTET I STYRET FOR FINNMARKSEIENDOMMEN 16. OG 17. JANUAR 2006

PROTOKOLL FRA STYREMØTET I STYRET FOR FINNMARKSEIENDOMMEN 16. OG 17. JANUAR 2006 PROTOKOLL FRA STYREMØTET I STYRET FOR FINNMARKSEIENDOMMEN 16. OG 17. JANUAR 2006 Til stede: Per A. Bæhr Inga Manndal Egil Olli Erling Fløtten Berit Ranveig Nilssen Tormod Bartholdsen Gaute Henriksen Innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Utvalg: SAMEPOLITISK UTVALG Møtested: Kantina, rådhuset 19.11.2007 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

NORGGA SÁMIID RIIKKASEARVI Norske Samers Riksforbund

NORGGA SÁMIID RIIKKASEARVI Norske Samers Riksforbund NORGGA SÁMIID RIIKKASEARVI Norske Samers Riksforbund BEAVDEGIRJI/MØTEPROTOKOLL Čoahkkin/Møte Riikkastivrračoahkkin 02/07 Landsstyremøte 02/07 Báiki/Sted: Telefunčoahkkin Telefonmøte Áigi/Tid: 18.04.07,

Detaljer

RESIGNASJON? RASERI? SAMISK KULTUR GJENNOM KUNST

RESIGNASJON? RASERI? SAMISK KULTUR GJENNOM KUNST RESIGNASJON? RASERI? SAMISK KULTUR GJENNOM KUNST v /Marita Isobel Solberg Illustrasjon: Anders Sunna Den kulturelle skolesekken på turné til 28. september-2. oktober: Porsanger og Kautokeino 12.-23. oktober:

Detaljer

Norgga Sámiid Riikkasearvi

Norgga Sámiid Riikkasearvi norsk versjon etter samisk, s. 3 Fiskeri- og kystdepartementet Guolástus- ja riddodepartemeanta Postboks 8118 Dep 0032 Oslo E-post: postmottak@fkd.dep.no Gulaskuddancealkámuš Doaresbealbáikkiid earit 2006

Detaljer

Ođđa girjjit mánáide ja nuoraide

Ođđa girjjit mánáide ja nuoraide Ođđa girjjit mánáide ja nuoraide Finnmárkku fylkkagirjerádju, Sámedikki girjerádju ja Ibby: Norsk barnebokforum bovdejit bibliotekáraid, oahpaheddjiid, ovdaskuvlaoahpaheddjiid ja buohkaid earáid geat beroštit

Detaljer

Regelverk for utvikling av pedagogisk materiell og leker

Regelverk for utvikling av pedagogisk materiell og leker Regelverk for utvikling av pedagogisk materiell og leker Mål og kriterier for måloppnåelse Mål Det utvikles pedagogisk materiell og leker til bruk i barnehager med samisk barnehagetilbud.) Kriterier for

Detaljer

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap - Næringssaker

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap - Næringssaker GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.10.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune. Møteprotokoll

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune. Møteprotokoll Side 1 av 16 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: Nesseby rådhus, kommunestyresalen Dato: 19.01.2010 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 505 Arkivsaksnr: 2012/2566-1

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 505 Arkivsaksnr: 2012/2566-1 Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 505 Arkivsaksnr: 2012/2566-1 Saksbehandler: Geir Tvare Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Oppvekst- og kulturutvalget 70/2012 01. 11.2012 Tildeling av lærer- og

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

HOVEDUTSKRIFT. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: SAMEPOLITISK UTVALG Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 31.01.2007 Tid: 10.00 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og kulturutvalget Møtested: Galleri Martin, Miljøbygget Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00

Detaljer

Regelverk for tilskudd til litteratur

Regelverk for tilskudd til litteratur Regelverk for tilskudd til litteratur Formålet Formålet med regelverket er å gi utfyllende bestemmelser til Sametingets budsjett. Mål og kriterier for måloppnåelse Målet med tilskuddsordningen: - Fremme

Detaljer

Danse- og parkour-verksted v / InTuit dansekompani

Danse- og parkour-verksted v / InTuit dansekompani Danse- og parkour-verksted v / InTuit dansekompani og Street Movement Foto: Jo-Kyrre Skogstad Bestillingstilbud til 5.-10. klasse Turnéplanen på har oversikt over hvem som får tilbudet i den enkelte kommune.

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Administrasjonsutvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 24.01.2014 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Administrasjonsutvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 24.01.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Administrasjonsutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 24.01.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 71 90 00. Vararepresentanter

Detaljer

VIVA - en meksikansk maskereise

VIVA - en meksikansk maskereise VIVA - en meksikansk maskereise ved Jonas Cadena og Federico Peña Bestillingstilbud til 1.-7. klasse side 1 Om produksjonen Bli med på en forrykende maskereise til Mexico! I dette kunst- og musikkverkstedet

Detaljer

Innkalling til komitereise 17.06.13-20.06.13

Innkalling til komitereise 17.06.13-20.06.13 «Sdo_AMNavn» «Sdo_AMPostAdr» «Sdo_AMAdr2» «Sdo_AMPostNr» «Sdo_AMPoststed» ÁŠŠEMEANNUDEADDJI/SAKSBEHANDLER DIN ČUJ./DERES REF. MIN ČUJ./VÅR REF. BEAIVI/DATO «Sbr_Navn», «Sbr_Tlf» «Sdo_AMReferanse» «Sdo_ArkivSakID»

Detaljer

OAHPPOPLÁNA OAHPPONEAVVOPEDAGOGIHKKA 1. 30 oahppočuoggá. Sámi allaskuvlla Dutkan- ja oahppostivra dohkkehan čoahkkimis 01/2012 25.1.12 áššis 03/12.

OAHPPOPLÁNA OAHPPONEAVVOPEDAGOGIHKKA 1. 30 oahppočuoggá. Sámi allaskuvlla Dutkan- ja oahppostivra dohkkehan čoahkkimis 01/2012 25.1.12 áššis 03/12. OAHPPOPLÁNA OAHPPONEAVVOPEDAGOGIHKKA 1 30 oahppočuoggá Sámi allaskuvlla Dutkan- ja oahppostivra dohkkehan čoahkkimis 01/2012 25.1.12 áššis 03/12. 1. Fága namma Oahpponeavvopedagogihkka 1 Læremiddelpedagogikk

Detaljer

2011 KOPIBUHTADUS 2012 SOABADALLAMAT

2011 KOPIBUHTADUS 2012 SOABADALLAMAT 2011 kopibuhtadus 2012 soabadallamat * Kopivederlag 2011 Forhandlingene 2012 1 2011 KOPIBUHTADUS 2012 SOABADALLAMAT 1. Álggahus 2012:s sirdá Kopinor Sámikopiijai NOK 1.605.596,- buhtadusruđa, oktan reanttuiguin.

Detaljer

f samemcm > fffggfjj. smenucu «. x

f samemcm > fffggfjj. smenucu «. x f samemcm > fffggfjj. smenucu «. x Oslo kommune Samarbeidserklæring mellom Oslo kommune og Sametinget 1. Bakgrunn Oslo kommune har en betydelig og voksende samisk befolkning, og kommunen er vertskapsby

Detaljer

Regelverk for tilskudd til Helse -og sosialprosjekter

Regelverk for tilskudd til Helse -og sosialprosjekter Regelverk for tilskudd til Helse -og sosialprosjekter Mål og kriterier for måloppnåelse Mål: God helse og likeverdige helse- og sosialtjenester til det samiske folk, som tar utgangspunkt i samisk språk

Detaljer

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Samepolitisk utvalg. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.09.04 Tid: 10.00 MØTEBOK Samepolitisk utvalg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Karin Karlsen Lars Nilsen Tor

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Utvalg: SAMEPOLITISK UTVALG Møtested: Formannskapssalen 21.11.2008 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune PLAN FOR SAMISK SPRÅKUTVIKLING. Vedtatt i kommunestyret 24.01.2008

Deanu gielda - Tana kommune PLAN FOR SAMISK SPRÅKUTVIKLING. Vedtatt i kommunestyret 24.01.2008 Deanu gielda - Tana kommune PLAN FOR SAMISK SPRÅKUTVIKLING 2011 Vedtatt i kommunestyret 24.01. 1 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. SAMELOVENS SPRÅKREGLER... 3 3. SAMETINGETS TOSPRÅKLIGHETSMIDLER... 3 4. MÅL...

Detaljer

Bovdejupmi oassálastit seminárii meahcceealáhus vuođđun ealáhusovddideapmái 03.-04.03.10

Bovdejupmi oassálastit seminárii meahcceealáhus vuođđun ealáhusovddideapmái 03.-04.03.10 Utmarksutøvere kommuner og andre interesserte Ávjovárgeaidnu 50 9730 Kárášjohka/Karasjok Telefovdna +47 78 47 40 00 Telefáksa +47 78 47 40 90 samediggi@samediggi.no www.samediggi.no NO 974 760 347 ÁŠŠEMEANNUDEADDJI/SAKSBEHANDLER

Detaljer

Karen Anne Buljo. Sámegiella nubbingiellan. Boađe. Bargogirji 1

Karen Anne Buljo. Sámegiella nubbingiellan. Boađe. Bargogirji 1 Karen Anne Buljo Sámegiella nubbingiellan Boađe Bargogirji 1 Davvi Girji 2011 Dán girjjis lea kopiijaváldin gildojuvvon earret go dan maid lea lohpi njuolggadusaid mielde «Lov om opphavsrett til åndsverk»,

Detaljer

Møteinnkalling. Havneutvalget Djupvik fiskerihavn

Møteinnkalling. Havneutvalget Djupvik fiskerihavn Møteinnkalling Havneutvalget Djupvik fiskerihavn Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Olderdalen Dato: 14.04.2014 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19000. Vararepresentanter

Detaljer

Girjjálašvuođabeaivvit Sámedikki girjerádjosis Maŋebárgga 23.b. ja gaskavahkku 24.b. čakčamánus

Girjjálašvuođabeaivvit Sámedikki girjerádjosis Maŋebárgga 23.b. ja gaskavahkku 24.b. čakčamánus Girjjálašvuođabeaivvit Sámedikki girjerádjosis Maŋebárgga 23.b. ja gaskavahkku 24.b. čakčamánus Dán jagi lágideapmái Sámedikki girjerádjosis bohtet máŋga min sámi girječálliin geat leat leamaš dahje leat

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Arbeidsmiljøutvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.06.2014 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Arbeidsmiljøutvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Arbeidsmiljøutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000. Vararepresentanter møter

Detaljer

Revisjon av deler av regnskap

Revisjon av deler av regnskap Revisjon av deler av regnskap Revisjon av deler av regnskap Små aksjeselskap kan velge om de vil ha revisjon av årsregnskapet. Det er en viktig beslutning for deg som eier, styreleder eller daglig leder.

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jarle W. Andreassen MEDL FRP

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jarle W. Andreassen MEDL FRP Side 1 av 14 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: Nesseby rådhus, kommunestyresalen Dato: 28.06.2006 Tid: 11:30 - Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Berner Gruppen AS REVISORS

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg.

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. Herøy (Kommune) 0e).1 13 OL0 (0.13 et,c SAKSNR: 1/2013. STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. MØTEDATO 13.6.2013. Til Kommunestyret i Herøy kommune. Heroy kommunes regnskap for 2012. Herøy kommunes regnskap

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: SAMEPOLITISK UTVALG Møtested: Aja samisk senter Møtedato: 26.11.04 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Regelverk for tilskudd til tiltak for voldsutsatte barn i 2015 (kap. 857 post 72)

Regelverk for tilskudd til tiltak for voldsutsatte barn i 2015 (kap. 857 post 72) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 18 / 2015 Regelverk for tilskudd til tiltak for voldsutsatte barn i 2015 (kap. 857 post 72) Innhold 1. Formål... 3

Detaljer

MORO! med film. v /Mica Film. Den kulturelle skolesekken. Bestillingstilbud til 2.-5. klasse. Skoleinfo/skuvladieđut FILM/FILBMA - BESTILLING/DIŊGON

MORO! med film. v /Mica Film. Den kulturelle skolesekken. Bestillingstilbud til 2.-5. klasse. Skoleinfo/skuvladieđut FILM/FILBMA - BESTILLING/DIŊGON MORO! med film v /Mica Film Foto: Sunniva Sundby Den kulturelle skolesekken Bestillingstilbud til 2.-5. klasse side 1 Om produksjonen Hvor mange ulike filmer er det mulig å lage ut av 30 bilder? Hvor mange

Detaljer

MEDL MEDL. A A Rolf Mathi Reisænen MEDL TVP Anne Grete Njuolla MEDL FRP

MEDL MEDL. A A Rolf Mathi Reisænen MEDL TVP Anne Grete Njuolla MEDL FRP Side 1 av 18 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Gielddastivra/Kommunestyret Møtested: kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 28.04.2011 Tid: 18:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0020/02 02/00198 REFERATSAK: MØTE I SAMEPOLITISK UTVALG 28.02.02

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0020/02 02/00198 REFERATSAK: MØTE I SAMEPOLITISK UTVALG 28.02.02 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.03.02 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Pareto Securities AS REVISORS

Detaljer

COFFIEST. v / Bjørn-Kowalski Hansen. Skoleinfo/skuvladieđut VISUELL KUNST/VISUÁLA DÁIDDA. Den kulturelle skolesekken/kultuvrralaš skuvlalávka

COFFIEST. v / Bjørn-Kowalski Hansen. Skoleinfo/skuvladieđut VISUELL KUNST/VISUÁLA DÁIDDA. Den kulturelle skolesekken/kultuvrralaš skuvlalávka COFFIEST v / Bjørn-Kowalski Hansen Foto: Satoshi Hashimoto Den kulturelle skolesekken på turné til 2015 side 1 Om produksjonen Hele tiden er vi omgitt av dem, ulike logoer, reklamer og visuelle uttrykk

Detaljer

STATKRAFTS PENSJONSKASSE

STATKRAFTS PENSJONSKASSE STATKRAFTS PENSJONSKASSE ÅRSRAPPORT 2014 Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og kulturutvalget Møtested: Møterom i 2. etg. Seida skole Dato: 02.12.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464

Detaljer

VI ØVER FOR DIN SIKKERHET

VI ØVER FOR DIN SIKKERHET VI ØVER FOR DIN SIKKERHET 1.-20. MARS 2015 HOLDES DEN NASJONALE ØVELSEN JOINT VIKING I FINNMARK MII HÁRJEHALLAT DU SIHKKARVUOĐA DIHTII NJUKČAMÁNU 1.-20. B. 2015 LÁGIDIT NAŠUNÁLA HÁRJEHUSA JOINT VIKING

Detaljer

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com Årsrapport 2014 www.hitecvision.com Deloitte. DeloitteAS Strandsvingen 14 A Postboks 287 Forus NO-4066 Stavanger Norway Tlf.: +4751 81 5600 Faks: +47 51 81 5601 www.deloitte.no Til generalforsamlingen

Detaljer