Ole Thingstad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ole Thingstad 29.04.2010"

Transkript

1 1 OSLO KOMMUNE, VANN- OG AVLØPSETATEN (VAV) No-Dig-metoder Økonomisk analyse Ole Thingstad Økonomi, Analyser, Gravefrie metoder, No-Dig

2 2

3 3 1. Forord. Bakgrunn for undersøkelsen. Problemeier er Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten (VAV), avdeling Prosjektgjennomføringsseksjonen (PGS). Kontaktperson og bi-veileder er Lars A. Wermskog, sekskjonsleder for PGS. Utgangspunktet for oppgaven var at PGS ønsket å få nyansert hva man bruker budsjettmidlene til, ved at man i utvalgte prosjekter gjennomgikk og belyste forskjellige delkostnader og sammenlignet disse mot hverandre. Wermskog hadde et ønske om å få analysert 4 prosjekter der man benytter forskjellige metoder å rehabilitere rør på. Temaet for rapporten er Økonomiske analyser av No-Dig-metoder. Takk til: Bjørn Berg, Associate prof., hovedveileder. Lars Aksel Wermskog, seksjonsleder for prosjektgjennomføringsseksjonen i VAV, biveileder. Ester M. Larsen, prosjektsekretær i VAV. Ole Petter Nilsen, prosjektinnkjøper. Bergen kommune v/trym Trovik. Stavanger kommune v/svein Håkon Høyvik. Trondheim kommune v/frode Andrew Selvik. Olimb AS v/ Peer Christian Nordby. Øyvind Enger, anleggsleder NCC. Kjartan Reksten, seniorrådgiver i vanntransport, VAV. Alle som jobber i Herslebsgate 5 (kontorbygningen til VAV) for god hjelp med alle mulige spørsmål om det meste innen vann og avløp. Dato: mai, 2010 Ansvarsforhold. Forfatter: Ole Erik Thingstad. Problemeier: VAV. Veiledere. Hovedveileder: Bjørn E. Berg, Høgskolen i Gjøvik. Hovedveileders rolle er å ha den faglige og vitenskapelige kompetanse innen

4 4 fagfeltet, og i denne sammenheng godkjenne delrapportene og hovedrapporten. Bi-veileder: Lars A. Wermskog, VAV. Wermskog er problemeier og er en samtalepartner i faglige spørsmål. Oslo, mai Ole Erik Thingstad

5 5 2. Konklusjoner. Etter å ha identifisert delkostnadene og sammenlignet de mot hverandre, ble det funnet at like kostnader i forskjellige anleggsmetoder ( Aktuelle anleggsmetoder, kapittel 6) kan variere relativt mye. Man finner relativt store prosentvise forskjeller på hvor mye delkostnadene har utgjort av de totale samlede påløpte kostnadene, for eksempel gjelder det postene endringer eller prosjektinnkjøper ( Beskrivelse av kostnader, kapittel 10). Man finner også at årsakene til forskjellene kan være varierte, og skyldes for eksempel både menneskelige feil og ting man ikke rår over som skjulte/ukjente feil og mangler nede i bakken ( Funn og kommentarer, kapittel 11). Tabellene viser tydelig i både NOK og prosent hva de enkelte kostnader har utgjort i de forskjellige prosjektene/anleggene. Man kan også lett sammenligne prosjektene/anleggene mot hverandre, og få en formening om for eksempel hvilken type anleggsmetode som sannsynligvis vil gi størst overskridelse i forhold til kontraktssum. Om man sammenligner delkostnadene i de forskjellige anleggsmetodene mot hverandre vil man se til dels store prosentvise forskjeller, og man kan få inntrykk av at for eksempel Full omlegging som anleggsmetode vil være å foretrekke fordi man der har lite prosentvise overskridelser i forhold til Kontraktssum. Man er imidlertid nødt til å legge hovedfokus på kanskje det viktigste funnet, nemlig Kostnad pr meter anlegg. Man ser for eksempel at meterpris på ferdige anlegg varierer mellom NOK ( Belegging ) og NOK ( Full omlegging ). Det vil si at et Full omleggingsanlegg er mer enn 5,4 ganger så dyrt å gjennomføre pr. meter enn et Beleggingsanlegg. Det vises klart og tydelig at man bør benytte en form for No-Dig-metode når man skal rehabilitere rør, om forholdene ligger til rette for slike metoder.

6 6

7 7 3. Innholdsfortegnelse 1. Forord Konklusjoner Innholdsfortegnelse Innledning Målsettinger Aktuelle anleggsmetoder (4 stk.) No-Dig-(gravefrie)-metoder i Norges 4 største kommuner og utlandet Del-kostnadene (5 stk.) Beskrivelser av kostnader, roller og definisjoner Funn og kommentarer Vedlegg Bibliografi Temaer for fremtidig forskning?... 60

8 8

9 9 4. Innledning VAV har mange større eller mindre forskjellige prosjekt/anlegg. Hovedgruppen av prosjekter har budsjett fra noen hundre tusen kroner til noen titalls millioner kroner. Kostnadene fordeler seg på kontraktssum, eventuelle tilleggskostnader og overheadkostnader (prosjektadministrasjon). Mer inngående beskrivelse av disse kostnadene står i kapittel 9. KOSTNAD ENTREPRENØR EV. PROSJEKTADM. KONTRAKTSSUM INKL. MVA. EV. TILLEGG TILLEG I PROSJEKTADM. (KALLES OGSÅ I %. % OVERHEAD-KOSTN.) (KALLES OGSÅ OVERHEAD-KOSTN.) (Figur1, Thingstad) Figur 1, Thingstad. PROSJEKTETS TOTALE KOSTNAD Metodene som benyttes kalles No-Dig-metoder, eller på norsk gravefrie metoder. Beskrivelse av metodene står i kapittel 6. Problemstilling. Identifisere delkostnadene i 4 prosjekter, utført med forskjellige anleggsmetoder. Trekke ut og fremstille hovedkostnadene systematisk i tabeller. Sammenligne delkostnadene i de 4 forskjellige anleggsmetodene mot hverandre. Valg av problemstilling har vært en krevende prosess. Å ha en problemstilling som både er presis og som samtidig kan utvikle seg i en uventet retning er vanskelig. En god problemstilling skal være tydelig nok til å gi retningslinjer for de metodiske og faglige valgene forskeren må foreta i løpet av prosjektet. Problemstillingen må også være tilstrekkelig avgrenset til at den kan realiseres innenfor de rammene forskeren må forholde seg til. Samtidig må problemstillingen være åpen nok til at prosjektet kan utforske temaer som viser seg interessante underveis (Thagaard, 2009) Problemstillingen ble valgt ut fra et ønske fra VAV om å få en økonomisk gjennomgang av ferdigstilte prosjekter og slik få trukket ut enkeltkostnader for å se hva disse faktisk har utgjort av totalkostnaden i prosjektene. VAV håpet resultatene fra denne rapporten ville gi en pekepinn på hvilken type kostnader man kan forvente vil utgjøre de største utgiftene i kommende prosjekter, utført med gitte typer anleggsmetoder.

10 10 Forfatteren har i løpet av forskningsprosessen støtt på mange ord, uttrykk, definisjoner og roller som det har vært nødvendig å beskrive for at alle lesere av denne rapporten skal få bakgrunnsinformasjon nok, uavhengig av kunnskap om prosjektledelse etc. fra før, til å forstå hvorfor kostnadene kan variere med forsjellig type anleggsmetode. For eksempel ble det da nødvendig å intervjue prosjektinnkjøper (PIN) for å få nok informasjon til at man skal forstå hans/hennes rolle i prosjektet. I den forbindelse var det også naturlig å gi en god beskrivelse av de forskjellige anleggsmetodene. På grunn av alle de nye opplysningene som har fremkommet, blant annet under intervjuer, har det vært nødvendig å løfte blikket opp fra kartet for å orientere seg. Noe av det vanskeligste med prosessen har vært å gi en god beskrivelse av de relaterte uttrykk, roller, metoder etc., og samtidig ikke skrive for mye slik at problemstillingen faller ut av fokus. Anvendt forskningsmetode. Gjennom kvalitative studier skal det trekkes ut og belyses hovedkostnader i forskjellige metoder som benyttes når det skal rehabiliteres vann- og avløpsledninger. Kvalitativ forskning, ipsativ forskning, er forskningsmetoder som vektlegger forståelse og analyse av sammenhenger i en 1 prosess.() og det som har med noe(n)s egenskaper eller kjennetegn å gjøre; i motsetning til det som har med antall (kvantitativt) å gjøre. ( Store norske leksikon). 1 Prosessen har vært gjennomgang og analyse av 4 av VAV sine prosjektkostnader. Informasjonen har blitt innhentet via intervjuer av viktige prosjektmedarbeidere, såkalte nøkkelinformanter (Thagaard, 2009), og analyse av dokumenter. Deretter er det blitt innhentet informasjon via nevnte intervjuer og dokumentanalyser hvis data er fortolket og analysert for sammenligning. Dette er ført inn i en egnet tabell som er lagt ved i vedlegg 4 og 5. Siden har innhentet informasjon blitt studert, tolket, analysert og ført inn i tabeller slik at prosjektene/kostnadene kan sammenlignes. Avgrensninger. Oppgaven avgrenses til å undersøke kostnadene til 4 prosjekter, og trekke ut hovedkostnadene som inngår i disse. For å gi leseren nok informasjon til at han/hun skal forstå problemstillingen fullt ut har forskeren også sett det som nødvendig å undersøke og beskrive de forskjellige anleggsmetodene som benyttes, og også de forskjellige rollene prosjektdeltagerne har.

11 11 Organisasjonskart for et typisk prosjekt i Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten. LEDER PLANSEKSJON PROSJEKTLEDER INNKJØPER PROSJEKTERINGS- INGENIØR BYGGELEDER (Figur2, Thingstad) Innkjøper, prosjekteringsingeniør og byggeleder rapporterer til prosjektleder som har det overordnede ansvar for prosjektene. Prosjektleder rapporterer videre oppover til leder for planseksjonen. Nærmere beskrivelse av roller og definisjoner står å lese i kapittel 9.

12 12 5. Målsettinger. Mål. På grunnlag av økonomiske analyser og sammenstillinger, finne forskjeller, såkalte funn, mellom like kostnader i forskjellige metoder man kan benytte når man skal rehabilitere rør. Med bakgrunn i nevnte funn, bevisstgjøre prosjektdeltagere på eventuelle dårlige vaner som bør forbedres, og slik legge grunnlag for forbedring av rutiner. På grunnlag av de økonomiske analysene og sammenstillingene av de aktuelle prosjektene, tydeliggjøre meterkostnaden (se kapittel 10) for hver anleggsmetode for slik å få bedre grunnlag til å avgjøre anleggsmetode for senere prosjekter/anlegg. Eksempelkommune i undersøkelsen er Oslo kommune. Delmål. Innhente data fra utvalgte prosjekter Tolke, analysere og systematisere datagrunnlag Sette tallinformasjon inn i Excel, regne ut prosentandeler og sammenligne kostnader og anlegg Kontakte andre kommuner for å spørre om No-Dig-metoder er metoder de prioriterer å benytte til rørfornying Føre innsamlede data inn i rapporten og sluttføre Levere ferdig rapport til HiG, kopisentralen

13 13 6. Aktuelle anleggsmetoder (4 stk.). Full omlegging (graving). Foto 12. Vanlig graving med gravemaskin. Foto. Thingstad. Kort og godt vanlig graving med gravemaskin. Man graver opp rør og ledningsstrekk slik at de ligger åpent i dagen og man kan utføre det nødvendige arbeidet. Krever store ressurser med tanke på blant annet plass til lastebiler, lagring av masser, fjerne forurenset masse og tilkjøring av ny masse, legging av ny asfalt på de store oppgravde områdene, med mer. Utbredt over hele verden. Fremsynte land og kommuner prøver å unngå denne type metode nettopp på grunn av at det krever så store ressurser, og heller satse på en No-Dig-metode fordi de krever færre ressurser og er mer miljøvennlig.

14 14 Følgende 3 metoder kalles NoDig. Et dekkende norsk navn er gravefrie metoder. Utblokking av eksisterende vannledning og inntrekking av plastledning. Utblokking kalles på engelsk pipe bursting. Denne metoden har vært i bruk siden ca. 1975da den først ble brukt i liten skala av noen entreprenører med hjemmelagd utstyr. I 1981 søkte to engelske firma, British Gas og UK`s DJ Ryan engineering company, patent på metode og utstyr i Stor-Britannia. Flere patenter fulgte i Europa, USA, Japan og Sør-Amerika. Utenfor Storbritannia gikk utviklingen med bruk av utblokking sakte de første årene. Årsaken var at patenteierne krevde avgifter fra entreprenører og for hver meter med lagt rør, slik at det ble veldig dyrt å benytte metoden. Kun noen få entreprenører/investorer var fremsynte nok til å forplikte seg til å betale en slik avgift slik at de kunne benytte denne metoden. Tyskland startet å bruke metoden i ca De landene som helt fra starten så fordelene med en slik metode var Australia i 1985, Finland i 1989, Sverige i 1986, Danmark i 1987, og Norge i Norge v/ VAV en av de fremste i Europa innen bruk av disse metodene. (Wermskog, 2009/2010) Russland fulgte etter ca 1990 og Irland, Frankrike, Argentina, Chile og Brasil ca (Rameil, 2007, ss ) Utførelse. Man tar utgangspunkt i et ledningsstrekk (Definisjon: lengden mellom to kummer, men det kan være flere kummer i mellom disse igjen). Det graves en startgrop og en trekkegrop. I trekkegropen blir det plassert en kraftig hydraulisk maskin, en slags liggende jekk. Fra trekkegropen dytter man et antall meterlange metallstag som hektes i hverandre, gjennom det eksisterende røret mot startgropen. Når de kommer frem til startgropen blir det koblet på en knuser og en kraftig utblokker (en kjegleformet kniv med to-tre innebygde hjul i front). I den bakre tykke enden av denne blir det koblet på et større rør enn det eksisterende, og så trekker jekken alt sammen tilbake til trekkegropen. Utblokkeren knuser og vider ut det gamle røret og utblokkeren vider ut og lager plass til det nye røret som blir dratt etter. (Rameil, 2007) Metoden er miljøvennlig ved at den er ressursbesparende fordi den krever forholdsvis lite graving og ergo lite borttransportering av masser, og samtidig krever den da lite arbeid og asfaltering for å sette oppgravd område tilbake i like god eller bedre stand som det var før påbegynt jobb. Utblokking krever lite omdirigering av trafikk da ledningen kan trekkes under for eksempel veien eller trikketrasèen mens den er i drift.

15 15 Utblokkeren med det nye, større plastrøret bak. Kniven snitter/kutter opp ekist. rør. Gammelt rør, trekkestag på vei inn Foto 3. Utblokker på vei inn i gammelt rør. Foto VAV.

16 16 Provisorisk vannledning Ny vannledning Utblokker Rør-knuser Foto 4. Nytt rør festet til utblokker på vei inn. Foto VAV.

17 17 Trekkemaskin Stagene som først blir dyttet gjennom eksisterende ledning og som så drar med seg kniven, utblokker, og den nye ledningen. Foto 5. Trekkemaskinen der utblokker og nytt rør kommer ut. Foto VAV. Innstallering av filt- eller glassfiberstrømpe. Denne metoden kalles strømpekjøring. Et av produktene man benytter heter Insituform og er en hvit filtstrømpe som vætes ut, tørker, stivner, og erstatter solide rør. Kristian Olimb var den første til å lansere produktet Insituform i Norge. Hans firma Kristian Olimb AS er i dag landets ledende firma på gravefri rørfornying. (Nordby, 2010) Olimb kjøpte lisensen til denne metoden i 1976 av Insituform-grunnleggeren Brian Chandler. Chandler fikk idèen til denne metoden under en forretningslunsj med styrelederen i London Vannverk i forbindelse med en vannlekkasje utenfor statsministerboligen i London, der de ville ha en slutt på lekkasjen uten å grave opp hele gaten. Utstyret var i starten mangelfullt så Olimb gikk i gang med å utvikle materiell. Med sine oppfinnelser har han vært med å utvikle utstyr og metoder til glede for entreprenører over hele verden. Metoden har slått godt an i en del kommuner, blant annet Oslo og Bærum, men fortsatt er det en del kommuner som synes det er tryggere med tradisjonelle metoder som gravemaskin og grøftekæller. (Kristian Olimb AS, 2007). Andre firmaer som VAV engasjerer når de skal utføre strømpekjøring er TT-teknikk og NCC.

18 18 Et annet produkt man benytter er Berolina-Liner System. Dette er en type glassfiberstrømpe med flere lag. Produsenten av Berolina-Lineren, BKP Berolina Polyester GmBH & Co., har i over 35 år vært spesialister i forarbeiding av glassfiberforsterkende kunststoffer. (BKP Berolina Polyester GmBH & Co., 2006) Utførelse. Både Insituform og Berolina-Lineren utføres på eksisterende rør. Som med utblokking tar man utgangspunkt i et ledningsstrekk. (Her kan det også være flere kummer mellom). Innvendig har gamle rør ofte rustknoller eller kan være noe gjengrodd, og rørene blir da rengjort med høytrykksspyling (figur og bildet under) før man starter med å føre inn enten Insituform-strømpen eller Berolina-Lineren. Før man starter med spyling må man stenge det aktuelle strekket og tømme det for vann. Figur 3: Tegning av dyse som spyler rent rør. Tegning: Kristian Olimb AS. Foto 7: Bilde av dyse som spyler rent rør. Foto: Kristian Olimb AS. Insituform-strømpe Når man sier at Insituform-strømpen erstatter eksisterende rør menes det at man tar utgangspunkt i det eksisterende røret, fører strømpen inn i røret, før man blåser opp og fukter strømpen med lufttrykk og damp. Når strømpen tørker blir den stiv og dekker innsiden av det gamle røret, tetter alle hull, stopper for gjengroing, og hindrer røtter i å

19 19 trenge inn. Der stikkledninger (ledninger av mindre dimensjoner som går til for eksempel bolighus) kommer inn på hovedledningen tar man etterpå å freser opp hullene med en liten fjernstyrt robot, før man fører inn en såkalt hatt (se skisse under). Den dekker da den nye strømpen og ca 50 cm inn på stikkledningen slik at man ikke skal få vann bak strømpen når man setter trykk på ledningsnettet igjen) som man så blåser opp og fukter med lufttrykk og damp. Tegning 1, Thingstad.

20 20 Insituform-strømpen Foto 8. "Worst case"-scenario: 6 bend ( hjørner ) i starten av en rehab-jobb på 2000 meter. Bildet viser Insituformstrømpen. Foto: Olimb AS.

21 21 Insituform-strømpen Foto 1. Starten på et nytt strekk med rehabiliterings-jobb. Insituform-strømpen på vei inn. Foto: Kristian Olimb AS. Berolina-Liner Når man skal anvende Berolina-Lineren trekker man først en beskyttelsesfolie (pre-liner) gjennom røret som skal rehabiliteres, før man trekker gjennom Berolina-Lineren. Dette kalles inntekkingsprosessen eller Winched In Place (WIP). Berolina-Lineren er myk og trenger å bli blåst opp med trykkluft for å kunne se ut som et rør. Dette gjør at Berolina- Lineren tilpasser seg til alle profil- og tverrsnittsendringer. For at Berolina-Lineren skal beholde formen som et rør må den herdes. Herdingen skjer ved hjelp av en UV-lampe som man fører inn i det oppblåste røret og som man trekker gjennom med en bestemt hastighet for å få den riktige mengden lys. Deretter herdes Berolina-Lineren med UV-lys før man kjører gjennom en robot med kamera for å sjekke at alt er som det skal være. (BKP Berolina Polyester GmBH & Co., 2006) Innvendig påføring av korrosjonshemmende belegg, med Epoxybelegg eller PU-liner. PU-liner er en ikke-strukturell hurtigherdende to-komponent (to-komponent, en base og en herder blir blandet og deretter stivner) herdeplast (polyuretan) som sprøytes på innsiden av rengjorte eksisterende rør med sentrifugalkraft av en hurtig-roterende dyse. Som med strømpekjøring må man også her rengjøre ledningen med høytrykksspyling før man kan starte påføring av belegget. Metoden er utviklet i England og har vært benyttet siden 2004.

22 22 Polyuretanbelegget kan avhengig av tykkelsen på rørene enten dimensjoneres som innvendig korrosjonsbeskyttelse og/eller som et tykt belegg som kan oppta belastninger i røret og tilføre styrke til eksisterende rør. Vanlig linertykkelse er 2,5-3,5mm. (NCC Constrution AS, 2010) VAV sitt krav til påført tykkelse for PU-liner er 2,6mm +/- 10 %. (Foslund, 2010) Epoxy er en to-komponent plastmasse som i likhet med PU-liner legger seg som et beskyttende belegg på innsiden av vannledninger. Epoxy påføres på samme måte som PUliner. Epoxy opptar ikke belastninger i ledningen. Epoxy påføres i noe tynnere lag enn PUliner da Epoxy har en tendens til å sige når påført lag blir for tykt. Epoxy herder heller ikke like fort som PU-liner. VAV sitt krav til påført tykkelse for Epoxybelegg er 1,7mm +/- 0,1mm. Epoxybelegg og PU-Liner kan anvendes på rør med innvendig diameter fra 100mm. Det er små forskjeller mellom PU-liner og Epoxybelegg og VAV sidestiller bruk av disse to når det gjelder kvalitet og bruksområder. VAV skiller mellom de to metodene ved at de vektlegger hhv gjennomføringstid 90 % og pris 10 %. (Foslund, 2010) Utførelse. Utføres på vannledninger. Også med denne metoden tar man utgangspunkt i et ledningsstrekk. Man tømmer ledningene for vann, spyler og rengjør dem, før man benytter TV-kjøring for visuell inspeksjon Deretter tørker man ledningene innvendig med varmluft, med en såkalt avfukter. Om ledningene ikke har for store hull eller for skadet på andre måter kan man benytte belegging. Samtidig med tørkingen sender man gjennom en vaier som mann kan feste dysen til slik at man kan trekke dysen tilbake etterpå. Roterende hode der belegget blir presset ut av vha sentrifugalkraft Sentrifugalsprøyte Foto 6. Sentrifugaldyse for påføring av Epoxybelegg eller PU-lindr. (Denne sprøyten benyttes ikke i anlegg i regi av VAV) Foto: VAV.

23 23 Hodet der belegget kommer ut Foto 9. En annen type dyse. Denne benyttes i anlegg i regi av VAV. Foto: VAV

24 24 7. No-Dig-(gravefrie)-metoder i Norges 4 største kommuner og utlandet. Oslo kommune. VAV har et høyt ambisjonsnivå med tanke på å benytte No-Dig-metoder og har som prinsipp å tilstrebe bruk av No-Dig-metoder. Siden 1997 har VAV benyttet slike metoder i stor grad. I 1997 startet VAV på en prosess kalt Saneringsplan vann. Den går ut på å stanse forfallet på vannledningsnettet i Oslo. Målet er å opprettholde en god standard i vannforsyningen med høy regularitet og vannkvalitet. Dette krever systematisk og langsiktig innsats når det gjelder vedlikehold og fornyelse. (Oslo vann- og avløpsverk, 1997) Årsaken til denne planen var at vannledningene forfalt i et raskere tempo enn man klarte å reparere/fornye dem. Kostnadsrammen for perioden var på 600 millioner kroner. VAV klarte å benytte No-Dig-metoder på hele 85 % av rehabiliterte rør. De resterende 15 % der man måtte benytte graving skyldes at man i samme prosjekt samarbeidet med avløpsavdelingen og det samtidig skulle rehabiliteres eller legge nye avløpsrør. I løpet av disse årene brukte VAV hele beløpet på 600 MNOK og oppnådde sine målsettinger angående å hindre en fortsatt økning av brudd på vannledningene. I løpet av årene har VAV klart å redusere lekkasje på vannledningsnettet fra 35 % ned til 22 %. Saneringsplan vann har nå blitt forlenget til 2020, med kostnadsramme på 1,2 milliarder kroner. VAV har som en regel at hvis det å legge nye rør med full omlegging (graving) ikke overstiger 15 % av kostnadene med en No-Dig-metode så skal man benytte full omlegging. (Reksten, 2010) Trondheim kommune. Trondheim kommune bruker strømpekjøring på avløpsledninger, og utblokking på vannledninger. Utover det prioriterer de ikke å benytte gravefrie metoder. I 2009 rehabiliterte Trondheim kommune 71 % av vannledningsnettet og 33 % av avløpsnettet med No-Dig-metoder. (Selvik, 2010). Bergen kommune. Bergen kommune har som Oslo kommune et høyt ambisjonsnivå når det gjelder å benytte No-Dig-metoder. De fornyer gamle kommunale avløpsrør ved hjelp av gravefrie metoder så langt det lar seg gjøre. (Bergen kommune, vann- og avløpsetaten, 2009) Pr. i dag bruker de No-Dig-metoder på ca 50 % av jobbene. (Trovik, 2010) Når de skal legge nye avløpsrør velger de å bruke betongrør fordi disse kan fornyes med gravefrie metoder. (Infrastrukturdagene, 2010, 10 feb., s. 16).

25 25 Stavanger kommune. Vann- og avløpssjef Svein Håkon Høvik i Stavanger kommune sier at de bruker No-Digmetoder svært lite. Høvik sier de er noen skikkelige sinker på det området. No-Dig brukes i Stavanger kommune kun på enkle rette strekk. (Høyvik, 2010) No-Dig-metodenes utbredelse i andre land. Full omlegging Velkjent metode. Anvendes over hele verden. Ved full omlegging får man visuell oversikt over rørene/ledningene og kan når ledningene er gravd opp tydelig se for eksempel hvor det er ledningsbrudd. Man får også lagt helt nye rør. Ulempen er at det kreves mye ressurser med tanke på blant annet bortkjøring av masse, trafikkomlegging med mer, og at det koster mer pr. meter enn No-Dig-metoder. (Kapittel 10). Utblokking Da patentet på utblokkingsmetoden gikk ut i Europa i 2001 og USA 2005, og metoden samtidig hadde nådd et høyt teknisk nivå, fikk utblokking feste over store deler av verden. Fra fikk metoden feste i Spania, Sør-Afrika og Kina, og nylig har Singapore, Malaysia, Indonesia, India og andre land også fulgt etter. Til og med på Cuba har de brukt metoden siden (Rameil, 2007, s. 21). Strømpekjøring Insituform benyttes i land i alle kontinenter. (Insituform Technologies, 2010) Berolina-Liner System benyttes over hele verden: Australia, Belgia, Danmark, England, Frankrike, Holland, Irland, Italia, Japan, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malaysia, Norge, Østerrike, Polen, Sverige, Sveits, Slovenia, Sør-Afrika, Tyskland, og Ungarn. (BKP Berolina Polyester GmBH & Co., 2006) Innvendig påføring av korrosjonshemmende belegg (PU-liner). PU-liner ble kommersialisert i Benyttes i Tjekkia, Slovakia, Spania, Polen, Malaysia, Frankrike og England. I Canada har de så vidt begynt bruk av PU-liner, i USA er de i startgropen, og i Sverige håper de å komme i gang nå i (Enger, 2010).

26 26 8. Del-kostnadene (5 stk.) Overhead Endringer Prosjektinnkjøper Overskridelser Rør og rørdeler (I tillegg til å sammenligne del-kostnadene har forfatteren også sett det som nødvendig å sammenligne Kontraktssum, Faktisk sum og Kostnader pr. meter anlegg for at leseren skal få en god helhetlig forståelse av rapporten.)

27 27 9. Beskrivelser av kostnader, roller og definisjoner. Kontraktssum Kontraktssum skal være oppgitt inklusive 25 % merverdiavgift. Dette er hjemlet i Norsk Standard 3430, Alminnelige kontraktsbestemmelser om utførelse av bygg- og anleggsarbeider, under pkt Definisjoner, kontraktssum, der det står: Det opprinnelige avtalte vederlag for entreprenørens oppfyllelse av sine kontraktsforpliktelser, inkludert merverdiavgift. Til kontraktssummen hører også det opprinnelige avtalte anslag over vederlag for ytelser som skal avregnes etter enhetspriser. (Norges Standardiseringsforbund (NSF), 1999) Hver del av prosjektet som skal utføres av entreprenøren kalles en post. Hver post har en sum som sier hvor mye det koster, for eksempel pr. meter grøft, pr. kum eller pr. m 3 masse. For hver del av jobben entreprenøren skal gjøre får han/hun den prisen som står i kontrakten, for eksempel for pr. meter grøft, pr. kum eller pr. m 3 masse (uansett hvor mye tid eller ressurser han bruker på å utføre arbeidet). Om man underveis i prosjektet oppdager at man har behov for å grave dypere/bredere i en grøft, lage flere kummer eller lignende utover det som står i kontrakten, må postene reguleres eller endres (som er uttrykket VAV bruker i anleggsdokumentene og som også er brukt i denne rapporten). Om postene er regulerbare skal det fremgå av anbudsgrunnlaget. Det er ønskelig at det blir minst mulig regulerte poster. I tilfeller med regulerbare poster kan entreprenøren tjene ganske godt om han/hun har vært dyktig nok til å forutse endringen, og VAV ikke har fått det med i kontrakten. Et eksempel kan være: Det skal graves en grøft. I kontrakten har VAV tatt med en post som sier at det må graves på fortau og at det deretter må legges ny kantstein. Lengden på grøften man må grave er i denne posten oppgitt å være 15 meter. Under befaring ser entreprenøren at det ganske sikkert blir nødvendig å grave mer enn de 15 meterne VAV har beregnet. Entreprenøren kan da prise de 15 meterne relativt høyt, mens han samtidig priser en annen post veldig lavt for å komme gunstig ut totalt. Om entreprenøren får rett i sine antagelser vil han tjene veldig godt på denne endringen siden det da er meterprisen på de opprinnelige 15 meterne som gjelder. Dette er taktisk prising av entreprenøren. På den annen side, om man for eksempel legger ansvaret for å beregne lengder, mengder eller lignende på entreprenøren, (i dette tilfellet lengden fortau) ville de opprinnelige 15 meterne blitt enda dyrere, (ansvar koster) så dette er en balansegang der man hele tiden må veie positive og negative sider opp hverandre. Faktisk sum. Faktisk sum er det som prosjektet til slutt har kostet inklusive alle kostnader som endringer,

28 28 oppdaterte som bygget -tegninger, diverse avgifter, tilstandsvurderinger etc. Overskridelser. Er differansen mellom Kontraktssum og Faktisk sum og er vist i NOK og i %. Er tatt med for å vise hvor mye mer enn budsjettert anleggene har kostet. Endringer. Endringer: Avtalt eller omtvistet forandring av kontraktfestet ytelse initiert av en av kontraktspartene. (Oslo kommune, 2007) Alle endringer skal dokumenteres. I kontrakten er det gitt hvordan. Det er utarbeidet skjemaer til bruk under endringsbehandling for å sikre skriftlighet. Skjemaet Følgeskriv endringsordre skal benyttes om endringene har økonomiske konsekvenser. (Oslo kommune, 2007) Prosjektinnkjøper. Hovedoppgave: Gjennomføre hele anskaffelsesprosessen og sikre at denne er iht. gjeldene regelverk. Prosjektinnkjøper rapporter til prosjektleder. Prosjektinnkjøper er delegert oppgaven med å lede noe som VAV kaller prosess 3. Det omfatter anskaffelsesaktiviteter frem til inngått kontrakt med entreprenør. Prosjektinnkjøper har i denne prosessen fullmakt til å være kontaktperson mellom VAV og tilbyderne, og til å signere korrespondanse mellom disse. Prosjektinnkjøper har videre ansvaret for å: Bidra med å utarbeide anskaffelsesstrategi. Påse at anskaffelser skjer i henhold til gjeldende regelverk. Utforme de kommersielle delene av konkurransegrunnlaget. Sammenstille komplett konkurransegrunnlag. Kvalifisere leverandører og evaluere tilbud i samråd med prosjektorganisasjonen. Avklare tilbud og forhandle med tilbydere i samråd med prosjektorganisasjonen. Dokumentere beslutninger ved valg av leverandører (anskaffelsesprotokoll). Uforme kontrakt og sørge for signering av begge parter. Sørge for arkivering av kontrakt og sakspapirer. Yte støtte til kontraktsoppfølging ved behov. (Oslo kommune, 2007) Saksgangen for prosjektinnkjøper i et prosjekt blir gjerne slik: Prosjektinnkjøper får et prosjekt fra prosjektleder og setter seg inn i dette. Deretter tar prosjektinnkjøper og prosjektleder et møte der man: - Avklarer omfanget av hva som eksakt skal anskaffes. - Avklarer hva prosjektleder mener er det mest kritiske med prosjektet.

29 29 - Drøfter tildelingskriterier. Et vesentlig poeng med tildelingskriterier er at de skal være egnet til å skille tilbudene. Begrunnelse for kriterier for anskaffelser over NOK opp til 40,5 MNOK er hjemlet i 13-2 i Forskrift om offentlige anskaffelser, og over 40,5 MNOK (som er over EØS-terskelverdiene (Oslo kommune, 2010)) i 22-2 i Forskrift om offentlige anskaffelser (Fornyings- og administrasjonsdepartementet, 2007) - Diskuterer hvilken anskaffelsesprosedyre man skal benytte. Mest benyttet hos Vann- og avløpsetaten er anbud, og konkurranse med forhandling. Anbud: Er en anskaffelsesform som ikke tillater forhandling. Konkurranse med forhandlinger: Oppdragsgiver har adgang og plikt til å forhandle med leverandørene. (Oslo kommune, 2008) Den delen av prosjektet/arbeidet man vil ha utført av andre og dermed utlyser kaller man en anskaffelse. Entreprenørene kaller man tilbyderne. Prosjektinnkjøper lager så utkast til konkurransegrunnlaget. Prosjektet med tildelingskriterier og konkurransegrunnlag sendes tilbake til prosjektleder og til etatens jurister for gjennomgang. Etter at komplett konkurransegrunnlag foreligger, kunngjøres anskaffelsen på DOFFIN, som er database over konkurranser i offentlig sektor for Norge. Oppdrag med antatt verdi under terskelverdiene, men over kr skal utlyses her). (Oslo kommune, 2007) Anskaffelsen legges også ut på Oslo kommunes anskaffelsesportal, og om den overskrider 40,5 MNOK (EØS-terskelverdi) skal den kunngjøres på TED-databasen (Tenders Electronic Daily) som er EUs offisielle kanal for kunngjøring av offentlige innkjøp. (Oslo kommune, 2007) Etter at fristen for å komme med tilbud har gått ut, evalueres disse av prosjektinnkjøper og prosjektleder. - Er det anbud evalueres tilbudene slik de er innkommet. Det er ikke lov med forhandlinger. - Er det konkurranse med forhandlinger blir det et møte der prosjektinnkjøper og prosjektleder evaluerer tilbudene. Tilbyderne får komme med et revidert tilbud. Når det er besluttet valg av leverandør, lager innkjøper en anskaffelsesprotokoll. Denne protokollen dokumenter hele anskaffelsesprosessen. Til slutt skrives det meddelelsesbrev/tildelingsbrev til alle involverte entreprenører som får 10 dager på seg til å klage på avgjørelsen. Om ingen klager innen fristen skrives det kontrakt med den entreprenøren som fikk anskaffelsen.

30 30 Overheadkostnader. Kostnadene som inngår i Overhead-kostnader er: - Prosjektleder. - Byggeleder. - Prosjekteringskostnader. Rør og rørdeler. Rør og rørdeler er i denne sammenheng de delene VAV selv kjøper inn og har på lager. I enkelttilfeller der man trenger spesial-rør/deler blir disse bestilt fra fabrikant og levert direkte til anlegget. Ellers fungerer det slik at entreprenøren sender rekvisisjon til VAV sitt lager når han trenger deler og som deretter blir levert av VAV. Rør og rørdeler blir belastet prosjektet via Agresso, som er Vann- og avløpsetatens økonomistyringssystem. De delene som VAV vanligvis holder selv er rør og deler som skal benyttes til drikkevannledninger, og deler som kumgods (kuplinger, overganger o.l.) som er de delene som skal være nede/inne i kummene (gjelder alle 4 typer anleggsmetoder). Kostnader pr. meter anlegg. Er Kontraktssum og Faktisk sum dividert på antall meter som skal rehabiliteres. Prosjektleder. Prosjektleder har ansvaret for, og myndighet til, at prosjekter gjennomføres til rett tid, innenfor fastsatte kostnadsrammer og med den kvalitet som er fastsatt av byggherren. Prosjektleder har også overordnet ansvar for at alle relevante lover, forskrifter og regler i Oslo kommune og VAV som prosjektet omfatter blir fulgt. Overfor eksterne entreprenører innehar prosjektleder rollen som byggherrens representant. Eventuelt delegerer prosjektleder denne rollen til andre medlemmer av prosjektorganisasjonen. Prosjektleder er som regel fast ansatt i VAV men kan i gitte tilfeller være innleid. Nedenfor følger ansvaret til prosjektleder punktvis: Organisering av prosjektet. Opprettelse og oppfølging av prosjektadministrative rutiner. HMS, inkl. meterologiske eller hydrologiske forhold som kan innvirke. Byggesaksbehandling. Anskaffelser. Oppfølging av fremdrift og økonomi. Endringsbehandling. Koordinering av stikkledningsarbeider. Kvalitetssikring. Informasjonsarbeid internt og eksternt. Samarbeid med og rapportering til intern byggherre. Avslutning av prosjektet / som bygget til Tilsynsseksjonen (TIL) og Prosjekteringsfunksjonen (PRF). Garantioppfølging.

31 31 (Oslo kommune, 2007) Byggeleder. Byggeleder er prosjektleders representant på byggeplassen og rapporterer til prosjektleder. Arbeidsdelingen mellom byggeleder og prosjektleder kan variere fra prosjekt til prosjekt og avtales derfor ved prosjektets oppstart. Byggeleder kan også bli tildelt rollen som byggherrens representant mot entreprenør. Det overordnede ansvaret for det som byggeleder utfører ligger hos prosjektleder. Nedenfor følger en spesifisert liste med byggeleders delegerte ansvar: Følge opp entreprenørens ytelse på byggeplass og påse at entreprenøren og VAV oppfyller sine kontraktsforpliktelser. Følge opp anleggets fremdrift. Følge opp mottaks- og materialkontroll. Bestille materialer, varer og tjenester (internt/eksternt) som inngår i VAV`s leveranse til prosjektet, basert på inngåtte avtaler. (Foreta anmodninger) Dokumentere anleggsgjennomføringen og påse at entreprenøren også utarbeider de dokumenter som inngår i hans ytelse. Normalt være koordinator for arbeidsmiljøspørsmål under gjennomføringen av et prosjekt i hht. Byggherreforskriften 2 og 12. (Oslo kommune, 2007) I tillegg skal byggeleder: Behandle endringsmeldinger når entreprenøren melder inn slike. Føre skyggeregnskap som byggeleder og prosjektleder går gjennom hver måned. Delta på vernerunder der anleggsleder og verneombud også er med. Byggeleder skal også kalle inn til byggemøter mellom byggherre og entreprenør og lede disse. Frekvensen på møtene varierer etter behov. Deltagere er byggeleder og prosjektleder hos begge kontraktsparter. Etter hvert møte skal byggeleder skrive referat som kvalitetssikres av prosjektleder før utsendelse til alle involverte parter. Prosjekteringsingeniør. Hovedoppgave: Lage det tekniske grunnlaget for prosjektet. Prosjekteringsingeniør har ansvar for: Varsling av abonnementer og etater om prosjektet. Fremskaffe alle relevante grunnlagsdata, inkl. gjennomføring av nødvendige undersøkelser. Gjøre avtale med grunneiere. De tekniske dokumentene til konkurransegrunnlaget. De tekniske løsningene. Tilbudstegningene. Skriftlig evaluering av innkomne tilbud i m.h.p. masseoppsett og teknisnke løsninger.

32 32 Arbeidstegninger og stykklister. Kvalitetssikring av alt arbeid og avvik. Utarbeide som bygget dokumentasjon. (Oslo kommune, 2007) Når en prosjekteringsingeniør blir involvert i et prosjekt er vanlig fremgangsmåte at man starter med et oppstartsmøte sammen med prosjektleder. Prosjekteringsingeniør lager deretter et forprosjekt med alternative løsninger for gjennomføring av prosjektet. Deretter har prosjektleder og prosjekteringsingeniør et nytt møte der det blir bestemt hvilken løsning og dermed hvilken anleggsmetode man skal benytte. Prosjekteringsingeniør utarbeider tegninger og profiler og tilbudsdokumenter som er grunnlag for anbud/konkurranse. En viktig del av et tilbudsdokument er bruken av Statens Vegvesens Prosesskode-bok. I denne boka har alle arbeider og deler hvert sitt kodenummer og undernummer som man skal bruke når man skal beskrive noe man vil ha priset og utført. For eksempel om man skal beskrive grøfter, kummer eller rør går man til Hovedprosess 4. Har man en kum der man vil ha priset Spunt inkl. avstivning bruker man kode (Statens vegvesen, 1994, s. 253) Alle entreprenører har en slik bok som de går inn i og vet da eksakt hva kunden vil ha pris på. VAV har i tillegg en egen firmastandard til Prosesskode-boka som beskriver avvik eller tilføyelser som ivaretar VAV`s krav. (Oslo kommune, 2007) Prosjektet går dermed via prosjektleder til prosjektinnkjøper. I tillegg til nevnte oppgaver har prosjekteringsingeniør blant annet ansvar for: Sjekke om berørte kabelselskap har behov for å utføre arbeid på ledningsnett når det likevel skal gjøres en jobb slik at man kan samordne arbeid. På grunnlag fra VAVs kartverk Gemini regne ut kumhøyder, sjekke biologisk mangfold, forurenset grunn, etc. Utarbeide komplette plantegninger med alt påtegnet, som for eksempel eksisterende hovedledninger, brannventiler, stikkledninger, fjernvarmerør, etc. Trafikkavvikling, skilt og sperreplan, ta kontakt med Samferdselsetaten. Detaljprosjektering av kummer, altså tegne disse med alle detaljer påført, som for eksempel stiger, diameter, fallretning, etc. Utarbeide HMS-plan. I en del tilfeller leies det inn en konsulent i stedet for at man bruker prosjekteringsingeniør. Da er det konsulenten som gjør disse oppgavene. Tilstandsvurdering. Tilstandsvurdering på rør gjøres ved at man kjører inn et spesiallaget kamera med lys for å få en visuell inspeksjon på rørene. Samtidig har man en person som følger med på en skjerm og kan se hvordan rørene ser ut innvendig. Dette kalles TV-kjøring. (Bildet under)

33 33 Bilde 2. TV-kjøring. Foto: Kristian Olimb AS Dette gjør man for å se hva slags metode man skal benytte når man skal oppgradere rørene. Man får da sett om det er så store skader på rørene at de må graves opp eller om man kan unngå graving og heller benytte en No-Dig-metode. Man bruker også TV-kjøring når man er ferdig med alt arbeid for å inspisere rørene og gi en dokumentasjon på at arbeidet er gjort i hht. standarder og krav. Det blir da laget en DVD som fungerer som kvalitetsdokumentasjon som lagres hos VAV. Tiltaksplan for forurensede masser. Tiltaksplan skal brukes på alle typer anlegg der man skal ha utført gravearbeider, jmf. 2-4 i Forurensningsforskriften. (Lovdata, Forurensningsforskr, 2004) Så godt som alltid vil man finne noe forurenset jord, stein, grus eller lignende, heretter kalt masse. Som oftest vil det være masse som inneholder kreosot, alunskifer, eller har olje-, diesel-, eller bensinsøl. Man skal vite hva slags forurensning som grunnen inneholder og hva man skal gjøre for å håndtere dette. For å kunne lage en tiltaksplan er man avhengig av laboratorieanalyser av masseprøver. VAV har ikke selv laboratorium, så de engasjerer et eksternt firma for å gjøre de nødvendige prøvene, og lage tiltaksplanen. Etter at man har funnet ut hva og hvor mye massene er forurenset med, blir et

34 34 entreprenørfirma engasjert til å grave opp og kjøre bort massene til et egnet deponeringssted, jmf. 2-5 i Forurensningsforskriften (Lovdata, Forurensningsforskr, 2004) Som bygget -tegninger. Som bygget -tegninger er tegninger fra forprosjekteringen, av for eksempel kummer, som blir gått gjennom og kontrollert mot fotografier av ferdige arbeider og påført korreksjoner der det underveis i arbeidet har vært nødvendig å gjøre endringer. Miljøtekniske undersøkelser. Miljøtekniske undersøkelser i forbindelse med ledningsarbeider etc. er hjemlet i Forurensningsforskriften kapittel 2. Nedenfor følger informasjon fra VAV sitt infoskriv av : Bakgrunn. Plan- og bygningsetaten (PBE) er forurensingsmyndighet for saker som omhandles av forurensningsforskriftens kapittel 2: Opprydding av forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider. Myndigheten ble tildelt etaten i bystyrets vedtak av og byrådets vedtak av Det er tiltakshavers ansvar å finne ut om det er mistanke om forurensning i grunnen. Ved forurensning i grunnen må tiltaksplan sendes inn til PBE. Tiltakshaver bør være særlig oppmerksom på forurenset grunn i sentrale byområder og tidligere industriområder. Tiltaksplanen må utarbeides etter forurensingsforskriftens 2.6. Dette vil bidra til å forenkle saksbehandlingen Krav om undersøkelser. Tiltakshaver har et ansvar for å vurdere om en eiendom kan være forurenset, jf Dette skal blant annet være vurdert og eventuelt tatt hensyn til, jf. 2-5 og 2-6, ved oversending av melding eller søknad til kommunen etter plan- og bygningsloven. Dersom det er grunn til å tro at en eiendom er forurenset, må tiltakshaver undersøke om dette er tilfelle, og i så fall finne ut hvor omfattende forurensningen er. Det er grunn til tro at en eiendom kan være forurenset dersom den en gang i tiden har vært brukt til formål som for eksempel: - industrivirksomhet - bensinstasjon eller tankanlegg - mekanisk verksted eller skipsverft - bilverksted - galvaniseringsverksted - impregneringsverksted - avfallshåndtering og deponivirksomhet - sted hvor det har vært gjennomført en ufullstendig opprydding på

35 35 tidligere forurenset tomt - i større byer må det påtegnes at jorda i eldre og sentrale bydeler kan være forurenset. På slike steder er ofte jordmassene gjenbrukt flere ganger. I eldre tider ble det gjerne også plassert avfall i byggegropene/grøftene. - grunnen består av alunskifer. Undersøkelser skal utføres i henhold til NS-ISO og tilhørende veiledere. (Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten, 2010)

36 Funn og kommentarer. Til opplysning er alle summene oppgitt i kroneverdi for år 2007 og inklusive merverdiavgift på 25 %. Lengde i meter pr. anlegg. 3500,00 Meter pr. anlegg. 3000, , , , ,00 Meter pr. anlegg. 500,00 0,00 Anlegg 1, belegging, 2193 meter Anlegg 2, utblokking, 793 meter Anlegg 3, full omlegging, 918 meter Anlegg 4, strømpe, 3211 meter

37 37 Forholdet mellom Kontraktssum og Faktisk sum. Vist i NOK. Vist i %.

38 38 Kommentarer Kontraktssum og Faktisk sum. Her ble det funnet at anleggene/prosjektene har kostet fra 10 % til 26 % mer enn budsjettert. Differansen mellom Kontraktssum og Faktisk sum kalles i denne sammenheng Overskridelser. Hvilke kostnader utgjør den største delen av overskridelsene i forhold til kontraktssummene? Det er naturlig at den endelige summen, Faktisk sum, er noe høyere enn kontraktssummen da kostnader som for eksempel byggeleder og prosjektleder ikke er med i kontraktssum. Også Rør og rørdeler kommer som tillegg på Kontraktssum. Man finner ellers at Endringer (se kapittel 10) er den enkeltkostnaden som utgjør det meste av overskridelsene.

39 39 Forholdet mellom Kontraktssum og Overskridelser. Vist i NOK. Vist i %.

40 40 Kommentarer Kontraktssum og Overskridelser. Man ser at Overskridelser utgjør fra 21,8 % til 36,0 % i forhold til Kontraktssum. En differanse mellom overskridelsene på 14,2 % kan kanskje virke som mye, men man skal se at det kan være mange årsaker til dette. Om man ser i kapittel 10. ser man at det er flere faktorer som vanligvis virker inn og drar opp den endelige summen, og noen anlegg har større potensial enn andre for at disse faktorene skal inntreffe. (Man ser også i kapittel 10 at det nokså vide begrepet skjulte grunnforhold vil forklare mye av overskridelsene.) Dette tatt i betrakting er det kanskje naturlig at Anlegg 3, Full omlegging, har minst prosentandel av overskridelser da den posten som drar opp Overskridelser mest er Endringer, og at Endringer igjen for det meste består av ukjente grunnforhold eller rør som er i dårligere forfatning enn antatt. Under et Full omlegging -anlegg budsjetterer man med å måtte grave opp og skifte/bytte ut masser og rør og dermed er mange av disse kostnadene allerede inkludert i kontraktssummen. Anlegg 3, Full omlegging, er et anlegg som ble påbegynt i I følge prosjekteringsingeniør i dette prosjektet var man på det tidspunktet i startfasen med å benytte Miljøtekniske undersøkelser (kapittel 9) i forbindelse med ledningsarbeider etc. (Lunde, 2010). VAV har nå et eget rundskriv der de informerer om når man skal benytte slike undersøkelser. Som nevnt var det i 2007 relativt nytt at man skulle benytte miljøtekniske undersøkelser, og det ble ikke benyttet slike til Anlegg 3. Om man hadde gjennomført Anlegg 3 i dag ville man utført slik undersøkelse og sannsynligvis ville man da fått påvist hvilken type forurensning man kunne forvente å finne og fått dette inn i kontrakten og med i Kontraktssum. Da ville man også fått en betraktelig mindre andel av Endringer da endringen i forbindelse med forurenset masse i Anlegg 3 utgjør ca 65 %, (se kapittel 10).

41 41 Forholdet mellom Kontraktssum og Endringer Vist i NOK. Vist i %.

42 42 Kommentarer Kontraktssum og Endringer. Et av funnene viser at endringene i to av prosjektene, Anlegg 1 og Anlegg 3, med kontraktssum på hhv 4.4 MNOK og 14.6 MNOK, er nesten de samme med ca 1.3 MNOK og ca 1.5 MNOK. Prosentvis utgjør da endringene i forholdet til Kontraktssum hhv 23,4 % og 9,4 %. Dette kan virke noe underlig, men vi skal se at det kan være mange årsaker til at endringer kan utgjøre store prosentvise utslag i forholdet mot kontraktssum. Hva er årsaken(e) til endringene i Anlegg 1? Etter å ha snakket med byggeleder for Anlegg 1 for å få en grundigere forklaring på endringene, viser det seg at årsaken til den store endringen i Anlegg 1 skyldes at 148 meter av ledningsstrekket på 2193 meter måtte gjøres med en helt annen metode enn prosjektert på grunn av store skader på ledningen. Opprinnelig var dette en beleggingsjobb med PU-liner (kapittel 6) og prosjektet var priset deretter. Men etter at man hadde rengjort vannledningen for korrosjon, røtter, etc med høytrykksspyling oppdaget man at det lakk inn vann fra en del hull. (Alle vannledninger har overtrykk i tilfelle lekkasjer slik at drikkevann presses ut i grunnen i stedet for at forurenset vann lekker inn til drikkevannet). Da man ved nærmere undersøkelse fant man ut at en del av rørene (148 meter) var i for dårlig forfatning til at de kunne belegges med PU-liner, måtte man finne en alternativ metode. Man så at man kunne benytte utblokking (kapittel 6) på de 148 meterne. Dette førte til at alt påbegynt arbeid måtte stanses, man måtte gjøre om fremdriftsplaner, provisorisk vanntransport etc. I dette tilfellet får man et virkelig godt bilde på at man bør vurdere forskjellige metoder før man setter i gang et prosjekt, fordi når man sammenligner meterpris på de to forskjellige anleggsmetodene etter utført jobb, ser man at det skiller store summer. Meterpris for 2045 meter med belegging med PU-liner blir kr 2446, mens det for 148 meter med utblokking blir hele kr 7635! (I en av de andre metodene som har blitt analysert inngår utblokking. I dette prosjektet er meterprisen kr Det er grunn til å anta at disse prisene er representative for denne metoden) Her er altså den ene metoden over 3 ganger så dyr som den andre. Man ser at 148 meter, som kun utgjør 6,8 % av det totale strekket på 2193 meter, står for 17 % (!) av de totale kostnadene. Eksempler på forhold som er vanskelige å vite noe om på forhånd, og som da er med på å dra opp endringskostnadene: (En samlebetegnelse for disse faktorene er i denne rapporten kalt skjulte grunnforhold.) Rørene er i mye dårligere forfatning enn man har grunn til å anta på bakgrunn av rørenes alder. Mange av disse forholdene kan det være vanskelig å oppdage under forundersøkelsene i forkant av prosjektet. Ukjente forhold i bakken. Man kan treffe på en bekk som ikke er med på noen tegninger. Grunnforholdene kan være annerledes enn man hadde grunn til å anta. Man kan treffe på store mengder fjell på et sted man antok skulle inneholde løsmasser. Det blir da nødvendig for eksempel å sprenge, eller finne alternativ trasè.

43 43 Man kan treffe på strømkabler som ikke er tegnet inn på tegninger/kart, og dermed er ikke arbeidet med å krysse disse tatt med i kontrakten. I slike tilfeller er det nødvendig å sikre og understøtte kablene. Om det i tillegg er en såkalt langkryssing (kabler man må krysse på langs over en lang strekning) kan det bli en omfattende endringskostnad fordi man sikre og understøtte kablene (vann- eller avløpsledninger blir lagt under strømkabler). Flere av årsakene til endringer er vanskelige å gjøre noe med. Om man velger å ta mange forbehold med i kontrakten vil hele jobben bli dyrere på grunn av at ansvaret legges på entreprenøren. Uansett ser det ikke ut til at man kan unngå at endringer fortsatt vil utgjøre en relativt stor post av de totale prosjektkostnadene. Hos prosjektledere i VAV blir en prosentvis endring på 20 % i forholdet mot kontraktssum sett på som normalt. Man bør også huske på at jo mindre et prosjekt er budsjettert å koste, jo mer vil en endring sannsynligvis utgjøre prosentvis. Så man kan kanskje si at Anlegg 1 var et normalt anlegg likevel? Endringer og Overskridelser Vist i NOK.

Bacheloroppgave Kostnadsanalyse Ole Thingstad

Bacheloroppgave Kostnadsanalyse Ole Thingstad PROSJEKTPLAN Innhold 1. Innledning.... 2 2. Problemstilling.... 3 3. Aktuelle anleggsmetoder som inngår i problemstillingen.... 3 3.1. Full omlegging:... 3 3.2. Belegging av vannledning:... 3 3.3. Utblokking

Detaljer

PROSJEKTPLAN. Innhold. 1. Innledning side 1. 2. Definisjoner på prosjekter side 2. 3. Mål side 3. 4. Avgrensninger side 4. 5. Ansvarsforhold side 4

PROSJEKTPLAN. Innhold. 1. Innledning side 1. 2. Definisjoner på prosjekter side 2. 3. Mål side 3. 4. Avgrensninger side 4. 5. Ansvarsforhold side 4 PROSJEKTPLAN Innhold 1. Innledning side 1 2. Definisjoner på prosjekter side 2 3. Mål side 3 4. Avgrensninger side 4 5. Ansvarsforhold side 4 6. Veiledere side 4 7. Tidsplan side 4 8. Gjennomføring side

Detaljer

Forfallet skal stanses

Forfallet skal stanses Oslo kommune Vann- og avløpsetaten Forfallet skal stanses Saneringsplan for vannledningsnettet i Oslo Vann- og avløpsetaten (VAV) vil stanse forfallet i vannledningsnettet. Målet er å opprettholde en god

Detaljer

DAGBOK BACHELOROPPGAVE

DAGBOK BACHELOROPPGAVE DAGBOK BACHELOROPPGAVE 1. Uke 3 - Mandag. H5, møte med Lars ang. oppg. Fikk et kontor jeg kunne bruke når jeg ønsker. Bestilte kopi av de aktuelle prosjektene av Ester. Startet med å skrive prosjektplan

Detaljer

Bok 2 Generelle konkurranseregler og forretningsrutiner

Bok 2 Generelle konkurranseregler og forretningsrutiner Side 1 av 7 Bok 2 Generelle konkurranseregler og forretningsrutiner Side 2 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONKURRANSEREGLER... 3 1.1 GENERELT... 3 1.2 TILBUDET... 3 1.3 FORBEHOLD... 3 1.4 ALTERNATIVE TILBUD...

Detaljer

NoDig-løsninger. Agenda. Metoder for renovering av VA-ledninger. Krav til forundersøkelser. Hva skjer i NoDig-bransjen for tiden?

NoDig-løsninger. Agenda. Metoder for renovering av VA-ledninger. Krav til forundersøkelser. Hva skjer i NoDig-bransjen for tiden? 1 2 Agenda Krav til forundersøkelser De mest sentrale stikkord Hva skjer i NoDig-bransjen for tiden? Litt om trender og utvikling Spørsmål og kommentarer! 3 Inndeling av metoder 1) Renovering: Strukturelle

Detaljer

Rehabilitering/ fornying av ledninger ved NoDig metoder

Rehabilitering/ fornying av ledninger ved NoDig metoder VA-dagene på Vestlandet 2015 10. september 2015 Rehabilitering/ fornying av ledninger ved NoDig metoder Trym Trovik siv.ing Prosjekt/ byggeleder Vann- og avløpsetaten i Bergen kommune Fornying av ledninger

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. De generelle kravene i 5, tildelingsevaluering og uklart konkurransegrunnlag.

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. De generelle kravene i 5, tildelingsevaluering og uklart konkurransegrunnlag. Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: De generelle kravene i 5, tildelingsevaluering og uklart konkurransegrunnlag. Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av

Detaljer

RENOVERING AV AVLØPSLEDNINGER OG RENOVERNIG AV GRENPUNKT

RENOVERING AV AVLØPSLEDNINGER OG RENOVERNIG AV GRENPUNKT RENOVERING AV AVLØPSLEDNINGER OG RENOVERNIG AV GRENPUNKT AV TOR TØRNES Oslo 13.02.2008 1 STRØMPER 2 HATTER 3 GRAVEFRIE METODER FOR RENOVERING AV AVLØPSLEDNINGER PE-INNFØRING I EKS. RØR STRØMPEINSTALLASJON

Detaljer

8. RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I MODUM KOMMUNE Juli 2003 (rev. juni 2011 og sist i K-sak 46/14)

8. RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I MODUM KOMMUNE Juli 2003 (rev. juni 2011 og sist i K-sak 46/14) 8. RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I MODUM KOMMUNE Juli 2003 (rev. juni 2011 og sist i K-sak 46/14) Modum kommune er med i innkjøpssamarbeidet BTV (Buskerud, Vestfold, Telemark). Alle rammeavtaler i dette samarbeidet

Detaljer

Fornyelse av ledningsnettet. Systematisk tilnærming valg av metoder og løsninger. Erfaring fra Bærum. Frode Berteig Vann og avløp Plan og avløp

Fornyelse av ledningsnettet. Systematisk tilnærming valg av metoder og løsninger. Erfaring fra Bærum. Frode Berteig Vann og avløp Plan og avløp Fornyelse av ledningsnettet. Systematisk tilnærming valg av metoder og løsninger hvordan fastlegge tilstand /kvalitet på eksisterende ledningsnett valg av aktuelle metoder og løsninger oppgraving eller

Detaljer

Anlegg. Drift. Kontroll

Anlegg. Drift. Kontroll Anlegg Drift Kontroll BEDRIFTEN Etablert: 1973 Lokalisering: Ansatte: Lokaler: Eikelandsosen i Fusa Kommune 8 personer Egne lokaler på 3.400 m2 tomt 234 m2 kontor 886 m2 verksted/lager 360 m2 lagerhall

Detaljer

KVALITETSPLAN RAMMEAVTALE PROSJEKTERING OG RÅDGIVNING VANN, AVLØP OG TILKNYTTEDE FAGDISIPLINER (-18)

KVALITETSPLAN RAMMEAVTALE PROSJEKTERING OG RÅDGIVNING VANN, AVLØP OG TILKNYTTEDE FAGDISIPLINER (-18) Kvalitetsplan VA - mal - DOK.NR.: Cb-1.15 GJELDER FRA: 30.08.2013 REV.NR.: 1.00 SIDE 1 av 8 KVALITETSPLAN RAMMEAVTALE PROSJEKTERING OG RÅDGIVNING VANN, AVLØP OG TILKNYTTEDE FAGDISIPLINER 2014-16 (-18)

Detaljer

FANTASTISK FORNYING GJØR DEG KLAR TIL EN. AV BYDELEN MORTENSNES Viktig informasjon til deg som bor på Mortensnes!

FANTASTISK FORNYING GJØR DEG KLAR TIL EN. AV BYDELEN MORTENSNES Viktig informasjon til deg som bor på Mortensnes! GJØR DEG KLAR TIL EN FANTASTISK FORNYING AV BYDELEN MORTENSNES Viktig informasjon til deg som bor på Mortensnes! I løpet av de nærmeste årene skal Mortensnes få nye vannrør, kloakk rør, dreneringsrør,

Detaljer

Veileder 3.2 Arbeidsdeling ved anskaffelsesprosesser over nasjonal terskelverdi

Veileder 3.2 Arbeidsdeling ved anskaffelsesprosesser over nasjonal terskelverdi Veileder 3.2 Arbeidsdeling ved anskaffelsesprosesser over nasjonal terskelverdi Dato: 10.07.2015 Ansvarlig enhet: Avdeling for økonomi Id: Sist endret av: Merethe Berger Håkonsen Dato: 10.07.2015 Erstatter:

Detaljer

Følgende tekniske anlegg er medtatt i prosjekteringsoppdraget og skal vurderes:

Følgende tekniske anlegg er medtatt i prosjekteringsoppdraget og skal vurderes: Følgende tekniske anlegg er medtatt i prosjekteringsoppdraget og skal vurderes: Sanitæranlegg Ventilasjonsanlegg Varmeanlegg: varmepumpe, EL/olje - kjel med vannbåren oppvarming av bygget via radiator-

Detaljer

X, Y og Z Bergen 2015 Over og Under Bakken

X, Y og Z Bergen 2015 Over og Under Bakken X, Y og Z Bergen 2015 Over og Under Bakken Oddbjørn Andersen Vann- og avløpsetaten Prosjektleder sentrumsprosjekter + Representerer Va-etaten i Graveklubben GRAVEKLUBBEN I BERGEN KOORDINERING I GRUNNEN

Detaljer

Metoder for rehabilitering av Vannledninger Bærum erfaringer gjennom 10 år

Metoder for rehabilitering av Vannledninger Bærum erfaringer gjennom 10 år Metoder for rehabilitering av Vannledninger Bærum erfaringer gjennom 10 år - Aktuelle metoder for ulike rørmatrialer - Tilknytning av stikkledninger/anboringer - Hvilke ledningsdimensjoner er mest aktuelle

Detaljer

Hurtigruteterminalen i Bergen

Hurtigruteterminalen i Bergen Hurtigruteterminalen i Bergen Utførelse utbedring av fasade TILBUDSGRUNNLAG GENERALENTREPRISE BOK 0 OPPDRAGSBESKRIVELSE JUNI 2016 Side 1 av 6 Forord Tilbudsgrunnlaget består av: Del 1: Del 2: Konkurransegrunnlag

Detaljer

Prosjekt: Apalvågen avløpsanlegg - Entreprise 1 Grunn-, betong- og ledningsarbeider

Prosjekt: Apalvågen avløpsanlegg - Entreprise 1 Grunn-, betong- og ledningsarbeider 1. Orientering Ved prissetting av de spesifiserte poster i tilbudet skal alle forhold nevnt i etterfølgende punkter være tatt hensyn til. 1.1 Prosjektets art og omfang FjellVAR as skal overføre avløpsvann

Detaljer

Planlegging og prosjektering av rehabiliteringsprosjekter Norsk Vannforening 13.02.2008

Planlegging og prosjektering av rehabiliteringsprosjekter Norsk Vannforening 13.02.2008 Planlegging og prosjektering av rehabiliteringsprosjekter Norsk Vannforening 13.02.2008 Egen bakgrunn Espen Killingmo, avdelingsleder / VA-ingeniør 20 års erfaring fra planlegging, prosjektering og byggeledelse

Detaljer

NO-DIG LØYSINGAR. Jon Sigve Sundnes Avdelingsleder Byentreprenøren. NCC Construction Anlegg Vest - DK Bergen

NO-DIG LØYSINGAR. Jon Sigve Sundnes Avdelingsleder Byentreprenøren. NCC Construction Anlegg Vest - DK Bergen NO-DIG LØYSINGAR Jon Sigve Sundnes Avdelingsleder Byentreprenøren NCC Construction Anlegg Vest - DK Bergen NCC i kortversjon Eit av Nordens leiande entreprenørog eigedomsutviklingsselskap Sverige, Norge,

Detaljer

Sjekkliste for kommunal overtakelse av anlegg se pkt om Gemini VA Rutinesamling Skjema Skjema for registrering av stikkledninger

Sjekkliste for kommunal overtakelse av anlegg se pkt om Gemini VA Rutinesamling Skjema Skjema for registrering av stikkledninger Revisjon nr.0 Utarbeidet av: agk Dato: 11.03.14 Side 1 av 5 1 Hensikt/sammendrag Sikre at alt anlegg som bygges og leveres blir registrert i Gemini VA Sikre god kvalitet på de opplysninger som legges inn

Detaljer

2 Referanser Eier System Nr Navn Lov og forskrift om offentlige anskaffelser Komm. hjemmeside organisasjon

2 Referanser Eier System Nr Navn Lov og forskrift om offentlige anskaffelser Komm. hjemmeside organisasjon Revisjon nr.1 Utarbeidet av: agk Dato: 11.05.13 Side 1 av 6 1 Hensikt/sammendrag Sørge for at gjennomføring i prosjekteringsfasen fram til anleggsstart skjer mest mulig kostnadseffektivt og med god nok

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktsarbeidet) Kontrakt NS 8406:2009 Forenklet

Detaljer

BONDEN I BYGGEFASEN -SUKSESSKRITERIER

BONDEN I BYGGEFASEN -SUKSESSKRITERIER BONDEN I BYGGEFASEN -SUKSESSKRITERIER ENTREPRISEFORM, TILBUDSGRUNNLAG, KONTRAKT OG BYGGEFASE Galleriet i Steinkjer rådhus 26.06.2012 Vegar Brenne rådgiver landbruksbygg 1 Prosess Forprosjekt Strategiarbeid

Detaljer

Internasjonale trender

Internasjonale trender Redaktør kapittel 1, seniorrådgiver Kaja Wendt Internasjonale trender Indikatorrapporten 215 Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, Lysaker, 24. september 215 Internasjonale trender i FoU, BNP og publisering

Detaljer

Internasjonale FoU-trender

Internasjonale FoU-trender Redaktør/seniorrådgiver Kaja Wendt 15-10-2014 Internasjonale FoU-trender Indikatorrapporten 2014 Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, Lysaker, 15. oktober 2014 Internasjonale trender i FoU 1. Fordeling

Detaljer

Oslo Kommune, Utdanningsetaten v/avdeling for skoleanlegg KONKURRANSE- GRUNNLAG. Konkurranse om kjøp av

Oslo Kommune, Utdanningsetaten v/avdeling for skoleanlegg KONKURRANSE- GRUNNLAG. Konkurranse om kjøp av Oslo Kommune, Utdanningsetaten v/avdeling for skoleanlegg KONKURRANSE- GRUNNLAG Konkurranse om kjøp av bistand til saksbehandling og utredning ved avdeling for skoleanlegg 18-UDE-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Rapport om informasjonsforespørsler fra offentlige myndigheter

Rapport om informasjonsforespørsler fra offentlige myndigheter Rapport om sforespørsler fra offentlige myndigheter. juli. desember Apple tar ansvaret for å beskytte svært alvorlig, og vi jobber hardt for å kunne tilby markedets sikreste maskinvare, programvare og

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo kommune Vann- og avløpsetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr./personnr.:. om Utblokking

Detaljer

Lekkasjekontroll i Trondheim Hvordan har vi klart å redusere lekkasjene fra 50 % til 20 % og hvorfor? Lekkasjer og vannkvalitet

Lekkasjekontroll i Trondheim Hvordan har vi klart å redusere lekkasjene fra 50 % til 20 % og hvorfor? Lekkasjer og vannkvalitet Lekkasjekontroll i Trondheim Hvordan har vi klart å redusere lekkasjene fra 50 % til 20 % og hvorfor? Lekkasjer og vannkvalitet Av Odd Atle Tveit Odd Atle Tveit er sivilingeniør ansatt i Trondheim kommune

Detaljer

Trådløst nett Andenes skole

Trådløst nett Andenes skole Tilbudsinnbydelse Trådløst nett Andenes skole Åpen anbudskonkurranse Etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I November 2016 Andøy kommune INNHOLD 1. OM ANSKAFFELSEN 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

Alstahaug kommune. Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og Mannskap. for levering til Alstahaug kommune. Saksnummer:14/1207

Alstahaug kommune. Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og Mannskap. for levering til Alstahaug kommune. Saksnummer:14/1207 Alstahaug kommune Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og Mannskap. for levering til Alstahaug kommune Saksnummer:14/1207 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver...

Detaljer

1.1 Stedsangivelse Anleggsstedet ligger på bydel Nordre Aker.

1.1 Stedsangivelse Anleggsstedet ligger på bydel Nordre Aker. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Prosjektorientering 1.0 Hensikt Vann- og avløpsetaten i Oslo har som

Detaljer

Alta kommune Kommunalteknisk avdeling v/per Ole Israelsen E-post: per.israelsen@alta.kommune.no

Alta kommune Kommunalteknisk avdeling v/per Ole Israelsen E-post: per.israelsen@alta.kommune.no Alta kommune Kommunalteknisk avdeling v/per Ole Israelsen E-post: per.israelsen@alta.kommune.no SPILLVANNSLEDNING UT AV ALTA SENTRUM. ANBUDSINNSTILLING STYRT BORING 1. Anbudsutsendelse Anbudsgrunnlaget

Detaljer

GENERELLE KONKURRANSEREGLER OG FORRETNINGSRUTINER

GENERELLE KONKURRANSEREGLER OG FORRETNINGSRUTINER Bok 2: Generelle konkurranseregler og forretningsrutiner Side 1 av 7 Tromsø kommune Bok 2: GENERELLE KONKURRANSEREGLER OG FORRETNINGSRUTINER Bok 2: Generelle konkurranseregler og forretningsrutiner Side

Detaljer

Anskaffelsesreglement

Anskaffelsesreglement Anskaffelsesreglement for Hole kommune Juni 2007 Utarbeidet iht Lov og forskrift om offentlige anskaffelser Vedtatt i kommunestyret 25 juni 2007 Innhold 1. Generelt om innkjøp... 2 1.1 Formål, virkeområde

Detaljer

KOFA-2013-31. Klagenemnda for offentlige anskaffelser DATO: 2013-05-13 DOKNR/PUBLISERT: KOFA-2013-31

KOFA-2013-31. Klagenemnda for offentlige anskaffelser DATO: 2013-05-13 DOKNR/PUBLISERT: KOFA-2013-31 KOFA-2013-31 INSTANS: DATO: 2013-05-13 DOKNR/PUBLISERT: KOFA-2013-31 STIKKORD: SAMMENDRAG: SAKSGANG: Sak nr 2013/31. PARTER: FORFATTER: Klagenemnda for offentlige anskaffelser Tildelingsevaluering, evalueringsmodeller.

Detaljer

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTE Vann- og avløpsanlegg Hommersåk - Ims

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTE Vann- og avløpsanlegg Hommersåk - Ims VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTE Vann- og avløpsanlegg Hommersåk - Ims Disse deltar på møtet fra Sandnes kommune: Monica N. Nesse, forurensningsmyndighet og myndighetsutøvelse E-post: monica.nesse@sandnes.kommune.no,

Detaljer

Konkurransegrunnlag RAMMEAVTALE

Konkurransegrunnlag RAMMEAVTALE Østre Toten kommune RAMMEAVTALE Innleie maskiner, utstyr og personell for arbeid på det kommunale vann- og avløpsnettet Vedlegg B Arbeidsomfang 2012-09-17 Oppdragsnr.: 5123545 Innhold 1 Generell beskrivelse

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/130 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2008/130 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING 2.0 GENERELT OM TILBUDET 2.1 Kunngjøring 2.2 Kontaktpersoner i anskaffelsesprosessen 2.3

Detaljer

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAG

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av tankbil til Strand kommune brannvesen Tilbudsfrist: 16.03.2016 kl.12.00 Arkivsaksnr.16/316 Konkurransegrunnlag Tankbil side 1 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

SMART LEDNINGSFORNYELSE

SMART LEDNINGSFORNYELSE SMART LEDNINGSFORNYELSE PRESENTASJON AV NY NORSK VANN RAPPORT VA-KONFERANSE 2017 DRIFTSASSISTANSEN MØRE OG ROMSDAL 10. MAI 2017 KL 15:30 HILDE NYSTOG AAS 2017-05-20 1 Formålet med rapporten Vekke interesse

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo kommune v/vann- og avløpsetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Ullern Bru, kryssing av T-bane Anskaffelse

Detaljer

INNHENTING AV TILBUD PÅ INNLEIE AV ANLEGGSMASKINER OG LASTEBILER FOR ÅR 2015 FOR SEL KOMMUNE.

INNHENTING AV TILBUD PÅ INNLEIE AV ANLEGGSMASKINER OG LASTEBILER FOR ÅR 2015 FOR SEL KOMMUNE. INNHENTING AV TILBUD PÅ INNLEIE AV ANLEGGSMASKINER OG LASTEBILER FOR ÅR 2015 FOR SEL KOMMUNE. Sel Kommune v/ teknisk drift ønsker tilbud på innleie av følgende maskiner: Gravemaskiner, belte Gravemaskiner,

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Tilbud på Masseleveranser og transporttjenester for sesongen 2014. for levering til. Vefsn kommune.

Konkurransegrunnlag. Tilbud på Masseleveranser og transporttjenester for sesongen 2014. for levering til. Vefsn kommune. Konkurransegrunnlag Tilbud på Masseleveranser og transporttjenester for sesongen 2014 for levering til Vefsn kommune Saksnummer:14/716 1 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver...

Detaljer

Mengdeoppsett SP-ledning Biskopbekken

Mengdeoppsett SP-ledning Biskopbekken Kommunalteknisk avdeling Mengdeoppsett SP-ledning Biskopbekken 16.03.2017 Alle arbeider skal utføres iht ØRLAND kommunes krav til og ledningsanlegg. Alle grave og rørleggerarbeider skal utføres etter NS3420

Detaljer

(13) Grøftefrie løsninger. NoDig.

(13) Grøftefrie løsninger. NoDig. (13) Grøftefrie løsninger. NoDig. Bruk av NoDig-metoder for å redusere graveomfang og anleggsvarighet Magnar Sekse, VA-etaten - Bergen kommune Infrastrukturdagene 2010, 11.febr.ms 1 Hva kjennetegner NoDig-løsninger.

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av nye vann- og avløpsledninger, samt kabler for strøm og tele i Gran kommune. Klagenemnda fant

Detaljer

BJUGN KOMMUNE. VA- anlegg Seterfjæra Generell del og HMS-egenerklæring. BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift Anbudsgrunnlag VA- anlegg Seterfjæra 2017

BJUGN KOMMUNE. VA- anlegg Seterfjæra Generell del og HMS-egenerklæring. BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift Anbudsgrunnlag VA- anlegg Seterfjæra 2017 BJUGN KOMMUNE VA- anlegg Seterfjæra 2017 Generell del og HMS-egenerklæring Bjugn Kommune Rådhuset 7160 Bjugn 1.0 ANBUDSINNBYDELSE Bjugn kommune innbyr med dette til anbudskonkurranse for utførelse av VA

Detaljer

TRØNDERSK ANLEGGSKONFERANSE 1.12.2010

TRØNDERSK ANLEGGSKONFERANSE 1.12.2010 TRØNDERSK ANLEGGSKONFERANSE 1.12.2010 Prosjektgjennomføring Offentlige anskaffelser Anbudsregler Entrepriseformer Kontrakter Byggherreforskriften Universell utforming Miljø 1 PROSJEKTGJENNOMFØRING 2 PÅVIRKNINGSMULIGHETER

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Tildelingsevaluering Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for sanering av et VA-anlegg i Stange kommune. Klagenemnda kom til at innklagedes

Detaljer

OPPDRAGSBESKRIVELSE / ORIENTERING OM PROSJKETET

OPPDRAGSBESKRIVELSE / ORIENTERING OM PROSJKETET Stavanger eiendom Del 2 OPPDRAGSBESKRIVELSE / ORIENTERING OM PROSJKETET Oddahagen 13 9 utleieboliger Prosjektnr: 391214400001 Jan 2016 Godkjent dato: 18.6.2012 2 oddahagen 13 - oppdragsbeskrivelse Stavanger

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO HBE-09/4426-1 K23 &18 23434/09 27.04.2009. Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO HBE-09/4426-1 K23 &18 23434/09 27.04.2009. Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksfremlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO HBE-09/4426-1 K23 &18 23434/09 27.04.2009 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for miljø og utbygging

Detaljer

Klagenenmda for offentlige anskaffelser

Klagenenmda for offentlige anskaffelser Klagenenmda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for sanering av vann- og avløpsrør. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriftens 11-11 (1) bokstav f

Detaljer

BJUGN KOMMUNE. VA Myran. Generell del og HMS-egenerklæring. BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift Anbudsgrunnlag VA Myran 2015

BJUGN KOMMUNE. VA Myran. Generell del og HMS-egenerklæring. BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift Anbudsgrunnlag VA Myran 2015 BJUGN KOMMUNE VA Myran Generell del og HMS-egenerklæring Bjugn Kommune Rådhuset 7160 Bjugn 1.0 ANBUDSINNBYDELSE Bjugn kommune innbyr med dette til anbudskonkurranse for utførelse av VA anlegg på Myran.

Detaljer

Resultater fra PISA 2009. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo

Resultater fra PISA 2009. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo Resultater fra PISA 2009 Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo Deltakelse PISA 2009 Internasjonalt: - 65 land - 34 OECD-land Nasjonalt: - 197 skoler - Omtrent 4700 elever PISA (Programme for International

Detaljer

Månedsrapport pr 20. oktober Bygge- og anleggsarbeider Vikersund sentrum nord

Månedsrapport pr 20. oktober Bygge- og anleggsarbeider Vikersund sentrum nord Rapport nr. 2 til byggekomitemøte 13.11.2017 Månedsrapport pr 20. oktober 2017 Bygge- og anleggsarbeider Vikersund sentrum nord Tittel : Utførelse av bygge- og anleggsarbeider Vikersund sentrum nord Antall

Detaljer

LØTEN KOMMUNE. Tilbudsgrunnlag for Levering av reservestrømsaggregat Løten Helsetun

LØTEN KOMMUNE. Tilbudsgrunnlag for Levering av reservestrømsaggregat Løten Helsetun LØTEN KOMMUNE Tilbudsgrunnlag for Levering av reservestrømsaggregat Løten Helsetun 1 1 Innhold LØTEN KOMMUNE... 1 1 Innhold... 2 2 Tilbudsinnbydelse... 3 3 Adresseliste... 4 4 Orientering om Arbeidet og

Detaljer

TILBUDSINVITASJON. Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I. (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten prekvalifisering.

TILBUDSINVITASJON. Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I. (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten prekvalifisering. TILBUDSINVITASJON Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten prekvalifisering.) for anskaffelse av nettsider for Krødsherad kommune Tilbudsfrist:

Detaljer

TILBUDSSKJEMA 1. TILBUDSSAMMENDRAG

TILBUDSSKJEMA 1. TILBUDSSAMMENDRAG TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema fylles ut og vedlegges tilbudet som eget dokument slik det er besevet i Konkurransegrunnlagets del I pkt. 2.1.1. 1. TILBUDSSAMMENDRAG Undertegnede firma påtar seg herved å utføre

Detaljer

Resultater PISA desember 2016 Marit Kjærnsli Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS)

Resultater PISA desember 2016 Marit Kjærnsli Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) Resultater PISA 2015 6. desember 2016 Marit Kjærnsli Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) Hovedfunn Norske elever presterer bedre enn OECDgjennomsnittet i alle tre fagområder for første

Detaljer

Ytelsesspesifikasjon for byggeleder for prosjekt Vågsøy, utbedring antennefeste/-brakett Forsvarsbygg Utvikling Vest

Ytelsesspesifikasjon for byggeleder for prosjekt Vågsøy, utbedring antennefeste/-brakett Forsvarsbygg Utvikling Vest YTELSESSPESIFIKASJON FOR BYGGELEDER - BL 1. GENERELT 1.1 Være SHA-koordinator for utførelse (KU) iht. byggherreforskriften Det vil bli tt egen KU avtale. 1.2 Utarbeide kvalitetsplan for egne arbeider 1.3

Detaljer

Bok 3. Bok 3 Vederlag Ole Richters gate 45 Totalentreprise. Prisskjema Åpen anbudskonkurranse for byggeprosjekt

Bok 3. Bok 3 Vederlag Ole Richters gate 45 Totalentreprise. Prisskjema Åpen anbudskonkurranse for byggeprosjekt 06.06.2014 Bok 3 425914 Ole Richters gate 45 Totalentreprise Prisskjema INNHOLDSFORTEGNELSE Bok 3 Vederlag Åpen anbudskonkurranse for byggeprosjekt Innholdsfortegnelse 1 PRISSAMMENDRAG... 4 A. BYGG:...

Detaljer

Evje og Hornnes kommune

Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Innkjøpsreglement Vedtatt i kommunestyret 11.06.10 FORMÅL OG OMFANG Formålet med reglementet er å sikre at alle anskaffelser til Evje og Hornnes kommune utføres i henhold til gjeldende

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse. etter forskriftens del I og del II (under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester)

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse. etter forskriftens del I og del II (under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester) KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del II (under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester) Nybygg og rehabilitering, Raveien 366 Sandefjord kommune INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

KONGSBERG KOMMUNALE EIENDOM KF -en profesjonell eiendomsforvalter som sikrer kommunens verdier TJENESTEKONTRAKT. Tilstandsanalyser

KONGSBERG KOMMUNALE EIENDOM KF -en profesjonell eiendomsforvalter som sikrer kommunens verdier TJENESTEKONTRAKT. Tilstandsanalyser -en profesjonell eiendomsforvalter som sikrer kommunens verdier KONKURRANSEGRUNNLAG TJENESTEKONTRAKT Tilstandsanalyser Som del av konkurransegrunnlaget inngår følgende: Vedlegg 1: Kravspesifikasjon/ Tilbudsskjema

Detaljer

Konkurransegrunnlag for anskaffelse av. Byggherreombud/byggeleder for ODMS

Konkurransegrunnlag for anskaffelse av. Byggherreombud/byggeleder for ODMS Konkurransegrunnlag for anskaffelse av Byggherreombud/byggeleder for ODMS Saksnummer: 2012/52. 1 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver... 3 1.2 Oppdragsgivers kontaktperson...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Plankomitéen har møte i Eiendomsavdelingen. 28.02.2008 kl. 1800

MØTEINNKALLING. Plankomitéen har møte i Eiendomsavdelingen. 28.02.2008 kl. 1800 MØTEINNKALLING Plankomitéen har møte i Eiendomsavdelingen 28.02.2008 kl. 1800 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksliste: Utv.sak nr3/08

Detaljer

I konkurransegrunnlagets punkt 1.2 var det oppstilt følgende tildelingskriterier:

I konkurransegrunnlagets punkt 1.2 var det oppstilt følgende tildelingskriterier: Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomforte en åpen anbudskonkurranse for prosjektering av nytt bibliotek i Grimstad. Klagenemnda kom til at valgte leverandørs tilbud skulle vært avvist

Detaljer

Offentlige anskaffelser - frivillig innleveringsoppgave

Offentlige anskaffelser - frivillig innleveringsoppgave Offentlige anskaffelser - frivillig innleveringsoppgave Lov om offentlige anskaffelser (heretter kalt LOA) og Forskrift om offentlige anskaffelser (heretter kalt FOA) kommer til anvendelse i denne saken.

Detaljer

Byggekostnadsprogrammet. Hvordan unngå prosjekteringsfeil RESULTATER

Byggekostnadsprogrammet. Hvordan unngå prosjekteringsfeil RESULTATER Byggekostnadsprogrammet Hvordan unngå prosjekteringsfeil RESULTATER Kvalitetssjef Endre Grimsmo COWI AS 1 Målsetting Prosjektets mål er å kartlegge årsaker til prosjekteringsfeil i forskjellige typer prosjekter,

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del 1

Konkurransegrunnlag Del 1 Konkurransegrunnlag Del 1 Bilde settes evt. inn her Jordet skole. Nytt tak, vinduer og dører. Larvik kommune, Eiendom - dato Larvik kommune, Eiendom Side 2 av 7 1. Anskaffelsens formål og omfang Det forespørres

Detaljer

3. KONKURRANSER HVOR DET IKKE ER POTENSIELLE KONSERNINTERNE LEVERANDØRER

3. KONKURRANSER HVOR DET IKKE ER POTENSIELLE KONSERNINTERNE LEVERANDØRER INSTRUKS FOR KONKURRANSEUTSETTING HOS BIR AS OG DATTERSELSKAP AV BIR AS SOM MED ENERETT UTFØRER LOVPÅLAGTE OPPGAVER 1. INSTRUKSEN GJELDER FOR Denne instruks for konkurranseutsetting gjelder for alle anskaffelser

Detaljer

Protokoll i sak 854/2016. for. Boligtvistnemnda

Protokoll i sak 854/2016. for. Boligtvistnemnda Protokoll i sak 854/2016 for Boligtvistnemnda 11.11.2016 Saken gjelder: Reklamasjon på manglende tilbakeslagsventil og trykktank samt innbetaling av tilknytningsavgifter for kommunalt vann og avløp. -----------------------------------------------------------------

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av toalettanlegg for Tønsberg kommune Åpen anbudskonkurranse

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av toalettanlegg for Tønsberg kommune Åpen anbudskonkurranse KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av toalettanlegg for Tønsberg kommune Åpen anbudskonkurranse INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING 2.0 GENERELT OM TILBUDET 2.1 Kunngjøring 2.2 Kontaktpersoner i anskaffelsesprosessen

Detaljer

Klagenemndas avgjørelse 3. april 2006 i sak 2005/87. Alf Brekken & Sønner AS. Klagenemndas medlemmer: Kai Krüger, Inger Roll-Matthiesen, Siri Teigum.

Klagenemndas avgjørelse 3. april 2006 i sak 2005/87. Alf Brekken & Sønner AS. Klagenemndas medlemmer: Kai Krüger, Inger Roll-Matthiesen, Siri Teigum. Innklagede gjennomførte en begrenset anbudskonkurranse for utbygging av Sørarnøy havn. Fjerning av større steiner i mudremassene skulle prises separat, men det var ikke opplyst hvordan prisen skulle oppgis,

Detaljer

Godkjenning av tiltaksplan etter kapittel 2 i forurensningsforskriften, gnr 37 bnr 134, Tretjønnveien 2.

Godkjenning av tiltaksplan etter kapittel 2 i forurensningsforskriften, gnr 37 bnr 134, Tretjønnveien 2. TEKNISK By- og samfunnsenheten Kristiansand kommune, Bygg og eiendomsavdelingen Postboks 417 Lund 4604 KRISTIANSAND S Att.: Kristiansand Eiendom, Morten Stensrud Vår ref.: 201403530-2 (Bes oppgitt ved

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Arve Rosvold Alver, Magni Elsheim og Morten Goller. Tildelingsevaluering, evalueringsmodeller

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Arve Rosvold Alver, Magni Elsheim og Morten Goller. Tildelingsevaluering, evalueringsmodeller Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av overvannshåndtering. Klagenemnda kom til at innklagede ikke hadde brutt de grunnleggende

Detaljer

Totalentreprisekontrakt baser på NS 3431 Vannforsyning og trykkavløpssystem for helårsdrift for fritidsboliger i Østre og Vestre FARATANGEN

Totalentreprisekontrakt baser på NS 3431 Vannforsyning og trykkavløpssystem for helårsdrift for fritidsboliger i Østre og Vestre FARATANGEN Totalentreprisekontrakt baser på NS 3431 Vannforsyning og trykkavløpssystem for helårsdrift for fritidsboliger i Østre og Vestre FARATANGEN Avtaledokument (Basert på NS 3431, 2. Utgave september 1994 med

Detaljer

Langøyåsen Barnehage

Langøyåsen Barnehage Fredrikstad kommune, Teknisk drift, Bygg og Eiendom Postboks 1405 1602 Fredrikstad Langøyåsen Barnehage TILBUDSKONKURRANSE - ANSKAFFELSE AV INTERIØRARKITEKT FREDRIKSTAD KOMMUNE TD, Bygg og Eiendomsavdelingen,

Detaljer

PROSJEKTERINGSHÅNDBOKA

PROSJEKTERINGSHÅNDBOKA Kontraktsbestemmelser for prosjektering Fyll inn prosjektnummer og navn Fyll inn kontraktsnummer og navn Dato:XXXXX PROSJEKTERINGSHÅNDBOKA HAMMERFEST KOMMUE V/TEKNISK DRIFT GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSLEDER (YT-PGL)

YTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSLEDER (YT-PGL) YTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSLEDER (YT-PGL) INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 2 2 HOVEDOPPGAVE... 2 3 YTELSER I SAMTLIGE PROSJEKTFASER... 2 3.1 Administrative forhold... 2 3.2 Fremdrift... 3

Detaljer

Ørsvika høgdebasseng TILBUD. SUNNDAL KOMMUNE Kommunalteknisk tjeneste INNHOLDSOVERSIKT :

Ørsvika høgdebasseng TILBUD. SUNNDAL KOMMUNE Kommunalteknisk tjeneste INNHOLDSOVERSIKT : SUNNDAL KOMMUNE Kommunalteknisk tjeneste TILBUD Ørsvika høgdebasseng INNHOLDSOVEIKT : 1) Tegningsliste 2) Tilbudsdokumentene 3) Orientering om arbeidene 4) Kontraktsbestemmelser 5) Alminnelige bestemmelser

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV Bredbåndslinjer 71-2010 Oslo Kommune Vann- og avløpsetaten Mai 2010 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oslo kommune v/ Vann- og avløpsetaten, heretter

Detaljer

KF Stor-Elvdal kommuneskoger KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandlinger. Drift av Tanfetten Nord grustak i Stor-Elvdal kommune.

KF Stor-Elvdal kommuneskoger KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandlinger. Drift av Tanfetten Nord grustak i Stor-Elvdal kommune. KF Stor-Elvdal kommuneskoger KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandlinger Drift av Tanfetten Nord grustak i Stor-Elvdal kommune. Tanfetten Nord grustak Tilbudsfrist: 18. Oktober 2016 kl.12.00 Tilbudsåpning:

Detaljer

Undertegnede tilbyr å utføre følgende arbeider/leveranser som beskrevet i tilbudsdokumentene med tilhørende tegninger for:

Undertegnede tilbyr å utføre følgende arbeider/leveranser som beskrevet i tilbudsdokumentene med tilhørende tegninger for: Side 1 TILBUDSSKJEMA 1 TILBUDSSAMMENDRAG Bok 1 inneholder tilbudsskjema, krav til opplysninger om tilbyder, teknisk beskrivelse m.v., og skal sees i sammenheng med Bok 0 og tegningene. Undertegnede tilbyr

Detaljer

1 Anskaffelsens formål og omfang. 2 Krav til leverandør. Bilag 1 Beskrivelse av Bistanden. 2.1 Rådgivning i anskaffelsesprosessen

1 Anskaffelsens formål og omfang. 2 Krav til leverandør. Bilag 1 Beskrivelse av Bistanden. 2.1 Rådgivning i anskaffelsesprosessen Bilag 1 Beskrivelse av Bistanden 1 Anskaffelsens formål og omfang Oppdragsgiver har behov for å inngå en rammeavtale for kjøp av bistand fra godt kvalifiserte konsulenter for å bistå Fiskeridirektoratet

Detaljer

Follo distriktsrevisjon. Byggeprosjektet Enebakk ungdomsskole

Follo distriktsrevisjon. Byggeprosjektet Enebakk ungdomsskole Follo distriktsrevisjon Byggeprosjektet Enebakk ungdomsskole 29. mars 2006 Innholdsoversikt. FORORD... 2 1. SAMMENDRAG... 3 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER... 4 3. METODISK OPPLEGG... 4 4. PROSJEKTETS RAMME....

Detaljer

Hastigheter for bobil og campingvogn i Europa

Hastigheter for bobil og campingvogn i Europa Hastigheter for bobil og campingvogn i Europa v/tore Steinar Pettersen, Norsk Bobilforening - pr. 19. januar 2014. Forbehold om feil eller endringer. (diverse internettkilder). REGLER pr. juli 2013 Det

Detaljer

Levanger kommune. Sjøgata 42 A. Tilbudsunderlag bok

Levanger kommune. Sjøgata 42 A. Tilbudsunderlag bok Levanger kommune Sjøgata 42 A Tilbudsunderlag bok 0 19.02.15 Tilbudsinnbydelse Bok 0 1 Tilbudsforespørsel Totalentreprise 1.1 Konkurranseform Levanger kommune, Enhet for bygg- og eiendom, som oppdragsgiver

Detaljer

Rapport om utlevering av informasjon til myndighetene

Rapport om utlevering av informasjon til myndighetene Rapport om utlevering av informasjon til myndighetene. januar. juni Det er svært viktig for Apple å beskytte dine data, og vi jobber hardt for å kunne tilby markedets sikreste maskinvare, programvare og

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OPPFØLGINGSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I BODØ KOMMUNE 2007 FORORD Med bakgrunn i resultatene som framkom av forvaltningsrevisjonsrapport om offentlige anskaffelser 2006

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder påstand om ulovlig direkte anskaffelse av grave- og rørleggertjenester i forbindelse med rehabilitering av vei, vann og avløp i Skolevegen på Jevnaker.

Detaljer

BYGGHERRENS SHA-PLAN

BYGGHERRENS SHA-PLAN BYGGHERRENS SHA-PLAN PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ PROSJEKT: LEDNINGSANLEGG ODALEN - HAVERÅSEN TILTAKSHAVER: FROGN KOMMUNE DATO : 30.05.14 REVISJON : : INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Organisasjonsplan...

Detaljer

ANLEGGSBIDRAGSMODELLEN PROSEDYREBESKRIVELSE

ANLEGGSBIDRAGSMODELLEN PROSEDYREBESKRIVELSE ANLEGGSBIDRAGSMODELLEN PROSEDYREBESKRIVELSE Veiledning for utbyggere, entreprenører/ leverandører som viser prosessen for etablering og gjennomføring av utbyggingsavtale med bruk av anleggsbidragsmodellen.

Detaljer

Oslo kommune Vann og avløpsetaten. Vedlegg 1: Kravspesifikasjon. Ljanselva Prinsdal gravefri rehab

Oslo kommune Vann og avløpsetaten. Vedlegg 1: Kravspesifikasjon. Ljanselva Prinsdal gravefri rehab Vedlegg 1: Kravspesifikasjon Ljanselva Prinsdal gravefri rehab Prosjektnummer i ISY: 11400303 Prosjektnummer i 360: 17 65 Forespørsel nr. 27/2017 1 Innhold 1.1 Prosjektorientering Bakgrunn Stedsangivelse

Detaljer

Forhandlinger ved offentlige anskaffelser

Forhandlinger ved offentlige anskaffelser Forhandlinger ved offentlige anskaffelser Thomas G. Naalsund Bygg- og anleggsanskaffelser, 16. oktober 2014 Introduksjon Dagens temaer 3 Generelt om forhandlingsadgang ved offentlige anskaffelser Grensen

Detaljer