Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Gang og sykkelveg langs E136 fra Rise bru til Lesjaverk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Gang og sykkelveg langs E136 fra Rise bru til Lesjaverk"

Transkript

1 Konkurransegrunnlag Prosjekt: Gang og sykkelveg langs E136 fra Rise bru til Lesjaverk Mars 2012 Rev

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Side A1 Innbydelse til tilbudskonkurranse A1-1 A2 Avtaledokument A2-1 A3 Orientering A3-1 A3-3 B Tilbudsregler B 1 C Kontraktsbestemmelser C 1 D1 Spesielle tilbudsregler D1-1 D1-2 D2 Spesielle kontraktsbestemmelser D2-1 D2-8 E Beskrivelse og mengdefortegnelse Gs-veg langs E136 fra Rise bru til Lesjaverk E1-E43, F G Referanser, HMS - egenerklæring Tabell for oppføring av referanseprosjekt F 1 HMS egenerklæring F 2 Tilbudsopplysninger, pris- og tilbudsskjema Tilbudsopplysninger G 1 Prisskjema for mannskap og maskiner G 2 G 4 Tilbudsskjema G 5 G6 VEDLEGG:

3 A1-1 A1 INNBYDELSE TIL TILBUDSKONKURRANSE Kontraktsarbeid: Lesja kommune ønsker tilbud fra entreprenører med det faglige, tekniske og økonomiske grunnlag som er nødvendig for oppfylling av kontrakten. Videre kreves erfaring fra tilsvarende arbeider, for utførelse av ovennevnte kontraktsarbeid i henhold til konkurransegrunnlaget. Tilbudskonferanse vil finne sted: fredag kl med møtested kommunehuset i Lesja. Det vil bli vist bilder og 3D-modell fra traséen for gang og sykkelvegen. Det foretas ingen befaring ute i marka på grunn av stor trafikk langs E136 og vanskelig adkomst / parkering. Bildene gir et bedre inntrykk av forholdene. Entreprenøren oppfordres til å foreta en egen befaring etter møtet. Tilbudsfrist utløper: fredag kl Innlevering til Lesja kommune med innleveringssted (kontoradresse): ViaNova Lillehammer A/S, Storgata 64 A, LILLEHAMMER Postadressen er: Storgata 64 A, 2609 LILLEHAMMER Tilbudsåpning skjer umiddelbart etter fristen. Tilbyderne kan være tilstede under åpningen. Tilbyders navn og tilbyders totalsum gjøres kjent. Henvendelser og spørsmål vedrørende konkurransegrunnlaget rettes til: ViaNova Lillehammer A/S ved: Trond Holmestad, mob: eller Lesja kommune ved Johan Lyftingsmo tlf: mob: Tilbudet leveres i en nøytral konvolutt merket Tilbud GS-veg langs E136,fra Rise bru til Lesjaverk Øvrig utlevert materiale kan beholdes. Tilbud per faks eller mail aksepteres ikke. Tilbudet skal inneholde: 1 eksemplar av konkurransegrunnlaget med utfylt kapittel E Tilbudsskjema under kap. G skal være datert og underskrevet. Forpliktende tilbudsbrev med eventuelle forbehold eller avvik i forhold til konkurransegrunnlaget. Vedlegg Det tilbud som anses økonomisk mest fordelaktig for byggherren, vil bli valgt. Det vises til utfyllende bestemmelser i konkurransegrunnlagets kap. D1. Vedståelsesfristen utløper den: Krav om vedlegg til tilbudet framkommer av kapittel D1. Dersom disse vedleggene mangler, eller tilbudet ellers ikke er tilfredsstillende utfylt, kan byggherren avvise tilbudet. Byggherren tar forbehold om tilføring av nødvendige bevilgninger og at offentlig godkjenning for prosjektet blir gitt. Dersom så ikke skjer, vil utbygging bli utsatt eller ikke igangsatt. ViaNova Lillehammer, Undertegning

4 A2 AVTALEDOKUMENT A2-1 Mellom Lesja kommune... som byggherre foretaksnr... og... som entreprenør foretaksnr.... er inngått følgende avtale: 1. Entreprenøren påtar seg å levere i samsvar med sitt tilbud av... med endringer som går frem av pkt Kontraktsarbeidet skal leveres for: Tilbud av kr Korreksjon iflg. pkt.7 " Kontraktsum (ekskl. mv kr 3. Merverdiavgift godtgjøres etter gjeldende bestemmelser. 4. Opplysninger om og betingelser for arbeidet er gitt i konkurransegrunnlaget og de tegninger og dokumenter disse henviser til. 5. Det er fastsatt følgende bindende tidsfrist(er) For overskridelse av frist(er) betaler entreprenøren til byggherren Som en del av denne avtale inngår også vedlegg til avtaledokument i følge vedleggsliste datert Dette avtaledokument med eventuelt vedlegg ifølge pkt. 7 er utferdiget i to eksemplarer, hvorav partene beholder hvert sitt.... den den byggherre entreprenør (Avtaledokumentet utfylles ikke ved innsendelse av tilbud)

5 A3-1 A3 ORIENTERING 1. Prosjektets art og omfang Det skal bygges GS-veg fra Rise bru til Lesjaverk. Se orienterende mengder i tabell under. Vegen legges med 3 meter skille til E136 hele vegen. Det skal bygges 2 natursteinsmurer på innsiden av GS-vegen for å unngå innløsning av bolig / hytte. Enkelte avkjørsler samles til felles avkjørsler ved å bruke GS-vegen som felles gs-eg/adkomstveg over korte strekk. Der hvor gs-veg brukes som adkomstveg utvides gs-vegen med 1 meter til 4 meter (3.5 meter asfaltert). Det skal bygges en GS-vegbru i prosjektet, beskrevet i prinsipp på tegning K001. Denne prises som rundsum i kapittel E-8, post Det er 6 velteplasser for tømmer på strekningen. Disse rustes opp etter nærmere avtale med Byggherre. Arbeidene her utføres som timearbeid da omfang av arbeid her er vanskelig å beskrive / prise. Det er satt av en del time-arbeid i kap. G som inngår i kontrakten. Bruken av disse timene avtales nærmere med Byggherre. Prosjektets kontraktsform blir enhetspriskontrakt. Orienterende mengder : Lengde ny GS-veg, ca m Masseflytting av jord/vegetasjonsmasser ca m3 Kummer (20 sandfang + 66 hjelpesluk) ca. 86 stk Forsterkningslag ca m3 Bærelag ca m3 Tonn asfalt ca tonn Traubunn ca m2 Gressetablering ca m2 Skilt, flytting ca. 8 stk Nye skilt ca. 2 stk Natursteinsmurer ca. 350 m2 GS-vegbru over bekk mellom Endresplass og Torsplass 1 stk 2. Tidspunkt for igangsettelse og tidsfrister Arbeidet kan settes i gang når avtale er inngått og garantierklæring og kopi av forsikringsbevis er levert byggherren, men tidligst dersom ikke byggherren tillater tidligere oppstart. Frist for ferdigstillelse er: Fristen kan bli endret ved endret bevilgning, se A Avvik i kontraktens rammebetingelser Hvis myndighetenes bevilgninger tilsier avvik i kontraktens utførelse, skal det forhandles om eventuelle økonomiske konsekvenser. Entreprenøren har ikke rett til å heve kontrakten ved mindre vesentlig endring av bevilgningstakt.

6 A3-2 A3 ORIENTERING 4. Forskudd Det utbetales ikke forskudd. 5. Byggherre og engasjerte rådgivere Byggherren er angitt på side A1- Innbydelse til anbudskonkurranse. Alle henvendelser mellom entreprenøren og byggherrens engasjerte rådgivere skal gå gjennom byggherrens representant, dersom annet ikke er tydelig bestemt. 6. Språkkrav Tilbud med tilhørende dokumenter skal utformes på norsk. Tilsvarende gjelder all formell kommunikasjon under gjennomføring av kontrakten. Det kreves at minst en av arbeidstakerne på det enkelte arbeidslag kan kommunisere slik at vedkommende forstår og kan gjøre seg forstått på norsk i tillegg til eventuelle andre språk hos øvrige medarbeidere på arbeidslaget. Tilsvarende gjelder også for de som utfører arbeid alene på arbeidsstedet. 7. Byggeplassens/ anleggsområdets beliggenhet og adkomstmuligheter E136 går gjennom hele Lesja kommune. Traseen starter etter Rise bru, og ender ved tilkobling til eks. gangvegnett ved Lesjaverk. Traseen er ca. 7 km lang. 8. Andre entrepriser eller byggherrens egne arbeider Arbeid i forbindelse med telekabler og lavspent / høyspent. Eidefoss må flytte en / to høyspentstolper (en med transformator) ved prof og Spesielle forhold 10. Andre forhold Ingen spesielle.

7 A3-3 A3 ORIENTERING 11. Dokumentoversikt Følgende dokumenter utgjør til sammen konkurransegrunnlaget DOKUMENT DATO Antall Vedl. eks. 1 Konkurransegrunnlag Kap A-G Kapitlene A-G kan evt. deles i flere dokumenter Gab-fil med mengder fra kap E 3 Prosesskoden Standard arbeidsbeskrivelse Statens vegvesen, Håndbok 025 Prosesskode 1 Statens vegvesen, Håndbok 026 Prosesskode 2 4 Tegningshefte Tilbudstegninger med datert tegningsliste. Tverrprofiler inkludert, eventuelt som eget hefte Geologisk/ Geoteknisk rapport Det foreligger ingen geoteknisk rapport. 0 6 Vegbygging, Statens vegvesen, håndbok Rekkverk, Statens vegvesen, håndbok Avfallshåndtering, Statens vegvesen, håndbok Arbeidsvarsling, håndbok Norske og internasjonale standarder som det er vist til i tilbudsdokumentene 12 Utlysingsannonsen som gjengitt i DOFFIN / TED databasen 13 Arbeidsvarsling Retningslinjer for Hedmark, Romerike og Oppland Håndbøkene til Statens vegvesen er tilgjengelige på Statens vegvesen sine hjemmesider:

8 B-1 B TILBUDSREGLER Som tilbudsregler gjelder lov om offentlig anskaffelse med forskrift som trådde i kraft 1. juli 2001, og NS 3450 Prosjektdokumenter for bygg og anlegg, med de tillegg, presiseringer og unntak som fremkommer i kapittel D1. Tilbudet må være levert til adresse oppgitt i tilbydsinnbydelsen før fristen utløper. Dokumentasjon på at tilbudet er sendt før fristen godtas ikke.

9 C-1 C Kontraktsbestemmelser Som generelle kontraktsbestemmelser gjelder NS 8406 Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt, med de tillegg, presiseringer og unntak som fremkommer i kapittel D2 SPESIELLE KONTRAKTBESTEMMELSER.

10 D1-1 D1 SPESIELLE TILBUDSREGLER 1 Krav til vedlegg i tilbudet I tillegg til utfylt konkurransegrunnlag, kap E og G, skal følgende dokumenter legges ved som en del av tilbudet: - Attester for betaling av skatter, trygdeavgift og merverdiavgift, ikke eldre enn 6 mnd. - HMS egenerklæring - Attest for registrering i Foretaksregisteret i Brønnøysund - Organisasjonsplan for bedriften - Beskrivelse av kvalitetsstyring - Dokumentasjon på sentral eller lokal godkjenning - Referanser fra tilsvarende prosjekter - Orienterende framdriftsplan 2 Krav til vedståelse Tilbudet må vedstås i 60 dager. 3 Befaringer og konferanser Det forutsettes at entreprenøren ved befaring gjør seg kjent med stedlige forhold i området som grunnlag for vurdering av enhetspriser og den måte arbeidet tenkes gjennomført på. Det er ikke foretatt grunnundersøkelser i området. Det avholdes tilbudskonferanse sammen med byggherre. 4 Bruk av tekniske spesifikasjoner Teknisk beskrivelse for veganlegget er utarbeidet i henhold til prosesskode 1, standard beskrivelsestekster for vegkontrakter. Statens vegvesen sin håndbok 025. ( ). 5 Priser, prisnivå, utfylling av tilbud I tilbudets enhetspriser skal være inkludert alle kostnader for utførelse av arbeidet, men ikke merverdiavgift. Enhetsprisene skal også inkludere eventuelt svinn, undermål, overmasser og lignende. Poster som ikke er utfylt med pris, anses som innkalkulert i andre poster, dersom annet ikke er oppgitt i entreprenørens tilbudsbrev. Endringer i lønns og prisnivået, eller i størrelsen av de sosiale utgifter etter tilbudsfristens utløp, gir ikke rett til tillegg eller fradrag fra kontraktens priser, dvs. at prisene er faste i kontraktsperioden. Det gjøres oppmerksom på at henvisning til entreprenørens maskinlister etc. ikke vil bli godtatt. I kapittel G skal skjema for timepriser, transport etc. utfylles. 6 Endringer i konkurransegrunnlaget Dersom en tilbyder oppdager mangler eller uklarheter i konkurransegrunnlaget som har betydning for prissettingen eller ferdigstillelsesdatoen, plikter han umiddelbart å varsle byggherren om dette. Eventuelle spørsmål til konkurransegrunnlaget må være fremmet senest 5 dager før tilbudsfristens utløp. Spørsmål etter dette vil ikke bli besvart.

11 D1-2 D1 SPESIELLE TILBUDSREGLER Det skal i tilbudet tas hensyn til alle skriftlige endringer av konkurransegrunnlaget. Melding skal være sendt i rimelig tid, og senest 3 dager før tilbudsfristens utløp. 7 Tilbudets utforming Telefaks eller annen form for automatisk dokumentoverføring aksepteres ikke som tilbud. Enhetspriser m.v. kan leveres på EDB-utskrift såfremt denne er i samsvar med konkurransegrunnlaget og under forutsetning om at tilbudsskjemaet er fullstendig utfylt. Data om enhetspriser på EDB-medium (CD m.v.) erstatter ikke tilbudet, og ved eventuelle uoverensstemmelser gjelder det skrevne tilbudet. 8 Forbehold Eventuelle forbehold må for å være gyldig presiseres og prissettes i tilbudsbrevet, med henvisning til poster i tilbudet. Forbehold eller avvikende forutsetninger som endrer arbeidene vesentlig kan føre til at tilbudet ikke kommer i betraktning. Alternative løsninger skal tilbys separat i eget tilbud. Forbehold som ikke er prissatt vil bli kostnadsmessig (eventuelt skjønnsmessig) vurdert av byggherren i forbindelse med valg av tilbud. 9 Tilbudsåpning Tilbudsåpning skjer i møte som angitt i tilbudsinnbydelsen. Møtet ledes av byggherren eller hans representant. Samtlige tilbydere har tilgang til møtet. For hvert tilbud som åpnes, oppleses tilbyders navn og tilbudets totalsum. Det føres møteprotokoll hvor de samme data innføres. Avskrift av den fullstendige protokoll sendes samtlige tilbydere innen 6 dager etter tilbudsåpningen. 10 Kriterier for valg av tilbud (jf. Forskrift om offentlige anskaffelser 10-2 / 17-2) Byggherren har fri adgang til å velge hvilket som helst av de ikke avviste tilbud, og til å forkaste samtlige. Byggherren velger det totalt sett beste tilbud basert på følgende ikke-rangerte kriterier: pris kvalitet, leveringstid referanser fra tilsvarende prosjekter Dersom byggherren finner det nødvendig kan han innkalle en eller flere tilbydere til avklaringsmøter, og innhente tilleggsopplysninger før valg avgjøres. Ikke antatte tilbud vil ikke bli returnert.

12 D2-1 D2 SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER 1 Kontraktsklausul Entreprenøren skal sørge for at tilsatte i egen organisasjon og tilsatte hos eventuelle underleverandører ikke har dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det som følger av tariffavtaler, regulativ eller det som er normalt for vedkommende sted og yrke. Dette gjelder bare for tilsatte som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten. Entreprenøren skal på oppfordring legge fram dokumentasjon om lønns og arbeidsforhold til de tilsatte. Alle avtaler entreprenøren inngår som innebærer utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelse. Dersom entreprenøren ikke etterlever disse pliktene, har arbeidsgiveren rett til å holde tilbake deler av kontraktssummen til det er dokumentert at forholdene er i orden. Summen som blir holdt tilbake skal tilsvare ca. 2 ganger innsparingen for arbeidsgiveren. 2 Sikkerhet Entreprenøren stiller sikkerhet etter NS 8406 pkt. 8 og ihht. Byggeblankett 8405B. Byggherren stiller ikke sikkerhet. 3 Lønns og prisregulering Endringer i lønns- og prisnivå, eller i størrelsen av de sosiale utgifter etter tilbudsfristens utløp, gir ikke rett til tillegg eller fradrag fra kontraktens priser, dvs. at prisene er faste i kontraktsperioden. 4 Framdriftsplan Sammen med tilbudet skal det leveres en orienterende framdriftsplan. Innen 2 uker etter kontraktsinngåelse skal entreprenøren utarbeide egen hovedtidsplan og detaljplan. Framdriftsplanene skal til enhver tid være av tilstekkelig kvalitet og detaljeringsgrad for en effektiv og tidmessig gjennomføring av kontraktsbestemmelsene. Entreprenøren skal være ansvarlig for all fremtidsplanlegging og fremtidsstyring av eget arbeid. 5 Mengdekontroll Entreprenøren skal kontrollregne tilbudets mengder før igangsetting/bestilling. Dersom entreprenør oppdager feil i terrengmodell som vil medføre mengdeendringer må han varsle byggherren omgående og senest før arbeidene igangsettes. Nye innmålte terrengdata (SOSI-format) leveres byggherren, som ut fra de nye terrengdataene utarbeider nytt terrengoppsett. Der byggherren ikke blir varslet innen fristen anses utlevert grunnlag fra byggherre som godkjent. Oppgitte mengder er regulerbare hvor intet annet er angitt. Endelig avregningssum bestemmes på grunnlag av tilbudets enhetspriser, og de oppmålte/prosjekterte og kontrollerte mengder etter angitte måleregler. Terreng og eventuelt fjell skal registreres som grunnlag for avregning. Dette skal gjøres av entreprenøren. Hvis ikke legges kontraktens mengder til grunn. Kopier av nyopptegnede profiler overleveres byggherren mens de er kontrollerbare. 6 Mengderegulering I prisen skal være inkludert alle leveranser og ytelser som er nødvendige for den komplette leveransen, selv om detaljer og ytelser ikke spesifikt er nevnt i konkurransegrunnlaget. Byggherren har rett til å trekke deler av poster i tilbudet ut av

13 D2-2 D2 SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER kontrakten. Generelt reguleres posten Rigg og drift ved endringer >+-15 % av kontraktssummen. Regulering foretas forholdsmessig for 70 % av endringer utover de nevnte 15 %. 7 Arbeidstid Byggherren skal til enhver tid holdes orientert om de arbeidstidsordninger som gjelder på anlegget. Det er entreprenørens ansvar at arbeidstiden er i samsvar med lover, forskrifter, kommunale vedtekter og tariffavtaler. Støyende arbeid om kvelden og arbeid om natten må avtales med byggherren på forhånd. Det forutsettes at det ikke skal foregå anleggsarbeider mellom kl og For arbeidene gjelder Oslo Helseråds Forskrifter for begrensning av støy. Eventuell dispensasjon må eventuelt entreprenøren selv sørge for. 8 Uttalelser til pressen Entreprenøren skal ikke uttale seg til presse etc. om forhold vedrørende kontraktsarbeidet uten på forhånd ha konferert med byggherren. Generelt skal han henvise til byggherren i slike saker 9 Midlertidige avtaler med grunneiere Hvis entreprenøren inngår midlertidige avtaler med grunneiere i tilknytning til gjennomføring av kontraktsarbeidet, skal byggherren informeres på forhånd og med kopi av avtalen. 10 Grunnforhold / Fjellforhold Beskrivelsen / rapporten(e) skal gi entreprenøren grunnlag for egne vurderinger av grunnforholdenes betydning for entreprenørens arbeid. Entreprenøren kan ikke påberope at de virkelige forhold avviker fra beskrivelsen/ rapporten(e) med mindre det foreligger markert avvik som entreprenøren ikke verken kunne eller burde ha oppdaget før pristilbud for arbeidene ble inngitt. Dersom det foreligger et slikt markert avvik, må entreprenøren i tillegg påvise at han er påført nødvendige merkostnader som klart overskrider kostnader som kunne ha påløpt med slike variasjoner i de beskrevne forhold som erfaringsmessig kan forekomme. En eventuell kompensasjon til entreprenøren skal i tilfelle bare gjelde avvik av kostnadsmessig betydning mellom forholdene som de virkelig har vist seg å være, og slik de kunne ha vært med slike variasjoner i de beskrevne forhold som erfaringsmessig kan forekomme. De vanlige regler om varsling og utmåling av kompensasjonen gjelder i tillegg. 11 Kvalifikasjonskrav, organisasjon Til sprengningsarbeider plikter entreprenøren å ha skytebas med nødvendige kvalifikasjoner til å lede dette arbeidet. For å bli godkjent må vedkommende legge fram skytebevis utstedt av politimyndighet. For grøftearbeider skal minst en person på hvert grøftelag ha gjennomgått ADK-1 kurs. Organisasjonsplan for administrasjon, kontroll og gjennomføring av arbeidet skal utarbeides av entreprenøren innen 2 uker etter kontraktsinngåelse. For arbeidsfellesskap kreves det spesiell dokumentasjon på arbeidsfellesskapets organisering mht. rapporteringslinjer, myndighet, ansvarsområder m/m.

14 D2-3 D2 SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER Byggherren forbeholder seg retten til å kreve anleggsleder eller del(-er) av hans stab skiftet ut hvis det viser seg at nødvendig erfaring / kompetanse ikke innehas. 12 Rapportering Rapportering i byggefasen skal være tilstrekkelig til å skape tillit til at entreprenørene gjennomfører oppdraget innenfor de kontraktsmessige milepælsdatoer og basere seg på en oppdeling i hht. hovedaktiviteter eller objekter i framdriftsplanen. Rapporten skal være et ekstrakt av entreprenørens styringssystem. Månedsrapport: Månedsrapport skal leveres senest kl den 5. arbeidsdagen etter månedens slutt. Rapporten skal inneholde opplysning om følgende punkter: - Viktige aktiviteter utført forrige måned - Viktigste aktiviteter kommende måned - Utbetalingsrapport pr. periode og akkumulert, budsjettert og virkelig produsert. Rapporten skal behandles i byggemøte. Byggherren skal ha adgang til å gjennomgå prosjektstyringssystemet for å forvisse seg om at styringsgraden er tilstrekkelig for oppfyllelse av kontrakten. Ukerapport: Ukerapportering skjer i forbindelse med byggemøte. Der vil følgende bli diskutert: - Hendelser forrige uke - Problemområder - Planlagt og virkelig bemanning. 13 Møter Entreprenørens arbeid skal utføres i nært samarbeid med byggherren. Det skal holdes regelmessige møter under arbeidets gang. Entreprenøren må påregne at han skal delta i følgende møter: Byggemøter: Det avholdes byggemøter hver 14. Dag. Følgende saker vil være gjennomgangstema: - Fremdrift, status, koordinering - Bemanning - Kvalitetssikring - Helse, miljø og sikkerhet - Faglige avklaringer, utførelsesmetoder - Tegning og dokumentasjonsleveranser Møteleder / referent: Byggeleder. Møtetid og sted avtales senere.

15 D2-4 D2 SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER 14 Fakturering Entreprenøren skal sende faktura hver måned, såfremt det er utført arbeid på oppdraget. Også ved bruk av underentreprenør (er) og ved bortsetting av deloppgaver til andre skal fakturaer sendes oppdragsgiver av entreprenøren. Faktura skal være mottatt innen 15 arbeidsdager etter månedens slutt. Dersom faktura ikke er mottatt innen denne tid, foretas utbetaling sammen med neste avdragsfaktura. Entreprenørens fakturaer skal deles inn i følgende kategorier: A) Avdragsfakturaer (Det vises til aktuelle poster/prosesser) T) Endringsarbeider inkl. regningsarbeider, bestilt per rekvisisjon. Sammen med faktura skal vedlegges dokumentasjon på beregningene av merverdiavgift. Fakturaene skal nummereres fortløpende med overnevnte bokstavsortering og henvise til hvilket kontraktsnummer fakturaen gjelder. Ved innsendelse av fakturaer for tilleggsarbeider og regningsarbeider skal byggherrens rekvisisjon / bestilling ligge ved. For regningsarbeid skal kopi av attestert material og timelister følge faktura. Kopi av fakturaen sendes parallelt til byggeleder. Entreprenøren skal spesifisere hver faktura slik at disse til enhver til gjenspeiler akkumulert produksjon på byggeplassen. Entreprenøren skal bruke sin egen fakturafremside, men følgende må fremgå: Akkumulert produksjon (eks. mv - Innestående beløp (eks. mv kr - Tidligere fakturert (eks. mv kr Fakturasum eks. mva kr + avgift (dokumenteres ved bilag) kr Fakturert i perioden, totalt kr Sluttoppgjør: Faktura for sluttoppgjør skal sendes innen 1 måned etter overtakelsen og inneholde alle krav, mend mindre spesielle forhold som byggherren ikke er herre over, har medført at det nødvendige beregningsgrunnlaget for spesifikt angitte ytelser ikke foreligger i tide. Ved manglende sluttoppgjør kan byggherren fastsette en rimelig tilleggsfrist og samtidig ta forbehold om selv å foreta sluttoppgjør hvis tilleggsfristen overskrides. Sluttoppgjør for mengder skal relatere seg til målbare mengder og til overordnet mengderegnskap. Betalingsfrist: Byggherren plikter å betale samtlige uomtvistlige fakturaer og uomtvistlige deler av fakturaer innen 30 dager etter at han har mottatt dem. Ved forsinket betaling betales morarente etter lov. nr. 100 av 17. desember 1976 om renter ved forsinket betaling. Fradrag for dagmulkt: Eventuell påløpt dagmulkt trekkes i sluttoppgjøret i den utstrekning den ikke er trukket i tidligere avdrag. Eiendomsrett: Kontraktsarbeidet blir byggherrens eiendom etter hvert som det utføres. Materialer som er tilført byggeplassen og skal bygges inn blir byggherrens eiendom når han har betalt dem.

16 D2-5 D2 SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER 15 Dokumentasjon Følgende dokumentasjon skal leveres av entreprenør: FDV-dokumentasjon type produktdata for alle leveranser med angivelse av leverandør og tekniske data for utførelser. Datablad på tilbudt utstyr og materiell skal vedlegges tilbudet. Tilbudt utstyr kan ikke endres uten etter avtale. Nødvendige arrangement/montasjetegninger, koblingsskjemaer-/lister, tegninger med tilhørende beregninger ut over det som ligger til grunn for tilbudet skal utarbeides av entreprenøren, som også har ansvar for det. 16 Arbeidsvarsling Arbeidsvarsling utføres i overensstemmelse med Vegvesenets håndbok 051 "Arbeidsvarsling" m/vedlegg. Personell som dirigerer trafikk forbi arbeidsstedet skal benytte vernejakke som oppfyller fastsatte krav til synlighet/refleksjon. Arbeidsvarslingsplan skal utarbeides av entreprenøren og godkjennes av Statens vegvesen. Slik godkjenning reduserer ikke entreprenørens plikter til å oppfylle det som fremgår av dette punktet. Entreprenøren skal utpeke ansvarlig for varslingen. Iverksatt og utført arbeidsvarsling skal i hvert tilfelle dokumenteres av entreprenøren. Arbeidet skal foregå på en slik måte at trafikken forbi arbeidsområdet blir opprettholdt. Eventuell stengning skal ikke skje uten samtykke fra byggherren. 17 Helse miljø og sikkerhet Forskrift om helse, sikkerhet og arbeidsmiljø er fastsatt ved kgl. Res. Av , i medhold av lov av , nr. 4 om arbeidsvern og arbeidsmiljø mv. 2 nr. 7 og nr. 8, 14 siste ledd, jfr. 1. Tilleggsavtale til EØS-avtalen. Entreprenøren skal være byggherrens HMS-koordinator i utførelsesfasen, dvs. organisere, samordne og følge opp HMS-arbeidet innen anlegget. Om ikke annet er beskrevet, skal kostnader vedrørende HMS-tiltak innkalkuleres i de enkelte enhetspriser. Entreprenøren skal innarbeide intensjonene i internkontroll-forskriftene mht. helse, miljø og sikkerhet (HMS). Før igangsettelse av arbeidet skal entreprenøren gi den lovfestede melding til Arbeidstilsynet med kopi til byggherren. Det er entreprenørens arbeid og plikt å sørge for at arbeidsstedet er sikret etter gjeldende regler i og utenfor ordinær arbeidstid. Entreprenøren skal under arbeidets utførelse fortløpende sørge for ulykkesrapportering. Ulykker skal rapporteres til byggherren umiddelbart (AML 20). HMS vil også være et fast punkt på byggemøtene.

17 D2-6 D2 SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER 18 Kvalitetssikring Overordnet krav: Entreprenøren skal utføre dokumentert egenkontroll og dokumentasjon som sikrer at utførelsen er i henhold til krav i kontraktsdokumentene. Forslag til kontrollplan og sjekklister fremlegges for byggherren senest 2 uker etter kontraktsinngåelse. Utfylte kontrollplaner og sjekklister gjennomgås på byggemøtene eller ved stikkontroller. Før kontrakt: Til avklarende møte/kontraktsmøte skal entreprenøren legge fram: - Organisasjonsplan med oversikt over nøkkelpersoner. - Oversikt over utstyr, materiale og teknisk utrustning som entreprenøren vil disponere over ved utførelsen av prosjektet, inkl. dokumentasjon på teknisk godkjenning av disse. - Rutiner for garanti og forsikring ved prosjektet - Internkontroll med varslingsplan ved ulykker

18 D2-7 D2 SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER 19 Endringshåndtering Endringsforslag: Entreprenøren skal utarbeide en intern rutine for behandling av endringsforslag. Vedlagte skjema kan benyttes: Endringsordre / bestilling: Anlegg: Bestillingsnr: Dato: Firma: Arbeidets art: Pris, RS eller per enhet: Har arbeidet konsekvenser for framdriften: Detaljer for arbeidet: For Byggherre: Dato, signatur: For Entreprenør Dato, signatur

19 D2-8 D2 SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER 19 Andre bestemmelser for dette kontraktsarbeidet 19.1 Stikningsgrunnlag Entreprenøren står selv for all utstikking. Byggherre vil utlevere vips-data. Vegkanter og viktige elementer er innmålt i prosjekteringsfasen, og prosjekteringen er gjort på grunnlag av disse innmålingene Eksisterende kabler og ledninger Entreprenøren er selv ansvarlig for å få påvist eksisterende kabler og ledninger i den grad det er nødvendig for utførelse av kontraktsarbeidet. Entreprenøren kan ikke reise krav mot byggherren begrunnet i merkostnader som følge av uoppdagede, sent oppdagede, eller upresist påviste kabler eller ledninger. Dette gjelder også for eventuelle reparasjonskostnader eller andre kostnader etter skade på kabler eller ledninger som følge av entreprenørens arbeid. Entreprenøren skal erstatte eventuell skade på kabler og ledninger og annet tap, så langt alminnelige erstatningsregler medfører ansvar. Entreprenøren skal holde byggherren skadesløs dersom tredjemann reiser krav mot byggherren som følge av skade forvoldt av entreprenøren på kabel eller ledning. Dette gjelder bare så langt skaden eller følgen av den ikke blir dekket av forsikring. Byggherren svarer ikke for eventuell feilpåvisning fra ledningseier som ikke er Lesja kommune Riggplass Entrepenør ordner selv med riggplass Generelt om E-kapitlet Beskrivelsen består av en standard arbeidsbeskrivelse og en spesiell beskrivelse. Som standard arbeidsbeskrivelse gjelder Statens vegvesens håndbøker nr. 025 "Prosesskode-1 Standard arbeidsbeskrivelse for vegarbeidsdriften og 026 Prosesskode- 2 Standard arbeidsbeskrivelse for bruer og kaier. Bestemmelsene i den spesielle beskrivelsen kommer generelt i tillegg til eller i stedet for standard arbeidsbeskrivelse. Ved uoverensstemmelse gjelder spesiell arbeidsbeskrivelse foran bestemmelsene i standard arbeidsbeskrivelse.

20 F-1 F AVKREVD DOKUMENTASJON Referanser fra tilsvarende prosjekt: Prosjekt: Kontaktperson: Kontaktpersons telefon (mob)

21 F-2 F AVKREVD DOKUMENTASJON HMS-ERKLÆRING, Egenerklæring om helse, miljø og sikkerhet Denne bekreftelsen gjelder: Firma Adresse Postnr./-sted Land * Det bekreftes med dette at denne virksomheten arbeider systematisk for å oppfylle kravene i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen og ved det tilfredsstille kravene i forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten (Internkontrollforskriften) fastsatt ved kgl.res. av 6. desember 1996 nr i medhold av lov av 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. Det bekreftes at virksomheten er lovlig organisert i henhold til gjeldende skatte- og arbeidsmiljøregelverk når det gjelder ansattes faglige og sosiale rettigheter. Det aksepteres at oppdragsgiver etter anmodning vil bli gitt rett til gjennomgåelse og verifikasjon av virksomhetens system for ivaretagelse av helse, miljø og sikkerhet Daglig leder Dato: (sign.) Det bekreftes med dette at det er iverksatt systematiske tiltak for å oppfylle ovennevnte krav i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen Representant for de ansatte Dato: (sign.) * For utenlandske oppdragstakere gjelder følgende: Det bekreftes med dette at det ved utarbeidelse av tilbudet er tatt hensyn til helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen som følger av forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften), fastsatt ved kgl. res. av 6. desember 1996 i medhold av lov av 4 februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø mv. Det aksepteres at oppdragsgiver etter anmodning vil bli gitt rett til gjennomgåelse og verifikasjon av virksomhetens system for ivaretakelse av helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Forpliktende underskrift Daglig leder Dato: (sign.)

22 G TILBUDSOPPLYSNINGER, PRIS- OG TILBUDSSKJEMA G 1 1 Tilbudsopplysninger Følgende dokumenter ligger til grunn for tilbudet Komplett konkurransegrunnlag som utsendt av byggherren (dokumentoversikt i slutten av kap A) Eventuelle dokumenter sendt av byggherren i ettertid (referat fra tilbudskonferanse og addendum mv) Referanse Pkt A Pkt B2 senest 3 dager før tilbudsfrist Krevd dokumentasjon: 1) Skatteattest fra kommunekasserer (kemner) D1 X Skatteattest fra skattefogden i fylket D1 X HMS-egenerklæring iht Anskaffelsesforskriften D1,F2 X Erfaring fra tilsvarende arbeider F1 X Attest for registrering i Foretaksregisteret i Brønnøysund X Organisasjonsplan for bedriften X Beskrivelse av kvalitetsstyring X Dokumentasjon på sentral eller lokal godkjenning X Orienterende framdriftsplan X Tilbudsopplysninger (dette skjem G1 X Enhetspriser med mer Kap E og X G Timepriser mannskap og maskiner G2 X Tilbudsskjema G3 X 1) Byggherren markerer med X for krevd dokumentasjon.

23 G TILBUDSOPPLYSNINGER, PRIS- OG TILBUDSSKJEMA G 2 2 Prisskjema mannskap og maskiner Regningsarbeider gjøres opp etter medgåtte timer for mannskap og maskiner. Timeprisen skal inkludere alle entreprenørenes samlede utgifter og påslag, herunder både sentral og lokal administrasjon og stedlig arbeidsledelse. I kap. D2 Spesielle kontraktsbestemmelser, er angitt om regulering vil finne sted. Timepriser mannskap Prisene skal inkludere verneutstyr med videre og håndverktøy for den aktuelle kategori mannskap Tabell G2.1. Mannskap Timepris, kr/t Mannskap Maskinfører/ sjåfør. Stikningslag med komplett utstyr Overtidstillegg i forhold til ordinær timesats for mannskap Tillegg,kr/t for vanlig overtidsarbeid b) hverdager kl c) for søndag og helligdager (hele døgnet)

24 G TILBUDSOPPLYSNINGER, PRIS- OG TILBUDSSKJEMA G 3 Timepriser maskiner For byggherrens innleie av entreprenørens egne og innleide maskiner, betales i henhold til entreprenørens liste over maskintimepriser. Alle maskiner som kan tenkes å bli brukt under arbeidene og som ikke må anses å inngå i mannskapsprisen, skal prissettes på listen nedenfor. Maskiner som benyttes men som ikke er prissatt på listen nedenfor, avregnes etter den pris som er oppgitt på den maskin som ligner mest, eventuelt med en middelverdi mellom priser for lignende maskiner på listen. Det betales bare for de timer maskinen har vært i direkte aktivitet på anlegget (eksklusiv ventetid, maskinstell, reparasjon mv) med avrunding til 0,5 time. For ventetid som skyldes byggherrens forhold betales 50% av de oppgitte timepriser for maskiner eksklusiv fører. Førerlønn settes lik timepris oppgitt i tabell G2.1. Tabell G2.2. Maskintype Vekt, Løftekapasitet m.v Årsmodell Timepris kr/t Maskiner inklusiv fører: Gravemaskin, tonn Gravemaskin, tonn Gravemaskin, tonn Gravemaskin, tonn Hjullaster Lastebil Dumper Vals, 8-10 tonn Maskiner eksklusiv fører: Gravemaskin, tonn Gravemaskin, tonn Gravemaskin, tonn Gravemaskin, tonn Hjullaster Lastebil Dumper Vals, 8-10 tonn Prisene ovenfor gjelder ikke ved lengre tids leie. Ved lengre tids leie, varighet over 100 timer, skal det forhandles om priser som skal være lavere enn prisene på listen ovenfor. Dersom partene ikke ved forhandlinger blir enige, skal den laveste pris man kan oppnå på det ordinære utleiemarkedet benyttes, hvor også kostnader til transport hensyntas.

25 G TILBUDSOPPLYSNINGER, PRIS- OG TILBUDSSKJEMA G 4 Tabellen fylles ut med priser fra tabell G2.1 og G2.2. Tabell G2.3 Mannskap/-Maskiner Timer Timepris kr/t Mannskapstimer Mannskap 150 Stikningslag m/ komplett utstyr 150 Sum kr Maskintimer inkl. fører: Egnet gravemaskin 250 Lastebil 250 Maskintimer ekskl. fører: SUM: Overføres til tilbudsskjema G3.

26 G TILBUDSOPPLYSNINGER, PRIS- OG TILBUDSSKJEMA G 5 3 Tilbudsskjema E-A Hp1 Forberedende tiltak og generelle kostnader kr E-A Hp 2 Sprengning og masseflytting kr E-A Hp 4 Grøfter, kummer og rør kr E-A Hp 5 Vegfundament kr E-A Hp 6 Vegdekke kr E-A Hp 7 Vegutstyr og miljøtiltak kr E-A Hp 8 Bruer og Kaier kr Sum Mannskap og maskiner iht sum tabell G2.3 Total tilbudssum uten merverdiavgift kr kr kr Merverdiavgift godtgjøres etter gjeldende bestemmelser. Tilbud er gitt under forutsetning av ferdigstillelsesdato... Tilbyder bekrefter at kostnader forbundet med alle nødvendige sikkerhetstiltak er tatt med i dette tilbud. Dette tilbud er supplert med forpliktende tilbudsbrev datert..., den stempel, underskrift Fullstendig firmanavn Fullstendig adresse Postnr. og sted Telefonnr. og kontaktperson

27 E1 Beskrivelse INNHOLDSFORTEGNELSE FORBEREDENDE TILTAK OG GENERELLE KOSTNADER ARBEIDSSTIKNING, TEKNISK KONTROLL RIGG, BYGNINGER OG GENERELLE DRIFTSOMKOSTNINGER ANLEGGSVEGER MIDLERTIDIG TRAFIKKAVVIKLING RIVING OG FJERNING SPRENGNING OG MASSEFLYTTING VEGETASJON, MATJORD, BERGRENSK SPRENGNING I DAGEN RENSK OG SIKRING I DAGEN MASSEFLYTTING AV JORD MASSEFLYTTING AV SPRENGT STEIN GRØFTER, KUMMER OG RØR ÅPNE GRØFTER LUKKEDE RØRGRØFTER RØRLEDNINGER STIKKRENNER/KULVERTER INKL. INN- OG UTLØPSKONSTRUKSJONER KUMMER (LEVERING, MONTERING) FORSTERKNING AV GRØFTER OG ELVE- OG BEKKEREGULERINGER VEGFUNDAMENT PLANUM FILTERLAG OG SPESIELLE FROSTSIKRINGSLAG FORSTERKNINGSLAG BÆRELAG AV MEKANISK STABILISERTE MATERIALER BÆRELAG AV BITUMENSTABILISERTE MATERIALER VEGDEKKE GRUSDEKKER RIVING, FRESING OG OPPRETTING AV FASTE DEKKER ASFALTDEKKER BELEGNINGER UTENFOR KJØREBANEN VEGUTSTYR OG MILJØTILTAK... 40

28 E1 Beskrivelse INNHOLDSFORTEGNELSE MURER GRØNTAREALER OG SKRÅNINGER KANTSTEIN, REKKVERK OG GJERDER SKILT, VEGMERKING OG OPTISK LEDNING BRUER OG KAIER BETONG... 44

29 Lesja kommune E1-1 E1 Beskrivelse Beskrivelsen består av en standard beskrivelse og en spesiell beskrivelse. Som standard beskrivelse gjelder Statens vegvesens håndbøker nr. 025 "Prosesskode-1 Standard beskrivelsestekster for vegkontrakter" og 026 "Prosesskode-2 Standard beskrivelsestekster for bruer og kaier". Bestemmelsene i den spesielle beskrivelsen kommer generelt i tillegg til eller i stedet for standard beskrivelse. Ved uoverensstemmelse gjelder spesiell beskrivelse foran bestemmelsene i standard beskrivelse.

30 Lesja kommune E1-2 Hovedprosess 1: FORBEREDENDE TILTAK OG GENERELLE KOSTNADER 1 FORBEREDENDE TILTAK OG GENERELLE KOSTNADER 11 ARBEIDSSTIKNING, TEKNISK KONTROLL 11.1 Utsetting og arbeidsstikning Omfatter utsetting/utmåling fra foreliggende fastmerker/polygonpunkter av høyder, koordinater og senterlinjer eller tilsvarende referanselinjer for alle angitte arbeider. Videre all stikning og måling under arbeidets gang for å sikre en utførelse i overensstemmelse med de høyde- og plasseringsangivelser, mål og toleranser som er angitt i beskrivelsen og på tegninger. Ekstra beregninger som må foretas ut over foreliggende fastmerker og utsettingsdata bekostes av entreprenøren. Dersom noen av de eksisterende punkter som ligger utenfor området for den endelige konstruksjonen ødelegges under arbeidets gang, skal entreprenøren bekoste innmåling og sikring av nye punkter og beregne nye data. Entreprenøren skal holde byggherren orientert om forandringer av fastmerker og stikningsdata og skal ved anleggets avslutning levere komplett oppstilling over nyopprettede punkter med koordinater og/eller høyder. Kostnad angis som rund sum. Omfatter også: Standard VIPS-data vil bli overlevert entreprenøren før oppstart Oppmåling Det forutsettes at entreprenøren må dokumentere at eventuelt eget grunnlagsnett er godt nok for bygging, og om nødvendig supplere dette for å oppnå de nøyaktighetskrav som er stilt i kontrakten. Før oppstart skal entreprenøren levere en kontrollrapport med x-y-h verdier over alle fastmerker som vil bli benyttet under byggearbeidene. Eventuell omarbeiding av mottatte VIPS-data for bruk i entreprenørens dataprogram og GPS-utstyr er entreprenørens ansvar. Langs parsellen skal det til en hver tid stå stikk for hver 50. m som viser profilnummer og avstand fra senterlinje. Stikkene med påskrift skal være synlige i hele anleggsperioden. Prosessen omfatter alle arbeider med oppmåling og beregning av mengder for de arbeider som angis med enhetspriser. Kostnad angis som rund sum. RS 11.4 Teknisk kontroll RS Omfatter alle kostnader forbundet med kontroll og dokumentasjon av at de angitte krav til materialer og utførelse overholdes, eksempelvis prøvetaking, materialprøving, fotografering, oppsyn og utførelseskontroll. Prosessen omfatter også miljøkontroll av utslipp til luft, vann og jord. Entreprenøren er ansvarlig for at kontroll av materialer og utførelse gjennomføres i det omfanget som er angitt i gjeldende norske standarder, kontraktsbestemmelser, beskrivelse og arbeidstegninger, digitale Akkumulert Hovedprosess 1 :

31 Lesja kommune E1-3 Hovedprosess 1: FORBEREDENDE TILTAK OG GENERELLE KOSTNADER c) vegmodeller etc. Entreprenøren deltar ved besiktigelse og registrering f.eks. ved fotografering av bygninger, anlegg m.v. i anleggets nærhet før og etter arbeidets utførelse, med henblikk på eventuelle skader. Der besiktigelse er utført får entreprenøren overlevert registreringene før oppstart. Nødvendige rystelsesmålinger utføres og bekostes av byggherren og meddeles entreprenøren fortløpende. Kontroll av asfaltarbeider skal utføres i henhold til Retningslinjer for utførelse av bituminøse vegdekker og bærelag. Byggherren forbeholder seg rett til å supplere og endre kontrollprosedyrene i byggetiden dersom dette skulle vise seg nødvendig. Nødvendig materialkontroll kan enten utføres ved godkjent prøvningsanstalt eller ved entreprenørens byggeplasslaboratorium. Dette skal være utstyrt og godkjent for de aktuelle prøvninger. Prøvningene skal utføres av tilstrekkelig kvalifisert og øvet personell. Byggherren skal ha fri adgang til entreprenørens laboratorium og prøveresultater. Betonglaboratorium skal være godkjent av Kontrollrådet. Prøveuttak og analysemetoder skal være som angitt i Norsk Standard, Håndbok 014 Laboratorieundersøkelser og Håndbok 015 Feltundersøkelser. Det føres journal over uttatte prøver og analyser. Både byggherren og entreprenøren skal ha gjenpart av denne og av prøveresultater fortløpende. Kostnad angis som rund sum. Omfatter også rystelsesmålinger på nærmeste bolig/konstruksjon. Resultater meddeles byggherren etter hver salve Sluttdokumentasjon c) Omfatter utarbeidelse og overlevering av sluttdokumentasjon, blant annet dokumentasjon for Forvaltning Drift Vedlikehold (FDV) som krevd i prosjektdokumentene og overlevering til byggherren av måledata som grunnlag for utarbeidelse av ferdigvegtegninger og digitale vegmodeller. Dersom entreprenøren har ansvar for arbeidstegninger, omfattes også overlevering av som utført -tegninger, -modeller og -dokumentasjon for disse arbeider, med form som angitt i kontraktsdokumentene. Tegninger og digitale vegmodeller utføres i overensstemmelse med Håndbok 139 Tegningsgrunnlag. Kostnad angis som rund sum. RS Omfatter også alle arbeider i tilknytning til "as-built"- dokumentasjon, dvs innmåling (X-Y-Z) i henhold til SOSIstandard temaregister av alle kummer, ledninger m/grenrør og kabler/stolper/master samt installasjoner som berøres av anlegget. Det skal også inkludere endepunkter for rekkverk. Videre innmåles vegkanter, topp og bunn, nye kantsteinlinjer og grøft/skråningstopp eller fyllingsfot. Data skal leveres på digital form på SOSI- eller KOF-format til byggherren for sluttoppdatering av tegninger. Det presiseres at denne dokumentasjonen skal være komplett før overtakelse skjer. Entreprenøren skal før overtageleseforretning levere sluttdokumentasjon på at samtlige av kontraktens krav er oppfylt. Akkumulert Hovedprosess 1 :

32 Lesja kommune E1-4 Hovedprosess 1: FORBEREDENDE TILTAK OG GENERELLE KOSTNADER Omfatter også levering av en CD med komplett dokumentasjon av alle materialer, medregnet materialkvalitet og navn/adresse på alle leverandører/produsenter. Dokumentasjonen skal leveres på Excel-format. I tillegg skal det leveres en ringperm med en komplett utskrift av all dokumentasjon. Omfatter også fotografering med digitalt kamera av ledningsgrøfter før gjenfylling, avgreninger, anboringer, tilkoblinger, kummer og annet for komplett dokumentasjon av ledningsanleggene. Bildematerialet leveres byggherren fortløpende. Entreprenøren skal som et ledd i sluttdokumentasjonen overlevere innmålinger på alle mengdebaserte prosesser i et lesbart format (pdf el. lignende) fortløpende etterhvert som disse er ferdig utført. 12 RIGG, BYGNINGER OG GENERELLE DRIFTSOMKOSTNINGER 12.1 Rigg og midlertidige bygninger c) Omfatter alle kostnader for tiltransport, opprigging og klargjøring, drift og administrasjon, nedrigging og fjerning av provisorier, bygninger og brakker med inventar og utstyr, anlegg for materialfremstilling, maskiner og utstyr etc. som entreprenøren og eventuelle underentreprenører trenger for å utføre de beskrevne arbeider, i den utstrekning slike kostnader ikke er inkludert i egne prosesser eller i enhetsprisene. Prosessen inkluderer planering og opparbeidelse av tomt m/adkomst utover det som inngår i de permanente arbeider, nødvendig fremføring og installasjon av vann, kloakk, evt. renseanlegg, telefon og elektrisitetsforsyning, parkeringsplasser, gjerder, skjermer, skilter etc. samt nødvendige fundamenteringsarbeider og øvrig klargjøring av byggeplassen og leirområdet. Leie eller ervervelse samt nødvendige offentlige tillatelser til bruk av riggområder angitt i plan, besørges av byggherren. Dersom entreprenøren benytter arealer som ikke er angitt, må han selv avtale dette med grunneier, besørge nødvendige offentlige tillatelser og bekoste eventuell grunnleie. Rigging og drift av rigg skal være slik at regler og påbud fra det offentlige overholdes. Det skal påsees at de utførte arbeider og omgivelsene ikke forurenses, f.eks. av olje. I byggetiden skal alle overflødige materialer og alt overflødig utstyr fjernes så snart som mulig. Etter fullført arbeid skal byggeplassen ryddes snarest mulig. Rigg- og anleggsområdet utenom den permanente konstruksjonen skal såvidt mulig settes i den stand de var i før byggearbeidene startet. Provisoriske fundamenter og andre provisorier skal fjernes og ikke fylles ned, om ikke annet blir avtalt. Kostnad angis som rund sum. RS Omfatter også: Entreprenøren er selv ansvarlig for å skaffe plass til egen rigg. Rigg skal fjernes umiddelbart etter at arbeidene er ferdigstilt og arealer istandsettes til samme stand som før byggearbeidene startet. Entreprenøren skal holde kontor for byggemøter og andre Akkumulert Hovedprosess 1 :

33 Lesja kommune E1-5 Hovedprosess 1: FORBEREDENDE TILTAK OG GENERELLE KOSTNADER møter i byggeperioden. Omfatter også alle kostnader til andre kurs som bygherren krever i kapittel D2. Omfatter også opprydding og pynting som f.eks. stein/jord/hogstavfall/fjerning av stikker utenfor skjæringsog fyllingsskråning, samt avsluttende finpuss av hele anleggsområdet Forsikringer, renter, provisjoner etc. Omfatter entreprenørens kostnader til forsikringer/dekning av risiko, renter, sikkerhetsstillelse, provisjoner og øvrige kapitalkostnader som entreprenøren er pålagt å utføre i henhold til kontrakten, og som ikke inngår i egne prosesser eller i de respektive enhetsprisene. Det vises til kontraktsdokumentene. Kostnad angis som rund sum. RS 12.4 Vinterkostnader anlegg Omfatter tiltak som oppvarming, tildekking, innkledning, isolering etc. for å beskytte materialer, konstruksjoner, gravegroper, maskiner og utstyr midlertidig mot frost og snø, samt snøbrøyting og strøing. c) Tiltakene skal tilfredsstille de krav som er stilt i de respektive prosesser. Kostnad angis som rund sum. RS 13 ANLEGGSVEGER Omfatter alle arbeider med bygging, vedlikehold og etterfølgende fjerning av provisoriske anleggsveger for adkomst til anlegget og for trafikk innen anlegget, og for andre veger og tiltak entreprenøren har behov for, for å utføre arbeidene. Prosessen omfatter videre ekstra vedlikehold av offentlige veger, bruer og kaier (som for eksempel at det foretas tilstrekkelig renhold der anleggstrafikk kommer inn på offentlig veg), samt vedlikehold og nødvendig forsterkning av private veger, bruer og kaier i den tiden de benyttes for anlegget. Offentlige og private veger, bruer og kaier skal istandsettes etter bruk til minst samme standard som før de ble tatt i bruk. Prosessen omfatter videre de forholdsregler som må tas for å hindre forurensing av planum og overbygning med telefarlige materialer ved trafikk inn på disse områder. Kostnad angis som rund sum. RS 14 MIDLERTIDIG TRAFIKKAVVIKLING RS c) Omfatter alle kostnader forbundet med ulemper, tiltak og provisorier for avvikling av trafikken på eksisterende trafikkleder, inklusiv kollektivtrafikk, gang- og sykkeltrafikk og provisoriske omlegginger av eksisterende veger og jernbaner. I den spesielle beskrivelsen er angitt eventuell bruk av fysisk skille mellom myke og harde trafikanter. Prosessen omfatter videre alle kostnader med sikringstiltak for eiendommer, bekker, elver og vann, landtrafikk, sjøtrafikk og lufttrafikk etc. mot skader fra anlegg under utførelse. Dersom eksisterende veg skal tilknyttes nye konstruksjoner, eller er utgravd for å gi plass for permanente konstruksjoner, regnes oppfylling og istandsetting under hovedprosessene 2-8. Varsling av vegarbeid på eller ved veg åpen for almen ferdsel skal utføres i henhold til Håndbok 051 Retningslinjer for varsling av vegarbeid på eller ved veg åpen for almen ferdsel. Ved arbeid på og langs veg som er åpen for trafikk, skal entreprenøren etablere rutiner for vedlikehold basert på Håndbok 111 Standard for drift og vedlikehold av riksveger. Det skal legges vekt på kontroll og reparasjon av vegdekke, skilt og oppmerking. Kostnad angis som rund sum. Akkumulert Hovedprosess 1 :

34 Lesja kommune E1-6 Hovedprosess 1: FORBEREDENDE TILTAK OG GENERELLE KOSTNADER Omfatter også alle ulemper og kostnader som følge av forsering eller oppsplitting av arbeider, operasjoner, behov for natt- og helgearbeid, beredskapstiltak med mannskap, maskiner og materiell m.v. som følge av kravene til opprettholdelse av trafikk. Omfatter også alt arbeid og alle kostnader til manuell og automatisk (trafikklys) dirigering. Omfatter også utarbeidelse av faseplan. Faseplan godkjennes av byggherre. c) Det forutsettes at entreprenøren gjør seg kjent med de lokale trafikkforhold. Vegene må være åpne for trafikk hele anleggsperioden, bortsett fra stengning i kortere perioder på grunn av sprengning. Samtlige eiendommer i området skal hele tiden ha adkomst til sine områder. Kortere stengninger avtales med grunneier. Arbeidsvarslingen skal være oppsatt på en slik måte at den forblir intakt i sterk vind, ved snøsmelting o.s.v. Entreprenøren må kvalitetssikre arbeidsvarslingen, ved blant annet å sikre at det finnes et beredskapsopplegg for å sørge for at arbeidsvarslingen er intakt i helger, ferier, kveld og natt. Gang- og sykkeltrafikken langs anleggsområdet må kunne avvikles trygt i hele anleggsperioden. Alle ulemper ved ovennevnte forhold skal inngå i prosessen. Støvplager må hindres ved f.eks bruk av klorkalsium og vanning. Arbeidsvarslingsplaner utarbeides av entreprenøren og skal godkjennes av byggherren. Entreprenøren skal legge fram plan for byggherren minst 2 uker før skiltingen skal utføres. Levering, fundamentering, reising, vedlikehold/renhold og demontering av alle skiltene utføres og bekostes av entreprenøren. Sperringer skal være utført med blinklys, bukker, plank påsatt refleks. Til avsperring mellom grøfter/byggegroper og trafikkareal skal det brukes tungt sperremateriell. Sperremateriellet skal være godkjent av Statens vegvesen. Alle kostnader i forbindelse med innhenting av vedtak, varslingsplan for arbeidsvarsling, oppsetting og nedtaking av skiltmateriell, leie av skiltmateriell og nødvendig politiassistanse skal være inkludert i denne prosessen. Entreprenøren skal føre loggbok og egenkontrollskjema med nøyaktig angivelse av til hvilke tider de forskjellige skilter er i funksjon. Loggboken må i detalj beskrive eventuelle sperringer og Akkumulert Hovedprosess 1 :

Skilt Voss og Hardanger 2011 Skiltoppsett. E. Beskrivelse og mengdefortegnelse. Beskrivelse. Veiledning

Skilt Voss og Hardanger 2011 Skiltoppsett. E. Beskrivelse og mengdefortegnelse. Beskrivelse. Veiledning Skilt Voss og Hardanger 2011 Side E.0.1 Beskrivelse Veiledning Beskrivelsen består av en standard beskrivelse og en spesiell beskrivelse. Som standard beskrivelse gjelder Statens vegvesens håndbøker nr.

Detaljer

Konkurransegrunnlag for Svelvik sykehjem nytt ledelys

Konkurransegrunnlag for Svelvik sykehjem nytt ledelys Konkurransegrunnlag for Svelvik sykehjem nytt ledelys 1 1. OPPDRAGSGIVER Svelvik kommune, heretter kalt Oppdragsgiver. 2. ANSKAFFELSESPROSEDYRE OG KONTRAKTSTYPE Anskaffelsesprosedyren er en tilbudskonkurranse

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: E39, bru 15-2251 Gjemnessundbrua - Ledeskovler. Tilbudsnummer: 2011 / 025427

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: E39, bru 15-2251 Gjemnessundbrua - Ledeskovler. Tilbudsnummer: 2011 / 025427 Statens vegvesen Region midt A - E389, bru 5-225 Gjemnessundbrua - Ledeskovler A Forside og innholdsliste 2--2 Konkurransegrunnlag Prosjekt: E39, bru 5-225 Gjemnessundbrua - Ledeskovler Tilbudsnummer:

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør. Dokumentets dato: 01.02.2012. Saksnummer: 2011/189908

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør. Dokumentets dato: 01.02.2012. Saksnummer: 2011/189908 Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør Dokumentets dato: 01.02.2012 Saksnummer: 2011/189908 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1. Tilbudsinnbydelse...

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Innleie av kontorrigg for Statens vegvesen prosjekt E 39 Eiganestunnelen og Rv 13 Ryfast

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Innleie av kontorrigg for Statens vegvesen prosjekt E 39 Eiganestunnelen og Rv 13 Ryfast Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Innleie av kontorrigg for Statens vegvesen prosjekt E 39 Eiganestunnelen og Rv 13 Ryfast Dokumentets dato: 15.06.2012 Saksnummer: 2012038690 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

B Tilbudsregler 2008-10-22. B Tilbudsregler Fellesdokument. Funksjonskontrakt med oppstart 2009. Side 1 av 6

B Tilbudsregler 2008-10-22. B Tilbudsregler Fellesdokument. Funksjonskontrakt med oppstart 2009. Side 1 av 6 B Tilbudsregler 2008-10-22 Side 1 av 6 Innholdsliste 1 Lov og forskrift om offentlige anskaffelser...3 2 Endelig frist for mottak av tilbud (jf. 17-1c)...3 3 Bruk av tekniske spesifikasjoner (jf. 17-3)...3

Detaljer

Bok 2 Generelle konkurranseregler og forretningsrutiner

Bok 2 Generelle konkurranseregler og forretningsrutiner Side 1 av 7 Bok 2 Generelle konkurranseregler og forretningsrutiner Side 2 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONKURRANSEREGLER... 3 1.1 GENERELT... 3 1.2 TILBUDET... 3 1.3 FORBEHOLD... 3 1.4 ALTERNATIVE TILBUD...

Detaljer

BJUGN KOMMUNE. VA Myran. Generell del og HMS-egenerklæring. BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift Anbudsgrunnlag VA Myran 2015

BJUGN KOMMUNE. VA Myran. Generell del og HMS-egenerklæring. BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift Anbudsgrunnlag VA Myran 2015 BJUGN KOMMUNE VA Myran Generell del og HMS-egenerklæring Bjugn Kommune Rådhuset 7160 Bjugn 1.0 ANBUDSINNBYDELSE Bjugn kommune innbyr med dette til anbudskonkurranse for utførelse av VA anlegg på Myran.

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Delområdemodell Fergefri E39

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Delområdemodell Fergefri E39 Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Delområdemodell Fergefri E39 Dokumentets dato: 06.10.11 Saksnummer: 2011154410 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1. Tilbudsinnbydelse...

Detaljer

D. PRISER OG BETALINGSBETINGELSER

D. PRISER OG BETALINGSBETINGELSER Grunneiergruppa i Lade allé Lade allé avløpsanlegg D. PRISER OG BETALINGSBETINGELSER Grunneiergruppa i Lade allé Side 2 av 7 1. INNLEDNING... 3 1.1 GENERELT... 3 1.2 ENDRINGER AV LOVER OG FORSKRIFTER ETC....

Detaljer

Vedlegg: HMS egenerklæring (Returneres utfylt m/tilbudet) Avtaledokument (Til orientering og bruk ved avtaleinngåelse)

Vedlegg: HMS egenerklæring (Returneres utfylt m/tilbudet) Avtaledokument (Til orientering og bruk ved avtaleinngåelse) Konkurransegrunnlagets Del II Kontraktsvilkår Vedlegg: HMS egenerklæring (Returneres utfylt m/tilbudet) Avtaledokument (Til orientering og bruk ved avtaleinngåelse) 1 Oppdragsgiver Når begrepet Oppdragsgiver

Detaljer

Krødsherad kommune. Brøyting ved avfallscontainere på Norefjell sesongen 2013/2014 til 2015/2016. Tilbudsforespørsel

Krødsherad kommune. Brøyting ved avfallscontainere på Norefjell sesongen 2013/2014 til 2015/2016. Tilbudsforespørsel Krødsherad kommune Brøyting ved avfallscontainere på Norefjell sesongen 2013/2014 til 2015/2016 Tilbudsforespørsel ÅPEN TILBUDSKONKURRANSE PÅ BRØYTING VED AVFALLSCONTAINERE PÅ NOREFJELL Krødsherad kommune

Detaljer

TILBUDSSKJEMA - TOTALENTREPRISE. Utbedringer etter vann- og brannskadede konstruksjoner.

TILBUDSSKJEMA - TOTALENTREPRISE. Utbedringer etter vann- og brannskadede konstruksjoner. TILBUDSSKJEMA - TOTALENTREPRISE Dr Saurs vei 3 Utbedringer etter vann- og brannskadede konstruksjoner. TOGIN AS Vollalia 7298 Budalen Postadresse Telefon E-post/web Bankgiro Vollalia + 47 90 86 27 64 oip@togin.no

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo kommune Vann- og avløpsetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr./personnr.:. om Utblokking

Detaljer

TILBUDSSKJEMA 1. TILBUDSSAMMENDRAG

TILBUDSSKJEMA 1. TILBUDSSAMMENDRAG TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema fylles ut og vedlegges tilbudet som eget dokument slik det er besevet i Konkurransegrunnlagets del I pkt. 2.1.1. 1. TILBUDSSAMMENDRAG Undertegnede firma påtar seg herved å utføre

Detaljer

Innbydelse til. anbudskonkurranse. for kjøp av. Glassfelter til Dal skole, i Eidsvoll kommune

Innbydelse til. anbudskonkurranse. for kjøp av. Glassfelter til Dal skole, i Eidsvoll kommune Innbydelse til anbudskonkurranse for kjøp av Glassfelter til Dal skole, i Eidsvoll kommune Innholdsfortegnelse: INNBYDELSE...3 1. OPPDRAGSGIVERS REPRESENTANT...3 2. LEVERANSENS OMFANG...3 3. LEVERINGSTIDSPUNKT...3

Detaljer

Fv 263 Krattebøl - Buneslandet Tilbudskonferanse 6. april 2011

Fv 263 Krattebøl - Buneslandet Tilbudskonferanse 6. april 2011 Fv 263 Krattebøl - Buneslandet Tilbudskonferanse 6. april 2011 Utbyggingsseksjonen avdeling Hedmark En kort presentasjon av de som er til stede fra byggherren: A1 Tidsfrister - Endring Spørsmålsfrist:

Detaljer

Egge barne skole- retekking og beslagarbeid. Anbudsforespørsel

Egge barne skole- retekking og beslagarbeid. Anbudsforespørsel Tilbydere Vår ref: Arkiv Deres ref: Dato: 2009/3242-8522/2009/BIAS 601 27.03.2009 Egge barne skole- retekking og beslagarbeid. Anbudsforespørsel Orientering Steinkjer kommune Tjenesteenhet Eiendom inviterer

Detaljer

TILBUDSSKJEMA - TOTALENTREPRISE

TILBUDSSKJEMA - TOTALENTREPRISE TILBUDSSKJEMA - TOTALENTREPRISE Bjugn Kommune Helsesenterveien 17b Gjenoppbygging etter brannskade TOGIN AS Vollalia 7298 Budalen Postadresse Telefon E-post/web Bankgiro Vollalia + 47 90 86 27 64 oip@togin.no

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL. Oppføring av garasje og brannstasjon UNJÀRGGA GIELDA / NESSEBY KOMMUNE 9840 VARANGERBOTN UNJÀRGGA GIELDA / NESSEBY KOMMUNE

TILBUDSFORESPØRSEL. Oppføring av garasje og brannstasjon UNJÀRGGA GIELDA / NESSEBY KOMMUNE 9840 VARANGERBOTN UNJÀRGGA GIELDA / NESSEBY KOMMUNE 9840 VARANGERBOTN TILBUDSFORESPØRSEL Oppføring av garasje og brannstasjon 1 Innholdsfortegnelse 1. Tilbudsinnbydelse...3 1.1 Innbydelse... 3 1.2 Orientering om prosjektet... 3 1.3 Entrepriseform... 3 1.4

Detaljer

Ørsvika høgdebasseng TILBUD. SUNNDAL KOMMUNE Kommunalteknisk tjeneste INNHOLDSOVERSIKT :

Ørsvika høgdebasseng TILBUD. SUNNDAL KOMMUNE Kommunalteknisk tjeneste INNHOLDSOVERSIKT : SUNNDAL KOMMUNE Kommunalteknisk tjeneste TILBUD Ørsvika høgdebasseng INNHOLDSOVEIKT : 1) Tegningsliste 2) Tilbudsdokumentene 3) Orientering om arbeidene 4) Kontraktsbestemmelser 5) Alminnelige bestemmelser

Detaljer

Prosjekt: Apalvågen avløpsanlegg - Entreprise 1 Grunn-, betong- og ledningsarbeider

Prosjekt: Apalvågen avløpsanlegg - Entreprise 1 Grunn-, betong- og ledningsarbeider 1. Orientering Ved prissetting av de spesifiserte poster i tilbudet skal alle forhold nevnt i etterfølgende punkter være tatt hensyn til. 1.1 Prosjektets art og omfang FjellVAR as skal overføre avløpsvann

Detaljer

TILBUDSSKJEMA 1. TILBUDSSAMMENDRAG

TILBUDSSKJEMA 1. TILBUDSSAMMENDRAG TILBUDSSKJEMA fylles ut og vedlegges tilbudet som eget dokument slik det er besevet i Konkurransegrunnlagets del I pkt. 2.1.1. 1. TILBUDSSAMMENDRAG Undertegnede firma påtar seg herved å utføre de komplette

Detaljer

Miljørettet helsevern

Miljørettet helsevern Steinkjer kommune ANBUDSINNBYDELSE Konkurranse med forhandlinger Miljørettet helsevern Anbud 16/08 Miljørettet helsevern Steinkjer den 04.04.08 1. Generelt Steinkjer kommune skal inngå avtale om kjøp av

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktsarbeidet) Kontrakt NS 8406:2009 Forenklet

Detaljer

Tilbudsinnbydelse. Siktrydding langs E6 strekning Áitejohka-Bievra

Tilbudsinnbydelse. Siktrydding langs E6 strekning Áitejohka-Bievra TANA KOMMUNE Tilbudsinnbydelse Siktrydding langs E6 strekning Áitejohka-Bievra 1 1. Anbudsinnbydelse 1.1 Innbydelse Tana kommune innbyr til åpen tilbudskonkurranse for siktrydding langs E6, strekningen

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Bymiljøetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Bygging av turvei A10 Sollerudstranda Kontrakt NS 8406:2009

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER. Gjemnes kommune

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER. Gjemnes kommune KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Gjemnes kommune og.. (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.: om Rammeavtale (kort beskrivelse av kontraktsarbeidet) Kontrakt NS 8406:2009 Forenklet

Detaljer

Tilbudskonkurranse for nytt lekeområde i Langøyåsen Barnehage Kråkerøy i Fredrikstad kommune

Tilbudskonkurranse for nytt lekeområde i Langøyåsen Barnehage Kråkerøy i Fredrikstad kommune Tilbudskonkurranse for nytt lekeområde i Langøyåsen Barnehage Kråkerøy i Fredrikstad kommune 1. Generelle opplysninger Anbud på leveranse av: Prosedyrevalg: Nytt lekeområde for Langøyåsen Barnehage begrenses

Detaljer

Langøyåsen Barnehage

Langøyåsen Barnehage Fredrikstad kommune, Teknisk drift, Bygg og Eiendom Postboks 1405 1602 Fredrikstad Langøyåsen Barnehage TILBUDSKONKURRANSE - ANSKAFFELSE AV INTERIØRARKITEKT FREDRIKSTAD KOMMUNE TD, Bygg og Eiendomsavdelingen,

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo kommune v/vann- og avløpsetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Ullern Bru, kryssing av T-bane Anskaffelse

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Jordsmonnkartlegging E6 Brattåsen Lien

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Jordsmonnkartlegging E6 Brattåsen Lien Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Jordsmonnkartlegging E6 Brattåsen Lien Dokumentets dato: 01.07.2013 Saksnummer: 2010231837 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1. Tilbudsinnbydelse...

Detaljer

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktarbeidet) Kontrakt NS 8405:2008 Norsk bygge-

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Omsorgsbygg Oslo KF (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om to nye person-/sengeheiser på Lambertseter alders-

Detaljer

Grunnundersøkelser for Moss Havn KF og Høegh Eiendom AS

Grunnundersøkelser for Moss Havn KF og Høegh Eiendom AS Moss Havn KF Grunnundersøkelser for Moss Havn KF og Høegh Eiendom AS Instruks til tilbyder Oppdragsnr.: Innhold 1 Innledning 4 1.1 Anskaffelsen 4 1.2 Konkurransegrunnlaget 4 1.3 Alminnelige regler for

Detaljer

Bok 0. Glør IKS Glør IKS -Tilbygg garasje

Bok 0. Glør IKS Glør IKS -Tilbygg garasje Glør IKS Side 1 Bok 0 Tiltakshaver: Prosjekt: Glør IKS Glør IKS -Tilbygg garasje Glør IKS Side 2 1 INNBYDELSE Glør IKS innbyr til åpen anbudskonkurranse på totalentreprise i forbindelse med påbygg garasje

Detaljer

E Svardokumenter E1 Dokumentasjon fra tilbyder

E Svardokumenter E1 Dokumentasjon fra tilbyder Statens vegvesen Region Nord E1-1 E1 Dokumentasjon fra tilbyder 2015-04-07 E1 Dokumentasjon fra tilbyder Dokumentasjon som skal inngå i tilbudet (evt. også med tilhørende vedlegg). Dokumentasjon av kvalifikasjoner,

Detaljer

INNHENTING AV TILBUD PÅ INNLEIE AV ANLEGGSMASKINER OG LASTEBILER FOR ÅR 2015 FOR SEL KOMMUNE.

INNHENTING AV TILBUD PÅ INNLEIE AV ANLEGGSMASKINER OG LASTEBILER FOR ÅR 2015 FOR SEL KOMMUNE. INNHENTING AV TILBUD PÅ INNLEIE AV ANLEGGSMASKINER OG LASTEBILER FOR ÅR 2015 FOR SEL KOMMUNE. Sel Kommune v/ teknisk drift ønsker tilbud på innleie av følgende maskiner: Gravemaskiner, belte Gravemaskiner,

Detaljer

Alstahaug kommune. Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og Mannskap. for levering til Alstahaug kommune. Saksnummer:14/1207

Alstahaug kommune. Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og Mannskap. for levering til Alstahaug kommune. Saksnummer:14/1207 Alstahaug kommune Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og Mannskap. for levering til Alstahaug kommune Saksnummer:14/1207 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver...

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. E6 Gardermoen Biri Innleie geomatikere

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. E6 Gardermoen Biri Innleie geomatikere Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen E6 Gardermoen Biri Innleie geomatikere Dokumentets dato: 2012 02 03 Saksnummer: 2012012687 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1. Tilbudsinnbydelse...

Detaljer

HEMNES KOMMUNE TEKNISKE TJENESTER

HEMNES KOMMUNE TEKNISKE TJENESTER HEMNES KOMMUNE TEKNISKE TJENESTER ANBUDSBESKRIVELSE VINTERDRIFT KOMMUNALE VEIER BLEIKVASSLI M/OMEGN SESONGENE 2015/2016 TIL OG MED 2018/2019 MED MULIGHETER FOR FORLENGELSE TO SESONGER 1. Innbydelse til

Detaljer

Tilbudsbeskrivelse. for. Rammeavtale for vedlikehold. Elkraft-, elektro/teletekniske kablingssystemer. i Hå Kommune

Tilbudsbeskrivelse. for. Rammeavtale for vedlikehold. Elkraft-, elektro/teletekniske kablingssystemer. i Hå Kommune Tilbudsbeskrivelse for Rammeavtale for vedlikehold Elkraft-, elektro/teletekniske kablingssystemer i Hå Kommune KAPITTEL : INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Tilbud 3 1.1 Tilbudsinnbydelse 3 1.2 Særlige vilkår

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktsarbeidet) Kontrakt NS 8406:2009 Forenklet

Detaljer

Konkurransegrunnlag del I

Konkurransegrunnlag del I Konkurransegrunnlag del I Tilbudsforespørsel KT 1309 VA-sanering Åstadveien Sanering VA-ledninger Asker 24.02.2014 Konkurransegrunnlag del I - Tilbudsforespørsel KT 1309 Åstadveien Side 2 av 10 Innholdsfortegnelse

Detaljer

KONTRAKTBESTEMMELSER 2. PRESISERINGER OG ENDRINGER I FORHOLD TIL ANVENDT KONTRAKTSSTANDARD

KONTRAKTBESTEMMELSER 2. PRESISERINGER OG ENDRINGER I FORHOLD TIL ANVENDT KONTRAKTSSTANDARD Vedlegg 04 KONTRAKTBESTEMMELSER 1. KONTRAKTSBESTEMMELSER Som kontraktsbestemmelser gjelder NS 8407:2011 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser (i det følgende "NS 8407"), samt de presiseringer

Detaljer

Generell del Side:1 (7) Dato 30.06.2016 Arkivref. Rissa kommune Kommunalteknikk Rådhusveien 13, 7100 RISSA Tlf. 73 85 27 00 Fax.

Generell del Side:1 (7) Dato 30.06.2016 Arkivref. Rissa kommune Kommunalteknikk Rådhusveien 13, 7100 RISSA Tlf. 73 85 27 00 Fax. Generell del Side:1 (7) RISSA KOMMUNE BEHANDLING SIGEVANN ÅLMO DEPONI ENTREPRISE: ANLEGGSARBEIDER MED VA Del 2: Kontraktsgrunnlaget Oppdragsgiver: Rissa kommune Utgave: : 1 Oppdragsgivers repr. Ivar Asbjørn

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG RAMMEAVTALE FOR RØRLEGGERARBEID.

KONKURRANSEGRUNNLAG RAMMEAVTALE FOR RØRLEGGERARBEID. KONKURRANSEGRUNNLAG RAMMEAVTALE FOR RØRLEGGERARBEID. Hitra Kommune Driftsavdelingen INNHOLD: 1.0 GENERELT OM OPPDRAGET 1.1 Generelt om oppdraget 1.2 Oppdragsgiver 1.3 Kort om anskaffelsens varighet og

Detaljer

Konkurransegrunnlaget for åpen anbudskonkurranse om. kjøp av PC-er til skoler i Vågan kommune. Dato:

Konkurransegrunnlaget for åpen anbudskonkurranse om. kjøp av PC-er til skoler i Vågan kommune. Dato: Konkurransegrunnlaget for åpen anbudskonkurranse om kjøp av PC-er til skoler i Vågan kommune Dato: 05.06.2015 Saksnummer: 3-2015 1 Innbydelsen 1.1 Kort om anskaffelsen Vågan kommune innbyr til konkurranse

Detaljer

PROSJEKTERINGSHÅNDBOKA

PROSJEKTERINGSHÅNDBOKA Kontraktsbestemmelser for prosjektering Fyll inn prosjektnummer og navn Fyll inn kontraktsnummer og navn Dato:XXXXX PROSJEKTERINGSHÅNDBOKA HAMMERFEST KOMMUE V/TEKNISK DRIFT GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER

Detaljer

AVTALE OM KONSULENTOPPDRAG Bistand med utarbeidelse av hovedplan for Narvik stasjon og hovedplan for sterkningen Hell - Værnes.

AVTALE OM KONSULENTOPPDRAG Bistand med utarbeidelse av hovedplan for Narvik stasjon og hovedplan for sterkningen Hell - Værnes. AVTALE OM KONSULENTOPPDRAG Bistand med utarbeidelse av hovedplan for Narvik stasjon og hovedplan for sterkningen Hell - Værnes mellom Jernbaneverket (heretter kalt OPPDRAGSGIVER) og Navn (heretter kalt

Detaljer

AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 TRAFIKKSIKKERHET HAUAN * * *

AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 TRAFIKKSIKKERHET HAUAN * * * Vedlegg 3 Avtaledokument [Anm: Åpne felter fylles ut ved kontraktsinngåelse] AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 TRAFIKKSIKKERHET HAUAN * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det

Detaljer

NRK B-fløy. Fasaderehabilitering Fuger og vinduer. Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering. Rambøll Norge AS

NRK B-fløy. Fasaderehabilitering Fuger og vinduer. Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering. Rambøll Norge AS NRK B-fløy Fasaderehabilitering Fuger og vinduer Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering NRK Rambøll Norge AS januar 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innbydelse... 3 2. Anskaffelsesprosedyre... 3 3. Orientering

Detaljer

ANBUD SNØBRØYTING SILJAN KOMMUNE.

ANBUD SNØBRØYTING SILJAN KOMMUNE. 1 ANBUD SNØBRØYTING SILJAN KOMMUNE. 1. GENERELT OM OPPDRAGET Tilbudsinnbydelsen gjelder innleie av lastebiler, traktorer og redskapsbærere med fører til brøyting i Siljan kommune. Arbeidene skal utføres

Detaljer

Røysing skole - åpen anbudskonkurranse renovering av fasade

Røysing skole - åpen anbudskonkurranse renovering av fasade Tilbydere Vår ref: Arkiv Deres ref: Dato: 2009/2977-7649/2009/BIAS 601 20.03.2009 Røysing skole - åpen anbudskonkurranse renovering av fasade Steinkjer kommune Tjenesteenhet Eiendom inviterer til åpen

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom OMSORGSBYGG OSLO KF (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Generalentreprise Installasjon av slokkeanlegg i Teisen

Detaljer

AVTALE OM KONSULENTTJENESTER

AVTALE OM KONSULENTTJENESTER AVTALE OM KONSULENTTJENESTER Avtale basert på NS 8401 - oppdrag etter fast pris (forutberegnelighet knyttet til omfanget) Større avvik fra avtale mal avtales med teknisk sjef. Mellom: Oppdragsgiver: Trondheim

Detaljer

Avtaledokument. TRONDHEIM KOMMUNE Utbyggingsenheten. organisasjonsnummer: 942 110 464

Avtaledokument. TRONDHEIM KOMMUNE Utbyggingsenheten. organisasjonsnummer: 942 110 464 TRONDHEIM KOMMUNE Utbyggingsenheten Avtaledokument Mellom Trondheim kommune som byggherre, organisasjonsnummer: 942 110 464 adresse: Trondheim kommune ved Utbyggingsenheten 7004 Trondheim besøksadresse:

Detaljer

Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider

Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider BYGGBLANKETT 8405 A Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider Blanketten brukes ved inngåelse av kontrakt etter NS 8405 2.utgave Norsk bygge- og anleggskontrakt. Avtaledokument mellom

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune Innholdsfortegnelse 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13

Detaljer

NAV Tiltak Akershus. Anskaffelse av arbeidsrettet tiltak: Opplæring (AMO) Anskaffelse etter forskriftens del I

NAV Tiltak Akershus. Anskaffelse av arbeidsrettet tiltak: Opplæring (AMO) Anskaffelse etter forskriftens del I // KONKURRANSEGRUNNLAG NAV Tiltak Akershus Anskaffelse av arbeidsrettet tiltak: Opplæring (AMO) Park og anlegg med steinlegging i Ullersmo fengsel, Kroksrud avdeling Anskaffelse etter forskriftens del

Detaljer

Avtaledokument. som byggherre, organisasjonsnummer:

Avtaledokument. som byggherre, organisasjonsnummer: TRONDHEIM KOMMUNE Utbyggingsenheten Avtaledokument Mellom Trondheim kommune som byggherre, organisasjonsnummer: 970 416 420 adresse: Trondheim kommune ved Utbyggingsenheten 7004 Trondheim besøksadresse:

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema - Totalentreprise HVO, Kaarstad-bygget K110 Undervisningsrigg

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema - Totalentreprise HVO, Kaarstad-bygget K110 Undervisningsrigg TILBUDSSKJEMA For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER. Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER. Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Reparasjon av veidekke(asfaltering) Rammeavtalenummer: (Anskaffelse

Detaljer

Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om "Lån til kjøp av fast eiendom 2015"

Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om Lån til kjøp av fast eiendom 2015 Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om "Lån til kjøp av fast eiendom 2015" Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 2 Om oppdragsgiver... 2 3 Tidsfrister... 2 4 Offentlighet og

Detaljer

KONTRAKT FOR KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT FOR KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT FOR KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr./personnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktsarbeidet) Kontrakt NS3430

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del II

Konkurransegrunnlag Del II Kystverket Vest-Havne- og farvannsavdelingen Konkurransegrunnlag Del II Dykkerundersøkelse av grunner i Solund, Flora, Bremanger og Vågsøy kommune i Sogn og Fjordane Fylke. Konkurransegrunnlag del 2 Dykkerundersøkelse

Detaljer

Son Havn Katodisk beskyttelse. Konkurransegrunnlag Del I - Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser

Son Havn Katodisk beskyttelse. Konkurransegrunnlag Del I - Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser 06.11.2014 Side 1 av 6 DEL I Tilbudsbestemmelser Innholdsfortegnelse 1. GENERELT... 3 1.1 Konkurransegrunnlaget... 3 1.2 Tilbudsbefaring... 3 1.3 Tilleggsopplysninger oppdragsgivers

Detaljer

BERGEN KOMMUNE VANN- OG AVLØPSETATEN KIRKEBUKTEN, MUDRING I FORURENSET SJØBUNN

BERGEN KOMMUNE VANN- OG AVLØPSETATEN KIRKEBUKTEN, MUDRING I FORURENSET SJØBUNN Vedlegg 6 BKSAK 200819134 BERGEN KOMMUNE VANN- OG AVLØPSETATEN KIRKEBUKTEN, MUDRING I FORURENSET SJØBUNN KONTRAKTSVILKÅR BASERT PÅ NS 8406 Kap. 1 Kontraktsbestemmelser 1.1 Avtaledokument Det opprettes

Detaljer

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2010. Utarbeidelse av konkurransegrunnlag

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2010. Utarbeidelse av konkurransegrunnlag Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2010 Utarbeidelse av konkurransegrunnlag retningslinje Håndbok R763 Statens vegvesens håndbokserie får nye nummer fra 1. juni 2014. Håndbøkene i Statens vegvesen er

Detaljer

Kap.: 05. Regningsarbeider Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 05. Regningsarbeider Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav OSLO LUFTHAVN AS 26.08.2013 Utvidelse Sentrallager Administrasjonsbygning Kap.: 05. Regningsarbeider Side 2 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 05 Regningsarbeider

Detaljer

AVTALEDOKUMENT KONTRAKT FOR TOTALENTREPRISE

AVTALEDOKUMENT KONTRAKT FOR TOTALENTREPRISE Vedlegg : Kontraktsbestemmelser AVTALEDOKUMENT KONTRAKT FOR TOTALENTREPRISE mellom Øvre Eiker kommune (954 597 482) (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt totalentreprenøren) Organisasjonsnr..

Detaljer

VOGNHALL OG VERKSTED GROVANE REHABILITERING AV FASADER KONKURRANSE MED FORHANDLING

VOGNHALL OG VERKSTED GROVANE REHABILITERING AV FASADER KONKURRANSE MED FORHANDLING Vesterveien 15 B 4613 KRISTIANSAND Telefon 38 10 30 00 Kunde: Vest-Agder museet IKS Dokument nr.: 1887-01 Dokumenttittel: VOGNHALL OG VERKSTED GROVANE REHABILITERING AV FASADER KONKURRANSE MED FORHANDLING

Detaljer

Bok 0 Invitasjon til prekvalifikasjon

Bok 0 Invitasjon til prekvalifikasjon Bok 0 Invitasjon til prekvalifikasjon P-51177 Flyplass- og byggeplassgjerde OSLO LUFTHAVN AS ER ET HELEID DATTERSELSKAP AV AVINOR AS INNBYDELSE Oslo Lufthavn AS, heretter kalt OSL, inviterer Dem herved

Detaljer

Vår ref: Arkiv Deres ref: Dato: 2009/2309-5629/2009/BIAS 601 04.03.2009. Frist for innlevering av tilbud: torsdag den 19. mars 2009 kl. 12.

Vår ref: Arkiv Deres ref: Dato: 2009/2309-5629/2009/BIAS 601 04.03.2009. Frist for innlevering av tilbud: torsdag den 19. mars 2009 kl. 12. Anbyder Vår ref: Arkiv Deres ref: Dato: 2009/2309-5629/2009/BIAS 601 04.03.2009 Anbud traktor for parkanlegg og idrettsanlegg 1. Generelt Steinkjer kommune skal gå til anskaffelse av traktor, ny eventuelt

Detaljer

Kontraktnummer Anskaffelse 71/2014

Kontraktnummer Anskaffelse 71/2014 KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo kommune Vann- og avløpsetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Rehabilitering av Oksefontenen på Torshov

Detaljer

Konkurransegrunnlag: Inn på tunet - 2014-2015

Konkurransegrunnlag: Inn på tunet - 2014-2015 Kongsberg kommune Konkurransegrunnlag: Inn på tunet - 2014-2015 Tilbudsinnbydelse på rammeavtale for levering av Inn på tunettjenester til Kongsberg kommune Vedlegg: 1) Prisliste 2) Rammeavtale 3) Bestillingsavtale

Detaljer

INNBYGDA VANNVERK OG MASKINSENTRAL. Entreprise M1. Vedlegg A. Kontraktsbestemmelser

INNBYGDA VANNVERK OG MASKINSENTRAL. Entreprise M1. Vedlegg A. Kontraktsbestemmelser INNBYGDA VANNVERK OG MASKINSENTRAL Entreprise M1 Vedlegg A Kontraktsbestemmelser Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 3 2 TILLEGG OG ENDRINGER TIL NS 3431... 3 3 SPESIELLE

Detaljer

Tilbyder: Org.nr: Det kan gis tilbud med enhetspriser, alternativt fastpris for roden. Turpris er enhetspris x antall km.

Tilbyder: Org.nr: Det kan gis tilbud med enhetspriser, alternativt fastpris for roden. Turpris er enhetspris x antall km. TILBUDSSKJEMA VINTERDRIFT KOMMUNALE VEGER Tilbyder: Org.nr: Oppdraget gjelder vinterdrift av de aktuelle kommunale veger og plasser, jfr utfyllt tilbud. Oppdraget omfatter snøbrøyting, skraping og strøing

Detaljer

Konkurransegrunnlag Prosjekt: Sanering Jensstuvegen

Konkurransegrunnlag Prosjekt: Sanering Jensstuvegen Ringsaker kommune, Teknisk drift 12.12.2014 Konkurransegrunnlag Prosjekt: Ringsaker kommune, Teknisk drift Innholdsliste 12.12.2014 A A1 A2 A3 B B1 B2 B3 C C1 C2 C3 Prosjektinformasjon Dokumentliste Innbydelse

Detaljer

Anbudsdokument. Bok 0 og kravspesifikasjon for kjøkkenutstyr til Bekkfaret barnehage. Rolf Roodbol

Anbudsdokument. Bok 0 og kravspesifikasjon for kjøkkenutstyr til Bekkfaret barnehage. Rolf Roodbol Anbudsdokument Bok 0 og kravspesifikasjon for kjøkkenutstyr til Bekkfaret barnehage Rolf Roodbol 19-05-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold Side DEL 0 PROSJEKTFORUTSETNINGER 0.1 TILBUDSINNBYDELSE 0.2 PROSJEKTORGANISASJON

Detaljer

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktarbeidet) Kontrakt NS 8405:2008 Norsk bygge-

Detaljer

BYGGELEDERBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR BYGGELEDEROPPDRAG. Side 1 av 7

BYGGELEDERBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR BYGGELEDEROPPDRAG. Side 1 av 7 BYGGELEDERBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR BYGGELEDEROPPDRAG Side 1 av 7 1. Innhold 2. Partenes samarbeid og gjensidige plikter (NS 8403 pkt 2)... 3 2.1. Reklame (tillegg til

Detaljer

Vedlegg 2. Tilbudsbeskrivelsen

Vedlegg 2. Tilbudsbeskrivelsen Vedlegg 2 Tilbudsbeskrivelsen Rammeavtale 14/4159 Snørydding, brøyting og strøtjenester CPV 90620000 Snørydding og brøyting Innholdsoversikt 1. Informasjon om tilbyder... 3 2. Erklæring fra tilbyder...

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del II. Kvalifikasjonskrav

Konkurransegrunnlag Del II. Kvalifikasjonskrav Firma: Konkurransegrunnlag Del II Selskapsform: Foretaksnummer: Gateadresse: Postadresse: Telefon: Telefaks: E-post: Internettadresse: Kontaktperson: Kvalifikasjonskrav NB: Skal leveres i egen konvolutt

Detaljer

Tilbudsinnbydelse Begrenset anbudskonkurranse Sandaker 1-10 skole og barnehage Konkurransegrunnlag

Tilbudsinnbydelse Begrenset anbudskonkurranse Sandaker 1-10 skole og barnehage Konkurransegrunnlag Tilbudsinnbydelsee Begrenset anbudskonkurranse Sandaker 1-10 skole og barnehage Konkurransegrunnlag 27.01.2009 (08/691) Tilbudsinnbydelse 1. Innbydelse Oslo kommune, v/undervisningsbygg Oslo KF viser til

Detaljer

GRAVEENTREPRISE 10090 NY KUNSTGRESSBANE HEMNES IL NY KUNSTGRESSBANE GRAVEENTREPRISE

GRAVEENTREPRISE 10090 NY KUNSTGRESSBANE HEMNES IL NY KUNSTGRESSBANE GRAVEENTREPRISE HEMNES IL NY KUNSTGRESSBANE Sign: Check: C:\Users\Antoine\Documents\hil\høghågen\tilbud gravearbeider\beskrivelse gravearbeider.doc 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 0.1 TILBUDSINNBYDELSE... 3 0.2 PROSJEKTORGANISASJON...

Detaljer

KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407

KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407 KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407 mellom Sykehuset i Vestfold HF (heretter kalt byggherren) og Organisasjonsnr. om Nytt Ambulanse bygg / Garasje. Sandefjord. For denne kontrakten gjelder Norsk

Detaljer

HÅ KOMMUNE ETAT FOR TEKNISKE SAKER OG NÆRING. Konkurransegrunnlag Åpen konkurranse

HÅ KOMMUNE ETAT FOR TEKNISKE SAKER OG NÆRING. Konkurransegrunnlag Åpen konkurranse HÅ KOMMUNE ETAT FOR TEKNISKE SAKER OG NÆRING Konkurransegrunnlag Åpen konkurranse 2+1årig Rammeavtale for leie av gravemaskiner, lastebiler, borerigg, traktorer, mannskap mv Utlyst doffin.no / FED Varhaug,

Detaljer

Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider

Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider BYGGBLANKETT 8406 A Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider Blanketten brukes ved inngåelse av kontrakt etter NS 8406 Norsk bygge- og anleggskontrakt. Avtaledokument mellom Byggherre

Detaljer

AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt:

AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt: Vedlegg 3 Avtaledokument AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt: 1. PARTENE 1.1. Byggherre 1.1.1. Navn: Bodø

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Totalentreprise Ny barnehage i Fluberg

Konkurransegrunnlag. Totalentreprise Ny barnehage i Fluberg Søndre Land Kommune Konkurransegrunnlag Nr: 214166 Totalentreprise Ny barnehage i Fluberg Vedlegg D - Prisskjema Side 1 av 6 1 Innhold 1 Innhold 1 2 TILBUDSSKJEMA 3 3 KOSTNADSOVERSIKT 4 3.1 Generelt 4

Detaljer

Statens vegvesen. Fv. 213 Rundkjøring Carlsen lakk - referat fra tilbudskonferansen

Statens vegvesen. Fv. 213 Rundkjøring Carlsen lakk - referat fra tilbudskonferansen Statens vegvesen Referat Dato: 27.08.2015 Tid: 09:30 Referent: Anders Fosse Skjåk Saksbehandler/innvalgsnr: Anders Fosse Skjåk - 99262340 Vår dato: 27.08.2015 Vår referanse: 2014/004840-011 Fv. 213 Rundkjøring

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING 2.0 GENERELT OM TILBUDET 2.1 Kunngjøring 2.2 Kontaktpersoner i anskaffelsesprosessen 2.3

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn.

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn. OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn. Kap.: 05. Regningsarbeider Side 40 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 05 Regningsarbeider ORIENTERING

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del II Dykkerinspeksjon Innseilingen til Florø

Konkurransegrunnlag Del II Dykkerinspeksjon Innseilingen til Florø Havne- og farvannsavdelingen Konkurransegrunnlag Del II Dykkerinspeksjon Innseilingen til Florø 2 Innhold 1. Innbydelse... 3 2. Kontraktsbestemmelser... 4 2.1 Norsk standard... 4 2.2 Forsikring... 4 3.

Detaljer

KONKURRANSE for kjøp, jf. del 1 i Forskrift om offentlige anskaffelser. Utredning av samarbeid mellom Follo Ren IKS og MOVAR IKS

KONKURRANSE for kjøp, jf. del 1 i Forskrift om offentlige anskaffelser. Utredning av samarbeid mellom Follo Ren IKS og MOVAR IKS KONKURRANSE for kjøp, jf. del 1 i Forskrift om offentlige anskaffelser Utredning av samarbeid mellom Follo Ren IKS og MOVAR IKS Konkurransegrunnlag For levering til MOVAR IKS Kjellerødveien 30 1580 Rygge

Detaljer

Håndbok 066 Retningslinjer for utarbeidelse av konkurransegrunnlag

Håndbok 066 Retningslinjer for utarbeidelse av konkurransegrunnlag Statens vegvesen Håndbok 066 Retningslinjer for utarbeidelse av konkurransegrunnlag 2010-11-26 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok Nivå 1 i Statens vegvesens håndbokserie. Det er Vegdirektoratet

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema Entreprise Basis NS Prosjekt Nytt Nasjonalmuseum K208 Alabasthallfasade DL

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema Entreprise Basis NS Prosjekt Nytt Nasjonalmuseum K208 Alabasthallfasade DL TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av konkurransegrunnlaget tilbys utført for: Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling av bygge-

Detaljer

RISSA KOMMUNE AVLØP VED KVITHYLL ENTREPRISE: VA-LEDNINGERVA-LEDNINGER DEL 2: KONTRAKTSGRUNNLAGET UTGAVE:1 DATO:

RISSA KOMMUNE AVLØP VED KVITHYLL ENTREPRISE: VA-LEDNINGERVA-LEDNINGER DEL 2: KONTRAKTSGRUNNLAGET UTGAVE:1 DATO: RISSA KOMMUNE AVLØP VED KVITHYLL ENTREPRISE: VA-LEDNINGERVA-LEDNINGER DEL 2: KONTRAKTSGRUNNLAGET UTGAVE:1 DATO:18.09.15 Asplan Viak AS 1 532207-3-11-1INNHOLD 1. AVTALEDOKUMENT...3 Kontraktsformular...3

Detaljer

Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen

Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE

Detaljer