Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Gang og sykkelveg langs E136 fra Rise bru til Lesjaverk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Gang og sykkelveg langs E136 fra Rise bru til Lesjaverk"

Transkript

1 Konkurransegrunnlag Prosjekt: Gang og sykkelveg langs E136 fra Rise bru til Lesjaverk Mars 2012 Rev

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Side A1 Innbydelse til tilbudskonkurranse A1-1 A2 Avtaledokument A2-1 A3 Orientering A3-1 A3-3 B Tilbudsregler B 1 C Kontraktsbestemmelser C 1 D1 Spesielle tilbudsregler D1-1 D1-2 D2 Spesielle kontraktsbestemmelser D2-1 D2-8 E Beskrivelse og mengdefortegnelse Gs-veg langs E136 fra Rise bru til Lesjaverk E1-E43, F G Referanser, HMS - egenerklæring Tabell for oppføring av referanseprosjekt F 1 HMS egenerklæring F 2 Tilbudsopplysninger, pris- og tilbudsskjema Tilbudsopplysninger G 1 Prisskjema for mannskap og maskiner G 2 G 4 Tilbudsskjema G 5 G6 VEDLEGG:

3 A1-1 A1 INNBYDELSE TIL TILBUDSKONKURRANSE Kontraktsarbeid: Lesja kommune ønsker tilbud fra entreprenører med det faglige, tekniske og økonomiske grunnlag som er nødvendig for oppfylling av kontrakten. Videre kreves erfaring fra tilsvarende arbeider, for utførelse av ovennevnte kontraktsarbeid i henhold til konkurransegrunnlaget. Tilbudskonferanse vil finne sted: fredag kl med møtested kommunehuset i Lesja. Det vil bli vist bilder og 3D-modell fra traséen for gang og sykkelvegen. Det foretas ingen befaring ute i marka på grunn av stor trafikk langs E136 og vanskelig adkomst / parkering. Bildene gir et bedre inntrykk av forholdene. Entreprenøren oppfordres til å foreta en egen befaring etter møtet. Tilbudsfrist utløper: fredag kl Innlevering til Lesja kommune med innleveringssted (kontoradresse): ViaNova Lillehammer A/S, Storgata 64 A, LILLEHAMMER Postadressen er: Storgata 64 A, 2609 LILLEHAMMER Tilbudsåpning skjer umiddelbart etter fristen. Tilbyderne kan være tilstede under åpningen. Tilbyders navn og tilbyders totalsum gjøres kjent. Henvendelser og spørsmål vedrørende konkurransegrunnlaget rettes til: ViaNova Lillehammer A/S ved: Trond Holmestad, mob: eller Lesja kommune ved Johan Lyftingsmo tlf: mob: Tilbudet leveres i en nøytral konvolutt merket Tilbud GS-veg langs E136,fra Rise bru til Lesjaverk Øvrig utlevert materiale kan beholdes. Tilbud per faks eller mail aksepteres ikke. Tilbudet skal inneholde: 1 eksemplar av konkurransegrunnlaget med utfylt kapittel E Tilbudsskjema under kap. G skal være datert og underskrevet. Forpliktende tilbudsbrev med eventuelle forbehold eller avvik i forhold til konkurransegrunnlaget. Vedlegg Det tilbud som anses økonomisk mest fordelaktig for byggherren, vil bli valgt. Det vises til utfyllende bestemmelser i konkurransegrunnlagets kap. D1. Vedståelsesfristen utløper den: Krav om vedlegg til tilbudet framkommer av kapittel D1. Dersom disse vedleggene mangler, eller tilbudet ellers ikke er tilfredsstillende utfylt, kan byggherren avvise tilbudet. Byggherren tar forbehold om tilføring av nødvendige bevilgninger og at offentlig godkjenning for prosjektet blir gitt. Dersom så ikke skjer, vil utbygging bli utsatt eller ikke igangsatt. ViaNova Lillehammer, Undertegning

4 A2 AVTALEDOKUMENT A2-1 Mellom Lesja kommune... som byggherre foretaksnr... og... som entreprenør foretaksnr.... er inngått følgende avtale: 1. Entreprenøren påtar seg å levere i samsvar med sitt tilbud av... med endringer som går frem av pkt Kontraktsarbeidet skal leveres for: Tilbud av kr Korreksjon iflg. pkt.7 " Kontraktsum (ekskl. mv kr 3. Merverdiavgift godtgjøres etter gjeldende bestemmelser. 4. Opplysninger om og betingelser for arbeidet er gitt i konkurransegrunnlaget og de tegninger og dokumenter disse henviser til. 5. Det er fastsatt følgende bindende tidsfrist(er) For overskridelse av frist(er) betaler entreprenøren til byggherren Som en del av denne avtale inngår også vedlegg til avtaledokument i følge vedleggsliste datert Dette avtaledokument med eventuelt vedlegg ifølge pkt. 7 er utferdiget i to eksemplarer, hvorav partene beholder hvert sitt.... den den byggherre entreprenør (Avtaledokumentet utfylles ikke ved innsendelse av tilbud)

5 A3-1 A3 ORIENTERING 1. Prosjektets art og omfang Det skal bygges GS-veg fra Rise bru til Lesjaverk. Se orienterende mengder i tabell under. Vegen legges med 3 meter skille til E136 hele vegen. Det skal bygges 2 natursteinsmurer på innsiden av GS-vegen for å unngå innløsning av bolig / hytte. Enkelte avkjørsler samles til felles avkjørsler ved å bruke GS-vegen som felles gs-eg/adkomstveg over korte strekk. Der hvor gs-veg brukes som adkomstveg utvides gs-vegen med 1 meter til 4 meter (3.5 meter asfaltert). Det skal bygges en GS-vegbru i prosjektet, beskrevet i prinsipp på tegning K001. Denne prises som rundsum i kapittel E-8, post Det er 6 velteplasser for tømmer på strekningen. Disse rustes opp etter nærmere avtale med Byggherre. Arbeidene her utføres som timearbeid da omfang av arbeid her er vanskelig å beskrive / prise. Det er satt av en del time-arbeid i kap. G som inngår i kontrakten. Bruken av disse timene avtales nærmere med Byggherre. Prosjektets kontraktsform blir enhetspriskontrakt. Orienterende mengder : Lengde ny GS-veg, ca m Masseflytting av jord/vegetasjonsmasser ca m3 Kummer (20 sandfang + 66 hjelpesluk) ca. 86 stk Forsterkningslag ca m3 Bærelag ca m3 Tonn asfalt ca tonn Traubunn ca m2 Gressetablering ca m2 Skilt, flytting ca. 8 stk Nye skilt ca. 2 stk Natursteinsmurer ca. 350 m2 GS-vegbru over bekk mellom Endresplass og Torsplass 1 stk 2. Tidspunkt for igangsettelse og tidsfrister Arbeidet kan settes i gang når avtale er inngått og garantierklæring og kopi av forsikringsbevis er levert byggherren, men tidligst dersom ikke byggherren tillater tidligere oppstart. Frist for ferdigstillelse er: Fristen kan bli endret ved endret bevilgning, se A Avvik i kontraktens rammebetingelser Hvis myndighetenes bevilgninger tilsier avvik i kontraktens utførelse, skal det forhandles om eventuelle økonomiske konsekvenser. Entreprenøren har ikke rett til å heve kontrakten ved mindre vesentlig endring av bevilgningstakt.

6 A3-2 A3 ORIENTERING 4. Forskudd Det utbetales ikke forskudd. 5. Byggherre og engasjerte rådgivere Byggherren er angitt på side A1- Innbydelse til anbudskonkurranse. Alle henvendelser mellom entreprenøren og byggherrens engasjerte rådgivere skal gå gjennom byggherrens representant, dersom annet ikke er tydelig bestemt. 6. Språkkrav Tilbud med tilhørende dokumenter skal utformes på norsk. Tilsvarende gjelder all formell kommunikasjon under gjennomføring av kontrakten. Det kreves at minst en av arbeidstakerne på det enkelte arbeidslag kan kommunisere slik at vedkommende forstår og kan gjøre seg forstått på norsk i tillegg til eventuelle andre språk hos øvrige medarbeidere på arbeidslaget. Tilsvarende gjelder også for de som utfører arbeid alene på arbeidsstedet. 7. Byggeplassens/ anleggsområdets beliggenhet og adkomstmuligheter E136 går gjennom hele Lesja kommune. Traseen starter etter Rise bru, og ender ved tilkobling til eks. gangvegnett ved Lesjaverk. Traseen er ca. 7 km lang. 8. Andre entrepriser eller byggherrens egne arbeider Arbeid i forbindelse med telekabler og lavspent / høyspent. Eidefoss må flytte en / to høyspentstolper (en med transformator) ved prof og Spesielle forhold 10. Andre forhold Ingen spesielle.

7 A3-3 A3 ORIENTERING 11. Dokumentoversikt Følgende dokumenter utgjør til sammen konkurransegrunnlaget DOKUMENT DATO Antall Vedl. eks. 1 Konkurransegrunnlag Kap A-G Kapitlene A-G kan evt. deles i flere dokumenter Gab-fil med mengder fra kap E 3 Prosesskoden Standard arbeidsbeskrivelse Statens vegvesen, Håndbok 025 Prosesskode 1 Statens vegvesen, Håndbok 026 Prosesskode 2 4 Tegningshefte Tilbudstegninger med datert tegningsliste. Tverrprofiler inkludert, eventuelt som eget hefte Geologisk/ Geoteknisk rapport Det foreligger ingen geoteknisk rapport. 0 6 Vegbygging, Statens vegvesen, håndbok Rekkverk, Statens vegvesen, håndbok Avfallshåndtering, Statens vegvesen, håndbok Arbeidsvarsling, håndbok Norske og internasjonale standarder som det er vist til i tilbudsdokumentene 12 Utlysingsannonsen som gjengitt i DOFFIN / TED databasen 13 Arbeidsvarsling Retningslinjer for Hedmark, Romerike og Oppland Håndbøkene til Statens vegvesen er tilgjengelige på Statens vegvesen sine hjemmesider:

8 B-1 B TILBUDSREGLER Som tilbudsregler gjelder lov om offentlig anskaffelse med forskrift som trådde i kraft 1. juli 2001, og NS 3450 Prosjektdokumenter for bygg og anlegg, med de tillegg, presiseringer og unntak som fremkommer i kapittel D1. Tilbudet må være levert til adresse oppgitt i tilbydsinnbydelsen før fristen utløper. Dokumentasjon på at tilbudet er sendt før fristen godtas ikke.

9 C-1 C Kontraktsbestemmelser Som generelle kontraktsbestemmelser gjelder NS 8406 Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt, med de tillegg, presiseringer og unntak som fremkommer i kapittel D2 SPESIELLE KONTRAKTBESTEMMELSER.

10 D1-1 D1 SPESIELLE TILBUDSREGLER 1 Krav til vedlegg i tilbudet I tillegg til utfylt konkurransegrunnlag, kap E og G, skal følgende dokumenter legges ved som en del av tilbudet: - Attester for betaling av skatter, trygdeavgift og merverdiavgift, ikke eldre enn 6 mnd. - HMS egenerklæring - Attest for registrering i Foretaksregisteret i Brønnøysund - Organisasjonsplan for bedriften - Beskrivelse av kvalitetsstyring - Dokumentasjon på sentral eller lokal godkjenning - Referanser fra tilsvarende prosjekter - Orienterende framdriftsplan 2 Krav til vedståelse Tilbudet må vedstås i 60 dager. 3 Befaringer og konferanser Det forutsettes at entreprenøren ved befaring gjør seg kjent med stedlige forhold i området som grunnlag for vurdering av enhetspriser og den måte arbeidet tenkes gjennomført på. Det er ikke foretatt grunnundersøkelser i området. Det avholdes tilbudskonferanse sammen med byggherre. 4 Bruk av tekniske spesifikasjoner Teknisk beskrivelse for veganlegget er utarbeidet i henhold til prosesskode 1, standard beskrivelsestekster for vegkontrakter. Statens vegvesen sin håndbok 025. ( ). 5 Priser, prisnivå, utfylling av tilbud I tilbudets enhetspriser skal være inkludert alle kostnader for utførelse av arbeidet, men ikke merverdiavgift. Enhetsprisene skal også inkludere eventuelt svinn, undermål, overmasser og lignende. Poster som ikke er utfylt med pris, anses som innkalkulert i andre poster, dersom annet ikke er oppgitt i entreprenørens tilbudsbrev. Endringer i lønns og prisnivået, eller i størrelsen av de sosiale utgifter etter tilbudsfristens utløp, gir ikke rett til tillegg eller fradrag fra kontraktens priser, dvs. at prisene er faste i kontraktsperioden. Det gjøres oppmerksom på at henvisning til entreprenørens maskinlister etc. ikke vil bli godtatt. I kapittel G skal skjema for timepriser, transport etc. utfylles. 6 Endringer i konkurransegrunnlaget Dersom en tilbyder oppdager mangler eller uklarheter i konkurransegrunnlaget som har betydning for prissettingen eller ferdigstillelsesdatoen, plikter han umiddelbart å varsle byggherren om dette. Eventuelle spørsmål til konkurransegrunnlaget må være fremmet senest 5 dager før tilbudsfristens utløp. Spørsmål etter dette vil ikke bli besvart.

11 D1-2 D1 SPESIELLE TILBUDSREGLER Det skal i tilbudet tas hensyn til alle skriftlige endringer av konkurransegrunnlaget. Melding skal være sendt i rimelig tid, og senest 3 dager før tilbudsfristens utløp. 7 Tilbudets utforming Telefaks eller annen form for automatisk dokumentoverføring aksepteres ikke som tilbud. Enhetspriser m.v. kan leveres på EDB-utskrift såfremt denne er i samsvar med konkurransegrunnlaget og under forutsetning om at tilbudsskjemaet er fullstendig utfylt. Data om enhetspriser på EDB-medium (CD m.v.) erstatter ikke tilbudet, og ved eventuelle uoverensstemmelser gjelder det skrevne tilbudet. 8 Forbehold Eventuelle forbehold må for å være gyldig presiseres og prissettes i tilbudsbrevet, med henvisning til poster i tilbudet. Forbehold eller avvikende forutsetninger som endrer arbeidene vesentlig kan føre til at tilbudet ikke kommer i betraktning. Alternative løsninger skal tilbys separat i eget tilbud. Forbehold som ikke er prissatt vil bli kostnadsmessig (eventuelt skjønnsmessig) vurdert av byggherren i forbindelse med valg av tilbud. 9 Tilbudsåpning Tilbudsåpning skjer i møte som angitt i tilbudsinnbydelsen. Møtet ledes av byggherren eller hans representant. Samtlige tilbydere har tilgang til møtet. For hvert tilbud som åpnes, oppleses tilbyders navn og tilbudets totalsum. Det føres møteprotokoll hvor de samme data innføres. Avskrift av den fullstendige protokoll sendes samtlige tilbydere innen 6 dager etter tilbudsåpningen. 10 Kriterier for valg av tilbud (jf. Forskrift om offentlige anskaffelser 10-2 / 17-2) Byggherren har fri adgang til å velge hvilket som helst av de ikke avviste tilbud, og til å forkaste samtlige. Byggherren velger det totalt sett beste tilbud basert på følgende ikke-rangerte kriterier: pris kvalitet, leveringstid referanser fra tilsvarende prosjekter Dersom byggherren finner det nødvendig kan han innkalle en eller flere tilbydere til avklaringsmøter, og innhente tilleggsopplysninger før valg avgjøres. Ikke antatte tilbud vil ikke bli returnert.

12 D2-1 D2 SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER 1 Kontraktsklausul Entreprenøren skal sørge for at tilsatte i egen organisasjon og tilsatte hos eventuelle underleverandører ikke har dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det som følger av tariffavtaler, regulativ eller det som er normalt for vedkommende sted og yrke. Dette gjelder bare for tilsatte som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten. Entreprenøren skal på oppfordring legge fram dokumentasjon om lønns og arbeidsforhold til de tilsatte. Alle avtaler entreprenøren inngår som innebærer utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelse. Dersom entreprenøren ikke etterlever disse pliktene, har arbeidsgiveren rett til å holde tilbake deler av kontraktssummen til det er dokumentert at forholdene er i orden. Summen som blir holdt tilbake skal tilsvare ca. 2 ganger innsparingen for arbeidsgiveren. 2 Sikkerhet Entreprenøren stiller sikkerhet etter NS 8406 pkt. 8 og ihht. Byggeblankett 8405B. Byggherren stiller ikke sikkerhet. 3 Lønns og prisregulering Endringer i lønns- og prisnivå, eller i størrelsen av de sosiale utgifter etter tilbudsfristens utløp, gir ikke rett til tillegg eller fradrag fra kontraktens priser, dvs. at prisene er faste i kontraktsperioden. 4 Framdriftsplan Sammen med tilbudet skal det leveres en orienterende framdriftsplan. Innen 2 uker etter kontraktsinngåelse skal entreprenøren utarbeide egen hovedtidsplan og detaljplan. Framdriftsplanene skal til enhver tid være av tilstekkelig kvalitet og detaljeringsgrad for en effektiv og tidmessig gjennomføring av kontraktsbestemmelsene. Entreprenøren skal være ansvarlig for all fremtidsplanlegging og fremtidsstyring av eget arbeid. 5 Mengdekontroll Entreprenøren skal kontrollregne tilbudets mengder før igangsetting/bestilling. Dersom entreprenør oppdager feil i terrengmodell som vil medføre mengdeendringer må han varsle byggherren omgående og senest før arbeidene igangsettes. Nye innmålte terrengdata (SOSI-format) leveres byggherren, som ut fra de nye terrengdataene utarbeider nytt terrengoppsett. Der byggherren ikke blir varslet innen fristen anses utlevert grunnlag fra byggherre som godkjent. Oppgitte mengder er regulerbare hvor intet annet er angitt. Endelig avregningssum bestemmes på grunnlag av tilbudets enhetspriser, og de oppmålte/prosjekterte og kontrollerte mengder etter angitte måleregler. Terreng og eventuelt fjell skal registreres som grunnlag for avregning. Dette skal gjøres av entreprenøren. Hvis ikke legges kontraktens mengder til grunn. Kopier av nyopptegnede profiler overleveres byggherren mens de er kontrollerbare. 6 Mengderegulering I prisen skal være inkludert alle leveranser og ytelser som er nødvendige for den komplette leveransen, selv om detaljer og ytelser ikke spesifikt er nevnt i konkurransegrunnlaget. Byggherren har rett til å trekke deler av poster i tilbudet ut av

13 D2-2 D2 SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER kontrakten. Generelt reguleres posten Rigg og drift ved endringer >+-15 % av kontraktssummen. Regulering foretas forholdsmessig for 70 % av endringer utover de nevnte 15 %. 7 Arbeidstid Byggherren skal til enhver tid holdes orientert om de arbeidstidsordninger som gjelder på anlegget. Det er entreprenørens ansvar at arbeidstiden er i samsvar med lover, forskrifter, kommunale vedtekter og tariffavtaler. Støyende arbeid om kvelden og arbeid om natten må avtales med byggherren på forhånd. Det forutsettes at det ikke skal foregå anleggsarbeider mellom kl og For arbeidene gjelder Oslo Helseråds Forskrifter for begrensning av støy. Eventuell dispensasjon må eventuelt entreprenøren selv sørge for. 8 Uttalelser til pressen Entreprenøren skal ikke uttale seg til presse etc. om forhold vedrørende kontraktsarbeidet uten på forhånd ha konferert med byggherren. Generelt skal han henvise til byggherren i slike saker 9 Midlertidige avtaler med grunneiere Hvis entreprenøren inngår midlertidige avtaler med grunneiere i tilknytning til gjennomføring av kontraktsarbeidet, skal byggherren informeres på forhånd og med kopi av avtalen. 10 Grunnforhold / Fjellforhold Beskrivelsen / rapporten(e) skal gi entreprenøren grunnlag for egne vurderinger av grunnforholdenes betydning for entreprenørens arbeid. Entreprenøren kan ikke påberope at de virkelige forhold avviker fra beskrivelsen/ rapporten(e) med mindre det foreligger markert avvik som entreprenøren ikke verken kunne eller burde ha oppdaget før pristilbud for arbeidene ble inngitt. Dersom det foreligger et slikt markert avvik, må entreprenøren i tillegg påvise at han er påført nødvendige merkostnader som klart overskrider kostnader som kunne ha påløpt med slike variasjoner i de beskrevne forhold som erfaringsmessig kan forekomme. En eventuell kompensasjon til entreprenøren skal i tilfelle bare gjelde avvik av kostnadsmessig betydning mellom forholdene som de virkelig har vist seg å være, og slik de kunne ha vært med slike variasjoner i de beskrevne forhold som erfaringsmessig kan forekomme. De vanlige regler om varsling og utmåling av kompensasjonen gjelder i tillegg. 11 Kvalifikasjonskrav, organisasjon Til sprengningsarbeider plikter entreprenøren å ha skytebas med nødvendige kvalifikasjoner til å lede dette arbeidet. For å bli godkjent må vedkommende legge fram skytebevis utstedt av politimyndighet. For grøftearbeider skal minst en person på hvert grøftelag ha gjennomgått ADK-1 kurs. Organisasjonsplan for administrasjon, kontroll og gjennomføring av arbeidet skal utarbeides av entreprenøren innen 2 uker etter kontraktsinngåelse. For arbeidsfellesskap kreves det spesiell dokumentasjon på arbeidsfellesskapets organisering mht. rapporteringslinjer, myndighet, ansvarsområder m/m.

14 D2-3 D2 SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER Byggherren forbeholder seg retten til å kreve anleggsleder eller del(-er) av hans stab skiftet ut hvis det viser seg at nødvendig erfaring / kompetanse ikke innehas. 12 Rapportering Rapportering i byggefasen skal være tilstrekkelig til å skape tillit til at entreprenørene gjennomfører oppdraget innenfor de kontraktsmessige milepælsdatoer og basere seg på en oppdeling i hht. hovedaktiviteter eller objekter i framdriftsplanen. Rapporten skal være et ekstrakt av entreprenørens styringssystem. Månedsrapport: Månedsrapport skal leveres senest kl den 5. arbeidsdagen etter månedens slutt. Rapporten skal inneholde opplysning om følgende punkter: - Viktige aktiviteter utført forrige måned - Viktigste aktiviteter kommende måned - Utbetalingsrapport pr. periode og akkumulert, budsjettert og virkelig produsert. Rapporten skal behandles i byggemøte. Byggherren skal ha adgang til å gjennomgå prosjektstyringssystemet for å forvisse seg om at styringsgraden er tilstrekkelig for oppfyllelse av kontrakten. Ukerapport: Ukerapportering skjer i forbindelse med byggemøte. Der vil følgende bli diskutert: - Hendelser forrige uke - Problemområder - Planlagt og virkelig bemanning. 13 Møter Entreprenørens arbeid skal utføres i nært samarbeid med byggherren. Det skal holdes regelmessige møter under arbeidets gang. Entreprenøren må påregne at han skal delta i følgende møter: Byggemøter: Det avholdes byggemøter hver 14. Dag. Følgende saker vil være gjennomgangstema: - Fremdrift, status, koordinering - Bemanning - Kvalitetssikring - Helse, miljø og sikkerhet - Faglige avklaringer, utførelsesmetoder - Tegning og dokumentasjonsleveranser Møteleder / referent: Byggeleder. Møtetid og sted avtales senere.

15 D2-4 D2 SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER 14 Fakturering Entreprenøren skal sende faktura hver måned, såfremt det er utført arbeid på oppdraget. Også ved bruk av underentreprenør (er) og ved bortsetting av deloppgaver til andre skal fakturaer sendes oppdragsgiver av entreprenøren. Faktura skal være mottatt innen 15 arbeidsdager etter månedens slutt. Dersom faktura ikke er mottatt innen denne tid, foretas utbetaling sammen med neste avdragsfaktura. Entreprenørens fakturaer skal deles inn i følgende kategorier: A) Avdragsfakturaer (Det vises til aktuelle poster/prosesser) T) Endringsarbeider inkl. regningsarbeider, bestilt per rekvisisjon. Sammen med faktura skal vedlegges dokumentasjon på beregningene av merverdiavgift. Fakturaene skal nummereres fortløpende med overnevnte bokstavsortering og henvise til hvilket kontraktsnummer fakturaen gjelder. Ved innsendelse av fakturaer for tilleggsarbeider og regningsarbeider skal byggherrens rekvisisjon / bestilling ligge ved. For regningsarbeid skal kopi av attestert material og timelister følge faktura. Kopi av fakturaen sendes parallelt til byggeleder. Entreprenøren skal spesifisere hver faktura slik at disse til enhver til gjenspeiler akkumulert produksjon på byggeplassen. Entreprenøren skal bruke sin egen fakturafremside, men følgende må fremgå: Akkumulert produksjon (eks. mv - Innestående beløp (eks. mv kr - Tidligere fakturert (eks. mv kr Fakturasum eks. mva kr + avgift (dokumenteres ved bilag) kr Fakturert i perioden, totalt kr Sluttoppgjør: Faktura for sluttoppgjør skal sendes innen 1 måned etter overtakelsen og inneholde alle krav, mend mindre spesielle forhold som byggherren ikke er herre over, har medført at det nødvendige beregningsgrunnlaget for spesifikt angitte ytelser ikke foreligger i tide. Ved manglende sluttoppgjør kan byggherren fastsette en rimelig tilleggsfrist og samtidig ta forbehold om selv å foreta sluttoppgjør hvis tilleggsfristen overskrides. Sluttoppgjør for mengder skal relatere seg til målbare mengder og til overordnet mengderegnskap. Betalingsfrist: Byggherren plikter å betale samtlige uomtvistlige fakturaer og uomtvistlige deler av fakturaer innen 30 dager etter at han har mottatt dem. Ved forsinket betaling betales morarente etter lov. nr. 100 av 17. desember 1976 om renter ved forsinket betaling. Fradrag for dagmulkt: Eventuell påløpt dagmulkt trekkes i sluttoppgjøret i den utstrekning den ikke er trukket i tidligere avdrag. Eiendomsrett: Kontraktsarbeidet blir byggherrens eiendom etter hvert som det utføres. Materialer som er tilført byggeplassen og skal bygges inn blir byggherrens eiendom når han har betalt dem.

16 D2-5 D2 SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER 15 Dokumentasjon Følgende dokumentasjon skal leveres av entreprenør: FDV-dokumentasjon type produktdata for alle leveranser med angivelse av leverandør og tekniske data for utførelser. Datablad på tilbudt utstyr og materiell skal vedlegges tilbudet. Tilbudt utstyr kan ikke endres uten etter avtale. Nødvendige arrangement/montasjetegninger, koblingsskjemaer-/lister, tegninger med tilhørende beregninger ut over det som ligger til grunn for tilbudet skal utarbeides av entreprenøren, som også har ansvar for det. 16 Arbeidsvarsling Arbeidsvarsling utføres i overensstemmelse med Vegvesenets håndbok 051 "Arbeidsvarsling" m/vedlegg. Personell som dirigerer trafikk forbi arbeidsstedet skal benytte vernejakke som oppfyller fastsatte krav til synlighet/refleksjon. Arbeidsvarslingsplan skal utarbeides av entreprenøren og godkjennes av Statens vegvesen. Slik godkjenning reduserer ikke entreprenørens plikter til å oppfylle det som fremgår av dette punktet. Entreprenøren skal utpeke ansvarlig for varslingen. Iverksatt og utført arbeidsvarsling skal i hvert tilfelle dokumenteres av entreprenøren. Arbeidet skal foregå på en slik måte at trafikken forbi arbeidsområdet blir opprettholdt. Eventuell stengning skal ikke skje uten samtykke fra byggherren. 17 Helse miljø og sikkerhet Forskrift om helse, sikkerhet og arbeidsmiljø er fastsatt ved kgl. Res. Av , i medhold av lov av , nr. 4 om arbeidsvern og arbeidsmiljø mv. 2 nr. 7 og nr. 8, 14 siste ledd, jfr. 1. Tilleggsavtale til EØS-avtalen. Entreprenøren skal være byggherrens HMS-koordinator i utførelsesfasen, dvs. organisere, samordne og følge opp HMS-arbeidet innen anlegget. Om ikke annet er beskrevet, skal kostnader vedrørende HMS-tiltak innkalkuleres i de enkelte enhetspriser. Entreprenøren skal innarbeide intensjonene i internkontroll-forskriftene mht. helse, miljø og sikkerhet (HMS). Før igangsettelse av arbeidet skal entreprenøren gi den lovfestede melding til Arbeidstilsynet med kopi til byggherren. Det er entreprenørens arbeid og plikt å sørge for at arbeidsstedet er sikret etter gjeldende regler i og utenfor ordinær arbeidstid. Entreprenøren skal under arbeidets utførelse fortløpende sørge for ulykkesrapportering. Ulykker skal rapporteres til byggherren umiddelbart (AML 20). HMS vil også være et fast punkt på byggemøtene.

17 D2-6 D2 SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER 18 Kvalitetssikring Overordnet krav: Entreprenøren skal utføre dokumentert egenkontroll og dokumentasjon som sikrer at utførelsen er i henhold til krav i kontraktsdokumentene. Forslag til kontrollplan og sjekklister fremlegges for byggherren senest 2 uker etter kontraktsinngåelse. Utfylte kontrollplaner og sjekklister gjennomgås på byggemøtene eller ved stikkontroller. Før kontrakt: Til avklarende møte/kontraktsmøte skal entreprenøren legge fram: - Organisasjonsplan med oversikt over nøkkelpersoner. - Oversikt over utstyr, materiale og teknisk utrustning som entreprenøren vil disponere over ved utførelsen av prosjektet, inkl. dokumentasjon på teknisk godkjenning av disse. - Rutiner for garanti og forsikring ved prosjektet - Internkontroll med varslingsplan ved ulykker

18 D2-7 D2 SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER 19 Endringshåndtering Endringsforslag: Entreprenøren skal utarbeide en intern rutine for behandling av endringsforslag. Vedlagte skjema kan benyttes: Endringsordre / bestilling: Anlegg: Bestillingsnr: Dato: Firma: Arbeidets art: Pris, RS eller per enhet: Har arbeidet konsekvenser for framdriften: Detaljer for arbeidet: For Byggherre: Dato, signatur: For Entreprenør Dato, signatur

19 D2-8 D2 SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER 19 Andre bestemmelser for dette kontraktsarbeidet 19.1 Stikningsgrunnlag Entreprenøren står selv for all utstikking. Byggherre vil utlevere vips-data. Vegkanter og viktige elementer er innmålt i prosjekteringsfasen, og prosjekteringen er gjort på grunnlag av disse innmålingene Eksisterende kabler og ledninger Entreprenøren er selv ansvarlig for å få påvist eksisterende kabler og ledninger i den grad det er nødvendig for utførelse av kontraktsarbeidet. Entreprenøren kan ikke reise krav mot byggherren begrunnet i merkostnader som følge av uoppdagede, sent oppdagede, eller upresist påviste kabler eller ledninger. Dette gjelder også for eventuelle reparasjonskostnader eller andre kostnader etter skade på kabler eller ledninger som følge av entreprenørens arbeid. Entreprenøren skal erstatte eventuell skade på kabler og ledninger og annet tap, så langt alminnelige erstatningsregler medfører ansvar. Entreprenøren skal holde byggherren skadesløs dersom tredjemann reiser krav mot byggherren som følge av skade forvoldt av entreprenøren på kabel eller ledning. Dette gjelder bare så langt skaden eller følgen av den ikke blir dekket av forsikring. Byggherren svarer ikke for eventuell feilpåvisning fra ledningseier som ikke er Lesja kommune Riggplass Entrepenør ordner selv med riggplass Generelt om E-kapitlet Beskrivelsen består av en standard arbeidsbeskrivelse og en spesiell beskrivelse. Som standard arbeidsbeskrivelse gjelder Statens vegvesens håndbøker nr. 025 "Prosesskode-1 Standard arbeidsbeskrivelse for vegarbeidsdriften og 026 Prosesskode- 2 Standard arbeidsbeskrivelse for bruer og kaier. Bestemmelsene i den spesielle beskrivelsen kommer generelt i tillegg til eller i stedet for standard arbeidsbeskrivelse. Ved uoverensstemmelse gjelder spesiell arbeidsbeskrivelse foran bestemmelsene i standard arbeidsbeskrivelse.

20 F-1 F AVKREVD DOKUMENTASJON Referanser fra tilsvarende prosjekt: Prosjekt: Kontaktperson: Kontaktpersons telefon (mob)

21 F-2 F AVKREVD DOKUMENTASJON HMS-ERKLÆRING, Egenerklæring om helse, miljø og sikkerhet Denne bekreftelsen gjelder: Firma Adresse Postnr./-sted Land * Det bekreftes med dette at denne virksomheten arbeider systematisk for å oppfylle kravene i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen og ved det tilfredsstille kravene i forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten (Internkontrollforskriften) fastsatt ved kgl.res. av 6. desember 1996 nr i medhold av lov av 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. Det bekreftes at virksomheten er lovlig organisert i henhold til gjeldende skatte- og arbeidsmiljøregelverk når det gjelder ansattes faglige og sosiale rettigheter. Det aksepteres at oppdragsgiver etter anmodning vil bli gitt rett til gjennomgåelse og verifikasjon av virksomhetens system for ivaretagelse av helse, miljø og sikkerhet Daglig leder Dato: (sign.) Det bekreftes med dette at det er iverksatt systematiske tiltak for å oppfylle ovennevnte krav i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen Representant for de ansatte Dato: (sign.) * For utenlandske oppdragstakere gjelder følgende: Det bekreftes med dette at det ved utarbeidelse av tilbudet er tatt hensyn til helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen som følger av forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften), fastsatt ved kgl. res. av 6. desember 1996 i medhold av lov av 4 februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø mv. Det aksepteres at oppdragsgiver etter anmodning vil bli gitt rett til gjennomgåelse og verifikasjon av virksomhetens system for ivaretakelse av helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Forpliktende underskrift Daglig leder Dato: (sign.)

22 G TILBUDSOPPLYSNINGER, PRIS- OG TILBUDSSKJEMA G 1 1 Tilbudsopplysninger Følgende dokumenter ligger til grunn for tilbudet Komplett konkurransegrunnlag som utsendt av byggherren (dokumentoversikt i slutten av kap A) Eventuelle dokumenter sendt av byggherren i ettertid (referat fra tilbudskonferanse og addendum mv) Referanse Pkt A Pkt B2 senest 3 dager før tilbudsfrist Krevd dokumentasjon: 1) Skatteattest fra kommunekasserer (kemner) D1 X Skatteattest fra skattefogden i fylket D1 X HMS-egenerklæring iht Anskaffelsesforskriften D1,F2 X Erfaring fra tilsvarende arbeider F1 X Attest for registrering i Foretaksregisteret i Brønnøysund X Organisasjonsplan for bedriften X Beskrivelse av kvalitetsstyring X Dokumentasjon på sentral eller lokal godkjenning X Orienterende framdriftsplan X Tilbudsopplysninger (dette skjem G1 X Enhetspriser med mer Kap E og X G Timepriser mannskap og maskiner G2 X Tilbudsskjema G3 X 1) Byggherren markerer med X for krevd dokumentasjon.

23 G TILBUDSOPPLYSNINGER, PRIS- OG TILBUDSSKJEMA G 2 2 Prisskjema mannskap og maskiner Regningsarbeider gjøres opp etter medgåtte timer for mannskap og maskiner. Timeprisen skal inkludere alle entreprenørenes samlede utgifter og påslag, herunder både sentral og lokal administrasjon og stedlig arbeidsledelse. I kap. D2 Spesielle kontraktsbestemmelser, er angitt om regulering vil finne sted. Timepriser mannskap Prisene skal inkludere verneutstyr med videre og håndverktøy for den aktuelle kategori mannskap Tabell G2.1. Mannskap Timepris, kr/t Mannskap Maskinfører/ sjåfør. Stikningslag med komplett utstyr Overtidstillegg i forhold til ordinær timesats for mannskap Tillegg,kr/t for vanlig overtidsarbeid b) hverdager kl c) for søndag og helligdager (hele døgnet)

24 G TILBUDSOPPLYSNINGER, PRIS- OG TILBUDSSKJEMA G 3 Timepriser maskiner For byggherrens innleie av entreprenørens egne og innleide maskiner, betales i henhold til entreprenørens liste over maskintimepriser. Alle maskiner som kan tenkes å bli brukt under arbeidene og som ikke må anses å inngå i mannskapsprisen, skal prissettes på listen nedenfor. Maskiner som benyttes men som ikke er prissatt på listen nedenfor, avregnes etter den pris som er oppgitt på den maskin som ligner mest, eventuelt med en middelverdi mellom priser for lignende maskiner på listen. Det betales bare for de timer maskinen har vært i direkte aktivitet på anlegget (eksklusiv ventetid, maskinstell, reparasjon mv) med avrunding til 0,5 time. For ventetid som skyldes byggherrens forhold betales 50% av de oppgitte timepriser for maskiner eksklusiv fører. Førerlønn settes lik timepris oppgitt i tabell G2.1. Tabell G2.2. Maskintype Vekt, Løftekapasitet m.v Årsmodell Timepris kr/t Maskiner inklusiv fører: Gravemaskin, tonn Gravemaskin, tonn Gravemaskin, tonn Gravemaskin, tonn Hjullaster Lastebil Dumper Vals, 8-10 tonn Maskiner eksklusiv fører: Gravemaskin, tonn Gravemaskin, tonn Gravemaskin, tonn Gravemaskin, tonn Hjullaster Lastebil Dumper Vals, 8-10 tonn Prisene ovenfor gjelder ikke ved lengre tids leie. Ved lengre tids leie, varighet over 100 timer, skal det forhandles om priser som skal være lavere enn prisene på listen ovenfor. Dersom partene ikke ved forhandlinger blir enige, skal den laveste pris man kan oppnå på det ordinære utleiemarkedet benyttes, hvor også kostnader til transport hensyntas.

25 G TILBUDSOPPLYSNINGER, PRIS- OG TILBUDSSKJEMA G 4 Tabellen fylles ut med priser fra tabell G2.1 og G2.2. Tabell G2.3 Mannskap/-Maskiner Timer Timepris kr/t Mannskapstimer Mannskap 150 Stikningslag m/ komplett utstyr 150 Sum kr Maskintimer inkl. fører: Egnet gravemaskin 250 Lastebil 250 Maskintimer ekskl. fører: SUM: Overføres til tilbudsskjema G3.

26 G TILBUDSOPPLYSNINGER, PRIS- OG TILBUDSSKJEMA G 5 3 Tilbudsskjema E-A Hp1 Forberedende tiltak og generelle kostnader kr E-A Hp 2 Sprengning og masseflytting kr E-A Hp 4 Grøfter, kummer og rør kr E-A Hp 5 Vegfundament kr E-A Hp 6 Vegdekke kr E-A Hp 7 Vegutstyr og miljøtiltak kr E-A Hp 8 Bruer og Kaier kr Sum Mannskap og maskiner iht sum tabell G2.3 Total tilbudssum uten merverdiavgift kr kr kr Merverdiavgift godtgjøres etter gjeldende bestemmelser. Tilbud er gitt under forutsetning av ferdigstillelsesdato... Tilbyder bekrefter at kostnader forbundet med alle nødvendige sikkerhetstiltak er tatt med i dette tilbud. Dette tilbud er supplert med forpliktende tilbudsbrev datert..., den stempel, underskrift Fullstendig firmanavn Fullstendig adresse Postnr. og sted Telefonnr. og kontaktperson

27 E1 Beskrivelse INNHOLDSFORTEGNELSE FORBEREDENDE TILTAK OG GENERELLE KOSTNADER ARBEIDSSTIKNING, TEKNISK KONTROLL RIGG, BYGNINGER OG GENERELLE DRIFTSOMKOSTNINGER ANLEGGSVEGER MIDLERTIDIG TRAFIKKAVVIKLING RIVING OG FJERNING SPRENGNING OG MASSEFLYTTING VEGETASJON, MATJORD, BERGRENSK SPRENGNING I DAGEN RENSK OG SIKRING I DAGEN MASSEFLYTTING AV JORD MASSEFLYTTING AV SPRENGT STEIN GRØFTER, KUMMER OG RØR ÅPNE GRØFTER LUKKEDE RØRGRØFTER RØRLEDNINGER STIKKRENNER/KULVERTER INKL. INN- OG UTLØPSKONSTRUKSJONER KUMMER (LEVERING, MONTERING) FORSTERKNING AV GRØFTER OG ELVE- OG BEKKEREGULERINGER VEGFUNDAMENT PLANUM FILTERLAG OG SPESIELLE FROSTSIKRINGSLAG FORSTERKNINGSLAG BÆRELAG AV MEKANISK STABILISERTE MATERIALER BÆRELAG AV BITUMENSTABILISERTE MATERIALER VEGDEKKE GRUSDEKKER RIVING, FRESING OG OPPRETTING AV FASTE DEKKER ASFALTDEKKER BELEGNINGER UTENFOR KJØREBANEN VEGUTSTYR OG MILJØTILTAK... 40

28 E1 Beskrivelse INNHOLDSFORTEGNELSE MURER GRØNTAREALER OG SKRÅNINGER KANTSTEIN, REKKVERK OG GJERDER SKILT, VEGMERKING OG OPTISK LEDNING BRUER OG KAIER BETONG... 44

29 Lesja kommune E1-1 E1 Beskrivelse Beskrivelsen består av en standard beskrivelse og en spesiell beskrivelse. Som standard beskrivelse gjelder Statens vegvesens håndbøker nr. 025 "Prosesskode-1 Standard beskrivelsestekster for vegkontrakter" og 026 "Prosesskode-2 Standard beskrivelsestekster for bruer og kaier". Bestemmelsene i den spesielle beskrivelsen kommer generelt i tillegg til eller i stedet for standard beskrivelse. Ved uoverensstemmelse gjelder spesiell beskrivelse foran bestemmelsene i standard beskrivelse.

30 Lesja kommune E1-2 Hovedprosess 1: FORBEREDENDE TILTAK OG GENERELLE KOSTNADER 1 FORBEREDENDE TILTAK OG GENERELLE KOSTNADER 11 ARBEIDSSTIKNING, TEKNISK KONTROLL 11.1 Utsetting og arbeidsstikning Omfatter utsetting/utmåling fra foreliggende fastmerker/polygonpunkter av høyder, koordinater og senterlinjer eller tilsvarende referanselinjer for alle angitte arbeider. Videre all stikning og måling under arbeidets gang for å sikre en utførelse i overensstemmelse med de høyde- og plasseringsangivelser, mål og toleranser som er angitt i beskrivelsen og på tegninger. Ekstra beregninger som må foretas ut over foreliggende fastmerker og utsettingsdata bekostes av entreprenøren. Dersom noen av de eksisterende punkter som ligger utenfor området for den endelige konstruksjonen ødelegges under arbeidets gang, skal entreprenøren bekoste innmåling og sikring av nye punkter og beregne nye data. Entreprenøren skal holde byggherren orientert om forandringer av fastmerker og stikningsdata og skal ved anleggets avslutning levere komplett oppstilling over nyopprettede punkter med koordinater og/eller høyder. Kostnad angis som rund sum. Omfatter også: Standard VIPS-data vil bli overlevert entreprenøren før oppstart Oppmåling Det forutsettes at entreprenøren må dokumentere at eventuelt eget grunnlagsnett er godt nok for bygging, og om nødvendig supplere dette for å oppnå de nøyaktighetskrav som er stilt i kontrakten. Før oppstart skal entreprenøren levere en kontrollrapport med x-y-h verdier over alle fastmerker som vil bli benyttet under byggearbeidene. Eventuell omarbeiding av mottatte VIPS-data for bruk i entreprenørens dataprogram og GPS-utstyr er entreprenørens ansvar. Langs parsellen skal det til en hver tid stå stikk for hver 50. m som viser profilnummer og avstand fra senterlinje. Stikkene med påskrift skal være synlige i hele anleggsperioden. Prosessen omfatter alle arbeider med oppmåling og beregning av mengder for de arbeider som angis med enhetspriser. Kostnad angis som rund sum. RS 11.4 Teknisk kontroll RS Omfatter alle kostnader forbundet med kontroll og dokumentasjon av at de angitte krav til materialer og utførelse overholdes, eksempelvis prøvetaking, materialprøving, fotografering, oppsyn og utførelseskontroll. Prosessen omfatter også miljøkontroll av utslipp til luft, vann og jord. Entreprenøren er ansvarlig for at kontroll av materialer og utførelse gjennomføres i det omfanget som er angitt i gjeldende norske standarder, kontraktsbestemmelser, beskrivelse og arbeidstegninger, digitale Akkumulert Hovedprosess 1 :

31 Lesja kommune E1-3 Hovedprosess 1: FORBEREDENDE TILTAK OG GENERELLE KOSTNADER c) vegmodeller etc. Entreprenøren deltar ved besiktigelse og registrering f.eks. ved fotografering av bygninger, anlegg m.v. i anleggets nærhet før og etter arbeidets utførelse, med henblikk på eventuelle skader. Der besiktigelse er utført får entreprenøren overlevert registreringene før oppstart. Nødvendige rystelsesmålinger utføres og bekostes av byggherren og meddeles entreprenøren fortløpende. Kontroll av asfaltarbeider skal utføres i henhold til Retningslinjer for utførelse av bituminøse vegdekker og bærelag. Byggherren forbeholder seg rett til å supplere og endre kontrollprosedyrene i byggetiden dersom dette skulle vise seg nødvendig. Nødvendig materialkontroll kan enten utføres ved godkjent prøvningsanstalt eller ved entreprenørens byggeplasslaboratorium. Dette skal være utstyrt og godkjent for de aktuelle prøvninger. Prøvningene skal utføres av tilstrekkelig kvalifisert og øvet personell. Byggherren skal ha fri adgang til entreprenørens laboratorium og prøveresultater. Betonglaboratorium skal være godkjent av Kontrollrådet. Prøveuttak og analysemetoder skal være som angitt i Norsk Standard, Håndbok 014 Laboratorieundersøkelser og Håndbok 015 Feltundersøkelser. Det føres journal over uttatte prøver og analyser. Både byggherren og entreprenøren skal ha gjenpart av denne og av prøveresultater fortløpende. Kostnad angis som rund sum. Omfatter også rystelsesmålinger på nærmeste bolig/konstruksjon. Resultater meddeles byggherren etter hver salve Sluttdokumentasjon c) Omfatter utarbeidelse og overlevering av sluttdokumentasjon, blant annet dokumentasjon for Forvaltning Drift Vedlikehold (FDV) som krevd i prosjektdokumentene og overlevering til byggherren av måledata som grunnlag for utarbeidelse av ferdigvegtegninger og digitale vegmodeller. Dersom entreprenøren har ansvar for arbeidstegninger, omfattes også overlevering av som utført -tegninger, -modeller og -dokumentasjon for disse arbeider, med form som angitt i kontraktsdokumentene. Tegninger og digitale vegmodeller utføres i overensstemmelse med Håndbok 139 Tegningsgrunnlag. Kostnad angis som rund sum. RS Omfatter også alle arbeider i tilknytning til "as-built"- dokumentasjon, dvs innmåling (X-Y-Z) i henhold til SOSIstandard temaregister av alle kummer, ledninger m/grenrør og kabler/stolper/master samt installasjoner som berøres av anlegget. Det skal også inkludere endepunkter for rekkverk. Videre innmåles vegkanter, topp og bunn, nye kantsteinlinjer og grøft/skråningstopp eller fyllingsfot. Data skal leveres på digital form på SOSI- eller KOF-format til byggherren for sluttoppdatering av tegninger. Det presiseres at denne dokumentasjonen skal være komplett før overtakelse skjer. Entreprenøren skal før overtageleseforretning levere sluttdokumentasjon på at samtlige av kontraktens krav er oppfylt. Akkumulert Hovedprosess 1 :

32 Lesja kommune E1-4 Hovedprosess 1: FORBEREDENDE TILTAK OG GENERELLE KOSTNADER Omfatter også levering av en CD med komplett dokumentasjon av alle materialer, medregnet materialkvalitet og navn/adresse på alle leverandører/produsenter. Dokumentasjonen skal leveres på Excel-format. I tillegg skal det leveres en ringperm med en komplett utskrift av all dokumentasjon. Omfatter også fotografering med digitalt kamera av ledningsgrøfter før gjenfylling, avgreninger, anboringer, tilkoblinger, kummer og annet for komplett dokumentasjon av ledningsanleggene. Bildematerialet leveres byggherren fortløpende. Entreprenøren skal som et ledd i sluttdokumentasjonen overlevere innmålinger på alle mengdebaserte prosesser i et lesbart format (pdf el. lignende) fortløpende etterhvert som disse er ferdig utført. 12 RIGG, BYGNINGER OG GENERELLE DRIFTSOMKOSTNINGER 12.1 Rigg og midlertidige bygninger c) Omfatter alle kostnader for tiltransport, opprigging og klargjøring, drift og administrasjon, nedrigging og fjerning av provisorier, bygninger og brakker med inventar og utstyr, anlegg for materialfremstilling, maskiner og utstyr etc. som entreprenøren og eventuelle underentreprenører trenger for å utføre de beskrevne arbeider, i den utstrekning slike kostnader ikke er inkludert i egne prosesser eller i enhetsprisene. Prosessen inkluderer planering og opparbeidelse av tomt m/adkomst utover det som inngår i de permanente arbeider, nødvendig fremføring og installasjon av vann, kloakk, evt. renseanlegg, telefon og elektrisitetsforsyning, parkeringsplasser, gjerder, skjermer, skilter etc. samt nødvendige fundamenteringsarbeider og øvrig klargjøring av byggeplassen og leirområdet. Leie eller ervervelse samt nødvendige offentlige tillatelser til bruk av riggområder angitt i plan, besørges av byggherren. Dersom entreprenøren benytter arealer som ikke er angitt, må han selv avtale dette med grunneier, besørge nødvendige offentlige tillatelser og bekoste eventuell grunnleie. Rigging og drift av rigg skal være slik at regler og påbud fra det offentlige overholdes. Det skal påsees at de utførte arbeider og omgivelsene ikke forurenses, f.eks. av olje. I byggetiden skal alle overflødige materialer og alt overflødig utstyr fjernes så snart som mulig. Etter fullført arbeid skal byggeplassen ryddes snarest mulig. Rigg- og anleggsområdet utenom den permanente konstruksjonen skal såvidt mulig settes i den stand de var i før byggearbeidene startet. Provisoriske fundamenter og andre provisorier skal fjernes og ikke fylles ned, om ikke annet blir avtalt. Kostnad angis som rund sum. RS Omfatter også: Entreprenøren er selv ansvarlig for å skaffe plass til egen rigg. Rigg skal fjernes umiddelbart etter at arbeidene er ferdigstilt og arealer istandsettes til samme stand som før byggearbeidene startet. Entreprenøren skal holde kontor for byggemøter og andre Akkumulert Hovedprosess 1 :

33 Lesja kommune E1-5 Hovedprosess 1: FORBEREDENDE TILTAK OG GENERELLE KOSTNADER møter i byggeperioden. Omfatter også alle kostnader til andre kurs som bygherren krever i kapittel D2. Omfatter også opprydding og pynting som f.eks. stein/jord/hogstavfall/fjerning av stikker utenfor skjæringsog fyllingsskråning, samt avsluttende finpuss av hele anleggsområdet Forsikringer, renter, provisjoner etc. Omfatter entreprenørens kostnader til forsikringer/dekning av risiko, renter, sikkerhetsstillelse, provisjoner og øvrige kapitalkostnader som entreprenøren er pålagt å utføre i henhold til kontrakten, og som ikke inngår i egne prosesser eller i de respektive enhetsprisene. Det vises til kontraktsdokumentene. Kostnad angis som rund sum. RS 12.4 Vinterkostnader anlegg Omfatter tiltak som oppvarming, tildekking, innkledning, isolering etc. for å beskytte materialer, konstruksjoner, gravegroper, maskiner og utstyr midlertidig mot frost og snø, samt snøbrøyting og strøing. c) Tiltakene skal tilfredsstille de krav som er stilt i de respektive prosesser. Kostnad angis som rund sum. RS 13 ANLEGGSVEGER Omfatter alle arbeider med bygging, vedlikehold og etterfølgende fjerning av provisoriske anleggsveger for adkomst til anlegget og for trafikk innen anlegget, og for andre veger og tiltak entreprenøren har behov for, for å utføre arbeidene. Prosessen omfatter videre ekstra vedlikehold av offentlige veger, bruer og kaier (som for eksempel at det foretas tilstrekkelig renhold der anleggstrafikk kommer inn på offentlig veg), samt vedlikehold og nødvendig forsterkning av private veger, bruer og kaier i den tiden de benyttes for anlegget. Offentlige og private veger, bruer og kaier skal istandsettes etter bruk til minst samme standard som før de ble tatt i bruk. Prosessen omfatter videre de forholdsregler som må tas for å hindre forurensing av planum og overbygning med telefarlige materialer ved trafikk inn på disse områder. Kostnad angis som rund sum. RS 14 MIDLERTIDIG TRAFIKKAVVIKLING RS c) Omfatter alle kostnader forbundet med ulemper, tiltak og provisorier for avvikling av trafikken på eksisterende trafikkleder, inklusiv kollektivtrafikk, gang- og sykkeltrafikk og provisoriske omlegginger av eksisterende veger og jernbaner. I den spesielle beskrivelsen er angitt eventuell bruk av fysisk skille mellom myke og harde trafikanter. Prosessen omfatter videre alle kostnader med sikringstiltak for eiendommer, bekker, elver og vann, landtrafikk, sjøtrafikk og lufttrafikk etc. mot skader fra anlegg under utførelse. Dersom eksisterende veg skal tilknyttes nye konstruksjoner, eller er utgravd for å gi plass for permanente konstruksjoner, regnes oppfylling og istandsetting under hovedprosessene 2-8. Varsling av vegarbeid på eller ved veg åpen for almen ferdsel skal utføres i henhold til Håndbok 051 Retningslinjer for varsling av vegarbeid på eller ved veg åpen for almen ferdsel. Ved arbeid på og langs veg som er åpen for trafikk, skal entreprenøren etablere rutiner for vedlikehold basert på Håndbok 111 Standard for drift og vedlikehold av riksveger. Det skal legges vekt på kontroll og reparasjon av vegdekke, skilt og oppmerking. Kostnad angis som rund sum. Akkumulert Hovedprosess 1 :

34 Lesja kommune E1-6 Hovedprosess 1: FORBEREDENDE TILTAK OG GENERELLE KOSTNADER Omfatter også alle ulemper og kostnader som følge av forsering eller oppsplitting av arbeider, operasjoner, behov for natt- og helgearbeid, beredskapstiltak med mannskap, maskiner og materiell m.v. som følge av kravene til opprettholdelse av trafikk. Omfatter også alt arbeid og alle kostnader til manuell og automatisk (trafikklys) dirigering. Omfatter også utarbeidelse av faseplan. Faseplan godkjennes av byggherre. c) Det forutsettes at entreprenøren gjør seg kjent med de lokale trafikkforhold. Vegene må være åpne for trafikk hele anleggsperioden, bortsett fra stengning i kortere perioder på grunn av sprengning. Samtlige eiendommer i området skal hele tiden ha adkomst til sine områder. Kortere stengninger avtales med grunneier. Arbeidsvarslingen skal være oppsatt på en slik måte at den forblir intakt i sterk vind, ved snøsmelting o.s.v. Entreprenøren må kvalitetssikre arbeidsvarslingen, ved blant annet å sikre at det finnes et beredskapsopplegg for å sørge for at arbeidsvarslingen er intakt i helger, ferier, kveld og natt. Gang- og sykkeltrafikken langs anleggsområdet må kunne avvikles trygt i hele anleggsperioden. Alle ulemper ved ovennevnte forhold skal inngå i prosessen. Støvplager må hindres ved f.eks bruk av klorkalsium og vanning. Arbeidsvarslingsplaner utarbeides av entreprenøren og skal godkjennes av byggherren. Entreprenøren skal legge fram plan for byggherren minst 2 uker før skiltingen skal utføres. Levering, fundamentering, reising, vedlikehold/renhold og demontering av alle skiltene utføres og bekostes av entreprenøren. Sperringer skal være utført med blinklys, bukker, plank påsatt refleks. Til avsperring mellom grøfter/byggegroper og trafikkareal skal det brukes tungt sperremateriell. Sperremateriellet skal være godkjent av Statens vegvesen. Alle kostnader i forbindelse med innhenting av vedtak, varslingsplan for arbeidsvarsling, oppsetting og nedtaking av skiltmateriell, leie av skiltmateriell og nødvendig politiassistanse skal være inkludert i denne prosessen. Entreprenøren skal føre loggbok og egenkontrollskjema med nøyaktig angivelse av til hvilke tider de forskjellige skilter er i funksjon. Loggboken må i detalj beskrive eventuelle sperringer og Akkumulert Hovedprosess 1 :

Statens vegvesen Region midt D1-1 E39 Harangen - Høgkjølen Skogrydding delparsell 2 Halsteinbrua - Høgkjølen. D Beskrivende del

Statens vegvesen Region midt D1-1 E39 Harangen - Høgkjølen Skogrydding delparsell 2 Halsteinbrua - Høgkjølen. D Beskrivende del Statens vegvesen Region midt D1-1 D1 Beskrivelse Beskrivelsen består av en standard beskrivelse og en spesiell beskrivelse. Som standard beskrivelse gjelder Statens vegvesens håndbøker nr. 025 "Prosesskode-1

Detaljer

Skilt Voss og Hardanger 2011 Skiltoppsett. E. Beskrivelse og mengdefortegnelse. Beskrivelse. Veiledning

Skilt Voss og Hardanger 2011 Skiltoppsett. E. Beskrivelse og mengdefortegnelse. Beskrivelse. Veiledning Skilt Voss og Hardanger 2011 Side E.0.1 Beskrivelse Veiledning Beskrivelsen består av en standard beskrivelse og en spesiell beskrivelse. Som standard beskrivelse gjelder Statens vegvesens håndbøker nr.

Detaljer

1 Tilbudsopplysninger

1 Tilbudsopplysninger E6 Vinterbro Klemetsrud G 1 1 Tilbudsopplysninger Følgende dokumenter ligger til grunn for tilbudet Komplett konkurransegrunnlag som utsendt av byggherren (dokumentoversikt i slutten av kap A) Eventuelle

Detaljer

Skriv inn kontraktsnavn under "Fil\Prosjekt oppsett\opplys." E. Mengde og Prosesskodefortegnelse. Beskrivelse. Veiledning

Skriv inn kontraktsnavn under Fil\Prosjekt oppsett\opplys. E. Mengde og Prosesskodefortegnelse. Beskrivelse. Veiledning brakkerigg Side E.0.1 Beskrivelse Veiledning Beskrivelsen består av en standard beskrivelse og en spesiell beskrivelse. Som standard beskrivelse gjelder Statens vegvesens håndbøker nr. 025 "Prosesskode-1

Detaljer

B Tilbudsregler B Tilbudsregler. Funksjonskontrakt med oppstart Side 1 av 5. Fellesdokument

B Tilbudsregler B Tilbudsregler. Funksjonskontrakt med oppstart Side 1 av 5. Fellesdokument B Tilbudsregler 2007-05-24 Side 1 av 5 Innholdsliste 1 Lov og forskrift om offentlige anskaffelser...3 2 Endelig frist for mottak av tilbud (jf. 17-1c)...3 3 Bruk av tekniske spesifikasjoner (jf. 17-3)...3

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Vilt og beitegjerde Parsell: E6 Hvam - Jessheim. Tilbudsnummer:

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Vilt og beitegjerde Parsell: E6 Hvam - Jessheim. Tilbudsnummer: Statens vegvesen Region øst A - Vilt og Beitegjerde A Forside og innholdsliste 2-9-5 Konkurransegrunnlag Prosjekt: Parsell: Tilbudsnummer: 24447 Statens vegvesen Region øst A - 2 Vilt og Beitegjerde A

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: E39 Vadheim - Drensgrøft og møteplasser Parsell: E39 Bogstunnellen kryss fv93. Tilbudsnummer: 2012/040061

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: E39 Vadheim - Drensgrøft og møteplasser Parsell: E39 Bogstunnellen kryss fv93. Tilbudsnummer: 2012/040061 Statens vegvesen Region vest A0-1 E39 Vadheim- Drensgrøft og møteplasser A0 Forside og innholdsliste 2012-04-19 Konkurransegrunnlag Prosjekt: E39 Vadheim - Drensgrøft og møteplasser Parsell: E39 Bogstunnellen

Detaljer

B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav

B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav Ringsaker kommune, Teknisk drift 01.02.2016 B1 Konkurranseregler... 1 1 Alminnelige konkurranseregler... 1 2 Endringer og administrative bestemmelser... 1 2.1 Endelig frist for mottak av tilbud, 8-1 (1)c

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Lokale støyskjermingstiltak Rv 110 Ørebekk-Simo. Tilbudsnummer: 17/45709

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Lokale støyskjermingstiltak Rv 110 Ørebekk-Simo. Tilbudsnummer: 17/45709 Statens vegvesen Region øst A0-1 Prosjekt: Bypakke Nedre Glomma Støyskjerming - Rv.110 Ørebekk Simo A0 Forside og innholdsliste 2017-05-16 Konkurransegrunnlag Prosjekt: Lokale støyskjermingstiltak Rv 110

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Avtale om kjøp av konsulenttjenester vedrørende tilstand på dreneringsanlegg for veger

Konkurransegrunnlag. Avtale om kjøp av konsulenttjenester vedrørende tilstand på dreneringsanlegg for veger Konkurransegrunnlag Avtale om kjøp av konsulenttjenester vedrørende tilstand på dreneringsanlegg for veger Dokumentets dato: 01.03.2014 Saksnummer: 2014/023942 01.03.2014 Side 2 Avtale om kjøp av konsulenttjenester

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Innfartsparkeringsplasser. Parsell: Leirsund stasjon, Hauerseter stasjon og Eidsvoll Verk stasjon.

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Innfartsparkeringsplasser. Parsell: Leirsund stasjon, Hauerseter stasjon og Eidsvoll Verk stasjon. Statens vegvesen Region øst, Romerike distrikt A0-1 Prosjeknavn: Innfartsparkeringsplasser Parsell: Leirsund stasjon,hauerseter stasjon og Eidsvoll Verk stasjon. A0 Forside og innholdsliste 2014-04-22

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: E39, bru 15-2251 Gjemnessundbrua - Ledeskovler. Tilbudsnummer: 2011 / 025427

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: E39, bru 15-2251 Gjemnessundbrua - Ledeskovler. Tilbudsnummer: 2011 / 025427 Statens vegvesen Region midt A - E389, bru 5-225 Gjemnessundbrua - Ledeskovler A Forside og innholdsliste 2--2 Konkurransegrunnlag Prosjekt: E39, bru 5-225 Gjemnessundbrua - Ledeskovler Tilbudsnummer:

Detaljer

1 Prisskjema mannskap og maskiner

1 Prisskjema mannskap og maskiner 1 Prisskjema mannskap og maskiner Regningsarbeider gjøres opp etter medgåtte timer for mannskap og maskiner. Timeprisen skal inkludere alle entreprenørenes samlede utgifter og påslag, herunder både sentral

Detaljer

Konkurransegrunnlag for Svelvik sykehjem nytt ledelys

Konkurransegrunnlag for Svelvik sykehjem nytt ledelys Konkurransegrunnlag for Svelvik sykehjem nytt ledelys 1 1. OPPDRAGSGIVER Svelvik kommune, heretter kalt Oppdragsgiver. 2. ANSKAFFELSESPROSEDYRE OG KONTRAKTSTYPE Anskaffelsesprosedyren er en tilbudskonkurranse

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale driftsrelatert programvare

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale driftsrelatert programvare Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Rammeavtale driftsrelatert programvare Dokumentets dato: 08.05.13 Saksnummer: 2013050001 A.1. Tilbudsinnbydelse A.1.1. Om oppdragsgiver Statens vegvesen

Detaljer

Konkurransegrunnlag Prosjekt: Nygata, Brumunddal

Konkurransegrunnlag Prosjekt: Nygata, Brumunddal Ringsaker kommune, Teknisk drift 24.03.2015 Konkurransegrunnlag Prosjekt: Ringsaker kommune, Teknisk drift Innholdsliste 24.03.2015 A A1 A2 A3 B B1 B2 B3 C C1 C2 C3 Prosjektinformasjon Dokumentliste Innbydelse

Detaljer

Krav Dokumentasjon Merknader. E1 vedlegg 1.

Krav Dokumentasjon Merknader. E1 vedlegg 1. E1 - Dokumentasjon kvalifikasjonskrav Kleverud og Dytterud. Kapittel: E1 Dato: 15.04.16 Side 1 av 3 1. Dokumentasjon for kvalifikasjonskrav Tilbyder skal som en del av tilbudet levere dokumentasjon for

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Etterprøving av prissatte konsekvenser av store vegprosjekt 2010

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Etterprøving av prissatte konsekvenser av store vegprosjekt 2010 Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Etterprøving av prissatte konsekvenser av store vegprosjekt 2010 Dokumentets dato: 29.06.2010 Saksnummer: 2010126433 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:...

Detaljer

B Tilbudsregler 2008-10-22. B Tilbudsregler Fellesdokument. Funksjonskontrakt med oppstart 2009. Side 1 av 6

B Tilbudsregler 2008-10-22. B Tilbudsregler Fellesdokument. Funksjonskontrakt med oppstart 2009. Side 1 av 6 B Tilbudsregler 2008-10-22 Side 1 av 6 Innholdsliste 1 Lov og forskrift om offentlige anskaffelser...3 2 Endelig frist for mottak av tilbud (jf. 17-1c)...3 3 Bruk av tekniske spesifikasjoner (jf. 17-3)...3

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Innleie av kontorrigg for Statens vegvesen prosjekt E 39 Eiganestunnelen og Rv 13 Ryfast

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Innleie av kontorrigg for Statens vegvesen prosjekt E 39 Eiganestunnelen og Rv 13 Ryfast Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Innleie av kontorrigg for Statens vegvesen prosjekt E 39 Eiganestunnelen og Rv 13 Ryfast Dokumentets dato: 15.06.2012 Saksnummer: 2012038690 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale støy juni 2012 desember Dokumentets dato: 23. mars 2012

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale støy juni 2012 desember Dokumentets dato: 23. mars 2012 Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Rammeavtale støy juni 2012 desember 2013 Dokumentets dato: 23. mars 2012 Saksnummer: 2012011998 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1. Tilbudsinnbydelse...

Detaljer

Bok 2 Generelle konkurranseregler og forretningsrutiner

Bok 2 Generelle konkurranseregler og forretningsrutiner Side 1 av 7 Bok 2 Generelle konkurranseregler og forretningsrutiner Side 2 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONKURRANSEREGLER... 3 1.1 GENERELT... 3 1.2 TILBUDET... 3 1.3 FORBEHOLD... 3 1.4 ALTERNATIVE TILBUD...

Detaljer

BJUGN KOMMUNE. VA Myran. Generell del og HMS-egenerklæring. BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift Anbudsgrunnlag VA Myran 2015

BJUGN KOMMUNE. VA Myran. Generell del og HMS-egenerklæring. BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift Anbudsgrunnlag VA Myran 2015 BJUGN KOMMUNE VA Myran Generell del og HMS-egenerklæring Bjugn Kommune Rådhuset 7160 Bjugn 1.0 ANBUDSINNBYDELSE Bjugn kommune innbyr med dette til anbudskonkurranse for utførelse av VA anlegg på Myran.

Detaljer

Selvleiret Agdenes kommune

Selvleiret Agdenes kommune Norconsult AS Selvleiret Agdenes kommune GENERELL DEL 516 23 41 Agdenes kommune Tilbudsforespørsel 08.06.2016 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Prosjekt: Selvleiret Agdenes kommune - generell del Side 00-2

Detaljer

Innhold A: Tilbudsskjema B: HMS-egenerklæringsskjema C: Egenerklæring om lønns- og arbeidsvilkår

Innhold A: Tilbudsskjema B: HMS-egenerklæringsskjema C: Egenerklæring om lønns- og arbeidsvilkår 7. Tilbygg og oppgradering Eikebergveien bofellesskap, totalentreprise. Innhold A: Tilbudsskjema B: HMS-egenerklæringsskjema C: Egenerklæring om lønns- og arbeidsvilkår Stavanger eiendom 18.09.2013 A Tilbudsskjema

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør. Dokumentets dato: 01.02.2012. Saksnummer: 2011/189908

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør. Dokumentets dato: 01.02.2012. Saksnummer: 2011/189908 Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør Dokumentets dato: 01.02.2012 Saksnummer: 2011/189908 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1. Tilbudsinnbydelse...

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Konsulentbistand for gjennomføring av Interregprosjektet Skandinavisk Infrastrukturkompetens (SIK)

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Konsulentbistand for gjennomføring av Interregprosjektet Skandinavisk Infrastrukturkompetens (SIK) Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Konsulentbistand for gjennomføring av Interregprosjektet Skandinavisk Infrastrukturkompetens (SIK) Dokumentets dato: 22 juni 2012 Saksnummer: 2012067214

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Kursholder i prosjektstyring og prosjektarbeid

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Kursholder i prosjektstyring og prosjektarbeid Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Kursholder i prosjektstyring og prosjektarbeid Dokumentets dato: 8. mars 2013 Saksnummer: 2013/028374 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1.

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Nytt Taktekke Statens vegvesen Storslett trafikkstasjon

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Nytt Taktekke Statens vegvesen Storslett trafikkstasjon Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Nytt Taktekke Statens vegvesen Storslett trafikkstasjon Dokumentets dato: 18.04.12 Saksnummer: 2012048013 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:...

Detaljer

BYGNINGSVEDLIKEHOLD - TREARBEIDER KONKURRANSE MED FORHANDLING

BYGNINGSVEDLIKEHOLD - TREARBEIDER KONKURRANSE MED FORHANDLING Vesterveien 15 B 4613 KRISTIANSAND Telefon 38 10 30 00 Kunde: Vest-Agder museet avdeling Setesdalsbanen Dokument nr.: 1916-01 Dokumenttittel: BYGNINGSVEDLIKEHOLD - TREARBEIDER KONKURRANSE MED FORHANDLING

Detaljer

BJUGN KOMMUNE. VA- anlegg Seterfjæra Generell del og HMS-egenerklæring. BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift Anbudsgrunnlag VA- anlegg Seterfjæra 2017

BJUGN KOMMUNE. VA- anlegg Seterfjæra Generell del og HMS-egenerklæring. BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift Anbudsgrunnlag VA- anlegg Seterfjæra 2017 BJUGN KOMMUNE VA- anlegg Seterfjæra 2017 Generell del og HMS-egenerklæring Bjugn Kommune Rådhuset 7160 Bjugn 1.0 ANBUDSINNBYDELSE Bjugn kommune innbyr med dette til anbudskonkurranse for utførelse av VA

Detaljer

D. PRISER OG BETALINGSBETINGELSER

D. PRISER OG BETALINGSBETINGELSER Grunneiergruppa i Lade allé Lade allé avløpsanlegg D. PRISER OG BETALINGSBETINGELSER Grunneiergruppa i Lade allé Side 2 av 7 1. INNLEDNING... 3 1.1 GENERELT... 3 1.2 ENDRINGER AV LOVER OG FORSKRIFTER ETC....

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Delområdemodell Fergefri E39

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Delområdemodell Fergefri E39 Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Delområdemodell Fergefri E39 Dokumentets dato: 06.10.11 Saksnummer: 2011154410 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1. Tilbudsinnbydelse...

Detaljer

Helse Møre og Romsdal. M-2001 Rehabilitering Lundavang m.m. - Rammeavtale entreprenør TILBUDSSKJEMA. Vedlegg til konkurransebestemmelsene

Helse Møre og Romsdal. M-2001 Rehabilitering Lundavang m.m. - Rammeavtale entreprenør TILBUDSSKJEMA. Vedlegg til konkurransebestemmelsene M-2001 Rehabilitering Lundavang m.m. - Rammeavtale entreprenør Vedlegg til konkurransebestemmelsene M-2001 Rehabilitering Lundavang m.m. Rammeavtale entreprenør Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. INNLEDNING...

Detaljer

B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav

B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav Ringsaker kommune, Teknisk drift 28.05.2014 B1 Konkurranseregler... 1 1 Alminnelige konkurranseregler... 1 2 Endringer og administrative bestemmelser... 1 2.1 Endelig frist for mottak av tilbud, 8-1 (1)c

Detaljer

Malvik kommune PRO1119 Malvikstien

Malvik kommune PRO1119 Malvikstien Del B www.malvik.kommune.no PROSJEKT OG UTBYGGING Malvik kommune PRO1119 Tilbudsgrunnlag Del B Teknisk beskrivelse Del B side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 B1. Tilbudsdokumenter... 2 B2.

Detaljer

Åpen anbudskonkurranse om parallelle oppdrag for Sandvika sentrum og stasjonsområde 26. mars 2012

Åpen anbudskonkurranse om parallelle oppdrag for Sandvika sentrum og stasjonsområde 26. mars 2012 Vedlegg 1: Konkurransegrunnlag regler for konkurransen Åpen anbudskonkurranse om parallelle oppdrag for Sandvika sentrum og stasjonsområde 26. mars 2012 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 1 1

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER Vedtatt 27.5.2010 KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr./personnr.:. om utvidelse av slamlager Badstua

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Etatsrammeavtale på rekrutteringsbistand lederstillinger

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Etatsrammeavtale på rekrutteringsbistand lederstillinger Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Etatsrammeavtale på rekrutteringsbistand lederstillinger Dokumentets dato: 08.09.09 Saksnummer: 2009/125607 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:...

Detaljer

Krødsherad kommune. Brøyting ved avfallscontainere på Norefjell sesongen 2013/2014 til 2015/2016. Tilbudsforespørsel

Krødsherad kommune. Brøyting ved avfallscontainere på Norefjell sesongen 2013/2014 til 2015/2016. Tilbudsforespørsel Krødsherad kommune Brøyting ved avfallscontainere på Norefjell sesongen 2013/2014 til 2015/2016 Tilbudsforespørsel ÅPEN TILBUDSKONKURRANSE PÅ BRØYTING VED AVFALLSCONTAINERE PÅ NOREFJELL Krødsherad kommune

Detaljer

Krav Dokumentasjon Merknader. E1 vedlegg 1.

Krav Dokumentasjon Merknader. E1 vedlegg 1. E1 - Dokumentasjon kvalifikasjonskrav Kapittel: E1 Dato: 04.03.2016 Side 1 av 2 1. Dokumentasjon for kvalifikasjonskrav Tilbyder skal som en del av tilbudet levere dokumentasjon for kvalifiksjonskravene.

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Ny veghistorisk utstilling ved Norsk vegmuseum

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Ny veghistorisk utstilling ved Norsk vegmuseum Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Ny veghistorisk utstilling ved Norsk vegmuseum Dokumentets dato: 29.02.12. Saksnummer: 2012010029 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1. Tilbudsinnbydelse...

Detaljer

TILBUDSSKJEMA 1. TILBUDSSAMMENDRAG

TILBUDSSKJEMA 1. TILBUDSSAMMENDRAG TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema fylles ut og vedlegges tilbudet som eget dokument slik det er besevet i Konkurransegrunnlagets del I pkt. 2.1.1. 1. TILBUDSSAMMENDRAG Undertegnede firma påtar seg herved å utføre

Detaljer

TILBUDSSKJEMA - TOTALENTREPRISE. Utbedringer etter vann- og brannskadede konstruksjoner.

TILBUDSSKJEMA - TOTALENTREPRISE. Utbedringer etter vann- og brannskadede konstruksjoner. TILBUDSSKJEMA - TOTALENTREPRISE Dr Saurs vei 3 Utbedringer etter vann- og brannskadede konstruksjoner. TOGIN AS Vollalia 7298 Budalen Postadresse Telefon E-post/web Bankgiro Vollalia + 47 90 86 27 64 oip@togin.no

Detaljer

PROSJEKT NR VA-ANLEGG

PROSJEKT NR VA-ANLEGG Konkurransegrunnlag Del II Vedlegg 8 PROSJEKT NR VA-ANLEGG Forretningsrutiner i byggetiden FjellVAR den 30. mars 2010, rev. feb. 13 INNHOLD 1. Orientering 2. Korrespondanse 3. Tillegg/endringsarbeider

Detaljer

4.1.2 Byggherrers erfaringer. Referanseprosjekter Økonomisk situasjon Gjennomføringsevne... 5

4.1.2 Byggherrers erfaringer. Referanseprosjekter Økonomisk situasjon Gjennomføringsevne... 5 Ringsaker kommune, Teknisk drift E1 Dokumentasjon fra tilbyder 20.01.2014 E1 Dokumentasjon fra tilbyder... 1 E2 Firmaopplysninger for vurdering av tilbyders kvalifikasjoner... 2 1 HMS-egenerklæring...

Detaljer

TILBUDSSKJEMA ENTREPRISE - ANLEGG. PROSJEKTNR/NAVN: Lønnås barnehage - Drenering

TILBUDSSKJEMA ENTREPRISE - ANLEGG. PROSJEKTNR/NAVN: Lønnås barnehage - Drenering GJELDER FRA: 01.02.2013 REV.NR.: 1.00 SIDE 1 av 5 TILBUDSSKJEMA ENTREPRISE - ANLEGG PROSJEKTNR/NAVN: 502007-04 Lønnås barnehage - Drenering 1. TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og ytelser

Detaljer

Vedlegg: HMS egenerklæring (Returneres utfylt m/tilbudet) Avtaledokument (Til orientering og bruk ved avtaleinngåelse)

Vedlegg: HMS egenerklæring (Returneres utfylt m/tilbudet) Avtaledokument (Til orientering og bruk ved avtaleinngåelse) Konkurransegrunnlagets Del II Kontraktsvilkår Vedlegg: HMS egenerklæring (Returneres utfylt m/tilbudet) Avtaledokument (Til orientering og bruk ved avtaleinngåelse) 1 Oppdragsgiver Når begrepet Oppdragsgiver

Detaljer

GENERELLE KONKURRANSEREGLER OG FORRETNINGSRUTINER

GENERELLE KONKURRANSEREGLER OG FORRETNINGSRUTINER Bok 2: Generelle konkurranseregler og forretningsrutiner Side 1 av 7 Tromsø kommune Bok 2: GENERELLE KONKURRANSEREGLER OG FORRETNINGSRUTINER Bok 2: Generelle konkurranseregler og forretningsrutiner Side

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo kommune Vann- og avløpsetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr./personnr.:. om Utblokking

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Kjøp av rådgiving og prosjekteringstjenester innen fagområdet elektrotekniske anlegg. Rammeavtale for Statens vegvesen Region midt Dokumentets dato: 5.10.2010

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL. Oppføring av garasje og brannstasjon UNJÀRGGA GIELDA / NESSEBY KOMMUNE 9840 VARANGERBOTN UNJÀRGGA GIELDA / NESSEBY KOMMUNE

TILBUDSFORESPØRSEL. Oppføring av garasje og brannstasjon UNJÀRGGA GIELDA / NESSEBY KOMMUNE 9840 VARANGERBOTN UNJÀRGGA GIELDA / NESSEBY KOMMUNE 9840 VARANGERBOTN TILBUDSFORESPØRSEL Oppføring av garasje og brannstasjon 1 Innholdsfortegnelse 1. Tilbudsinnbydelse...3 1.1 Innbydelse... 3 1.2 Orientering om prosjektet... 3 1.3 Entrepriseform... 3 1.4

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL UTSKIFTING AV INNLØPSRIST OG SEPTIKRIST I SAND RENSEANLEGG NORD-ODAL

TILBUDSFORESPØRSEL UTSKIFTING AV INNLØPSRIST OG SEPTIKRIST I SAND RENSEANLEGG NORD-ODAL TILBUDSFORESPØRSEL UTSKIFTING AV INNLØPSRIST OG SEPTIKRIST I SAND RENSEANLEGG NORD-ODAL TILBUDSFORESPØRSEL 2 (15) Innhold... 1 1. TILBUDSINNBYDELSE... 3 2. ORIENTERING... 4 3. KONKURRANSEREGLER... 4 3.1

Detaljer

Prosjekt: Borg Havn IKS - Miljøsanering Titangata 1 Side E-2. Firmanavn: Postadresse: Gateadresse: Organisasjonsnummer: Daglig leder:

Prosjekt: Borg Havn IKS - Miljøsanering Titangata 1 Side E-2. Firmanavn: Postadresse: Gateadresse: Organisasjonsnummer: Daglig leder: E SVARDOKUMENTER Prosjekt: Borg Havn IKS - Miljøsanering Titangata 1 Side E-2 Kapittel: E1 OPPLYSNINGER OM TILBYDER E.1.1 Opplysninger om tilbyder Generelle opplysninger Firmanavn: Postadresse: Gateadresse:

Detaljer

Fv 263 Krattebøl - Buneslandet Tilbudskonferanse 6. april 2011

Fv 263 Krattebøl - Buneslandet Tilbudskonferanse 6. april 2011 Fv 263 Krattebøl - Buneslandet Tilbudskonferanse 6. april 2011 Utbyggingsseksjonen avdeling Hedmark En kort presentasjon av de som er til stede fra byggherren: A1 Tidsfrister - Endring Spørsmålsfrist:

Detaljer

B.3.1. TILBUDSSKJEMA 2. REGNINGSARBEIDER

B.3.1. TILBUDSSKJEMA 2. REGNINGSARBEIDER B.3.1. TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema fylles ut og vedlegges tilbudet som eget dokument slik det er beskrevet i Konkurransegrunnlagets del I pkt. 2.1.1. 1. TILBUDSSAMMENDRAG Undertegnede firma påtar seg herved

Detaljer

TILBUDSSKJEMA - TOTALENTREPRISE

TILBUDSSKJEMA - TOTALENTREPRISE TILBUDSSKJEMA - TOTALENTREPRISE Bjugn Kommune Helsesenterveien 17b Gjenoppbygging etter brannskade TOGIN AS Vollalia 7298 Budalen Postadresse Telefon E-post/web Bankgiro Vollalia + 47 90 86 27 64 oip@togin.no

Detaljer

Ørsvika høgdebasseng TILBUD. SUNNDAL KOMMUNE Kommunalteknisk tjeneste INNHOLDSOVERSIKT :

Ørsvika høgdebasseng TILBUD. SUNNDAL KOMMUNE Kommunalteknisk tjeneste INNHOLDSOVERSIKT : SUNNDAL KOMMUNE Kommunalteknisk tjeneste TILBUD Ørsvika høgdebasseng INNHOLDSOVEIKT : 1) Tegningsliste 2) Tilbudsdokumentene 3) Orientering om arbeidene 4) Kontraktsbestemmelser 5) Alminnelige bestemmelser

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Strategi-, veg- og transportavdelingen

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Strategi-, veg- og transportavdelingen Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Strategi-, veg- og transportavdelingen Rådgiver innen transportanalyse og gjennomføring av transportanalyser for KVU Kryssing av Oslofjorden Dokumentets

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Internasjonale retningslinjer for iverksetting og valg av rensetiltak for forurenset vann fra veg under anleggsperiode og drift Dokumentets dato: 20.06.2012

Detaljer

Innbydelse til. anbudskonkurranse. for kjøp av. Glassfelter til Dal skole, i Eidsvoll kommune

Innbydelse til. anbudskonkurranse. for kjøp av. Glassfelter til Dal skole, i Eidsvoll kommune Innbydelse til anbudskonkurranse for kjøp av Glassfelter til Dal skole, i Eidsvoll kommune Innholdsfortegnelse: INNBYDELSE...3 1. OPPDRAGSGIVERS REPRESENTANT...3 2. LEVERANSENS OMFANG...3 3. LEVERINGSTIDSPUNKT...3

Detaljer

Egge barne skole- retekking og beslagarbeid. Anbudsforespørsel

Egge barne skole- retekking og beslagarbeid. Anbudsforespørsel Tilbydere Vår ref: Arkiv Deres ref: Dato: 2009/3242-8522/2009/BIAS 601 27.03.2009 Egge barne skole- retekking og beslagarbeid. Anbudsforespørsel Orientering Steinkjer kommune Tjenesteenhet Eiendom inviterer

Detaljer

AVTALEDOKUMENT FROGN BIBLIOTEK

AVTALEDOKUMENT FROGN BIBLIOTEK AVTALEDOKUMENT FROGN BIBLIOTEK REHABILITERING AV FASADE mellom FROGN KOMMUNE Som oppdragsgiver, Foretaksnummer: NO xxx xxx xxx MVA Postboks 10 1410 Drøbak Tlf.nr.: 64 90 60 e-post: arne.krokeide@frogn.kommune.no

Detaljer

E Svardokumenter E1 Dokumentasjon fra tilbyder

E Svardokumenter E1 Dokumentasjon fra tilbyder Statens vegvesen Region midt E1-1 E1 Dokumentasjon fra tilbyder 2017-02-27 E1 Dokumentasjon fra tilbyder Dokumentasjon som skal inngå i tilbudet (evt. også med tilhørende vedlegg). Dokumentasjon av kvalifikasjoner,

Detaljer

Bindal kommune Fv.801 Gang- og sykkelveg Terråk-Fallbekkvatnet.

Bindal kommune Fv.801 Gang- og sykkelveg Terråk-Fallbekkvatnet. . ANBUDSGRUNNLAG Del B: Teknisk beskrivelse Utarbeidet av: Norconsult AS Dato: Januar 2015 Sign: Kjell Amund Prestmo \Del B -anbud-bindal.doc Anbud del B side 2 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE B1. Anbudsdokumenter...

Detaljer

Eidsbukta småbåthavn

Eidsbukta småbåthavn 4119308 Eidsbukta småbåthavn Sprengnings- og fyllingsarbeider fra land, bygging av atkomstvei med forstøtningsmurer, kaifront, nødvendig infrastruktur etc. Tilbudsskjema Rev. 0-2.02.2010 Side: 2 av 7 INNHOLD

Detaljer

Møbler Tastarustå bofellesskap

Møbler Tastarustå bofellesskap 4. Møbler Tastarustå bofellesskap Stavanger eiendom 28.06.2013 Disse skjema skal fylles ut og legges ved tilbudet som vedlegg 4 i tilbudet. A: Tilbudsskjema Pris (fyll ut) Samlet tilbudssum Mva Totalsum

Detaljer

TILBUDSSKJEMA 1. TILBUDSSAMMENDRAG

TILBUDSSKJEMA 1. TILBUDSSAMMENDRAG TILBUDSSKJEMA fylles ut og vedlegges tilbudet som eget dokument slik det er besevet i Konkurransegrunnlagets del I pkt. 2.1.1. 1. TILBUDSSAMMENDRAG Undertegnede firma påtar seg herved å utføre de komplette

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale for klarspråksarbeid

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale for klarspråksarbeid Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Rammeavtale for klarspråksarbeid Dokumentets dato: 2012 02 02 Saksnummer 2012014608 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1. Tilbudsinnbydelse...

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale for konsulenttjenester knyttet til etatsprogrammet Smartere vegtrafikk med ITS

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale for konsulenttjenester knyttet til etatsprogrammet Smartere vegtrafikk med ITS Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Rammeavtale for konsulenttjenester knyttet til etatsprogrammet Smartere vegtrafikk med ITS Dokumentets dato: 28.02 2012 Saksnummer: 2012021795 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

RÅDHUS 1B - FASADEREHABILITERING

RÅDHUS 1B - FASADEREHABILITERING RÅDHUS 1B - FASADEREHABILITERING Tilbudsinnbydelse totalentreprise KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III B1: SUMMERINGSSKJEMA m/ HMS-ERKLÆRING 1 For Tilbud 17.04.2015 KAS Revisjon Revisjonen gjelder Dato: Utarb.

Detaljer

Sør-Varanger kommune

Sør-Varanger kommune SØR-VARANGER KOMMUNE F D V Sør-Varanger kommune Virksomhet FDV Rassikringstiltak langs Vaggeveien, Bugøyfjord. Konkurransegrunnlag. Kirkenes, 19.03.2012 Virksomhetsleder FDV 1 Sør Varanger kommune heretter

Detaljer

A3 KONKURRANSEGRUNNLAG - BESKRIVELSE A - ORIENTERING. Innholdsfortegnelse Side. 1. Prosjektets art og omfang A4

A3 KONKURRANSEGRUNNLAG - BESKRIVELSE A - ORIENTERING. Innholdsfortegnelse Side. 1. Prosjektets art og omfang A4 SIRA-KVINA KRAFTSELSKAP Rehabilitering 212 Landsløk bru A3 ORIENTERING Innholdsfortegnelse Side 1. Prosjektets art og omfang A4 2. Tidspunkt for igangsettelse og overtagelse A4 2b. Dagmulkt/premie A4 3.

Detaljer

Statens vegvesen B1-1 B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B1 Konkurranseregler

Statens vegvesen B1-1 B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav B1 Konkurranseregler Statens vegvesen B1-1 B1 Konkurranseregler 2017-01-04 B1 Konkurranseregler Innhold 1 Alminnelige konkurranseregler... 2 2 Endringer og administrative bestemmelser... 2 2.1 Endelig frist for mottak av tilbud...

Detaljer

Prosjekt: Apalvågen avløpsanlegg - Entreprise 1 Grunn-, betong- og ledningsarbeider

Prosjekt: Apalvågen avløpsanlegg - Entreprise 1 Grunn-, betong- og ledningsarbeider 1. Orientering Ved prissetting av de spesifiserte poster i tilbudet skal alle forhold nevnt i etterfølgende punkter være tatt hensyn til. 1.1 Prosjektets art og omfang FjellVAR as skal overføre avløpsvann

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Harstad kommune. Geosynteter og filterlag

KONKURRANSEGRUNNLAG Harstad kommune. Geosynteter og filterlag KONKURRANSEGRUNNLAG Harstad kommune Geosynteter og filterlag Harstad, 10. august 2012 0. INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Tilbudsinnbydelse 3 2. Tilbudsregler 4 3. Bedriften og finanser 6 4. Kontraktsvilkår

Detaljer

Vedlikeholdsmudring Veidnesklubben

Vedlikeholdsmudring Veidnesklubben Norconsult AS Vedlikeholdsmudring Veidnesklubben GENERELL DEL 514 06 77 Lebesby kommune Revisjon 24.10.2014 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Prosjekt: Vedlikeholdsmudring Veidnesklubben Side 00-2 A0 TILBUDSINNBYDELSE

Detaljer

Søråsen separering, Entreprise 1 Oppdragsbeskrivelse B.2.1 TILBUDSSKJEMA

Søråsen separering, Entreprise 1 Oppdragsbeskrivelse B.2.1 TILBUDSSKJEMA 211373 Søråsen separering, Entreprise 1 Oppdragsbeskrivelse B.2.1 TILBUDSSKJEMA 211373 Søråsen separering, Entreprise 1 B.2.1 Tilbudsskjema side: 1 av 5 B.2.1 TILBUDSSKJEMA 1. TILBUDSSAMMENDRAG De komplette

Detaljer

Konkurransegrunnlag Prosjekt: Torgplassen i Brumunddal Sentrum

Konkurransegrunnlag Prosjekt: Torgplassen i Brumunddal Sentrum Ringsaker kommune, Teknisk drift 05.03.2013 Konkurransegrunnlag Prosjekt: Torgplassen i Brumunddal Sentrum Ringsaker kommune, Teknisk drift 05.03.2013 Innholdsliste A A1 A2 A3 B B1 B2 B3 C C1 C2 C3 D D1

Detaljer

TILBUDSGRUNNLAG - DYKKERUNDERSØKELSE VED SALTHELLA AUSTEVOLL KOMMUNE HORDALAND FYLKE

TILBUDSGRUNNLAG - DYKKERUNDERSØKELSE VED SALTHELLA AUSTEVOLL KOMMUNE HORDALAND FYLKE TILBUDSGRUNNLAG - DYKKERUNDERSØKELSE VED SALTHELLA AUSTEVOLL KOMMUNE HORDALAND FYLKE Salthella Juni 2012 Kystverket Prisforespørsel Side 1 av 10 Innhold 1 Tilbudsskjema... 3 2 Innbydelse... 4 2.1 Innbydelse...

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktsarbeidet) Kontrakt NS 8406:2009 Forenklet

Detaljer

Reparasjonsarbeider på hurtigbåtkaiene i øyrekka. Sauøya, Sørburøy og Gjæsingen GENERELL DEL

Reparasjonsarbeider på hurtigbåtkaiene i øyrekka. Sauøya, Sørburøy og Gjæsingen GENERELL DEL Reparasjonsarbeider på hurtigbåtkaiene i øyrekka Sauøya, Sørburøy og Gjæsingen GENERELL DEL Frøya kommune 21.01.2015 Prosjekt: Reparasjonsarbeider på hurtigbåtkaiene i øyrekka - Sauøya, Sørburøy og Gjæsingen

Detaljer

INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

INNBYDELSE TIL KONKURRANSE , MO I RANA TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL I B INNBYDELSE TIL KONKURRANSE , MO I RANA Side: 2 av 5 Prosjektets navn: OMSORGSBOLIGER PER PERSAVEIEN, MO I RANA 1 Orientering Rana kommune inviterer

Detaljer

E Svardokumenter E1 Dokumentasjon fra tilbyder

E Svardokumenter E1 Dokumentasjon fra tilbyder Statens vegvesen Region vest E1-1 E1 Dokumentasjon fra tilbyder 2015-06-08 E1 Dokumentasjon fra tilbyder Dokumentasjon som skal inngå i tilbudet (evt. også med tilhørende vedlegg). Dokumentasjon av kvalifikasjoner

Detaljer

Tilbudsinnbydelse. Siktrydding langs E6 strekning Áitejohka-Bievra

Tilbudsinnbydelse. Siktrydding langs E6 strekning Áitejohka-Bievra TANA KOMMUNE Tilbudsinnbydelse Siktrydding langs E6 strekning Áitejohka-Bievra 1 1. Anbudsinnbydelse 1.1 Innbydelse Tana kommune innbyr til åpen tilbudskonkurranse for siktrydding langs E6, strekningen

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema Entreprise Basis NS RKV STI K202 Grunnarbeider

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema Entreprise Basis NS RKV STI K202 Grunnarbeider TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider,

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. PROSJEKTNR/NAVN: Storengveien øst Overvann: Entreprise E2 Konvensjonelle VA-grøfter

TILBUDSSKJEMA. PROSJEKTNR/NAVN: Storengveien øst Overvann: Entreprise E2 Konvensjonelle VA-grøfter TILBUDSSKJEMA PROSJEKTNR/NAVN: 211288 Storengveien øst Overvann: Entreprise E2 Konvensjonelle VA-grøfter Komplett manuell utfylling av hele tilbudsskjemaet, pkt. 1 pkt. 10. 1. TILBUDSSAMMENDRAG De komplette

Detaljer

G1 TILBUDSOPPLYSNINGER

G1 TILBUDSOPPLYSNINGER E6 Vinterbro - Klemetsrud G 1 G1 TILBUDSOPPLYSNINGER G1.1 TILBUDSOPPLYSNINGER Følgende dokumenter ligger til grunn for tilbudet Komplett konkurransegrunnlag som utsendt av byggherren (dokumentoversikt

Detaljer

RAMMEAVTALE BYGGHERREOMBUD - OPPEGÅRD KOMMUNE. Vedlegg 2 - KONTRAKT

RAMMEAVTALE BYGGHERREOMBUD - OPPEGÅRD KOMMUNE. Vedlegg 2 - KONTRAKT RAMMEAVTALE BYGGHERREOMBUD - OPPEGÅRD KOMMUNE Vedlegg 2 - KONTRAKT Saksnummer:. Dato: XX.XX.2010. AVTALEDOKUMENT Mellom Oppegård kommune som oppdragsgiver Org.nr. 944 384 081 og Org.nr. som leverandør

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo kommune v/vann- og avløpsetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Ullern Bru, kryssing av T-bane Anskaffelse

Detaljer

Miljørettet helsevern

Miljørettet helsevern Steinkjer kommune ANBUDSINNBYDELSE Konkurranse med forhandlinger Miljørettet helsevern Anbud 16/08 Miljørettet helsevern Steinkjer den 04.04.08 1. Generelt Steinkjer kommune skal inngå avtale om kjøp av

Detaljer

Konkurransegrunnlag del 1

Konkurransegrunnlag del 1 Konkurransegrunnlag del 1 Strandvegen 8 - Kontrakt for levering av nytt utendørs ventilasjonsaggregat med tilhørende arbeider: Luftbehandlingsanlegg Elektrotekniske arbeid Rørtekniske arbeid INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

A Prosjektinformasjon A3 Orientering om prosjektet

A Prosjektinformasjon A3 Orientering om prosjektet Statens vegvesen Region Midt A3-1 A3 Orientering om prosjektet Innhold 1 Arbeidets art og omfang...1 2 Entrepriseform og kontraktstype... 2 3 Tidspunkt for igangsettelse og tidsfrister... 2 4 Avvik i kontraktens

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER. Gjemnes kommune

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER. Gjemnes kommune KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Gjemnes kommune og.. (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.: om Rammeavtale (kort beskrivelse av kontraktsarbeidet) Kontrakt NS 8406:2009 Forenklet

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Bymiljøetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Bygging av turvei A10 Sollerudstranda Kontrakt NS 8406:2009

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL PROSJEKTERING, NY BRU PÅ NÆVSVEGEN

TILBUDSFORESPØRSEL PROSJEKTERING, NY BRU PÅ NÆVSVEGEN TILBUDSFORESPØRSEL PROSJEKTERING, NY BRU PÅ NÆVSVEGEN 1. Innbydelse Melhus kommune ved teknisk drift inviterer til tilbudskonkurranse på prosjektering av ny bru på Nævsvegen i Melhus kommune. Anskaffelsen

Detaljer

FUSA KOMMUNE Teknisk drift Prosjektadministrative rutiner Anbudsskjema

FUSA KOMMUNE Teknisk drift Prosjektadministrative rutiner Anbudsskjema 1 FUSA KOMMUNE Teknisk drift Prosjektadministrative rutiner Anbudsskjema PROSJEKT : Grunnarbeid, omlegging av VA, vegomlegging, grøfter elektro i forbindelse med ny flerbrukshall Eikelandsosen. Revisjonsnr.

Detaljer

SAMA AKTIVITETSSENTER - FASADEREHABILITERING Tilbud E01 Totalentreprise grunnlag.

SAMA AKTIVITETSSENTER - FASADEREHABILITERING Tilbud E01 Totalentreprise grunnlag. 140158 SAMA AKTIVITETSSENTER - FASADEREHABILITERING Tilbud E01 Totalentreprise grunnlag KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL II Kontraktbestemmelser med blanketter NS8407 For Tilbud 150513 BAN Revisjon Revisjonen

Detaljer

E Svardokumenter E1 Dokumentasjon fra tilbyder

E Svardokumenter E1 Dokumentasjon fra tilbyder Statens vegvesen Region Nord E1-1 E1 Dokumentasjon fra tilbyder 2015-04-07 E1 Dokumentasjon fra tilbyder Dokumentasjon som skal inngå i tilbudet (evt. også med tilhørende vedlegg). Dokumentasjon av kvalifikasjoner,

Detaljer

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktarbeidet) Kontrakt NS 8405:2008 Norsk bygge-

Detaljer