Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Gang og sykkelveg langs E136 fra Rise bru til Lesjaverk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Gang og sykkelveg langs E136 fra Rise bru til Lesjaverk"

Transkript

1 Konkurransegrunnlag Prosjekt: Gang og sykkelveg langs E136 fra Rise bru til Lesjaverk Mars 2012 Rev

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Side A1 Innbydelse til tilbudskonkurranse A1-1 A2 Avtaledokument A2-1 A3 Orientering A3-1 A3-3 B Tilbudsregler B 1 C Kontraktsbestemmelser C 1 D1 Spesielle tilbudsregler D1-1 D1-2 D2 Spesielle kontraktsbestemmelser D2-1 D2-8 E Beskrivelse og mengdefortegnelse Gs-veg langs E136 fra Rise bru til Lesjaverk E1-E43, F G Referanser, HMS - egenerklæring Tabell for oppføring av referanseprosjekt F 1 HMS egenerklæring F 2 Tilbudsopplysninger, pris- og tilbudsskjema Tilbudsopplysninger G 1 Prisskjema for mannskap og maskiner G 2 G 4 Tilbudsskjema G 5 G6 VEDLEGG:

3 A1-1 A1 INNBYDELSE TIL TILBUDSKONKURRANSE Kontraktsarbeid: Lesja kommune ønsker tilbud fra entreprenører med det faglige, tekniske og økonomiske grunnlag som er nødvendig for oppfylling av kontrakten. Videre kreves erfaring fra tilsvarende arbeider, for utførelse av ovennevnte kontraktsarbeid i henhold til konkurransegrunnlaget. Tilbudskonferanse vil finne sted: fredag kl med møtested kommunehuset i Lesja. Det vil bli vist bilder og 3D-modell fra traséen for gang og sykkelvegen. Det foretas ingen befaring ute i marka på grunn av stor trafikk langs E136 og vanskelig adkomst / parkering. Bildene gir et bedre inntrykk av forholdene. Entreprenøren oppfordres til å foreta en egen befaring etter møtet. Tilbudsfrist utløper: fredag kl Innlevering til Lesja kommune med innleveringssted (kontoradresse): ViaNova Lillehammer A/S, Storgata 64 A, LILLEHAMMER Postadressen er: Storgata 64 A, 2609 LILLEHAMMER Tilbudsåpning skjer umiddelbart etter fristen. Tilbyderne kan være tilstede under åpningen. Tilbyders navn og tilbyders totalsum gjøres kjent. Henvendelser og spørsmål vedrørende konkurransegrunnlaget rettes til: ViaNova Lillehammer A/S ved: Trond Holmestad, mob: eller Lesja kommune ved Johan Lyftingsmo tlf: mob: Tilbudet leveres i en nøytral konvolutt merket Tilbud GS-veg langs E136,fra Rise bru til Lesjaverk Øvrig utlevert materiale kan beholdes. Tilbud per faks eller mail aksepteres ikke. Tilbudet skal inneholde: 1 eksemplar av konkurransegrunnlaget med utfylt kapittel E Tilbudsskjema under kap. G skal være datert og underskrevet. Forpliktende tilbudsbrev med eventuelle forbehold eller avvik i forhold til konkurransegrunnlaget. Vedlegg Det tilbud som anses økonomisk mest fordelaktig for byggherren, vil bli valgt. Det vises til utfyllende bestemmelser i konkurransegrunnlagets kap. D1. Vedståelsesfristen utløper den: Krav om vedlegg til tilbudet framkommer av kapittel D1. Dersom disse vedleggene mangler, eller tilbudet ellers ikke er tilfredsstillende utfylt, kan byggherren avvise tilbudet. Byggherren tar forbehold om tilføring av nødvendige bevilgninger og at offentlig godkjenning for prosjektet blir gitt. Dersom så ikke skjer, vil utbygging bli utsatt eller ikke igangsatt. ViaNova Lillehammer, Undertegning

4 A2 AVTALEDOKUMENT A2-1 Mellom Lesja kommune... som byggherre foretaksnr... og... som entreprenør foretaksnr.... er inngått følgende avtale: 1. Entreprenøren påtar seg å levere i samsvar med sitt tilbud av... med endringer som går frem av pkt Kontraktsarbeidet skal leveres for: Tilbud av kr Korreksjon iflg. pkt.7 " Kontraktsum (ekskl. mv kr 3. Merverdiavgift godtgjøres etter gjeldende bestemmelser. 4. Opplysninger om og betingelser for arbeidet er gitt i konkurransegrunnlaget og de tegninger og dokumenter disse henviser til. 5. Det er fastsatt følgende bindende tidsfrist(er) For overskridelse av frist(er) betaler entreprenøren til byggherren Som en del av denne avtale inngår også vedlegg til avtaledokument i følge vedleggsliste datert Dette avtaledokument med eventuelt vedlegg ifølge pkt. 7 er utferdiget i to eksemplarer, hvorav partene beholder hvert sitt.... den den byggherre entreprenør (Avtaledokumentet utfylles ikke ved innsendelse av tilbud)

5 A3-1 A3 ORIENTERING 1. Prosjektets art og omfang Det skal bygges GS-veg fra Rise bru til Lesjaverk. Se orienterende mengder i tabell under. Vegen legges med 3 meter skille til E136 hele vegen. Det skal bygges 2 natursteinsmurer på innsiden av GS-vegen for å unngå innløsning av bolig / hytte. Enkelte avkjørsler samles til felles avkjørsler ved å bruke GS-vegen som felles gs-eg/adkomstveg over korte strekk. Der hvor gs-veg brukes som adkomstveg utvides gs-vegen med 1 meter til 4 meter (3.5 meter asfaltert). Det skal bygges en GS-vegbru i prosjektet, beskrevet i prinsipp på tegning K001. Denne prises som rundsum i kapittel E-8, post Det er 6 velteplasser for tømmer på strekningen. Disse rustes opp etter nærmere avtale med Byggherre. Arbeidene her utføres som timearbeid da omfang av arbeid her er vanskelig å beskrive / prise. Det er satt av en del time-arbeid i kap. G som inngår i kontrakten. Bruken av disse timene avtales nærmere med Byggherre. Prosjektets kontraktsform blir enhetspriskontrakt. Orienterende mengder : Lengde ny GS-veg, ca m Masseflytting av jord/vegetasjonsmasser ca m3 Kummer (20 sandfang + 66 hjelpesluk) ca. 86 stk Forsterkningslag ca m3 Bærelag ca m3 Tonn asfalt ca tonn Traubunn ca m2 Gressetablering ca m2 Skilt, flytting ca. 8 stk Nye skilt ca. 2 stk Natursteinsmurer ca. 350 m2 GS-vegbru over bekk mellom Endresplass og Torsplass 1 stk 2. Tidspunkt for igangsettelse og tidsfrister Arbeidet kan settes i gang når avtale er inngått og garantierklæring og kopi av forsikringsbevis er levert byggherren, men tidligst dersom ikke byggherren tillater tidligere oppstart. Frist for ferdigstillelse er: Fristen kan bli endret ved endret bevilgning, se A Avvik i kontraktens rammebetingelser Hvis myndighetenes bevilgninger tilsier avvik i kontraktens utførelse, skal det forhandles om eventuelle økonomiske konsekvenser. Entreprenøren har ikke rett til å heve kontrakten ved mindre vesentlig endring av bevilgningstakt.

6 A3-2 A3 ORIENTERING 4. Forskudd Det utbetales ikke forskudd. 5. Byggherre og engasjerte rådgivere Byggherren er angitt på side A1- Innbydelse til anbudskonkurranse. Alle henvendelser mellom entreprenøren og byggherrens engasjerte rådgivere skal gå gjennom byggherrens representant, dersom annet ikke er tydelig bestemt. 6. Språkkrav Tilbud med tilhørende dokumenter skal utformes på norsk. Tilsvarende gjelder all formell kommunikasjon under gjennomføring av kontrakten. Det kreves at minst en av arbeidstakerne på det enkelte arbeidslag kan kommunisere slik at vedkommende forstår og kan gjøre seg forstått på norsk i tillegg til eventuelle andre språk hos øvrige medarbeidere på arbeidslaget. Tilsvarende gjelder også for de som utfører arbeid alene på arbeidsstedet. 7. Byggeplassens/ anleggsområdets beliggenhet og adkomstmuligheter E136 går gjennom hele Lesja kommune. Traseen starter etter Rise bru, og ender ved tilkobling til eks. gangvegnett ved Lesjaverk. Traseen er ca. 7 km lang. 8. Andre entrepriser eller byggherrens egne arbeider Arbeid i forbindelse med telekabler og lavspent / høyspent. Eidefoss må flytte en / to høyspentstolper (en med transformator) ved prof og Spesielle forhold 10. Andre forhold Ingen spesielle.

7 A3-3 A3 ORIENTERING 11. Dokumentoversikt Følgende dokumenter utgjør til sammen konkurransegrunnlaget DOKUMENT DATO Antall Vedl. eks. 1 Konkurransegrunnlag Kap A-G Kapitlene A-G kan evt. deles i flere dokumenter Gab-fil med mengder fra kap E 3 Prosesskoden Standard arbeidsbeskrivelse Statens vegvesen, Håndbok 025 Prosesskode 1 Statens vegvesen, Håndbok 026 Prosesskode 2 4 Tegningshefte Tilbudstegninger med datert tegningsliste. Tverrprofiler inkludert, eventuelt som eget hefte Geologisk/ Geoteknisk rapport Det foreligger ingen geoteknisk rapport. 0 6 Vegbygging, Statens vegvesen, håndbok Rekkverk, Statens vegvesen, håndbok Avfallshåndtering, Statens vegvesen, håndbok Arbeidsvarsling, håndbok Norske og internasjonale standarder som det er vist til i tilbudsdokumentene 12 Utlysingsannonsen som gjengitt i DOFFIN / TED databasen 13 Arbeidsvarsling Retningslinjer for Hedmark, Romerike og Oppland Håndbøkene til Statens vegvesen er tilgjengelige på Statens vegvesen sine hjemmesider:

8 B-1 B TILBUDSREGLER Som tilbudsregler gjelder lov om offentlig anskaffelse med forskrift som trådde i kraft 1. juli 2001, og NS 3450 Prosjektdokumenter for bygg og anlegg, med de tillegg, presiseringer og unntak som fremkommer i kapittel D1. Tilbudet må være levert til adresse oppgitt i tilbydsinnbydelsen før fristen utløper. Dokumentasjon på at tilbudet er sendt før fristen godtas ikke.

9 C-1 C Kontraktsbestemmelser Som generelle kontraktsbestemmelser gjelder NS 8406 Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt, med de tillegg, presiseringer og unntak som fremkommer i kapittel D2 SPESIELLE KONTRAKTBESTEMMELSER.

10 D1-1 D1 SPESIELLE TILBUDSREGLER 1 Krav til vedlegg i tilbudet I tillegg til utfylt konkurransegrunnlag, kap E og G, skal følgende dokumenter legges ved som en del av tilbudet: - Attester for betaling av skatter, trygdeavgift og merverdiavgift, ikke eldre enn 6 mnd. - HMS egenerklæring - Attest for registrering i Foretaksregisteret i Brønnøysund - Organisasjonsplan for bedriften - Beskrivelse av kvalitetsstyring - Dokumentasjon på sentral eller lokal godkjenning - Referanser fra tilsvarende prosjekter - Orienterende framdriftsplan 2 Krav til vedståelse Tilbudet må vedstås i 60 dager. 3 Befaringer og konferanser Det forutsettes at entreprenøren ved befaring gjør seg kjent med stedlige forhold i området som grunnlag for vurdering av enhetspriser og den måte arbeidet tenkes gjennomført på. Det er ikke foretatt grunnundersøkelser i området. Det avholdes tilbudskonferanse sammen med byggherre. 4 Bruk av tekniske spesifikasjoner Teknisk beskrivelse for veganlegget er utarbeidet i henhold til prosesskode 1, standard beskrivelsestekster for vegkontrakter. Statens vegvesen sin håndbok 025. ( ). 5 Priser, prisnivå, utfylling av tilbud I tilbudets enhetspriser skal være inkludert alle kostnader for utførelse av arbeidet, men ikke merverdiavgift. Enhetsprisene skal også inkludere eventuelt svinn, undermål, overmasser og lignende. Poster som ikke er utfylt med pris, anses som innkalkulert i andre poster, dersom annet ikke er oppgitt i entreprenørens tilbudsbrev. Endringer i lønns og prisnivået, eller i størrelsen av de sosiale utgifter etter tilbudsfristens utløp, gir ikke rett til tillegg eller fradrag fra kontraktens priser, dvs. at prisene er faste i kontraktsperioden. Det gjøres oppmerksom på at henvisning til entreprenørens maskinlister etc. ikke vil bli godtatt. I kapittel G skal skjema for timepriser, transport etc. utfylles. 6 Endringer i konkurransegrunnlaget Dersom en tilbyder oppdager mangler eller uklarheter i konkurransegrunnlaget som har betydning for prissettingen eller ferdigstillelsesdatoen, plikter han umiddelbart å varsle byggherren om dette. Eventuelle spørsmål til konkurransegrunnlaget må være fremmet senest 5 dager før tilbudsfristens utløp. Spørsmål etter dette vil ikke bli besvart.

11 D1-2 D1 SPESIELLE TILBUDSREGLER Det skal i tilbudet tas hensyn til alle skriftlige endringer av konkurransegrunnlaget. Melding skal være sendt i rimelig tid, og senest 3 dager før tilbudsfristens utløp. 7 Tilbudets utforming Telefaks eller annen form for automatisk dokumentoverføring aksepteres ikke som tilbud. Enhetspriser m.v. kan leveres på EDB-utskrift såfremt denne er i samsvar med konkurransegrunnlaget og under forutsetning om at tilbudsskjemaet er fullstendig utfylt. Data om enhetspriser på EDB-medium (CD m.v.) erstatter ikke tilbudet, og ved eventuelle uoverensstemmelser gjelder det skrevne tilbudet. 8 Forbehold Eventuelle forbehold må for å være gyldig presiseres og prissettes i tilbudsbrevet, med henvisning til poster i tilbudet. Forbehold eller avvikende forutsetninger som endrer arbeidene vesentlig kan føre til at tilbudet ikke kommer i betraktning. Alternative løsninger skal tilbys separat i eget tilbud. Forbehold som ikke er prissatt vil bli kostnadsmessig (eventuelt skjønnsmessig) vurdert av byggherren i forbindelse med valg av tilbud. 9 Tilbudsåpning Tilbudsåpning skjer i møte som angitt i tilbudsinnbydelsen. Møtet ledes av byggherren eller hans representant. Samtlige tilbydere har tilgang til møtet. For hvert tilbud som åpnes, oppleses tilbyders navn og tilbudets totalsum. Det føres møteprotokoll hvor de samme data innføres. Avskrift av den fullstendige protokoll sendes samtlige tilbydere innen 6 dager etter tilbudsåpningen. 10 Kriterier for valg av tilbud (jf. Forskrift om offentlige anskaffelser 10-2 / 17-2) Byggherren har fri adgang til å velge hvilket som helst av de ikke avviste tilbud, og til å forkaste samtlige. Byggherren velger det totalt sett beste tilbud basert på følgende ikke-rangerte kriterier: pris kvalitet, leveringstid referanser fra tilsvarende prosjekter Dersom byggherren finner det nødvendig kan han innkalle en eller flere tilbydere til avklaringsmøter, og innhente tilleggsopplysninger før valg avgjøres. Ikke antatte tilbud vil ikke bli returnert.

12 D2-1 D2 SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER 1 Kontraktsklausul Entreprenøren skal sørge for at tilsatte i egen organisasjon og tilsatte hos eventuelle underleverandører ikke har dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det som følger av tariffavtaler, regulativ eller det som er normalt for vedkommende sted og yrke. Dette gjelder bare for tilsatte som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten. Entreprenøren skal på oppfordring legge fram dokumentasjon om lønns og arbeidsforhold til de tilsatte. Alle avtaler entreprenøren inngår som innebærer utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelse. Dersom entreprenøren ikke etterlever disse pliktene, har arbeidsgiveren rett til å holde tilbake deler av kontraktssummen til det er dokumentert at forholdene er i orden. Summen som blir holdt tilbake skal tilsvare ca. 2 ganger innsparingen for arbeidsgiveren. 2 Sikkerhet Entreprenøren stiller sikkerhet etter NS 8406 pkt. 8 og ihht. Byggeblankett 8405B. Byggherren stiller ikke sikkerhet. 3 Lønns og prisregulering Endringer i lønns- og prisnivå, eller i størrelsen av de sosiale utgifter etter tilbudsfristens utløp, gir ikke rett til tillegg eller fradrag fra kontraktens priser, dvs. at prisene er faste i kontraktsperioden. 4 Framdriftsplan Sammen med tilbudet skal det leveres en orienterende framdriftsplan. Innen 2 uker etter kontraktsinngåelse skal entreprenøren utarbeide egen hovedtidsplan og detaljplan. Framdriftsplanene skal til enhver tid være av tilstekkelig kvalitet og detaljeringsgrad for en effektiv og tidmessig gjennomføring av kontraktsbestemmelsene. Entreprenøren skal være ansvarlig for all fremtidsplanlegging og fremtidsstyring av eget arbeid. 5 Mengdekontroll Entreprenøren skal kontrollregne tilbudets mengder før igangsetting/bestilling. Dersom entreprenør oppdager feil i terrengmodell som vil medføre mengdeendringer må han varsle byggherren omgående og senest før arbeidene igangsettes. Nye innmålte terrengdata (SOSI-format) leveres byggherren, som ut fra de nye terrengdataene utarbeider nytt terrengoppsett. Der byggherren ikke blir varslet innen fristen anses utlevert grunnlag fra byggherre som godkjent. Oppgitte mengder er regulerbare hvor intet annet er angitt. Endelig avregningssum bestemmes på grunnlag av tilbudets enhetspriser, og de oppmålte/prosjekterte og kontrollerte mengder etter angitte måleregler. Terreng og eventuelt fjell skal registreres som grunnlag for avregning. Dette skal gjøres av entreprenøren. Hvis ikke legges kontraktens mengder til grunn. Kopier av nyopptegnede profiler overleveres byggherren mens de er kontrollerbare. 6 Mengderegulering I prisen skal være inkludert alle leveranser og ytelser som er nødvendige for den komplette leveransen, selv om detaljer og ytelser ikke spesifikt er nevnt i konkurransegrunnlaget. Byggherren har rett til å trekke deler av poster i tilbudet ut av

13 D2-2 D2 SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER kontrakten. Generelt reguleres posten Rigg og drift ved endringer >+-15 % av kontraktssummen. Regulering foretas forholdsmessig for 70 % av endringer utover de nevnte 15 %. 7 Arbeidstid Byggherren skal til enhver tid holdes orientert om de arbeidstidsordninger som gjelder på anlegget. Det er entreprenørens ansvar at arbeidstiden er i samsvar med lover, forskrifter, kommunale vedtekter og tariffavtaler. Støyende arbeid om kvelden og arbeid om natten må avtales med byggherren på forhånd. Det forutsettes at det ikke skal foregå anleggsarbeider mellom kl og For arbeidene gjelder Oslo Helseråds Forskrifter for begrensning av støy. Eventuell dispensasjon må eventuelt entreprenøren selv sørge for. 8 Uttalelser til pressen Entreprenøren skal ikke uttale seg til presse etc. om forhold vedrørende kontraktsarbeidet uten på forhånd ha konferert med byggherren. Generelt skal han henvise til byggherren i slike saker 9 Midlertidige avtaler med grunneiere Hvis entreprenøren inngår midlertidige avtaler med grunneiere i tilknytning til gjennomføring av kontraktsarbeidet, skal byggherren informeres på forhånd og med kopi av avtalen. 10 Grunnforhold / Fjellforhold Beskrivelsen / rapporten(e) skal gi entreprenøren grunnlag for egne vurderinger av grunnforholdenes betydning for entreprenørens arbeid. Entreprenøren kan ikke påberope at de virkelige forhold avviker fra beskrivelsen/ rapporten(e) med mindre det foreligger markert avvik som entreprenøren ikke verken kunne eller burde ha oppdaget før pristilbud for arbeidene ble inngitt. Dersom det foreligger et slikt markert avvik, må entreprenøren i tillegg påvise at han er påført nødvendige merkostnader som klart overskrider kostnader som kunne ha påløpt med slike variasjoner i de beskrevne forhold som erfaringsmessig kan forekomme. En eventuell kompensasjon til entreprenøren skal i tilfelle bare gjelde avvik av kostnadsmessig betydning mellom forholdene som de virkelig har vist seg å være, og slik de kunne ha vært med slike variasjoner i de beskrevne forhold som erfaringsmessig kan forekomme. De vanlige regler om varsling og utmåling av kompensasjonen gjelder i tillegg. 11 Kvalifikasjonskrav, organisasjon Til sprengningsarbeider plikter entreprenøren å ha skytebas med nødvendige kvalifikasjoner til å lede dette arbeidet. For å bli godkjent må vedkommende legge fram skytebevis utstedt av politimyndighet. For grøftearbeider skal minst en person på hvert grøftelag ha gjennomgått ADK-1 kurs. Organisasjonsplan for administrasjon, kontroll og gjennomføring av arbeidet skal utarbeides av entreprenøren innen 2 uker etter kontraktsinngåelse. For arbeidsfellesskap kreves det spesiell dokumentasjon på arbeidsfellesskapets organisering mht. rapporteringslinjer, myndighet, ansvarsområder m/m.

14 D2-3 D2 SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER Byggherren forbeholder seg retten til å kreve anleggsleder eller del(-er) av hans stab skiftet ut hvis det viser seg at nødvendig erfaring / kompetanse ikke innehas. 12 Rapportering Rapportering i byggefasen skal være tilstrekkelig til å skape tillit til at entreprenørene gjennomfører oppdraget innenfor de kontraktsmessige milepælsdatoer og basere seg på en oppdeling i hht. hovedaktiviteter eller objekter i framdriftsplanen. Rapporten skal være et ekstrakt av entreprenørens styringssystem. Månedsrapport: Månedsrapport skal leveres senest kl den 5. arbeidsdagen etter månedens slutt. Rapporten skal inneholde opplysning om følgende punkter: - Viktige aktiviteter utført forrige måned - Viktigste aktiviteter kommende måned - Utbetalingsrapport pr. periode og akkumulert, budsjettert og virkelig produsert. Rapporten skal behandles i byggemøte. Byggherren skal ha adgang til å gjennomgå prosjektstyringssystemet for å forvisse seg om at styringsgraden er tilstrekkelig for oppfyllelse av kontrakten. Ukerapport: Ukerapportering skjer i forbindelse med byggemøte. Der vil følgende bli diskutert: - Hendelser forrige uke - Problemområder - Planlagt og virkelig bemanning. 13 Møter Entreprenørens arbeid skal utføres i nært samarbeid med byggherren. Det skal holdes regelmessige møter under arbeidets gang. Entreprenøren må påregne at han skal delta i følgende møter: Byggemøter: Det avholdes byggemøter hver 14. Dag. Følgende saker vil være gjennomgangstema: - Fremdrift, status, koordinering - Bemanning - Kvalitetssikring - Helse, miljø og sikkerhet - Faglige avklaringer, utførelsesmetoder - Tegning og dokumentasjonsleveranser Møteleder / referent: Byggeleder. Møtetid og sted avtales senere.

15 D2-4 D2 SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER 14 Fakturering Entreprenøren skal sende faktura hver måned, såfremt det er utført arbeid på oppdraget. Også ved bruk av underentreprenør (er) og ved bortsetting av deloppgaver til andre skal fakturaer sendes oppdragsgiver av entreprenøren. Faktura skal være mottatt innen 15 arbeidsdager etter månedens slutt. Dersom faktura ikke er mottatt innen denne tid, foretas utbetaling sammen med neste avdragsfaktura. Entreprenørens fakturaer skal deles inn i følgende kategorier: A) Avdragsfakturaer (Det vises til aktuelle poster/prosesser) T) Endringsarbeider inkl. regningsarbeider, bestilt per rekvisisjon. Sammen med faktura skal vedlegges dokumentasjon på beregningene av merverdiavgift. Fakturaene skal nummereres fortløpende med overnevnte bokstavsortering og henvise til hvilket kontraktsnummer fakturaen gjelder. Ved innsendelse av fakturaer for tilleggsarbeider og regningsarbeider skal byggherrens rekvisisjon / bestilling ligge ved. For regningsarbeid skal kopi av attestert material og timelister følge faktura. Kopi av fakturaen sendes parallelt til byggeleder. Entreprenøren skal spesifisere hver faktura slik at disse til enhver til gjenspeiler akkumulert produksjon på byggeplassen. Entreprenøren skal bruke sin egen fakturafremside, men følgende må fremgå: Akkumulert produksjon (eks. mv - Innestående beløp (eks. mv kr - Tidligere fakturert (eks. mv kr Fakturasum eks. mva kr + avgift (dokumenteres ved bilag) kr Fakturert i perioden, totalt kr Sluttoppgjør: Faktura for sluttoppgjør skal sendes innen 1 måned etter overtakelsen og inneholde alle krav, mend mindre spesielle forhold som byggherren ikke er herre over, har medført at det nødvendige beregningsgrunnlaget for spesifikt angitte ytelser ikke foreligger i tide. Ved manglende sluttoppgjør kan byggherren fastsette en rimelig tilleggsfrist og samtidig ta forbehold om selv å foreta sluttoppgjør hvis tilleggsfristen overskrides. Sluttoppgjør for mengder skal relatere seg til målbare mengder og til overordnet mengderegnskap. Betalingsfrist: Byggherren plikter å betale samtlige uomtvistlige fakturaer og uomtvistlige deler av fakturaer innen 30 dager etter at han har mottatt dem. Ved forsinket betaling betales morarente etter lov. nr. 100 av 17. desember 1976 om renter ved forsinket betaling. Fradrag for dagmulkt: Eventuell påløpt dagmulkt trekkes i sluttoppgjøret i den utstrekning den ikke er trukket i tidligere avdrag. Eiendomsrett: Kontraktsarbeidet blir byggherrens eiendom etter hvert som det utføres. Materialer som er tilført byggeplassen og skal bygges inn blir byggherrens eiendom når han har betalt dem.

16 D2-5 D2 SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER 15 Dokumentasjon Følgende dokumentasjon skal leveres av entreprenør: FDV-dokumentasjon type produktdata for alle leveranser med angivelse av leverandør og tekniske data for utførelser. Datablad på tilbudt utstyr og materiell skal vedlegges tilbudet. Tilbudt utstyr kan ikke endres uten etter avtale. Nødvendige arrangement/montasjetegninger, koblingsskjemaer-/lister, tegninger med tilhørende beregninger ut over det som ligger til grunn for tilbudet skal utarbeides av entreprenøren, som også har ansvar for det. 16 Arbeidsvarsling Arbeidsvarsling utføres i overensstemmelse med Vegvesenets håndbok 051 "Arbeidsvarsling" m/vedlegg. Personell som dirigerer trafikk forbi arbeidsstedet skal benytte vernejakke som oppfyller fastsatte krav til synlighet/refleksjon. Arbeidsvarslingsplan skal utarbeides av entreprenøren og godkjennes av Statens vegvesen. Slik godkjenning reduserer ikke entreprenørens plikter til å oppfylle det som fremgår av dette punktet. Entreprenøren skal utpeke ansvarlig for varslingen. Iverksatt og utført arbeidsvarsling skal i hvert tilfelle dokumenteres av entreprenøren. Arbeidet skal foregå på en slik måte at trafikken forbi arbeidsområdet blir opprettholdt. Eventuell stengning skal ikke skje uten samtykke fra byggherren. 17 Helse miljø og sikkerhet Forskrift om helse, sikkerhet og arbeidsmiljø er fastsatt ved kgl. Res. Av , i medhold av lov av , nr. 4 om arbeidsvern og arbeidsmiljø mv. 2 nr. 7 og nr. 8, 14 siste ledd, jfr. 1. Tilleggsavtale til EØS-avtalen. Entreprenøren skal være byggherrens HMS-koordinator i utførelsesfasen, dvs. organisere, samordne og følge opp HMS-arbeidet innen anlegget. Om ikke annet er beskrevet, skal kostnader vedrørende HMS-tiltak innkalkuleres i de enkelte enhetspriser. Entreprenøren skal innarbeide intensjonene i internkontroll-forskriftene mht. helse, miljø og sikkerhet (HMS). Før igangsettelse av arbeidet skal entreprenøren gi den lovfestede melding til Arbeidstilsynet med kopi til byggherren. Det er entreprenørens arbeid og plikt å sørge for at arbeidsstedet er sikret etter gjeldende regler i og utenfor ordinær arbeidstid. Entreprenøren skal under arbeidets utførelse fortløpende sørge for ulykkesrapportering. Ulykker skal rapporteres til byggherren umiddelbart (AML 20). HMS vil også være et fast punkt på byggemøtene.

17 D2-6 D2 SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER 18 Kvalitetssikring Overordnet krav: Entreprenøren skal utføre dokumentert egenkontroll og dokumentasjon som sikrer at utførelsen er i henhold til krav i kontraktsdokumentene. Forslag til kontrollplan og sjekklister fremlegges for byggherren senest 2 uker etter kontraktsinngåelse. Utfylte kontrollplaner og sjekklister gjennomgås på byggemøtene eller ved stikkontroller. Før kontrakt: Til avklarende møte/kontraktsmøte skal entreprenøren legge fram: - Organisasjonsplan med oversikt over nøkkelpersoner. - Oversikt over utstyr, materiale og teknisk utrustning som entreprenøren vil disponere over ved utførelsen av prosjektet, inkl. dokumentasjon på teknisk godkjenning av disse. - Rutiner for garanti og forsikring ved prosjektet - Internkontroll med varslingsplan ved ulykker

18 D2-7 D2 SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER 19 Endringshåndtering Endringsforslag: Entreprenøren skal utarbeide en intern rutine for behandling av endringsforslag. Vedlagte skjema kan benyttes: Endringsordre / bestilling: Anlegg: Bestillingsnr: Dato: Firma: Arbeidets art: Pris, RS eller per enhet: Har arbeidet konsekvenser for framdriften: Detaljer for arbeidet: For Byggherre: Dato, signatur: For Entreprenør Dato, signatur

19 D2-8 D2 SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER 19 Andre bestemmelser for dette kontraktsarbeidet 19.1 Stikningsgrunnlag Entreprenøren står selv for all utstikking. Byggherre vil utlevere vips-data. Vegkanter og viktige elementer er innmålt i prosjekteringsfasen, og prosjekteringen er gjort på grunnlag av disse innmålingene Eksisterende kabler og ledninger Entreprenøren er selv ansvarlig for å få påvist eksisterende kabler og ledninger i den grad det er nødvendig for utførelse av kontraktsarbeidet. Entreprenøren kan ikke reise krav mot byggherren begrunnet i merkostnader som følge av uoppdagede, sent oppdagede, eller upresist påviste kabler eller ledninger. Dette gjelder også for eventuelle reparasjonskostnader eller andre kostnader etter skade på kabler eller ledninger som følge av entreprenørens arbeid. Entreprenøren skal erstatte eventuell skade på kabler og ledninger og annet tap, så langt alminnelige erstatningsregler medfører ansvar. Entreprenøren skal holde byggherren skadesløs dersom tredjemann reiser krav mot byggherren som følge av skade forvoldt av entreprenøren på kabel eller ledning. Dette gjelder bare så langt skaden eller følgen av den ikke blir dekket av forsikring. Byggherren svarer ikke for eventuell feilpåvisning fra ledningseier som ikke er Lesja kommune Riggplass Entrepenør ordner selv med riggplass Generelt om E-kapitlet Beskrivelsen består av en standard arbeidsbeskrivelse og en spesiell beskrivelse. Som standard arbeidsbeskrivelse gjelder Statens vegvesens håndbøker nr. 025 "Prosesskode-1 Standard arbeidsbeskrivelse for vegarbeidsdriften og 026 Prosesskode- 2 Standard arbeidsbeskrivelse for bruer og kaier. Bestemmelsene i den spesielle beskrivelsen kommer generelt i tillegg til eller i stedet for standard arbeidsbeskrivelse. Ved uoverensstemmelse gjelder spesiell arbeidsbeskrivelse foran bestemmelsene i standard arbeidsbeskrivelse.

20 F-1 F AVKREVD DOKUMENTASJON Referanser fra tilsvarende prosjekt: Prosjekt: Kontaktperson: Kontaktpersons telefon (mob)

21 F-2 F AVKREVD DOKUMENTASJON HMS-ERKLÆRING, Egenerklæring om helse, miljø og sikkerhet Denne bekreftelsen gjelder: Firma Adresse Postnr./-sted Land * Det bekreftes med dette at denne virksomheten arbeider systematisk for å oppfylle kravene i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen og ved det tilfredsstille kravene i forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten (Internkontrollforskriften) fastsatt ved kgl.res. av 6. desember 1996 nr i medhold av lov av 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. Det bekreftes at virksomheten er lovlig organisert i henhold til gjeldende skatte- og arbeidsmiljøregelverk når det gjelder ansattes faglige og sosiale rettigheter. Det aksepteres at oppdragsgiver etter anmodning vil bli gitt rett til gjennomgåelse og verifikasjon av virksomhetens system for ivaretagelse av helse, miljø og sikkerhet Daglig leder Dato: (sign.) Det bekreftes med dette at det er iverksatt systematiske tiltak for å oppfylle ovennevnte krav i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen Representant for de ansatte Dato: (sign.) * For utenlandske oppdragstakere gjelder følgende: Det bekreftes med dette at det ved utarbeidelse av tilbudet er tatt hensyn til helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen som følger av forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften), fastsatt ved kgl. res. av 6. desember 1996 i medhold av lov av 4 februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø mv. Det aksepteres at oppdragsgiver etter anmodning vil bli gitt rett til gjennomgåelse og verifikasjon av virksomhetens system for ivaretakelse av helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Forpliktende underskrift Daglig leder Dato: (sign.)

22 G TILBUDSOPPLYSNINGER, PRIS- OG TILBUDSSKJEMA G 1 1 Tilbudsopplysninger Følgende dokumenter ligger til grunn for tilbudet Komplett konkurransegrunnlag som utsendt av byggherren (dokumentoversikt i slutten av kap A) Eventuelle dokumenter sendt av byggherren i ettertid (referat fra tilbudskonferanse og addendum mv) Referanse Pkt A Pkt B2 senest 3 dager før tilbudsfrist Krevd dokumentasjon: 1) Skatteattest fra kommunekasserer (kemner) D1 X Skatteattest fra skattefogden i fylket D1 X HMS-egenerklæring iht Anskaffelsesforskriften D1,F2 X Erfaring fra tilsvarende arbeider F1 X Attest for registrering i Foretaksregisteret i Brønnøysund X Organisasjonsplan for bedriften X Beskrivelse av kvalitetsstyring X Dokumentasjon på sentral eller lokal godkjenning X Orienterende framdriftsplan X Tilbudsopplysninger (dette skjem G1 X Enhetspriser med mer Kap E og X G Timepriser mannskap og maskiner G2 X Tilbudsskjema G3 X 1) Byggherren markerer med X for krevd dokumentasjon.

23 G TILBUDSOPPLYSNINGER, PRIS- OG TILBUDSSKJEMA G 2 2 Prisskjema mannskap og maskiner Regningsarbeider gjøres opp etter medgåtte timer for mannskap og maskiner. Timeprisen skal inkludere alle entreprenørenes samlede utgifter og påslag, herunder både sentral og lokal administrasjon og stedlig arbeidsledelse. I kap. D2 Spesielle kontraktsbestemmelser, er angitt om regulering vil finne sted. Timepriser mannskap Prisene skal inkludere verneutstyr med videre og håndverktøy for den aktuelle kategori mannskap Tabell G2.1. Mannskap Timepris, kr/t Mannskap Maskinfører/ sjåfør. Stikningslag med komplett utstyr Overtidstillegg i forhold til ordinær timesats for mannskap Tillegg,kr/t for vanlig overtidsarbeid b) hverdager kl c) for søndag og helligdager (hele døgnet)

24 G TILBUDSOPPLYSNINGER, PRIS- OG TILBUDSSKJEMA G 3 Timepriser maskiner For byggherrens innleie av entreprenørens egne og innleide maskiner, betales i henhold til entreprenørens liste over maskintimepriser. Alle maskiner som kan tenkes å bli brukt under arbeidene og som ikke må anses å inngå i mannskapsprisen, skal prissettes på listen nedenfor. Maskiner som benyttes men som ikke er prissatt på listen nedenfor, avregnes etter den pris som er oppgitt på den maskin som ligner mest, eventuelt med en middelverdi mellom priser for lignende maskiner på listen. Det betales bare for de timer maskinen har vært i direkte aktivitet på anlegget (eksklusiv ventetid, maskinstell, reparasjon mv) med avrunding til 0,5 time. For ventetid som skyldes byggherrens forhold betales 50% av de oppgitte timepriser for maskiner eksklusiv fører. Førerlønn settes lik timepris oppgitt i tabell G2.1. Tabell G2.2. Maskintype Vekt, Løftekapasitet m.v Årsmodell Timepris kr/t Maskiner inklusiv fører: Gravemaskin, tonn Gravemaskin, tonn Gravemaskin, tonn Gravemaskin, tonn Hjullaster Lastebil Dumper Vals, 8-10 tonn Maskiner eksklusiv fører: Gravemaskin, tonn Gravemaskin, tonn Gravemaskin, tonn Gravemaskin, tonn Hjullaster Lastebil Dumper Vals, 8-10 tonn Prisene ovenfor gjelder ikke ved lengre tids leie. Ved lengre tids leie, varighet over 100 timer, skal det forhandles om priser som skal være lavere enn prisene på listen ovenfor. Dersom partene ikke ved forhandlinger blir enige, skal den laveste pris man kan oppnå på det ordinære utleiemarkedet benyttes, hvor også kostnader til transport hensyntas.

25 G TILBUDSOPPLYSNINGER, PRIS- OG TILBUDSSKJEMA G 4 Tabellen fylles ut med priser fra tabell G2.1 og G2.2. Tabell G2.3 Mannskap/-Maskiner Timer Timepris kr/t Mannskapstimer Mannskap 150 Stikningslag m/ komplett utstyr 150 Sum kr Maskintimer inkl. fører: Egnet gravemaskin 250 Lastebil 250 Maskintimer ekskl. fører: SUM: Overføres til tilbudsskjema G3.

26 G TILBUDSOPPLYSNINGER, PRIS- OG TILBUDSSKJEMA G 5 3 Tilbudsskjema E-A Hp1 Forberedende tiltak og generelle kostnader kr E-A Hp 2 Sprengning og masseflytting kr E-A Hp 4 Grøfter, kummer og rør kr E-A Hp 5 Vegfundament kr E-A Hp 6 Vegdekke kr E-A Hp 7 Vegutstyr og miljøtiltak kr E-A Hp 8 Bruer og Kaier kr Sum Mannskap og maskiner iht sum tabell G2.3 Total tilbudssum uten merverdiavgift kr kr kr Merverdiavgift godtgjøres etter gjeldende bestemmelser. Tilbud er gitt under forutsetning av ferdigstillelsesdato... Tilbyder bekrefter at kostnader forbundet med alle nødvendige sikkerhetstiltak er tatt med i dette tilbud. Dette tilbud er supplert med forpliktende tilbudsbrev datert..., den stempel, underskrift Fullstendig firmanavn Fullstendig adresse Postnr. og sted Telefonnr. og kontaktperson

27 E1 Beskrivelse INNHOLDSFORTEGNELSE FORBEREDENDE TILTAK OG GENERELLE KOSTNADER ARBEIDSSTIKNING, TEKNISK KONTROLL RIGG, BYGNINGER OG GENERELLE DRIFTSOMKOSTNINGER ANLEGGSVEGER MIDLERTIDIG TRAFIKKAVVIKLING RIVING OG FJERNING SPRENGNING OG MASSEFLYTTING VEGETASJON, MATJORD, BERGRENSK SPRENGNING I DAGEN RENSK OG SIKRING I DAGEN MASSEFLYTTING AV JORD MASSEFLYTTING AV SPRENGT STEIN GRØFTER, KUMMER OG RØR ÅPNE GRØFTER LUKKEDE RØRGRØFTER RØRLEDNINGER STIKKRENNER/KULVERTER INKL. INN- OG UTLØPSKONSTRUKSJONER KUMMER (LEVERING, MONTERING) FORSTERKNING AV GRØFTER OG ELVE- OG BEKKEREGULERINGER VEGFUNDAMENT PLANUM FILTERLAG OG SPESIELLE FROSTSIKRINGSLAG FORSTERKNINGSLAG BÆRELAG AV MEKANISK STABILISERTE MATERIALER BÆRELAG AV BITUMENSTABILISERTE MATERIALER VEGDEKKE GRUSDEKKER RIVING, FRESING OG OPPRETTING AV FASTE DEKKER ASFALTDEKKER BELEGNINGER UTENFOR KJØREBANEN VEGUTSTYR OG MILJØTILTAK... 40

28 E1 Beskrivelse INNHOLDSFORTEGNELSE MURER GRØNTAREALER OG SKRÅNINGER KANTSTEIN, REKKVERK OG GJERDER SKILT, VEGMERKING OG OPTISK LEDNING BRUER OG KAIER BETONG... 44

29 Lesja kommune E1-1 E1 Beskrivelse Beskrivelsen består av en standard beskrivelse og en spesiell beskrivelse. Som standard beskrivelse gjelder Statens vegvesens håndbøker nr. 025 "Prosesskode-1 Standard beskrivelsestekster for vegkontrakter" og 026 "Prosesskode-2 Standard beskrivelsestekster for bruer og kaier". Bestemmelsene i den spesielle beskrivelsen kommer generelt i tillegg til eller i stedet for standard beskrivelse. Ved uoverensstemmelse gjelder spesiell beskrivelse foran bestemmelsene i standard beskrivelse.

30 Lesja kommune E1-2 Hovedprosess 1: FORBEREDENDE TILTAK OG GENERELLE KOSTNADER 1 FORBEREDENDE TILTAK OG GENERELLE KOSTNADER 11 ARBEIDSSTIKNING, TEKNISK KONTROLL 11.1 Utsetting og arbeidsstikning Omfatter utsetting/utmåling fra foreliggende fastmerker/polygonpunkter av høyder, koordinater og senterlinjer eller tilsvarende referanselinjer for alle angitte arbeider. Videre all stikning og måling under arbeidets gang for å sikre en utførelse i overensstemmelse med de høyde- og plasseringsangivelser, mål og toleranser som er angitt i beskrivelsen og på tegninger. Ekstra beregninger som må foretas ut over foreliggende fastmerker og utsettingsdata bekostes av entreprenøren. Dersom noen av de eksisterende punkter som ligger utenfor området for den endelige konstruksjonen ødelegges under arbeidets gang, skal entreprenøren bekoste innmåling og sikring av nye punkter og beregne nye data. Entreprenøren skal holde byggherren orientert om forandringer av fastmerker og stikningsdata og skal ved anleggets avslutning levere komplett oppstilling over nyopprettede punkter med koordinater og/eller høyder. Kostnad angis som rund sum. Omfatter også: Standard VIPS-data vil bli overlevert entreprenøren før oppstart Oppmåling Det forutsettes at entreprenøren må dokumentere at eventuelt eget grunnlagsnett er godt nok for bygging, og om nødvendig supplere dette for å oppnå de nøyaktighetskrav som er stilt i kontrakten. Før oppstart skal entreprenøren levere en kontrollrapport med x-y-h verdier over alle fastmerker som vil bli benyttet under byggearbeidene. Eventuell omarbeiding av mottatte VIPS-data for bruk i entreprenørens dataprogram og GPS-utstyr er entreprenørens ansvar. Langs parsellen skal det til en hver tid stå stikk for hver 50. m som viser profilnummer og avstand fra senterlinje. Stikkene med påskrift skal være synlige i hele anleggsperioden. Prosessen omfatter alle arbeider med oppmåling og beregning av mengder for de arbeider som angis med enhetspriser. Kostnad angis som rund sum. RS 11.4 Teknisk kontroll RS Omfatter alle kostnader forbundet med kontroll og dokumentasjon av at de angitte krav til materialer og utførelse overholdes, eksempelvis prøvetaking, materialprøving, fotografering, oppsyn og utførelseskontroll. Prosessen omfatter også miljøkontroll av utslipp til luft, vann og jord. Entreprenøren er ansvarlig for at kontroll av materialer og utførelse gjennomføres i det omfanget som er angitt i gjeldende norske standarder, kontraktsbestemmelser, beskrivelse og arbeidstegninger, digitale Akkumulert Hovedprosess 1 :

31 Lesja kommune E1-3 Hovedprosess 1: FORBEREDENDE TILTAK OG GENERELLE KOSTNADER c) vegmodeller etc. Entreprenøren deltar ved besiktigelse og registrering f.eks. ved fotografering av bygninger, anlegg m.v. i anleggets nærhet før og etter arbeidets utførelse, med henblikk på eventuelle skader. Der besiktigelse er utført får entreprenøren overlevert registreringene før oppstart. Nødvendige rystelsesmålinger utføres og bekostes av byggherren og meddeles entreprenøren fortløpende. Kontroll av asfaltarbeider skal utføres i henhold til Retningslinjer for utførelse av bituminøse vegdekker og bærelag. Byggherren forbeholder seg rett til å supplere og endre kontrollprosedyrene i byggetiden dersom dette skulle vise seg nødvendig. Nødvendig materialkontroll kan enten utføres ved godkjent prøvningsanstalt eller ved entreprenørens byggeplasslaboratorium. Dette skal være utstyrt og godkjent for de aktuelle prøvninger. Prøvningene skal utføres av tilstrekkelig kvalifisert og øvet personell. Byggherren skal ha fri adgang til entreprenørens laboratorium og prøveresultater. Betonglaboratorium skal være godkjent av Kontrollrådet. Prøveuttak og analysemetoder skal være som angitt i Norsk Standard, Håndbok 014 Laboratorieundersøkelser og Håndbok 015 Feltundersøkelser. Det føres journal over uttatte prøver og analyser. Både byggherren og entreprenøren skal ha gjenpart av denne og av prøveresultater fortløpende. Kostnad angis som rund sum. Omfatter også rystelsesmålinger på nærmeste bolig/konstruksjon. Resultater meddeles byggherren etter hver salve Sluttdokumentasjon c) Omfatter utarbeidelse og overlevering av sluttdokumentasjon, blant annet dokumentasjon for Forvaltning Drift Vedlikehold (FDV) som krevd i prosjektdokumentene og overlevering til byggherren av måledata som grunnlag for utarbeidelse av ferdigvegtegninger og digitale vegmodeller. Dersom entreprenøren har ansvar for arbeidstegninger, omfattes også overlevering av som utført -tegninger, -modeller og -dokumentasjon for disse arbeider, med form som angitt i kontraktsdokumentene. Tegninger og digitale vegmodeller utføres i overensstemmelse med Håndbok 139 Tegningsgrunnlag. Kostnad angis som rund sum. RS Omfatter også alle arbeider i tilknytning til "as-built"- dokumentasjon, dvs innmåling (X-Y-Z) i henhold til SOSIstandard temaregister av alle kummer, ledninger m/grenrør og kabler/stolper/master samt installasjoner som berøres av anlegget. Det skal også inkludere endepunkter for rekkverk. Videre innmåles vegkanter, topp og bunn, nye kantsteinlinjer og grøft/skråningstopp eller fyllingsfot. Data skal leveres på digital form på SOSI- eller KOF-format til byggherren for sluttoppdatering av tegninger. Det presiseres at denne dokumentasjonen skal være komplett før overtakelse skjer. Entreprenøren skal før overtageleseforretning levere sluttdokumentasjon på at samtlige av kontraktens krav er oppfylt. Akkumulert Hovedprosess 1 :

32 Lesja kommune E1-4 Hovedprosess 1: FORBEREDENDE TILTAK OG GENERELLE KOSTNADER Omfatter også levering av en CD med komplett dokumentasjon av alle materialer, medregnet materialkvalitet og navn/adresse på alle leverandører/produsenter. Dokumentasjonen skal leveres på Excel-format. I tillegg skal det leveres en ringperm med en komplett utskrift av all dokumentasjon. Omfatter også fotografering med digitalt kamera av ledningsgrøfter før gjenfylling, avgreninger, anboringer, tilkoblinger, kummer og annet for komplett dokumentasjon av ledningsanleggene. Bildematerialet leveres byggherren fortløpende. Entreprenøren skal som et ledd i sluttdokumentasjonen overlevere innmålinger på alle mengdebaserte prosesser i et lesbart format (pdf el. lignende) fortløpende etterhvert som disse er ferdig utført. 12 RIGG, BYGNINGER OG GENERELLE DRIFTSOMKOSTNINGER 12.1 Rigg og midlertidige bygninger c) Omfatter alle kostnader for tiltransport, opprigging og klargjøring, drift og administrasjon, nedrigging og fjerning av provisorier, bygninger og brakker med inventar og utstyr, anlegg for materialfremstilling, maskiner og utstyr etc. som entreprenøren og eventuelle underentreprenører trenger for å utføre de beskrevne arbeider, i den utstrekning slike kostnader ikke er inkludert i egne prosesser eller i enhetsprisene. Prosessen inkluderer planering og opparbeidelse av tomt m/adkomst utover det som inngår i de permanente arbeider, nødvendig fremføring og installasjon av vann, kloakk, evt. renseanlegg, telefon og elektrisitetsforsyning, parkeringsplasser, gjerder, skjermer, skilter etc. samt nødvendige fundamenteringsarbeider og øvrig klargjøring av byggeplassen og leirområdet. Leie eller ervervelse samt nødvendige offentlige tillatelser til bruk av riggområder angitt i plan, besørges av byggherren. Dersom entreprenøren benytter arealer som ikke er angitt, må han selv avtale dette med grunneier, besørge nødvendige offentlige tillatelser og bekoste eventuell grunnleie. Rigging og drift av rigg skal være slik at regler og påbud fra det offentlige overholdes. Det skal påsees at de utførte arbeider og omgivelsene ikke forurenses, f.eks. av olje. I byggetiden skal alle overflødige materialer og alt overflødig utstyr fjernes så snart som mulig. Etter fullført arbeid skal byggeplassen ryddes snarest mulig. Rigg- og anleggsområdet utenom den permanente konstruksjonen skal såvidt mulig settes i den stand de var i før byggearbeidene startet. Provisoriske fundamenter og andre provisorier skal fjernes og ikke fylles ned, om ikke annet blir avtalt. Kostnad angis som rund sum. RS Omfatter også: Entreprenøren er selv ansvarlig for å skaffe plass til egen rigg. Rigg skal fjernes umiddelbart etter at arbeidene er ferdigstilt og arealer istandsettes til samme stand som før byggearbeidene startet. Entreprenøren skal holde kontor for byggemøter og andre Akkumulert Hovedprosess 1 :

33 Lesja kommune E1-5 Hovedprosess 1: FORBEREDENDE TILTAK OG GENERELLE KOSTNADER møter i byggeperioden. Omfatter også alle kostnader til andre kurs som bygherren krever i kapittel D2. Omfatter også opprydding og pynting som f.eks. stein/jord/hogstavfall/fjerning av stikker utenfor skjæringsog fyllingsskråning, samt avsluttende finpuss av hele anleggsområdet Forsikringer, renter, provisjoner etc. Omfatter entreprenørens kostnader til forsikringer/dekning av risiko, renter, sikkerhetsstillelse, provisjoner og øvrige kapitalkostnader som entreprenøren er pålagt å utføre i henhold til kontrakten, og som ikke inngår i egne prosesser eller i de respektive enhetsprisene. Det vises til kontraktsdokumentene. Kostnad angis som rund sum. RS 12.4 Vinterkostnader anlegg Omfatter tiltak som oppvarming, tildekking, innkledning, isolering etc. for å beskytte materialer, konstruksjoner, gravegroper, maskiner og utstyr midlertidig mot frost og snø, samt snøbrøyting og strøing. c) Tiltakene skal tilfredsstille de krav som er stilt i de respektive prosesser. Kostnad angis som rund sum. RS 13 ANLEGGSVEGER Omfatter alle arbeider med bygging, vedlikehold og etterfølgende fjerning av provisoriske anleggsveger for adkomst til anlegget og for trafikk innen anlegget, og for andre veger og tiltak entreprenøren har behov for, for å utføre arbeidene. Prosessen omfatter videre ekstra vedlikehold av offentlige veger, bruer og kaier (som for eksempel at det foretas tilstrekkelig renhold der anleggstrafikk kommer inn på offentlig veg), samt vedlikehold og nødvendig forsterkning av private veger, bruer og kaier i den tiden de benyttes for anlegget. Offentlige og private veger, bruer og kaier skal istandsettes etter bruk til minst samme standard som før de ble tatt i bruk. Prosessen omfatter videre de forholdsregler som må tas for å hindre forurensing av planum og overbygning med telefarlige materialer ved trafikk inn på disse områder. Kostnad angis som rund sum. RS 14 MIDLERTIDIG TRAFIKKAVVIKLING RS c) Omfatter alle kostnader forbundet med ulemper, tiltak og provisorier for avvikling av trafikken på eksisterende trafikkleder, inklusiv kollektivtrafikk, gang- og sykkeltrafikk og provisoriske omlegginger av eksisterende veger og jernbaner. I den spesielle beskrivelsen er angitt eventuell bruk av fysisk skille mellom myke og harde trafikanter. Prosessen omfatter videre alle kostnader med sikringstiltak for eiendommer, bekker, elver og vann, landtrafikk, sjøtrafikk og lufttrafikk etc. mot skader fra anlegg under utførelse. Dersom eksisterende veg skal tilknyttes nye konstruksjoner, eller er utgravd for å gi plass for permanente konstruksjoner, regnes oppfylling og istandsetting under hovedprosessene 2-8. Varsling av vegarbeid på eller ved veg åpen for almen ferdsel skal utføres i henhold til Håndbok 051 Retningslinjer for varsling av vegarbeid på eller ved veg åpen for almen ferdsel. Ved arbeid på og langs veg som er åpen for trafikk, skal entreprenøren etablere rutiner for vedlikehold basert på Håndbok 111 Standard for drift og vedlikehold av riksveger. Det skal legges vekt på kontroll og reparasjon av vegdekke, skilt og oppmerking. Kostnad angis som rund sum. Akkumulert Hovedprosess 1 :

34 Lesja kommune E1-6 Hovedprosess 1: FORBEREDENDE TILTAK OG GENERELLE KOSTNADER Omfatter også alle ulemper og kostnader som følge av forsering eller oppsplitting av arbeider, operasjoner, behov for natt- og helgearbeid, beredskapstiltak med mannskap, maskiner og materiell m.v. som følge av kravene til opprettholdelse av trafikk. Omfatter også alt arbeid og alle kostnader til manuell og automatisk (trafikklys) dirigering. Omfatter også utarbeidelse av faseplan. Faseplan godkjennes av byggherre. c) Det forutsettes at entreprenøren gjør seg kjent med de lokale trafikkforhold. Vegene må være åpne for trafikk hele anleggsperioden, bortsett fra stengning i kortere perioder på grunn av sprengning. Samtlige eiendommer i området skal hele tiden ha adkomst til sine områder. Kortere stengninger avtales med grunneier. Arbeidsvarslingen skal være oppsatt på en slik måte at den forblir intakt i sterk vind, ved snøsmelting o.s.v. Entreprenøren må kvalitetssikre arbeidsvarslingen, ved blant annet å sikre at det finnes et beredskapsopplegg for å sørge for at arbeidsvarslingen er intakt i helger, ferier, kveld og natt. Gang- og sykkeltrafikken langs anleggsområdet må kunne avvikles trygt i hele anleggsperioden. Alle ulemper ved ovennevnte forhold skal inngå i prosessen. Støvplager må hindres ved f.eks bruk av klorkalsium og vanning. Arbeidsvarslingsplaner utarbeides av entreprenøren og skal godkjennes av byggherren. Entreprenøren skal legge fram plan for byggherren minst 2 uker før skiltingen skal utføres. Levering, fundamentering, reising, vedlikehold/renhold og demontering av alle skiltene utføres og bekostes av entreprenøren. Sperringer skal være utført med blinklys, bukker, plank påsatt refleks. Til avsperring mellom grøfter/byggegroper og trafikkareal skal det brukes tungt sperremateriell. Sperremateriellet skal være godkjent av Statens vegvesen. Alle kostnader i forbindelse med innhenting av vedtak, varslingsplan for arbeidsvarsling, oppsetting og nedtaking av skiltmateriell, leie av skiltmateriell og nødvendig politiassistanse skal være inkludert i denne prosessen. Entreprenøren skal føre loggbok og egenkontrollskjema med nøyaktig angivelse av til hvilke tider de forskjellige skilter er i funksjon. Loggboken må i detalj beskrive eventuelle sperringer og Akkumulert Hovedprosess 1 :

Konkurransegrunnlag Totalentreprise

Konkurransegrunnlag Totalentreprise Statens vegvesen Region Nord A0-1 A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2013-01-16 Konkurransegrunnlag Totalentreprise Prosjekt: Fv.78 Halsøya-Leirosen Tilbudsnummer: 2013/005313 Statens vegvesen

Detaljer

Parsell: Delprosjekt Nord-Trøndelag grense - Fauske

Parsell: Delprosjekt Nord-Trøndelag grense - Fauske Statens vegvesen Region nord A0-1 A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2014-12-19 Konkurransegrunnlag Totalentreprise med samspill Prosjekt: Prosjekt tunneloppgradering Region nord Parsell:

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406 pkt. 2)... 3 1.2 Underentreprenør, underleverandør, innleid og utsendt

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Kjøp av rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid, basert på NS 8402:2010. for

Konkurransegrunnlag. Kjøp av rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid, basert på NS 8402:2010. for Konkurransegrunnlag Kjøp av rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid, basert på NS 8402:2010 for Forside kan lages i forsidegenerator på vegveven/grafisk senter Konkurransegrunnlag av Region:Klikk

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406 pkt. 2)... 3 1.2 Underentreprenør, underleverandør, innleid og utsendt

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406, pkt 2)... 3 1.2 Underentreprenør og underleverandør... 3 2 Kontraktsdokumenter

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406, pkt 2)... 3 1.2 Underentreprenør og underleverandør... 3 2 Kontraktsdokumenter

Detaljer

Levanger Kommune BYGGING AV IDRETTSANLEGG MED SYKKELBANE PÅ MOAN

Levanger Kommune BYGGING AV IDRETTSANLEGG MED SYKKELBANE PÅ MOAN Levanger Kommune MED SYKKELBANE PÅ MOAN TILBUDSGRUNNLAG Del A: Bok 0 Generelle bestemmelser Utarbeidet av: RG-prosjekt AS Dato: August 2012 Sign: Anne F. Skrøvseth h:\prosjekter levanger\2012\pl12005 velodrom

Detaljer

Oppdrag HAMMERFEST KOMMUNE V/TEKNISK DIRFT. Bok 0 GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENKLERE ENTREPRISER DATO

Oppdrag HAMMERFEST KOMMUNE V/TEKNISK DIRFT. Bok 0 GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENKLERE ENTREPRISER DATO Bok 0 (basert på NS 8406) Fyll inn prosjektnummer og navn Dato XXXXX Oppdrag Bok 0 HAMMERFEST KOMMUNE V/TEKNISK DIRFT GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENKLERE ENTREPRISER DATO INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

STAVANGER LUFTHAVN, SOLA

STAVANGER LUFTHAVN, SOLA STAVANGER LUFTHAVN, SOLA HELIKOPTERTERMINAL OMBYGGING, UTBYGGING, OPPRUSTING KONKURRANSE MED FORHANDLING T-183684 BAGASJETRANSPORTANLEGG Oktober 2014 Tilbyderne Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse

Detaljer

ANBUDSINNBYDELSE KVALITETSHEVING AV KARTVERK

ANBUDSINNBYDELSE KVALITETSHEVING AV KARTVERK ANBUDSINNBYDELSE KVALITETSHEVING AV KARTVERK Prosjekt i regi av: GODT VANN DRAMMENSREGIONEN Februar 2010 / GIS-Gruppen 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE...2 2 TILBUDSINNBYDELSE...4 2.1 INNBYDELSE...4

Detaljer

1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25

1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25 1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE KAP 0 TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25 KAP 1 ORIENTERING, GENERELLE KRAV OG RIGG/DRIFT 26 ROMFUNKSJONSBESKRIVELSE KAP 2 BYGNING 51 KAP 3 VVS

Detaljer

Side 1 av 9. Generelle kontraktsvilkår - utførelsesentreprise

Side 1 av 9. Generelle kontraktsvilkår - utførelsesentreprise Side 1 av 9 I GENERELT Som generelle kontraktsvilkår gjelder NS 8415:2008/NS 8416:2009/NS3433 ( Standardkontrakten ), med de endringer og tillegg som fremgår av dette dokument. Ved motstrid mellom Standardkontrakten,

Detaljer

Opprusting av gammel traktorvei til skogsbilvei på strekningen Sørmo Tverrelva i Sørdalen, samt etablering av parkeringsplass ved veienden

Opprusting av gammel traktorvei til skogsbilvei på strekningen Sørmo Tverrelva i Sørdalen, samt etablering av parkeringsplass ved veienden Åpen anbudskonkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser av 7. april 2006 nr 402, del I og II Opprusting av gammel traktorvei til skogsbilvei på strekningen Sørmo Tverrelva i Sørdalen, samt etablering

Detaljer

PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN

PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN TEMA (EVT. BILDE/KARTUTSNITT FRA ANLEGGSOMRÅDET) Bymiljø og utbygging Plan og anlegg STAVANGER KOMMUNE DATO BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Prosjekt: Beskrivelsemal PoA Kapittel:

Detaljer

PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN

PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN Stavanger kommune PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN TEMA (EVT. BILDE/KARTUTSNITT FRA ANLEGGSOMRÅDET) Bymiljø og utbygging Plan og anlegg STAVANGER KOMMUNE DATO BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Prosjekt: GProg

Detaljer

Omfatter også arbeidet med å etablere anlegget med varig utfesting og et varig fastmerkenett.

Omfatter også arbeidet med å etablere anlegget med varig utfesting og et varig fastmerkenett. Prosesskoder 0.1 Forberedende tiltak og generelle kostnader 0.11 Arbeidsstikning og teknisk dokumentasjon 0.11.1 Utsetting og arbeidsstikning a) Prosessen omfatter etablering av fastmerkenett, kontroll

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser 05-01

C Kontraktsbestemmelser 05-01 C Kontraktsbestemmelser 05-01 C 1 C KONTRKTSBESTEMMELSER Som kontraktsbestemmelser gjelder NS 3430 "lminnelige kontraktsbestemmelser om utførelse av bygg- og anleggsarbeider" av september 1994, fastsatt

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Ny forespørsel

KONKURRANSEGRUNNLAG Ny forespørsel KONKURRANSEGRUNNLAG Ny forespørsel Åpen anbudskonkurranse for kjøp av Totalentreprise Løvenstad Demenssenter - Rælingen kommune Del A - nybygg Demenssenter og Del B - ombygging arealer i Løvenstadtunet

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-121. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-121. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Konkurransegrunnlag Anskaffelsessak 2014-121 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale juridisk bistand til kommunene Eidsvoll, Gjerdrum og Nes. For 1 år med opsjonsmuligheter for 1+1+1 år Fra

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL ANSKAFFELSE AV AVTALE OM KAFEDRIFT VED TØNSBERG OG NØTTERØY BIBLIOTEK TØNSBERG KOMMUNE KONKURRANSE MED FORHANDLING

TILBUDSFORESPØRSEL ANSKAFFELSE AV AVTALE OM KAFEDRIFT VED TØNSBERG OG NØTTERØY BIBLIOTEK TØNSBERG KOMMUNE KONKURRANSE MED FORHANDLING TILBUDSFORESPØRSEL ANSKAFFELSE AV AVTALE OM KAFEDRIFT VED TØNSBERG OG NØTTERØY BIBLIOTEK TØNSBERG KOMMUNE KONKURRANSE MED FORHANDLING Forskrift om offentlige anskaffelser del I og II 07.03.2013 rkj Side

Detaljer

Kjøp av veterinærvakttjenester

Kjøp av veterinærvakttjenester Konkurransegrunnlag Tjenestekontrakt Tilbudskonkurranse Oppdragsgiver: Landbrukskontoret Avtaleperiode: 2014-2016 (2018) Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Innbydelse... 4 1.2 Om oppdragsgiver... 4 1.3 Orientering

Detaljer

0.1 ANBUDSINNBYDELSE... 1 0.2 INFORMASJON OM OPPDRAGSGIVER... 2 0.3 TILBUDSBREV... 3-4

0.1 ANBUDSINNBYDELSE... 1 0.2 INFORMASJON OM OPPDRAGSGIVER... 2 0.3 TILBUDSBREV... 3-4 INNHOLDSFORTEGNELSE 0.1 ANBUDSINNBYDELSE... 1 0.2 INFORMASJON OM OPPDRAGSGIVER... 2 0.3 TILBUDSBREV... 3-4 0.3.1 ANBUDSSKJEMA BRØYTING... 3 0.3.2 ANTALL RODER... 4 0.3.3 SAMARBEIDSPARTNER... 4 0.3.4 FIRMAOPPLYSNINGER...

Detaljer

Byggherre: Storfjord kommune, 9046 Oteren Org nr. 964 994 129 Side 1 av 45 Konsulent: Storfjord kommune, driftsetaten.

Byggherre: Storfjord kommune, 9046 Oteren Org nr. 964 994 129 Side 1 av 45 Konsulent: Storfjord kommune, driftsetaten. Byggherre: Storfjord kommune, 9046 Oteren Org nr. 964 994 129 Side 1 av 45 STORFJORD KOMMUNE TILBUD VA-ANLEGG STEINDALEN Dato: 14.03.2013 Byggherre: Storfjord kommune, 9046 Oteren Org nr. 964 994 129 Side

Detaljer

Anskaffelsessak 2012-204. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Vintervedlikehold kommunale veger, Nes kommune

Anskaffelsessak 2012-204. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Vintervedlikehold kommunale veger, Nes kommune Anskaffelsessak 2012-204 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Vintervedlikehold kommunale veger, Nes kommune For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Doffin ref.: 267078 INNHOLDSFORTEGNELSE: INNBYDELSE...3

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-124. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale turbusskjøring/busstransport

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-124. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale turbusskjøring/busstransport Konkurransegrunnlag Anskaffelsessak 2014-124 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale turbusskjøring/busstransport For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.9.14 Doffin id: 118381 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

SAMEIENE BLINDERNVEIEN 2 og 4 Rehabilitering av fasader

SAMEIENE BLINDERNVEIEN 2 og 4 Rehabilitering av fasader S. nr. 7191/92 SAMEIENE BLINDERNVEIEN 2 og 4 Rehabilitering av fasader TILBUDSMATERIALE FOR TOTALENTREPRISE utarbeidet av: oktober 2013 TILBUDSINNBYDELSE På vegne av Sameiene Blindernveien 2 og 4 inviterer

Detaljer

Levanger Kommune BYGGING AV IDRETTSANLEGG MED SYKKELBANE PÅ MOAN

Levanger Kommune BYGGING AV IDRETTSANLEGG MED SYKKELBANE PÅ MOAN Levanger Kommune BYGGING AV IDRETTSANLEGG MED SYKKELBANE PÅ MOAN TILBUDSGRUNNLAG Del B: Teknisk beskrivelse Utarbeidet av: RG-prosjekt AS Dato: August 2012 Sign: A.F. Skrøvseth H:\Prosjekter Levanger\2012\PL12005

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse. for kjøp av. vintervedlikehold (snøbrøyting/strøing) for levering til Fosnes kommune.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse. for kjøp av. vintervedlikehold (snøbrøyting/strøing) for levering til Fosnes kommune. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse for kjøp av vintervedlikehold (snøbrøyting/strøing) for levering til Fosnes kommune Saksnr: 2012/6639 Tilbudsfrist: 26.09.2012 kl. 15:00 Avtaleperiode: 1 år 1

Detaljer

Vannvåg havn Troms fylke

Vannvåg havn Troms fylke Troms fylke Konkurransegrunnlag Del I INNHOLD 1 Innledning... 3 1.1 Innbydelse... 3 1.2 Om oppdragsgiver... 3 1.3 Orientering om prosjektet og kontrakten... 3 1.4 Generelle konkurranseregler... 3 1.5 Konkurranseform...

Detaljer