RUTINEHANDBOK FOR MELDINGAR TIL LØN OG PERSONALKONTOR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RUTINEHANDBOK FOR MELDINGAR TIL LØN OG PERSONALKONTOR"

Transkript

1 RUTINEHANDBOK FOR MELDINGAR TIL LØN OG PERSONALKONTOR 1

2 INNHALD RUTINEHANDBOK Føreord / informasjon om rutinehandbok løn og personal i Radøy kommune...3 TILSETJING AV MEDARBEIDARAR I RADØY KOMMUNE...4 Tilsetjingsrutine i Radøy kommune...4 STILLINGSANALYSE...6 Behov for utlysing av ledig stilling i Radøy kommune...7 Tilsetjingsprotokoll...8 RUTINE FOR INTRODUKSJON AV NYTILSETTE...9 Oppfølgingssamtale innan dei tre første månadene...11 RUTINE VEDK. ARBEIDSAVTALE, TEIEPLIKT, OG PERSONALOPPLYSNINGAR Arbeidsavtale B Skjema: Arbeidsavtale tilkalling Teieplikt Ansiennitet Skattekort og bankkontonummer Arbeidstakarregisteret...15 Innledende merknader i HTA...16 Timeløn...16 Månadsløn:...16 Tilleggslønn (1900 TIMAR)...17 OVERTID...17 Overtidssats - divisor...17 MELDERUTINE FAST LØN Løn og personalkort...21 Rådmannens stab: fastset løn...22 KAP MELDERUTINE VARIABEL LØN Variable lønsvedlegg...26 Kap. 6 Sjukefråvær, ulukker og attføring...29 SJUKEMELDING...29 EIGENMELDING...29 PERMISJONAR Fråværsregistrering i Radøy kommune Plikter arbeidstakar/arbeidsgjevar Oppfølging av fråværstatistikkar Rapportering Praktiske tips...31 Varsel ved bruk av 24. eigenmeldingsdagar...32 Kap. 7 Ferie avvikling - registrering - regelverk...33 Virkedagar = Alle svarte dagar på kalenderen...33 Feriepengesats

3 Føreord / informasjon om rutinehandbok løn og personal i Radøy kommune Vedlagt følgjer ei rutinehandbok som omtalar korleis einings- /stabsleiarar som arbeidsgjevarar skal gje meldingar til løn og personalavdelinga med omsyn til løn, tilsetjing osb. ANSVAR Einings- /stabsleiar har ansvaret for at eininga har rutiner som gjer at meldingar til løn og personal er fullstendige, har riktige opplysningar, og vert levert tilvist til løn og personal i rett tid. Når boka omtalar avdelinga sitt ansvar så er dette med andre ord einings- /stableiar sitt ansvar at rutina vert følgd. Boka kjem ut i samband med at løn og personalavdelinga gjennomfører ei opplæring for alle avdelingar i februar Bakgrunn for opplæringa er mellom anna at Radøy kommune har teke i bruk eit nytt økonomisystem (AGRESSO), men og ei oppfølging av vedtak om opplæring av leiarar i økonomi og lønsspørsmål. Omtale av boka. Boka inneheld 7 kapitel med rutiner + skjema til utfylling og diverse reglement Kap 1 Tilsetjing Kap 2 Introduksjon av nytilsettte Kap 3 Rutine vedk. arbeidsavtale, teieplikt og ansiennitet og andre personalopplysningar Kap 4 Melderutine vedk. fast løn Kap 5 Meldeutine vedk. variabel løn Kap 6 Fråværsregistrering Kap 7 Ferie avvikling- registrering - regelverk Kap 8 Skjema og dokumenter Kap 9 Div reglement - Arbeids og tilsetjingsreglement - Delegasjon av personalsaker frå rådmannen - Permisjonsreglement - Etiske retningsliner - I kvart kapittel er rutina som omtalar framgangsmåten for korleis arbeidet skal gjennomførast. Det er freista å legge ved eit utfylt eksempel på kvart skjema. Bak eit gult skiljeark kjem kap 7 og tomme skjema til å fylle ut i kvart tilfelle. Me har lagt ved 3 eksemplar av kvart tilfelle. Avdelinga må syte for tilstrekkeleg med kopieringsoriginalar. Boka er i lausblad system slik at endringar og oppdateringar vil verte sendt ut når det er trong for det. Elektronisk versjon. For avdelingar som ønskjer det så har me lagt ved ein diskett som inneheld skjema og rutiner. Vær obs på at det ikkje er lagt inn sperre på felt slik at ein kan endre/ slette felta som er laga i skjemaet. Skjema er laga i Word og Excel for PC med Windows 98 som operativsystem. Me vil freiste å legge rutine og skjema ut på Radøy kommune sine nettsider slik at leiarar og arbeidstakarar kan ta skjema ut frå nettet. Informasjon vert gjeven når dette vert klart. IK-handbok Denne rutinehandboka er ein del av Radøy kommune sin e rutiner innanfor Internkontroll (IK). Handboka skal difor setjast inn i den einskilde stab- og tenesteeining si IK-mappe. Den einskilde leiar syter for at dette finn stad. 3

4 Ingvard Haug rådmann Laga av: Kjetil Morken Revisjon: Utarbeidd dato: Dok. type: RUTINE Rev. Dato: Erstattar: Rutine i HMT handboka kap 4 Godkjent av: Tal på sider Kap. 1 TILSETJING AV MEDARBEIDARAR I RADØY KOMMUNE Tilsetjingsrutine i Radøy kommune Rutine Rutina omtalar retningsliner for å tilsetje i Radøy kommune i alle stillingar med unnatak av rådmann, og rådgjevarar Rutina omfattar framgangsmåte for: stillingsanalyse utlysing registrering av søkjarar svar til søkjarane gjennomføring av intervju tilsetjing partsoffentligheit i tilsetjingssaker Heimel Tilsetjingsmynde ligg til kommunestyret og er delegert til rådmannen i administrasjonen i kommunestyrevedtak 19/ Definisjonar/Formål/Ansvar Skjema Stillingsanalyseskjema (Skjema 1.1. A) Utlysingsskjema (Skjema 1.1. B) 1.2.1Registrering og gjennomføring Stillingsanalyse skal ved ledig stilling utførast av avdelinga (sjå skjema 1.1.A). Ein skal då vurdera følgjande: 1. Om ein har behov for å tilsetje i stillinga/om ein har budsjettmidlar til å tilsetje/skal ein nytta midlane annleis. 2. er det spesielle forhold ein må ta omsyn til 3. er det lagt resultatkrav til stillinga 4. kva arbeidsoppgåver er lagt til stillinga 5. kva kompetanse treng ein i stillinga 6. krav til utdanning 4

5 7. krav til praksis/erfaring 8. krav til personlege eigenskapar Analysen skal avdelinga utføra i samarbeid med tillitsvalde og personalkonsulent Utlysing. Alle stillingar skal i utgangspunktet lysast ut eksternt. Ved ledig stilling skal det vurderast om ein kan tilby stillinga til arbeidstakarar som allereie er tilsett i kommunen, jf. Hovudtariffavtalen 2 pkt 2.3. Dette skal skje ved intern utlysing på arbeidsplassane. Behov for utlysing vert å senda administrasjonen på vedlagte skjema. (UTLYSINGSSKJEMA Skjema 1.1. B) Behandling av søkjarar Administrasjonen tek i mot søknader til stillingar. Søknadane vert registrert og det vert utarbeidd søkjarliste og utvida søkjarliste. Søkjarane skal ha melding om at søknaden er motteken og om sannsynleg handsamingstid. Søkjarlista er offentleg og skal berre innehalde namn, alder, stilling og bustadkommune. Søkjarar som ber om å få namnet sitt unnateke frå offentlegheiten har rett til dette, og skal ikkje vere med i søkarlista Partsoffentlegheit i tilsetjingssaker Søkarane til stillinga har rett til å få sjå utvida søkjarliste og andre dokument i saka. Tillitsvalde i arbeidstakarorganisasjonane skal ha utvida søkjarliste og utlysingstekst og har rett til å kome med uttale i tilsetjinga Utveljing Utveljing av aktuelle søkjarar må bygge på ei sakleg og samvitsfull vurdering basert på kvalifikasjonar (teoretisk utdanning, praksis samt om ein er skikka for stillinga). Stillingsomtale og dei kvalifikasjonskrav som er fastsett i utlysingsteksten, er som hovudregel bindande for tilsetjingsorganet. Tilsetjing føreset at ein meinar at søkjarar er skikka til stillinga. Dersom kvalifiserte deltidstilsette har søkt, skal desse få tilbod om stillinga, jf. Hovudtariffavtalen 2 pkt. 2.3, men er stillinga lyst ut eksternt er det den best kvalifiserte til stillinga som skal rangerast først. Det er difor viktig med intern utlysing først dersom det er personar som er kvalifisert til stillinga og som har rett til utviding av si stilling Gjennomføring av intervju/referanseintervju ( Samansetjing av utvalet ) Utvalet vert sett saman av rådmann og/eller rådgjevar som rådmannen delegerer mynde til, leier for den tenesteeining som skal gjennomføre tilsetjing/oppseiing, samt ein representant/ tillitsvald frå tilsette i kommunen. Ved tilsetjing/oppseiing av leiar for tenesteeining eller stab, skal administrativt tilsettingsutval være samansett av rådmann, samt ein representant/tillitsvald frå tilsette i kommunen. Rådmannen eller den som representerer rådmannen er leiar for utvalet. Dei tilsette vel sjølv sin representant til utvalet. Rådmannen er ansvarleg for sekretæriatsfunksjon. Det bør alltid gjennomførast intervju/konferanse med eksterne søkjarar som er aktuelle for innstilling til stillinga. Med på intervjuet følgjer ovannemde retningsliner Ein bør unngå at for mange deltek ved intervjuet. I Radøy kommune har ein praksis på at tillitsvalde er til stade ved intervju. Ein skal om det er mogleg innhente referansar frå tidlegare arbeidsgjevar, men berre etter godkjenning frå søkjar. Det er mest praktisk og korrekt å ta opp spørsmålet om referansar under intervjuet, og kontakte dei etter intervjuet Innstilling Når alle søknader er vurdert, dei mest aktuelle søkjarane er prioritert, intervju er gjennomført, referansar er innhenta gjer ein den endelege innstillinga.. Innstillinga vert utforma av personalkonsulent Tilsetjing Tilsetjing vert gjort på delegasjonsfullmakt. Utvida søkjarliste, eventuelle uttale frå tillitsvalde skal leggjast ved innstillinga. Administrasjonen skriv under ein protokoll (SKJEMA 1.1.C) saman med arbeidstakarorganisasjonane Ankeadgang. Arbeidstakarorganisasjonane har ikkje rett til å krevja saka avgjort av administrasjonsutvalet etter ny 5

6 hovudavtale. Ved usemje kan arbeidstakarorganisasjonane markere dette ved å inngå ein usemjeprotokoll om tilsetjing. Arbeidsgjevar sin styringsrett gjev rådmannen rett til å ta endeleg avgjered i tilestjingssaker Rådgjevarar og andre saker Saker som ikkje er delegert til rådmannen skal leggjast fram til administrasjonsutvalget for avgjerdsle (eksempel) RUTINER FOR TILSETJING I RADØY KOMMUNE SKJEMA 1.1.A STILLINGSANALYSE STILLING EINING-/STAB DATO Hjelpepleiar Velferdssenteret 13/ Demensavdeling Arbeid kvar 2. helg 1. SPESIELLE FORHOLD 2.RESULTATKRAV 3. HOVEDOPPGÅVER Stell Pleie Aktiviteter Kontakt med pårørande 4.UTDANNING 5.PRAKSIS 6.PERSONLEG erfaring frå eldreomsorg ønskjeleg med erfaring frå arbeid med demens Godkjend hjelpepleiar / omsorgsarbeidar Ønskjeleg med tilleggsutdanning innan demens Roleg Venleg Interessert i arbeid med demens 6

7 RUTINER FOR TILSETJING I RADØY KOMMUNE SKJEMA 1.1.B Behov for utlysing av ledig stilling i Radøy kommune Stillingsnemning: Hjelpepleiar / omsorgsarbeidar Eining med ledig still.: Velferdssenteret / demensavdeling Stillingsstorleik: 75 % Arbeidsoppgåver: Kvalifikasjonskrav: Praktiske opplysning: (arb.tid, turnus, osb) Kontaktperson: Hjelpepleiar 2. kvar helg Berit Grindheim Utlysingsform : internt eksternt Tilsetjingsforhold: fast tidl. innehavar Per Olsen vikar mellombels vikar for grunngjeving Dato: signatur Andre opplysningar: Det hastar veldig med å tilsetje i stilling, Må disponere eigen bil Og ha minibussertifikat 7

8 RUTINER FOR TILSETJING I RADØY KOMMUNE SKJEMA 1.1.C Tilsetjingsprotokoll For tilsetjing i stilling som Hjelpepleiar ved Velferdssenteret med stillingsstorleik 75 % %. Stillinga er lyst som fast stilling vikariat for mellombels tilsetjing i Radøy kommune. Stillinga var utlyst internt med søknadsfrist Stillinga er lønsplassert i lønsramme: Lønssteg Administrasjonen har følgjande innstilling basert på søkarane sine kvalifikasjoner dokumentert i søknaden og gjennom vurderingar gjort etter intervju og referanseintervju ut frå krav i utlysingsteksten. INNSTILLING TIL STILLING SOM Hjelpepleiar 1 NINA OLSEN 2 Stine i Støa Kommentarar: Manger, Radøy kommune Fagforbundet hovudtillitsvald 8

9 Laga av: Kjetil Morken Revisjon: Utarbeidd dato: Dok.type: Rutine Rev. Dato: Erstatter: Godkjent av: Rådmann Tal på sider: KAP 2 RUTINE FOR INTRODUKSJON AV NYTILSETTE Tidspkt Oppgåve Ansvarleg I god tid før tiltreding A. Informera leiarar, kollegaer og tillitsvalde om tiltredingsdato Leiar B) Peike ut kontaktperson / fadder 1 Leiar C) Gje skriftleg melding til: Leiar sentralbord om funkjson, kva tlf.nr vedk.vil få lønskontor; melding som inneheld følgjande: tiltrededato stillingsprosent evt. tilllegg i samb med turnus osb. bankkontonr som løn skal betalast til skattekort D) Klargjera arb.plass, utstyr m.m. Leiar E) Planleggja dei første arbeidsoppgåvene leiar 2. Den første Arbeidsdagen A) Ønskje velkomen 2 Leiar B) Kort orientering om arbeidsplassen si målsetjing/organisering m.m. Leiar C) Presentasjon for kontaktperson Leiar 1 Kontaktpersonen skal vera ein å venda seg til for den nytilsette i faglege spørsmål i praktiske spørsmål sosialt 2 Leiaren må setja av tilstrekkeleg tid til å ta mot den nytilsette. Det bør avtalast klokkeslett når dei kan møtast. 9

10 Tidspkt Oppgåve Ansvarleg Dato/sign 2. Den første D) Omvising 3 brannvern, utstyr og leiar arbeidsdagen rømmingsvegar E) Presentasjon for kollegaer og leiarar leiar E) Orientering om arb.plassen, stillinga og arb.oppgåvene F) Tildele dei første arbeidsoppgåvene leiar leiar G) Fylle ut skjema om teieplikt og informere om teieplikta 3. Den første veka A) Informasjon om arb.tid, løn, eigenmelding, ordensreglar, etiske retningsliner, permisjonsreglement m.m. B) Informasjon om vernearb., verneombod og arbeidstakarorg. leiar leiar C) Gje nødvendig informasjon og praktisk opplæring om brukarutstyr og hjelpemiddel leiar D) Gje informasjon om innkjøpsrutinar og økonomiansvar leiar 4. Innan dei første tre månadene A) Halde jamnleg kontakt, gje nødvendig informasjon, vere open for spørsmål, reaksjonar og ønskje B) Informasjon om opplæringsplanar og -tilbod m.m. C) Oppfølgingssamtale (sjå momentliste for oppfølgingssamtale) Kontaktperson / fadder leiar leiar 2.1.1Defininsjonar Leiar: den som vert næraste overordna til nytilsette 3 Gjeld i første rekkje omvisning på arbeidsplassen og bygningane der den nytilsette skal arbeida. For at tryggleiken skal takast vare på, er det viktig at vedkomande får ei kort første-orientering om rømingsvegar og sløkkjingsutstyr i tilfelle brann. 10

11 2.1.2Formål Rutina har som siktemål å syta for at alle nye medarbeidarar vert teken i mot på ein god måte, og vert gjeven naudsynt opplæring og oppfølgjing frå første dag som arbeidstakar i Radøy kommune Skjema 2.1. A Momentliste for oppfølgingssamtale 2.1.4Gjennomføring Rutina skal utførast for alle nytilsette medarbeidarar; også for vikarar og mellombels tilsette. For korttidsvikariat / ringehjelp er det viktig at moment med omsyn til tryggleik og rettleiing i arbeidet vert prioritert i første fase av introduksjonen. RUTINER FOR HMT - ARBEIDET I RADØY KOMMUNE Oppfølgingssamtale innan dei tre første månadene Heimel Arbeidsmiljølova 58 nr 6 og Hovudtariffavtalen Definisjon og formål Prøvetid: Alle fast tilsette har ei gjensidig prøvetid på 6 månader. Denne prøvetida er meint for at arbeidstakaren skal kunne vurdere om stillinga er slik den vart førespegla ved tilsetjing, og om det er ei stilling som høver. Samstundes er dette perioden som arbeidsgjevar skal gjere sine vurderingar og følgje særskild opp arbeidstakaren og korleis vedkommande fungerer i stillinga. I prøvetida er det ei gjensidig oppseiingstid på 14 dagar. Oppfølgingssamtalen vil vere eit verktøy til å gjere ei evaluering av første halvdel av prøvetida. Her er det høve for både arbeidstakar og arbeidsgjevar å ta opp saker som er uklare og om det er noko som er uklart. Vidare er det god arbeidsgjevarpolitikk å vise omsorg og gje tilbakemelding til nytilsette på eit så tidleg tidspunkt som mogleg. Dersom arbeidsgjevar oppdagar forhold ved arbeidstakaren vedk. framferd og korleis arbeidet vert utført, som bør rettast på og betrast er det viktig å starte denne prosessen i god tid før prøvetida går ut. Kva oppfølging som er gjort i prøvetida er eit viktig moment i vurderingar om oppseiinga er sakleg grunngjeven, dersom ein i seinare høve kjem til at arbeidstakarar bør seiast opp fordi dei ikkje fungerer i stillinga Skjema SKJEMA : Momentliste for oppfølgingssamtale 11

12 SKJEMA LØN OG PERSONAL - ARBEIDET I RADØY KOMMUNE SKJEMA Kommentar: Det bør vurderast om kontaktpersonen skal vera med på punkt 1. Resten av samtalen har meir preg av medarbeidarsamtale. Den er ei sak mellom nytilsett og leiar. Momentliste for oppfølgingssamtale Kommentarar Er introduksjonsopplegget gjennomført som føresett? Korleis har det fungert? Kva bør evt. endrast? Har arbeidsinnsatsen vore tilfredsstillande m.o.t. kvalitet effektivitet initiativ Har arbeidstakar behov for spesiell opplæring? Er det behov for avklåring av arbeidsområdet og/eller ansvarstilhøvet? Har arbeidstakar kvalifikasjonar som ikkje vert nytta? Korleis har samarbeidet vore? med kollegaer? med leiarar? Er det tilhøve ved arbeidsmiljøet som bør endrast? Har arbeidstakaren møtt spesielle vanskar i arbeidet? Er etaten/arbeidsplassen sine forventningar innfridd? Er den nye medarbeidaren sine forventningar innfridd? Det skal førast referat frå oppfølgjingssamtalen. Dette skal skrivast under av både leiar og arbeidstakar. 12

13 RUTINE VEDK ARBEIDSAVTALE, OG PERSONALOPPLYSNINGAR FOR NYTILSETTE I RADØY KOMMUNE Laga av: Løn og personal Revisjon: Utarbeidd dato: Dok. Type: MELDERUTINE FASTLØN Rev. Dato: Erstattar: Godkjent av: RÅDMANN Tal på sider skjema KAP 3 RUTINE VEDK. ARBEIDSAVTALE, TEIEPLIKT, OG PERSONALOPPLYSNINGAR 3.1 Arbeidsavtale Innhald Alle arbeidsavtalar er formulert slik at ein er tilsett i Radøy kommune, for tida med tenestestad. Dette inneber at arbeidsgjevar har høve til å overfører medarbeidar til andre arbeidsstader og andre oppgåver dersom arbeidsgjevar finn grunn til dette. Dette kan være grunna både i arbeidstakar og arbeidsgjevars forhold. 3.2 Ansvar Rådmann v/ løns og personalavdeling: har ansvar for å skrive arbeidsavtale ved fast tilsette og tilsette i vikariat i meir enn 6 månader. Avdeling: har ansvar for at alle har gyldig arbeidsavtale. Vikariat kortare enn 6 månader samt tilkallingsvikarar skriv avdelingsleiar med arbeidstakar. Vikariat på meir enn 6 månader og fast vert handsama av løn og personal. Ta kontakt med personalkonsulent. 3.3 A Skjema : Arbeidsavtale vikariat Feltforklaring 1. Namn: Etternamn, førenamn og evt mellomnamn Fødselsnummer: 11 siffer. 2. Arbeidsstad: Avdeling og evt. arbeidsstad 3. Tittel/stilling : Tittel på stillinga i hht hovudtariffavtalen. For eksempel assistent, hjelpepleiar, reinhaldar osb. Vær obs på at ved stillingar som krev utdanning må vedkommande ha denne utdanninga for at ein kan skrive dette i avtalen. St. % : Kor stor del av 1/1 stilling har ressursen i denne stillinga. (Stillingsprosent og ikkje redusert 11 % for assistentar som følgjer skuleåret) 4. Tilsetjing gjeld frå: dato når tilsetjingsforholdet startar 5. Tilsetjingsforhold: Kryss av for vikar eller mellombels tilsetjing B. Grunngjeving: Grunngjeving for mellombels tilsetjing C. Vikar for : Namnet på den ein er vikar for 7. Stillingskode: stillingskode i hht hovudtariffavtalen Ansiennitet: Dato for utrekna lønsansiennitet. ( sjå seinare i rutina) Årsløn i heil stilling: Lønsplasseringa stillinga har etter hovudtariffavtalen og Ansiennitetsberekning Underskrift frå begge partar. 13

14 3.3 B Skjema: Arbeidsavtale tilkalling Feltforklaring 1. Namn: Etternamn, førenamn og evt mellomnamn Fødselsnummer: 11 siffer. 2. Arbeidsstad: Avdeling og evt. arbeidsstad 3. Tittel/stilling : Tittel på stillinga i hht hovudtariffavtalen. For eksempel assistent, hjelpepleiar, reinhaldar osb. Vær obs på at ved stillingar som krev utdanning må vedk. som ha denne utdanninga for at ein kan skrive avtale om dette. Stillingskode: stillingskode i hht hovudtariffavtalen Årsløn i heil stilling:lønsplasseringa stillinga har etter hovudtariffavtalen og ansiennitetsberekning Ansiennitet:Dato for utrekna lønsansiennitet. ( sjå seinare i rutina) 4. Tilsetjing gjeld frå til : dato når tilkallingsavtalen startar og sluttar Tilsetjingsforhold: Kryss av for vikar eller mellombels 3.4Teieplikt 3.4.1Skjema: 3.4.2Ansvar: 3.5 Ansiennitet Teieplikt Stabs-/einingsleiar har ansvar for at skjema om teieplikt vert underskriven første dag. Eit eksemplar skal oppbevarast i personalmappe og eit eksemplar bør arbeidstakaren sjølv ha Skjema : Søknad om ansiennitet Fomål: I hovudtariffavtalen er lønssystemet for mange stillingar slik at lønsplasseringa er i ein lønsstige. Denne lønsstigen baserer si lønsutvikling på ein ansiennitetstige. For å få rett løn frå første avlønning er det viktig at nye medarbeidar ( faste, vikarar og ringehjelper ) får berekna sin lønsansiennitet så snart som råd er. Dette unngår mykje etterarbeid med etterbetaling av løn osb Ansvar: Avdelingsleiar har ansvar for å orientere arbeidstakar om systemet om lønsansiennitet. Arbeidstkar må få skjemaet i hende, og få informasjon om kva opplysningar som må leggjast ved ein søknad for at lønsansiennitet kan bereknast. Arbeidstakar har ansvaret for å fylle ut søknaden med fullstendige opplysningar og leggje med dokumentasjon på arbeid som skal takast med i ansiennitetsberekninga. Reglane for ansiennitetsutrekning finn ein i Hovudtariffavtalen kap 1 12 Dei viktigiste momenta er desse. Stilling utan krav til utdanning : Omsorg for eigne born inntil 6 år og all praksis etter fylte 18 år. Ufaglært stilling: omsorg for eigne born 3 år. All offentleg praksis og relevant privat praksis etter fylte 18 år. Praksis må dokumenterast med attest eller liknande. Born med for eksempel fødselsattest. 3.6 Skattekort og bankkontonummer Formål Skattekort gjev arbeidsgjevar opplysningar om skattekommune og skattetrekk. Dette er mellom anna for å setje av arbeidsgjevaravgift osb til rett sats og kommune Ansvar Avdeling har ansvar for å få skattekort og bankkontonummer som løna skal utbetalast til. Tilsett må skaffe skattekort og bankkontonummer. Ordning med utbetalingskort er dyrt og pengane kjem arbeidstakar seinare i hende, slik at alle tener på å få opplysningar om bankkonto og skattekort på plass i god tid før første løn. 14

15 3.7 Arbeidstakarregisteret. Alle tilsetjingar, endringar og opphør av arbeidstakarar skal sendast til: Arbeidsgjevar- og arbeidstakarregisteret Kvam trygdekontor Postboks , Norheimsund Kontoradresse: Tingbakken, Norheimsund Åpningstid: Telefon: Telefaks: E-post: Bruk blankett : Melding til Arbeidstakarregisteret Fyll ut felta: Etternamn, førenamn, Fødselsnummer Navn og adresse på avdelinga, telefonnummer og bedriftsnummeret (nummeret for din avdeling) Dato for inntak/ endring/ opphør. Forventa tal timer per veke (for eksempel 37,5 18,75 osb.) Yrke (For eksempel sjukepleiar, assistent osb.) Dato og underskrift + stempel frå avdelinga. Behald den øverste delen og send den tjukke kopien til adressa over. Ansvar: Etats-stabsleiar har ansvar for at dette vert gjort innan fredag i veka etter at endringa har skjedd jf folketrygdlova

16 3.8 Om lønssystemet Sentralt lønns- og stillingsregulativ Innledende merknader i HTA 1 Sentralt stillingsregulativ inneholder de ulike stillingers minimumsavlønning. 2 Lønnsfastsettelsen lokalt skjer ved tilsetting og på grunnlag av bestemmelsene i hovedtariffavtalen. 3 Ved lønnsfastsettelsen skal det bl.a. tas hensyn til stillingens kompleksitet, og den enkelte ansattes kompetanse, ansvar, innsats og resultatoppnåelse. Nedanfor er opplisting av minstelønplassering etter hovudtariffavtelen. per for stillingar i kommunalt avtaleverk: Gruppe: Stillinger uten særskilt krav om utdanning Fagarbeiderstillinger / tilsvarende fagarbeiderstillinger Stillinger med krav om høgskoleutdanning Stillinger med krav om høgskoleutdanning samt ytterligere spesialutdanning Minstelønn: 0 år 4 år 8 år 10 år 10 år (fra 1. juli 2003) Årsløn Årsløn i heil stilling erstattar tidlegare lønssteg for kommunalt tariffområde. Timeløn For å berekne timeløn gjeld følgjande reknestykke: 37,5 timar veke = årsløn / 1950 timar. ( 1950 timar = 37,5 timar * 52 veker) 35,5 timar veke = årsløn / 1846 timar. ( 1846 timar = 35,5 timar * 52 veker ) Månadsløn: Årslønn i heil stilling / 12 månader: Brutto månadsløn i heil stilling Kr ,- / 12 = k r ,33 Dagsløn ( trekk i løn for heile dagar) Eit arbeidsår består av 260 arbeidsdagar. Dvs 5 dagar * 52 veker = 260 Trekk i løn for ein dag vert rekna ut etter følgjande sats : Årsløn /260 = sats for ein dags løn 16

17 Eksempel: Kr / 260 = Kr 730,76 ( Dette er lik (190000/ 1950 ) *7,5 timar) Tilleggslønn (1900 TIMAR) Faste og variable tillegg knytt til arbeidsyting, er pensjonsgjevande når dei vert godtgjort som årsbeløp og utbetalast på samme måte som ordinær lønn. Dette gjeld følgjande bestemmelsar i HTA: - Kap. 1, 5, pkt. 5.2 Lørdags- og søndagstillegg - Kap. 1, 5, pkt. 5.4 Kvelds- og nattillegg - Ytelser som etter sentrale særavtaler er pensjonsgivende Med grunnlag i gjeldande arbeidsplan vert tillegga for den enkelte arbeidstakar utrekna på årsbasis og omregna til månadlege beløp. Ved berekning av tilleggslønn legges det til grunn et årstimetall på 1900 timer. Tillegga fell vekk når grunnlaget for dei ikkje lenger er til stades. Sjå hovudtariffavtalen for satsane for kveldstillegg. OVERTID Overtidssats - divisor Overtidstillegg utregnes etter 1850 timer per år. Eksempel: 50 % overtid årsløn i ,. = ( Kr / 1850) *1,5 = 154,05 kr time overtid. 17

18 RADØY KOMMUNE ARBEIDSAVTALE (EKSEMPEL) 1. Namn : NINA OLSEN Personnr. : Har inngått fylgjande arbeidsavtale med Radøy kommune. 2. Arbeidstad for tida : Velferdssenteret 3. Tittel/Stilling: Omsorgsarbeidar Stillingsprosent 75 % 4. Tilsetjing gjeld frå: Etter avtale 5. Tilsetjingsforhold: Fast : B. Mellombels tilsetjing (%) : C. Vikariat : C Vikar for : Stina i Støa Tidsrom : Tilsetjinga følgjer Hovudtariffavtalen og Arbeidsmiljølova sine reglar. Det er ei gjensidig oppseiingstid på ein månad. Det er slutt på tilsetjingsforholdet når Stina i Søta kjem attende frå permisjon eller utan føregåande oppseiing frå nokon av partane dersom det ikkje er inngått ny avtale. 7. Løn m.m. Løn og anna godtgjering vert utbetalt etter gjeldande tariffavtale. Stillinga er plassert i stillingskode: 7517 Ansiennitet Årsløn i heil stilling Kr ,- Lønna vert utbetalt den 12. i kvar månad. Ved feil utbetalt løn, kan kommunen føreta nødvendige justeringar ved neste lønsutbetaling. 8. Ferie og feriepengar i samsvar med ferielova og Hovedtariffavtalen. 9. Arbeidstid: Normalarbeidstid i samsvar med gjeldande tariffavtale og arbeidsplan. 10. Arbeidstilhøvet vert regulert av dei til ei kvar tid gjeldande reglar i lov, forskrift, avtaleverk, og instruksar som gjeld i kommunal sektor. Manger, for Radøy kommune arbeidstakar Kopi til: løn og personal, Stab/eining 18

19 RADØY KOMMUNE Mellombels arbeidsavtale Vikariat ved tilkalling. (Eksempel) 1. Namn : Ola Olsen Personnr. : Har inngått fylgjande arbeidsavtale med Radøy kommune. 2. Arbeidstad for tida : Prestmarka barnehage 3. Tittel/Stilling: Assistent Stillingskode 6572 Årslønn i heil still frå: Kr til Kr Etter lønsansiennitet: Tilsetjing gjeld frå: til (maks 6 månader) 5. Tilsetjingsforhold: Tilfeldig vikar etter tilkalling med varierande arbeidsstad og arbeidstid. Tilkallinga skjer etter behov og i samsvar med avtale i det enkelte tilfelle. Arbeidstilhøvet opphøyrer utan oppseiing frå nokon av partane sistnemde dato. Avtalen gjev ingen rett til vikaroppdrag frå Radøy kommune, og arbeidstakaren kan også takke nei til dei vakter som vert tilbydd. 6. Det er ei gjensidig oppseiingstid på ein månad så lenge engasjementet varar. 7. Løn og anna godtgjering vert utbetalt etter innlevert timeliste i samsvar med gjeldande tariffavtale. Løna vert utbetalt den 12. i kvar månad. Ved feil utbetalt løn, kan kommunen føreta nødvendige justeringar ved neste lønsutbetaling. 8. Ferie og feriepengar i samsvar med ferielova og Hovudtariffavtalen. 9. Arbeidstid Normalarbeidstid i samsvar med gjeldande tariffavtale og arbeidsplan. Arbeidstakar er pliktig å kvittera i loggperm for kvar enkelt oppdrag før arbeidet tek til. Denne permen ligg på vaktrommet i avdelinga. Denne avtalen og kvittert loggperm utgjer din arbeidsavtale med kommunen. 10. Arbeidstilhøvet vert regulert av dei til ei kvar tid gjeldande reglar i lov, forskrift, avtaleverk, og instruksar som gjeld i kommunal sektor. 11. Arbeidstakar stadfester at han/ho er kjend med reglar om teieplikt Stad/dato: for Radøy kommune arbeidstakar Kopi til: Løn og personal Stab/eining 19

20 RADØY KOMMUNE Søknad om lønsansiennitet (Eksempel) NAMN: Osama Olsen FØDT: ADRESSE: TLF: STILLING: Assistent AVD: Prestbrekka Fyll ut tidlegare praksis etter fylte 18 år (også arbeid i heimen, og militærteneste). Attestar må vedleggjast. (sjå retningsliner i hovudtariffavtalen kap 1 12) ARBEIDSGJEVAR TIDSROM Ikkje skriv her (for arbeidsgjevar ) År månader Eigne born 01./01.-12/02 Bokhandlar (Kabul) 06/85 12/89 dato underskrift søkjar Vedtak: Lønnsansiennitet vert fast sett til : Ansiennitetsdato St.kode: : St.benvn : Minsteløn: : Lønsramme : Alt: Lønstr: Utdanningskode: (PAI) Radøy kommune den: dato signering Klage på fastsetjinga av lønsansienniteten må gjerast innan 14 dagar til Administrasjonsutvalet i Radøy kommune. Org: løn og personal Kopi: stab/eining arbeidstakar arkivmappe 20

21 MELDERUTINE FOR FASTLØN I RADØY KOMMUNE Laga av: Løn og personal Revisjon: Utarbeidd dato: Dok. type: MELDERUTINE FASTLØN Rev. Dato: Erstattar: Godkjent av: RÅDMANN Tal på sider skjema KAP 4 MELDERUTINE FAST LØN 4.1 Løn og personalkort Rutine Rutina omtalar retningsliner for å gje meldingar om fastløn for tilsette i Radøy kommune. Rutina gjeld alle endringar for tilsette som er månadleg fast og skal lønast i lønssystemet. Rutina omfattar framgangsmåte for: Nytilsett inn i lønssystemet Endring av stilling, stillingsprosent, turnus eller andre tillegg Slutt/opphør av løn eller tillegg og godtgjersler Ansvar Avdeling: har ansvar for at alle endringar om tilsette som påverkar fast løn og godtgjersle vert meldt til løn og personal i tide for at lønsmedarbeidarar får registrert endringane. Meldingane skal meldast på vedlagde løn og personalkort. Dette gjeld : nytilsette kva dato dei tiltrer stillinga, namn, fødsels- og personnummer, adresse, kva stillingsnr dei skal lønast i og stillingsprosent. Kontering for stilling, ansvar og teneste, samt om det er tilleggsløn i turnus eller B-trinn innan skule. endringar opp/ned i stillingsprosent og stilling. Kva dato dette skjer i frå og evt endringar i tilleggsløn i turnus, funksjon eller andre endringar. Når arbeidstakarar sluttar eller er ute av stillinga i periodar. Alle andre meldingar som har innverknad på løn og godtgjersle for tilsette. Stab-einingsleiar syter for at lønskortet vert attestert. Attestert tyder og at leiar har kvalitetssikra meldinga. Attestert melding sender ein til løn og personal. Rådmannens stab: fastset løn og andre tillegg med basis i sentrale og lokale avtalar. Løn og personal: Lønsarbeidarane registrerer meldinga i Agresso økonomi og lønssystem og syter for utbetalingar over lønssystemet i tråd med meldingane og avtaleverk Skjema : Løn og personalkort Avdelinga: fyller ut dei kvite felta på lønskortet og skriv under / attesterer. Evt. tilviser på dei postar der ein har tilvisingsrett. 21

22 Rådmannens stab: fastset løn Løn og personal: fyller ut naudsynte opplysningar av lønsteknisk karakter og registrerer opplysningane frå kortet i Agresso Feltforklaring Felta: Personopplysningar: Meldinga gjeld: Kryss av om meldinga gjeld inn på fast løn, endring av fast løn eller stopp av fast løn. Verknad frå til: Skriv dato meldinga gjeld frå (første dag med løn) og dato meldinga gjeld til ( Siste dag med løn) Resnr: Ressursnummer er eit nummer som er unikt for kvar arbeidstakar startar på (5 ). Avdelinga vil normalt ha lister med oversyn over resnr og stillingsnummer på dei som allereie er på avdelinga. Nytilsette vil få tildelt ressursnummer frå løn og personal ved første registrering. Namn: Etternamn, førenamn og evt mellomnamn Fødselsnummer: 11 siffer. Førstegongsmelding på arbeidstakar må innehalde alle 11 siffer. Adresse: Postnr: Poststad: Bankkontonummer: Desse opplysningane må registrerast første gong på ny arbeidstakar. Ellers når det er endringar Tilsetjingsopplysningar: Kryss av om tilsetjinga meldinga gjeld er fast, vikar eller mellombels. Budsjettopplysningar: Konto: Den konto som løna skal belastast over budsjettet Ansvar: Det ansvar løna skal belastast over budsjettet Teneste: Den tenesta som løna skal rapporterast til KOSTRA Stillingsopplysningar: St.nr : Det stillingsnummeret som ressursen/tilsette har og stillinga som løna skal betalast ut frå. St.tittel: Tittel på stillinga ved din avdeling. For eksempel assistent Manger skule St. % : Kor stor del av 1/1 stilling har ressursen i denne stillinga. (Stillingsprosent og ikkje redusert 11 % for assistentar som følgjer skuleåret) Desse opplysningane må alltid oppgjevast. Arb.tid: Kryss av for 37,5 timar ( ved turnus som fyller vilkåra i HTA kap kryss av for 35,5 t/v) Klegodgjersle: Avtaleopplysningar: Dei stillingar som for tida har rett til dette etter lokale overeinskomstar er : PLOMS, Helse Reinhald, barnehage og Pl arbeid og opplæring. Dette er ordningar som vil reviderast Timar kv/natt: talet timar ein har rett på kveldstillegg etter HTA Timar lør/søn: talet timar ein har rett på Lørd-/søndagstillegg etter HTA Tal veker i turnus: Kor mange veker turnus går over. Eks 4,6 osb. B-trinn: tal B-trinn/plassering av B trinn i skulen Merknader: Felt for utfyllande opplysningar/ forklaringar. For eksempel assistent skule, red 11 % Melding til lønsmedarbeidar: Felt for å gje spesielle opplysningar til lønsmedarbeidarane Personalkonsulent/rådmannens stab skal fylle ut grå felt som har omsyn til lønsfastsetjing osb. Rådmannnen skal tilvise endringar som er ført på konto

23 Når løn og personalkortet er tilvist skal original sendast til løn og personal, medan avdeling og lønsmottakar skal haldast orientert ved å få ein kopi. 23

24 Eksempel på løn og personalkort Medlinga gjeld Inn på fastløn Endr fastløn Stopp fastløn Verknad frå Verknad til PERSONOPPLYSNINGAR Ressnr Søkenamn Tilsetjingsfor hold: Namn Ole Olsen Fast (dato) Fødselsnr Vikar X Adresse Bekkelia 5 Mellombels Postnr 5938 Ansvar 2190 Poststad Sæbøvågen Tabellnr Prosjekt Bankkontonr Tabelltype Teneste 2020 Kommune Utd.kode 1 Lonnkat Pensjon STILLINGSOPPLYSNINGAR Stillingsnr (Agresso internt) Stillingstittel Stillingskode Assistent Radøy ungdomsskule (Agresso internt) (Hovudtariffavtalen) Penstyp Ulfors Stillingsnemn. (Hovudtariffavtalen) Stillingspros. 25 % Arb tid: 37,5 t/v 35,5 t/v Klesgodjersle Lønnsramme Avtaleopplysningar B-tabell skule Alternativ Timar Kv/natt B-trinn: Lønnstrinn Ansiennitet Timar lø/sø Tal veker i turnus Anna: Merknader Vikar for Petrine Nilsen Stillinga føl skuleåret og skal reduserast 11% Stad / dato: Melding frå: Avdeling Attestert Tilvist Melding til lønsmedarbeidar: 24

25 Eksempel på samleliste Medlinga gjeld Inn på fastløn Endr. fastløn Ressnr Namn Stillingsn r Per Askeladd Pål Askeladd Espen Askeladd Endr fastløn PERSONOPPLYSNINGAR Stillings % Stopp fastløn Lønnstrinn Verknad frå (dato) Verknad til B-tr(skule) Till.løn(turn us) (dato) KONTERIN G Konto Ansvar Teneste 25

26 MELDERUTINE FOR FASTLØN I RADØY KOMMUNE Laga av: Løn og personal Revisjon: Utarbeidd dato: Dok. type: MELDERUTINE FASTLØN Rev. Dato: Erstattar: Godkjent av: RÅDMANN Tal på sider KAP 5 MELDERUTINE VARIABEL LØN 5.1 Variable lønsvedlegg Rutine Rutina omtalar retningsliner for å gje meldingar om variabel løn for tilsette i Radøy kommune. Rutina gjeld for alle tilsette som skal lønast hjå Radøy kommune etter kommunalt og statleg avtaleverk. Rutina omfattar framgangsmåte for: Utfylling timeliste Utfylling reiserekning Andre variable vedlegg for løn/ godtgjersler Ansvar Stab-/einingsleiar: Har ansvar for at alle variable vedlegg som gjeld løn og godtgjersle vert levert til løn og personal i tide for at lønsmedarbeidarar får desse registrert til utbetaling. (innan den 20. mnd før utlønning den 12.) Ansvar for at opplysningar om nytilsette som kun skal ha timeløn vert levert løn og personalkontor snarast. (Arbeidsavtale, ansiennitet, skattekort, bankkontonummer). Vedlagde skjemaer for Radøy Kommune skal nyttast Skjema Timelister: Desse er tilpassa Agresso. Formatet er no ståande. Feltet for ansattnr er skifta ut med Res.nr (ressursnummer) og det er påført eit nytt felt for St.nr. (stillingsnummer). Dette skal nyttast av avdeling som fører det på timelista ut frå kva stilling det skal lønast frå. Avdelinga passer på at alle aktuelle felt er utfylt, nedre del av timelista er for avdeling, den skal utfyllast, attesterast og tilvisast (timar, korrekt kontering innan tilvisingsretten) før fremste del (grøn) av timelista vert sendt til løn og personal. Avdelinga må syte for at den tilsette får 1 kopi (rosa) av ferdig tilvist liste, behalde 1 kopi (gul) på avdelinga. Reiserekninger: Skal vera korrekt utfylt i henhold til gjeldande regulativ/ lovverk, summerast og tilvisast. 26

27 Andre vedlegg løn/ godtgjersle: Syte for at skjema er fullstendige utfylt, attestert og tilvist. Alle skjema som skal til lønningskontor skal innehalde Res.nr og St.nr. Husk!! For at eit skjema skal vere tilvist, må kontering vere påført. Tilsett: Har ansvar for å fylle ut øvre del av timelista, og summere antall timar. Fylle ut reiserekning, leggje ved kvitteringar for faktiske utlegg. Andre lønsvedlegg/ godtgjersle / utlegg. Gje opp faktiske opplysningar, leggje ved kvitteringar. Alle skjema skal underskrivast av den tilsette. Det er ei god rutine om leiar syter for at lønnsmottakar får ein kopi av dei bilag som vert sendt løn og personal slik at lønnsmottakar kan kontrollere lønsutbetaling mot bilaga Feltforklaring Felta på Timelista Den tilsette fører på Namn : Førenamn, mellomnamn, etternamn Res.nr: 5. Arb.stad : Avdelings namn Stilling : Benevnelse (Eks. hjelpepleiar) ST.% : Tilsetjings % Lønsramme : Står på lønslipp (Eks. ALT 1) Årsløn: Eks (på lønslipp 2390) Nytilsette vil få tildelt ressursnummer frå løn og personal ved første registrering. Dato : Fyll inn dato for utført arbeid Arbeidstid : Fyll inn tidsrom/ kva type vakter dette er/ antall timar. Meirarbeid/ Overtid : Oppgje tidsrom for meirarbeid/ antall timar/ Utløyser dette evt. overtid? Skal noko avspaserast Tillegg : Fyll inn evt. kva type tillegg arbeidet utløyser. Sum timar : Summer kvar kolonne. Sjå ellers retningsliner for utfylling på baksida av timelista. Husk! Timar som høyrer inn under fastløn skal ikkje summerast på timelista. Skriv under. Avdeling fører på: Kontrollerer at opplysningar utfylt av arbeidstakar stemmer. Fyller inn antall timar i rett kolonne på nederste del av timelista. St.nr: : Før på aktuelt stillingsnummer. Antall 37.5 t/v : Arbeidsplan etter 37,5 time veke. Antall 35.5 t/v : Arbeidsplan etter 35.5 time veke. Beløp : Vert brukt til evt. tilvisingar i heil sum. Konto : Konto som skal belastast i rekneskap (Innan tilvisingsretten). Ein del kontoar er låst. Dei skal ikkje endrast på. Ansvar : Avdelinga sitt ansvar (eks Velferdsenter) Prosjekt : Evt. prosjektnummer. (Avtalt i samråd med økonomikontor). Teneste : Kva teneste skal løna rapporterast til i Kostra. Merknader : 27

28 Feltet for lønsart skal nyttast av lønskontoret til punching. Den bestemmer mellom anna korleis løna skal innrapporterast til skattedirektoratet, satsar på den enkelte ansatt utifrå årsløn osv. Skriv under attestasjon og tilvising Felta på Reiserekning Personopplysningar: Bakgrunn for reisa: Tidsrom/ overnatting: Utlegg/ Godtgjersle: Bilag: Alle kvite felt skal fyllast ut av tillsett. Still.nr skal fyllast ut av avdeling. Skal fyllast ut av tilsett. Skal fyllast ut av tilsett. Det er viktig at både dato og klokkeslett vert påført reiserekninga fordi godtgjersla vert rekna ut frå antall timar reisa har vart. Kvite felt under rubrikkane Tal og Sum skal fyllast ut av tilsett. Ansvar og Teneste skal fyllast ut av avdeling. Kopi av kursinvitasjon, oppdrag osb. må leggjast ved. Bilag på utlegg osb må leggjast med. Dersom faktura for reise og / eller opphold vert betalt av arbeidsgjevar, skal avdelinga kontrollere reiserekninga Opp mot kva kostnader som arbeidsgjevar allereie har dekka gjennom Fakturaen. ( Sjå personalhandboka kapittel note 27 ) Retningsliner for satser og godtgjersler for inn og utanlandsreiser er regulert i Sentral Godkjend Særavtale (SGS 1001). Denne er for tida i praksis lik statens satser og er regulert i HTA. Sjå personalhandboka for satser og omfang. Reiserekninga skal underskrivast av tilsett, attesterast og tilvisast av avdeling Om tilvising Ingen kan tilvise utbetalingar til seg sjølv personleg. Rådmannen tilviser utbetalingar til den einskilde stabs- og einingsliear. Ordførar tilviser utbetalingar til rådmannen personleg. Rådmannen tilviser utbetalingar til ordførar personleg. 28

29 RUTINAR FOR FRÅVÆRSREGISTRERING I RADØY KOMMUNE Laga av: Løn og personal Revisjon: Utarbeidd dato: 28. januar 2004 Dok. type: RUTINE Rev. Dato: Erstattar: Rutine utarbeidd Godkjent av: Tal på sider Kap. 6 Sjukefråvær, ulukker og attføring SJUKEMELDING For å kunne nytta sjukemelding, må arbeidstakar ha tiltrådt. Sjukemelding del 1B og 1D skal leverast leiar så snart som mogleg. Leiar må sjå til at sjukemelding del 1D er underskriven. Sendast så snart som mogleg til løns- og personalkontoret. EIGENMELDING For å kunne nytta eigenmelding ved eigen sjukdom, må arbeidstakaren ha vore tilsett i 2 månader. Arbeidstakar som har rett til sjukepengar ved barns sjukdom, kan nytta eigenmelding når arbeidstilhøvet har vart i 4 veker. Leiar fyller ut øverste del etter opplysninger frå den tilsette. Melding skal gjevast i løpet av første arbeidsdag. Når den tilsette er attende på jobb, må han/ho fylle ut alle felt i del 2. (Det som gjeld barn, skal sjølvsagt berre fyllast ut dersom ein har vore heime med sjukt barn). Sendast så snart som mogleg til løns- og personalkontoret. PERMISJONAR Skjema for permisjon / svangerskapspermisjon skal fylles ut i god tid før permisjon starter. Hugs å fylle ut dersom permisjon fører til trekk i løn. Sendast så snart som mogleg til løns- og personalkontoret. FRÅVÆRSSKJEMA Vert fyllt ut, og sendt løns- og personalkontoret 1 gong pr. mnd. 29

30 6.1 Fråværsregistrering i Radøy kommune 6. 1 Rutine Rutina omtalar retningsliner for registrering av fråvær på arbeidsplassen og i kommune som ein heile. Rutina omfattar registrering av alt fråvær: sjukefråvær som eigenmelding, sjukmelding og sjukt born, ferie og permisjonar. Svangerskapspermisjonar, omsorgs -permisjonar, og utdanningspermisjonar m.a.o. permisjonar av lengde meir enn 1 månad vert ikkje å registrere her. Desse vil bli registrert frå søknadsskjema under behandling av søknaden. Ved behandlinga av søknad/melding om permisjon skal det takast kopi til fråværsregistrering. 6.2 Heimel Vedtak i Arbeidsmiljøutvalet 5/95 og krav til fråværsstatistikk frå KS, og Folketrygdlova 18-2 ledd 6.3. Definisjonar/Formål/Ansvar Definisjonar/Kva og kven skal registrerast Fråvær skal registrerast når arbeidstakaren er borte frå arbeidsstaden i meir enn halve arbeidsøkta. Mindre enn ein halv økt vert ikkje registrert. Det skal førast fråvær for alle som har opparbeidd rett til løn under sjukdom, med unntak av personar på mellombels avtale som, f.eks. ferie-, helgevikarar osb. Når ein arbeidstakar har nådd maksdato, dvs. sjukmeld i 52 veker og ikkje lenger har rett på sjukepengar frå arbeidsgjevar, skal han takast heilt ut av statistikken. Fråvær skal då ikkje registrerast Formål Rutina skal skaffa oversikt over sjukefråværet på arbeidsplassane. Mellom anna for å gje arbeidstakar rett løn. Refusjon frå trygdekontoret vert danna med grunnlag i dei opplysningane avdelingane gjev i fråværsregistreinga. Fråværsregistreringa skaffar data som kan gje signal om behov for tiltak retta mot arbeidsplassane. Vidare skal registreringa gje data til fråværstatistikkar som kommunen er pålagt av KS og folketrygdlova å føra Ansvar Leiar (og den som leiar evt delegerer registreringa til) har ansvaret for at fråvær vert registrert og at dokumentasjon vert samla inn og levert til løn og personal. Løn og personal registrerer fråværet i Agresso og krev refusjon frå trygdekontoret for det fråværet som gjev rett til refusjon frå trygdekontora i rett tid Skjema og vedlegg 6D: Skjema «Fråværsregistrering» 6E: Skjema «Eigenmeldingsskjema» 6F: Brev «Varsel ved bruk av 24 eigenmelding innan 12 mnd.» 6.5 Registrering og gjennomføring Arbeidstakar leverer dokumentasjon til stabs-/einingsleiar. Leiar syter for at skjema 6D «Fråværsregistrering» vert fylt ut og dokumentasjon vert samla inn. Skjema fyllest ut for kvar månad og sendast løn og personal innan 10. i påfølgjande månad. Sjukmeldingar, eigenmeldingar og anna dokumentasjon som fører til trekk / endring i løn må sendast løn og personal fortløpande. kopi av permisjonssøknader og annan nødvendig dokumentasjon som ikkje fører til endring i løn kan sendast med skjema til løn og personal. Leiar kan delegere føringa av skjema og gjennomføringa til den det høver best for i organisasjonen. 6.6 Føring av skjema. 1. Fyll inn Avdeling og månad øvst på skjema. 30

31 2. Fyll inn ressnr lønsnr, fødselsdato og namn på arbeidstakaren. 3. Skriv fråværskode basert på årsaka til fråværet. Dei mest vanlege kodane står på framsida av skjema. Fleire kodar står på baksida av skjema. 4. Skriv inn frå og med og til og med dato for fråværet. 5. Kryss av på 100 % om arb.takar er heilt sjukemeldt. Skriv sjukmeldingsprosent dersom arbeidstakar er delvis sjukmeldt 6. Skjema skal førast månadsvis. 7. Ta kopi av skjema etter distribusjonsliste nede på skjema. Original går til løn og personalkontor vedlagt dokumentasjon. Kopi til stabs-einingsleiar og arkiv på avdelinga Løn og personal registrerer skjema i Agresso lønssystem Løn og personal har ansvaret for at refusjonskrav vert send til Trygdekontoret i rett tid. Ved bruk av 24. eigenmelding innan 12 mnd eller ved tap av rett til eigenmeldingar gjev løn og personal melding til arbeidstakar om dette på skjema 6F. 6.6 Plikter arbeidstakar/arbeidsgjevar Arbeidstakar har ansvar for å melda frå om fråvær p.g.a. sjukdom snarast og seinast innan arbeidstida er slutt.første fråværsdag. Arbeidstakar har og ansvaret for å levere dokumentasjon til næraste føresette snarast råd, og ved eigenmelding på eigenmeldingsskjema når arbeidet vert teke opp att. Rett til sjukelønn føreset at ein gjev melding til arbeidsplassen første dag. Dersom dette ikkje vert gjort har arbeidsgjevar rett til å trekkje i løn. Næraste overordna. Fylle ut del 1 på eigenmeldingsskjema når arbeidstakar ringer og gjev melding om fråvær.for utan ansvar for at fråværsregistreringa er gjort har leiarar ansvaret for å følgje opp sjukmelde arbeidstakarar. Dette er nærare omtala i HMT- rutine Kap 6: Sjukefråvær, ulukker og attføring. 6.7 Oppfølging av fråværstatistikkar Arbeidsgjevar vil halda auge med utvikling i fråværstatistikkar i kommunen for å sjå om det er stader der det trengst å setja inn særskilde tiltak. Fråværsstatistikkar skal vere anonymisert. Arbeidsmiljøutvalet vil være eit organ der slik utvikling vil være naturleg å drøfte. 6.8 Rapportering Fråværstatistikkar som gjeld 4. kvartal + 3 første kvartal i året etter på skal årleg sendast til KS. 6.9 Praktiske tips Ein råder alle til å registrere fråværet kontinuerleg. Det er lettare å skaffa nødvendig dokumentasjon når tilfellet nyleg har oppstått eller når dette må gjerast i ettertid. Viser også til praktiske tips i rutine HMT-rutine Kap 6: Sjukefråvær, ulukker og attføring. 31

32 RADØY KOMMUNE Varsel ved bruk av 24. eigenmeldingsdagar Skjema 6 F Namn: Varsel ved bruk av 24. eigen melding innan 12 mnd. Du har ved bruk av eigenmelding den, brukt 24 eigenmeldingsdagar i løpet av 12 (dato) mnd. Etter Folketrygdloven 8-27 har arbeidsgjevar rett til å avgjere at arbeidstakar misser retten til bruk av eigenmelding når ein har fire fråvær med eigenmelding innan 12 månader. Du har rett til å få uttale deg innan Radøy kommune fattar vedtak om at du misser retten til å nytta eigenmelding for 6 månader. Denne uttalen i saka må sendast til personalkonsulent innan 14 dagar etter at du har motteke dette brevet. Dersom det ikkje kjem nye moment i saka misser du retten til å nytte eigenmelding i 6 månader frå d.d. Manger, (dato) Med helsing (signatur) Kopi: Avdeling Løn og personal 32

33 RUTINAR FOR FERIEAVVIKLING I RADØY KOMMUNE Laga av: Løn og personal Revisjon: Utarbeidd dato: 28. januar 2004 Dok. type: RUTINE Rev. Dato: Erstattar: Godkjent av: Tal på sider Kap. 7 Ferie avvikling - registrering - regelverk Ansvar Stabs- /einingsleiar har ansvar for at all avvikling av ferie er godkjend av arbeidsgjevar før ein avviklar ferien, og at all avvikling vert registrert i fråværsskjema. Stabs- /einingsleiar har ansvaret for at ferieavviklinga vert gjennomført slik at drifta ved eininga vert teken i vare på ein forsvarleg måte. Samstundes slik at retningslinene i ferielova vert etterlevd. Registrering Stabs- / einingsleiar må ha kontroll over rekneskapet med ferie for alle sine medarbeidarar. HUSKELISTE FERIE AVVIKLING LØN JUNI Husk!! Arbeidstakar opptener Berre feriepengar Aldri feriefritid Virkedagar = Alle svarte dagar på kalenderen Lister over oppsett hovudferie skal leverast til løn og personal innan 20. mai Denne kan gjerne vere påført avvikla ferie inneverande år. (Vinterferie). Overført ferie frå førre ferieår må merkast med årstal. Merknad om det er nokon som ikkje skal avvikle full ferie dette år må også stå på lista (Sjå eige avsnitt). Ferie er utan løn ( trekk av ferie / utbetaling av feriepengar i juniløn) I ferievekene skal det ikkje utbetalast løn, me får feriepengar opptjent året før. I følgje lov og avtaleverk vert det i juniløn utbetalt opptjente feriepengar, og all ferie inneverande år vert inntrekt med 30 /26. (25 dg lovfesta + 5 dg avtalefesta ferie). Dermed får me uavhengig av kor tid i året me avviklar ferie utbetalt løna som vart trekt i juni. 60 års veka vert og utbetalt og inntrekt i juni mnd. Personar utan opptente feriepengar Personer tilsett i året, utan feriepengar opptent året før til utbetaling, vil få inntrekk 4 veker i juni, samt 1 veke i juliløn, viss dei skal avvikle full ferie, og får difor ingen løn utbetalt i juni mnd. Dersom desse ikkje skal avvikle full ferie i ferieåret må avdelinga avklare i god tid kor mykje ferie dei vil avvikle, og gje melding, eller før det på ferielista. 33

Handbok for helse, miljø og tryggleik

Handbok for helse, miljø og tryggleik SOGNDAL KOMMUNE Handbok for helse, miljø og tryggleik 5.1.2011 1 Innhald 1 Innleiing...2 1.1 Bakgrunn...2 1.2 Introduksjon til HMT-systemet...2 1.3 HMT-årshjulet...4 1.4 HMT-årshjul sentrale oppgåver og

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Personalforvaltning, vikarbruk og økonomistyring i Omsorgsavdelinga

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Personalforvaltning, vikarbruk og økonomistyring i Omsorgsavdelinga Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Personalforvaltning, vikarbruk og økonomistyring i Omsorgsavdelinga November 2013 Innhald Samandrag... 4 1. Innleiing... 7 1.1 Bakgrunn... 7 1.2 Føremål og problemstillingar...

Detaljer

Handbok for helse, miljø og tryggleik Revidert juni 2015

Handbok for helse, miljø og tryggleik Revidert juni 2015 SOGNDAL KOMMUNE Handbok for helse, miljø og tryggleik Revidert juni 2015 5.1.2011 1 Innhald 1 Innleiing... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Introduksjon til HMT-systemet... 2 1.3 HMT-årshjulet... 4 1.4 HMT-årshjul

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR FITJAR KOMMUNE

ARBEIDSREGLEMENT FOR FITJAR KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT FOR FITJAR KOMMUNE Reglementet gjeld for alle tilsette i Fitjar kommune (fast tilsette, mellombels tilsette, vikarar, lærlingar og timelønte). Reglementet inneheld ordensreglar for dei

Detaljer

Sluttrapport: Førebygging av sjukefråvær under svangerskap. Gravid i Helse Sunnmøre - ta magen med på jobb

Sluttrapport: Førebygging av sjukefråvær under svangerskap. Gravid i Helse Sunnmøre - ta magen med på jobb Sluttrapport: Førebygging av sjukefråvær under svangerskap Gravid i Helse Sunnmøre - ta magen med på jobb Innhald 1 BAKGRUNN... 3 2 MÅL... 3 2.1 OVERORDNA MÅL... 3 2.2 RESULTATMÅL... 3 3 STYRING OG ORGANISERING...

Detaljer

Økonomihåndboka. Møre og Romsdal fylkeskommune. Siste hovedoppdatering: Mai 2014. Økonomiseksjonen

Økonomihåndboka. Møre og Romsdal fylkeskommune. Siste hovedoppdatering: Mai 2014. Økonomiseksjonen Økonomihåndboka Siste hovedoppdatering: Mai 2014 Møre og Romsdal fylkeskommune Økonomiseksjonen Møre og Romsdal fylke Økonomihandboka del 2 Forord Økonomihandboka er eit hjelpemiddel for økonomistyring

Detaljer

Innkalling til Administrasjonsutvalet

Innkalling til Administrasjonsutvalet FLORA KOMMUNE Møtedato: 16.09.2014 Møtestad: Samfunnshuset Møtetid: 09.00 11.30 Gruppemøter 11.30 12.30 Lunsj 12.30 Hovudutvalsmøte Innkalling til Administrasjonsutvalet Den som har lovleg forfall, eller

Detaljer

Økonomihåndboka. Møre og Romsdal fylkeskommune. del 2 av 2. Siste hovedoppdatering: 18.01.2008. Økonomiseksjonen

Økonomihåndboka. Møre og Romsdal fylkeskommune. del 2 av 2. Siste hovedoppdatering: 18.01.2008. Økonomiseksjonen Økonomihåndboka del 2 av 2 Siste hovedoppdatering: 18.01.2008 Møre og Romsdal fylkeskommune Økonomiseksjonen Møre og Romsdal fylkeskommune Økonomihandboka del 2 FORORD Økonomihandboka er eit hjelpemiddel

Detaljer

Økonomireglement Kvam herad 2009

Økonomireglement Kvam herad 2009 1 Innhaldsliste: Generelt om økonomireglementet... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Føremål... 4 2 Budsjett og økonomiplan - utarbeiding... 5 2.1 Plan og økonomisystemet for Kvam herad... 5 2.2 Årsbudsjett og økonomiplan...

Detaljer

Sosialtenesta- årsak til høge utgifter

Sosialtenesta- årsak til høge utgifter - Vinje kommune- Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 734 008 2008 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn og bestilling...1 1.2 Problemstillingar...2 1.3 Avgrensing...2 1.4 Bruk av begrep...2

Detaljer

Acos sak 10/632-3/K1-400, K2-//EHE Vedteke i Kommunestyre 16. juni 2011. Kompetanse- og rekrutteringsplan for Årdal kommune

Acos sak 10/632-3/K1-400, K2-//EHE Vedteke i Kommunestyre 16. juni 2011. Kompetanse- og rekrutteringsplan for Årdal kommune Acos sak 10/632-3/K1-400, K2-//EHE Vedteke i Kommunestyre 16. juni 2011 Kompetanse- og rekrutteringsplan for Årdal kommune 2011-2014 1 1. INNLEIING...FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT.4 2. MÅL...FEIL! BOKMERKE

Detaljer

GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008

GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008 GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008 Rapport frå kontrollutvalet i Sykkylven kommune 15. juni 2009 Innhald BAKGRUNN FOR SAKA... 1 REGLEMENT M.M....

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 20.11.2014 Tid:18:00

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 20.11.2014 Tid:18:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 20.11.2014 Tid:18:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune. Rutinar for tildeling og oppfølging av drosjeløyve i Hordaland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune. Rutinar for tildeling og oppfølging av drosjeløyve i Hordaland fylkeskommune Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Rutinar for tildeling og oppfølging av drosjeløyve i Hordaland fylkeskommune Audit & Advisory Januar 2011 Innhald 1. Innleiing... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Føremål

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune Forvaltningsrevisjon Budsjett- og økonomistyring Tysvær kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis det vert jobba med budsjett- og økonomistyring i Tysvær kommune.

Detaljer

Opplæringskontora sitt samarbeidsutval (OKSU) VEGVISAR FOR SAMARBEID MELLOM GRUNNSKULE VIDAREGÅANDE SKULE NÆRINGSLIV OM FAGET UTDANNINGSVAL

Opplæringskontora sitt samarbeidsutval (OKSU) VEGVISAR FOR SAMARBEID MELLOM GRUNNSKULE VIDAREGÅANDE SKULE NÆRINGSLIV OM FAGET UTDANNINGSVAL Opplæringskontora sitt samarbeidsutval (OKSU) VEGVISAR FOR SAMARBEID MELLOM GRUNNSKULE VIDAREGÅANDE SKULE NÆRINGSLIV OM FAGET UTDANNINGSVAL INNHALDSLISTE FØREORD:...3 1.0 MÅLET MED EIT UTVIDA SAMARBEID...4

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Sogndal kommune Pleie og omsorg årsaker til avvik mot budsjett og KOSTRA-tal

Forvaltningsrevisjon Sogndal kommune Pleie og omsorg årsaker til avvik mot budsjett og KOSTRA-tal Forvaltningsrevisjon Sogndal kommune Pleie og omsorg årsaker til avvik mot budsjett og KOSTRA-tal Audit & Advisory Oktober 2013 Samandrag Deloitte har gjennomført ein forvaltningsrevisjon av ressursbruken

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Åseral

ÅRSMELDING 2012. Åseral ÅRSMELDING 2012 Åseral e n u m m ko Innhald Årsmelding 2012... 3 Forord... 3 Rekneskapen for 2012... 4 Personal og organisasjon... 8 Folkevalde...11 Administrasjon...13 Sentraladministrasjonen...14 Rådmannskontoret...14

Detaljer

Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Forvaltningsrevisjon Rekneskapskontroll Intern kontroll Rådgjeving og oppdrag

Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Forvaltningsrevisjon Rekneskapskontroll Intern kontroll Rådgjeving og oppdrag Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Forvaltningsrevisjon Rekneskapskontroll Intern kontroll Rådgjeving og oppdrag Selskapskontroll Eidfjord Utvikling AS Eigarskapskontroll/forvaltningsrevisjon i Eidfjord

Detaljer

Rådmannen skal leggja fram budsjett og økonomiplan utan eigedomskatt til 14.11.2011.

Rådmannen skal leggja fram budsjett og økonomiplan utan eigedomskatt til 14.11.2011. Stord kommune Notat Dato: 07.11.2011 Ref: 2011/1945-15756/2011 / 150 Til: Formannskapet ALTERNATIVT BUDSJETT, UTEN EIGEDOMSSKATT 1. Innleiing, bakgrunn Rådmannen la fram sitt framlegg til budsjett og økonomiplan

Detaljer

TERRA og Vik kommune

TERRA og Vik kommune VEDLEGG: Hovudrapport TERRA og Vik kommune Kva hende og kvifor hende det? Ei kartlegging 12.06.2008 Sogn og Fjordane Revisjon www.sf-revisjon.no Innhald 1 Bakgrunn... 3 2 Metode og kjelder... 4 3 Premiss

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Komite for oppvekst Møtestad: Møterom I Herøy rådhus Dato: 14.11.2013 Tid: 12:30 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht.

Detaljer

RETTLEIING ELEKTRONISK SKJEMA FOR VEDTAK OG SØKNAD OM FRI RETTSHJELP

RETTLEIING ELEKTRONISK SKJEMA FOR VEDTAK OG SØKNAD OM FRI RETTSHJELP RETTLEIING ELEKTRONISK SKJEMA FOR VEDTAK OG SØKNAD OM FRI RETTSHJELP Oppdatert 2014 Silje Gustavsen og Helene Fardal FMSF 1 INNHOLD Om denne rettleiaren... 4 Buypass smartkort... 4 Generelt om elektronisk

Detaljer

Skuleinformasjon 2008/2009

Skuleinformasjon 2008/2009 Skuleinformasjon 2008/2009 Tenester og service for elevane Elevane sine rettar og plikter Skulereglementet Skulerute Sotra vidaregåande skule Velkomen til Sotra vidaregåande skule! Sotra vidaregåande skule

Detaljer

Legetenester. Kviteseid kommune 2015 :: 729 015

Legetenester. Kviteseid kommune 2015 :: 729 015 Legetenester Kviteseid kommune 2015 :: 729 015 Innhald Samandrag... ii 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Bakgrunn...1 1.3 Problemstillingar og revisjonskriterium...2 1.4 Avgrensing...3

Detaljer

Balestrand kommune. Framlegg av 27.01.2014

Balestrand kommune. Framlegg av 27.01.2014 Balestrand kommune 1 Framlegg av 27.01.2014 INNHALD Generelt om økonomireglementet... 4 Bakgrunn... 4 Føremål... 4 Ajourhald... 4 Andre vedtekne dokument... 4 Plan- og økonomisystem... 4 Årsbudsjett og

Detaljer

Skoleskyss 2010-2011. Reglement & handbok for vidaregåande skolar

Skoleskyss 2010-2011. Reglement & handbok for vidaregåande skolar Skoleskyss 2010-2011 Reglement & handbok for vidaregåande skolar Boka er delt inn i tre delar: DEL 1: Skyssreglement og kommentarar til dette. Reglementet inneheld alle dei sentrale retningslinjene om

Detaljer

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE.

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. 1. GENERELT 1.1 Føremål Møre og Romsdal fylke har som mål å yte god service og vere tilgjengeleg for innbyggarane i fylke og for

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Informasjonstryggleik, offentleggjering og arkivering i Hordaland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon. Informasjonstryggleik, offentleggjering og arkivering i Hordaland fylkeskommune Forvaltningsrevisjon Informasjonstryggleik, offentleggjering og arkivering i Hordaland fylkeskommune Audit & Advisory September 2009 Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Føremål og problemstillingar... 3 1.2

Detaljer