RUTINEHANDBOK FOR MELDINGAR TIL LØN OG PERSONALKONTOR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RUTINEHANDBOK FOR MELDINGAR TIL LØN OG PERSONALKONTOR"

Transkript

1 RUTINEHANDBOK FOR MELDINGAR TIL LØN OG PERSONALKONTOR 1

2 INNHALD RUTINEHANDBOK Føreord / informasjon om rutinehandbok løn og personal i Radøy kommune...3 TILSETJING AV MEDARBEIDARAR I RADØY KOMMUNE...4 Tilsetjingsrutine i Radøy kommune...4 STILLINGSANALYSE...6 Behov for utlysing av ledig stilling i Radøy kommune...7 Tilsetjingsprotokoll...8 RUTINE FOR INTRODUKSJON AV NYTILSETTE...9 Oppfølgingssamtale innan dei tre første månadene...11 RUTINE VEDK. ARBEIDSAVTALE, TEIEPLIKT, OG PERSONALOPPLYSNINGAR Arbeidsavtale B Skjema: Arbeidsavtale tilkalling Teieplikt Ansiennitet Skattekort og bankkontonummer Arbeidstakarregisteret...15 Innledende merknader i HTA...16 Timeløn...16 Månadsløn:...16 Tilleggslønn (1900 TIMAR)...17 OVERTID...17 Overtidssats - divisor...17 MELDERUTINE FAST LØN Løn og personalkort...21 Rådmannens stab: fastset løn...22 KAP MELDERUTINE VARIABEL LØN Variable lønsvedlegg...26 Kap. 6 Sjukefråvær, ulukker og attføring...29 SJUKEMELDING...29 EIGENMELDING...29 PERMISJONAR Fråværsregistrering i Radøy kommune Plikter arbeidstakar/arbeidsgjevar Oppfølging av fråværstatistikkar Rapportering Praktiske tips...31 Varsel ved bruk av 24. eigenmeldingsdagar...32 Kap. 7 Ferie avvikling - registrering - regelverk...33 Virkedagar = Alle svarte dagar på kalenderen...33 Feriepengesats

3 Føreord / informasjon om rutinehandbok løn og personal i Radøy kommune Vedlagt følgjer ei rutinehandbok som omtalar korleis einings- /stabsleiarar som arbeidsgjevarar skal gje meldingar til løn og personalavdelinga med omsyn til løn, tilsetjing osb. ANSVAR Einings- /stabsleiar har ansvaret for at eininga har rutiner som gjer at meldingar til løn og personal er fullstendige, har riktige opplysningar, og vert levert tilvist til løn og personal i rett tid. Når boka omtalar avdelinga sitt ansvar så er dette med andre ord einings- /stableiar sitt ansvar at rutina vert følgd. Boka kjem ut i samband med at løn og personalavdelinga gjennomfører ei opplæring for alle avdelingar i februar Bakgrunn for opplæringa er mellom anna at Radøy kommune har teke i bruk eit nytt økonomisystem (AGRESSO), men og ei oppfølging av vedtak om opplæring av leiarar i økonomi og lønsspørsmål. Omtale av boka. Boka inneheld 7 kapitel med rutiner + skjema til utfylling og diverse reglement Kap 1 Tilsetjing Kap 2 Introduksjon av nytilsettte Kap 3 Rutine vedk. arbeidsavtale, teieplikt og ansiennitet og andre personalopplysningar Kap 4 Melderutine vedk. fast løn Kap 5 Meldeutine vedk. variabel løn Kap 6 Fråværsregistrering Kap 7 Ferie avvikling- registrering - regelverk Kap 8 Skjema og dokumenter Kap 9 Div reglement - Arbeids og tilsetjingsreglement - Delegasjon av personalsaker frå rådmannen - Permisjonsreglement - Etiske retningsliner - I kvart kapittel er rutina som omtalar framgangsmåten for korleis arbeidet skal gjennomførast. Det er freista å legge ved eit utfylt eksempel på kvart skjema. Bak eit gult skiljeark kjem kap 7 og tomme skjema til å fylle ut i kvart tilfelle. Me har lagt ved 3 eksemplar av kvart tilfelle. Avdelinga må syte for tilstrekkeleg med kopieringsoriginalar. Boka er i lausblad system slik at endringar og oppdateringar vil verte sendt ut når det er trong for det. Elektronisk versjon. For avdelingar som ønskjer det så har me lagt ved ein diskett som inneheld skjema og rutiner. Vær obs på at det ikkje er lagt inn sperre på felt slik at ein kan endre/ slette felta som er laga i skjemaet. Skjema er laga i Word og Excel for PC med Windows 98 som operativsystem. Me vil freiste å legge rutine og skjema ut på Radøy kommune sine nettsider slik at leiarar og arbeidstakarar kan ta skjema ut frå nettet. Informasjon vert gjeven når dette vert klart. IK-handbok Denne rutinehandboka er ein del av Radøy kommune sin e rutiner innanfor Internkontroll (IK). Handboka skal difor setjast inn i den einskilde stab- og tenesteeining si IK-mappe. Den einskilde leiar syter for at dette finn stad. 3

4 Ingvard Haug rådmann Laga av: Kjetil Morken Revisjon: Utarbeidd dato: Dok. type: RUTINE Rev. Dato: Erstattar: Rutine i HMT handboka kap 4 Godkjent av: Tal på sider Kap. 1 TILSETJING AV MEDARBEIDARAR I RADØY KOMMUNE Tilsetjingsrutine i Radøy kommune Rutine Rutina omtalar retningsliner for å tilsetje i Radøy kommune i alle stillingar med unnatak av rådmann, og rådgjevarar Rutina omfattar framgangsmåte for: stillingsanalyse utlysing registrering av søkjarar svar til søkjarane gjennomføring av intervju tilsetjing partsoffentligheit i tilsetjingssaker Heimel Tilsetjingsmynde ligg til kommunestyret og er delegert til rådmannen i administrasjonen i kommunestyrevedtak 19/ Definisjonar/Formål/Ansvar Skjema Stillingsanalyseskjema (Skjema 1.1. A) Utlysingsskjema (Skjema 1.1. B) 1.2.1Registrering og gjennomføring Stillingsanalyse skal ved ledig stilling utførast av avdelinga (sjå skjema 1.1.A). Ein skal då vurdera følgjande: 1. Om ein har behov for å tilsetje i stillinga/om ein har budsjettmidlar til å tilsetje/skal ein nytta midlane annleis. 2. er det spesielle forhold ein må ta omsyn til 3. er det lagt resultatkrav til stillinga 4. kva arbeidsoppgåver er lagt til stillinga 5. kva kompetanse treng ein i stillinga 6. krav til utdanning 4

5 7. krav til praksis/erfaring 8. krav til personlege eigenskapar Analysen skal avdelinga utføra i samarbeid med tillitsvalde og personalkonsulent Utlysing. Alle stillingar skal i utgangspunktet lysast ut eksternt. Ved ledig stilling skal det vurderast om ein kan tilby stillinga til arbeidstakarar som allereie er tilsett i kommunen, jf. Hovudtariffavtalen 2 pkt 2.3. Dette skal skje ved intern utlysing på arbeidsplassane. Behov for utlysing vert å senda administrasjonen på vedlagte skjema. (UTLYSINGSSKJEMA Skjema 1.1. B) Behandling av søkjarar Administrasjonen tek i mot søknader til stillingar. Søknadane vert registrert og det vert utarbeidd søkjarliste og utvida søkjarliste. Søkjarane skal ha melding om at søknaden er motteken og om sannsynleg handsamingstid. Søkjarlista er offentleg og skal berre innehalde namn, alder, stilling og bustadkommune. Søkjarar som ber om å få namnet sitt unnateke frå offentlegheiten har rett til dette, og skal ikkje vere med i søkarlista Partsoffentlegheit i tilsetjingssaker Søkarane til stillinga har rett til å få sjå utvida søkjarliste og andre dokument i saka. Tillitsvalde i arbeidstakarorganisasjonane skal ha utvida søkjarliste og utlysingstekst og har rett til å kome med uttale i tilsetjinga Utveljing Utveljing av aktuelle søkjarar må bygge på ei sakleg og samvitsfull vurdering basert på kvalifikasjonar (teoretisk utdanning, praksis samt om ein er skikka for stillinga). Stillingsomtale og dei kvalifikasjonskrav som er fastsett i utlysingsteksten, er som hovudregel bindande for tilsetjingsorganet. Tilsetjing føreset at ein meinar at søkjarar er skikka til stillinga. Dersom kvalifiserte deltidstilsette har søkt, skal desse få tilbod om stillinga, jf. Hovudtariffavtalen 2 pkt. 2.3, men er stillinga lyst ut eksternt er det den best kvalifiserte til stillinga som skal rangerast først. Det er difor viktig med intern utlysing først dersom det er personar som er kvalifisert til stillinga og som har rett til utviding av si stilling Gjennomføring av intervju/referanseintervju ( Samansetjing av utvalet ) Utvalet vert sett saman av rådmann og/eller rådgjevar som rådmannen delegerer mynde til, leier for den tenesteeining som skal gjennomføre tilsetjing/oppseiing, samt ein representant/ tillitsvald frå tilsette i kommunen. Ved tilsetjing/oppseiing av leiar for tenesteeining eller stab, skal administrativt tilsettingsutval være samansett av rådmann, samt ein representant/tillitsvald frå tilsette i kommunen. Rådmannen eller den som representerer rådmannen er leiar for utvalet. Dei tilsette vel sjølv sin representant til utvalet. Rådmannen er ansvarleg for sekretæriatsfunksjon. Det bør alltid gjennomførast intervju/konferanse med eksterne søkjarar som er aktuelle for innstilling til stillinga. Med på intervjuet følgjer ovannemde retningsliner Ein bør unngå at for mange deltek ved intervjuet. I Radøy kommune har ein praksis på at tillitsvalde er til stade ved intervju. Ein skal om det er mogleg innhente referansar frå tidlegare arbeidsgjevar, men berre etter godkjenning frå søkjar. Det er mest praktisk og korrekt å ta opp spørsmålet om referansar under intervjuet, og kontakte dei etter intervjuet Innstilling Når alle søknader er vurdert, dei mest aktuelle søkjarane er prioritert, intervju er gjennomført, referansar er innhenta gjer ein den endelege innstillinga.. Innstillinga vert utforma av personalkonsulent Tilsetjing Tilsetjing vert gjort på delegasjonsfullmakt. Utvida søkjarliste, eventuelle uttale frå tillitsvalde skal leggjast ved innstillinga. Administrasjonen skriv under ein protokoll (SKJEMA 1.1.C) saman med arbeidstakarorganisasjonane Ankeadgang. Arbeidstakarorganisasjonane har ikkje rett til å krevja saka avgjort av administrasjonsutvalet etter ny 5

6 hovudavtale. Ved usemje kan arbeidstakarorganisasjonane markere dette ved å inngå ein usemjeprotokoll om tilsetjing. Arbeidsgjevar sin styringsrett gjev rådmannen rett til å ta endeleg avgjered i tilestjingssaker Rådgjevarar og andre saker Saker som ikkje er delegert til rådmannen skal leggjast fram til administrasjonsutvalget for avgjerdsle (eksempel) RUTINER FOR TILSETJING I RADØY KOMMUNE SKJEMA 1.1.A STILLINGSANALYSE STILLING EINING-/STAB DATO Hjelpepleiar Velferdssenteret 13/ Demensavdeling Arbeid kvar 2. helg 1. SPESIELLE FORHOLD 2.RESULTATKRAV 3. HOVEDOPPGÅVER Stell Pleie Aktiviteter Kontakt med pårørande 4.UTDANNING 5.PRAKSIS 6.PERSONLEG erfaring frå eldreomsorg ønskjeleg med erfaring frå arbeid med demens Godkjend hjelpepleiar / omsorgsarbeidar Ønskjeleg med tilleggsutdanning innan demens Roleg Venleg Interessert i arbeid med demens 6

7 RUTINER FOR TILSETJING I RADØY KOMMUNE SKJEMA 1.1.B Behov for utlysing av ledig stilling i Radøy kommune Stillingsnemning: Hjelpepleiar / omsorgsarbeidar Eining med ledig still.: Velferdssenteret / demensavdeling Stillingsstorleik: 75 % Arbeidsoppgåver: Kvalifikasjonskrav: Praktiske opplysning: (arb.tid, turnus, osb) Kontaktperson: Hjelpepleiar 2. kvar helg Berit Grindheim Utlysingsform : internt eksternt Tilsetjingsforhold: fast tidl. innehavar Per Olsen vikar mellombels vikar for grunngjeving Dato: signatur Andre opplysningar: Det hastar veldig med å tilsetje i stilling, Må disponere eigen bil Og ha minibussertifikat 7

8 RUTINER FOR TILSETJING I RADØY KOMMUNE SKJEMA 1.1.C Tilsetjingsprotokoll For tilsetjing i stilling som Hjelpepleiar ved Velferdssenteret med stillingsstorleik 75 % %. Stillinga er lyst som fast stilling vikariat for mellombels tilsetjing i Radøy kommune. Stillinga var utlyst internt med søknadsfrist Stillinga er lønsplassert i lønsramme: Lønssteg Administrasjonen har følgjande innstilling basert på søkarane sine kvalifikasjoner dokumentert i søknaden og gjennom vurderingar gjort etter intervju og referanseintervju ut frå krav i utlysingsteksten. INNSTILLING TIL STILLING SOM Hjelpepleiar 1 NINA OLSEN 2 Stine i Støa Kommentarar: Manger, Radøy kommune Fagforbundet hovudtillitsvald 8

9 Laga av: Kjetil Morken Revisjon: Utarbeidd dato: Dok.type: Rutine Rev. Dato: Erstatter: Godkjent av: Rådmann Tal på sider: KAP 2 RUTINE FOR INTRODUKSJON AV NYTILSETTE Tidspkt Oppgåve Ansvarleg I god tid før tiltreding A. Informera leiarar, kollegaer og tillitsvalde om tiltredingsdato Leiar B) Peike ut kontaktperson / fadder 1 Leiar C) Gje skriftleg melding til: Leiar sentralbord om funkjson, kva tlf.nr vedk.vil få lønskontor; melding som inneheld følgjande: tiltrededato stillingsprosent evt. tilllegg i samb med turnus osb. bankkontonr som løn skal betalast til skattekort D) Klargjera arb.plass, utstyr m.m. Leiar E) Planleggja dei første arbeidsoppgåvene leiar 2. Den første Arbeidsdagen A) Ønskje velkomen 2 Leiar B) Kort orientering om arbeidsplassen si målsetjing/organisering m.m. Leiar C) Presentasjon for kontaktperson Leiar 1 Kontaktpersonen skal vera ein å venda seg til for den nytilsette i faglege spørsmål i praktiske spørsmål sosialt 2 Leiaren må setja av tilstrekkeleg tid til å ta mot den nytilsette. Det bør avtalast klokkeslett når dei kan møtast. 9

10 Tidspkt Oppgåve Ansvarleg Dato/sign 2. Den første D) Omvising 3 brannvern, utstyr og leiar arbeidsdagen rømmingsvegar E) Presentasjon for kollegaer og leiarar leiar E) Orientering om arb.plassen, stillinga og arb.oppgåvene F) Tildele dei første arbeidsoppgåvene leiar leiar G) Fylle ut skjema om teieplikt og informere om teieplikta 3. Den første veka A) Informasjon om arb.tid, løn, eigenmelding, ordensreglar, etiske retningsliner, permisjonsreglement m.m. B) Informasjon om vernearb., verneombod og arbeidstakarorg. leiar leiar C) Gje nødvendig informasjon og praktisk opplæring om brukarutstyr og hjelpemiddel leiar D) Gje informasjon om innkjøpsrutinar og økonomiansvar leiar 4. Innan dei første tre månadene A) Halde jamnleg kontakt, gje nødvendig informasjon, vere open for spørsmål, reaksjonar og ønskje B) Informasjon om opplæringsplanar og -tilbod m.m. C) Oppfølgingssamtale (sjå momentliste for oppfølgingssamtale) Kontaktperson / fadder leiar leiar 2.1.1Defininsjonar Leiar: den som vert næraste overordna til nytilsette 3 Gjeld i første rekkje omvisning på arbeidsplassen og bygningane der den nytilsette skal arbeida. For at tryggleiken skal takast vare på, er det viktig at vedkomande får ei kort første-orientering om rømingsvegar og sløkkjingsutstyr i tilfelle brann. 10

11 2.1.2Formål Rutina har som siktemål å syta for at alle nye medarbeidarar vert teken i mot på ein god måte, og vert gjeven naudsynt opplæring og oppfølgjing frå første dag som arbeidstakar i Radøy kommune Skjema 2.1. A Momentliste for oppfølgingssamtale 2.1.4Gjennomføring Rutina skal utførast for alle nytilsette medarbeidarar; også for vikarar og mellombels tilsette. For korttidsvikariat / ringehjelp er det viktig at moment med omsyn til tryggleik og rettleiing i arbeidet vert prioritert i første fase av introduksjonen. RUTINER FOR HMT - ARBEIDET I RADØY KOMMUNE Oppfølgingssamtale innan dei tre første månadene Heimel Arbeidsmiljølova 58 nr 6 og Hovudtariffavtalen Definisjon og formål Prøvetid: Alle fast tilsette har ei gjensidig prøvetid på 6 månader. Denne prøvetida er meint for at arbeidstakaren skal kunne vurdere om stillinga er slik den vart førespegla ved tilsetjing, og om det er ei stilling som høver. Samstundes er dette perioden som arbeidsgjevar skal gjere sine vurderingar og følgje særskild opp arbeidstakaren og korleis vedkommande fungerer i stillinga. I prøvetida er det ei gjensidig oppseiingstid på 14 dagar. Oppfølgingssamtalen vil vere eit verktøy til å gjere ei evaluering av første halvdel av prøvetida. Her er det høve for både arbeidstakar og arbeidsgjevar å ta opp saker som er uklare og om det er noko som er uklart. Vidare er det god arbeidsgjevarpolitikk å vise omsorg og gje tilbakemelding til nytilsette på eit så tidleg tidspunkt som mogleg. Dersom arbeidsgjevar oppdagar forhold ved arbeidstakaren vedk. framferd og korleis arbeidet vert utført, som bør rettast på og betrast er det viktig å starte denne prosessen i god tid før prøvetida går ut. Kva oppfølging som er gjort i prøvetida er eit viktig moment i vurderingar om oppseiinga er sakleg grunngjeven, dersom ein i seinare høve kjem til at arbeidstakarar bør seiast opp fordi dei ikkje fungerer i stillinga Skjema SKJEMA : Momentliste for oppfølgingssamtale 11

12 SKJEMA LØN OG PERSONAL - ARBEIDET I RADØY KOMMUNE SKJEMA Kommentar: Det bør vurderast om kontaktpersonen skal vera med på punkt 1. Resten av samtalen har meir preg av medarbeidarsamtale. Den er ei sak mellom nytilsett og leiar. Momentliste for oppfølgingssamtale Kommentarar Er introduksjonsopplegget gjennomført som føresett? Korleis har det fungert? Kva bør evt. endrast? Har arbeidsinnsatsen vore tilfredsstillande m.o.t. kvalitet effektivitet initiativ Har arbeidstakar behov for spesiell opplæring? Er det behov for avklåring av arbeidsområdet og/eller ansvarstilhøvet? Har arbeidstakar kvalifikasjonar som ikkje vert nytta? Korleis har samarbeidet vore? med kollegaer? med leiarar? Er det tilhøve ved arbeidsmiljøet som bør endrast? Har arbeidstakaren møtt spesielle vanskar i arbeidet? Er etaten/arbeidsplassen sine forventningar innfridd? Er den nye medarbeidaren sine forventningar innfridd? Det skal førast referat frå oppfølgjingssamtalen. Dette skal skrivast under av både leiar og arbeidstakar. 12

13 RUTINE VEDK ARBEIDSAVTALE, OG PERSONALOPPLYSNINGAR FOR NYTILSETTE I RADØY KOMMUNE Laga av: Løn og personal Revisjon: Utarbeidd dato: Dok. Type: MELDERUTINE FASTLØN Rev. Dato: Erstattar: Godkjent av: RÅDMANN Tal på sider skjema KAP 3 RUTINE VEDK. ARBEIDSAVTALE, TEIEPLIKT, OG PERSONALOPPLYSNINGAR 3.1 Arbeidsavtale Innhald Alle arbeidsavtalar er formulert slik at ein er tilsett i Radøy kommune, for tida med tenestestad. Dette inneber at arbeidsgjevar har høve til å overfører medarbeidar til andre arbeidsstader og andre oppgåver dersom arbeidsgjevar finn grunn til dette. Dette kan være grunna både i arbeidstakar og arbeidsgjevars forhold. 3.2 Ansvar Rådmann v/ løns og personalavdeling: har ansvar for å skrive arbeidsavtale ved fast tilsette og tilsette i vikariat i meir enn 6 månader. Avdeling: har ansvar for at alle har gyldig arbeidsavtale. Vikariat kortare enn 6 månader samt tilkallingsvikarar skriv avdelingsleiar med arbeidstakar. Vikariat på meir enn 6 månader og fast vert handsama av løn og personal. Ta kontakt med personalkonsulent. 3.3 A Skjema : Arbeidsavtale vikariat Feltforklaring 1. Namn: Etternamn, førenamn og evt mellomnamn Fødselsnummer: 11 siffer. 2. Arbeidsstad: Avdeling og evt. arbeidsstad 3. Tittel/stilling : Tittel på stillinga i hht hovudtariffavtalen. For eksempel assistent, hjelpepleiar, reinhaldar osb. Vær obs på at ved stillingar som krev utdanning må vedkommande ha denne utdanninga for at ein kan skrive dette i avtalen. St. % : Kor stor del av 1/1 stilling har ressursen i denne stillinga. (Stillingsprosent og ikkje redusert 11 % for assistentar som følgjer skuleåret) 4. Tilsetjing gjeld frå: dato når tilsetjingsforholdet startar 5. Tilsetjingsforhold: Kryss av for vikar eller mellombels tilsetjing B. Grunngjeving: Grunngjeving for mellombels tilsetjing C. Vikar for : Namnet på den ein er vikar for 7. Stillingskode: stillingskode i hht hovudtariffavtalen Ansiennitet: Dato for utrekna lønsansiennitet. ( sjå seinare i rutina) Årsløn i heil stilling: Lønsplasseringa stillinga har etter hovudtariffavtalen og Ansiennitetsberekning Underskrift frå begge partar. 13

14 3.3 B Skjema: Arbeidsavtale tilkalling Feltforklaring 1. Namn: Etternamn, førenamn og evt mellomnamn Fødselsnummer: 11 siffer. 2. Arbeidsstad: Avdeling og evt. arbeidsstad 3. Tittel/stilling : Tittel på stillinga i hht hovudtariffavtalen. For eksempel assistent, hjelpepleiar, reinhaldar osb. Vær obs på at ved stillingar som krev utdanning må vedk. som ha denne utdanninga for at ein kan skrive avtale om dette. Stillingskode: stillingskode i hht hovudtariffavtalen Årsløn i heil stilling:lønsplasseringa stillinga har etter hovudtariffavtalen og ansiennitetsberekning Ansiennitet:Dato for utrekna lønsansiennitet. ( sjå seinare i rutina) 4. Tilsetjing gjeld frå til : dato når tilkallingsavtalen startar og sluttar Tilsetjingsforhold: Kryss av for vikar eller mellombels 3.4Teieplikt 3.4.1Skjema: 3.4.2Ansvar: 3.5 Ansiennitet Teieplikt Stabs-/einingsleiar har ansvar for at skjema om teieplikt vert underskriven første dag. Eit eksemplar skal oppbevarast i personalmappe og eit eksemplar bør arbeidstakaren sjølv ha Skjema : Søknad om ansiennitet Fomål: I hovudtariffavtalen er lønssystemet for mange stillingar slik at lønsplasseringa er i ein lønsstige. Denne lønsstigen baserer si lønsutvikling på ein ansiennitetstige. For å få rett løn frå første avlønning er det viktig at nye medarbeidar ( faste, vikarar og ringehjelper ) får berekna sin lønsansiennitet så snart som råd er. Dette unngår mykje etterarbeid med etterbetaling av løn osb Ansvar: Avdelingsleiar har ansvar for å orientere arbeidstakar om systemet om lønsansiennitet. Arbeidstkar må få skjemaet i hende, og få informasjon om kva opplysningar som må leggjast ved ein søknad for at lønsansiennitet kan bereknast. Arbeidstakar har ansvaret for å fylle ut søknaden med fullstendige opplysningar og leggje med dokumentasjon på arbeid som skal takast med i ansiennitetsberekninga. Reglane for ansiennitetsutrekning finn ein i Hovudtariffavtalen kap 1 12 Dei viktigiste momenta er desse. Stilling utan krav til utdanning : Omsorg for eigne born inntil 6 år og all praksis etter fylte 18 år. Ufaglært stilling: omsorg for eigne born 3 år. All offentleg praksis og relevant privat praksis etter fylte 18 år. Praksis må dokumenterast med attest eller liknande. Born med for eksempel fødselsattest. 3.6 Skattekort og bankkontonummer Formål Skattekort gjev arbeidsgjevar opplysningar om skattekommune og skattetrekk. Dette er mellom anna for å setje av arbeidsgjevaravgift osb til rett sats og kommune Ansvar Avdeling har ansvar for å få skattekort og bankkontonummer som løna skal utbetalast til. Tilsett må skaffe skattekort og bankkontonummer. Ordning med utbetalingskort er dyrt og pengane kjem arbeidstakar seinare i hende, slik at alle tener på å få opplysningar om bankkonto og skattekort på plass i god tid før første løn. 14

15 3.7 Arbeidstakarregisteret. Alle tilsetjingar, endringar og opphør av arbeidstakarar skal sendast til: Arbeidsgjevar- og arbeidstakarregisteret Kvam trygdekontor Postboks , Norheimsund Kontoradresse: Tingbakken, Norheimsund Åpningstid: Telefon: Telefaks: E-post: Bruk blankett : Melding til Arbeidstakarregisteret Fyll ut felta: Etternamn, førenamn, Fødselsnummer Navn og adresse på avdelinga, telefonnummer og bedriftsnummeret (nummeret for din avdeling) Dato for inntak/ endring/ opphør. Forventa tal timer per veke (for eksempel 37,5 18,75 osb.) Yrke (For eksempel sjukepleiar, assistent osb.) Dato og underskrift + stempel frå avdelinga. Behald den øverste delen og send den tjukke kopien til adressa over. Ansvar: Etats-stabsleiar har ansvar for at dette vert gjort innan fredag i veka etter at endringa har skjedd jf folketrygdlova

16 3.8 Om lønssystemet Sentralt lønns- og stillingsregulativ Innledende merknader i HTA 1 Sentralt stillingsregulativ inneholder de ulike stillingers minimumsavlønning. 2 Lønnsfastsettelsen lokalt skjer ved tilsetting og på grunnlag av bestemmelsene i hovedtariffavtalen. 3 Ved lønnsfastsettelsen skal det bl.a. tas hensyn til stillingens kompleksitet, og den enkelte ansattes kompetanse, ansvar, innsats og resultatoppnåelse. Nedanfor er opplisting av minstelønplassering etter hovudtariffavtelen. per for stillingar i kommunalt avtaleverk: Gruppe: Stillinger uten særskilt krav om utdanning Fagarbeiderstillinger / tilsvarende fagarbeiderstillinger Stillinger med krav om høgskoleutdanning Stillinger med krav om høgskoleutdanning samt ytterligere spesialutdanning Minstelønn: 0 år 4 år 8 år 10 år 10 år (fra 1. juli 2003) Årsløn Årsløn i heil stilling erstattar tidlegare lønssteg for kommunalt tariffområde. Timeløn For å berekne timeløn gjeld følgjande reknestykke: 37,5 timar veke = årsløn / 1950 timar. ( 1950 timar = 37,5 timar * 52 veker) 35,5 timar veke = årsløn / 1846 timar. ( 1846 timar = 35,5 timar * 52 veker ) Månadsløn: Årslønn i heil stilling / 12 månader: Brutto månadsløn i heil stilling Kr ,- / 12 = k r ,33 Dagsløn ( trekk i løn for heile dagar) Eit arbeidsår består av 260 arbeidsdagar. Dvs 5 dagar * 52 veker = 260 Trekk i løn for ein dag vert rekna ut etter følgjande sats : Årsløn /260 = sats for ein dags løn 16

17 Eksempel: Kr / 260 = Kr 730,76 ( Dette er lik (190000/ 1950 ) *7,5 timar) Tilleggslønn (1900 TIMAR) Faste og variable tillegg knytt til arbeidsyting, er pensjonsgjevande når dei vert godtgjort som årsbeløp og utbetalast på samme måte som ordinær lønn. Dette gjeld følgjande bestemmelsar i HTA: - Kap. 1, 5, pkt. 5.2 Lørdags- og søndagstillegg - Kap. 1, 5, pkt. 5.4 Kvelds- og nattillegg - Ytelser som etter sentrale særavtaler er pensjonsgivende Med grunnlag i gjeldande arbeidsplan vert tillegga for den enkelte arbeidstakar utrekna på årsbasis og omregna til månadlege beløp. Ved berekning av tilleggslønn legges det til grunn et årstimetall på 1900 timer. Tillegga fell vekk når grunnlaget for dei ikkje lenger er til stades. Sjå hovudtariffavtalen for satsane for kveldstillegg. OVERTID Overtidssats - divisor Overtidstillegg utregnes etter 1850 timer per år. Eksempel: 50 % overtid årsløn i ,. = ( Kr / 1850) *1,5 = 154,05 kr time overtid. 17

18 RADØY KOMMUNE ARBEIDSAVTALE (EKSEMPEL) 1. Namn : NINA OLSEN Personnr. : Har inngått fylgjande arbeidsavtale med Radøy kommune. 2. Arbeidstad for tida : Velferdssenteret 3. Tittel/Stilling: Omsorgsarbeidar Stillingsprosent 75 % 4. Tilsetjing gjeld frå: Etter avtale 5. Tilsetjingsforhold: Fast : B. Mellombels tilsetjing (%) : C. Vikariat : C Vikar for : Stina i Støa Tidsrom : Tilsetjinga følgjer Hovudtariffavtalen og Arbeidsmiljølova sine reglar. Det er ei gjensidig oppseiingstid på ein månad. Det er slutt på tilsetjingsforholdet når Stina i Søta kjem attende frå permisjon eller utan føregåande oppseiing frå nokon av partane dersom det ikkje er inngått ny avtale. 7. Løn m.m. Løn og anna godtgjering vert utbetalt etter gjeldande tariffavtale. Stillinga er plassert i stillingskode: 7517 Ansiennitet Årsløn i heil stilling Kr ,- Lønna vert utbetalt den 12. i kvar månad. Ved feil utbetalt løn, kan kommunen føreta nødvendige justeringar ved neste lønsutbetaling. 8. Ferie og feriepengar i samsvar med ferielova og Hovedtariffavtalen. 9. Arbeidstid: Normalarbeidstid i samsvar med gjeldande tariffavtale og arbeidsplan. 10. Arbeidstilhøvet vert regulert av dei til ei kvar tid gjeldande reglar i lov, forskrift, avtaleverk, og instruksar som gjeld i kommunal sektor. Manger, for Radøy kommune arbeidstakar Kopi til: løn og personal, Stab/eining 18

19 RADØY KOMMUNE Mellombels arbeidsavtale Vikariat ved tilkalling. (Eksempel) 1. Namn : Ola Olsen Personnr. : Har inngått fylgjande arbeidsavtale med Radøy kommune. 2. Arbeidstad for tida : Prestmarka barnehage 3. Tittel/Stilling: Assistent Stillingskode 6572 Årslønn i heil still frå: Kr til Kr Etter lønsansiennitet: Tilsetjing gjeld frå: til (maks 6 månader) 5. Tilsetjingsforhold: Tilfeldig vikar etter tilkalling med varierande arbeidsstad og arbeidstid. Tilkallinga skjer etter behov og i samsvar med avtale i det enkelte tilfelle. Arbeidstilhøvet opphøyrer utan oppseiing frå nokon av partane sistnemde dato. Avtalen gjev ingen rett til vikaroppdrag frå Radøy kommune, og arbeidstakaren kan også takke nei til dei vakter som vert tilbydd. 6. Det er ei gjensidig oppseiingstid på ein månad så lenge engasjementet varar. 7. Løn og anna godtgjering vert utbetalt etter innlevert timeliste i samsvar med gjeldande tariffavtale. Løna vert utbetalt den 12. i kvar månad. Ved feil utbetalt løn, kan kommunen føreta nødvendige justeringar ved neste lønsutbetaling. 8. Ferie og feriepengar i samsvar med ferielova og Hovudtariffavtalen. 9. Arbeidstid Normalarbeidstid i samsvar med gjeldande tariffavtale og arbeidsplan. Arbeidstakar er pliktig å kvittera i loggperm for kvar enkelt oppdrag før arbeidet tek til. Denne permen ligg på vaktrommet i avdelinga. Denne avtalen og kvittert loggperm utgjer din arbeidsavtale med kommunen. 10. Arbeidstilhøvet vert regulert av dei til ei kvar tid gjeldande reglar i lov, forskrift, avtaleverk, og instruksar som gjeld i kommunal sektor. 11. Arbeidstakar stadfester at han/ho er kjend med reglar om teieplikt Stad/dato: for Radøy kommune arbeidstakar Kopi til: Løn og personal Stab/eining 19

20 RADØY KOMMUNE Søknad om lønsansiennitet (Eksempel) NAMN: Osama Olsen FØDT: ADRESSE: TLF: STILLING: Assistent AVD: Prestbrekka Fyll ut tidlegare praksis etter fylte 18 år (også arbeid i heimen, og militærteneste). Attestar må vedleggjast. (sjå retningsliner i hovudtariffavtalen kap 1 12) ARBEIDSGJEVAR TIDSROM Ikkje skriv her (for arbeidsgjevar ) År månader Eigne born 01./01.-12/02 Bokhandlar (Kabul) 06/85 12/89 dato underskrift søkjar Vedtak: Lønnsansiennitet vert fast sett til : Ansiennitetsdato St.kode: : St.benvn : Minsteløn: : Lønsramme : Alt: Lønstr: Utdanningskode: (PAI) Radøy kommune den: dato signering Klage på fastsetjinga av lønsansienniteten må gjerast innan 14 dagar til Administrasjonsutvalet i Radøy kommune. Org: løn og personal Kopi: stab/eining arbeidstakar arkivmappe 20

21 MELDERUTINE FOR FASTLØN I RADØY KOMMUNE Laga av: Løn og personal Revisjon: Utarbeidd dato: Dok. type: MELDERUTINE FASTLØN Rev. Dato: Erstattar: Godkjent av: RÅDMANN Tal på sider skjema KAP 4 MELDERUTINE FAST LØN 4.1 Løn og personalkort Rutine Rutina omtalar retningsliner for å gje meldingar om fastløn for tilsette i Radøy kommune. Rutina gjeld alle endringar for tilsette som er månadleg fast og skal lønast i lønssystemet. Rutina omfattar framgangsmåte for: Nytilsett inn i lønssystemet Endring av stilling, stillingsprosent, turnus eller andre tillegg Slutt/opphør av løn eller tillegg og godtgjersler Ansvar Avdeling: har ansvar for at alle endringar om tilsette som påverkar fast løn og godtgjersle vert meldt til løn og personal i tide for at lønsmedarbeidarar får registrert endringane. Meldingane skal meldast på vedlagde løn og personalkort. Dette gjeld : nytilsette kva dato dei tiltrer stillinga, namn, fødsels- og personnummer, adresse, kva stillingsnr dei skal lønast i og stillingsprosent. Kontering for stilling, ansvar og teneste, samt om det er tilleggsløn i turnus eller B-trinn innan skule. endringar opp/ned i stillingsprosent og stilling. Kva dato dette skjer i frå og evt endringar i tilleggsløn i turnus, funksjon eller andre endringar. Når arbeidstakarar sluttar eller er ute av stillinga i periodar. Alle andre meldingar som har innverknad på løn og godtgjersle for tilsette. Stab-einingsleiar syter for at lønskortet vert attestert. Attestert tyder og at leiar har kvalitetssikra meldinga. Attestert melding sender ein til løn og personal. Rådmannens stab: fastset løn og andre tillegg med basis i sentrale og lokale avtalar. Løn og personal: Lønsarbeidarane registrerer meldinga i Agresso økonomi og lønssystem og syter for utbetalingar over lønssystemet i tråd med meldingane og avtaleverk Skjema : Løn og personalkort Avdelinga: fyller ut dei kvite felta på lønskortet og skriv under / attesterer. Evt. tilviser på dei postar der ein har tilvisingsrett. 21

22 Rådmannens stab: fastset løn Løn og personal: fyller ut naudsynte opplysningar av lønsteknisk karakter og registrerer opplysningane frå kortet i Agresso Feltforklaring Felta: Personopplysningar: Meldinga gjeld: Kryss av om meldinga gjeld inn på fast løn, endring av fast løn eller stopp av fast løn. Verknad frå til: Skriv dato meldinga gjeld frå (første dag med løn) og dato meldinga gjeld til ( Siste dag med løn) Resnr: Ressursnummer er eit nummer som er unikt for kvar arbeidstakar startar på (5 ). Avdelinga vil normalt ha lister med oversyn over resnr og stillingsnummer på dei som allereie er på avdelinga. Nytilsette vil få tildelt ressursnummer frå løn og personal ved første registrering. Namn: Etternamn, førenamn og evt mellomnamn Fødselsnummer: 11 siffer. Førstegongsmelding på arbeidstakar må innehalde alle 11 siffer. Adresse: Postnr: Poststad: Bankkontonummer: Desse opplysningane må registrerast første gong på ny arbeidstakar. Ellers når det er endringar Tilsetjingsopplysningar: Kryss av om tilsetjinga meldinga gjeld er fast, vikar eller mellombels. Budsjettopplysningar: Konto: Den konto som løna skal belastast over budsjettet Ansvar: Det ansvar løna skal belastast over budsjettet Teneste: Den tenesta som løna skal rapporterast til KOSTRA Stillingsopplysningar: St.nr : Det stillingsnummeret som ressursen/tilsette har og stillinga som løna skal betalast ut frå. St.tittel: Tittel på stillinga ved din avdeling. For eksempel assistent Manger skule St. % : Kor stor del av 1/1 stilling har ressursen i denne stillinga. (Stillingsprosent og ikkje redusert 11 % for assistentar som følgjer skuleåret) Desse opplysningane må alltid oppgjevast. Arb.tid: Kryss av for 37,5 timar ( ved turnus som fyller vilkåra i HTA kap kryss av for 35,5 t/v) Klegodgjersle: Avtaleopplysningar: Dei stillingar som for tida har rett til dette etter lokale overeinskomstar er : PLOMS, Helse Reinhald, barnehage og Pl arbeid og opplæring. Dette er ordningar som vil reviderast Timar kv/natt: talet timar ein har rett på kveldstillegg etter HTA Timar lør/søn: talet timar ein har rett på Lørd-/søndagstillegg etter HTA Tal veker i turnus: Kor mange veker turnus går over. Eks 4,6 osb. B-trinn: tal B-trinn/plassering av B trinn i skulen Merknader: Felt for utfyllande opplysningar/ forklaringar. For eksempel assistent skule, red 11 % Melding til lønsmedarbeidar: Felt for å gje spesielle opplysningar til lønsmedarbeidarane Personalkonsulent/rådmannens stab skal fylle ut grå felt som har omsyn til lønsfastsetjing osb. Rådmannnen skal tilvise endringar som er ført på konto

23 Når løn og personalkortet er tilvist skal original sendast til løn og personal, medan avdeling og lønsmottakar skal haldast orientert ved å få ein kopi. 23

24 Eksempel på løn og personalkort Medlinga gjeld Inn på fastløn Endr fastløn Stopp fastløn Verknad frå Verknad til PERSONOPPLYSNINGAR Ressnr Søkenamn Tilsetjingsfor hold: Namn Ole Olsen Fast (dato) Fødselsnr Vikar X Adresse Bekkelia 5 Mellombels Postnr 5938 Ansvar 2190 Poststad Sæbøvågen Tabellnr Prosjekt Bankkontonr Tabelltype Teneste 2020 Kommune Utd.kode 1 Lonnkat Pensjon STILLINGSOPPLYSNINGAR Stillingsnr (Agresso internt) Stillingstittel Stillingskode Assistent Radøy ungdomsskule (Agresso internt) (Hovudtariffavtalen) Penstyp Ulfors Stillingsnemn. (Hovudtariffavtalen) Stillingspros. 25 % Arb tid: 37,5 t/v 35,5 t/v Klesgodjersle Lønnsramme Avtaleopplysningar B-tabell skule Alternativ Timar Kv/natt B-trinn: Lønnstrinn Ansiennitet Timar lø/sø Tal veker i turnus Anna: Merknader Vikar for Petrine Nilsen Stillinga føl skuleåret og skal reduserast 11% Stad / dato: Melding frå: Avdeling Attestert Tilvist Melding til lønsmedarbeidar: 24

25 Eksempel på samleliste Medlinga gjeld Inn på fastløn Endr. fastløn Ressnr Namn Stillingsn r Per Askeladd Pål Askeladd Espen Askeladd Endr fastløn PERSONOPPLYSNINGAR Stillings % Stopp fastløn Lønnstrinn Verknad frå (dato) Verknad til B-tr(skule) Till.løn(turn us) (dato) KONTERIN G Konto Ansvar Teneste 25

26 MELDERUTINE FOR FASTLØN I RADØY KOMMUNE Laga av: Løn og personal Revisjon: Utarbeidd dato: Dok. type: MELDERUTINE FASTLØN Rev. Dato: Erstattar: Godkjent av: RÅDMANN Tal på sider KAP 5 MELDERUTINE VARIABEL LØN 5.1 Variable lønsvedlegg Rutine Rutina omtalar retningsliner for å gje meldingar om variabel løn for tilsette i Radøy kommune. Rutina gjeld for alle tilsette som skal lønast hjå Radøy kommune etter kommunalt og statleg avtaleverk. Rutina omfattar framgangsmåte for: Utfylling timeliste Utfylling reiserekning Andre variable vedlegg for løn/ godtgjersler Ansvar Stab-/einingsleiar: Har ansvar for at alle variable vedlegg som gjeld løn og godtgjersle vert levert til løn og personal i tide for at lønsmedarbeidarar får desse registrert til utbetaling. (innan den 20. mnd før utlønning den 12.) Ansvar for at opplysningar om nytilsette som kun skal ha timeløn vert levert løn og personalkontor snarast. (Arbeidsavtale, ansiennitet, skattekort, bankkontonummer). Vedlagde skjemaer for Radøy Kommune skal nyttast Skjema Timelister: Desse er tilpassa Agresso. Formatet er no ståande. Feltet for ansattnr er skifta ut med Res.nr (ressursnummer) og det er påført eit nytt felt for St.nr. (stillingsnummer). Dette skal nyttast av avdeling som fører det på timelista ut frå kva stilling det skal lønast frå. Avdelinga passer på at alle aktuelle felt er utfylt, nedre del av timelista er for avdeling, den skal utfyllast, attesterast og tilvisast (timar, korrekt kontering innan tilvisingsretten) før fremste del (grøn) av timelista vert sendt til løn og personal. Avdelinga må syte for at den tilsette får 1 kopi (rosa) av ferdig tilvist liste, behalde 1 kopi (gul) på avdelinga. Reiserekninger: Skal vera korrekt utfylt i henhold til gjeldande regulativ/ lovverk, summerast og tilvisast. 26

27 Andre vedlegg løn/ godtgjersle: Syte for at skjema er fullstendige utfylt, attestert og tilvist. Alle skjema som skal til lønningskontor skal innehalde Res.nr og St.nr. Husk!! For at eit skjema skal vere tilvist, må kontering vere påført. Tilsett: Har ansvar for å fylle ut øvre del av timelista, og summere antall timar. Fylle ut reiserekning, leggje ved kvitteringar for faktiske utlegg. Andre lønsvedlegg/ godtgjersle / utlegg. Gje opp faktiske opplysningar, leggje ved kvitteringar. Alle skjema skal underskrivast av den tilsette. Det er ei god rutine om leiar syter for at lønnsmottakar får ein kopi av dei bilag som vert sendt løn og personal slik at lønnsmottakar kan kontrollere lønsutbetaling mot bilaga Feltforklaring Felta på Timelista Den tilsette fører på Namn : Førenamn, mellomnamn, etternamn Res.nr: 5. Arb.stad : Avdelings namn Stilling : Benevnelse (Eks. hjelpepleiar) ST.% : Tilsetjings % Lønsramme : Står på lønslipp (Eks. ALT 1) Årsløn: Eks (på lønslipp 2390) Nytilsette vil få tildelt ressursnummer frå løn og personal ved første registrering. Dato : Fyll inn dato for utført arbeid Arbeidstid : Fyll inn tidsrom/ kva type vakter dette er/ antall timar. Meirarbeid/ Overtid : Oppgje tidsrom for meirarbeid/ antall timar/ Utløyser dette evt. overtid? Skal noko avspaserast Tillegg : Fyll inn evt. kva type tillegg arbeidet utløyser. Sum timar : Summer kvar kolonne. Sjå ellers retningsliner for utfylling på baksida av timelista. Husk! Timar som høyrer inn under fastløn skal ikkje summerast på timelista. Skriv under. Avdeling fører på: Kontrollerer at opplysningar utfylt av arbeidstakar stemmer. Fyller inn antall timar i rett kolonne på nederste del av timelista. St.nr: : Før på aktuelt stillingsnummer. Antall 37.5 t/v : Arbeidsplan etter 37,5 time veke. Antall 35.5 t/v : Arbeidsplan etter 35.5 time veke. Beløp : Vert brukt til evt. tilvisingar i heil sum. Konto : Konto som skal belastast i rekneskap (Innan tilvisingsretten). Ein del kontoar er låst. Dei skal ikkje endrast på. Ansvar : Avdelinga sitt ansvar (eks Velferdsenter) Prosjekt : Evt. prosjektnummer. (Avtalt i samråd med økonomikontor). Teneste : Kva teneste skal løna rapporterast til i Kostra. Merknader : 27

28 Feltet for lønsart skal nyttast av lønskontoret til punching. Den bestemmer mellom anna korleis løna skal innrapporterast til skattedirektoratet, satsar på den enkelte ansatt utifrå årsløn osv. Skriv under attestasjon og tilvising Felta på Reiserekning Personopplysningar: Bakgrunn for reisa: Tidsrom/ overnatting: Utlegg/ Godtgjersle: Bilag: Alle kvite felt skal fyllast ut av tillsett. Still.nr skal fyllast ut av avdeling. Skal fyllast ut av tilsett. Skal fyllast ut av tilsett. Det er viktig at både dato og klokkeslett vert påført reiserekninga fordi godtgjersla vert rekna ut frå antall timar reisa har vart. Kvite felt under rubrikkane Tal og Sum skal fyllast ut av tilsett. Ansvar og Teneste skal fyllast ut av avdeling. Kopi av kursinvitasjon, oppdrag osb. må leggjast ved. Bilag på utlegg osb må leggjast med. Dersom faktura for reise og / eller opphold vert betalt av arbeidsgjevar, skal avdelinga kontrollere reiserekninga Opp mot kva kostnader som arbeidsgjevar allereie har dekka gjennom Fakturaen. ( Sjå personalhandboka kapittel note 27 ) Retningsliner for satser og godtgjersler for inn og utanlandsreiser er regulert i Sentral Godkjend Særavtale (SGS 1001). Denne er for tida i praksis lik statens satser og er regulert i HTA. Sjå personalhandboka for satser og omfang. Reiserekninga skal underskrivast av tilsett, attesterast og tilvisast av avdeling Om tilvising Ingen kan tilvise utbetalingar til seg sjølv personleg. Rådmannen tilviser utbetalingar til den einskilde stabs- og einingsliear. Ordførar tilviser utbetalingar til rådmannen personleg. Rådmannen tilviser utbetalingar til ordførar personleg. 28

29 RUTINAR FOR FRÅVÆRSREGISTRERING I RADØY KOMMUNE Laga av: Løn og personal Revisjon: Utarbeidd dato: 28. januar 2004 Dok. type: RUTINE Rev. Dato: Erstattar: Rutine utarbeidd Godkjent av: Tal på sider Kap. 6 Sjukefråvær, ulukker og attføring SJUKEMELDING For å kunne nytta sjukemelding, må arbeidstakar ha tiltrådt. Sjukemelding del 1B og 1D skal leverast leiar så snart som mogleg. Leiar må sjå til at sjukemelding del 1D er underskriven. Sendast så snart som mogleg til løns- og personalkontoret. EIGENMELDING For å kunne nytta eigenmelding ved eigen sjukdom, må arbeidstakaren ha vore tilsett i 2 månader. Arbeidstakar som har rett til sjukepengar ved barns sjukdom, kan nytta eigenmelding når arbeidstilhøvet har vart i 4 veker. Leiar fyller ut øverste del etter opplysninger frå den tilsette. Melding skal gjevast i løpet av første arbeidsdag. Når den tilsette er attende på jobb, må han/ho fylle ut alle felt i del 2. (Det som gjeld barn, skal sjølvsagt berre fyllast ut dersom ein har vore heime med sjukt barn). Sendast så snart som mogleg til løns- og personalkontoret. PERMISJONAR Skjema for permisjon / svangerskapspermisjon skal fylles ut i god tid før permisjon starter. Hugs å fylle ut dersom permisjon fører til trekk i løn. Sendast så snart som mogleg til løns- og personalkontoret. FRÅVÆRSSKJEMA Vert fyllt ut, og sendt løns- og personalkontoret 1 gong pr. mnd. 29

30 6.1 Fråværsregistrering i Radøy kommune 6. 1 Rutine Rutina omtalar retningsliner for registrering av fråvær på arbeidsplassen og i kommune som ein heile. Rutina omfattar registrering av alt fråvær: sjukefråvær som eigenmelding, sjukmelding og sjukt born, ferie og permisjonar. Svangerskapspermisjonar, omsorgs -permisjonar, og utdanningspermisjonar m.a.o. permisjonar av lengde meir enn 1 månad vert ikkje å registrere her. Desse vil bli registrert frå søknadsskjema under behandling av søknaden. Ved behandlinga av søknad/melding om permisjon skal det takast kopi til fråværsregistrering. 6.2 Heimel Vedtak i Arbeidsmiljøutvalet 5/95 og krav til fråværsstatistikk frå KS, og Folketrygdlova 18-2 ledd 6.3. Definisjonar/Formål/Ansvar Definisjonar/Kva og kven skal registrerast Fråvær skal registrerast når arbeidstakaren er borte frå arbeidsstaden i meir enn halve arbeidsøkta. Mindre enn ein halv økt vert ikkje registrert. Det skal førast fråvær for alle som har opparbeidd rett til løn under sjukdom, med unntak av personar på mellombels avtale som, f.eks. ferie-, helgevikarar osb. Når ein arbeidstakar har nådd maksdato, dvs. sjukmeld i 52 veker og ikkje lenger har rett på sjukepengar frå arbeidsgjevar, skal han takast heilt ut av statistikken. Fråvær skal då ikkje registrerast Formål Rutina skal skaffa oversikt over sjukefråværet på arbeidsplassane. Mellom anna for å gje arbeidstakar rett løn. Refusjon frå trygdekontoret vert danna med grunnlag i dei opplysningane avdelingane gjev i fråværsregistreinga. Fråværsregistreringa skaffar data som kan gje signal om behov for tiltak retta mot arbeidsplassane. Vidare skal registreringa gje data til fråværstatistikkar som kommunen er pålagt av KS og folketrygdlova å føra Ansvar Leiar (og den som leiar evt delegerer registreringa til) har ansvaret for at fråvær vert registrert og at dokumentasjon vert samla inn og levert til løn og personal. Løn og personal registrerer fråværet i Agresso og krev refusjon frå trygdekontoret for det fråværet som gjev rett til refusjon frå trygdekontora i rett tid Skjema og vedlegg 6D: Skjema «Fråværsregistrering» 6E: Skjema «Eigenmeldingsskjema» 6F: Brev «Varsel ved bruk av 24 eigenmelding innan 12 mnd.» 6.5 Registrering og gjennomføring Arbeidstakar leverer dokumentasjon til stabs-/einingsleiar. Leiar syter for at skjema 6D «Fråværsregistrering» vert fylt ut og dokumentasjon vert samla inn. Skjema fyllest ut for kvar månad og sendast løn og personal innan 10. i påfølgjande månad. Sjukmeldingar, eigenmeldingar og anna dokumentasjon som fører til trekk / endring i løn må sendast løn og personal fortløpande. kopi av permisjonssøknader og annan nødvendig dokumentasjon som ikkje fører til endring i løn kan sendast med skjema til løn og personal. Leiar kan delegere føringa av skjema og gjennomføringa til den det høver best for i organisasjonen. 6.6 Føring av skjema. 1. Fyll inn Avdeling og månad øvst på skjema. 30

31 2. Fyll inn ressnr lønsnr, fødselsdato og namn på arbeidstakaren. 3. Skriv fråværskode basert på årsaka til fråværet. Dei mest vanlege kodane står på framsida av skjema. Fleire kodar står på baksida av skjema. 4. Skriv inn frå og med og til og med dato for fråværet. 5. Kryss av på 100 % om arb.takar er heilt sjukemeldt. Skriv sjukmeldingsprosent dersom arbeidstakar er delvis sjukmeldt 6. Skjema skal førast månadsvis. 7. Ta kopi av skjema etter distribusjonsliste nede på skjema. Original går til løn og personalkontor vedlagt dokumentasjon. Kopi til stabs-einingsleiar og arkiv på avdelinga Løn og personal registrerer skjema i Agresso lønssystem Løn og personal har ansvaret for at refusjonskrav vert send til Trygdekontoret i rett tid. Ved bruk av 24. eigenmelding innan 12 mnd eller ved tap av rett til eigenmeldingar gjev løn og personal melding til arbeidstakar om dette på skjema 6F. 6.6 Plikter arbeidstakar/arbeidsgjevar Arbeidstakar har ansvar for å melda frå om fråvær p.g.a. sjukdom snarast og seinast innan arbeidstida er slutt.første fråværsdag. Arbeidstakar har og ansvaret for å levere dokumentasjon til næraste føresette snarast råd, og ved eigenmelding på eigenmeldingsskjema når arbeidet vert teke opp att. Rett til sjukelønn føreset at ein gjev melding til arbeidsplassen første dag. Dersom dette ikkje vert gjort har arbeidsgjevar rett til å trekkje i løn. Næraste overordna. Fylle ut del 1 på eigenmeldingsskjema når arbeidstakar ringer og gjev melding om fråvær.for utan ansvar for at fråværsregistreringa er gjort har leiarar ansvaret for å følgje opp sjukmelde arbeidstakarar. Dette er nærare omtala i HMT- rutine Kap 6: Sjukefråvær, ulukker og attføring. 6.7 Oppfølging av fråværstatistikkar Arbeidsgjevar vil halda auge med utvikling i fråværstatistikkar i kommunen for å sjå om det er stader der det trengst å setja inn særskilde tiltak. Fråværsstatistikkar skal vere anonymisert. Arbeidsmiljøutvalet vil være eit organ der slik utvikling vil være naturleg å drøfte. 6.8 Rapportering Fråværstatistikkar som gjeld 4. kvartal + 3 første kvartal i året etter på skal årleg sendast til KS. 6.9 Praktiske tips Ein råder alle til å registrere fråværet kontinuerleg. Det er lettare å skaffa nødvendig dokumentasjon når tilfellet nyleg har oppstått eller når dette må gjerast i ettertid. Viser også til praktiske tips i rutine HMT-rutine Kap 6: Sjukefråvær, ulukker og attføring. 31

32 RADØY KOMMUNE Varsel ved bruk av 24. eigenmeldingsdagar Skjema 6 F Namn: Varsel ved bruk av 24. eigen melding innan 12 mnd. Du har ved bruk av eigenmelding den, brukt 24 eigenmeldingsdagar i løpet av 12 (dato) mnd. Etter Folketrygdloven 8-27 har arbeidsgjevar rett til å avgjere at arbeidstakar misser retten til bruk av eigenmelding når ein har fire fråvær med eigenmelding innan 12 månader. Du har rett til å få uttale deg innan Radøy kommune fattar vedtak om at du misser retten til å nytta eigenmelding for 6 månader. Denne uttalen i saka må sendast til personalkonsulent innan 14 dagar etter at du har motteke dette brevet. Dersom det ikkje kjem nye moment i saka misser du retten til å nytte eigenmelding i 6 månader frå d.d. Manger, (dato) Med helsing (signatur) Kopi: Avdeling Løn og personal 32

33 RUTINAR FOR FERIEAVVIKLING I RADØY KOMMUNE Laga av: Løn og personal Revisjon: Utarbeidd dato: 28. januar 2004 Dok. type: RUTINE Rev. Dato: Erstattar: Godkjent av: Tal på sider Kap. 7 Ferie avvikling - registrering - regelverk Ansvar Stabs- /einingsleiar har ansvar for at all avvikling av ferie er godkjend av arbeidsgjevar før ein avviklar ferien, og at all avvikling vert registrert i fråværsskjema. Stabs- /einingsleiar har ansvaret for at ferieavviklinga vert gjennomført slik at drifta ved eininga vert teken i vare på ein forsvarleg måte. Samstundes slik at retningslinene i ferielova vert etterlevd. Registrering Stabs- / einingsleiar må ha kontroll over rekneskapet med ferie for alle sine medarbeidarar. HUSKELISTE FERIE AVVIKLING LØN JUNI Husk!! Arbeidstakar opptener Berre feriepengar Aldri feriefritid Virkedagar = Alle svarte dagar på kalenderen Lister over oppsett hovudferie skal leverast til løn og personal innan 20. mai Denne kan gjerne vere påført avvikla ferie inneverande år. (Vinterferie). Overført ferie frå førre ferieår må merkast med årstal. Merknad om det er nokon som ikkje skal avvikle full ferie dette år må også stå på lista (Sjå eige avsnitt). Ferie er utan løn ( trekk av ferie / utbetaling av feriepengar i juniløn) I ferievekene skal det ikkje utbetalast løn, me får feriepengar opptjent året før. I følgje lov og avtaleverk vert det i juniløn utbetalt opptjente feriepengar, og all ferie inneverande år vert inntrekt med 30 /26. (25 dg lovfesta + 5 dg avtalefesta ferie). Dermed får me uavhengig av kor tid i året me avviklar ferie utbetalt løna som vart trekt i juni. 60 års veka vert og utbetalt og inntrekt i juni mnd. Personar utan opptente feriepengar Personer tilsett i året, utan feriepengar opptent året før til utbetaling, vil få inntrekk 4 veker i juni, samt 1 veke i juliløn, viss dei skal avvikle full ferie, og får difor ingen løn utbetalt i juni mnd. Dersom desse ikkje skal avvikle full ferie i ferieåret må avdelinga avklare i god tid kor mykje ferie dei vil avvikle, og gje melding, eller før det på ferielista. 33

JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT

JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT Vedteke i k-sak 24/05 den 14.6.05 Ref: ARH 04/01451-004 Løpenr: 002499/05 Arkivnr: 410 JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT I N N H A L D 1. OMFANG...1 1.1. Definisjon... 1 1.2. Tilhøve til lov, tariffavtale

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

Samnanger kommune. Prøvetidsreglement. (reglement og rutinar for prøvetid) Vedteke av administrasjonsutvalet

Samnanger kommune. Prøvetidsreglement. (reglement og rutinar for prøvetid) Vedteke av administrasjonsutvalet Samnanger kommune Prøvetidsreglement (reglement og rutinar for prøvetid) Vedteke av administrasjonsutvalet 30.11.2017 Sist ajourført 28.12.2017 Innhald 1 Føremålet med prøvetidsreglement... 3 2 Heimel...

Detaljer

Arbeidsreglement. Tilsetjing. Arbeidsavtale. Legeattest

Arbeidsreglement. Tilsetjing. Arbeidsavtale. Legeattest Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 12/4098-2 112797/12 12.12.2012 Arbeidsreglement Vedteke i K.sak 95/48. Revidert av rådmannen 18.03.05. Oppdatert 01.07.10. Handsama i administrasjonsutvalet den 21.12.2012,

Detaljer

SOGNDAL KOMMUNE. Tilsetjingsreglement. Revidert i administrasjonsutvalet den 21.12.12, skal 2/12

SOGNDAL KOMMUNE. Tilsetjingsreglement. Revidert i administrasjonsutvalet den 21.12.12, skal 2/12 SOGNDAL KOMMUNE Tilsetjingsreglement Revidert i administrasjonsutvalet den 21.12.12, skal 2/12 Innhaldsoversyn 1. Omfang... 3 2. Tilsetjingsmynde... 3 3. Før utlysing... 3 4. Utlysing... 3 5. Kvalifikasjonar

Detaljer

Arbeidsreglement Sund kommune

Arbeidsreglement Sund kommune Dok.dato: 25.01.2013 Vår Ref: 2012001529-3 Arkiv: N- Arbeidsreglement Sund kommune Vedtatt i Administrasjonsutvalet i Sund kommune 23.01.2013 Side 1 av 7 Innhald: 1. Omfang 2. Tilsetjing 3. Tilsetjingsbrev/arbeidsavtale

Detaljer

NAMN Side / av Vedlegg. 1-5 Deltid - HTA Rett til fast tilsetting AML Rett til stilling for deltidstilsette faktisk arbeidtid AML 14-4

NAMN Side / av Vedlegg. 1-5 Deltid - HTA Rett til fast tilsetting AML Rett til stilling for deltidstilsette faktisk arbeidtid AML 14-4 NAMN Side / av Vedlegg Reglement - rett til auke i stilling eller rett til fast tilsetjing etter 1-5 Deltid - HTA 2.3.1 Rett til fast tilsetting AML- 14-9 Rett til stilling for deltidstilsette faktisk

Detaljer

TURNE MED I SOGN OG FJORDANE

TURNE MED I SOGN OG FJORDANE TURNE MED I SOGN OG FJORDANE Hei! Starten på turneen nærmar seg, og vi er glade for at du/de er ein del av tilbodet i Den kulturelle skulesekken i Sogn og Fjordane. Vedlagt finn du/de: Kontrakt for oppdrag/engasjement

Detaljer

Tema: Prosedyre for oppfylging av sjukefråvær. 1. 10.02.2011

Tema: Prosedyre for oppfylging av sjukefråvær. 1. 10.02.2011 Kristin Stray Jacobsen 1. FORMÅL Prosedyren skal sikre: - at den einskilte leiar følgjer opp sitt ansvar for eigenmelde/sjukmelde arbeidstakarar og arbeidstakarar under rehabilitering/attføring. - at arbeidstakarar

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: ADMINISTRASJONSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 03.03.2010 Tid: 09:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter

Detaljer

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE.

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. 1. GENERELT 1.1 Føremål Møre og Romsdal fylke har som mål å yte god service og vere tilgjengeleg for innbyggarane i fylke og for

Detaljer

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT MASFJORDEN KOMMUNE Sosialtenesta Nav Masfjorden Postboks 14, 5987 Hosteland Tlf 815 81 000/47452171 Unnateke for offentleg innsyn Jf. Offlentleglova 13 SØKNAD OM STØTTEKONTAKT Eg vil ha søknaden handsama

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0013/03 03/00171 POLITISK KVARTER PERSONAL-OG LØNSUTVALET 04.06.2003

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0013/03 03/00171 POLITISK KVARTER PERSONAL-OG LØNSUTVALET 04.06.2003 OS KOMMUNE Os kommune MØTEINNKALLING Utval: PERSONAL- OG LØNSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.2003 Tid: 17.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0013/03 03/00171 POLITISK KVARTER

Detaljer

Tvisteløysingsnemnda etter arbeidsmiljølova

Tvisteløysingsnemnda etter arbeidsmiljølova Tvisteløysingsnemnda etter arbeidsmiljølova Vedtaksdato: 27.01.2016 Ref. nr.: 15/43233 Saksbehandlar: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 07/16 I TVISTELØYSINGSNEMNDA Tvisteløysingsnemnda heldt møte torsdag 21.

Detaljer

INFORMASJON TIL STØTTEKONTAKT/AVLASTAR.

INFORMASJON TIL STØTTEKONTAKT/AVLASTAR. INFORMASJON TIL STØTTEKONTAKT/AVLASTAR. Kva er ein støttekontakt/avlastar? Støttekontakten er ein person som gjev andre støtte og oppfølging på fritida. Tenesta skal vere tilpassa den enkelte, og målsettinga

Detaljer

RETNINGSLINER FOR BRUK AV PRØVETID

RETNINGSLINER FOR BRUK AV PRØVETID Dok.dato: 06.03.2014 Vår Ref: 2013001950-2 Arkiv: N-047 RETNINGSLINER FOR BRUK AV PRØVETID SUND KOMMUNE Vedteke av kommunestyret sak 087/13 av 12.11.2013. Side 1 av 6 1. Retningslinjene sitt virkeområde

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR KVITESEID KOMMUNE Godkjent av administrasjonsutvalet i sak 2/12

ARBEIDSREGLEMENT FOR KVITESEID KOMMUNE Godkjent av administrasjonsutvalet i sak 2/12 ARBEIDSREGLEMENT FOR KVITESEID KOMMUNE Godkjent av administrasjonsutvalet i sak 2/12 Sjå òg arbeidstidsbestemmingane i arbeidsmiljølova og hovudtavtala. For pedagogisk personale sjå arbeidstidsavtala.

Detaljer

Melding om sjukefråvær Den tilsette skal gje melding om sjukefråvær til arbeidsgjevar så tidleg som mogleg.

Melding om sjukefråvær Den tilsette skal gje melding om sjukefråvær til arbeidsgjevar så tidleg som mogleg. Interkontrollhandbok Side: 1 av 5 1. FORMÅL Føremålet med dette kapitlet er å kvalitetssikra oppfølginga av tilsette som vert sjukmelde. Kapitlet gjev derfor oversikt over kva rutinar som skal følgjast

Detaljer

Personalportalen. Brukarmanual for medarbeidarar i Hordaland fylkeskommune. Til innhaldsregister

Personalportalen. Brukarmanual for medarbeidarar i Hordaland fylkeskommune. Til innhaldsregister Personalportalen Brukarmanual for medarbeidarar i Hordaland fylkeskommune Brukarmanual for medarbeidarar i Hordaland fylkeskommune personalportalen Oppbygging av brukarmanualen Denne brukarmanualen omhandlar

Detaljer

SAK OG REGISTRERINGSREGLAR FOR PERSONAL

SAK OG REGISTRERINGSREGLAR FOR PERSONAL SAK OG REGISTRERINGSREGLAR FOR PERSONAL Dok. ref. Dato: 12/1-14/K1-069//BYO 30.12.2012 Personalsaker Personalsak ei sak som omhandlar høva mellom arbeidstakar og arbeidsgjevar, og som har betyding for

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Tilsette repr Tilsette repr Namn

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE Vedteke i kommunestyre 20.06.2013 1 Drift: Lærdal kommune er eigar av barnehagane og har ansvaret for vedlikehald og drift. Barnehagane skal drivast

Detaljer

MELAND KOMMUNE ARBEIDSREGELMENT

MELAND KOMMUNE ARBEIDSREGELMENT MELAND KOMMUNE ARBEIDSREGELMENT Vedteke i Administrasjonsutvalet sak 023/13 16.10.2013 Reglementet er gjeldande frå 16.10.2013 MELAND KOMMUNE N-041.1 13/1284 13/13247 03.10.13 1. Omfang. Dette reglementet

Detaljer

AVTALE MELLOM SPELEREGLAR FOR PROSESS FOR DRIFTSTILPASSING

AVTALE MELLOM SPELEREGLAR FOR PROSESS FOR DRIFTSTILPASSING DRIFTSTILPASSINGI ØYGARDEN PROSESSAR VEDK ENDRINGAR I AREIDSTILHØVE Dok.ref. 13/430-2/K1-031//JOM Dato: 06.05.2013 SKISSE TIL: AVTALE MELLOM ØYGARDEN KOMMUNE OG ARBEIDSTAKARORGANISASJONANE: SPELEREGLAR

Detaljer

Møteinnkalling SAKLISTE SKODJE KOMMUNE. Utval: ADMINISTRASJONUTVALET Møtestad: Rådhuset - formannskapssalen Møtedato:

Møteinnkalling SAKLISTE SKODJE KOMMUNE. Utval: ADMINISTRASJONUTVALET Møtestad: Rådhuset - formannskapssalen Møtedato: SKODJE KOMMUNE Møteinnkalling Utval: ADMINISTRASJONUTVALET Møtestad: Rådhuset - formannskapssalen Møtedato: 18.03.2014 Tid: 16:00 Eventuelt forfall kan meldast til telefon 70 24 40 00. Varamedlemmar møter

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke i kommunestyret 19 juni 2014 FORORD Hovudoppdraget for alle som arbeider i Masfjorden kommune er å yte kommunale tenester av beste kvalitet. Den einskilde sin

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke av kommunestyret 19. juni 2014 Postadr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Organisasjonsnr.: 5981 MASFJORDNES 56 16 62 00 56 16 62 01 3201 48 54958 945627913 E-post:post@masfjorden.kommune.no

Detaljer

Bruk av reiserekning i Agresso

Bruk av reiserekning i Agresso Bruk av reiserekning i Agresso Generell saksgang: 1. Reiserekning på web skal fyllast ut av den tilsette. 2. Når reiseregning er ferdig utfylt, skal den tilsette skrive ut reisebilag og stifte kvitteringar

Detaljer

GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE

GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE Balestrand kommune GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE Reglement for godtgjersle til folkevalde i Balestrand kommune Revidert og godkjent i Balestrand kommunestyre xxxxxx (sak xx/xxx) Gjeld frå kommunestyerperioden

Detaljer

Generelt om lønnslippen

Generelt om lønnslippen Generelt om lønnslippen Namn og adresse på firma Namn og adresse på lønnsmottakar Opplysningar om utbetaling, periode og arbeidsgivar. Opplysningar om arbeidstakar i organisasjonen. Avdeling der arbeidstakar

Detaljer

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune 1 Bedriftspedagogisk Senter A.S bps@bps.as Medarbeidarsamtalar i Radøy kommune - slik gjer vi det Leiar har ansvar for å gjennomføra samtalane sine slik det

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

Arbeidsreglement Vedteke i kommunestyret 23.6.2011, sak K 11/65

Arbeidsreglement Vedteke i kommunestyret 23.6.2011, sak K 11/65 Arbeidsreglement Vedteke i kommunestyret 23.6.2011, sak K 11/65 INNHALD: 1 DEFINISJON... 3 2 OMFANG... 3 3 TILSETTING... 3 4 ARBEIDSAVTALE... 3 5 LEGEATTEST/ POLITIATTEST... 3 6 OPPLÆRING AV NYTILSETTE...

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

TYSNES KOMMUNE RUTINE FOR OPPFØLGING AV SJUKEMELDE ARBEIDSTAKARAR

TYSNES KOMMUNE RUTINE FOR OPPFØLGING AV SJUKEMELDE ARBEIDSTAKARAR TYSNES KOMMUNE RUTINE FOR OPPFØLGING AV SJUKEMELDE ARBEIDSTAKARAR Vedteke i arbeidsmiljøutvalet 23.11.2015 Saksnr. Dok.nr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref. 15/733-8 7952/15 044 FSK/PER/LIER Innhaldsliste

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/08 07/2859 OMSTILLING - OPPRETTING AV STILLINGSBANK

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/08 07/2859 OMSTILLING - OPPRETTING AV STILLINGSBANK OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEINNKALLING Utval: PERSONALUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 02.04.2040 Tid: Kl. 18.00 i formannskapssalen SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/08 07/2859

Detaljer

Rutinar for intern varsling i Hordaland fylkeskommune

Rutinar for intern varsling i Hordaland fylkeskommune Rutinar for intern varsling i Hordaland fylkeskommune I. INNLEIING Formål I Hordaland fylkeskommune er det ønskjeleg at tilsette seier frå dersom dei får kjennskap til kritikkverdige forhold i fylkeskommunen.

Detaljer

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009 1 Føremål med reglane, kven reglane gjeld for Heradet har som overordna mål, innan gitte økonomiske rammer, å leggja tilhøva til rette for god kompetanseutvikling i heile heradsorganisasjonen, slik at

Detaljer

Prosedyre for handsaming og rangering av overtalige - pedagogisk personale ved dei vidaregåande skulane

Prosedyre for handsaming og rangering av overtalige - pedagogisk personale ved dei vidaregåande skulane Prosedyre for handsaming og rangering av overtalige - pedagogisk personale ved dei vidaregåande skulane Avgjerdsorgan Vedteken av hovudsamarbeidsutvalet i møte Formål Formålet med prosedyren er å definere

Detaljer

NORDDAL KOMMUNE. Reglement for godtgjering til folkevalde

NORDDAL KOMMUNE. Reglement for godtgjering til folkevalde NORDDAL KOMMUNE Reglement for godtgjering til folkevalde Vedteke: Ksak 80/13 Gjeld frå: 01.12.2013 INNHALD: 1.0 Kven reglementet gjeld for... side 2 2.0 Formål... side 2 3.0 Møte... side 2 4.0 Godtgjering...

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJERSLE FOR KOMMUNALE FOLKEVALDE I HAREID KOMMUNE

REGLEMENT FOR GODTGJERSLE FOR KOMMUNALE FOLKEVALDE I HAREID KOMMUNE REGLEMENT FOR GODTGJERSLE FOR KOMMUNALE FOLKEVALDE I HAREID KOMMUNE 1. KVEN REGLEMENTET GJELD FOR Reglementet gjeld for kommunale folkevalde i Hareid kommune. Som folkevald vert rekna medlemer av kommunestyret,

Detaljer

BEST. NR. 456-NYN. Ungdom i arbeid

BEST. NR. 456-NYN. Ungdom i arbeid BEST. NR. 456-NYN Ungdom i arbeid Utgitt første gong i 1985 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim September 2002 Brosjyren er revidert og har fått ny lay-out. Mars 2008 Brosjyren

Detaljer

Overeinskomst HELSE FØRDE HF NORSK SYKEPLEIERFORBUND. Del B : /7. (rvm '/ Affa-

Overeinskomst HELSE FØRDE HF NORSK SYKEPLEIERFORBUND. Del B : /7. (rvm '/ Affa- 1 Overeinskomst Del B Overeinskomst - del B av 2014-2016 Protokolldato: 27.06.14. Utløp: 30. april 2016 HELSE FØRDE HF på den eine sida og NORSK SYKEPLEIERFORBUND på den andre side gjeldande for perioden;

Detaljer

Retningsline for samordna opptak i barnehagar i Stord kommune

Retningsline for samordna opptak i barnehagar i Stord kommune Foto: Naustvågen barnehage Retningsline for samordna opptak i i Stord kommune 1 INNLEIING Alle godkjende i kommunen skal samarbeida om opptak av barn i barnehage, jamfør Lov om 12. Kommunen skal leggja

Detaljer

Rutine for varsling FORORD. Vedteke i kommunestyret den 11.12.2008

Rutine for varsling FORORD. Vedteke i kommunestyret den 11.12.2008 Rutine for varsling FORORD Vedteke i kommunestyret den 11.12.2008 Rutinar for varsling skal vere ein beredskap når lovstridige, uetiske eller uforsvarlege forhold vert oppdaga og må stoppast. Masfjorden

Detaljer

Retningsliner for personaldokumentasjon Dokumenttype:

Retningsliner for personaldokumentasjon Dokumenttype: Innhald 1. Inneliing s. 2 1.2 Virkeområde 1.3 Definisjonar 2 Organisering av personaldokumentasjon 2.1 Oppbevaring av personalmapper 2.2 Tilhøvet mellom saksarkiv og personalarkiv 2.3 Tilhøvet mellom personalarkiv

Detaljer

Rutine for varsling av kritikkverdige forhold i Seljord kommune.

Rutine for varsling av kritikkverdige forhold i Seljord kommune. Rutine for varsling av kritikkverdige forhold i Seljord kommune. INTERN VARSLINGSRUTINE Bakgrunn Frå 1. januar 2007 blei det innført nye regler for varsling av kritikkverdige forhold, jf arbeidsmiljøloven

Detaljer

Lønn ved tilsetting. Eit hefte om søkar sin situasjon når lønn skal avtalast.

Lønn ved tilsetting. Eit hefte om søkar sin situasjon når lønn skal avtalast. Lønn ved tilsetting Eit hefte om søkar sin situasjon når lønn skal avtalast. Innhaldsliste LØNN VED TILSETTING 3 Generelt om lønn ved tilsetting 3 For søkarar Lønnskrav ved tilsetting 3 Kva seiar tariffavtalen?

Detaljer

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE. Lærdal kommune er eigar av barnehagane og har ansvaret for vedlikehald og drift.

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE. Lærdal kommune er eigar av barnehagane og har ansvaret for vedlikehald og drift. Lærdal kommune VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE Vedteke i kommunestyre 10.03.2016, gjeldande frå 01.05.2016 1 Drift: Lærdal kommune er eigar av barnehagane og har ansvaret for vedlikehald

Detaljer

Møteinnkalling for Administrasjonsutval

Møteinnkalling for Administrasjonsutval 3692 Sauland Møteinnkalling for Administrasjonsutval Møtedato: 26.08.2011 Møtestad: Kommunehuset,Formannskapssalen Møtetid: Kl. 08:00 Merk Tida! Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den

Detaljer

A R B E I D S REGLEMENT

A R B E I D S REGLEMENT Austevoll kommune A R B E I D S REGLEMENT Vedteke av Austevoll kommunestyre den 11.02.88, sak 0018/88. Revidert den 24.04.90, sak 0038/90 Revidert av Administrasjonsutval K den 15.01.98, sak 0004/98 Administrativt

Detaljer

Tilsetjings- reglement

Tilsetjings- reglement Tilsetjings- reglement for Møre og Romsdal fylkeskommune Vedteke av fylkestinget 30. mai 1989 Revidert av fylkestinget 12. desember 1995, sak T-83/95 Revidert i sak T-81/99 (helse- og sosialplan) Revidert

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Etiske retningslinjer. for. folkevalde og tilsette. i Voss kommune

Etiske retningslinjer. for. folkevalde og tilsette. i Voss kommune Etiske retningslinjer for folkevalde og tilsette i Voss kommune Side 1 av 5 Etiske retningslinjer for folkevalde og tilsette i Voss kommune Versjon : 1.0 godkjend i Kommunestyret 23.06.2005 Dato : 25.

Detaljer

SAK OG REGISTRERINGSREGLAR FOR PERSONAL

SAK OG REGISTRERINGSREGLAR FOR PERSONAL SAK OG REGISTRERINGSREGLAR FOR PERSONAL Dok. ref. Dato: 12/1-14/K1-069//BYO 27.01.2014 Personalsaker Personalsak ei sak som omhandlar høva mellom arbeidstakar og arbeidsgjevar, og som har betyding for

Detaljer

REGLEMENT FOR FOLKEVALDE SINE ARBEIDSVILKÅR

REGLEMENT FOR FOLKEVALDE SINE ARBEIDSVILKÅR SUND KOMMUNE Dok.dato: 03.06.2013 Vår Ref: 2011002433-3 Arkiv: N-028 REGLEMENT FOR FOLKEVALDE SINE ARBEIDSVILKÅR Vedteke av kommunestyret 07. nov. 2006 sak K-104/06 gjeldande frå 01.01.2007 Oppdatert etter

Detaljer

Arbeids- og leiaravtale for leiar av. xxxxxxx

Arbeids- og leiaravtale for leiar av. xxxxxxx Arbeids- og leiaravtale for leiar av xxxxxxx Ajourført 1. FORMELL DEL. 1.0 Generelt. Denne arbeidsavtale er inngått med heimel i lov og avtaleverk gjeldande for kommunal sektor. Avtalen tek sikte på å

Detaljer

Permisjonsreglement: Vedteke av kommunestyret i k-sak 30/11 den 21.6.2011. Saknr. Arkivkode Dato AHE 11/298-13 460 22.07.2011

Permisjonsreglement: Vedteke av kommunestyret i k-sak 30/11 den 21.6.2011. Saknr. Arkivkode Dato AHE 11/298-13 460 22.07.2011 JØLSTER KOMMUNE Tenestekontoret Notat Permisjonsreglement Permisjonsreglement: Vedteke av kommunestyret i k-sak 30/11 den 21.6.2011 Saknr. Arkivkode Dato AHE 11/298-13 460 22.07.2011 1. Generelt Gjeldande

Detaljer

18. RETNINGSLINJER FOR AKAN

18. RETNINGSLINJER FOR AKAN Interkontrollhandbok Side: 1 av 10 18. RETNINGSLINJER FOR AKAN For å få klare reglar på området rusmiddelbruk og arbeid har arbeidsmiljøutvalet (AMU) i Samnanger kommune 24.04.01 vedteke ein AKAN-avtale

Detaljer

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 INTERNT NOTAT MASFJORDEN KOMMUNE «SSE_NAVN» Til: Kommunestyret Frå: Alf Strand Dok. ref. Dato: 10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 Vedtekter for barnehagane i Masfjorden Vedlagt følgjer reviderte vedtekter

Detaljer

KVINNHERAD KOMMUNE BARNEHAGETILBODET. Retningslinjer og informasjon

KVINNHERAD KOMMUNE BARNEHAGETILBODET. Retningslinjer og informasjon KVINNHERAD KOMMUNE BARNEHAGETILBODET Retningslinjer og informasjon Retningslinjer og informasjon om barnehagetilbodet TILBODET I BARNEHAGANE Barnehagane skal i samarbeid og forståing med heimen ivareta

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Administrasjonsutvalet

Utval Møtedato Utvalssak Administrasjonsutvalet VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 460 Arkivsaksnr.: 2012/1565 Saksbehandlar: Karin Pedersen Dato: 25.10.2013 Permisjon ved langtidsfråver Utval Møtedato Utvalssak Administrasjonsutvalet Administrasjonssjefen

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD Vedtatt av Seljord formannskap i sak 20/12, 9.2.2012. Administrativt revidert 1.september 2014 1. Eigar- og driftsforhold. Seljord kommune eig og driv barnehagane i

Detaljer

Tilgangskontroll i arbeidslivet

Tilgangskontroll i arbeidslivet - Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. Tilgangskontroll i arbeidslivet Rettleiar frå Datatilsynet Juli 2010 Tilgangskontroll i arbeidslivet Elektroniske tilgangskontrollar for

Detaljer

Eventuelle forfall / melding om møtande varamedlem må meldast til Sølvi Legård epost solvi.legard@vaksdal.kommune.no

Eventuelle forfall / melding om møtande varamedlem må meldast til Sølvi Legård epost solvi.legard@vaksdal.kommune.no Vaksdal kommune Møtedato: 20.04.2015 Møtested: Heradshuset, Dale Møtetid: 10:00 MØTEINNKALLING ADMINISTRASJONSUTVALET Eventuelle forfall / melding om møtande varamedlem må meldast til Sølvi Legård epost

Detaljer

Reglement for godtgjersle for kommunale ombod i Aukra kommune

Reglement for godtgjersle for kommunale ombod i Aukra kommune Aukra kommune Reglement for godtgjersle for kommunale ombod i Aukra kommune Gjeldande i perioden 2016-2019 Vedteke i K-sak 74/15, 17.09.2015 ephortenr.: 15/560-6 kdfdksf Innhald 1 Møtegodtgjersle... 3

Detaljer

RAMMEAVTALE mellom Allmennpraktiserande legar i fastlegeordninga i Vestnes

RAMMEAVTALE mellom Allmennpraktiserande legar i fastlegeordninga i Vestnes RAMMEAVTALE mellom Allmennpraktiserande legar i fastlegeordninga i Vestnes og Vestnes Kommune Om drift av legetenesta ved Vestnes Legesenter Gjeldande frå 1. juli 2011 til 30.06.2013. Tidsrom Denne avtalen

Detaljer

Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09)

Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09) Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09) 1. Val og samansetjing (kommunelova 77 nr. 1,2 og 3) Medlemane i kontrollutvalet i Selje kommune

Detaljer

FOLKETRYGDA Søknad om yting ved fødsel og adopsjon

FOLKETRYGDA Søknad om yting ved fødsel og adopsjon NAV 14-05.05 FOLKETRYGDA Søknad om yting ved fødsel og adopsjon Den som får barn ved fødsel eller adopsjon, og er medlem av folketrygda, har rett på foreldrepengar eller eingongsstønad. Du finn meir informasjon

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå oktober 2016 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barnehagelova 19 g.barn med nedsatt funksjonsevne Kommunen skal sikre at barn med nedsatt

Detaljer

Skademelding ved personskade Del 1

Skademelding ved personskade Del 1 Les dette før du fyller ut skjemaet Skademeldingsskjemaet er i to delar. Skadelidde skal fylle ut og signere del 1. Del 2 skal fyllast ut og signerast av arbeidsgjevar då skaden skjedde. Vi be om at du

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I VIK KOMMUNE.

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I VIK KOMMUNE. VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I VIK KOMMUNE. 1. EIGARTILHØVE Vedtektene gjeld barnehagar som Vik kommune eig og driv. 2. LOV OG REGELVERK, FØREMÅL Barnehagane skal drivast i samsvar med til ei kvar

Detaljer

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032. Arbeidsavtale i forbindelse med inntak som lærling - Lise Daleng Vestermo

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032. Arbeidsavtale i forbindelse med inntak som lærling - Lise Daleng Vestermo Balsfjord kommune for framtida Rådmannens stab Vår dato Vår referanse 30.06.2015 2015/821-8104/2015 Arkivkode: A56 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 1 av 8 Lise

Detaljer

Nedbemanning/ omstilling. Stranda kommune

Nedbemanning/ omstilling. Stranda kommune Nedbemanning/ omstilling Stranda kommune Status ved utgangen av rekneskapsåret 2012 Lånegjeld inkl. KF: 888 mill. Lånegjeld pr. innbyggar: 193.000. Akkumulert meirforbruk på totalt 50.650.000,- (Skjerpa

Detaljer

KVALITETSSYSTEM for Helse Sunnmøre HF Volda sjukehus 0100.40.05.010 Vedtekter Nivå: 1. Side : 1 Av : 5 sjukehus Revisjon : 3 Erstatter : 2

KVALITETSSYSTEM for Helse Sunnmøre HF Volda sjukehus 0100.40.05.010 Vedtekter Nivå: 1. Side : 1 Av : 5 sjukehus Revisjon : 3 Erstatter : 2 KVALITETSSYSTEM for Helse Sunnmøre HF Volda 0100.40.05.010 Vedtekter Nivå: 1. Volda Side : 1 Revisjon : 3 Erstatter : 2 Utarbeida av: Styrar i Oppigarden og styrar i Åsemyra barnehage Godkjend av direktør

Detaljer

SENIORPOLITISK PLAN FOR SKODJE KOMMUNE

SENIORPOLITISK PLAN FOR SKODJE KOMMUNE SKODJE KOMMUNE SENIORPOLITISK PLAN FOR SKODJE KOMMUNE Til behandling i Kommunestyret 14.12.2010 Sak PS /10 Saksnr.: 06/521-9 Side 1 2 1. MÅLSETJING I Skodje kommune ønskjer alle tilsette å halde fram i

Detaljer

2 Kommunale møte Reglementet gjeld møte i kommunestyre, formannskap, forvaltningsutval og administrasjonsutval, heretter kalla folkevalde organ.

2 Kommunale møte Reglementet gjeld møte i kommunestyre, formannskap, forvaltningsutval og administrasjonsutval, heretter kalla folkevalde organ. ARBEIDSVILKÅR FOR FOLKEVALDE I LÆRDAL KOMMUNE 1 Folkevald opplæring/ informasjon Tidleg i kvar valperiode skal det haldast kurs for medlemmer av kommunestyre ("folkevald opplæring") i dei grunnleggande

Detaljer

TYSNES KOMMUNE RETNINGSLINER FOR INTERN VARSLING AV KRITIKKVERDIGE TILHØVE

TYSNES KOMMUNE RETNINGSLINER FOR INTERN VARSLING AV KRITIKKVERDIGE TILHØVE TYSNES KOMMUNE RETNINGSLINER FOR INTERN VARSLING AV KRITIKKVERDIGE TILHØVE Vedteke i Tysnes kommunestyre 12. desember 2007 Revidert i Tysnes kommunestyre 16. desember 2010 UGGDAL, 03.01.2011 Saksnr. Dok.nr

Detaljer

Vernerunde haust, med fokus på det psykososiale arbeidsmiljøet

Vernerunde haust, med fokus på det psykososiale arbeidsmiljøet Vernerunde haust, med fokus på det psykososiale arbeidsmiljøet Vernerunden skal tene fylgjande føremål : Slik vert vernerunden gjennomført : Vernerunden om hausten skal ha særskilt fokus på det psykososiale

Detaljer

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 Balsfjord kommune for framtida Rådmannens stab Vår dato Vår referanse 22.02.2016 2016/125-2628/2016 Arkivkode: 411 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 1 av 8 Lone

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Retningslinjer for. Transportordninga for funksjonshemma i Hordaland

Retningslinjer for. Transportordninga for funksjonshemma i Hordaland HORDALAND FYLKESKOMMUNE Retningslinjer for Transportordninga for funksjonshemma i Hordaland Gjeldande frå 1.November 2014 23.05.2014 Innhald: 1. Formål 3 2. Kven kan nytte ordninga? 3 3. Godkjenningsperiode

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR FITJAR KOMMUNE

ARBEIDSREGLEMENT FOR FITJAR KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT FOR FITJAR KOMMUNE Reglementet gjeld for alle tilsette i Fitjar kommune (fast tilsette, mellombels tilsette, vikarar, lærlingar og timelønte). Reglementet inneheld ordensreglar for dei

Detaljer

1.1.3 a) Leiarane i Planutvalet 4 % av ordførargodtgjersle ,-

1.1.3 a) Leiarane i Planutvalet 4 % av ordførargodtgjersle ,- Reglement for GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE i Fusa kommune - vedteke i kommunestyret 20.02.13. Revidert av kommunestyret i sak nr 30 /2017 den 27.04.2017: Vedtaket er innarbeidd i reglementet nedanfor: Reglement

Detaljer

8. MOTTAK AV NYTILSETTE OG SLUTTSAMTALE FOR TILSETTE SOM SLUTTAR I KOMMUNEN

8. MOTTAK AV NYTILSETTE OG SLUTTSAMTALE FOR TILSETTE SOM SLUTTAR I KOMMUNEN Interkontrollhandbok Side: 1 av 5 FOR TILSETTE SOM SLUTTAR I KOMMUNEN 8.1 INFORMASJON / INTRODUKSJON AV NYTILSETTE Førsteinntrykket på arbeidsplassen vil prega oss i lang tid framover. Det er difor viktig

Detaljer

bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen)

bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen) Tenesteavtale mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen) Partar Denne avtalen er inngått mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF. Bakgrunn og omfang av

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT TIL FREDA KULTURMINNE I PRIVAT EIGE, KULTURMILJØ OG KULTURLANDSKAP (Kap. 1429 post 71)

SØKNAD OM TILSKOT TIL FREDA KULTURMINNE I PRIVAT EIGE, KULTURMILJØ OG KULTURLANDSKAP (Kap. 1429 post 71) Side 1 av 5 SØKNAD OM TILSKOT TIL FREDA KULTURMINNE I PRIVAT EIGE, KULTURMILJØ OG KULTURLANDSKAP (Kap. 1429 post 71) SØKNADSFRIST: 15. NOVEMBER 2015 Søknad sendast til: Sogn og Fjordane fylkeskommune Kulturavdelinga

Detaljer

ARBEIDSVILKÅR FOR FOLKEVALDE

ARBEIDSVILKÅR FOR FOLKEVALDE VOSS KOMMUNE ARBEIDSVILKÅR FOR FOLKEVALDE Vedtekne i kommunestyret 30. november 1995, sak 93. Endra i kommunestyret 26. august 1999, sak 49 20. juni 2001, sak 53 27. november 2007, sak 78 (kursiv) og 29.

Detaljer

Vedtekter for barnehagane i Austrheim. Oppdatert 26.03.2014

Vedtekter for barnehagane i Austrheim. Oppdatert 26.03.2014 Vedtekter for barnehagane i Austrheim Oppdatert 26.03.2014 Innhald: side 1. Føremål 4 2. Forvaltning 4 3. Opningstider/barnehagerute 4 4. Ferieavvikling for barn 5 5. Areal 5 6. Betalingssatsar 5 7. Opptak

Detaljer

Søknad om skilsmisse etter to års samlivsbrot (etter ekteskapslova 22)

Søknad om skilsmisse etter to års samlivsbrot (etter ekteskapslova 22) Søknad om skilsmisse etter to års samlivsbrot (etter ekteskapslova 22) Dersom samlivet har vore brote i minst to år, kan kvar av dykk krevje skilsmisse ved å fylle ut dette skjemaet. Fylkesmannen har kun

Detaljer

Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde

Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde Vedteke i kommunestyret 12.12.2013, sak K 13/169 Endra i kommunestyret 27.8.2015, sak K 15/96 Gjeldande frå ny kommunestyreperiode 2015-2019 INNHALD:

Detaljer

Balestrand kommune Permisjonsreglement

Balestrand kommune Permisjonsreglement Balestrand kommune Permisjonsreglement Vedteke av administrasjonsutvalet i sak 0003/06 den 07.06.06 0 1. Generelle reglar 1.1 Omfanget av reglementet Reglementet gjeld for alle kommunale arbeidstakarar

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET Sak 1/10 Utval: PERSONALUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 08.02.2010 Tid: Kl 18.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET 2/10

Detaljer

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal» Notat Til: Kopi: Frå: Kommunestyret og kontrollutvalet Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 216 13/1449-13 10263/15 28.01.2015 Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Detaljer