Praksisnær opplæring i fengsel eksempler fra Bredtveit, Ullersmo og Ila

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Praksisnær opplæring i fengsel eksempler fra Bredtveit, Ullersmo og Ila"

Transkript

1 Praksisnær opplæring i fengsel eksempler fra Bredtveit, Ullersmo og Ila

2 Praksisnær opplæring i fengsel Eksempler fra Bredtveit, Ullersmo og Ila Valborg Byholt, Nina Jernberg, Kaja Winsnes Vox 2011 ISBN: Grafisk produksjon: Månelyst as Foto omslag: istock

3 PRAKSISNÆR OPPLÆRING I FENGSEL EKSEMPLER FRA BREDTVEIT, ULLERSMO OG ILA 1 Innhold Innledning Regn med meg et regneprosjekt for kvinnelige innsatte på Bredtveit Tømrerprosjektet på Ullersmo Opplæring ved småindustrien på Ila... 11

4 2 PRAKSISNÆR OPPLÆRING I FENGSEL EKSEMPLER FRA BREDTVEIT, ULLERSMO OG ILA Innledning Høsten 2009 mottok åtte fengsler utviklingsmidler fra Vox for å gi opplæring i grunnleggende ferdigheter til de innsatte. Målet var at opplæringen i de grunnleggende ferdighetene lesing, skriving, regning og muntlig kommunikasjon skulle knyttes tettere til de innsattes oppgaver i arbeidsdriften. I denne eksempelsamlingen presenterer vi erfaringer og eksempler fra opplæringen ved Bredtveit, Ullersmo og Ila fengsel. Dette er eksempler på godt samspill mellom arbeidsdriften og skoleavdelingen og tydeliggjør hvordan kompetansemål for grunnleggende ferdigheter for voksne bidrar til en god praksisnær opplæring. Andre erfaringer fra de åtte fengslene er beskrevet i prosjektrapporten Praksisnær opplæring for innsatte i fengsel 1. Kompetansemål for grunnleggende ferdigheter er et verktøy for å utforme og tilpasse opplæring i lesing, skriving, regning og data for voksne. Kompetansemålene beskriver og konkretiserer mål for opplæring. De er egnet for å gi opplæring som er tilpasset voksnes arbeids og livssituasjon. 1 Se vox.no/kriminalomsorg * Kompetansemålene ble erstattet av læringsmål i 2013, se vox.no/læringsmål.

5 PRAKSISNÆR OPPLÆRING I FENGSEL EKSEMPLER FRA BREDTVEIT, ULLERSMO OG ILA 3 1. Regn med meg et regneprosjekt for kvinnelige innsatte på Bredtveit Kort om prosjektet Bredtveit fengsel er et rent kvinnefengsel, med i overkant av 60 innsatte. Fengselet har en skoleavdeling og en arbeidsdrift, og de innsatte kan delta uavhengig av om de soner kortere dommer eller forvaring. Både skolen og arbeidsdriften erfarer at mange av de innsatte har lav kompetanse i hverdagsmatematikk, og at de har et dårlig forhold til organisert opplæring. De ansatte i arbeidsdriften så muligheten for at aktivitetene på verkstedene kunne utnyttes til mer systematisk læring av grunnleggende ferdigheter, og da særlig regneferdigheter. De mente at dette kunne fungere godt for innsatte som ellers vegret seg for å jobbe med regning. Prosjektets fokus ble derfor på arbeidsdriftens rolle i utvikling av regneferdigheter og digital kompetanse blant de innsatte. Prosjektet ble kalt «Regn med meg», og målgruppen var minoritetsspråklige kvinner som hadde sitt daglige arbeid på snekkerverkstedet. Verksbetjenten som hadde ansvar for snekkerverkstedet og ledet prosjektet, hadde lang erfaring med å bruke snekkerverkstedet til læring og utvikling. Arbeidsformene hun innførte, inngikk raskt i den daglige driften, og omfattet etter hvert alle som for en lengre eller kortere periode deltok i snekkerverkstedet. Underveis i prosjektet hjalp hun også verksbetjenter fra andre verksteder i gang med å bruke de samme tilnærmingsmåtene. Kvinnelige innsatte på Bredtveit De innsatte på Bredtveit er en lite homogen gruppe. Nærmere halvparten av de innsatte har utenlandsk opprinnelse, og analfabeter og ingeniører arbeider side om side i verkstedene. Kvinnelige innsatte er en sosialt marginalisert gruppe, og mange har problemer knyttet til rus og psykiatri. Verksbetjentene på Bredtveit opplever at mange er urolige, har konsentrasjonsvansker og trenger sosial trening. Mange av de innsatte kan av ulike grunner ikke gis et godt tilbud gjennom skoleavdelingen. Det fysiske arbeidet og roen i verkstedene er derfor et viktig tilbud. Verksbetjentene arbeider for å gi et meningsfullt tilbud til alle de innsatte uavhengig av sosiale og språklige ferdigheter, hvor lenge de skal være der, og hvilken utdanningsbakgrunn de har. Motivasjon og kartlegging Det er tre til seks deltakere på snekkerverkstedet til enhver tid. Enkelte er innom bare noen få uker, mens andre blir der lenger og kan få en mer systematisk opplæring. Mange har dårlig selvtillit knyttet til egne ferdigheter, og de har generelt dårlige erfaringer med opplæring. Aktiviteten på verkstedet er en del av soningen, det er ikke noe de selv har valgt å delta på, og har heller ingen direkte sammenheng med yrke eller utdanningsønsker. Det ble derfor svært viktig å arbeide med deltakernes motivasjon. Verksbetjentene arbeidet hele tiden med deltakernes bevissthet om hvorfor de skulle delta i arbeidet. De fokuserte på hvordan arbeidet på verkstedet ga dem trening i grunnleggende ferdigheter, og viste hvordan disse ferdighetene ville komme til nytte uavhengig av hva de ønsket å gjøre senere. Krokene må fordeles på listen med lik avstand, og ingen av listene er like. «Profiler for basisferdigheter på jobben» 2 ble brukt for å synliggjøre hvor viktig kompetanse i hverdagsmatematikk er innenfor de fleste yrker, og disse ble utvidet med eksempler tilpasset den enkelte deltakeren. 2 Se vox.no/kursplanlegger for mer om disse og andre pedagogiske ressurser som omtales.

6 4 Bredtveit PRAKSISNÆR OPPLÆRING I FENGSEL EKSEMPLER FRA BREDTVEIT, ULLERSMO OG ILA Verksbetjentene jobbet også aktivt for å synliggjøre og kontrollere hvordan deltakerne utviklet seg i forhold til egne læringsmål, og ga på den måten mening og retning til det arbeidet de utførte på verkstedet. Kartleggingen av deltakerne i forkant av opplæringen var en utfordring på grunn av ulik bakgrunn, ulike behov og forskjellig oppholdstid i verkstedet. Det ble derfor viktig å finne fleksible løsninger for når og hvordan kartleggingen skulle foregå. Verksbetjentene brukte i noen tilfeller Vox «Kartleggingsverktøy for hverdagsmatematikk» og oversatte disse til engelsk for noen av deltakerne. Kartleggingen omfattet i en del tilfeller også samtaler rundt Vox sine kompetansemål for grunnleggende ferdigheter. For andre var det i første omgang nok å bli kartlagt gjennom praktiske utfordringer og samtaler rundt oppgaver de utførte i produksjonen. De kunne for eksempel få følgende spørsmål til arbeidet de gjorde: En grunnpakke knyttet til å vurdere lønnsomhet Fengselsverkstedene har lang tradisjon for å produsere varer for salg. De får oppdrag utenfra eller selger varer i et utsalg. Det er et inntjeningskrav knyttet til driften. Verksbetjentene diskuterte verkstedets inntjeningskrav med de innsatte. Dersom produksjonen ikke var lønnsom, ville det heller ikke være mulig å gi de innsatte dette tilbudet. Dette motiverte deltakerne til å delta i regnearbeidet som tidligere var blitt utført av verksbetjentene. Timelister, bestillingslister, beregning av materialkostnader, Arbeidsstasjon kapplister og priskalkyler ble med ett reelle og motiverende arbeidsoppgaver. Gjennom prosjektperioden kunne stadig flere deler av produksjonen utføres som et samarbeid mellom verksbetjenter og innsatte. Hva blir målet vi skal kappe hyllen på, når utvendig mål på seksjonen er 65 cm og sidene er 19 mm? På bakgrunn av kartleggingen utarbeidet verksbetjenten og den innsatte sammen en individuell plan. De individuelle planene dannet utgangspunkt for valg av oppgaver den enkelte skulle jobbe med på verkstedet. Der det ikke var relevante oppgaver knyttet til driften, fikk deltakerne jobbe med oppgaver fra Vox «Hverdagsmatte, praktisk regning for voksne» og oppgaver verksbetjentene selv hadde laget. Arbeidet med regning vekslet mellom å Bilder som mangler. foregå på verkstedet under produksjonen og i et eget undervisningsrom der deltakerne kunne arbeide i ro, Bredtveit hadde tilgang til pc og kunne få veiledning. Beregning av materialbehov og utfylling av bestillingsliste med utgangspunkt i arbeidstegning fra Statsbygg. Det er ikke en innsatt som er avbildet. Beregning av materiellbehov Deltakerne lærte seg blant annet å lage tegninger i målestokk 1:10, lage kapplister, utarbeide pristilbud og beregne priser på produkter for salg med veiledning fra verksbetjenten. Verksbetjenten som ledet prosjektet, utarbeidet skjemaer knyttet til disse oppgavene og la dem inn som en «grunnpakke» på alle pcene i arbeidsdriften. Arbeidet med skjemaene ga utfordringer på flere nivåer knyttet til både lesing, skriving, regning og ikke minst digital kompetanse. Skjemaene ble laget i enklere og mer detaljerte versjoner, og de ble også oversatt til engelsk. Arbeidsstasjon til bruk for de innsatte i snekkerverkstedet. Arbeidsstasjon

7 PRAKSISNÆR OPPLÆRING I FENGSEL EKSEMPLER FRA BREDTVEIT, ULLERSMO OG ILA 5 Kappliste Gjenstand: kjøkkenbenk Tresort Dimensjon Nr. Navn Antall Lang Bred MDF 19mm 1 Sider 2 78cm 60cm MDF 19mm 2 Midtside 1 74,2cm 59,4cm MDF 19mm 3 Bunn 1 92,2cm 59,4cm MDF 19mm 4 Topper 2 92,2cm 9cm Arbeidsliste Navn: Produkt: Dato MDF 16mm 5 Dør 1 73,9cm 47,4cm MDF 16mm 6 Dør 1 73,9cm 42,3cm Xfiner 6mm 7 Rygg 1 94,2cm 78cm Cut list Product: Wood type Thickness Number Name Amount Length Width Det enkleste arbeidstidsskjemaet Arbeids(dsskjema Tid skrives i *mer og minu0er Dato Produksjon Teori Pauser Rydding Annet Uten (lbud 1. jul. 4 *mer 1*me 20min 10min 30min 2. jul. 2t + 25min 15min 20min 3 *mer 5. jul. 40min 10min 10min 1*me 3 *mer 6. jul. 5t + 25min 20min 15min 7. jul. 3t + 50min 30min 10min 1t + 30min 8. jul. 4t + 30min 1*me 20min 10min 9. jul. 2t + 20min 10min 30min 3 *mer Kappliste i både norsk og engelsk versjon med nøyaktige mål på delene i et produkt. På alle verkstedene ble det innført bruk av arbeidstidsskjema, og informasjonen herfra ble brukt til å regne ut pris på varer og tjenester. Gradvis ble deltakerne utfordret på å fylle ut mer detaljerte skjemaer, og de måtte etter hvert legge inn tid til lege, tannlege og advokatbesøk, røykepauser, planlegging, rydding og liknende. Poenget var å få fram hvor mye tid som gikk til andre ting enn ren produksjon, men som likevel måtte dekkes opp av inntekten som produksjonen ga. Ut fra denne informasjonen kunne de utarbeide et lønnsomt tilbud, og også revidere nåværende og tidligere tilbud og priser. Arbeidstidsskjemaene ga mange muligheter til å trene på regning, med regneutfordringer på nivå 1 og 2 i Kompetansemål for hverdagsmatematikk. Avhengig av hvor avansert skjema den enkelte forholdt seg til, skulle de regne med timer og minutter legge sammen og trekke fra regne med prosent regne med brøk 12. jul. 2t + 30min 15min 15min 3 *mer 13. jul. 5t + 20min 20min 20min 14. jul. 4t + 40min 25min 15min 40min 15. jul. 3t + 20min 1 *me 30min 10min 1 *me 16. jul. 2t + 20min 10min 30min 3 *mer Det mest avanserte arbeidstidsskjemaet 19. jul. 2t + 35min 15min 10min 3 *mer 20. jul. 5t + 25min 20min 15min 21. jul. 5t + 10min 20min 30min 22. jul. 4t + 5min 1 *me 25min 20min 23. jul. 2t + 20min 10min 30min 3 *mer Det var flere andre avdelinger i arbeidsdriften som ble inspirert av snekkerverkstedet til å bruke deres grunnpakke i egen produksjon og arbeid. Ved avdelingen for strikkemaskin og søm begynte alle å føre timelister og var med på å regne ut produktpriser. To innsatte fikk opplæring i, og ansvar for, å revidere de aktuelle skjemaene, slik at disse passet bedre til deres egen produksjon. Dette arbeidet ga blant annet trening i enkel bruk av Word og Excel, noe de hadde liten erfaring med fra før. KALKYLESKJEMA FOR KRIMINALOMSORGEN Prisfastsetting av produkter produsert ved arbeidsdriften 1.0 Arbeidet utføres for: Salg 1.1 Utførende avdeling/enhet: Arbeidsdriften Bredtveit 1.2 Produktbeskrivelse 1.3 Ordre nr 1.4 Kundens ref nr 1.5 Bestilt dato 1.6 Ferdig dato Antall enheter Utfylt av: Dato: 1.9 Stk pris Antall 1.10 Ordre pris Materialer og rekvisita forbruk 2.2 Kvantum 2.3 Enh pris 2.4 Sum Materialer kr og rekvisita forbruk 2.5 Sum materialer og rekvisita forbruk 2.6 Sum 2.7 Svinn / vrak av materialer og rekvisita forbruk 2.8 Sats i % 2.9 Sum 10% 2.10 Total sum materialer og rekvisita forbruk 2.11 Sum Skjema for prisfastsetting Arbeidstid 3.2 Dager 3.3 Dagsats 3.4 Sum Arbeidstids 56 beregning 3.5 Sosiale utgifter 3.6 Sats i % 3.7 Sum 30% 3.8 Maskintid (CNC styrt maskinarbeid) 3.9 Timer 3.10 Timesats 3.11 Sum 3.12 Totalsum arbeidstidsberegning 3.13 Sum Avsnivning av maskiner, inventar og utstyr. 4.2 Sats i % 4.3 Sum

8 6 PRAKSISNÆR OPPLÆRING I FENGSEL EKSEMPLER FRA BREDTVEIT, ULLERSMO OG ILA Erfaringer og resultater av prosjektet Den praksisnære opplæringen bidro til å øke selvtilliten blant de innsatte i prosjektet. Motivasjonen hos deltakerne var god, og ingen falt fra underveis annet enn ved løslatelse eller flytting. Deltakere som hadde et dårlig forhold til matematikk fra før, fikk økt tiltro til egen læringsevne og ble motivert til nye utfordringer. Arbeidsformen var spesielt motiverende for deltakere som ikke hadde noe ønske om videre utdanning. For andre virket opplæringen som en motivasjon for en mer eksamensrettet opplæring, og det ble da viktig å supplere denne tilnærmingen med mer teoretisk opplæring i skoleavdelingen. Når opplæringen var en integrert del av arbeidet i verkstedet, ble den tilgjengelig og mer motiverende for en gruppe innsatte som vanskelig kunne få et tilbud i skoleavdelingen. Det praktiske og teoretiske arbeidet ga verksbetjentene mulighet til å vurdere de innsattes behov og kunnskap på en skånsom måte, til å tilrettelegge for læring i en trygg ramme og til å hjelpe enkelte med å ta i bruk tilbudet på skoleavdelingen. Etter prosjektperioden har arbeidet med regning blitt en integrert del av arbeidsdriften på Bredtveit, og verksbetjenter i alle avdelinger kan ta i bruk grunnpakken og arbeidsformene knyttet til den praksisnære opplæringen. Deltakerne viste en tydelig utvikling i regneferdigheter og fikk økt tiltro til egne ferdigheter. En deltaker måtte starte med å lære klokka, og hadde en så god utvikling at hun ikke ønsket å løslates når det var tid for det. Deltakernes tiltro til egen kompetanse var imidlertid svak når det gjaldt skriftlige oppgaver og vurdering. I det videre arbeidet vil deltakerne i større grad få møte problemstillingene de løser i verkstedet, formulert som skriftlige oppgaver. Et av målene for prosjektet var at arbeidsdriften og skoleavdelingen skulle samarbeide tettere om deltakerne. I løpet av prosjektet ble det mer naturlig å ta kontakt med skoleavdelingen når verksbetjentene møtte innsatte med spesielle opplæringsbehov. De to avdelingene ønsker også å jobbe videre for å finne gode måter å samarbeide om deltakerne på. Det ligger mye regning bak produksjonen av denne knaggrekka.

9 PRAKSISNÆR OPPLÆRING I FENGSEL EKSEMPLER FRA BREDTVEIT, ULLERSMO OG ILA 7 2. Tømrerprosjektet på Ullersmo Kort om prosjektet På Ullersmo fengsel samarbeidet arbeidsdriften og skoleavdelingen (Jessheim videregående skole) om et tømrerprosjekt. En gruppe innsatte fikk opplæring i grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, hverdagsmatematikk og digital kompetanse samtidig som de lærte fagteori og utførte tømrerarbeid i trevareverkstedet ved arbeidsdriften. Målet var å etablere et tettere samarbeid slik at opplæring i grunnleggende ferdigheter kunne knyttes tettere til oppgaver i arbeidsdriften. og utvikling av lese, skrive og regneferdigheter. Målene for kurset ble oppjustert underveis, og etter seks måneder i dette opplæringstilbudet besto alle deltakerne skriftlig eksamen på Vg2 byggteknikk med gode resultater. Tilpasset læreplan Læreren og verksbetjenten laget en tilpasset læreplan ved å sammenstille læreplanen for byggteknikk (produksjon og bransjelære Vg2) og kompetansemål i grunnleggende ferdigheter. Den tilpassede læreplanen ble laget i etterkant av kartleggingssamtaler med den enkelte deltaker. Informasjonen som kom fram i samtalene, ga et godt grunnlag for å utarbeide tilpassede planer. I utdraget under viser den venstre kolonnen utvalgte mål for produksjonsfaget på Vg2 byggteknikk (jf. Kunnskapsløftet). Den høyre kolonnen viser utvalgte kompetansemål for lesing og skriving, og den midterste kolonnen viser opplæringsmålene for deltakerne i tømrerprosjektet. Kompetansemålene i lesing og skriving er hentet fra nivå 1 til 3. Tilpasset læreplan for Tømrerprosjektet Ullersmo Kjernen i prosjektet var at deltakerne i arbeidsdriften skulle bygge et nytt undervisningslokale i trevareverkstedet. Verksbetjenten med tømrerbakgrunn og læreren med pedagogisk kompetanse samarbeidet slik at opplæringen i de grunnleggende ferdighetene ble integrert i det praktiske arbeidet på «byggeplassen»: De lagde en tilpasset læreplan for tømrerprosjektet på bakgrunn av kompetansemål for grunnleggende ferdigheter og læreplanen for Vg2 byggteknikk. De brukte arbeidstekster for tømrere og arbeidsoppgaver som utgangspunkt for å jobbe med byggfaglige mål og lesing, skriving, hverdagsmatematikk og digital kompetanse. På denne måten ble fagteorien og opplæringen i de grunnleggende ferdighetene tettere knyttet til arbeidet i trevareverkstedet. Erfaringene fra Ullersmo viste at den praksisnære opplæringen virket positivt både på motivasjonen og progresjonen hos de innsatte. Ved å gjøre fagstoff fra læreboka virkelighetsnært, økte forståelsen for faget. Samtidig ga arbeidsoppgaver i byggeprosessen rom for både bruk Vg.2 Byggteknikk Tømrerprosjektet Grunnleggende ferdigheter Produksjon Finne finne bestemt Mål for opplæringen er informasjon i informasjon i at eleven skal kunne datablader, enkelt skriftlig utføre arbeid i enkle materiell henhold til brosjyrer. gjeldende regelverk og lese og forstå preaksepterte Ha kjennskap til enkle løsninger NS/tekniske instruksjoner og planlegge, beskrivelser og bruksanvisninger utføre, bruke dette som dokumentere og utgangspunkt for med støtte i vurdere eget eget arbeid illustrasjoner arbeid velge ut, bruke Finne relevant lese ulike og bearbeide informasjon i dokumenter, materialer lærebok eller artikler eller tilpasset tekniske fagtekster, og arbeidsoppgaver beskrivelser hente ut det som lese og bruke tegninger og knyttet til eget er viktig for et beskrivelser arbeid aktuelt (kunne lese og formålfinne bruke enkle bestemt arbeidstegninger Utdrag fra i forbindelse tømrerprosjektets læreplan, Finne relevant her med fokus informasjon på lesing og fra skriving. med eget arbeid) bygge komplett, bærende yttervegg bygge og montere et I tillegg til å arbeide med målene Lese og forstå bjelkelag vi ser eksempler på i illustrerte utføre innvendig denne tilpassede læreplanen, jobbet læreren mye med kledning med instruksjoner, ord og plater begrepsforståelse eller panel arbeidsbeskriv underveis og i knyttet til byggfaget. Begrunnelsen for tradisjonell dette var mangelfull språk og begrepsforstå utføre elser) etterkant veggforskaling Sammenligne forstå formålet else hos kappe, tre bøye av deltakerne og som var minoritetsspråklige. montere armeringsjern etter bøyeliste og tegning utføre teglsteinsmuring med ulike forbandløsninger til spekking utføre informasjon fra for eksempel bjelkelagstabell er informasjon fra foreksempel ulike materialprodus enter (planlegge mindre arbeidsoperasjon er, dokumentere ulike typer av tabeller, grafer og digitale tekster oppsummere hovedmomenter fra en tekst både med en tekst, også meninger som ikke er tydelig uttrykt evaluere og sammenlikne informasjonen,

10 8 PRAKSISNÆR OPPLÆRING I FENGSEL EKSEMPLER FRA BREDTVEIT, ULLERSMO OG ILA Utdraget nedenfor viser sammenhengen mellom kompetansemål for hverdagsmatematikk og tømrerprosjektets læreplan. Kompetansemålene som ble valgt ut, tilsvarer nivå 1 i kompetansemålene for hverdagsmatematikk. Eksempel på en bjelkelagstabell Utdrag fra tømrerprosjektets læreplan, her med fokus på regning. I tillegg til leseferdigheter på nivå 3 må deltakerne ha ferdigheter i praktisk regning (måling) knyttet til omregninger av enheter for lengde. I bjelkelagstabellen står målene for bjelkedimensjonen og bjelkeavstand oppført som millimeter, og dette må deltakerne kunne regne om til centimeter. Dette er et kompetansemål på nivå 2 i hverdagsmatematikk. I arbeidet med byggingen av bjelkelaget fikk deltakerne mulighet til å jobbe konkret med mange av kompetansemålene i hverdagsmatematikk og lesing som en naturlig del av byggeprosessen. Arbeidstekster for tømrer Opplæringen i de grunnleggende ferdighetene var i stor grad situasjons og oppgaveorientert. Opplæring i lesing og hverdagsmatematikk var for eksempel knyttet til det å lære å lese tabeller som var nødvendig å bruke i konkrete arbeidsoppgaver i byggeprosjektet. Når deltakerne skulle bygge det nye undervisningslokalet, måtte de lære å bygge og montere et bjelkelag. Dette er et opplæringsmål i Vg2 byggteknikk. 3 Det krever både praktiske ferdigheter, fagkunnskap og forståelse for faglige begreper som bjelkelag, dimensjon, lysåpning, trevirke, fasthetsklasse, egenlast og nyttelast. I tillegg må man ha grunnleggende leseferdigheter og ferdigheter i hverdagsmatematikk. For å kunne bygge og montere et bjelkelag må deltakeren kunne hente ut relevant informasjon i bjelkelagstabellen. Bjelkelagstabellen som illustreres nedenfor, er en komplisert tabell, og den krever leseferdigheter på nivå 3. 3 Se læreplan for byggteknikk på Denne sammenhengen mellom byggteori, praksis og grunnleggende ferdigheter kommer fram nedenfor: Vg2 byggteknikk (produksjon) Bygge og montere et bjelkelag Tømrerprosjektet Finne relevant informasjon fra for eksempel en bjelkelagstabell Vox kompetansemål for grunnleggende ferdigheter i lesing Finne bestemt informasjon fra ulike typer tabeller, grafer og digitale tekster Vox kompetansemål for grunnleggende ferdigheter i hverdagsmatematikk Lese tabeller og tolke diagrammer og grafer Foreta enkel omregning av enheter for lengde, areal, volum, vekt og tid Samtidig som byggearbeidet foregikk i trevareverkstedet, måtte deltakerne besvare skriftlige oppgaver i byggfaget ved bruk av pc. Oppgaven nedenfor er et eksempel på hvordan deltakerne jobbet med faglige emner knyttet til byggteknikk. Dette ga muligheter for å arbeide med begrepsforståelse, leseforståelse, matematisk forståelse og egen skriving. Samtidig jobbet de også med mål for digital kompetanse, fordi alle oppgaver ble gitt og besvart ved bruk av digital læringsplattform.

11 PRAKSISNÆR OPPLÆRING I FENGSEL EKSEMPLER FRA BREDTVEIT, ULLERSMO OG ILA 9 Utdrag fra lærerplan med fokus på regning Arbeidsoppgave som krever bruk av flere ferdigheter. Arbeidsoppgave som krever bruk av flere ferdigheter. Ukeplan med logg. Logg dokumentasjon av en arbeidsprosess I arbeidslivet må tømrere kunne lage arbeidsbeskrivelser som dokumenterer utført arbeid i løpet av en dag eller en periode. På Vg2 byggteknikk er det et mål at eleven lærer å skrive denne typen arbeidsbeskrivelser. Dette samsvarer med et kompetansemål i skriving på nivå 3 og ble formulert som et mål i den tilpassede læreplanen for prosjektet: Vg2 byggteknikk Tømrerprosjektet Vox kompetansemål for grunnleggende ferdigheter i skriving Eleven skal kunne planlegge, utføre, dokumentere og vurdere eget arbeid Skrive detaljerte tekster knyttet til problemstillinger i forhold til eget arbeid, som for eksempel arbeidsbeskrivelser Skrive klare, detaljerte tekster knyttet til eget arbeid eller egne interesser Dokumentasjon av en arbeidsprosess krever god fagforståelse, bruk av fagbegreper og gode ferdigheter i skriving og hverdagsmatematikk. For å få trening i dette måtte deltakerne skrive en kort og presis logg fra arbeidet hver uke. Her er et eksempel på ukeplan med veggkonstruksjoner og bjelkelag som tema, og med en oppgave i loggskriving. En logg eller arbeidsdokumentasjon kan skrives som en enkel eller mer krevende tekst. Denne aktiviteten kan derfor differensieres med tanke på deltakernes skrivenivå. I opplæringen kan kravene i starten være på nivå 1, der deltakerne bare skal skrive en punktvis logg, og målet ikke er å skrive en detaljert og sammenhengende tekst: Nivå 1 Skrive og kommunisere skrive en kort tekst ved hjelp av håndskrift eller ved bruk av tekstbehandling skrive en enkel logg Videre kan kravene økes. Deltakerne kan blant annet strukturere teksten etter tidsrekkefølge og beskrive hva de har gjort, og hvorfor de har gjort det. Dette finner vi beskrevet i kompetansemålene for lesing og skriving på nivå 2: Nivå 2 Skrive og kommunisere strukturere tekst etter tidsrekkefølge og tema og skape sammenheng mellom setninger og avsnitt skrive korte og formelle tekster med faktisk informasjon og begrunnelse I denne oppgaven, sto det imidlertid at deltakerne skulle gi en presis beskrivelse av arbeidet de hadde utført i løpet av uken, noe som er et mål på nivå 3:

12 10 PRAKSISNÆR OPPLÆRING I FENGSEL EKSEMPLER FRA BREDTVEIT, ULLERSMO OG ILA Nivå 3 Skrive og kommunisere skrive klare, detaljerte tekster knyttet til eget fagfelt eller egne interesser strukturere en tekst kronologisk og tematisk og skape sammenheng mellom setninger og avsnitt skrive tekster med høy informasjonsverdi, disponere tekstinnhold og føre en enkel argumentasjon forholde seg kritisk til egen skriveutvikling Oppsummering Gjennom tilrettelagt og praksisnær opplæring fikk deltakerne mange muligheter til å ta i bruk grunnleggende ferdigheter i et utvidet læringsrom. På denne måten ble opplæringen i grunnleggende ferdigheter en naturlig del av byggeprosessen. Dette ga positive læringsopplevelser som igjen ga de innsatte motivasjon til å lære mer. Hvorfor var tømrerprosjektet vellykket? En tilpasset læreplan med utvalgte læringsmål fungerte som en solid plattform for kurset. Opplæringen i grunnleggende ferdigheter ble vevd inn i arbeidsoppgaver og fagteori. Læreren tilpasset oppgaver, tok bilder og la vekt på temaer som var relevante for byggeprosessen på trevareverkstedet. Det tette samarbeidet mellom lærer og verksbetjent gjorde at deltakerne fant støttende veiledning gjennom hele læringsprosessen. Tømrerprosjektet på Ullersmo har bidratt til å endre måten slik opplæring organiseres og tilrettelegges på. Det er liten tvil om at dette opplæringstiltaket ga resultater. De fire innsatte besto eksamen i byggteknikk (Vg2) med gode resultater etter seks måneders praksisnær opplæring i grunnleggende ferdigheter og fagteori. I videoen «Lærer teori gjennom praksis» på vox.no/kriminalomsorg får du vite mer om dette opplæringstiltaket på Ullersmo.

13 PRAKSISNÆR OPPLÆRING I FENGSEL EKSEMPLER FRA BREDTVEIT, ULLERSMO OG ILA Opplæring ved småindustrien på Ila Ila Kort om prosjektet Bilde som mangler Ved Ila fengsel var opplæringsprosjektet lagt til avdeling for småindustri. Småindustrien er en del av arbeidsdriften på Ila der de innsatte har arbeidsoppgaver knyttet til å lage ulike håndverksprodukter. Innsatte som jobber i småindustrien, har av forskjellige grunner behov for en skjermet arbeidsplass og tilrettelagte oppgaver. Produktene de lager, selges fra en salgsbod utenfor fengselet. Før prosjektet startet, var hovedoppgaven til de innsatte å delta i selve produksjonsarbeidet ved småindustrien. Som utdannede aktivitører fungerte verkstedsbetjentene mest på det håndverksmessige og den sosiale treningen i arbeidssituasjonen. I løpet av prosjektperioden fikk de innsatte også ta del i administrative og kreative oppgaver knyttet til ulike deler av produksjonslinjen som produksjon, ansvar for varebeholdning, salg og inntjening. Nye oppgaver inkluderte blant annet lagerføring, utforming av produktetiketter og salgsplakater. Etableringen av småindustrien som en arena for opplæring og trening av grunnleggende ferdigheter ga de innsatte et utvidet og mer framtidsrelevant tilbud. Verksbetjentene i arbeidsdriften la til rette for at aktivitetene i avdelingen i større grad bidro til læring av de grunnleggende ferdighetene. Gjennom konkrete oppgaver der man så resultatene umiddelbart, ble arbeidet med grunnleggende ferdigheter meningsfullt for de innsatte. Her viser vi fire eksempler på arbeidsoppgaver der deltakerne fikk utfordringer i lesing, skriving, regning og bruk av ikt. I de enkelte eksemplene beskriver vi utfordringene de innsatte fikk, og utforsker hvilke kompetansemål som ble dekket i dette arbeidet. Tidsskjema Ved småindustrien ble det innført en ny rutine der de innsatte måtte fylle ut et tidsskjema hver gang de hadde ferdigstilt et nytt håndverksprodukt. I dette skjemaet måtte de registrere dato, tidsbruk og produktnavn. Oppgaven ga en fin øvelse i enkel lesing, skriving og hverdagsmatematikk. Denne oppgaven passet derfor for deltakere som trengte å arbeide med ferdigheter på nivå 1 i lesing og skriving og hverdagsmatematikk. Under gjengis tidsskjemaet og de aktuelle kompetansemålene for dette arbeidet. Utdrag fra tidsskjema for produksjon ved småindustrien ved Ila fengsel. Utdrag fra tidsskjema for produksjon ved småindustrien ved Ila fengsel. Kompetansemål i lesing og skriving Nivå 1 Kompetansemål i hverdagsmatematikk Nivå 1 Lese og forstå lese og forstå korte tekster med frekvente og velkjente ord Skrive og kommunisere f ylle ut et enkelt skjema Måling bruke grunnleggende enheter for lengde, areal, volum, vekt, temperatur, tid og vinkler i konkrete situasjoner Statistikk fylle ut enkle skjemaer Kompetansemål relatert til oppgaven å fylle ut et tidsskjema Produktetikett og plakat Eksempel på produktetikett I forbindelse med det årlige julemarkedet fikk de innsatte i oppgave å designe en produktetikett og lage en plakat. Disse oppgavene ga de innsatte mulighet til å trene på både digitale ferdigheter og skriving. Utformingen satte krav til lese og skriveferdigheter på nivå 1 og 2, og til digitale ferdigheter på nivå 1 og 2. Arbeid med plakaten satte større krav til formulering av sammenhengende tekst enn det etikettene gjorde. Denne oppgaven ble derfor gitt til deltakere som kunne jobbe med kompetansemål på nivå 2 i lesing og skriving. En positiv dimensjon ved oppgaven var at deltakerne også fikk være med på prosessen med å designe og utforme etiketten og plakaten. Deltakerne fikk dermed arbeidet kreativt samtidig som de arbeidet med kompetansemålene for lesing og skriving og digital kompetanse.

14 12 PRAKSISNÆR OPPLÆRING I FENGSEL EKSEMPLER FRA BREDTVEIT, ULLERSMO OG ILA Utdrag fra tidsskjema for produksjon ved småindustrien ved Ila fengsel. Eksempel på produktetikett Eksempel på produktetikett Kompetansemål for lesing og skriving Nivå 1 Kompetansemål for digital kompetanse Nivå 1 Kompetansemål for digital kompetanse Nivå 2 Skrive og kommunisere Skrive korte tekster ved hjelp av tekstbehandlingsprogram Produksjon og presentasjon av digital informasjon Bruke tekstbehandlingsverktøy Identifisere og rette enkle feil Produksjon og presentasjon av digital informasjon Skrive inn, formatere og redigere informasjon til bestemt formål, med for eksempel tekstbehandlingsverktøy Presentere informasjon for en bestemt målgruppe og ta estetiske hensyn Eksempel på plakat til julemarkedet Kompetansemål for lesing og skriving Nivå 2 Eksempel på plakat til julemarkedet Kompetansemål for digital kompetanse Nivå 2 Skrive og kommunisere skrive sammenhengende i jevnt tempo ved bruk av tekstbehandling strukturere tekst etter tidsrekkefølge og tema og skape sammenheng mellom setninger og avsnitt Produksjon og presentasjon av digital informasjon vurdere innhold og rette feil skrive inn, formatere og redigere informasjon til bestemt formål, med for eksempel tekstbehandlingsverktøy presentere informasjon for en bestemt målgruppe og ta estetiske hensyn Kompetansemål relatert til oppgaven med å lage produktetikett Kompetansemål relatert til oppgaven med å lage plakat Utdrag fra regnskap og lagerbeholdning Regnskap og lagerbeholdning Eksempel på plakat til julemarkedet Verksbetjentene så tidlig muligheter for å gi de innsatte oppgaver knyttet til salg av produktene. Deltakerne fikk blant annet ansvar for å holde oversikt over og oppdatere lagerbeholdningen. Til dette måtte de lære å opprette Utdrag fra regnskap og lagerbeholdning Utdrag fra regnskap og lagerbeholdning

15 PRAKSISNÆR OPPLÆRING I FENGSEL EKSEMPLER FRA BREDTVEIT, ULLERSMO OG ILA 13 og bruke et Excelark. I tillegg utfordret denne oppgaven deltakerne på digitale ferdigheter siden de måtte visualisere produksjon, salg og lagerbeholdning grafisk. Bruk og produksjon av regnearkmodeller for presentasjon og beregninger tilhører nivå 2 i kompetansemål for digital kompetanse. Nedenfor ser vi to eksempler på dette: Excelarket og søylediagrammet som framkommer automatisk når innsatte registrerer produksjon og salg i regnearket. Eksempel på søylediagram Kompetansemål Eksempel på for søylediagram Bruk av iktsystemer digital kompetanse følge anbefalte rutiner for lagring av informasjon Nivå 2 Produksjon og presentasjon av digital informasjon vurdere innhold og rette feil bruke og produsere regnearkmodeller for presentasjon av beregninger Kompetansemål for hverdagsmatematikk Nivå 2 Kompetansemål for lesing og skriving Nivå 3 Tall Summere i regneark Statistikk Bruke enkle diagrammer som kurve, søyle og kakediagram Lese tabeller og tolke diagrammer og grafer Lese og forstå Finne bestemt informasjon i ulike typer av tabeller, grafer og digitale tekster Erfaringer og resultater av prosjektet De innsatte fikk oppgaver direkte knyttet til produksjonslinjen, og slik ble arbeidet med de grunnleggende ferdighetene en naturlig og nødvendig del av arbeidet med håndverksproduktene. Oppgavene kunne bare løses ved å bruke flere ferdigheter samtidig, for eksempel digitale ferdigheter og skriving for å produsere plakat og merkelapper. De innsatte fikk dermed bruke sine nyervervede ferdigheter til å løse komplekse og realistiske oppgaver. Opplæringen ble gjennomført av verksbetjentene selv, og deres gode kjennskap til deltakerne og produksjonen åpnet for individuell tilpasning og svært trygge rammer for deltakerne. Blant annet hadde de mulighet til å tilpasse oppgavetype til den enkelte deltakerens behov og interesser. Verksbetjentenes bakgrunn som aktivitører var en viktig ressurs i dette arbeidet. Gjennom å gi deltakerne stadig nye oppgaver knyttet til produksjonslinjen skapte verksbetjentene gode arenaer for arbeid med grunnleggende ferdigheter. De innsatte fikk en mer spennende og variert arbeidsdag, og de fikk et bredere bilde av hele produksjonslinjen. Dette virket motiverende på deltakerne og ufarliggjorde arbeidet med ferdigheter deltakerne ellers hadde dårlig erfaring med. Både betjentene og de innsatte opplevde denne måten å arbeide på som motiverende og relevant for de innsattes videre liv og arbeid utenfor murene. Kompetansemål relatert til arbeidsoppgavene i regnskap og lagerhold

16 vox.no

Praksisnær opplæring for innsatte i fengsel

Praksisnær opplæring for innsatte i fengsel Praksisnær opplæring for innsatte i fengsel Praksisnær opplæring for innsatte i fengsel Valborg Byholt, Nina Jernberg Vox 2011 ISBN: 978-82-7724-157-9 Grafisk produksjon: Månelyst as Foto: istock PRAKSISNÆR

Detaljer

Grunnleggende ferdigheter i soningshverdagen. et kurs i lesing, skriving og hverdagsmatematikk

Grunnleggende ferdigheter i soningshverdagen. et kurs i lesing, skriving og hverdagsmatematikk Grunnleggende ferdigheter i soningshverdagen et kurs i lesing, skriving og hverdagsmatematikk Grunnleggende ferdigheter i soningshverdagen Eystein Raude Kaja Winsnes Vox 2010 ISBN 978-82-7724-148-7 Grafisk

Detaljer

Gode eksempler fra praksisnær opplæring for unge voksne

Gode eksempler fra praksisnær opplæring for unge voksne Gode eksempler fra praksisnær opplæring for unge voksne Gode eksempler fra praksisnær opplæring for unge voksne Vigdis Lahaug Vox 2011 ISBN: 978-82-7724-155-5 Grafisk produksjon: Månelyst as Foto: istock

Detaljer

Det er de små skrittene som teller. Økt kunnskap om praksisnær opplæring i grunnleggende ferdigheter i kriminalomsorgen

Det er de små skrittene som teller. Økt kunnskap om praksisnær opplæring i grunnleggende ferdigheter i kriminalomsorgen Det er de små skrittene som teller. Økt kunnskap om praksisnær opplæring i grunnleggende ferdigheter i kriminalomsorgen Publisert: 10. februar 2015 Annelin Gustavsen Hege Gjertsen Arbeidsnotat nr.: 1003/2015

Detaljer

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring 2 EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING 3 Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten

Detaljer

Organisering av opplæring på arbeidsplassen

Organisering av opplæring på arbeidsplassen Organisering av opplæring på arbeidsplassen Organisering av opplæring på arbeidsplassen Vigdis Lahaug Vox, 2009 1 Innhold Innledning...3 Hvorfor lese- og skriveopplæring i arbeidslivet?...4 Samarbeidet

Detaljer

Vurdering og dokumentasjon Tema 6

Vurdering og dokumentasjon Tema 6 Vurdering og dokumentasjon Tema 6 Underveisvurdering for læring og sluttvurdering av læring knyttet til opplæring i bedrift Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Opplæring i grunnleggende ferdigheter. - rekruttering og organisering på ulike arenaer

Opplæring i grunnleggende ferdigheter. - rekruttering og organisering på ulike arenaer Opplæring i grunnleggende ferdigheter - rekruttering og organisering på ulike arenaer Opplæring i grunnleggende ferdigheter - rekruttering og organisering på ulike arenaer Vigdis Lahaug Vox 2010 ISBN 978-82-7724-190-6

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Læringsmål i grunnleggende ferdigheter. Eksempler på lokale læreplaner i lesing og skriving, regning, digitale ferdigheter og muntlige ferdigheter

Læringsmål i grunnleggende ferdigheter. Eksempler på lokale læreplaner i lesing og skriving, regning, digitale ferdigheter og muntlige ferdigheter Læringsmål i grunnleggende ferdigheter Eksempler på lokale læreplaner i lesing og skriving, regning, digitale ferdigheter og muntlige ferdigheter ISBN: 978-82-7724-192-0 Design: Tove Nilsen Designstudio

Detaljer

Kartlegging for praksisnær opplæring på arbeidsplassen

Kartlegging for praksisnær opplæring på arbeidsplassen Kartlegging for praksisnær opplæring på arbeidsplassen 2 Kartlegging for praksisnær opplæring på arbeidsplassen Forfattere: Vox i samarbeid med Hapro Senter for yrkeskvalifisering Vox 2013 ISBN 978-82-7724-186-9

Detaljer

Kurs i hverdagsmatematikk. tilrettelegging og gjennomføring av kurs i to bedrifter

Kurs i hverdagsmatematikk. tilrettelegging og gjennomføring av kurs i to bedrifter Kurs i hverdagsmatematikk tilrettelegging og gjennomføring av kurs i to bedrifter Kurs i hverdagsmatematikk tilrettelegging og gjennomføring av kurs i to bedrifter Vigdis Lahaug 1 Forord Våren 2007 fikk

Detaljer

Arbeidsnorsk. evaluering av et kurs i grunnleggende ferdigheter for minoritetsspråklige i arbeidslivet

Arbeidsnorsk. evaluering av et kurs i grunnleggende ferdigheter for minoritetsspråklige i arbeidslivet Arbeidsnorsk evaluering av et kurs i grunnleggende ferdigheter for minoritetsspråklige i arbeidslivet Arbeidsnorsk evaluering av et kurs i grunnleggende ferdigheter for minoritetsspråklige i arbeidslivet

Detaljer

Digitale ferdigheter. Digitaltesten. Eddie Pedersen

Digitale ferdigheter. Digitaltesten. Eddie Pedersen Digitale ferdigheter Digitaltesten Eddie Pedersen Profiler for basisferdigheter Kursplanlegger Lærings mappe 27.11.2013 Side 2 Digital kompetanse Vox sitt mål: alle skal ha nok digital kompetanse til å

Detaljer

Nasjonale prøver 01.09.14

Nasjonale prøver 01.09.14 Nasjonale prøver 01.09.14 Veiledning til lærere Lesing 5. trinn «Nasjonale prøver gir informasjon om hvordan eleven mestrer lesing, regning og engelsk». Bokmål Innhold 1 Nasjonal prøve i lesing for 5.

Detaljer

Nasjonale prøver 01.09.14

Nasjonale prøver 01.09.14 Nasjonale prøver 01.09.14 Veiledning til lærere Regning 5. trinn «Nasjonale prøver gir informasjon om hvordan elevene mestrer lesing, regning og engelsk» Bokmål Innhold 1 Nasjonal prøve i regning for 5.

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Yngve Lindvig Jarl Inge Wærness Rannveig Andresen 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 HISTORIEN

Detaljer

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010 NF-rapport nr. 4/2010 Mestringsprosjektet 20 Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring 15 Wenche Rønning og Anne Sofie Skogvold (red.) 10 5 MESTRINGSPROSJEKTET UTVIKLINGSPROSJEKT

Detaljer

Grunnleggende ferdigheter i kommunen. Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker

Grunnleggende ferdigheter i kommunen. Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker Grunnleggende ferdigheter i kommunen Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker Opplæring i grunnleggende ferdigheter i kommunen. Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker. Kaja Winsnes og Randi Husemoen ISBN 978-82-7724-176-0

Detaljer

PEDAGOGISKE KVALITETSKRITERIER FOR NETTBASERT LÆRING 2003 RESEARCH & EDUCATIONAL NETWORK

PEDAGOGISKE KVALITETSKRITERIER FOR NETTBASERT LÆRING 2003 RESEARCH & EDUCATIONAL NETWORK PEDAGOGISKE KVALITETSKRITERIER FOR NETTBASERT LÆRING 2003 RESEARCH & EDUCATIONAL NETWORK INNHOLD: 1 INNLEDNING 3 2 BAKGRUNN 4 3 PROSJEKTET 6 4 PEDAGOGISK KVALITET 7 4.1 LÆRINGSTEORIER 7 4.2 FAKTORER SOM

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus Institutt for barnehagelærerutdanning

Høgskolen i Oslo og Akershus Institutt for barnehagelærerutdanning Høgskolen i Oslo og Akershus Institutt for barnehagelærerutdanning «Alt er viktig for oss å lære» - evalueringsrapport fra prosjektet Norsk i barnehagerelatert dagligtale for minoritetsspråklige assistenter

Detaljer

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Nasjonale prøver 18.09.2013

Nasjonale prøver 18.09.2013 Nasjonale prøver 18.09.2013 Veiledning til lærere Regning 8. og 9. trinn. Del 2 Bokmål Innhold Hvordan bruke resultatene i undervisningen?... 3 Oversikt over oppgavene til nasjonal prøve i regning 2013...

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

Individuell plan for norskopplæring

Individuell plan for norskopplæring Levanger kommune Innvandrertjenesten Sjefsgården voksenopplæring Sluttrapport Forprosjekt Skolens plass i et introduksjonsprogram/ fleksibelt læringsmiljø Individuell plan for norskopplæring Therese Granås

Detaljer

Nye muligheter. et samarbeidsprosjekt for å få unge voksne med manglende grunnleggende ferdigheter i arbeid

Nye muligheter. et samarbeidsprosjekt for å få unge voksne med manglende grunnleggende ferdigheter i arbeid Nye muligheter et samarbeidsprosjekt for å få unge voksne med manglende grunnleggende ferdigheter i arbeid Nye muligheter et samarbeidsprosjekt for å få unge voksne med manglende grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Masteroppgave i yrkespedagogikk 2011 Master in Vocational Pedagogy. Kari Grønli

Masteroppgave i yrkespedagogikk 2011 Master in Vocational Pedagogy. Kari Grønli Masteroppgave i yrkespedagogikk 2011 Master in Vocational Pedagogy Helhetlig og praksisnær opplæring Hvordan kan det tilrettelegges for en helhetlig og praksisnær opplæring i hudpleiefaget, som utvikler

Detaljer

Veiledning til læreplanene i matematikk fellesfag

Veiledning til læreplanene i matematikk fellesfag 1 Veiledning til læreplanene i matematikk fellesfag Kapittel 1: Innledning Denne veiledningen gir praktiske eksempler på hvordan du som lærer kan arbeide med læreplanene i matematikk fellesfag og matematikk

Detaljer