SAKSFRAMLEGG. Hovedutvalg administrasjon. Saksbehandler: Wenche Håvik Arkiv: 151 &14 Arkivsaksnr.: 15/1101. Utvalg:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSFRAMLEGG. Hovedutvalg administrasjon. Saksbehandler: Wenche Håvik Arkiv: 151 &14 Arkivsaksnr.: 15/1101. Utvalg:"

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Wenche Håvik Arkiv: 151 &14 Arkivsaksnr.: 15/1101 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg administrasjon ÅRSMELDING FOR PERSONALAVDELINGEN Forslag til vedtak: Hovedutvalg administrasjon tar årsmeldingen for 2014 til orientering.

2 SAKSFRAMSTILLING Personalavdelingen omfatter personalkontor med ordinære personalpolitiske/-adminintrative funksjoner, samt følgende enheter/kontor: lønningskontor, bedriftshelsetjeneste, servicetorg, fellesekspedisjon og kantinedrift. Personalkontoret har ansvar for overordnet arbeid med kompetanseutvikling, rekrutteringspolitikk og strategisk arbeid innen personalforvaltning-/utvikling. Andre viktige arbeidsfelt er inntak/oppfølging av lærlinger, pensjon og forsikring for ansatte, IA-og attføringsarbeid, forhandlinger med arbeidstakerorganisasjonene herunder lønnsforhandlinger, samt rådgiving både overfor etatene og enkeltpersoner. I 2014 ble det i tillegg lagt ned et betydelig arbeid for å etablere et system for oppfølging og rapportering av kommunens internkontroll, samt etablere et felles avvikssystem. Det er herunder utarbeidet en betydelig mengde dokumentasjon vedr. internkontroll. Opplæring og kompetanseutvikling Det er også i 2014 gjennomført ulike interne kompetansetiltak og opplærings-/kursdager i regi av personalavdelingen. Herunder kan nevnes følgende: Kurs i Excel, Felles introduksjonskurs for nyansatte, kurs i Kommunikasjon og mediehåndtering, kurset Mye bedre medarbeidersamtaler, kurs for brannvernledere, Grunnkurs i verne-og miljøarbeid, kurset Jus og sosiale medarbeidere, flere kurs i Arbeidsplanleggingsverktøyet GAT, kurset Sykefravær fra A til Å, samt kurs-/seminardag om Motivasjon og arbeidsglede. Kommunen har gjennomført flere ledersamlinger i tilknytning til utviklingsprogrammet «Saman om ein betre kommune». Dette 4-årige utviklingsprogrammet som er i regi av kommunal-og regionaldepartementet, KS og arbeidstakerorganisasjonene, var i 2014 inne i sitt tredje år. Karmøy kommune sitt prosjekt omhandler omdømmeutvikling og fokusområdet i 2014 har vært «Omdømmebygging gjennom styrking av internkontrollen» Målet med internkontrollen er målrettet og effektiv drift, pålitelig rapportering og overholdelse av gjeldende lover og reglement. Det har i 2014 vært 2 samlinger med alle lederne (ca 120 stk) og 2 samlinger som har inkludert rådmannens og etatssjefenes ledergrupper (totalt ca 30 stk). Lærlinger Kommunen har for tiden en godkjent ramme for inntak av 34 lærlinger. Ordinær læretid for lærlingene er 2 år. I 2014 klarte vi ikke å fylle alle læreplassene. Dette skyldes blant annet dårlig søkning, samt at en del av søkerne ikke oppfylte inntakskravene. I 2014 lyste Karmøy kommune ut læreplasser i 6 forskjellige fag, og inntaket i de ulike utlyste fag fordeler seg slik: Helsearbeiderfaget 14 lærlinger Barn- og ungdomsarbeiderfaget 10 lærlinger Institusjonskokkfaget 1 lærling Ikt- servicefaget 1 lærling Kontor- og administrasjonsfaget 1 lærling Renholdsoperatørfaget 0 lærling For å være i forkant av det økte behovet for spesielt helsefagarbeidere, gjør kommunen årlig et informasjonsarbeid på Åkra videregående skole og alle ungdomskolene i kommunen. Det blir

3 informert om hvilke opplæringsfag/yrker Karmøy kommune kan tilby og hvor vi trenger mest arbeidskraft i tiden fremover. Faget utdanningsvalg i ungdomskolen og prosjekt til fordypning i videregående skole er også en anledning for kommunene å bruke praksisplassene som en aktiv del av rekrutteringen. Ellers deltar kommunen på ulike yrkesmesser og åpne dager som skolene arrangerer. Karmøy kommune satser imidlertid ikke ensidig på ungdom. Vi bruker tid på en rekke tiltak for å rekruttere flere søkere til fag der kommunen har store behov for ansatte i fremtiden. For å møte utfordringene i Karmøy samarbeider vi blant annet med voksenopplæringssenteret, NAV, Haugaland skole- og arbeidsliv, fylkeskommunen, KS og videregående skoler for kontinuerlig forbedring av fagopplæringen og rekrutteringsarbeid generelt. Det er iverksatt et prosjekt som pågår til 2017 for å rekruttere innvandrere til omsorgsyrker i Karmøy. Fylkeskommunen i samarbeid med kommunene har også et prosjekt for å utarbeide en systematisk opplæring av voksne med en trinnvis fagplan for ansatte i helsevesenet som ikke har fagbrev. Karmøy kommune har i de siste årene satset mye på opplæring av instruktører slik at de skal være trygge i veiledningssituasjonen. Nå er tiden kommet for å bruke- og samle kompetansen som er opparbeidet på en mer systematisk måte. Lønningskontoret Lønningskontoret har ansvar for all utbetaling av lønn og godtgjørelser, samt innkreving av sykepengerefusjon. Det er 2 timelønnssystemer i full drift, nemlig Extens og GATsoft. Registrering av variabel lønn (timelønn) skjer ved automatisk filoverføring fra skolene til lønningskontoret via Extens, mens variabel lønn i helse-og omsorgssektoren skjer via GATsoft. I 2014 er det i tillegg startet opp et prosjekt i teknisk etat med tanke på at variabel lønn også her skal skje ved filoverføring via GATsoft. Dette innebærer at manuelle timelister er på veg ut. Refusjonsordningen for sykelønn som også er blitt automatisert gjennom filoverføring En ordning som synes å fungere bra. Servicetorget Servicetorget har hatt en jevn strøm av henvendelser hele året, dog med noen sesongbetonte topper. På våren var det også dette året spesielt mange henvendelse angående tilbygg og garasjer, mens det i løpet av sommermånedene var mye besøk av turister som trengte råd og veiledning. Når det gjelder antall telefonhenvendelser til servicetorget i 2014 viser statistikken noe nedgang fra året før. Det er mulig at dette er et resultat av mer tilrettelegging for selvbetjening via internettsiden. I 2014 ble det innstalert nytt sentralbord og dette ser i alle hovedsak ut til å fungere godt selv om det også er noen funksjoner som savnes på det nye systemet. Bedriftshelsetjenesten Karmøy kommune har egen ordning med godkjent bedriftshelsetjeneste (BHT), og alle ansatte i kommunen har tilbud om tjenester fra BHT. Tilnærmingen innenfor BHT er tverrfaglig og ansatte har kompetanse innenfor arbeidsmedisin, ergonomi, psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø, systematisk HMS arbeid i tillegg til teknisk og kjemisk kompetanse. Generelt sett er

4 oppgaver og forpliktelser definert ved lov og forskrifter. Ansatte i BHT har en fri og uavhengig rolle i det forebyggende og helsefremmende arbeidet. Arbeidsgiver plikter å knytte godkjent BHT til virksomheten dersom risikoforholdene i virksomheten tilsier det. For å sikre et godt samarbeid mellom BHT og de ulike virksomheten i etaten, skal det inngås en samarbeidsavtale mellom BHT og virksomheten (leder og verneombud). Det blir utarbeidet en handlingsplan for samarbeid basert på virksomhetens risikoforhold og behov. Ansvaret for oppfølging av handlingsplanen ligger i arbeidsgiverlinjen. BHT har vært involvert som rådgiver i prosesser ved fire virksomheter i BHT gjennomfører kartlegginger sammen med leder og ansattes representant(er) og utarbeider risikovurderinger og handlingsplaner i etterkant. I 2014 har BHT bistått med: Psykososiale kartlegginger (medarbeiderundersøkelsen) o Hele organisasjonen gjennomførte medarbeiderundersøkelse i BHT har bistått 3 virksomheter i oppfølgingsarbeidet i etterkant. Yrkeshygieniske kartlegginger (kjemisk, teknisk, innemiljø, støy etc.) o BHT har bistått med yrkeshygieniske målinger ved 3 virksomheter Det gjennomføres periodiske helsekontroller av ansatte i Karmøy kommune som har et lovpålagt krav og tilbud om helsekontroller. I etterkant av helsekontrollene gjennomgås resultatene sammen med ledelse og ansattes representant for arbeidsplassen. I 2014 har alle røykdykkere i brannvesenet vært inne til helsekontroll og utsatte ansatte i VAR. BHT bistår som rådgivere for virksomhetene i prosesser med å kartlegge årsaker til høyt sykefravær på egen arbeidsplass og utarbeidelse av målrettede handlingsplaner. Arbeidet skjer i HMS/IA gruppen. BHT har vært involvert som rådgiver i prosesser ved to virksomheter i Når det gjelder forebygging og oppfølging av sykefravær på individnivå, har BHT gjennomført 43 arbeidsplassvurderinger i 2014 og møtt på 36 dialogmøter med sykemeldte. Antallet dialogmøter med deltakelse fra BHT har gått ned etter at slik deltakelse ikke lenger er lovpålagt. BHT er ellers blant annet en sentral aktør i kommunens AKAN-arbeid, IA-arbeid, omorganiserings-prosesser, attførings-og nærværsutvalg. Inkluderende arbeidsliv Karmøy kommune har vært IA-bedrift siden I løpet av disse årene er det utført et betydelig arbeid i hele organisasjonen på mange ulike områder. Det har gjennomgående vært stort fokus på sykefraværsoppfølging og forebygging. De siste årene har det også vært jobbet mye med holdningsskapende arbeid og utvikling. Ny IAavtale for ble inngått på nasjonalt nivå fra I Karmøy kommune ble ny IAavtale undertegnet den Nye målsettinger og ny handlingsplan er utarbeidet i tråd med ny avtale. Overordna mål og handlingsplaner for IA-arbeid og sykefraværsoppfølging blir utarbeidet av partssammensatt og tverretatlig IA-arbeidsgruppe og forelegges AMU for godkjenning. AMU har fra 2014 overtatt rollen som kommunens IA-forum. Nav arbeidslivssenter er representert i begge disse fora og bidrar ellers med å støtte opp om kommunens IA-arbeid på forskjellige måter, bl.a. i prosjekter. Hovedmål for den nye IA-avtalen:

5 Bedre arbeidsmiljø Styrke jobbnærvær Forebygge og redusere sykefravær Hindre utstøting og frafall fra arbeid Delmål: Reduksjon i sykefraværet, til 5,6 % Beholde og øke sysselsetting av personer med nedsatt funksjonsevne (for egne ansatte og for personer som er avklarte fra Navs side). Øke yrkesaktivitet etter 50 år De vesentligste endringene i den nye avtalen: Forenklinger i sykefraværsoppfølgingen (lovendringer fra bl.a. oppheving av rapportering til Nav, Dialogmøte 1 gjennomføres når det er hensiktsmessig og Dialogmøte 2 kan holdes tidligere). Sanksjonene fjernes. Nytt forebyggings- og tilretteleggingstilskudd for IA-bedrifter. Forsterket innsats for personer med nedsatt funksjonsevne særlig unge. Kunnskapsutvikling og forsøk Større vekt på forebygging Nærværet i 2014 var på 92,6 %, litt høyere enn 2013 hvor det var 92,5 %. Dette er noe lavere enn de to foregående år som begge lå på 93,1 %. Totalt sett har nærværet i Karmøy kommune vært ganske stabilt rundt % de senere årene. IA-arbeid rommer både sykefraværsoppfølging, forebyggende arbeid og arbeidsmiljøtiltak av psykososial, fysisk og organisatorisk art. Dessuten rommer det utviklingsarbeid og senior- /livsfasearbeid. IA-arbeidet skal være en integrert del av det systematiske HMS-arbeidet. Dette krever planmessig og målrettet arbeid på mange ulike felt, og et utstrakt samarbeid bedriftsinternt og med eksterne samarbeidspartnere. IA-avtalen legger stor vekt på partssamarbeid. Tilretteleggingstilskudd er et rammetilskudd som er forbeholdt IA-bedrifter. Tilskuddet skal være en kompensasjon for arbeidsgivers merutgifter/merinnsats i forbindelse med konkrete tilretteleggingstiltak. Det kan også brukes forebyggende, til arbeidshjelpemidler og til gruppetiltak. Karmøy kommune mottok etter søknad, vel 1,3 million kroner i tilretteleggingstilskudd fra NAV i Søknad om tilskudd blir sendt til NAV fra den enkelte arbeidsplass (leder og ansatt). Refusjonskrav administreres av personalavdelingen sentralt. Attføringsarbeidet er organisert med ett lokalt attføringsutvalg i hver etat (nærværsutvalg i helse/omsorg) og ett sentralt attføringsutvalg som også fungerer som lokalt utvalg for sentraladministrasjonen. Fra september 2014 er lokalt attføringsutvalg i helse/omsorg erstattet av nærværsutvalg, som et ledd i pågående nærværsprosjekt i helse- og omsorgsetaten. De sakene som allerede var overført sentralt attføringsutvalg, ble tilbakeført til egen etat.

6 Dette fører til at det er færre saker i sentralt attføringsutvalg ved årets slutt, og desto flere saker i nærværsutvalget i helse/omsorg. Totalt sett har det vært behandlet 10 saker mindre i 2014 enn året før. Sakene gjelder i hovedsak kvinner. Av 95 saker var det kun 6 menn. 32 (41) saker er avslutta, herav 17 (23) tilbakeført i jobb og 16 (18) med opphør av ansettelsesforholdet (foregående år i parentes). 63 saker videreføres til Året før var det 64 videreførte saker. Velferdstiltak Arbeidsmiljøutvalget vedtar årlig en fordeling av de totale budsjettmidler på kroner som er satt av til ulike velferdstiltak for de ansatte. En stor del av midlene ble fordelt til etatene/arbeidsplassene for sammenkomster eller andre opplegg for de ansatte i regi av etaten eller arbeidsplassen. Velferdsmidlene har også blitt nyttet til leie av bedriftshytte i Skipavåg i Vindafjord kommune. Dette var et tiltak som har vært svært populært. Utleier sa opp leieavtalen med kommunen den En nedsatt arbeidsgruppe i arbeidsmiljøutvalget tok stilling hvorvidt kommunen skulle benytte midlene videre til leie av hytte eller evt andre tiltak. Arbeidsgruppen besluttet å gå for ny bedriftshytte og leieavtale, da dette var et veldig populært tiltak som favner alle ansatte. Arbeid med å finne ny bedriftshytte startet opp i slutten av Kommunens bedriftskunstforening er også et av de populære tiltakene som baserer driften sin på tilskudd via velferdsmidlene. Tilsvarende blir bedriftsidrett tilgodesett med midler via velferdsmidlene. Noen mindre foreninger/klubber blir også tilgodesett et mindre beløp. I juni måned hadde kommunen den årvisse samlingen av jubilanter med henholdsvis 25 og 35 års tjeneste i kommunen. Totalt var det 61 jubilanter i 2014 herav 24 med 35 års tjeneste og 37 med 25 års tjeneste. Karmøy kommune har avtale med 5 treningssenter fra Raglamyr i nord til Åkra i sør. Gratis bading i kommunens svømmehaller er fortsatt et populært tilbud for de fast ansatte. Kom i form kampanjen er et populært tiltak for de ansatte for å holde seg i form. Hver deltaker må ha minst 80 trenings-/trimaktiviteter hver på minst 30 minutter mellom 1. september og 1. mai. Alle som deltar får premie. I 2014 hadde kampanjen 742 deltakere. Arbeidsmiljøprisen: Arbeidsmiljøprisen 2014 ble tildelt Kopervik bu- og behandlingsheim. Ansatte og ledelse ved Kopervik bu- og behandlingsheim har jobbet målrettet og systematisk med arbeidsmiljø for å få en positiv holdning og kultur til egen arbeidsplass. Dette arbeidet har gitt resultater i økt arbeidsnærvær, høyere stillingsandeler og en trygg og meningsfull hverdag. Arbeidet med ulike prosjekter har hatt stor overføringsverdi til andre arbeidsplasser og har blitt lagt merke til utover kommunegrensen. Prisen ble opprettet for å belønne arbeidssted som gjennom sitt arbeid, innsats og kreative tiltak har vist særlig ansvar og bevissthet for betydning av arbeidsmiljøet. Formålet med prisen er å stimulere medarbeidere til å arbeide systematisk med å utvikle arbeidsmiljøet på arbeidsplassen. Personalsjefen i Karmøy, Wenche Håvik sign.

7

8 SAKSPROTOKOLL - ÅRSMELDING FOR PERSONALAVDELINGEN Hovedutvalg administrasjon behandlet saken den , saksnr. 10/15 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Hovedutvalg administrasjon tar årsmeldingen for 2014 til orientering.

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/15 15/324 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG ADMINISTRASJON DEN 04.02.2015.

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/15 15/324 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG ADMINISTRASJON DEN 04.02.2015. Utvalg: Hovedutvalg administrasjon Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.04.2015 Tid: 18:00 MØTEINNKALLING Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest til møtesekretær

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 10/12 12/282 ÅRSMELDING FOR PERSONALAVDELINGEN 2011

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 10/12 12/282 ÅRSMELDING FOR PERSONALAVDELINGEN 2011 MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg administrasjon Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.03.2012 Tid: Kl. 18:00 Eventuelle forfall må meldes på telefon 52 85 74 19 / 21 eller på e-post til valg@karmoy.kommune.no.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg administrasjon

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg administrasjon Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.08.2014 Tid : Kl. 18:00 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg administrasjon Funksjon Navn Parti Leder Endresen Einar R. FRP Forfall Nestleder Andersen Svein H. AP Møteleder

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Utvalg: Hovedutvalg administrasjon Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.06.2015 Tid: 18:00 MØTEINNKALLING Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest til møtesekretær

Detaljer

Stjørdal kommune som arbeidsgiver

Stjørdal kommune som arbeidsgiver Stjørdal kommune som arbeidsgiver Forebygging av sykefravær og oppfølging av sykmeldte Stjørdal kommune Forvaltningsrevisjon nr 1714-2/2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS 2011

Detaljer

Sykefravær og IA-avtalen

Sykefravær og IA-avtalen www.vefik.no RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2015 Sykefravær og IA-avtalen HAMMERFEST KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 1 0.1 FORMÅLET MED PROSJEKTET... 1 0.2 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER...

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Pensjonsalderen i 2014 holder seg på omtrent samme nivå som i 2013.

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Pensjonsalderen i 2014 holder seg på omtrent samme nivå som i 2013. Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO CRH-14/7511-9 39701/15 14.04.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 21.04.2015 ÅRSRAPPORT

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Oppfølging av sykmeldte i Pleie og omsorg Rapport 2010-14 Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølging av

Detaljer

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID FAUSKE KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Desember 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommuneloven. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juni 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr.4. Formålet med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 HELS E, M I L J Ø O G S I KKERH E T U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

ÅRSRAPPORT 2014 HELS E, M I L J Ø O G S I KKERH E T U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N ÅRSRAPPORT 2014 HELS E, M I L J Ø O G S I KKERH E T U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Sammendrag Helse, miljø og sikkerhetsarbeidet (HMS) ved Universitetet i Bergen (UiB) har i 2014 samlet sett vært

Detaljer

Orientering om tiltak for å redusere sykefravær i Helse Finnmark

Orientering om tiltak for å redusere sykefravær i Helse Finnmark Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011 Møtedato: 8. desember 2011 Saksbehandler: HR-sjef Mai-Liss Larsen Sak nr: 73/2011 Navn på sak: Orientering om tiltak for å redusere

Detaljer

Sykefravær og nærvær

Sykefravær og nærvær FORVALTNINGSREVISJON Sykefravær og nærvær Meldal kommune Januar 2013 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Meldal kommunes kontrollutvalg i perioden april 2012

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

ÅRSRAPPORT 2012 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET ÅRSRAPPORT 2012 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Sammendrag Helse, miljø og sikkerhetsarbeidet (HMS) ved Universitetet i Bergen (UiB) har i 2012 samlet sett vært preget

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF. Status sykefraværsarbeid - orientering. Saksnummer 47/2013. Saksbehandler: HR-sjef Lena E. Nielsen Møtedato: 19.6.

Styremøte i Helse Finnmark HF. Status sykefraværsarbeid - orientering. Saksnummer 47/2013. Saksbehandler: HR-sjef Lena E. Nielsen Møtedato: 19.6. Styremøte i Helse Finnmark HF Saksnummer 47/2013 Saksbehandler: HR-sjef Lena E. Nielsen Møtedato: 19.6.2013 Status sykefraværsarbeid - orientering Administrerende direktørs forslag til vedtak: Styret i

Detaljer

Saksbehandler: Siv Anita Lilleskog Arkiv: 461 Arkivsaksnr.: 15/2208 SYKEFRAVÆR OG FRAVÆRSUTVIKLING VED SKUDENES BU- OG BEHANDLING

Saksbehandler: Siv Anita Lilleskog Arkiv: 461 Arkivsaksnr.: 15/2208 SYKEFRAVÆR OG FRAVÆRSUTVIKLING VED SKUDENES BU- OG BEHANDLING SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv Anita Lilleskog Arkiv: 461 Arkivsaksnr.: 15/2208 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg administrasjon SYKEFRAVÆR OG FRAVÆRSUTVIKLING VED SKUDENES BU- OG BEHANDLING Forslag til

Detaljer

AÅ rsrapport HMS 2013/2014

AÅ rsrapport HMS 2013/2014 S-sak xx/2014 AÅ rsrapport HMS 2013/2014 Sammendrag Årsrapport HMS skal sammenfatte og synliggjøre HMS-arbeidet for studieåret 2013/2014, trekke opp noen områder hvor høgskolen har utfordringer og foreslå

Detaljer

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Utgiver: Unio Første opplag: Desember 2011 10.000 eksemplarer Omslagsdesign: Lene D. Bakke, 07 Moss Layout: Line Dahle, 07 Moss Sats: 07 Moss Brødtekst: Times

Detaljer

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID STEIGEN KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juli 2010 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommuneloven. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE. Utvalg: Partssammensatt utvalg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.06.07 Tid: Kl. 16.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE. Utvalg: Partssammensatt utvalg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.06.07 Tid: Kl. 16. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Partssammensatt utvalg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.06.07 Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer

Detaljer

Ringerike kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 3. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Leseværelset Møtedato: 03.11.

Ringerike kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 3. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Leseværelset Møtedato: 03.11. Ringerike kommune Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Leseværelset Møtedato: 03.11.2014 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Gyldig forfall meldes til sekretariatet, e-post { HYPERLINK "mailto:sek@ringerike.kommune.no"

Detaljer

SLUTTRAPPORT PROSJEKT NÆRVÆR 01.06.05 30.06.07 MANDAL KOMMUNE. Av prosjektleder Siren Vetnes Johannessen Siren.vetnes.johannessen@mandal.kommune.

SLUTTRAPPORT PROSJEKT NÆRVÆR 01.06.05 30.06.07 MANDAL KOMMUNE. Av prosjektleder Siren Vetnes Johannessen Siren.vetnes.johannessen@mandal.kommune. SLUTTRAPPORT PROSJEKT NÆRVÆR 01.06.05 30.06.07 MANDAL KOMMUNE Av prosjektleder Siren Vetnes Johannessen Siren.vetnes.johannessen@mandal.kommune.no 1 Bakgrunn Mandal kommune hadde i 2006 1192 ansatte fordelt

Detaljer

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Hitra kommune November 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden juni - november 2007.

Detaljer

Forebygging og oppfølging av sykefravær

Forebygging og oppfølging av sykefravær FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Forebygging og oppfølging av sykefravær Sarpsborg kommune 25.1.11 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...5

Detaljer

RAPPORT 2014 ADMINISTRASJONSAVDELINGEN

RAPPORT 2014 ADMINISTRASJONSAVDELINGEN RAPPORT 2014 ADMINISTRASJONSAVDELINGEN Søgne kommune 30. januar -14 Monica Nordnes Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. VISJON OG OVERORDNEDE MÅL FOR AVDELINGEN... 4 3. OM ADMINISTRASJONSAVDELINGEN... 4 3.1 ÅRSVERK

Detaljer

Handlingsplan inkluderende arbeidsliv. Sarpsborg kommune 26.06.02-31.12.13. Revidert 06.06.11.

Handlingsplan inkluderende arbeidsliv. Sarpsborg kommune 26.06.02-31.12.13. Revidert 06.06.11. Handlingsplan inkluderende arbeidsliv Sarpsborg kommune 26.06.02-31.12.13 Revidert 06.06.11. Handlingsplan Inkluderende arbeidsliv Sarpsborg kommune 1.0 Handlingsplan for samarbeidsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013

LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013 LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013 1 Innledning Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Rådmannens forord... 4 Visjon og mål for Lillesand kommune... 5 Visjon... 5 Verdigrunnlag... 5 Hovedmål for

Detaljer

Forebygging og oppfølging av sykefravær. - Notodden kommune -

Forebygging og oppfølging av sykefravær. - Notodden kommune - Forebygging og oppfølging av sykefravær - Notodden kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 707014 2012 Telemark kommunerevisjon IKS i Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG... IV 1 INNLEDNING... 1 1.1 BAKGRUNN

Detaljer

UMB skal ha et arbeidsmiljø som bidrar til god forskning og undervisning. Dette skal skje ved å ha et arbeids- og læringsmiljø som:

UMB skal ha et arbeidsmiljø som bidrar til god forskning og undervisning. Dette skal skje ved å ha et arbeids- og læringsmiljø som: 0 Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) er et kunnskapssentrum for biovitenskap, miljø og bærekraftig utvikling som videreutvikler sin fagportefølje med utgangspunkt i 150-års virke. UMB er det

Detaljer