Internasjonalisering av høyere utdanning Strategi, programmer, muligheter, utvikling og trender.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Internasjonalisering av høyere utdanning Strategi, programmer, muligheter, utvikling og trender."

Transkript

1 FORSKERFORBUNDETSFORENING FOR INGENIØRUTDANNING Klækken Hotell, 19. oktober2006 Internasjonalisering av høyere utdanning Strategi, programmer, muligheter, utvikling og trender. Knut Brautaset Styreleder Senter for internasjonalisering av høyere utdanning (SIU) Norwegian Centre for International Cooperation in Higher Education

2 2004 Development towards mass higher education Students in Higher Education in Norway Students (thousand) Male Female Total Source: Statistics Norway (Statistisk sentralbyrå) Population of Norway 1974: 3.79 mill. 2004: 4.58 mill. Knut Brautaset

3 Utfordringen for norsk kunnskapspolitikk er at landet ikke får nok kompetanse ut av befolkningens talent. Fortsettelse av nasjonsbyggingen - Norgesnettet - Frihet med ansvar - vurdere behov for endringar - masseutdanningsinstitusjon, - internasjonalisering - styring -gradstruktur - kvalitet / evaluering 3 K V A L I T E T S R E F O R M E N

4 The Bologna Process in Norway A National Commission was appointed in Need for changes in higher education had become apparent. The Bologna Declaration was signed in June 1999 by the Norwegian minister of Education and Research and 28 of his European colleagues ( Initially there were hardly any debates about the Bologna Declaration in Norway and it did not have a significant influence on the Committee s work and suggestions. Many of the structure suggested in the Bologna Declaration was solutions to problems already defined in Norway.) The Bologna Process has developed into a major Pan-European political driving force and has a significant influence on higher education politics in Norway. The Government presented a white paper to the Parliament in April 2002 Influenced by the in the Bologna Declaration and the suggestions from the National Commission, The result was the start of the Quality Reform in Higher Education 4 Knut Brautaset

5 KVALITETSREFORMEN Fra UFDs nettsider: Målene for Kvalitetsreformen kan oppsummeres i tre punkter: Kvaliteten på utdanning og forskning skal bli bedre, intensiteten på utdanningen skal økes og internasjonaliseringen skal økes. To forvaltningsorgan er opprettet: Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) Akkreditering Kvalitetssikring ( ) Senter for Internasjonalisering av høyere utdanning (SIU) Samling av nasjonale fellestjenester i ett organ ( ) 5

6 Norway Population (2004): 4.58 mill. Students in higher education: approx Norway has adopted the Pan European Bologna structure of higher education. Norway Norway is in the gravitational field of the European Union s Lisboan Strategy and has adopted its own EU strategy on education and research. 45 European countries have now signed the Bologna Declaration 6 Knut Brautaset

7 Universitets- og høgskolerådet opprettet i 1991 Senter for internasjonalt universitetssamarbeid (SIU) Fra blitt grunnstammen i Senter for internasjonalisering av høyere utdanning (SIU) Norwegian Centre for International Cooperation in Higher Education Organisert som et forvaltningsorgan under Utdannings- og forskningsdepartementet (UFD) Lokalisert i Bergen. 7

8 Formål SIU skal være et samarbeids- og serviceorgan og en partner for statlige og private høyere utdanningsinstitusjoner. Senteret skal fremme internasjonalisering, kulturell kommunikasjon og internasjonal mobilitet innen høyere utdanning og samordne innsatsen på nasjonalt nivå i samsvar med de offisielle retningslinjer for politikken på feltet. Institusjonsforankring Som forvaltingsorgan blir samhandling med departementet nært og viktig, men samtidig er det helt sentralt at universitets og høgskolesektoren fortsetter å ha et eierforhold til SIU. Det forankres gjennom styringsstrukturen som SIU har, gjennom de ulike programstyrene og ikke minst gjennom et bevisst samvirke. 8

9 Senter for internasjonalisering av høyere utdanning (SIU) Oppgaver Programforvaltning Profilering av Norge som studie- og forskningsland overfor utlandet Informasjon og kommunikasjon Kompetanseoppbygging for å fremme internasjonalt samarbeid i sektoren Rådgivning, utredning og servicefunksjon 9

10 Organisasjonsmodell SIU Kunnskapsdepartementet Ca 45 ansatte Administrasjonsbudsjett: ca 38,1 MNOK Totalbudsjett: ca 260 MNOK SIU styret Direktør Styret er oppnevnes av KD 4 medlemmer fra UogH-sektoren (styreleder fra denne gruppen) 1 medlem utpekt direkte av KD 1 student m/ møtende vara 1 representant for de tilsatte ved SIU Observatører fra KD, UD, Norad, UHR og NPH Etablerer programstyrer Gruppe for Utredning og rådgivning Gruppe for Kommunikasjon Gruppe For EU program Gruppe for Utviklingssamarbeid Gruppe for internasjonale samarbeidstiltak Gruppe for Personal og Økonomi Gruppe for IKT 10

11 Programforvaltning Nasjonalt kontor for internasjonale programmer og tiltak innen høyere utdanning For internasjonaliseringsprogram på andre utdanningsnivåer For nye programmer Avtalepartner for andre departementer og oppdragsgivere Innen internasjonalt høyere utdannings- og forskningssamarbeid samt utviklingssamarbeid

12 EU program SOKRATES Comenius, Erasmus, Grundtvig, Lingua, Minerva, Arion Erasmus Mundus E-læringsprogrammet LEONARDO (fra ) Program med utviklingsland NUFU (The Norwegian Programme for Development Research and Education) NORAD stipendprogram NORAD kulturutdanningsprogram Lærerutdanningsprogram sør/nord Stipendordning med Sør Afrika Tanzania høyere utdanning Internasjonale samarbeidstiltak Tilleggsstipendordningen Kvoteordningen Utenlandslektorene Program for universitets- og høyskolesamarbeid med Frankrike INSA Toulouse - master i teknologi Université Toulouse 1 master i økonomi Årskurs i fransk for lærere (Caen) Delstudier i Caen (intensivkurs, fransk som redskapsfag) ESIT oversetterstudium i Paris Sentral- og Øst-Europaprogrammene Russlandsprogrammet Vest-Balkanprogrammet NORDPLUS (kun informasjon)

13 Profilering. Informasjon til utenlandske studenter: 13

14 Master programs offered in English 14 Knut Brautaset

15 Om internasjonalisering av høgare utdanning Strategi fo r internasjonalisering Bakgrunn for strategien Mål og strategi Organisering av det internasjonale arbeidet Forankring i institusjonsleiinga Internasjonalt utval Internasjonalt kontor Finansieringssystem for internasjonalisering Former for internasjonalt arbeid Internasjonalisering heime Mobilitet Godkjenning av delstudium i utlandet Diploma Supplement Utdannings- og forskingsprogram Bilaterale samarbeidsavtalar Fagleg engasjement og mobilitet Kvalitetssikring Nasjonalt og regionalt samarbeid Internettinformasjon og kommunikasjon Intern kommunikasjon Profilering av eigen institusjon Språkpolitikk Nyttige ressursar Eksempel på avtalar

16 INTERNASJONALISERING Internasjonalisering fører til endring innen høyere utdanning og globalisering før til endring av innholdet i begrepet internasjonalisering. 16

17 Globalisering refererer seg til verdensomspennende fenomener og utveksling av alle slag som hever seg over - eller neglisjerer de nasjonale grenser. Globalisering er en prosess hvor geografisk avstand og hindringer blir av mindre og mindre betydning når det opprettes og utvikles økonomske, politiske og sosiokulturelle samhandling og samarbeid som går på tvers av nasjonale grenser. Internasjonalisering refererer seg oftest til utveksling av ideer, kunnskap, varer og tjenester mellom nasjoner over etablerte landegrenser. Internasjonalisering har et perspektiv hvor landet er ståstedet. Internasjonalt samarbeid (innen høyere utdanning) refererer seg til de ulike aktiviteter innen utveksling, utvikling, samarbeid og samvirke. bilateralt og gjennom nettverk for forskning, kunnskapsbygging og utdanning samt deltagelse i relevante internasjonale fora. 17

18 Internationlization Remodeled: Definition, Approces and Rationales Jane Knight, University of Toronto Journal of Studies in International Education våren 2004.

19 Nasjonalt perspektiv INTERNASJONALISERING AV HØYERE UTDANNING Den private dimensjonen Følgene av at mange norske studenter velger å ta sin høyere utdanning i utlandet uavhengig av norske institusjoner. Den nasjonale dimensjon Myndigheter, nasjonale aktører, internasjonale tilbydere/agenter Institusjonsdimensjonen Offentlige og private høyere læresteder 19

20 Den private dimensjonen Individual (student) level Norwegian students are usually economically independent persons and not consider part of the parents responsibility. The benefits from The Norwegian State Educational Loan Fund are oriented towards the individual. All students have the right to loan and stipend if they are admitted to an approved academic institution in Norway or abroad. The Norwegian State Educational Loan Fund supports both students taking part of their Norwegian degree in North America or the ones pursuing a degree in North America. ( The relatively liberal rule for economic support for studying abroad was implemented when Norway had a shortage of capacity in higher education. But it has prevailed and is considered a right by strong student unions and is now also important for making possible the policy of encouraging students to take part of their Norwegian degree at an academic institution abroad. ) 20

21 Nasjonalt perspektiv Den nasjonale dimensjon Myndigheter, nasjonale aktører, internasjonale tilbydere/agenter 21

22 DEN NASJONALE DIMENSJONEN Politikk, forpliktelser, avtaler, økonomiske incentiver, særinteresser Medvirker i / influeres av BOLOGNA EU NMR OECD UNESCO WHO/GATS WB MYNDIGHTETER Stortinget UFD UD Andre departement NORAD SIU Lånekassen NOKUT NFR Kvalitetsreformen FNs tusenårsmål Kamp mot fattigdom NASJONALE AKTØRER UHR (< >EUA) NPH NSU, StL (< > ISU, ESIB) ANSA FF LO NHO Utenlandske læresteder Agenter Internasjonalt samarbeid påvirker internasjonaliseringen! 22

23 De store aktører UNESCO WTO/ GATS OECD WB - alle med sin agenda (og Norge deltar). UNESCO - en verdensorganisasjon med globalt medlemskap og ideelle mål ; Higher education shall be equally accessible to all on the basis of merit, in keeping with Article 26.1 of the Universal Declaration of Human Rights. As a consequence, no discrimination can be accepted in granting access to higher education on grounds of race, gender, language, religion or economic, cultural or social distinctions, or physical disabilities. WB -en bistandsbank med engen agenda og oppfatninger - som ønsker å være ideell ( i vestlig forstand) så langt som banklån kan være det. WTO/GATS - en organisasjon for å fremme et globalt regelsett for mest mulig fri handel og hvor utdanning og til dels forskning blir definert som en tjeneste; OECD - en internasjonal medlemsorganisasjon av relativt rike land som har et felleskap i demokrati og markedsøkonomi (sammenligninger benchmarking også for utdanning). 23

24 Nasjonalt perspektiv Institusjonsdimensjonen Offentlige og private høyere læresteder 24

25 Bologna Mjøsutvalget St.m.27 Kvalitetsreformen Studieårets lengde Gradsstruktur (B) Studiepoeng (ECTS system) (B) Eksamens- og evalueringsformer Karaktersystem ( --B) Diploma Supplement (B) Utdanningsplan (> 60 sp) (Avtaler som bl.a. klargjør hvilket ansvar og hvilke forpliktelser lærested og student har overfor hverandre) Internasjonalisering ( -- B) Kvalitetssikring (B) 25

26 Norway: Instituions and Registered Students 2004 (Total of students) 6 Universities 81,165 5 Specialized University Institutions 4, State University Colleges 82,604 2 National Institutes of Arts 0,842 1 Private School of Business 15, Private Colleges 9,558 Students pursuing degrees abroad 13, Number of students (thousand) Source: Norwegian Social Science Data Services and The State Educational Loan Fund 26

27 Grade system: A (best) B C D E F (fail) The Norwegian Educational System HGHER EDUCATION Doctoral programs 3 years (+) Graduate studies 2 years Doctoral Degree (Philosophiae Doctor - Ph.D.) Master s Degree The normal workload for one academic year is 60 Study points (equivalent of 60 ECTS) Undergraduate studies 3 years Bachelor s Degree Matriculation Certificate ( Study competence ) Upper Secondary Education ( Senior High School ) 3 years Lower Secondary Education ( Junior High School ) 3 years Starting at age 6 Primary Education ( Primary School ) 7 years 27 Knut Brautaset

28 INTERNASJONALISERING Ulike innfallsvinkler sett fra et lærested Aktivitet Internasjonalisering beskrives som aktiviteter som studentutveksling, study abroad, studieprogram, institusjonelt samarbeid, forskningssamarbeid, nettverk og utviklingsprosjekter m.m.. Resultat / effekt Internasjonalisering presenteres i form av ønskede resultater som økt kompetanse hos studentene, flere avtaler, flere partnere og flere FoU-prosjekter, forskningsresultater og publikasjoner. Rasjonale Internasjonalisering beskrives i forhold til motivasjon og til den faglige drivkraft. Dette kan inkludere høyere akademisk standard, kulturell mangfoldighet og utvikling av akademisk og administrativ stab. Prosess Internasjonalisering betraktes som en prosess hvor den internasjonale dimensjon er integrert i undervisning, læring, faglige aktiviteter og alle servicefunksjonene på lærestedet På lærestedet Internasjonalisering tolkes som det som skaper en kultur og et klima på studiestedet som fostrer internasjonal og flerkulturell forståelse. Trans-nasjonalt Internasjonalisering sees på som det å gi undervisning og studietilbud transnasjonalt (cross-border) til andre land (fysisk tilstedværelse, fjernundervisning, e- læring) gjennom ulike ordninger. 28

29 For universiteter og høgskoler, som kunnskaps- og kulturinstitusjoner, er en viktig del av internasjonaliseringen å integrere den internasjonale dimensjon inn i ulike aktiviteter. Det innebærer (i norsk kontekst *): å ha en gjennomtenkt strategi for sitt internasjonale engasjement og organisering å gjøre sitt eget lærested internasjonalt å ha utveksling av lærerkrefter, forskere og studenter å samarbeide og samvirke internasjonalt bilateralt og gjennom nettverk for forskning, kunnskapsbygging og utdanning å ha et globalt samfunnsansvar og engasjement når det gjelder kompetanseheving, institusjonsbygging, bekjempelse av fattigdom og sykdom, fredsskaping og demokratisering særlig mot utviklingsland. å være medlem og aktiv deltager i relevante internasjonale fora og forbund *)Man må også ta med at ved mange utenlandske læresteder (særlig engelskspråklige) oppfattes en viktig del av internasjonaliseringen som salg av høyere utdanning til utlendinger og disse inntektene kan utgjør en betydelig faktor i driftsbudsjettet. 29

30 STRATEGI FOR INTERNASJONALISERING Strategi i betydningen fremgangsmåter for å nå et mål En strategiplan må både berøre og omhandle hvordan man skal nå de mål man har satt seg for de aktiviteter man vil satse på, men har også konsekvenser for lærestedets interne organisasjon. Strategiplanprosessen er viktig i seg selv! Strategiplan ( for noen år) Handlingsplan (hvert år)

31 INTERNASJONALISERING VED LÆRESTEDET STRATEGIOMRÅDER FOR AKTIVITETER OG DEN INTERNE ORGANISASJON Del 1 av 2 AKTIVITETER Akademiske aktiviteter Utvekslingsprogrammer for studenter Utveksling av akademisk og administrativt personale Språkstudier Fag som undervises på fremmedspråk Studier ute som del av egen grad Bilaterale avtaler Internasjonale studenter Joint degrees/joint study programs Flerkulturelle aktiviteter Gjestelærere/forskere INTERNE ORGANISASJON Ledelse Den internasjonale dimensjon er uttrykt som del av institusjonens mål og samfunnsoppdrag og tatt med i planleggings- og policydokumenter Artikulert rasjonale for mål i forbindelse med internasjonalisering Forpliktelser og engasjement fra faglige og administrative ledere Aktiv deltagelse i det internasjonale arbeidet fra faglig og administrativt personale Forsknings- og annet faglig samarbeid Deltagelse i internasjonale forskningsprogram Utveksling av forskere Faglige områder og sentra med internasjonal deltagelse Internasjonalt samarbeid/samvirke innen forskning Samarbeid/samvirke med institusjoner i U-land Samarbeid om publisering av forskingsrapporter og papers Deltagelse på internasjonale konferanser med innlegg/bidrag Prosedyrer og drift Integrasjon i planer, budsjetter og kvalitetssikringssystem på alle nivåer. Nødvendige organisatoriske strukturer (formelle og uformelle) for kommunikasjon, samarbeid og koordinering både faglig og administrativt Avklart balanse for internasjonalisering mellom ulike administrative nivåer og avklart beslutningsansvar Adekvate ressurser og nødvendig finansiering 31

32 AKTIVITETER INTERNE ORGANISASJON Del 2 av 2 Eksterne relasjoner Nasjonalt Samarbeid med NGOer og offentlige og private grupper relatert til det internasjonale Deltagelse i flerkulturelle aktiviteter og prosjekter Internasjonalt Utvikle strategiske allianser Tilby/gi fag eller studier trans-nasjoalt, kommersielt og ikkekommersielt Delta i kontraktbasert internasjonalt FoU-arbeid Delta i internasjonale fora og nettverk Service Nødvendig støtte fra institusjonens servicefunksjoner som studieadministrasjon, bibliotek og IKT Service og veiledning av studenter Mottak, tilrettelegging og veiledning av internasjonale studenter Service overfor og mottak av gjestelærere og forskere Samarbeid med studentsamskipnad om bolig for internasjonale gjester og studenter samt studentsosiale tiltak Ikke-akademiske aktiviteter Internasjonale tilstelninger for studenter Internasjonale og flerkulturelle tilstelninger og seminarer på institusjonen Samvirke med eksterne kulturelle og etniske grupper Personalressurser og utvikling Ta hensyn til internasjonal kunnskap og erfaring ved tilsetting Belønne arbeid som forsterker faglig og administrativ innsats i forbindelse med internasjonalisering Støtte personlig utvikling og opplæring Gi støtte til utenlandsopphold i forbindelse med sabbatsordninger 32

33 Innen internasjonalisering legger Kvalitetsreformen vekt på økt internasjonalt samarbeid for å styrke kvaliteten i norsk utdanning og forsking at det sikres at de uteksaminerte kandidatene er kvalifiserte til å møte et stadig mer internasjonalt samfunns- og arbeidsliv aktiv deltagelse i internasjonale utdannings- og forskingsprogram, samt samarbeid gjennom institusjonsavtaler med partnerinstitusjoner i andre land at de studentene som ønsker det kan ta et studieopphold i utlandet som del av et norsk gradsstudium at det kommer flere utenlandske studenter for å studere ved norske utdanningsinstitusjoner at internasjonalt utdannings- og forskingssamarbeid er et sentralt satsingsområde for norsk bistandsarbeid 33

34 FORANKRING PÅ TOPPEN STYRET/ REKTOR FASTLAGT I STRATEGIEN Noe koordinering på sentralt administrativt nivå (ressurs) Internasjonalisering som del av kvalitetssikringen FAKULTETS/AVDELINGS-NIVÅ - Oppdatert informasjon - Administrativ koordinator (menneskelig ressurs pluss drift) Faglig koordinator ( ressurs som del av arbeidsplan) Det faglig administrative samarbeidet er absolutt nødvendig! 34

35 Sentralt tema for aller er: Studentutveksling som del av norsk grad Kvalitetsreformen: Studenter som ønsker det, skal få mulighet til et opphold ved et lærested i utlandet som en del av sin grad. Utdanningsinstitusjonene må legge til rette for faglig innpassing, og studentene skal vite på forhånd at utenlandsoppholdet kan inngå i graden. Det er ingen rett å dra hvor som helst - Ikke alle ønsker bør imøtekommes! Ikke glem mulighetene som Erasmus og Leonardo gir! NOEN FALLGRUBER Lærestedet man samarbeider med ute må være anerkjent i hjemlandet (ikke for lite) Bedre med få og aktive avtaler enn mange og sovendd. Læringsavtale (learning agreement ofte basert på et memorandum of understanding) hvilke fag som gis og hvilke man må ta Må ha prosedyrer om hvordan man takler endringer! Kvalitetssikringsrutiner Søknadsprosess + Oppmelding + Sosiale forhold (særlig bolig) Vær oppmerksom på kalenderen : Semesterharmonisering 35

36 Bilateral cooperation and collaboration between institutions Research cooperation Joint study programs Curriculum development Exchange of teachers Student mobility by exchange agreement ( students follow the faculty / students follow the students ) International Student Exchange programs Student exchange program (like the Erasmus program) Bilateral programs (like the EU-US Cooperation Program in Higher Education) Program organized by agreements by a consortium of universities and colleges in both countries Program organized by the government and facilitated by government agencies or non-profit organization 36 Knut Brautaset

37 Studentmobilitet litt statistikk 37

38 Norske studenter i utlandet med støtte fra Lånekassen Gradsstudenter Delstudenter Antall studenter Akademisk år 38

39 Copied from: Newsweek, Special Edition Dec Feb. 2006

40 Norwegian Degree Students in the USA, the UK, Australia and Canada UK Australia USA Canada Number of students / / / / / / / / /2006 Academic year Source: The State Educational Loan Fund (Statens lånekasse for utdanning) 40 Knut Brautaset

41 Norwegian "Study Abroad" Students in the USA, the UK, Australia and Canada UK Australia USA Canada Number of students / / / / / /2006 Academic year Source: The State Educational Loan Fund (Statens lånekasse for utdanning) Note: The category Study abroad is mostly part-time (semester or one-year) students taking subjects to be incorporated in their Norwegian degree. Both tuition paying students and exchange students are included. 41 Knut Brautaset

42 Norske studenter i utlandet med støtte fra Lånekassen fordelt på land i Australia Storbritannia Danmark USA Asia Sverige Afrika (eks. S-A) Tyskland Ungarn Spania Frankrike Europa Polen u Latin-Amerika Nederland Italia Canada Sør-Afrika New Zealand Irland Gradsstudenter Delsstudenter Delstudenter Tsjekkia. Sveits Østerrike Antall studenter Knut Brautaset des.2005

43 The University of the Arctic (UArctic) is a cooperative network of universities, colleges, and other organizations committed to higher education and research in the North. International Polar Year (IPY) Longyearbyen Tromsø The Arctic Oslo 43 Knut Brautaset

44 USA 8 UK 11 Canada 5 Denmark 30 Finland 19 France 6 Iceland 1 Italy 2 China 4 Croatia 1 Latvia 1 Netherlands 13 Russia 12 Spain 3 Switzerland 5 Sweden 21 Czech Republic 1 Germany 27 Austria 2 South Africa 1 Norway An international campus in Norway! The University Centre in Svalbard - UNIS Students fall semester 2005 Svalbard 78 0 North 44 Knut Brautaset

45 Looking from the glacier down the valley towards Longyearbyen 45 Knut Brautaset

46 The University Centre in Svalbard Arctic Biology Arctic Geology Arctic Geophysics Arctic Technology 46 Knut Brautaset

47 Takk for oppmerksomheten! Knut Brautaset

48 48

Internasjonalisering utfordringer for sektoren slik nye SIU ser det. Presentasjon på Forskerforbundets seminar 2004

Internasjonalisering utfordringer for sektoren slik nye SIU ser det. Presentasjon på Forskerforbundets seminar 2004 Internasjonalisering utfordringer for sektoren slik nye SIU ser det Presentasjon på Forskerforbundets seminar 2004 SIU SIU (Senter for internasjonalisering av høyere utdanning) ble etablert 1. januar 2004,

Detaljer

SIU. Harstad, 28.05.08. Gunn Mangerud, direktør

SIU. Harstad, 28.05.08. Gunn Mangerud, direktør SIU Harstad, 28.05.08 Gunn Mangerud, direktør 2 SIUs fem hovedoppgaver Programforvaltning Profilering av Norge som studie- og forskningsland overfor utlandet Informasjon og kommunikasjon Kompetanseoppbygging

Detaljer

SAK: Internasjonalisering: Insentivmidler til lærer- og studentmobilitet

SAK: Internasjonalisering: Insentivmidler til lærer- og studentmobilitet Til Avdelingsstyret Fra dekan Lars Nygård Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag Dato : 10.01.2007 A-møte : 09.02.2007 A-sak : 04/07 Saksbehandler: Vigdis Kristiansen SAK: Internasjonalisering:

Detaljer

SIU. Studentmobilitet: hvem, hva, hvor. Margrete Søvik og Svein Eldøy Erasmusseminaret 2009

SIU. Studentmobilitet: hvem, hva, hvor. Margrete Søvik og Svein Eldøy Erasmusseminaret 2009 SIU Studentmobilitet: hvem, hva, hvor Margrete Søvik og Svein Eldøy Erasmusseminaret 2009 2 Gradsstudenter, delstudenter og Erasmusstudenter 16000 14000 12000 10000 8000 6000 Gradsstud. Delstud. Erasmusstud.

Detaljer

www.siu.no ERASMUS STIPEND TIL MOBILITET FOR FAGLIG ANSAT TE

www.siu.no ERASMUS STIPEND TIL MOBILITET FOR FAGLIG ANSAT TE www.siu.no ERASMUS STIPEND TIL MOBILITET FOR FAGLIG ANSAT TE ERASMUS - også for faglig ansatte! Erasmus er først og fremst kjent som et utvekslingsprogram for studenter. Litt mindre kjent er det kanskje

Detaljer

SIU Oppfølging av SIU-evalueringen

SIU Oppfølging av SIU-evalueringen SIU Oppfølging av SIU-evalueringen Erasmus-seminaret 2011 Vidar Pedersen, seksjonssjef 2 Innhold Kort om SIU Hovedoppgaver Evalueringen Oppfølging og konsekvenser 3 Senter for internasjonalisering av høgre

Detaljer

Internasjonalisering. Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning. Internasjonalt utvalg 19.06.12

Internasjonalisering. Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning. Internasjonalt utvalg 19.06.12 Internasjonalisering Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning Internasjonalt utvalg 19.06.12 Definisjon internasjonalisering En etablert definisjon for internasjonalisering i høyere utdanning: The process

Detaljer

Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå?

Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå? Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå? Statssekretær Jens Revold Kunnskapsdepartementet UHRs seminar om internasjonalisering av forskning 9. juni 2008 Forskningsinvesteringer globalt 2 Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Fokus for presentasjonen. Presentasjon av NORHED Ny utlysning Norske institusjoners rolle

Fokus for presentasjonen. Presentasjon av NORHED Ny utlysning Norske institusjoners rolle Fokus for presentasjonen Presentasjon av NORHED Ny utlysning Norske institusjoners rolle Fagetaten Norad Fagetat under Utenriksdepartementet Fra 2014 rapporterer Norad også til Klima- og miljødepartementet

Detaljer

Internasjonalisering og studentmobilitet. utdanning. Representantskapsmøte UHR. Kjell G. Pettersen avdelingsdirektør

Internasjonalisering og studentmobilitet. utdanning. Representantskapsmøte UHR. Kjell G. Pettersen avdelingsdirektør Internasjonalisering og studentmobilitet som bidrag til kvalitetsutvikling i høyere utdanning Representantskapsmøte UHR Høgskolen i Molde, 24. mai 2012 Kjell G. Pettersen avdelingsdirektør 1 Hva er kvalitet?

Detaljer

SIU Nasjonalt råd for lærerutdanning 18. januar 2008. Hanne Alver Krum

SIU Nasjonalt råd for lærerutdanning 18. januar 2008. Hanne Alver Krum SIU Nasjonalt råd for lærerutdanning 18. januar 2008 Hanne Alver Krum 2 Innhold Kort om SIU Vedtekter Styre og ledelse Organisasjon Hovedoppgaver 3 Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU)

Detaljer

ERASMUS FOR NYBEGYNNERE. Erasmusseminaret 2012 Bergen, 26.11.2012 Kari Omdahl

ERASMUS FOR NYBEGYNNERE. Erasmusseminaret 2012 Bergen, 26.11.2012 Kari Omdahl 1 ERASMUS FOR NYBEGYNNERE Erasmusseminaret 2012 Bergen, 26.11.2012 Kari Omdahl PROGRAM FOR LIVSLANG LÆRING (LLP) 2007-2013 Europakommisjonens utdanningsprogram: Comenius grunn- og videregående opplæring

Detaljer

Recognition of prior learning are we using the right criteria

Recognition of prior learning are we using the right criteria Recognition of prior learning are we using the right criteria Reykjavik 13.09.2012 Margrethe Steen Hernes, seniorrådgiver Nasjonal politikk Bakgrunn (1997 98) : Stortinget ber Regjeringen om å etablere

Detaljer

Internasjonal seksjon 2015. Utdanningsutvalget HIST desember 2015

Internasjonal seksjon 2015. Utdanningsutvalget HIST desember 2015 Internasjonal seksjon 2015 Utdanningsutvalget HIST desember 2015 Bemanning Sted: Internasjonalt hus Antall ansatte: 19 fordelt på følgende hovedansvarsområder: Programforvaltning Mobilitet Opptak Godkjenning

Detaljer

Internasjonalisering det nasjonale perspektivet. Gro Tjore Kristin Amundsen SIU 29.04.2015

Internasjonalisering det nasjonale perspektivet. Gro Tjore Kristin Amundsen SIU 29.04.2015 Internasjonalisering det nasjonale perspektivet Gro Tjore Kristin Amundsen SIU 29.04.2015 Kva skal vi snakke om: 1. Litt om SIU 2. Mål for internasjonalisering av høgare utdanning i Norge 3. Har vi det

Detaljer

Hvordan få flere internasjonale næringsmiljøer i Norge?

Hvordan få flere internasjonale næringsmiljøer i Norge? Hvordan få flere internasjonale næringsmiljøer i Norge? Innovasjon Norge og SIVAs rolle Ragnar Tveterås Centre for Innovation Research Vår nasjonale utfordring Vi ligger på topp globalt i verdiskaping

Detaljer

Kristin Skogen Lund SOLAMØTET 2014

Kristin Skogen Lund SOLAMØTET 2014 Kristin Skogen Lund SOLAMØTET 2014 Resultat PISA 2012: En internasjonal måling av 15-åringers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag 550 530 510 490 470 450 Kilde: OECD 2 Resultat PISA 2012: En internasjonal

Detaljer

SIU Retningslinjer for VET mobilitet

SIU Retningslinjer for VET mobilitet SIU Retningslinjer for VET mobilitet Gardermoen, 16.09.2014 Oppstart- og erfaringsseminar Tore Kjærgård Carl Endre Espeland 2 Kort om Erasmus+ EUs utdanningsprogram for perioden 2014 2020 Budsjett: 14,7

Detaljer

SIU Mobilitetstrender i Norge. Fløien 18.10.2011 Margrete Søvik

SIU Mobilitetstrender i Norge. Fløien 18.10.2011 Margrete Søvik SIU Mobilitetstrender i Norge Fløien 18.10.2011 Margrete Søvik 2 Politisk kontekst Education at a Glance/OECD (2010): 3,3 millioner studenter studerte utenfor hjemlandet sitt i 2008 Mange motiver for å

Detaljer

Kristin Skogen Lund SURNADAL SPAREBANKS NÆRINGSLIVSDAG

Kristin Skogen Lund SURNADAL SPAREBANKS NÆRINGSLIVSDAG Kristin Skogen Lund SURNADAL SPAREBANKS NÆRINGSLIVSDAG Resultat PISA 2012: En internasjonal måling av 15-åringers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag 550 530 510 490 470 450 Kilde: OECD 2 Resultat

Detaljer

Utenriksdepartementet. Kunnskaps diplomati. En verden i endring. Signe A. Engli, Næringspolitisk seksjon. Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementet. Kunnskaps diplomati. En verden i endring. Signe A. Engli, Næringspolitisk seksjon. Utenriksdepartementet Kunnskaps diplomati En verden i endring Signe A. Engli, Næringspolitisk seksjon Norsk økonomi Halvert oljepris Etterspørselen fra oljenæringen vil avta Mange bedrifter står overfor krevende omstillinger

Detaljer

Nordisk mobilitetsanalyse 2012. CIMO Internationella programkontoret Senter for internasjonalisering av utdanning

Nordisk mobilitetsanalyse 2012. CIMO Internationella programkontoret Senter for internasjonalisering av utdanning CIMO Internationella programkontoret Senter for internasjonalisering av utdanning 1 Samarbeid mellom Internationella programkontoret, Sverige CIMO, Finland Senter for internasjonalisering av utdanning,

Detaljer

Strategisk arbeid ved UiB: Rekruttering av internasjonale studenter.

Strategisk arbeid ved UiB: Rekruttering av internasjonale studenter. Profileringsseminaret 2011 Strategisk arbeid ved UiB: Rekruttering av internasjonale studenter. Hilde Haaland-Kramer Studieadministrativ avdeling, UiB Innhold Strategi rammer for rekruttering og profilering

Detaljer

Erasmus+ Lucrezia Gorini, lucrezia.gorini@hihm.no Hamar, 20.01.2016 rådgiver internasjonalisering, HA

Erasmus+ Lucrezia Gorini, lucrezia.gorini@hihm.no Hamar, 20.01.2016 rådgiver internasjonalisering, HA Erasmus+ Lucrezia Gorini, lucrezia.gorini@hihm.no Hamar, 20.01.2016 rådgiver internasjonalisering, HA Erasmus+ EuRopean Community Action Scheme for the Mobility of University Students Kilde: EACEA Erasmus+

Detaljer

Metalliske materialer Typer av inspeksjonsdokumenter

Metalliske materialer Typer av inspeksjonsdokumenter Norsk Standard NS-EN 10204 2. utgave januar 2005 ICS 77.140.01; 77.150.01 Språk: Norsk/engelsk Metalliske materialer Typer av inspeksjonsdokumenter Metallic products Types of inspection documents Standard

Detaljer

Strategi 2008-2011. Senter for internasjonalisering av høgre utdanning

Strategi 2008-2011. Senter for internasjonalisering av høgre utdanning Strategi 2008-2011 Senter for internasjonalisering av høgre utdanning Innledning Oppgaver Om SIU Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) er et forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

SIU Mobilitetstrender i Norge og Norden. Mobilitetskonferansen 2009 Margrete Søvik

SIU Mobilitetstrender i Norge og Norden. Mobilitetskonferansen 2009 Margrete Søvik SIU Mobilitetstrender i Norge og Norden Mobilitetskonferansen 2009 Margrete Søvik 2 Mobilitetsstatistikk God statistikk på gradsstudenter i utlandet (Lånekassen) Statistikk om utvekslingsstudenter: systematisk

Detaljer

SIU EØS-stipendfond for høyere utdanning: muligheter og praktisk bruk. Rådgiver Ieva Serapinaite Bergen, 27.11.2012

SIU EØS-stipendfond for høyere utdanning: muligheter og praktisk bruk. Rådgiver Ieva Serapinaite Bergen, 27.11.2012 SIU EØS-stipendfond for høyere utdanning: muligheter og praktisk bruk Rådgiver Ieva Serapinaite Bergen, 27.11.2012 1 EØS-midler EFTA-land (Norge, Island og Liechtenstein) vil bidra med 988.5 millioner

Detaljer

Inspirasjonsseminar SIU. Samarbeid i Brasil muligheter og utfordringer. 24. januar 2014. John A. Andersen NHH

Inspirasjonsseminar SIU. Samarbeid i Brasil muligheter og utfordringer. 24. januar 2014. John A. Andersen NHH Inspirasjonsseminar SIU Samarbeid i Brasil muligheter og utfordringer 24. januar 2014 John A. Andersen NHH NHH - 1936 NHH 2013 Internasjonalisering et viktig element i utdanningen ved NHH Når mer enn halvparten

Detaljer

Internasjonale studenter en ressurs for Norge?

Internasjonale studenter en ressurs for Norge? Internasjonale studenter en ressurs for Norge? Rekruttering for fremtiden Ole Petter Ottersen, rektor UiO, styreleder Universitets- og høgskolerådet (UHR) uhr@uhr.no www.uhr.no A CASE The Nordic countries

Detaljer

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina Nordic Centre Fudan University Shanghai (www.nordiccentre.net) Stein Kuhnle Universitetet i Bergen stein.kuhnle@uib.no Internasjonaliseringskonferansen, SiU, Stavanger, 10.mars 2016 Nordic Centre som base

Detaljer

Strategi for økt høyere utdanningssamarbeid med Nord-Amerika 2012-2015

Strategi for økt høyere utdanningssamarbeid med Nord-Amerika 2012-2015 Strategi for økt høyere utdanningssamarbeid med Nord-Amerika 2012-2015 Rolf L. Larsen avdelingsdirektør Universitets- og høyskoleavdelingen Kunnskapsdepartementet Strategien 2012-2015 Lansert under Science

Detaljer

Internasjonalisering i skole og barnehage. Peter Glanfield Nina Handing SIU Tønsberg/09.01.15

Internasjonalisering i skole og barnehage. Peter Glanfield Nina Handing SIU Tønsberg/09.01.15 Internasjonalisering i skole og barnehage Peter Glanfield Nina Handing SIU Tønsberg/09.01.15 Dagens agenda Senter for internasjonalisering (SIU) Hvorfor internasjonalisering? Erasmus+ (2014-2020) Nordplus

Detaljer

Hva vet vi om ph.d.-mobilitet ved UiO?

Hva vet vi om ph.d.-mobilitet ved UiO? Solveig Aas, seniorrådgiver Avd. for fagstøtte, Universitetet i Oslo Hva vet vi om ph.d.-mobilitet ved UiO? SIU: Internasjonaliseringskonferansen 2016 Stavanger, 9.-10. mars Hvilket datagrunnlag har vi

Detaljer

Internasjonal studentmobilitet og kvalitet i utdanning, forskning og arbeidsliv

Internasjonal studentmobilitet og kvalitet i utdanning, forskning og arbeidsliv Jannecke Wiers-Jenssen i utdanning, forskning og arbeidsliv Tema Rasjonaler for internasjonalisering og studentmobilitet Sammenheng mellom studentmobilitet og utdanningskvalitet Hvordan kan internasjonale

Detaljer

Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet

Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet Solveig Holm Leder prosjektutvikling og internasjonalisering BERGEN NÆRINGSRÅD 3000 medlemmer Representerer over 100.0000

Detaljer

Hvordan fikk vi det til? En dekans bekjennelser

Hvordan fikk vi det til? En dekans bekjennelser U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Hvordan fikk vi det til? En dekans bekjennelser Internasjonaliseringskonferansen 2016 Asbjørn Strandbakken dekan ved Det juridiske fakultet 50 % av jusstudentene

Detaljer

Politisk dokument om internasjonalisering.

Politisk dokument om internasjonalisering. Politisk dokument om internasjonalisering. Vedtatt: 27. januar 2015 Med dagens utvikling i samfunnet spiller det internasjonale perspektivet en større rolle for norsk høyere utdanning enn noen gang tidligere,

Detaljer

TIDLIG INTERVENSJON I FØRSKOLEALDER (TIF) HOVEDBUDSKAP FOR VIDERE ARBEID MED POLITIKKUTFORMING

TIDLIG INTERVENSJON I FØRSKOLEALDER (TIF) HOVEDBUDSKAP FOR VIDERE ARBEID MED POLITIKKUTFORMING TIDLIG INTERVENSJON I FØRSKOLEALDER (TIF) HOVEDBUDSKAP FOR VIDERE ARBEID MED POLITIKKUTFORMING Innledning Formålet med dette dokumentet er å gi en oversikt over hovedkonklusjonene og anbefalingene fra

Detaljer

DET LEVENDE UNIVERSITET

DET LEVENDE UNIVERSITET Internasjonalisering i ingeniørutdanningene 6. Desember 2011 www.umb.no 2 1 Den høiere Landbrugsskole paa Aas: 1859 Norges landbrukshøgskole: 1897 Norges første vitenskapelige høgskole med rett å tildele

Detaljer

INTERNASJONALISERING - hvordan sikre kvalitet på utdanningen? Flere studenter til utlandet, og flere utenlandske hit

INTERNASJONALISERING - hvordan sikre kvalitet på utdanningen? Flere studenter til utlandet, og flere utenlandske hit INTERNASJONALISERING - hvordan sikre kvalitet på utdanningen? Flere studenter til utlandet, og flere utenlandske hit 11/11/2010 1 Antall studenter inn og ut 2009 Institusjonstype Utreisende Innreisende

Detaljer

Erfaringer og anbefalinger

Erfaringer og anbefalinger SIU partnerships Erfaringer og anbefalinger Bernd Etzelmüller Seksjon for Geografi og hydrologi Institutt for geofag, UiO Meeting Oslo-Gardermoen 29.4.2015 Faculty of mathematics and natural sciences Exchange

Detaljer

Erfaringer ved institusjonssamarbeid med Afrika

Erfaringer ved institusjonssamarbeid med Afrika Erfaringer ved institusjonssamarbeid med Afrika Thorbjørn Gilberg, leder for enhet for internasjonale programmer og nettverk Cathrine Strømø - opptaksleder 2 Kort om UMB s engelske studietilbud UMB har

Detaljer

Forskerutdanning 2.0?

Forskerutdanning 2.0? Forskerutdanning 2.0? Bør vi internasjonalisere forskerutdanningen? Ragnar Lie, seniorrådgiver Universitets- og høgskolerådet (UHR) Noen temaer Vår investering i ph.d.-utdanning Utviklingen i Europa Europe

Detaljer

Akademia og næringsliv hvordan jobbe sammen for økt internasjonalisering i regionen?

Akademia og næringsliv hvordan jobbe sammen for økt internasjonalisering i regionen? Akademia og næringsliv hvordan jobbe sammen for økt internasjonalisering i regionen? Solveig Holm Leder prosjektutvikling og internasjonale relasjoner BERGEN NÆRINGSRÅD Medlemsforening 3000 medlemmer Representerer

Detaljer

consilio.no Høgskolen i Telemark Kjølnes ring 56 3901 Porsgrunn Telefon 35 02 62 00 www.hit.no 12sider A5 2013.indd 2 28.01.

consilio.no Høgskolen i Telemark Kjølnes ring 56 3901 Porsgrunn Telefon 35 02 62 00 www.hit.no 12sider A5 2013.indd 2 28.01. consilio.no Høgskolen i Telemark Kjølnes ring 56 3901 Porsgrunn Telefon 35 02 62 00 www.hit.no 12sider A5 2013.indd 2 28.01.13 14:50 consilio.no Studier i utlandet Nytt perspektiv på verden! 12sider A5

Detaljer

Erasmus+: muligheter i det nye programmet. Trondheim, 06.03.2014 Kristin Amundsen

Erasmus+: muligheter i det nye programmet. Trondheim, 06.03.2014 Kristin Amundsen Erasmus+: muligheter i det nye programmet Trondheim, 06.03.2014 Kristin Amundsen 1 Agenda for presentasjonen Bakgrunn Oversikt over de ulike ordningene hva er nytt? Individuell mobilitet Samarbeidsprosjekt

Detaljer

Erasmus+ Kapasitetsbygging og andre støttemuligheter for internasjonalt samarbeid. Frank Moe Seniorrådgiver SIU IK 15 Tromsø 12.03.

Erasmus+ Kapasitetsbygging og andre støttemuligheter for internasjonalt samarbeid. Frank Moe Seniorrådgiver SIU IK 15 Tromsø 12.03. Erasmus+ Kapasitetsbygging og andre støttemuligheter for internasjonalt samarbeid. Frank Moe Seniorrådgiver SIU IK 15 Tromsø 12.03.2015 Agenda for presentasjonen Erasmus+: Bakgrunn og hovedelementer Kapasitetsbygging:

Detaljer

Den faglige lederrollen og utdanningskvalitet. Rektor Jørn Wroldsen, HiG NOKUT-konferansen, 12. april 2011

Den faglige lederrollen og utdanningskvalitet. Rektor Jørn Wroldsen, HiG NOKUT-konferansen, 12. april 2011 Den faglige lederrollen og utdanningskvalitet Rektor Jørn Wroldsen, HiG NOKUT-konferansen, 12. april 2011 2 KORT OM HØGSKOLEN I GJØVIK 2600 studenter og 280 ansatte (>25 nasjoner) 3 fagavdelinger (på samme

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Se adresseliste Deres ref Vår ref Dato 201005682 15.11.2010 Høring av evaluering av Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) Det er gjennomført en evaluering

Detaljer

Pilotprosjekt om internasjonalisering i sykepleierutdanningen

Pilotprosjekt om internasjonalisering i sykepleierutdanningen Sluttrapport Pilotprosjekt om internasjonalisering i sykepleierutdanningen Prosjekt: 81118 Prosjektansvarlig: Birgit Brunborg 29. februar 2013 1 Pilotprosjekt om internasjonalisering i sykepleierutdanningen

Detaljer

Internasjonal strategi

Internasjonal strategi Internasjonal strategi 2004-2007 1 Innledning Den internasjonale strategien bygger på skolens strategiske plan for 2003-2007 og visjonen om at Norges veterinærhøgskole (NVH), skal være blant de fremste

Detaljer

Snur trenden i europeiske velferdsstater?

Snur trenden i europeiske velferdsstater? Snur trenden i europeiske velferdsstater? Erling Barth Institutt for samfunnsforskning og ESOP, Universitetet i Oslo - samarbeid med Kalle Moene, ESOP Økende skiller i Europa? Mer ulikhet, mindre velferdsstater,

Detaljer

Samarbeid med Hydro og brasilianske universiteter om forskning og høyere utdanning. Fridtjof Mehlum Forskningssjef, NHM

Samarbeid med Hydro og brasilianske universiteter om forskning og høyere utdanning. Fridtjof Mehlum Forskningssjef, NHM Samarbeid med Hydro og brasilianske universiteter om forskning og høyere utdanning Fridtjof Mehlum Forskningssjef, NHM Henvendelse fra Hydro Bakgrunn Har kjøpt en bauxittgruve i Brasil Må gjenskape regnskogen

Detaljer

UiA. 1100 employees 10000 Students. Frank!

UiA. 1100 employees 10000 Students. Frank! UiA 1100 employees 10000 Students Frank! Health and Sport Sciences Humanities and Education Fine Arts Engineering and Science Economics and Social Sciences Teacher Education Unit http://www.uia.no/nyheter/ny-kraftig-vekst-i-soekningen-til-uia

Detaljer

Demens Internasjonalt arbeid -demografi. Sigurd Sparr, Leder Nasjonalforeningen Demensforbundet

Demens Internasjonalt arbeid -demografi. Sigurd Sparr, Leder Nasjonalforeningen Demensforbundet Demens Internasjonalt arbeid -demografi Sigurd Sparr, Leder Nasjonalforeningen Demensforbundet 2 Demografi i Europa Usikre tall Lave fødselstall (halvering av befolkningen på 50 år??) Økt innvandring Økt

Detaljer

Erasmus+ EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett 2014-2020

Erasmus+ EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett 2014-2020 Erasmus+ EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett 2014-2020 Relevans (bidra til utvikling på prioriterte politikkområder: ET2020, Paris Declaration ) Samordning (tilrettelagt for samarbeid

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Finn Gjertsen 1, 2 26 1 Seksjon for selvmordsforskning og forebygging,

Detaljer

Voksnes grunnleggende ferdigheter i Norge og OECD

Voksnes grunnleggende ferdigheter i Norge og OECD Voksnes grunnleggende ferdigheter i Norge og OECD Resultater fra PIAAC Xeni Kristine Dimakos, avdelingdirektør Analyse, Vox Hva er PIAAC? 24 deltakerland Norge, Sverige, Danmark, Finland, Estland, Storbritannia,

Detaljer

The University Centre in Svalbard (UNIS)

The University Centre in Svalbard (UNIS) The University Centre in Svalbard (UNIS) Forskningsbasert undervisning i Arktis i dag og i fremtiden Prof. Frank Nilsen Acting managing director Photo: Nils Petter Dale FORMÅL Utdanne morgendagens arktiske

Detaljer

Studentrekrutteringsstrategier ved norske læresteder

Studentrekrutteringsstrategier ved norske læresteder Studentrekrutteringsstrategier ved norske læresteder Dr. Nicoline Frølich Innlegg SIUs mobilitetskonferanse, 16. oktober 2009, Gardermoen Strategiformulering i universiteter og høyskoler Universiteter

Detaljer

Norsk marin forskning sett utenifra. Stein Kaartvedt Universitetet i Oslo

Norsk marin forskning sett utenifra. Stein Kaartvedt Universitetet i Oslo Norsk marin forskning sett utenifra Stein Kaartvedt Universitetet i Oslo Norsk marin forskning sett innenfra Vinkling? Selvbilde (Kvalitet) (Synlighet) Organisering Ledelse Rekruttering Rammebetingelser

Detaljer

HiSTs erfaringer med internasjonalisering i GLU

HiSTs erfaringer med internasjonalisering i GLU HiSTs erfaringer med internasjonalisering i GLU John Magne Grindeland studieleder, HiST/ALT Internasjonalisering i styringsdokumeter Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn

Detaljer

Utdanning i et internasjonalt perspektiv

Utdanning i et internasjonalt perspektiv Utdanning i et internasjonalt perspektiv Foredrag skolelederkonferanse RICA Hell 05.02.2007 Per Ramberg Leder av NTNUs lærerutdanningsprogram Noen observasjoner knyttet til Norge og EU Norge deltar i mye

Detaljer

Hva motiverer og hva hindrer europeisk studentmobilitet?

Hva motiverer og hva hindrer europeisk studentmobilitet? The European Students Union REPRESENTING STUDENTS SINCE 1982 Hva motiverer og hva hindrer europeisk studentmobilitet? Internasjonaliseringskonferansen 2014 Senter for internasjonalisering 6. mars 2014

Detaljer

Fase 2: Spørreskjemaundersøkelser i Finland, Færøyene, Island og Norge. Hvert land har publisert egne rapporter

Fase 2: Spørreskjemaundersøkelser i Finland, Færøyene, Island og Norge. Hvert land har publisert egne rapporter NORDISKE STUDENTER I UTLANDET RESULTATER FRA DEN NORDISKE RAPPORT Nordiske studiestøttekonferanse 1.6.2010 Island PROSJEKTETS FASER Fase 1: En nordisk utredning av studiestøtte for studier i utlandet Publikasjon:

Detaljer

SIU Studentmobilitet med Brasil Science Without Borders og andre muligheter Internasjonaliseringskonferansen 2013 Jon Gunnar Mølstre Simonsen

SIU Studentmobilitet med Brasil Science Without Borders og andre muligheter Internasjonaliseringskonferansen 2013 Jon Gunnar Mølstre Simonsen SIU Studentmobilitet med Brasil Science Without Borders og andre muligheter Internasjonaliseringskonferansen 2013 Jon Gunnar Mølstre Simonsen 2 Regjeringens Brasil-strategi Høyere utdanning og internasjonalisering

Detaljer

SIU Omdømmeundersøkelsen 2012 Bergen, 06.03.13

SIU Omdømmeundersøkelsen 2012 Bergen, 06.03.13 SIU Omdømmeundersøkelsen 2012 Bergen, 06.03.13 Internasjonaliseringskonferansen 2013 Kristin Solheim 1 Mål med undersøkelsen SIU gjennomfører undersøkelsen for tredje gang, og vi ønsker informasjon om:

Detaljer

Arbeid og helse en global utfordring. Professor Bente E. Moen Senter for internasjonal helse Forskningsgruppe for arbeids- og miljømedisin

Arbeid og helse en global utfordring. Professor Bente E. Moen Senter for internasjonal helse Forskningsgruppe for arbeids- og miljømedisin Arbeid og helse en global utfordring Professor Bente E. Moen Senter for internasjonal helse Forskningsgruppe for arbeids- og miljømedisin 1 Hvor mange mennesker? Har vi i verden: 2 Hvor mange mennesker?

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

HERD Maritime. HERD programmet HERD Maritime Prosjekter Erfaringer

HERD Maritime. HERD programmet HERD Maritime Prosjekter Erfaringer HERD Maritime HERD programmet HERD Maritime Prosjekter Erfaringer 1.1 Aim The overall aim of the Programme in Higher Education, Research and Development (HERD) is to contribute to economic growth and

Detaljer

best på studentmobilitet? www.nhh.no

best på studentmobilitet? www.nhh.no best på studentmobilitet? www.nhh.no Hvordan måler man suksess?.. Ved fakta...? Medlem i CEMS and PIM Majoriteten drar på utveksling EQUIS-akkredisjon siden 2001 Utvekslingsavtaler med 140 samarbeidssuniversitet

Detaljer

Søknadspakke for studier ved

Søknadspakke for studier ved Søknadspakke for studier ved Klikk på aktuelt nivå: - Bachelor - Master - Study abroad (utveksling eller semesterstudier) Søknad til Bond University (Bachelor, Master og Study Abroad) Du som skal søke

Detaljer

Hvilke muligheter tilbyr Erasmus+ Henrik Arvidsson SIU Molde/3.12.15

Hvilke muligheter tilbyr Erasmus+ Henrik Arvidsson SIU Molde/3.12.15 Hvilke muligheter tilbyr Erasmus+ Henrik Arvidsson SIU Molde/3.12.15 Hva gjør SIU? Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) er et nasjonalt kompetanse- og informasjonssenter som fremmer internasjonalt

Detaljer

Mobilitet. Internasjonal mobilitet i høyere utdanning. Nøkkeltall 2014 01/2015. reisemålet. Antall utreisende delstudenter. går noe ned.

Mobilitet. Internasjonal mobilitet i høyere utdanning. Nøkkeltall 2014 01/2015. reisemålet. Antall utreisende delstudenter. går noe ned. av utdanning 1/215 Studenter fra Norge til utlandet. Hovedtrekk: Tallene for 213 14 viser at veksten i antall gradsstudenter til utlandet fortsetter å stige, og at Storbritannia er det klart største reisemålet.

Detaljer

HiØ Avdeling for ingeniørfag - partneravtaler og ut/innreisende studenter INSTITUSJON

HiØ Avdeling for ingeniørfag - partneravtaler og ut/innreisende studenter INSTITUSJON HiØ Avdeling for ingeniørfag - partneravtaler og ut/innreisende studenter INSTITUSJON LAND Hochschule Wismar l'université d'orléans, IUT de l'indre La Universidad de Castilla-la Mancha The Politecnico

Detaljer

UTVEKSLINGSOPPHOLD I UTLANDET med Høgskolen i Oslo og Akershus

UTVEKSLINGSOPPHOLD I UTLANDET med Høgskolen i Oslo og Akershus UTVEKSLINGSOPPHOLD I UTLANDET med Høgskolen i Oslo og Akershus Internasjonalisering ved sykepleierutdanningen Praktisk informasjon Internasjonal koordinator/faglig ansvarlig: Camilla Hansen Internasjonal

Detaljer

Kvalifikasjonsrammeverk og godkjenning. Sverre Rustad Fagseminar NOKUT 14. oktober 2008

Kvalifikasjonsrammeverk og godkjenning. Sverre Rustad Fagseminar NOKUT 14. oktober 2008 Kvalifikasjonsrammeverk og godkjenning Sverre Rustad Fagseminar NOKUT 14. oktober 2008 Hva er kvalifikasjonsrammeverk? Enhetlig beskrivelse av et utdanningssystem som kvalifikasjoner og andre oppnådde

Detaljer

Utdanning i et annet Nordisk land hva gjelder da?

Utdanning i et annet Nordisk land hva gjelder da? Utdanning i et annet Nordisk land hva gjelder da? Att utbilda sig vid universitet och högskola i ett i et annat Nordisk land hva gjelder då? Kjetil Knarlag Leder Universell, NTNU «Fri rörlighet och funtionshinder»

Detaljer

Til: Styret Dato: 27.10.2011 Fra: Adm. direktør. Møtedato: 4. november 2011 Saksbehandler: Melanie Etchell Ref.: 2011/557

Til: Styret Dato: 27.10.2011 Fra: Adm. direktør. Møtedato: 4. november 2011 Saksbehandler: Melanie Etchell Ref.: 2011/557 Til: Styret Dato: 27.10.2011 Fra: Adm. direktør Styresak: S-91/11 Møtedato: 4. november 2011 Saksbehandler: Melanie Etchell Ref.: 2011/557 Internasjonal strategi for NVH NVHs internasjonale utvalg (IU)

Detaljer

Partnerskapsprogram for samarbeid mellom universitet og høyskoler i Norge og utviklingsland foreløpig programbeskrivelse 1

Partnerskapsprogram for samarbeid mellom universitet og høyskoler i Norge og utviklingsland foreløpig programbeskrivelse 1 Partnerskapsprogram for samarbeid mellom universitet og høyskoler i Norge og utviklingsland foreløpig programbeskrivelse 1 1. Mål og målgrupper 1.1. Formål Partnerskapsprogrammet skal bidra til å styrke

Detaljer

Hvordan kan internasjonalisering bidra til å styrke universitetenes og høgskolenes ansvar for samfunnsbyggingen og for den demokratiske dannelsen

Hvordan kan internasjonalisering bidra til å styrke universitetenes og høgskolenes ansvar for samfunnsbyggingen og for den demokratiske dannelsen Hvordan kan internasjonalisering bidra til å styrke universitetenes og høgskolenes ansvar for samfunnsbyggingen og for den demokratiske dannelsen K. Atakan Viserektor for utdanning, professor Universitetet

Detaljer

Erasmus+ Kapasitetsbygging. Frank Moe/ Sidsel Holmberg SIU Bergen 10.11.2015

Erasmus+ Kapasitetsbygging. Frank Moe/ Sidsel Holmberg SIU Bergen 10.11.2015 Erasmus+ Kapasitetsbygging. Frank Moe/ Sidsel Holmberg SIU Bergen 10.11.2015 Erasmus+: Hovedtiltak 2: Samarbeid Strategiske partnerskap Kunnskapsallianser Kapasitetsbyggingsprosjekter 2 Kapasitetsbyggingsprosjekt

Detaljer

Utviklingen i frivillig sektor

Utviklingen i frivillig sektor Utviklingen i frivillig sektor Pengespillkonferansen 2012 26. september, Førde Karl Henrik Sivesind Opplegg for presentasjonen Norsk frivillig sektor i sammenlignende perspektiv Endringer i frivillig arbeid

Detaljer

Fra ord til handling Industrien som forskningsaktør

Fra ord til handling Industrien som forskningsaktør Fra ord til handling Industrien som forskningsaktør 20. januar 2015 Monica Larsen Seniorrådgiver R&D and Innovation Kilde: SLV Kliniske studier i Norge vs Europa Kilde: SLV 2. Results: Overview of results

Detaljer

Søknadspakke for studier ved

Søknadspakke for studier ved Søknadspakke for studier ved Klikk på aktuelt nivå: - Bachelor - Master - Study abroad (utveksling eller semesterstudier) Søknad til Bond University (Bachelor, Master og Study Abroad) Du som skal søke

Detaljer

NPHs politiske plattform 2010-2012

NPHs politiske plattform 2010-2012 NPHs politiske plattform 2010-2012 1. Formål og medlemskap Nettverk for private høyskoler (NPH) ble stiftet den 13. mars 2000 med sikte på å: 1. arbeide for å utvikle rammebetingelsene for private høyskoler

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

Seminar om vitnemålstillegg

Seminar om vitnemålstillegg Seminar om vitnemålstillegg Bakgrunn Forrige søknadsrunde DS - erfaring Bolognagruppen i Norge Etelka Tamminen Dahl UiB Jonny Sundnes UiO Sigrid Ag HiH Gro Dæhlin, HiG Petter Roman Øien, UiB Koordinator:

Detaljer

8309-5033 2003-932 07-03-2013

8309-5033 2003-932 07-03-2013 8309-5033 2003-932 07-03-2013 Integrating Global Talent Norway: Hovedresultater Internasjonaliseringskonferansen 2013 1. INTA-prosjektet 2. Resultater fra den statistiske analysen 3. Resultater fra spørreundesøkelsen

Detaljer

Oppfølging av nordområdepolitikken - noen utfordringer og muligheter

Oppfølging av nordområdepolitikken - noen utfordringer og muligheter Oppfølging av nordområdepolitikken - noen utfordringer og muligheter Jan R Iversen seniorrådgiver, Stab og SKA Kort om «UiT Norges arktiske universitet» som internasjonalt og nordområderelevant universitet

Detaljer

Morgendagens internasjonalisering

Morgendagens internasjonalisering AVDELING FOR HELSE OG SOSIALFAG, HIB KJERSTI WILHELMSEN INSTITUTT FOR ERGOTERAPI, FYSIOTERAPI OG RADIOGRAFI Morgendagens internasjonalisering Erfaringer fra arbeid med «studenter-ut» ved Fysioterapeututdanningen

Detaljer

Arbeid for å heve kvaliteten på doktorgradsutdanningen ved NTNU

Arbeid for å heve kvaliteten på doktorgradsutdanningen ved NTNU 1 Arbeid for å heve kvaliteten på doktorgradsutdanningen ved NTNU Innlegg på UHR/NOKUT konferanse 02.12.09 Prorektor for forskning ved NTNU Kari Melby 2 Prosjektet Forskerrekruttering og ph.d.-utdanning

Detaljer

En av kjernekompetansene. Gjenkjenne god pedagogisk praksis og veilede lærerne til å bli bedre

En av kjernekompetansene. Gjenkjenne god pedagogisk praksis og veilede lærerne til å bli bedre En av kjernekompetansene Gjenkjenne god pedagogisk praksis og veilede lærerne til å bli bedre Line Tyrdal 2014 Stikkord Bevis på læring underveis i økta Gode spørsmål som fremmer tenkning og refleksjon

Detaljer

Nordplus 2012-2016. - Nordplus Høyere utdanning - Nordplus Horisontal. Av Frank Krohn frank.krohn@siu.no

Nordplus 2012-2016. - Nordplus Høyere utdanning - Nordplus Horisontal. Av Frank Krohn frank.krohn@siu.no SIU Nordplus 2012-2016 - Nordplus Høyere utdanning - Nordplus Horisontal Av Frank Krohn frank.krohn@siu.no Nordisk og baltisk utdanningssamarbeid starter med Nordplus! Nordplus 2012-2016 Nordisk-Baltisk

Detaljer

Informasjonsmøte vedr internasjonalisering DANSESTUDENTER - IMD. 9. desember 20143 09:00 10:30 Aud. Bl.5

Informasjonsmøte vedr internasjonalisering DANSESTUDENTER - IMD. 9. desember 20143 09:00 10:30 Aud. Bl.5 Informasjonsmøte vedr internasjonalisering DANSESTUDENTER - IMD 9. desember 20143 09:00 10:30 Aud. Bl.5 Hvorfor utveksling? Internasjonalisering inngår som en del av studieplanen: Dansestudenter får kontakt

Detaljer

Søknadsskriving fra A til Å

Søknadsskriving fra A til Å Søknadsskriving fra A til Å Søkerseminar Erasmus+ Gardermoen 07.02.14 Seniorrådgiver Frank Moe 1 Prosjektarbeid Slik? Eller slik? 2 Internasjonale prosjekter er krevende - Best ikke å vite hva som kreves?

Detaljer

Norwegian Seafood Export Council EKSPORTUTVALGET FOR FISK

Norwegian Seafood Export Council EKSPORTUTVALGET FOR FISK Mar Mar Apr Apr Mai May Jun Jun Jul Jul Aug Aug Sept Sept Okt Oct Nov Nov Des Dec Norwegian Seafood Export Council Feb Feb EKSPORTUTVALGET FOR FISK Jan Jan Eksportutviklingen i Export trends for Norsk

Detaljer

Mobilitet og erfaringer med rekruttering av nordamerikanske studenter

Mobilitet og erfaringer med rekruttering av nordamerikanske studenter Mobilitet og erfaringer med rekruttering av nordamerikanske studenter Bjørn Erik Munkvold Professor i Informasjonssystemer Koordinator for partnerskap med University of Nebraska, Omaha (UNO) Universitetet

Detaljer