Møteregler for ONFs landsmøte oktober 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteregler for ONFs landsmøte 17.-18.oktober 2015"

Transkript

1 LM 2015 Møteregler for ONFs landsmøte oktober Formalia Møtereglene vedtas med alminnelig flertall og kan endres med kvalifisert flertall. Dagsorden vedtas med alminnelig flertall. Ordstyrerbordet kan gjøre mindre endringer, ved større endinger vedtas disse med kvalifisert flertall. 02.Ordstyrere, referent og tellekorps: Ordstyrere, referenter og tellekorps velges av landsmøte. Ordstyrere har talerett. Forslag til ordstyrer er: Malin Nøss Vangsnes og Christoffer Blaalid Forslag til referenter er: Karina Delin Morales og Bjørnar Arstein Hope. Forslag til tellekorps er: Anders Dahl, 03.Begrepsforklaring Flertall: a) Alminnelig flertall er oppnådd når det blant de avgitte stemmene er flere stemmer for forslaget enn mot, og det ikke er flere blanke stemmer enn avgitte stemmer. b) Absolutt flertall er oppnådd når mer enn 50 % av de tilstedeværende stemmeberettigete på møtet stemmer for forslaget. c) Kvalifisert flertall er oppnådd når minst 2/3 av de tilstedeværende stemmeberettigete på møtet stemmer for forslaget. d) 3/4 kvalifisert flertall er oppnådd når minst 3/4 av de tilstedeværende stemmeberettigete på møtet stemmer for forslaget. 04.Status og deltagere: Hvert medlemslag kan delta med en studentrepresentant som delegat, utover dette har øvrige studentrepresentanter observatørstatus, med tale- og forslagsrett. Delegater: Talerett, forslagsrett og stemmerett Observatører: Talerett og forslagsrett. Dette betyr at ved voteringer er det kun delegater som skal stemme. Om en delegat må forlate møtet overdras delegatstatus til observatør fra samme skole. Om delegat ikke møter, overtar observatør fra samme skole delegatstatus. 05.Opptreden Hersketeknikker, ufinheter, utilbørlig påvirkning gjennom klapping jubelrop osv. vil ikke bli tolerert. Ved grove tilfeller kan det føre til bortvisning fra landsmøte. Alle forslag må behandles med respekt, og gjennomgående er det saker og meninger som skal diskuteres, ikke personer. Berusede personer vil bli bortvist fra landsmøtet. 06.Debatt og taletid Deltagere på landsmøtet kan tegne seg til innlegg eller replikk. Innlegg: Taletid 3 (tre) minutter. Hvordan tegne seg: Holde stemmearket opp.

2 Til hvert innlegg gis det anledning til 2 replikker og en svar-replikk fra innleggsholder. En tegner seg til replikk ved å holde opp stemmeskiltet med et ark godt synlig bak skiltet. Replikken må tegnes under innlegget, og skal brukes til å argumentere mot det som er blitt sagt i innlegget. Om en ønsker å kommentere noe annet eller ønsker mer tid, kan en tegne seg for innlegg. Replikk: Taletid 1 (ett) minutt. Hvordan tegne seg: Holde stemmearket opp med et hvitt ark bak. Landsmøtet kan vedta andre tider ved alminnelig flertall. Å sette strek for debatten: Landsmøte kan vedta å sette strek for debatten med alminnelig flertall. Etter at strek er satt er det ikke mulig å tegne seg i debatten. Landsmøtet kan ved 2/3 flertall vedta å avslutte debatten og stryke talelisten med øyeblikkelig virkning. 07.Votering Dersom ikke annet er bestemt, avgjøres voteringer ved alminnelig flertall. Under votering kan ingen av møtedeltagerne forlate møtet. Bruk av telefoner, nettbrett o.l. Er ikke tillatt under votering, og det skal ikke snakkes i forsamlingen. Dersom voteringsreglene ikke blir overholdt, må voteringen foretas på nytt. Votering foregår ved opprekking av stemmeskilt. Votering blir ledet av ordstyrer, og alle som skal stemme må tilstrebe å rekke opp stemmeskiltet samtidig, og hele veien opp, slik at det er tydelig hvem som har stemt. Ved votering leder ordstyrer ved 1. stemme for forslaget 2. stemme mot forslaget 3. avholdende Tellekorps teller over hver gang det stemmes. Dersom summen av for/mot/avholdende ikke går opp, må forslaget behandles igjen. Personvalg gjennomføres ved skriftlig votering. 08.Lukkede dører Landsmøte kan med alminnelig flertall vedta å holde møte for lukkede dører. 09.Forslag Alle forslag skal leveres skriftlig etter frister satt i dagsorden, forslagsstiller skal skrive under på forslaget. Frist for å levere inn forslag til endringer i styringsdokumenter er lørdag 17.oktober kl Valg av tillitsvalgte Valg av tillitsvalgte foregår etter følgende prosedyre: 1) Kandidatene får 3 (tre) minutter hver til å holde sin valgtale. Talene gjennomføres i tilfeldig rekkefølge. 2) Kandidatene svarer på evt. Spørsmål 3) Det foretas skriftlig votering. Fristen for å stille til valg til verv i organisasjonen er søndag 18.oktober kl

3 Saksnr Tittel LM Årsberetning fra Organisasjonsstyret Møtedato Ansvarlig Saksbehandler Organisasjonsstyret Malin N. Vangsnes Årsberetning ved organisasjonsstyret 2014/2015 Årsberetningen utarbeides av organisasjonsstyret og skal gi et overblikk på organisasjonens aktivitet. Gjennom året rapporterer OS til LS gjennom kvartalsvis internrapporter. Perioden høsten 2014-høst 2015 har vært en travel periode i ONFs historie, hvor også fagskolesektoren har fått mer oppmerksomhet. Tillitsvalgte i ONF Organisasjonsstyret: Malin Nøss Vangsnes Leder Karina De Morales Nestleder Helene Christoffersen Bjørnar Arnsten Hope (valgt inn vår 2015) Christoffer Blaalid (valgt inn vår 2015) Nikolai Straume Frasa sitt verv Landsstyret: Silje Kjørholt Mats Bekken Schei Eivind Hammer Kristian Bjelland Kristian Winter Leira Hovedtillitsvalgt Kontrollkomite: Stine B. Wiger Organisatorisk aktivitet Etter landsmøtet 2014 ble det holdt overlappingsmøte for alle tillitsvalgte søndag 26.oktober etter 9.6. i vedtektene ( ). Det nye organisasjonsstyret arrangerte deretter et fagskoleseminar helgen november, hvor studentdemokrati og rekruttering var hovedsakene. Seminaret var svært suksessfullt, og viste seg å være en god plattform for videre kontakt med studentrepresentantene. Etter seminaret ble det opprettet en rekrutteringsgruppe som besto av 7 studentrepresentanter og 2 tillitsvalgte fra ONF. Ved utgang av 2014 var en tillitsvalgt nødt til å trekke seg fra sitt verv i OS, og Bjørnar A. Hope og Christoffer Blaalid ble valgt til OS i henhold til 7.9. OS har løpende holdt møter etter arbeidsmengde, samt deltatt på tre av fire av LS møter. Leder har stilt til alle LS-møtene.

4 Rekruttering Rekrutteringsarbeid har vært en av de viktigste arbeidsoppgavene for OS, og gjennom skolebesøk, fagskoleseminaret og to regionale rekrutteringsmøter i Tromsø og Stavanger. Rekrutteringsgruppen arbeidet forankret i rekrutteringsstrategi utviklet av organisasjonsstyret. Arbeidsinnsatsen har blitt belønnet med en stor økning i antall medlemmer, og ved slutten av denne perioden representerer ONF ca studenter, rundt 65%, av hele sektoren høsten OS og rekrutteringsgruppen har produsert rekrutteringsmateriell som power-points, plakater og informasjonsskriv. Arrangement: Fagskoleseminar, Sørmarka kurs- og konferansehotell Oslo, Informasjonsmøte i Stavanger, Informasjonsmøte i Tromsø, Mål oppnådd i arbeidsprogrammet: Opprettholde og oppdatere medlemsregister, med oversikt over antall studenter, kontaktinformasjon og skoleslag Lage et register over alle fagskoler med kontaktinformasjon til administrasjon og oppdatert studentrepresentant og evt. Studentråd. Rekruttere medlemmer Opprettholde og skape kontakt med administrasjon, studentråd og studentrepresentant Tilrettelegge for lokale rekrutteringskampanjer Jobbe for å kunne samle representanter fra alle skoler i en region og holde felles informasjonsmøte Utarbeide informasjonsmateriell for de tillitsvalgte for videreformidling til egne studenter. Kurse studentråd og tillitsvalgte i studentdemokrati. Dokumenter: Innmeldingsskjema for medlemslag med informasjon om innhenting av data fra DBH-f Innmeldingsskjema for enkeltstudenter og støttemedlem Rekrutteringsstrategi vår 2015 Fremgang for innbetaling av medlemskontingent Informasjonsskriv om ONF Reservasjonsskjema Studentdemokrati 101

5 Synliggjøring OS har oppdatert og videreutviklet hjemmesiden med adresse samt opprettet Instagram-konto #fagskolestudent/#organisasjonfornorskefagskolestudenter og brukt Facebook-profilen ONF organisasjon for norske fagskolestudenter, aktivt til å fremme nyheter i fagskolesektoren og om ONFs arbeid. OS har utarbeidet og fått produsert plakater, samt bestilt markedsføringsmateriell fra Nexpo: 250 Hettegensere m/logo 250 t-skjorte m/logo 300 Nett med logo. Målet er å selge t-skjorter og gensere slik at kostnadene balanseres, og handlenettene er give-aways. I tillegg har ONF enda et par hundre mobil-svipes, som er svært populære på stands o.l. OS har opprettet eget mobilabonnement for ONF, som er organisasjonens faste kontaktnummer. I den forbindelser har det blitt kjøpt mobiltelefon og nettbrett. Leder har stilt til intervju i regi av Universitas, Mål oppnådd i arbeidsprogrammet: Promotere organisasjonen aktivt og fronte organisasjonens synspunkter i ulike media. Videreutvikle nettsiden Politikk, råd og utvalg ONF har vært representert i: Nasjonalt Fagskoleråd v/malin N. Vangsnes og Einar Teigstad Lervik NOKUTs styre v/silje Kjørholt NOKUTs klagenemd v/ Karina De Morales og Einar Teigstad Lervik NUTF (Nasjonalt utvalg for tekniske fagskoler) v/christoffer Blaalid Nasjonalt forum for Karriereveiledning v/malin Nøss Vangsnes Fagskoleutvalget v/malin Nøss Vangsnes Ekspertutvalget for regelverk for tilsyn med private høyskoler og fagskoler v/malin Nøss Vangsnes NKR-utvalget v/malin Nøss Vangsnes NOKUTs revideringsgruppe; Studentrepresentant foreslått av ONF oppnevnt. Seminar og andre arrangement: NOKUTs fagskolekonferanse 2014 i Trondheim, debatt v/vangsnes LO s utdanningspolitiske konferanse 2014, Kunnskapsdepartementets 200-årsjubileum Frokostseminar: En fagskole for fremtiden. Leder Vangsnes ledet debatt mellom 4 medlem i

6 KUF-komiteen; AP, FrP, KRF, H. Campus Kristiania, Møte med KUF-komiteen på Stortinget Seminar og yrkeshøgskole under Østlandssamarbeidet, Stand på Campus Kristianias karrieredag i Bergen, Lansering av NHOs kompetansebarometer, RFFs årskonferanse, innlegg v/vangsnes NOKUTs konferanse for høyere utdanning, Bergen ANSAs generalforsamling, innlegg v/vangsnes LO s utdanningspolitiske konferanse 2015, innlegg v/vangsnes Samarbeid med andre organisasjoner: ONF har etablert et godt samarbeid med ANSA, som organiserer studenter i utlandet. Da mange fagskoler har utvekslingsavtaler med skoler i utlandet, er det viktig at disse også for informasjon om ANSA. Videre er NOKUT, LO, NHO og Virke gode samarbeidspartnere for ONF. Mål oppnådd i arbeidsprogrammet Bevisstgjøre medlemsmassen på organisasjonens gjeldende politikk jf. Organisasjonens politiske plattform. Jobbe for å fronte organisasjonens politiske meninger opp mot beslutningstakere. Jobbe for økt studentdemokrati ved fagskolene Opprette kontakt med mulige samarbeidspartnere. Arbeide for representasjon i relevante råd og utvalg. Arbeide med å opprettholde og etablere kontakt med næringslivet for å synliggjøre fagskolestudenter som gode kandidater til jobb etter endt utdannelse. Øke /fortsette samarbeidet med andre studentorganisasjoner Økonomi Ved starten av perioden ( ) var saldo kr , 04. I løpet av høsten og med betaling av Landsmøtet og Fagskoleseminar var saldo per Kr ,13 Ved utsending av rapporten ( ) er saldo kr ,52 på hovedkonto. Brukskonto har saldo kr ,08. I løpet av perioden har ONF fått inn kr ,- i medlemskontingent. ONF søkte vår 2015 om kr ,- i statsstøtte under kapittel 270 post 74: Tilskott for velferdsarbeid, og fikk innvilget kr Organisasjonsstyret har utarbeidet revidert budsjett for resten av 2015 som blir presentert på landsmøtet, samt revisorgodkjent regnskap for 2014.

7 Gjennom økende rekruttering blir organisasjonens økonomiske tilstand tryggere. I Fagskoleutvalgets rapport; NOU 2014: 14 Fagskolen et attraktivt utdanningsvalg, var det et forlag fra utvalget som gikk direkte på ONFs økonomi: Organisasjon for norske fagskolestudenter Utvalget foreslår at departementet styrker bevilgningen til ONF slik at de kan jobbe mer målrettet med saker som angår fagskolestudentene. Mål oppnådd i arbeidsprogrammet: Utarbeide likviditetsbudsjett for kommende år Arbeide for å få støtte fra aktuelle bidragsytere. Videreutvikle systemet for innkreving av medlemskontingent. Utarbeide en strategi som sikrer organisasjonens økonomiske trygghet på lang sikt. Organisasjonsstyret v/ Leder Malin Nøss Vangsnes Bergen, Organisasjon for Norske Fagskolestudenter Org.nr Tel: Instagram: #fagskolestudent

8 Saksnr Tittel LM Årsberetning fra Kontrollkomite Møtedato Ansvarlig Saksbehandler Kontrollkomite Stine B. Wiger Kontrollkomiteens årsberetning Kontrollkomiteesns årsberetning utarbeides av medlem(mene) og skal gi et overblikk over kontrollkomiteens arbeid og organisasjonens virke. Stine B. Wiger Kontrollkomite Kontrollkomiteens hovedoppgave er å ha tilsyn med organisasjonens virksomhet i alle ledd. Den skal også hjelpe til med å avgjøre tvister om tolkninger av organisasjonens vedtekter. Kontrollkomiteen skal ved behov samarbeide med organisasjonens revisor. Landsstyret har ikke oppnevnt ytterlige medlem til kontrollkomite. Organisasjonen sitt regnskap følger kalenderåret. Det vil si at revisor mottar regnskapet fra 1 januar til 31 desember hvert år. Regnskapet for kalenderåret 2014 ble godkjent av revisor. Organisasjonsstyret (OS) Malin Nøss Vangsnes Karina Delin Morales Christoffer Blaalid Helene Christophersen Bjørnar Arstein Hope Leder Nestleder Styremøter Kontrollkomiteen har ikke mottatt møtereferater kontinuerlig, men har fått utfyllende rapporter som beskriver styrets arbeid. Kontrollkomiteen har ikke hatt mulighet til å delta på andre møter i OS, enn fellesmøter for begge styrene i denne perioden. Styrets arbeid Kontrollkomiteen er fornøyd med det arbeidet OS har gjort i forbindelse med rekruttering av nye medlemmer, innkreving av medlemskontingent, innsamling av støtte til organisasjonens arbeid samt synliggjøring av organisasjonen i det offentlige lys. Kontrollkomiteen vil anbefale senere styrer å lage vedtekter for alle fremtidig innkjøp av eiendeler.

9 Landsstyret (LS) Silje Kjørholt Eivind Hammer Kristian Winther Leira Kristian Bjelland Mads Bekken Schei Hovedtillitsvalgt Styremøter Kontrollkomiteen har hatt innsyn i alle møtereferatene til styret Styrets arbeid Kontrollkomiteen er fornøyd med LS evne til å samarbeide tett med OS. Det har ført til at oppgaver har blitt løst på en effektiv måte og det har vært minimalt med misforståelser. Økonomisk situasjon for perioden oktober oktober 2015 Organisasjonsstyret har i denne perioden hatt fokus på å synliggjøre organisasjonen ved å øke medlemsmassen og opptre i det offentlige rom. Videre har de bidratt til en betydelig økning i støtte fra statlige organer. Med disse to elementene har styret sikret organisasjonens økonomi på en tilfredsstillende måte. I 2015 mottok organisasjonen kr av KD i tilskudd. I februar 2015 opprettet organisasjonen en ekstra brukskonto for å gjøre regnskapet lettere å registrerer. Kontrollkomiteen er fornøyd med styrets bevilgning av organisasjonens verdier, og innsynet den har fått i organisasjonens regnskap. Sluttkommentar Kontrollkomiteen er fornøyd med den økonomiske situasjonen organisasjonen er i, og syntes begge styrene har gjort en god jobb. Det som kan forbedres til neste periode er å skape en bedre kommunikasjon mellom styrene og kontrollkomiteen, slik at kontrollkomiteen kan få innsyn i alle møtereferater fortløpende. Ellers er kontrollkomiteen fornøyd med det tette samarbeidet organisasjonsstyret og landsstyret har hatt denne perioden. Det anbefales senere kontrollkomiteer å være mer aktiv med og etterspørre møtereferater, dersom det ikke kommer, slik at den får innsyn kontinuerlig. Kontrollkomite v/ Stine B. Wiger Oslo, Organisasjon for Norske Fagskolestudenter Org.nr Tel: Instagram: #fagskolestudent

10 Saksnr Tittel LM Økonomisk beretning Møtedato Ansvarlig Saksbehandler Organisasjonsstyret Christoffer Blaalid Økonomisk beretning 2014/2015 Økonomisk beretning utarbeides av organisasjonsstyret, og skal gi et overblikk over organisasjonens økonomi gjennom perioden. Økonomisk ansvarlige: Malin Nøss Vangsnes Stine B. Wiger Leder Arrangement Landsmøte Fagskoleseminar, Sørmarka kurs- og konferansehotell Oslo, Innkjøp Markedsføringsmateriell: 250 Hettegensere m/logo 250 t-skjorte m/logo 300 Nett med logo uten mva (ikke fakturert før LM 2015) Økonomi og nøkkeltall Ved starten av perioden ( ) var saldo kr , 04. I løpet av høsten og med betaling av Landsmøtet og Fagskoleseminar var saldo per Kr ,13 Ved utsending av rapporten ( ) er saldo kr ,52 på hovedkonto. Brukskonto har saldo kr ,08. I løpet av perioden har ONF fått inn kr ,- i medlemskontingent. ONF søkte vår 2015 om kr ,- i statsstøtte under kapittel 270 post 74: Tilskott for velferdsarbeid, og fikk innvilget kr Organisasjonen har det siste året opplevd en stor vekst i medlemsmassen som bedrer den økonomiske situasjonen. Dette gjør det mulig å gjøre ønskede ansettelser som vil styrke organisasjonen. Den økonomiske situasjonen gjør at bedriften har en god mulighet for å fortsette sin 1

11 satsning for fagskolestudentene. Organisasjonsstyret kjenner ikke til forhold av betydning som ikke fremgår av regnskap og balansen. Det er heller ikke etter regnskapsårets utgang inntrådt forhold som etter organisasjonsstyrets syn har betydning ved bedømmelse av regnskapet. Organisasjonsstyret v/malin Nøss Vangsnes og Christoffer Blaalid Oslo, Organisasjon for Norske Fagskolestudenter Org.nr Tel: Instagram: #fagskolestudent 2

12 Inntekter 01.Medlemskontingent Statsstøtte under kap Utgifter 03.Rekruttering Stedssamlinger/fagsamlinger Skolebesøk Rekrutteringsturne 04.Landsmøte Markedsføring Materiell (gensere/svipes/plakater/visittkort o.l.) Internettside/FB 06.Informasjonsarbeid/studentdemokrati Fagskoleseminar 07.Organisasjonsutvikling Ansettelse og lønn (leder, sekretær, tillitsvalgte) Regnskap/revisjon Kontorrekvisita Møtevirksomhet SUM

13 Forslag til vedtekter

14 Vedtektene er organisasjonens retningslinjer og vedtas på landsmøte. 1Formål 1.1. Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF) er en organisasjon for alle fagskolestudenter i Norge ONF skal ivareta og fremme fagskolestudenters interesser, rettigheter og vilkår overfor myndigheter og samfunnet forøvrig ONF er partipolitisk uavhengig. 2 Medlemmer 2.1. Innmelding og utmelding Innmelding av medlemskap vedtas av studentorgan ved skolen. Medlemskap vedtas med kvalifisert flertall. Vedtatt medlemskap gjøres gyldig fra og med innbetalt medlemskontingent Utmelding av medlemsinstitusjon vedtas med kvalifisert flertall av studentorganet ved skolen. Vedtaket gjelder fra påfølgende semester Enkeltstudenter har rett til å melde seg inn som individuelle medlemmer dersom studentens skole ikke er medlem av organisasjonen 2.3. Enkeltstudenter har rett til å reservere seg mot organisasjonens medlemstilbud. Antallet reserverte studenter skal trekkes fra skolens medlemskontingent. Reservering skal skje skriftlig til organisasjonen Studentorganet skal informere studentene om medlemskap og retten til reservasjon 2.5. Personer som ikke er student ved en fagskole kan melde seg inn som støttemedlem. Definisjon av støttemedlem er følgende: a) Tidligere fagskolestudent. b) Ikke tidligere fagskolestudent. 2

15 Forskjellen på a og b er at b ikke har mulighet til å inneha tillitsverv innad i organisasjonen Medlemmer, tillitsvalgte og ansatte er pliktig å sette seg inn i organisasjonens styringsdokumenter. 3 Kontingent 3.1. Medlemslag, individuelle- og støttemedlemmer betaler semestervis medlemskontingent. 4 Landsmøte 4.1. Landsmøte er organisasjonens høyeste organ og avholdes årlig. Tid og sted for landsmøte vedtas av landsstyret etter innstilling fra organisasjonsstyret. Vedtaket skal fattes senest 4 (fire) måneder før foreslått dato Følgende personer har møterett på landsmøte: Hvert medlemslag har rett til å stille med en delegat og en observatør. Studentorganet foretar valg av representanter Skoler som ikke er medlem men har individuelle medlemmer, kan møte med en delegat og en observatør per skole Et medlem fra organisasjonsstyret stiller som delegat, resterende medlemmer stiller som observatører Landsstyret møter med observatørstatus Sekretariatet møter med observatørstatus Kontrollkomiteen møter med observatørstatus På ordinært landsmøte skal følgende saker behandles: Konstituering Rapporter og beretninger: Årsberetning for organisasjonsstyret Årsberetning for kontrollkomite Økonomisaker: Økonomisk beretning Godkjenning av regnskap Styringsdokumenter: Endringer i vedtekter 3

16 Endringer i politisk plattform Fastsetting av arbeidsprogram Eventuelle resolusjoner Fastsetting av medlemskontingent: Valg: a) medlemslag og individuelle medlem b) støttemedlem a) Organisasjonsstyret: leder, nestleder og 3 øvrige medlemmer. b) Landsstyret: 5 medlemmer. c) Kontrollkomité: 2 medlemmer Eventuelt og innkomne saker 4.4. Første innkalling skal sendes ut senest 2 (to) måneder før landsmøtet. Denne skal inneholde informasjon om hvor og når landsmøte skal avholdes, vedtekter og gjeldende frister, samt hvilke saker som skal tas opp Andre innkalling skal sendes ut senest 1 (én) måned før landsmøtet. Denne skal inneholde beretninger, regnskap, forslag til møteregler, forslag til medlemskontingent og endringsforslag til styringsdokumenter Landsstyret innstiller overfor landsmøtet i alle saker unntatt saken valg Studentorgan, tillitsvalgte eller representanter for medlemslag har rett til å fremme forslag til Landsmøtet. Forslagene må være organisasjonsstyret i hende innen 1 (en) måned før Landsmøtet finner sted Etter landsmøtet skal det minimum være en 4 (fire) ukers overlappingsperiode mellom sittende og påtroppende tillitsvalgte Vervet som leder og nestleder trer i kraft ved påfølgende årsskifte Dersom tillitsvalgte innehar verv som varer lenger enn 4 (fire) uker etter landsmøtet f.eks. leder, nestleder, og blir valgt til nye verv i organisasjonen, trer det nye vervet i kraft ved påfølgende årsskifte Dersom medlem i organisasjonsstyret eller landsstyret blir valgt til leder eller nestleder, innehar de styrevervet frem til påfølgende årsskifte og fungerer parallelt som påtroppende leder eller nestleder. 4

17 5 Ekstraordinært landsmøte 5.1. Ekstraordinært landsmøte: Organisasjonsstyret har plikt til å innkalle til ekstraordinært landsmøte dersom et absolutt flertall av medlemslagene krever det Landsstyret kan med kvalifisert flertall kalle inn til ekstraordinært landsmøte ved særlig viktige og/eller uforutsette situasjoner 5.2. Ekstraordinært landsmøte bør innkalles med minst femten dagers varsel, og kan kun behandle saker som var årsaken til innkallingen Hvis mulig, skal det velges delegater og observatører til det ekstraordinære landsmøtet på samme måte som gitt i 4.2. Hvis dette ikke lar seg gjennomføre møter delegatene og observatørene som møtte på siste ordinære landsmøte. 6 Landsstyret 6.1. Landsstyret er organisasjonens høyeste organ når landsmøtet ikke er samlet, og består av medlemmer valgt jfr b) Landsstyret er vedtaksdyktig når 2/3 av medlemmene er til stede Landsstyret skal lede organisasjonens virksomhet i samsvar med vedtektene og landsmøtets vedtak Landsstyrets arbeidsoppgaver: Landsstyret følger opp organisasjonsstyrets arbeid etter føringer gitt i arbeidsprogrammet og politisk plattform Landsstyret avgjør saker av stor politisk eller organisatorisk betydning Landsstyret vedtar budsjett utarbeidet av organisasjonsstyret etter arbeidsprogrammet og føringer gitt av landsmøtet Landsstyret setter sin egen møteplan. Landsstyret skal ha minimum 4 møter per år. Medlemmer i landsstyret har møteplikt og stiller med tale- forslagsog stemmerett. 5

18 6.5. Landsstyremøte skal kunngjøres med minimum 1 (én) måneds varsel. Innkalling sendes til landsstyrets medlemmer og andre deltakere, og skal inneholde foreløpig dagsorden. Endelig dagsorden med sakspapirer skal sendes til alle deltakende parter innen 2 (to) uker før møtet skal avholdes Kontrollkomiteen har møteplikt i landsstyret med tale- og forslagsrett Organisasjonssekretærene har møterett i landsstyret med tale- og forslagsrett Leder og nestleder av organisasjonsstyret har møteplikt. Leder stiller med tale-, stemme- og forslagsrett. Nestleder stiller med tale- og forslagsrett Øvrige medlemmer av organisasjonsstyret stiller med tale- og forslagsrett Uteblir tillitsvalgte med møteplikt, fra 2 (to) møter uten melding om gyldig frafall, kan disse suspenderes fra landsstyret jf Landsstyret kan foreta suppleringsvalg til organisasjonsstyret, kontrollkomité og landsstyret jf etter innstilling fra organisasjonsstyret. 7 Ekstraordinært landsstyremøte 7.1. Ekstraordinært landsstyremøte kan innkalles av organisasjonsstyret med kvalifisert flertall når det oppstår særlig viktige og/eller uforutsette situasjoner, eller når et kvalifisert flertall av medlemmene tilhørende landsstyret krever det Ekstraordinært landsstyremøte bør innkalles med minst femten dagers varsel. Det skal bare behandles saker som var årsaken til det ekstraordinære møtet, unntak er om dette bifalles av landsstyret med kvalifisert flertall. 8 Organisasjonsstyret 8.1. Organisasjonsstyret iverksetter landsmøtets og landsstyrets vedtak og er ansvarlig for den daglige virksomheten. Organisasjonsstyret består av medlemmer valgt jf a) Organisasjonsstyret er vedtaksdyktig når minst 2/3 av medlemmene er til stede Organisasjonsstyret setter sin egen møteplan og avholder møter så ofte det er nødvendig av hensyn til arbeidsmengden. Medlemmer i organisasjonsstyret har møteplikt med tale- forslags- og stemmerett. 6

19 8.3. Uteblir tillitsvalgte med møteplikt fra 2 (to) møter uten melding om gyldig frafall, kan disse suspenderes fra organisasjonsstyret jf Om det er meningsforskjell i organisasjonsstyret, kan saken innankes til landsstyret Etter landsmøtet skal det minimum være en 4 (fire) ukers overlappingsperiode mellom sittende og påtroppende organisasjonsstyre Organisasjonsstyrets arbeidsoppgaver: Organisasjonsstyret skal arbeide utfra politisk plattform og arbeidsprogram, og skal rapportere kvartalsvis til landsstyret om fremgang i arbeidet Organisasjonsstyret skal årlig utarbeide budsjett som legges frem for landsstyret Organisasjonsstyret skal forvalte organisasjonens midler i samsvar med budsjettet Organisasjonsstyret kan ansette organisasjonssekretærer og/eller merkantilt ansatte Organisasjonsstyret skal innkalle landsmøtet samt forberede de saker som skal behandles. Saker som skal på dagsorden skal innstilles til landsstyret Organisasjonsstyret skal vurdere organisasjonskontorets bemanning og fastsette rammene for lønns-, pensjons- og arbeidsvilkår for stillinger i organisasjonen Organisasjonsstyret skal registrere og behandle innmelding og utmelding av medlemsinstitusjoner og medlemskap. 9 Kontrollkomiteen 9.1. Kontrollkomiteen er landsmøtets kontrollorgan, og består av medlemmer valgt jf c) Kontrollkomiteen har møte- og talerett i organisasjonsstyrets møter, og møteplikt samt talerett i landsstyrets møter Kontrollkomiteen skal kontrollere at organisasjonen drives i samsvar med norsk lov og forskrift, organisasjonens vedtekter og vedtatte budsjetter. 7

20 9.4. Hvis kontrollkomiteen får kjennskap til mislighold, skal den straks ta dette opp med relevante organisasjons ledd Kontrollkomiteen skal ved behov samarbeide med organisasjonens revisor, og kan invitere revisor til sine møter Kontrollkomiteen skal uttale seg i saker vedrørende låneopptak landsmøtet eller landsstyret foretar på vegne av organisasjonen Kontrollkomiteen skal uttale seg i tvister om tolkning av organisasjonens vedtekter Kontrollkomiteen skal ha innsyn i de saker som er nødvendige for at utføring av deres mandat og vedtektsfestede oppgaver Kontrollkomiteen skal føre protokoll fra sine møter, og avgir årsberetning til landsmøtet. 10 Regnskap og revisjon Organisasjonen skal hvert år avlegge årsregnskap. Regnskap og årsregnskap skal utføres etter regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Organisasjonens regnskap følger kalenderåret Regnskapets hovedformål er å gi medlemmene innsikt i organisasjonens økonomiske stilling og aktivitet Regnskapet skal underskrives av organisasjonsstyrets ledelse og fremlegges for landsmøtet Revisjon av organisasjonens regnskap skal utføres av autorisert revisor eller revisjonsselskap Landsmøtet og landsstyret kan med kvalifisert flertall ta opp lån på vegne av organisasjonen. Kontrollkomiteen skal uttale seg i disse sakene jfr Komiteer Landsmøte, landsstyret og organisasjonsstyret kan opprette ad hoc-komiteer etter behov, samt vedta mandat, funksjonstid og budsjettramme for komiteen. 8

21 12 Sanksjoner 12.1 Medlemmer, tillitsvalgte og ansatte i organisasjonen som setter seg utover organisasjonens vedtekter eller vedtak, kan suspenderes eller ekskluderes fra organisasjonen etter vedtak fra organisasjonsstyret Medlemmer og tillitsvalgte i organisasjonen som har foretatt graverende misligheter, misbrukt tillit, fordeler eller rettigheter i ONF, kan bli fratatt sitt verv etter vedtak av organisasjonsstyret Medlemmer, tillitsvalgte og ansatte kan foreslå suspensjon, ekskludering eller frataking av verv gjennom et skriftlig forslag til organisasjonsstyret Organisasjonsstyret fastsetter varighet på eventuell suspensjon Vedtak om suspensjon, ekskludering eller frataking av verv, kan ankes til landsstyret innen 2 (to) uker etter at den berørte har fått skriftlig melding. 13 Vedtak og voteringer Vedtak fattes med alminnelig flertall så fremt annet ikke er bestemt. Endringer i vedtektene krever kvalifisert flertall. Ved stemmelikhet gjennomfører man voteringen på nytt, ved eventuelt ny stemmelikhet faller forslaget Definisjoner: Alminnelig flertall er oppnådd når det blant de avgitte stemmene er flere stemmer for forslaget enn mot, og det ikke er flere blanke stemmer enn avgitte stemmer Absolutt flertall er oppnådd når mer enn 50 % av de tilstedeværende stemmeberettigede på møtet stemmer for forslaget Kvalifisert flertall er oppnådd når minst 2/3 av de tilstedeværende stemmeberettigede på møtet stemmer for forslaget kvalifisert flertall er oppnådd når minst 3 4 av de tilstedeværende stemmeberettigede på møtet stemmer for forslaget. 14 Valg av tillitsvalgte Studenter ved medlemslag, individuelle medlem og støttemedlem kategori a) jf kan stille til valg. 9

22 14.2. Personvalg foretas på landsmøtet etter følgende prosedyre: Kandidater holder sine valgtaler Kandidater besvarer eventuelle spørsmål Skriftlig votering Votering ved personvalg: Ved valg av tillitsvalgte kreves absolutt flertall. Oppnås dette ikke ved første gangs avstemning, foretas bundet omvalg mellom de to som har oppnådd høyeste stemmetall. Får disse to samme stemmetall skal det foretas loddtrekning Votering skal foregå skriftlig Landsmøte kan med alminnelig flertall oversende ledige styreplasser til landsstyret, som kan supplere jf Andre bestemmelser Landsmøtet kan med kvalifisert flertall vedta å fusjonere organisasjonen sammen med en organisasjon som har tilsvarende mål Landsmøtet kan med 3/4 kvalifisert flertall vedta å løse opp organisasjonen. Organisasjonen er ikke oppløst med mindre det holdes et ekstraordinært landsmøte minimum tre måneder etter første vedtak om oppløsning, hvor oppløsningen igjen må vedtas med 3/4 kvalifisert flertall Organisasjonens prokura innehas av leder og ett styremedlem fra organisasjonsstyret. 10

23 FORSLAG TIL POLITISK PLATTFORM

24 ONF's politiske plattform utdyper sakene fastsatt i formålsparagrafen. Plattformen tar for seg organisasjonens politikk rundt fagskolestudentenes rettigheter, økonomi og velferd. 1. Fagskoleutdanning Fagskoler sikrer kvalitetsutdannede kandidater til arbeidslivet, og er en grunnstein i et mangfoldig utdanningsbilde og et effektivt arbeidsmarked. Fagskolen er en tradisjonsrikt utdanningsvei, og har en fleksibel og innovativ respons på arbeidslivets behov. Studenter og kandidater fra fagskolen er en essensiell bidragsyter til det norske samfunn, hvis stemme må bli hørt Fagskoleutdanning skal defineres som nivå over videregående. Fagskolen er på tertiært utdanningsnivå, og skal anerkjennes og omtales som høyere yrkesfaglig utdanning i norsk lovgivning Fagskoleutdanning skal gi uttelling i studiepoeng. Studiepoeng beregnes på samme måte som fagskolepoeng Undervisningsopplegget ved hvert fagskolestudie må legges opp etter behovet innenfor hvert fagområde. 2. Lik rett til utdanning 2.1. Kjønn, etnisitet, sosial eller økonomisk situasjon skal ikke være en faktor i opptak til fagskoleutdanning Skolens fagretning og/eller eierforhold skal ikke være en påvirkende faktor vedrørende fagskolestudentenes rettigheter Det er det offentliges ansvar å gi studentene like sosiale, økonomiske og faglige muligheter Styret ved fagskolen er ansvarlig for et lærings- og arbeidsmiljøet i tråd med arbeidsmiljøloven. 30 1

25 Studentsamskipnad Medlemskap i studentsamskipnadene vil gi økt faglig, sosial og økonomisk trygghet for fagskolestudenter Det skal være lovfestet rett og plikt til medlemskap i studentsamskipnadene for fagskoler på lik linje med andre tertiære utdanningsinstitusjoner Tildeling av offentlige midler til studentsamskipnadene må økes proporsjonalt når det åpnes for fagskolemedlemskap Det skal være lik medlemsavgift til studentsamskipnadene for alle studenter i tertiærutdanning. 4. Studentdemokrati Et aktivt og godt organisert studentdemokrati er essensielt for kvaliteten i fagskolesektoren Det skal opprettes studentorgan ved hver fagskole, hvor samtlige linjer er representert Studentorganet skal bestå av en tillitsvalgt og vara fra hver klasse Valg av tillitsvalgte skal gjennomføres innen 3 uker etter semesterstart Administrasjonen skal kalle inn til studentrådsmøte innen 4 uker etter semesterstart Studentene skal være representert i alle instanser som påvirker studentenes hverdag Studentrepresentanten i skolestyret skal være valgt av studentene ONF skal ha en kontaktperson i studentdemokratiet valgt av studentene 4.8. Det skal være publisert på skolen nettside e.l. hvem som er studentrepresentant i styret og studentrådet skal forvalte en egen epostadresse. Epostadressen skal også publiseres på skolens nettsider

26 Tilknytning til arbeidsliv Fagskoler er en yrkesfaglig tertiærutdanning som er nært tilknyttet arbeidslivet Opprettelsen og endringer av nye utdanningstilbud skal være i tråd med lokale, regionale og/eller nasjonale kompetansebehov Tilbydere av fagskoleutdanning skal holde seg oppdatert på sine fagområder og behov i arbeidslivet Det skal brukes oppdatert læremateriell og utstyr i undervisningen Undervisningspersonalet må ha oppdatert kompetanse på sitt fagområde, herunder ny teknologi Praksis i fagskoleutdanning: Dersom aktører i arbeidslivet mener det er behov for praksis i utdanningen, må fagskolene tilstrebe å tilpasse sine utdanningsløp etter dette Der det er behov for praksisplasser, må både offentlig og privat arbeidsliv stille plasser til rådighet Både offentlig og privat arbeidsliv må inngå bindende avtaler om praksisplasser Eventuell praksis utenfor utdanningsinstitusjonen må være forankret i læringsutbyttebeskrivelsene, og være et ledd i det faglige pedagogiske opplegget for studieløpet. 6. Kvalitet Det er et statlig ansvar å sørge for høy kvalitet i fagskolesektoren. NOKUT er ansvarlig for kvalitet i all tertiær utdanning og for godkjenning av nye fagskoleutdanninger Det skal gjennomføres årlige kandidatundersøkelser og tilstandsrapporter for fagskolesektoren Studentbarometeret skal inkludere fagskolestudenter NOKUT skal utføre revisjon eller tilsyn av alle godkjente fagskoleutdanninger hvert 3.år. 3

27 Ved tilbaketrekning av NOKUT-godkjenning, konkurs eller lignende har tilbyder ansvar for at studentene får fullført utdanning sin på en tilfredsstillende måte. Studentene skal ikke påføres økonomisk tap Mandatet og sammensetningen av Nasjonalt fagskoleråd må gjennomgås, og rådet må bestå av representanter for tilbyderne av fagskoleutdanning, studentene, og mottakende arbeidsliv Styret ved fagskolen er ansvarlig for å kunne dokumentere økonomisk trygghet for studieløpet ved oppstart Det må opprettes bransjefagråd for å fremme innovasjon og utvikling i fagskolesektoren. Rådene må være et samlingspunkt for tilbydere av fagskoleutdanning, studentene og arbeids- og næringslivet Der det er faglig behov for lengre studieløp enn 2 (to) år, må det være mulig å få dispensasjon for utvidelse av lengde. Det faglige behovet må kunne dokumenteres av arbeidslivet Ved treårig fagskoleutdanning er gradsbetegnelsen yrkesbachelor. Ved et halvt til to års fagskoleutdanning er gradsbetegnelsen fagskolekandidat. 7. Titler på utdanningstilbud og vitnemål 7.1 Tilbydere av fagskoleutdanning skal tilstrebe like titler ved like utdanningstilbud Titler må reflektere innholdet i studiet Titler må utarbeides i samarbeid med arbeidslivet. 7.2 Titler på kandidatenes vitnemål må reflektere kandidatenes kompetanse. 7.3 Titler på utdanningstilbud og kandidatenes vitnemål må være gjenkjennelig for avtakende arbeidsliv. 8. Søknadsplattform og opptakskrav Det må være en felles søknadsplattform for all tertiærutdanning, slik at utdanningsmuligheten ved fagskoler blir synliggjort. 8.1 Søknad til fagskoleutdanning skal foregå gjennom Samordna opptak. 4

28 Fagområder hvor det finnes fag- eller svennebrev skal ha dette som opptakskrav, eller tilsvarende realkompetanse. 8.3 Tilbydere av fagskoleutdanning må ha hjemmel til å sette egne spesifikke opptakskrav der det er nødvendig for kvaliteten i utdanningen. 8.4 Tilbydere av fagskoleutdanning må kunne forklare sine evalueringer av realkompetansevurdering av studenter Akkreditering Som anbefalt i Fagskoleutvalgets NOU 2014:14 må akkreditering for fagskoler innføres. Dette vil føre til en mer selvstendig sektor, og NOKUT kan frigjøre midler til å arbeide mer med kvalitetsfremmende aktivitet og tilsyn Fagskoler skal akkrediteres etter krav fastsatt av NOKUT 9.2. Styret ved fagskoler skal ha representanter fra mottagende arbeidsliv i styret Det må opprettes flere studieplasser innenfor områder arbeidslivet etterspør flere kandidater enn dagens antall. Det må bevilges en andel frie midler til opprettelsen av flere studieplasser etter vekslende behov i arbeidslivet Arbeidsmiljø Godt arbeidsmiljø er en grunnleggende faktor for oppnåelse av læringsutbytte for den enkelte student. Fagskolene er underlagt arbeidsmiljøloven, og studentene er dekket av denne lov Det er et offentlig ansvar å påse at studentenes undervisningsmiljø er i tråd med gjeldende lover og regler Undervisningslokale og læremateriell skal til enhver tid være tilpasset studentmassen og den enkelte students behov Tilbyderne av fagskoleutdanning har ansvar for å informere studentene om gjeldende lover og regler ang. deres lærings- og arbeidsmiljø. 5

29 Finansiering Utdanning er et gode for samfunnet og den enkelte, og kostnader bør derfor deles mellom partene. Finansiering av fagskolesektoren er i dag tredelt, med en vesentlig del av sektoren finansiert av studentene gjennom egenbetaling. For å sikre lik rett til utdanning må det være mulig for alle å studere ved fagskoler uavhengig av økonomisk bakgrunn Alle fagskoler skal finansieres fra offentlig hold, for å sikre lik rett til utdanning, mangfold og kvalitet. Finansieringssystemet må være basert på reell kostnadsdekning av sektoren Økonomisk støtte til fagskolene skal vurderes og distribueres fra staten Dagens egenbetaling skal komme studentene til gode, og det skal være lovfestet utbytteforbud på egenbetaling og statsstøtte Institusjonene må informere søkere/studenter om tilleggsutgifter tilknyttet studieløpet. 12. Lånekassen Det må være økonomisk mulig å studere ved fagskoler på heltid uten å jobbe i tillegg. Støtten fra lånekassen må reflektere de reelle levekostnadene til studentene Beløp på stipend og lån fra Statens lånekasse må økes til minimum 1.5G for å dekke studentenes reelle utgifter Statens lånekasse sin maksimumsgrense for formue og inntekt må ta høyde for at etablerte studenter skal ha rett til å motta økonomiske støtte til sitt studie Av basisstøtten må 60 % av studielånet omgjøres til stipend etter bestått eksamen Ved lån til skolepenger skal 50% av beløpet bli omgjort til stipend ved 6

30 bestått eksamen Den normale utbetalingstiden for grunnstøtte fra Statens lånekasse må økes til elleve kalendermåneder Dagens egenbetaling fra studentene må ikke overskride beløpet Statens lånekasse innvilger i skolepenger. 13. Overganger til og fra annen tertiærutdanning Det er ulik praksis ved forskjellige utdanningsinstitusjoner på tertiærnivå rundt overgang mellom de ulike institusjonene. Enkelte institusjoner har lokale avtaler som gjør det mulig med overgang mellom fagskole, universitet og høyskole Studenter som har fullført en utdannelse innenfor samme fagfelt, og med tilsvarende emner, skal få kortet ned sitt studie ved ny institusjon slik at de unngår overlapping av emner. Dette gjelder på tvers av fagskoler, høyskoler og universitet. 14. Synlighet og karrierevei Synliggjøring av fagskoleutdanning er et felles ansvar mellom tilbyder, staten, og arbeidslivet Fagskoleutdanning må synliggjøres og formidles som karrierevei, og formidles både til ungdom og voksne i arbeidslivet Veiledere i ungdoms- og videregående skole skal ha kunnskap om fagskolesektoren og vite om elevenes muligheter til studier Arbeidslivet må være tydelig på hvilken kompetanse de har behov for, og synliggjøre dette ovenfor beslutningstakere og skolevesenet Fagskolegraden skal være utslagsgivende på lønn og pensjonsordninger Studenter ved private fagskoler må få utbetalt studielånet etter kontrakt for studie-året er signert. 7

31 Forslag til arbeidsprogram

32 Arbeidsprogrammet er en del av styringsdokumentene og beskriver arbeidsoppgavene for organisasjonen. Arbeidsprogrammet er forankret i politisk plattform og vedtas årlig på landsmøtet. Medlemsregister Opprettholde og oppdatere medlemsregister, med oversikt over medlemslag. Opprettholde register over alle fagskoletilbud med kontaktinformasjon til administrasjon, studentrepresentant og studentorgan samt om de er medlem i ONF. Publisere oversikt over medlemslag med studentorganenes epostadresse på nettsidene våre. Økonomi Utarbeide årlig driftsbudsjett og likviditetsbudsjett Arbeide for å få støtte fra aktuelle bidragsytere. Forvalte medlemskontingent Arbeide for økt medlemsmasse slik at organisasjonens økonomiske situasjon er forutsigbar og bærekraftig. Utarbeide en femårsplan for forvaltning av fremtidige midler og forventede inntekter. Informere studentene om ulike forsikringsordninger som kan være gunstige for dem. Politisk arbeid Bevisstgjøre medlemsmassen på organisasjonens gjeldende politikk. Fremme studentpolitiske saker jf. politisk plattform. Fronte organisasjonens politiske meninger opp mot beslutningstakere. Promotere organisasjonen aktivt. Fronte organisasjonens synspunkter i ulike media. Styrke studentdemokrati ved fagskolene. Fortsette arbeidet rundt rett og plikt til medlemskap i studentsamskipnadene Samarbeidspartnere Opprettholde og opprette kontakt med mulige samarbeidspartnere og studentorganisasjoner. Arbeide for representasjon i relevante råd og utvalg. Opprettholde og etablere kontakt med næringslivet for å synliggjøre 1

33 fagskolestudenter som gode kandidater til jobb etter endt utdanning. Informasjonsarbeid og synlighet Utarbeide og distribuere informasjonskompendium som inneholder informasjon om organisasjonen og studentenes rettigheter. Videreutvikle nettsiden Utarbeide informasjonsmateriell til studentorgan for distribusjon til deres studentmasse. Kurse studentorgan ved medlemslag i studentdemokrati, herunder oppfordre til opprettelse av egen epostadresse. Besøke medlemslag og informere om ONF. Delta på arrangement som angår utdanningssektoren. Rekruttering Arbeide for at alle fagskoler blir medlem i ONF. Videreutvikle ONFs Rekrutteringsstrategi for Opprettholde kontakt med administrasjon, studentorgan og studentrepresentanter ved fagskolene. Arrangere regionale informasjon- og rekrutteringsmøter. Internasjonalisering Informere om mulighet for utveksling og internasjonalisering Informere om organisasjoner som kan dekke studentenes behov i utlandet. 2

34 Møtedato Ansvarlig Saksbehandler Organisasjonsstyret Landsmøtet Saksnr LM 2015/05 Tittel Forslag til endring i medlemskontingent Forslag: Endring i medlemskontingent Organisasjonsstyret foreslår å øke medlemskontingent til kr. 75,- per student per semester. Dette gjelder medlemslag, individuelle medlemmer og støttemedlem. Organisasjonsstyrets forslag har støtte fra landsstyret. Forslagsstiller: Organisasjonsstyret v/leder Malin Nøss Vangsnes Bergen,

POLITISK PLATTFORM 2015-2016

POLITISK PLATTFORM 2015-2016 POLITISK PLATTFORM 2015-2016 Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015 ONF's politiske plattform utdyper sakene fastsatt i formålsparagrafen. Plattformen tar for seg organisasjonens

Detaljer

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell Vedtekter 2014-2015 Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell 1 1Formål 1.1. Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF) er en organisasjon for alle fagskolestudenter i Norge.

Detaljer

Vedtekter 2015-2016. Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015

Vedtekter 2015-2016. Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015 Vedtekter 2015-2016 Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015 1 Vedtektene er organisasjonens retningslinjer og vedtas på landsmøte. 1Formål 1.1. Organisasjon for norske fagskolestudenter

Detaljer

Vedtekter Vedtatt av Landsmøtet på Sørmarka konferansehotell

Vedtekter Vedtatt av Landsmøtet på Sørmarka konferansehotell Vedtekter 2016 2017 Vedtatt av Landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 05.11.2016 1 Innholdsfortegnelse 1 FORMÅL... 3 2 MEDLEMMER... 3 3 KONTINGENT... 4 4 LANDSMØTET... 4 5 EKSTRAORDINÆRT LANDSMØTE...

Detaljer

Politisk plattform 2014-2015

Politisk plattform 2014-2015 Politisk plattform 2014-2015 Vedtatt av Landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka kurs- og konferansehotell Innledning Fagskoler sikrer kvalitetsutdannede yrkesarbeidere, og er en grunnstein i et mangfoldig utdanningsbilde

Detaljer

Politisk plattform

Politisk plattform Politisk plattform 2016-2017 Vedtatt av Landsmøte på Sørmarka konferansehotell 06.11.2016 ONF's politiske plattform utdyper sakene fastsatt i formålsparagrafen. Plattformen tar for seg organisasjonens

Detaljer

Medlemskap i studentsamskipnadene vil gi økt faglig, sosial og økonomisk trygghet for fagskolestudenter.

Medlemskap i studentsamskipnadene vil gi økt faglig, sosial og økonomisk trygghet for fagskolestudenter. Politisk plattform 1 Innledning Fagskoler sikrer kvalitetsutdannede yrkesarbeidere, og er en grunnstein i et mangfoldig utdanningsbilde og et effektivt arbeidsmarked. Fagskoler har en lang tradisjon, og

Detaljer

Innkalling til ONFs Landsmøte 2016

Innkalling til ONFs Landsmøte 2016 Innkalling til ONFs Landsmøte 2016 ONF - Organisasjon for norske fagskolestudenter innkaller herved våre medlemmer til Landsmøtet 2016. Landsmøtet holdes på Sørmarka konferansehotell utenfor Oslo helgen

Detaljer

Sakspapirer til ONFs Landsmøte november på Sørmarka

Sakspapirer til ONFs Landsmøte november på Sørmarka 1 Sakspapirer til 5-6 november på Sørmarka LM2016 00 Konstituering Saksnummer Tittel Side LM2016 00.01 Godkjenning av innkalling 1 LM2016 00.02 Godkjenning av saksliste 2 LM2016 00.03 Godkjenning av tidsplan

Detaljer

Forslag til Forretningsorden for Press 20. ordinære landsmøte

Forslag til Forretningsorden for Press 20. ordinære landsmøte Forslag til Forretningsorden for Press 20. ordinære landsmøte 1 Representasjon 1.1 Følgende personer har møterett på landsmøtet: Valgte delegater fra lokallagene i henhold til vedtektene 4.1 Direktemedlemmer

Detaljer

Forslag til Forretningsorden for Press 19. ordinære landsmøte

Forslag til Forretningsorden for Press 19. ordinære landsmøte Forslag til Forretningsorden for Press 19. ordinære landsmøte 1 Representasjon 1.1 Følgende personer har møterett på landsmøtet: Valgte delegater fra lokallagene i henhold til vedtektene 4.1 Direktemedlemmer

Detaljer

Protokoll for ONFs Landsmøte 2015

Protokoll for ONFs Landsmøte 2015 Protokoll for ONFs Landsmøte 2015 Dato: 17.10.15-18.10.15 Sted: Sørmarka kurs- og konferansesenter, Enebakkveien 625, 1404 Siggerud Tid: 17:10 18:00 og 11.00-13.00 Møteinnkaller Landsstyret Møtedeltakere

Detaljer

Norsk cøliakiforenings ungdom

Norsk cøliakiforenings ungdom Forslag til endringer i Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Landsmøtet 2015 Ålesund 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU). #1 Forslagsstiller: Landsmøtet

Detaljer

Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge. Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet.

Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge. Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet. Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet. Innholdsfortegnelse Kapittel 1 - Organisasjon... 2 Kapittel 2 - Definisjoner...

Detaljer

Sentralstyret innstiller på alle saker til landsmøtet med unntak av de som har egne saksforberedende komiteer/grupper.

Sentralstyret innstiller på alle saker til landsmøtet med unntak av de som har egne saksforberedende komiteer/grupper. 1 2 3 4 5 FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON Vedtatt av sentralstyret (SST) den 24. august 2015. Sentralstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode. Forretningsordenen

Detaljer

VEDTEKTER LANDSFORENINGEN FOR BARNEVERNSBARN

VEDTEKTER LANDSFORENINGEN FOR BARNEVERNSBARN VEDTEKTER LANDSFORENINGEN FOR BARNEVERNSBARN Kapittel 1 Formål 1.1 Navn Organisasjonens navn er Landsforeningen for barnevernsbarn og forkortes LFB. Det engelske navnet er Norwegian organization for children

Detaljer

Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtatt på Landsmøtet 2015 Quality Hotel Waterfront, Ålesund,

Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtatt på Landsmøtet 2015 Quality Hotel Waterfront, Ålesund, Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtatt på Landsmøtet 2015 Quality Hotel Waterfront, Ålesund, 30.10-01.01 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU).

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 08.09.2017-09.09.2017 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST1 00.01.06-17/18 Gjelder Forretningsorden for sentralstyret 2017/2018 1 2 Vedlegg til saken: 1. Forslag til

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013 Europabevegelsens vedtekter Vedtatt 8. juni 2013 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og

Detaljer

Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom

Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtatt på Landsmøtet i Bergen, 8-10. April 2011 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU). 1.2 Formål Norsk cøliakiforenings

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter

Europabevegelsens vedtekter Europabevegelsens vedtekter 2015-2017 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og likeverd,

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Vedtekter for Pedagogstudentene

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Vedtekter

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON 1 SENTRALSTYRET. Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017.

FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON 1 SENTRALSTYRET. Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017. 1 2 3 4 5 6 FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017. Sentralstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode.

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Innhold

Detaljer

Vedtekter for Ungdom Mot Narkotika UMN

Vedtekter for Ungdom Mot Narkotika UMN Vedtekter for Ungdom Mot Narkotika UMN Vedtatt på landsmøtet I Oslo 25-27 mars 2015 1 FORMÅL Ungdom Mot Narkotika UMN er en ungdomsorganisasjon som spesielt arbeider for ungdom og mot narkotika. Organisasjonens

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 10.09.2016-11.09.2016 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST1 00.01.06-16/17 Gjelder Forretningsorden for sentralstyret 2016/2017 1 2 Vedlegg til saken: 1. Forslag til

Detaljer

Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017

Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017 Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017 Følgende begreper legges til grunn for dokumentene: Representant En som innehar delegat- og observatørstatus. Delegat Representant; Innehar

Detaljer

ANSAs statutter 2014-215 ANSAs 58. GENERALFORSAMLING 01.-02. AUGUST 2014

ANSAs statutter 2014-215 ANSAs 58. GENERALFORSAMLING 01.-02. AUGUST 2014 ANSAs statutter 2014-215 ANSAs 58. GENERALFORSAMLING 01.-02. AUGUST 2014 ANSAs formål er å - informere om og oppfordre til utdanning i utlandet - ivareta utenlandsstudentenes faglige, økonomiske, sosiale

Detaljer

Møteledelse og forretningsorden Sak: GF 02/09

Møteledelse og forretningsorden Sak: GF 02/09 Møteledelse og forretningsorden Sak: GF 02/09 Behandling Møteledelsen velges for å plassere ansvar for teknisk gjennomføring av møtet. Møteledelse velges med alminnelig flertall. Forretningsorden er møtets

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015 FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015 Landsstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode. Forretningsorden er underlagt NSOs vedtekter. 1. Landsstyret Landsstyret (LS) er Norsk

Detaljer

VEDTEKTER FOR UNG KREFT

VEDTEKTER FOR UNG KREFT VEDTEKTER FOR UNG KREFT Organisasjonen ble stiftet i 1983. Vedtektene ble sist revidert på sitt 30. ordinære Landsmøte i 2016 1. FORENINGENS NAVN ER sine fylkesgrupper skal hete (fylke/region) 2. FORMÅL

Detaljer

Styrets forslag til endringer i. Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom

Styrets forslag til endringer i. Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom Styrets forslag til endringer i Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Landsmøte #2 Kongsberg vandrehjem 8-10. November 2013 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom

Detaljer

Vedtekter for. Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA)

Vedtekter for. Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA) Vedtekter for Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA) Vedtatt på konstituerende møte den 19. november 1956, med endringer 28. februar 1964, 26. februar 1975, 26. februar 1985, 13. mars 1997, 12.

Detaljer

Møteledelse og forretningsorden Sak: GF 01/09

Møteledelse og forretningsorden Sak: GF 01/09 Møteledelse og forretningsorden Sak: GF 01/09 Behandling Møteledelsen velges for å plassere ansvar for teknisk gjennomføring av møtet. Møteledelse velges med alminnelig flertall. Forretningsorden er møtets

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus

Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus Innholdsfortegnelse 1 Formålsparagraf 2 Navn og tilhørighet 3 Gyldighet 4 Medlemskap 5 Eksklusjon og mistillit 6 Årsmøtet 7 Votering 8 Valgkomiteen 9 Ekstraordinært

Detaljer

YATA Norges vedtekter

YATA Norges vedtekter YATA Norges vedtekter Vedtatt av YATA Norge i 2004 og revidert for siste gang på YATA Norges landsmøte 4. september 2014. 1. Navn og tilknytning Organisasjonens navn er Youth Atlantic Treaty Association

Detaljer

Vedtekter Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. Periode: 2006/2007

Vedtekter Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. Periode: 2006/2007 Vedtekter Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. Periode: 2006/2007 Navn, formål og oppgaver 1-1 Foreningen er en ideell interesseforening for datainteressert ungdom i Norge. Foreningens navn er Kreativ Aktiv

Detaljer

1 Organisasjonens navn Organisasjonens navn er Palestinakomiteen i Norge (i det følgende også kalt komiteen eller organisasjonen)

1 Organisasjonens navn Organisasjonens navn er Palestinakomiteen i Norge (i det følgende også kalt komiteen eller organisasjonen) VEDTEKTER for Palestinakomiteen i Norge Vedtatt på det 19. landsmøtet i mars 1992, revidert på Det 28. landsmøtet mars 2010, Det 29. landsmøtet mars 2012, Det 30. landsmøtet mars 2014 og Det 31. landsmøtet

Detaljer

ANSAs statutter 2015-2016

ANSAs statutter 2015-2016 ANSAs statutter 2015-2016 Vedtatt på ANSAs 59. Generalforsamling 31. juli - 1. august 2015 ANSAs formål er å - informere om og oppfordre til utdanning i utlandet - ivareta utenlandsstudentenes faglige,

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

VEDTEKTER Norges Korforbund NORDRE NORDLAND

VEDTEKTER Norges Korforbund NORDRE NORDLAND VEDTEKTER Norges Korforbund NORDRE NORDLAND Vedtatt på landsmøtet 17. Og 18. september 2016 Lokale tilleggsvedtekter for Norges Korforbund Nordre Nordland vedtatt på årsmøtet 18. mars 2017 1 1 ORGANISASJON

Detaljer

VEDTEKTER Norges Korforbunds DISTRIKTSLEDD

VEDTEKTER Norges Korforbunds DISTRIKTSLEDD VEDTEKTER Norges Korforbunds DISTRIKTSLEDD Vedtatt på landsmøtet 17. Og 18. september 2016 1 ORGANISASJON NORGES KORFORBUND DL, er et distriktsledd av Norges Korforbund, som er en partipolitisk og religiøs

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer

Reglement for VELFERDSTINGET

Reglement for VELFERDSTINGET Reglement for VELFERDSTINGET 0 Definisjoner Simpelt flertall :Det er flere stemmer for enn mot. Avholdende teller ikke Kvalifisert flertall :Mer enn 50 % av de tilstedeværende representanter stemmer for

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 1 FORENINGENS (FORUMETS) NAVN Norsk Algeforening 2. VISJON OG FORMÅL 2.1 Visjon: Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 2.2. Formål: Norsk Algeforening skal

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 21. april 2016), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

LM Konstituering

LM Konstituering LM2016 00 Konstituering LM2016 00 Konstituering Saksnummer Tittel Side LM2016 00.01 Godkjenning av innkalling 1 LM2016 00.02 Godkjenning av saksliste 2 LM2016 00.03 Godkjenning av tidsplan 4 LM2016 00.04

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på Landsmøtet 6. april 2014

VEDTEKTER. Vedtatt på Landsmøtet 6. april 2014 1 2 3 VEDTEKTER Vedtatt på Landsmøtet 6. april 2014 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Innholdsfortegnelse 1 Formålsparagraf... 0 2 Navn... 0 3 Organisasjon... 0 4 Medlemskap...

Detaljer

Reglement for Studenttinget NTNU

Reglement for Studenttinget NTNU Reglement for Studenttinget NTNU Vedtatt på konstituerende allmøte ved NTNU den 25.10.96. Siste endring av reglementet ble gjort den 16.11.16. 0 Definisjoner Simpelt flertall: Kvalifisert flertall: Absolutt

Detaljer

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1 VEDTEKTER Econa Troms og Finnmark KAPITTEL 1 ORGANER FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1.1 NAVN Lokalavdelingens navn er Econa Troms og Finnmark. Den er tilsluttet Econa som lokalavdelingen for

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

Ungdom & Fritids Lover

Ungdom & Fritids Lover Ungdom & Fritids Lover 1 Navn Organisasjonens navn er: Ungdom & Fritid Landsforening for fritidsklubber og ungdomshus Engelsk navn: Norwegian national youth club organisation 2 Formål Ungdom & Fritid skal

Detaljer

8-12. Mars Forslag til møteregler på Elevorganisasjonenes 11. ordinære Elevting

8-12. Mars Forslag til møteregler på Elevorganisasjonenes 11. ordinære Elevting Forslag til møteregler på Elevorganisasjonenes 11. ordinære Elevting 8-12. Mars 2010 Generelt 1 - Formalia Møtereglene regulerer Elevtinget 2010. Møtereglene er underlagt Vedtektene. Dersom det er uoverensstemmelser

Detaljer

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING Side 1 av 5 Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell og etisk forsvarlig informasjon. Norsk kommunikasjonsforening er partipolitisk uavhengig.

Detaljer

Grønn Ungdoms vedtekter

Grønn Ungdoms vedtekter Grønn Ungdoms vedtekter Sist revidert på Grønn Ungdoms landsmøte 10.-12. februar 2012. 1 Stiftelse og navn 1.1 Disse vedtektene er gyldige så lenge Grønn Ungdom i Norge, stiftet i Oslo 19. oktober 1996,

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2012 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

VEDTEKTER Norges Korforbund SØR-TRØNDELAG

VEDTEKTER Norges Korforbund SØR-TRØNDELAG VEDTEKTER Norges Korforbund SØR-TRØNDELAG Vedtatt 26.01.2018 1 ORGANISASJON NORGES KORFORBUND SØR-TRØNDELAG, er et distriktsledd av Norges Korforbund, som er en partipolitisk og religiøs nøytral organisasjon.

Detaljer

Studentparlamentet velger representanter til NSOs Landsmøte. Valget skjer etter bestemmelser i valgreglementet.

Studentparlamentet velger representanter til NSOs Landsmøte. Valget skjer etter bestemmelser i valgreglementet. Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Statuttene for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen ble første gang vedtatt 25.08.08. Statuttene er blitt revidert og vedtatt 24.11.08

Detaljer

Vedtatt på årsmøtet til Elevorganisasjonen i Finnmark. Vedtekter 2007/2008

Vedtatt på årsmøtet til Elevorganisasjonen i Finnmark. Vedtekter 2007/2008 Vedtekter 2007/2008 Følgende dokumenter legges til grunn for Elevorganisasjonen i Finnmarks virksomhet. Vedtekter: Arbeidsprogram: Beskriver reglene for organisasjonens oppbyggning og struktur i Finnmark.

Detaljer

Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR RANA ELGJEGERFORENING 1 NAVN Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. 2 FORMÅL Foreningens formål er: Å

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND OSLO-AKERSHUS

VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND OSLO-AKERSHUS VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND OSLO-AKERSHUS Vedtatt 22.01.2011 Endringer 2012 Lokale endringer 04.03.2014 1: ORGANISASJON NORGES KORFORBUND OSLO-AKERSHUS, heretter kalt NKOA, er et distriktsledd av Norges

Detaljer

ANSAs statutter

ANSAs statutter ANSAs statutter 2017-2018 Vedtatt på ANSAs 61. generalforsamling 4. - 5. august 2017 ANSAs formål er å - informere om og oppfordre til utdanning i utlandet - ivareta utenlandsstudentenes faglige, økonomiske,

Detaljer

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf. Vedtekter Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015 Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.: 96 90 18 20 Vedtekter for Miljøagentene Miljøagentene er barnas miljøvernorganisasjon.

Detaljer

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter.

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter. VEDTEKTER 1 Foreningen Foreningen Hackheim ble stiftet 1.6.2012 i Trondheim. Hackheim er en uavhengig og selvstendig forening, primært virkeområde er Trondheim og omegn. Foreningens fulle navn er Hackheim.

Detaljer

Sakspapirer til ONFs Landsmøte november på Sørmarka

Sakspapirer til ONFs Landsmøte november på Sørmarka Landsmøte 2016 Sakspapirer til ONFs Landsmøte 2016 5-6 november på Sørmarka LM2016 00 Konstituering Saksnummer Tittel Side LM2016 00.01 Godkjenning av innkalling 1 LM2016 00.02 Godkjenning av saksliste

Detaljer

Styringsdokument NSOs vedtekter

Styringsdokument NSOs vedtekter Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Styringsdokument NSOs vedtekter Vedtatt på landsmøtet 2012. 20XX0000X NSOs vedtekter VEDTEKTER FOR NORSK STUDENTORGANISASJON

Detaljer

Styringsdokument Vedtekter

Styringsdokument Vedtekter Styringsdokument Vedtekter Nye vedtekter for StorHk ble vedtatt av Studentparlamentet 29.11.2011 og gyldige fra 01.01.2012. Revidert 17.10.2012, 17.4.2013 og 12.2.2014. Kapittel 1. Navn og formål 1.1 Navn

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB Side 1 av 5 Vedtekter for Skedsmo Western Club (forkortet SWC), stiftet 29.11.98 Vedtatt den 01.09.2004 med senere endringer senest av 28.03.2017. 1 Formål SWC skal fremme

Detaljer

Vedtekter for Elevrådet ved Oslo Katedralskole 2016

Vedtekter for Elevrådet ved Oslo Katedralskole 2016 Vedtekter for Elevrådet ved Oslo Katedralskole 2016 Vedtatt på Elevrådets høstsymposium fredag 14. oktober 2016. 1. Formål og drift 1.1. Elevrådet skal være elevene ved Oslo katedralskoles høyeste demokratiske

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

Studieforbundet næring og samfunn

Studieforbundet næring og samfunn Studieforbundet næring og samfunn VEDTEKTER Vedtatt på konstituerende årsmøte 7.11.2011 og på årsmøtet 23.5.2012 1 Navn og organisasjon... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 a) Medlemskap...

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E Klubbens vedtekter V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Vedtekter for Studentdemokratiet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Vedtekter for Studentdemokratiet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Vedtatt på stiftelsesmøte: 27.11.2013. Sist revidert 13.03.2017 (Studentting 2). Kapitteloversikt: 1. Formål og virkeområde

Detaljer

Vedtekter for foreningen Ålesund Studentsamfunn

Vedtekter for foreningen Ålesund Studentsamfunn Vedtekter for foreningen Ålesund Studentsamfunn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Ålesund Studentsamfunn og ble stiftet 28.10.2009 Organisasjons nr: 982754399 2 Formål 2.1 Ålesund Studentsamfunn

Detaljer

Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og medlemslaget NSO-UiB

Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og medlemslaget NSO-UiB Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og medlemslaget NSO-UiB Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen ble første gang vedtatt 25.08.08 Statuttene ble deretter

Detaljer

Vedtatt på Elevorganisasjonen i Aust-Agders 10. ordinære årsmøtet. Vedtekter 2009/2010

Vedtatt på Elevorganisasjonen i Aust-Agders 10. ordinære årsmøtet. Vedtekter 2009/2010 Vedtekter 2009/2010 Følgende dokumenter legges til grunn for Elevorganisasjonen i Aust-Agders virksomhet. Vedtekter: Arbeidsprogram: Beskriver reglene for organisasjonens oppbygning og struktur i Aust-Agder.

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge 1 NAVN OG FORMÅL Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2015 Forslag til Landsmøte 5. mai 2017 Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig og landsomfattende organisasjon,

Detaljer

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets.

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets. 1 Formål Havnås Vel har til oppgave å virke for Havnås trivsel, velferd, forskjønnelse og utvikling. Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre

Detaljer

Vedtekter for Kost- og ernæringsforbundet

Vedtekter for Kost- og ernæringsforbundet Vedtekter for Kost- og ernæringsforbundet 1 Navn Forbundets navn er: Kost- og ernæringsforbundet The Norwegian Diet and Nutrition Association 2 Formål Kost- og ernæringsforbundet er en partipolitisk uavhengig

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS Norges Landsmøte 29. april 2006 1. PRESENTASJON Organisasjonens navn er AKKS Norge.

Detaljer

Lover for Norges Kristelige Studentforbund

Lover for Norges Kristelige Studentforbund Lover for Norges Kristelige Studentforbund Siste endringer vedtatt Landsmøtet mars 2011. Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges Kristelige Studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og identitet

Detaljer

Vedtekter for AKKS Oslo

Vedtekter for AKKS Oslo Vedtekter for AKKS Oslo Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS sitt Landsmøte 20. mai 2012 Vedtatt av AKKS Oslo sitt årsmøte 16. mars 2013 1. PRESENTASJON 1.1. Organisasjonens

Detaljer

NOTAT. LM tid og sted

NOTAT. LM tid og sted NOTAT Til: Fra: LS AU LM 2017 - tid og sted I følge NJs vedtekter (se utdrag av vedtektene under) skal NJs landsmøte avholdes annet hvert år. Det er LS som vedtar tid og sted for landsmøtet. Ordinært landsmøte

Detaljer

Vedtekter for Brystkreftforeningen

Vedtekter for Brystkreftforeningen Vedtekter for Brystkreftforeningen 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brystkreftforeningen. Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og er assosiert medlem av Kreftforeningen. Foreningens internasjonale

Detaljer

Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse. Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse ved Handelshøyskolen BI Nydalen

Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse. Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse ved Handelshøyskolen BI Nydalen Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse ved Handelshøyskolen BI Nydalen 1 Vedtatt 04.09.2015 Innholdsfortegnelse Definisjoner 2 1 Navn og formål 3 2 Medlemskap 3 3 Vedtekter og hovedprioriteringer

Detaljer

Vedtekter. for. Norske Boligbyggelags Landsforbund SA

Vedtekter. for. Norske Boligbyggelags Landsforbund SA Vedtekter for Norske Boligbyggelags Landsforbund SA sist endret 11. juni 2014 Kapittel 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 1-1 Foretaksform og formål (1) Norske Boligbyggelags Landsforbund SA (NBBL) er et samvirkeforetak

Detaljer

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet oktober Organisasjonsnummer Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet oktober Organisasjonsnummer Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf. Vedtekter Gjeldende fra og med landsmøtet 2810. oktober 20175 Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.: 96 90 18 20 Vedtekter for Miljøagentene Miljøagentene er barnas miljøvernorganisasjon.

Detaljer

Forslag til tilføyelser endret ordlyd på enkeltbestemmelser

Forslag til tilføyelser endret ordlyd på enkeltbestemmelser VEDTEKTER FOR DEN NORSKE DATAFORENING Gjeldende fra 11. mars 2005 Vedtatt av ordinært landsmøte 11. mars 2005, endret av ordinært landsmøte 12. april 2008, endret av ordinært landsmøte 18. april 2009,

Detaljer

Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING, medlem av The Institute of Internal Auditors Inc. Navnet kan forkortes til NIRF.

Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING, medlem av The Institute of Internal Auditors Inc. Navnet kan forkortes til NIRF. Vedtekter i NIRF VEDTEKTER NORGES INTERNE REVISORERS FORENING (NIRF) (Sist endret på ordinær generalforsamling 19. juni 2012) 1 Foreningens navn og sete Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING,

Detaljer

Vedtekter for Tjøme Skolemusikk

Vedtekter for Tjøme Skolemusikk Vedtekter for Tjøme Skolemusikk Vedtatt på årsmøte 08.02.07. (Revisjon av vedtekter datert 23.09.97) l. Organisasjon. Organisasjonens navn er Tjøme Skolemusikk (heretter kalt skolemusikken). Skolemusikken

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Osen Jeger -og Fiskerforening. Stiftet 1993.

VEDTEKTER FOR. Osen Jeger -og Fiskerforening. Stiftet 1993. 1 NAVN VEDTEKTER FOR Osen Jeger -og Fiskerforening Stiftet 1993. Foreningens navn er Osen Jeger og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. 2 FORMÅL

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS)

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) 1 Formål Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet er en egen organisasjon i Utdanningsforbundet og skal ivareta medlemmenes profesjonsfaglige interesser

Detaljer

Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus Vedtatt 05.05.2011, sist revidert

Detaljer

Interimvedtekter for Landsforeningen mot rasisme

Interimvedtekter for Landsforeningen mot rasisme Interimvedtekter for Landsforeningen mot rasisme Landsforeningen mot rasisme (LMR) 1 Organisasjonens navn Organisasjonens navn er Landsforeningen mot rasisme. 2 Formål Landsforeningen er en partipolitisk

Detaljer

NSF-LKSs VEDTEKTER FOR LOKALGRUPPER

NSF-LKSs VEDTEKTER FOR LOKALGRUPPER NSF-LKSs VEDTEKTER FOR LOKALGRUPPER Innholdsfortegnelse 1 Navn 2 2 Medlemskap og medlemsrettigheter 2 3 Formål 2 4 Årsmøtet 2 5 Lokalstyret 4 6 Nominasjonskomiteen 5 7 Kontingent 5 8 Innmelding og utmelding

Detaljer

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset INNKALLING Årsmøte i Sola Golfklubb Torsdag 26 Februar kl. 19:00 I Klubbhuset Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 12.februar 2015. Saker kan sendes til post@solagk.no

Detaljer