Møteregler for ONFs landsmøte oktober 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteregler for ONFs landsmøte 17.-18.oktober 2015"

Transkript

1 LM 2015 Møteregler for ONFs landsmøte oktober Formalia Møtereglene vedtas med alminnelig flertall og kan endres med kvalifisert flertall. Dagsorden vedtas med alminnelig flertall. Ordstyrerbordet kan gjøre mindre endringer, ved større endinger vedtas disse med kvalifisert flertall. 02.Ordstyrere, referent og tellekorps: Ordstyrere, referenter og tellekorps velges av landsmøte. Ordstyrere har talerett. Forslag til ordstyrer er: Malin Nøss Vangsnes og Christoffer Blaalid Forslag til referenter er: Karina Delin Morales og Bjørnar Arstein Hope. Forslag til tellekorps er: Anders Dahl, 03.Begrepsforklaring Flertall: a) Alminnelig flertall er oppnådd når det blant de avgitte stemmene er flere stemmer for forslaget enn mot, og det ikke er flere blanke stemmer enn avgitte stemmer. b) Absolutt flertall er oppnådd når mer enn 50 % av de tilstedeværende stemmeberettigete på møtet stemmer for forslaget. c) Kvalifisert flertall er oppnådd når minst 2/3 av de tilstedeværende stemmeberettigete på møtet stemmer for forslaget. d) 3/4 kvalifisert flertall er oppnådd når minst 3/4 av de tilstedeværende stemmeberettigete på møtet stemmer for forslaget. 04.Status og deltagere: Hvert medlemslag kan delta med en studentrepresentant som delegat, utover dette har øvrige studentrepresentanter observatørstatus, med tale- og forslagsrett. Delegater: Talerett, forslagsrett og stemmerett Observatører: Talerett og forslagsrett. Dette betyr at ved voteringer er det kun delegater som skal stemme. Om en delegat må forlate møtet overdras delegatstatus til observatør fra samme skole. Om delegat ikke møter, overtar observatør fra samme skole delegatstatus. 05.Opptreden Hersketeknikker, ufinheter, utilbørlig påvirkning gjennom klapping jubelrop osv. vil ikke bli tolerert. Ved grove tilfeller kan det føre til bortvisning fra landsmøte. Alle forslag må behandles med respekt, og gjennomgående er det saker og meninger som skal diskuteres, ikke personer. Berusede personer vil bli bortvist fra landsmøtet. 06.Debatt og taletid Deltagere på landsmøtet kan tegne seg til innlegg eller replikk. Innlegg: Taletid 3 (tre) minutter. Hvordan tegne seg: Holde stemmearket opp.

2 Til hvert innlegg gis det anledning til 2 replikker og en svar-replikk fra innleggsholder. En tegner seg til replikk ved å holde opp stemmeskiltet med et ark godt synlig bak skiltet. Replikken må tegnes under innlegget, og skal brukes til å argumentere mot det som er blitt sagt i innlegget. Om en ønsker å kommentere noe annet eller ønsker mer tid, kan en tegne seg for innlegg. Replikk: Taletid 1 (ett) minutt. Hvordan tegne seg: Holde stemmearket opp med et hvitt ark bak. Landsmøtet kan vedta andre tider ved alminnelig flertall. Å sette strek for debatten: Landsmøte kan vedta å sette strek for debatten med alminnelig flertall. Etter at strek er satt er det ikke mulig å tegne seg i debatten. Landsmøtet kan ved 2/3 flertall vedta å avslutte debatten og stryke talelisten med øyeblikkelig virkning. 07.Votering Dersom ikke annet er bestemt, avgjøres voteringer ved alminnelig flertall. Under votering kan ingen av møtedeltagerne forlate møtet. Bruk av telefoner, nettbrett o.l. Er ikke tillatt under votering, og det skal ikke snakkes i forsamlingen. Dersom voteringsreglene ikke blir overholdt, må voteringen foretas på nytt. Votering foregår ved opprekking av stemmeskilt. Votering blir ledet av ordstyrer, og alle som skal stemme må tilstrebe å rekke opp stemmeskiltet samtidig, og hele veien opp, slik at det er tydelig hvem som har stemt. Ved votering leder ordstyrer ved 1. stemme for forslaget 2. stemme mot forslaget 3. avholdende Tellekorps teller over hver gang det stemmes. Dersom summen av for/mot/avholdende ikke går opp, må forslaget behandles igjen. Personvalg gjennomføres ved skriftlig votering. 08.Lukkede dører Landsmøte kan med alminnelig flertall vedta å holde møte for lukkede dører. 09.Forslag Alle forslag skal leveres skriftlig etter frister satt i dagsorden, forslagsstiller skal skrive under på forslaget. Frist for å levere inn forslag til endringer i styringsdokumenter er lørdag 17.oktober kl Valg av tillitsvalgte Valg av tillitsvalgte foregår etter følgende prosedyre: 1) Kandidatene får 3 (tre) minutter hver til å holde sin valgtale. Talene gjennomføres i tilfeldig rekkefølge. 2) Kandidatene svarer på evt. Spørsmål 3) Det foretas skriftlig votering. Fristen for å stille til valg til verv i organisasjonen er søndag 18.oktober kl

3 Saksnr Tittel LM Årsberetning fra Organisasjonsstyret Møtedato Ansvarlig Saksbehandler Organisasjonsstyret Malin N. Vangsnes Årsberetning ved organisasjonsstyret 2014/2015 Årsberetningen utarbeides av organisasjonsstyret og skal gi et overblikk på organisasjonens aktivitet. Gjennom året rapporterer OS til LS gjennom kvartalsvis internrapporter. Perioden høsten 2014-høst 2015 har vært en travel periode i ONFs historie, hvor også fagskolesektoren har fått mer oppmerksomhet. Tillitsvalgte i ONF Organisasjonsstyret: Malin Nøss Vangsnes Leder Karina De Morales Nestleder Helene Christoffersen Bjørnar Arnsten Hope (valgt inn vår 2015) Christoffer Blaalid (valgt inn vår 2015) Nikolai Straume Frasa sitt verv Landsstyret: Silje Kjørholt Mats Bekken Schei Eivind Hammer Kristian Bjelland Kristian Winter Leira Hovedtillitsvalgt Kontrollkomite: Stine B. Wiger Organisatorisk aktivitet Etter landsmøtet 2014 ble det holdt overlappingsmøte for alle tillitsvalgte søndag 26.oktober etter 9.6. i vedtektene ( ). Det nye organisasjonsstyret arrangerte deretter et fagskoleseminar helgen november, hvor studentdemokrati og rekruttering var hovedsakene. Seminaret var svært suksessfullt, og viste seg å være en god plattform for videre kontakt med studentrepresentantene. Etter seminaret ble det opprettet en rekrutteringsgruppe som besto av 7 studentrepresentanter og 2 tillitsvalgte fra ONF. Ved utgang av 2014 var en tillitsvalgt nødt til å trekke seg fra sitt verv i OS, og Bjørnar A. Hope og Christoffer Blaalid ble valgt til OS i henhold til 7.9. OS har løpende holdt møter etter arbeidsmengde, samt deltatt på tre av fire av LS møter. Leder har stilt til alle LS-møtene.

4 Rekruttering Rekrutteringsarbeid har vært en av de viktigste arbeidsoppgavene for OS, og gjennom skolebesøk, fagskoleseminaret og to regionale rekrutteringsmøter i Tromsø og Stavanger. Rekrutteringsgruppen arbeidet forankret i rekrutteringsstrategi utviklet av organisasjonsstyret. Arbeidsinnsatsen har blitt belønnet med en stor økning i antall medlemmer, og ved slutten av denne perioden representerer ONF ca studenter, rundt 65%, av hele sektoren høsten OS og rekrutteringsgruppen har produsert rekrutteringsmateriell som power-points, plakater og informasjonsskriv. Arrangement: Fagskoleseminar, Sørmarka kurs- og konferansehotell Oslo, Informasjonsmøte i Stavanger, Informasjonsmøte i Tromsø, Mål oppnådd i arbeidsprogrammet: Opprettholde og oppdatere medlemsregister, med oversikt over antall studenter, kontaktinformasjon og skoleslag Lage et register over alle fagskoler med kontaktinformasjon til administrasjon og oppdatert studentrepresentant og evt. Studentråd. Rekruttere medlemmer Opprettholde og skape kontakt med administrasjon, studentråd og studentrepresentant Tilrettelegge for lokale rekrutteringskampanjer Jobbe for å kunne samle representanter fra alle skoler i en region og holde felles informasjonsmøte Utarbeide informasjonsmateriell for de tillitsvalgte for videreformidling til egne studenter. Kurse studentråd og tillitsvalgte i studentdemokrati. Dokumenter: Innmeldingsskjema for medlemslag med informasjon om innhenting av data fra DBH-f Innmeldingsskjema for enkeltstudenter og støttemedlem Rekrutteringsstrategi vår 2015 Fremgang for innbetaling av medlemskontingent Informasjonsskriv om ONF Reservasjonsskjema Studentdemokrati 101

5 Synliggjøring OS har oppdatert og videreutviklet hjemmesiden med adresse samt opprettet Instagram-konto #fagskolestudent/#organisasjonfornorskefagskolestudenter og brukt Facebook-profilen ONF organisasjon for norske fagskolestudenter, aktivt til å fremme nyheter i fagskolesektoren og om ONFs arbeid. OS har utarbeidet og fått produsert plakater, samt bestilt markedsføringsmateriell fra Nexpo: 250 Hettegensere m/logo 250 t-skjorte m/logo 300 Nett med logo. Målet er å selge t-skjorter og gensere slik at kostnadene balanseres, og handlenettene er give-aways. I tillegg har ONF enda et par hundre mobil-svipes, som er svært populære på stands o.l. OS har opprettet eget mobilabonnement for ONF, som er organisasjonens faste kontaktnummer. I den forbindelser har det blitt kjøpt mobiltelefon og nettbrett. Leder har stilt til intervju i regi av Universitas, Mål oppnådd i arbeidsprogrammet: Promotere organisasjonen aktivt og fronte organisasjonens synspunkter i ulike media. Videreutvikle nettsiden Politikk, råd og utvalg ONF har vært representert i: Nasjonalt Fagskoleråd v/malin N. Vangsnes og Einar Teigstad Lervik NOKUTs styre v/silje Kjørholt NOKUTs klagenemd v/ Karina De Morales og Einar Teigstad Lervik NUTF (Nasjonalt utvalg for tekniske fagskoler) v/christoffer Blaalid Nasjonalt forum for Karriereveiledning v/malin Nøss Vangsnes Fagskoleutvalget v/malin Nøss Vangsnes Ekspertutvalget for regelverk for tilsyn med private høyskoler og fagskoler v/malin Nøss Vangsnes NKR-utvalget v/malin Nøss Vangsnes NOKUTs revideringsgruppe; Studentrepresentant foreslått av ONF oppnevnt. Seminar og andre arrangement: NOKUTs fagskolekonferanse 2014 i Trondheim, debatt v/vangsnes LO s utdanningspolitiske konferanse 2014, Kunnskapsdepartementets 200-årsjubileum Frokostseminar: En fagskole for fremtiden. Leder Vangsnes ledet debatt mellom 4 medlem i

6 KUF-komiteen; AP, FrP, KRF, H. Campus Kristiania, Møte med KUF-komiteen på Stortinget Seminar og yrkeshøgskole under Østlandssamarbeidet, Stand på Campus Kristianias karrieredag i Bergen, Lansering av NHOs kompetansebarometer, RFFs årskonferanse, innlegg v/vangsnes NOKUTs konferanse for høyere utdanning, Bergen ANSAs generalforsamling, innlegg v/vangsnes LO s utdanningspolitiske konferanse 2015, innlegg v/vangsnes Samarbeid med andre organisasjoner: ONF har etablert et godt samarbeid med ANSA, som organiserer studenter i utlandet. Da mange fagskoler har utvekslingsavtaler med skoler i utlandet, er det viktig at disse også for informasjon om ANSA. Videre er NOKUT, LO, NHO og Virke gode samarbeidspartnere for ONF. Mål oppnådd i arbeidsprogrammet Bevisstgjøre medlemsmassen på organisasjonens gjeldende politikk jf. Organisasjonens politiske plattform. Jobbe for å fronte organisasjonens politiske meninger opp mot beslutningstakere. Jobbe for økt studentdemokrati ved fagskolene Opprette kontakt med mulige samarbeidspartnere. Arbeide for representasjon i relevante råd og utvalg. Arbeide med å opprettholde og etablere kontakt med næringslivet for å synliggjøre fagskolestudenter som gode kandidater til jobb etter endt utdannelse. Øke /fortsette samarbeidet med andre studentorganisasjoner Økonomi Ved starten av perioden ( ) var saldo kr , 04. I løpet av høsten og med betaling av Landsmøtet og Fagskoleseminar var saldo per Kr ,13 Ved utsending av rapporten ( ) er saldo kr ,52 på hovedkonto. Brukskonto har saldo kr ,08. I løpet av perioden har ONF fått inn kr ,- i medlemskontingent. ONF søkte vår 2015 om kr ,- i statsstøtte under kapittel 270 post 74: Tilskott for velferdsarbeid, og fikk innvilget kr Organisasjonsstyret har utarbeidet revidert budsjett for resten av 2015 som blir presentert på landsmøtet, samt revisorgodkjent regnskap for 2014.

7 Gjennom økende rekruttering blir organisasjonens økonomiske tilstand tryggere. I Fagskoleutvalgets rapport; NOU 2014: 14 Fagskolen et attraktivt utdanningsvalg, var det et forlag fra utvalget som gikk direkte på ONFs økonomi: Organisasjon for norske fagskolestudenter Utvalget foreslår at departementet styrker bevilgningen til ONF slik at de kan jobbe mer målrettet med saker som angår fagskolestudentene. Mål oppnådd i arbeidsprogrammet: Utarbeide likviditetsbudsjett for kommende år Arbeide for å få støtte fra aktuelle bidragsytere. Videreutvikle systemet for innkreving av medlemskontingent. Utarbeide en strategi som sikrer organisasjonens økonomiske trygghet på lang sikt. Organisasjonsstyret v/ Leder Malin Nøss Vangsnes Bergen, Organisasjon for Norske Fagskolestudenter Org.nr Tel: Instagram: #fagskolestudent

8 Saksnr Tittel LM Årsberetning fra Kontrollkomite Møtedato Ansvarlig Saksbehandler Kontrollkomite Stine B. Wiger Kontrollkomiteens årsberetning Kontrollkomiteesns årsberetning utarbeides av medlem(mene) og skal gi et overblikk over kontrollkomiteens arbeid og organisasjonens virke. Stine B. Wiger Kontrollkomite Kontrollkomiteens hovedoppgave er å ha tilsyn med organisasjonens virksomhet i alle ledd. Den skal også hjelpe til med å avgjøre tvister om tolkninger av organisasjonens vedtekter. Kontrollkomiteen skal ved behov samarbeide med organisasjonens revisor. Landsstyret har ikke oppnevnt ytterlige medlem til kontrollkomite. Organisasjonen sitt regnskap følger kalenderåret. Det vil si at revisor mottar regnskapet fra 1 januar til 31 desember hvert år. Regnskapet for kalenderåret 2014 ble godkjent av revisor. Organisasjonsstyret (OS) Malin Nøss Vangsnes Karina Delin Morales Christoffer Blaalid Helene Christophersen Bjørnar Arstein Hope Leder Nestleder Styremøter Kontrollkomiteen har ikke mottatt møtereferater kontinuerlig, men har fått utfyllende rapporter som beskriver styrets arbeid. Kontrollkomiteen har ikke hatt mulighet til å delta på andre møter i OS, enn fellesmøter for begge styrene i denne perioden. Styrets arbeid Kontrollkomiteen er fornøyd med det arbeidet OS har gjort i forbindelse med rekruttering av nye medlemmer, innkreving av medlemskontingent, innsamling av støtte til organisasjonens arbeid samt synliggjøring av organisasjonen i det offentlige lys. Kontrollkomiteen vil anbefale senere styrer å lage vedtekter for alle fremtidig innkjøp av eiendeler.

9 Landsstyret (LS) Silje Kjørholt Eivind Hammer Kristian Winther Leira Kristian Bjelland Mads Bekken Schei Hovedtillitsvalgt Styremøter Kontrollkomiteen har hatt innsyn i alle møtereferatene til styret Styrets arbeid Kontrollkomiteen er fornøyd med LS evne til å samarbeide tett med OS. Det har ført til at oppgaver har blitt løst på en effektiv måte og det har vært minimalt med misforståelser. Økonomisk situasjon for perioden oktober oktober 2015 Organisasjonsstyret har i denne perioden hatt fokus på å synliggjøre organisasjonen ved å øke medlemsmassen og opptre i det offentlige rom. Videre har de bidratt til en betydelig økning i støtte fra statlige organer. Med disse to elementene har styret sikret organisasjonens økonomi på en tilfredsstillende måte. I 2015 mottok organisasjonen kr av KD i tilskudd. I februar 2015 opprettet organisasjonen en ekstra brukskonto for å gjøre regnskapet lettere å registrerer. Kontrollkomiteen er fornøyd med styrets bevilgning av organisasjonens verdier, og innsynet den har fått i organisasjonens regnskap. Sluttkommentar Kontrollkomiteen er fornøyd med den økonomiske situasjonen organisasjonen er i, og syntes begge styrene har gjort en god jobb. Det som kan forbedres til neste periode er å skape en bedre kommunikasjon mellom styrene og kontrollkomiteen, slik at kontrollkomiteen kan få innsyn i alle møtereferater fortløpende. Ellers er kontrollkomiteen fornøyd med det tette samarbeidet organisasjonsstyret og landsstyret har hatt denne perioden. Det anbefales senere kontrollkomiteer å være mer aktiv med og etterspørre møtereferater, dersom det ikke kommer, slik at den får innsyn kontinuerlig. Kontrollkomite v/ Stine B. Wiger Oslo, Organisasjon for Norske Fagskolestudenter Org.nr Tel: Instagram: #fagskolestudent

10 Saksnr Tittel LM Økonomisk beretning Møtedato Ansvarlig Saksbehandler Organisasjonsstyret Christoffer Blaalid Økonomisk beretning 2014/2015 Økonomisk beretning utarbeides av organisasjonsstyret, og skal gi et overblikk over organisasjonens økonomi gjennom perioden. Økonomisk ansvarlige: Malin Nøss Vangsnes Stine B. Wiger Leder Arrangement Landsmøte Fagskoleseminar, Sørmarka kurs- og konferansehotell Oslo, Innkjøp Markedsføringsmateriell: 250 Hettegensere m/logo 250 t-skjorte m/logo 300 Nett med logo uten mva (ikke fakturert før LM 2015) Økonomi og nøkkeltall Ved starten av perioden ( ) var saldo kr , 04. I løpet av høsten og med betaling av Landsmøtet og Fagskoleseminar var saldo per Kr ,13 Ved utsending av rapporten ( ) er saldo kr ,52 på hovedkonto. Brukskonto har saldo kr ,08. I løpet av perioden har ONF fått inn kr ,- i medlemskontingent. ONF søkte vår 2015 om kr ,- i statsstøtte under kapittel 270 post 74: Tilskott for velferdsarbeid, og fikk innvilget kr Organisasjonen har det siste året opplevd en stor vekst i medlemsmassen som bedrer den økonomiske situasjonen. Dette gjør det mulig å gjøre ønskede ansettelser som vil styrke organisasjonen. Den økonomiske situasjonen gjør at bedriften har en god mulighet for å fortsette sin 1

11 satsning for fagskolestudentene. Organisasjonsstyret kjenner ikke til forhold av betydning som ikke fremgår av regnskap og balansen. Det er heller ikke etter regnskapsårets utgang inntrådt forhold som etter organisasjonsstyrets syn har betydning ved bedømmelse av regnskapet. Organisasjonsstyret v/malin Nøss Vangsnes og Christoffer Blaalid Oslo, Organisasjon for Norske Fagskolestudenter Org.nr Tel: Instagram: #fagskolestudent 2

12 Inntekter 01.Medlemskontingent Statsstøtte under kap Utgifter 03.Rekruttering Stedssamlinger/fagsamlinger Skolebesøk Rekrutteringsturne 04.Landsmøte Markedsføring Materiell (gensere/svipes/plakater/visittkort o.l.) Internettside/FB 06.Informasjonsarbeid/studentdemokrati Fagskoleseminar 07.Organisasjonsutvikling Ansettelse og lønn (leder, sekretær, tillitsvalgte) Regnskap/revisjon Kontorrekvisita Møtevirksomhet SUM

13 Forslag til vedtekter

14 Vedtektene er organisasjonens retningslinjer og vedtas på landsmøte. 1Formål 1.1. Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF) er en organisasjon for alle fagskolestudenter i Norge ONF skal ivareta og fremme fagskolestudenters interesser, rettigheter og vilkår overfor myndigheter og samfunnet forøvrig ONF er partipolitisk uavhengig. 2 Medlemmer 2.1. Innmelding og utmelding Innmelding av medlemskap vedtas av studentorgan ved skolen. Medlemskap vedtas med kvalifisert flertall. Vedtatt medlemskap gjøres gyldig fra og med innbetalt medlemskontingent Utmelding av medlemsinstitusjon vedtas med kvalifisert flertall av studentorganet ved skolen. Vedtaket gjelder fra påfølgende semester Enkeltstudenter har rett til å melde seg inn som individuelle medlemmer dersom studentens skole ikke er medlem av organisasjonen 2.3. Enkeltstudenter har rett til å reservere seg mot organisasjonens medlemstilbud. Antallet reserverte studenter skal trekkes fra skolens medlemskontingent. Reservering skal skje skriftlig til organisasjonen Studentorganet skal informere studentene om medlemskap og retten til reservasjon 2.5. Personer som ikke er student ved en fagskole kan melde seg inn som støttemedlem. Definisjon av støttemedlem er følgende: a) Tidligere fagskolestudent. b) Ikke tidligere fagskolestudent. 2

15 Forskjellen på a og b er at b ikke har mulighet til å inneha tillitsverv innad i organisasjonen Medlemmer, tillitsvalgte og ansatte er pliktig å sette seg inn i organisasjonens styringsdokumenter. 3 Kontingent 3.1. Medlemslag, individuelle- og støttemedlemmer betaler semestervis medlemskontingent. 4 Landsmøte 4.1. Landsmøte er organisasjonens høyeste organ og avholdes årlig. Tid og sted for landsmøte vedtas av landsstyret etter innstilling fra organisasjonsstyret. Vedtaket skal fattes senest 4 (fire) måneder før foreslått dato Følgende personer har møterett på landsmøte: Hvert medlemslag har rett til å stille med en delegat og en observatør. Studentorganet foretar valg av representanter Skoler som ikke er medlem men har individuelle medlemmer, kan møte med en delegat og en observatør per skole Et medlem fra organisasjonsstyret stiller som delegat, resterende medlemmer stiller som observatører Landsstyret møter med observatørstatus Sekretariatet møter med observatørstatus Kontrollkomiteen møter med observatørstatus På ordinært landsmøte skal følgende saker behandles: Konstituering Rapporter og beretninger: Årsberetning for organisasjonsstyret Årsberetning for kontrollkomite Økonomisaker: Økonomisk beretning Godkjenning av regnskap Styringsdokumenter: Endringer i vedtekter 3

16 Endringer i politisk plattform Fastsetting av arbeidsprogram Eventuelle resolusjoner Fastsetting av medlemskontingent: Valg: a) medlemslag og individuelle medlem b) støttemedlem a) Organisasjonsstyret: leder, nestleder og 3 øvrige medlemmer. b) Landsstyret: 5 medlemmer. c) Kontrollkomité: 2 medlemmer Eventuelt og innkomne saker 4.4. Første innkalling skal sendes ut senest 2 (to) måneder før landsmøtet. Denne skal inneholde informasjon om hvor og når landsmøte skal avholdes, vedtekter og gjeldende frister, samt hvilke saker som skal tas opp Andre innkalling skal sendes ut senest 1 (én) måned før landsmøtet. Denne skal inneholde beretninger, regnskap, forslag til møteregler, forslag til medlemskontingent og endringsforslag til styringsdokumenter Landsstyret innstiller overfor landsmøtet i alle saker unntatt saken valg Studentorgan, tillitsvalgte eller representanter for medlemslag har rett til å fremme forslag til Landsmøtet. Forslagene må være organisasjonsstyret i hende innen 1 (en) måned før Landsmøtet finner sted Etter landsmøtet skal det minimum være en 4 (fire) ukers overlappingsperiode mellom sittende og påtroppende tillitsvalgte Vervet som leder og nestleder trer i kraft ved påfølgende årsskifte Dersom tillitsvalgte innehar verv som varer lenger enn 4 (fire) uker etter landsmøtet f.eks. leder, nestleder, og blir valgt til nye verv i organisasjonen, trer det nye vervet i kraft ved påfølgende årsskifte Dersom medlem i organisasjonsstyret eller landsstyret blir valgt til leder eller nestleder, innehar de styrevervet frem til påfølgende årsskifte og fungerer parallelt som påtroppende leder eller nestleder. 4

17 5 Ekstraordinært landsmøte 5.1. Ekstraordinært landsmøte: Organisasjonsstyret har plikt til å innkalle til ekstraordinært landsmøte dersom et absolutt flertall av medlemslagene krever det Landsstyret kan med kvalifisert flertall kalle inn til ekstraordinært landsmøte ved særlig viktige og/eller uforutsette situasjoner 5.2. Ekstraordinært landsmøte bør innkalles med minst femten dagers varsel, og kan kun behandle saker som var årsaken til innkallingen Hvis mulig, skal det velges delegater og observatører til det ekstraordinære landsmøtet på samme måte som gitt i 4.2. Hvis dette ikke lar seg gjennomføre møter delegatene og observatørene som møtte på siste ordinære landsmøte. 6 Landsstyret 6.1. Landsstyret er organisasjonens høyeste organ når landsmøtet ikke er samlet, og består av medlemmer valgt jfr b) Landsstyret er vedtaksdyktig når 2/3 av medlemmene er til stede Landsstyret skal lede organisasjonens virksomhet i samsvar med vedtektene og landsmøtets vedtak Landsstyrets arbeidsoppgaver: Landsstyret følger opp organisasjonsstyrets arbeid etter føringer gitt i arbeidsprogrammet og politisk plattform Landsstyret avgjør saker av stor politisk eller organisatorisk betydning Landsstyret vedtar budsjett utarbeidet av organisasjonsstyret etter arbeidsprogrammet og føringer gitt av landsmøtet Landsstyret setter sin egen møteplan. Landsstyret skal ha minimum 4 møter per år. Medlemmer i landsstyret har møteplikt og stiller med tale- forslagsog stemmerett. 5

18 6.5. Landsstyremøte skal kunngjøres med minimum 1 (én) måneds varsel. Innkalling sendes til landsstyrets medlemmer og andre deltakere, og skal inneholde foreløpig dagsorden. Endelig dagsorden med sakspapirer skal sendes til alle deltakende parter innen 2 (to) uker før møtet skal avholdes Kontrollkomiteen har møteplikt i landsstyret med tale- og forslagsrett Organisasjonssekretærene har møterett i landsstyret med tale- og forslagsrett Leder og nestleder av organisasjonsstyret har møteplikt. Leder stiller med tale-, stemme- og forslagsrett. Nestleder stiller med tale- og forslagsrett Øvrige medlemmer av organisasjonsstyret stiller med tale- og forslagsrett Uteblir tillitsvalgte med møteplikt, fra 2 (to) møter uten melding om gyldig frafall, kan disse suspenderes fra landsstyret jf Landsstyret kan foreta suppleringsvalg til organisasjonsstyret, kontrollkomité og landsstyret jf etter innstilling fra organisasjonsstyret. 7 Ekstraordinært landsstyremøte 7.1. Ekstraordinært landsstyremøte kan innkalles av organisasjonsstyret med kvalifisert flertall når det oppstår særlig viktige og/eller uforutsette situasjoner, eller når et kvalifisert flertall av medlemmene tilhørende landsstyret krever det Ekstraordinært landsstyremøte bør innkalles med minst femten dagers varsel. Det skal bare behandles saker som var årsaken til det ekstraordinære møtet, unntak er om dette bifalles av landsstyret med kvalifisert flertall. 8 Organisasjonsstyret 8.1. Organisasjonsstyret iverksetter landsmøtets og landsstyrets vedtak og er ansvarlig for den daglige virksomheten. Organisasjonsstyret består av medlemmer valgt jf a) Organisasjonsstyret er vedtaksdyktig når minst 2/3 av medlemmene er til stede Organisasjonsstyret setter sin egen møteplan og avholder møter så ofte det er nødvendig av hensyn til arbeidsmengden. Medlemmer i organisasjonsstyret har møteplikt med tale- forslags- og stemmerett. 6

19 8.3. Uteblir tillitsvalgte med møteplikt fra 2 (to) møter uten melding om gyldig frafall, kan disse suspenderes fra organisasjonsstyret jf Om det er meningsforskjell i organisasjonsstyret, kan saken innankes til landsstyret Etter landsmøtet skal det minimum være en 4 (fire) ukers overlappingsperiode mellom sittende og påtroppende organisasjonsstyre Organisasjonsstyrets arbeidsoppgaver: Organisasjonsstyret skal arbeide utfra politisk plattform og arbeidsprogram, og skal rapportere kvartalsvis til landsstyret om fremgang i arbeidet Organisasjonsstyret skal årlig utarbeide budsjett som legges frem for landsstyret Organisasjonsstyret skal forvalte organisasjonens midler i samsvar med budsjettet Organisasjonsstyret kan ansette organisasjonssekretærer og/eller merkantilt ansatte Organisasjonsstyret skal innkalle landsmøtet samt forberede de saker som skal behandles. Saker som skal på dagsorden skal innstilles til landsstyret Organisasjonsstyret skal vurdere organisasjonskontorets bemanning og fastsette rammene for lønns-, pensjons- og arbeidsvilkår for stillinger i organisasjonen Organisasjonsstyret skal registrere og behandle innmelding og utmelding av medlemsinstitusjoner og medlemskap. 9 Kontrollkomiteen 9.1. Kontrollkomiteen er landsmøtets kontrollorgan, og består av medlemmer valgt jf c) Kontrollkomiteen har møte- og talerett i organisasjonsstyrets møter, og møteplikt samt talerett i landsstyrets møter Kontrollkomiteen skal kontrollere at organisasjonen drives i samsvar med norsk lov og forskrift, organisasjonens vedtekter og vedtatte budsjetter. 7

20 9.4. Hvis kontrollkomiteen får kjennskap til mislighold, skal den straks ta dette opp med relevante organisasjons ledd Kontrollkomiteen skal ved behov samarbeide med organisasjonens revisor, og kan invitere revisor til sine møter Kontrollkomiteen skal uttale seg i saker vedrørende låneopptak landsmøtet eller landsstyret foretar på vegne av organisasjonen Kontrollkomiteen skal uttale seg i tvister om tolkning av organisasjonens vedtekter Kontrollkomiteen skal ha innsyn i de saker som er nødvendige for at utføring av deres mandat og vedtektsfestede oppgaver Kontrollkomiteen skal føre protokoll fra sine møter, og avgir årsberetning til landsmøtet. 10 Regnskap og revisjon Organisasjonen skal hvert år avlegge årsregnskap. Regnskap og årsregnskap skal utføres etter regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Organisasjonens regnskap følger kalenderåret Regnskapets hovedformål er å gi medlemmene innsikt i organisasjonens økonomiske stilling og aktivitet Regnskapet skal underskrives av organisasjonsstyrets ledelse og fremlegges for landsmøtet Revisjon av organisasjonens regnskap skal utføres av autorisert revisor eller revisjonsselskap Landsmøtet og landsstyret kan med kvalifisert flertall ta opp lån på vegne av organisasjonen. Kontrollkomiteen skal uttale seg i disse sakene jfr Komiteer Landsmøte, landsstyret og organisasjonsstyret kan opprette ad hoc-komiteer etter behov, samt vedta mandat, funksjonstid og budsjettramme for komiteen. 8

21 12 Sanksjoner 12.1 Medlemmer, tillitsvalgte og ansatte i organisasjonen som setter seg utover organisasjonens vedtekter eller vedtak, kan suspenderes eller ekskluderes fra organisasjonen etter vedtak fra organisasjonsstyret Medlemmer og tillitsvalgte i organisasjonen som har foretatt graverende misligheter, misbrukt tillit, fordeler eller rettigheter i ONF, kan bli fratatt sitt verv etter vedtak av organisasjonsstyret Medlemmer, tillitsvalgte og ansatte kan foreslå suspensjon, ekskludering eller frataking av verv gjennom et skriftlig forslag til organisasjonsstyret Organisasjonsstyret fastsetter varighet på eventuell suspensjon Vedtak om suspensjon, ekskludering eller frataking av verv, kan ankes til landsstyret innen 2 (to) uker etter at den berørte har fått skriftlig melding. 13 Vedtak og voteringer Vedtak fattes med alminnelig flertall så fremt annet ikke er bestemt. Endringer i vedtektene krever kvalifisert flertall. Ved stemmelikhet gjennomfører man voteringen på nytt, ved eventuelt ny stemmelikhet faller forslaget Definisjoner: Alminnelig flertall er oppnådd når det blant de avgitte stemmene er flere stemmer for forslaget enn mot, og det ikke er flere blanke stemmer enn avgitte stemmer Absolutt flertall er oppnådd når mer enn 50 % av de tilstedeværende stemmeberettigede på møtet stemmer for forslaget Kvalifisert flertall er oppnådd når minst 2/3 av de tilstedeværende stemmeberettigede på møtet stemmer for forslaget kvalifisert flertall er oppnådd når minst 3 4 av de tilstedeværende stemmeberettigede på møtet stemmer for forslaget. 14 Valg av tillitsvalgte Studenter ved medlemslag, individuelle medlem og støttemedlem kategori a) jf kan stille til valg. 9

22 14.2. Personvalg foretas på landsmøtet etter følgende prosedyre: Kandidater holder sine valgtaler Kandidater besvarer eventuelle spørsmål Skriftlig votering Votering ved personvalg: Ved valg av tillitsvalgte kreves absolutt flertall. Oppnås dette ikke ved første gangs avstemning, foretas bundet omvalg mellom de to som har oppnådd høyeste stemmetall. Får disse to samme stemmetall skal det foretas loddtrekning Votering skal foregå skriftlig Landsmøte kan med alminnelig flertall oversende ledige styreplasser til landsstyret, som kan supplere jf Andre bestemmelser Landsmøtet kan med kvalifisert flertall vedta å fusjonere organisasjonen sammen med en organisasjon som har tilsvarende mål Landsmøtet kan med 3/4 kvalifisert flertall vedta å løse opp organisasjonen. Organisasjonen er ikke oppløst med mindre det holdes et ekstraordinært landsmøte minimum tre måneder etter første vedtak om oppløsning, hvor oppløsningen igjen må vedtas med 3/4 kvalifisert flertall Organisasjonens prokura innehas av leder og ett styremedlem fra organisasjonsstyret. 10

23 FORSLAG TIL POLITISK PLATTFORM

24 ONF's politiske plattform utdyper sakene fastsatt i formålsparagrafen. Plattformen tar for seg organisasjonens politikk rundt fagskolestudentenes rettigheter, økonomi og velferd. 1. Fagskoleutdanning Fagskoler sikrer kvalitetsutdannede kandidater til arbeidslivet, og er en grunnstein i et mangfoldig utdanningsbilde og et effektivt arbeidsmarked. Fagskolen er en tradisjonsrikt utdanningsvei, og har en fleksibel og innovativ respons på arbeidslivets behov. Studenter og kandidater fra fagskolen er en essensiell bidragsyter til det norske samfunn, hvis stemme må bli hørt Fagskoleutdanning skal defineres som nivå over videregående. Fagskolen er på tertiært utdanningsnivå, og skal anerkjennes og omtales som høyere yrkesfaglig utdanning i norsk lovgivning Fagskoleutdanning skal gi uttelling i studiepoeng. Studiepoeng beregnes på samme måte som fagskolepoeng Undervisningsopplegget ved hvert fagskolestudie må legges opp etter behovet innenfor hvert fagområde. 2. Lik rett til utdanning 2.1. Kjønn, etnisitet, sosial eller økonomisk situasjon skal ikke være en faktor i opptak til fagskoleutdanning Skolens fagretning og/eller eierforhold skal ikke være en påvirkende faktor vedrørende fagskolestudentenes rettigheter Det er det offentliges ansvar å gi studentene like sosiale, økonomiske og faglige muligheter Styret ved fagskolen er ansvarlig for et lærings- og arbeidsmiljøet i tråd med arbeidsmiljøloven. 30 1

25 Studentsamskipnad Medlemskap i studentsamskipnadene vil gi økt faglig, sosial og økonomisk trygghet for fagskolestudenter Det skal være lovfestet rett og plikt til medlemskap i studentsamskipnadene for fagskoler på lik linje med andre tertiære utdanningsinstitusjoner Tildeling av offentlige midler til studentsamskipnadene må økes proporsjonalt når det åpnes for fagskolemedlemskap Det skal være lik medlemsavgift til studentsamskipnadene for alle studenter i tertiærutdanning. 4. Studentdemokrati Et aktivt og godt organisert studentdemokrati er essensielt for kvaliteten i fagskolesektoren Det skal opprettes studentorgan ved hver fagskole, hvor samtlige linjer er representert Studentorganet skal bestå av en tillitsvalgt og vara fra hver klasse Valg av tillitsvalgte skal gjennomføres innen 3 uker etter semesterstart Administrasjonen skal kalle inn til studentrådsmøte innen 4 uker etter semesterstart Studentene skal være representert i alle instanser som påvirker studentenes hverdag Studentrepresentanten i skolestyret skal være valgt av studentene ONF skal ha en kontaktperson i studentdemokratiet valgt av studentene 4.8. Det skal være publisert på skolen nettside e.l. hvem som er studentrepresentant i styret og studentrådet skal forvalte en egen epostadresse. Epostadressen skal også publiseres på skolens nettsider

26 Tilknytning til arbeidsliv Fagskoler er en yrkesfaglig tertiærutdanning som er nært tilknyttet arbeidslivet Opprettelsen og endringer av nye utdanningstilbud skal være i tråd med lokale, regionale og/eller nasjonale kompetansebehov Tilbydere av fagskoleutdanning skal holde seg oppdatert på sine fagområder og behov i arbeidslivet Det skal brukes oppdatert læremateriell og utstyr i undervisningen Undervisningspersonalet må ha oppdatert kompetanse på sitt fagområde, herunder ny teknologi Praksis i fagskoleutdanning: Dersom aktører i arbeidslivet mener det er behov for praksis i utdanningen, må fagskolene tilstrebe å tilpasse sine utdanningsløp etter dette Der det er behov for praksisplasser, må både offentlig og privat arbeidsliv stille plasser til rådighet Både offentlig og privat arbeidsliv må inngå bindende avtaler om praksisplasser Eventuell praksis utenfor utdanningsinstitusjonen må være forankret i læringsutbyttebeskrivelsene, og være et ledd i det faglige pedagogiske opplegget for studieløpet. 6. Kvalitet Det er et statlig ansvar å sørge for høy kvalitet i fagskolesektoren. NOKUT er ansvarlig for kvalitet i all tertiær utdanning og for godkjenning av nye fagskoleutdanninger Det skal gjennomføres årlige kandidatundersøkelser og tilstandsrapporter for fagskolesektoren Studentbarometeret skal inkludere fagskolestudenter NOKUT skal utføre revisjon eller tilsyn av alle godkjente fagskoleutdanninger hvert 3.år. 3

27 Ved tilbaketrekning av NOKUT-godkjenning, konkurs eller lignende har tilbyder ansvar for at studentene får fullført utdanning sin på en tilfredsstillende måte. Studentene skal ikke påføres økonomisk tap Mandatet og sammensetningen av Nasjonalt fagskoleråd må gjennomgås, og rådet må bestå av representanter for tilbyderne av fagskoleutdanning, studentene, og mottakende arbeidsliv Styret ved fagskolen er ansvarlig for å kunne dokumentere økonomisk trygghet for studieløpet ved oppstart Det må opprettes bransjefagråd for å fremme innovasjon og utvikling i fagskolesektoren. Rådene må være et samlingspunkt for tilbydere av fagskoleutdanning, studentene og arbeids- og næringslivet Der det er faglig behov for lengre studieløp enn 2 (to) år, må det være mulig å få dispensasjon for utvidelse av lengde. Det faglige behovet må kunne dokumenteres av arbeidslivet Ved treårig fagskoleutdanning er gradsbetegnelsen yrkesbachelor. Ved et halvt til to års fagskoleutdanning er gradsbetegnelsen fagskolekandidat. 7. Titler på utdanningstilbud og vitnemål 7.1 Tilbydere av fagskoleutdanning skal tilstrebe like titler ved like utdanningstilbud Titler må reflektere innholdet i studiet Titler må utarbeides i samarbeid med arbeidslivet. 7.2 Titler på kandidatenes vitnemål må reflektere kandidatenes kompetanse. 7.3 Titler på utdanningstilbud og kandidatenes vitnemål må være gjenkjennelig for avtakende arbeidsliv. 8. Søknadsplattform og opptakskrav Det må være en felles søknadsplattform for all tertiærutdanning, slik at utdanningsmuligheten ved fagskoler blir synliggjort. 8.1 Søknad til fagskoleutdanning skal foregå gjennom Samordna opptak. 4

28 Fagområder hvor det finnes fag- eller svennebrev skal ha dette som opptakskrav, eller tilsvarende realkompetanse. 8.3 Tilbydere av fagskoleutdanning må ha hjemmel til å sette egne spesifikke opptakskrav der det er nødvendig for kvaliteten i utdanningen. 8.4 Tilbydere av fagskoleutdanning må kunne forklare sine evalueringer av realkompetansevurdering av studenter Akkreditering Som anbefalt i Fagskoleutvalgets NOU 2014:14 må akkreditering for fagskoler innføres. Dette vil føre til en mer selvstendig sektor, og NOKUT kan frigjøre midler til å arbeide mer med kvalitetsfremmende aktivitet og tilsyn Fagskoler skal akkrediteres etter krav fastsatt av NOKUT 9.2. Styret ved fagskoler skal ha representanter fra mottagende arbeidsliv i styret Det må opprettes flere studieplasser innenfor områder arbeidslivet etterspør flere kandidater enn dagens antall. Det må bevilges en andel frie midler til opprettelsen av flere studieplasser etter vekslende behov i arbeidslivet Arbeidsmiljø Godt arbeidsmiljø er en grunnleggende faktor for oppnåelse av læringsutbytte for den enkelte student. Fagskolene er underlagt arbeidsmiljøloven, og studentene er dekket av denne lov Det er et offentlig ansvar å påse at studentenes undervisningsmiljø er i tråd med gjeldende lover og regler Undervisningslokale og læremateriell skal til enhver tid være tilpasset studentmassen og den enkelte students behov Tilbyderne av fagskoleutdanning har ansvar for å informere studentene om gjeldende lover og regler ang. deres lærings- og arbeidsmiljø. 5

29 Finansiering Utdanning er et gode for samfunnet og den enkelte, og kostnader bør derfor deles mellom partene. Finansiering av fagskolesektoren er i dag tredelt, med en vesentlig del av sektoren finansiert av studentene gjennom egenbetaling. For å sikre lik rett til utdanning må det være mulig for alle å studere ved fagskoler uavhengig av økonomisk bakgrunn Alle fagskoler skal finansieres fra offentlig hold, for å sikre lik rett til utdanning, mangfold og kvalitet. Finansieringssystemet må være basert på reell kostnadsdekning av sektoren Økonomisk støtte til fagskolene skal vurderes og distribueres fra staten Dagens egenbetaling skal komme studentene til gode, og det skal være lovfestet utbytteforbud på egenbetaling og statsstøtte Institusjonene må informere søkere/studenter om tilleggsutgifter tilknyttet studieløpet. 12. Lånekassen Det må være økonomisk mulig å studere ved fagskoler på heltid uten å jobbe i tillegg. Støtten fra lånekassen må reflektere de reelle levekostnadene til studentene Beløp på stipend og lån fra Statens lånekasse må økes til minimum 1.5G for å dekke studentenes reelle utgifter Statens lånekasse sin maksimumsgrense for formue og inntekt må ta høyde for at etablerte studenter skal ha rett til å motta økonomiske støtte til sitt studie Av basisstøtten må 60 % av studielånet omgjøres til stipend etter bestått eksamen Ved lån til skolepenger skal 50% av beløpet bli omgjort til stipend ved 6

30 bestått eksamen Den normale utbetalingstiden for grunnstøtte fra Statens lånekasse må økes til elleve kalendermåneder Dagens egenbetaling fra studentene må ikke overskride beløpet Statens lånekasse innvilger i skolepenger. 13. Overganger til og fra annen tertiærutdanning Det er ulik praksis ved forskjellige utdanningsinstitusjoner på tertiærnivå rundt overgang mellom de ulike institusjonene. Enkelte institusjoner har lokale avtaler som gjør det mulig med overgang mellom fagskole, universitet og høyskole Studenter som har fullført en utdannelse innenfor samme fagfelt, og med tilsvarende emner, skal få kortet ned sitt studie ved ny institusjon slik at de unngår overlapping av emner. Dette gjelder på tvers av fagskoler, høyskoler og universitet. 14. Synlighet og karrierevei Synliggjøring av fagskoleutdanning er et felles ansvar mellom tilbyder, staten, og arbeidslivet Fagskoleutdanning må synliggjøres og formidles som karrierevei, og formidles både til ungdom og voksne i arbeidslivet Veiledere i ungdoms- og videregående skole skal ha kunnskap om fagskolesektoren og vite om elevenes muligheter til studier Arbeidslivet må være tydelig på hvilken kompetanse de har behov for, og synliggjøre dette ovenfor beslutningstakere og skolevesenet Fagskolegraden skal være utslagsgivende på lønn og pensjonsordninger Studenter ved private fagskoler må få utbetalt studielånet etter kontrakt for studie-året er signert. 7

31 Forslag til arbeidsprogram

32 Arbeidsprogrammet er en del av styringsdokumentene og beskriver arbeidsoppgavene for organisasjonen. Arbeidsprogrammet er forankret i politisk plattform og vedtas årlig på landsmøtet. Medlemsregister Opprettholde og oppdatere medlemsregister, med oversikt over medlemslag. Opprettholde register over alle fagskoletilbud med kontaktinformasjon til administrasjon, studentrepresentant og studentorgan samt om de er medlem i ONF. Publisere oversikt over medlemslag med studentorganenes epostadresse på nettsidene våre. Økonomi Utarbeide årlig driftsbudsjett og likviditetsbudsjett Arbeide for å få støtte fra aktuelle bidragsytere. Forvalte medlemskontingent Arbeide for økt medlemsmasse slik at organisasjonens økonomiske situasjon er forutsigbar og bærekraftig. Utarbeide en femårsplan for forvaltning av fremtidige midler og forventede inntekter. Informere studentene om ulike forsikringsordninger som kan være gunstige for dem. Politisk arbeid Bevisstgjøre medlemsmassen på organisasjonens gjeldende politikk. Fremme studentpolitiske saker jf. politisk plattform. Fronte organisasjonens politiske meninger opp mot beslutningstakere. Promotere organisasjonen aktivt. Fronte organisasjonens synspunkter i ulike media. Styrke studentdemokrati ved fagskolene. Fortsette arbeidet rundt rett og plikt til medlemskap i studentsamskipnadene Samarbeidspartnere Opprettholde og opprette kontakt med mulige samarbeidspartnere og studentorganisasjoner. Arbeide for representasjon i relevante råd og utvalg. Opprettholde og etablere kontakt med næringslivet for å synliggjøre 1

33 fagskolestudenter som gode kandidater til jobb etter endt utdanning. Informasjonsarbeid og synlighet Utarbeide og distribuere informasjonskompendium som inneholder informasjon om organisasjonen og studentenes rettigheter. Videreutvikle nettsiden Utarbeide informasjonsmateriell til studentorgan for distribusjon til deres studentmasse. Kurse studentorgan ved medlemslag i studentdemokrati, herunder oppfordre til opprettelse av egen epostadresse. Besøke medlemslag og informere om ONF. Delta på arrangement som angår utdanningssektoren. Rekruttering Arbeide for at alle fagskoler blir medlem i ONF. Videreutvikle ONFs Rekrutteringsstrategi for Opprettholde kontakt med administrasjon, studentorgan og studentrepresentanter ved fagskolene. Arrangere regionale informasjon- og rekrutteringsmøter. Internasjonalisering Informere om mulighet for utveksling og internasjonalisering Informere om organisasjoner som kan dekke studentenes behov i utlandet. 2

34 Møtedato Ansvarlig Saksbehandler Organisasjonsstyret Landsmøtet Saksnr LM 2015/05 Tittel Forslag til endring i medlemskontingent Forslag: Endring i medlemskontingent Organisasjonsstyret foreslår å øke medlemskontingent til kr. 75,- per student per semester. Dette gjelder medlemslag, individuelle medlemmer og støttemedlem. Organisasjonsstyrets forslag har støtte fra landsstyret. Forslagsstiller: Organisasjonsstyret v/leder Malin Nøss Vangsnes Bergen,

POLITISK PLATTFORM 2015-2016

POLITISK PLATTFORM 2015-2016 POLITISK PLATTFORM 2015-2016 Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015 ONF's politiske plattform utdyper sakene fastsatt i formålsparagrafen. Plattformen tar for seg organisasjonens

Detaljer

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell Vedtekter 2014-2015 Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell 1 1Formål 1.1. Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF) er en organisasjon for alle fagskolestudenter i Norge.

Detaljer

Vedtekter 2015-2016. Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015

Vedtekter 2015-2016. Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015 Vedtekter 2015-2016 Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015 1 Vedtektene er organisasjonens retningslinjer og vedtas på landsmøte. 1Formål 1.1. Organisasjon for norske fagskolestudenter

Detaljer

Politisk plattform 2014-2015

Politisk plattform 2014-2015 Politisk plattform 2014-2015 Vedtatt av Landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka kurs- og konferansehotell Innledning Fagskoler sikrer kvalitetsutdannede yrkesarbeidere, og er en grunnstein i et mangfoldig utdanningsbilde

Detaljer

Medlemskap i studentsamskipnadene vil gi økt faglig, sosial og økonomisk trygghet for fagskolestudenter.

Medlemskap i studentsamskipnadene vil gi økt faglig, sosial og økonomisk trygghet for fagskolestudenter. Politisk plattform 1 Innledning Fagskoler sikrer kvalitetsutdannede yrkesarbeidere, og er en grunnstein i et mangfoldig utdanningsbilde og et effektivt arbeidsmarked. Fagskoler har en lang tradisjon, og

Detaljer

Sakspapirer til ONFs Landsmøte november på Sørmarka

Sakspapirer til ONFs Landsmøte november på Sørmarka 1 Sakspapirer til 5-6 november på Sørmarka LM2016 00 Konstituering Saksnummer Tittel Side LM2016 00.01 Godkjenning av innkalling 1 LM2016 00.02 Godkjenning av saksliste 2 LM2016 00.03 Godkjenning av tidsplan

Detaljer

Forslag til Forretningsorden for Press 20. ordinære landsmøte

Forslag til Forretningsorden for Press 20. ordinære landsmøte Forslag til Forretningsorden for Press 20. ordinære landsmøte 1 Representasjon 1.1 Følgende personer har møterett på landsmøtet: Valgte delegater fra lokallagene i henhold til vedtektene 4.1 Direktemedlemmer

Detaljer

Protokoll for ONFs Landsmøte 2015

Protokoll for ONFs Landsmøte 2015 Protokoll for ONFs Landsmøte 2015 Dato: 17.10.15-18.10.15 Sted: Sørmarka kurs- og konferansesenter, Enebakkveien 625, 1404 Siggerud Tid: 17:10 18:00 og 11.00-13.00 Møteinnkaller Landsstyret Møtedeltakere

Detaljer

Norsk cøliakiforenings ungdom

Norsk cøliakiforenings ungdom Forslag til endringer i Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Landsmøtet 2015 Ålesund 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU). #1 Forslagsstiller: Landsmøtet

Detaljer

Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017

Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017 Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017 Følgende begreper legges til grunn for dokumentene: Representant En som innehar delegat- og observatørstatus. Delegat Representant; Innehar

Detaljer

ANSAs statutter 2014-215 ANSAs 58. GENERALFORSAMLING 01.-02. AUGUST 2014

ANSAs statutter 2014-215 ANSAs 58. GENERALFORSAMLING 01.-02. AUGUST 2014 ANSAs statutter 2014-215 ANSAs 58. GENERALFORSAMLING 01.-02. AUGUST 2014 ANSAs formål er å - informere om og oppfordre til utdanning i utlandet - ivareta utenlandsstudentenes faglige, økonomiske, sosiale

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på Landsmøtet 6. april 2014

VEDTEKTER. Vedtatt på Landsmøtet 6. april 2014 1 2 3 VEDTEKTER Vedtatt på Landsmøtet 6. april 2014 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Innholdsfortegnelse 1 Formålsparagraf... 0 2 Navn... 0 3 Organisasjon... 0 4 Medlemskap...

Detaljer

Vedtekter Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. Periode: 2006/2007

Vedtekter Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. Periode: 2006/2007 Vedtekter Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. Periode: 2006/2007 Navn, formål og oppgaver 1-1 Foreningen er en ideell interesseforening for datainteressert ungdom i Norge. Foreningens navn er Kreativ Aktiv

Detaljer

VEDTEKTER FOR UNG KREFT

VEDTEKTER FOR UNG KREFT VEDTEKTER FOR UNG KREFT Organisasjonen ble stiftet i 1983. Vedtektene ble sist revidert på sitt 30. ordinære Landsmøte i 2016 1. FORENINGENS NAVN ER sine fylkesgrupper skal hete (fylke/region) 2. FORMÅL

Detaljer

Vedtekter for. Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA)

Vedtekter for. Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA) Vedtekter for Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA) Vedtatt på konstituerende møte den 19. november 1956, med endringer 28. februar 1964, 26. februar 1975, 26. februar 1985, 13. mars 1997, 12.

Detaljer

LM Konstituering

LM Konstituering LM2016 00 Konstituering LM2016 00 Konstituering Saksnummer Tittel Side LM2016 00.01 Godkjenning av innkalling 1 LM2016 00.02 Godkjenning av saksliste 2 LM2016 00.03 Godkjenning av tidsplan 4 LM2016 00.04

Detaljer

Ungdom & Fritids Lover

Ungdom & Fritids Lover Ungdom & Fritids Lover 1 Navn Organisasjonens navn er: Ungdom & Fritid Landsforening for fritidsklubber og ungdomshus Engelsk navn: Norwegian national youth club organisation 2 Formål Ungdom & Fritid skal

Detaljer

Reglement for VELFERDSTINGET

Reglement for VELFERDSTINGET Reglement for VELFERDSTINGET 0 Definisjoner Simpelt flertall :Det er flere stemmer for enn mot. Avholdende teller ikke Kvalifisert flertall :Mer enn 50 % av de tilstedeværende representanter stemmer for

Detaljer

YATA Norges vedtekter

YATA Norges vedtekter YATA Norges vedtekter Vedtatt av YATA Norge i 2004 og revidert for siste gang på YATA Norges landsmøte 4. september 2014. 1. Navn og tilknytning Organisasjonens navn er Youth Atlantic Treaty Association

Detaljer

Sakspapirer til ONFs Landsmøte november på Sørmarka

Sakspapirer til ONFs Landsmøte november på Sørmarka Landsmøte 2016 Sakspapirer til ONFs Landsmøte 2016 5-6 november på Sørmarka LM2016 00 Konstituering Saksnummer Tittel Side LM2016 00.01 Godkjenning av innkalling 1 LM2016 00.02 Godkjenning av saksliste

Detaljer

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 1 FORENINGENS (FORUMETS) NAVN Norsk Algeforening 2. VISJON OG FORMÅL 2.1 Visjon: Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 2.2. Formål: Norsk Algeforening skal

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

Reglement for Studenttinget NTNU

Reglement for Studenttinget NTNU Reglement for Studenttinget NTNU Vedtatt på konstituerende allmøte ved NTNU den 25.10.96. Siste endring av reglementet ble gjort den 16.11.16. 0 Definisjoner Simpelt flertall: Kvalifisert flertall: Absolutt

Detaljer

ANSAs statutter 2015-2016

ANSAs statutter 2015-2016 ANSAs statutter 2015-2016 Vedtatt på ANSAs 59. Generalforsamling 31. juli - 1. august 2015 ANSAs formål er å - informere om og oppfordre til utdanning i utlandet - ivareta utenlandsstudentenes faglige,

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2012 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter.

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter. VEDTEKTER 1 Foreningen Foreningen Hackheim ble stiftet 1.6.2012 i Trondheim. Hackheim er en uavhengig og selvstendig forening, primært virkeområde er Trondheim og omegn. Foreningens fulle navn er Hackheim.

Detaljer

Grønn Ungdoms vedtekter

Grønn Ungdoms vedtekter Grønn Ungdoms vedtekter Sist revidert på Grønn Ungdoms landsmøte 10.-12. februar 2012. 1 Stiftelse og navn 1.1 Disse vedtektene er gyldige så lenge Grønn Ungdom i Norge, stiftet i Oslo 19. oktober 1996,

Detaljer

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets.

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets. 1 Formål Havnås Vel har til oppgave å virke for Havnås trivsel, velferd, forskjønnelse og utvikling. Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre

Detaljer

Vedtekter for Eureka Linjeforening

Vedtekter for Eureka Linjeforening Vedtekter for Eureka Linjeforening 1 Navn og stiftelse Eureka er linjeforeningen for studiene Europastudier med fremmedspråk (bachelor) og Europastudier (master) ved NTNU. Eureka ble stiftet 20.januar

Detaljer

Vedtatt på Elevorganisasjonen i Aust-Agders 10. ordinære årsmøtet. Vedtekter 2009/2010

Vedtatt på Elevorganisasjonen i Aust-Agders 10. ordinære årsmøtet. Vedtekter 2009/2010 Vedtekter 2009/2010 Følgende dokumenter legges til grunn for Elevorganisasjonen i Aust-Agders virksomhet. Vedtekter: Arbeidsprogram: Beskriver reglene for organisasjonens oppbygning og struktur i Aust-Agder.

Detaljer

Styringsdokument NSOs vedtekter

Styringsdokument NSOs vedtekter Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Styringsdokument NSOs vedtekter Vedtatt på landsmøtet 2012. 20XX0000X NSOs vedtekter VEDTEKTER FOR NORSK STUDENTORGANISASJON

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

Studieforbundet næring og samfunn

Studieforbundet næring og samfunn Studieforbundet næring og samfunn VEDTEKTER Vedtatt på konstituerende årsmøte 7.11.2011 og på årsmøtet 23.5.2012 1 Navn og organisasjon... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 a) Medlemskap...

Detaljer

Vedtekter for Brystkreftforeningen

Vedtekter for Brystkreftforeningen Vedtekter for Brystkreftforeningen 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brystkreftforeningen. Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og er assosiert medlem av Kreftforeningen. Foreningens internasjonale

Detaljer

Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse. Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse ved Handelshøyskolen BI Nydalen

Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse. Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse ved Handelshøyskolen BI Nydalen Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse ved Handelshøyskolen BI Nydalen 1 Vedtatt 04.09.2015 Innholdsfortegnelse Definisjoner 2 1 Navn og formål 3 2 Medlemskap 3 3 Vedtekter og hovedprioriteringer

Detaljer

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf. Vedtekter Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015 Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.: 96 90 18 20 Vedtekter for Miljøagentene Miljøagentene er barnas miljøvernorganisasjon.

Detaljer

Lover for Sola Røde Kors

Lover for Sola Røde Kors Lover for Sola Røde Kors (Med de endringer som vedtatt av landsstyret 12.12.2014) Kapittel I. Formål 1. Sola Røde Kors er stiftet den 15.09.87. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter

Detaljer

Vedtekter for. Hedalen Musikkorps

Vedtekter for. Hedalen Musikkorps Vedtekter for Hedalen Musikkorps 16.3.2007 Innhold 1 Organisasjon. 2 Formål. 3 Medlemskap. 4 Årsmøtet. 5 Styret. 6 Medlemsmøter. 7 Komiteer. 8 Uenighet/tvister. 9 Utmelding av Norges Musikkorps Forbund.

Detaljer

VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART. (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015)

VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART. (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015) VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015) 1 Navn og Formål 1.1 Artistorganisasjonen GramArt er en landsomfattende partipolitisk uavhengig interesse-

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS Norges Landsmøte 29. april 2006 1. PRESENTASJON Organisasjonens navn er AKKS Norge.

Detaljer

Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING, medlem av The Institute of Internal Auditors Inc. Navnet kan forkortes til NIRF.

Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING, medlem av The Institute of Internal Auditors Inc. Navnet kan forkortes til NIRF. Vedtekter i NIRF VEDTEKTER NORGES INTERNE REVISORERS FORENING (NIRF) (Sist endret på ordinær generalforsamling 19. juni 2012) 1 Foreningens navn og sete Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING,

Detaljer

Lover for Norges Kristelige Studentforbund

Lover for Norges Kristelige Studentforbund Lover for Norges Kristelige Studentforbund Siste endringer vedtatt Landsmøtet mars 2011. Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges Kristelige Studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og identitet

Detaljer

Vedtekter for Huseiernes Landsforbund - HL

Vedtekter for Huseiernes Landsforbund - HL Vedtekter for Huseiernes Landsforbund - HL Formål 1-1 Huseiernes Landsforbund (HL) er partipolitisk uavhengig og har til formål å ivareta medlemmenes huseierinteresser. HL er en landsomfattende interesseorganisasjon

Detaljer

Vedtekter for RE:ACT. Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013

Vedtekter for RE:ACT. Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013 Vedtekter for RE:ACT Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013 1 BASIS 1. RE:ACT sin visjon er en rettferdig og bærekraftig verden fri for fattigdom 2. RE:ACT er Strømmestiftelsens ungdomsorganisasjon

Detaljer

Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013

Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013 Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013 1 FORMÅL Foreningens formål er å være et samlende forum for medlemmene og andre med tilknytning til samfunnsøkonomi som fag/arbeidsfelt,

Detaljer

Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013

Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013 Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013 1 FORMÅL OG VERDIGRUNNLAG Samfunnsviterne har til formål å arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og å fremme

Detaljer

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN 2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN For en hver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på SKBs landsmøte (vedtektenes

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Revidert på Studentting 7, den 28. november 2016 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes

Detaljer

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013.

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. Vedtekter Foreningen Søgne og Songdalen Fritidsnytt Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. I årsmøte 23.

Detaljer

Reglement for Studenttinget NTNU

Reglement for Studenttinget NTNU 0 Definisjoner Simpelt flertall: Kvalifisert flertall: Absolutt Flertall: Kvalifisert ⅔ flertall: Absolutt ⅔ flertall: Reglement for Studenttinget NTNU Vedtatt på konstituerende allmøte ved NTNU den 25.10.96.

Detaljer

Vedtekter for Halsa Næringsforening

Vedtekter for Halsa Næringsforening Vedtekter for Halsa Næringsforening av 11.05.2016 1 Navn Foreningens navn er HALSA NÆRINGSFORENING 2 Formål Halsa Næringsforening skal bidra til å skape engasjement og ivre for næringsutvikling i Halsa

Detaljer

Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008)

Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008) Vedtekter for Elevrådet Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008) 1. Formål Elevrådet er et interesseorgan for elevene og skal: a. være bindeleddet mellom administrasjonen og elevene.

Detaljer

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset INNKALLING Årsmøte i Sola Golfklubb Torsdag 26 Februar kl. 19:00 I Klubbhuset Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 12.februar 2015. Saker kan sendes til post@solagk.no

Detaljer

Forslag til tilføyelser endret ordlyd på enkeltbestemmelser

Forslag til tilføyelser endret ordlyd på enkeltbestemmelser VEDTEKTER FOR DEN NORSKE DATAFORENING Gjeldende fra 11. mars 2005 Vedtatt av ordinært landsmøte 11. mars 2005, endret av ordinært landsmøte 12. april 2008, endret av ordinært landsmøte 18. april 2009,

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM NAVN Foreningens navn er Rindal Næringsforum. 1 FORMÅL Rindal Næringsforum er samarbeids-, interesse- og serviceorganisasjon for de næringsdrivende i Rindal kommune, -

Detaljer

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse VEDTEKTER FOR LILLEAKER SKOLES MUSIKKORPS (LSM) 1 Organisasjon LSM er stiftet 21.01.1909 og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Oslo Viken. 2 Formål LSM har som formål å fremme

Detaljer

VEDTEKTER. FOR NORGES KORFORBUND - Troms

VEDTEKTER. FOR NORGES KORFORBUND - Troms VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND - Troms Vedtatt av sentralstyret i NK 22.01.2011. Vedtatt av årsmøtet i NK Troms 19.02.2011 Sist endret 10. mars 2012 1 1: ORGANISASJON NORGES KORFORBUND TROMS er et distriktsledd

Detaljer

Svar på høring om forslag til endringer i fagskoleloven og studiekvalitetsforskriften

Svar på høring om forslag til endringer i fagskoleloven og studiekvalitetsforskriften Svar på høring om forslag til endringer i fagskoleloven og studiekvalitetsforskriften Deres ref: 15/3761 Vår ref: 2015/5 Dato mottatt: 10.august 2015 Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF) viser

Detaljer

Statutter. DOCS-#34457-v24-Redd_Barnas_Statutter.doc/DOCS (pdf-versjon)/pm

Statutter. DOCS-#34457-v24-Redd_Barnas_Statutter.doc/DOCS (pdf-versjon)/pm Versjon: Vedtatt på landsmøtet 18. september 2005 Senere revidert av landsmøtet 20. september 2009 25. september 2011 15. september 2013 og sist 20. september 2015 Kapittel 1 Formål Kapittel 2 Organisasjon

Detaljer

Lover for Bærum Røde Kors

Lover for Bærum Røde Kors Lover for Bærum Røde Kors Kapittel I. Formål 1. Bærum Røde Kors er stiftet 10.09.1909. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om Røde Kors formål og prinsipper, blant annet ved

Detaljer

Vedtekter for Den Norske Coachforening

Vedtekter for Den Norske Coachforening Vedtekter for Den Norske Coachforening Sist endret tirsdag, 28. april 2015 Kapittel 1 Formål, oppbygging og ansvarlig organ 1-1 Foreningens offisielle navn er: Den Norske Coachforening (DNCF) Det engelske

Detaljer

VEDTEKTER og VALGREGLEMENT

VEDTEKTER og VALGREGLEMENT VEDTEKTER og VALGREGLEMENT FOR NORSK HOTELLHØGSKOLES UNION VED NORSK HOTELLHØGSKOLE Vedtatt av Norsk Hotellhøgskoles Union Innhold Kapittel 1 Formål 1.1. Norsk Hotellhøgskoles Union 1.2. Norsk Hotellhøgskoles

Detaljer

Vedtekter for nettverket Inn på tunet Hedmark 28.03.2012. V E D T E K T E R FOR NETTVERKET INN PÅ TUNET HEDMARK 28.01.2009 Sist endret 08.03.

Vedtekter for nettverket Inn på tunet Hedmark 28.03.2012. V E D T E K T E R FOR NETTVERKET INN PÅ TUNET HEDMARK 28.01.2009 Sist endret 08.03. V E D T E K T E R FOR NETTVERKET INN PÅ TUNET HEDMARK 28.01.2009 Sist endret 08.03.2014 1 NAVN Organisasjonens navn er: Inn på tunet Hedmark 2 FORMÅL Inn på tunet Hedmark skal være et organisatorisk nettverk

Detaljer

Unios vedtekter. vedtatt av representantskapet 7. desember 2015

Unios vedtekter. vedtatt av representantskapet 7. desember 2015 Unios vedtekter vedtatt av representantskapet 7. desember 2015 1 2 Unios vedtekter vedtatt av representantskapet 7. desember 2015 1 Navn Organisasjonens navn er Unio. 2 Formål Unio skal være den hovedorganisasjonen

Detaljer

Vedtekter for Norsk studentorganisasjon

Vedtekter for Norsk studentorganisasjon Vedtekter for Norsk studentorganisasjon Vedtatt på landsmøte 5 2015. Vedtektene er gyldige fra 19.04.2015. Kapittel 1 Formål 1.1 Norsk studentorganisasjon Norsk studentorganisasjon (NSO) er en nasjonal

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell, pålitelig og etisk kommunikasjon. Norsk kommunikasjonsforening

Detaljer

Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening

Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening Vedtatt på Generalforsamlingen på Rica Parken, Ålesund 4. juni 2009 1. Innledning NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening (VVS-Foreningen) er en

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL Sandnes

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

Styringsdokument. Vedtekter for studentrådene

Styringsdokument. Vedtekter for studentrådene Styringsdokument Vedtekter for studentrådene Vedtekter for studentrådene revidert av Studentparlamentet 29.11.2011. Gyldig fra 12.2.2014 Revidert 12.2.2014 Kapittel 1. Formål 1.1 Formål Studentrådet skal

Detaljer

VEDTEKTER FOR BRANSJERÅDET FOR SØKEMOTORMARKEDSFØRING Vedtatt på stiftelsesmøtet 3. desember 2007.

VEDTEKTER FOR BRANSJERÅDET FOR SØKEMOTORMARKEDSFØRING Vedtatt på stiftelsesmøtet 3. desember 2007. VEDTEKTER FOR BRANSJERÅDET FOR SØKEMOTORMARKEDSFØRING Vedtatt på stiftelsesmøtet 3. desember 2007. 1 NAVN Foreningens navn er Bransjerådet for Søkemotormarkedsføring (BRSM) 2 MEDLEMSKAP Som medlem av foreningen

Detaljer

Vedtekter for Rørvik Idrettslag

Vedtekter for Rørvik Idrettslag Vedtekter for Rørvik Idrettslag Godkjent av idrettsstyre den 17.09.2003 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

Osloregionens Europakontor Oppdatert etter ekstraordinært årsmøte 2013

Osloregionens Europakontor Oppdatert etter ekstraordinært årsmøte 2013 Side 1 Osloregionens Europakontor Oppdatert etter ekstraordinært årsmøte 2013 VEDTEKTER FOR FORENINGEN OSLOREGIONENS EUROPAKONTOR Foreningen ble stiftet med virkning fra 1. januar 2004. Vedtektene ble

Detaljer

Lover for Tolga Røde Kors

Lover for Tolga Røde Kors Lover for Tolga Røde Kors (som vedtatt av årsmøtet 21.02.2012) Kapittel I. Formål 1. Tolga Røde Kors er stiftet den 23. januar 1948. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om

Detaljer

Vedtekter for studentdemokratiet ved Det teologiske Menighetsfakultet

Vedtekter for studentdemokratiet ved Det teologiske Menighetsfakultet Vedtekter for studentdemokratiet ved Det teologiske Menighetsfakultet Vedtatt på Allmøtet 14. november 2014. I. Innledende bestemmelser 1 Formål Vedtekter for studentdemokratiet ved Det teologiske Menighetsfakultet

Detaljer

Innholdsfortegnelse VEDTEKTER FOR ELEVORGANISASJONEN I NORD-TRØNDELAG 2015-2016. Forside 1. Innholdsfortegnelse 2. 1 Organisasjon 3.

Innholdsfortegnelse VEDTEKTER FOR ELEVORGANISASJONEN I NORD-TRØNDELAG 2015-2016. Forside 1. Innholdsfortegnelse 2. 1 Organisasjon 3. Vedtekter 2015/2016 Innholdsfortegnelse Forside 1 Innholdsfortegnelse 2 1 Organisasjon 3 2 Fylkesslaget 3 3 Møter 3 4 Fylkesstyrets møtevirksomhet 4 5 Årsmøtet 4 6 Elevforsamling 5 7 Vedtak 5 8 Møteinnkallinger

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité...

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... VEDTEKTER for 1 Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Normalvedtekter lokallag Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet...

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN Dato: 24.02.2011 Ikrafttredelse: 24.02.2011 Siste endret: 15.03.2012 Hjemmel: Universitets- og høgskoleloven 4-1 Organ: Parlamentet INNHOLD Kapittel

Detaljer

Vedtekter for Foreningen av tolvte januar

Vedtekter for Foreningen av tolvte januar Forslag til årsmøte: Vedtekter for Foreningen av tolvte januar Revidert 1. oktober 2016. 1 Foreningens navn 2 _ Formål 3 _ Juridisk person 4 _ Medlemmer 5 _ Stemmerett og valgbarhet 6 _ Kontingent 7 Årsmøte

Detaljer

Vedtekter for Lakkegata skoles musikkorps

Vedtekter for Lakkegata skoles musikkorps Vedtekter for Lakkegata skoles musikkorps 1 Organisasjon Lakkegata skoles musikkorps, heretter kalt musikkorpset, er stiftet 30. august 1920 og tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (heretter NMF) med tilhørighet

Detaljer

Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening. Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011.

Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening. Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011. Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011. VEDTEKTER FOR Hemnes Jeger og Fiskerforening stiftet 1980 1 NAVN Navnet er Hemnes Jeger og Fiskerforening. Klubben

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

Vedtekter for Norges Frimerkeungdom

Vedtekter for Norges Frimerkeungdom Vedtekter for Norges Frimerkeungdom Vedtatt 17. februar 1991. Revidert i 1993,-95, -99,-2001 og 2007 1. Organisasjon Norges Frimerkeungdom (heretter kalt NFU) er en landsomfattende, selvstendig organisasjon

Detaljer

Vedtekter. for Norsk kulturskoleråd

Vedtekter. for Norsk kulturskoleråd Vedtekter for Norsk kulturskoleråd Vedtatt av Norsk kulturskoleråds landsmøte, 20. oktober 2016 1 VEDTEKTER Innhold KAPITTEL 1: NAVN OG ORGANISASJONSFORM... 3 1.1 Navn... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Organisasjon...

Detaljer

Vedtekter Norsk medisinstudentforening

Vedtekter Norsk medisinstudentforening Vedtekter Norsk medisinstudentforening 1. Formål 1.1 Foreningens offisielle navn er Norsk medisinstudentforening (Nmf). I internasjonal sammenheng benyttes navnet Norwegian Medical Students Association

Detaljer

VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015

VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015 VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015 Krets LO Finans Postkom består av Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund sine medlemmer innen finanssektoren. 1 Formål

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på stiftelsesmøtet 27.11.2013 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes interesser,

Detaljer

ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2015

ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2015 ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2015 24.februar kl 19:00 Hotel Waterfront Nedre Strandgate 25 27 Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 10.februar 2015. Sakene kan sendes

Detaljer

Revidert februar 2016 Vedtatt av fylkesrådet 16. februar 2016 Sak nr. 21/16

Revidert februar 2016 Vedtatt av fylkesrådet 16. februar 2016 Sak nr. 21/16 Styrevedtekter for de fylkeskommunale fagskolene i Nord-Trøndelag Revidert februar 2016 Vedtatt av fylkesrådet 16. februar 2016 Sak nr. 21/16 1 LOVHJEMMEL Fagskolene i Nord-Trøndelag fylkeskommune er underlagt

Detaljer

VEDTEKTER FOR Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner

VEDTEKTER FOR Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner 1 VEDTEKTER FOR Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner Tidligere FN Befalets landsforening endret navn på det konstituerende landsmøte i 1988 til FN Veteranenes landsforbund. Vedtektene vedtatt

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND

VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND 1 VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND VEDTATT PÅ EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 31. JANUAR 2007. ENDRET PÅ GENERALFORSAMLING 10. SEPTEMBER 2011 OG GJØRES GJELDENDE FRA 11. SEPTEMBER 2011. KAPITTEL 1 INNLEDENDE

Detaljer

Vedtekter. Skage skolekorps

Vedtekter. Skage skolekorps Vedtekter for Skage skolekorps Godkjent på årsmøte 04.05.2011 (endr. av lover fra 1962, 1972, 1987, 1989) 1 ORGANISASJON Skage skolekorps ble stiftet 20.12.1962, og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund

Detaljer

Formål 2 MDGBs formål er å fremme MDGs politikk i Bergen og tilpasse denne lokale forhold.

Formål 2 MDGBs formål er å fremme MDGs politikk i Bergen og tilpasse denne lokale forhold. Vedtekter for Miljøpartiet De Grønne i Bergen Siste gang revidert på årsmøtet 27. januar 2016. Grunnlag 1 Miljøpartiet De Grønne i Bergen (heretter omtalt som MDGB) er en del av Miljøpartiet De Grønne

Detaljer

LM-SAK 1-16 Konstituering

LM-SAK 1-16 Konstituering LM-SAK 1-16 Konstituering LM-sak 1.1-16 Opprop Godkjenning av innkalling Valg av møteledere (legges fram på landsmøtet) Godkjenning av forretningsorden (vedlegg 1) Godkjenning av dagsorden (vedlegg 2)

Detaljer