Studenttingssak 18/08 Høring om Stjernø. Vedtak: Studenttinget NTNUs innspill til Stjernø-utvalgets innstilling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studenttingssak 18/08 Høring om Stjernø. Vedtak: Studenttinget NTNUs innspill til Stjernø-utvalgets innstilling"

Transkript

1 Studenttingssak 18/08 Høring om Stjernø Vedtak: s innspill til Stjernø-utvalgets innstilling Studenttinget anser de viktigste momentene i Stjernø-utvalgets innstilling for å være forslagene til strukturendringer og forslagene som angår finansieringssystemet. Disse vil derfor bli kommentert innledningsvis. Herunder vil også de direkte konsekvensene som utvalgets forslag vil ha for NTNU berøres. Deretter følger en kapittelvis redegjørelse for s mening om Stjernø-utvalgets innstilling. Generelle betraktninger støtter i all hovedsak Stjernø-utvalgets virkelighetsbeskrivelse av norsk høyere utdanning i dag. Likevel kan ikke Studenttinget se at forslaget om en storstilt sammenslåing av institusjoner vil løse utfordringene som sektoren står overfor. Kostnadene knyttet til utvalgets forslag vil bli svært høye, både dersom man går inn for fysiske sammenslåinger og dersom man går inn for en geografisk spredt flercampusmodell. Studenttinget frykter at disse kostnadene vil tappe sektoren for ressurser til institusjonenes primære oppgaver, nemlig utdanning, forskning og formidling. Videre ser Studenttinget at det vil bli svært vanskelig å styre store, geografisk spredte institusjoner. Studenttinget er skeptisk til hvorvidt det vil være mulig å gjennomføre utvalgets forslag uten også å innføre flere styringsorganer. Studenttinget anser det som mer hensiktsmessig å stimulere til økt samarbeid mellom institusjonene. Studenttinget anser det som essensielt å stimulere til økt faglig samarbeid mellom de ulike institusjonene. Dette vil, slik Studenttinget ser det, være mer hensiktsmessig enn fusjoner. NTNU har i dag et utstrakt samarbeid med flere ulike institusjoner, og i særdeleshet med Høyskolen i Sør-Trøndelag. Det ligger muligheter for samarbeid mellom HiST og NTNU både innenfor teknologi, helsefag og lærerutdanningen. Dette samarbeidet kan med fordel styrkes. Det vil også være gode samarbeidsmuligheter mellom NTNU og UMB, samt mellom NTNU og enkelte av miljøene ved UiO og UiB. For de økonomiske fagene vil det også være gunstig med et samarbeid med NHH. Videre er det gode muligheter for samarbeid med enkelte høyskoler, særlig innenfor teknologiområdet. For å oppnå økt samarbeid er det viktig at det også gis økonomiske insentiver til samarbeid og arbeidsdeling. Studenttinget støtter derfor utvalgets anmodninger i forbindelse med en revidering av finansieringsmodellen. Det er også viktig at det gis økte insentiver for god undervisningskvalitet, og at undervisning sidestilles med forskning i finansieringsmodellen. Studenttinget stiller seg bak utvalgets forslag på dette punktet. Studenttinget mener at NTNU aktivt bør søke samarbeid med andre institusjoner, både nasjonale og internasjonale, der det er faglige grunner for det. Studenttinget mener likevel at det for NTNU sin del er mest å hente i et mer strategisk samarbeid internt ved institusjonen og i en samlokalisering mellom de ulike fagmiljøene ved NTNU. Studenttinget anser at dette vil være et viktig skritt på veien til å nå strategien om å bli internasjonalt fremragende. Studenttinget mener derfor at dette bør være førsteprioritet for NTNU i tiden fremover. Studenttinget ønsker derfor ingen ny struktur som den utvalget skisserer for NTNU sin del. mener det er uheldig at studentvelferdsaspektet ikke er tatt med i utvalgets innstilling. Studentvelferd er en viktig del av studentenes helhetlige læringsmiljø, og således en viktig del av norsk høyere utdanning. Konsekvensene for studentvelferden, og studentsamskipnadene spesielt, som følger av en eventuell gjennomføring av utvalgets forslag, bør utredes som en del av den videre prosessen. Dette gjelder økonomiske, så vel som andre konsekvenser. Kapittel 5: Utviklingstrekk og utfordringer i norsk høyere utdanning Slutter seg i all hovedsak til situasjonsbeskrivelsen utvalget fremlegger og de utfordringene som utvalget skisserer. Er kritiske til og svært bekymret over akademiseringen av høyskolene og svekkelsen av praksiskomponenten i høyskoleutdanningene. Mener at et todelt utdanningssystem vil være det beste for Norge på sikt og at man i større grad skal vurdere muligheten for å kunne trekke tilbake universitetstitler. Ønsker ikke at det skal opprettes flere universiteter i Norge på det nåværende tidspunkt.

2 Kapittel 6: Institusjonsstruktur Ser at sammenslåinger kan være et godt tiltak for å sikre robuste fagmiljøer og stordriftsfordeler, men understreker at eventuelle sammenslåinger må skje basert på faglige hensyn. Mener at vi trenger en økt arbeidsdeling innen høyere utdanning i Norge. Mener at sammenslåinger til store institusjoner ikke automatisk løser problemene sektoren står overfor, og at slike fusjoner vil føre med seg store utfordringer og kostnader. Er særlig skeptisk til hvordan store institusjoner med stor geografisk spredning og med mange ulike typer utdanning skal styres. Mener at frivillig samarbeid basert på faglige vurderinger vil være mer hensiktsmessig, og at det derfor er behov for økte insentiver for samarbeid mellom institusjonene. Mener at et tettere samarbeid mellom institusjonene er essensielt, uavhengig av en eventuell sammenslåingsprosess. Dette gjelder samarbeid med nasjonale, så vel som internasjonale institusjoner. Mener at en samlokalisering og sammenslåing av enkelte fagmiljøer kan skje uten at de enkelte institusjonene slås sammen i sin helhet. Mener at universitetene, de vitenskapelige høyskolene og kunsthøyskolene fremdeles skal ha hovedansvaret for å utdanne kandidater på et teoretisk og analytisk plan, mens høyskolene skal ha et spesielt ansvar for praktisk orienterte yrkesutdanninger. Mener at Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen og NTNU skal ha et særlig ansvar for grunnforskning, men at andre institusjoner kan ha et ansvar der de har et komparativt fortrinn. Kapittel 7: Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren Har en positiv innstilling til enhetlig ledelse, og støtter derfor utvalgets forslag om å lovfeste denne styringsformen. Ønsker å styrke den politiske styringen og at det skal skje en ansvarliggjøring av de vedtak som fattes ved institusjonene. Ønsker å lovfeste ansatt ledelse på alle nivåer. Støtter forslaget om bruk av nominasjonskomité eller søkekomité Er totalt uenig i at rektor, som daglig leder, skal være medlem av styret Støtter forslaget om lovfesting av ekstern styreleder Mener at statlige universiteter og høyskoler skal ledes av et styre på minst 5 og maks 11 medlemmer. Styret skal bestå av eksterne representanter, samt representanter valgt av og blant institusjonens ansatte og studenter. Ingen av disse tre gruppene skal alene ha flertall i styret. Styret fastsetter selv nærmere regler om sammensetning og størrelse. Mener at institusjonene skal ha innflytelse over hvem de ønsker i styret og at både offentlig og privat sektor skal være representert Er redd for at en omfattende sammenslåingsprosess vil tvinge frem opprettelsen av flere styringsnivåer og organ ved institusjonene, som ikke vil samarbeide godt nok med hverandre. Kapittel 8: Kriterier for akkreditering som universitet Er enig i at dagens kriterier for å akkrediteres som universitet fører til unødvendig akademisk drift ved høyskolene, og at kravene bør endres og skjerpes. Mener at kriteriene for å kunne bli akkreditert som universitet må gjenspeile det man forventer at et universitet skal produsere, både av uteksaminerte kandidater og av forskning. Mener at stabilitet bør telle mer i akkrediteringsprosessen enn hva tilfellet er med dagens system, og at dette er viktigere enn antall master- og doktorgradsutdanninger. Endret status bør først kunne gis etter uteksaminering av andre generasjons doktorander. Ønsker at NOKUT, i tillegg til å vurdere kvantitative kriterier, i større grad skal kunne utøve faglig skjønn i akkrediteringsprosessen. Mener at en stor nok studentmasse, i tråd med utvalgets innstilling, uansett skal gjelde som akkrediteringskriterium for universitetsstatus Kapittel 9: En styrket forskerutdanning

3 Mener at det er svært viktig å styrke forskerutdanningen og å motvirke fragmentering og for stor spredning av ressursene. Støtter utvalgets forslag om at forskerutdanning primært bør skje innenfor strukturerte opplegg med minstekrav til størrelse og robusthet. Støtter utvalgets forslag om opprettelse av flere forskerskoler og at nye ph.d.-programmer med utspring i små miljøer skal knyttes til tverrinstitusjonelle forskerskoler eller tilsvarende, gjennom forpliktende avtaler der en institusjon står som ansvarlig. Den ansvarlige institusjonen bør ha et særlig ansvar for dette forskningsområdet eller ha et meget sterkt forskningsmiljø på dette området. Støtter utvalget i at bevilgningene til forskerutdanning og forskerrekruttering bør økes. Kapittel 10: Finansieringssystemet for universiteter og høyskoler Støtter forslaget om at basiskomponenten bør blir mer gjennomsiktig Støtter en reduksjon i de resultatbaserte bevilgningene, men ønsker at basisbevilgningene opprettholdes på minst samme nivå som i dag Støtter forslaget om innføring av en strategisk undervisningskomponent i tillegg til dagens forskningskomponent Mener at de strategiske komponentene bør baseres på dialog mellom institusjon og departement, og at de i all hovedsak bør brukes for å realisere utdanning og forskning av høy kvalitet på områder som er viktige for samfunnet. Er redd for at dersom for mange andre formål søkes løst gjennom strategiske bevilgninger, så vil dette undergrave disse virkemidlene Ser behovet for mer langsiktighet i finansieringssystemet, og støtter derfor forslaget om langsiktige avtaler mellom institusjonene og KD. Støtter utvalget i at det bør vurderes å innføre et tydeligere skille i systemet mellom bevilgningene til utdanning og forskning (inkludert forskerutdanning). Kapittel 11: Små studiesteder Mener at dersom kvaliteten er høy nok, så kan det forsvares å opprettholde små, desentraliserte utdanningsinstitusjoner i Norge. Mener at en alternativ organisering og konsentrering av fagtilbudet bør vurderes ved enkelte av de små høyskolene. Kapittel 12: Dimensjonering, arbeidsdeling og ansvar for små og utsatte fag Mener dette området bør utredes nærmere, da utvalgets forslag ikke synes tilstrekkelige til å løse utfordringene knyttet til dimensjonering og ansvar for små fag. Er skeptisk til utvalgets forslag om at studentenes etterspørsel fortsatt skal være styrende for den samlede kapasiteten av studieplasser, og ønsker en større bevissthet fra institusjonene og departementet i forhold til hvilke utdanninger som skal tilbys. Mener at kapasiteten ved institusjonene skal være tilstrekkelig til at Norge kan ligge i verdenstoppen når det gjelder andelen av befolkningen som tar høyere utdanning, og ser det derfor som naturlig at de større institusjonene i hovedsak tar ansvar for små og utsatte fag. Mener at departementet bør gripe inn og tilføre nye studieplasser til områder som er sentrale for samfunnet, for eksempel innenfor realfag og teknologi. Støtter forslaget om en prosess for å oppnå klarere fordeling av ansvaret for små og utsatte fag. Som en følge av dette må det opprettes økonomiske insentiver for denne type samarbeid og arbeidsdeling, samt at de økonomiske konsekvensene som et nasjonalt ansvar for små fag innebærer må innlemmes i departementets tildelinger til institusjonene. Kapittel 13: Universitet på internasjonalt nivå? Støtter utvalgets forslag om at det ikke skal opprettes én eliteinstitusjon i Norge, men heller satses på de fremragende miljøene ved ulike institusjoner

4 Støtter forslaget om videreføringen av ordningen med sentre for fremragende forskning, og mener at alle ansatte ved sentrene skal bidra i institusjonens undervisnings- og veiledningsvirksomhet. Støtter forslaget om å styrke satsningen på forskningsmiljøer på områder der Norge bør ligge langt fremme, spesielt innenfor teknologi og realfag. Støtter utvalget i at man bør søke å støtte opp under de nest beste forskningsmiljøene på en bedre måte enn hva tilfellet er i dag. Kapittel 14: Styrking av profesjonsutdanningene i høyskolene Deler utvalgets bekymring for kvaliteten i profesjonsutdanningene og støtter utvalgets forslag til tiltak. Mener det særlig er grunn til å styrke praksisdelen av profesjonsutdanningene og at dette også gjelder profesjonsutdanningene ved universitetene. Støtter utvalgets medlem Marianne Harg i at kravene til førstekompetanse ved høyskolene bør vurderes, jfr. Hargs særuttalelse i kapittel 23. Mener at opprettelse av masterutdanninger på høyskolenivå skal akkrediteres av NOKUT for å sikre kvaliteten i disse og demme opp for akademiseringen av profesjonsutdanningene. Kapittel 15: Sentre for fremragende undervisning Mener at det er et stort behov for økte insentiver for undervisningskvalitet. Ser på utvalgets forslag om sentre for fremragende undervisning som en interessant løsning som bør utredes nærmere. Mener at slike sentre bør fremheve gode forskningsbaserte og praksisbaserte utdanninger, slik at man fremhever forskjellen ved utdanningene. Kapittel 16: Universitetenes og høyskolenes regionale betydning Anser det som en del av universitetenes og høyskolenes samfunnsansvar å ha god kontakt og samhandling med lokalt og regionalt nærings- og samfunnsliv, og at dette er særlig viktig for å styrke innovasjon og nyskaping. Mener at det er svært viktig at studentene kommer i kontakt med lokalt og regionalt arbeidsliv i løpet av studiene, gjerne gjennom praksisopphold og oppgaveskriving. Støtter forslaget om å utvikle ordningen med nærings-ph.d. Støtter forslaget om at samarbeidet mellom institusjonene og samfunns- og arbeidsliv bør bli mer systematisk, og at indikatorer og målsetninger for dette bør innarbeides i institusjonenes kvalitetssikringssystemer. Kapittel 17: Internasjonalisering i høyere utdanning Støtter forslaget om å styrke bevilgningene til internasjonalisering for å imøtekomme kravene om økt internasjonalisering som institusjonene blir stilt overfor. Mener at institusjonene i større grad skal utvikle avtaler med utenlandske institusjoner som omfatter både studentmobilitet og forskningssamarbeid. Mener at det må legges bedre til rette for at studenter kan ta hele eller deler av graden sin i utlandet, både gjennom studiefinansiering, studieveiledning og gjennom gode rutiner for godkjenning av utdanning fra utlandet. Kapittel 18: Etniske minoriteters deltakelse i høyere utdanning Anerkjenner utvalgets redegjørelser og konklusjoner angående etniske minoriteters tilgang til høyere utdanning.

5 Stiller seg tvilende til at kvoteringstiltak og andre særordninger vil bidra til å sikre en bedre inkludering av etniske minoriteter ved institusjonene, og tror heller at holdningsskapende og oppfølgende tiltak er mer egnet for å sikre en bedre deltakelse i høyere utdanning. Vil særlig understreke behovet for at innvandrere med høyere utdanning kan få supplert sin utdanning i Norge for å få godkjent denne som likeverdig med den tilsvarende norske utdanningen. Mener at inkludering av etniske minoriteter bør inngå i det generelle likestillingsarbeidet ved institusjonene. Kapittel 19: Situasjonen for funksjonshemmede i høyere utdanning Støtter utvalgets forslag til tiltak. Vil særlig understreke viktigheten av at studenter på attføring får samme rettigheter til studiefinansiering som andre studenter og av at ansvarsdelingen mellom Lånekassen og NAV avklares. Mener at inkludering av og tilrettelegging for funksjonsnedsatte skal inngå i det generelle likestillingsarbeidet ved institusjonene. Mener at universell utforming av for eksempel undervisning og bygningsmasse skal være et krav for å bli akkreditert som en høyere utdanningsinstitusjon. Kapittel 20: Likestilling Støtter utvalgets ønske om kjønnsbalanse i akademia, både blant studenter og vitenskapelig ansatte. Støtter utvalgets anmodning til Kunnskapsdepartementet om å fremskaffe kunnskap om årsakene til frafall blant doktorgradsutdanning og stimulere til økt gjennomføring både blant kvinner og menn. Støtter utvalget i at likestilling er et lederansvar Støtter utvalgets forslag om forlenget stipendtid for kvinner som føder barn i stipendperioden, mentorog veiledningsordninger, vikarstipend og sentrale likestillingspotter Ønsker ikke at kallelser skal benyttes som et likestillingsverktøy ved institusjonene. Understreker at likestillingsarbeid ikke bare inkluderer kjønnsbalanse, men også inkludering av etniske minoriteter og tilrettelegging for studenter og ansatte med funksjonsnedsettelser. Kapittel 21: En mer kunnskapsbasert utdannings- og forskningspolitikk Støtter utvalgets påstand om at det er behov for mer kunnskap om og forskning på høyere utdanning, og støtter utvalgets forslag til tiltak. Understreker at det må tilføres sektoren tilstrekkelig med friske midler til dette formålet. Ser behovet for flere uavhengige og geografisk spredte forskningsmiljøer på dette feltet. Kapittel 22: Økonomiske og administrative konsekvenser Støtter utvalget i at dersom det skal gjennomføres store strukturelle endringer innenfor norsk høyere utdanning, så må disse endringene følges opp med tilstrekkelige omstillingsmidler. Frykter at utvalgets kostnadsoverslag er altfor lavt, og at man har undervurdert de kostnadene en strukturendring vil medføre, herunder kostnader til administrasjon, bygningsmasse og eventuelle samlokaliseringer. Mener at kostnader knyttet til studentvelferd også må beregnes inn i de eventuelle strukturendringskostnadene og at dette er en utfordring som må utredes nærmere. Støtter forslaget om økte bevilgninger til forskerutdanningen for å dekke kostnader forbundet med forskerskolene. Disse bevilgningene må komme i tillegg til flere stipendiatstillinger. Støtter forslaget om bevilgninger til Sentre for fremragende undervisning eller lignende, samt til å styrke de forskningsmiljøene som nesten nådde opp i søknadsprosessen til SFF-ordningen. Mener at det er viktig å ha tilstrekkelig med midler til å drive forskning på samfunnsaktøren høyere utdanning, med tanke på å forstå hvordan sektoren som helhet reagerer og omstiller seg etter ulike politiske reformer og samfunnsendringer for øvrig.

6

jernø-utvalget) NITO Studentenes høringssvar

jernø-utvalget) NITO Studentenes høringssvar Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Oslo, 30. apr. 2008 Vår ref. #175011/ED Deres ref. 200800545-/KOE NOU 2008:3 Sett under ett (Stjernø jernø-utvalget) NITO Studentenes høringssvar Vi viser

Detaljer

Akademikernes høringssvar til NOU2008:3 Sett under ett Ny struktur i høyere utdanning

Akademikernes høringssvar til NOU2008:3 Sett under ett Ny struktur i høyere utdanning Akademikernes høringssvar til NOU2008:3 Sett under ett Ny struktur i høyere utdanning Stjernø-utvalgets innstilling har vært til behandling i Akademikernes medlemsforeninger og i tillegg til den samlede

Detaljer

Teknas høringssvar til Stjernø-utvalgets rapport, NOU 2008:3 Sett under ett

Teknas høringssvar til Stjernø-utvalgets rapport, NOU 2008:3 Sett under ett Kunnskapsdepartementet Vår ref: kav/hff 30. april 2008 Teknas høringssvar til Stjernø-utvalgets rapport, NOU 2008:3 Sett under ett Tekna takker for invitasjon til å komme med høringsinnspill til NOU 2008:3.

Detaljer

Profesjonsutdanningene mellom akademia og yrkesliv. Steinar Stjernø Nasjonal konferanse om lærerutdanning 29.01 2008

Profesjonsutdanningene mellom akademia og yrkesliv. Steinar Stjernø Nasjonal konferanse om lærerutdanning 29.01 2008 Profesjonsutdanningene mellom akademia og yrkesliv Steinar Stjernø Nasjonal konferanse om lærerutdanning 29.01 2008 Profesjonsutdanningene Første generasjon profesjonsutdanninger fullakademiserte: teologi,

Detaljer

Fra Sett under ett innenfor U&H sektoren til en helhetlig kunnskapspolitikk

Fra Sett under ett innenfor U&H sektoren til en helhetlig kunnskapspolitikk Kunnskapsdepartementet Statsråd Tora Aasland Pb 8119 Dep 0032 Oslo Oslo 30. april 2008 Pb 5490 Majorstua 0305 Oslo Tlf: 23 08 80 70 Faks: 23 08 80 71 Org. nr. 983489060 Høringsuttalelse fra Abelia til

Detaljer

NOU 2008:3 Sett under ett. Ny struktur i høyere utdanning. Høringsuttalelse fra Norges Forskningsråd

NOU 2008:3 Sett under ett. Ny struktur i høyere utdanning. Høringsuttalelse fra Norges Forskningsråd NOU 2008:3 Sett under ett. Ny struktur i høyere utdanning Høringsuttalelse fra Norges Forskningsråd 0. Samlet vurdering Forskningsrådet mener at Stjernø-utvalgets utredning er et viktig og konkret bidrag

Detaljer

Høringsuttalelse Høring - Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning

Høringsuttalelse Høring - Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning NSO ønsker en konkret og

Detaljer

Stjernøutvalgets NoU. Stig A. Slørdahl 26. februar 2008

Stjernøutvalgets NoU. Stig A. Slørdahl 26. februar 2008 1 Stjernøutvalgets NoU Stig A. Slørdahl 26. februar 2008 2 Dagens situasjon 4 breddeuniversiteter 1 univ sprunget ut fra en vitenskapelig høgskole 2 univ sprunget ut fra høgskoler 5 vitenskapelige høgskoler

Detaljer

Innstillingen fra Stjernø-utvalget NOU 2008:3 Sett under ett NITOs høringssvar

Innstillingen fra Stjernø-utvalget NOU 2008:3 Sett under ett NITOs høringssvar Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Oslo, 30. april 2008 Vår ref.#172591/5 Deres ref. 200800545-/KOE Innstillingen fra Stjernø-utvalget NOU 2008:3 Sett under ett NITOs høringssvar Innledning

Detaljer

Perspektiver for ph.d.-utdanningen i Norge

Perspektiver for ph.d.-utdanningen i Norge Perspektiver for ph.d.-utdanningen i Norge Direktør Terje Mørland, NOKUT Innlegg på nasjonalt seminar om administrasjon av forskerutdanning Oslo 12. mai 2009 Innhold 1. Doktorgradsstatistikk 2. Kvalitet

Detaljer

29 APR Od's S-S 2

29 APR Od's S-S 2 UNIVERSITETET UNIVERSITETSLEDELSEN FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP SAKSBEHANDLER PAUL STRAY DIREKTE TLF 64965070 E-POST paui.stray@umb.no BESØKSADRESSE HØGSKOLETUNET 3, CIRKUS Kunnskapsdepartementet j177cv1

Detaljer

Sett under ett - eller er det et fett? Katrine Elida Aaland FF Landsråd 11.02 2008

Sett under ett - eller er det et fett? Katrine Elida Aaland FF Landsråd 11.02 2008 Sett under ett - eller er det et fett? Katrine Elida Aaland FF Landsråd 11.02 2008 Bakgrunn Utvalgets bakgrunn og grunnlag for forslagene A) Kunnskapsbasen Manglende data og forskning på området Problemanalyse

Detaljer

Deres ref. Vår avd. Vår ref. Vår dato: /KOE Adm.direktør 2007/285-

Deres ref. Vår avd. Vår ref. Vår dato: /KOE Adm.direktør 2007/285- NORGES IDRETTSHØGSKOLE Kunnskapsdepartementet Universitets- og høgskoleavdelingen Postboks 8119 Dep. 0032 Oslo Deres ref. Vår avd. Vår ref. Vår dato: 200800545-/KOE Adm.direktør 2007/285-30. april 2008

Detaljer

INNSPILL TIL UTVALG FOR HØYERE UTDANNING - STJERNØ-UTVALGET

INNSPILL TIL UTVALG FOR HØYERE UTDANNING - STJERNØ-UTVALGET Utvalg for høyere utdanning ved utvalgets leder, professor Steinar Stjernø Høgskolen i Oslo Deres ref: Vår ref: Vår dato: 10.09.2007, sl INNSPILL TIL UTVALG FOR HØYERE UTDANNING - STJERNØ-UTVALGET Forskerforbundet

Detaljer

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: E: W: Høringsuttalelse Høring - Innspill til stortingsmelding om humaniora

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: E: W:  Høringsuttalelse Høring - Innspill til stortingsmelding om humaniora Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - Innspill til stortingsmelding om humaniora Dato: 20.05.2016 2016001177 Høringsuttalelse Innspill

Detaljer

6. Strukturendringer. 6.1 Stjernø-utvalget

6. Strukturendringer. 6.1 Stjernø-utvalget politisk miljø og næringslivet i Rogaland virket som pådrivere og gitt store pengesummer til universitetsutviklingen. 10,11 6. Strukturendringer 6.1 Stjernø-utvalget Mot slutten av 1980-tallet hadde Norge

Detaljer

Forskningssamarbeid med høyskolene sett fra UiB

Forskningssamarbeid med høyskolene sett fra UiB Forskningssamarbeid med høyskolene sett fra UiB Sigmund Grønmo Seminar om forskning ved de statlige høyskolene Oslo 21. juni 2007 Universitetenes egenart Hovedansvar for grunnforskning Forskerutdanning

Detaljer

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll St. meld. Nr 18 Konsentrasjon for kvalitet, Strukturreform i universitetets- og høyskolesektoren 20.

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll St. meld. Nr 18 Konsentrasjon for kvalitet, Strukturreform i universitetets- og høyskolesektoren 20. Fylkesrådsleder Tomas Norvoll St. meld. Nr 18 Konsentrasjon for kvalitet, Strukturreform i universitetets- og høyskolesektoren 20.april 2015, Bodø Strukturreform i universitetets- og høyskolesektoren Fylkesordfører;

Detaljer

Kommentarer til noen kapitler: Verdier

Kommentarer til noen kapitler: Verdier STi-sak 13/11 NTNUs strategi - høringssvar Vedtak: Høringssvar til Rektor NTNU strategi Studenttinget NTNU setter stor pris på å ha fått lov til å påvirke NTNUs strategiprosess. Strategien skal legge føringene

Detaljer

Høringssvar Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler

Høringssvar Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler Om : er en interesseorganisasjon for lærer- og pedagogstudenter, med ca. 15 000 medlemmer. Vi setter fokus på kvaliteten i våre utdanninger og tar ansvar for fremtidens utdanningssystem. Mer informasjon

Detaljer

Strukturreformen i høyere utdanning. HiN Ts posisjon 2020. Steinar Nebb, rektor Høgskolen i Nord - Trøndelag

Strukturreformen i høyere utdanning. HiN Ts posisjon 2020. Steinar Nebb, rektor Høgskolen i Nord - Trøndelag Strukturreformen i høyere utdanning. HiN Ts posisjon 2020 Steinar Nebb, rektor Høgskolen i Nord - Trøndelag Universitets - og høyskolesektoren i Norge 8 universiteter 8 vitenskapelige høgskoler 2 kunsthøgskoler

Detaljer

KDs rolle i SAK-prosesser. Sverre Rustad Workshop UHR

KDs rolle i SAK-prosesser. Sverre Rustad Workshop UHR KDs rolle i SAK-prosesser Sverre Rustad Workshop UHR 02.03.11 Motiver for endring Verden forandrer seg hele tiden status quo er ikke noe alternativ NIFU om HiO/HiAk august 2010: institusjonene ville uansett

Detaljer

Aft :?00$ ilt. Høringsuttalelse til Stjernøutvalgets utredning NOU 2008:3 fra Haraldsplass diakonale høgskole og Betanien diakonale høgskole

Aft :?00$ ilt. Høringsuttalelse til Stjernøutvalgets utredning NOU 2008:3 fra Haraldsplass diakonale høgskole og Betanien diakonale høgskole \ Haraldsplass YDIAKONALE HØGSKOLE Bergen Diakonissehjem Kunnskapsdepartement Statsråd Tora Aasland Pb 8119 Dep 0032 Oslo KD Gp,l. Aft :?00$ ilt I tjeneste for mennesker Vår ref.: Deres ref.: Bergen, den

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE. Høringsuttalelse fra Norsk Studentunion HØRINGSSVAR TIL FORSLAG OM ETABLERING AV SENTRE. Norsk Studentunion

HØRINGSUTTALELSE. Høringsuttalelse fra Norsk Studentunion HØRINGSSVAR TIL FORSLAG OM ETABLERING AV SENTRE. Norsk Studentunion -STIFTET 1936 - HØRINGSUTTALELSE Norsk Studentunion Storgata 19, 0184 Oslo TLF: 22044950 Fax: 22244247 E-mail: @nsu@nsu.no WEB: WWW.NSU.NO HØRINGSSVAR TIL FORSLAG OM ETABLERING AV SENTRE FOR FREMRAGENDE

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

Strukturreform i universitets- og høgskolesektoren 2014- KHiB informasjonsmøte 28.04.2015

Strukturreform i universitets- og høgskolesektoren 2014- KHiB informasjonsmøte 28.04.2015 Strukturreform i universitets- og høgskolesektoren 2014- KHiB informasjonsmøte 28.04.2015 Vinter/vår 2014: Regjeringen varslet kommende stortingsmelding om strukturreform i universitets- og høgskolesektoren.

Detaljer

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Tilbakemelding på profil og ambisjoner, resultater, strategiske prioriteringer og utfordringer Sektormål 1 Høy kvalitet i utdanning

Detaljer

Teknas politikkdokument om høyere utdanning og forskning

Teknas politikkdokument om høyere utdanning og forskning Teknas politikkdokument om høyere utdanning og forskning Vedtatt av Teknas hovedstyre 08.08.2014 _ Teknas politikkdokument om høyere utdanning og forskning Tekna mener: Universiteter og høyskoler må ha

Detaljer

Høringsuttalelse fra Siviløkonomene

Høringsuttalelse fra Siviløkonomene Høringsuttalelse fra Siviløkonomene NOU 2008:3 Sett under ett Ny struktur i høyere utdanning 1 Sammendrag All norsk høyere utdanning må ha fokus på å kvalifisere for et internasjonalt arbeidsmarked generelt,

Detaljer

Mal for årsplan ved HiST

Mal for årsplan ved HiST Mal for årsplan ved HiST 1. Årsplan/årsbudsjett: (årstall) For: (avdeling) 2. Sammendrag: Sammendraget skal gi en profilert kortversjon av målsettinger og de viktigste tiltakene innenfor strategiområdene:

Detaljer

Forskningsmeldingen 2013

Forskningsmeldingen 2013 Rektor Ole Petter Ottersen Forskningsmeldingen 2013 Hva betyr den for forskningsadministrasjonen? Målbildet Democratization of knowledge and access Contestability of markets and funding Digital technologies

Detaljer

Samarbeid om doktorgradsutdanning. Hege Torp, Norges forskningsråd

Samarbeid om doktorgradsutdanning. Hege Torp, Norges forskningsråd Samarbeid om doktorgradsutdanning Hege Torp, Norges forskningsråd FM 2009 «Klima for forskning»: Kvalitet i doktorgradsutdanningen Nye utfordringer: Flere gradsgivende institusjoner, flere phd-programmer

Detaljer

Politisk dokument om struktur i høyere utdanning

Politisk dokument om struktur i høyere utdanning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Politisk dokument om struktur i høyere utdanning Høyere utdanning Det skal være høy kvalitet

Detaljer

Om å bygge «glassganger»

Om å bygge «glassganger» Om å bygge «glassganger» Hans-Kristian Hernes, Møte strategisk utvalg UiT 25. mars 2014 Utfordringen Ny femårig lærerutdanning for grunnskolen Forsøk Eneste integrerte med mastergrad God praksis for ny

Detaljer

Kommentarer til NOU nr.3: Sett under ett UHRs forskningsutvalg

Kommentarer til NOU nr.3: Sett under ett UHRs forskningsutvalg Kommentarer til NOU nr.3: 20007-2008 Sett under ett UHRs forskningsutvalg 1. Innledning Utredningen representerer en nyttig gjennomgang av strukturen i høyere udanning og et godt utgangspunkt for en diskusjon

Detaljer

Universitets- og høgskolenettet på Vestlandet (UH-nett Vest)

Universitets- og høgskolenettet på Vestlandet (UH-nett Vest) Universitets- og høgskolenettet på Vestlandet (UH-nett Vest) Rektor Sigmund Grønmo UHRs representantskapsmøte Harstad 28. mai 2008 Universitets- og høgskolenettet på Vestlandet (UH-nett Vest) UH-nett Vest

Detaljer

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: E: W: Høringsuttalelse Høring - Rapport Kunnskapssektoren sett utenfra

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: E: W:  Høringsuttalelse Høring - Rapport Kunnskapssektoren sett utenfra Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - Rapport Kunnskapssektoren sett utenfra Dato: 07.04.2016 2016000896 Høringsuttalelse Høringssvar

Detaljer

Innspill til strategiarbeid. Presentasjon for UiB M. Harg 16. mars 2010

Innspill til strategiarbeid. Presentasjon for UiB M. Harg 16. mars 2010 Innspill til strategiarbeid Presentasjon for UiB M. Harg 16. mars 2010 Dannelse av handlingsrom Muligheter for å realisere egne oppgaver og mål Utdanning, forskning, formidling, innovasjon Bred dannelsesfunksjon

Detaljer

Stjernø-utvalget. Høringsuttalelse fra Høgskolen i Bergen

Stjernø-utvalget. Høringsuttalelse fra Høgskolen i Bergen HØGSKOLEN I BERGEN Saksbehandler: Guro Barkve gba@hib.no 55587509 Vår dato: 28.04.2008 Deres dato: 28.01.2008 Vår ref. 2008/495-0/008 Deres ref.: 200800545-/KOE Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep

Detaljer

Kunnskapsdepartementet. Høringssvar - forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

Kunnskapsdepartementet. Høringssvar - forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling Kunnskapsdepartementet Deres ref.: 15/5197- Vår ref.: SMR 2. februar 2016 Høringssvar - forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling Det vises til høring om endringer i forskrift om kvalitetssikring

Detaljer

Høring Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler

Høring Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Oslo, 09.02.2015 Vår ref. Deres ref. 55941/HS04 15/162 Høring Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler Arbeidsgiverforeningen Spekter ønsker

Detaljer

11 Høyere utdanning i fremtiden

11 Høyere utdanning i fremtiden 11 Høyere utdanning i fremtiden Sak: LM 11/17 Møtedato: 27.-30. april Saksansvarlig: Bjørn Roberg Sted: Sundvolden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Landsmøte 2008 vedtok et politisk dokument som heter «Høyere utdanning

Detaljer

UiBs rolle og regionale betydning sett i lys av UH-nett Vest

UiBs rolle og regionale betydning sett i lys av UH-nett Vest UiBs rolle og regionale betydning sett i lys av UH-nett Vest Rektor Sigmund Grønmo Regional næringsutvikling korleis gjer vi det i Hordaland i 2008 Bergen 27. mars 2008 Universitets- og høgskolenettet

Detaljer

NOU 2008:3 Sett under ett Ny struktur i høyere utdanning

NOU 2008:3 Sett under ett Ny struktur i høyere utdanning Til Kunnskapsdepartementet Pb 8119 Dep 0032 Oslo Høringsuttalelse til Stjernøutvalget: NOU 2008:3 Sett under ett Ny struktur i høyere utdanning Voksenopplæringsforbundet (VOFO) takker for muligheten til

Detaljer

Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge - Nye digitale læringsformer i høyere utdanning

Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge - Nye digitale læringsformer i høyere utdanning Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Ledelsesstab Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Vår ref. 14/03543-4 Deres ref. 14/3274 1 Dato 03.10.2014 Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge

Detaljer

Kunnskap for en bedre verden 1

Kunnskap for en bedre verden 1 Kunnskap for en bedre verden 1 Noen sentrale spørsmål fra regjeringen: Bør institusjoner med få søkere og lave studenttall legge ned tilbud som er dekket av andre i regionen? Hvor og hvordan finner og

Detaljer

Høring - Innstillingen fra Stjernø-utvalget NOU 2008: 3 Sett under ett

Høring - Innstillingen fra Stjernø-utvalget NOU 2008: 3 Sett under ett Vår dato Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler 21.4.2008 07/01685-21 Tove Hauge Avdeling Deres referanse Arkivkode Direkte telefon Avdeling for 200800545-/KOE 362.9 24142227 utdanningspolitikk Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Akademikernes policydokument om høyere utdanning Vedtatt i styremøte den 16.10.2007. Gyldig til 31.12.2010

Akademikernes policydokument om høyere utdanning Vedtatt i styremøte den 16.10.2007. Gyldig til 31.12.2010 Akademikernes policydokument om høyere utdanning Vedtatt i styremøte den 16.10.2007. Gyldig til 31.12.2010 I. Hovedpunkter Kvalitet og mangfold i høyere utdanning må være en politisk prioritet, uavhengig

Detaljer

NOU 2008: 3 Sett under ett Ny struktur for høyere utdanning Oppsummering av utvalgets forslag

NOU 2008: 3 Sett under ett Ny struktur for høyere utdanning Oppsummering av utvalgets forslag NOU 2008: 3 Sett under ett Ny struktur for høyere utdanning Oppsummering av utvalgets forslag Regjeringen oppnevnte 24. mai 2006 et utvalg som fikk i oppgave å utrede den videre utviklingen innenfor høyere

Detaljer

Meld. St. 18 (2014-2015) - HØRINGSSVAR

Meld. St. 18 (2014-2015) - HØRINGSSVAR KUF-komiteen Stortinget Vår sak nr: Arkivnr.: 011 Deres ref: Dato: 23/4-2015 Meld. St. 18 (2014-2015) - HØRINGSSVAR Norsk Tjenestemannslag (NTL) har følgende høringssvar til Konsentrasjon for kvalitet

Detaljer

Innlegg på UHRs representantskapsmøte 13. mai

Innlegg på UHRs representantskapsmøte 13. mai Innlegg på UHRs representantskapsmøte 13. mai Ambisjoner og insentiver for kvalitet Statssekretær Bjørn Haugstad Vi sprer ressursene til forskning og høyere utdanning for tynt. Vi har for mange små og

Detaljer

HiOAs høringssvar til forslag til endring i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning

HiOAs høringssvar til forslag til endring i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Dato: 28.01.2016 Vår ref.: 15/08774 Saksbehandler: Ina Tandberg Deres ref.: HiOAs høringssvar til forslag til endring i forskrift om kvalitetssikring

Detaljer

NPHs politiske plattform 2010-2012

NPHs politiske plattform 2010-2012 NPHs politiske plattform 2010-2012 1. Formål og medlemskap Nettverk for private høyskoler (NPH) ble stiftet den 13. mars 2000 med sikte på å: 1. arbeide for å utvikle rammebetingelsene for private høyskoler

Detaljer

Fakultet for kunstfag

Fakultet for kunstfag Fakultet for kunstfag 2015-2019 Fakultetets overordnede visjon Visjon og profil Fakultet for kunstfag skal levere betydelige bidrag til utviklingen av kunstfagene innen undervisning, forskning og kunstnerisk

Detaljer

Budsjettforslag 2015. Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design.

Budsjettforslag 2015. Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design. Budsjettforslag 2015 Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 2 2. Nytt bygg og brukerutstyr... 2

Detaljer

Tidspunkt for samorganiseringen mellom NVH og UMB. Dokumenter: a) Saksframlegg. Forslag til vedtak:

Tidspunkt for samorganiseringen mellom NVH og UMB. Dokumenter: a) Saksframlegg. Forslag til vedtak: US-SAK NR: 24 /2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: UNIVERSITETSDIREKTØREN ARKIVSAK NR: 2010/30-12 Tidspunkt for samorganiseringen mellom NVH og

Detaljer

Statlige universiteter og høyskoler

Statlige universiteter og høyskoler Styrets ansvar Ekspedisjonssjef Toril Johansson Styreseminar 2016 for universitets- og høyskolesektoren 13. januar 2016 - UiO Statlige universiteter og høyskoler Forvaltningsorganer med særskilte fullmakter,

Detaljer

Kvalitet blir viktigere enn kvantitet når norskhøyere utdanning ses under ett

Kvalitet blir viktigere enn kvantitet når norskhøyere utdanning ses under ett Nettverk forprivate Høyskoler i il ]r% NLJ 7 APRa2008 Jw&3Øq - e23 Kunnskapsdepartement Statsråd Tora Aasland Pb 8119 Dep 0032 Oslo Oslo 12. april 2008 Kvalitet blir viktigere enn kvantitet når norskhøyere

Detaljer

Notat Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning

Notat Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Notat Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning I forbindelse med innspillsmøte med Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Søknad om finansiell støtte til universitetssatsingen i Telemark

Søknad om finansiell støtte til universitetssatsingen i Telemark Utkast pr. 4.6.2010 Porsgrunn kommune Pb. 128, 3901 Porsgrunn Søknad om finansiell støtte til universitetssatsingen i Telemark Det vises til omfattende dialog med Porsgrunn kommune i forbindelse med Høgskolen

Detaljer

Rett kompetanse og rett kvalitet hva er utdanningssystemets insentiver til å tilby ulike studieløp på tilbudssiden?

Rett kompetanse og rett kvalitet hva er utdanningssystemets insentiver til å tilby ulike studieløp på tilbudssiden? Rett kompetanse og rett kvalitet hva er utdanningssystemets insentiver til å tilby ulike studieløp på tilbudssiden? Torbjørn Hægeland Innledning for Produktivitetskommisjonen 24. april 2014 Styringsvirkemidlene

Detaljer

HiOA - søknad om akkreditering som universitet i Trine B. Haugen Fakultetsrådet HF

HiOA - søknad om akkreditering som universitet i Trine B. Haugen Fakultetsrådet HF HiOA - søknad om akkreditering som universitet i 2016 HiOA Tredje største utdanningsinstitusjon 17 500 studenter og 1 900 ansatte > 50 bachelorstudier > 30 masterstudier Seks doktorgradsprogrammer Førstelektorprogram

Detaljer

Høring: NOU 2008:3 Sett under ett ny struktur i høyere utdanning

Høring: NOU 2008:3 Sett under ett ny struktur i høyere utdanning Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 Oslo. Deres ref: 200800545 Høring: NOU 2008:3 Sett under ett ny struktur i høyere utdanning Naturviterne viser til høringsbrev datert 28.01.2008 og vil avgi

Detaljer

NOU 2008:3 Sett under ett. Ny struktur i høyere utdanning

NOU 2008:3 Sett under ett. Ny struktur i høyere utdanning NOU 2008:3 Sett under ett. Ny struktur i høyere utdanning I januar i år la Stjernø-utvalget fram sin utredning om høyere utdanning i Norge. Utredningen inneholder en beskrivelse og analyse av dagens tilstand,

Detaljer

Høringsuttalelse Meld.St.7 Langtidsplan for forskning og høyere utdanning

Høringsuttalelse Meld.St.7 Langtidsplan for forskning og høyere utdanning Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Meld.St.7 Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015-2024 Tydeligere kobling mellom

Detaljer

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelse Endringsforslag 1-3.NOKUTs tilsynsvirksomhet Innenfor de rammer som er fastsatt i lov og forskrift, skal NOKUT

Detaljer

Studentenes universitetsvisjon

Studentenes universitetsvisjon Studentenes universitetsvisjon Bakgrunn Universitetsstatus var allerede et overordnet mål for Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Akershus under fusjonsprosessen i 2011. Her var det et operativt mål om å bli

Detaljer

NSO Innlegg av Terje Mørland, NOKUT

NSO Innlegg av Terje Mørland, NOKUT NSO 19.02.2011 Innlegg av Terje Mørland, NOKUT 1. Basisinfo om NOKUT 2. NOKUTs tilsyn og annet arbeid med norske institusjoner 3. Kvalitet i høyere utdanning: Hva sjekker NOKUT? 4. Institusjonslandskapet:

Detaljer

Strategi og eksempler ved UiO

Strategi og eksempler ved UiO Kobling mellom forskning og høyere utdanning i internasjonaliseringsarbeidet Strategi og eksempler ved UiO Bjørn Haugstad, Forskningsdirektør UiO skal styrke sin internasjonale posisjon som et ledende

Detaljer

Høgskolen i Akershus - Høringsuttalelse om Innstilling fra Stjernø-utvalget NOU 2008:3 Sett under ett

Høgskolen i Akershus - Høringsuttalelse om Innstilling fra Stjernø-utvalget NOU 2008:3 Sett under ett Høgskolen i Akershus Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Vår ref.: 08/138 Deres ref.: 200800545-/KOE Dato: 28.04.2008 Postboks 423 2001 Lillestrøm Telefon: 64 84 90 00 Telefaks: 64 84 90

Detaljer

NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet

NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet Vedtatt av rektor 20.12.2016 1 Innhold NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet... 3 Visjon... 3 3 hovedmål... 3 Hovedmål 1 NTNU skal bidra til samfunnsutvikling,

Detaljer

NOU 2008:3 Sett under ett. Ny struktur i høyere utdanning

NOU 2008:3 Sett under ett. Ny struktur i høyere utdanning NOU 2008:3 Sett under ett. Ny struktur i høyere utdanning I januar i år la Stjernø-utvalget fram sin utredning om høyere utdanning i Norge. Utredningen inneholder en beskrivelse og analyse av dagens tilstand,

Detaljer

Struktur og ambisjoner - Regjeringens kunnskapspolitikk

Struktur og ambisjoner - Regjeringens kunnskapspolitikk Struktur og ambisjoner - Regjeringens kunnskapspolitikk Bjørn Haugstad Akademikernes topplederkonferanse 22. Januar 2015 Syv punkter for høyere kvalitet i forskning og høyere utdanning 1. Gjennomgang av

Detaljer

Forskningsressurser i en finanskrisetid Forskningspolitisk seminar Jan I. Haaland, rektor NHH og styreleder UHR

Forskningsressurser i en finanskrisetid Forskningspolitisk seminar Jan I. Haaland, rektor NHH og styreleder UHR Forskningsressurser i en finanskrisetid Forskningspolitisk seminar 3.11.09 Jan I. Haaland, rektor NHH og styreleder UHR Avgrensning og avklaring Jeg vil Snakke om forskning og høyere utdanning fordi begge

Detaljer

En del av et framtidig Universitet i Nord-Norge? Tromsbenken, den 11. januar 2010

En del av et framtidig Universitet i Nord-Norge? Tromsbenken, den 11. januar 2010 Høgskolen i Harstad En del av et framtidig Universitet i Nord-Norge? Norge? Tromsbenken, den 11. januar 2010 Fakta om Høgskolen H i Harstad Etablert i 1983 Helse- og sosialfag og Økonomi- og samfunnsfag

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Høringsuttalelse til Stjernøutvalgets rapport NOU 2008:3 Arkivsaksnr.: 08/ Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Trondheim kommune. Høringsuttalelse til Stjernøutvalgets rapport NOU 2008:3 Arkivsaksnr.: 08/ Forslag til vedtak: Saksframlegg Høringsuttalelse til Stjernøutvalgets rapport NOU 2008:3 Arkivsaksnr.: 08/16501 Forslag til vedtak: Formannskapet i Trondheim kommune har behandlet Kunnskapsdepartementets høringsnotat (vedlegg

Detaljer

Ny målstruktur for UMB. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: Brev datert fra KD. Forslag til vedtak: Tas til etterretning. Ås,

Ny målstruktur for UMB. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: Brev datert fra KD. Forslag til vedtak: Tas til etterretning. Ås, US-SAK NR: 128/2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: PAUL STRAY ARKIVSAK NR: 2011/1958 Ny målstruktur for UMB Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg:

Detaljer

Høringsuttalelse Høring i KUF-komiteen 28. april om Meld. St. 18 Konsentrasjon for kvalitet

Høringsuttalelse Høring i KUF-komiteen 28. april om Meld. St. 18 Konsentrasjon for kvalitet Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring i KUF-komiteen 28. april om Meld. St. 18 Konsentrasjon for kvalitet NSO er opptatt av at fusjoner

Detaljer

Drøfting av kriterier for akkreditering av doktorgradsutdanning

Drøfting av kriterier for akkreditering av doktorgradsutdanning Drøftingsnotat fra Kunnskapsdepartementet til universiteter og høgskoler 6. oktober 2009 Frist for kommentarer og innspill 31.desember 2009 Drøfting av kriterier for akkreditering av doktorgradsutdanning

Detaljer

Høringsuttalelse fra NSO 2010:

Høringsuttalelse fra NSO 2010: Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse fra NSO 2010: Høring NOU 2010:7 Mangfold og mestring. språklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet.

Detaljer

Strategisk plan 2010-2015

Strategisk plan 2010-2015 Strategisk plan 2010-2015 STRATEGISK PLAN 2010-2015 Vedtatt av Høgskolestyret 17.06.09 I Visjon Framtidsrettet profesjonsutdanning. II Virksomhetsidé gi forskningsbaserte fag- og profesjonsutdanninger

Detaljer

HSHs HØRINGSUTTALELSE TIL STJERNØUTVALGETS RAPPORT NOU 2008:3 SETT UNDER ETT NY STRUKTUR I HØYERE UTDANNING

HSHs HØRINGSUTTALELSE TIL STJERNØUTVALGETS RAPPORT NOU 2008:3 SETT UNDER ETT NY STRUKTUR I HØYERE UTDANNING KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Att: Statsråd Tora Aasland Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Deres ref: 200800545/KOE Oslo, 29.april 2008 Vår ref: Inger Lise Blyverket / DOK-2008-00410 HSHs HØRINGSUTTALELSE TIL STJERNØUTVALGETS

Detaljer

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren «Styring og ledelse handler om å ta samfunnsoppdraget

Detaljer

Tilstede: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa.

Tilstede: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa. 1 Fusjon HiG, HiÅ, HiST, NTNU Referat fra Styringsgruppas møte 18.03.2015 Tilstede: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa. Dessuten møtte: Trond Singsaas og Martha

Detaljer

Forskrift om endring i studiekvalitetsforskriften

Forskrift om endring i studiekvalitetsforskriften Forskrift om endring i studiekvalitetsforskriften Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2016 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven)

Detaljer

Akademikernes policydokument om høyere utdanning Revidert i styret 20.08.2013.

Akademikernes policydokument om høyere utdanning Revidert i styret 20.08.2013. Akademikernes policydokument om høyere utdanning Revidert i styret 20.08.2013. I. Hovedpunkter Kvalitet og mangfold i høyere utdanning må være en politisk prioritet, uavhengig av stortingsflertall og regjeringskonstellasjoner.

Detaljer

Innspill til faglig organisering ved NTNU

Innspill til faglig organisering ved NTNU Arkivsak-dok. 201515797-2 Saksbehandler Mari Grut Saksgang Møtedato Fylkesutvalget 2015-2019 12.01.2016 Innspill til faglig organisering ved NTNU FYLKESRÅDMANNENS INNSTILLING: Fylkesutvalget vedtar følgende

Detaljer

Vedlegg 2: Målstrukturen for universiteter og høyskoler

Vedlegg 2: Målstrukturen for universiteter og høyskoler Vedlegg 2: Målstrukturen for universiteter og høyskoler Studienes kvalitet Universitetene skal tilby utdanning av høy internasjonal kvalitet som er basert på det fremste innenfor forskning, faglig og kunstnerlig

Detaljer

Læreren rollen og utdanningen. Hanna Marit Jahr

Læreren rollen og utdanningen. Hanna Marit Jahr Læreren rollen og utdanningen Hanna Marit Jahr Hovedgrep En ny lærerutdanning som er tilpasset skolen og samfunnets behov. Spesialisering: To likeverdige grunnskoleutdanninger, en for 1.-7. trinn og en

Detaljer

Utfordringer for sektoren

Utfordringer for sektoren Utfordringer for sektoren Noen viktige tema sett fra UHR Jan I. Haaland Styreleder UHR og rektor NHH Hovedtema UHRs strategi og rolle Noen viktige saksområder Statsbudsjett: Innspill og reaksjoner Studieplasser

Detaljer

NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB

NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB NOTAT 14.11.2012 PS/JOA NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB Innledning Kunnskapsdepartementet (KD) har utarbeidet ny målstruktur for UH institusjonene. Den nye målstrukturen er forenklet ved at KD fastsetter 4 sektormål

Detaljer

NOU 2008:3 Sett under ett - ny struktur i høyere utdanning - høringsuttalelse fra Norges Handelshøyskole

NOU 2008:3 Sett under ett - ny struktur i høyere utdanning - høringsuttalelse fra Norges Handelshøyskole NOU 2008:3 Sett under ett - ny struktur i høyere utdanning - høringsuttalelse fra Norges Handelshøyskole 1. Innledning Utvalget som ble oppnevnt for å utrede ny struktur i høyere utdanning har hatt et

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO

Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO Høringssvar fra: Niclas J.M. Berger Stillingskategori: Administrativ/teknisk Enhet: Rapport: MED En organisasjons- og beslutningsstruktur

Detaljer

Avdeling for helse- og sosialfag. Strategisk plan

Avdeling for helse- og sosialfag. Strategisk plan Avdeling for helse- og sosialfag Strategisk plan 2013-2016 Vedtatt i avdelingsstyret 16.01.2013 INNHOLD Innledning... 3 Høgskolen i Østfolds verdigrunnlag... 3 Studiested Fredrikstads visjon... 3 1 Utdanning...

Detaljer

Prinsipprogram StOr 2015-2018. Studentorganisasjonen StOr v/universitetet i Stavanger

Prinsipprogram StOr 2015-2018. Studentorganisasjonen StOr v/universitetet i Stavanger Prinsipprogram StOr 2015-2018 Studentorganisasjonen StOr v/universitetet i Stavanger INNLEDNING Dokumentet omhandler de prinsippene som StOr bygger sin politikk og virksomhet på. Prinsipprogrammet er delt

Detaljer

Høringssvar Rapport om finansering av universiteter og høyskoler

Høringssvar Rapport om finansering av universiteter og høyskoler Vår dato Vår referanse Fagavdelingen 09.02.15 201500120-2 Din dato Din referanse 08.01.15 15/162 Kunnskapsdepartementet postmottak@kd.dep.no. Høringssvar Rapport om finansering av universiteter og høyskoler

Detaljer

..viljen frigjør eller feller. Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen

..viljen frigjør eller feller. Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen ..viljen frigjør eller feller Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen Utfordringsbildet Økt konkurranse og en insentivstruktur som stimulerer til opprettelse av stadig flere små tilbud/ emner Demografiske

Detaljer

Høringsuttalelse - tiltak for å redusere antall midlertidige tilsettinger

Høringsuttalelse - tiltak for å redusere antall midlertidige tilsettinger Kunnskapsdepartementet Postboks 1025 Sentrum, 0104 Oslo Telefon 21 02 34 00 Telefaks 21 02 34 01 Besøksadresse Tollbugata 35 Kontingentkonto 8380 08 68621 Bankkonto annet 8380 08 68605 post@forskerforbundet.no

Detaljer

Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev

Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev Forkortelser Strategisk plan ST Strategisk tiltak TD Tildelingsbrev Kilde Ansvar 2008 2009 2010 2011

Detaljer

Høringssvar NOU 2003:25 Ny lov om universiteter og høyskoler

Høringssvar NOU 2003:25 Ny lov om universiteter og høyskoler Utdannings- og forskningsdepartementet Postboks 9119 Dep 0032 Oslo Vår ref:#44649/1 Deres ref: Oslo, 19. januar 2004 Høringssvar NOU 2003:25 Ny lov om universiteter og høyskoler Det vises til NOU 2003:25

Detaljer