YRKESHOLDNINGER BLANT JOURNALISTSTUDENTER høsten 2000

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "YRKESHOLDNINGER BLANT JOURNALISTSTUDENTER høsten 2000"

Transkript

1 Kjære journaliststudent! Spørreundersøkelse blant journaliststudenter i Oslo og Volda. Nye studenter høst YRKESHOLDNINGER BLANT JOURNALISTSTUDENTER høsten 2000 Yrkesholdninger blant journaliststudenter er en spørreundersøkelse som går til alle nye journaliststudenter i Oslo og Volda. Formålet med denne undersøkelsen er å få vite noe om hvilke ønsker, forventninger og holdninger du har til journaliststudiet og det å jobbe som journalist. Det er derfor ingen riktige eller feil svar på spørsmålene i skjemaet. Spørreundersøkelsen går inn som en del av et større forskingsprosjekt på journaliststudenter, der undertegnede deltar sammen med Gunn Bjørnsen og Rune Ottosen ved høyskolen i Oslo sistnevnte som prosjektleder. Surveyen er tilknytt StudData-prosjektet, og Senter for Profesjonsstudier står ansvarlig ovenfor Datatilsynet. Svaret du gir vil bli behandlet strengt konfidensielt, og dataene vil kun bli bruk i forskningssammenheng. StudData står som ansvarlig for dataene ovenfor Datatilsynet. Offentliggjøring av resultatene vil først skje etter at en fullstendig anonymisering av enkeltpersoner har funnet sted. Det vil derfor være helt umulig å identifisere dine svar på de ulike spørsmålene. På forhånd takk for hjelpen! Jan Fredrik Hovden Høyskolelektor Avdeling for mediefag. Høyskolen i Volda

2

3 Først noen spørsmål om studiet du er tatt opp på FOR VOLDA-STUDENTER: 1.a Hvilken spesialisering er du tatt opp på? [1 kryss] 01 Avis 02 Radio 03 Fjernsyn FOR OSLO-STUDENTER: 1.b Hvilket medium ønsker du å spesialisere deg i 2. studieår? [1 kryss] 01 Avis 02 Radio 03 Fjernsyn 04 Internett 05 Vet ikke 2. Hva er de viktigste grunnene til at du har søkt deg til en journalistutdanning? [Skriv kort med dine egne ord i stikkordsform.] Svar: 3. Hvorfor valgte du nettopp denne journalistutdanningen fremfor andre journalistutdanninger i Norge? [Gi en kort begrunnelse. Dersom du hadde en annen journalistutdannelse (enn den du nå går) som førstevalg, skriv dette og forklar hvorfor] Svar: 4. Har du planer om å ta utdanning etter journaliststudiet? [1 kryss] 01 Vet ikke 02 Nei, har ingen konkrete planer pr. i dag. 03 Ja hva? Noen spørsmål om ev. tidligere journalistisk erfaring 5. Har du noen erfaring frå journalistisk arbeid? [1 kryss] 01 Nei gå til spørsmål 7 02 Ja, men bare fra ulønnet arbeid 03 Ja, frilans/vikariat mindre enn tre måneder til sammen på fulltid 04 Ja, mer enn tre måneder, mindre enn ett år på fulltid 05 Ja, mer enn et år på fulltid 6. Hvilken type journalistisk erfaring har du? [Spesifiser i hvilken type medium du jobbet, dine arbeidsoppgaver og stoffområder mm.] Svar: 7. Ikke alle som tar journalistutdanning har planer om å arbeide som journalist. Noen ser for seg en annen karriere. Hvor sikker er du på at du ønsker å arbeide som journalist i fremtiden? [1 kryss] 01 Helt sikker 02 Delvis sikker 03 Vet ikke 04 Delvis sikker på at jeg ikke ønsker å jobbe som journalist 05 Helt sikker på at jeg ikke ønsker å jobbe som journalist

4 Så er vi interesserte i dine meninger om hvordan en god journalistutdanning bør være 8. På journalistutdanningen blir det gitt undervisning i mange typer emner og fag. Nedenfor har vi listet opp noen av disse, og ønsker å vite i hvilken grad DU vurderer disse som viktige/uviktige for en god journalistutdanning. [Ett kryss for hvert tema] Verken Svært Litt viktig/ Lite Ikke Vet viktig viktig uviktig viktig viktig ikke a. Teknisk redigering (layout, bilde, lyd) b. Journalistiske genrer (intervju, notis, nyhetsartikkelen osv.) c. Intervjuteknikk d. Kildekritikk e. Norsk språk og rettskriving f. Generelle samfunnsfag (sosiologi, statsvitenskap o.l) g. Pressearbeid i internasjonale konflikter h. Presseetikk i. Norsk mediepolitikk j. Kommunaljournalistikk k. Journalistikkens faghistorie (hvordan faget har utviklet seg) l. Nord-Sør spørsmål m. Internett-journalistikk n. Kreativ språkbruk/formidling (skriving, reportasjeformat o.l.) Motivasjon for å søke journaliststudiet 9. Nedenfor er det satt opp noen mulige grunner til at man velger journalistikk som yrke. Kryss av for hvor viktig hvert enkelt av disse alternativene er for deg. [Ett kryss for hvert alternativ] Verken Svært Litt viktig/ Lite Ikke Vet viktig viktig uviktig viktig viktig ikke a. God lønn b. Trygg arbeidsplass c. Høy status d. Få arbeide i mitt lokalmiljø/på mitt hjemsted e. Et arbeid med frihet og selvstendighet f. Arbeide med stoff som jeg er interessert i g. Være kreativ, drive skapende virksomhet h. Drive avsløringsjournalistikk mot maktpersoner k. Hjelpe enkeltpersoner, arbeide mot urettferdighet l. Være med i samfunnsdebatten m. Ha en variert og levende jobb n. Møte interessante personer o. Muligheten til å bli kjendis p. Muligheten til å reise mye q. Skriveglede r. Vil forenkle/forklare kompliserte samfunnsforhold Fremtidsønsker 10. Noen journaliststudenter ønsker å jobbe i et bestemt medium (f.eks i avis), andre ønsker å veksle mellom flere medium i løpet av sin yrkeskarriere. Kryss av alle typer medium du pr. i dag kunne tenke deg å jobbe i som journalist. [1-6 kryss] a. Avis b. Radio c. Fjernsyn d. Internett e. Ukepresse f. Periodiske tidsskrift Har ingen spesielle ønsker Vet ikke

5 11. Dersom du kommer til å arbeide som journalist i fremtiden, hvor vil du helst arbeide? [Merk av med tall 1-3, der 1 er det du prioriterer høyest, 2 det nest høyeste osv. Du kan velge maks 3 alternativ, men du trenger ikke velge mer enn 1 eller 2] a. Nettavis hvilken? Svar: Ingen spesielle preferanser / vet ikke b. Lokalavis c. Regionavis d. Riksdekkende avis hvilken? Svar: Ingen spesielle preferanser / vet ikke e. Ukepresse hvilken? Svar: Ingen spesielle preferanser / vet ikke f. NRK Radio hvilken kanal? 1 P1 2 P2 3 P3 4 NRK Lokalradio 5 Ingen spesielle preferanser / vet ikke [1 kryss] g. Annen riksdekkende radio hvilken? Ingen spesielle preferanser / vet ikke h. Lokalradio (ikke NRK) i. NRK TV riks eller distrikt? 1 NRK TV sentralt 2 NRK TV lokalsending 4 Ingen spesielle preferanser / vet ikke [1 kryss] j. Annen riksdekkende TV-kanal hvilken? 1 TV2 2 TV3 3 TV Norge 4 Ingen spesielle preferanser / vet ikke [1 kryss] k. Lokal eller region-tv (ikke NRK) l. Filmbransjen m. Bransjeblad / bedriftsavis n. Informasjonsarbeid i organisasjon eller bedrift o. Annet hva?: Vet ikke 12. Hvilken type stoff kunne du aller helst tenke deg å arbeide med som journalist? Nedenfor er opplistet noen stoffområder som journalister arbeider med. Kryss av for hvor interessert du er i å jobbe med hver av disse typene stoff. [Ett kryss for hvert alternativ] Verken Svært Litt interessert/ Lite Ikke Vet interessert interessert uinteressert interessert interessert ikke a. Samfunn og politikk b. Økonomi og næringsliv c. Feature / magasinstoff d. Helse / samliv e. Sport f. Underholdning g. Kulturstoff h. Populærvitenskaplige emner i. Nord-Sør spørsmål j. Utrykningssaker (ulykker, branner o.l.) k. Kriminalsaker l. Forbrukerstoff m. Internasjonale konflikter Er det andre stoffområder (ikke nevnt ovenfor) som du kunne ha spesielt lyst å jobbe med som journalist? Hvis ja, hva? Svar:

6 Prioritering av førstesidesaker (et tenkt tilfelle) 14. Du arbeider i en avis i en av våre større byer. Elleve ulike saker er foreslått som forsideoppslag til morgendagens avis. Avisen er alene om alle sakene, og det foreligger et brukbart bilde til hver sak. Hvilken sak bør bli toppsak på s1? [Ranger alle fra 1-11 (1 = toppsak på side 1)] a. Hestehandel i bystyret. Høyres bystyregruppe gjør helomvending i spørsmålet om nytt rådhus, og slutter seg til APs forslag om dette. AP legger på sin side bort forslaget om økt eiendomsskatt. b. Oline Hansen (85) i Langeveien har ventet i fire år på sykehjemsplass, til tross for at hennes lege mener hun forlengst burde fått slik plass. c. En kjent advokat i byen er arrestert etter fyllebråk og forulemping av andre gjester på en restaurant. d. En 22-årig jente fra byen figurerer med nakenbilde i neste utgave av det amerikanske bladet Playboy. Hun får kr. i honorar. e. En av byens industribedrifter har på grunn av dårlig ordretilgang fått økonomiske problemer, og går derfor til oppsigelse av 120 ansatte. f. Toppspilleren på byens eliteserielag i fotball er overraskende blitt solgt for kroner. Laget blir betydelig svekket. g. h. Schæferen Pelle reddet og i god behold etter å ha satt fast på en fjellhylle i fire døgn. Saken har vært omtalt i avisen i to dager allerede. Eieren gråter av glede. En ny undersøkelse viser at distriktet du arbeider i har Norges høyeste priser på fersk fisk. Avisen har i tillegg avdekkete at en matvaregrossist faktisk har monopol på fiskesalg i distriktet. i. Skuespilleren Demi Moore ferierer i tre dager i avisens distrikt. j. Nynazister planlegger nasjonalt treff i byen i neste måned. k. Byens eneste teater må, på grunn av et dårlig økonomisk resultat så langt i år, avlyse alle oppsetningene i høstens program. Ev. kommentar til din prioritering: Noen spørsmål om journalister 15. Fagkunnskaper, praktiske ferdigheter, verdier/holdninger og personlige evner kan alle sies å være viktige områder i journalisters samlete kompetanse. Hvor viktig mener du hvert av disse områdene er for å bli en god journalist? [Merk av 1-5] Svært Ikke viktig viktig i det hele tatt Vet ikke a. Fagkunnskaper b. Praktiske ferdigheter c. Verdier og holdninger d. Personlige evner Hva mener du er de viktigste kunnskaper, ferdigheter, holdninger / verdier og personlige egenskapene en god nyhetsjournalist bør ha? [Skriv kort med dine egne ord i stikkordsform.] Viktigste kunnskaper: Viktigste ferdigheter: Viktigste holdninger: / verdier Viktigste personlige : egenskaper

7 17. Nedenfor står noen ulike påstander knytt til hvordan journalister arbeider. Er du enig eller uenig i disse påstandene? [1 kryss for hver] Hverken Svært Litt enig/ Litt Svært Vet enig enig uenig uenig uenig ikke a. Journalister skaper nyheter selv istedenfor å gjengi det som skjer b. Journalisters egne meninger farger det de gjengir c. Journalister er flinke til å verne kildene sine d. Journalister respekterer ikke folks privatliv e. Journalister tar opp saker som folk ikke har vunnet frem med på andre måter f. Journalister har ofte egennyttige motiv når de velger sine saker/vinklinger g. Journalister er ofte forutinntatte h. Journalister forklarer bakgrunnen for ting som skjer Har du noen forbilder blant journalister? I tilfelle ja, hvem og hvorfor? [Gi en kort begrunnelse] 01 Nei, har ingen forbilder blant journalister 02 Ja hvem og hvorfor? 19. Her er noen ulike påstander om journalister. Er du enig eller uenig i disse påstandene? [1 kryss for hver] Verken Svært Litt enig/ Litt Svært Vet enig enig uenig uenig uenig ikke a. Journalister bør ideelt sett ha høyere utdanning innenfor saksfeltet de jobber med b. Journalister er en elite i det norske samfunnet c. Journalistikk er et håndverk, og kan ikke læres av bøker d. God formidlingsevne er viktigere for en journalist enn spesialkunnskap om saksfeltet Mediebruk 20. Hvor mange timer (ca.) vil du anslå at du bruker på følgende medium pr. UKE? a. Radio: Ca. timer pr. uke b. Fjernsyn: Ca. timer pr. uke c. Aviser (papir) Ca. timer pr. uke d. Nettaviser: Ca. timer pr. uke 21. Hvilken radiokanal hører du mest på? [1 kryss] 01 P1 02 P2 03 P3 04 P4 05 Annen radio kanal -> hvilke(n)?: 22. Hvilken fjernsynskanal ser du mest på? [1 kryss] 01 NRK 1 02 NRK 2 03 NRK 3 04 TV2 05 TV3 06 TV NORGE 07 Annen fjernsynskanal -> hvilke(n)?: 23. Har du noen radio- eller fjernsynsprogram som du liker spesielt godt å høre/se på? Hvis ja, skriv dem her. Svar:

8 24. Nedenfor er det listet opp et antall TV-serier. Liker eller misliker du de? (ev. har ikke sett) [Ett kryss for hver serie] Hverken Liker Har Liker Liker liker/ ikke noe Liker ikke godt litt misliker særlig ikke sett a. X-files b. Seinfeld c. Ally McBeal d. Hotell Cæsar e. Mot i Brøstet f. Glamour g. Melrose Place h. Hverdagsliv i. Syv søstre j. Chicago Hope k. Venner for livet l. Frasier Leser du noen aviser (ikke nettaviser) - norske eller utenlandske - regelmessig? [= dagsaviser daglig/nesten daglig, ukeaviser hver/nesten hver uke?] Nei, leser ingen aviser regelmessig Ja hvilke? 26. Hvilken norsk avis, radiokanal og fjernsynskanal mener du er best journalistsfaglig sett? [Skriv for hver] a. Avis: b. Radiokanal: c. Fjernsynskanal: Litteratur 27. Nevn noen forfattere du synes er svært gode. Svar: 28. Nedenfor er listet opp noen bøker. Har du lest noen av disse? [Ett kryss for hver bok] Vet du forfatteren til boken så skriv navnet, også selv om du ikke har lest den. Bok Har lest boken Har ikke lest A. Prosessen 1 2 B. Segelfoss by 1 2 C. Eva Luna 1 2 D. Fyr og flamme 1 2 E. Til fyret (To The Lighthouse) 1 2 F. Latterlige kjærlighetshistorier 1 2 G. Blind gudinne 1 2 H. Den demokratiske terroristen 1 2 I. Divina Commedia 1 2 J. Livet bruksanvisning 1 2 K. Ellevte roman, bok atten 1 2 L. Dinas bok 1 2 Navn på forfatter

9 Mediepolitikk 29. Nedenfor står en liste over samfunnsoppgaver som mediene kan sies å ha. Hvor viktig synes du de er? [Ett kryss for hvert alternativ] Hverken Svært Litt viktig/ Lite Ikke Vet viktig viktig uviktig viktig viktig ikke a. Informere om politiske saker og konsekvenser b. Informere om ulykker og dramatiske hendelser i samfunnet c. Drive forbrukeropplysning d. Overvåke makthavere, avsløre maktmisbruk, korrupsjon o.l e. Tale svake gruppers sak, forsvare enkeltmennesker rammet av urettferdighet/overgrep f. Sørge for at mediebedriftene går godt og blir økonomiske sterke og sunne bedrifter g. Bidra til toleranse og større forståelse mellom ulike folkeslag og kulturer h. Underholde k. Sørge for en levende samfunnsdebatt der flest mulig kommer til orde l. Formidle nye tanker, arbeide for endring og fornyelse i samfunnet m. Formidle og forsvare vår kulturarv og våre moralske verdier n. Stimulere publikum til å løfte fram nye tanker og ideer o. Være en mest mulig nøytral observatør av begivenheter p. Tale på vegne av folk flest q. Formidle informasjon fra de styrende i samfunnet Se på de ulike alternativene i forrige spørsmål. Ranger de tre alternativene som du synest er viktigst [1 er det viktigste] 1: 2: 3: 31. Nedenfor er angitt noen mulige trusler mot en fri og kritisk presse i Norge. Hvor stor fare mener du disse utgjør? [Ett kryss for hvert alternativ] Stor En viss Liten Ingen Vet fare fare fare fare ikke a. Utenlandsk eierskap av norske mediebedrifter b. Statlig eierskap av mediebedrifter c. Partibasert eierskap av mediebedrifter d. At flere mediebedrifter blir kontrollert av samme eier e. Publikums behov for forenkling f. Reklamefinansierte medier g. Journalisters selvsensur (f. eks unngår å skrive ubehagelig om eiere eller nære kilder) h. For liten kunnskap om samfunnet blant journalister i. For Oslo-fokusert journalistikk j. Journalister sin tendens til å jage i flokk Nedenfor er opplistet noen stoffområder. Synes du mediene dekker dette stoffet tilstrekkelig, for mye eller for lite? [Ett kryss for hver] a. Sport 1 For mye dekning 2 Passe dekning 3 For lite dekning 4 Ikke sikker b. Norsk politikk 1 For mye dekning 2 Passe dekning 3 For lite dekning 4 Ikke sikker c. Kjendisstoff 1 For mye dekning 2 Passe dekning 3 For lite dekning 4 Ikke sikker d. Utenriksstoff 1 For mye dekning 2 Passe dekning 3 For lite dekning 4 Ikke sikker e. Branner og ulykker 1 For mye dekning 2 Passe dekning 3 For lite dekning 4 Ikke sikker f. Kulturstoff 1 For mye dekning 2 Passe dekning 3 For lite dekning 4 Ikke sikker g. Økonomi og næringsliv 1 For mye dekning 2 Passe dekning 3 For lite dekning 4 Ikke sikker h. Livssyn/religion 1 For mye dekning 2 Passe dekning 3 For lite dekning 4 Ikke sikker

10 Egenskaper som journalister bør ha Spørreundersøkelse blant journaliststudenter i Oslo og Volda. Nye studenter høst Nedenfor står en liste over ulike egenskaper som noen vil mene at journalister bør ha. Kryss av for hvor viktig du synes de ulike egenskapene er for en god journalist. [Ett kryss for hver egenskap] Hverken Svært Litt viktig/ Lite Ikke Vet viktig viktig uviktig viktig viktig ikke a. Nysgjerrighet b. En viss porsjon frekkhet c. Rettferdighetssans d. Kunnskap om samfunnet e. Politisk nøytralitet f. Medfølelse med enkeltpersoner og svake grupper g. En viss kynisme når enkeltpersoner skal omtales h. Utdanning på høyskole- eller universitetsnivå i. Et nært og personlig forhold til kilder j. God framtreden foran kamera eller mikrofon k. Effektivitet og hurtighet - være i stand til å produsere nyheter raskt l. Grundighet og nøyaktighet m. Respekt for autoriteter n. Bred livserfaring o. God språkteft og formuleringsevne p. Vite hva slags stoff som selger q. Menneskekunnskap Studier 34. Nedenfor har vi listet opp noen fag/utdanninger i Norge. Kryss av det eller de som du tror du SPESIELT BRA eller SPESIELT DÅRLIG ville egnet deg til. Merk at spørsmålet gjelder studier og ikke fremtidige yrkesområder. Fag/utd. jeg ville passet SPESIELT BRA til: a Sivilingeniør NTH b Teaterhøyskolen c Norges Handelshøyskole d Kunsthøyskolen e Sosionom f Allmennlærer g Ingeniør h Medisin i Psykologi j Sosial antropologi k Litteraturvitenskap l Fysikk m Filosofi n Klassiske språk (f.eks gresk) o Historie p Filmhøyskolen q Jus r Sykepleien Fag/utd. jeg ville passet SPESIELT DÅRLIG til: a Sivilingeniør NTH b Teaterhøyskolen c Norges Handelshøyskole d Kunsthøyskolen e Sosionom f Allmennlærer g Ingeniør h Medisin i Psykologi j Sosial antropologi k Litteraturvitenskap l Fysikk m Filosofi n Klassiske språk (f.eks gresk) o Historie p Filmhøyskolen q Jus r Sykepleien Noen spørsmål om dine foreldre 35. Hvilket hovedyrke har/hadde dine foreldre? Vær så nøyaktig som mulig med type arbeidssted og arbeidsoppgaver dersom dette ikke går klart fram av yrkestittelen [eksempel: lærer på ungdomsskole, saksbehandler på trygdekontor, dataingeniør med privat firma ] a. Fars yrke: b. Mors yrke: 36. Har/hadde noen av dine foreldre noen form for journalistisk erfaring? [Ett kryss] 01 Nei, ingen av dem 02 Ja, far 03 Ja, mor 04 Ja, begge

11 37. Har noen av dine foreldre hatt verv i fagforening, vært folkevalgt (f. eks vararepresentant i kommunestyre) eller politisk aktiv på andre måter? [Kryss av alle aktuelle alternativ for hver av dine foreldre] Verv i fagforening? Folkevalgt? Politisk aktiv på andre måter? FAR 1 Nei 2 Ja 3 Vet ikke 1 Nei 2 Ja 3 Vet ikke 1 Nei 2 Ja 3 Vet ikke MOR 1 Nei 2 Ja 3 Vet ikke 1 Nei 2 Ja 3 Vet ikke 1 Nei 2 Ja 3 Vet ikke 38. Hvor stor bruttoinntekt (før skatt og fradrag) vil du anslå dine foreldre har / hadde hver for seg i fjor (pensjon og trygd regnes som inntekt)? [Ett kryss for hver] FAR: MOR: 1 Ingen inntekt 1 Ingen inntekt 2 Under Under eller mer eller mer Ikke aktuelt (f. eks far død eller ukjent) Ikke aktuelt (f. eks mor død) 39. Er / var noen av dine foreldre interessert i klassisk norsk litteratur? [Ett kryss for hver av dine foreldre] FAR: Svært interessert Litt interessert Ikke interessert MOR: Svært interessert Litt interessert Ikke interessert Til slutt noen spørsmål om deg selv 40. Hvilket politisk parti stemte du på ved Stortingsvalget i 1997? [Ett kryss] 1 Høyre 2 Fremskrittspartiet 3 Arbeiderpartiet 4 Senterpartiet 5 Kristelig Folkeparti 6 Rød Valgallianse 7 Sosialistisk Venstreparti 8 Venstre 9 Annet parti 10 Hadde stemmerett, men stemte ikke 11 Hadde ikke stemmerett 41. Hvilket skriftspråk bruker du privat? [Ett kryss] 01 Nynorsk 02 Bokmål 03 Både bokmål / nynorsk 04 Annet hva? 42. Har du hatt noen lengre opphold (minst 4 uker) utenfor Norden? [1 kryss] 01 Nei, ingen gå til neste spørsmål 02 Ja Hvor, og hva var formålet med reisen(e) / oppholdet? Svar: 43. Hva er dine viktigste fritidsinteresser? (hobbyer, fritidsaktiviteter, aktiv organisasjonsarbeid o.l.) Svar:

12 44. Her er noen ulike påstander om forskjellige ting. Er du enig eller uenig i disse påstandene? [1 kryss for hver] Verken Svært Litt enig/ Litt Svært Vet enig enig uenig uenig uenig ikke a. Kulturen på de norske bygdene er minst like verdifull som den i byene b. Menn og kvinner er i praksis likestilte i Norge c. Hasjbruk bør legaliseres Tusen takk for hjelpen! Har du kommentarer til skjemaet kan du skrive dem her:

SD2 3 2 0 1 1. Ikke skriv i felt merket: 7 X KODE. Utdanning etter avsluttet vernepleierutdanning

SD2 3 2 0 1 1. Ikke skriv i felt merket: 7 X KODE. Utdanning etter avsluttet vernepleierutdanning SD2 3 2 0 1 1 ID-NUMMER Dette skjemaet skal leses maskinelt, det må derfor ikke brettes. Bruk blå / svart penn. Tallene skal se slik ut: 6 7 8 9 0 Sett kryss slik: Ikke slik: Eliminere feil avkryssing

Detaljer

MEDLEMMER AV GRØNNE PARTIER I EUROPA

MEDLEMMER AV GRØNNE PARTIER I EUROPA Intervjuundersøkelse av MEDLEMMER AV GRØNNE PARTIER I EUROPA Norge: MILJØPARTIET DE GRØNNE Våren 2002 gjennomføres en intervjuundersøkelse blant medlemmer av grønne partier i Europa. I alt 15 grønne partier

Detaljer

Norway ISSP 2000 Environment II Questionnaire

Norway ISSP 2000 Environment II Questionnaire Norway ISSP 2000 Environment II Questionnaire Spørreundersøkelse for Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste Undersøkelse om verdier, natur og miljø Norsk Gallup Institutt A/S gjennomfører nå på oppdrag

Detaljer

Valgundersøkelsen 1997

Valgundersøkelsen 1997 Valgundersøkelsen 1997 SPM. 1 La oss begynne med et spørsmål om politisk interesse. Vil du si at du i alminnelighet er 1 9 meget politisk interessert 2 52 ganske interessert 3 36 lite interessert 4 3 overhode

Detaljer

ID-nummer. Tilbakeblikk på sykepleierutdanningen (grunnutdanningen i sykepleie) Høst Vår

ID-nummer. Tilbakeblikk på sykepleierutdanningen (grunnutdanningen i sykepleie) Høst Vår Sykepleier ID-nummer Dette skjema skal leses maskinelt, det må derfor ikke brettes. Bruk blå/ svart penn Kryss settes slik: Ikke slik: Eliminere slik: Ikke skriv i felt merket: Tallene skal se slik ut:

Detaljer

Retten til å være meg

Retten til å være meg Retten til å være meg Innledning Introduksjonspakken til Våre rettigheter, vårt ansvar kommer med disse tankene rundt temaet retten til å være meg: Hver enkelt menneske er en unik person. Mange ting, slik

Detaljer

Vi velger. SAMFUNNSFAG Kapittel 6. Læreplanmål

Vi velger. SAMFUNNSFAG Kapittel 6. Læreplanmål SAMFUNNSFAG Kapittel 6 Vi velger 92 SAMFUNNSFAG Kapittel 6 VI VELGER Her skal du lære: om å ta gode valg om hvorfor vi har regler om hva vi kan være med på å bestemme om hvem som bestemmer på skolen, hjemme

Detaljer

Avisheftet mitt INFORMERE KRITISERE DEBATTERE UNDERHOLDE ANNONSERE. Avis - et massemedium BOKMÅL

Avisheftet mitt INFORMERE KRITISERE DEBATTERE UNDERHOLDE ANNONSERE. Avis - et massemedium BOKMÅL Avisheftet mitt Avis - et massemedium INFORMERE KRITISERE DEBATTERE UNDERHOLDE ANNONSERE M BOKMÅL 2 Avisheftet mitt Til læreren Avisenes sammensatte tekster med variert stoff, gir elevene god mulighet

Detaljer

Slik vil de støtte kampen for kvinners rettigheter

Slik vil de støtte kampen for kvinners rettigheter Side 7: Aicha (53) lærte å lese, ble politisk leder i Niger Side 8: Sima Samar: Utdanning vil sikre afghanske kvinners frihet Side 11: Fikk ny mening i livet med lese- og skriveopplæring i Rwanda nr. 3

Detaljer

Vinklet Vinklet virkelighet

Vinklet Vinklet virkelighet Vinklet Vinklet virkelighet virkelighet om avisjournalistikk Journalistikk er å beskrive virkeligheten. Men hvilken virkelighet? Virkeligheten er statsministerens hår. Virkeligheten er stortingsvalget.

Detaljer

UNDERSØKELSE om likestilling og livskvalitet

UNDERSØKELSE om likestilling og livskvalitet UNDERSØKELSE om likestilling og livskvalitet skjemanr. SEKSJON 1. OPPVEKST 1 Er du mann eller kvinne? 2 Hva er din alder? (Ett tall i hver rute): Mann Kvinne År 3 Hva er mors og fars høyeste avsluttede

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO INNHOLD Håndbok for lokale ungdomsråd i Oslo 4 Hva er et ungdomsråd? 5 Rollene

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen Spørreskjema (Runde 1, 2002)

Den europeiske samfunnsundersøkelsen Spørreskjema (Runde 1, 2002) 11/09/2002 Den europeiske samfunnsundersøkelsen Spørreskjema (Runde 1, 2002) INNHOLD i SPØRRESKJEMA A1 A10 Media og tillit til andre og til samfunnet B1 B50 Politikk Politisk interesse, effektivitet, tillit,

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: o o o Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn

Detaljer

Intervjuskjemaet i Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004

Intervjuskjemaet i Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004 Intervjuskjemaet i Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004 SPØRRESKJEMA (CAPI)...2 A1-A10 - MEDIEBRUK OG SOSIAL TILLIT...2 B1-B50 - POLITIKK, POLITISK INTERESSE, VALG OG POLITISK DELTAKELSE, PARTIPREFERANSE...5

Detaljer

Innhold DEL I DEL II DEL III. Innledning... side 4

Innhold DEL I DEL II DEL III. Innledning... side 4 Innhold Innledning... side 4 DEL I Hvem ønsker vi å nå?... side 5 Hvilke kanaler kan vi bruke?... side 6 Mediekanaler... side 7 Nyhetskriterier... side 10 DEL II Hvordan ta kontakt med mediene?... side

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Utdanning. Utdanning har lenge vært en viktig del av menneskeheten. Det var først da bøker kunne trykkes at utdanningen eksploderte rundt om i verden.

Utdanning. Utdanning har lenge vært en viktig del av menneskeheten. Det var først da bøker kunne trykkes at utdanningen eksploderte rundt om i verden. Utdanning Utdanning har lenge vært en viktig del av menneskeheten. Det var først da bøker kunne trykkes at utdanningen eksploderte rundt om i verden. Lærdom starter med en gang man er født. Lærdommen "sniker"

Detaljer

Avisheftet mitt UBOKMÅL. Avis - et massemedium. Pressens rolle mediekunnskap journalistikk oppgaver aktuelle temaer

Avisheftet mitt UBOKMÅL. Avis - et massemedium. Pressens rolle mediekunnskap journalistikk oppgaver aktuelle temaer Avisheftet mitt Avis - et massemedium Pressens rolle mediekunnskap journalistikk oppgaver aktuelle temaer UBOKMÅL 2 Avisheftet mitt Takk for at du tar i bruk dette heftet! Vi håper at innholdet skal bidra

Detaljer

Fysioterapeut- og mensendieckstudenter SD 4-1

Fysioterapeut- og mensendieckstudenter SD 4-1 Fysioterapeut- og mensendieckstudenter SD 4-1 Dette skjema skal leses maskinelt, det må derfor ikke brettes. ID-nummer Bruk blå/ svart penn Kryss settes slik: Ikke slik: Eliminere slik: Ikke skriv i felt

Detaljer

Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer

Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer av Niri Talberg AFI-FoU 13 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Avgrensning og inndeling i 4 grupper... 4 3. Bakgrunnsvariabler... 7 4. Syn på

Detaljer

Slik leser 10-åringer i Norge

Slik leser 10-åringer i Norge En kartlegging av leseferdigheten blant -åringer i Norge 01 Slik leser -åringer i Norge Senter for leseforsking OO Senter for leseforsking ISBN: 82-7649-029-8 Opplag: 00 eks. På oppdrag for Senter for

Detaljer

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM Randi Gunnerød, Trøndelag kompetansesenter BAKGRUNN FOR METODEN 3 Innledning 3 Spesialtilpasning for enkeltelever - eller allmenngyldige

Detaljer

VEILEDER I MEDIEkontakt

VEILEDER I MEDIEkontakt VEILEDER I MEDIEkontakt for bedrifter i det offentlige markedet Å gjøre de usynlige tjenestene synlige VEILEDER I MEDIEkontakt for bedrifter i det offentlige markedet februar 2008 Innledning Denne veilederen

Detaljer

AVISHEFTET MITT AVIS ET MASSEMEDIUM BOKMÅL. Pressens rolle Mediekunnskap Journalistikk Aktuelle tema Oppgaver

AVISHEFTET MITT AVIS ET MASSEMEDIUM BOKMÅL. Pressens rolle Mediekunnskap Journalistikk Aktuelle tema Oppgaver AVISHEFTET AVIS ET MASSEMEDIUM MITT Pressens rolle Mediekunnskap Journalistikk Aktuelle tema Oppgaver BOKMÅL U INNHOLD Bli kjent i avisen...3 Journalistikk handler om virkeligheten...4 Journalistisk arbeidsprosess...5

Detaljer

BARN OG UNGE I BLOGGSFÆREN

BARN OG UNGE I BLOGGSFÆREN BARN OG UNGE I BLOGGSFÆREN - YTRINGSFRIHET, MEN RETT TIL BESKYTTELSE En presentasjon av Barneombudets bloggtips og en analyse av behovet for bloggtips til barn og unge som blogger Avdeling JBI 2011 Bacheloroppgave

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Evaluering av Lekeressurs-prosjektet i barnehagen

Evaluering av Lekeressurs-prosjektet i barnehagen Likestillingssenterets rapport nr. 1/2015 Hamar, mars 2015 Evaluering av Lekeressurs-prosjektet i barnehagen av Nina Johannesen Tonje Lauritzen Likestillingssenteret er et tverrfaglig kompetansemiljø med

Detaljer

Lesing og læring med Internett

Lesing og læring med Internett Lesing og læring med Internett Kommunikasjonskonsulent og pedagog Leif Måsvær Hvordan finner man fagtekster på Internett? Hva må elevene kunne for å orientere seg på Internettet? Hva må læreren gjøre for

Detaljer