YRKESHOLDNINGER BLANT JOURNALISTSTUDENTER høsten 2000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "YRKESHOLDNINGER BLANT JOURNALISTSTUDENTER høsten 2000"

Transkript

1 Kjære journaliststudent! Spørreundersøkelse blant journaliststudenter i Oslo og Volda. Nye studenter høst YRKESHOLDNINGER BLANT JOURNALISTSTUDENTER høsten 2000 Yrkesholdninger blant journaliststudenter er en spørreundersøkelse som går til alle nye journaliststudenter i Oslo og Volda. Formålet med denne undersøkelsen er å få vite noe om hvilke ønsker, forventninger og holdninger du har til journaliststudiet og det å jobbe som journalist. Det er derfor ingen riktige eller feil svar på spørsmålene i skjemaet. Spørreundersøkelsen går inn som en del av et større forskingsprosjekt på journaliststudenter, der undertegnede deltar sammen med Gunn Bjørnsen og Rune Ottosen ved høyskolen i Oslo sistnevnte som prosjektleder. Surveyen er tilknytt StudData-prosjektet, og Senter for Profesjonsstudier står ansvarlig ovenfor Datatilsynet. Svaret du gir vil bli behandlet strengt konfidensielt, og dataene vil kun bli bruk i forskningssammenheng. StudData står som ansvarlig for dataene ovenfor Datatilsynet. Offentliggjøring av resultatene vil først skje etter at en fullstendig anonymisering av enkeltpersoner har funnet sted. Det vil derfor være helt umulig å identifisere dine svar på de ulike spørsmålene. På forhånd takk for hjelpen! Jan Fredrik Hovden Høyskolelektor Avdeling for mediefag. Høyskolen i Volda

2

3 Først noen spørsmål om studiet du er tatt opp på FOR VOLDA-STUDENTER: 1.a Hvilken spesialisering er du tatt opp på? [1 kryss] 01 Avis 02 Radio 03 Fjernsyn FOR OSLO-STUDENTER: 1.b Hvilket medium ønsker du å spesialisere deg i 2. studieår? [1 kryss] 01 Avis 02 Radio 03 Fjernsyn 04 Internett 05 Vet ikke 2. Hva er de viktigste grunnene til at du har søkt deg til en journalistutdanning? [Skriv kort med dine egne ord i stikkordsform.] Svar: 3. Hvorfor valgte du nettopp denne journalistutdanningen fremfor andre journalistutdanninger i Norge? [Gi en kort begrunnelse. Dersom du hadde en annen journalistutdannelse (enn den du nå går) som førstevalg, skriv dette og forklar hvorfor] Svar: 4. Har du planer om å ta utdanning etter journaliststudiet? [1 kryss] 01 Vet ikke 02 Nei, har ingen konkrete planer pr. i dag. 03 Ja hva? Noen spørsmål om ev. tidligere journalistisk erfaring 5. Har du noen erfaring frå journalistisk arbeid? [1 kryss] 01 Nei gå til spørsmål 7 02 Ja, men bare fra ulønnet arbeid 03 Ja, frilans/vikariat mindre enn tre måneder til sammen på fulltid 04 Ja, mer enn tre måneder, mindre enn ett år på fulltid 05 Ja, mer enn et år på fulltid 6. Hvilken type journalistisk erfaring har du? [Spesifiser i hvilken type medium du jobbet, dine arbeidsoppgaver og stoffområder mm.] Svar: 7. Ikke alle som tar journalistutdanning har planer om å arbeide som journalist. Noen ser for seg en annen karriere. Hvor sikker er du på at du ønsker å arbeide som journalist i fremtiden? [1 kryss] 01 Helt sikker 02 Delvis sikker 03 Vet ikke 04 Delvis sikker på at jeg ikke ønsker å jobbe som journalist 05 Helt sikker på at jeg ikke ønsker å jobbe som journalist

4 Så er vi interesserte i dine meninger om hvordan en god journalistutdanning bør være 8. På journalistutdanningen blir det gitt undervisning i mange typer emner og fag. Nedenfor har vi listet opp noen av disse, og ønsker å vite i hvilken grad DU vurderer disse som viktige/uviktige for en god journalistutdanning. [Ett kryss for hvert tema] Verken Svært Litt viktig/ Lite Ikke Vet viktig viktig uviktig viktig viktig ikke a. Teknisk redigering (layout, bilde, lyd) b. Journalistiske genrer (intervju, notis, nyhetsartikkelen osv.) c. Intervjuteknikk d. Kildekritikk e. Norsk språk og rettskriving f. Generelle samfunnsfag (sosiologi, statsvitenskap o.l) g. Pressearbeid i internasjonale konflikter h. Presseetikk i. Norsk mediepolitikk j. Kommunaljournalistikk k. Journalistikkens faghistorie (hvordan faget har utviklet seg) l. Nord-Sør spørsmål m. Internett-journalistikk n. Kreativ språkbruk/formidling (skriving, reportasjeformat o.l.) Motivasjon for å søke journaliststudiet 9. Nedenfor er det satt opp noen mulige grunner til at man velger journalistikk som yrke. Kryss av for hvor viktig hvert enkelt av disse alternativene er for deg. [Ett kryss for hvert alternativ] Verken Svært Litt viktig/ Lite Ikke Vet viktig viktig uviktig viktig viktig ikke a. God lønn b. Trygg arbeidsplass c. Høy status d. Få arbeide i mitt lokalmiljø/på mitt hjemsted e. Et arbeid med frihet og selvstendighet f. Arbeide med stoff som jeg er interessert i g. Være kreativ, drive skapende virksomhet h. Drive avsløringsjournalistikk mot maktpersoner k. Hjelpe enkeltpersoner, arbeide mot urettferdighet l. Være med i samfunnsdebatten m. Ha en variert og levende jobb n. Møte interessante personer o. Muligheten til å bli kjendis p. Muligheten til å reise mye q. Skriveglede r. Vil forenkle/forklare kompliserte samfunnsforhold Fremtidsønsker 10. Noen journaliststudenter ønsker å jobbe i et bestemt medium (f.eks i avis), andre ønsker å veksle mellom flere medium i løpet av sin yrkeskarriere. Kryss av alle typer medium du pr. i dag kunne tenke deg å jobbe i som journalist. [1-6 kryss] a. Avis b. Radio c. Fjernsyn d. Internett e. Ukepresse f. Periodiske tidsskrift Har ingen spesielle ønsker Vet ikke

5 11. Dersom du kommer til å arbeide som journalist i fremtiden, hvor vil du helst arbeide? [Merk av med tall 1-3, der 1 er det du prioriterer høyest, 2 det nest høyeste osv. Du kan velge maks 3 alternativ, men du trenger ikke velge mer enn 1 eller 2] a. Nettavis hvilken? Svar: Ingen spesielle preferanser / vet ikke b. Lokalavis c. Regionavis d. Riksdekkende avis hvilken? Svar: Ingen spesielle preferanser / vet ikke e. Ukepresse hvilken? Svar: Ingen spesielle preferanser / vet ikke f. NRK Radio hvilken kanal? 1 P1 2 P2 3 P3 4 NRK Lokalradio 5 Ingen spesielle preferanser / vet ikke [1 kryss] g. Annen riksdekkende radio hvilken? Ingen spesielle preferanser / vet ikke h. Lokalradio (ikke NRK) i. NRK TV riks eller distrikt? 1 NRK TV sentralt 2 NRK TV lokalsending 4 Ingen spesielle preferanser / vet ikke [1 kryss] j. Annen riksdekkende TV-kanal hvilken? 1 TV2 2 TV3 3 TV Norge 4 Ingen spesielle preferanser / vet ikke [1 kryss] k. Lokal eller region-tv (ikke NRK) l. Filmbransjen m. Bransjeblad / bedriftsavis n. Informasjonsarbeid i organisasjon eller bedrift o. Annet hva?: Vet ikke 12. Hvilken type stoff kunne du aller helst tenke deg å arbeide med som journalist? Nedenfor er opplistet noen stoffområder som journalister arbeider med. Kryss av for hvor interessert du er i å jobbe med hver av disse typene stoff. [Ett kryss for hvert alternativ] Verken Svært Litt interessert/ Lite Ikke Vet interessert interessert uinteressert interessert interessert ikke a. Samfunn og politikk b. Økonomi og næringsliv c. Feature / magasinstoff d. Helse / samliv e. Sport f. Underholdning g. Kulturstoff h. Populærvitenskaplige emner i. Nord-Sør spørsmål j. Utrykningssaker (ulykker, branner o.l.) k. Kriminalsaker l. Forbrukerstoff m. Internasjonale konflikter Er det andre stoffområder (ikke nevnt ovenfor) som du kunne ha spesielt lyst å jobbe med som journalist? Hvis ja, hva? Svar:

6 Prioritering av førstesidesaker (et tenkt tilfelle) 14. Du arbeider i en avis i en av våre større byer. Elleve ulike saker er foreslått som forsideoppslag til morgendagens avis. Avisen er alene om alle sakene, og det foreligger et brukbart bilde til hver sak. Hvilken sak bør bli toppsak på s1? [Ranger alle fra 1-11 (1 = toppsak på side 1)] a. Hestehandel i bystyret. Høyres bystyregruppe gjør helomvending i spørsmålet om nytt rådhus, og slutter seg til APs forslag om dette. AP legger på sin side bort forslaget om økt eiendomsskatt. b. Oline Hansen (85) i Langeveien har ventet i fire år på sykehjemsplass, til tross for at hennes lege mener hun forlengst burde fått slik plass. c. En kjent advokat i byen er arrestert etter fyllebråk og forulemping av andre gjester på en restaurant. d. En 22-årig jente fra byen figurerer med nakenbilde i neste utgave av det amerikanske bladet Playboy. Hun får kr. i honorar. e. En av byens industribedrifter har på grunn av dårlig ordretilgang fått økonomiske problemer, og går derfor til oppsigelse av 120 ansatte. f. Toppspilleren på byens eliteserielag i fotball er overraskende blitt solgt for kroner. Laget blir betydelig svekket. g. h. Schæferen Pelle reddet og i god behold etter å ha satt fast på en fjellhylle i fire døgn. Saken har vært omtalt i avisen i to dager allerede. Eieren gråter av glede. En ny undersøkelse viser at distriktet du arbeider i har Norges høyeste priser på fersk fisk. Avisen har i tillegg avdekkete at en matvaregrossist faktisk har monopol på fiskesalg i distriktet. i. Skuespilleren Demi Moore ferierer i tre dager i avisens distrikt. j. Nynazister planlegger nasjonalt treff i byen i neste måned. k. Byens eneste teater må, på grunn av et dårlig økonomisk resultat så langt i år, avlyse alle oppsetningene i høstens program. Ev. kommentar til din prioritering: Noen spørsmål om journalister 15. Fagkunnskaper, praktiske ferdigheter, verdier/holdninger og personlige evner kan alle sies å være viktige områder i journalisters samlete kompetanse. Hvor viktig mener du hvert av disse områdene er for å bli en god journalist? [Merk av 1-5] Svært Ikke viktig viktig i det hele tatt Vet ikke a. Fagkunnskaper b. Praktiske ferdigheter c. Verdier og holdninger d. Personlige evner Hva mener du er de viktigste kunnskaper, ferdigheter, holdninger / verdier og personlige egenskapene en god nyhetsjournalist bør ha? [Skriv kort med dine egne ord i stikkordsform.] Viktigste kunnskaper: Viktigste ferdigheter: Viktigste holdninger: / verdier Viktigste personlige : egenskaper

7 17. Nedenfor står noen ulike påstander knytt til hvordan journalister arbeider. Er du enig eller uenig i disse påstandene? [1 kryss for hver] Hverken Svært Litt enig/ Litt Svært Vet enig enig uenig uenig uenig ikke a. Journalister skaper nyheter selv istedenfor å gjengi det som skjer b. Journalisters egne meninger farger det de gjengir c. Journalister er flinke til å verne kildene sine d. Journalister respekterer ikke folks privatliv e. Journalister tar opp saker som folk ikke har vunnet frem med på andre måter f. Journalister har ofte egennyttige motiv når de velger sine saker/vinklinger g. Journalister er ofte forutinntatte h. Journalister forklarer bakgrunnen for ting som skjer Har du noen forbilder blant journalister? I tilfelle ja, hvem og hvorfor? [Gi en kort begrunnelse] 01 Nei, har ingen forbilder blant journalister 02 Ja hvem og hvorfor? 19. Her er noen ulike påstander om journalister. Er du enig eller uenig i disse påstandene? [1 kryss for hver] Verken Svært Litt enig/ Litt Svært Vet enig enig uenig uenig uenig ikke a. Journalister bør ideelt sett ha høyere utdanning innenfor saksfeltet de jobber med b. Journalister er en elite i det norske samfunnet c. Journalistikk er et håndverk, og kan ikke læres av bøker d. God formidlingsevne er viktigere for en journalist enn spesialkunnskap om saksfeltet Mediebruk 20. Hvor mange timer (ca.) vil du anslå at du bruker på følgende medium pr. UKE? a. Radio: Ca. timer pr. uke b. Fjernsyn: Ca. timer pr. uke c. Aviser (papir) Ca. timer pr. uke d. Nettaviser: Ca. timer pr. uke 21. Hvilken radiokanal hører du mest på? [1 kryss] 01 P1 02 P2 03 P3 04 P4 05 Annen radio kanal -> hvilke(n)?: 22. Hvilken fjernsynskanal ser du mest på? [1 kryss] 01 NRK 1 02 NRK 2 03 NRK 3 04 TV2 05 TV3 06 TV NORGE 07 Annen fjernsynskanal -> hvilke(n)?: 23. Har du noen radio- eller fjernsynsprogram som du liker spesielt godt å høre/se på? Hvis ja, skriv dem her. Svar:

8 24. Nedenfor er det listet opp et antall TV-serier. Liker eller misliker du de? (ev. har ikke sett) [Ett kryss for hver serie] Hverken Liker Har Liker Liker liker/ ikke noe Liker ikke godt litt misliker særlig ikke sett a. X-files b. Seinfeld c. Ally McBeal d. Hotell Cæsar e. Mot i Brøstet f. Glamour g. Melrose Place h. Hverdagsliv i. Syv søstre j. Chicago Hope k. Venner for livet l. Frasier Leser du noen aviser (ikke nettaviser) - norske eller utenlandske - regelmessig? [= dagsaviser daglig/nesten daglig, ukeaviser hver/nesten hver uke?] Nei, leser ingen aviser regelmessig Ja hvilke? 26. Hvilken norsk avis, radiokanal og fjernsynskanal mener du er best journalistsfaglig sett? [Skriv for hver] a. Avis: b. Radiokanal: c. Fjernsynskanal: Litteratur 27. Nevn noen forfattere du synes er svært gode. Svar: 28. Nedenfor er listet opp noen bøker. Har du lest noen av disse? [Ett kryss for hver bok] Vet du forfatteren til boken så skriv navnet, også selv om du ikke har lest den. Bok Har lest boken Har ikke lest A. Prosessen 1 2 B. Segelfoss by 1 2 C. Eva Luna 1 2 D. Fyr og flamme 1 2 E. Til fyret (To The Lighthouse) 1 2 F. Latterlige kjærlighetshistorier 1 2 G. Blind gudinne 1 2 H. Den demokratiske terroristen 1 2 I. Divina Commedia 1 2 J. Livet bruksanvisning 1 2 K. Ellevte roman, bok atten 1 2 L. Dinas bok 1 2 Navn på forfatter

9 Mediepolitikk 29. Nedenfor står en liste over samfunnsoppgaver som mediene kan sies å ha. Hvor viktig synes du de er? [Ett kryss for hvert alternativ] Hverken Svært Litt viktig/ Lite Ikke Vet viktig viktig uviktig viktig viktig ikke a. Informere om politiske saker og konsekvenser b. Informere om ulykker og dramatiske hendelser i samfunnet c. Drive forbrukeropplysning d. Overvåke makthavere, avsløre maktmisbruk, korrupsjon o.l e. Tale svake gruppers sak, forsvare enkeltmennesker rammet av urettferdighet/overgrep f. Sørge for at mediebedriftene går godt og blir økonomiske sterke og sunne bedrifter g. Bidra til toleranse og større forståelse mellom ulike folkeslag og kulturer h. Underholde k. Sørge for en levende samfunnsdebatt der flest mulig kommer til orde l. Formidle nye tanker, arbeide for endring og fornyelse i samfunnet m. Formidle og forsvare vår kulturarv og våre moralske verdier n. Stimulere publikum til å løfte fram nye tanker og ideer o. Være en mest mulig nøytral observatør av begivenheter p. Tale på vegne av folk flest q. Formidle informasjon fra de styrende i samfunnet Se på de ulike alternativene i forrige spørsmål. Ranger de tre alternativene som du synest er viktigst [1 er det viktigste] 1: 2: 3: 31. Nedenfor er angitt noen mulige trusler mot en fri og kritisk presse i Norge. Hvor stor fare mener du disse utgjør? [Ett kryss for hvert alternativ] Stor En viss Liten Ingen Vet fare fare fare fare ikke a. Utenlandsk eierskap av norske mediebedrifter b. Statlig eierskap av mediebedrifter c. Partibasert eierskap av mediebedrifter d. At flere mediebedrifter blir kontrollert av samme eier e. Publikums behov for forenkling f. Reklamefinansierte medier g. Journalisters selvsensur (f. eks unngår å skrive ubehagelig om eiere eller nære kilder) h. For liten kunnskap om samfunnet blant journalister i. For Oslo-fokusert journalistikk j. Journalister sin tendens til å jage i flokk Nedenfor er opplistet noen stoffområder. Synes du mediene dekker dette stoffet tilstrekkelig, for mye eller for lite? [Ett kryss for hver] a. Sport 1 For mye dekning 2 Passe dekning 3 For lite dekning 4 Ikke sikker b. Norsk politikk 1 For mye dekning 2 Passe dekning 3 For lite dekning 4 Ikke sikker c. Kjendisstoff 1 For mye dekning 2 Passe dekning 3 For lite dekning 4 Ikke sikker d. Utenriksstoff 1 For mye dekning 2 Passe dekning 3 For lite dekning 4 Ikke sikker e. Branner og ulykker 1 For mye dekning 2 Passe dekning 3 For lite dekning 4 Ikke sikker f. Kulturstoff 1 For mye dekning 2 Passe dekning 3 For lite dekning 4 Ikke sikker g. Økonomi og næringsliv 1 For mye dekning 2 Passe dekning 3 For lite dekning 4 Ikke sikker h. Livssyn/religion 1 For mye dekning 2 Passe dekning 3 For lite dekning 4 Ikke sikker

10 Egenskaper som journalister bør ha Spørreundersøkelse blant journaliststudenter i Oslo og Volda. Nye studenter høst Nedenfor står en liste over ulike egenskaper som noen vil mene at journalister bør ha. Kryss av for hvor viktig du synes de ulike egenskapene er for en god journalist. [Ett kryss for hver egenskap] Hverken Svært Litt viktig/ Lite Ikke Vet viktig viktig uviktig viktig viktig ikke a. Nysgjerrighet b. En viss porsjon frekkhet c. Rettferdighetssans d. Kunnskap om samfunnet e. Politisk nøytralitet f. Medfølelse med enkeltpersoner og svake grupper g. En viss kynisme når enkeltpersoner skal omtales h. Utdanning på høyskole- eller universitetsnivå i. Et nært og personlig forhold til kilder j. God framtreden foran kamera eller mikrofon k. Effektivitet og hurtighet - være i stand til å produsere nyheter raskt l. Grundighet og nøyaktighet m. Respekt for autoriteter n. Bred livserfaring o. God språkteft og formuleringsevne p. Vite hva slags stoff som selger q. Menneskekunnskap Studier 34. Nedenfor har vi listet opp noen fag/utdanninger i Norge. Kryss av det eller de som du tror du SPESIELT BRA eller SPESIELT DÅRLIG ville egnet deg til. Merk at spørsmålet gjelder studier og ikke fremtidige yrkesområder. Fag/utd. jeg ville passet SPESIELT BRA til: a Sivilingeniør NTH b Teaterhøyskolen c Norges Handelshøyskole d Kunsthøyskolen e Sosionom f Allmennlærer g Ingeniør h Medisin i Psykologi j Sosial antropologi k Litteraturvitenskap l Fysikk m Filosofi n Klassiske språk (f.eks gresk) o Historie p Filmhøyskolen q Jus r Sykepleien Fag/utd. jeg ville passet SPESIELT DÅRLIG til: a Sivilingeniør NTH b Teaterhøyskolen c Norges Handelshøyskole d Kunsthøyskolen e Sosionom f Allmennlærer g Ingeniør h Medisin i Psykologi j Sosial antropologi k Litteraturvitenskap l Fysikk m Filosofi n Klassiske språk (f.eks gresk) o Historie p Filmhøyskolen q Jus r Sykepleien Noen spørsmål om dine foreldre 35. Hvilket hovedyrke har/hadde dine foreldre? Vær så nøyaktig som mulig med type arbeidssted og arbeidsoppgaver dersom dette ikke går klart fram av yrkestittelen [eksempel: lærer på ungdomsskole, saksbehandler på trygdekontor, dataingeniør med privat firma ] a. Fars yrke: b. Mors yrke: 36. Har/hadde noen av dine foreldre noen form for journalistisk erfaring? [Ett kryss] 01 Nei, ingen av dem 02 Ja, far 03 Ja, mor 04 Ja, begge

11 37. Har noen av dine foreldre hatt verv i fagforening, vært folkevalgt (f. eks vararepresentant i kommunestyre) eller politisk aktiv på andre måter? [Kryss av alle aktuelle alternativ for hver av dine foreldre] Verv i fagforening? Folkevalgt? Politisk aktiv på andre måter? FAR 1 Nei 2 Ja 3 Vet ikke 1 Nei 2 Ja 3 Vet ikke 1 Nei 2 Ja 3 Vet ikke MOR 1 Nei 2 Ja 3 Vet ikke 1 Nei 2 Ja 3 Vet ikke 1 Nei 2 Ja 3 Vet ikke 38. Hvor stor bruttoinntekt (før skatt og fradrag) vil du anslå dine foreldre har / hadde hver for seg i fjor (pensjon og trygd regnes som inntekt)? [Ett kryss for hver] FAR: MOR: 1 Ingen inntekt 1 Ingen inntekt 2 Under Under eller mer eller mer Ikke aktuelt (f. eks far død eller ukjent) Ikke aktuelt (f. eks mor død) 39. Er / var noen av dine foreldre interessert i klassisk norsk litteratur? [Ett kryss for hver av dine foreldre] FAR: Svært interessert Litt interessert Ikke interessert MOR: Svært interessert Litt interessert Ikke interessert Til slutt noen spørsmål om deg selv 40. Hvilket politisk parti stemte du på ved Stortingsvalget i 1997? [Ett kryss] 1 Høyre 2 Fremskrittspartiet 3 Arbeiderpartiet 4 Senterpartiet 5 Kristelig Folkeparti 6 Rød Valgallianse 7 Sosialistisk Venstreparti 8 Venstre 9 Annet parti 10 Hadde stemmerett, men stemte ikke 11 Hadde ikke stemmerett 41. Hvilket skriftspråk bruker du privat? [Ett kryss] 01 Nynorsk 02 Bokmål 03 Både bokmål / nynorsk 04 Annet hva? 42. Har du hatt noen lengre opphold (minst 4 uker) utenfor Norden? [1 kryss] 01 Nei, ingen gå til neste spørsmål 02 Ja Hvor, og hva var formålet med reisen(e) / oppholdet? Svar: 43. Hva er dine viktigste fritidsinteresser? (hobbyer, fritidsaktiviteter, aktiv organisasjonsarbeid o.l.) Svar:

12 44. Her er noen ulike påstander om forskjellige ting. Er du enig eller uenig i disse påstandene? [1 kryss for hver] Verken Svært Litt enig/ Litt Svært Vet enig enig uenig uenig uenig ikke a. Kulturen på de norske bygdene er minst like verdifull som den i byene b. Menn og kvinner er i praksis likestilte i Norge c. Hasjbruk bør legaliseres Tusen takk for hjelpen! Har du kommentarer til skjemaet kan du skrive dem her:

YRKESHOLDNINGER BLANT JOURNALISTSTUDENTER våren 2001

YRKESHOLDNINGER BLANT JOURNALISTSTUDENTER våren 2001 Kjære journaliststudent! YRKESHOLDNINGER BLANT JOURNALISTSTUDENTER våren 2001 SD-2, fase 2 Yrkesholdninger blant journaliststudenter er en spørreundersøkelse som går til alle avgangsstudenter ved journalistutdanningene

Detaljer

YRKESHOLDNINGER BLANT JOURNALISTSTUDENTER våren 2002

YRKESHOLDNINGER BLANT JOURNALISTSTUDENTER våren 2002 YRKESHOLDNINGER BLANT JOURNALISTSTUDENTER våren 2002 Kjære journaliststudent! Yrkesholdninger blant journaliststudenter er en spørreundersøkelse som går til alle avgangsstudenter ved journalistutdanningene

Detaljer

Medievaner og holdninger til medier

Medievaner og holdninger til medier Medievaner og holdninger til medier Landsomfattende meningsmåling 8. - 22. mars 2005 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGSMETODE Måle medievaner

Detaljer

Medievaner og holdninger. Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 23. februar - 17. mars 2009

Medievaner og holdninger. Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 23. februar - 17. mars 2009 Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 23. februar - 17. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Detaljer

StudData SD1-3. Skjema for personer med journalistutdanning (inkludert fotojournalist) Jornalistutdanningen din. Har ikke fullført denne utdanningen

StudData SD1-3. Skjema for personer med journalistutdanning (inkludert fotojournalist) Jornalistutdanningen din. Har ikke fullført denne utdanningen StudData SD1-3 908 1 ID-NUMMER Dette skjemaet skal leses maskinelt, det må derfor ikke brettes. Bruk blå / svart penn. Tallene skal se slik ut: 1234567890 Sett kryss slik: Ikke slik: Eliminere feil avkryssing

Detaljer

7 X. Tilbakeblikk på den utdanningen du var i gang med våren 2001 SD Har ikke fullført denne utdanningen

7 X. Tilbakeblikk på den utdanningen du var i gang med våren 2001 SD Har ikke fullført denne utdanningen SD2 3 8 0 1 1 ID-NUMMER Dette skjemaet skal leses maskinelt, det må derfor ikke brettes. Bruk blå / svart penn. Tallene skal se slik ut: 6 7 8 9 0 Sett kryss slik: Ikke slik: Eliminere feil avkryssing

Detaljer

Medievaner og holdninger. Landsomfattende undersøkelse 25. februar 17. mars 2009

Medievaner og holdninger. Landsomfattende undersøkelse 25. februar 17. mars 2009 Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse 25. februar 17. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon

Detaljer

Journalist / fotojournalist

Journalist / fotojournalist Journalist / fotojournalist ID-nummer Dette skjema skal leses maskinelt, det må derfor ikke brettes. Bruk blå/ svart penn Kryss settes slik: Ikke slik: Eliminere slik: Ikke skriv i felt merket: Tallene

Detaljer

http://eintervju.nsd.uib.no

http://eintervju.nsd.uib.no Påloggingskode: < > Intervjuskjema http://eintervju.nsd.uib.no Takk for at du deltar i skolevalgets valgundersøkelse. For at resultatene skal bli så pålitelige som mulig, er det viktig at du gir deg god

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen

Den europeiske samfunnsundersøkelsen V1 IO-nummer: Underlagt taushetsplikt Den europeiske samfunnsundersøkelsen Du har allerede blitt intervjuet om noen av temaene her, men skjemaet stiller også spørsmål om noen helt nye emner. Vi håper du

Detaljer

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1 Kultur og samfunn å leve sammen Del 1 1 1 2 Kapittel 1 Du og de andre Jenta på bildet ser seg selv i et speil. Hva tror du hun tenker når hun ser seg i speilet? Ser hun den samme personen som vennene hennes

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Undersøkelse blant journalister 4. 29. februar Prosjektinformasjon Formål: Måle medievaner og holdninger til medier Dato for gjennomføring: 4. 29. februar Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Medievaner og holdninger blant redaktører

Medievaner og holdninger blant redaktører Medievaner og holdninger blant redaktører Undersøkelse blant redaktører 3. 29. februar Prosjektinformasjon Formål: Måle medievaner og holdninger til medier Dato for gjennomføring: 3. 29. februar Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Journalist / fotojournalist

Journalist / fotojournalist Journalist / fotojournalist ID-nummer Dette skjema skal leses maskinelt, det må derfor ikke brettes. Bruk blå/ svart penn Kryss settes slik: Ikke slik: Eliminere slik: Ikke skriv i felt merket: Tallene

Detaljer

1. Kjønn. Kartlegging av informasjonssikkerhetskultur - Gran Kommune 14.03.2016 07:25. Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70%

1. Kjønn. Kartlegging av informasjonssikkerhetskultur - Gran Kommune 14.03.2016 07:25. Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70% 1. Kjønn Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70% 60% 50% 40% 30% 25,1% 20% 10% 0% Kvinne Mann 1. Kjønn Navn Kvinne 74,9% Mann 25,1% N 315 2. Alder 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30%

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Undersøkelse blant norsk befal og norske offiserer 24. februar - 24. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Detaljer

http://www.samfunnsveven.no/eintervju

http://www.samfunnsveven.no/eintervju http://www.samfunnsveven.no/eintervju Intervjuskjema Takk for at du deltar i skolevalgundersøkelsen! For at resultatene skal bli så pålitelige som mulig, er det viktig at du gir deg god tid, og at du besvarer

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT NORSKE REDAKTØRER 2. - 23. FEBRUAR 2015. ============================= ------------------------------------------------- Respons

UNDERSØKELSE BLANT NORSKE REDAKTØRER 2. - 23. FEBRUAR 2015. ============================= ------------------------------------------------- Respons UNDERSØKELSE BLANT NORSKE REDAKTØRER 2. - 23. Frekvenstabell for spørsmål 1 Hvilket medium dekker dine interesser best? De trykte mediene Etermediene Nettmediene medier 49% 16% 31% 1% 3% 254 Hvilket medium

Detaljer

Medievaner og holdninger til media. Landsomfattende undersøkelse blant journalister 11. - 27. februar 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Medievaner og holdninger til media. Landsomfattende undersøkelse blant journalister 11. - 27. februar 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Medievaner og holdninger til media Landsomfattende undersøkelse blant journalister 11. - 27. februar 2008 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGSMETODE

Detaljer

Medievaner blant publikum

Medievaner blant publikum Medievaner blant publikum Landsomfattende undersøkelse 28. januar 21. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer:

Detaljer

Medievaner og holdninger til media. Landsomfattende undersøkelse blant norske redaktører 20. - 29. februar 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Medievaner og holdninger til media. Landsomfattende undersøkelse blant norske redaktører 20. - 29. februar 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Medievaner og holdninger til media Landsomfattende undersøkelse blant norske redaktører 20. - 29. februar 2008 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGSMETODE

Detaljer

Tips til journalister eller andre avismedarbeidere som skal på klassebesøk. Innhold

Tips til journalister eller andre avismedarbeidere som skal på klassebesøk. Innhold Tips til journalister eller andre avismedarbeidere som skal på klassebesøk Innhold Hvorfor klassebesøk? Hva forventer elevene? Planlegg noe! God dialog Fortell om din hverdag Mediekunnskap Forbered deg

Detaljer

QuestBack eksport - Redaktørundersøkelsen 2008

QuestBack eksport - Redaktørundersøkelsen 2008 Redaktør 8 Publisert fra.8.8 til 4..8 64 respondenter (64 unike) Sammenligning: : Kjønn. Utviklingen innen medier og journalistikk. Hvor enig eller uenig er du i utsagnene nedenfor? Den kritiske journalistikken

Detaljer

Medievaner blant journalister

Medievaner blant journalister Medievaner blant journalister Undersøkelse blant journalister 7. 25. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 7. 25. februar Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM Takk for at du vil være med på vår spørreundersøkelse om den hjelpen barnevernet gir til barn og ungdommer! Dato for utfylling: Kode nr: 1. Hvor gammel er du? år 2. Kjønn: Jente

Detaljer

Studentundersøkelse. 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Studentundersøkelse. 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Studentundersøkelse 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innhold 1. Innledning... 3 Omfanget av undersøkelsen og metode... 3 Svarprosent... 3 Sammendrag...

Detaljer

THE HOVDABREKKA PROJECT

THE HOVDABREKKA PROJECT Hovden, J. (): Nordiske Journaliststudenter. Powerpoint. NORDISKE JOURNALISTSTUDENTER Project Hovdabrekka - http://hovdabrekka.wordpress.com Gunn Bjørnsen Marina Ghersetti Jan Fredrik Hovden Hanne Jørndrup

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 3. 17. februar 2014 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt A. Innledende opplegg om litterær smak og kvalitet Dette opplegget kan med fordel gjennomføres som en forberedelse til arbeidet med årets txt-aksjon. Hvis

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse blant norske redaktører 3. 17. februar 2014 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

VALGORDNINGEN. - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler. - Elektronisk stemmegivning. - 5 enkle steg for å stemme

VALGORDNINGEN. - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler. - Elektronisk stemmegivning. - 5 enkle steg for å stemme 4 VALGORDNINGEN - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler - Elektronisk stemmegivning 6-5 enkle steg for å stemme 0 LOKALT SELVSTYRE - Staten - De politiske organene i en 2 kommune -De politiske organene

Detaljer

Context Questionnaire Sykepleie

Context Questionnaire Sykepleie Context Questionnaire Sykepleie Kjære studenter, På de følgende sider vil du finne noen spørsmål om dine studier og praktiske opplæring. Dette spørreskjemaet inngår som en del av et europeisk utviklings-

Detaljer

MEDIEHVERDAGEN TIL BARN OG UNGE. Bakgrunn. Mobil

MEDIEHVERDAGEN TIL BARN OG UNGE. Bakgrunn. Mobil MEDIEHVERDAGEN TIL BARN OG UNGE For utfylling på web, gå til denne siden: www.srgi.no. Fyll inn brukernavn og passord. Brukernavn: «BRUKERNAVN» Passord: «PASSORD» Bakgrunn Først kommer noen spørsmål som

Detaljer

Informasjon om et politisk parti

Informasjon om et politisk parti KAPITTEL 2 KOPIERINGSORIGINAL 2.1 Informasjon om et politisk parti Nedenfor ser du en liste over de største partiene i Norge. Finn hjemmesidene til disse partiene på internett. Velg et politisk parti som

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004 IO-nummer A-2 Seksjon for intervjuundersøkelser Postboks 8131 Dep., 0033 Oslo Telefon 800 83 028, Telefaks 21 09 49 89 Underlagt taushetsplikt Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004 Til den intervjuede:

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1994

NASJONAL MENINGSMÅLING 1994 NASJONAL MENINGSMÅLING 1994 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1994. "EU-prøvevalget

Detaljer

Emne Fokus Eleven skal kunne: Lesemåter og lesefaser. - kjenne til ulike lesestrategier og bruke Lesestrategier

Emne Fokus Eleven skal kunne: Lesemåter og lesefaser. - kjenne til ulike lesestrategier og bruke Lesestrategier Lokal læreplan Norsk Huseby skole 8. trinn Emne Fokus Eleven skal kunne: Lesemåter og lesefaser - kjenne til ulike lesestrategier og bruke Lesestrategier disse hensiktsmessig Lese i ulike sjangere - lese

Detaljer

OM AV FOR MANGFOLDIGE MUSUMSBRUKERE ved professor Anne-Britt Gran

OM AV FOR MANGFOLDIGE MUSUMSBRUKERE ved professor Anne-Britt Gran OM AV FOR MANGFOLDIGE MUSUMSBRUKERE ved professor Anne-Britt Gran Oppdragsgivere: Kulturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo, og Norges Museumsforbund Undersøkelsen er gjennomført ved hjelp av finansiering

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000 Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 % 504

Detaljer

Medievaner og holdninger blant journalister

Medievaner og holdninger blant journalister Medievaner og holdninger blant journalister Undersøkelse blant medlemmer i Norsk Journalistlag 2. 23. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 2. 23.

Detaljer

School ID: School Name: TIMSS Elevspørreskjema. 8. trinn. ILS, Universitetet i Oslo Postboks 1099 Blindern 0317 Oslo IEA, 2011

School ID: School Name: TIMSS Elevspørreskjema. 8. trinn. ILS, Universitetet i Oslo Postboks 1099 Blindern 0317 Oslo IEA, 2011 k m Identification Identifikasjonsboks Label School ID: School Name: TIMSS 2011 Elevspørreskjema 8. trinn ILS, Universitetet i Oslo Postboks 1099 Blindern 0317 Oslo IEA, 2011 l n Veiledning h j I dette

Detaljer

Id-nummer: Ikke viktig i det hele tatt

Id-nummer: Ikke viktig i det hele tatt SD-1, fase 1 _ høsten 2000 Id-nummer: TILLEGGSSKJEMA FOR SYKEPLEIERSTUDENTER 1. Hva ønsker du å bruke sykepleierutdanningen til? Ikke i Bli en god sykepleier Bruke utdanningen i et annet yrke Legge grunnlag

Detaljer

Medievaner og holdninger. Landsomfattende markedsundersøkelse 15. februar 4. mars 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Medievaner og holdninger. Landsomfattende markedsundersøkelse 15. februar 4. mars 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Medievaner og holdninger Landsomfattende markedsundersøkelse 15. februar 4. mars 2008 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGSMETODE ANTALL INTERVJUER

Detaljer

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN Nr Kategori/spørsmål Trivsel 1 Trives du på skolen? Svaralternativ: Trives svært godt Trives godt Trives litt Trives ikke noe særlig Trives ikke i det hele tatt

Detaljer

Jobbsøking. Tema i Grønn gruppe - januar 2007 JOBBSØKING... 2

Jobbsøking. Tema i Grønn gruppe - januar 2007 JOBBSØKING... 2 Jobbsøking Tema i Grønn gruppe - januar 2007 JOBBSØKING... 2 1. Stillingsannonser... 2 Hvorfor lese stillingsannonsen grundig?... 2 Hva må jeg se etter i annonsen?... 2 2. Slik finner du de ledige jobbene...

Detaljer

Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovedtest Elevspørreskjema 8. klasse Veiledning I dette heftet vil du finne spørsmål om deg selv. Noen spørsmål dreier seg om fakta,

Detaljer

Holdninger til sosial ulikhet

Holdninger til sosial ulikhet Underlagt taushetsplikt Holdninger til sosial ulikhet 1 Vi starter med noen spørsmål om muligheten til å komme seg frem her i verden. Hvor mener du følgende forhold er for å komme seg frem i verden? Sett

Detaljer

Medievaner blant publikum

Medievaner blant publikum Medievaner blant publikum Landsomfattende undersøkelse 16. 31. januar 2014 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 16. 31. januar 2014 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Programområde samfunnsfag og økonomi

Programområde samfunnsfag og økonomi Programområde samfunnsfag og økonomi Ved Porsgrunn videregående skole har du mulighet til å fordype deg i en rekke dagsaktuelle samfunnsfag som hjelper deg til å forstå hvordan ulike samfunn fungerer på

Detaljer

Jobbskygging. Innhold. Jobbskygging ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhold. Jobbskygging ELEVARK 10. trinn Jobbskygging Jobbskygging Innhold Håndverk, industri og primærnæring Begrepene håndverk, industri og primærnæring; Hva betyr begrepene? Lokalt næringsliv etter 1945 Hvordan har lokalt næringsliv utviklet

Detaljer

Østlandet. 40-59 år 60 år + Oslo. ellers

Østlandet. 40-59 år 60 år + Oslo. ellers ** Spm:Nor1 ** N det gjelder maten til deg / din husstand, hvor viktige er hvert av følgende forhold for deg? Celleinnhold: Kjønn Alder Landsdel Utdanning Husstandsinntekt Mann Kvinne 18-29 30-39 40-59

Detaljer

Medievaner og holdninger blant redaktører

Medievaner og holdninger blant redaktører Medievaner og holdninger blant redaktører Undersøkelse blant medlemmer i Norsk Redaktørforening 2. 23. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Velkommen til Studiebarometeret! Chose language below / velg språk nederst.

Velkommen til Studiebarometeret! Chose language below / velg språk nederst. Velkommen til Studiebarometeret! Chose language below / velg språk nederst. Takk for at du vil si hva du mener om studieprogrammet ditt, dine svar kan forbedre studiekvaliteten. Din høyskole/universitet

Detaljer

Elev ID: Elevspørreskjema. 8. årstrinn. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo

Elev ID: Elevspørreskjema. 8. årstrinn. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Elev ID: Elevspørreskjema 8. årstrinn Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo International Association for the Evaluation of Educational Achievement Copyright IEA, 2005 Veiledning

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse blant ungdom 14. 30. januar 2014 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 16. 30. januar 2014 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Medievaner og holdninger blant sykepleiere

Medievaner og holdninger blant sykepleiere Medievaner og holdninger blant syke Undersøkelse blant medlemmer i Norsk Sykepleierforbund 9. 26. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

MBL 2012. Medietall 2011. 16. februar 2012

MBL 2012. Medietall 2011. 16. februar 2012 Medietall 2011 16. februar 2012 Rammebetingelser Det store - bildet mediepolitikken Opplagene både for papiravisene og magasin/ukepresse faller Mediebruken på digitale plattformer øker veksten er nå størst

Detaljer

I resten av skjemaet ber vi deg svare ut fra den jobben du hadde i restaurant- og serveringsbransjen

I resten av skjemaet ber vi deg svare ut fra den jobben du hadde i restaurant- og serveringsbransjen Vedlegg 1 Spørreskjema uteliv 1. Jobber du i restaurant, café, bar (inkludert kaffebarer), pub eller nattklubb. Vi tenker her også på restauranter, barer, puber eller nattklubber tilknyttet hoteller. UT

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse 10. - 23. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL

Detaljer

SD-2, fase 2 _ våren 2001

SD-2, fase 2 _ våren 2001 SD-2, fase 2 _ våren 2001 TILLEGGSSKJEMA FOR SYKEPLEIERSTUDENTER 1. I hvilken grad har spesielle forhold i livet ditt hatt betydning for at du ønsket å ta en sykepleierutdanning? Bestemte personer (utenom

Detaljer

Farmasøytstudenter. Kjære student! SD3-1 013 0

Farmasøytstudenter. Kjære student! SD3-1 013 0 SD3-1 013 0 ID-NUMMER Kjære student! Farmasøytstudenter StudData er en database basert på flere undersøkelser av studenter og profesjonsutøvere. Denne undersøkelsen, som heter StudData-3, retter seg mot

Detaljer

http://www.samfunnsveven.no/eintervju

http://www.samfunnsveven.no/eintervju http://www.samfunnsveven.no/eintervju Takk for at du deltar i skolevalgundersøkelsen! For at resultatene skal bli så pålitelige som mulig, er det viktig at du gir deg god tid, og at du besvarer spørsmålene

Detaljer

Kjære unge dialektforskere,

Kjære unge dialektforskere, Kjære unge dialektforskere, Jeg er imponert over hvor godt dere har jobbet siden sist vi hadde kontakt. Og jeg beklager at jeg svarer dere litt seint. Dere har vel kanskje kommet enda mye lenger nå. Men

Detaljer

ZA5439. Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway

ZA5439. Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway ZA5439 Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway FLASH 283 ENTREPRENEURSHIP D1. Kjønn [IKKE SPØR MARKER RIKTIG ALTERNATIV] Mann... 1 Kvinne...

Detaljer

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk.

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk. NASJONAL MENINGSMÅLING I FORBINDELSE MED SKOLEVALGET 2013 I tilknytning til skolevalget, blir det gjennomført en valgundersøkelse blant elevene i den videregående skolen. Valgundersøkelsen er en del av

Detaljer

*** UNDERSØKELSE BLANT NORSKE REDAKTØRER FEBRUAR 2014 ***

*** UNDERSØKELSE BLANT NORSKE REDAKTØRER FEBRUAR 2014 *** *** UNDERSØKELSE BLANT NORSKE REDAKTØRER 3. - 17. FEBRUAR 2014 *** ========================================================== ====== Frekvenstabell for spørsmål 1 Hvlket medium dekker dine interesser best?

Detaljer

MEDBORGERNOTAT #6. «Holdninger til innvandring » Runa Falck Langaas Universitetet i Bergen August 2017

MEDBORGERNOTAT #6. «Holdninger til innvandring » Runa Falck Langaas Universitetet i Bergen August 2017 MEDBORGERNOTAT #6 «Holdninger til innvandring 2013-2017» Runa Falck Langaas Runa.Langaas@uib.no Universitetet i Bergen August 2017 Introduksjon Dette notatet gir en oversikt over norske medborgere sine

Detaljer

Medievaner blant redaktører

Medievaner blant redaktører Medievaner blant redaktører Undersøkelse blant norske redaktører 7. 26. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer:

Detaljer

Programområde samfunnsfag og økonomi

Programområde samfunnsfag og økonomi Programområde samfunnsfag og økonomi Ved Porsgrunn videregående skole har du mulighet til å fordype deg i en rekke dagsaktuelle samfunnsfag som hjelper deg til å forstå hvordan ulike samfunn fungerer på

Detaljer

TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY

TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY Identification Identifikasjonsboks Label TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY Elevspørreskjema 9. trinn ILS, Universitetet i Oslo Postboks 1099 Blindern 0317 Oslo e IEA, 2014 Veiledning

Detaljer

TIMSS & PIRLS 2011. Spørreskjema for elever. 4. trinn. Bokmål. Identifikasjonsboks. Lesesenteret Universitetet i Stavanger 4036 Stavanger

TIMSS & PIRLS 2011. Spørreskjema for elever. 4. trinn. Bokmål. Identifikasjonsboks. Lesesenteret Universitetet i Stavanger 4036 Stavanger Identifikasjonsboks TIMSS & PIRLS 2011 Spørreskjema for elever Bokmål 4. trinn Lesesenteret Universitetet i Stavanger 4036 Stavanger ILS Universitetet i Oslo 0317 Oslo IEA, 2011 Veiledning I dette heftet

Detaljer

Den ømme morderen Arbeid med kortroman av Arne Berggren, norsk vg1 YF 8-10 timer

Den ømme morderen Arbeid med kortroman av Arne Berggren, norsk vg1 YF 8-10 timer Den ømme morderen Arbeid med kortroman av Arne Berggren, norsk vg1 YF 8-10 timer Læreplanmål: Skriftlige tekster Mål for opplæringen er at eleven skal kunne drøfte innhold, form og formål i et representativt

Detaljer

Leserundersøkelse. NTF-forbundsstyret, 12. januar 2017 Tore Ryssdalsnes

Leserundersøkelse. NTF-forbundsstyret, 12. januar 2017 Tore Ryssdalsnes Leserundersøkelse NTF-forbundsstyret, 12. januar 2017 Tore Ryssdalsnes Om undersøkelsen Gjennomført via e-post. 1145 svar av 12899 kontaktede yrkesaktive medlemmer, ca 8,9 prosent deltakelse. Stort antall

Detaljer

ZA4726. Flash Eurobarometer 192 (Entrepeneurship) Country Specific Questionnaire Norway

ZA4726. Flash Eurobarometer 192 (Entrepeneurship) Country Specific Questionnaire Norway ZA4726 Flash Eurobarometer 192 (Entrepeneurship) Country Specific Questionnaire Norway Flash Eurobarometer 192 Entrepreneurship Draft Questionnaire DEMOGRAPHICS D1. Kjønn (IKKE SPØR - MARKER RIKTIG ALTERNATIV)

Detaljer

Brukerundersøkelse om medievaktordningen. Januar 2011

Brukerundersøkelse om medievaktordningen. Januar 2011 Brukerundersøkelse om medievaktordningen Januar 2011 Om undersøkelsen Undersøkelsen er en evaluering av medievaktordningen ILKO. Medievaktordningen er en døgnkontinuerlig telefonvakttjeneste som har vært

Detaljer

Fra valp til vaktbikkje

Fra valp til vaktbikkje Fra valp til vaktbikkje En longitudinell studie av norske journaliststudenter Gunn Bjørnsen, Jan Fredrik Hovden & Rune Ottosen Journalistikken sies å ha gått gjennom en sterk profesjonaliseringsprosess

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse 26. januar 28. februar Prosjektinformasjon Formål: Måle medievaner og holdninger til medier Dato for gjennomføring: 26. januar 28. februar Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Eksamen 13.05.2009. Stortinget. Arkimedes. MAT0010 Matematikk Elever (10. årstrinn) Del 2. Bokmål

Eksamen 13.05.2009. Stortinget. Arkimedes. MAT0010 Matematikk Elever (10. årstrinn) Del 2. Bokmål Eksamen 13.05.2009 MAT0010 Matematikk Elever (10. årstrinn) Del 2 Stortinget Bokmål Arkimedes Bokmål Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemidler på Del 2: 5 timer totalt: Del 1 skal du levere innen 2

Detaljer

PIKEN I SPEILET. Tom Egeland

PIKEN I SPEILET. Tom Egeland PIKEN I SPEILET Tom Egeland Kompetansemål etter vg 2 Muntlige tekster bruke norskfaglig kunnskap i samtale om tekster Skriftlige tekster bruke et bredt register av språklige virkemidler i egen skriving,

Detaljer

FORFATTER OG DRAMATIKER

FORFATTER OG DRAMATIKER HVORDAN BLI FORFATTER OG DRAMATIKER En lærebok av forfatter og dramatiker Glenn Belden Denne boken gir deg et godt innblikk i forskjellene mellom å skrive en bok, en film eller et teaterstykke. Her røpes

Detaljer

«Mediehverdagen» Foto: Silje Hanson og Arne Holsen. - en spørreundersøkelse om unges mediebruk

«Mediehverdagen» Foto: Silje Hanson og Arne Holsen. - en spørreundersøkelse om unges mediebruk «Mediehverdagen» Foto: Silje Hanson og Arne Holsen. - en spørreundersøkelse om unges mediebruk Mediehverdagen - sammendrag Klasse 2mka ved Vennesla videregående skole har utført undersøkelsen Mediehverdagen

Detaljer

Identification Label. Student ID: Student Name: Elevspørreskjema. Fysikk. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo

Identification Label. Student ID: Student Name: Elevspørreskjema. Fysikk. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Identification Label Student ID: Student Name: Elevspørreskjema Fysikk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo International Association for the Evaluation of Educational Achievement

Detaljer

Del A.1: Under Dusken trykket utgave

Del A.1: Under Dusken trykket utgave Del A.1: Under Dusken trykket utgave 1. Hvor ofte leser du følgende blader/aviser? Omtrent hvert nummer Omtrent annethvert nummer Av og til Sjelden eller unntaksvis 1 Adresseavisen... 1 2 3 4 5 2 Høgskoleavisa...

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Undersøkelse blant medlemmer i Den norske legeforening 9. februar 6. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Spørreskjema til elever på VK1

Spørreskjema til elever på VK1 Spørreskjema til elever på VK1 F1. Kjønn: Jente Gutt F2. Har noen av dine foreldre/foresatte utdanning i realfag (ingeniør, fysikk, kjemi, biologi, biokjemi, matematikk, geofag, astronomi e.l.) fra universitet

Detaljer

Spørreskjema Bokmål

Spørreskjema Bokmål Spørreskjema 2015 Bokmål Velkommen til Studiebarometeret! Choose language below / velg språk nederst. Takk for at du vil si hva du mener om studieprogrammet ditt, dine svar kan forbedre studiekvaliteten.

Detaljer

Undersøkelse om unge og utdanningsog yrkesvalg. Gjennomført av Opinion, Desember 2007

Undersøkelse om unge og utdanningsog yrkesvalg. Gjennomført av Opinion, Desember 2007 1 Undersøkelse om unge og utdanningsog yrkesvalg Gjennomført av Opinion, Desember 2007 Om undersøkelsen Det er gjennomført 1003 intervjuer med et landsdekkende og representativt utvalg av ungdom mellom

Detaljer

Jørgen Ask Familie Kiropraktor. Velkommen Til Oss

Jørgen Ask Familie Kiropraktor. Velkommen Til Oss Jørgen Ask Familie Kiropraktor Velkommen Til Oss Ditt første besøk hos oss er en mulighet for oss til å lære mer om deg. Det er et tidspunktet for deg til å dele med oss hvor du er nå, hva du ønsker å

Detaljer

Actis R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

Actis R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Actis INNLEDNING Undersøkelsen består av et representativt utvalg på 1003 personer over 15 år fra Norge.

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, juni 015 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

bilbransjen og hva kan vi gjøre med det?»

bilbransjen og hva kan vi gjøre med det?» «Hvorfor velger ikke norsk ungdom bilbransjen og hva kan vi gjøre med det?» Hva gjøres i dag Øke antall lærebedrifter Aksjon lærebedrift samt Samfunnskontrakten Øke kvaliteten på lærebedriftene I styret

Detaljer

http://www.samfunnsveven.no/eintervju Ikke bruk navigasjonsknappene i nettleseren. Svarene vil bli lagret i databasen når du avslutter på siste side.

http://www.samfunnsveven.no/eintervju Ikke bruk navigasjonsknappene i nettleseren. Svarene vil bli lagret i databasen når du avslutter på siste side. http://www.samfunnsveven.no/eintervju Takk for at du deltar i skolevalgundersøkelsen! For at resultatene skal bli så pålitelige som mulig, er det viktig at du gir deg god tid, og at du besvarer spørsmålene

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Undersøkelse blant lektorer 8. 23. februar Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 8. 23. februar Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer: 705 Utvalg: Måle medievaner

Detaljer

Hvordan få omtale i media?

Hvordan få omtale i media? Hvordan få omtale i media? Hvordan få omtale i media? Har du fått støtte fra LNU til å gjennomføre et prosjekt, og har du lyst til å fortelle andre om det du/dere gjør? Ta kontakt med en redaksjon og

Detaljer

Du kan ta pause i undersøkelsen når du vil, for å fortsette senere; svarene dine vil bli lagret. Undersøkelsen er frivillig og tar ca. 10 minutter.

Du kan ta pause i undersøkelsen når du vil, for å fortsette senere; svarene dine vil bli lagret. Undersøkelsen er frivillig og tar ca. 10 minutter. Easyresearch Vis alle spørsmål Skru av vilkå Skru av obligatorisk Facebook Mobilenhet Velkommen til Studiebarometeret! Takk for at du vil si hva du mener om studieprogrammet ditt. Meningen din kan være

Detaljer

Leserundersøkelsen 2012 Lesing, kjøp & handelskanaler

Leserundersøkelsen 2012 Lesing, kjøp & handelskanaler Leserundersøkelsen 2012 Lesing, kjøp & handelskanaler Undersøkelsen er gjennomført av markedsanalyse- og rådgivningsselskapet Ipsos MMI på vegne av Den norske Forleggerforening og Bokhandlerforeningen.

Detaljer

Hvem setter agendaen? Eirik Gerhard Skogh

Hvem setter agendaen? Eirik Gerhard Skogh Hvem setter agendaen? Eirik Gerhard Skogh April 25, 2011 Dagens tilbud av massemedier er bredt. Vi har mange tilbud og muligheter når vi vil lese om for eksempel den siste naturkatastrofen, den nye oljekrigen,

Detaljer

Resultater Velferdsbarometeret 2017

Resultater Velferdsbarometeret 2017 Kåre Hagen Høgskolen i Oslo og Akershus Tlf.: 952 17 508 E-post: kare.hagen@hioa.no Resultater Velferdsbarometeret 2017 Innledning Velferdsbarometeret er en spørreundersøkelse som er tenkt gjennomført

Detaljer

Saksnummer Utvalg/komite Dato 172/2014 Fylkesrådet 26.08.2014

Saksnummer Utvalg/komite Dato 172/2014 Fylkesrådet 26.08.2014 Journalpost:14/32602 FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Dato 172/2014 Fylkesrådet 26.08.2014 Høring - NRK-plakaten Sammendrag Kulturdepartementet har sendt NRK-plakaten på høring. Fylkesrådet i Nordland

Detaljer

Medier og kommunikasjon

Medier og kommunikasjon Medier og kommunikasjon Gausdal videregående skole Trenger Oppland 80 nye journalister hvert år? Trenger Oppland 80 nye filmfolk hvert år? Oppland trenger: «Fremtidens samfunn vil ha behov for arbeidskraft

Detaljer