Deltaking for alle universell utforming

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Deltaking for alle universell utforming"

Transkript

1 Prosjektgruppa Fylkesrådet for funksjonshemma Deltaking for alle universell Fylkesdelplan for funksjonshemma HØYRINGSUTKAST Kvam herad Nasjonale føringar Lovverket Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne Plan for universell innen viktige samfunnsområder T-1440, Arbeids- og sosialdepartementet Miljøverndepartementet NOU 2005: 8 Likeverd og tilgjengelighet. Rettslig vern mot diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne. Bedret tilgjengelighet for alle Fleirtalet i Syseutvalet: Bygg og anlegg og opparbeidde uteområde, retta mot ålmenta og oppført etter skal vera universelt utforma Eksisterande bygg og anlegg og opparbeidde uteområde retta mot ålmenta skal vera universelt utforma innan Bygningslovutvalet Gjennomsnittsmennesket finst ikkje NOU 2005: 12 Mer effektiv bygningslov II. Framlegg til endringar i plan- og bygningslova Universell skal inn i føremålsparagrafen i Plan- og bygningslova 1

2 Universell Utforming av produkt og omgjevnad på ein slik måte at dei kan brukast av alle menneske, i så stor utstrekning som mogleg, utan behov for tilpassing og ein spesiell Tema i planen 2. Opplæring 3. Offentlege bygg og anlegg 4. Bustader 5. Offentleg samferedsel 6. Friluftsliv og reiseliv Kva skal vi fram til Framlegg til mål og tiltak for digital deltaking Overordna regionalt mål Alle IKT-produkt, -innretningar og -tenester skal vera universelt utforma frå og med (Fylkesutvalsak 262/05. Fråsegn til NOU 2005:8 Likeverd og tilgjenge) Mål 1.1 Demokrati og forvalting Hordaland skal ha digital valordning ved kommunevalet i Alle skal ha tilgang til nettbaserte tenester frå og med 2007, og desse tenestene må ha universell Til valet i Hordaland i 2007skal alle folkebibliotek i Hordaland ha fullt tilgjengelege og universelt utforma publikumsterminalar utstyrt med lyd, punktlesar og forstørring Alle statlege, fylkeskommunale og kommunale søknadsskjema skal vera tilgjengelege på internett og ha universell innan 2007 Mål 1.2 Digital deltaking og opplæring. Elevane i Hordaland skal ha tilbod om ei inkluderande opplæring som tar omsyn til den enkelte si digitale meistringsevne Ved kjøp av e-lærings-program skal det vera kvalitative krav til metodar og verktøy, med realistiske krav til innsats og oppfølging Universell må inn som eit aspekt i digital kompetanse 2

3 Mål 1. 3 Digital deltaking og offentlege bygg og anlegg. All elektronikk, lyssetting og fast monterte informasjons- og hjelpesystem i offentlege bygningar skal vere universelt utforma Utvikla eit heilskapleg program for universelt utforma informasjon om alle offentlege bygg i Hordaland Mål 1. 4 Digital deltaking og bustader Alle bustader skal vera tilrettelagt for deltaking i ITsamfunnet Breiband på line med fasttelefon og TV i alle nye bustader Mål 1. 5 Digital deltaking og samferdsel All ruteinformasjon for offentleg og kollektiv samferdsel i Hordaland skal vera tilgjengeleg på internett og universelt utforma. Stikkord: Annonsering med lyd og skilt på inne og ute buss, og på haldeplassar Utvikla eit heilskapleg program for universelt utforma ruteinformasjon i Hordaland Stilla krav ved kjøp av transporttenester om automatisert annonsering av holdeplassar m.m både innvendig og utvendig 2. Opplæring Mål 1. 6 Digital deltaking og friluftsliv og reiseliv. Informasjon om reiselivstilbod og friluftslivstilbod må vera tilgjengeleg på internett og universelt utforma Samordna og universelt utforma presentasjon på Internett av alle idretts- og kulturbygg og anlegg og friluftsområde i Hordaland - med oppdaterte opplysningar om grad av tilrettelegging Mål 2.1 Sikre valfridom i heile utdanningsløpet For elevar med nedsett funksjonsevne generelt: Sikre og betra ei tilskotsordning for å tilretteleggja læreplassar For elevar med særlege behov: Utvikle Lærekandidatordninga og ordninga med 4. og 5. opplæringsår 2. Opplæring 2. Opplæring Mål 2.2 Sikre tilpassa opplæring innanfor det ordinære tilbodet, og redusere behovet for spesialundervisning Utvikle og gjennomføra program for lærarar og i støttesystemet, som sikrar kompetanse om funksjonshemma, tar opp utfordringane med grunnleggjande meistring av sjølvstendig liv og sikrer deltaking for alle Integrere universell som tema i arbeidet med helse, miljø, tryggleik (HMT) i skulane Betre organisering av undervisninga. Betre disponering av tida, storleik på grupper, metodikk Sikre god dekning av spesialpedagogar. Utdanne fleire døvetolkar Inkludere elevgrupper med særlege behov i vanlege skular Mål 2.3 Sikre gode overganger mellom dei ulike utdanningsnivå og frå skule til arbeidsliv Betre samarbeid mellom grunnskule, vg skule, høgskule/ universitet. Samordning av Aetat, trygdeetat, skulane, kommunane, Fylkesmannen, fylkeskommunen. Betre samarbeid utdanningsinstitusjonane - næringslivet. Revidere/ utvikle samarbeidsavtalar,forankra hjå leiarane Styrkje rådgjevingstenesta Ein felles og universelt utforma inntakskatalog for alle elevar, klar for utsending i månadsskiftet november/ desember Tilbod om klassar med redusert elevtal godt synleg på internettsidene og i inntakskatalogen Min. 15 % av læreplassane i offentleg sektor skal vera øyremerka og tilrettelagt for funksjonshemma 3

4 46 vidaregåande skular 3. Offentlege bygg og anlegg Aktørar Hordaland fylkeskommune Statsbygg Kommunane Statlege og kommunale føretak og selskap 3. Offentlege bygg og anlegg Mål 3.1 Alle offentlege bygg, anlegg og opparbeidde uteområde i Hordaland som vert ferdigstilte frå og med 2009 skal ha universell og vera tilgjengelege for alle brukargrupper Universell må inngå som premiss i alle offentlege utbyggingsprogram frå og med Ved val av tomter til offentlege bygg og anlegg skal det dokumenterast korleis tomta let seg tilpassa til universell med omsyn til tilkomst, parkering og uteareal Utvikle ein standardisert sjekkliste for heile byggeprosessen frå A til Å Alle bygg, anlegg og opparbeidde uteområde som får offentleg støtte skal ha universell. Krav ved tildeling av spelemidlar 3. Offentlege bygg og anlegg Mål 3.2 Eks. offentlege bygg, anlegg og opparbeidde uteområde skal ha universell frå og med Utarbeida handlingsplan med budsjett for oppgradering, evt. utfasing av eks. offentlege bygg og anlegg. Vedtatt innan Prøveprosjektet Registrering av fire vidaregåande skular i Hordaland, sluttført innan Systematisk registrering av alle offentlege bygg innan Tilpasse registreringsopplegget You too (utvikla for Statsbygg) til norske tilhøve Påverka statlege styresmakter/stortinget til å gi tilstrekkelege økonomiske rammer til å oppfylla måla Oppgradera heisene i Fylkeshuset slik at dei tilfredsstillar krav til universell 3. Verneverdige bygg og anlegg Verneverdige bygg og anlegg Mål 3.3 Kulturhistorisk verdfulle og verneverdige bygg og anlegg skal i størst mogleg grad ha ei som er brukbar for alle brukarar Utvikla eit eige registreringsopplegg for offentlege eigde bygg som er freda. Handlingsplan med budsjett. 4

5 Detaljar Eksisterande bygg 3. Kompetanse i byggebransjen 3. Kompetanse i byggebransjen Mål 3.4 Kompetanse om universelt utforma bygg Alle offentlege aktørar i byggebransjen skal ha kompetanse om universell. All planlegging, prosjektering og oppføring av offentlege bygg og anlegg skal skje ved bruk av fagfolk med kompetanse på universell. Alle planleggjarar, arkitektar, formgjevarar, ingeniørar og bygningshandverkarar som vert utdanna i Hordaland skal ha kompetanse på universell TILTAK Opplæring/ kurs i universell for byggherren politikarar og adm, leiarar, byggesaksansvarlege, driftsansvarlege Krav om kompetanse om universell ved utlysing/tildeling av offentlege oppdrag Definera mål for kompetanse på universell Sertifiseringskurs for ansvarlege i byggebransjen Universell må integrerast i undervisninga ved Bergen Arkitektskole, Kunsthøgskolen, Høgskolen i Bergen og i fagopplæringa i Hordaland 4. Bustader Bustader 5

6 4. Bustader Mål 4.1 Universell skal leggjast til grunn i arealdelen til kommuneplanar og i reguleringsplanar Alle kommuneplanar skal ha føresegner med krav om universell av alle nye bustadområde Alle reguleringsplanar/ detaljplanar skal ha føresegner med krav om universelt utforma tilkomst, fellesareal, leikeplassar, parkering m.m. Føresegnene skal spesifisere krav om andel bustader med livsløpsstandard Alle kommunar må sikra tomter for innbyggjarar som treng spesielt tilrettelagte bustader 4. Bustader Mål 4.2 Minst 2/3 av alle nye bustader og bustadområde i Hordaland skal ha universell. 2/3 skal ha livsløpsstandard. Alle kommunar i Hordaland skal ha ei god dekning av universelt utforma bustader og bustadområde Alle bustader i blokk skal ha universell og heis eller tilkomst direkte til kvart plan Universell skal vere tema i alle førehandskonferansar Konferanse for plan- og byggesaksansvarlege i alle kommunane i Hordaland Arkitektkonkurranse om universelt utforma bustadområde i typisk vestlandsterreng 4. Eksisterande bustader Mål 4.3 Eksisterande bustader skal ombyggjast til universell /livsløpstandard Ved all hovudombygging skal universell inn som tema Arbeida for statleg tilskot til installasjon av heis i eks. bustadblokker og bygardar Universell må inn som eige punkt i tekniske tilstandsvurderingar og skal vera ein kvalitet ved verdivurdering/takseringar av bustader Universell skal gje lågare forsikringspremie pga. færre ulykker i heimen Offentleg samferdsel Overordna regionalt mål Alle transportmidlar, -infrastruktur og -tenester skal vera universelt utforma frå og med Eksisterande transport-materiell, -infrastruktur og -ordningar skal vera universelt utforma innan Jf. Fylkesutvalsak 262/05. Fråsegn til NOU 2005:8 Likeverd og tilgjenge 6

7 Mål 5.1 All infrastruktur for samferdsel i Hordaland skal ha universell Universell skal inn som eit krav ved planlegging, prosjektering, produksjon og vedlikehald av alle ledd av infrastrukturen for samferdsel. Brukarmedverknad i framkant av viktige avgjerder i sprosessen Mål 5.2 Alle terminalar og haldeplassar i Hordaland skal ha universell Leggja fram eit handlingsprogram for oppgradering av alle terminalar og haldeplassar i Hordaland, med framdrift og budsjett Pilotprosjekt: Oppgradera rutestrekninga Voss Bergen Flesland til universell Mål 5.3 Alt transportmateriell i Hordaland skal ha universell Ved kjøp av alle rutetenester skal det setjast krav om universell av transportmateriell Definera kva det vil seia med universell utforma transportmateriell Norskprodusert buss m/el.ramper i hht EU`s nye bussdirektiv Foto: J.K.Foto, Raudeberg Offentleg samferdsel Mål 5.4 All ruteinformasjon skal ha universell Oppgradera dagens informasjonssystem. Stille krav til selskapa ved kjøp av tenester (Sjå også mål under Digital deltaking) 7

8 5. Kompetanse i samferdelsbransjen 5. Offentleg samferdel Mål 5.5 Ved av ein transportpolitikk for Hordaland, og ved kjøp av transportmateriell og tenester skal ein sikra at alle ansvarlege har kompetanse på universell Mål 5.6 TT-ordninga må styrkjast for dei som treng det mest Gjennomgå retningslinene for TT-ordninga Kurs for fagfolk i transportbransjen og politikarar Realistisk reisemanøver for toppleiarar og politikarar: Øving i å koma seg fram i Hordaland som funksjonshemma 6. Friluftsliv og reiseliv Friluftsliv og reiseliv Overordna regionalt mål Hordaland skal vere det best tilrettelagte reiselivsfylket i Noreg 6. Friluftsliv og reiseliv 6. Friluftsliv og reiseliv Mål 6.1 Regionale fellesprodukt. Kvart reisemål skal ha ei kultur- og naturbasert turløype med universell Peika ut aktuelle område for utvikling av løyper i kvar region Kartleggja eksisterande løyper. Kartleggja kulturbaserte næringar og opplevingar i tilknyting til utvalde område Utvikla eit heilskapleg tilrettelagt eksempelområde, med god variasjon, fleire opplevingselement, gjerne tematisert i høve til landskapet hav/kyst/ fjord/ fjell, representert i alle regionar Sikra ei betre finansiering for tilrettelegging og bruk av naturområde og kulturlandskap Mål 6.2 Universelt utforma reiselivsbedrifter Alle kommunar i Hordaland skal ha minst ein serveringsstad og ein overnattingsstad med universell. I Bergen skal minst 25% av alle serveringsog overnattingsstader ha universell Arbeidkonferansar i kvart destinasjonsområde for aktørane i reiselivsbransjen Føremål: Spreie kunnskap om og etablere nettverk for universell av reiselivsbedrifter Kunnskap. Laga informasjons-faldar med nettadressar for meir opplæring i universell til reiselivsbransjen 8

9 6. Friluftsliv og reiseliv Mål 6.3 Marknadsføring og kommunikasjon Marknadsføre reiselivsbedrifter som er universelt utforma. Informasjon om tilbod må vera tilgjengeleg på internett og universelt utforma Pilotprosjekt for sertifisering av universelt utforma reiselivsbedrifter Samordna og universelt utforma presentasjon på Internett av alle idretts- og kulturbygg og anlegg og friluftsområde i Hordaland - med oppdaterte opplysningar om grad av tilrettelegging. Jfr. kap. Digital deltaking, tiltak Vidare framdrift Offentleg høyring Bearbeiding, skrive ferdig plan Kultur- og ressursutvalet 2. mai Samferdselsutvalet mai Opplærings- og helseutvalet 09. mai Fylkesutvalet 15. mai 2006 Fylkestinget VEDTAK juni 2006 Innspel til budsjett 2007 august-september 2006 Takk for meg! 9

Deltaking for alle - universell utforming. Fylkesdelplan 2006-2009

Deltaking for alle - universell utforming. Fylkesdelplan 2006-2009 Deltaking for alle - universell utforming Fylkesdelplan 2006-2009 Deltaking for alle - universell utforming Fylkesdelplan for funksjonshemma Fylkesdelplan 2006-2009 Forkortingar Hfk = Hordaland fylkeskommune

Detaljer

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle -

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - 2014 2025 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Dato: 7.

Detaljer

Regional plan for attraktive senter i Hordaland

Regional plan for attraktive senter i Hordaland Regional plan for attraktive senter i Hordaland - senterstruktur, tenester og handel Høyringsfrist 22. august 2014 Innspel skal merkast med 2014/14561 og sendast til: hfk@hfk.no eller Hordaland fylkeskommune,

Detaljer

INNHALDSLISTE Innleiing s.3. Om planarbeidet s.4. Nasjonale mål og føringar

INNHALDSLISTE Innleiing s.3. Om planarbeidet s.4. Nasjonale mål og føringar 1 INNHALDSLISTE Innleiing s.3 Om planarbeidet s.4 Nasjonale mål og føringar s.5-6 Status og utfordringar i dei ulike områda innan oppvekst - Barnehage s.7 - Skule og SFO s.8-9 - PPT s.10 - Idrettsskulen

Detaljer

HELSE I PLAN I MØRE OG ROMSDAL 2006 2010

HELSE I PLAN I MØRE OG ROMSDAL 2006 2010 Fylkesmannen i Møre og Romsdal HELSE I PLAN I MØRE OG ROMSDAL 2006 2010 Erfaringsrapport og sjekkliste Innhald Innhald 2 Om rapporten 2 God Helse i Møre og Romsdal 3 Om Helse i plan 4 Helse i plan i Møre

Detaljer

Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. Fylkesdelplan

Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. Fylkesdelplan Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv Fylkesdelplan 2 0 0 8 2 0 12 Hordaland fylkeskommune har ansvar for å leggje til rette for at folk skal kunne vere fysisk aktive i kvardagen. Dette ansvaret heng

Detaljer

Innkalling for Kommunestyret i Radøy

Innkalling for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Innkalling for Kommunestyret i Radøy Møtedato: 18.09.2014 Møtestad: Skjærgårdsfisk Visningssenter, Marøy Møtetid: 18:00 Saksliste: Saksnr Tittel 032/2014 Meldingar og referatsaker 033/2014

Detaljer

Høgskolen Stord/Haugesund HANDLINGSPLAN

Høgskolen Stord/Haugesund HANDLINGSPLAN Høgskolen Stord/Haugesund HANDLINGSPLAN FOR STUDENTAR MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE 2012-2016 Læringsmiljøutvalet Forord Høgskulen Stord/Haugesund legg fram revidert handlingsplan for studentar med nedsett

Detaljer

BOKN KOMMUNE KOMMUNEPLAN FOR BOKN 2010-2022. UTKAST TIL PLANPROGRAM. HØYRINGSPERIODE 7. JULI 15. SEPTEMBER 2009.

BOKN KOMMUNE KOMMUNEPLAN FOR BOKN 2010-2022. UTKAST TIL PLANPROGRAM. HØYRINGSPERIODE 7. JULI 15. SEPTEMBER 2009. BOKN KOMMUNE KOMMUNEPLAN FOR BOKN 2010-2022. UTKAST TIL PLANPROGRAM. HØYRINGSPERIODE 7. JULI 15. SEPTEMBER 2009. Føreord Dette planprogrammet er utarbeidd i samband med rullering av kommuneplanens areal-

Detaljer

Kommunal planstrategi for Kvam herad 2012-2015. Foto; Lauritz Eide

Kommunal planstrategi for Kvam herad 2012-2015. Foto; Lauritz Eide Kommunal planstrategi for Kvam herad 2012-2015 Foto; Lauritz Eide 1. INNLEIING/OM PLANPROSESSEN...3 1.1 Nasjonale forventningar...3 1.2. Regional planstrategi...4 1.2.1 Temavise innspel til den kommunale

Detaljer

IDRETT, FRILUFTSLIV, FYSISK AKTIVITET OG FOLKEHELSE

IDRETT, FRILUFTSLIV, FYSISK AKTIVITET OG FOLKEHELSE Sogndal kommune KOMMUNAL PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV, FYSISK AKTIVITET OG FOLKEHELSE 2009-2012 Høyringsframlegg september 2008 Framsidefoto: Tor Yttri 2 Overordna mål Sogndal kommune vil leggje til rette

Detaljer

1. Tiltak K1 Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommunar og kommunar.

1. Tiltak K1 Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommunar og kommunar. 1. Tiltak K1 Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommunar og kommunar. Møre og Romsdal blei i 2009 peikt ut som pilotfylke for universell utforming og er i dag eit av 13 pilotfylke som er med i tiltaket.

Detaljer

INNHALD 1. INNLEIING 1.1. VEDTAK I K-SAK 86/08 1.2. MÅL FOR ARBEIDET MANDAT 1.3. DELTAKARAR 1.4. RAPPORT FRÅ PROSESEN 1.5. HØYRING 1.6. POLITISK BEHANDLING 1.7. SAMANDRAG 2. BAKGRUNN 2.1. TEKNISK RAPPORT

Detaljer

Hardangerbadet. Prosjektomtale. 14. februar 2014. eit stort nytt bade-, helse-, trenings- og velværesenter i Kvam

Hardangerbadet. Prosjektomtale. 14. februar 2014. eit stort nytt bade-, helse-, trenings- og velværesenter i Kvam Hardangerbadet eit stort nytt bade-, helse-, trenings- og velværesenter i Kvam Prosjektomtale 14. februar 2014 1 Hardangerbadet (HB) - eit stort nytt bade-, helse-, trenings- og velværesenter er under

Detaljer

Fylkesdelplan for biblioteka i Hordaland 2007-2010 Høyringsutkast

Fylkesdelplan for biblioteka i Hordaland 2007-2010 Høyringsutkast Fylkesdelplan for biblioteka i Hordaland 2007-2010 Høyringsutkast FYLKESDELPLAN FOR BIBLIOTEKA I HORDALAND 2007-2010 - HØYRINGSUTKAST 1 Fylkesdelplan for biblioteka i Hordaland 2007-2010 Innhald Innleiing...

Detaljer

STRATEGISK NÆRINGSPLAN

STRATEGISK NÆRINGSPLAN STRATEGISK NÆRINGSPLAN MASFJORDEN KOMMUNE 2012 2016 Kommunestyret 13/9 12 1 Innhald: Side Målsetting 3 1. Næringslivet i Masfjorden i dag 3 1.1 Samarbeidspartnarar 3 2. Utvikling over tid 4 3. Swot analyse

Detaljer

Fylkeskommunen - meir makt til borgarane Ein Vestlandsregion

Fylkeskommunen - meir makt til borgarane Ein Vestlandsregion 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 Fylkeskommunen - meir makt til borgarane Ein Vestlandsregion Venstre meiner at fylkeskommunen skal erstattast av eit nytt folkevald regionalt nivå med færre, større og sterkare

Detaljer

Plan for utvikling av oppvekstavdelinga i Rennesøy

Plan for utvikling av oppvekstavdelinga i Rennesøy Rennesøy kommune STRATEGIPLAN Plan for utvikling av oppvekstavdelinga i Rennesøy 2009 2012 Strategiplan for oppvekstavdelinga 2009-2012 1 Innhald 1. OPPVEKSTAVDELINGA SINE LANGSIKTIGE MÅL...4 1.1 KOMMUNEPLANEN

Detaljer

BUDSJETT OG HANDLINGSPROGRAM 2014 ØKONOMIPLAN 2015-2017

BUDSJETT OG HANDLINGSPROGRAM 2014 ØKONOMIPLAN 2015-2017 Flora kommune BUDSJETT OG HANDLINGSPROGRAM 2014 ØKONOMIPLAN 2015-2017 Ungdommane og Westcon er viktige ressursar for Flora i framtida. Flora bystyre sitt vedtak 12.12.2013. FORORD I løpet av 2013 fekk

Detaljer

Luster kommune. Handsama: Formannskapet/kommuneplannemnda sitt framlegg 2. gongs handsaming

Luster kommune. Handsama: Formannskapet/kommuneplannemnda sitt framlegg 2. gongs handsaming Luster kommune Handsama: Formannskapet/kommuneplannemnda sitt framlegg 2. gongs handsaming Kommuneplanen - Samfunnsdelen - 2.gongs handsaming 04.06.2013 Innhaldsoversikt 1. Visjon... 2 2. Grunnleggjande

Detaljer

INNHALDSOVERSYN... FELLESDEL 1. Innleiing... 1 2. Overordna budsjettprofil... 4 3. Fylkeskommunen sitt styringssystem... 9. TALDEL 4. Taldel...

INNHALDSOVERSYN... FELLESDEL 1. Innleiing... 1 2. Overordna budsjettprofil... 4 3. Fylkeskommunen sitt styringssystem... 9. TALDEL 4. Taldel... INNHALDSOVERSYN Budsjett 2014/ Økonomiplan 2014-2017 INNHALDSOVERSYN FØREORD INNHALDSOVERSYN... BUDSJETTREGLEMENT FELLESDEL 1. Innleiing... 1 2. Overordna budsjettprofil... 4 3. Fylkeskommunen sitt styringssystem...

Detaljer

Handlingsprogram 2010-2011. Forslag til. Klimaplan for Hordaland (2010-2020) 1 av 37

Handlingsprogram 2010-2011. Forslag til. Klimaplan for Hordaland (2010-2020) 1 av 37 Klimaplan for Hordaland (2010-2020) Forslag til Handlingsprogram 2010-2011 1 av 37 Innleiing Dette er første generasjons handlingsprogram til Klimaplan for Hordaland (2010-2020) 1. Handlingsprogrammet

Detaljer

PÅ VEG MOT EIT BEREKRAFTIG SAMFUNN KOMMUNEPLAN FOR GOL 2008 2020 SAMFUNNSDELEN

PÅ VEG MOT EIT BEREKRAFTIG SAMFUNN KOMMUNEPLAN FOR GOL 2008 2020 SAMFUNNSDELEN PÅ VEG MOT EIT BEREKRAFTIG SAMFUNN KOMMUNEPLAN FOR GOL 2008 2020 SAMFUNNSDELEN side 2 av 60 INNHALD DEL 1 INNLEING. side Forord 5 Visjon og overordna mål 2020 7 Verdigrunnlag 9 Kulturarven 11 DEL 2. MÅL

Detaljer

Handlingsprogram 2013. Klimaplan for Hordaland 2010-2020

Handlingsprogram 2013. Klimaplan for Hordaland 2010-2020 Handlingsprogram 2013 Klimaplan for Hordaland 2010-2020 Forord Handlingsprogram til klimaplan for Hordaland vart vedteken første gong i oktober 2010, og gjaldt for 2010-2011. Handlingsprogram for 2012

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700.

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700. VOLDA KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtestad: Møterom A, Volda rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 14:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli

Detaljer

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen. Bergen 18. juni 2009

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen. Bergen 18. juni 2009 Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon 55 23 99 42 Telefaks 55 23 99 49 Bergen 18. juni 2009 Hordaland fylkesutval sitt møte i Bergen 18. juni 2009:

Detaljer

VEDLEGG 1. Samandrag av høyringsinnspel

VEDLEGG 1. Samandrag av høyringsinnspel VEDLEGG 1 Samandrag av høyringsinnspel Kommunar: AUSTRHEIM KOMMUNE (politisk vedtak) - 2.2 Føremål Fagområda: Ønskjer å få med sine satstingområde innan kvart område: Havsport, turstiar, gang- og sykkelveg,

Detaljer

BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN STORD KOMMUNE

BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN STORD KOMMUNE Stord kommune BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN STORD KOMMUNE 2011 2014 VEDTEKEN I RHO 29.9. 2011 Visjon: Alle skal bu godt og i eit trygt miljø. Boligen er et grunnleggende velferdsgode og boligpolitikken er

Detaljer

Regional transportplan Hordaland 2013 2024. Høyringsframlegg mars 2012

Regional transportplan Hordaland 2013 2024. Høyringsframlegg mars 2012 Regional transportplan Hordaland 2013 2024 Høyringsframlegg mars 2012 innhald 3 Innhald 1. Samandrag 5 2. Bakgrunn og rammer for regional transportplan 10 2.1. Bakgrunn 10 2.2. Overordna rammer og mål

Detaljer

Flora kommune ÅRSRAPPORT 2014

Flora kommune ÅRSRAPPORT 2014 Flora kommune ÅRSRAPPORT 2014 Florø 31.03.2015 FORORD 2014 vart eit år med omfattande aktivitet i Flora kommune. Tenestene sine rapportar fortel om målretta arbeid for å gjere kommunen vår til ein enda

Detaljer