Arbeidsavtale mellom XXXXXXXXXXXX, (arbeidstaker) og Helse Bergen HF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeidsavtale mellom XXXXXXXXXXXX, (arbeidstaker) og Helse Bergen HF"

Transkript

1 Tiltredelse Arbeidsavtale mellom XXXXXXXXXXXX, (arbeidstaker) og Helse Bergen HF XXXXXXXXXXXX ansettes som administrerende direktør med virkning fra og med XXXXX i Helse Bergen HF. Styret, ved styrets leder er den direkte overordnede i forhold til XXXXXXXXXXXX. Ansvars- og arbeidsoppgaver XXXXXXXXXXXX skal som administrerende direktør utøve det ansvar og de oppgaver som til enhver tid tilligger stillingen og i tråd med den til enhver tid gjeldende Instruks for Administrerende direktør som er en del av denne avtale. XXXXXXXXXXXX skal forvalte og utvikle Helse Bergen HF i tråd med det styret fastlegger og ta ansvar for en effektiv ledelse for å innfri styrets beslutninger. XXXXXXXXXXXX har både rett og plikt til å vedlikeholde og videreutvikle sine kunnskaper som er relevant for stillingen. Arbeidsoppgaver og ansvarsområder kan endres når dette er nødvendig for at Helse Bergen HF mest mulig effektivt skal kunne utføre de oppgaver organisasjonen til enhver tid har. Arbeidstid XXXXXXXXXXXX er unntatt fra Arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid, og skal arbeide den tid som er nødvendig for å utføre sine oppgaver. Lønn og andre ytelser Lønn ved tiltredelse er kr. xxxxxxxxx,- pr år. Lønn utbetales etter gjeldende ordning i Helse Bergen HF. Utbetalingstidspunktet kan endres dersom endringer i foretakets administrative rutiner gjør det nødvendig. Lønnen er gjenstand for vurdering en gang per år, per januar hvert år. Første regulering er satt til 1. januar 2016 og innebærer at XXXXXXXXXXXX skal ta del i ordinær lønnsregulering på linje med tilsvarende stillinger i foretaksgruppen Helse Vest. Ved sykdom betales full lønn inntil eventuell uførepensjon trer i kraft. Det er en forutsetning at XXXXXXXXXXXX har rett til sykepenger etter Folketrygdloven. Dersom det er foretatt feil lønnsutbetaling, kan foretaket foreta den nødvendige lønnsjustering neste lønningsdag. Foruten de tilfeller som er nevnt i Arbeidsmiljølovens bestemmelser har Helse Bergen HF adgang til å trekke i lønn og feriepenger beløp som er utbetalt som lønnsforskudd. I tillegg til lønn tilkommer XXXXXXXXXXXX dekning av: - Fri mobiltelefon, dekning av bredbånd til hjemmekontor

2 Helse Bergen HF skal sørge for at det legges godt til rette for utøvelsen av stillingen og stille nødvendig hjemmekontor/ikt verktøy til disposisjon. Utgifter til naturlig og nødvendig representasjon for å ivareta Helse Bergen HFs interesser dekkes av foretaket etter regning. Utgifter i forbindelse med tjenestereiser dekkes etter bestemmelsene i statens reiseregulativ. Det legges til rette for egenutvikling i henhold til avtale med styrets leder. Ferie Ferie gis etter bestemmelsene i ferieloven. XXXXXXXXXXXX bestemmer selv tidspunktet. Styrets leder skal orienteres om ferietidspunkt. I tillegg ble det i 2005 gitt ytterligere fem virkedagers ferie for alle tilsette ved virksomheten. Dersom ferieloven endres slik at 5 ukers ferie innføres som en alminnelig ordning, faller tilleggs ferien i første ledd bort. Feriepenger opptjenes fra og med opptjeningsåret 2005 med 12 %. Pensjon og forsikring XXXXXXXXXXXX vil bli tilsluttet Helse Bergen HFs til enhver tid gjeldende forsikringsordninger som for tiden er pensjonsordning, gruppelivsforsikring og reiseforsikring. XXXXXXXXXXXXs andel av innskudd til pensjonsordningen trekkes automatisk fra lønnen hver måned, pt. 2%. Premien til øvrige forsikringer dekkes i sin helhet av Helse Bergen HF. Helse Bergen HF vil tegne personalforsikring, som omfatter yrkesskade, yrkessykdom eller fritidsskade for XXXXXXXXXXXX. Oppsigelse/avslutning av arbeidsforholdet Helse Bergen HF og XXXXXXXXXXXX er enige om at reglene om oppsigelse i arbeidsmiljølovens kapittel 15 ikke gjelder for stillingen, jfr. arbeidsmiljølovens XXXXXXXXXXXX har krav på etterlønn hvis han blir sagt opp eller selv sier opp etter anmodning fra styrets leder/styret. Dersom XXXXXXXXXXXX etter bestemmelsene i denne avtalen har krav på etterlønn, gis den i inntil 12 måneder. Etterlønn utgjør den gjeldende månedslønn på fratredelsestidspunktet. Etterlønn gir ikke rett til pensjonsrettigheter eller opptjening av feriepenger. Retten til 12 måneders etterlønn bortfaller dersom det foreligger grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen. Dersom XXXXXXXXXXXX i løpet av perioden etterlønn ytes, tiltrer annen stilling utenfor Helse Stavanger, tiltrer annen stilling internt i Helse Bergen HF eller mottar inntekt fra næringsvirksomhet fra eget aktivt eierskap, faller retten til

3 etterlønn bort fra og med den dato XXXXXXXXXXXX tiltrer slik stilling eller mottar slik inntekt. XXXXXXXXXXXX kan avskjediges med påbud om øyeblikkelig fratreden dersom han har gjort seg skyldig i grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen. Dersom XXXXXXXXXXXX sier opp sin stilling ved ordinær oppsigelse fra arbeidsforholdet er oppsigelsestiden 3 måneder fra utløpet av den måned oppsigelsen fremkommer i. Taushetsplikt XXXXXXXXXXXX skal bevare taushet om det han i forbindelse med sitt arbeid får kjennskap til om Helse Bergen HFs virksomhet. Taushetsplikten omfatter alle typer spørsmål, også interne forhold i Helse Bergen HF. Taushetsplikten gjelder så vel i ansettelsesperioden som etter dens opphør. Aktiviteter utenom Helse Bergen HF XXXXXXXXXXXX må ikke utføre lønnet eller ulønnet arbeid for andre arbeids- eller oppdragsgivere utenom Helse Bergen HF, uten samtykke fra styrets leder. XXXXXXXXXXXX må ikke ha lønnede tillitsverv uten samtykke fra styrets leder. XXXXXXXXXXXX skal opplyse om andre tillitsverv. XXXXXXXXXXXX skal varsle styrets leder om aksjeposter som han eier i virksomheter som er eller kan tenkes å komme i forretningsmessig kontakt med Helse Bergen HF. Likeledes skal XXXXXXXXXXXX varsle styrets leder om alle andre forhold som kan ha betydning for hennes habilitet som administrerende direktør. Elektroniske registrerings- og kommunikasjonssystemer XXXXXXXXXXXX skal påse at skriftlig dokumentasjon og dokumentasjon som er lagret elektronisk oppbevares på en forsvarlig måte. Helse Bergen HFs systemer for elektronisk registrering, arkivering og kommunikasjon er Helse Bergen HFs eiendom og skal benyttes i forbindelse med tjenesten. Helse Bergen HF har når som helst adgang til alle deler av systemet, og kan ta utskrifter av lagret materiale. XXXXXXXXXXXX skal varsles skriftlig når det er foretatt innsyn eller tatt utskrifter. Opphavsrett Enhver immateriell rettighet, herunder patenter, varemerker, opphavsrettigheter, mønster, kjennetegn og know-how av enhver art som skapes av XXXXXXXXXXXX under eller i forbindelse med arbeid i Helse Bergen HF, eller som hører inn under Helse Bergen HFs virksomhet, skal tilhøre Helse Bergen HF.

4 IKT sikkerhet og dokumentsikkerhet XXXXXXXXXXXX har et særskilt ansvar for oppbevaring av skriftlig informasjon og dokumentasjon og sikring av elektroniske lagringsmedia, jfr. de til enhver tid gjeldende retningslinjer i helseforetaket. Bruk av e-post og internett/intranett og andre elektroniske system Helseforetakets elektroniske system er helseforetakets eiendom. Bruk av elektroniske system, e- post, Internett og Intranett skal skje i henhold til de til enhver tid gjeldende retningslinjer for slikt bruk. Det foreligger IKT-sikkerhetsinstruks og instruks for arbeidsgivers rett til innsyn i e-post mv. Det er etablert e-læring som omhandler informasjonssikkerhet. Annet Helse Bergen HF kan gjennomføre endringer i jobbinnhold og organisasjonsmessig plassering som ikke vesentlig endrer arbeidsforholdets innhold. Ved slike endringer skal XXXXXXXXXXXX beholde den lønn en har rett til etter denne avtale. Tvister Uenighet om forståelsen av denne avtalens bestemmelser forutsettes primært løst ved drøftelser mellom partene. Dersom partene ikke kommer til enighet skal saken løses ved verneting for Helse Bergen HF. Denne kontrakt er underskrevet av partene i to, (to), likelydende eksemplarer. Hver av partene beholder ett, (1), eksemplar hver. Bergen xxxxxxxx 2015 Ranveig Frøiland Helse Bergen HF Styrets leder XXXXXXXXXXXX Arbeidstaker

5 Taushetserklæring Bakgrunn Taushetsplikten i helsetjenesten verner om private interesser og er begrunnet i ønsket om beskyttelse av enkeltmenneskers personlige forhold og private sfære. Taushetsplikten er et sentralt element i personvernet. Taushetsplikten begrunnes også med at pasienter skal få behandling. Dersom helsepersonell og andre ikke har taushetsplikt kan dette medføre at pasienten eller pårørende unnlater å oppsøke hjelp av frykt for spredning av opplysninger. Omfang Taushetsplikten gjelder opplysninger om folks legems- eller sykdomsforhold, opplysinger om andre personlige forhold, opplysninger om tekniske innretninger, fremgangsmåter og forretningsforhold av konkurransemessig betydning, opplysninger av betydning for informasjonssikkerheten og opplysninger som det av andre grunner må sikres konfidensialitet for som undertegnede får tilgang til i arbeidet. Taushetsplikten gjelder også etter at tjeneste eller arbeid er avsluttet. Lovkrav Det følgende beskriver lovpålagt taushetsplikt (utdrag av de aktuelle bestemmelsene er gitt på erklæringens side 2): - i henhold til helsepersonelloven 21 skal helsepersonell hindre at andre får kjennskap om folks legems- eller sykdomsforhold eller andre personlige forhold som de får vite om i egenskap av å være helsepersonell - i henhold til spesialisthelsetjenesteloven 6-1 har alle som utfører tjeneste for helseinstitusjon som omfattes av loven taushetsplikt etter forvaltningsloven 13 - i henhold til helseregisterloven 15 har alle som skal behandle helseopplysninger etter helseregisterloven taushetsplikt etter forvaltningsloven 13 og taushetspliktbestemmelsene i helsepersonelloven - i henhold til pasientrettighetsloven 3-6 skal opplysninger om legems- og sykdomsforhold og andre personopplysninger behandles i samsvar med gjeldende bestemmelser om taushetsplikt - i henhold til forvaltningsloven 13 plikter enhver som utfører tjeneste for et forvaltningsorgan å hindre at andre får kjennskap til det han gjennom tjenesten får vite om noens personlige forhold og om tekniske innretninger, fremgangsmåter og forretningsforhold av konkurransemessig betydning - i henhold til personopplysningsforskriften 2-9 skal medarbeidere pålegges taushetsplikt for personopplysninger det må sikres konfidensialitet for. Det skal sikres mot uautorisert innsyn i så vel personopplysninger som i informasjon med betydning for informasjonssikkerheten, jf Taushetsbrudd I henhold til helsepersonelloven 67 er det straffbart å overtre bestemmelsene i helsepersonelloven, herunder bestemmelsene om taushetsplikt. I henhold til straffeloven 121 er det straffbart å krenke taushetsplikt pålagt i henhold til lovbestemmelse eller gyldig instruks. I henhold til straffeloven 144 er det straffbart for leger, psykologer, apotekere, jordmødre og sykepleiere rettsstridig å åpenbare hemmeligheter de er betrodd i stillings medfør. Helseforetaket betrakter taushetsbrudd som tjenesteforsømmelse eller brudd på avtale med helseforetaket. Taushetsbrudd kan få følger for ansettelses- eller avtaleforhold. Erklæring Undertegnede er kjent med og aksepter den avtalte og den lovpålagte taushetsplikt som gjelder, herunder hvilke opplysninger som er omfattet av taushetsplikten og at taushetsbrudd kan medføre straffeansvar. Undertegnede er videre kjent med at i helseforetaket betraktes taushetsbrudd som tjenesteforsømmelse/brudd på avtale med helseforetaket. Fødselsdato Signatur Navn med blokkbokstaver XXXXXXXXXXXX, Administrerende direktør Helse Bergen HF

Arbeidsreglement. Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09

Arbeidsreglement. Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09 Arbeidsreglement Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09 Innholdsfortegnelse Arbeidsreglement... 1 1 Omfang... 3 2 Tilsetting... 3 2.1 Helseattest...

Detaljer

Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen. Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet

Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen. Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet 1 AVTALE OM KONSULENTBISTAND/KONSULENTOPPDRAG Avtalen er inngått mellom: Person eller

Detaljer

Vår ref. ( hentes fra sak) oppgis ved alle henv.

Vår ref. ( hentes fra sak) oppgis ved alle henv. Navn Adresse Postnummer poststed Vår saksbehandler (entes fra saksbehandler) Vår ref. ( hentes fra sak) oppgis ved alle henv. Deres ref. Dato Hentes fra sak. TILBUD OM TILSETTING I TRONDHEIM KOMMUNE Trondheim

Detaljer

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Hefte Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Innholdsfortegnelse Forord s. 1 Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til

Detaljer

Arbeidsreglement. Reglement. - Gjeldende for alle ansatte i Eigersund kommune - Vedtatt av: Rådmannen

Arbeidsreglement. Reglement. - Gjeldende for alle ansatte i Eigersund kommune - Vedtatt av: Rådmannen Reglement Arbeidsreglement - Gjeldende for alle ansatte i Eigersund kommune - Vedtatt av: Rådmannen Dato: 22.09.2014 Vedtaksnr. 14/23964 JpID: 14/25494 Dokumentansvarlig (Enhet): Personalseksjonen Revisjonsintervall:

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD

ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD Vedtatt i Kirkelig fellesråd 13.11.2008 1 OMFANG Reglementer gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jf. Hovedtariffavtalen kap.

Detaljer

etiske regler og retningslinjer for Finanstilsynet Vedtatt av Finanstilsynets styre 26. oktober 2010

etiske regler og retningslinjer for Finanstilsynet Vedtatt av Finanstilsynets styre 26. oktober 2010 etiske regler og retningslinjer for Finanstilsynet Vedtatt av Finanstilsynets styre 26. oktober 2010 Etiske regler og retningslinjer for Finanstilsynet Fastsatt av Finanstilsynets styre 26. oktober 2010

Detaljer

Arbeidsreglement for Alta kommune (forslag til versjon 2)

Arbeidsreglement for Alta kommune (forslag til versjon 2) Arbeidsreglement for Alta kommune (forslag til versjon 2) Alta kommune Fagområde Personal Tema Kvalitetssystem Arbeidsgiverpolitikk Virksomhet/ avdeling Alle Pers.håndbok kap.1 Utstedt av/ dato Lønns-

Detaljer

INNHOLD. Lokal avtale II... 30. Fleksitidsordningen... 30

INNHOLD. Lokal avtale II... 30. Fleksitidsordningen... 30 INNHOLD Del 1 Hovedavtale... 2 Del 2 Overenskomst... 2 1 Ansettelsesforhold... 2 2 Personalråd... 3 3 Arbeidstid... 3 4 Overtidsarbeid... 4 5 Ferie og feriegodtgjøring... 5 6 Lønn under verneplikttjeneste...

Detaljer

Arbeidsreglement for Alta kommune (forslag til versjon 2)

Arbeidsreglement for Alta kommune (forslag til versjon 2) Arbeidsreglement for Alta kommune (forslag til versjon 2) Alta kommune Fagområde Personal Tema Kvalitetssystem Arbeidsgiverpolitikk Virksomhet/ avdeling Alle Pers.håndbok kap.1 Utstedt av/ dato Lønns-

Detaljer

O V E R E N S K O M S T

O V E R E N S K O M S T Overenskomst nr. 199 O V E R E N S K O M S T for Arbeidsledere Inngått: 1. desember 2014 Utløp: 30. november 2016 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon med tilsluttede landsforeninger på den ene side

Detaljer

Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9:

Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9: Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9: Til 9-1 Virkeområdet for bestemmelsene er innsyn i arbeidstakers e-postkasse mv. Mv viser til 9-1 2. ledd, der det er nærmere angitt hvilke elektroniske

Detaljer

Hovedorganisasjonen Virke og Handel og Kontor i Norge 2012-2014. Bransjeavtale for bilselgere

Hovedorganisasjonen Virke og Handel og Kontor i Norge 2012-2014. Bransjeavtale for bilselgere Hovedorganisasjonen Virke og Handel og Kontor i Norge 2012-2014 Bransjeavtale for bilselgere BRANSJEAVTALE FOR BILSELGERE 1. april 2012 31. mars 2014 mellom Hovedorganisasjonen Virke på den ene siden og

Detaljer

Personalhåndboka. Arbeid Tilsetting Permisjon

Personalhåndboka. Arbeid Tilsetting Permisjon Personalhåndboka Arbeid Tilsetting Permisjon Vedtatt 2011 AJOURHOLD MAI 2011 Side Endringer 6.1 14 2. linje er endret til: jfr Hovedtariffavtalen 7.4.1 (mot før 7.3.1) 6.1.2 14 Endret til: Denne retten

Detaljer

Eksempel på datadisiplininstruks

Eksempel på datadisiplininstruks Eksempel på datadisiplininstruks Denne datadisiplininstruksen gjelder bruk av [bedriftens navn]s datautstyr, nettverk og datasystemer, inkludert fjernpålogging og mobiltelefoner. 1. Hovedprinsipp Den ansatte

Detaljer

Bilag 5 Sikkerhetsavtale for håndtering av nettinformasjon

Bilag 5 Sikkerhetsavtale for håndtering av nettinformasjon Bilag 5 Sikkerhetsavtale for håndtering av nettinformasjon 01.05.2007 1. Bakgrunn Dette bilag 5 regulerer vilkårene for utlevering av Nettinformasjon fra Telenor. 2. Definisjoner I tillegg til definisjonen

Detaljer

AVTALE BO- OG OMSORGSLØSNINGER FOR SÆRSKILTE BEBOERE. ALERIS UNGPLAN & BOI AS (heretter kalt oppdragstaker) Organisajonsnummer: 985 194 653

AVTALE BO- OG OMSORGSLØSNINGER FOR SÆRSKILTE BEBOERE. ALERIS UNGPLAN & BOI AS (heretter kalt oppdragstaker) Organisajonsnummer: 985 194 653 AVTALE BO- OG OMSORGSLØSNINGER FOR SÆRSKILTE BEBOERE ALERIS UNGPLAN & BOI AS (heretter kalt oppdragstaker) Organisajonsnummer: 985 194 653 OG UTLENDINGSDIREKTORATET (UDI) (heretter kalt oppdragsgiver)

Detaljer

Overenskomst. mellom. LO/Fagforbundet. NHO/NHO Mat og Landbruk. for. dyrepleiere og klinikkassistenter

Overenskomst. mellom. LO/Fagforbundet. NHO/NHO Mat og Landbruk. for. dyrepleiere og klinikkassistenter 2012 2014 521 Overenskomst mellom LO/Fagforbundet og NHO/NHO Mat og Landbruk for dyrepleiere og klinikkassistenter 1 Del l - Hovedavtalen mellom LO-NHO Del ll - Overenskomsten Innholdsfortegnelse: 1 Omfang

Detaljer

Overenskomst for Høyere utdanning 2010-2012

Overenskomst for Høyere utdanning 2010-2012 Overenskomst for Høyere utdanning 2010-2012 mellom LA og Naturviterne Landbrukets Arbeidsgiverforening tariffavtale nr. 28 2 2010 2012 OVERENSKOMST mellom LA Landbrukets Arbeidsgiverforening og Naturviterne

Detaljer

PERSONAL HÅNDBOK FOR. AS Nipro Nord-Odal. Gyldig fra: 29.10.2012 Revisjon: 1.3 Godkjenningsdato: 29.10.2012. For FLT: Gunn Bakkeli.../...

PERSONAL HÅNDBOK FOR. AS Nipro Nord-Odal. Gyldig fra: 29.10.2012 Revisjon: 1.3 Godkjenningsdato: 29.10.2012. For FLT: Gunn Bakkeli.../... PERSONAL HÅNDBOK FOR AS Nipro Nord-Odal Gyldig fra: 29.10.2012 Revisjon: 1.3 Godkjenningsdato: 29.10.2012 Godkjent av: For FLT: Gunn Bakkeli.../... For Fellesforbundet: Cato Dalen../ For Sykepleierforbundet:

Detaljer

Overenskomst for NLR Negotia 2010-2012

Overenskomst for NLR Negotia 2010-2012 Overenskomst for NLR Negotia 2010-2012 mellom LA og Negotia Landbrukets Arbeidsgiverforening tariffavtale nr. 13 2 2010-2012 Overenskomst mellom Landbrukets Arbeidsgiverforening (LA nr. 13) og Negotia

Detaljer

KONTRAKT (ARBEIDSAVTALE)

KONTRAKT (ARBEIDSAVTALE) KONTRAKT (ARBEIDSAVTALE) OM MIDLERTIDIG TILSETTING AV PROFESJONELLE ISHOCKEYSPILLERE I KLUBB Mellom ARBEIDSTAKER/SPILLER FØDSELSDATO ADRESSE Og ARBEIDSGIVER/KLUBB ORG.NR ADRESSE / STED For perioden Til

Detaljer

Personalhåndbok. For ansatte ved Durapart AS. Revisjon 1: 2014. Side 1

Personalhåndbok. For ansatte ved Durapart AS. Revisjon 1: 2014. Side 1 Personalhåndbok For ansatte ved Durapart AS Revisjon 1: 2014 Side 1 Innholdsfortegnelse 1. Personalpolitikk 2. Formelle krav lover og forskrifter 3. Avtaleverk a. Hovedavtaler og tariffavtaler b. Arbeidsavtale

Detaljer

HOVEDAVTALE MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER AKADEMIKERNE V/AKADEMIKERNE - HELSE 1.1.2013 31.12.2016

HOVEDAVTALE MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER AKADEMIKERNE V/AKADEMIKERNE - HELSE 1.1.2013 31.12.2016 Hovedavtalen Spekter Fulltittel: Hovedavtalen mellom Arbeidsgiverforeningen Spekter og Akademikerne Helse Tariffområde: Spekter Avtalemotpart: Spekter Avtaletype Hovedavtale Periode: 1.1.13 31.12.16 Nettversjon/oppdatert:

Detaljer

Personopplysningsloven

Personopplysningsloven Personopplysningsloven Tittel: Lov om behandling av personopplysninger Dato: 14.04.2000 Sist endret: - Publikasjon: - Departement: Justisdepartementet Kilde: Lovdata INNHOLD Kapittel I. Lovens formål og

Detaljer

Tariffavtale mellom Arkitektbedriftene i Norge og Naturviterne

Tariffavtale mellom Arkitektbedriftene i Norge og Naturviterne Tariffavtale mellom Arkitektbedriftene i Norge og Naturviterne 1. juli 2014-30. juni 2016 KAP. 1 AVTALENS VIRKEOMRÅDE OG VARIGHET 1.1 Virkeområde Bestemmelsene i denne tariffavtalen omfatter medlemsbedrifter

Detaljer

Til innholdsfortegnelse > OVERENSKOMST. mellom. LA Landbrukets Arbeidsgiverforening. Negotia. for. Produsenttjenestens Fagforening

Til innholdsfortegnelse > OVERENSKOMST. mellom. LA Landbrukets Arbeidsgiverforening. Negotia. for. Produsenttjenestens Fagforening Til innholdsfortegnelse > OVERENSKOMST mellom LA Landbrukets Arbeidsgiverforening og Negotia for Produsenttjenestens Fagforening 2010 2012 Ettertrykk forbudt 2010 2012 OVERENSKOMST mellom LA Landbrukets

Detaljer

Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven).

Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven). Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven). Kapittel I. Lovens formål og virkeområde... 1 Kapittel II. Alminnelige regler for behandling av personopplysninger... 3 Kapittel III. Informasjon

Detaljer

OVERENSKOMST. LA Landbrukets Arbeidsgiverforening. Negotia

OVERENSKOMST. LA Landbrukets Arbeidsgiverforening. Negotia ETTERTRYKK FORBUDT 2010 2012 OVERENSKOMST mellom LA Landbrukets Arbeidsgiverforening og Negotia for Produsenttjenestens Fagforening Innholdsfortegnelse 1 OMFANG... 1 2 ANSETTELSE... 1 3 LEDIGE OG NYOPPRETTEDE

Detaljer

Skytjenester. Forside og Databehandleravtale. Telenor Norge

Skytjenester. Forside og Databehandleravtale. Telenor Norge Skytjenester Forside og Databehandleravtale Telenor Norge FORSIDE TIL AVTALE Det bekreftes med dette at det i dag den er inngått avtale mellom Telenor Norge AS, Snarøyveien 30, 1331 Fornebu, orgnr. 976

Detaljer