innhold nøkkeltall 3 kort om sparebank 1 nord-norge 4 årsberetning resultatregnskap 14 balanse 15 kontantstrømanalyse 16

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "innhold nøkkeltall 3 kort om sparebank 1 nord-norge 4 årsberetning 2004 5 resultatregnskap 14 balanse 15 kontantstrømanalyse 16"

Transkript

1

2 innhold nøkkeltall 3 kort om sparebank 1 nord-norge 4 årsberetning resultatregnskap 14 balanse 15 kontantstrømanalyse 16 noter til årsregnskapet resultatanalyse og nøkkeltall 49 revisjonsberetning kontrollkomitéens melding 51 et kundeløfte med innhold 52 eierforhold 53 virksomhetsstyring og selskapsledelse 55 strategi og intellektuell kapital 61 sámegiel oassi samisk del 65 organisasjonskart og bankens organer 75 ORG. NR.: NO POSTBOKS TROMSØ TELEFON: TELEFAKS: DESIGN: TANK TRYKK: FAGTRYKK ALTA AS 2 årsrapport 2004 innhold

3 (BELØP I MILL KRONER) nøkkeltall fra resultatregnskapet Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Sum andre inntekter Sum netto inntekter Sum kostnader Resultat før tap og nedskrivninger Tap på utlån, garantier m.v Nedskrivning/reversering av nedskrivning og gevinst/tap på verdipapirer som er anleggsmidler Resultat før skattekostnader Skatt på ordinært resultat Resultat av ordinær drift etter skatt Minoritetsinteresser Resultat for regnskapsåret fra balansen Forvaltningskapital Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer Brutto utlån til kunder Tapsavsetninger Innskudd fra kunder forholdstall 65,47 % 56,94 % 52,90 % Kostnader i % av sum netto inntekter 53,81 % 57,94 % 66,30 % 66,88 % 58,95 % 54,09 % Kostnader i % av sum netto inntekter (ekskl. netto kursgev.) 54,85 % 59,90 % 67,66 % 2,04 % 1,95 % 1,84 % Kostnader i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital 1,95 % 2,07 % 2,17 % Resultat før skattekostnader i % av 0,42 % 0,68 % 1,25 % gjennomsnittlig forvaltningskapital 1,27 % 0,69 % 0,43 % 3,18 % 3,03 % 1,95 % Totalt tapsutsatte engasjement i % av brutto utlån 1,99 % 3,11 % 3,20 % 2,13 % 1,68 % 1,12 % Netto tapsutsatte engasjement i % av brutto utlån 1,13 % 1,75 % 2,12 % 2,01 % 2,22 % 1,68 % Tapsavsetninger i % av brutto utlån 1,70 % 2,24 % 2,02 % 0,72 % 0,86 % 0,44 % Netto tap på utlån i % av brutto utlån 0,45 % 0,86 % 0,73 % 60,73 % 59,41 % 61,41 % Innskudd i % av brutto utlån 60,63 % 58,76 % 60,11 % 10,29 14,01 23,16 Korrigert overskudd per grunnfondsbevis i kroner 1) 4,35 14,01 23,16 Overskudd per grunnfondsbevis i kroner 2) 149,01 149,01 153,10 Egenkapital per grunnfondsbevis i kroner 3) 10,00 14,00 19,00 Avsatt utbytte 47,75 47,75 51,84 Utjevningsfond per grunnfondsbevis -18,57 % 52,16 % 57,61 % Avkastning på grunnfondsbevis i % 4) 11,29 % 12,24 % 11,78 % Kapitaldekning 11,37 % 11,82 % 9,99 % 2,72 % 9,04 % 14,55 % Egenkapitalrentabilitet etter skatt 14,55 % 9,04 % 2,76 % 1) Resultat for regnskapsåret korrigert for endring i fond for vurderingsforskjeller, multiplisert med grunnfondsbeviseiernes andel av egenkapitalen per 01.01, dividert på antall grunnfondsbevis. 2) Resultat for regnskapsåret multiplisert med grunnfondsbeviseiernes andel av egenkapitalen per 01.01, dividert på antall grunnfondsbevis. 3) Grunnfondsbeviskapital + overkursfond + utjevningsfond dividert på antall grunnfondsbevis. 4) Avkastning består av kursendring på grunnfondsbeviset gjennom året, tillagt utbetalt avsatt utbytte, sett i forhold til kurs på grunnfondsbeviset ved årets begynnelse. Forutsetter at investeringen er foretatt primo i de enkelte årene. årsrapport 2004 nøkkeltall 3

4 kort om sparebank 1 nord-norge SpareBank 1 Nord-Norge har en historie som strekker seg tilbake til 1836 da Tromsø Sparebank ble etablert. Dagens finanskonsern er bygget opp med basis i fire fusjonerte banker: Sparebanken Nord og Tromsø Sparebank fusjonerte 1. juli Nordkapp Sparebank ble innfusjonert 1. juli Sparebanken Nordland ble innfusjonert 1. januar SpareBank 1 Nord-Norge er, gjennom disse fusjonene, blitt en sammenslutning av et 40-talls sparebanker lokalisert i Nordland, Troms og Finnmark. SpareBank 1 Nord-Norge er en ledende leverandør av finansielle tjenester og produkter til person og bedriftsmarkedet i landsdelen. Banken har en samlet kundebase på ca personkunder og ca bedriftskunder inkl. offentlig sektor, lag og foreninger. Banken er representert gjennom 92 kontorer i Finnmark, Troms, Nordland og på Svalbard. Vårt samarbeid innenfor SpareBank 1 Alliansen og vårt eierskap i SpareBank 1 Gruppen AS skal bidra til å sikre SpareBank 1 Nord-Norges selvstendighet og regionale forankring gjennom sterk konkurranseevne, lønnsomhet og soliditet. Gjennom samarbeidet i SpareBank 1 Alliansen og våre datterselskaper sikrer banken seg tilgang på spisskompetanse og på spesielle produkter og tjenester som etterspørres i markedet. Som supplement til morbankens produkt- og tjenestespekter, bidrar disse til å oppfylle vår ambisjon om å være en totalleverandør av finansielle tjenester i Nord-Norge. Det vises til egen redegjørelse om bankens datterselskaper i hovedstyret årsberetning. 4 årsrapport 2004 kort om sparebank 1 nord-norge

5 I riktig retning årsberetning 2004 >>>

6 årsberetning 2004 sparebank 1 nord-norge Et godt år Driftsresultat før skatt 535 mill kroner (2003: 273 mill kroner) Egenkapitalavkastning etter skatt på 14,55 % (9,04 %) Overskudd per grunnfondsbevis morbank kr 23,16 (kr 14,01) Reduserte netto tap: Tap på utlån utgjorde 170 mill kroner (318 mill kroner) Misligholdte og tapsutsatte engasjement er redusert med 33 % siste året Provisjonsinntekter fra banktjenester er økt med 37 mill kroner og utgjør 306 mill kroner (269 mill kroner) Sterk resultatforbedring i SpareBank 1 Gruppen AS: bankens andel 22 mill kroner (-7 mill kroner) God kostnadskontroll: kostnadsprosent på 53,81 % (57,94 %) Utlånsvekst siste 12 måneder: 2,9 % (9,8 %). Veksten i personmarkedet var på 10,7 % mens utlån til bedriftsmarkedet ble redusert med 8,1 % Innskuddsvekst siste 12 måneder: 6,2 % (7,4 %). Veksten i person- og bedriftsmarkedet var på henholdsvis 6,2 % og 6,0 % Økt innskuddsdekning: 60,6 % (58,8 %) Forslag til kontantutbytte: kr 19 per grunnfondsbevis 153 mill kroner avsatt til grunnfondsbeviseierne 25 mill kroner avsatt til gavefond 12 mill kroner kostnadsført i forbindelse med overskuddsdeling ansatte Resultatutvikling Konsernet SpareBank 1 Nord-Norge hadde i 2004 et driftsresultat på 535 mill kroner etter tap, men før skatt. Resultatet er en forbedring i forhold til 2003 på 262 mill kroner. Skatten er beregnet til 167 mill kroner. Dette gir et resultat etter skatt og minoritetsinteresser på 366 mill kroner. Hovedstyret foreslår et utbytte på kr 19,00 per grunnfondsbevis for De viktigste årsakene til den sterke resultatforbedringen er økte inntekter, reduserte tap og god kontroll på kostnadsutviklingen. Konsernet har i 2004 nådd de viktigste strategiske målene som hovedstyret har trukket opp for kjernekapitaldekning, avkastning på egenkapital og effektivitet (kostnadsprosent). Virksomhetsområdet SpareBank 1 Nord-Norge har som mål å være en totalleverandør av finansielle produkter og tjenester i Nord-Norge. Dette innbefatter foruten lån, innskudd samt betalingsformidling, også de fleste spareprodukter, liv- og skadeforsikring. Produkter og tjenester leveres enten av banken og dens datterselskaper, eller av produktselskapene i SpareBank 1 Gruppen AS. Banken gjennomfører en multikanalstrategi for distribusjon av sine produkter og tjenester gjennom 92 kontorer, ett kundesenter tilgjengelig på telefon alle hverdager og gjennom banken på internett. Det vises også til redegjørelse om bankens virksomhetsområder i eget kapittel i årsrapporten for Sparebanken for Nord-Norge De årlige kundetilfredshetsmålinger og posisjonsmålinger viser at kundene gjennomgående er tilfredse med banken. Et bredt tjeneste- og produkttilbud, nærhet til kunden samt initiativrike og dyktige medarbeidere er bankens viktigste fortrinn. Konsernet har som mål å være en aktiv og langsiktig partner i utviklingen av Nord-Norge: Primærrollen vil være å tilby komplette finansielle løsninger til nordnorske privatpersoner, bedrifter, offentlig sektor og lag og foreninger. Tjenestene vil fortsatt være preget av nærhet, behovstilpassede løsninger, lokal innsikt og forretningsmessig profesjonalitet. Banken vil også ta aktiv del i utviklingen av lokalsamfunnene gjennom engasjement og kunnskapsdeling. Gjennom direkte og indirekte deltakelse i egenkapitalmarkedene vil banken søke å sikre lokalt eierskap og kompetente innovasjonsmiljøer i landsdelen. Banken ønsker å bidra innenfor videreutvikling av aktive nettverk for kunnskapsdeling både nasjonalt og internasjonalt. Banken vil understøtte lokalt næringsliv gjennom partnerløsninger og utviklingskontrakter. 6 årsrapport 2004 årsberetning

7 Banken har i løpet av året utdelt midler fra gavefondet til flere formål, herunder: Finansiering av professorat ved Handelshøgskolen i Bodø Lofotr-Vikingmuséet Borg OL 2014 Tromsø Universitetet i Tromsø utstillingen Polar Norge 2005 GenØK Trondenes Historiske Senter SpareBank 1 Nord-Norges Medisinske Forskningsfond SpareBank 1 Nord-Norges Kulturfond Finansielle produkter og tjenester SpareBank 1 Nord-Norge har som mål å øke inntektene fra risikofrie områder gjennom et bredt produktspekter i både spare- og plasseringsmarkedet og forsikringsmarkedet. Provisjonsinntektene fra disse produktområdene har vist en betydelig økning de siste år; fra 68 mill kroner i 2000 til 95 mill kroner i 2003 og 101 mill kroner i SpareBank 1 Nord-Norge er en betydelig aktør innenfor spare- og plasseringsmarkedet i landsdelen. Innskudd fra kunder økte med mill kroner i 2004, mens det ble solgt andre spare- og plasseringsprodukter for 357 mill kroner. Banken vil fortsette sin satsing på å øke inntektene fra risikofrie områder, og har spesielt trappet opp ressursinnsatsen innenfor pensjonsområdet. Rente- og kredittprovisjonsinntekter De samlede netto rente- og kredittprovisjonsinntekter økte med 65 mill kroner fra Dette skyldes økt utlåns- og innskuddsvolum, mens rentemarginen viser en svak nedgang. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjør netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 2,62 % (2,64 %). Grunnen til at marginen er tilnærmet opprettholdt skyldes et sterkt fokus på riktig prising av kredittengasjement i forhold til risiko. Tiltagende konkurranse om kunder med lav kredittrisiko, kombinert med et fortsatt lavt rentenivå, forventes fortsatt å utgjøre et press på rentemarginen. Andre inntekter I 2004 utgjorde andre inntekter 421 mill kroner. Dette er en økning på 54 mill kroner fra Hovedårsaken til denne forbedringen er en økning på 37 mill kroner fra provisjoner på banktjenester, og at resultatandelen fra SpareBank 1 Gruppen AS er økt med 29 mill kroner. Inntektene fra valuta og verdipapirer er redusert med 17 mill kroner. Konsernets beholdning av sertifikater og obligasjoner utgjorde mill kroner ved utgangen av Renteeksponering knyttet til rentebærende verdipapirer er styrt innenfor rammer fastsatt av hovedstyret. Hovedstyrets rammer omfatter også renteeksponeringen i beholdningen av finansielle derivater og andre kortsiktige finansielle forretninger. Bankens aktivitet med finansielle instrumenter utenfor balansen er begrenset, og er i hovedsak knyttet til reelle sikringsforretninger. Det vises forøvrig til eget kapittel om risikoforhold. Driftskostnader De samlede driftskostnader for konsernet var 820 mill kroner i Dette er en økning fra 2003 på 6 mill kroner eller 0,7 %. De relative driftskostnadene utgjorde 1,95 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Tilsvarende tall for 2003 var 2,07 %. Lønn og generelle administrasjonskostnader inkluderer økt arbeidsgiveravgift, økte pensjonskostnader og en avsetning til overskuddsdeling/årsbonus til ansatte på 12 mill kroner. Banken har i løpet av 2004 redusert bemanningen med 12 årsverk. Utlånstap og misligholdte engasjement Konkurransesituasjonen for norsk næringsliv ble i stor grad styrket fra 2. halvår 2003 som resultat av et lavt rentenivå og en svakere norsk krone. Dette har resultert i en vesentlig bedre situasjon for de fleste næringene og også for husholdningene. For banken har dette gitt seg utslag i betydelig lavere tap og i færre tapsutsatte engasjement. Banken har i 2004 bokført 170 mill kroner som tap på utlån, tilsvarende 0,45 % av brutto utlån. Til sammenligning utgjorde tilsvarende tall 318 mill kroner, eller 0,86 % av brutto utlån i Tapene fordeler seg med 163 mill kroner (298 mill kroner) i bedriftsmarkedet og 8 mill kroner (20 mill kroner) i personmarkedet. Av tapene i bedriftsmarkedet kommer knapt 70 % fra bedrifter som er engasjert innenfor marin sektor. Netto misligholdte og tapsutsatte engasjement utgjør ved utgangen av 2004 til sammen 430 mill kroner, noe som er en nedgang på 214 mill kroner fra Misligholdte og tapsutsatte engasjement utgjør 1,13 % (1,75 %) av brutto utlån. De samlede spesifiserte tapsavsetninger utgjør 320 mill kroner som tilsvarer 42,50 % av misligholdte og tapsutsatte engasjement. Avsetninger til uspesifiserte tap utgjør 321 mill kroner, 1 mill kroner lavere enn for ett år siden. Hovedstyret har ikke funnet det riktig å øke avsetningen på grunn av reduksjonen i misligholdte lån samt at utlån til bedriftsmarkedet er redusert med 8,1 % i De uspesifiserte tapsavsetninger utgjør 0,85 % av utlånene. Disponering av overskudd Hovedstyret foreslår at årets overskudd disponeres slik (mill kroner): Morbankens overskudd etter skatt 366 disponeringer: Avsatt til kontantutbytte 125 Avsatt til utjevningsfond 28 Gavefond 25 Sparebankens fond 188 Sum disponert 366 årsrapport 2004 årsberetning 7

8 Balanseutviklingen Konsernets forvaltningskapital økte med mill kroner til mill kroner ved utgangen av Dette er en økning på 3,3 % sammenlignet med utgangen av Brutto økte utlån fra mill kroner ved utgangen av 2003 til mill kroner ved utgangen av Dette er en vekst på 2,9 %. Veksten fordeler seg med 10,7 % vekst i personmarkedet og en reduksjon på 8,1 % i bedriftsmarkedet og offentlig sektor. Fordelingen av bankens portefølje er etter dette at utlån til personmarkedet utgjør 63 % mens lån til næringslivet og offentlig sektor utgjør 37 %. Veksten i personmarkedet er i tråd med veksten i den generelle kredittetterspørselen. Den relativt sterke nedgangen i bedriftsmarkedet er en kombinasjon av hovedstyrets ønske om å redusere bankens risikoeksponering på store enkeltengasjement, og en generell lav kredittetterspørsel i dette markedet. Banken har i sin utlånsvirksomhet lagt vekt på betalingsevne og tilfredsstillende sikkerhetsdekning for å holde kredittrisikoen på et akseptabelt nivå. Innskudd fra kunder økte i løpet av 2004 med mill kroner til mill kroner. Dette er en økning på 6,2 %. Innskuddsøkningen fordeler seg med 6,2 % fra personmarkedet og 6,1 % i næringslivsmarkedet og offentlig sektor. Brutto utlån og innskudd fra kunder gir en samlet egenfinansiering per på 60,6 %. Tilsvarende tall ved utgangen av 2003 var 58,8 %. SpareBank 1 Gruppen AS SpareBank 1 Alliansen SpareBank 1 Alliansen er et nordisk bank- og produktsamarbeid der SpareBank 1-bankene i Norge samarbeider gjennom holdingselskapet SpareBank 1 Gruppen AS. Eierandelen i SpareBank 1 Gruppen AS er å anse som deltakelse i felleskontrollert virksomhet og føres etter egenkapitalmetoden i bankens regnskap. Banken har økt sin eierandel i løpet av året og har i sitt regnskap for 2004 tatt inn en andel på 14,08 % for første halvår og 15,46 % for andre halvår av SpareBank 1 Gruppens resultat. SpareBank 1 Gruppen AS fikk per et resultat etter skatt på 148,9 mill kroner (-54 mill kroner). SpareBank 1 Nord-Norge sin andel av resultatet i SpareBank 1 Gruppen er på 22 mill kroner (-7 mill kroner). Resultatforbedringene fremkommer på grunnlag av et målrettet effektiviseringsprogram i SpareBank 1 Gruppen. Det er gjort omfattende endringer i styringen av konsernet, med særlig vekt på risikostyring. Effektiv drift, styrking av kompetanse og forbedret lønnsomhet er fokusområder. Effektiviseringsprogrammet, som ble iverksatt ved inngangen til 4. kvartal 2002, er gjennomført i tråd med intensjonene og forklarer en vesentlig del av den sterke resultatforbedringen. FöreningsSparbanken er største eier i SpareBank 1 Gruppen AS og har i 2004 redusert sin eierandel med 5,5 prosentpoeng til 19,5 %. Nedsalget har skjedd ved at de øvrige eierbankene har økt sine andeler. IFRS overgang til ny regnskapsstandard Børsnoterte selskaper innen EU og EØS-området skal med virkning fra 2005 rapportere konsernregnskapet i henhold til IFRS/IAS. Målsettingen er at den nye regnskapsstandarden skal føre til økt bruk av virkelige verdier slik at regnskapet i større grad reflekterer selskapenes reelle balanseverdier. Overgangen til IFRS/IAS vil medføre både positive og negative regnskapsmessige effekter. Effekter som oppstår på overgangstidspunktet vil i henhold til overgangsreglene kunne føres direkte mot egenkapitalen. Konsernet har ikke konkludert endelig på alle områder knyttet til overgangen til IFRS/IAS. Foreløpige beregninger av konsekvenser og estimater knyttet til overgangsreglene viser en samlet negativ effekt etter skatt på konsernets kjernekapital på omlag 180 mill kroner. Av dette beløpet utgjør omlag 55 mill kroner effekt av bankens eierandel i SpareBank 1 Gruppen. Nedskrivningen mot konsernets egenkapital representerer en reduksjon i konsernets kjernekapitaldekning på omlag 0,6 %. Ovennevnte tallstørrelser er ikke reviderte og de endelige økonomiske effektene av overgangen til IFRS/IAS vil være klar innen utgangen av 1. kvartal God virksomhetsstyring (Corporate Governance) God virksomhetsstyring i SpareBank 1 Nord-Norge er de mål og overordnede prinsipper som banken styres og kontrolleres etter for å sikre grunnfondsbeviseiernes, innskyternes og andre gruppers interesser i banken. Konsernets prinsipper for god virksomhetsstyring skal sikre en forsvarlig formuesforvaltning og gi økt trygghet for at kommuniserte mål og strategier blir realisert og nådd. Dette er nærmere beskrevet i eget kapittel i årsrapporten. Risikostyring og kapitaldekning Hovedstyret i SpareBank 1 Nord-Norge har hovedansvaret for å sette grenser for og overvåke konsernets risikoeksponering. Risikoene i SpareBank 1 Nord- Norge måles og rapporteres i henhold til felles prinsipper og policy som hovedstyret har vedtatt. Det er et overordnet mål at konsernets samlede risikonivå skal være moderat og trygt innenfor de rammer som konsernets ansvarlige kapital og øvrige avsetninger setter. Gjennom god risikostyring skal konsernet fremstå med en inntjenings- og resultatutvikling som er stabil og forutsigbar. Det viktigste resultatmålet er en konkurransedyktig avkastning på egenkapitalen. Dette oppnås blant annet gjennom økt fokus på risikojustert avkastning, og risikoprising er således et sentralt tema i kredittsakene. Strategisk risiko Hovedstyret har løpende fokus på bankens strategi, og legger stor vekt på en løpende styring og oppfølging av risiko som et effektivt virkemiddel for å nå bankens strategiske målsettinger. Det legges videre stor vekt på å overvåke de forandringer som skjer, både internt, i markedet og i rammebetingelsene. 8 årsrapport 2004 årsberetning

9 SpareBank 1 Nord-Norge har bedret sin risikoprofil i 2004, og har som målsetting å ha en så omfattende risikooppfølging at ingen enkelthendelser i alvorlig grad skal kunne skade bankens finansielle stilling. Bruk av balansert målekort har vist seg svært nyttig i oppfølging av bankens virksomhet. Løpende overvåking av - og fokus på - de indikatorene som er kritiske for å nå de overordnede målene gir hovedstyret god styringsinformasjon. Kombinasjonen mellom ny teknologi og kundenes endrede bruk av banktjenester muliggjør en mer fleksibel oppbygging av distribusjonsnettet og en mer kostnadseffektiv drift. Fleksibilitet i distribusjonen gir også bedre tilpasning til de demografiske forandringer som skjer i landsdelen. Finansiell risiko Likviditetsrisiko Forenklet kan man si at likviditetsrisiko er risikoen for at banken ikke klarer å oppfylle sine forpliktelser ved forfall. Hovedstyret har betydelig fokus på forutsigbarhet og stabilitet, og gjennomgår minimum en gang per år bankens likviditetsstrategi hvor styring av bankens finansieringsstruktur er sentral. Det er et viktig mål at tilfeldige hendelser ikke skal få alvorlige konsekvenser for bankens betalingsevne. Innskudd fra kunder sammen med langsiktige innlån og egenkapital utgjør ved utgangen av året 97 % av bankens illikvide eiendeler. Tilsvarende tall for 2003 var 90 %. Dette er et forholdstall som gir uttrykk for i hvilken grad bankens illikvide eiendeler er finansiert langsiktig, og blir av Kredittilsynet benevnt som Likviditetsindikator 1. Banken har i løpet av 2004 økt andelen lange innlån betydelig. Det er et mål for hovedstyret å holde en lav likviditetsrisiko, noe som blant annet gjøres gjennom fokus på innskudd fra egne kunder samt spredning av innlån på ulike markeder, innlånskilder og instrumenter. Kredittvurderingen av de internasjonale ratingselskapene Moody s og Fitch Ratings anses som viktig i forhold til internasjonale innlånskilder. Ratingen for 2004 er uforandret fra Fitch Ratings mens SpareBank 1 Nord-Norge får positiv omtale fra ratingbyrået Moody s som har hevet utsiktene for bankens nåværende rating på A3/P-2/C fra stabil til positiv. Moody s begrunner dette med bankens inntektsdiversifisering, kostnadseffektivitet og risikoprofil. Forholdet mellom innskudd fra kunder og utlån var 60,6 % per mot 58,8 % og 60,1 % for henholdsvis ett og to år siden. Kortsiktige innlån (forfall i løpet av 12 mnd) utgjorde mill kroner per , noe som er en nedgang siste året på mill kroner. Markedsrisiko Markedsrisiko er risiko for tap knyttet til ugunstige endringer i markedspriser, i denne sammenheng knyttet til konsernets posisjoner og aktiviteter i rente, valuta og aksjemarkedet. Banken har ingen eksponering i valutamarkedet med unntak av nødvendig eksponering i tilknytning til kundehandel. Aggregert valutaposisjon utgjør per ,8 mill kroner. Bankens portefølje av aksjer er per på samme nivå som ved utgangen av 2003, og består i hovedsak av eksponering knyttet til betydelige eierandeler i to transport- og reiselivsselskap. Hovedstyret arbeider aktivt med å redusere disse eksponeringene. Beholdningen av aksjer, andeler og grunnfondsbevis hadde per siste årsskifte en bokført verdi på 356 mill kroner. Dette er en reduksjon siden forrige årsskifte på 16 mill kroner. Hovedstyret har valgt å holde bankens renterisiko på et lavt nivå. Denne (målt som verdiendring ved 1 % renteendring) var 4,3 mill kroner per Tilsvarende tall per var 9,6 mill kroner. Kredittrisiko Kredittrisiko defineres som faren for tap som følge av at kunder eller motparter ikke har evne eller vilje til å oppfylle sine forpliktelser overfor banken. Bankens strategi for kredittrisiko er utledet fra bankens hovedstrategi, og inneholder retningslinjer for risikoprofil, fordeling av risiko mellom personmarked og bedriftsmarked, konsentrasjonsrisiko samt egne regler for spesifikke engasjementstyper eller bransjer. Hovedstyret følger løpende opp risikoen i bankens utlånsportefølje og er opptatt av å avdekke utviklingstrekk så tidlig som mulig for om nødvendig å justere kredittpolicyen. I forbindelse med revideringen av kredittpolicyen i 2004 er det lagt spesiell vekt på å begrense inntak av ny risiko tilknyttet endringer i konkurransesituasjonen i det nordnorske finansmarkedet. Det er også lagt vekt på et ønske om ikke å øke eksponeringen innenfor konkurranseutsatt sektor. For å styre bankens utlånsportefølje i tråd med bankens kredittstrategi, kredittpolicy og bevilgningsreglement, er det utviklet nye kredittsystemer som også vil være en del av tilpasningen til Basel II-kravene. Utlånene har følgende risikofordeling: Lav Middels Høy Tapsrisiko risiko risiko utsatt ,7 % 15,8 % 8,3 % 3,2 % ,7 % 15,3 % 8,9 % 3,1 % ,6 % 12,6 % 7,8 % 2,0 % Som det fremgår av tabellen er det en positiv risikoutvikling i porteføljen, noe som er i samsvar med den generelt sett gode utviklingen i økonomien i landsdelen. Den positive utviklingen i porteføljen er videre et resultat av bankens systematiske arbeid med fokus på kredittrisiko, et arbeid som også i 2005 vil ha stor oppmerksomhet fra hovedstyret. Operasjonell risiko Operasjonell risiko defineres som risikoen for direkte eller indirekte tap, eller tap av renommé forårsaket av utilstrekkelige eller manglende interne prosesser, medarbeidere, systemer eller eksterne hendelser. Tilfredsstillende håndtering av operasjonell risiko forutsetter god intern kontroll og kvalitetsstyring. Banken har i 2004 prioritert arbeidet med utviklingen årsrapport 2004 årsberetning 9

10 av prosesser og systemer for løpende identifisering, analyse og kvantifisering av risikoen, og vil fortsette arbeidet med implementering og videreutvikling av dette systemet i Internkontrollen i banken er definert som et linjeansvar der det foretas en egenevaluering som rapporteres til hovedstyret. Rapporten omfatter alle risikoelementer som kan tilskrives eksterne og interne forhold. Basel II Det foreligger et omfattende internasjonalt rammeverk for kapitaldekningsbestemmelsene som etter planen vil tre i kraft i 2007/2008. Rammeverket innebærer betydelige endringer også for den norske finansnæringen, og myndighetenes tilsyn vil i fremtiden fokusere på reell kredittkvalitet og samlet risiko. Det nye regelverket vil kunne bidra til bedre prising av kredittrisiko og sunnere markedsforhold. SpareBank 1 Nord-Norge ønsker å ha en styring av kredittrisiko, operasjonell risiko og markedsrisiko på linje med beste praksis for banker. God kommunikasjon overfor markedet og tilsynsmyndighetene er en viktig del av dette. De nye Basel II-reglene innebærer også mange krav til klar intern ansvarsdeling. Dette er hensyntatt i den nye organiseringen av banken. Banken har blant annet gjennom samarbeidet innenfor SpareBank 1 Alliansen i 2004 videreført prosessen med å tilpasse seg det nye rammeverket for risikostyring og nye kapitaldekningskrav i henhold til det internasjonale regelverket. Kapitaldekning Den risikovektede balansen økte i løpet av 2004 med 38 mill kroner, eller med 0,1 % til mill kroner. Ved utgangen av 2004 er kjernekapitalen mill kroner etter fradrag av poster som ikke skal inngå ved beregning av kjernekapitalen. Dette gir en kjernekapitaldekning på 9,74 %. Tilsvarende ved utgangen av 2003 var 9,03 %. Morbankens kjernekapitaldekning er 9,96 %. Den økte kjernekapitaldekningen skyldes tilførselen av årets resultat sammen med en lav økning i risikovektet balanse. Bakgrunnen for sistnevnte er nedgangen i utlån til næringslivet med høy risikovekt og økning i utlån til personmarkedet med lav risikovekt. Samlet ansvarlig kapital ved utgangen av 2004 er mill kroner etter fradrag for ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner. Dette gir en kapitaldekning på 11,37 % mot tilsvarende i 2003 på 11,82 %. Nedgangen i totalkapitaldekning skyldes tilbakebetaling av ansvarlig lån på 269 mill kroner 1. kvartal 2004, samt økt kapitaldekningsreserve som følge av bankens økte eierandel i SpareBank 1 Gruppen. Personalområdet Likestilling Faktisk tilstand, jfr. Likestillingsloven 1 a Per 1. januar 2005 har konsernet 822 ansatte. Av disse er 460 kvinner og 362 menn. Dette utgjør 758 årsverk, hvorav 699 i morbanken og 60 i datterselskapene. I løpet av året har konsernet redusert antall årsverk med 12. I forbindelse med endringer i konsernledelsen er det ansatt en kvinnelig konserndirektør i Av totalt 90 ledere i konsernet er det 27 kvinner og 63 menn. Antallet kvinner i ledende stillinger er økt med 5, mens antall menn er redusert med 3. Likestillingsaktiviteter Konsernet har en svært bevisst holdning til likestillingsutfordringen. I praksis har det vist seg at det i flere sammenhenger er de kvinnelige lederne som er vinnere både når det gjelder resultat, arbeidsmiljø og kundetilfredshet. I forbindelse med ledersamlinger har disse blitt trukket frem og utfordret til å formidle til øvrige ansatte hva de mener er årsaken til de gode resultatene. Planlagte aktiviteter i 2005 Konsernet vil fortsette å fokusere på likestillingsutfordringene både med hensyn til stillingsfordeling, lønnsnivå og arbeidsmiljø. Kompetanse Kompetanseheving har vært et viktig satsingsområde i Det har i hovedsak vært fokusert på fire områder: sertifisering innenfor våre forretningsområder, læringsrom og stipendordning, samt opplæring innenfor salg og salgsledelse. Målet var at alle bankens ansatte i kunderettet virksomhet skulle være sertifisert på dybdenivå innenfor de fire viktigste forretningsområdene (sparing, forsikring, finansiering og betalingsløsninger). Ved utgangen av året var det totalt gjennomført og bestått sertifiseringer. I 2005 vil banken fortsatt fokusere på kompetanseheving. Utpekte områder er vedlikehold av sertifiseringene, salgstrening (kommunikasjon) og systemkompetanse. I 2005 vil det bli lagt særskilt vekt på å forbedre salgsferdighetene hos bankens bedriftsrådgivere for å kunne øke breddesalget av både forsikrings- og pensjonsprodukter. Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Sykefravær Sykefraværet for 2004 ble på totalt 7,06 % mot 7,41 % i Det egenmeldte fraværet utgjør 0,73 % mens det legemeldte utgjør 6,33 %. Det er igangsatt flere tiltak for å redusere fraværet og målet i 2004 var et fravær på maksimalt 5 %. Dette målet ble ikke nådd selv om fraværet ble betydelig redusert mot slutten av året. I september 2004 ble det inngått samarbeidsavtale om inkluderende arbeidsliv (IA) med Trygdeetatens arbeidslivssenter. Avtalen ble gjort gjeldende fra 1. desember Arbeidet med informasjon og lederopplæring om IA og sykefravær har høy prioritet også i Dette er et arbeid som gjøres i samarbeid med Trygdeetatens arbeidslivssenter. Målsettingen er å få redusert sykefraværet til normalnivået for finansbransjen. 10 årsrapport 2004 årsberetning

11 Vernearbeidet Verneorganisasjonen har vært en viktig medspiller i arbeidet omkring IA-avtalen med nye rutiner, informasjon og opplæring. Alle verneombud har gjennomgått opplæring om IA og verneombudets rolle i denne sammenhengen. Vernerunder gjennomføres årlig på samtlige verneområder (bankkontor). Det er i 2004 gjennomført 55 vernerunder. Arbeids- og dokumentasjonsverktøy for HMS er tatt i bruk for registrering av HMS-undersøkelser. Banken har fortsatt et potensial for forbedring gjennom å iverksette aktiviteter med utgangspunkt i HMS-undersøkelser. I 2004 er det gjennomført 4 konsernmiljøutvalgsmøter (KMU) med deltakelse fra alle regionene. Det har vært lagt vekt på opplæring i IA og Arbeidsmiljøloven, oppfølging, erfaringsutveksling og fokusering på viktige verneområder i regionene. Det legges stor vekt på at alle ansatte skal opptre i tråd med bankens verdigrunnlag. Etter hovedstyrets vurdering vil bankens etiske grunnverdier bidra til å skape gode og varige relasjoner til våre kunder samt til å skape et godt arbeidsmiljø. Forurensing av det ytre miljø som følge av bankens virksomhet er minimal. Datterselskapene Sparebank 1 Finans Nord-Norge AS Selskapet kompletterer konsernets finansielle produkter gjennom tilbud av leasing samt administrativ og finansiell factoring. Selskapet tilbyr i tillegg bilfinansiering. Selskapet har 23 ansatte og har sitt primære markedsområde i Nord-Norge. Factoringtjenestene tilbys også gjennom bankene i SpareBank 1 Alliansen. Resultat etter skatt var på 10,5 mill kroner. Egenkapitalen utgjør 81,4 mill kroner. EiendomsMegler 1 Nord-Norge AS Selskapet formidler salg av alle typer eiendommer: eneboliger, leiligheter, herunder også borettslag, fritidsboliger, hytter, nybygg/prosjektutbygging og næringseiendommer. Selskapet har avdelinger i Tromsø, Alta, Bodø, og Hammerfest og har 23 ansatte. I tillegg drives franchiseavdeling i Svolvær. Selskapet er tilknyttet den nasjonale EiendomsMegler 1-kjeden. Resultatet etter skatt utgjør 0,6 mill kroner. Egenkapitalen er på 5,1 mill kroner. Sparebank 1 Nord-Norge Securities ASA Selskapet eies med 62,25 % av morbanken, 25 % av First Securities og 12,75 % av ansatte. Selskapet tilbyr i tillegg til børshandel av verdipapirer aktiv forvaltning, verdivurderinger og øvrige corporate tjenester. Selskapet har 13 ansatte. Bankens andel av selskapets resultat etter skatt var 3,4 mill kroner. Egenkapitalen utgjør 10,7 mill kroner. Eiendomsdrift AS Selskapet driver med drift og utleie av eiendommer. Eiendomsdriften gjelder i all hovedsak bygg og eiendommer i SpareBank 1 Nord-Norges distribusjonsnett. Hele bygningsmassen er dermed lokalisert i Nord-Norge. Selskapets strategi er å selge deler av eiendomsmassen for derigjennom å oppnå en optimal kostnadsstruktur tilpasset bankens behov. I 2004 er det solgt bygg tilsvarende kvadratmeter. Ved årsskiftet var det 5 ansatte i selskapet. Resultatet etter skatt var på 4,9 mill kroner. Egenkapitalen utgjør 44,6 mill kroner. AS Fiskerikreditt Styret i AS Fiskerikreditt har vedtatt å avvikle selskapet som ikke har hatt ny virksomhet i Selskapet hadde et resultat i 2004 på -0,8 mill kroner. Egenkapitalen i selskapet utgjør 30,0 mill kroner. Eierforhold SpareBank 1 Nord-Norges grunnfondsbeviskapital er på 659,7 mill kroner fordelt på grunnfondsbevis. I samsvar med gjeldende utbyttepolitikk tildeles grunnfondsbeviseierne den andelen av morbankens overskudd som svarer til grunnfondsbeviseiernes andel av egenkapitalen per Denne andelen utgjør 41,71 %. Utbytte for 2004 er satt til kr 19,00. Utjevningsfondet utgjør 342,2 mill kroner. Totalt antall grunnfondsbeviseiere per årsskiftet var mot ved forrige årsskifte. Utlendingenes eierandel utgjør 16,4 %, noe som er en liten økning fra Det er eiere med adresse i Nord-Norge, og disse representerer 21,3 % av grunnfondsbeviskapitalen. Tilsvarende tall for ett år siden var 25,4 %. Det har i 2004 vært en betydelig økt omsetning av bankens grunnfondsbevis i forhold til foregående år. Det er et uttalt mål at flest mulig ansatte skal ha eierandeler i banken. Det har derfor de 5 siste årene vært gjennomført rettede ansatteemisjoner og salg av grunnfondsbevis til de ansatte. Hovedstyret og konsernledelsen I hovedstyret har representanten Turid Holberg gått ut. Ny representant er Elisabeth Johansen. Av hovedstyrets 9 medlemmer er 4 kvinner. I 2004 er det gjennomført en relativt omfattende organisasjonsendring der antall regioner er redusert fra 10 til 4. I denne sammenheng er konsernledelsen styrket. Konsernledelsen består av i alt 7 personer. I tillegg deltar Risk Manager Geir Andreassen. Nye i konsernledelsen er konserndirektørene Elisabeth Utheim, Rolf Eigil Bygdnes og Stig Arne Engen. Adm. direktør har en pensjonsavtale fra fylte 62 år som gir rett til pensjonsutbetaling på 70 % av årslønnen. Etter eget ønske kan adm. direktør fratre fra fylte 60 år. Opplysninger om adm. direktørs og tillitsvalgtes lønns- og låneforhold fremgår av notene 7 og 14. årsrapport 2004 årsberetning 11

12 Utsiktene for 2005 Konjunkturene var i 2004 preget av gjennomgående gode rammebetingelser både for husholdningene og for bedriftene. Et lavt rentenivå kombinert med lav prisvekst og sterk vekst, både i finans- og realformuen, førte til at «folk flest» har hatt gode økonomiske vilkår. Det er grunn til å tro at denne situasjonen også vil prege 2005, selv om veksten i real- og finansformuen kan bli noe lavere. Dette tilsier at husholdningene vil være attraktive kunder i finansmarkedet, noe som igjen vil medføre fortsatt sterk konkurranse og prispress på produktene. På næringslivssiden opplever bedrifter innrettet mot det nasjonale og lokale markedet naturlige positive virkninger av husholdningenes gode økonomi. Dette er også forventet å gi utslag i økende etterspørsel av finansielle tjenester i Når det gjelder eksportrettet sektor er utsiktene internasjonalt gode med betydelig vekst i de viktigste markedene. For eksportnæringene er imidlertid valutaforholdene avgjørende for inntjeningen. En forventning om en styrking av kronen gjør derfor at veksten innenfor denne sektoren ikke forventes å øke i Imidlertid kan det se ut som om veksten innenfor reiseliv vil fortsette. Dette er gunstig for den regionale økonomien på grunn av sterke ringvirkningseffekter fra denne sektoren. Oppsummert betyr dette at hovedstyret anser rammebetingelsene og utsiktene for 2005 å være gode. Den største utfordringen ser ut til å komme fra en stadig skjerpet konkurranse i finansnæringen hvor både pris, produkter og effektiv distribusjon utfordres. Det er forventet at den generelle risikoen i markedet fortsatt vil være avtakende i 2005, noe som tilsier fortsatt synkende tap. De strukturelle endringene innenfor enkelte næringer vil likevel fortsette, særlig vil dette gjelde innenfor fiskerisektoren. Kredittrisikoen kan derfor innenfor denne sektoren fortsatt holde seg på et moderat til høyt nivå selv om næringen som sådan har tilfredsstillende vilkår. SpareBank 1 Nord-Norges sterkeste konkurransefortrinn er et godt distribusjonsnett, kompetente medarbeidere og nærhet til markedet. Disse konkurransefortrinnene vil bli styrket i 2005 gjennom målrettet kompetanseutvikling både når det gjelder produktferdigheter, formell kompetanse og kommunikasjon. I tillegg åpner banken et komplett kundesenter som for kunden vil forenkle kontakten med banken og samtidig frigjøre tid til direkte kunderettede aktiviteter fra banken. Gjennom samarbeidet i SpareBank 1 Alliansen skjer det en kontinuerlig forbedring av både interne arbeidsprosesser og ikke minst i mangfoldet av de produkter og tjenester som tilbys. De læringseffektene som ligger i samarbeidet i alliansen vil bidra til at banken ligger i forkant av utviklingen i markedet. Innføringen av elektronisk signatur (Bank-ID) vil skje gradvis i løpet av Dette vil danne grunnlag for inntjening fra nye og viktige forretningsområder de kommende årene. Avslutning Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Til grunn for dette ligger bankens langsiktige strategiske plan og resultatprognoser for de nærmeste år. Banken er i en sunn økonomisk og finansiell stilling. Banken har i løpet av 2004 ytterligere økt innsatsen mot salg av finansielle produkter og tjenester. Dette gjelder spesielt ulike spare- og forsikringsprodukter. Som det fremgår av foranstående, har dette gitt betydelige resultater i perioden De ansatte har vist stor vilje og innsats for å bidra til dette skiftet i sammensetningen av bankens inntekter. Hovedstyret takker for denne medvirkning til videreutvikling av banken. Hovedstyret takker også bankens kunder og gode forbindelser for samarbeidet i Tromsø, 31. desember mars årsrapport 2004 årsberetning

13 hovedstyret for sparebank 1 nord-norge Harald Overvaag leder Tom Veierød nestleder Elisabeth Johansen Trine Nøvik Erik Sture Larre Jr. Åse Annie Opsjøn Rolf pedersen Vivi Ann Pedersen Hans Olav Karde adm. direktør Harald Overvaag Tom Veierød Elisabeth Johansen leder nestleder Trine Nøvik Erik Sture Larre jr. Åse Annie Opsjøn Rolf Pedersen Vivi Ann Pedersen Hans Olav Karde adm.direktør årsrapport 2004 hovedstyret 13

14 (BELØP I MILL KRONER) resultatregnskap NOTER Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning Inntekter av eierinteresser i tilknyttede selskaper Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader fra banktjenester Netto verdiendr. og gevinst/tap på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler Øvrige driftsinntekter Sum andre driftsinntekter Sum netto inntekter Lønn og generelle administrasjonskostnader Avskrivninger m.v. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Andre driftskostnader Sum kostnader Resultat før tap og skatt Tap på utlån, garantier m.v Nedskr./reversering av nedskr. og gevinst/tap på verdipapirer som er anleggsmidler Netto tap og nedskrivninger Resultat før skatt Skatt på ordinært resultat Resultat av ordinær drift etter skatt Minoritetsinteresser Resultat for regnskapsåret overføringer -86 Overført fra fond for vurderingsforskjeller -86 Sum overføringer disponeringer Utbytte på grunnfondsbevis Gavefond Overført til fond for vurderingsforskjeller Overført til Sparebankens fond Overført til utjevningsfond Sum disponeringer Sum overføringer og disponeringer 14 årsrapport 2004 resultatregnskap

15 (BELØP I MILL KRONER) balanse NOTER eiendeler Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder 13, spesifiserte tapsavsetninger uspesifiserte tapsavsetninger Netto utlån til og fordringer på kunder Overtatte eiendeler Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer med fast avkastning Aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning Eierinteresser i tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet Eierinteresser i konsernselskap Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Andre eiendeler Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter Sum eiendeler gjeld og egenkapital Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Annen gjeld Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter Avsetning for påløpte kostnader og forpliktelser Ansvarlig lånekapital Sum gjeld Minoritetsinteresser Grunnfondsbeviskapital Overkursfond Sum innskutt egenkapital Fond for vurderingsforskjeller Sparebankens fond Utjevningsfond Gavefond Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Sum gjeld og egenkapital poster utenom balansen Andre forpliktelser og betingede forpliktelser 32,33 Tromsø, 31. desember mars 2005 Harald Overvaag Tom Veierød Elisabeth Johansen Trine Nøvik Erik Sture Larre jr leder nestleder Åse Annie Opsjøn Rolf Pedersen Vivi Ann Pedersen Hans Olav Karde adm.direktør årsrapport 2004 balanse 15

16 (BELØP I MILL KRONER) kontantstrømanalyse Resultat av ordinær drift Ordinære avskrivninger Nedskrivninger og gevinst/tap anleggsmidler Tap på utlån, garantier m.v Skattekostnader Utbytte grunnfondsbevis Tilført fra årets drift Endring diverse gjeld: + økning/ - nedgang Endring diverse fordringer: - økning/ + nedgang Endring utlån til og fordringer på kunder: - økning/ + nedgang Endring kortsiktige verdipapirer: - økning/ + nedgang Endring innskudd fra og gjeld til kunder: + økning/ - nedgang Endring gjeld til kredittinstitusjoner: + økning/ - nedgang A. Netto likviditetsendring fra virksomhet Investeringer i varige driftsmidler Salg av varige driftsmidler Endring langsiktige verdipapirer: - økning/ + nedgang B. Likviditetsendring vedrørende investeringer Endring gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer: + økning/ - nedgang Endring ansvarlig lånekapital: + økning/ - nedgang C. Likviditetsendring fra finansiering A +B + C. Sum endring likvider Likviditetsbeholdning ved periodens begynnelse = Likviditetsbeholdning ved periodens slutt Likviditetsbeholdningen er definert som kontanter, fordringer på sentralbanker og utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner. 16 årsrapport 2004 kontantstrømanalyse

17 NOTE 1 Regnskapsprinsipper for SpareBank 1 Nord-Norge 18 NOTE 2 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 20 NOTE 3 Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning 21 NOTE 4 Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 21 NOTE 5 Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler 21 NOTE 6 Andre driftsinntekter 21 NOTE 7 Lønn og generelle administrasjonskostnader 22 NOTE 8 Avskrivninger m.v. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 22 NOTE 9 Andre driftskostnader 22 NOTE 10 Tap på utlån og garantier 23 NOTE 11 Skatt på ordinært resultat 24 NOTE 12 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 25 NOTE 13 Utlån til og fordringer på kunder 25 NOTE 14 Lån til ledende ansatte og tillitsvalgte 28 NOTE 15 Overtatte eiendeler 29 NOTE 16 Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer med fast avkastning 29 NOTE 17 Aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning 30 noter til årsregnskapet 2004 >>> NOTE 18 Eierinteresser i tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet 32 NOTE 19 Eierinteresser i konsernselskaper 34 NOTE 20 Immaterielle eiendeler 35 NOTE 21 Varige driftsmidler 35 NOTE 22 Andre eiendeler 35 NOTE 23 Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter 36 NOTE 24 Gjeld til kredittinstitusjoner 37 NOTE 25 Innskudd fra og gjeld til kunder 38 NOTE 26 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 39 NOTE 27 Annen gjeld 40 NOTE 28 Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter 40 NOTE 29 Annen ansvarlig lånekapital 40 NOTE 30 Egenkapital 41 NOTE 31 Restløpetid på eiendels- og gjeldsposter gruppert på gjenstående løpetid 45 NOTE 32 Garantier 47 NOTE 33 Rente- og valutainstrumenter 48

18 noter til årsregnskapet 2004 NOTE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER FOR SPAREBANK 1 NORD-NORGE Generelt Årsoppgjøret for 2004 er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998, Norske Regnskapsstandarder, gjeldende forskrifter og god regnskapskikk. Opplysninger i notene gjelder konsern hvis ikke annet fremgår av den enkelte note. Alle beløp i resultatregnskap, balanse og noter er oppgitt i millioner kroner dersom annet ikke er angitt. Konsernregnskap Datterselskap Datterselskap er definert som selskaper hvor banken alene eller sammen med datterselskaper eier mer enn 50% av de stemmeberettigede aksjene, eller har bestemmende innflytelse, og eierskapet anses som varig. Datterselskapene er innarbeidet i selskapsregnskapet etter egenkapitalmetoden. Ved nyervervelser konsolideres datterselskaper fra det tidspunkt bestemmende innflytelse oppnås. Avhendede datterselskaper medtas frem til tidspunkt for avhendelse. Alle identifiserbare eiendeler og forpliktelser blir tatt opp i balansen til verdien på oppkjøpstidspunktet. Goodwill ervervet ved kjøp av datterselskap avskrives over 5 år. I selskapsregnskapet presenteres andeler i balansen under posten «Eierinteresser i konsernselskaper», og resultatandelen fremkommer i resultatregnskapet under posten «Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning». Alle vesentlige resultat- og balanseposter mellom selskapene i konsernregnskapet er eliminert. Minoritetsinteressenes andel av egenkapitalen, og andel av resultatet, er vist som separate poster i balansen og resultatregnskapet. Konsernregnskapet er utarbeidet etter ensartede prinsipper ved at datterselskapene følger de samme regnskapsprinsipper som morbanken. Tilknyttede selskap Tilknyttede selskap er definert som selskap hvor eierandelen er mellom %, og hvor banken eller datterselskap har betydelig innflytelse, og eierskapet anses som varig. Ved innarbeidelse av andeler i tilknyttede selskap blir egenkapitalmetoden anvendt både i morselskapets og konsernets regnskap. Andelen av årsresultatet blir tatt inn i resultatregnskapet og vist som egen post under «Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning». I balansen blir andelene vist som egen post under «Eierinteresser i tilknyttede selskap og felleskontrollert virksomhet». Felleskontrollert virksomhet Felleskontrollert virksomhet er økonomisk virksomhet regulert ved avtale mellom banken og en eller flere andre deltakere, slik at banken og deltakerne har felles kontroll over virksomheten. Ingen deltakere alene har bestemmende innflytelse. I morbankens regnskap og i konsernregnskapet, er den felleskontrollerte virksomheten SpareBank 1 Gruppen AS innarbeidet etter egenkapitalmetoden. Begrunnelsen for dette er at virksomheten i SpareBank 1 Gruppen AS er vesentlig forskjellig fra bankens øvrige virksomhet, og bruk av bruttometoden vil gi vanskelig tilgjengelig regnskapsinformasjon. Bruk av egenkapitalmetoden er avklart med Oslo Børs. I resultatregnskapet er resultatandelen vist under posten «Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning», mens eierandelene i balansen er vist under posten «Eierinteresser i tilknyttede selskap og felleskontrollert virksomhet». Periodiseringer Renter, provisjoner, gebyr og aksjeutbytte Renter og provisjoner tas inn i resultatregnskapet etter hvert som disse opptjenes som inntekt, eller påløper som kostnad. Etableringsgebyr som belastes kunden ved låneopptak, tas i sin helhet til inntekt i etableringsåret da de anses å dekke kostnadene knyttet til låneetableringen. Aksjeutbytte fra selskap som ikke vurderes etter egenkapitalmetoden, blir inntektsført det året utbyttet mottas. Inntekter og kostnader Forskuddsbetalte inntekter og påløpte kostnader av betydning, periodiseres og registreres som gjeld. Opptjente inntekter og forskuddsbetalte kostnader av betydning, inntektsføres og registreres som fordring. Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser Pensjonsordningen behandles regnskapsmessig i henhold til «Norsk Regnskapsstandard for Pensjonskostnader». I henhold til standarden behandles pensjonsordningen som en ytelsesplan. Årets pensjonskostnad fremkommer som summen av nåverdi av årets pensjonsopptjening, rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse og forventet avkastning av pensjonsmidlene. Pensjonskostnadene er registrert under «Lønn og generelle administrasjonskostnader». Underdekning av pensjonsforpliktelsen blir ført i balansen under «Avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser», mens overfinansiering blir registrert under posten «Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter». Underdekning/overfinansiering fremkommer som forskjeller mellom nåverdien av påløpte pensjonsforpliktelser, inklusiv fremtidig lønnsvekst, og verdien av pensjonsmidlene. I pensjonsforpliktelsene inngår både sikrede og usikrede ordninger. Ved regnskapsavslutningen benyttes estimerte verdier ved verdsettelse av pensjonsmidlene og ved måling av påløpte forpliktelser. Disse estimatene korrigeres hvert år i samsvar med oppgave fra SpareBank 1 Pensjonstjenester AS, over beregnet verdi av pensjonsmidlene og aktuarmessige beregninger av forpliktelsens størrelse. Virkningen av estimatendringer og avviket mellom estimert og faktisk avkastning resultatføres over gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid først når den akkumulerte virkningen overstiger 10 % av høyeste beløp av pensjonsmidlene eller pensjonsforpliktelsen. 18 årsrapport 2004 noter

19 Ekstraordinære poster Vesentlige poster som er uvanlige i forhold til ordinær virksomhet og som opptrer uregelmessig, klassifiseres som ekstraordinære. Skatt Utsatt skatt beregnes på bakgrunn av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier ved utgangen av regnskapsåret. Ved beregning benyttes nominell skattesats. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller vurderes mot hverandre innenfor samme tidsintervall. Visse poster vurderes likevel særskilt, herunder merverdi ved oppkjøp og pensjonsforpliktelser. Utsatt skattefordel oppstår dersom en har midlertidige forskjeller som gir opphav til skattemessig fradrag i fremtiden. Årets skattekostnad består av endringer i utsatt skatt og utsatt skattefordel, sammen med betalbar skatt for inntektsåret, korrigert med for lite/for mye avsatt forrige år. Verdipapirer Verdipapirporteføljen deles inn i: Handelsportefølje Øvrig omløpsportefølje Anleggsportefølje Handelsporteføljen Obligasjoner og sertifikater er vurdert som separate porteføljer og er verdsatt til markedsverdi på balansedagen. Beholdningen av aksjer i handelsporteføljen er vurdert til markedsverdi. Tilsvarende gjelder for opsjoner på kjøp av aksjer. Øvrig omløpsportefølje Aksjer, obligasjoner og sertifikater er vurdert som separate porteføljer. Porteføljene er vurdert til det laveste av porteføljens anskaffelseskost og markedsverdi. Anleggsportefølje Som anleggsaksjer klassifiseres de aksjene som er bestemt for varig eie, samt aksjer i datterselskap, tilknyttede selskap og felleskontrollert virksomhet. Beholdningen av anleggsaksjer er vurdert til anskaffelseskost. Dersom aksjens virkelige verdi er lavere enn bokført verdi, og verdinedgangen ikke er av forbigående karakter, er anleggsaksjen nedskrevet til virkelig verdi. Leasing Gjenstander som kjøpes inn for leasing (utleie) aktiveres i balansen under utlån, og avskrives etter annuitetsprinsippet (progressiv avskriving). Uopptjent forskuddsleie på leasingengasjementer er oppført som gjeld i balansen. Leien utfaktureres/belastes kunden i like store terminer (annuiteter) over ordinær leieperiode. Leieinntektene registreres brutto med fratrekk av avskrivninger foretatt på gjenstandene. Factoring Renter og provisjoner av overdratte fakturaer og fordringer inntektsføres fortløpende på respektive inntektskonti. I balansen registreres brutto utestående fordringer under utlån, mens differansen mellom brutto fordringer og finansiert beløp til klienter, registreres på gjeldssiden som margin-/mellomregningskonto med klienter. Factoringklientene innestår som selvskyldnere for alle overdratte fordringer. Utlån, mislighold og tap på utlån og garantier Norge er i sin helhet definert som ett geografisk risikoområde. Utlån er vurdert til nominelle verdier, med unntak av engasjement som er definert som tapsutsatte. Beregnede og konstaterte tap er registrert i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Misligholdte og tapsutsatte engasjement Mislighold er definert som misligholdte engasjement hvor enten enkeltkonti/kreditter, eller hele engasjementet, ikke betjenes i henhold til låneavtalen, og hvor det er gått over 90 dager siden avtalt forfall, eller når det sammenhengende har vært overtrukket i 90 dager, og hvor samlet restanse overstiger 1000 kr. Betalingsutsettelse av midlertidig karakter anses ikke som mislighold. Øvrig tapsutsatte engasjementer er definert som engasjementer hvor det ikke foreligger et mislighold over 90 dager, men hvor kundens økonomiske stilling innebærer sannsynlighetsovervekt for at tap vil inntreffe. Lån med endringsavtale Dette er reforhandlede lån hvor rentebetingelser er vesentlig lavere enn ordinære rentebetingelser. Konsernets portefølje av lån med endringsavtale er av uvesentlig betydning og neddiskontering til nåverdi er ikke foretatt. Konstaterte tap Som konstaterte tap bokføres tap på engasjement som er konstatert ved avsluttet konkurs, ved stadfestet akkord, ved utleggsforretning som ikke har ført frem, ved rettskraftig dom eller ved at banken har gitt avkall på engasjementet eller deler av dette. I balansen blir konstaterte tap på utlån registrert som reduksjon på utlånsmassen. Spesifiserte tapsavsetninger Tapsutsatte lån vurderes kontinuerlig mht. behov for spesifiserte tapsavsetninger. Ved vurdering tas det hensyn til kundens økonomiske situasjon, sikkerhetens verdi, samt tiltak iverksatt overfor kunden. Sikkerheten verdsettes ut fra antatt realisasjonsverdi. Spesifiserte tapsavsetninger relatert til utlån registreres som reduksjon på brutto utlån. Spesifiserte tapsavsetninger på garantier blir registrert som egen post under «Avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser». Uspesifiserte tapsavsetninger For den del av porteføljen som ikke omfattes av spesifiserte tapsavsetninger, og hvor det på balansedagen foreligger manifestert tapsutsatthet, som ikke er knyttet opp mot enkeltengasjement, foretas det uspesifiserte tapsavsetninger. Avsetningen foretas på bakgrunn av erfaring vedrørende konjunktur, vekst i utlån, samt porteføljesammensetning på ulike næringer. Uspesifiserte tapsavsetninger registreres som reduksjon på brutto utlån. Nullstilling av renter Inntektsføring av renter og provisjoner på lån stanses når engasjementet er vurdert som tapsutsatt, og vurderte sikkerheter samt kundens økonomiske situasjon tilsier at spesifisert tapsavsetning må foretas. Renter som ikke er betalt tilbakeføres til forrige kapitalisering. Overtatte eiendeler Eiendeler som overtas i forbindelse med inndrivelse av engasjement og som er ment for rask realisasjon, registreres i balansen som omløpsmidler. Eiendelene blir vurdert til antatt realisasjons- årsrapport 2004 noter 19

20 verdi på overtakelsestidspunktet. Nedskrivning som følge av eventuell verdinedgang eller tap ved salg, blir registrert som «Tap på utlån», mens gevinst ved salg blir registrert som «Inngått på tidligere konstaterte tap». Dersom banken finner det mest formålstjenlig å overta eiendeler til eget bruk eller forvaltning for utvikling over tid, klassifiseres og vurderes eiendelene i balansen som anleggsmidler. Varige driftsmidler Fast eiendom og varige driftsmidler er registrert i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte ordinære avskrivninger og eventuelle nedskrivninger. Påkostninger tillegges driftsmidlenes kostpris og blir avskrevet i takt med disse. Vedlikeholdskostnader kostnadsføres direkte i året de oppstår. Avskrivbare driftsmidler blir avskrevet lineært over antatt økonomisk levetid etter følgende satser: Bygninger 1 5 % Innredning, inventar: 10 % Maskiner, EDB-utstyr, transportmidler: 20 % EDB-programmer: % Boliger, tomter og kunst: 0 % Nedskrivninger blir foretatt når differansen mellom registrert verdi og virkelig verdi er vesentlig og ikke av forbigående karakter, men nedskrivninger blir reversert når grunnlaget for nedskrivingen ikke lenger er til stede. Bankbyggene blir behandlet som en portefølje. Øvrige eiendommer og varige driftsmidler blir verdsatt hver for seg. Annen gjeld Utstedte obligasjoner Obligasjonsgjeld er registrert til pålydende. Overkurs eller underkurs er oppført i balansen og inntektsført/kostnadsført lineært, som en justering av løpende rentekostnader frem til obligasjonslånets forfall. Tilbakekjøp av utstedte obligasjoner hvor hensikten er å selge disse ut i markedet igjen, blir betraktet som kontinuitet i låneforholdet. Gevinst og tap ved slike tilbakekjøp og videresalg av egne obligasjoner er periodisert over restløpetid. Fordringer og gjeld i valuta Konsernets fordringer og gjeld i utenlandsk valuta er verdsatt etter midtkurs på Oslo Børs på balansedagen. Inntekter og utgifter i bankens regnskap er omregnet i norske kroner etter kursen på det tidspunktet de ble realisert. Finansielle instrumenter utenfor balansen Finansielle instrumenter utenfor balansen omfatter i hovedsak valuta- og renteinstrumenter. Dette er avtaler som inngås med banker eller kunder om fastsettelse av fremtidige valutakurser og /eller rentevilkår. Denne typen instrumenter anvendes for å håndtere konsernets valuta- og renterisiko, og for å ta posisjoner for å utnytte forventninger til rente- og /eller kursutvikling. Instrumentene klassifiseres på avtaletidspunktet som sikringsforretning eller handelsforretning avhengig av formålet med transaksjonene. Sikringsforretninger er definert som avtaler som har til hensikt å redusere/ nøytralisere bankens risiko overfor svingninger i renter eller valutakurser. For å kunne klassifisere en avtale som sikringsavtale, må det derfor være en stor grad av negative samvariasjoner mellom sikringsavtalen og den sikrede post. Inntekter og utgifter i forbindelse med slike sikringsavtaler, resultatføres i samsvar med de postene de sikrer. Handelsforretninger omhandler egenhandel for å oppnå fortjeneste gjennom utnyttelse av prisforskjeller og prisendringer. Handelsforretninger vurderes etter markedsverdi. Endringer i markedsverdien føres netto til resultatregnskapet som netto kursgevinst/kurstap. Virksomhetsområde SpareBank 1 Nord-Norge vurderer virksomheten i banken som et samlet virksomhetsområde. Internasjonale regnskapsstandarder International Financial Reporting Standards (IFRS) Som børsnotert selskap vil konsernet utarbeide og rapportere konsernregnskapet i samsvar med IFRS fra og med Konsernet har startet arbeidet med implementeringen av IFRS. Konsekvensene av de ulike prinsippalternativer for konsernet ved overgangen til IFRS er kartlagt og vurdert. Konsernet vil etablere en åpningsbalanse per i henhold til IFRS. Den viktigste forskjellen i forhold til dagens regnskapsprinsipper vil være rapporteringen og måling av finansielle instrumenter. Derivater vil bli presentert til markedsverdi, noe som kan få konsekvenser for instrumenter som benytter derivater som sikringsinstrument. På øvrige områder vil det bli mindre eller ingen vesentlige endringer. Som en konsekvens av implementeringen av IFRS er det grunn til å anta at konsernets resultatregnskap og egenkapital vil bli noe mer volatilt enn under dagens regnskapsprinsipper. Konsernet vil ikke presentere tall i henhold til IFRS før i Dette blant annet med bakgrunn i den usikkerhet som ligger i utviklingen av IFRS fram mot I 2005 vil det presenteres ett års sammenligningstall (2004), med unntak for finansielle instrumenter, hvor det i implementeringsåret (2005) er gitt fritak for presentasjon av sammenligningstall. NOTE 2 NETTO RENTE- OG KREDITTPROVISJONSINNTEKTER Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder Renter og lignende inntekter av sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer Sum renteinntekter og lignende inntekter årsrapport 2003 noter

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -1. KVARTAL 2013 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2006

Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsrapport 3.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

1. kvartalsrapport 2008

1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 1. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et underskudd på 6,6

Detaljer

Kvartalsrapport Andre kvartal 2003. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Andre kvartal 2003. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Andre kvartal 2003 Bankia Bank ASA Utvikling i Bankia går som planlagt. Kvartalet er det første med overskudd siden bankens oppstart. Resultat etter skatt på 0,4 mill. kroner for andre

Detaljer

2002 1. K V A R TA L S R A P P O R T

2002 1. K V A R TA L S R A P P O R T 1. KVARTALSRAPPORT Kvartalsrapport per 31. mars Konsernet Fokus Bank har etter første kvartal et resultat av ordinær drift før skatt på 132,6 millioner kroner. Etter samme periode i 2001 var resultatet

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2016

Delårsrapport 1. kvartal 2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013.

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009 Landkreditt Bank Delårsrapport 3. kvartal 2009 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2009 Generelt Resultatet av den underliggende driften i Landkreditt Bank AS viser en god utvikling sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

1. KVARTALSRAPPORT 2003

1. KVARTALSRAPPORT 2003 1. KVARTALSRAPPORT Kvartalsrapport per 31. mars Konsernet Fokus Bank har et resultat av ordinær drift før skatt på 98,9 millioner kroner. Etter samme periode i 2002 var resultatet 132,6 millioner kroner.

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2003. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2003. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Tredje kvartal 2003 Bankia Bank ASA Utvikling i Bankia går som planlagt Resultat etter skatt på 3,3 mill. kroner for tredje kvartal 2003 mot 4,0 mill. kroner for tredje kvartal 2002 5 000

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 10,2 mill.kr., mot 9,5 mill.kr. året før. Økt provisjon fra Eika Boligkredit utgjør den største økningen.

Netto andre driftsinntekter utgjør 10,2 mill.kr., mot 9,5 mill.kr. året før. Økt provisjon fra Eika Boligkredit utgjør den største økningen. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010 Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 SSTTYYRREETTSS KKOOMMEENNTTAARR TTI IILL KKVVAARRTTAALLSSRREEGGNNSSKKAAPPEETT PPRR 3311...0033...22001100 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Regnskapsrapport 2. kvartal 2015

Regnskapsrapport 2. kvartal 2015 Regnskapsrapport 2. kvartal 2015 Hovedtrekk 2. kvartal God bankdrift og godt resultat i kvartalet. God innskuddsdekning og økt likviditet RESULTATUTVIKLING Resultat før tapsavsetninger og skatt viser 25,3

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 2. kvartal 48,7

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 5 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Endring av regnskapsprinsipp Fra 1.1.2015 har banken anvendt IAS 19R, og dermed endret regnskapsprinsipp, for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Banken

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2016 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 6,7 mill. kr eller 0,63 % av gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT SPAREBANKEN NARVIK 3. kvartal 2014 (Samme periode i 2013 i parentes) Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.09.14: Resultat før skatt 74,1 mill. (55,3

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2013 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2013. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2012 Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2. kvartal BALANSEN Pr. 30.6.2012 utgjør forvaltningskapitalen kr. 1.869 mill. som er en økning på kr. 20 mill. fra samme periode for ett

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2014 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2014. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 3. kvartal 2014 HOVEDTREKK TREDJE KVARTAL God bankdrift og godt resultat i kvartalet. Endringer på verdipapirer

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Første kvartal 2003. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Første kvartal 2003. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Første kvartal 2003 Bankia Bank ASA Bankias utvikling i første kvartal er i tråd med forventningene Resultat før tap og skatt på 2,5 mill. kroner første kvartal 2003 mot 1,5 mill. kroner

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 3. kvartal 78,5

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal

Delårsrapport 1. kvartal Delårsrapport 1. kvartal 2013 Totens Sparebank Boligkreditt AS 1. Kvartalsrapport 2013 Innledning Utlån til kunder er blitt redusert med 40 MNOK hittil i år, og totale utlån til kunder er per 31.3 på 1.584

Detaljer

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet Kvartalsrapport 2011 1. kvartal Tilstede i lokalmiljøet 1. kvartalsrapport 2011 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, dersom annet ikke er nevnt. BANKEN I FØRSTE KVARTAL 2011 Banken har i første

Detaljer

Regnskapsrapport 1. kvartal 2015

Regnskapsrapport 1. kvartal 2015 Regnskapsrapport 1. kvartal 2015 Hovedtrekk 1. kvartal God bankdrift og godt resultat i kvartalet. Salg av det gamle bankbygget styrker resultatet God innskuddsdekning og økt likviditet Virkning av overgangen

Detaljer

TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS. Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS. Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Totens Sparebank Boligkreditt AS 1. Kvartalsrapport 2012 Innledning Selskapet har overtatt lån fra Totens Sparebank tilsvarende 122 MNOK

Detaljer

Organisasjonsnummer IFRS 31.12.2014 = = = =

Organisasjonsnummer IFRS 31.12.2014 = = = = Skatteetaten Næringsoppgave 4 for For banker, finansieringsforetak mv. Se i rettledningen (RF-1174) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

2. kvartalsrapport 2008

2. kvartalsrapport 2008 2. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 2. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et overskudd på 3,5

Detaljer

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002 Bankia Bank ASA Resultat før tap og skatt på 1,0 mill kroner mot -0,1 mill kroner forrige kvartal Fortsatt høy vekst med i underkant av 10 000 nye kortkunder i kvartalet.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 31.03.2014 er 3,189 mill. mot 2,284 mill på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Strømmen Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Strømmen Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP Morbank 3. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2014 2013 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Kvartalsrapport Første kvartal 2004

Kvartalsrapport Første kvartal 2004 Kvartalsrapport Første kvartal 24 Bankia Bank ASA HØYDEPUNKTER FØRSTE KVARTAL 24 Resultatet før tap og skatt for årets første kvartal ble 1,3 mill. kroner mot 2,5 mill. kroner for første kvartal Resultat

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2011 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2011 et driftsresultat før skatt på NOK 19,301 mill. mot NOK

Detaljer

www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015

www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015 www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015 DRIFTSRESULTATET Haugesund Sparebank har ved utgangen av 3. kvartal 2015 et driftsresultat før tap og gevinster

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009 4. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2014 er 8,085 mill. mot 5,848 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING REGNSSKAPSPRINSIPPER Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har et heleid datterselskap, Fosen Eiendom AS. Konserntallene er

Detaljer

4. kvartalsrapport 2007

4. kvartalsrapport 2007 4. kvartalsrapport 2007 Foreløpig årsregnskap 2007 Banken der du treffer mennesker 4.kvartalsrapport og foreløpig årsregnskap 2007 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2014 er 13,360 mill. mot 9,410 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

PRESSEMELDING. SpareBank 1 Nord-Norge med 194 millioner kroner i overskudd pr 1. kvartal 2002

PRESSEMELDING. SpareBank 1 Nord-Norge med 194 millioner kroner i overskudd pr 1. kvartal 2002 PRESSEMELDING SpareBank 1 Nord-Norge med 194 millioner kroner i overskudd pr 1. kvartal 2002 SpareBank1 Nord-Norge legger i dag fram driftsresultatet for 1. kvartal i år. Konsernet viser god resultatutvikling,

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Lavere driftsresultat enn samme periode i fjor Lavere rentenetto enn samme periode

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt rapport 1. kvartal 2009 BN Boligkreditt innhold Styrets beretning... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse... 4 Endring i egenkapital... 5 Kontantstrømoppstilling... 5 Noter... 6 [ 2 ] BN boligkreditt AS Innledning

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2013 DELÅRSRAPPORT SPAREBANKEN NARVIK 3. kvartal 2013 (Samme periode i 2012 i parentes) Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.09.13: Resultat før skatt 55,3 mill. (59,9

Detaljer

Regnskap 1. halvår. God å ha i ryggen

Regnskap 1. halvår. God å ha i ryggen Regnskap 1. halvår 06 God å ha i ryggen Regnskap for 1. halvår 2006 SAMMENDRAG - Driftsresultat etter tap og før skatt på kroner 20,7 millioner ca. 5,6 millioner bedre enn foregående år. -Egenkapitalavkastning

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Delårsrapport pr. 30.06.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 12,9 mill. mot 13,1 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport Andre kvartal 2004

Kvartalsrapport Andre kvartal 2004 Kvartalsrapport Andre kvartal Bankia Bank ASA SAMMENDRAG ANDRE KVARTAL Resultat før tap og skatt for årets andre kvartal ble 14,1 mill. kroner mot 5,5 mill. kroner for andre kvartal. Resultat etter skatt

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2014 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. halvår 2014 Resultatet Brutto renteinntekter pr 30. juni 2014 utgjør 31,3 millioner kroner (29,0 millioner kroner

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2006

Delårsregnskap 2. kvartal 2006 Delårsregnskap 2. kvartal 2006 Delårsrapport 2.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

Kvartalsrapport Første kvartal 2005

Kvartalsrapport Første kvartal 2005 Kvartalsrapport Første kvartal 2005 Bankia Bank ASA HØYDEPUNKTER PR FØRSTE KVARTAL 2005 Resultat etter skatt hittil i år på 7,7 mill. kroner, mot 5,3 mill. kroner i tilsvarende periode året før. Santander

Detaljer

Kredittforeningen for Sparebanker

Kredittforeningen for Sparebanker Kredittforeningen for Sparebanker Foreløpig resultat 2011 Resultatregnskapet KfS er i utgangspunktet et non-profit foretak hvor formålet er å skaffe medlemsbankene så gunstige innlån som mulig. Deler av

Detaljer

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank 1. kvartal Delårsrapport For Landkreditt Bank 2010 Landkreditt Bank Delårsrapport pr. 31.03.2010 Landkreditt Bank kan i 1. kvartal vise til vesentlig bedre resultater enn i tilsvarende periode i 2009.

Detaljer

Kvartalsrapport per 31. mars 2001

Kvartalsrapport per 31. mars 2001 1. KVARTALSRAPPORT 2001 Konsernet Fokus Bank har per 31.03.01 et resultat av ordinær drift før skatt på 83,1 millioner kroner. Etter samme periode i 2000 var resultatet 132,3 millioner kroner. Resultatet

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.12.2013 Konsern Konsern 4. kv 2013 4. kv 2012 1.-4. kv 2013 1.-4. kv 2012 (alle tall i hele tusen) Note 1.-4. kv 2013 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 13

Detaljer

Regnskap 1. halvår 2007

Regnskap 1. halvår 2007 Regnskap 1. halvår 2007 2 SAMMENDRAG Driftsresultat etter tap og før skatt på kroner 20,76 millioner. Egenkapitalavkastning etter skatt 11 %. Rentenettoen økt med 2,8 mill. sammenlignet med fjoråret. Netto

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 4,87 mill før skatt pr. 31.03.2015 mot kr 5,34 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP Banken der du treffer mennesker 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2014 HOVEDTREKK FJERDE KVARTAL Effektiv bankdrift

Detaljer

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank har ved

Detaljer

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2004 Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2004 Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Tredje kvartal Bankia Bank ASA HØYDEPUNKTER PR. TREDJE KVARTAL Fortsatt god resultatvekst med et resultat etter skatt hittil i år på 2,2 mill. kroner, mot 2,1 mill. kroner i tilsvarende

Detaljer

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013 Tall i tusen kroner Note Renteinntekter og lignende inntekter 26.123 25.349 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 13.193 13.466 55.795 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.930 11.884 49.269

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 Delårsrapport pr. 31.03.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 6,4 mill. mot 6,3 mill. på same tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK)

Detaljer

RAPPORT 1. KVARTAL 2007 BOLIG- OG NÆRINGSKREDITT ASA

RAPPORT 1. KVARTAL 2007 BOLIG- OG NÆRINGSKREDITT ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2007 BOLIG- OG NÆRINGSKREDITT ASA INNHOLD Styrets beretning...3 Noter til regnskapet...4 STYRETS BERETNING RESULTAT OG NØKKELTALL PR. 31. MARS 2007 BNkreditt oppnådde et resultat på

Detaljer

Pressemelding. Hovedtrekk 2001 SpareBank 1 SR-Bank konsern

Pressemelding. Hovedtrekk 2001 SpareBank 1 SR-Bank konsern Pressemelding Hovedtrekk 2001 Godt resultat fra bankdriften, men svakt verdipapirresultat 430 mill kroner i resultat før skatt Innskuddsvekst 1,9 mrd kroner (9%) i konsernet Utlånsvekst 4,4 mrd kroner

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt ya Bank oppnådde et i 3. kvartal 2013 et resultat på 20,2 MNOK, mens konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde et resultat før skatt på 19,9 MNOK som

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Bedre driftsresultat enn samme periode i fjor Lik rentenetto som samme periode i

Detaljer