innhold nøkkeltall 3 kort om sparebank 1 nord-norge 4 årsberetning resultatregnskap 14 balanse 15 kontantstrømanalyse 16

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "innhold nøkkeltall 3 kort om sparebank 1 nord-norge 4 årsberetning 2004 5 resultatregnskap 14 balanse 15 kontantstrømanalyse 16"

Transkript

1

2 innhold nøkkeltall 3 kort om sparebank 1 nord-norge 4 årsberetning resultatregnskap 14 balanse 15 kontantstrømanalyse 16 noter til årsregnskapet resultatanalyse og nøkkeltall 49 revisjonsberetning kontrollkomitéens melding 51 et kundeløfte med innhold 52 eierforhold 53 virksomhetsstyring og selskapsledelse 55 strategi og intellektuell kapital 61 sámegiel oassi samisk del 65 organisasjonskart og bankens organer 75 ORG. NR.: NO POSTBOKS TROMSØ TELEFON: TELEFAKS: DESIGN: TANK TRYKK: FAGTRYKK ALTA AS 2 årsrapport 2004 innhold

3 (BELØP I MILL KRONER) nøkkeltall fra resultatregnskapet Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Sum andre inntekter Sum netto inntekter Sum kostnader Resultat før tap og nedskrivninger Tap på utlån, garantier m.v Nedskrivning/reversering av nedskrivning og gevinst/tap på verdipapirer som er anleggsmidler Resultat før skattekostnader Skatt på ordinært resultat Resultat av ordinær drift etter skatt Minoritetsinteresser Resultat for regnskapsåret fra balansen Forvaltningskapital Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer Brutto utlån til kunder Tapsavsetninger Innskudd fra kunder forholdstall 65,47 % 56,94 % 52,90 % Kostnader i % av sum netto inntekter 53,81 % 57,94 % 66,30 % 66,88 % 58,95 % 54,09 % Kostnader i % av sum netto inntekter (ekskl. netto kursgev.) 54,85 % 59,90 % 67,66 % 2,04 % 1,95 % 1,84 % Kostnader i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital 1,95 % 2,07 % 2,17 % Resultat før skattekostnader i % av 0,42 % 0,68 % 1,25 % gjennomsnittlig forvaltningskapital 1,27 % 0,69 % 0,43 % 3,18 % 3,03 % 1,95 % Totalt tapsutsatte engasjement i % av brutto utlån 1,99 % 3,11 % 3,20 % 2,13 % 1,68 % 1,12 % Netto tapsutsatte engasjement i % av brutto utlån 1,13 % 1,75 % 2,12 % 2,01 % 2,22 % 1,68 % Tapsavsetninger i % av brutto utlån 1,70 % 2,24 % 2,02 % 0,72 % 0,86 % 0,44 % Netto tap på utlån i % av brutto utlån 0,45 % 0,86 % 0,73 % 60,73 % 59,41 % 61,41 % Innskudd i % av brutto utlån 60,63 % 58,76 % 60,11 % 10,29 14,01 23,16 Korrigert overskudd per grunnfondsbevis i kroner 1) 4,35 14,01 23,16 Overskudd per grunnfondsbevis i kroner 2) 149,01 149,01 153,10 Egenkapital per grunnfondsbevis i kroner 3) 10,00 14,00 19,00 Avsatt utbytte 47,75 47,75 51,84 Utjevningsfond per grunnfondsbevis -18,57 % 52,16 % 57,61 % Avkastning på grunnfondsbevis i % 4) 11,29 % 12,24 % 11,78 % Kapitaldekning 11,37 % 11,82 % 9,99 % 2,72 % 9,04 % 14,55 % Egenkapitalrentabilitet etter skatt 14,55 % 9,04 % 2,76 % 1) Resultat for regnskapsåret korrigert for endring i fond for vurderingsforskjeller, multiplisert med grunnfondsbeviseiernes andel av egenkapitalen per 01.01, dividert på antall grunnfondsbevis. 2) Resultat for regnskapsåret multiplisert med grunnfondsbeviseiernes andel av egenkapitalen per 01.01, dividert på antall grunnfondsbevis. 3) Grunnfondsbeviskapital + overkursfond + utjevningsfond dividert på antall grunnfondsbevis. 4) Avkastning består av kursendring på grunnfondsbeviset gjennom året, tillagt utbetalt avsatt utbytte, sett i forhold til kurs på grunnfondsbeviset ved årets begynnelse. Forutsetter at investeringen er foretatt primo i de enkelte årene. årsrapport 2004 nøkkeltall 3

4 kort om sparebank 1 nord-norge SpareBank 1 Nord-Norge har en historie som strekker seg tilbake til 1836 da Tromsø Sparebank ble etablert. Dagens finanskonsern er bygget opp med basis i fire fusjonerte banker: Sparebanken Nord og Tromsø Sparebank fusjonerte 1. juli Nordkapp Sparebank ble innfusjonert 1. juli Sparebanken Nordland ble innfusjonert 1. januar SpareBank 1 Nord-Norge er, gjennom disse fusjonene, blitt en sammenslutning av et 40-talls sparebanker lokalisert i Nordland, Troms og Finnmark. SpareBank 1 Nord-Norge er en ledende leverandør av finansielle tjenester og produkter til person og bedriftsmarkedet i landsdelen. Banken har en samlet kundebase på ca personkunder og ca bedriftskunder inkl. offentlig sektor, lag og foreninger. Banken er representert gjennom 92 kontorer i Finnmark, Troms, Nordland og på Svalbard. Vårt samarbeid innenfor SpareBank 1 Alliansen og vårt eierskap i SpareBank 1 Gruppen AS skal bidra til å sikre SpareBank 1 Nord-Norges selvstendighet og regionale forankring gjennom sterk konkurranseevne, lønnsomhet og soliditet. Gjennom samarbeidet i SpareBank 1 Alliansen og våre datterselskaper sikrer banken seg tilgang på spisskompetanse og på spesielle produkter og tjenester som etterspørres i markedet. Som supplement til morbankens produkt- og tjenestespekter, bidrar disse til å oppfylle vår ambisjon om å være en totalleverandør av finansielle tjenester i Nord-Norge. Det vises til egen redegjørelse om bankens datterselskaper i hovedstyret årsberetning. 4 årsrapport 2004 kort om sparebank 1 nord-norge

5 I riktig retning årsberetning 2004 >>>

6 årsberetning 2004 sparebank 1 nord-norge Et godt år Driftsresultat før skatt 535 mill kroner (2003: 273 mill kroner) Egenkapitalavkastning etter skatt på 14,55 % (9,04 %) Overskudd per grunnfondsbevis morbank kr 23,16 (kr 14,01) Reduserte netto tap: Tap på utlån utgjorde 170 mill kroner (318 mill kroner) Misligholdte og tapsutsatte engasjement er redusert med 33 % siste året Provisjonsinntekter fra banktjenester er økt med 37 mill kroner og utgjør 306 mill kroner (269 mill kroner) Sterk resultatforbedring i SpareBank 1 Gruppen AS: bankens andel 22 mill kroner (-7 mill kroner) God kostnadskontroll: kostnadsprosent på 53,81 % (57,94 %) Utlånsvekst siste 12 måneder: 2,9 % (9,8 %). Veksten i personmarkedet var på 10,7 % mens utlån til bedriftsmarkedet ble redusert med 8,1 % Innskuddsvekst siste 12 måneder: 6,2 % (7,4 %). Veksten i person- og bedriftsmarkedet var på henholdsvis 6,2 % og 6,0 % Økt innskuddsdekning: 60,6 % (58,8 %) Forslag til kontantutbytte: kr 19 per grunnfondsbevis 153 mill kroner avsatt til grunnfondsbeviseierne 25 mill kroner avsatt til gavefond 12 mill kroner kostnadsført i forbindelse med overskuddsdeling ansatte Resultatutvikling Konsernet SpareBank 1 Nord-Norge hadde i 2004 et driftsresultat på 535 mill kroner etter tap, men før skatt. Resultatet er en forbedring i forhold til 2003 på 262 mill kroner. Skatten er beregnet til 167 mill kroner. Dette gir et resultat etter skatt og minoritetsinteresser på 366 mill kroner. Hovedstyret foreslår et utbytte på kr 19,00 per grunnfondsbevis for De viktigste årsakene til den sterke resultatforbedringen er økte inntekter, reduserte tap og god kontroll på kostnadsutviklingen. Konsernet har i 2004 nådd de viktigste strategiske målene som hovedstyret har trukket opp for kjernekapitaldekning, avkastning på egenkapital og effektivitet (kostnadsprosent). Virksomhetsområdet SpareBank 1 Nord-Norge har som mål å være en totalleverandør av finansielle produkter og tjenester i Nord-Norge. Dette innbefatter foruten lån, innskudd samt betalingsformidling, også de fleste spareprodukter, liv- og skadeforsikring. Produkter og tjenester leveres enten av banken og dens datterselskaper, eller av produktselskapene i SpareBank 1 Gruppen AS. Banken gjennomfører en multikanalstrategi for distribusjon av sine produkter og tjenester gjennom 92 kontorer, ett kundesenter tilgjengelig på telefon alle hverdager og gjennom banken på internett. Det vises også til redegjørelse om bankens virksomhetsområder i eget kapittel i årsrapporten for Sparebanken for Nord-Norge De årlige kundetilfredshetsmålinger og posisjonsmålinger viser at kundene gjennomgående er tilfredse med banken. Et bredt tjeneste- og produkttilbud, nærhet til kunden samt initiativrike og dyktige medarbeidere er bankens viktigste fortrinn. Konsernet har som mål å være en aktiv og langsiktig partner i utviklingen av Nord-Norge: Primærrollen vil være å tilby komplette finansielle løsninger til nordnorske privatpersoner, bedrifter, offentlig sektor og lag og foreninger. Tjenestene vil fortsatt være preget av nærhet, behovstilpassede løsninger, lokal innsikt og forretningsmessig profesjonalitet. Banken vil også ta aktiv del i utviklingen av lokalsamfunnene gjennom engasjement og kunnskapsdeling. Gjennom direkte og indirekte deltakelse i egenkapitalmarkedene vil banken søke å sikre lokalt eierskap og kompetente innovasjonsmiljøer i landsdelen. Banken ønsker å bidra innenfor videreutvikling av aktive nettverk for kunnskapsdeling både nasjonalt og internasjonalt. Banken vil understøtte lokalt næringsliv gjennom partnerløsninger og utviklingskontrakter. 6 årsrapport 2004 årsberetning

7 Banken har i løpet av året utdelt midler fra gavefondet til flere formål, herunder: Finansiering av professorat ved Handelshøgskolen i Bodø Lofotr-Vikingmuséet Borg OL 2014 Tromsø Universitetet i Tromsø utstillingen Polar Norge 2005 GenØK Trondenes Historiske Senter SpareBank 1 Nord-Norges Medisinske Forskningsfond SpareBank 1 Nord-Norges Kulturfond Finansielle produkter og tjenester SpareBank 1 Nord-Norge har som mål å øke inntektene fra risikofrie områder gjennom et bredt produktspekter i både spare- og plasseringsmarkedet og forsikringsmarkedet. Provisjonsinntektene fra disse produktområdene har vist en betydelig økning de siste år; fra 68 mill kroner i 2000 til 95 mill kroner i 2003 og 101 mill kroner i SpareBank 1 Nord-Norge er en betydelig aktør innenfor spare- og plasseringsmarkedet i landsdelen. Innskudd fra kunder økte med mill kroner i 2004, mens det ble solgt andre spare- og plasseringsprodukter for 357 mill kroner. Banken vil fortsette sin satsing på å øke inntektene fra risikofrie områder, og har spesielt trappet opp ressursinnsatsen innenfor pensjonsområdet. Rente- og kredittprovisjonsinntekter De samlede netto rente- og kredittprovisjonsinntekter økte med 65 mill kroner fra Dette skyldes økt utlåns- og innskuddsvolum, mens rentemarginen viser en svak nedgang. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjør netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 2,62 % (2,64 %). Grunnen til at marginen er tilnærmet opprettholdt skyldes et sterkt fokus på riktig prising av kredittengasjement i forhold til risiko. Tiltagende konkurranse om kunder med lav kredittrisiko, kombinert med et fortsatt lavt rentenivå, forventes fortsatt å utgjøre et press på rentemarginen. Andre inntekter I 2004 utgjorde andre inntekter 421 mill kroner. Dette er en økning på 54 mill kroner fra Hovedårsaken til denne forbedringen er en økning på 37 mill kroner fra provisjoner på banktjenester, og at resultatandelen fra SpareBank 1 Gruppen AS er økt med 29 mill kroner. Inntektene fra valuta og verdipapirer er redusert med 17 mill kroner. Konsernets beholdning av sertifikater og obligasjoner utgjorde mill kroner ved utgangen av Renteeksponering knyttet til rentebærende verdipapirer er styrt innenfor rammer fastsatt av hovedstyret. Hovedstyrets rammer omfatter også renteeksponeringen i beholdningen av finansielle derivater og andre kortsiktige finansielle forretninger. Bankens aktivitet med finansielle instrumenter utenfor balansen er begrenset, og er i hovedsak knyttet til reelle sikringsforretninger. Det vises forøvrig til eget kapittel om risikoforhold. Driftskostnader De samlede driftskostnader for konsernet var 820 mill kroner i Dette er en økning fra 2003 på 6 mill kroner eller 0,7 %. De relative driftskostnadene utgjorde 1,95 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Tilsvarende tall for 2003 var 2,07 %. Lønn og generelle administrasjonskostnader inkluderer økt arbeidsgiveravgift, økte pensjonskostnader og en avsetning til overskuddsdeling/årsbonus til ansatte på 12 mill kroner. Banken har i løpet av 2004 redusert bemanningen med 12 årsverk. Utlånstap og misligholdte engasjement Konkurransesituasjonen for norsk næringsliv ble i stor grad styrket fra 2. halvår 2003 som resultat av et lavt rentenivå og en svakere norsk krone. Dette har resultert i en vesentlig bedre situasjon for de fleste næringene og også for husholdningene. For banken har dette gitt seg utslag i betydelig lavere tap og i færre tapsutsatte engasjement. Banken har i 2004 bokført 170 mill kroner som tap på utlån, tilsvarende 0,45 % av brutto utlån. Til sammenligning utgjorde tilsvarende tall 318 mill kroner, eller 0,86 % av brutto utlån i Tapene fordeler seg med 163 mill kroner (298 mill kroner) i bedriftsmarkedet og 8 mill kroner (20 mill kroner) i personmarkedet. Av tapene i bedriftsmarkedet kommer knapt 70 % fra bedrifter som er engasjert innenfor marin sektor. Netto misligholdte og tapsutsatte engasjement utgjør ved utgangen av 2004 til sammen 430 mill kroner, noe som er en nedgang på 214 mill kroner fra Misligholdte og tapsutsatte engasjement utgjør 1,13 % (1,75 %) av brutto utlån. De samlede spesifiserte tapsavsetninger utgjør 320 mill kroner som tilsvarer 42,50 % av misligholdte og tapsutsatte engasjement. Avsetninger til uspesifiserte tap utgjør 321 mill kroner, 1 mill kroner lavere enn for ett år siden. Hovedstyret har ikke funnet det riktig å øke avsetningen på grunn av reduksjonen i misligholdte lån samt at utlån til bedriftsmarkedet er redusert med 8,1 % i De uspesifiserte tapsavsetninger utgjør 0,85 % av utlånene. Disponering av overskudd Hovedstyret foreslår at årets overskudd disponeres slik (mill kroner): Morbankens overskudd etter skatt 366 disponeringer: Avsatt til kontantutbytte 125 Avsatt til utjevningsfond 28 Gavefond 25 Sparebankens fond 188 Sum disponert 366 årsrapport 2004 årsberetning 7

8 Balanseutviklingen Konsernets forvaltningskapital økte med mill kroner til mill kroner ved utgangen av Dette er en økning på 3,3 % sammenlignet med utgangen av Brutto økte utlån fra mill kroner ved utgangen av 2003 til mill kroner ved utgangen av Dette er en vekst på 2,9 %. Veksten fordeler seg med 10,7 % vekst i personmarkedet og en reduksjon på 8,1 % i bedriftsmarkedet og offentlig sektor. Fordelingen av bankens portefølje er etter dette at utlån til personmarkedet utgjør 63 % mens lån til næringslivet og offentlig sektor utgjør 37 %. Veksten i personmarkedet er i tråd med veksten i den generelle kredittetterspørselen. Den relativt sterke nedgangen i bedriftsmarkedet er en kombinasjon av hovedstyrets ønske om å redusere bankens risikoeksponering på store enkeltengasjement, og en generell lav kredittetterspørsel i dette markedet. Banken har i sin utlånsvirksomhet lagt vekt på betalingsevne og tilfredsstillende sikkerhetsdekning for å holde kredittrisikoen på et akseptabelt nivå. Innskudd fra kunder økte i løpet av 2004 med mill kroner til mill kroner. Dette er en økning på 6,2 %. Innskuddsøkningen fordeler seg med 6,2 % fra personmarkedet og 6,1 % i næringslivsmarkedet og offentlig sektor. Brutto utlån og innskudd fra kunder gir en samlet egenfinansiering per på 60,6 %. Tilsvarende tall ved utgangen av 2003 var 58,8 %. SpareBank 1 Gruppen AS SpareBank 1 Alliansen SpareBank 1 Alliansen er et nordisk bank- og produktsamarbeid der SpareBank 1-bankene i Norge samarbeider gjennom holdingselskapet SpareBank 1 Gruppen AS. Eierandelen i SpareBank 1 Gruppen AS er å anse som deltakelse i felleskontrollert virksomhet og føres etter egenkapitalmetoden i bankens regnskap. Banken har økt sin eierandel i løpet av året og har i sitt regnskap for 2004 tatt inn en andel på 14,08 % for første halvår og 15,46 % for andre halvår av SpareBank 1 Gruppens resultat. SpareBank 1 Gruppen AS fikk per et resultat etter skatt på 148,9 mill kroner (-54 mill kroner). SpareBank 1 Nord-Norge sin andel av resultatet i SpareBank 1 Gruppen er på 22 mill kroner (-7 mill kroner). Resultatforbedringene fremkommer på grunnlag av et målrettet effektiviseringsprogram i SpareBank 1 Gruppen. Det er gjort omfattende endringer i styringen av konsernet, med særlig vekt på risikostyring. Effektiv drift, styrking av kompetanse og forbedret lønnsomhet er fokusområder. Effektiviseringsprogrammet, som ble iverksatt ved inngangen til 4. kvartal 2002, er gjennomført i tråd med intensjonene og forklarer en vesentlig del av den sterke resultatforbedringen. FöreningsSparbanken er største eier i SpareBank 1 Gruppen AS og har i 2004 redusert sin eierandel med 5,5 prosentpoeng til 19,5 %. Nedsalget har skjedd ved at de øvrige eierbankene har økt sine andeler. IFRS overgang til ny regnskapsstandard Børsnoterte selskaper innen EU og EØS-området skal med virkning fra 2005 rapportere konsernregnskapet i henhold til IFRS/IAS. Målsettingen er at den nye regnskapsstandarden skal føre til økt bruk av virkelige verdier slik at regnskapet i større grad reflekterer selskapenes reelle balanseverdier. Overgangen til IFRS/IAS vil medføre både positive og negative regnskapsmessige effekter. Effekter som oppstår på overgangstidspunktet vil i henhold til overgangsreglene kunne føres direkte mot egenkapitalen. Konsernet har ikke konkludert endelig på alle områder knyttet til overgangen til IFRS/IAS. Foreløpige beregninger av konsekvenser og estimater knyttet til overgangsreglene viser en samlet negativ effekt etter skatt på konsernets kjernekapital på omlag 180 mill kroner. Av dette beløpet utgjør omlag 55 mill kroner effekt av bankens eierandel i SpareBank 1 Gruppen. Nedskrivningen mot konsernets egenkapital representerer en reduksjon i konsernets kjernekapitaldekning på omlag 0,6 %. Ovennevnte tallstørrelser er ikke reviderte og de endelige økonomiske effektene av overgangen til IFRS/IAS vil være klar innen utgangen av 1. kvartal God virksomhetsstyring (Corporate Governance) God virksomhetsstyring i SpareBank 1 Nord-Norge er de mål og overordnede prinsipper som banken styres og kontrolleres etter for å sikre grunnfondsbeviseiernes, innskyternes og andre gruppers interesser i banken. Konsernets prinsipper for god virksomhetsstyring skal sikre en forsvarlig formuesforvaltning og gi økt trygghet for at kommuniserte mål og strategier blir realisert og nådd. Dette er nærmere beskrevet i eget kapittel i årsrapporten. Risikostyring og kapitaldekning Hovedstyret i SpareBank 1 Nord-Norge har hovedansvaret for å sette grenser for og overvåke konsernets risikoeksponering. Risikoene i SpareBank 1 Nord- Norge måles og rapporteres i henhold til felles prinsipper og policy som hovedstyret har vedtatt. Det er et overordnet mål at konsernets samlede risikonivå skal være moderat og trygt innenfor de rammer som konsernets ansvarlige kapital og øvrige avsetninger setter. Gjennom god risikostyring skal konsernet fremstå med en inntjenings- og resultatutvikling som er stabil og forutsigbar. Det viktigste resultatmålet er en konkurransedyktig avkastning på egenkapitalen. Dette oppnås blant annet gjennom økt fokus på risikojustert avkastning, og risikoprising er således et sentralt tema i kredittsakene. Strategisk risiko Hovedstyret har løpende fokus på bankens strategi, og legger stor vekt på en løpende styring og oppfølging av risiko som et effektivt virkemiddel for å nå bankens strategiske målsettinger. Det legges videre stor vekt på å overvåke de forandringer som skjer, både internt, i markedet og i rammebetingelsene. 8 årsrapport 2004 årsberetning

9 SpareBank 1 Nord-Norge har bedret sin risikoprofil i 2004, og har som målsetting å ha en så omfattende risikooppfølging at ingen enkelthendelser i alvorlig grad skal kunne skade bankens finansielle stilling. Bruk av balansert målekort har vist seg svært nyttig i oppfølging av bankens virksomhet. Løpende overvåking av - og fokus på - de indikatorene som er kritiske for å nå de overordnede målene gir hovedstyret god styringsinformasjon. Kombinasjonen mellom ny teknologi og kundenes endrede bruk av banktjenester muliggjør en mer fleksibel oppbygging av distribusjonsnettet og en mer kostnadseffektiv drift. Fleksibilitet i distribusjonen gir også bedre tilpasning til de demografiske forandringer som skjer i landsdelen. Finansiell risiko Likviditetsrisiko Forenklet kan man si at likviditetsrisiko er risikoen for at banken ikke klarer å oppfylle sine forpliktelser ved forfall. Hovedstyret har betydelig fokus på forutsigbarhet og stabilitet, og gjennomgår minimum en gang per år bankens likviditetsstrategi hvor styring av bankens finansieringsstruktur er sentral. Det er et viktig mål at tilfeldige hendelser ikke skal få alvorlige konsekvenser for bankens betalingsevne. Innskudd fra kunder sammen med langsiktige innlån og egenkapital utgjør ved utgangen av året 97 % av bankens illikvide eiendeler. Tilsvarende tall for 2003 var 90 %. Dette er et forholdstall som gir uttrykk for i hvilken grad bankens illikvide eiendeler er finansiert langsiktig, og blir av Kredittilsynet benevnt som Likviditetsindikator 1. Banken har i løpet av 2004 økt andelen lange innlån betydelig. Det er et mål for hovedstyret å holde en lav likviditetsrisiko, noe som blant annet gjøres gjennom fokus på innskudd fra egne kunder samt spredning av innlån på ulike markeder, innlånskilder og instrumenter. Kredittvurderingen av de internasjonale ratingselskapene Moody s og Fitch Ratings anses som viktig i forhold til internasjonale innlånskilder. Ratingen for 2004 er uforandret fra Fitch Ratings mens SpareBank 1 Nord-Norge får positiv omtale fra ratingbyrået Moody s som har hevet utsiktene for bankens nåværende rating på A3/P-2/C fra stabil til positiv. Moody s begrunner dette med bankens inntektsdiversifisering, kostnadseffektivitet og risikoprofil. Forholdet mellom innskudd fra kunder og utlån var 60,6 % per mot 58,8 % og 60,1 % for henholdsvis ett og to år siden. Kortsiktige innlån (forfall i løpet av 12 mnd) utgjorde mill kroner per , noe som er en nedgang siste året på mill kroner. Markedsrisiko Markedsrisiko er risiko for tap knyttet til ugunstige endringer i markedspriser, i denne sammenheng knyttet til konsernets posisjoner og aktiviteter i rente, valuta og aksjemarkedet. Banken har ingen eksponering i valutamarkedet med unntak av nødvendig eksponering i tilknytning til kundehandel. Aggregert valutaposisjon utgjør per ,8 mill kroner. Bankens portefølje av aksjer er per på samme nivå som ved utgangen av 2003, og består i hovedsak av eksponering knyttet til betydelige eierandeler i to transport- og reiselivsselskap. Hovedstyret arbeider aktivt med å redusere disse eksponeringene. Beholdningen av aksjer, andeler og grunnfondsbevis hadde per siste årsskifte en bokført verdi på 356 mill kroner. Dette er en reduksjon siden forrige årsskifte på 16 mill kroner. Hovedstyret har valgt å holde bankens renterisiko på et lavt nivå. Denne (målt som verdiendring ved 1 % renteendring) var 4,3 mill kroner per Tilsvarende tall per var 9,6 mill kroner. Kredittrisiko Kredittrisiko defineres som faren for tap som følge av at kunder eller motparter ikke har evne eller vilje til å oppfylle sine forpliktelser overfor banken. Bankens strategi for kredittrisiko er utledet fra bankens hovedstrategi, og inneholder retningslinjer for risikoprofil, fordeling av risiko mellom personmarked og bedriftsmarked, konsentrasjonsrisiko samt egne regler for spesifikke engasjementstyper eller bransjer. Hovedstyret følger løpende opp risikoen i bankens utlånsportefølje og er opptatt av å avdekke utviklingstrekk så tidlig som mulig for om nødvendig å justere kredittpolicyen. I forbindelse med revideringen av kredittpolicyen i 2004 er det lagt spesiell vekt på å begrense inntak av ny risiko tilknyttet endringer i konkurransesituasjonen i det nordnorske finansmarkedet. Det er også lagt vekt på et ønske om ikke å øke eksponeringen innenfor konkurranseutsatt sektor. For å styre bankens utlånsportefølje i tråd med bankens kredittstrategi, kredittpolicy og bevilgningsreglement, er det utviklet nye kredittsystemer som også vil være en del av tilpasningen til Basel II-kravene. Utlånene har følgende risikofordeling: Lav Middels Høy Tapsrisiko risiko risiko utsatt ,7 % 15,8 % 8,3 % 3,2 % ,7 % 15,3 % 8,9 % 3,1 % ,6 % 12,6 % 7,8 % 2,0 % Som det fremgår av tabellen er det en positiv risikoutvikling i porteføljen, noe som er i samsvar med den generelt sett gode utviklingen i økonomien i landsdelen. Den positive utviklingen i porteføljen er videre et resultat av bankens systematiske arbeid med fokus på kredittrisiko, et arbeid som også i 2005 vil ha stor oppmerksomhet fra hovedstyret. Operasjonell risiko Operasjonell risiko defineres som risikoen for direkte eller indirekte tap, eller tap av renommé forårsaket av utilstrekkelige eller manglende interne prosesser, medarbeidere, systemer eller eksterne hendelser. Tilfredsstillende håndtering av operasjonell risiko forutsetter god intern kontroll og kvalitetsstyring. Banken har i 2004 prioritert arbeidet med utviklingen årsrapport 2004 årsberetning 9

10 av prosesser og systemer for løpende identifisering, analyse og kvantifisering av risikoen, og vil fortsette arbeidet med implementering og videreutvikling av dette systemet i Internkontrollen i banken er definert som et linjeansvar der det foretas en egenevaluering som rapporteres til hovedstyret. Rapporten omfatter alle risikoelementer som kan tilskrives eksterne og interne forhold. Basel II Det foreligger et omfattende internasjonalt rammeverk for kapitaldekningsbestemmelsene som etter planen vil tre i kraft i 2007/2008. Rammeverket innebærer betydelige endringer også for den norske finansnæringen, og myndighetenes tilsyn vil i fremtiden fokusere på reell kredittkvalitet og samlet risiko. Det nye regelverket vil kunne bidra til bedre prising av kredittrisiko og sunnere markedsforhold. SpareBank 1 Nord-Norge ønsker å ha en styring av kredittrisiko, operasjonell risiko og markedsrisiko på linje med beste praksis for banker. God kommunikasjon overfor markedet og tilsynsmyndighetene er en viktig del av dette. De nye Basel II-reglene innebærer også mange krav til klar intern ansvarsdeling. Dette er hensyntatt i den nye organiseringen av banken. Banken har blant annet gjennom samarbeidet innenfor SpareBank 1 Alliansen i 2004 videreført prosessen med å tilpasse seg det nye rammeverket for risikostyring og nye kapitaldekningskrav i henhold til det internasjonale regelverket. Kapitaldekning Den risikovektede balansen økte i løpet av 2004 med 38 mill kroner, eller med 0,1 % til mill kroner. Ved utgangen av 2004 er kjernekapitalen mill kroner etter fradrag av poster som ikke skal inngå ved beregning av kjernekapitalen. Dette gir en kjernekapitaldekning på 9,74 %. Tilsvarende ved utgangen av 2003 var 9,03 %. Morbankens kjernekapitaldekning er 9,96 %. Den økte kjernekapitaldekningen skyldes tilførselen av årets resultat sammen med en lav økning i risikovektet balanse. Bakgrunnen for sistnevnte er nedgangen i utlån til næringslivet med høy risikovekt og økning i utlån til personmarkedet med lav risikovekt. Samlet ansvarlig kapital ved utgangen av 2004 er mill kroner etter fradrag for ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner. Dette gir en kapitaldekning på 11,37 % mot tilsvarende i 2003 på 11,82 %. Nedgangen i totalkapitaldekning skyldes tilbakebetaling av ansvarlig lån på 269 mill kroner 1. kvartal 2004, samt økt kapitaldekningsreserve som følge av bankens økte eierandel i SpareBank 1 Gruppen. Personalområdet Likestilling Faktisk tilstand, jfr. Likestillingsloven 1 a Per 1. januar 2005 har konsernet 822 ansatte. Av disse er 460 kvinner og 362 menn. Dette utgjør 758 årsverk, hvorav 699 i morbanken og 60 i datterselskapene. I løpet av året har konsernet redusert antall årsverk med 12. I forbindelse med endringer i konsernledelsen er det ansatt en kvinnelig konserndirektør i Av totalt 90 ledere i konsernet er det 27 kvinner og 63 menn. Antallet kvinner i ledende stillinger er økt med 5, mens antall menn er redusert med 3. Likestillingsaktiviteter Konsernet har en svært bevisst holdning til likestillingsutfordringen. I praksis har det vist seg at det i flere sammenhenger er de kvinnelige lederne som er vinnere både når det gjelder resultat, arbeidsmiljø og kundetilfredshet. I forbindelse med ledersamlinger har disse blitt trukket frem og utfordret til å formidle til øvrige ansatte hva de mener er årsaken til de gode resultatene. Planlagte aktiviteter i 2005 Konsernet vil fortsette å fokusere på likestillingsutfordringene både med hensyn til stillingsfordeling, lønnsnivå og arbeidsmiljø. Kompetanse Kompetanseheving har vært et viktig satsingsområde i Det har i hovedsak vært fokusert på fire områder: sertifisering innenfor våre forretningsområder, læringsrom og stipendordning, samt opplæring innenfor salg og salgsledelse. Målet var at alle bankens ansatte i kunderettet virksomhet skulle være sertifisert på dybdenivå innenfor de fire viktigste forretningsområdene (sparing, forsikring, finansiering og betalingsløsninger). Ved utgangen av året var det totalt gjennomført og bestått sertifiseringer. I 2005 vil banken fortsatt fokusere på kompetanseheving. Utpekte områder er vedlikehold av sertifiseringene, salgstrening (kommunikasjon) og systemkompetanse. I 2005 vil det bli lagt særskilt vekt på å forbedre salgsferdighetene hos bankens bedriftsrådgivere for å kunne øke breddesalget av både forsikrings- og pensjonsprodukter. Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Sykefravær Sykefraværet for 2004 ble på totalt 7,06 % mot 7,41 % i Det egenmeldte fraværet utgjør 0,73 % mens det legemeldte utgjør 6,33 %. Det er igangsatt flere tiltak for å redusere fraværet og målet i 2004 var et fravær på maksimalt 5 %. Dette målet ble ikke nådd selv om fraværet ble betydelig redusert mot slutten av året. I september 2004 ble det inngått samarbeidsavtale om inkluderende arbeidsliv (IA) med Trygdeetatens arbeidslivssenter. Avtalen ble gjort gjeldende fra 1. desember Arbeidet med informasjon og lederopplæring om IA og sykefravær har høy prioritet også i Dette er et arbeid som gjøres i samarbeid med Trygdeetatens arbeidslivssenter. Målsettingen er å få redusert sykefraværet til normalnivået for finansbransjen. 10 årsrapport 2004 årsberetning

11 Vernearbeidet Verneorganisasjonen har vært en viktig medspiller i arbeidet omkring IA-avtalen med nye rutiner, informasjon og opplæring. Alle verneombud har gjennomgått opplæring om IA og verneombudets rolle i denne sammenhengen. Vernerunder gjennomføres årlig på samtlige verneområder (bankkontor). Det er i 2004 gjennomført 55 vernerunder. Arbeids- og dokumentasjonsverktøy for HMS er tatt i bruk for registrering av HMS-undersøkelser. Banken har fortsatt et potensial for forbedring gjennom å iverksette aktiviteter med utgangspunkt i HMS-undersøkelser. I 2004 er det gjennomført 4 konsernmiljøutvalgsmøter (KMU) med deltakelse fra alle regionene. Det har vært lagt vekt på opplæring i IA og Arbeidsmiljøloven, oppfølging, erfaringsutveksling og fokusering på viktige verneområder i regionene. Det legges stor vekt på at alle ansatte skal opptre i tråd med bankens verdigrunnlag. Etter hovedstyrets vurdering vil bankens etiske grunnverdier bidra til å skape gode og varige relasjoner til våre kunder samt til å skape et godt arbeidsmiljø. Forurensing av det ytre miljø som følge av bankens virksomhet er minimal. Datterselskapene Sparebank 1 Finans Nord-Norge AS Selskapet kompletterer konsernets finansielle produkter gjennom tilbud av leasing samt administrativ og finansiell factoring. Selskapet tilbyr i tillegg bilfinansiering. Selskapet har 23 ansatte og har sitt primære markedsområde i Nord-Norge. Factoringtjenestene tilbys også gjennom bankene i SpareBank 1 Alliansen. Resultat etter skatt var på 10,5 mill kroner. Egenkapitalen utgjør 81,4 mill kroner. EiendomsMegler 1 Nord-Norge AS Selskapet formidler salg av alle typer eiendommer: eneboliger, leiligheter, herunder også borettslag, fritidsboliger, hytter, nybygg/prosjektutbygging og næringseiendommer. Selskapet har avdelinger i Tromsø, Alta, Bodø, og Hammerfest og har 23 ansatte. I tillegg drives franchiseavdeling i Svolvær. Selskapet er tilknyttet den nasjonale EiendomsMegler 1-kjeden. Resultatet etter skatt utgjør 0,6 mill kroner. Egenkapitalen er på 5,1 mill kroner. Sparebank 1 Nord-Norge Securities ASA Selskapet eies med 62,25 % av morbanken, 25 % av First Securities og 12,75 % av ansatte. Selskapet tilbyr i tillegg til børshandel av verdipapirer aktiv forvaltning, verdivurderinger og øvrige corporate tjenester. Selskapet har 13 ansatte. Bankens andel av selskapets resultat etter skatt var 3,4 mill kroner. Egenkapitalen utgjør 10,7 mill kroner. Eiendomsdrift AS Selskapet driver med drift og utleie av eiendommer. Eiendomsdriften gjelder i all hovedsak bygg og eiendommer i SpareBank 1 Nord-Norges distribusjonsnett. Hele bygningsmassen er dermed lokalisert i Nord-Norge. Selskapets strategi er å selge deler av eiendomsmassen for derigjennom å oppnå en optimal kostnadsstruktur tilpasset bankens behov. I 2004 er det solgt bygg tilsvarende kvadratmeter. Ved årsskiftet var det 5 ansatte i selskapet. Resultatet etter skatt var på 4,9 mill kroner. Egenkapitalen utgjør 44,6 mill kroner. AS Fiskerikreditt Styret i AS Fiskerikreditt har vedtatt å avvikle selskapet som ikke har hatt ny virksomhet i Selskapet hadde et resultat i 2004 på -0,8 mill kroner. Egenkapitalen i selskapet utgjør 30,0 mill kroner. Eierforhold SpareBank 1 Nord-Norges grunnfondsbeviskapital er på 659,7 mill kroner fordelt på grunnfondsbevis. I samsvar med gjeldende utbyttepolitikk tildeles grunnfondsbeviseierne den andelen av morbankens overskudd som svarer til grunnfondsbeviseiernes andel av egenkapitalen per Denne andelen utgjør 41,71 %. Utbytte for 2004 er satt til kr 19,00. Utjevningsfondet utgjør 342,2 mill kroner. Totalt antall grunnfondsbeviseiere per årsskiftet var mot ved forrige årsskifte. Utlendingenes eierandel utgjør 16,4 %, noe som er en liten økning fra Det er eiere med adresse i Nord-Norge, og disse representerer 21,3 % av grunnfondsbeviskapitalen. Tilsvarende tall for ett år siden var 25,4 %. Det har i 2004 vært en betydelig økt omsetning av bankens grunnfondsbevis i forhold til foregående år. Det er et uttalt mål at flest mulig ansatte skal ha eierandeler i banken. Det har derfor de 5 siste årene vært gjennomført rettede ansatteemisjoner og salg av grunnfondsbevis til de ansatte. Hovedstyret og konsernledelsen I hovedstyret har representanten Turid Holberg gått ut. Ny representant er Elisabeth Johansen. Av hovedstyrets 9 medlemmer er 4 kvinner. I 2004 er det gjennomført en relativt omfattende organisasjonsendring der antall regioner er redusert fra 10 til 4. I denne sammenheng er konsernledelsen styrket. Konsernledelsen består av i alt 7 personer. I tillegg deltar Risk Manager Geir Andreassen. Nye i konsernledelsen er konserndirektørene Elisabeth Utheim, Rolf Eigil Bygdnes og Stig Arne Engen. Adm. direktør har en pensjonsavtale fra fylte 62 år som gir rett til pensjonsutbetaling på 70 % av årslønnen. Etter eget ønske kan adm. direktør fratre fra fylte 60 år. Opplysninger om adm. direktørs og tillitsvalgtes lønns- og låneforhold fremgår av notene 7 og 14. årsrapport 2004 årsberetning 11

12 Utsiktene for 2005 Konjunkturene var i 2004 preget av gjennomgående gode rammebetingelser både for husholdningene og for bedriftene. Et lavt rentenivå kombinert med lav prisvekst og sterk vekst, både i finans- og realformuen, førte til at «folk flest» har hatt gode økonomiske vilkår. Det er grunn til å tro at denne situasjonen også vil prege 2005, selv om veksten i real- og finansformuen kan bli noe lavere. Dette tilsier at husholdningene vil være attraktive kunder i finansmarkedet, noe som igjen vil medføre fortsatt sterk konkurranse og prispress på produktene. På næringslivssiden opplever bedrifter innrettet mot det nasjonale og lokale markedet naturlige positive virkninger av husholdningenes gode økonomi. Dette er også forventet å gi utslag i økende etterspørsel av finansielle tjenester i Når det gjelder eksportrettet sektor er utsiktene internasjonalt gode med betydelig vekst i de viktigste markedene. For eksportnæringene er imidlertid valutaforholdene avgjørende for inntjeningen. En forventning om en styrking av kronen gjør derfor at veksten innenfor denne sektoren ikke forventes å øke i Imidlertid kan det se ut som om veksten innenfor reiseliv vil fortsette. Dette er gunstig for den regionale økonomien på grunn av sterke ringvirkningseffekter fra denne sektoren. Oppsummert betyr dette at hovedstyret anser rammebetingelsene og utsiktene for 2005 å være gode. Den største utfordringen ser ut til å komme fra en stadig skjerpet konkurranse i finansnæringen hvor både pris, produkter og effektiv distribusjon utfordres. Det er forventet at den generelle risikoen i markedet fortsatt vil være avtakende i 2005, noe som tilsier fortsatt synkende tap. De strukturelle endringene innenfor enkelte næringer vil likevel fortsette, særlig vil dette gjelde innenfor fiskerisektoren. Kredittrisikoen kan derfor innenfor denne sektoren fortsatt holde seg på et moderat til høyt nivå selv om næringen som sådan har tilfredsstillende vilkår. SpareBank 1 Nord-Norges sterkeste konkurransefortrinn er et godt distribusjonsnett, kompetente medarbeidere og nærhet til markedet. Disse konkurransefortrinnene vil bli styrket i 2005 gjennom målrettet kompetanseutvikling både når det gjelder produktferdigheter, formell kompetanse og kommunikasjon. I tillegg åpner banken et komplett kundesenter som for kunden vil forenkle kontakten med banken og samtidig frigjøre tid til direkte kunderettede aktiviteter fra banken. Gjennom samarbeidet i SpareBank 1 Alliansen skjer det en kontinuerlig forbedring av både interne arbeidsprosesser og ikke minst i mangfoldet av de produkter og tjenester som tilbys. De læringseffektene som ligger i samarbeidet i alliansen vil bidra til at banken ligger i forkant av utviklingen i markedet. Innføringen av elektronisk signatur (Bank-ID) vil skje gradvis i løpet av Dette vil danne grunnlag for inntjening fra nye og viktige forretningsområder de kommende årene. Avslutning Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Til grunn for dette ligger bankens langsiktige strategiske plan og resultatprognoser for de nærmeste år. Banken er i en sunn økonomisk og finansiell stilling. Banken har i løpet av 2004 ytterligere økt innsatsen mot salg av finansielle produkter og tjenester. Dette gjelder spesielt ulike spare- og forsikringsprodukter. Som det fremgår av foranstående, har dette gitt betydelige resultater i perioden De ansatte har vist stor vilje og innsats for å bidra til dette skiftet i sammensetningen av bankens inntekter. Hovedstyret takker for denne medvirkning til videreutvikling av banken. Hovedstyret takker også bankens kunder og gode forbindelser for samarbeidet i Tromsø, 31. desember mars årsrapport 2004 årsberetning

13 hovedstyret for sparebank 1 nord-norge Harald Overvaag leder Tom Veierød nestleder Elisabeth Johansen Trine Nøvik Erik Sture Larre Jr. Åse Annie Opsjøn Rolf pedersen Vivi Ann Pedersen Hans Olav Karde adm. direktør Harald Overvaag Tom Veierød Elisabeth Johansen leder nestleder Trine Nøvik Erik Sture Larre jr. Åse Annie Opsjøn Rolf Pedersen Vivi Ann Pedersen Hans Olav Karde adm.direktør årsrapport 2004 hovedstyret 13

14 (BELØP I MILL KRONER) resultatregnskap NOTER Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning Inntekter av eierinteresser i tilknyttede selskaper Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader fra banktjenester Netto verdiendr. og gevinst/tap på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler Øvrige driftsinntekter Sum andre driftsinntekter Sum netto inntekter Lønn og generelle administrasjonskostnader Avskrivninger m.v. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Andre driftskostnader Sum kostnader Resultat før tap og skatt Tap på utlån, garantier m.v Nedskr./reversering av nedskr. og gevinst/tap på verdipapirer som er anleggsmidler Netto tap og nedskrivninger Resultat før skatt Skatt på ordinært resultat Resultat av ordinær drift etter skatt Minoritetsinteresser Resultat for regnskapsåret overføringer -86 Overført fra fond for vurderingsforskjeller -86 Sum overføringer disponeringer Utbytte på grunnfondsbevis Gavefond Overført til fond for vurderingsforskjeller Overført til Sparebankens fond Overført til utjevningsfond Sum disponeringer Sum overføringer og disponeringer 14 årsrapport 2004 resultatregnskap

15 (BELØP I MILL KRONER) balanse NOTER eiendeler Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder 13, spesifiserte tapsavsetninger uspesifiserte tapsavsetninger Netto utlån til og fordringer på kunder Overtatte eiendeler Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer med fast avkastning Aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning Eierinteresser i tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet Eierinteresser i konsernselskap Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Andre eiendeler Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter Sum eiendeler gjeld og egenkapital Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Annen gjeld Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter Avsetning for påløpte kostnader og forpliktelser Ansvarlig lånekapital Sum gjeld Minoritetsinteresser Grunnfondsbeviskapital Overkursfond Sum innskutt egenkapital Fond for vurderingsforskjeller Sparebankens fond Utjevningsfond Gavefond Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Sum gjeld og egenkapital poster utenom balansen Andre forpliktelser og betingede forpliktelser 32,33 Tromsø, 31. desember mars 2005 Harald Overvaag Tom Veierød Elisabeth Johansen Trine Nøvik Erik Sture Larre jr leder nestleder Åse Annie Opsjøn Rolf Pedersen Vivi Ann Pedersen Hans Olav Karde adm.direktør årsrapport 2004 balanse 15

16 (BELØP I MILL KRONER) kontantstrømanalyse Resultat av ordinær drift Ordinære avskrivninger Nedskrivninger og gevinst/tap anleggsmidler Tap på utlån, garantier m.v Skattekostnader Utbytte grunnfondsbevis Tilført fra årets drift Endring diverse gjeld: + økning/ - nedgang Endring diverse fordringer: - økning/ + nedgang Endring utlån til og fordringer på kunder: - økning/ + nedgang Endring kortsiktige verdipapirer: - økning/ + nedgang Endring innskudd fra og gjeld til kunder: + økning/ - nedgang Endring gjeld til kredittinstitusjoner: + økning/ - nedgang A. Netto likviditetsendring fra virksomhet Investeringer i varige driftsmidler Salg av varige driftsmidler Endring langsiktige verdipapirer: - økning/ + nedgang B. Likviditetsendring vedrørende investeringer Endring gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer: + økning/ - nedgang Endring ansvarlig lånekapital: + økning/ - nedgang C. Likviditetsendring fra finansiering A +B + C. Sum endring likvider Likviditetsbeholdning ved periodens begynnelse = Likviditetsbeholdning ved periodens slutt Likviditetsbeholdningen er definert som kontanter, fordringer på sentralbanker og utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner. 16 årsrapport 2004 kontantstrømanalyse

17 NOTE 1 Regnskapsprinsipper for SpareBank 1 Nord-Norge 18 NOTE 2 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 20 NOTE 3 Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning 21 NOTE 4 Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 21 NOTE 5 Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler 21 NOTE 6 Andre driftsinntekter 21 NOTE 7 Lønn og generelle administrasjonskostnader 22 NOTE 8 Avskrivninger m.v. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 22 NOTE 9 Andre driftskostnader 22 NOTE 10 Tap på utlån og garantier 23 NOTE 11 Skatt på ordinært resultat 24 NOTE 12 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 25 NOTE 13 Utlån til og fordringer på kunder 25 NOTE 14 Lån til ledende ansatte og tillitsvalgte 28 NOTE 15 Overtatte eiendeler 29 NOTE 16 Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer med fast avkastning 29 NOTE 17 Aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning 30 noter til årsregnskapet 2004 >>> NOTE 18 Eierinteresser i tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet 32 NOTE 19 Eierinteresser i konsernselskaper 34 NOTE 20 Immaterielle eiendeler 35 NOTE 21 Varige driftsmidler 35 NOTE 22 Andre eiendeler 35 NOTE 23 Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter 36 NOTE 24 Gjeld til kredittinstitusjoner 37 NOTE 25 Innskudd fra og gjeld til kunder 38 NOTE 26 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 39 NOTE 27 Annen gjeld 40 NOTE 28 Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter 40 NOTE 29 Annen ansvarlig lånekapital 40 NOTE 30 Egenkapital 41 NOTE 31 Restløpetid på eiendels- og gjeldsposter gruppert på gjenstående løpetid 45 NOTE 32 Garantier 47 NOTE 33 Rente- og valutainstrumenter 48

18 noter til årsregnskapet 2004 NOTE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER FOR SPAREBANK 1 NORD-NORGE Generelt Årsoppgjøret for 2004 er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998, Norske Regnskapsstandarder, gjeldende forskrifter og god regnskapskikk. Opplysninger i notene gjelder konsern hvis ikke annet fremgår av den enkelte note. Alle beløp i resultatregnskap, balanse og noter er oppgitt i millioner kroner dersom annet ikke er angitt. Konsernregnskap Datterselskap Datterselskap er definert som selskaper hvor banken alene eller sammen med datterselskaper eier mer enn 50% av de stemmeberettigede aksjene, eller har bestemmende innflytelse, og eierskapet anses som varig. Datterselskapene er innarbeidet i selskapsregnskapet etter egenkapitalmetoden. Ved nyervervelser konsolideres datterselskaper fra det tidspunkt bestemmende innflytelse oppnås. Avhendede datterselskaper medtas frem til tidspunkt for avhendelse. Alle identifiserbare eiendeler og forpliktelser blir tatt opp i balansen til verdien på oppkjøpstidspunktet. Goodwill ervervet ved kjøp av datterselskap avskrives over 5 år. I selskapsregnskapet presenteres andeler i balansen under posten «Eierinteresser i konsernselskaper», og resultatandelen fremkommer i resultatregnskapet under posten «Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning». Alle vesentlige resultat- og balanseposter mellom selskapene i konsernregnskapet er eliminert. Minoritetsinteressenes andel av egenkapitalen, og andel av resultatet, er vist som separate poster i balansen og resultatregnskapet. Konsernregnskapet er utarbeidet etter ensartede prinsipper ved at datterselskapene følger de samme regnskapsprinsipper som morbanken. Tilknyttede selskap Tilknyttede selskap er definert som selskap hvor eierandelen er mellom %, og hvor banken eller datterselskap har betydelig innflytelse, og eierskapet anses som varig. Ved innarbeidelse av andeler i tilknyttede selskap blir egenkapitalmetoden anvendt både i morselskapets og konsernets regnskap. Andelen av årsresultatet blir tatt inn i resultatregnskapet og vist som egen post under «Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning». I balansen blir andelene vist som egen post under «Eierinteresser i tilknyttede selskap og felleskontrollert virksomhet». Felleskontrollert virksomhet Felleskontrollert virksomhet er økonomisk virksomhet regulert ved avtale mellom banken og en eller flere andre deltakere, slik at banken og deltakerne har felles kontroll over virksomheten. Ingen deltakere alene har bestemmende innflytelse. I morbankens regnskap og i konsernregnskapet, er den felleskontrollerte virksomheten SpareBank 1 Gruppen AS innarbeidet etter egenkapitalmetoden. Begrunnelsen for dette er at virksomheten i SpareBank 1 Gruppen AS er vesentlig forskjellig fra bankens øvrige virksomhet, og bruk av bruttometoden vil gi vanskelig tilgjengelig regnskapsinformasjon. Bruk av egenkapitalmetoden er avklart med Oslo Børs. I resultatregnskapet er resultatandelen vist under posten «Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning», mens eierandelene i balansen er vist under posten «Eierinteresser i tilknyttede selskap og felleskontrollert virksomhet». Periodiseringer Renter, provisjoner, gebyr og aksjeutbytte Renter og provisjoner tas inn i resultatregnskapet etter hvert som disse opptjenes som inntekt, eller påløper som kostnad. Etableringsgebyr som belastes kunden ved låneopptak, tas i sin helhet til inntekt i etableringsåret da de anses å dekke kostnadene knyttet til låneetableringen. Aksjeutbytte fra selskap som ikke vurderes etter egenkapitalmetoden, blir inntektsført det året utbyttet mottas. Inntekter og kostnader Forskuddsbetalte inntekter og påløpte kostnader av betydning, periodiseres og registreres som gjeld. Opptjente inntekter og forskuddsbetalte kostnader av betydning, inntektsføres og registreres som fordring. Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser Pensjonsordningen behandles regnskapsmessig i henhold til «Norsk Regnskapsstandard for Pensjonskostnader». I henhold til standarden behandles pensjonsordningen som en ytelsesplan. Årets pensjonskostnad fremkommer som summen av nåverdi av årets pensjonsopptjening, rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse og forventet avkastning av pensjonsmidlene. Pensjonskostnadene er registrert under «Lønn og generelle administrasjonskostnader». Underdekning av pensjonsforpliktelsen blir ført i balansen under «Avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser», mens overfinansiering blir registrert under posten «Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter». Underdekning/overfinansiering fremkommer som forskjeller mellom nåverdien av påløpte pensjonsforpliktelser, inklusiv fremtidig lønnsvekst, og verdien av pensjonsmidlene. I pensjonsforpliktelsene inngår både sikrede og usikrede ordninger. Ved regnskapsavslutningen benyttes estimerte verdier ved verdsettelse av pensjonsmidlene og ved måling av påløpte forpliktelser. Disse estimatene korrigeres hvert år i samsvar med oppgave fra SpareBank 1 Pensjonstjenester AS, over beregnet verdi av pensjonsmidlene og aktuarmessige beregninger av forpliktelsens størrelse. Virkningen av estimatendringer og avviket mellom estimert og faktisk avkastning resultatføres over gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid først når den akkumulerte virkningen overstiger 10 % av høyeste beløp av pensjonsmidlene eller pensjonsforpliktelsen. 18 årsrapport 2004 noter

nøkkeltall 31.12.01 31.12.02 31.12.03 31.12.03 31.12.02 31.12.01

nøkkeltall 31.12.01 31.12.02 31.12.03 31.12.03 31.12.02 31.12.01 (BELØP I MILL KRONER) nøkkeltall 31.12.01 31.12.02 31.12.03 31.12.03 31.12.02 31.12.01 fra resultatregnskapet 932 1 019 1 030 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 1 038 1 021 932 223 122 317 Sum

Detaljer

ÅRSRAPPORT. www.snn.no

ÅRSRAPPORT. www.snn.no ÅRSRAPPORT 2 0 0 1 www.snn.no I N N H O L D Sammendrag 1 Nøkkeltall 4 Årsberetning 2001 5 Resultatregnskap 16 Balanse eiendeler, gjeld og egenkapital 17 Kontantstrømanalyse 18 Noter 19 Resultatanalyse

Detaljer

Bank. Forsikring. Og deg.

Bank. Forsikring. Og deg. ÅRSRAPPORT 2007 Bank. Forsikring. Og deg. For Nord-Norge! Innholdsfortegnelse Side Innholdsfortegnelse 2 Fra administrerende direktør 3 Viktige hendelser i 2007 4 Årsregnskap Nøkkeltall konsern 5 Historikk

Detaljer

Årsrapport. Utsnitt av maleriet «The Lark», Olav Christopher Jenssen

Årsrapport. Utsnitt av maleriet «The Lark», Olav Christopher Jenssen Årsrapport 2009 Utsnitt av maleriet «The Lark», Olav Christopher Jenssen For Nord-Norge! Innholdsfortegnelse Side Innholdsfortegnelse Fra administrerende direktør 1 Viktige hendelser i 2009 2 SpareBank

Detaljer

Årsregnskap - Nøkkeltall konsern

Årsregnskap - Nøkkeltall konsern SpareBank 1 Nord-Norge i korte trekk Årsregnskap - Nøkkeltall konsern Beløp i mill kroner og i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital Fra resultatregnskapet 2011 % 2010 % 2009 % Netto renteinntekter

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET. 04 Årsberetning. 08 Resultatregnskap 10 Balanse 12 Kontantstrømanalyse

ÅRSBERETNING 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET. 04 Årsberetning. 08 Resultatregnskap 10 Balanse 12 Kontantstrømanalyse 2014 ÅRSRAPPORT 02 ÅRSBERETNING 2014 04 Årsberetning ÅRSREGNSKAP 2014 08 Resultatregnskap 10 Balanse 12 Kontantstrømanalyse NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 13 Note 1 Regnskapsprinsipper 14 Note 2 Finansiell risikostyring

Detaljer

Årsberetning 2010 3. Årsregnskap 2010 6 Resultatregnskap 7 Balanse 8 Kontantstrømanalyse 9

Årsberetning 2010 3. Årsregnskap 2010 6 Resultatregnskap 7 Balanse 8 Kontantstrømanalyse 9 Årsrapport 2010 Forsidefoto: Gaute Bruvik INNHOLDSFORTEGNELSE Årsberetning 2010 3 Årsregnskap 2010 6 Resultatregnskap 7 Balanse 8 Kontantstrømanalyse 9 Noter til årsregnskapet 10 Note 1 - Regnskapsprinsipper

Detaljer

Årsberetning 2013 3. Årsregnskap 2013 6 Resultatregnskap 7 Balanse 8 Kontantstrømanalyse 9

Årsberetning 2013 3. Årsregnskap 2013 6 Resultatregnskap 7 Balanse 8 Kontantstrømanalyse 9 Årsrapport 2013 Forsidefoto: Gaute Bruvik INNHOLDSFORTEGNELSE Årsberetning 2013 3 Årsregnskap 2013 6 Resultatregnskap 7 Balanse 8 Kontantstrømanalyse 9 Noter til årsregnskapet 10 Note 1 - Regnskapsprinsipper

Detaljer

Banksjefens kommentar 3. Styrets Beretning 2013 4. Resultat og Balanse 15. Egenkapitaloppstilling 17. Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19

Banksjefens kommentar 3. Styrets Beretning 2013 4. Resultat og Balanse 15. Egenkapitaloppstilling 17. Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19 Årsberetning 2013 1 Innhold Banksjefens kommentar 3 Styrets Beretning 2013 4 Resultat og Balanse 15 Egenkapitaloppstilling 17 Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19 Eierstyring og selskapsledelse 2013 (Corporate

Detaljer

Idé og design: PRINTERS Foto: Petter Hegre Studio Trykk: Bryne Offset. Årsrapport 2000

Idé og design: PRINTERS Foto: Petter Hegre Studio Trykk: Bryne Offset. Årsrapport 2000 Idé og design: PRINTERS Foto: Petter Hegre Studio Trykk: Bryne Offset Årsrapport 2000 Innhold 2 Banken og virksomheten 3 Større begivenheter i 2000 4 Hovedpunkter 5 Hovedtall 6 En kundestyrt sparebank

Detaljer

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår 100. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2010. 1 Sparebankenes rammebetingelser... 1 Bankens virksomhet i 2010. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid

Detaljer

Årsberetning 2012 3. Årsregnskap 2012 6 Resultatregnskap 7 Balanse 8 Kontantstrømanalyse 9

Årsberetning 2012 3. Årsregnskap 2012 6 Resultatregnskap 7 Balanse 8 Kontantstrømanalyse 9 Årsrapport 2012 Forsidefoto: Gaute Bruvik INNHOLDSFORTEGNELSE Årsberetning 2012 3 Årsregnskap 2012 6 Resultatregnskap 7 Balanse 8 Kontantstrømanalyse 9 Noter til årsregnskapet 10 Note 1 - Regnskapsprinsipper

Detaljer

Fra kredittkrise til finanskrise til økonomisk krise. Visjon

Fra kredittkrise til finanskrise til økonomisk krise. Visjon Årsrapport 1 Visjon Fra kredittkrise til finanskrise til økonomisk krise Sparebank 1 Nøtterøy Tønsberg skal være den ledende lokalbanken i Tønsbergområdet for privatkunder og bedrifter. Adm. banksjef Bjørn

Detaljer

Årsrapport 2012. 102. regnskapsår

Årsrapport 2012. 102. regnskapsår 102. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2012. 1 Bankens virksomhet i 2012. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid Terra-Gruppen 2 Resultatutvikling, inntekter

Detaljer

Innholdsfortegnelse. s.1 Administrerende banksjefs kommentar. STYRETS ÅRSBERETNING s. 3 Innledning s. 6 Redegjørelse for årsregnskapet

Innholdsfortegnelse. s.1 Administrerende banksjefs kommentar. STYRETS ÅRSBERETNING s. 3 Innledning s. 6 Redegjørelse for årsregnskapet Årsrapport 2008 Innholdsfortegnelse s.1 Administrerende banksjefs kommentar STYRETS ÅRSBERETNING s. 3 Innledning s. 6 Redegjørelse for årsregnskapet REGNSKAP s. 18 Resultatregnskap s. 19 Balanse s. 20

Detaljer

Årsrapport. For Nord-Norge

Årsrapport. For Nord-Norge Årsrapport 2012 For Nord-Norge SpareBank 1 Nord-Norge i korte trekk Design: Rød Tråd AS - Foto: Arthur Arnesen SpareBank 1 Nord-Norge i korte trekk Historikk 3 Organisasjonskart 4 Nøkkeltall konsern 6

Detaljer

Foreløpig Å rsrapport 2012

Foreløpig Å rsrapport 2012 Foreløpig Årsrapport 2012 Styrets årsberetning for 2012 Etablering av en stor regional sparebank og to sparebankstiftelser Forstanderskapene i Sparebanken Telemark og Holla og Lunde Sparebank ga 1. desember

Detaljer

Foto: Sten Ivar Tønsberg

Foto: Sten Ivar Tønsberg Foto: Sten Ivar Tønsberg Årsberetning 2009 Innhold Banksjefens kommentar... 3 Styrets beretning... 4 Regnskap for året 2009... 18 Eiendeler... 19 Gjeld og egenkapital... 20 Noter... 21 Kontantstrømanalyse...

Detaljer

Årsrapport 2012. Årsrapport Kvinesdal Sparebank 2012 DINE DRØMMER VÅR utfordring

Årsrapport 2012. Årsrapport Kvinesdal Sparebank 2012 DINE DRØMMER VÅR utfordring Årsrapport 2012 Årsrapport Kvinesdal Sparebank 2012 DINE DRØMMER VÅR utfordring Side 1 Mye vil ha mer heter det. Har du mye penger fra før kan du få enda mer i banken. STYRETS ÅRSBERETNING 2012 Nøkkeltall

Detaljer

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår 101. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2011. 1 Bankens virksomhet i 2011. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid Terra-Gruppen 2 Resultatutvikling, inntekter

Detaljer

Årsrapport 2008. Side 1

Årsrapport 2008. Side 1 ÅRSBERETNING FOR 2008...2 Sparebankenes rammebetingelser i 2008...2 Bankens virksomhet i 2008...2 Virksomhetsstyring...2 Eiendomsmegling...3 Strategisk samarbeid Terra-gruppen...3 Resultatutvikling, inntekter

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. Innhold

ÅRSRAPPORT 2014. Innhold ÅRSRAPPORT 2014 Innhold Her finner du oss... 3 Hovedtall siste fem år... 4 Bankens visjon og verdier... 5 Banksjefen har ordet... 6 Viktige hendelser i 2014...7 Styrets årsberetning... 8 Resultatregnskap...

Detaljer

Innholdsfortegnelse. s.1 Administrerende banksjefs kommentar. STYRETS ÅRSBERETNING s. 2 Innledning s. 6 Redegjørelse for årsregnskapet

Innholdsfortegnelse. s.1 Administrerende banksjefs kommentar. STYRETS ÅRSBERETNING s. 2 Innledning s. 6 Redegjørelse for årsregnskapet Årsrapport 2009 Innholdsfortegnelse s.1 Administrerende banksjefs kommentar STYRETS ÅRSBERETNING s. 2 Innledning s. 6 Redegjørelse for årsregnskapet REGNSKAP s. 17 Resultatregnskap s. 18 Balanse s. 19

Detaljer

127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSBERETNING 2011 INNLEDNING Gjerstad Sparebank er en selvstendig sparebank med hovedkontor på Brokelandsheia i Gjerstad kommune og med salgskontor i Risør.

Detaljer

BNbanks forretningsstrategi

BNbanks forretningsstrategi Årsrapport 1999 BNbanks forretningsstrategi Det overordnede mål for konsernets samlede virksomhet er å oppnå best mulig avkastning på egenkapitalen innenfor egen forretningsidé, gjeldende lovverk og andre

Detaljer

BANKSJEFENS FORORD. 3 STYRETS ÅRSBERETNING. 4 ÅRSREGNSKAP 2011.16 KONTANTSTRØMOPPSTILLING.20 NOTER TIL REGNSKAPET.21 ERKLÆRING FRA STYRET OG BANKSJEF

BANKSJEFENS FORORD. 3 STYRETS ÅRSBERETNING. 4 ÅRSREGNSKAP 2011.16 KONTANTSTRØMOPPSTILLING.20 NOTER TIL REGNSKAPET.21 ERKLÆRING FRA STYRET OG BANKSJEF ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSREGNSKAP 2011 BANKSJEFENS FORORD... 3 STYRETS ÅRSBERETNING... 4 ÅRSREGNSKAP 2011...16 KONTANTSTRØMOPPSTILLING...20 NOTER TIL REGNSKAPET...21 ERKLÆRING FRA STYRET OG BANKSJEF...39

Detaljer

REPRESENTANTSKAPSMØTE

REPRESENTANTSKAPSMØTE Til medlemmene i - Representantskapet - Kontrollkomiteen - Styret - Ansvarlig revisor Tromsø, 3. mars 2015 REPRESENTANTSKAPSMØTE Det innkalles til representantskapsmøte Tirsdag 24. mars 2015 kl 13.00 i

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 108. forretningsår Årsberetning for 2011 Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og et avdingskontor

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013. 129. Forretningsår

ÅRSRAPPORT 2013. 129. Forretningsår ÅRSRAPPORT 2013 129. Forretningsår INNHOLD 1. Innhold...side 2 2. Styrets beretning side 3 3. Resultatregnskap...side 10 4. Balanse..side 11 5. Generelle regnskapsprinsipper..side 13 6. Noter..side 16

Detaljer

Årsrapport 2007. Bolig- og Næringsbanken ASA

Årsrapport 2007. Bolig- og Næringsbanken ASA Årsrapport 2007 Bolig- og Næringsbanken ASA innhold Årsberetning...4 Resultatregnskap... 14 Balanse... 15 Endring i egenkapital... 16 Kontantstrømanalyse... 17 Noter 1 Regnskapsprinsipper....18 2 Renteinntekter

Detaljer