Saknr,3coSC6b85 Dok.nr. IT 2 7 OKT /009. Arkivnr. ^^5L SakshTVljt Eksp. U.otl. Søknad til fagskolestyret om ny boresimulator ved Bergen maritime skole

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saknr,3coSC6b85 Dok.nr. IT 2 7 OKT /009. Arkivnr. ^^5L SakshTVljt Eksp. U.otl. Søknad til fagskolestyret om ny boresimulator ved Bergen maritime skole"

Transkript

1 HOIii:)ALA 'YLKhSKOM lut i Saknr,3coSC6b85 Dok.nr. IT Hordaland fagskolestyre 2 7 OKT /009 Arkivnr. ^^5L SakshTVljt Eksp U.otl Vårref:241/SIRO Bergen, Søknad til fagskolestyret om ny boresimulator ved Bergen maritime skole Bakgrunn for søknaden I styremøte av 11.juni 2009, ble investeringsbehovet for ny boresimulator ved Bergen maritime fagskole gjennomgått og begruimet. (Styresak 12/09 - Sak nr dok. nr. 9) Som en del av begrurmelsen for anskaffelse av ny boresimulator, ble det påpekt at dagens boreteknisk utdanning ved BMF "sakker akter ut" i forhold til det "virkelige liv" offshore, og i forhold til andre konkurrerende skoler og fylker. Skolens studenter som kombinerer studie ved skolen med jobb offshore, erfarer stor forskjell med hensyn til den opplæring som gis på skolens gamle boresimulator og hvorledes plattformer/borerigger i dag er utstyrt og opereres. Vår nåværende boresimulator setter klare begrensninger i undervisningen i forhold til den raske utviklingen irmen fagområdene bore- og brønnteknikk Skal opplæringen ved fagskolen følge den teknologiske utviklingen offshore, må skolens utstyr og opplæring være tidsmessig riktig. Det er også meget viktig å holde tritt med våre "konkurrenter" i andre fylker som har tilbud om lignende utdannelse. Den planlagte simulatoroppgradering vil også ha stor betydning for oppdatering av den petroleumstekniske utdanning i den videregående skole. Innføring i bruk av simulator benyttes her som en del av den grunnleggende opplæringen. Elevene blir gitt den nødvendige teoretiske fagopplæringen innen petroleumsfagene, som etter 2 års læretid offshore og/eller i verksted, avsluttes med fagbrev som danner grunnlaget for fagopplæringen, som igjen er en del av rekrutteringsgrunnlaget til fagskolen. Eksisterende simulator Skolens nåværende boresimulator er en fullskala bore- og trykkontroll simulator, amerikansk modell, type CS-DS-20FF/N fra 1985, og som i sin tid var en banebrytende nyvinning innen boreopplæringen. Simulatoren gjennomgikk en oppgradering i 1996, og en mindre software oppdatering i Simulatorens programvare, layout og kontrollpanell representerer en tidlig generasjon borerigg. Vestre Strømkaien 10 ~ Postboks 6065, 5892 Bergen www BergenMaritime.no - post.hfk.no

2 ^ HORDALAND ; ^ ^^^^-v^l^^ Simulatoren har derfor svært begrenset bruksområde, og brukes i dag kun som en del av den grunnleggende systemundervisning og til øvelser innen trykkontroll. Den tilfredsstiller ikke dagens krav til opplæring og sertifisering for operasjoner ombord på en moderne borerigg (ladc og IWCF sertifisering). Imidlertid ønsker en å beholde simulatoren og samkjøre denne opp mot ny simulator. Prosjektgruppe etablert Som et ledd i en omfattende markedsundersøkelse ble det i mars 2009 etablert en forprosjektgruppe ved skolen. Gruppens oppgave var å vurdere skolens behov og valg av simulator type, bruksområder med hensyn til kursvirksomhet og fleksibilitet, tilgjengelig service, investeringskostnader, plassering og ikke minst kundereferanser på leveranse av tilsvarende simulatorutstyr. Ny simulator Prosjektgruppen har gjennom sine undersøkelser og vurderinger, kommet fram til at en simulator av typen DrillSIM 6000 vil være den simulatortypen som dekker skolens behov best. Simulatortypen er produsert i UK av Drilling Systems Ltd UK. Nevnte selskapet har lang erfaring med utvikling, leveranse og installasjon av bore-/brønnkontroll simulatorer. Siden 1991 har selskapet levert og installert ca 250 simulatorer over hele verden. Nevnte simulatorer varierer i design avhengig av hvor installasjonen skal gjennomføres, for eksempel i container, i klasserom eller på rigg. Generelt kan sies at hver simulator blir designet og tilpasset den enkelte kundes spesifikke treningsbehov. Hovedkomponenter i ny simulator DrillSIM 6000 er en 3D fullskala boresimulator og basert på topp moderne cyberbase teknologi. Det betyr at den simulerer aktivitetene som utføres på boredekk samt selve boreutførelsen. Simulatoren består av en rekke enkeltkomponenter, computer konsoller, skjermer, programvare, PC'er etc, men i hovedsak av 2 stk borestoler som inneholder joysticks hvor selve boreoperasjonen utføres. Borekontrollutstyret er identisk med det en benytter offshore og inneholder alle boreparametere som kreves. Videre vil borer og assisterende borer ha tilgang til flere visuelle skjermer i borekontrollrom som gir ventilstatus og status fra ulike boreparametre. I forkant av kontrollrommet vi det bli installert flere store skjermer som gjengir alt overflateutstyr i 3D. Det vil også bli benyttet ulike prosjektører som gir en realistisk gjengivelse av aktivitetene på "boredekket". Det vil være mulig datamessig, å legge inn all brønninformasjon og faktisk bore brørmen før den blir boret offshore. Dette betyr at borepersonellet kan øve på forskjellige nedihuus problemer, som kan forventes å oppstå under den faktiske boringen. Det vil også være mulig å irmøve nye boreprosedyrer basert på ny boreteknologi som for eksempel Managed Pressure Drilling (MPD), High Pressure High Temperature (HPHT) brønner etc. www BergenMaritime no - post.bmvgpost.hfk.no

3 Simulatortypen vil bli utrustet med programvare for simulering av operasjoner på flytende drilling rigg. Installasjon for fast installasjon kan også bli installert avhengig av hvilke ønsker samarbeidsparter i nærlingslivet har. Dette vil dekke det meste av dagens opplæringsbehov både i Nordsjøen og worldwide. Simulatoren vil også være oppgraderbar for fremtidig boreteknologi. Simulatoren tilfredsstiller ladc WellCAP og IWCF sertifiserings standarder. Simulatoren kan senere også utrustes med dataprogram for kran-/løfteoperasjoner hvis dette skulle være aktuelt. J^Pif^SnA\L '' Illustrasjonsbilde av en 3D fullskala boresimulator Drillsim 6000 betegnes som "state of the art" innen boresimulatorindustrien. Den er konstruert med hensyn til stor fleksibilitet og stort bruksområde, og er i dag blitt utviklet til en "riggsimulator" som kan dekke en rekke operasjoner ombord slik som: Mekanisert håndtering av borestreng Kveilerørs operasjoner Sementering www BergenMaritime no - post.hfk.no

4 ^ HORDALAND Brønn stablisering (Drilling Fluids Management) Rettningsstyrt boring (Directional drilling) Managed Pressure Drilling (MPD) Produksjon og prosessering Bore & brønn/trykk-kontroll Skolen har vært i kontakt med selskapet Drilling System Ltd (UK) som produserer ovennevnte type simulatorer. De har blant annet levert en tilsvarende simulator til KCA Deutag (et av verdens største boreselskap) i Aberdeen. Nevnte simulator brukes i dag blant annet av StatoilHydro for kursing av sine underleverandører. (Under styremøtet 11. november vil det bli gitt en presentasjon av en 3D fullskala boresimulatoror type DrillSIM 6000.) Samarbeid med næringslivet BMF deltar nå i en prekvalifiseringsrunde med StatoilHydro om en rammeavtale for levering av simulatortrening på den nye DrillSIM I tillegg til eventuelt StaoilHydro er flere boreoperatører i bergensregionen som vil kunne dra nytte av å trene på en slik simulator. Her kan eksempelvis nevnes Odfjell drilling, KCA Deutagog Seawell/Seadrill. For å anskueliggjøre nytten av simulatortrening for oljeselskapene kan nevnes at en moderne borerigg koster ca US $ per døgn i leie. Det å unngå timer med nødvendig treningstid offhore, for heller utføre dette på en simulator, er derfor meget regningssvarende for selskapene. Potensialet for å styrke skolens skolens kurs- og oppdragsvirksomhet er derfor betydelig. Genererer ny kurs- og oppdragvirksomhet Ved installasjon av DrillSIM 6000 ved BMF kan følgende spesial kurs tilbys: Trykk-kontroU sertifisering (IWCF) Rigg spesifikk trening i håndtering av borestreng og annet overflate utstyr Brønn spesifikk trening slik som operasjons simulering i avanserte høytrykkshøytemperatur brønner (HPHT) Avansert boring "Managed Pressure Drilling" (MPD) Kurs i brønnservice operasjoner (kveilerørs operasjoner etc.) Trening i rettningsstyrt boring (directional drilling) Brønn stablisering (Drilling Fluids Management) Ombyggingsbehov ved skolen De nødvendige bygningsmessige endringer som må gjøres i forbindelse med ny boresimulator, vil for dette prosjektet, på lik linje med større ombygningsprosjekter de siste årene, bli utført av eget personell ved skolen som prosjektansvarlige, men i løpende kontakt og i nært samarbeid med Eiendomsseksjon i fylket i forbindelse med de byggfaglige utferdinger. - post.hfk.no

5 ' ^ Med bygningsmessige endringer menes nødvendige håndverkstjenester som for eksempel elektro, ventilasjon, gulv- og malertjenester, tømrer, automasjon, IKT/Tlf etc. Skolen vi søke opplæringsavdelingen om økonomisk støtte til ombygningen. Budsjett/finansieringsplan Basert på de innspill Bergen maritime har fått fra markedet, og de bygningsmessige endringer som må gjennomføres, har prosjektet en kostnadsramme på ca 10 millioner, hvorav ca 8 mill er til selve simulatoren og ca 1,5-2 mill gjelder bygningsmessige endringer. Bergen maritime skole disponerer i dag 6,2 millioner i fondsmidler. Skolen har tidligere innmeldt til opplæringsdirektøren at en større del av disse midler er tiltenkt ny boresimulator. Slik den regnskapsmessige situasjonen er pr 23. oktober -09, vil Bergen maritime bruke 4 mill av egne midler (fondsmidler) i 2010 til egenfinansiering av den nye boresimulatoren. Bergen maritime vil derfor med dette søke Fagskolestyret om prosjektgodkjenning for ny boresimulator, og at skolen får en tildeling pålydende 4 millioner. Ønsket finansiering for selve boresimulatoren blir derved et samarbeid mellom Hordaland fylke og skolens egne fondsmidler med henholdvis 4 millioner på hver av partene. Forventet fremdriftplan For å kunne sette opp en tidsplan frem til overlevering av ny boresimulator, må vi ta utgangspunkt i en eventuell prosjektgodkjenning 11. november i fagskolestyret. Basert på kunnskap om saksbehandlingstid og produksjonstid for materiell, mener vi at tidsplanen nedenfor gir et tilnærmet riktig bilde. Dette vil gi en offisiell åpning av ny boresimulator ca 1. oktober no - post.hfk.no

6 .v:'-v.:: ' - '-TID"''" :*-V i'";', ; AKTIVITET.,.;./.MERKNADER'./.-:.;, 11. november 2009 Styremøte fagskolestyret Godkjennelse av søknad Primo november 2009 Innleggelse i Doffin/TEDbase for offentlig og internasjonal konkurranse Saksbehandlingstid i TEDbasen er minimum 45 dager. Innkjøpsseksjonen har tilbudt hjelp i denne prosessen ved behov. 12. november - medio desember 2009 Medio januar 2010 Primo - ultimo februar 2010 Primo mars 2010 Intern saksbehandling i fylket Politisk behandling og godkjenning økonomiske tildelinger 2010 Mottak av tilbud Forhandlinger Signering kontrakt Primo februar - primo september 2010 Primo februar - medio september 2010 Primo september 2010 Primo - medio september 2010 Medio - ultimo september 2010 Ultimo september - primo oktober 2010 Uhimo oktober Produksjon hos leverandør Bygningsmessige endringer Forsendelse - fortolling Montering Opplæring Tidsbuffer Overlevering - åpning av ny boresimulator Det er ca 6 måneder produksjonstid Hvis nødvendig kan deler av dette arbeidet begynne allerede når den politiske behandlingen av prosjektet er ferdig medio desember

7 -^^4;; fp; r Konkurrerende skoler/fylker Stavanger offshore tekniske skole (SOTS) har i samarbeide med riggselskapet COSL og National Oilw^ell Varco, anskaffet ny avansert boresimulator basert på cyberbase teknologien. Dette er slik en forstår, en simulator som ligner mye på DrillSIM 6000 og er omtalt i SOTS/nyheter/Olje & Gass. Rogaland fylke er som kjent svært aktive for å styrke Stavanger sin posisjon som Norges oljehovedstad, og dette prosjektet gjenspeiler også dette. Teknisk Fagskole ved Kristiansund videregående skole har etter en omfattende markedsundersøkelse, støttet av blant annet Møre og Romsdal fylke, besluttet å tilby 3 årig fagskole innen boring og havbunninstallasjoner, samt å etablere et større petroleumsteknisk simulatorsenter ved skolen bestående av 2 boresimulatorer hvorav simulator 1 er under anskaffelse. I dette prosjektet har skolen et nært samarbeid med SOTS og totalprosjektet har for øvrig et budsjett på 26 millioner. Avslutning Med referanse til "Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland, ", er det særdeles viktig at Hordaland fylke ikke blir "akterut seilt" på den petroleumstekniske side i forhold til Rogaland og Møre og Romsdal. Bergen maritime fagskole er den skole som høsten 2009 har størst opptak av petroleumstekniske studenter på landsbasis med 90 første års studenter (150 totalt og 45 i videregående skole - brønnteknikk). Det er derfor viktig at skolens undervisningsutstyr holder tritt med den tekniske utvikling. På bakgrunn av det som fremkommer i det ovenstående, vil Bergen maritime skole anmode Fagskolestyret i Hordaland om å imøtekomme vår søknad om start av prosjektet ny boresimulator, samt å godkjenne den foreslått finansieringplan for kjøp av simulatoren, totalt 8 millioner. Med vennlig hilsen Bergen maritime videregående skole og maritime fagskole Anne S. de Lange Rektor jbrn Lyngedål Ass. rektor -

ANBEFALTE RETNINGSLINJER. for. Kompetansekrav til bore- og brønnpersonell

ANBEFALTE RETNINGSLINJER. for. Kompetansekrav til bore- og brønnpersonell ANBEFALTE RETNINGSLINJER for Kompetansekrav til bore- og brønnpersonell Nr.: 024 Gjeldende fra dato: 01.01.93 Rev. nr: 04 Rev. gjeldende fra: 01.4.2010 Side 2 av 14 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...

Detaljer

024 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for Kompetansekrav til bore- og brønnpersonell. Original versjon

024 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for Kompetansekrav til bore- og brønnpersonell. Original versjon 024 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for Kompetansekrav til bore- og brønnpersonell Original versjon Nr: 024 Etablert: 01.01.1993 Revisjon nr: 5 Rev. dato: 10.06.2013 Side: 2 FORORD Denne retningslinjen

Detaljer

Vesentlig endring av godkjent fagskoleutdanning. 3D design og animasjon fra Noroff fagskole AS Januar 2013

Vesentlig endring av godkjent fagskoleutdanning. 3D design og animasjon fra Noroff fagskole AS Januar 2013 Vesentlig endring av godkjent fagskoleutdanning 3D design og animasjon fra Noroff fagskole AS Januar 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Noroff Fagskole AS, studiesteder Bergen, Kristiansand, Stavanger,

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Petroleumsteknologi med fordypning i boring

NOKUTs tilsynsrapporter Petroleumsteknologi med fordypning i boring NOKUTs tilsynsrapporter Petroleumsteknologi med fordypning i boring RP Services AS April 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: RP Services AS Petroleumsteknologi med fordypning i boring

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Innhold

Innholdsfortegnelse. Innhold 1 Innpassing av teknisk fagskoleutdanning i ingeniørutdanning - Forslag til innpassing etter ny rammeplan for ingeniørutdanning En arbeidsgruppe nedsatt av Nasjonalt råd for teknologisk utdanning, NRT,

Detaljer

Utviklingsredegjørelse 2013. Faglig ra d for teknikk og industriell produksjon

Utviklingsredegjørelse 2013. Faglig ra d for teknikk og industriell produksjon Utviklingsredegjørelse 2013 Faglig ra d for teknikk og industriell produksjon 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Datagrunnlag... 3 3. Generelle problemstillinger... 5 3.1 Yrkesretting... 5 3.2 Nasjonal styring

Detaljer

ANBEFALTE RETNINGSLINJER. for. Kompetansekrav til bore- og brønnpersonell

ANBEFALTE RETNINGSLINJER. for. Kompetansekrav til bore- og brønnpersonell ANBEFALTE RETNINGSLINJER for Kompetansekrav til bore- og brønnpersonell Nr.: 024 Gjeldende fra dato: 01.01.93 Rev. nr: 02 Rev. gjeldende fra: 01.08.07 Side 2 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...

Detaljer

Rapport. Kapasitet og kompetanse i riggnæringen. Er mangel på kompetanse en sikkerhetsrisiko?

Rapport. Kapasitet og kompetanse i riggnæringen. Er mangel på kompetanse en sikkerhetsrisiko? - Åpen Rapport Kapasitet og kompetanse i riggnæringen Er mangel på kompetanse en sikkerhetsrisiko? Forfattere Kari Skarholt, Gunnar M. Lamvik, Tor Erik Evjemo og Ragnar Rosness SINTEF Teknologi og samfunn

Detaljer

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT GJENNOMGANG AV FAGSKOLEN I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT GJENNOMGANG AV FAGSKOLEN I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT GJENNOMGANG AV FAGSKOLEN I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE 2014 UTARBEIDET AV Innholdsfortegnelse 0. SAMMENDRAG...4 1. INNLEDNING...8 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...8 1.2 AVGRENSING

Detaljer

Vurdering av alternative arealer for utbygging Fjord Base. Desember 2012

Vurdering av alternative arealer for utbygging Fjord Base. Desember 2012 Vurdering av alternative arealer for utbygging Fjord Base Desember 2012 Table of Contents Innholdsfortegnelse 1. Oppsummering 4 2. Sammendrag 5 3. Basen i Florø 7 3.1. Kort om aktiviteter 7 3.2. Framtidsplaner

Detaljer

i utvikling Fag og yrkesopplæring i støpeskjeen s. 4 Solid innsats i Yrkes-NM s. 10 Forberedt på framtida s. 14 Nr. 4 2008, 13.

i utvikling Fag og yrkesopplæring i støpeskjeen s. 4 Solid innsats i Yrkes-NM s. 10 Forberedt på framtida s. 14 Nr. 4 2008, 13. i utvikling Nr. 4 2008, 13. årgang Fag og yrkesopplæring i støpeskjeen s. 4 Solid innsats i Yrkes-NM s. 10 Forberedt på framtida s. 14 Rogaland fylkeskommune nr. 4-08 NNHOLD Lærlingeordningen representerer

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT LÆRLINGER SOM GÅR PÅ 3-ÅRIG VIDEREGÅENDE SKOLE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT LÆRLINGER SOM GÅR PÅ 3-ÅRIG VIDEREGÅENDE SKOLE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT LÆRLINGER SOM GÅR PÅ 3-ÅRIG VIDEREGÅENDE SKOLE 2010 UTARBEIDET AV www.vestfoldkommunerevisjon.no INNHOLDSFORTEGNELSE: 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 5 1.1 BAKGRUNN FOR

Detaljer

av leverandør av nytt HR system

av leverandør av nytt HR system Kvalitetsrevisjon av leverandør av nytt HR system Bergen kommune 08.02.2012 PricewaterhouseCoopers AS, Postboks 3984, NO-5835 Bergen T: +47 95 26 00 00, www.pwc.no/ Bergen kommune Att: Grete Holen Bergen

Detaljer

Problemer med telefonsalg i perioden 1. juni 2012 31. mai 2013

Problemer med telefonsalg i perioden 1. juni 2012 31. mai 2013 Problemer med telefonsalg i perioden 1. juni 2012 31. mai 2013 1. Innledning I det følgende vil vi komme med den årlige rapporteringen over klagestatistikk på telefonsalg, samt redegjøre for problemstillinger

Detaljer

Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging for fagskoletilbud og kostnader ved fagskoledrift

Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging for fagskoletilbud og kostnader ved fagskoledrift Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging for fagskoletilbud og kostnader ved fagskoledrift Kyrre Lekve, Svein Erik Moen og Rune Borgan Reiling Rapport 15/2014 Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging

Detaljer

V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1

V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1 V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1 Sammendrag: Telenor Mobil pålegges å informere Konkurransetilsynet

Detaljer

Utprøving av gjennomgående. dokumentasjon i fag- og. yrkesopplæring

Utprøving av gjennomgående. dokumentasjon i fag- og. yrkesopplæring BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Utdanningsavdelingen Utprøving av gjennomgående dokumentasjon i fag- og yrkesopplæring Sluttrapport våren 2012 Februar 2012 1 Innhold Bakgrunn for prosjektet side 3 1. Organisering

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser BOREPA A/S Åsvegen 4 7510 Skatval Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2012/0232-14 10.07.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises til Deres

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 10.09.2013

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 10.09.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 10.09.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 10.09.2013 Tid 15:00 Side1 Side2 Saksliste Saksnr

Detaljer

Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Møtested: D-329 Dato: 16.04.2013, kl. 12:15

Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Møtested: D-329 Dato: 16.04.2013, kl. 12:15 Universitetet i Stavanger Møteinnkalling Utvalg: Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Møtested: D-329 Dato: 16.04.2013, kl. 12:15 Eventuelt forfall meldes snarest på tlf. 51831720

Detaljer

Automatisering. Rogaland Kurs og Kompetansesenter August 2013

Automatisering. Rogaland Kurs og Kompetansesenter August 2013 Automatisering Rogaland Kurs og Kompetansesenter August 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Rogaland Kurs og Kompetansesenter: Åkrehamn videregående skole r Automatisering Dato for vedtak: 29.08.2013

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

Nummer 4-2003. KTF i støtet s. 4. 10 år i opplæringens. Tårnkraner i byggeindustrien før og nå s. 22. s. 8. Ulykker endrer karakter s.

Nummer 4-2003. KTF i støtet s. 4. 10 år i opplæringens. Tårnkraner i byggeindustrien før og nå s. 22. s. 8. Ulykker endrer karakter s. Nummer 4-2003 KTF i støtet s. 4 10 år i opplæringens tjeneste s. 8 Tårnkraner i byggeindustrien før og nå s. 22 Ulykker endrer karakter s. 16 Innhold Utgitt av: Tekniske Foreningers Servicekontor AS Fornebuveien

Detaljer

LÆRER- VEILEDNING. Quest for Oil

LÆRER- VEILEDNING. Quest for Oil LÆRER- VEILEDNING Quest for Oil Lærerveiledning Side 2 A. Innholdsfortegnelse Lærerveiledning 1. Innledning 1.1 Spilluniverset... 3 1.2 Spillets prinsipper... 3 1.3 Tidsforbruk... 3 1.4 Undervisningsmateriell

Detaljer

KRAFTBRANSJENS ROLLE I ET HVITT SERTIFIKATMARKED. Utarbeidet for Energi Norge R-2010-030

KRAFTBRANSJENS ROLLE I ET HVITT SERTIFIKATMARKED. Utarbeidet for Energi Norge R-2010-030 KRAFTBRANSJENS ROLLE I ET HVITT SERTIFIKATMARKED Utarbeidet for Energi Norge R-2010-030 Dokumentdetaljer Econ-rapport nr. R-2010-030 Projektnr. 5Z10004.10 ISBN 978-82-8232-124-2 ISSN 0803-5113 Interne

Detaljer

Utviklingsredegjørelse 2013. Faglig råd for service og samferdsel

Utviklingsredegjørelse 2013. Faglig råd for service og samferdsel Oslo, 31.12.2013 Revidert og godkjent 13.2.2014 Utviklingsredegjørelse 2013 Faglig råd for service og samferdsel Punkt 4 i det nye mandatet for faglige råd slår fast at hvert råd skal levere inn en utviklingsredegjørelse

Detaljer

Etablererstipend - økonomisk støtte og kompetansebygging

Etablererstipend - økonomisk støtte og kompetansebygging N-809 BODØ Tlf. + 7 7 76 00 / Fax + 7 7 7 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. xxxx/0 ISSN-nr.:080-87 Antall sider: xx Prosjekt nr: 7000 Prosjekt tittel: Vurdering av etablererstipend

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen spesielt

Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen spesielt Kunnskapsdepartementet Postboks 8119, Dep 0032 Oslo Oslo, 13.09.2012 Vår ref. 42377/HS36 Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen

Detaljer