Styret i Reisa Elvelag avholdt styremøte mandag 7. desember 2009 kl på Reisafjord Hotell, Sørkjosen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styret i Reisa Elvelag avholdt styremøte mandag 7. desember 2009 kl. 15.00 på Reisafjord Hotell, Sørkjosen"

Transkript

1 Styret i Reisa Elvelag avholdt styremøte mandag 7. desember 2009 kl på Reisafjord Hotell, Sørkjosen Følgende møtte: Jan Harald Tørfoss Roald Storslett Øystein Mortensen Bjørn W Mikkelsen Frank Båtnes Lars Frihetsli Jørgen Nerdal Daglig leder/sekretær Jan Arvid Johansen Saksliste: Sak 34/09 Godkjenning av innkalling og saksliste Vedtak: Saksliste og innkalling godkjent. Sak 35/09 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 29. oktober 2009 Vedtak: Protokoll godkjent. Sak 36/09 Referat saker. Daglig leder orienterte om: o Status om årets fangst og gjenutsetting o Status om årets oppsyn o Årets innrapportering av fangst o Årets overvåkingsprosjekt (prøvefiske, snorkling/telling, yngeltelling) o Økonomi o Andre relevante temaer Sak 37/09 Ordning for salg av turistkort Reisa Elvelag har i styremøte den 29. oktober vedtatt at salget av turistkort skal videreføres for sesongen Det er kommet innspill fra et styremedlem ønsker at ordningen skal justeres noe i forhold til tidligere praksis. Styremedlemmet ønsker følgende endringer i ordningen: Ved opprettelse av bedrift som aksjeselskap, må hovedaksjonær være bosatt og stå i skattemanntallet i Nordreisa kommune. Dette for at skatteinntekter skal tilføres Nordreisa kommune. Den sonen hvor utleiehytta/ bedriften ligger har de førsterett på kjøp av kort i sonen. Dette for å unngå at utleier i den sonen kan risikere å gå fri for kort og dermed mindre utleie. Bedrifter som er organisert med begrenset ansvar (aksjeselskap og lignende), må over 50 % av eierne/deltakerne være bosatt i Nordreisa Side 1 av 9

2 kommune pr fiskeåret. I tillegg må disse ha reell eierinnflytelse, ha samme aksjeklasse som de øvrige aksjonærer. Eierskapet regnes både direkte og/eller indirekte. Vurderinger av hovedkriterier for forhåndskjøp Hovedkriterier til Reisa Elvelag var for årets prøveordning som i vedlagte dokument (vedlegg 1). I fjorårets ordning var det ikke definert at ordningen skal føre til at de som er lokalisert med hytte eller lignende overnattingstilbud skal har førsterett til kort i sin sone. En slik ordning vil i så fall være ny for året, og kan ha flere konsekvenser: 1. Det er åpenbart at det vil kunne være fordelaktig for en kjøper som er lokalisert i en gitt sone å ha fortrinn til kortene i samme sone. 2. Dersom en gitt kjøper har fortrinnsrett til kort i sin sone vil det kunne oppstå konflikter mellom andre som er lokalisert i samme sone, og som ønsker de samme kortene. 3. Det er ingen bestemmelser i dom eller vedtekter hos Reisa Elvelag som tilsier at etablerte bedrifter kan ha en slik fortrinnsrett. Dette kan bidra til diskusjoner om ordningen på flere ulike plan. 4. I fjorårets bestemmelser for forhåndskjøp har vi også bestemt at bedrifter som forhåndskjøper kort vil kan ha andre kjerneprodukter/-aktiviteter, slik som guiding og transport. Disse er nødvendigvis ikke lokalisert i en bestemt sone som er knyttet til deres tjenester/produkt. Eksempelvis kan en slik bedrift være lokalisert i Sørkjosen-Storslettområdet, og dermed bare ha tilgang på kort i sone 1. En ordning hvor lokaliseringskriteriet blir avgjørende kan derfor lett bli diskriminerende overfor flere aktører. 5. En ordning med mange og ulike spesialbestemmelser vil være svært utfordrende å administrere. I prisnippet blir disse kortene dyrere enn ordinære kort som selges på det åpne markedet. Vurderinger av eierskap ved godkjenning av kjøper Når det gjelder fjorårets kriterium knyttet til eierskap, valgte daglig leder å praktisere dette svært restriktivt. Hovedårsaken til denne praktiseringen var først og fremst at ordningen var ny, og vi ville ikke at ordningen skulle skape negative konsekvenser. I fjorårets bestemmelser knyttet vi følgende til eierskap, daglig ledelse, og lokalisering: 1. Bedriften må være registrert i enhetsregisteret pr Bedriften må ha forretnings- og postadresse i Nordreisa kommune pr Daglig leder må være bosatt i Nordreisa kommune pr Hovedeierskap må innehas av person eller bedrift fra Nordreisa kommune Punktene 1-3 er ufravikelig dersom målsetningen er å bidra til økt verdiskapning i Nordreisa. Når det gjelder punkt 4 i fjorårets ordning, er den utydelig og svært lite presis. Her er hovedeierskapet knyttet til person eller bedrift fra Nordreisa kommune. Dette kan tolkes på ulike måter, og er en uheldig formulering. Når det gjelder eierskap, kan følgende kommenteres: 1. Så lenge bedriften er registrert som et AS, så tilfaller det skatteinntekter til Nordreisa kommune dersom bedriften har et skattbart overskudd. Unntaket som kan uthule ordningen, er i tilfeller hvor det etablerte selskapet er et Side 2 av 9

3 datterselskap eller lignende, og hvor et eventuelt overskudd tilbakeføres til moderselskapet (konsern og lignende), som igjen vil kunne være lokalisert i en annen kommune. 2. Dersom ordningen knyttet til eierskap defineres for strengt, vil ordningen kunne virke mot sin hensikt, å skape nye skatteinntekter til kommunen. Ved eksempelvis å bestemme at et AS ikke skal kunne være med i ordningen dersom hovedaksjonærer ikke er bosatt i kommunen, vil flere framtidige etableringer/investorer vegre seg fra å etablere reiselivsbedrift. Når det gjelder et etablert aksjeselskap med hovedeierskap utenfor Nordreisa kommune, vil noen av de positive ringvirkningene være: a. Skatteinntekter fra aksjeselskapet ved driftsoverskudd (28 %) b. Kjøp av varer og tjenester lokalt c. Beskatning av daglig leder og øvrige ansatte d. Et bedre og mer etterspurt tilbud til besøkende turister/fiskere e. Bedre omdømme for dalen og nærområdet Den eneste og åpenbare ringvirkningen som ikke tilfaller Nordreisa kommune ved etablering av et AS med eiere som er bosatt utenfor kommunen, er en eventuell beskatning av driftoverskudd etter skatt, dersom overskuddet etter skatt utbetales som utbytte til aksjonærer. I slike tilfeller blir den enkelte eier beskattet med personskatt på aksjeutbytte i den kommunen eieren er bosatt. Avslutningsvis er det betenkelig hvorvidt dette er i strid med prinsippet om fri flyt av kapital. I så fall vil dette kunne komme i konflikt med gjeldende EØS-regler, jf prinsippet om fri flyt av kapital og arbeidskraft. 1. Bedriftens lokalisering og evt. fortrinnsrett til kort Bedrifter som er lokalisert i en gitt sone har ikke for sesongen 2010 fortrinnsrett til kjøp av fiskekort i sonen. I de tilfeller hvor to eller flere kjøpere ønsker tilgang på kort i samme sone og på samme dato, skal kortene fordeles ved loddtrekning. 2. Bedriftens eierskap og eieres bosted Hovedhensikten med ordningen er at Nordreisa kommune skal ha størst mulige ringvirkninger av ordningen. Reisa Elvelag knytter følgende krav til etableringssted og eierskap: a. Innehavere av enkeltmannsforetak, DA, ANS, osv (deltakerlignet selskap), må skatte til Nordreisa kommune. b. Ved aksjeselskap må følgende kriterier være oppfylt: a. Daglig leder må skatte til Nordreisa kommune. b. Bedriften må ha forretningsadresse, være lokalisert, og skatte til Nordreisa kommune. c. Unntak: Aksjeselskap eller andre selskap som er datterselskap og tilhørende et moderselskap utenfor Nordreisa kommune, kan ikke bli godkjent for forhåndskjøp av fiskekort c. De som skal videreselge forhåndskjøpte døgnkort må gjennomgå en obligatorisk opplæring i salg, innrapportering, og å gi informasjon ut til Side 3 av 9

4 besøkende fiskere. Dette for å ivareta oppgaven som Reisa Elvelags forlengede arm ut mot fiskere. Se for øvrig vedlagte forslag til bestemmelser og vilkår om godkjenning av bedrifter for forhåndskjøp av fiskekort for sesongen Vedtak: Innstilling vedtatt. Sak 38/09 Praktisering av salget av næringskort for sesongen 2010 Saken ble behandlet under forrige styremøte den 29. oktober 2009 (sak 29/09). Salget av næringskort har i flere år vært praktisert relativt liberalt. Dette har bl.a. ført til usikkerhet om hvilken forutsigbarhet kjøpere av næringskort skal ha. Spesielt har dette vært knyttet til følgende faktorer: Hvor mange næringskort som totalt skal selges Hvor mange næringskort den enkelte gårdseier/grunneier skal ha tilgang til i henhold til rettsbokens bestemmelser Hvordan kortene skal fordeles på det enkelte gårdsnummer Til disse punktene knytter følgende vurderinger: 1. Antall kort totalt som skal selges Når det gjelder det totale antall kort som skal selges, leser vi av rettsboken på side 153 følgende: For å ha en ramme å holde seg til, har jordskifteretten bestemt at antall næringskort pr sesong ikke må overstige det antall kort som daglig kan selges til utenbygdsboende.. Antall døgnkort som kan selges daglig av Reisa Elvelag utgjør normalt 64 kort. Videre leser vi av rettsboken side 153;.. For året 1995 foreslås en fordeling som gir alle gnr. minst et kort til fordeling innenfor gårdsnummeret ved at det gis et kort pr påbegynt 1,5 % av total elvelengde. Dersom vi summerer opp antallet kort i denne sammenheng, betyr det at grunneierne i utgangspunktet har krav på inntil 88 næringskort. Resultatet av dette er at det er to ulike fortolkninger/oppfattelser om hvilken øvre ramme i antall kort som skal gjelde. Punkt 6 c) 3) i Reisa Elvelags vedtekter sier følgende om næringskortet; Antall næringskort til hvert gnr. fordeles etter prosentandel av total elvelengde, jfr. delingsgrunnlaget. Styret bestemmer totalt antall tillatte solgte kort. Antall kort må ikke overstige det antall kort som kan selges til utenbygdsboende. Denne formuleringen er relativt vanlig når vedtekter utvikles, og bygger på et juridisk prinsipp som kan forklares på følgende måte: Side 4 av 9

5 1. Regelen begynner med en generell bestemmelse, også kalt lex generalis. I dette tilfellet er den generelle regelen følgende: Antall næringskort til hvert gnr. fordeles etter prosentandel av total elvelengde, jfr. delingsgrunnlaget. 2. Videre er den generelle regelen presisert ved at Styret bestemmer totalt antall tillatte solgte kort. 3. Avslutningsvis er den generelle regelen fulgt av en ny, og spesiell regel, som innsnevrer eller presiserer den generelle regelen, også kalt lex specialis, i dette tilfellet Antall kort må ikke overstige det antall kort som kan selges til utenbygdsboende. På generelt grunnlag er det slik at den generelle innledende regelen alltid viker for den spesielle regelen, så lenge den er presisert. Dette vil med andre ord si at rettsboken er opptatt av å presisere hva som er det øvre, forholdsmessige tak for antall solgte næringskort. Regelen i punkt 6 c) 3) i Reisa Elvelags vedtekter begynner derfor med det brede og generelle, og reduserer så rettigheten avslutnings med en øvre begrensning. 1. Det er fordelaktig at alle parter har en øvre ramme å forholde seg til for antall solgte kort. Den øvre ramme for antall solgte næringskort skal ligge på inntil 64 kort. 2. Videre fastslår rettsboken på side 153 at alle gårdsnummer med elvestrekning har rett på et næringskort hver, uavhengig av lengde. Dette betyr selve tildelingen av næringskort foregår på følgende måte: a. Alle gårdsnummer tildeles 1 næringskort hver til fordeling. Dette utgjør til sammen 35 kort. Dette betyr at alle gårdsnummer er sikret minimum 1 næringskort. b. Når dette salget er gjort, er det 29 næringskort som ikke er solgt. c. Når salget i punkt b. er gjennomført, er det igjen 11 gårdsnummer som har krav på flere enn 1 næringskort. Disse 11 kjøpere har i henhold til delingsgrunnlaget krav på inntil 53 kort i tillegg til det ene grunnkortet som de allerede har fått kjøpe. d. De resterende 29 næringskort selges så på en årlig trekning. Det betyr eksempelvis at av 53 lodd har det enkelte gårdsnummer antall lodd likt det antallet kort de har krav på i henhold til delingsgrunnlaget minus det ene grunnkortet. Som eksempel har gnr. 29, Reisens almenning, krav på inntil 38 næringskort. Det vil si at ved en trekning, så vil gnr. 29 ha 37 (38-1) lodd i potten av totalt 53 lodd. e. Når de resterende 29 næringskortene er solgt, ansees salget av næringskort som avsluttet. Dersom de som er trukket ut som kjøper ikke benytter seg av kortet, vil kortet selges ut til neste kjøper. f. Trekning av næringskort foregår ved at grunneiere som til sammen utgjør et gårdsnummer, stiller opp på trekningen/salget. g. Salget av næringskort skal gjennomføres før salget av forhåndskjøpte kort gjennomføres h. Som en følge av økte administrasjonskostnader ved salg og innrapportering av næringskort, foreslåes en økning fra 3 til 5 Side 5 av 9

6 ganger prisen av kultiveringskort. Dette betyr en årlig pris på 2750 kroner/kultiveringskort. i. De som skal videreselge næringskort må gjennomgå en obligatorisk opplæring i salg, innrapportering, og å gi informasjon ut til besøkende fiskere. Dette for å ivareta oppgaven som Reisa Elvelags forlengede arm ut mot fiskere. Vedtak : Salget av næringskort skal foregå på følgende måte; Runde nr 1: Antall kort som kan selges til hvert G.nr. gjøres etter beregningene og beskrivelsen som er i jordskiftedommen. De som skal ha kort må ha elvestrekning nok slik at det utløser ett eller flere kort, hvis ikke så må det foreligge en samarbeidsavtale med som da utgjør lang nok elvestrekning til å få kort. Det legges ut totalt 64 næringskort. Runde nr 2: De kortene som eventuelt er til overs etter at runde nr. 1 er gjennomført, kan grunneierene som driver næring søke elvelaget om å få kjøpe. De som oppfyller kravene nedenfor kan få kjøpe inntil 1 kort pr. 500 meter elvestrekning totalt med de kortene som de eventuelt har fått i runde 1. Kravene som må oppfylles for å få være med på dette, må være at du driver næring og har et registrert foretak, og at du selvsagt har elvestrekning nok, minimum 500 meter for å utløse et næringskort. Pris pr. kort: 5 ganger prisen av kultiveringskortet. Protokolltilførsel fra Frank Båtnes og Bjørn W. Mikkelsen: Som representant for de innenbygdsboende fiskeberettigete, forlanger vi protokollført at vi er imot Statskog og grunnierens vedtak i sak 38/09 da vi mener den er helt i strid med jordskiftedommen. Sak 39/09 Samarbeid med Statskog om kortsalg for sesongen 2010 Statskog er den største enkelttilbyderen av fiskekort for Reisaelva, med unntak av Reisa Elvelags egne kort. For sesongen 2009 opplevde elvelaget at Statskog ikke overholdt følgende av de krav som stilles til kjøper av næringskort: 1. Statskogs næringskort ble ikke avhentet hos Reisa Elvelag For at vårt salgs- og innrapporteringssystem via skal fungere, er det helt sentralt at kortene blir avhentet. Både salgs- og rapporteringsrutinene blir overholdt ved at kortkjøper forholder seg til et gitt referansenummer på hvert kort. 2. Innrapportering av fangst til fastsatt dato ble ikke overholdt Statskog leverte ikke fangsrapport til fastsatt dato. Fangstrapporten ble levert lenge etter frist. Rapporten ble ikke levert inn på og måtte derfor føres inn manuelt av Reisa Elvelag. Rapporten var dessuten mangelfull, og Reisa Elvelag kjenner ikke antall solgte kort osv. Side 6 av 9

7 I etterkant av dette har Reisa Elvelag avholdt et møte den 27. november med Statskog om denne salgsordningen og samarbeidet med Reisa Elvelag. I dette møtet har vi gitt uttrykk for at vi ikke er tilfreds med dagens ordning, og at rutinene og samarbeidet må forbedres. Statskog benytter i dag portalen og dette har ikke fungert i henhold til våre krav. Noen av konsekvensene med bruk av dette systemet for årets sesong er: Kundene klarer ikke å skille mellom våre ordinære døgnkort og Statskogs kort. Henvendelser og klager kommer til Reisa Elvelag. Dette gjelder både problemer med å kjøpe kort på innrapportering på samme portal, og manglende informasjon på portalen. Enkeltkunder rapporterer direkte inn til Reisa Elvelag fra Statskogs kort. Kundene forventer at Elvelaget skal handtere dette. Manglende rapportering i løpet av sesongen, ved midtsesongsevaluering, og oversikt over antall kort. Manglende innrapportering av fangst kan i ytterste konsekvens bety innstramning i fiske påfølgende sesong Siden Statskog er den største tilbyderen av kort, med unntak av elvelaget, er det rimelig å forvente at de benytter systemer som fungerer. Reisa Elvelag påføres betydelig merarbeid administrativt på grunn av dette. Med bakgrunn i dette har Reisa Elvelag satt fram ønske om at Statskogs kort selges på samme portal og side som Elvelagets kort. Etter vår vurdering vil effektene av dette være: En bedre og mer oversiktlig presentasjon av kortene som selges i Reisaelva, og god samordning av informasjon Gode rapporteringsrutiner God oversikt over salget av kort Bedre salg av Statskogs kort Statskog har derfor fått skissert et tilbud om et samarbeid hvor deres kort selges på sammen med elvelagets kort. Statskog ønsker ikke å inngå i et slikt samarbeid, men vil videreføre ordningen med bruk av Statskog kan ikke legge fram garantier for at dette vil fungere i henhold til våre rutiner for sesongen Som en følge av dette påføres Reisa Elvelag følgende: Betydelig merarbeid og ekstra omkostninger Et dårligere omdømme da kunder ikke skiller mellom vårt og Statskogs salg og informasjon Muligheter for en strengere regulering og kritisk fokus på kvaliteten på fangstrapportene Reisa Elvelag utestenger Statskog fra kjøp av næringskort for sesongen 2010, dersom de ikke gjennom avtale og skriftlige garantier kan dokumentere at rutinene med hensyn på salg og innrapportering vil fungere for Dersom Side 7 av 9

8 skriftlige garantier ikke fungerer i henhold til avtale, vil Reisa Elvelag pålegge Statskog følgende sanksjoner: Utestengelse fra kjøp av næringskort for 2011 Kompensasjon for merarbeid av Statskogs inntekter ved salg av fiskekort innbetales til Reisa Elvelag etter sesongslutt 2010 Skriftlig avtale om hvordan Statskog skal gjennomføre informasjon, salg og innrapportering må være inngått innen den 15. januar Hvis dette ikke er på plass innen dato, vil Statskog ikke kunne kjøpe næringskort for Vedtak: Følgende forslag fra Lars Frihetsli ble enstemmig vedtatt: Statskog skal følge Reisa Elvelag sine krav til fangstrapportering i Rapportering med vesentlig avvik vil medføre utestengelse fra kjøp av næringskort i Sak 40/09 Utnevning av ambassadører for Reisaelva Det er kommet to henvendelser om tildeling av fordelaktig fiskekort for sesongen 2010, samt utnevning som æresmedlemmer av Reisaelva. Daglig leder vil informere nærmere om dette på møtet. Disse tilfellene er: 1. Albert Hansen, Manndalen Albert Hansen fra Manndalen er en kjent figur i Reisaelva. Hansen har til sammen fisket og kjøpt kort i 40 år i elva, og utviser stor interesse for forvalting. Vedkommende er i så måte en god ambassadør for arbeidet som utføre av elvelaget. 2. Ulf Engmann, Umeå, Sverige Ulf Engman fra Umeå i Sverige er også en kjent person i fiskemiljøet i Reisaelva. Vedkommende har fisket her i 20 år. Han kjører lange distanser for å fiske her hvert år. Engmann er også en svært god ambassadør og opptatt av forvaltning og gjenutsetting av laks. Det er svært viktig at Reisaelva har fiskere som profilerer Reisaelva generelt, og utviser gode holdninger og engasjement spesielt. Dette er tilfelle for begge disse to. Reisa Elvelag vil derfor som en gest overfor Albert Hansen og Ulf Engmann gjennomføre følgende: 1. Tildele 1 sesongkort til hver av personene. Kortet vil koste kr 5000/kort, og må avhentes personlig av kjøperne på vårt kortsalg/messe den 12. juni Kortene gjelder kun for sesongen Utnevne disse to til æresmedlemmer av Reisaelva. Dette markeres på nevnte stand/messe med diplom og plakett eller lignende. Side 8 av 9

9 Vedtak: Innstillingen vedtatt, men pris i punkt 1 i innstillingen er satt til kr. 4000,-/kort. Albert Hansen og Ulf Engmann blir æresmedlem av Reisaelva for Sak 41/09 Reforhandling av avtale med Noodt & Reiding om daglig drift Styreleder har jf sak 32/09 forhandlet med Noodt & Reiding om en ny avtale vedrørende daglig drift av Reisa Elvelag. Styreleder orienterer om resultatet av forhandlingen. Reisa Elvelag godkjenner reforhandlet avtale mellom Reisa Elvelag og Noodt & Reiding. Vedtak: Avtalen er under reforhandling. Sak 40/09 Sak 41/09 Nye forskrifter Reisa Elvelag opprettholder sine forslag til innhold i ny forskrift, jf brev datert den 5. november med innspill til Fylkesmannen. Eventuelt Ingen saker er meldt inn som eventuell sak. Moen 14. desember 2009 Jørgen Nerdal Styrets leder Side 9 av 9

Styret i Reisa Elvelag avholdt styremøte torsdag 2.februar 2012 kl. 12:00 til ca. kl på møterommet i bankbygget

Styret i Reisa Elvelag avholdt styremøte torsdag 2.februar 2012 kl. 12:00 til ca. kl på møterommet i bankbygget Styret i Reisa Elvelag avholdt styremøte torsdag 2.februar 2012 kl. 12:00 til ca. kl.16.00 på møterommet i bankbygget Følgende møtte: Terje Nordberg (stemmeandel 1 ½) Roald Storslett (stemmeandel 1 ½)

Detaljer

Styret i Reisa Elvelag avholdt styremøte tirsdag 8.desember 2010 kl. 12.00 til kl. 18.00 på møterommet, bankbygget

Styret i Reisa Elvelag avholdt styremøte tirsdag 8.desember 2010 kl. 12.00 til kl. 18.00 på møterommet, bankbygget Styret i Reisa Elvelag avholdt styremøte tirsdag 8.desember 2010 kl. 12.00 til kl. 18.00 på møterommet, bankbygget Følgende møtte: Jan Harald Tørfoss Roald Storslett Øystein Mortensen Bjørn W Mikkelsen

Detaljer

Styret i Reisa Elvelag avholdt styremøte mandag 9.mai 2016 kl. 14:00-18:00 på Reisa forretningssenter

Styret i Reisa Elvelag avholdt styremøte mandag 9.mai 2016 kl. 14:00-18:00 på Reisa forretningssenter Styret i Reisa Elvelag avholdt styremøte mandag 9.mai 2016 kl. 14:00-18:00 på Reisa forretningssenter Følgende møtte: Kåre Rasmussen (stemmeandel 1 ½) møteleder Harry Fyhn (stemmeandel 1 1 /3) Lars Frihetsli

Detaljer

Styret i Reisa Elvelag avholdt styremøte tirsdag 24. februar 2011 kl til kl på møterommet, bankbygget

Styret i Reisa Elvelag avholdt styremøte tirsdag 24. februar 2011 kl til kl på møterommet, bankbygget Styret i Reisa Elvelag avholdt styremøte tirsdag 24. februar 2011 kl. 12.00 til kl. 16.30 på møterommet, bankbygget Følgende møtte: Jan Harald Tørfoss (stemmeandel 1 ½) Roald Storslett (stemmeandel 1 ½)

Detaljer

Styret i Reisa Elvelag avholdt styremøte mandag 17.desember 2012 kl. 10:00 til ca. kl.17.30 på møterommet i bankbygget

Styret i Reisa Elvelag avholdt styremøte mandag 17.desember 2012 kl. 10:00 til ca. kl.17.30 på møterommet i bankbygget Styret i Reisa Elvelag avholdt styremøte mandag 17.desember 2012 kl. 10:00 til ca. kl.17.30 på møterommet i bankbygget Følgende møtte: Jan Harald Tørfoss (stemmeandel 1 ½) Roald Storslett (stemmeandel

Detaljer

Styret i Reisa Elvelag avholdt styremøte onsdag 14.desember 2011 kl til ca. kl på møterommet i bankbygget

Styret i Reisa Elvelag avholdt styremøte onsdag 14.desember 2011 kl til ca. kl på møterommet i bankbygget Styret i Reisa Elvelag avholdt styremøte onsdag 14.desember 2011 kl. 10.00 til ca. kl.17.00 på møterommet i bankbygget Følgende møtte: Terje Nordberg (stemmeandel 1 ½) Roald Storslett (stemmeandel 1 ½)

Detaljer

Vedtekter for Reisa Elvelag, punkt 2 valg.

Vedtekter for Reisa Elvelag, punkt 2 valg. Nord Troms Jordskifterett Postboks 6602 9296 Tromsø Svein Vangen m/fl. Snemyr 9151 STORSLETT Vi påpekte i vårt brev med krav om jordskifte en del forhold ved vedtektene i Reisa Elvelag som etter vår mening

Detaljer

Årsmelding 2010... Foto: Arild Reiersen

Årsmelding 2010... Foto: Arild Reiersen . Årsmelding 2010.......... Foto: Arild Reiersen Årsmelding for Reisa Elvelag Om styret i Reisa Elvelag Reisadalen og Kildalen grunneierlag forestår valg av representantene fra de private grunneierne.

Detaljer

Notat til sak 23/14. - Ny fiskeordning for 2015 med utgangspunkt i nye vedtekter i Nord-Troms jordskifterett, Rettsbok Sak: Reisaelva

Notat til sak 23/14. - Ny fiskeordning for 2015 med utgangspunkt i nye vedtekter i Nord-Troms jordskifterett, Rettsbok Sak: Reisaelva Notat til sak 23/14 - Ny fiskeordning for 2015 med utgangspunkt i nye vedtekter i Nord-Troms jordskifterett, Rettsbok Sak: 1900-2012-0051 Reisaelva Reisaelva ved Storslett. Fotograf: Jan A. Johansen Jan

Detaljer

UTKAST TIL VEDTEKTER FOR REISA ELVELAG 18.03.13. Utkastet utarbeidet av Kjetil Bjørklid og Frank Båtnes - fiskeberettigede i Reisa

UTKAST TIL VEDTEKTER FOR REISA ELVELAG 18.03.13. Utkastet utarbeidet av Kjetil Bjørklid og Frank Båtnes - fiskeberettigede i Reisa UTKAST TIL VEDTEKTER FOR REISA ELVELAG 18.03.13 Utkastet utarbeidet av Kjetil Bjørklid og Frank Båtnes - fiskeberettigede i Reisa 1. REISA ELVELAG Reisa elvelag, nedenfor kalt laget, er et organisert fellesskap

Detaljer

REISA ELVELAG ÅRSMELDING 2006

REISA ELVELAG ÅRSMELDING 2006 REISA ELVELAG ÅRSMELDING 2006 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Styret i Reisa Elvelag...3 Styrets beretning 2006...4 Fiskeregler...4 Fiske...4 Forvaltning av fiskeressursen...6 Biologisk handlingsplan...6 Handlingsplan

Detaljer

Årsmelding 2013. Daglig leder Jan A. Johansen

Årsmelding 2013. Daglig leder Jan A. Johansen Årsmelding 2013 AV Daglig leder Jan A. Johansen INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 STYRETS BERETNING 2013... 2 OM STYRET I REISA ELVELAG... 4 REGULERINGER, FORVALTNING OG FISKEREGLER... 7 GENERELT

Detaljer

UTKAST TIL VEDTEKTER FOR REISA ELVELAG 21.03.2013

UTKAST TIL VEDTEKTER FOR REISA ELVELAG 21.03.2013 UTKAST TIL VEDTEKTER FOR REISA ELVELAG 21.03.2013 1. REISA ELVELAG Reisa elvelag, nedenfor kalt laget, er et organisert fellesskap mellom grunneiere/ rettighetshavere med fiskerett i Reisaelva innenfor

Detaljer

Årsmelding 2011... Foto: Ola Dyrstad

Årsmelding 2011... Foto: Ola Dyrstad . Årsmelding 2011.......... Foto: Ola Dyrstad Årsmelding for Reisa Elvelag Om styret i Reisa Elvelag Reisadalen og Kildalen grunneierlag har i 2011 forestått valg av representantene fra de private grunneierne.

Detaljer

UTKAST TIL VEDTEKTER FOR REISA ELVELAG

UTKAST TIL VEDTEKTER FOR REISA ELVELAG UTKAST TIL VEDTEKTER FOR REISA ELVELAG 27.02.2013 1. REISA ELVELAG Reisa elveeierlag, nedenfor kalt laget, er et organisert fellesskap mellom grunneiere/ rettighetshavere med fiskerett i Reisaelva innenfor

Detaljer

Notat til sak 28/14 Bakgrunnsnotat for vedtak av fiskeregler for 2015 Reisaelva ved Storslett. Fotograf: Jan A. Johansen

Notat til sak 28/14 Bakgrunnsnotat for vedtak av fiskeregler for 2015 Reisaelva ved Storslett. Fotograf: Jan A. Johansen Notat til sak 28/14 - Bakgrunnsnotat for vedtak av fiskeregler for 2015 Reisaelva ved Storslett. Fotograf: Jan A. Johansen Jan A. Johansen, daglig leder Reisa Elvelag 4.desember 2014 post@reisaelva.no

Detaljer

VEDTEKTER Gjeldende fra og med den 10.mars 2016

VEDTEKTER Gjeldende fra og med den 10.mars 2016 VEDTEKTER Gjeldende fra og med den 10.mars 2016 Innhold 1. REISA ELVELAG... 4 2. ANSVAR... 4 3. FORMÅL OG ARBEIDSOMRÅDE... 4 4. MEDLEMSKAP OG ANDEL... 4 4.1 Grunneiere med 60 % andel av fiske... 5 4.1.1

Detaljer

Årsmelding Daglig leder Jan A. Johansen

Årsmelding Daglig leder Jan A. Johansen Årsmelding 2014 AV Daglig leder Jan A. Johansen INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 STYRETS BERETNING 2014... 2 OM STYRET I REISA ELVELAG... 3 REGULERINGER, FORVALTNING OG FISKEREGLER... 5 GENERELT

Detaljer

V E D T E K T E R FOR. NORDSETER FJELLGREND HYTTEFORENING (vedtatt ) Formål

V E D T E K T E R FOR. NORDSETER FJELLGREND HYTTEFORENING (vedtatt ) Formål V E D T E K T E R FOR NORDSETER FJELLGREND HYTTEFORENING (vedtatt 13.04.2013) 1 Formål Nordseter Fjellgrend Hytteforening (Hytteforeningen) er stiftet etter gjennomført stiftelsesmøte den 29.september

Detaljer

Styremedlemmene i Reisa Elvelag innkalles med dette til styremøte torsdag 7.mai 2015 kl. 11:00 til ca. kl.16:00 på Reisafjord hotell

Styremedlemmene i Reisa Elvelag innkalles med dette til styremøte torsdag 7.mai 2015 kl. 11:00 til ca. kl.16:00 på Reisafjord hotell Til styremedlemmene i Reisa Elvelag Odd K. Kristiansen Harry Fyhn Bjørn Mikkelsen Dagfinn Kristiansen Jan H. Tørfoss Lars Frihetsli Kåre Rasmussen Gjenpart: varamedlemmene i Reisa Elvelag Styremedlemmene

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I GRUNN- EIERFORENINGEN STORVANN 2015

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I GRUNN- EIERFORENINGEN STORVANN 2015 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I GRUNN- EIERFORENINGEN STORVANN 2015 Tid: 22.03.2015 kl. 1600 Sted: Ungdomshuset «UL Nytt Mot» Tilstede: Navn Gnr./ Bnr. Fullmakt fra: Oddbjørn Rinaldo 17/6 Bjørg Holen 17/22 Kai-

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ETRINELL AS.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ETRINELL AS. INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ETRINELL AS. Det innkalles hermed til ordinær generalforsamling i Etrinell AS. Generalforsamlingen avholdes i Regus Skøyens lokaler i Karenslyst allè 8b, 0278

Detaljer

REISA ELVELAG ÅRSMELDING 2005

REISA ELVELAG ÅRSMELDING 2005 REISA ELVELAG ÅRSMELDING 2005 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Styret i Reisa Elvelag... 3 Styrets beretning 2005... 4 Fiskeregler... 4 Forvaltning av fiskeressursen... 4 Gyrodactylus salaris... 5 Oppsyn... 5 Økonomi...

Detaljer

Sak 1900-2012-0051 Reisaelva

Sak 1900-2012-0051 Reisaelva NORD-TROMS JORDSKIFTERETT Sak 1900-2012-0051 Reisaelva 27.02.2013 Jordskiftedommer Liv Nergaard Jordskiftemeddommer Dagfinn Rydningen Jordskiftemeddommer Marit Hjalmarsen Sæmund Stokstad Wenche Kaspersen

Detaljer

12. Fiskeforskrifter for Skøelva

12. Fiskeforskrifter for Skøelva 12. Fiskeforskrifter for Skøelva Forskriftene er nå revidert ut fra ny 5 årsplan for perioden 2015-2019 og bestandsvurdering med midtsesongsevaluering skal gjøres 1.august. Her skal beskatningen på tildelt

Detaljer

Årsmelding Lillian Remmen med laksefangst. Foto: Ottar Remmen

Årsmelding Lillian Remmen med laksefangst. Foto: Ottar Remmen . Årsmelding 2012.......... Lillian Remmen med laksefangst. Foto: Ottar Remmen Årsmelding for Reisa Elvelag Om styret i Reisa Elvelag Valgmenn-/kvinner har i 2012 forestått valg av representantene fra

Detaljer

Reisaelva www.reisaelva.no fiskeregler 2009

Reisaelva www.reisaelva.no fiskeregler 2009 Reisaelva www.reisaelva.no fiskeregler 2009 Kort informasjon om Reisaelva Reisaelva i Nord-Troms er et varig vernet vassdrag som ligger i et av Norges mest naturskjønne dalfører. Elva går gjennom Reisa

Detaljer

Vedtak til lov om endringer i barnehageloven (tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager)

Vedtak til lov om endringer i barnehageloven (tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager) I Stortingets møte 11. juni 2012 ble det gjort slikt Vedtak til lov om endringer i barnehageloven (tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager) I lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager gjøres

Detaljer

Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011

Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011 48/11 SAK: AKSJONÆRAVTALE - PAPIRBREDDEN EIENDOM

Detaljer

Til: Sverre Benum, Thomas Austad, Bjørnar Svendsen og Einar Hansen SAK 1/2013. GODKJENNING AV REFERAT FRA STYREMØTETE 6.

Til: Sverre Benum, Thomas Austad, Bjørnar Svendsen og Einar Hansen SAK 1/2013. GODKJENNING AV REFERAT FRA STYREMØTETE 6. SOLTINDDALEN SAMEIE Dåfjord 9130 HANSNES Til: Sverre Benum, Thomas Austad, Bjørnar Svendsen og Einar Hansen INNKALLING TIL STYREMØTE I SOLTINDDALEN SAMEIE STED: Turistveien 94, 9020 Tromsdalen DATO: Lørdag

Detaljer

1.3 Formål og arbeidsområde. Laget skal ta seg av forvaltningen av vassdraget med tanke på en langsiktig forvaltning av fiskeressursene.

1.3 Formål og arbeidsområde. Laget skal ta seg av forvaltningen av vassdraget med tanke på en langsiktig forvaltning av fiskeressursene. A. VEDTEKTER FOR «GRUNNEIERFORENINGEN STORVANN» 1.1 Område. Området som forvaltes av laget omfatter Litjevatnet, langvatnet med Tverrelva og Langvasselva. Vassdraget deles av gnr. 16 Forøy, gnr. 17 Langvassdalen

Detaljer

Årsmelding Daglig leder Jan A. Johansen

Årsmelding Daglig leder Jan A. Johansen Årsmelding 2015 AV Daglig leder Jan A. Johansen INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 STYRETS BERETNING 2015... 2 OM STYRET I REISA ELVELAG... 3 REGULERINGER, FORVALTNING OG FISKEREGLER... 5 GENERELT

Detaljer

STYREINSTRUKS for STIFTELSEN XXX Vedtatt av styret 00. april 2017.

STYREINSTRUKS for STIFTELSEN XXX Vedtatt av styret 00. april 2017. STYREINSTRUKS for STIFTELSEN XXX Vedtatt av styret 00. april 2017. 1. Instruksens formål Styret skal utøve sin virksomhet innenfor rammen av lov om stiftelser, Stiftelsestilsynets retningslinjer, (stiftelsesdokumentet)

Detaljer

1.Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning

1.Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning Til aksjeeierne i igroup.no AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I igroup.no AS Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i igroup.no AS fredag den 7. april 2000 kl 10.00 i Sandviksveien

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IT & PROCESS AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IT & PROCESS AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IT & PROCESS AS Styret i IT & Process AS innkaller herved til ordinær generalforsamling i selskapet torsdag den 12. juni 2003 kl 15.00. Møte vil avholdes i Karenslyst

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ETRINELL AS.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ETRINELL AS. INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ETRINELL AS. Det innkalles hermed til ordinær generalforsamling i Etrinell AS. Generalforsamlingen avholdes i Regus Skøyens lokaler i Karenslyst allè 8b, 0278

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodaga (FeFo) 5. desember 2012, på Lakselv hotell.

Protokoll fra styremøte i Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodaga (FeFo) 5. desember 2012, på Lakselv hotell. Protokoll fra styremøte i Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodaga (FeFo) 5. desember 2012, på Lakselv hotell. Møtested: Lakselv hotell Møtetid: 5.desember 2012 kl.12.00 17.40 Møteleder: Styreleder Harald

Detaljer

Retningslinjer for innlandsfiske

Retningslinjer for innlandsfiske Retningslinjer for innlandsfiske 1 Retningslinjer for forvaltningen av innlandsfiske i Finnmark. Sendt ut på høring desember 2008 Høringsfrist mars 2009 Kontaktmøter med gjennomgang av høringsinnspill

Detaljer

Omdanning av andelslag til aksjeselskap

Omdanning av andelslag til aksjeselskap Omdanning av andelslag til aksjeselskap Bindende forhåndsuttalelser Publisert: 14.12.2012 Avgitt: 28.08.2012 (ulovfestet rett) Skattedirektoratet la til grunn at andelshaverne hadde nødvendig eiendomsrett

Detaljer

Protokoll fra TF styremøte 17.-18. september 2012 på Elva hotell Tana.

Protokoll fra TF styremøte 17.-18. september 2012 på Elva hotell Tana. Protokoll fra TF styremøte 17.-18. september 2012 på Elva hotell Tana. Møtetid: 17. september 09.30 17.05, 18. september 09.00 17.10 Møteleder: Styreleder Helge Samuelsen Møtende styremedlemmer: Ulf T.

Detaljer

2 Medlemsskap Medlemsskap i foreningen er åpent for alle som fyller jordskiftedommens kriterier for å utøve almuens frie fiskerett i Reisaelva.

2 Medlemsskap Medlemsskap i foreningen er åpent for alle som fyller jordskiftedommens kriterier for å utøve almuens frie fiskerett i Reisaelva. Stiftelsesprotokoll for : Avtime Interesseforening for de fiskeberettigede I Nordreisa. Den 27.03.2007 ble det avholdt stiftelsesmøte i: Avtime Interesseforening for de fiskeberettigede I Nordreisa. Til

Detaljer

Dagsorden. 1 Åpning av møtet ved styreleder Harald Ellefsen, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

Dagsorden. 1 Åpning av møtet ved styreleder Harald Ellefsen, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere 31. mars 2000 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjeeierne i Nethouse AS innkalles til ordinær generalforsamling Onsdag 12. april 2000 kl 10.00 i Oslo Konserthus, Lille sal, hovedinngang fra Ruseløkkveien,

Detaljer

V E D T E K T E R FOR MOSETERÅSEN VELFORENING. (vedtatt på konstituerende årsmøte den xx desember 2013). 1 Formål

V E D T E K T E R FOR MOSETERÅSEN VELFORENING. (vedtatt på konstituerende årsmøte den xx desember 2013). 1 Formål V E D T E K T E R FOR MOSETERÅSEN VELFORENING (vedtatt på konstituerende årsmøte den xx desember 2013). 1 Formål MOSETERÅSEN VELFORENING (Velforeningen) er stiftet av Norgesski AS den 01.00 2013 i henhold

Detaljer

Fiskereguleringer på kort og lang sikt. Fagseminar NGSL 13. mars 2015

Fiskereguleringer på kort og lang sikt. Fagseminar NGSL 13. mars 2015 Fiskereguleringer på kort og lang sikt Fagseminar NGSL 13. mars 2015 På lang sikt Prognosebaserte kvoter? Konsesjonsordning? Ekspropriering av rettigheter? Fortsette som nå? Forvaltningsansvaret for laks

Detaljer

Høringsnotat. Merverdiavgiftsloven 6-25, jf merverdiavgiftsforskriften 6-25-2 Turistsalgsordningen Forslag til endring i merverdiavgiftsforskriften

Høringsnotat. Merverdiavgiftsloven 6-25, jf merverdiavgiftsforskriften 6-25-2 Turistsalgsordningen Forslag til endring i merverdiavgiftsforskriften Høringsnotat Merverdiavgiftsloven 6-25, jf merverdiavgiftsforskriften 6-25-2 Turistsalgsordningen Forslag til endring i merverdiavgiftsforskriften 1. Innledning: Skattedirektoratet foreslår endringer i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Biotec Pharmacon ASA. Generalforsamlingen avholdes i Forskningsparken, Sykehusveien

Detaljer

VEDTEKTER FOR ALTA KRISTNE GRUNNSKOLE SA

VEDTEKTER FOR ALTA KRISTNE GRUNNSKOLE SA VEDTEKTER FOR ALTA KRISTNE GRUNNSKOLE SA 1. Skolens navn, art og lokalisering Skolens navn er Alta Kristne Grunnskole SA, og er en fri, kristen grunnskole som skal drive undervisning både på barne- og

Detaljer

Utskrift av møtebok for Soltinddalen sameie. Styremøte lørdag 11. Januar 2014 kl. 14.00.

Utskrift av møtebok for Soltinddalen sameie. Styremøte lørdag 11. Januar 2014 kl. 14.00. Utskrift av møtebok for Soltinddalen sameie. Styremøte lørdag 11. Januar 2014 kl. 14.00. Avholdt hos Karin Svendsen, Dåfjord Tilstede: Steinar Pettersen, Karin Svendsen og Thomas Austad på telefon fra

Detaljer

Vedtekter for Børselv jeger og fiskerforening fra og med

Vedtekter for Børselv jeger og fiskerforening fra og med Vedtekter for Børselv jeger og fiskerforening fra og med 19.03.2016. Vedtekter. 1 Navn Foreningens navn er Børselv jeger- og fiskerforening og er en uavhengig sammenslutning av sportsfiskere og jegere

Detaljer

Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester knyttet til finansieringsvirksomhet

Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester knyttet til finansieringsvirksomhet Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester knyttet til finansieringsvirksomhet mellom [navn på leverandør] (heretter kalt Leverandøren) og INNOVASJON NORGE (heretter kalt Kunden) 1 Innhold 1. Alminnelige

Detaljer

Telling og estimat av restbestand av gytende hunnlaks høsten 2013

Telling og estimat av restbestand av gytende hunnlaks høsten 2013 Telling og estimat av restbestand av gytende hunnlaks høsten 2013 Reisaelva ved Storslett. Fotograf: Jan A. Johansen 1 Sammendrag Under årets snorkling og telling av gytelaks i Reisaelva har vi snorklet

Detaljer

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL Den 4. mai 2011 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Veidekke ASA på Thon Hotel Bristol, Kristian IV's gt. 7, Oslo. Følgende ble behandlet: 1) Åpning av generalforsamlingen

Detaljer

*** VEDTEKTER. for NORGES NASJONALPARKKOMMUNER OG NASJONALPARKLANDSBYER. Foreningens navn er «Norges Nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer»

*** VEDTEKTER. for NORGES NASJONALPARKKOMMUNER OG NASJONALPARKLANDSBYER. Foreningens navn er «Norges Nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer» FORENINGENS VEDTEKTER Foreningens vedtekter lyder slik med virkning fra 4. mai 2017: *** VEDTEKTER for NORGES NASJONALPARKKOMMUNER OG NASJONALPARKLANDSBYER 1. Foreningen Foreningens navn er «Norges Nasjonalparkkommuner

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, næring - og miljø. Roy Josefsen Yngvar Mikkelsen (møtte ikke) Trond Andreassen

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, næring - og miljø. Roy Josefsen Yngvar Mikkelsen (møtte ikke) Trond Andreassen GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Teknisk, næring - og miljø Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 28.06.2010 Tid: 14:00 15:45 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra

Detaljer

Møteprotokoll. Side 1 av 5. Sykehuset i Vestfold HF Møtested: SiV HF, KPR Avd. for rusbehandling, Skjerve Dato: 15.11.2012 Tidspunkt: kl 14.00-17.

Møteprotokoll. Side 1 av 5. Sykehuset i Vestfold HF Møtested: SiV HF, KPR Avd. for rusbehandling, Skjerve Dato: 15.11.2012 Tidspunkt: kl 14.00-17. Møteprotokoll Styre: Sykehuset i Vestfold HF Møtested: SiV HF, KPR Avd. for rusbehandling, Skjerve Dato: 15.11.2012 Tidspunkt: kl 14.00-17.20 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Bjørn Walle nestleder

Detaljer

VEDTEKTER FOR VEFSN JEGER-OG FISKERFORENING

VEDTEKTER FOR VEFSN JEGER-OG FISKERFORENING VEDTEKTER FOR VEFSN JEGER-OG FISKERFORENING 1. FORENINGEN ER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND. 2. FORMÅL. Foreningens formål er: Å knytte jegere og fiskere sammen i felles arbeid for å øke vilt-

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

Referat fra fellesmøte 25. oktober 2014 kl på Tana miljøbygg

Referat fra fellesmøte 25. oktober 2014 kl på Tana miljøbygg Referat fra fellesmøte 25. oktober 2014 kl. 11.00 på Tana miljøbygg Saksliste 1 Åpning - TF som forvaltningsorgan 2 Lov om fiskeretten i Tanavassdraget. Lov 2014-06-20-51 3 FOR-2014-06-20-787: Forskrift

Detaljer

Delvis tillatelse til utvidet overtidsarbeid Lemminkäinen Norge AS/Avd. Karmøy

Delvis tillatelse til utvidet overtidsarbeid Lemminkäinen Norge AS/Avd. Karmøy VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 25.08.2017 2017/17862 DERES DATO 06.07.2017 VÅR SAKSBEHANDLER Vidar Heimset tlf 47458887 DERES REFERANSE Lemminkäinen Norge AS Postboks 6704 Etterstad 0609 Oslo Att. Anita Aase

Detaljer

Det henvises til 3 i vedtekter for Norsvin SA, der Norsvins årsmøte vedtar instruks for ordføreren.

Det henvises til 3 i vedtekter for Norsvin SA, der Norsvins årsmøte vedtar instruks for ordføreren. Instruks for årsmøtets ordfører Vedtatt på Norsvin SA sitt årsmøte 23.03.2010 Det henvises til 3 i vedtekter for Norsvin SA, der Norsvins årsmøte vedtar instruks for ordføreren. Årsmøtets ordfører er hovedansvarlig

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Gyldendal ASA tirsdag 30. mai 2017 kl. 15.00 i Gyldendalhuset, Sehesteds gate 4, 0164 Oslo. Generalforsamlingen vil bli åpnet

Detaljer

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Ementor ASA Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen avholdes torsdag 27. april 2006 kl.16.30 i selskapets lokaler i Brynsalléen 2, Oslo. Generalforsamlingen

Detaljer

VEDTEKTER FOR MA-UNGDOM

VEDTEKTER FOR MA-UNGDOM VEDTEKTER FOR MA-UNGDOM For perioden 2016 2018 Kapittel 1 FORBUNDSSTYRET 1-1 INNLEDNING MA- rusfri trafikk og livsstil, heretter kalt MA, har overlatt sitt ungdomsarbeid til MA-Ungdom 1-2 FORMÅL MA-Ungdom

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 13-17 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 07.04.2016 Tidspunkt: 09:00 10:30 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Vedtekter for Regnskap Norge

Vedtekter for Regnskap Norge Vedtekter for Regnskap Norge Vedtatt på generalforsamlingen 5. juni 1987. Sist endret 11. juni 2015. 1. Navn Foreningens navn er Regnskap Norge. Foreningens forretningskontor skal være i Oslo. 2. Formål

Detaljer

NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND JAKT, FISKE OG GRUNNEIER- RETTEN

NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND JAKT, FISKE OG GRUNNEIER- RETTEN NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND JAKT, FISKE OG GRUNNEIER- RETTEN JAKT, FISKE OG GRUNNEIERRETTEN Grunneier har enerett til jakt, fangst og fiske på egen eiendom, uavhengig om det er en privat eller offentlig

Detaljer

NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND JAKT, FISKE OG GRUNNEIER- RETTEN

NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND JAKT, FISKE OG GRUNNEIER- RETTEN NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND JAKT, FISKE OG GRUNNEIER- RETTEN JAKT, FISKE OG GRUNNEIERRETTEN Grunneier har enerett til jakt, fangst og fiske på egen eiendom, uavhengig om det er en privat eller offentlig

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.02.01 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.02.01 Tid: 11. Gáivuona suohkan Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.02.01 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA Mandag den 3. juni 2013. 14.00, i Thon Vika Atrium, Munkedamsveien 45,

Detaljer

VEILEDENDE VEDTEKTER (NORMALVEDTEKTER) FOR BETALINGSFORETAK aksjeselskap

VEILEDENDE VEDTEKTER (NORMALVEDTEKTER) FOR BETALINGSFORETAK aksjeselskap 9. oktober 2014 VEILEDENDE VEDTEKTER (NORMALVEDTEKTER) FOR BETALINGSFORETAK aksjeselskap Kap. 1 Firma. Formål. Kontorkommune 1 AS... er stiftet den... Selskapets formål er å... (Formålsparagrafen må være

Detaljer

Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Vedtektsendring. Bakgrunn. Endring av vedtektene 8-1, gjeldende bestemmelser

Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Vedtektsendring. Bakgrunn. Endring av vedtektene 8-1, gjeldende bestemmelser Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Nils-Martin Sætrang 1 av 2 Saknr: Organ: Møtested: Dato: 2015-05G Generalforsamling Tingvoll, Bagn 3. juni 2015 Vedtektsendring Bakgrunn Gjennom det

Detaljer

Storholtan borettslag

Storholtan borettslag 1 Storholtan borettslag Innkalling til ordinær generalforsamling torsdag 06. juni 2013 kl 18:00 Sted: Stangnes 8-13, tidl. Stangnes Barneskole Stemmerett har andelseiere eller personer med fullmakt. Ingen

Detaljer

Forskrift om jakt, felling, fangst og fiske i statsallmenning. Kapittel I. Generelle bestemmelser

Forskrift om jakt, felling, fangst og fiske i statsallmenning. Kapittel I. Generelle bestemmelser Forskrift om jakt, felling, fangst og fiske i statsallmenning Hjemmel: Fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning 8. mars 2004 med hjemmel i lov 6. juni 1975 nr. 31 om utnytting av rettar og lunnende

Detaljer

Vedtekter. Sist endret 5. juni SAMFO Vedtekter

Vedtekter. Sist endret 5. juni SAMFO Vedtekter Vedtekter Sist endret 5. juni 2013 SAMFO Vedtekter 1 Innhold Vedtekter SAMFO Bryggetorget 7 0250 Oslo 1. Navn 4 2. Formål 4 3. Oppgaver 4 4. Medlemmer 5 5. Kontingent 5 6. Opplysnings- og oppgaveplikt

Detaljer

Kort og kortpriser år 2004

Kort og kortpriser år 2004 Fiskesesongen 2004, Reisaelva Reisaelva i Nord-Troms, det varig vernede vassdraget gjennom et av Norges mest naturskjønne dalfører går inn gjennom Reisa Nasjonalpark og er ca 200 km langt. Flytid fra Tromsø

Detaljer

Innkalling Ordinær generalforsamling Expert ASA 22 april 2005 kl 1200 Gamle Logen AS Grev Wedels plass Oslo

Innkalling Ordinær generalforsamling Expert ASA 22 april 2005 kl 1200 Gamle Logen AS Grev Wedels plass Oslo Innkalling Ordinær generalforsamling Expert ASA 22 april 2005 kl 1200 Gamle Logen AS Grev Wedels plass 2 0151 Oslo Innkalling til generalforsamling Ordinær generalforsamling i Expert ASA avholdes i Gamle

Detaljer

Høring av vilkår til anleggskonsesjon i Lokalradioblokka

Høring av vilkår til anleggskonsesjon i Lokalradioblokka Høring av vilkår til anleggskonsesjon i Lokalradioblokka Bakgrunn Medietilsynet sender med dette på høring utkast til vilkår for anleggskonsesjon for digital lydkringkasting i Lokalradioblokka. Vilkår

Detaljer

Vedtekter for Gjensidigestiftelsen

Vedtekter for Gjensidigestiftelsen Vedtekter for Gjensidigestiftelsen Fastsatt av generalforsamlingen 23. april 2010 endret 23. juni 2010, 11. mai 2012 og 3. mai 2013 1 Navn og kontorsted Stiftelsens navn er Gjensidigestiftelsen (heretter

Detaljer

GENERALFORSAMLING. Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015

GENERALFORSAMLING. Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015 GENERALFORSAMLING Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015 AGENDA 1. Åpning av generalforsamlingen og opptegnelse av fremmøtte aksjonærer 2. Valg av møteleder 3. Godkjennelse av innkallingen 4. Valg

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IGNIS ASA. 1. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IGNIS ASA. 1. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen Til aksjonærene i Ignis ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IGNIS ASA Styret i Ignis ASA innkaller herved til ordinær generalforsamling i Ignis ASA tirsdag 29. juni 2010 kl. 08:30 i Ro Sommernes

Detaljer

VEDTEKTER FOR DNB BOLIGKREDITT AS

VEDTEKTER FOR DNB BOLIGKREDITT AS VEDTEKTER FOR DNB BOLIGKREDITT AS Vedtatt av generalforsamlingen 11.12.2007, endret 03.04.2008, 30.04.2008, 14.10.2008, 25.05.2009, 25.08.2009, 29.04.2011, 14.10.2011, 20.03.2012, 04.09.2012, 26.11.2013,

Detaljer

GENERALFORSAMLINGEN. Torsdag 16. juni 2011 kl. 1400. i selskapets hovedkontor, Otto Nielsens vei 12, Trondheim

GENERALFORSAMLINGEN. Torsdag 16. juni 2011 kl. 1400. i selskapets hovedkontor, Otto Nielsens vei 12, Trondheim GENERALFORSAMLINGEN Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA innkalles til ordinær generalforsamling Torsdag 16. juni 2011 kl. 1400 i selskapets hovedkontor, Otto Nielsens vei 12, Trondheim Til behandling

Detaljer

2013 Eierstrategi Verrut

2013 Eierstrategi Verrut 2013 Eierstrategi Verrut Samfunnsansvar Kommunalt eide selskaper er opprettet for å ivareta et samfunnsansvar og for å levere grunnleggende tjenester til innbyggerne. Eierstyring fra Verran kommunes side

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av fisk og fiskeprodukter.

Utkast Rammeavtale for kjøp av fisk og fiskeprodukter. Utkast Rammeavtale for kjøp av fisk og fiskeprodukter. er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og INNOVASJON NORGE (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

Vedtekter for. Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA)

Vedtekter for. Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA) Vedtekter for Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA) Vedtatt på konstituerende møte den 19. november 1956, med endringer 28. februar 1964, 26. februar 1975, 26. februar 1985, 13. mars 1997, 12.

Detaljer

MØTE I VULUFJELL FJELLSTYRE

MØTE I VULUFJELL FJELLSTYRE MØTE I 13.4.2016 Tilstede: Vulufjell Fjellstyre : Gunnar Tore Stenseng, 2642 Kvam Jan Petter Stebergløkken, 2647 Sør-Fron Brit Dalseg, 2647 Sør-Fron Harald Gryttingslien, 2647 Sør-Fron Hans Bondestad,

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA Det vil bli avholdt ekstraordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA ( Selskapet ) den 10. november 2011 kl 10:00 (norsk tid) i kontorlokalene

Detaljer

Tillatelse til utvidet overtidsarbeid Avd. Ravneberget /Grenland

Tillatelse til utvidet overtidsarbeid Avd. Ravneberget /Grenland VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 21.09.2017 2017/17862 DERES DATO 18.08.2017 VÅR SAKSBEHANDLER Eva Duesund tlf 90157842 DERES REFERANSE AKH LEMMINKÄINEN NORGE AS Postboks 6704 Etterstad 0609 OSLO Att. Ann Karin

Detaljer

VEDTEKTER BJERKAKERSTRANDA VELFORENING

VEDTEKTER BJERKAKERSTRANDA VELFORENING VEDTEKTER FOR BJERKAKERSTRANDA VELFORENING Vedtatt på konstituerende generalforsamling 21.09.2005 Endret på generalforsamlingen 14. april 08. Bjerkakerstranda velforening Side 2 av 9 1. Navn 1-1 Foreningens

Detaljer

Harald Østbø redegjorde for strategi, drift og økonomi i Iris Produksjon. redegjørelsen. PP sendes ut sammen med referatet.

Harald Østbø redegjorde for strategi, drift og økonomi i Iris Produksjon. redegjørelsen. PP sendes ut sammen med referatet. Styret for Iris Salten IKS MØTEPROTOKOLL - styremøte 2/2017 År 2017, fredag 10. mars klokken kl. 10.00 holdt styret i Iris Salten IKS møte Vikan etter forutgående innkalling. Deltakere: Ragnar Pettersen.

Detaljer

*** VEDTEKTER. for NORGES NASJONALPARKKOMMUNER OG NASJONALPARKLANDSBYER. Foreningens navn er «Norges Nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer»

*** VEDTEKTER. for NORGES NASJONALPARKKOMMUNER OG NASJONALPARKLANDSBYER. Foreningens navn er «Norges Nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer» Følgende er besluttet ved stiftelsen: 1. FORENINGENS VEDTEKTER Foreningens vedtekter lyder slik: *** VEDTEKTER for NORGES NASJONALPARKKOMMUNER OG NASJONALPARKLANDSBYER 1. Foreningen Foreningens navn er

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: Kl. 13.15 15.33. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: Kl. 13.15 15.33. Til stede på møtet Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: Kl. 13.15 15.33 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Oddvar Indergård Hans

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MEDSAFE ASA. (Org. nr.: 976 800 842)

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MEDSAFE ASA. (Org. nr.: 976 800 842) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MEDSAFE ASA (Org. nr.: 976 800 842) 1 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Styret innkaller med dette til ekstraordinær generalforsamling i Medsafe

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester.

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og Innovasjon Norge (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS (org.nr 980 645 525)

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS (org.nr 980 645 525) Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS (org.nr 980 645 525) Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling på selskapets kontor i Karenslyst allè 8 B i Oslo den 28.06.2013 fra

Detaljer

VEDTEKTER. for interesselaget

VEDTEKTER. for interesselaget VEDTEKTER for interesselaget STORHAUG HYTTEFORENING Formål Interesselaget Storhaug hytteforening er en sammenslutning av hytteeiere som har som formål å sikre god helårs atkomst til sine hytter, god og

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE 0008/01 01/00100 AMO-SENTERET - AVTALE MED A/L OLDERDALEN SAMFUNNSHUS

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE 0008/01 01/00100 AMO-SENTERET - AVTALE MED A/L OLDERDALEN SAMFUNNSHUS Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.02.01 Tid: 11.00 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø.

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø. Vedtekter Førre Båt Forening. FBF. I Navn og formål. 1 Foreningens navn er Førre Båt Forening. FBF er tilsluttet KNBF. 2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling

Innkalling til ordinær generalforsamling Til aksjeeierne i Tromsø, 05.06.2014 Innkalling til ordinær generalforsamling Styret i ( Selskapet ) innkaller med dette til ordinær generalforsamling: Tid: 19. juni 2014 kl. 12.00 Sted: I Ayanda AS lokaler

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING II AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING II AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING II AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Boligutleie Holding II AS den 20. mai 2014 kl. 09.00 i Felix Konferansesenter

Detaljer