Møteinnkalling Kommunestyret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling Kommunestyret"

Transkript

1 Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Møtetid: Kl Det vil være fint om eventuelle spørsmål i forbindelse med sakene kan sendes på e-post til senest 3 dager før møtet slik at administrasjonen kan gi dere svar i møtet. TIL BEHANDLING: KST-89/12 FINSTAD SKOLE - BYGGEREGNSKAP KST-90/12 HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER KST-91/12 VEILEDER FOR IMPLEMENTERING AV PLEIE- OG OMSORGSMELDINGER MELLOM HELSEFORETAK OG KOMMUNER KST-92/12 TILLEGGSANMODNING OM BOSETTING FOR PERIODEN KST-93/12 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT- MÅLOPPNÅELSE OG KVALITET I GRUNNSKOLEN KST-94/12 FIKS - ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 KST-95/12 VEDTEKTER FOR KOMMUNAL OPPREISINGSORDNING FOR TIDLIGERE BARNEVERNSBARN KST-96/12 SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SKI KOMMUNE OG AKERSHUS FYLKESKOMMUNE FOR OPPREISINGSORDNING FOR TIDLIGERE BARNEVERNSBARN

2 KST-97/12 DELEGERING AV MYNDIGHET I FORBINDELSE MED DRIFT AV KOMMUNAL OPPREISINGSORDNING FOR TIDLIGERE BARNEVERNSBARN KST-98/12 VALG AV MEDDOMMERE TIL BORGARTING LAGMANNSRETT OG FOLLO TINGRETT KST-99/12 SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV I SKI KOMMUNE - ALF TORE MELING KST-100/12 FRITAK FOR POLITISKE VERV, ANNA RØMCKE HØISETH (AP) KST-101/12 FRITAK FOR POLITISKE VERV - LISBETH HOLE KST-102/12 KUNSTGRESSBANER SKI OG SIGGERUD ØKONOMI Unnt. Off. jf. Ofl. 13 Ski, Anne Kristine Linnestad ordfører

3 Saksbehandler: Tone E. Solberg Arknr.: 614 Arkivsak: 12/ BEHANDLING: SAKNR DATO Formannskapet 49/ Kommunestyret 89/ FINSTAD SKOLE - BYGGEREGNSKAP Forslag til vedtak: Byggeregnskap for Finstad skole kapasitetsutvidelse - sum utgifter kr per av bevilget kr tas til orientering. Av ubrukt kr omdisponeres kr til prosjekt Gang-/sykkelvei Siggerud Langen og kr videreføres prosjekt Finstad skole kapasitetsutvidelse for 2012 for å dekke etterarbeider. Saksopplysninger: Kommunestyret vedtok i sak 114/06 tiltak for å oppnå kapasitetsutvidelse på Finstad skole. Prosjektet har omfattet rehabilitering og ombygging av eksisterende 1. og 2. etasje på hovedbygning, påbygg av ventilasjonsrom samt trapp, montering av heis fra kjeller til 2. etasje, rehabilitering av garderobe til gymsal, tilbygg til eksisterende skole og opprusting av utomhusanlegg. I tillegg ble det godkjent og bygget en ny parkeringsplass med tilhørende vei og fortau i Markveien. Prosjektet anses som avsluttet i kommuneregnskapet for Vurdering: Kommunen har med dette fått et tidsmessig skoleanlegg. Økonomiske konsekvenser: Anlegget har kostet 80,789 mill. kroner. For detaljer vises det til vedlagte byggeregnskap. Konsekvenser for bærekraftig utvikling: Skoleanlegget er generelt blitt mer tidsmessig. Ved oppgraderingen har bygningsmassen blitt mer energiøkonomisk. Som øvrige bygg er skolen tilknyttet kommunens SD-anlegg (sentral driftsstyring mht. ventilasjon, varme, lys osv). Ski, Audun Fiskvik rådmann Roar Sivertsen fung. kommunalsjef Side 3

4 Vedlegg som følger saken: a) Byggeregnskap for Finstad skole kapasitetsutvidelse Vedlegg som ligger i saksmappen: Formannskapets behandling : Enstemmig innstilling: Forslag til vedtak innstilles enstemmig. Side 4

5 Saksbehandler: Liv Marit Bølset Arknr.: F74 Arkivsak: 10/ BEHANDLING: SAKNR DATO Eldrerådet 12/ Rådet for likestilling av funksjonshemmede 21/ Utvalg for omsorg og helse 17/ Kommunestyret 90/ HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER Forslag til vedtak: 1. Handlingsplan mot vold i nære relasjoner vedtas 2. Opprettelsen av koordinatorstilling ses i lys av Follo samarbeidet Ingress/hovedbudskap. Vold i nære relasjoner er et stort samfunnsproblem. Det skaper utrygghet, kan føre til helseskader, nedsatt velferd og begrenser den enkeltes livsutfoldelse. Det er også allment akseptert at vold i nære relasjoner er alvorlig kriminalitet. Alle kommuner skal ha en handlingsplan mot vold i nære relasjoner. Tiltakene i handlingsplanen skal integreres og være faste tiltak som de ulike virksomhetene skal ha ansvar for å i verksette ved behov. Ansvaret for å opprette tiltakene er fordelt i handlingsplanen. Samarbeid om tiltak er en forutsetning. Det er også viktig å se at tiltak kan være egnet for samarbeid over kommunegrensene. Derfor vil bli i gangsatt et prosjekt i Follo. Arbeidet mot vold i nære relasjoner krever innsats på flere områder bl.a. opplæring av ansatte og samfunn, avdekking av problemet og ivaretagelse av voldsutsatt etikk og holdninger. Det er nødvendig å ha en stilling som har hovedansvar for området og som kan bistå den utsatte i prosessen fram til at riktig hjelpetiltak kan i verksettes. Opprettelse av stilling bør sees i lys av Follosamarbeidet. Saksopplysninger: Regjeringen satte fokus på vold i nære relasjoner i handlingsplanen Vendepunkt Planen presiserer at vi kan ikke akseptere vold, heller ikke den som foregår i det private rom. Det er et offentlig ansvar å bidra til å forebygge og hindre vold i alle grupper av befolkningen. Justis og beredskapsdepartementet har revidert handlingsplanen og det er bebudet en stortingsmelding om temaet i løpet av Justis- og beredskapsdepartementet har pålagt alle kommuner å utarbeide handlingsplan mot vold i nære relasjoner og har utgitt en veileder som hjelp til kommunene. Ski kommune startet sitt arbeid med handlingsplanen høsten Det ble nedsatt en prosjektgruppe av fagpersoner fra Ski kommune samt Follo politidistrikt og krise- og incestsenter. Vurdering: Pr i dag er det bare politiet og krise- og incestsentret som har god dokumentasjon på hvor stort omfanget av vold i nære relasjoner er i Ski kommune. Erfaringen som disse to faginstansene sitter med kan tyde på at omfanget er langt større en det tallmaterialet som er tilgjengelig pr i dag. Politiet melder at de hadde 62 familievoldsaker fra Ski kommune i På Krise- og inscestsenteret bodde det 22 kvinner, 1 mann og 7 barn fra Ski kommune i Side 5

6 Ski kommune trenger mer fagkompetanse på området vold i nære relasjoner. En kartlegging hos virksomhetslederne avdekker behov både for kompetanse og bedre systemer for avdekking og oppfølging. En koordinator bør bistå virksomhetene ved å være tilgjengelig for den voldsutsatte i den første fasen inntil vedkommende blir i stand til å ta i mot hjelp. Det er mye skyld og skamfølelse som gjør at offer trenger tid før de kan nyttiggjøre seg hjelpeapparatet. Tjenesten må bygges opp over tid. Kunnskap må formidles til utsatte grupper og ansatte. Trygghet og tillit må skapes for at utsatte grupper kan nyttiggjøre seg tilbudene. Eldre er eksempel på en av de gruppene som trenger mye støtte før de orker å anmelde f.eks nære familiemedlemmer. Til dette arbeider trenger Ski kommune en egen koordinator. Den må arbeide tett med bl.a.hjemmetjenesten og andre virksomheter som har omsorg for utsatte grupper. Demenskoordinator er en viktig samarbeidspartner samt SLTkoordinator og seniorkontakt. Politi og krise- og incestsenteret er naturlige samarbeidsparter i alle deler av arbeidet. Slt-koordinator og seniorkontakt skal arbeide med kompetanseheving for de som arbeider med barn, unge og eldre. Mest sannsynlig vil det være hensiktsmessig å samarbeide over kommunegrensene. Våre samarbeidsparter Politiet og Krise - og incestsentret i Follo arbeider med tematikken i et større geografisk område enn Ski kommune. Derfor vil et interkommunalt samarbeid bli utredet. Krise- og incestsentert påpeker at det er nødvendig med en gjennomgangsbolig for noen av de som kommer til dem. Det vil også være nødvendig at kommunen har et par barnehageplasser i beredskap. Opplæring av utsatte innvandrerkvinner vil være nyttig for de som har bodd i en isolert tilværelse og som bryter ut av det. Det er behov for tiltak i alle aldersgrupper som er beskrevet i handlingsplanen. Hvilket omfang tiltakene bør ha, er vanskelig å definere klart. Det bør sees på om noen tiltak vil egne seg for et interkommunalt samarbeid. Økonomiske konsekvenser: Av erfaringer fra andre kommuner som har arbeidet med temaet vet vi at det tar tid å opparbeide tillit og trygghet hos den som er utsatt for vold i nære relasjoner. Det medfører også at det kan ta noe tid før vi vet at vi har gode tiltak og systemer som er nødvendige og hensiktsmessige. Ansvaret for tiltak er plasser i virksomhetene der tiltakene har sitt naturlige utspring. Det er naturlig at virksomhetene på et senere tidspunkt vil be om flere ressurser for å drifte tiltak. Både gjennomgangsbolig og beredskapsplasser i barnehage vil koste penger. En stilling for familievoldskoordinator bør opprettes først. Konsekvenser for bærekraftig utvikling Mennesker blir syke og får redusert livskvalitet når de blir utsatt for vold i nære relasjoner. Gode forebyggende tiltak samt gode oppfølgingstiltak vil bidra til en mer bærekraftig utvikling. Side 6

7 Konklusjon Handlingsplan mot vold i nære relasjoner bør vedtas. Det bør opprettes 100% stilling for kommunal familievoldskoordinator, men opprettelse av koordinatorstilling bør ses i lys av Follosamarbeidet. Ski, 19.juni 2012 Audun Fiskvik rådmann Vedlegg som følger saken: a)handlingsplan mot vold i nære relasjoner for Ski kommune Eli Thomassen kommunalsjef Vedlegg som ligger i saksmappen: b)justis- og politidepartementet: Vold i nære relasjoner - veileder for utvikling av kommunale handlingsplaner. Eldrerådets behandling : Eldrerådet tiltrer forslag til vedtak. Eldrerådets uttalelse: 1. Handlingsplan mot vold i nære relasjoner vedtas 2. Opprettelsen av koordinatorstilling ses i lys av Follo samarbeidet Rådet for likestilling av funksjonshemmedes behandling : Hans Martin Larssen (H) fremmet følgende forslag til pkt. 3: Rådet for likestilling av funksjonshemmede ønsker at kommunen i tillegg legger vekt på forebygging av vold i nære relasjoner. Inger Lise Andresen (AP) fremmet følgende forslag til pkt. 4: Det er kjent at funksjonshemmede er ekstra utsatt for vold i nære relasjoner. Det må settes fokus på dette i det videre arbeid. Votering: 1. Forslag til vedtak pkt. 1 tiltres enstemmig. 2. Forslag til vedtak pkt. 2 tiltres enstemmig. 3. Larssens forslag til pkt. 3 tiltres enstemmig. 4. Andresens forslag til pkt. 4 tiltres enstemmig. Rådet for likestilling av funksjonshemmedes uttalelse: 1. Handlingsplan mot vold i nære relasjoner vedtas 2. Opprettelsen av koordinatorstilling ses i lys av Follo samarbeidet 3. Rådet for likestilling av funksjonshemmede ønsker at kommunen i tillegg legger vekt på forebygging av vold i nære relasjoner. 4. Det er kjent at funksjonshemmede er ekstra utsatt for vold i nære relasjoner. Det må settes fokus på dette i det videre arbeid. Utvalg for omsorg og helses behandling : Side 7

8 Rådet for likestilling av funksjonshemmedes behandling av saken ble delt ut i møtet. Eldrerådets behandling av saken ble delt ut i møtet. Knut Tønnes Steenersen (FRP) fremmet rådet for likestilling av funksjonshemmedes uttalelse pkt. 3 og 4: 3. Rådet for likestilling av funksjonshemmede ønsker at kommunen i tillegg legger vekt på forebygging av vold i nære relasjoner. 4. Det er kjent at funksjonshemmede er ekstra utsatt for vold i nære relasjoner. Det må settes fokus på dette i det videre arbeid. Innstilling: 1. Forslag til vedtak pkt. 1 innstilles enstemmig. 2. Forslag til vedtak pkt. 2 innstilles enstemmig. 3. Rådet for likestilling av funksjonshemmedes uttalelse pkt. 3 og 4 innstilles enstemmig. Utvalg for omsorg og helses innstilling til kommunestyret: 1. Handlingsplan mot vold i nære relasjoner vedtas. 2. Opprettelsen av koordinatorstilling ses i lys av Follo samarbeidet. 3. Rådet for likestilling av funksjonshemmede ønsker at kommunen i tillegg legger vekt på forebygging av vold i nære relasjoner. 4. Det er kjent at funksjonshemmede er ekstra utsatt for vold i nære relasjoner. Det må settes fokus på dette i det videre arbeid. Side 8

9 Saksbehandler: Eli Thomassen Arknr.: 026 G00 &10 Arkivsak: 12/ BEHANDLING: SAKNR DATO Eldrerådet 13/ Rådet for likestilling av funksjonshemmede 22/ Utvalg for omsorg og helse 18/ Kommunestyret 91/ VEILEDER FOR IMPLEMENTERING AV PLEIE- OG OMSORGSMELDINGER MELLOM HELSEFORETAK OG KOMMUNER Forslag til vedtak: Veileder for implementering av pleie- og omsorgsmeldinger mellom helseforetak og kommuner, tas til orientering. Ingress/hovedbudskap: Veilederen er et resultat av et samhandlingsprosjekt mellom Ahus og kommunene i Follo og Romerike. Veilederen vil være et viktig redskap for at kommunene og sykehusene skal lykkes i å få etablert elektronisk meldingsutveksling innen utgangen av Saken legges frem til orientering. Saksopplysninger: Elektronisk samhandling blir i stadig økende grad tatt i bruk for å bedre informasjonsflyten og effektivisere kommunikasjonen mellom aktørene i helsesektoren. Hovedeffekten ved innføring av elektroniske meldinger er knyttet til kvalitetsforbedring og økt pasientsikkerhet. «En velfungerende helhetlig elektronisk informasjonsutveksling bidrar til bedre informasjonsflyt som sikrer at pasienter får rett behandling, på rett sted, til rett tid» (Sitat fra Veiviser, Helsedirektoratet). «Plattform for elektronisk samhandling mellom Ahus, Follo og Romerike» er et samhandlingsprosjekt som ble igangsatt i oktober 2011 og avsluttet i mai Prosjektet har vært finansiert med midler fra Helsedialog. Prosjektet har utredet nødvendige forberedelser for å ta i bruk PLO-meldingene i samhandlingen mellom Ahus og kommunene, og resulterte i en veileder med forslag til rutiner, opplæring og drift. Ahus og samarbeidende kommuner har erfart at det er krevende å ta i bruk ny arbeidsmetodikk og nye rutiner. Veilederen er i stor grad basert på erfaringer fra pilotprosjektet Elin-k og beskriver både tekniske og organisatoriske tiltak, samt gir råd knyttet til opplæring og kommunikasjon/ informasjonsplan. Det er også lagt ved sjekklister, rutinebeskrivelser og andre skjemaer som kommuner og helseforetak kan benytte i en implementeringsfase. Side 9

10 Vurdering: Standardiserte meldinger som henvisning, epikrise og laboratoriemeldinger har vært brukt i lang tid, men videreutvikling og utbredelsen av disse meldingene har ikke vært godt nok organisert, (St.meld.nr 47, Samhandlingsreformen). Disse meldingene har også i stor grad kun vært sendt mellom fastleger og helseforetak. Myndighetene varsler derfor en sterkere nasjonal styring av disse prosessene, slik at man kan nå målet om at partene i helse- og omsorgstjenesten utveksler informasjon elektronisk. Helsedirektoratet har organisert arbeidet med å utbre alle disse elektroniske meldingene i Norge i det som heter Meldingsløftet og Meldingsløftet i Kommunen. Fra og med 2012 er dette ansvaret overført til Norsk Helsenett og prosjekt Meldingsutbredelse. Kommunene er på ulike ståsted når det gjelder plattformen for å gå i gang med tilknytning til Norsk helsenett og samarbeidet med sykehusene for igangsetting av meldingsutveksling. I samarbeidsavtalen med Ahus fremkommer det et mål om at alle kommunene skal være i gang med meldingsutvekslingen innen utgangen av Arbeidet må derfor igangsettes snarest og i Follo vil det bli vurdert om dette skal gjøres i form av et interkommunalt implementeringsprosjekt. Økonomiske konsekvenser: Ikke utredet. Dette vil fremkomme i budsjett- og handlingsplan Konsekvenser for bærekraftig utvikling: Elektronisk meldingsutveksling vil bedre pasientsikkerheten og effektvisere samhandlingen mellom kommuner og helseforetak. Veilederen er et nyttig redskap for å komme i gang med implementeringen. Konklusjon: Veilederen tas til orientering. Ski, Audun Fiskvik rådmann Eli Thomassen kommunalsjef Vedlegg som følger saken: a) Veileder for implementering av pleie- og omsorgsmeldinger mellom helseforetak og kommuner. Eldrerådets behandling : Eldrerådet tiltrer forslag til vedtak Eldrerådets uttalelse: Veileder for implementering av pleie- og omsorgsmeldinger mellom helseforetak og kommuner, tas til orientering. Rådet for likestilling av funksjonshemmedes behandling : Side 10

11 Votering: Forslag til vedtak tiltres enstemmig. Rådet for likestilling av funksjonshemmedes uttalelse: Veileder for implementering av pleie- og omsorgsmeldinger mellom helseforetak og kommuner, tas til orientering. Utvalg for omsorg og helses behandling : Rådet for likestilling av funksjonshemmedes behandling av saken ble delt ut i møtet. Eldrerådets behandling av saken ble delt ut i møtet. Innstilling: Forslag til vedtak innstilles enstemmig. Utvalg for omsorg og helses innstilling til kommunestyret: Veileder for implementering av pleie- og omsorgsmeldinger mellom helseforetak og kommuner, tas til orientering. Side 11

12 Saksbehandler: Eli Thomassen Arknr.: F30 &73 Arkivsak: 12/ BEHANDLING: SAKNR DATO Utvalg for omsorg og helse 19/ Formannskapet 48/ Kommunestyret 92/ TILLEGGSANMODNING OM BOSETTING FOR PERIODEN Forslag til vedtak: Ski kommune finner ikke å kunne imøtekommer IMDI sin anmodning om å bosette 30 flyktninger i tillegg til de det allerede er inngått avtale om for i perioden Ingress/hovedbudskap: IMDi har anmodet Ski kommune om å bosette 30 personer utover inneværende avtale om bosetting for perioden Saksopplysninger: Rådmannen viser til brev fra IMDi til Ski kommune, datert , hvor kommunen anmodes om å tilleggsbosette 30 flyktninger i Ski kommune har inngått en avtale med IMDi om bosetting av 105 flyktninger i perioden Ski kommune bosatte 36 flyktninger i Per er det bosatt 17 flyktninger og 3 enslige mindreårige. På landsbasis er det behov for 2000 flere kommuneplasser i 2012 enn hva kommunene har inngått avtaler om. Måltallet for bosetting i 2012 er oppjustert fra til personer. Dette i hovedsak grunnet økning i antallet asylsøkere som har et reelt beskyttelsesbehov samtidig som UDI bygger ned restanser ved å fatte flere vedtak raskere. Det totale behovet for kommuneplasser for flyktninger i 2013 er Flyktninger skal prinsipielt bosettes i kommuner over hele landet. Bosetting av flyktninger er en permanent kommunal oppgave, og kommunene må ha et tilpasset tjenestetilbud, herunder introduksjonsprogram, opplæring i norsk og samfunnskunnskap til de flyktningene som bosettes slik at de kan komme i arbeid eller kvalifiseres seg til utdanning. Å bosette flyktninger er ikke bare en humanitær oppgave som følger Norges forpliktelser til å ta imot mennesker som er utsatt for forfølgelse i sine hjemland. Flyktninger kan være en ressurs. Det offentlige og næringslivet i mange kommuner, vil ha behov for økt arbeidskraft i årene fremover. Ski kommune har valgt å benytte seg av Husbankens midler til å kjøpe inn boliger til bosetting av flyktninger. Tidligere praksis var å benytte seg av det private leiemarkedet. Denne praksisen viste seg å være uforutsigbar og skjør, i tillegg tilfalt eventuelle midler fra Husbanken, leieinntekter og avkastning ved realisering, utleier og eier. Dagens ordning gir god forutsigbarhet i bosettingsarbeidet og en stabil og solid boligmasse som kan forvaltes økonomisk tjenlig og forsvarlig. Tilleggsbosetting i perioden forutsetter at det fremskaffes egnede boliger til ytterligere 30 personer. Ski kommune er en kommune med sterk tilvekst hvor boligmarkedet er hardt presset. I 2012 har det vist seg å være vanskelig for Ski kommune å kjøpe inn kommunale boliger til flyktninger på det åpne markedet. Det ser ikke ut som om boligmarkedet vil endre seg i Side 12

13 Ski kommune har inngått en forpliktende, gjensidig og flerårig partnerskapsavtale med IMDi som skal være med på å styrke integrerings- og mangfoldsarbeidet i Ski kommune. Denne avtalen skal være med på å styrke det arbeidet Ski kommune allerede gjør innen bosetting, kvalifisering og integrering av flyktninger. For 2012 vil partnerskapet ha fokus på gode grep og skreddersydde kvalifiseringsløp i introduksjonsprogrammet gjennom prosjektet «Målrettet arbeidspraksis» og se på mulighetene til å igangsette og forankre tverrkulturell kompetanse i kommunen gjennom prosjektet «Likeverdige tjenester til alle i Ski kommune». Gjennom partnerskapsavtalen er Ski valgt ut til å delta i prosjektet «Deltakelse gjennom forståelse» i regi av Nansens Fredssenter som har som hovedmål å skape en møteplass for økt forståelse for hverandres annerledeshet som skal danne grunnlag for et tettere samarbeid mellom etniske minoriteter og majoriteten i frivillig sektor. Vurdering: Ski kommune har et godt apparat som vil klare å kvalifisere og integrere 30 personer i tillegg til de 105 det allerede er avtalt skal bosettes for perioden NAV Ski, Flyktningteam står for dette arbeidet i Ski kommune. Teamet består i dag av 5 personer. Ved eventuell bosetting av ytterligere 30 personer vil NAV Ski foreta en vurdering angående personalsituasjonen for å kunne opprettholde kvaliteten på bosettingsarbeidet. Å skulle bosette nyankomne flyktninger forutsetter imidlertid at kommunen har boliger til utleie. Ski kommune kan ikke garantere fremskaffelse av nye kommunale boliger i dagens pressede boligmarked. Kommunen skal ut fra det opprinnelige vedtaket bosette ca. 50 flyktninger innen utgangen av 2013 og rådmannen ser ikke at antallet kan økes med ytterligere 30 personer slik dagens boligmarked er. Hensyn tatt til de forhold som fremkommer i saksopplysningene, finner ikke rådmannen å kunne anbefale kommunestyret å imøtekomme IMDi sin anmodning om å bosette 30 flyktninger i tillegg til allerede inngåtte avtale for Økonomiske konsekvenser: Bosetting av flyktninger utløser tilskudd fra staten. Integreringstilskudd utbetales kommunen for hver bosatte person og er ment å dekke kommunens utgifter til bosetting og integrering. Tilskuddet utbetales over fem år. Tilskudd til norsk og samfunnskunnskap består av persontilskudd, grunntilskudd og resultattilskudd og omfatter de personer som har rett og plikt eller bare rett til opplæring i norsk og samfunnskunnskap, og som har fått første oppholds- og arbeidstillatelse som danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse etter 1. januar De statlige tilskuddene som utbetales som en følge av bosetting finansierer driften av de kommunale tjenestene knyttet til bosetting av flyktninger. Konsekvenser for bærekraftig utvikling: Ikke vurdert. Konklusjon: Rådmann ser ikke at Ski kommune kan imøtekomme IMDi s tilleggsanmodning om bosetting av 30 flyktninger, i tillegg til de 105 det allerede er avtale om å bosette, for perioden Ski, Audun Fiskvik rådmann Eli Thomassen kommunalsjef Side 13

14 Vedlegg som følger saken: a) Anmodningsbrev fra IMDi, datert Utvalg for omsorg og helses behandling : Bård Hogstad (SV) fremmet følgende forslag på vegne av AP og SV: Ski kommune imøtekommer IMDI sin anmodning om å bosette 30 flyktninger i tillegg til de det allerede er inngått avtale om i perioden Arbeiderpartiet tar partimessig forbehold. Votering: 1. Forslag til vedtak fikk 6 (2FRP, 3H, 1PP) mot 5 stemmer (4AP, 1SV). 2. Fellesforslaget fra SV og AP fikk 5 stemmer (4AP, 1SV) mot 6 stemmer (2FRP, 3H, 1PP). Utvalg for omsorg og helses uttalelse til formannskapet: Ski kommune finner ikke å kunne imøtekommer IMDI sin anmodning om å bosette 30 flyktninger i tillegg til de det allerede er inngått avtale om for i perioden Formannskapets behandling : SV og AP fremmet sitt fellesforslag fra utvalg for omsorg og helse: Ski kommune imøtekommer IMDI sin anmodning om å bosette 30 flyktninger i tillegg til de det allerede er inngått avtale om i perioden Innstilling: 1. Forslag til vedtak innstilles med 6 (2H, 2FRP, 1KRF, 1PP) mot 5 (1SV, 1V, 3AP) stemmer. 2. Fellesforslag fra SV og AP innstilles med 5 (1SV, 1V, 3AP) mot 6 2H, 2FRP, 1KRF, 1PP) stemmer. Side 14

15 Saksbehandler: Tove Næs Arknr.: 033 Arkivsak: 12/ BEHANDLING: SAKNR DATO Kommunestyret 93/ FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT- MÅLOPPNÅELSE OG KVALITET I GRUNNSKOLEN Forslag til vedtak: 1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten om Måloppnåelse og kvalitet i grunnskolen til orientering. 2. Rådmannen bes om å følge op rapportens anbefalinger og melde tilbake til kontrollutvalget om resultatet innen seks måneder. Saksopplysninger: Kontrollutvalget har behandlet sak 15/12 om Forvaltningsrevisjonsrapport - Måloppnåelse og kvalitet i grunnskolen. Kontrollutvalget innstiller direkte til kommunestyret og forslag til vedtak er identisk med utvalgets innstilling. Konklusjon: Rådmannen finner rapporten interessant og nyttig, og vil følge de anbefalinger som fremkommer på side 36 i rapporten. Ski, Audun Fiskvik rådmann Tove Næs rådgiver Vedlegg som følger saken: a) Særutskrift med vedlegg b) Forvaltningsrevisjonsrapport - Måloppnåelse og kvalitet i grunnskolen Vedlegg som ligger i saksmappen: Side 15

16 Saksbehandler: Tove Næs Arknr.: 033 Arkivsak: 12/ BEHANDLING: SAKNR DATO Kommunestyret 94/ FIKS - ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 Forslag til vedtak: Årsberetning og årsregnskap for Follo interkommunale kontrollutvalgsekretariat (FIKS) tas til orientering. Saksopplysninger: FIKS har oversendt årsberetning, årsregnskap og revisjonsberetning som melding til kommunestyret. Rådmannen anbefaler at dette tas til orientering. Ski, Audun Fiskvik rådmann Tove Næs rådgiver Vedlegg som følger saken: a) brev av fra FIKS med vedlegg Vedlegg som ligger i saksmappen: Side 16

17 Saksbehandler: Tove Næs Arknr.: 271 H32 Arkivsak: 11/ BEHANDLING: SAKNR DATO Formannskapet 50/ Kommunestyret 95/ VEDTEKTER FOR KOMMUNAL OPPREISINGSORDNING FOR TIDLIGERE BARNEVERNSBARN Forslag til vedtak: Kommunestyret tiltrer foreslåtte vedtekter for Ski kommunes oppreisingsordning for tidligere barnevernsbarn. Saksopplysninger: Kommunestyret i Ski kommune vedtok i sitt møte å etablere en kommunal oppreisingsordning for tidligere barnevernsbarn. Kommunestyret vedtok samtidig å inngå avtale med Akershus Fylkeskommune om drift av ordningen. Dette forutsetter delegering av myndighet fra Ski kommune til fylkeskommunen. I tillegg må det etableres vedtekter for ordningen, samt samarbeidsavtale som fremmes i egen sak. Delegering fremmes i egen sak. Videre må kommunen søke konsesjon for den saksbehandling fylkeskommunen skal forestå etter fullmakt fra kommunen i oppreisingsordningen. For det siste må det inngås egen databehandleravtale mellom kommunen og fylkeskommunen. Ettersom det er en forutsetning at vedtektene i de tiltredende kommuner harmonerer med fylkeskommunens vedtekter, har Ski kommune har hatt møte og dialog med Akershus fylkeskommune om arbeidet med vedtektene. Dette fordi oppreisingsutvalget vil få søknader der begge forvaltningsnivåene har ansvar. Det vil bli vanskelig å håndtere disse søknadene dersom to forskjellige regelverk skal få anvendelse i samme sak. Bemerkningene i kursiv til enkelte punkt vil ikke bli en del av vedtektene, men er tatt inn for å presisere og forklare det enkelte punkt der det er funnet behov for det. Rådmannen finner det naturlig å informere om erfaringstall fra Ås kommune, som har hatt denne ordningen i et par år. Totalt mottok kommunen 16 søknader der to ikke ble imøtekommet. Det er totalt utbetalt ca. 8,5 millioner i oppreising. Vedtekter for Ski kommunens oppreisingsordning: 1 Formål og målgruppe Ski kommune ønsker med denne oppreisingsordningen å ta et moralsk ansvar for, og gi en uforbeholden unnskyldning til, personer som har vært utsatt for overgrep eller omsorgssvikt i institusjon eller fosterhjem under omsorg og plassering av barnevernet i Ski kommune i perioden Bemerkning: perioden er avgrenset til å tilsvare den perioden kommunen har hatt omsorgs og/eller plasseringsansvar for barnevernsbarn. Fra har kommunene kun tilsynsansvar. Den uforbeholdne unskyldningen gjøres i form av brev fra Ski kommune, underskrevet av ordfører. 2 Betingelser for oppreising Side 17

18 Oppreisingsordningen gjelder for personer som tidligere har vært under omsorg og plassering av barneverntjenesten i Ski kommune i institusjon eller fosterhjem. Plassering må ha skjedd med hjemmel i barnevernloven av Personer som har vært utsatt for overgrep eller omsorgssvikt under slik plassering, gis kommunal oppreising når dette anses rimelig. I særlige tilfeller kan det gjøres unntak fra plasseringsvilkåret. Søknader om oppreising skal vurderes ut fra den dokumentasjon som foreligger i saken, søkers egenerklæring og andre holdepunkter. Søkerens egenerklæring skal normalt tillegges stor vekt ved vurderingen. Søkeren må skriftlig godta at oppreisning som mottas etter denne ordningen, fullt ut skal komme til fradrag i eventuell erstatning eller oppreisning fra Akershus fylkeskommune som senere måtte bli tilkjent for forhold som omfattes av denne ordningen Oppreising gis til den som selv har søkt om det. Dersom søker dør etter at søknaden er overlevert, og søker har ektefelle eller etterlatte i første arveklasse, skal søknaden likevel realitetsbehandles og oppreising kunne vurderes. Bemerkning: med lov om barnevern av 1992 som avløste loven av 1953, fikk kommunene kun tilsynsansvar. Oppreisningsordningen er basert på rimelighetshensyn, og en slik rimelighetsreservasjon finnes i de fleste ordninger (Bærum, Lørenskog, Ullensaker og en rekke fylkesvise ordninger etter stavangermodellen). Det foreligger ikke oversikt over hvor ofte oppreisning avslås fordi det ikke er rimelig, men antar at det er sjeldent ettersom ordningen har romslige kriterier. Det er vanskelig å forutsi hva slags saker som kan komme, og det vil da være riktig at oppreisningsutvalget har muligheten til å avslå søknader på dette grunnlag. Det kan for eksempel være aktuelt å benytte reservasjonen i tilfeller der omsorgssvikt har forekommet, men hvor tilfellet vurderes som lite alvorlig. Med unntak fra plasseringsvilkåret menes frivillig ordning som ikke er vedtatt av barnevernet, men som barnevernet har akseptert som et tilfredstillende alternativ. Punktet om evt. fradrag skal sikre at det ikke utbetales dobbelt for samme forhold. Man opererer i norsk arverett med tre arveklasser, klasse 1 (livsarvinger eller deres barn), klasse 2 (foreldre til avdøde eller avdødes søsken eller søskens avkom) og klasse 3 (besteforeldre eller eventuelt andre barn etter bestforeldre dvs. onkler og tanter og deres barn). 3 Kriterier for utmåling av oppreisingen Ved utmålingen av oppreisingen skilles det mellom aktive overgrepshandlinger, dvs. konkrete straffbare handlinger, og det som kalles passive handlinger, dvs. omsorgssvikt. Oppreising ytes med ett av følgende beløp, ut fra hvilket saksforhold oppreisingsutvalget legger til grunn. a)dersom søkeren har vært utsatt for seksuelle overgrep, grov psykisk eller fysisk vold, eller overgrepene er gjentatte, ytes en oppreising på kr b)dersom søker har vært utsatt for andre overgrep, ytes en oppreising på kr c)dersom søkeren har vært utsatt for omsorgssvikt, ytes en oppreising på kr For forhold som skriver seg fra perioden , gjelder de samme satser, dog slik at kommunen og fylkeskommunen yter halvparten hver. Søkere som får tilkjent oppreising for overgrep, kan ikke i tillegg få oppreising for omsorgssvikt. Side 18

19 Dersom standardbeløpet i henhold til ovenstående regler i særskilte tilfeller vurderes som uforholdsmessig høyt, kan oppreisingsutvalget skjønnsmessig fastsette et lavere beløp. Oppreising ytes ikke med utgangspunkt i juridisk ansvar for økonomisk tap. Erstatning eller oppreising som søkeren tidligere har mottatt med grunnlag i forhold som faller inn under denne ordningen, skal etter oppreisingsutvalgets skjønnmessige vurdering komme til fradrag i oppreisingsbeløpet. Det skal ikke gjøres fradrag for innvilget erstatning etter Stortingets utvidede og tilpassede rettferdsvederlagsordning og Stortingets alminnelige vederlagsordning. Bemerkning: I saker som omfattes av både fylkeskommunens og kommunens vedtekter, skal søkeren få oppreising med en halvpart av beløpet fra hver. I saker som kun omfattes av kommunens vedtekter, ytes oppreising kun etter denne. I sak for kommunestyret foreslo rådmannen følgende punkt: d) dersom søker ikke er i stand til å beskrive hva overgrepet/forsømmelsen besto i, ytes en oppreising på kr Rådmann anbefaler at kommunestyret ikke opprettholder dette punktet. Det kan være flere grunner til at en person ikke er i stand til å beskrive overgrepet konkret. F. eks. at barnet var så lite at det faktiske hendelsesforløp kan være vanskelig å huske eller gjenfortelle, men det sitter likevel igjen en sterk og vond følelse av at noe har skjedd, kanskje i form av bruddstykker, en lukt, et sted mv. I andre tilfeller kan det være en ren forsvarsmessig fortrengning av hendelser som er svært traumatiske og skambelagte. Rådmannen mener at det i slike tilfeller må gjøres en helhetsvurdering ut fra søkerens egenerklæring og annen dokumentasjon (f. eks. uttalelser fra helsepersonell) og indikasjoner, og at det ikke skal være automatikk i at de får en lavere sats. Det må være alvorlighetsgraden, slik den blir vurdert ut fra en samlet vurdering, som avgjør hvor høyt oppreisningsbeløpet skal være. 4 Saksbehandling Akershus Fylkeskommune har etablert oppreisingsutvalg for behandling av søknadene og sekretariat som vil forberede saker for utvalget. Søknad om oppreising fremmes for sekretariatet. Søknaden må være skriftlig, inneholde søkers navn, adresse og fødselsnummer og beskrive de faktiske forhold som ligger til grunn for oppreisingskravet. Av søknaden skal det fremgå at søkeren er kjent med betingelsene for oppreising, jf. 2. Søkeren må avgi en erklæring om at sekretariatet uten hinder av taushetsplikt kan innhente de opplysningene som anses hensiktsmessige for sakens opplysning. Sekretariatet skal gi nødvendig veiledning og hjelp til søkerne. Sekretariatet kan i særlige tilfeller innvilge dekning av rimelige utgifter til nødvendig faglig bistand i forbindelse med søknaden. Sekretariatet skal informere søkeren om at et vedtak om oppreising innebærer en erkjennelse av et moralsk ansvar knyttet til kommunens rolle og ansvar innenfor barnevernet, og at et slikt vedtak derfor ikke tar stilling til om en påstått overgriper har begått de handlinger han/hun blir beskyldt for. Sekretariatet forbereder saken og innhenter nødvendig opplysninger. Sekretariatet avgir begrunnet innstilling til oppreisingsutvalget. Side 19

20 Oppreisingsutvalget holder møte for behandling av søknadene etter innkalling fra utvalgets leder. Møtene er lukket. Det føres protokoll fra møtene. Søknadene skal behandles i samsvar med forvaltningslovens regler for enkeltvedtak. Den totale saksbehandlingstiden skal normalt ikke overstige 6 måneder. Bemerkning: Rådmannen er kjent med at sorenskriver, Tore Gjone har påtatt seg å lede utvalget. Han ledet det felles erstatningsutvalget for Asker og Bærum for tidligere barnevernsbarn. Kommunen vil motta rapport fra oppreisingsutvalet etter et år samt sluttrapport når ordningne er avsluttet. 5 Klage Oppreisingsutvalgets avgjørelser kan påklages etter forvaltningsloven. Ski kommunes klagenemnd er klageinstans. Bemerkning: klagesaksbehandling skal skje etter forvaltningslovens regler. Oppreisingsutvalget vil vurdere innkommet klage og kan omgjøre sitt vedtak. Dersom vedtaket i førsteinstans (oppreisingsutvalget) opprettholdes, oversendes saken for endelig behandling i klagenemden i Ski kommune (klageinstansen). Rådmannen vil besørge forsvarlig saksbehandling i forhold til personvern og taushetsbelagt informasjon. 6 Informasjon om ordningen Ordningen skal på hensiktsmessig måte kunngjøres for almennheten Bemerkning: Foruten kunngjøring via internett og dagspresse/lokalavis, vil det bli aktuelt å legge ut informasjon hos f.eks. NAV, bibliotek, legekontor, apotek og kirkene. 7 Ikrafttredelse og varighet Oppreisingsordningen trer i kraft fra den dato oppreisingsutvalget kunngjør at de tar imot søknader. Søknader om oppreising må fremsettes innen to år fra kunngjøringsdato. Oppreisingsutvalget fortsetter sitt arbeid til alle søknader er behandlet. Etter dette faller ordningen bort. Bemerkning: klager som er kommet for sent, vil bli ferdigbehandlet dersom vilkårene i Fvl 31 om oversitting av klagefrist er oppfylt. Et år er ytterste grense for oppreising for fristoversittelse. Økonomiske konsekvenser: Kommunestyret har vedtatt opprette et fond på 10 millioner til ordningen. Konsekvenser for bærekraftig utvikling: Ingen kjente konsekvenser. Ski, Audun Fiskvik Rådmann Tove Næs rådgiver Side 20

21 Formannskapets behandling : Innstilling: Forslag til vedtak innstilles med 9 mot 2 (2FRP) stemmer. Side 21

22 Saksbehandler: Tove Næs Arknr.: 271 H32 Arkivsak: 11/ BEHANDLING: SAKNR DATO Formannskapet 51/ Kommunestyret 96/ SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SKI KOMMUNE OG AKERSHUS FYLKESKOMMUNE FOR OPPREISINGSORDNING FOR TIDLIGERE BARNEVERNSBARN Forslag til vedtak: Ski kommune tiltrer foreliggende utkast til samarbeidsavtale for oppreisingsordning for tidligere barnevernsbarn. Saksopplysninger: Kommunestyret har vedtatt å inngå en avtale med Akershus fylkeskommune om drift av kommunal oppreisingsordning for tidligere barnevernsbarn. Vedlagt følger forslag til samarbeidsavtale, vedlegg a. Både de kommunale og de fylkeskommunale vedtektene skal vedlegges den endelige avtale. Det gjøres oppmerksom på at fylkeskommunens vedtekter skal behandles på nytt Det som er vedlagt, vedlegg b, er altså et ukast med mindre endringer som forventes å bli vedtatt. Fylkeskommunen tar sikte på at ordningen kommer i drift i løpet av høsten Dette forutsetter at alle kommunene i ordningen har behandlet sak om delegering og fått konsesjon fra datatilsynet for den saksbehandling som fylkeskommunen skal utføre etter fullmakt fra kommunene. Det var kun kommunene Asker, Oppegård og Ski som valgte å slutte seg til ordningen. Vurdering: Det foreliggende avtaleutkast dekker det det er behov for å regulere i denne sammenheng og rådmann anbefaler at utkastet tiltres. Kommunen vil motta rapport etter et års drift samt sluttrapport. Rådmann vil fremlegge disse for kommunestyret. Økonomiske konsekvenser: Det er opprettet et fond på 10 millioner til dekning av utgifter til ordningen. Side 22

23 Konsekvenser for bærekraftig utvikling: Ingen kjente Ski, Audun Fiskvik rådmann Tove Næs rådgiver Vedlegg som følger saken: a)forslag til avtale b) Fylkeskommunens vedtekter (utkast) Vedlegg som ligger i saksmappen: Formannskapets behandling : Innstilling: Forslag til vedtak innstilles med 9 mot 2 (2FRP) stemmer. Side 23

24 Saksbehandler: Tove Næs Arknr.: 271 H32 Arkivsak: 11/ BEHANDLING: SAKNR DATO Formannskapet 52/ Kommunestyret 97/ DELEGERING AV MYNDIGHET I FORBINDELSE MED DRIFT AV KOMMUNAL OPPREISINGSORDNING FOR TIDLIGERE BARNEVERNSBARN Forslag til vedtak: Kommunestyret i Ski kommune delegerer myndighet til Akershus fylkeskommune ved oppreisningsutvalget til å saksbehandle og fatte vedtak i saker der det søkes om oppreising etter Ski kommunes oppreisingsordning for tidligere barnevernsbarn. Ski kommunes vedtekter legges til grunn. Det vil bli inngått egen samarbeidsavtale for ordningen og delegert myndighet utøves i samsvar med denne. Samarbeidet forutsetter at kommunen gis konsesjon fra Datatilsynet for innhenting og overføring av opplysninger til fylkeskommunens oppreisingssekretariat. Saksopplysninger: I forbindelse med vedtatt oppreisingsordning for tidligere barnevernsbarn, er det vedtatt å inngå avtale med Akershus fylkeskommune for drift av ordningen. Iverksetting av avtalen forutsetter at kommunestyret delegerer myndighet til Akershus fylkeskommune. Ski, Audun Fiskvik rådmann Tove Næs rådgiver Formannskapets behandling : Innstilling: Forslag til vedtak innstilles med 9 mot 2 (2FRP) stemmer. Side 24

25 Saksbehandler: Tove Næs Arknr.: 033 Arkivsak: 12/ BEHANDLING: SAKNR DATO Formannskapet 47/ Kommunestyret 98/ VALG AV MEDDOMMERE TIL BORGARTING LAGMANNSRETT OG FOLLO TINGRETT Forslag til vedtak: Formannskapet legger følgende forslag til kandidater ut til offentlig ettersyn. Saksopplysninger: Vedlagte lister inneholder kandidater til meddommerutvalgene ved hhv. Borgarting lagmannsrett og Follo tingrett. Alle er vandelsjekket. Det har vært annonsert både på kommunes nettsider og i lokalavisen (to ganger), men vi har ennå ikke klart å skaffe det tilstrekkelige antall. Rådmannen vil jobbe med det frem til saken skal opp i kommunestyret i begynelsen av september. I tillegg har rådmannen et antall kandidater som ennå ikke er ferdig sjekket mht. vandel. Dette håper vi er på plass til formannskapets møte. Det er imidlertid lang behandlingstid hos den myndighet som sjekker vandel da de har stor pågang nå. Etter at formannskapet har innstilt i saken, vil forslaget ligge ute til høring (minst 14 dager). Dette vil bli kunngjort. Ski, Audun Fiskvik rådmann Tove Næs rådgiver Vedlegg som følger saken: a) Forslag på meddommere Vedlegg som ligger i saksmappen: Formannskapets behandling : Amund Kjernli (AP) fremmet følgende forslag: Røyrvik står oppført på begge lister og må ut av en av dem. Ny kandidat LA: Bård Hogstad. Ny kandidat AL Pål Lorentzen. Enstemmig innstilling: Forslag til vedtak med Kjernlis endringsforslag innstilles enstemmig. Side 25

26 Saksbehandler: Tove Næs Arknr.: 033 Arkivsak: 12/ BEHANDLING: SAKNR DATO Formannskapet 53/ Kommunestyret 99/ SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV I SKI KOMMUNE - ALF TORE MELING Forslag til vedtak: Alf Tore Meling fritas for politiske verv i Ski kommune. Valgstyret gjennomfører nytt valgoppgjør for Arbeiderpartiets liste. Som nytt medlem av utvalg for miljø og teknikk, velges Saksopplysninger: Alf Tore Meling er medlem av kommunestyret for Arbeiderpartiets (AP) liste og av utvalg for miljø og teknikk for listen AP, SP,V og SV. Meling søker fritak for alle sine politiske verv i kommunen, se vedlegg a. Kommuneloven 15 gir anledning til å søke fritak. Kommunestyret kan gi fritak dersom det er godtgjort at søker ikke uten uforholdsmessige vansker eller belastninger kan skjøtte sine plikter i vervet. Fritaksgrunn vil etter loven i første omgang være søkerens arbeidsforhold, helsemessige forhold eller andre velfredsgrunner. Loven krever at vanskene eller belastningene må være uforholdsmessige. Det foreligger svært liten veiledning på dette punktet i kommuneloven, men ordlyden tilsier en relativt streng praktisering. I den vurderingen er det søkers opplysninger som må legges til grunn. Søker opplyser at han driver et enkeltmannsforetak og er eneste ansatte i dette. Arbeidssituasjonen, med stor etterspørsel, gjør det uforholdsmessig vanskelig å ivareta politiske verv samtidig. Vurderingen av hvorvidt det skal gis fritak eller ikke, vil deretter bero på kommunestyrets skjønn dog slik at et avslag må være saklig motivert. Juridisk teori sier at dersom lovens relativt strenge begrep om uforholdsmessighet er oppfyllt, antas det at fritak vil bli gitt. Teorien understreker at et avslag under enhver omstendighet må være saklig motivert. Et avslag kan for eksempel være begrunnet i at man ikke har tilstrekkelig antall vararepresentanter i kommunestyret etter fritak. Det er ikke tilfelle i denne saken. Side 26

27 Vurdering: Rådmannen legger søkers egen vurdering til grunn hva angår lovens krav om uforholdsmessighet og anbefaler at det gis fritak i denne saken. Ski, Audun Fiskvik rådmann Tove Næs rådgiver Vedlegg som følger saken: a)søknad om fritak Vedlegg som ligger i saksmappen: Formannskapets behandling : Navn fremmes i kommunestyret. Innstilling: Forslag til vedtak innstilles med 10 mot 1 (SV) stemme. Side 27

28 Saksbehandler: Tove Næs Arknr.: 033 Arkivsak: 12/ BEHANDLING: SAKNR DATO Formannskapet 54/ Kommunestyret 100/ FRITAK FOR POLITISKE VERV, ANNA RØMCKE HØISETH (AP) Forslag til vedtak: Anna Rømcke Høiseth fritas som medlem av kommunestyret. Valgstyret foretar nytt valgoppgjør for Arbeiderpartiets liste. Anne Rømcke Høiset fritas som medlem av utvalg for omsorg og helse. Som nytt medlem av utvalg for omsorg og helse, velges Saksopplysninger: Anna Rømcke Høiseth har søkt fritak for sine politiske verv i Ski kommune med virkning fra 12. september 2012 og ut inneværende valgperiode. Rømcke er medlem av kommunestyret og medlem av utvalg for omsorg og helse. Representanten gir følgende begrunnelse: Jeg søker herved om fritak fra alle mine politiske verv i kommunestyret i Ski og utvalget for helse og omsorg. Grunnen til at jeg søker om dette er at jeg er tatt opp som student ved universitetet i Durham for å ta en bachelor i politikk, filosofi og samfunnsøkonomi. Bacheloren er tre-årig og jeg kommer følgelig til å oppholde meg i England størsteparten av de neste tre årene. Kommunestyret kan frita for politiske verv dersom det vil medføre uforholdsmessige vanskeligheter å ivareta dem. Studier i utlandet vil være en slik fritaksgrunn. Vurdering: Rådmannen anbefaler at det gis fritak. Ski, Audun Fiskvik rådmann Tove Næs rådgiver Vedlegg som følger saken: a)e-post med søknad om fritak Vedlegg som ligger i saksmappen: Side 28

29 Formannskapets behandling : Navn fremmes i kommunestyret. Innstilling: Forslag til vedtak innstilles enstemmig. Side 29

30 Saksbehandler: Tove Næs Arknr.: 033 Arkivsak: 12/ BEHANDLING: SAKNR DATO Formannskapet 55/ Kommunestyret 101/ FRITAK FOR POLITISKE VERV - LISBETH HOLE Forslag til vedtak: Lisbeth Hole (H) fritas for alle politiske verv i Ski kommune. Valgstyret foretar nytt valgoppgjør for Høyres liste til kommunestyret. Som nytt 5. varamedlem til Utvalg for omsorg og helse velges..... Som nytt medlem av PSU velges Som nytt medlem av formannskapet velges Saksopplysninger: Lisbeth Hole (H) har sendt følgende søknad om fritak: Jeg søker med dette fritak fra mine verv i kommunen, jf kommuneloven 15, 2 ledd. Jeg søker om fritak grunnet helseproblemer, da dette har vist seg vanskelig å forene med å være kommunestyrerepresentant for Ski Høyre. Legeerklæring kan fremskaffes dersom det er ønskelig. -- Mvh Lisbeth M Hole Kommuneloven 15 gir kommunestyret anledning til å frita etter søknad dersom vervet ikke kan ivaretas uten uforholdsmessige vanskeligheter. Sykdom er en av grunnene som dekkes av loven. Rådmannen anser at vilkårene for å gi fritak er tilstede. Hole er medlem av kommunestyret, formannskapet (kommuneplanutvalget + valgstyret), 5. varamedlem til utvalg for omsorg og helse (OMS) og medlem av partsammensatt utvalg (PSU). Det må velges nye representanter til disse utvalgene. Valgstyret foretar nytt valgoppgjør for Høyres liste til kommunestyret. Ski, Audun Fiskvik rådmann Tove Næs rådgiver Formannskapets behandling : Side 30

31 Navn fremmes i kommunestyret. Innstilling: Forslag til vedtak innstilles enstemmig. Side 31

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 29.08.2012 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

SEKRETARIAT OG VEDTEKTER FOR FYLKESKOMMUNAL OPPREISNINGSORDNING FOR BARN I BARNEVERNSINSTITUSJONER I PERIODEN 1.1.1993 TIL 31.12.

SEKRETARIAT OG VEDTEKTER FOR FYLKESKOMMUNAL OPPREISNINGSORDNING FOR BARN I BARNEVERNSINSTITUSJONER I PERIODEN 1.1.1993 TIL 31.12. Dato: Arkivref: 16.03.2011 2010/4641-8010/2011 / F40 Saksframlegg Saksbehandler: Bent Sørensen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget SEKRETARIAT OG VEDTEKTER FOR FYLKESKOMMUNAL OPPREISNINGSORDNING FOR

Detaljer

Oppreisningsordning for tidligere barnehjemsbarn i Nes kommune.

Oppreisningsordning for tidligere barnehjemsbarn i Nes kommune. 136919/7 - Oppreisning for tidligere barnehjemsbarn i Nes kommune Oppreisningsordning for tidligere barnehjemsbarn i Nes kommune. Nes kommunestyre vedtok den 21.09.2010, som sak 10/54, å opprette en kommunal

Detaljer

Vedtekter for tildeling av billighetserstatning for tidligere barnevernsbarn i Drammen kommune.

Vedtekter for tildeling av billighetserstatning for tidligere barnevernsbarn i Drammen kommune. Vedtekter for tildeling av billighetserstatning for tidligere barnevernsbarn i Drammen kommune. 1 Formål Formålet med billighetserstatningsordningen er å markere at Drammen kommune vil påta seg et moralsk

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Oppreisningsordningen for tidligere barnevernsbarn - årsrapport Arkivsaksnr.: 09/8025. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Trondheim kommune. Oppreisningsordningen for tidligere barnevernsbarn - årsrapport Arkivsaksnr.: 09/8025. Forslag til vedtak: Saksframlegg Oppreisningsordningen for tidligere barnevernsbarn - årsrapport Arkivsaksnr.: 09/8025 Forslag til vedtak: Formannskapet tar årsrapporten fra oppreisningsordningen for tidligere barnevernsbarn

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Musikkrommet Tynset barneskole Møtedato: 26.08.2014 Tid: Kl. 18.00 TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. Tittel 43/14 ANMODNING OM BOSETTING AV FLYKTNINGER 2014-2016

Detaljer

Nærmere informasjon om anmodningen

Nærmere informasjon om anmodningen Nærmere informasjon om anmodningen Permanent kommunal oppgave Bosetting av flyktninger er en permanent kommunal oppgave på lik linje med andre kommunale oppgaver. Bosettingsarbeidet må i likhet med andre

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf.

Møteinnkalling. Formannskapet. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.05.2010 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.05.2011 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Vestby kommune Kommunestyret

Vestby kommune Kommunestyret Vestby kommune Kommunestyret MØTEINNKALLING Tilleggsliste Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.12.2009 Tid: 17:00 Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer

SAKSFRAMLEGG SKEDSMO KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG SKEDSMO KOMMUNE SAKSFRAMLEGG SKEDSMO KOMMUNE Saksmappe Løpenr. Saksbehandler 2009/1787 32021/2009 Hans Tore Hoff Oppreisningsordning - forslag til vedtekter mv. Saksgang Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 02.05.2007. Sakliste KST-23/07 KUNNSKAPSLØFTET FOR GRUNNSKOLEN, PLAN OG BUDSJETT FOR 2007-08.

Møteprotokoll. Kommunestyret 02.05.2007. Sakliste KST-23/07 KUNNSKAPSLØFTET FOR GRUNNSKOLEN, PLAN OG BUDSJETT FOR 2007-08. Møteprotokoll Kommunestyret 02.05.2007 Sakliste KST-20/07 ST.MELD. NR. 12 (2006/2007) REGIONALE FORTRINN - REGIONAL FRAMTID - UTTALELSE KST-21/07 PERSONLIGE OPPDRAGSTAKERE PÅ PRAKTISK BISTAND KST-22/07

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg for omsorg og helse. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf.

Møteinnkalling. Utvalg for omsorg og helse. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Langhus bo og servicesenter, kantina Møtedato:

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 03.09.2014. Sakliste

Møteprotokoll. Kommunestyret 03.09.2014. Sakliste Møteprotokoll Kommunestyret 03.09.2014 Sakliste KST-70/14 RÅDHUSKVARTALET RÅDHUSKVARTALET (KIRKEVEIEN 3, SKI RÅDHUS OG RÅDHUSTEATERET). KST-71/14 NY FORSKRIFT OM SKJENKETIDER I SKI KOMMUNE KST-72/14 SØKNAD

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for helse og velferd. Saksliste

Møteinnkalling for Hovedutvalg for helse og velferd. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Møtedato: 16.09.2014 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 18:00 Møteinnkalling for Hovedutvalg for helse og velferd Forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen fredag 12.09.14. Varamedlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 29.01.2014. Sakliste FSK-2/14 EIERMELDING 2013 - EIERSKAP I SELSKAP HVOR KOMMUNEN ER EIER/DELEIER

Møteprotokoll. Formannskapet 29.01.2014. Sakliste FSK-2/14 EIERMELDING 2013 - EIERSKAP I SELSKAP HVOR KOMMUNEN ER EIER/DELEIER Møteprotokoll Formannskapet 29.01.2014 FSK-1/14 EVALUERING FRISKLIVSSENTRALEN Sakliste FSK-2/14 EIERMELDING 2013 - EIERSKAP I SELSKAP HVOR KOMMUNEN ER EIER/DELEIER FSK-3/14 HØRING - FORSLAG OM Å OPPHEVE

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 05.09.2012 kl. 09.00 STED: NORDRE LAND LÆRINGSSENTER Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 26.08.2015. Sakliste FSK-68/15 HØRING - UTREDNING HENSETTING ØSTLANDET - HØRING AV FASE 3-RAPPORT VEDRØRENDE AREALSØK

Møteprotokoll. Formannskapet 26.08.2015. Sakliste FSK-68/15 HØRING - UTREDNING HENSETTING ØSTLANDET - HØRING AV FASE 3-RAPPORT VEDRØRENDE AREALSØK Side Møteprotokoll Formannskapet 26.08.2015 Sakliste FSK-68/15 HØRING - UTREDNING HENSETTING ØSTLANDET - HØRING AV FASE 3-RAPPORT VEDRØRENDE AREALSØK FSK-69/15 HØRINGSUTTALELSE PÅ RAPPORTEN "ET NAV MED

Detaljer

Møteprotokoll. Sakliste. Utvalg for omsorg og helse 13.11.2013. Side OH-29/13 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2014-2017

Møteprotokoll. Sakliste. Utvalg for omsorg og helse 13.11.2013. Side OH-29/13 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2014-2017 Side Møteprotokoll Utvalg for omsorg og helse 13.11.2013 OH-29/13 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2014-2017 Sakliste OH-30/13 OPPFØLGING AV VERDIGHETSGARANTIEN OH-31/13 FYSIOTERAPIHJEMLER I SKI KOMMUNE OH-32/13

Detaljer

SØKNADSSKJEMA OPPREISNINGSORDNING FOR TIDLIGERE BARNEVERNSBARN I AKERSHUS

SØKNADSSKJEMA OPPREISNINGSORDNING FOR TIDLIGERE BARNEVERNSBARN I AKERSHUS SØKNADSSKJEMA OPPREISNINGSORDNING FOR TIDLIGERE BARNEVERNSBARN I AKERSHUS Akershus fylkeskommune har vedtatt en oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn fra Akershus som har vært utsatt for omsorgssvikt

Detaljer

DERES REF VÅR REF DATO 11-01295-14.KJV 20.8.2015

DERES REF VÅR REF DATO 11-01295-14.KJV 20.8.2015 lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Bærum kommune Komm.nr.: 0219 Regnskapsenheten 1304 SANDVIKA Brevet bes distribuert til: Rådmann Ordfører DERES REF VÅR REF DATO 11-01295-14.KJV 20.8.2015 Anmodning

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 25.09.2013. Sakliste FSK-52/13 ORGANISERING AV BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN I FOLLO- OG MOSSREGIONEN (FMBR)

Møteprotokoll. Formannskapet 25.09.2013. Sakliste FSK-52/13 ORGANISERING AV BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN I FOLLO- OG MOSSREGIONEN (FMBR) Side Møteprotokoll Formannskapet 25.09.2013 Sakliste FSK-52/13 ORGANISERING AV BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN I FOLLO- OG MOSSREGIONEN (FMBR) FSK-53/13 TILRÅDING VEDRØRENDE ETABLERING AV BORETTSLAG SOM SENERE

Detaljer

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 06 Møtested: Kantina i Ski rådhus Møtedato: 30.10.2013 Møtetid:

Detaljer

RÆLINGEN KOMMUNE Saksframlegg

RÆLINGEN KOMMUNE Saksframlegg RÆLINGEN KOMMUNE Saksframlegg Arkivkode/-sak: 273 / 2009/56-3 Saksbehandler: Kari A. Berg Saksnr. Utvalg Møtedato 09/55 Formannskapet 15.06.2009 Kommunestyret Etablering av vederlagsordning for tidligere

Detaljer

SØKNAD OM OPPREISNING

SØKNAD OM OPPREISNING Felles oppreisningsordning for kommuner i Troms fylke med Tromsø som vertskommune, for personer som under barnevernets omsorg var plassert i institusjon eller fosterhjem, og der opplevde omsorgssvikt,

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 14/262-19 Arknr.: 145 Saksbehandler: Inger-Lise Klevset BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 28/14 10.11.2014 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 33/14 10.11.2014

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 26.03.2014 kl. 10.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Prop. 204 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak)

Prop. 204 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Prop. 204 L (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i introduksjonsloven (personer med begrensninger i oppholdstillatelsen i påvente av dokumentert identitet) Tilråding

Detaljer

Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 10.09.2015 Tid: 10:00

Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 10.09.2015 Tid: 10:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 10.09.2015 Tid: 10:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

MØTEINNKALLING Valgnemnda

MØTEINNKALLING Valgnemnda Klæbu kommune MØTEINNKALLING Valgnemnda Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 26.08.2016 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes til

Detaljer

Behovfor økt bosetting

Behovfor økt bosetting KS uouuuntsanouausonsmsasnou uneuorwegsanusodauonofnncalnnunegnocualnuzrnnues Vårreferanse: Mlivkodei Sakabehandec Til kommunene 09/(X39097 033 NinaGran Deres referanse: Dato: 29.04.2014 Behovfor økt bosetting

Detaljer

SAKSPAPIRER M/VEDTAK

SAKSPAPIRER M/VEDTAK FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: Tirsdag 03.05.2011 Tid: kl. 19.00 SAKSPAPIRER M/VEDTAK DRIFTSSTYRET Før behandlingen av den ordinære møtesaken vil enhetsleder HRO, ANNE BERIT WANG,

Detaljer

Møteprotokoll. Sakliste. Utvalg for omsorg og helse 20.05.2015. Side OH-23/15 ORIENTERING OM PROSJEKT BEHOVSPLAN FOR OMSORGSBYGG

Møteprotokoll. Sakliste. Utvalg for omsorg og helse 20.05.2015. Side OH-23/15 ORIENTERING OM PROSJEKT BEHOVSPLAN FOR OMSORGSBYGG Side Møteprotokoll Utvalg for omsorg og helse 20.05.2015 Sakliste OH-23/15 ORIENTERING OM PROSJEKT BEHOVSPLAN FOR OMSORGSBYGG OH-24/15 HØRING - FORSLAG TIL NY TT-ORDNING OH-25/15 TIL DAGTILBUD FRA VOKSENOPPLÆRING

Detaljer

Rødøy kommune Saksdokument Side 1. Saksbehandler: Kitt Grønningsæter. Jnr. ref: Arkiv: Klageadgang: nei Off. dok: ja

Rødøy kommune Saksdokument Side 1. Saksbehandler: Kitt Grønningsæter. Jnr. ref: Arkiv: Klageadgang: nei Off. dok: ja Rødøy kommune Saksdokument Side 1 24515 K-sak 099/2015 Sakens hjemmelsgrunnlag: Saksbehandler: Kitt Grønningsæter Jnr. ref: Arkiv: Klageadgang: nei Off. dok: ja ANMODNING OM BOSETTING AV FLYKTNINGER 2016-2019

Detaljer

SAKSPAPIRER DRIFTSSTYRET

SAKSPAPIRER DRIFTSSTYRET FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: Tirsdag 03.05.2011 Tid: kl. 19.00 SAKSPAPIRER DRIFTSSTYRET Før behandlingen av den ordinære møtesaken vil enhetsleder HRO, Anne Berit Wang, orientere

Detaljer

Kvæfjord kommune. Saksframlegg. Saksnr Utvalg Møtedato 39/12 Formannskapet 02.05.2012 32/12 Kommunestyret 12.06.2012

Kvæfjord kommune. Saksframlegg. Saksnr Utvalg Møtedato 39/12 Formannskapet 02.05.2012 32/12 Kommunestyret 12.06.2012 Kvæfjord kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 11.04.2012 2012/342 Saksbeh: Saksbeh. tlf: Birger Bjørnstad 77 02 30 05 Saksnr Utvalg Møtedato 39/12 Formannskapet 02.05.2012 32/12 Kommunestyret 12.06.2012

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg for omsorg og helse. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf.

Møteinnkalling. Utvalg for omsorg og helse. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 01.02.2012 Møtetid:

Detaljer

Regelverk for tilskudd til utviklings- og samhandlingsprosjekter i barnevernet

Regelverk for tilskudd til utviklings- og samhandlingsprosjekter i barnevernet POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 12 / 2017 Regelverk for tilskudd til utviklings- og samhandlingsprosjekter i barnevernet Innhold Innledning... 3 1.

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: KOMMUNAL OPPREISNINGSORDNING FOR TIDLIGERE BARNEVERNSBARN - GJENÅPNING AV ORDNING

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: KOMMUNAL OPPREISNINGSORDNING FOR TIDLIGERE BARNEVERNSBARN - GJENÅPNING AV ORDNING Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO HVA-14/16410-1 90222/14 01.10.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for levekår / 27.10.2015 Stavanger

Detaljer

Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak (kap. 854 post 61 (2))

Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak (kap. 854 post 61 (2)) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 13 / 2015 Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak (kap. 854 post 61 (2)) Innhold Innledning...

Detaljer

FOR TIDLIGER BARNEHJEMSBARN

FOR TIDLIGER BARNEHJEMSBARN Saksfremlegg Saksnr.: 08/4151-3 Arkiv: H32 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: OPPREISNINGSORDNING FOR TIDLIGER BARNEHJEMSBARN Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 08.09.2010. Sakliste

Møteprotokoll. Formannskapet 08.09.2010. Sakliste Møteprotokoll Formannskapet 08.09.2010 Sakliste FSK-55/10 RAPPORT OG PLAN - PARKERINGSORDNINGEN I SKI KOMMUNE FSK-56/10 SØKNAD FRA SKI IL - TENNIS OM KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN TIL REETABLERING AV 2 TENNISBANER

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: Tittel 89/09 09/1036 REFERATER 2 90/09 09/916 ANMODNING OM MOTTAK AV FLYKTNINGER I 2010 3

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: Tittel 89/09 09/1036 REFERATER 2 90/09 09/916 ANMODNING OM MOTTAK AV FLYKTNINGER I 2010 3 SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Herredshuset : 15.12.2009 Tid: 15.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 80 60 00 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. Kl 15.30

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.04.2008 Tid: 09.00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/08 08/148 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN

Detaljer

EIDSVOLL KOMMUNE SØKNADSSKJEMA KOMMUNAL VEDERLAGSORDNING. Advokatene i Vølund pb. 297 2302 Hamar

EIDSVOLL KOMMUNE SØKNADSSKJEMA KOMMUNAL VEDERLAGSORDNING. Advokatene i Vølund pb. 297 2302 Hamar EIDSVOLL KOMMUNE Unntatt offentlighet etter utfylling iht. offl. 13, jf. fvl. 13,1.1. SØKNADSSKJEMA KOMMUNAL VEDERLAGSORDNING Vederlagsordningen gjelder for personer som har opplevd overgrep og/eller omsorgssvikt

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 21.03.2012 12/158 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Onsdag 28. mars 2012 kl. 09.00 Møtested: Møterom Bolga, 2. etg, rådhuset,

Detaljer

Bakgrunn for anmodningen - særskilte utfordringer de nærmeste år

Bakgrunn for anmodningen - særskilte utfordringer de nærmeste år Vedlegg Bakgrunn for anmodningen - særskilte utfordringer de nærmeste år Pr. 31.03.2013 var det 4 402 mennesker i asylmottak med lovlig opphold som ventet på å få flytte til en kommune. Av disse var det

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 09.06.2010. Sakliste FSK-38/10 RAMMER FOR UTARBEIDELSE AV BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2011-2014

Møteprotokoll. Formannskapet 09.06.2010. Sakliste FSK-38/10 RAMMER FOR UTARBEIDELSE AV BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2011-2014 Møteprotokoll Formannskapet 09.06.2010 Sakliste FSK-35/10 1. TERTIALMELDING 2010 FSK-36/10 ÅRSMELDING MED ÅRSBERETNING 2009 FSK-37/10 ÅRSREGNSKAP 2009 FSK-38/10 RAMMER FOR UTARBEIDELSE AV BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 09/3618-2 Sakstittel: OPPREISNINGSORDNING FOR BARNEVERNSBARN K-kode: F40 Saksbehandler: Ragnhild Grøndahl

Saksfremlegg. Arkivsak: 09/3618-2 Sakstittel: OPPREISNINGSORDNING FOR BARNEVERNSBARN K-kode: F40 Saksbehandler: Ragnhild Grøndahl Saksfremlegg Arkivsak: 09/3618-2 Sakstittel: OPPREISNINGSORDNING FOR BARNEVERNSBARN K-kode: F40 Saksbehandler: Ragnhild Grøndahl Innstilling: 1. Sørum kommune etablerer en oppreisningsordning for barn

Detaljer

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 TILLEGGSSAKSLISTE Formannskapet Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via

Detaljer

SAKSFREMLEGG BOSETTING AV FLYKTNINGER Saksbehandler: Hilde Korbi Arkiv: /F31/&73 Arkivsaksnr.: 13/635-2

SAKSFREMLEGG BOSETTING AV FLYKTNINGER Saksbehandler: Hilde Korbi Arkiv: /F31/&73 Arkivsaksnr.: 13/635-2 Behandles i: Formannskapet Kommunestyret BOSETTING AV FLYKTNINGER 2014-2017 Dokumenter Dato Trykt vedlegg til IMDi Anmodningsbrev om bosetting av flyktninger 2014-2016. IMDi - Tilskudd (2013) IMDi - Integreringstilskudd

Detaljer

Administrasjonsutvalget består av formannskapets medlemmer og representanter for de tillitsvalgte.

Administrasjonsutvalget består av formannskapets medlemmer og representanter for de tillitsvalgte. MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Dato: 30.08.2012 kl. 8:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00115 Administrasjonsutvalget består av formannskapets medlemmer og representanter for

Detaljer

sykehusområder.pdf Hei,

sykehusområder.pdf Hei, Journalført i Public 360 Fra: Nina Ansethmoen Sendt: 21. mars 2016 08:48 Til: HSORHF PB Postmottak Emne: Høringssvar fra Ski kommune vedr kapasitetstilpasninger i Oslo

Detaljer

MØTEINNKALLING ORIENTERINGER. Orientering om status i sektor helse og omsorg SAKLISTE

MØTEINNKALLING ORIENTERINGER. Orientering om status i sektor helse og omsorg SAKLISTE Lillehammer kommune Fagutvalg for helse og omsorg MØTEINNKALLING Utvalg: Fagutvalg for helse og omsorg Møtested: Sandvig Møtedato: 21.08.2017 Tid: 09:00-11:30 Eventuelt forfall meldes til Hilde Larsen

Detaljer

Saksprotokoll: Høring - Forslag til tiltak for raskere bosetting av flyktninger

Saksprotokoll: Høring - Forslag til tiltak for raskere bosetting av flyktninger 2 ASKER KOMMUNE L.nr.: 18303/11 S.nr.: 09/777 Arkivnr.: /F30/&13 Dato: 27.04.2011 Saksbeh.:Kari Madssen Utvalg Kommunestyret Møtedato 26.04.2011 Utvalgssak 37/11 Saksprotokoll: Høring - Forslag til tiltak

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 10. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato:

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 10. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato: Grane kommune Side 1 av 10 Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 10.12.2015 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ida Cathrin Olsen Møteinnkalling (kunngjøring) 4. desember

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Komite for familie og velferd - Ørland kommune Møtested: Borgklinten/Smellingen, Rådhuset Møtedato:

Møteinnkalling. Utvalg: Komite for familie og velferd - Ørland kommune Møtested: Borgklinten/Smellingen, Rådhuset Møtedato: Møteinnkalling Utvalg: Komite for familie og velferd - Ørland kommune Møtested: Borgklinten/Smellingen, Rådhuset Møtedato: 21.08.2012 Tid: 10:00 Forfall meldes til utvalgssekretær Toril Reitan som sørger

Detaljer

Møteprotokoll. Sakliste. Kommunestyret 08.04.2015. Side KST-35/15 ETABLERING AV KUNSTISFLATE I SKI IDRETTSPARK

Møteprotokoll. Sakliste. Kommunestyret 08.04.2015. Side KST-35/15 ETABLERING AV KUNSTISFLATE I SKI IDRETTSPARK Side Møteprotokoll Kommunestyret 08.04.2015 Sakliste KST-35/15 ETABLERING AV KUNSTISFLATE I SKI IDRETTSPARK KST-36/15 REVIDERT SELSKAPSAVTALE FOR FOLLO LOKALMEDISINSKE SENTER KST-37/15 OPPRETTELSE AV KOMMUNALT

Detaljer

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi,

Detaljer

Komité mennesker og livskvalitet.

Komité mennesker og livskvalitet. Verdal kommune Møteinnkalling Komité mennesker og livskvalitet. Det innkalles til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal rådhus Dato: 26.10.2015 Tid:

Detaljer

Felles oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn og spesialskoleelever i Nordland

Felles oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn og spesialskoleelever i Nordland Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.11.2011 52984/2011 2010/4943 271 Kommuneadvokaten Saksnummer Utvalg Møtedato 11/151 Formannskapet 23.11.2011 11/165 Bystyret 08.12.2011 Felles oppreisningsordning

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 27.02.2013. Sakliste KST-8/13 TILSTANDSRAPPORT; GRUNNSKOLEN I SKI KOMMUNE FOR SKOLEÅRET 2011-2012

Møteprotokoll. Kommunestyret 27.02.2013. Sakliste KST-8/13 TILSTANDSRAPPORT; GRUNNSKOLEN I SKI KOMMUNE FOR SKOLEÅRET 2011-2012 Side Møteprotokoll Kommunestyret 27.02.2013 Sakliste KST-5/13 KONKURRANSEUTSETTING AV RENHOLDSTJENESTEN KST-6/13 FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR EILELIVEIEN BARNEHAGE KST-7/13 NASJONALE PRØVER HØSTEN 2012

Detaljer

Møteinnkalling for Eldrerådet. Saksliste

Møteinnkalling for Eldrerådet. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 31.08.2015 Møtested: Trøgstadheimen bo- og servicesenter Møtetid: 10:00 Møteinnkalling for Eldrerådet Forfall meldes til telefon 69681600. Varamedlemmer møter bare etter nærmere

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: 06.12.2010 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.12.2009 Møtetid: Kl. 09.30

Detaljer

REGLEMENT FOR LEVEKÅRSUTVALGET

REGLEMENT FOR LEVEKÅRSUTVALGET Vår ref.: Arkiv: Dato: 15/2853 044, &00 22.12.2015 Reglement for humanitært styre gjeldende til 2015 Revidering av reglement for levekårsutvalget ble vedtatt i kommunestyrets møte 21.12.2015 Det ble vedtatt

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Båtsfjord kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Møtested: Pensjonisten Møtedato: 19.11.2009 Tid: 1800 Kommunestyret SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 81/09 09/168 SAKSPROTOKOLL: VALG AV PENSJONSLEVERANDØR

Detaljer

Bosetting av flyktninger - Tilleggsanmodning for Anmodning om bosetting i

Bosetting av flyktninger - Tilleggsanmodning for Anmodning om bosetting i Ås kommune Bosetting av flyktninger - Tilleggsanmodning for 2014-2015. Anmodning om bosetting i 2016-2017 Saksbehandler: Robabeh Afshari Saksnr.: 14/02907-7 Behandlingsrekkefølge Møtedato: 19.11.2014 Formannskapet

Detaljer

Møteinnkalling. Inderøy kommune. 7670 Inderøy

Møteinnkalling. Inderøy kommune. 7670 Inderøy Inderøy kommune 7670 Inderøy Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg Folk Møtested: Inderøyheimen, møterom: Kantina, 3. etg. Dato: 20.10.2009 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210.

Detaljer

MØTEINNKALLING KONSTITUERENDE KOMMUNESTYRET SAKLISTE ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid:

MØTEINNKALLING KONSTITUERENDE KOMMUNESTYRET SAKLISTE ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: ALVDAL KOMMUNE MØTEINNKALLING KONSTITUERENDE KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 07.10.2011 Tid: 09.00 11.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 74/11 11/886 GODKJENNING AV VALGOPPGJØRET

Detaljer

Kristiansund kommune Frei kommune. Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Fellesnemnda for Kristiansund og Frei 27.09.2007 07/069

Kristiansund kommune Frei kommune. Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Fellesnemnda for Kristiansund og Frei 27.09.2007 07/069 Kristiansund kommune Frei kommune Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 06/1034/10572/07 H32 Margrete Magerøy Bjørn Elgsaas 17.09.2007 Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Fellesnemnda for Kristiansund

Detaljer

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Møterom 2. etg., Rådhuset Dato: Tid: 13:00

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Møterom 2. etg., Rådhuset Dato: Tid: 13:00 Evenes kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Møterom 2. etg., Rådhuset Dato: 17.09.2013 Tid: 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jardar Jensen Ordfører H Petter

Detaljer

Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 25.03.2009 Tid: 11:00. Faste medlemmer som møtte: Navn. Kristine Jørstad Bock

Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 25.03.2009 Tid: 11:00. Faste medlemmer som møtte: Navn. Kristine Jørstad Bock Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 25.03.2009 Tid: 11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Leder AP Snorre Sundquist Nestleder AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

regionaldepartementet og KS om bosetting av flyktninger i kommunene og om etablering og nedlegging av asylmottak samt omsorgssentre

regionaldepartementet og KS om bosetting av flyktninger i kommunene og om etablering og nedlegging av asylmottak samt omsorgssentre Samarbeidsavtale mellom Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet og KS om bosetting av flyktninger i kommunene og om etablering

Detaljer

Tjenesteavtale nr 9. mellom. Bardu kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Samarbeid om IKT-Iøsninger lokalt

Tjenesteavtale nr 9. mellom. Bardu kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Samarbeid om IKT-Iøsninger lokalt UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVVI NORCCA UNNERS:TEHTABUOHCCEVIESSU BARDU KOMMUNE Tjenesteavtale nr 9 mellom Bardu kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF om Samarbeid om IKT-Iøsninger lokalt

Detaljer

I N N K A L L I N G til møte i Utvalg for oppvekst og omsorg

I N N K A L L I N G til møte i Utvalg for oppvekst og omsorg RØMSKOG KOMMUNE I N N K A L L I N G til møte i Utvalg for oppvekst og omsorg Det innkalles til møte i Utvalg for oppvekst og omsorg torsdag 20.01.11 kl. 19.00 i spiserommet på Eldresenteret. Til behandling:

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 02.10.2015 Tid: 1200 14.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 50/15 15/748 GODKJENNING AV VALGOPPGJØRET 2015 51/15 15/749

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Ski kontrollutvalg

MØTEPROTOKOLL Ski kontrollutvalg Møtetid: 03.05.2016 kl. 18:00 22:25 Sted: Formannskapssalen MØTEPROTOKOLL Ski kontrollutvalg Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7. Møtende medlemmer: André Kvakkestad (Frp), Roar Thun (Ap),

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE NR 5 Del 2. 61/15 15/4429 Bosetting av flyktninger med bakgrunn i dagens flyktningekrise. Ringerike kommune, 11.05.

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE NR 5 Del 2. 61/15 15/4429 Bosetting av flyktninger med bakgrunn i dagens flyktningekrise. Ringerike kommune, 11.05. Ringerike kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.05.2015 Tid: 15:00 MØTEINNKALLING Gyldig forfall meldes til sekretariatet, tlf. 32117415, Kari, eller e-post sek@ringerike.kommune.no

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Vestby kommune MØTEPROTOKOLL Møtetid: 29.02.2016 kl. 18:00 18:50. Sted: Formannskapssalen Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. Møtende medlemmer: Tom Anders Ludvigsen (Ap), Eirin Bolle (BYGDL),

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 16/2217-6 Arknr.: 121 &13 Saksbehandler: Hans Vestre BEHANDLING: SAKNR. DATO Plan og byggesaksutvalget 25/16 25.08.2016 Kommuneplanutvalget 10/16 31.08.2016 HØRING - REGIONAL

Detaljer

Til: Kommuner Fylkeskommuner Fylkesmenn Rundskriv: 03/2015 Dato:1.1.2015 Saksnr: 14-01862

Til: Kommuner Fylkeskommuner Fylkesmenn Rundskriv: 03/2015 Dato:1.1.2015 Saksnr: 14-01862 Rundskriv Postadresse: Pb 8059 Dep. N-0031 Oslo lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til: Kommuner Fylkeskommuner Fylkesmenn Rundskriv: 03/2015 Dato:1.1.2015 Saksnr: 14-01862 STATSBUDSJETTET ÅR 2015

Detaljer

Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak

Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 13 / 2017 Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak Innhold Innledning... 3 1. Formål... 3 2.

Detaljer

SØKNADSSKJEMA - OPPREISNINGSORDNING

SØKNADSSKJEMA - OPPREISNINGSORDNING SØKNADSSKJEMA - OPPREISNINGSORDNING Sørum kommune har vedtatt en oppreisningsordning for tidligere barnehjemsbarn som har opplevd overgrep eller omsorgssvikt under opphold på barnehjem, skolehjem, spesial-

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur

Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Ski skole Møtedato: 09.04.2014 Møtetid:

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 22.05.2008 kl. 08.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 50 47. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Saksbehandler: Irina M. Greni Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 11/ Dato:

Saksbehandler: Irina M. Greni Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 11/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Irina M. Greni Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 11/2138-4 Dato: 22.3.2011 HØRING FORSLAG TIL BOSETTINGSORDNING FOR FLYKTNINGER MED MÅL OM RASKEREBOSETTING â INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITÉ

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Utvalg for helse og omsorg Kommunestyret

Saksgang Saksnr Møtedato Utvalg for helse og omsorg Kommunestyret FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/1050 Arkivkode: F31 Saksbehandler: Arne Tregde Saksgang Saksnr Møtedato Utvalg for helse og omsorg Kommunestyret Økt bosetting av flyktninger 2014 og 2015 Administrasjonens

Detaljer

Ot.prp. nr. 2 ( ) Om endringer i introduksjonsloven

Ot.prp. nr. 2 ( ) Om endringer i introduksjonsloven Ot.prp. nr. 2 (2004 2005) Tilråding fra Kommunal- og regionaldepartementet av 1. oktober 2004, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II) 1 Innledning Kommunal- og regionaldepartementet fremmer

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 29.10.2014. Sakliste

Møteprotokoll. Formannskapet 29.10.2014. Sakliste Side Møteprotokoll Formannskapet 29.10.2014 Sakliste FSK-65/14 SAMMENSLÅTT BRANN- OG REDNINGSVESEN I FOLLO OG MOSSEREGIONEN STYRINGSGRUPPENS UTREDNING OG ANBEFALING FSK-66/14 KOMMUNEREFORMEN - SAMARBEID

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 20/09 09/467 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV SELSKAPSKONTROLL FOR ALSTAHAUG KOMMUNE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 20/09 09/467 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV SELSKAPSKONTROLL FOR ALSTAHAUG KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 12.05.2009 Tid: 12.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Besøksadresse: Peter Egges plas. Levanger kommune Komm.nr.: 1719. 7601 LEVANGER Wwvmmdkno.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Besøksadresse: Peter Egges plas. Levanger kommune Komm.nr.: 1719. 7601 LEVANGER Wwvmmdkno. Postadresse: P~Jf\3HTFFiREj?D 9m,'::«rt ar_er~./11;n! Postboks 2438 =[1gm; gnir, Sluppen 7005Trondheim Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Besøksadresse: Peter Egges plas Levanger kommune Komm.nr.:

Detaljer

Ullensaker kommune SØKNADSSKJEMA - VEDERLAGSORDNING

Ullensaker kommune SØKNADSSKJEMA - VEDERLAGSORDNING Ullensaker kommune SØKNADSSKJEMA - VEDERLAGSORDNING Ullensaker kommune har vedtatt en Vederlagsordning (billighetserstatning) for barn som har opplevd overgrep eller omsorgssvikt under opphold på barnehjem,

Detaljer

Anmodning om økt bosetting av flyktninger

Anmodning om økt bosetting av flyktninger Saksframlegg Arkivnr. Saksnr. 2013/2197-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse og omsorg Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Astrid Bjørnli Anmodning om økt bosetting av flyktninger Dokumenter

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2007

KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2007 1 KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2007 2 1. KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER 1.1 Kommuneloven 77 Bestemmelsen om at kommunen skal ha kontrollutvalg er tatt inn i kommunelovens 77 om Kontrollutvalget.

Detaljer

Flatanger Formannskap

Flatanger Formannskap Møteinnkalling Utvalg: Flatanger Formannskap Møtested: Sal II, miljøbygget Dato: 19.11.2013 Tidspunkt: 16:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller ønsker

Detaljer

Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Henning Thygesen Leder R Jens Høibø Medlem AP Rigmor Aino Bjordammen Medlem H

Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Henning Thygesen Leder R Jens Høibø Medlem AP Rigmor Aino Bjordammen Medlem H 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomitéen Møtested: Perleporten - Kommunehuset Dato: 11.10.2012 Tidspunkt: 16:00 19:15 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Henning

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I OPPEGÅRD KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2008

KONTROLLUTVALGET I OPPEGÅRD KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2008 1 KONTROLLUTVALGET I OPPEGÅRD KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2008 2 Kommuneloven 77 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER Bestemmelsen om at kommunen skal ha kontrollutvalg er tatt inn i kommuneloven av 25. september 1992 nr.

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Camilla Claussen Arkiv H12 Arkivsaksnr. 16/2597

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Camilla Claussen Arkiv H12 Arkivsaksnr. 16/2597 SAKSFREMLEGG Saksbehandler Camilla Claussen Arkiv H12 Arkivsaksnr. 16/2597 Saksnr. Utvalg Møtedato / Helse- og omsorgsutvalget 24.05.2017 / Kommunestyret FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM

Detaljer

Kontrollutvalget i Rennesøy kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Rennesøy kommune Møteinnkalling Rogaland Kontrollutvalgssekretariat Kontrollutvalget i Rennesøy kommune Møteinnkalling Møtested: Formannskapssalen Dato: 08.12.2016 Tidspunkt: Kl. 17.00 Møtenr: 6 / 2016 Til behandling: Sak nr Sakstittel

Detaljer