MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget"

Transkript

1 Møte nr. 1/2013 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte tirsdag kl på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Randi Solli Pedersen AP Nestleder Ingar Eira AP Medlem Astrid Myrland Hansen AP Medlem Adrian Dybvik AP Medlem Jorunn H. Mikkelsen SV Dersom du ikke kan møte må du melde fra til servicekontoret, på tlf , så snart som mulig. Forfallsgrunn må oppgis. Varamedlemmer innkalles etter nærmere varsel. Saksdokumentene er utlagt til gjennomsyn på servicekontoret, biblioteket og kommunens hjemmeside Kvalsund Randi S. Pedersen (sign.) leder

2 SAKSLISTE Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel 1/13 13/30 GODKJENNING AV PROTOKOLL 2/13 13/29 REFERATSAKER LANDBRUK / NÆRING 3/13 11/940 VALG AV NYTT VARAMEDLEM I NATURFORVALTNINGSUTVALG /13 13/7 SØKNAD OM KONSESJON FOR ERVERV AV EIENDOMMEN GNR. 8, BNR. 442 I KVALSUND KOMMUNE KJØPER: ULF HARALD ISAKSEN, HAMMERFEST 5/13 12/1116 SØKNAD OM DELING AV EIENDOMMEN "HAMMERNESSLETTEN", GNR. 14, BNR SØKER: HÅKON ARNE OG SISSEL ANNA PEDERSEN, HANSELV 6/13 13/34 REFERATSAKER - TEKNISK AVDELING 7/13 13/53 BRUK AV GEBYRREGULATIV I FORSINKEDE SAKER HYTTEFELT I KOKELV GNR. 21, BNR. 33 8/13 11/562 KLAGEBEHANDLING - BREV AV , SAK 11/562 - HYTTE I SKAIDIÅSEN HYTTEFELT

3 9/13 12/355 KLAGE PÅ POLITISK VEDTAK AV GNR. 24, BNR. 1, FNR /13 11/199 KLAGEBAHANDLING - AVVISNING AV KLAGE FRA HERULF JOHNSEN PÅ KOMMUNENSN AREALPANARBEID I 2003/ /13 10/ GANGS BEHANDLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR "KVALSUNDLIA SYD" (NYGGENENJORDET, OLGABAKKEN) 12/13 12/781 FORSLAG TIL PLANPROGRAM KOMMUNEPLAN - SAMFUNNSDELEN EVENTUELT SENERE INNKOMNE SAKER.

4 Sak 1/13 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Utviklingsutvalget Saksbehandler: Rita L. Mathisen Arkiv: Arkivsaksnr.: 13/30 Saksnr.: Utvalg Møtedato 1/13 Utviklingsutvalget GODKJENNING AV PROTOKOLL - UTVIKLINGSUTVALGET Leders innstilling: Protokollen fra Utviklingsutvalgets møte nr. 9/2012 godkjennes.

5 Sak 1/13 SAKSGRUNNLAG: 1. Utviklingsutvalget Protokoll møte den møte nr. 9/2012 Rådmannens tilråding: Protokollen fra Utviklingsutvalgets møte nr. 9/2012 godkjennes. Arne Hansen rådmann

6 Sak 2/13 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Utviklingsutvalget Saksbehandler: Rita L. Mathisen Arkiv: Arkivsaksnr.: 13/29 Saksnr.: Utvalg Møtedato 2/13 Utviklingsutvalget REFERATSAKER LANDBRUK / NÆRING Leders innstilling: Referatsakene tas til orientering.

7 Sak 2/13 SAKSGRUNNLAG: 1. Personal- og økonomiutvalget Hovedutskrift møte den , møte nr. 11/2012 Hovedutskrift møte den , møte nr. 12/ Omsorgs- og oppvekstuvalget Hovedutskrift møte den , møte nr. 5/ Kommunestyret Hovedutskrift møte den og , møte nr. 7/ Finnmark fylkeskommune Mainstream Norway AS Akvakulturtillatelse for matfisk av laks, ørret og regnbueørret i sjøvann på lokalitetene Jernelva og Segelnes 5. Vest-Finnmark Regionråd Høringsnotat om forslag til endring av forskrift av 12. september 2013 om leveringsplikt for fartøy med torsketråltillatelse. 6. Naturforvaltningsutvalget Møtebok møte i Naturforvaltningsutvalget Mattilsynet Oppnevning av dyrevernnemnda for Hammerfest, Måsøy, Kvalsund og Nordkapp Fylkesmannen i Finnmark, landbruksavdelingen Tilskudd til veterinærvakt og administrasjon i Hammerfest, Kvalsund, Hasvik og Måsøy rapportering for 2012 og utbetaling av 2013-midler 9. Norges Vassdrags- og energidirektoratet Konsesjon til Fálesrássa vindkraftverk og avslag på søknad om Kvalsund vindkraftverk og Hammerfest vindkraftverk Orientering om vedtak

8 Sak 2/ Aurora Vindkraft AS Underretning om at det er gitt ekspropriasjonstillatele for Fálesrássa vindkraftverk Rådmannens tilråding: Referatsakene tas til orientering. Arne Hansen rådmann

9 Sak 3/13 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Utviklingsutvalget Saksbehandler: Rita L. Mathisen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 11/940 Saksnr.: Utvalg Møtedato 56/11 Utviklingsutvalget / Naturforvaltningsutvalget 3/13 Utviklingsutvalget VALG AV NYTT VARAMEDLEM I NATURFORVALTNINGSUTVALG Leders innstilling: Utvalget bes finne nytt varamedlem for Alf Sakshaug, da han er medlem i kontrollutvalget.

10 Sak 3/13 SAKSGRUNNLAG: Møtebok U/U Valg av naturforvaltningsutvalg E-post av fra Johnny Larsen, leder i Naturforvaltningsutvalget SAKSOPPLYSNINGER: I møte i Utviklingsutvalget den ble det valgt nytt Naturforvaltningsutvalg for perioden Utvalget består av 3 medlemmer og 6 varamedlemmer: Medlemmer: Johnny Larsen leder Steve Aslaksen nestleder Karin Bryn medlem Varamedlemmer: Anne Lise Nilsen Bente Israelsen Karl Nikodemussen Terje Wikstrøm Unni Bredesen Alf Sakshaug Alf Sakshaug er medlem i kontrollutvalget og kan derfor ikke også være medlem i ei kommunal nemnd med beslutningsmyndighet, jfr.kommunelovens 77, punkt 2: Utelukket fra valg er ordfører, fylkesordfører, varaordfører, medlem og varameldem av formannskap og fylkesutvalg, medlem og varameld av kommunal eller fylkeskommunal nemnd med beslutningsmyndighet, medlem av kommuneråd eller fylkesråd og ansatte i kommunen eller fylkeskommunen. Utviklingsutvalget bes velge et nytt varamedlem.

11 Sak 4/13 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Utviklingsutvalget Saksbehandler: Rita L. Mathisen Arkiv: G/B 8/442-K Arkivsaksnr.: 13/7 Saksnr.: Utvalg Møtedato 4/13 Utviklingsutvalget SØKNAD OM KONSESJON FOR ERVERV AV EIENDOMMEN GNR. 8, BNR. 442 KJØPER: ULF HARALD ISAKSEN, HAMMERFEST Leders innstilling: I medhold av konsesjonslovens 1 gir Utviklingsutvalget i Kvalsund kommune konsesjon til Ulf Harald Isaksen, Hammerfest for erverv av eiendommen gnr. 8, bnr. 442 i Neverfjord. Det stilles imidlertid følgende vilkår: Eventuelle gjerder og bygninger holdes vedlike eller fjernes helt for å sikre mennesker og dyr Eiendommen gnr. 8, bnr. 442 skal sammenføyes med gnr. 8, bnr. 336.

12 Sak 4/13 SAKSGRUNNLAG: Kartutsnitt M 1:1398 og 1:500 Søknad om konsesjon Kopi av skjøte Kopi av veirett udatert Melding om administrativt vedtak Samlet rapport for matrikkel SAKSOPPLYSNINGER: Ulf Harald Isaksen, Hammerfest søker om konsesjon for erverv av eiendommen gnr. 8, bnr. 442 i Neverfjord. Formålet med ervervet er å gjøre tilgangen /adkomsten til sin tilstøtende fritidseiendom, gnr. 8, bnr. 336 enklere og sikrere. Han skriver i sin søknad at han også har vurderer å dyrke jordbær og poteter på omsøkte eiendom. Omsøkte eiendom er ifølge matrikkelen på ca. 2,611 dekar som ble utskilt fra gnr. 8, bnr. 57 i Eiendommen består ifølge Skog- og landskap av 2,5 dekar uproduktiv skog og 0,1 dekar åpen, grunnlendt fastmark. Ifølge matrikkelen er eiendommen ubebygd. Omsøkte eiendom ligger i et område med aktiv jordbruksdrift, og det ligger et gårdsbruk i nærheten. Området er ikke berørt av noe reguleringsplan, men berøres av arealplanbestemmelsene for LNF-sone 68. Der skal lokalisering av spredt bolig, fritids- og ervervsbebyggelse utføres i samråd med berørte sektormyndigheter. Lovgrunnlag: Saken behandles etter konsesjonslovens 1. Konsesjonsloven har til formål å regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom for å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og bruksforhold som er mest gagnlige for samfunnet bl.a. for å tilgodese: 1. framtidige generasjoners behov 2. landbruksnæringen 3. behovet for utbyggingsgrunn 4. hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser og friluftsinteresser 5. hensynet til bosettingen

13 Sak 4/13 Iflg. konsesjonslovens 11 kan konsesjon gis på slike vilkår som i hvert enkelt tilfelle finnes påkrevd av hensyn til de formål loven skal fremme. Det kan også lempes på vilkårene etter søknad. SAKSVURDERING: Søknaden gjelder konsesjon for erverv av eiendommen gnr. 8, bnr. 442 i Neverfjord. Samtidig med at konsesjonssaken behandles, bør en avklare forholdet til annen lovgivning. Det er nødvendig å samordne behandlingen av konsesjonssaker etter andre lover, for eksempel jordloven, skogbruksloven, plan- og bygningsloven eller jordskifteloven. En må imidlertid påse at den enkelte sak undergis en individuell behandling slik at ikke lovverkene blandes sammen på en uheldig måte. Utredningen av saken må konsentreres om konsesjonssøkers interesser, sammenhold med samfunnets interesser knyttet til en forsvarlig utnyttelse av eiendommen sett i forhold til konsesjonsloven formål. Den må i utgangspunktet ha som mål å avklare om konsesjons-søkers formål med ervervet gir mest gagnlige eier- og bruksforhold for samfunnet. Omsøkte eiendom utgjør ingen selvstendig driftsenhet for landbruk da eiendommen inneholder kun uproduktiv skogarealer og litt myr. Eiendommen har heller ingen landbruksrelaterte bygninger. Det er pr. i dag ikke jordbruksproduksjon på omsøkte eiendom. Landbruksforvaltningen ser ingen hindringer ut fra konsesjonsloven som skulle forhindre konsesjon. Det bør imidlertid settes vilkår for konsesjonen.

14 Sak 4/13 Rådmannens tilråding: I medhold av konsesjonslovens 1 gir Utviklingsutvalget i Kvalsund kommune konsesjon til Ulf Harald Isaksen, Hammerfest for erverv av eiendommen gnr. 8, bnr. 442 i Neverfjord. Det stilles imidlertid følgende vilkår: Eventuelle gjerder og bygninger holdes vedlike eller fjernes helt for å sikre mennesker og dyr Eiendommen gnr. 8, bnr. 442 skal sammenføyes med gnr. 8, bnr Arne Hansen rådmann

15 Sak 5/13 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Utviklingsutvalget Saksbehandler: Rita L. Mathisen Arkiv: G/B 14/16-K Arkivsaksnr.: 12/1116 Saksnr.: Utvalg Møtedato 5/13 Utviklingsutvalget SØKNAD OM DELING AV EIENDOMMEN "HAMMERNESSLETTEN", GNR. 14, BNR. 16 SØKER: HÅKON ARNE OG SISSEL ANNA PEDERSEN, HANSELV Leders innstilling: Utviklingsutvalget tilrår i henhold til jordlovens 12 til fradeling av 1 bebygd parsell på 10,1 dekar fra eiendommen Hammernessletten, gnr. 14, bnr. 16.

16 Sak 5/13 SAKSGRUNNLAG: Kartutsnitt M 1:2.500 og 1: Søknad om deling Vedlegg til søknaden Matrikkelutskrift SAKSOPPLYSNINGER: Håkon Arne og Sissel Anna Pedersen, Hanselv søker om deling av 10,146 dekar fra eien-dommen Hammernessletten, gnr. 14, bnr. 16 på Hanselv. Eiendommen er ifølge Skog og landskap på 48,9 dekar totalt og består av 14,1 dekar over-flatedyrka jord og resten åpen jorddekt fastmark. Eiendommen ligger på begge sider av RV 94 og er oppdelt med følgende areal: Jordsmonn Nordsiden Sørsiden overflatedyrket 8,2 dekar 5,9 dekar åpen jorddekt fastmark 30,3 dekar 4,3 dekar Totalt 38,5 dekar 10,1 dekar Søker ønsker å fradele eiendommen i to parseller med 1 sør for RV 94 og 1 nord for RV 94. Formålet er å bygge ny bolig på nordsiden av RV 94. På nordsiden av denne parsellen er det et plantefelt med ca nåletrær (sibirsk lerk og grantrær). Denne parsellen er bebygd med et lagerbygg. Parsellen sør for RV 94 ønskes å selges eller leies ut. Denne parsellen har 6 bygninger; bolighus, fjøs, garasje, annen landbruksbygning og 2 naust. Det har iflg. gårdsarkivet vært drevet gårdsbruk på eiendommen til Eiendommen er innenfor LNF-område hvor reindrift er dominerende (LNF-R). Området er uten bestemmelser om spredt bebyggelse. Det tillates ikke tiltak som er til skade eller hinder for utøving av reindriftsnæring.

17 Sak 5/13 Lovgrunnlag: Saken behandles etter jordlovens 12. Eigedom som er nytta eller kan nyttast til jordbruk eller skogbruk kan ikke delast utan samtykke frå departementet. Med eigedom meiner ein òg rettar som ligg til eigedomen og partar i sameige. Forbodet mot deling gjeld òg forpakting, tomtefeste og liknande leige eller bruksrett til del av eigedom når retten er stifta for lengre tid enn 10 år eller ikkje kan seiast opp av eigaren (utleigaren). SAKSVURDERING: Foreliggende sak gjelder fradeling av 1 bebygd parsell fra eiendommen Hammernessletten, gnr. 14, bnr. 16 på Hanselv. Samtykke til deling kan gis dersom samfunnsinteresser av stor vekt taler for det eller deling er forsvarlig ut fra hensynet til den avkastning eiendommen kan gi. Ved avgjørelse skal det blant annet tas hensyn til om deling kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området. Videre skal det legges vekt på godkjente planer om arealbruken i området og hensynet til kulturlandskapet. Eiendommen har 14 dekar overflatedyrket jord. Landbruksmyndighetene anser at eiendommen ikke har særlig stor betydning for jordbruket da det ikke er nok arealressurser for selvstendig drift. Ut fra dette vil en fradeling være forsvarlig ut fra hensynet til eiendommens avkastning. Det kan settes vilkår for fradelingen. Landbruksmyndighetene har ingen innvendinger til omsøkte fradeling av 1 bebygd parsell på 10,1 dekar fra eiendommen Hammernessletten, gnr. 14, bnr. 16 (jfr. jordlovens 12). Rådmannens tilråding: Utviklingsutvalget tilrår i henhold til jordlovens 12 til fradeling av 1 bebygd parsell på 10,1 dekar fra eiendommen Hammernessletten, gnr. 14, bnr. 16. Arne Hansen rådmann

18 Sak 5/13

19 Sak 6/13 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Utviklingsutvalget Saksbehandler: Svein Tore Kristoffersen Arkiv: Arkivsaksnr.: 13/34 Saksnr.: Utvalg Møtedato 6/13 Utviklingsutvalget REFERATSAKER - TEKNISK AVDELING Leders innstilling: Referatsakene tas til orientering.

20 Sak 6/13 SAKSGRUNNLAG: 1. Bloch og Stenersen eiendom gnr. 7, bnr. 77 Fægfjord Søknad om tillatelse til tiltak jf. pbl 20-1 a), d) og e) riving av aneks, bruksendring, bygging av bolig og tilbygg til garasje Vedtak: I medhold av pbl 20-1 a), d) og e) innvilges søknad om riving av aneks, bruksendring, bygging av bolig og tilbygg til garasje. 2. Nøytral byggeadministrasjon gnr 10, bnr 64 Bjørkåsen Neverfjord Søknad om tillatelse til tiltak jf. pbl 20-1 oppføring av uthus på 84 m2 - Vedtak: I medhold av pbl 20-1 godkjennes søknad om oppføring av uthus på 84 m2. 3. Saltdals Bygg Nord AS gnr 7, bnr 113 Gàrhat Søknad om tillatelse til tiltak jf. pbl 20-1 oppføring av fritidsbolig på 78 m2 - Vedtak: I medhold av pbl 20-1 godkjennes søknad om oppføring av fritidsbolig på 78 m2, nabo gis ikke medhold i klage til tiltaket. 4. Byggsøk Norge AS gnr 8, bnr 42 Neverfjord Søknad om tillatelse til tiltak jf. pbl 20-1 oppføring av fritidsbolig på 150 m2 - Vedtak: I medhold av pbl 20-1 godkjennes søknad om oppføring av fritidsbolig på 150 m2. 5. AF Decom AS gnr 10, bnr 54 Kvitberget Søknad om tillatelse til tiltak jf. pbl 20-1 riving av nedbrent fritidshus og planering av ny byggegrop - Vedtak: I medhold av pbl 20-1 godkjennes søknad om riving av nedbrent fritidshus og planering av ny byggegrop. 6. Liv Toril Andreassen gnr 8, bnr 209 Gargo Søknad om byggetillatelse, oppføring av garasje - Vedtak: I medhold av pbl 20-2 godkjennes søknad om tiltak uten ansvarsrett mottatt for oppføring av garasje på 50 m2 bebygget areal med følgende forbehold. Godkjenning av dispensasjonsøknad fra veglovens byggegrense langs offentlig veg datert Svein Tore Jakobsen gnr. 24, bnr. 1, fnr. 116 Hofsethøgda Søknad om tillatelse til tiltak jf. pbl 20-1 og forurensningforskriften 12.5 Vedtak: I medhold av pbl 20-1 innvilges nedlegging av gråvansfilter for forbruksvann og det gis utslippstillatelse til gråvansfilter for forbruksvann jf. forurensningforskriften 12.5.

21 Sak 6/13 8. Brynjar Isaksen gnr 24, bnr 84 Skaidi hyttefelt Søknad om tillatelse til tiltak jf. pbl 20-1 oppføring av fritidsbolig m/2 bruksenheter og dobbelgarasje på 249 m2 - Vedtak: I medhold av pbl 20-1 godkjennes søknad om oppføring av fritidsbolig m/2 bruksenheter og dobbelgarasje på 249 m2. 9. Jonny Olsen gnr 7, bnr 113 Gàrhat Klage på vedtak datert Vedtak: Vedtak av i sak 12/717 med løpenr. 12/4899 opprettholdes, klage av tas ikke tilfølge. 10. Reindriftsforvaltningen Vest Finnmark Gnr. 3, bnr. 1, fnr. 60 Ai`saroa`vi Omdisponering av eiendom 3/1/60 fra sekundærbolig for reindrift til fritidsbolig Kvalsund kommune har tilrettelagt disse områdene til reindrifta og ikke til fritidsområde. Kvalsund kommune vurderer det slik at søknaden ikke innvilges. 11. Nøytral byggeadministrasjon gnr. 24, bnr. 134 Skaidiåsen hyttefelt Oppfølging av forhåndsvarsel av Vedtak: Ansvarlig foretak ilegges gebyr i henhold til SAK bokstavene a, c, e og g på samlet ,-. Tiltakshaver ilegges gebyr i henhold til SAK bokstavene a og c på samlet , Leirbotn Entreprenør gnr. 24, bnr. 134 Skaidiåsen hyttefelt Oppfølging av forhåndsvarsel av Vedtak: Ansvarlig foretak ilegges gebyr i henhold til SAK bokstavene a, c, e og g på samlet ,-. Tiltakshaver ilegges gebyr i henhold til SAK bokstavene a og c på samlet , Finnmarkseiendommen FEFO gnr. 23, bnr. 1 Repparfjord søknad om nytt punktfeste Vedtak: Søknaden er ikke i strid til reguleringsplan og det gis tillatelse til å fradele et punktfeste til ny nettstasjon jf. pbl 20-1 bokstav m. 14. Rørtek as gnr. 24, bnr. 4 Hofsethøgda Søknad om tillatelse til tiltak jf. pbl 20-1 og forurensningforskriften 12.5 Vedtak: I medhold av pbl 20-1 innvilges nedlegging av tett tank på 4 m2 og det gis utslippstillatelse til tett tank på 4 m2 jf. forurensningforskriften Isak J. Johannesen gnr. 14, bnr. 64 Storbukt søknad om å fradele en parsell på sørøstsiden av fylkesvei 133 som tillegsareal til eiendom 14/171

22 Sak 6/13 Vedtak: Det gis tillatelse til å fradele parsellen sørøst siden av Fylkesvei 133 som tilleggsareal til eiendom gnr. 14, bnr. 171 jf. plan- og bygningslovens 20-1 bokstav m. med følgende forbehold. Adkomst til eiendom gnr. 14, bnr. 138 ivaretas med en tinglyst servitutt fra gnr. 14, bnr. 64. Berørte parter ikke har innvendinger til søknaden. Eventuelle innvendinger til søknaden sendes Kvalsund kommune innen 30 januar Rådmannens tilråding: Referatsaker tas til orientering Arne Hansen rådmann

23 Sak 7/13 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Utviklingsutvalget Saksbehandler: Trondar Lien Arkiv: Arkivsaksnr.: 13/53 Saksnr.: Utvalg Møtedato 7/13 Utviklingsutvalget BRUK AV GEBYRREGULATIV I FORSINKEDE SAKER HYTTEFELT I KOKELV, GNR. 21, BNR. 33 Leders innstilling: Utviklingsutvalget i Kvalsund kommune fastholder at gebyrregulativet skal brukes også i saker som har en lang historie og der kommunens forvaltning alene ikke er forsinkende, men at det er rom for skjønn, jfr. Plb Rådmannen bes i slike saker gå i dialog med den enkelte tiltakshaver. Rådmannen gir myndighet å gå i dialog med Ingar Eira for å fastsette endelig gebyr i plansak hyttefelt Kokelv, gnr. 21, bnr. 33, jfr. Gebyrregulativ 2012 Kvalsund kommune.

24 Sak 7/13 SAKSGRUNNLAG: Plankart med bestemmelser Varsel om oppstart av reguleringsarbeidet fra ByggTjeneste AS Høringsuttalelse Fylkesmannen i Finnmark, miljøvernavdelingen Høringsuttalelse Finnmark Fylkeskommune, areal og kulturvernavdelinga Høringsuttalelse Sametinget Høringsuttalelse Statens Vegvesen Høringsuttalelse Reidriftsforvaltningen i Vest-Finnmark Brev fra ByggTjeneste AS vedr. oppstart av reguleringsarbeidet Behandling i utviklingsutvalget Varsel om innsigelse Reidriftsforvaltningen i Vest-Finnmark Innsigelse fra Reidriftsforvaltningen i Vest-Finnmark trukket 2012 Gebyrregulativ Kvalsund kommune SAKSOPPLYSNINGER: Kommunestyret fattet i møte den følgende vedtak: Kommunestyret vedtar forslag til reguleringsplan, jfr PBL 12-12, for hyttefelt Kokelv Gnr 21 Bnr 33. Vedtaket ble gjort betinget i forbindelse med krav fra Statens vegvesen. Formålet med reguleringsplanen og dens bestemmelser er å legge forholdene til rette for utbygging av hytter med tilhørende anlegg, atkomstveier og parkeringsplass i Kokelv på eiendommen Gnr. 21 og Bnr. 33 i Kvalsund kommune. Denne reguleringssaken ble først fremmet som en søknad i 2009 om utparselleringa av tomter, og fremmet som reguleringssak i september 2010 med varsel om oppstart av reguleringsarbeidet 1. november samme år. Da saken ble lagt ut på høring, ble der fremmet varsel om innsigelse fra områdestyret med begrunnelse om at dette var et godt kalvingsland. Det omsøkte området var imidlertid i kommunens aarealplan fra 2004 avstatt til fritidsbebyggelse, og områdestyrets innsigelse kunne således ikke tas til følge.

25 Sak 7/13 Områdestyret ble varslet om dette, men først i april 2012 ble innsigelsen formelt trukket og saken fremmet i første mulige møte i Kvalsund kommunes Utviklingsutvalg der den ble vedtatt positivt innstilt for kommunestyret. Kommunestyret vedtok saken i det første mulige møtet etter. SAKSVURDERING: Fra tiltakshaver søkte til endelig vedtak forelå gikk det i denne saken 2,5 år noe som kan synes som en lang tid, og kommunens plan- og utviklingsavdeling gjorde en vurdering da saken ble sluttbehandlet om at gebyret som tiltakshaver etter reglementet skulle få, ikke ble utskrevet nettopp med lang behandlingstid som begrunnelse. Politiske signal som er kommet ved behandling av plansaker i Kvalsund kommune, gjør det nødvendig å avklare forvaltningsmessige handlingsmåter i slike saker også på prinsippielt grunnlag. Som det fremgår av saksgrunnlag og saksopplysninger skyldes mye av forsinkelsen håndteringen av feilaktige innsigelser. Innsigelsene kommer fra andre myndigheter, og kommunens plankontor kan derfor ikke alene lastes for lang behandlingstid. Kommunens gebyrregulativ PBL 33-1, Gebyrer for behandling av private plansaker. I kommunens gebyrregulativ heter det at gebyret belastes forslagstiller, uavhengig av antall eiere i planområdet. Gebyret skal være innbetalt før saken tas opp til behandling. Gebyr for behandling av private forslag til bebyggelsesplan, reguleringsplan eller private forslag til endringer av gjeldende bebyggelses- eller reguleringsplaner. En gjennomgang av denne saken viser at det ikke på noe tidspunkt har vært innkrevd gebyrer i henhold til det kommunale gebyrregulativ. Hva dette skyldes er det vanskelig å si noe om. Kvalsund kommune har i den perioden denne reguleringsaken har pågått, hatt tre ledere av planadelingen i tillegg til andre ansatte som har gjort planarbeid. En forklaring kan være at den historiske kunnskapen i denne, og muligens andre saker, ikke er til stede, og dermed heller ingen kunnskap om gebyrer er ilagt ved sakens oppstart slik regulativet pålegger. Kommunen må selv ta et ansvar for at gebyr ikke er krevd inn, men gebyrregulativet gir åpning for å vise skjønn i det det heter: Dersom gebyrer etter dette regulativet anses å være urimelig høyt, kan kommunen skjønnsmessig fastsette et passende gebyr. Dette spørsmålet er minst todelt; hva som kan anses som urimelig høyt, og hvilke faktorer som skal påvirke gebyrets størrelse. I denne og andre saker som har en historie som er lengre enn saksbehandleres virketid i kommunen, kan slike forhold oppstå. Spesielt fordi gebyrregulativet og forvaltningspraksis gir åpning for at gebyrer som slår inn på ulike tidspunkt i en reguleringssak, samles til en felles faktura.

26 Sak 7/13 I følge regulativets som omfatter gebyr etter Plan- og bygningsloven, skal disse faktureres senest ved utstedelse av tillatelse/attest/samtykke til melding. Gebyr etter Seksjoneringsloven faktureres ved ferdigbehandlet sak. For saker hvor gebyr skal beregnes etter medgått tid og kommunen har utgifter til fagkyndig bistand, kan kommunen kreve forskuddsbetaling ved å skrive ut et foreløpig gebyr. Når arbeidet er fullført, skal kommunen regne ut det endelige gebyret og skrive ut tilleggsregning eller tilbakebetale for mye betalt gebyr. Ved store oppdrag kan kommunen skrive ut regning på utførte deler av arbeidet, men ikke oftere enn månedsvis. Klage på gebyrfastsettelsen eller søknad om helt eller delvis fritak for å betale gebyr, medfører ikke utsettelse av betaling. Når det nå har dukket opp saker der ved gjennomgang viser seg at gebyr i henhold til regulativet ikke er innbetalt, blir spørsmålet: Skal det i ettertid fastsettes etter skjønn, og hvilke faktorer gir et skjønn rom for utover det som er fastsatt i gebyrregulativet. Etter en samlet vurdering, og ut fra de politiske signaler som er kommet, må en stå fast på at gebyrregulativet skal brukes, men at det i særskilte tilfeller skal utvises skjønn, jfr PBL Det er viktig at dette gjøres i hver enkelt sak, og gjerne som en dialog mellon tiltakshaver og kommunen som forvaltningsorgan Rådmannens tilråding: Utviklingsutvalget i Kvalsund kommune fastholder at gebyrregulativet skal brukes også i de saker som har en lang historie og der kommunens forvaltning alene ikke er forsinkende, men at det er rom for skjønn, jfr PBL Rådmannen bes i slike saker gå i dialog med den enkelte tiltakshaver. Rådmannen gir myndighet å gå i dialog med Ingar Eira for å fastsette endelig gebyr i plansak hyttefelt Kokelv Gnr 21 Bnr 33, jfr Gebyrregulativ 2012 Kvalsund kommune. Arne Hansen rådmann

27 Sak 8/13 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Utviklingsutvalget Saksbehandler: Svein Tore Kristoffersen Arkiv: G/B 24/134 Arkivsaksnr.: 11/562 Saksnr.: Utvalg Møtedato 8/13 Utviklingsutvalget KLAGEBEHANDLING - BREV AV SAK 11/562 - HYTTE I SKAIDIÅSEN HYTTEFELT Leders innstilling: Utviklingsutvalget pålegger etter plan- og bygningslovens 20-1b, ansvarlig søker og tiltakshaver å legge fram endringsmelding innen 4 uker. Utviklingsutvalget tar ikke klagen til følge og opprettholder administrativt vedtak av

28 Sak 8/13 SAKSGRUNNLAG: Søknad om tillatelse til tiltak på gnr. 24, bnr Vedtak rammetillatelse Søknad om ansvarsrett Vedtak igangsettelsestillatelse Søknad om ferdigattest på gnr. 24, bnr Søknaden er mangelfull og vil ikke bli behandlet før den er komplett Klage på brev av Tilsynsrapport Svar på klage av Forhåndsvarsel jf. plan- og bygningslovens GeoNord`s innmåling av bygninger Møtereferat Matrikkelrapport Grunnboksinformasjon via matrikkelen Oppfølging av forhåndsvarsel av Foreløpig melding jf. forvaltningslovens 11 A E-post fra Oddvar Hansen angående hans sykdom engasjert advokat Odd Enevold Klage på brev av Sak 11/562 hytte i Skaidiåsen hyttefelt Klage på vedtak av (Brev fra Advokatkontoret Odd Enevold AS). SAKSOPPLYSNINGER: Søknad av Søknaden mangler ansvarsrett for VVS entreprenør. Nøytral byggeadministrasjon ENK søker ansvarsrett i godkjenningsområdene SØK, PRO, UTF, KPR og KUT i tiltaksklasse 1. Vedtak av Kommunen behandlet søknaden innen fristen for enkle tiltak (3 uker). Kommunen vedtok rammetillatelse med bakgrunn i manglende VVS entreprenør. Vedtaket forutsetter at tiltaket skal utføres i samsvar med innsendt dokumentasjon. Plassering av tiltaket ble godkjent jf. situasjonsplan.

29 Sak 8/13 Nøytral byggeadministrasjon ENK gis godkjenning for ansvar i godkjenningsområdene SØK, PRO, KPR og KUT i tiltaksklasse 1(sentral godkjenning ), i tillegg gis det lokal godkjenning for UTF i tiltaksklasse 1 med bakgrunn av foretakets kontaktperson har mesterbrev og fagbrev i fagområde tømrer, betong og anlegg. Søknad om ansvarsrett av Det ble søkt om ansvarsrett for VVS entreprenør, med rørleggerbedrift CS Rørservice, for ansvarsrett i UTF og KUT VVS arbeid. Vedtak av Kommunen behandlet søknaden om ansvarsrett og gir CS Rørservice ansvarsrett innenfor følgende områder UTF og KUT sanitæranlegg i tiltaksklasse 1. Søknad om ferdigattest datert : Søknaden innerholder følgende vedlegg: Kontrollerklæring fra Nøytral byggeadministrasjon ENK. Sjekklister sluttkontroll grunnarbeid sjekket og kontrollert av P. Hillestad og sidekontroll Werner Knudsen. Sjekklister sluttkontroll fundamenter/søyler sjekket og kontrollert av P. Hillestad og sidekontroll Werner Knudsen. Sjekklister sluttkontroll bjelkelag sjekket og kontrollert av P. Hillestad og sidekontroll Werner Knudsen. Sjekklister sluttkontroll yttervegger sjekket og kontrollert av P. Hillestad og sidekontroll Werner Knudsen. Sjekklister sluttkontroll yttertak sjekket og kontrollert av P. Hillestad og sidekontroll Werner Knudsen. Sjekklister sluttkontroll vinduer/dører sjekket og kontrollert av P. Hillestad og sidekontroll Werner Knudsen. Sjekklister sluttkontroll innvendige vegger sjekket og kontrollert av P. Hillestad og sidekontroll Werner Knudsen. Svar på ferdigattest Søknaden er mangelfull og vil ikke bli behandlet før den er komplett. Mangler på dette brev må innsendes innen 30 dager. Vedtak i saken vil normalt kunne bli fattet i løpet av 30 dager etter mottatt komplett søknad om tillatelse til tiltak. Byggverk må ikke tas i bruk før brukstillatelse er gitt med en ferdigattest. Søknaden innerholder følgende mangler: 1. Kontrollerklæring rørlegger. 2. Kontrollerklæring ildsted, brannmur og pipe.

30 Sak 8/13 3. Dokumentasjon for ildsted, brannmur og pipe. 4. Kvittering av overlevert dokumentasjon jf SAK Klage på brev av Deres ref: 12/ GNR.24 BNR 134- SKAIDIÅSEN -KVALSUND Viser til deres brev av vedr. Vår søknad om ferdigattest for ovemevnte eiendom. De krav som du nå fremsetter, avviker fra din tidligere praksis og som vi har fulgt opp. I utgangspunktet vil jeg minne om forvaltningslovens 11a, saksbehandlingstid,: Sitat: Forvaltningsorganet skal forberede og avgjøre saken uten ugrunnet opphold jfr. vedlegg og Pb ,4 tidsfrister.: Sitat : Ferdigattest skal utstedes av kommunen innen 3 uker etter kravet er mottatt sammen med nødvendig dokumentasjon. Der ferdigattest ikke er utstedt innen fristen, kan byggverket tas i bruk. Etter dette har du brutt begge disse lover og ferdigattest skal derfor skrives ut. Kommunen svarer den på brev av Viser til deres brev av Kommunen må beklage at saken ikke har vært sett på innen fristen på 3 uker etter planog bygningslovens ledd. Dette har med at Plan og utbygging avviklet ferie i perioden kommunen mottok søknaden. I plan- og bygningslovens 21-4 behandling av søknaden i kommunen heter det: Når søknad er fullstendig, skal kommunen snarest mulig og senest innen den frist som framgår av pbl 21-7, gi tillatelse til dersom tiltaket ikke er i strid med bestemmelser gitt i eller medhold av denne loven. Plan og utbygging behandlet denne søknaden første dag etter ferie avviklingen. Her var det mangler jf pbl 21-4 vi viser til brev av Firmaet Privatmegleren kontaktet kommunen den per telefon i forbindelse med salg av fritidsbolig på eiendom gnr. 24, bnr Kommunen valgte da å utføre tilsyn den Tilsynet avdekket følgende avvik: Parkering og adkomst er ikke i henhold til godkjent søknad. Hytta og uthus ligger ikke plassert i henhold til godkjent søknad. Handholdt GPS måling ble utført ved tilsynet (se vedlagte situasjonskarter). Hytten er plassert 15 meter nord øst for godkjent søknad og 5 meter innenfor naboeiendom gnr. 24, bnr Skråninger og skjæringer er ikke planert eller tilsådd. Avstanden mellom hytte og uthus er ikke utført jf. godkjent søknad.

31 Sak 8/13 Adkomst og parkering er etablert over naboeiendom G/B nr. 24/133. Byggverket er ikke i henhold til tegning grunnlag i godkjent søknad. Kvalsund kommune sendte forhåndsvarsel jf. plan- og bygningslovens 32-2 den og innkaller ansvarlig foretak Nøytral byggeadministrasjon enk. og tiltakshaver Leirbotn Entreprenør as til møte hos Plan og utbygging den kl. 12:00. Tiltakshaver Leirbotn Entreprenør as tar kontakt med kommunen for å få informasjon angående forhåndsvarselet, kommunen innformerer om de faktiske forholdene og anbefaler tiltakshaver å få en ekstern oppmåler for å måle inn bygningene. GeoNord Alta utførte målinger den , og resultate ble overlevert kommunen. Det ble avhold møte mellom ansvarlig søker, tiltakhaver og kommunen den Møtet konkluderte med at ansvarlig søker sender endringsmelding av tiltaket med plassering innen 3 uker, samt inngått avtale om kjøp av berørt tomt 24/133 som vedlegges søknaden. Ansvarlig søker utarbeider endringsforslag med tiltakshaver av gjeldende reguleringsplanen så snart som mulig. Ansvarlig søker og tiltakshaver ble informert og var inneforstått med de påløpende ekstragebyrene jf. kommunens gebyrregulativ. Møteleder bemerker at ved lengre fravær eller sykdom må ansvarlig foretak finne fagkyndig stedfortreder som kommunen skal godkjenne, dette tar ansvarlig foretak til etterretning. Tiltakshaver Leirbotn Entreprenør as overtok festeretten på eiendom 24/ jf. Tinglysningen. Utmåling av overtredelsesgebyr: I henhold til overnevnte vurderer Kvalsund kommune ansvarlig foretak og tiltakshaver å ha opptrådt uaktsom jf. plan- og bygningslovens 32-8 bokstav a, og forsettelig jf. plan- og bygningslovens 32-8 bokstavene c, e og g. Ansvarlig foretak, ilegges et gebyr jf. SAK etter gjeldende fordeling: I sum blir ansvarlig foretak ilagt gebyr i henhold til SAK bokstavene a, c, e og g på samlet kr ,- Tiltakshaver ilegges et gebyr i henhold til SAK bokstavene a og c på samlet kr ,-

32 Sak 8/13 Nøytral byggeadministrasjon (Oddvar Hansen) sender e-post den Deres ref.12/5640 Sak 11/562 Gnr.24 Bnr.34 Skaidiåsen Henviser til deres brev av Jeg er uenige i deres bruk av uavhengig kontroll, egenkontroll (sidemannskontroll) Her blander dere begreper. Jeg kan ikke utføre uavhengig kontroll for noe jeg selv står for, dette ligger i ordet uavhengig og bruk av dette blir motstridende. Gebyrene avvises i sin helhet pga dette og min helsetilstand, ref bl.a. fylkesmannens brev i saken om utvidelse av Askurs fabrikk på Grøtnes. Pga dette og min helsetilstand har jeg derfor engasjert adv. Odd Enevold, Hammerfest og har oversendt han sakspapirene samt en oppdatert epikrise fra H. fest sykehus av Kommunen vurderer dette som positivt at foretaket viser til sin kunnskap gjennom å inneha sentralgodkjenning, å kjenne til begrepene kontroll av tiltak. Tiltakhaver (Werner Knutsen) påklager saken den Klager med dette på tilsendt brev fra dere av med at jeg ikke vil kunne godta de påstander og urimelig stort gebyrkrav dere fremsetter for bygging på egen eiendom. Blir å benytte meg av juridisk hjelp til dette som vil svare på brev fra dere. Brev fra advokatkontoret Odd Enevold AS, den Undertegnede representerer Nøytral Byggeadministrasjon. Det vises til Deres vedtak av Undertegnede vil på vegne av min klient påklage Deres vedtak både når det gjelder saksbehandling og innhold. Nøytral Byggeadministrasjon er et enkeltmannsforetak med kun en ansatt, Oddvar Hansen. Oddvar Hansen befinner seg for tiden i Spania som rekonvalesent og ble kjent med deres vedtak primo jan Klagen er således rettidig. I henhold til Pbl tredje ledd skal den ansvarlige varsles særskilt for overtredelsesgebyr vedtas og gis anledning til å uttale seg innen en frist som ikke skal være kortere enn tre uker. Forhåndsvarselet skal være skriftlig. En kan ikke se at min klient har fått slikt særskilt varsel om overtredelsesgebyr og Deres vedtak er således ugyldig. Når det gjelder selve innholdet i vedtaket vil en påpeke at betingelse for ileggelse av overtredelsesgebyr etter Pbl er at gjerningsmannen har opptrådt forsettlig eller uaktsomt.

33 Sak 8/13 Det bestrides at innehaver av Nøytral Byggeadministrasjon, Oddvar Hansen, har opptrådt uaktsomt. Grunnarbeidene for hytten som ble feilplassert skulle starte primo november Advokatfirma Odd Enevold viser i sitt brev til Oddvar Hansens helsetilstand høsten 2011 Det heter videre i brevet; Oddvar Hansen var i denne perioden ikke i stand til å ivareta andre interesser enn sin egen helse hvilket han fremdeles ikke er. Jfr. Vedlagte epikrise og legeattest. Oddvar Hansen var kjent med at tiltakshaver selv var en erfaren entreprenør har sentral godkjenning som ansvarshavende. I den livssituasjon som Oddvar Hansen befant seg i kan det ikke klandres han at han ikke fulgte opp denne sak i den grad han ville ha gjort dersom han hadde vært frisk. Som ovenfor nevnt hevder en at Deres vedtak er ugyldig på grunn av saksbehandlingsfeil. Dersom De opprettholder Dere standpunkt om at min klient skal ilegges overtredelsesgebyr ber jeg om at saksbehandlingen blir foretatt i henhold til PbI. Og at min klient får tre ukers varsel for vedtak treffes. Dette da en vil komme med ytterligere begrunnelse for Deres vurdering av saken. Dersom De mot formodning skulle være uenig at det er foretatt en saksbehandlingsfeil ber jeg om at denne klage oversendes fylkesmannen i Finnmark med kopi til undertegnede slik at en ytterligere kan begrunne klagen. SAKSVURDERING: I forbindelse med søknad om ferdigattest var det vedlagt sjekklister sluttkontroll av underleverandører. I denne forbindelse ble det sendt den krav om mer dokumentasjon til søknaden. Det ble gitt tilsvar fra ansvarlig søker den som ikke omhandler løsning på manglene, men heller påpekninger om hva kommunen har brutt av lover. Dette kan tolkes slik at ansvalig søker var av den oppfattning at tiltaket var utført som omsøkt. I samme tidspunkt ble kommune oppringt av eiendommsmegler hvor tiltaket skulle legges ut for salg. Eindommsmegler ville ha opplysninger som ikke var kjent av kommunen som hadde direkte tilknytting til en eventuell godkjenning av ferdigattest. For at kommunen skulle imøtekomme kravet og sjekket ut påstand om lovbrudd og øvrig informasjon ble det iverksatt jfr pbl kapittel 25 Tilsyn av tiltaket, dokumenter i tilsynsrapport den Ansvarlig foretak utførte ikke tiltaket slik foretaket selv har prosjektert i henhold til søknaden. Adkomst og parkering er ikke utført jf. prosjektgrunnlaget.

34 Sak 8/13 Plassering av bygninger er ikke ihht prosjektgrunnlaget. Bygningene er ikke i samsvar med tegningsgrunnlaget i søknaden. Endringene/justeringer er søknadspliktig jf. plan- og bygningslovens 20-1 bokstav d). Kommunen vurderer overnevnte som uaktsomt jf. plan- og bygningslovens 32-8 bokstav a. Ansvarlig utførende har ikke vært i kontakt med kommune ang framdrift av prosjektet. Reguleringsplanen og eiendomskartet danner grunnlaget for søknaden og plassering av tiltakene. Ansvarlig utførende og tiltakhaver er ansvarlig for å få plassert tiltakene korrekt i terreng jf. plan- og bygningslovens 23-8 og byggesaksforskriften bokstav b. Det kommunale tilsynet og oppmålingen fra GeoNord bekrefter avvikene i prosjektgrunnlaget. Kommunens vurdering er at kontrollen ikke er utført jf. søknaden og at det er gitt uriktige og villedende opplysninger i sjekklister sluttkontroll. Ansvarlig foretak og tiltakshaver har etter kommunens vurdering opptrådt forsettelig jf. plan- og bygningslovens 32-8 bokstav c og f. Ansvarig foretak gjennom advokat klager på at forhåndsvarsling ikke er gitt jf pbl ledd. Ihht plan- og bygningslovens Forhåndsvarsling ble sendt til ansvarlig foretak og tiltakshaver den med innkalling til møte den kl. 12:00, ved plan og utbygging. Her ble ansvarlig foretak og tiltakhaver innformert om ekstra gebyr jf. kommunens gebyrregulativ. I gebyrregulativet for 2012 (side 15): Overtredelsesgebyr vil bli utstedt ihht byggesaksforskriftens kapittel 16. Kommunen avviser påstanden om at forhåndsvarsel ikke er gitt. Gjennom dokumentasjon i saken har ansvarlig foretak fått særskilt varsel på 3 uker. Ansvarlig søker og tiltakshaver har ikke sendt endringsmelding av tiltakene innenfor tre ukers frist, og det er ikke levert endringsforslaget av reguleringsplanen Skaidiåsen hyttefelt, jfr møtereferatet av Dette vurderes som forsettelig når pålegget jf. byggesaksforskriftens 15-2 bokstav h ikke overholdes. Ansvarlig søker eller tiltakshaver har ikke meldt til kommunen etter plb SAK 10 kapitel 12, at ansvaret opphøres eller behov for endringer i ansvarsforholdet pga fravær. Ansvarlig foretaks (enkeltmannsforetak) helsetilstand har ikke relevans i saken i all den tid, sitat: Oddvar Hansen var kjent med at tiltakhaver selv var en erfaren entrepenør har sentral godkjenning som ansvarshavende. Dette vurderer kommunen som privatrettslige forhold mellom ansvarlig foretak og tiltakshaver jf. plan- og bygningsovens 21-6 og forskrift i Sak ledd.

35 Sak 8/13 Ansvarlige foretak og tiltakshaver har i den senere tid etterkommet kravene i brev av , men har ikke oppfylt kravene jfr møtereferat den Dette kan løses ved å søke endringsmelding slik at tiltaket og eventuelt ferdigattest kan godkjennes. Ut i fra sakens alvorlighetsgrad er det valgt å utstede gebyrer på 1/3 del av det plan- og bygningsloven SAK har som maks beløp for tiltak som ikke i det vesentlige er i overensstestemmelse med krav gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven. Tiltakhaver har imøtekommet den delen av kravene om å avklare berørt naboeiendom, gjennom å ha ervervet seg denne eiendom. Tiltakshaver har gjennom behandlingtiden vist vilje til imøtekommenhet ved å sende kommunen situasjonsplaner og skisser som skal/kan brukes til den etterspurte endringsmeldingen. Kommunen vurder det slik at tiltakshaver gjennom sin erfaring og godkjenninger skal være kjent med at gjennomføring av prosjekter er uavhegig av hvem som eier grunn. Tiltakene skal være godkjent og skal utføres etter gjeldende bestemmelser, jf. tiltakshavers klage av på påstander og urimelig stort gebyrkrav for bygging på egen eiendom. Jf. også sjekklist sluttkontroll har tiltakshaver fulgt byggeprosessen fra grunnarbeidet til bygningene var ferdig. Tiltakshaver er utøvende maskinentreprenør som er vant til å utføre jobber etter prosjektgrunnlag. Ut i fra overnevnte anbefales det at utviklingsutvalget opprettholder administrativt vedtak som omhandler gebyrer for overtredelse, og pålegger ansvarlig søker og tiltakshaver å etterkomme kravene jf. møtereferat av Rådmannens tilråding: Utviklingsutvalget pålegger etter plan- og bygningslovens 20-1b, ansvarlig søker og tiltakshaver å legge fram endringsmelding innen 4 uker. Utviklingsutvalget tar ikke klagen til følge og opprettholder administrativt vedtak av Arne Hansen rådmann

36 Sak 9/13 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Utviklingsutvalget Saksbehandler: Svein Tore Kristoffersen/Jon Einar Strige Arkiv: G/B 24/1-106 Arkivsaksnr.: 12/355 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/12 Utviklingsutvalget /13 Utviklingsutvalget KLAGE PÅ POLITISK VEDTAK AV GNR. 24, BNR. 1, FNR. 106 Leders innstilling: Utviklingsutvalget tar klagen fra Kjersti Mikalsen og Tore Johan Olsrud jfr forvaltningslovens 33 delvis til følge, ved og gi dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene for Hofseth høgda til økt mønehøyde, max 5m over gulv i eksisterende hytte jfr plb 19-1.

37 Sak 9/13 SAKSGRUNNLAG: E-post svar jfr møtereferat Referat fra møte med søker (klagesak) Klage på politisk vedtak av Melding om politisk vedtak Samlet saksframlegg, vedtak i utviklingsutvalget Høringsuttalelse fra Reindriftsforvaltningen i Vest-Finnmark Høringsuttalelse fra Finnmark Fylkeskommune Høringsuttalelse fra Naturforvaltningsutvalget Høringsuttalelse fra Fylkesmannen i finnmark Høringsuttalelse fra Sametinget Høringsuttalelse fra Næringsavdelingen (landbrukskontoret) Anmodning om uttalelse på dispensasjon fra reguleringsplan Hofsethhaugen Foreløpig melding, jf. forvaltningslovens 10 A Søknad om tillatelse til tiltak med dispensasjons søknad datert Reviderte reguleringsbestemmelser for Hofsethhaugen hyttefelt. SAKSOPPLYSNINGER: Tiltakshavere Kjersti Mikalsen og Tore Johan Olsrud (24/1-106) søker om å bygge tilbygg på 116 m2 til eksisterende fritidsbolig på 40 m2, og med en mønehøyde eks. grunnmur på 6,16 meter. Tilbygget vil ha plate på mark som vil bygge minimum 30 cm, så total mønehøyde vil bli minimum 6,46 meter. Søknaden strider mot gjeldende reguleringsplan som ikke tillater høyere mønehøyde enn 5m over topp grunnmur med max 60cm høyde. Søknaden er sendt til berørte naboer, hvor en av de berørte ikke samtykker i tiltaket pga høyden. Søker gir tilsvar på nabovarslet.

38 Sak 9/13 I denne forbindelse blir søknaden sendt ut til berøret fagmyndigheter med anmodning om uttalelse. Innenfor frist er det innkommet følgende uttalelser: Næringsavdelingen (landbrukskontoret): Landbruksmyndighetene i kvalsund finner ingen landbruksmessige forhold for søknaden. Sametinget: Sametinget har ingen spesielle merknader til søknaden. Fylkesmannen i finnmark: Det søkes om dispensasjon fra reguleringsplanen for Hofsethøgda hyttefelt. I plan heter bestemmelsene det bl.a.: "Hytta skal ha saltak. Takoppbygg er ikke tillatt Høgda på grunnmur skal ikke overstige 60 cm. Mønehøyden skal ikke overstige 5 meter målt fra toppen av grunnmuren." Det søkes nå om tillatelse til å endre mønehøyden fra 5 til 6,16 meter. Det er forskjell på å dispensere fra en reguleringsplan og å endre den. Ved dispensasjon gjøres det unntak fra planen, men reguleringsplanen som sådan forblir uendret. Blir søknaden imøtekommet i form av en dispensasjon fra planen etter plan- og bygningslovens kapittel 19, vil planen i sin opprinnelige form "våkne til live" igjen dersom hytta senere brenner ned og det blir aktuelt med gjenoppføring. Blir derimot søknaden imøtekommet i form av en reguleringsendring er planen blitt endret med varig virkning, og hytta vil kunne gjenoppføres uten videre formaliteter. Fylkesmannen anbefaler at søknaden om dispensasjon fra reguleringsplanen for Hofsethøgda behandles som en reguleringsendring, ikke som en dispensasjonssak. Dette av hensyn til hytteeierne i feltet som evt. går imot at dispensasjonssøknaden innvilges. Vi anbefaler ut fra dette at søknaden om dispensasjon fra reguleringsplan avslås. Naturforvaltningsutvalget: Har ingen spesielle merknader til søknaden. Finnmark fylkeskommune: Areal- og kulturvernavdelinga koordinerer fylkeskommunens uttalelser i plansaker.

39 Sak 9/13 Finnmark fylkeskommune mener at tiltakshaver må ha en god grunn for å få dispensasjon og vi ber kommunen vurdere om tiltakshavers grunn er god nok til å gi dispensasjon. Det er ikke nok å si at tiltakshaver ønsker det. Det kreves at hensynene bak den bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt. Hvis kommunen gir dispensasjon vil dette legge føringer på fremtidige hyttebyggingsprosjekter da en dispensasjon vil skape presedens. Utover dette har vi ingen ytterligere merknader til saken. Reindriftsforvaltningen i Vest-Finnmark: Områdestyret for Vest-Finnmark har ingen merknader til saken. Kvalsund kommune og søker har ikke hatt dialog i høringstiden. I denne forbindelse ble det gitt anmodning til utviklingsutvalget om og ikke å gi dispensasjon fra reguleringsbestemmelsen om økt mønehøyde. Saken ble behandlet i Utviklingsutvalget den Vedtaket blir påklaget av søker den hvor klager mener det er begått saksbehandlingsfeil, pga manglende dokumenter er ikke oversendt fylkesmannen. Klager hevder det er skat presedens i området når nabohytter har fått tillatelse til å bygge med mønehøyde over 5m. Klagens siste avsnitt viser imøtekommenhet ved å kunne tilpasse en teknisk løsning som kan gi lavere mønehøyde. I forbindelse med behandlingen av klagen ble søker innkalt til møte. I møtet ble det gitt signaler om at en positiv behandling vil kunne bli imøtekommet ved ytteligere tilpasninger som gir lavere mønehøyde. Dette blir bekreftet i påfølgende e-post den I samme e-post uttrykker søker ønske om at noen tilleggs punkter blir behandlet i denne sak. B.l.a.: Parkeringsplass, transport, bruk av maskin, nytt uthus, bruk av overskuddsmasser, boring etter vann, bruk av AquaTron for avløp. SAKSVURDERING: Fylkesmannens uttalese til søknaden har momenter i seg som bør taes på alvor. Dette bør kommunen snaret vurdere å ta stilling til i et møte i utviklingsutvalget. Søker og berørt nabo er ikke enig i søknaden. Dette har kommune forståelse for da nabo ligger høyere i terrenger enn søker. En forholdsmessig høy mønehøyde vil gi horrisont hindringer i synsfelt for nabo.

40 Sak 9/13 Dette er nå avklart med søker som har sakt seg villig til å senke bygget i terrenget. Dette er vurdert som en bedre og hensiktsmessig løsning. Når det gjelder de øvrige momenter i klagen anses disse som avklart i all den tid løsningene kan gjennomføres og nabovarslet bli godkjent. De øvrige momenter tilknyttet e-post vil ikke bli tatt stilling til i denne behandling, men kan løses ved endringsmelding til søknaden og dens behandlingen ved ordinær byggesaksbehandling etter kap 20 i pbl. Ved å senke tilbygget slik at mønehøyden ikke overstiger 5 meter over gulv i eksisterende hytte (se vedlagte skisser), vil mønehøyden ikke være til sjenanse for naboen 24/1/34. Dette tiltaket vil falle naturlig inn i terrenget på en estetisk god måte. Gjeldende reguleringsbestemmelse kan ikke følges ang. mønehøyde når terrenget i omsøkt område gir bedre mønehøyde for nabo på oversiden (nord), men mønehøyden på nedsiden (sør) vil ha uendret mønehøyde. Forvaltningslovens 33. (saksforberedelsen i klagesak). Underinstansen skal foreta de undersøkelser klagen gir grunn til. Den kan oppheve eller endre vedtaket dersom den finner klagen begrunnet. Kvalsund kommune og søker har vært i dialog og kommet fram til en omforent løsning som søker har akseptert. Søker har i denne forbindelse vist imøtekommenhet. Dette vurderes som å komme til gunst for synsfeltet for berørt nabo. Ut i fra overnevnte anbefales det å ta klagene delvis til følge jfr forvaltningslovens 33, med støtte i møtereferat og e-post bekreftelse med vedlagte skisser tegninger ved å gi dispensasjon fra gjeldende reguleringsbestemmelser.. Rådmannens tilråding: Utviklingsutvalget tar klagen fra Kjersti Mikalsen og Tore Johan Olsrud jfr forvaltningslovens 33 delvis til følge, ved og gi dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene for Hofseth høgda til økt mønehøyde, max 5m over gulv i eksisterende hytte jfr plb Arne Hansen rådmann

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 7/2008 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte torsdag 11.09.2008 kl. 09.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Willy Holmgren

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 2/2011 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte den 14.04.2011 kl 09.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder Øyvind Moberg

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 4/2007 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte tirsdag den 25.09.2007 kl. 09.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Randi

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 3/2007 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte onsdag den 13.06.2007 kl. 09.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Randi

Detaljer

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08. MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 7/2007 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte onsdag den 19.12.2007 kl. 19.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Willy

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000. Vararepresentanter

Detaljer

Sakspapirer. Saksliste PS 0016/05 04/03550 KOMMUNALE TOMTER, FASTSETTING AV TOMTEPRISER - FORSLAG TIL SALG AV RESTERENDE TOMTER, TRULSERUD TOMTEFELT

Sakspapirer. Saksliste PS 0016/05 04/03550 KOMMUNALE TOMTER, FASTSETTING AV TOMTEPRISER - FORSLAG TIL SALG AV RESTERENDE TOMTER, TRULSERUD TOMTEFELT Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 09.03.2005 Tid: kl. 0900 Sted: Kommunestyresalen Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 0015/05 05/00542 REFERATSAKER MØTE 09.03.05 PS 0016/05

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.08.2014 Møtetid:

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 8/2008 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte torsdag den 13.11.2008 kl. 10.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder Øyvind

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 22.06.2011 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde - GB 25/186 - Borøya

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde - GB 25/186 - Borøya Søgne kommune Arkiv: 25/186 Saksmappe: 2014/247-38647/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 26.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Møte nr. 5/2013 MØTEINNKALLING Formannskapet Formannskapet holder møte den 11.06.2013 kl 09.30 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer AP Medlem

Detaljer

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 15.01.2014 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Store møterom, Fayegården Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg for miljø, plan og ressurs

Møteinnkalling. Utvalg for miljø, plan og ressurs Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 17.09.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg for miljø, plan og ressurs Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 06.12.2012 Tidspunkt: NB: 08:15

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 06.12.2012 Tidspunkt: NB: 08:15 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 06.12.2012 Tidspunkt: NB: 08:15 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

Ç*4 Nore og Uvdal kommune

Ç*4 Nore og Uvdal kommune Ç*4 Nore og Uvdal kommune NUmEDAL mdoelalderoaen Møteinnkalling Saksnr: 45-50 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 06.06.2012 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 1/2008 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte torsdag den 21.02.2008 kl. 09.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Willy

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 25/86 TILLEGGSAREAL TIL BOLIGTOMT DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 13/5 - FRITIDSTOMT

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 25/86 TILLEGGSAREAL TIL BOLIGTOMT DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 13/5 - FRITIDSTOMT Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 16.12.2009 Tid: kl.09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Skjervøy kommune Driftsutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Driftsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 08.04.2008 Tidspunkt: 9:30

Skjervøy kommune Driftsutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Driftsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 08.04.2008 Tidspunkt: 9:30 Skjervøy kommune Driftsutvalget Møteinnkalling Utvalg: Driftsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 08.04.2008 Tidspunkt: 9:30 Saksnr Innhold PS 17/08 Søknad om deling av eiendommen Sotnes 61/1 på

Detaljer

Møteinnkalling. Styret for miljø og utvikling. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 02.11.2011 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Styret for miljø og utvikling. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 02.11.2011 Tidspunkt: 09:00 Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 02.11.2011 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Teknisk komite 2011-2015. Fillan den: 10.04.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Teknisk komite 2011-2015

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Teknisk komite 2011-2015. Fillan den: 10.04.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Teknisk komite 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 10.04.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Teknisk komite 2011-2015 Innkalling til møte i Teknisk komite 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Møterom

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus. 15.03.2012 kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus. 15.03.2012 kl. 18.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus 15.03.2012 kl. 18.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.11.2013 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.11.2013 Tid: 10.00 RANA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.11.2013 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orienteringer før behandling av sakslista Kommuneplanens arealdel om tomtemuligheter med mer v/planlegger Øyvind Sørlie SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Orienteringer før behandling av sakslista Kommuneplanens arealdel om tomtemuligheter med mer v/planlegger Øyvind Sørlie SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 03.09.2008 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 5/2012 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte tirsdag 12.06.2012 kl. 10.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Randi Solli Pedersen AP Nestleder Ingar

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 2/2006 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte tirsdag den 14.03.2006 kl. 11.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom du ikke kan

Detaljer