Environmental Technology - Master of Science Degree Programme

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Environmental Technology - Master of Science Degree Programme"

Transkript

1 Environmental Technology - Master of Science Degree Programme Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for matematikk og naturvitenskap Fører til grad: Master of Science Heltid/deltid: Heltid Varighet: 4 semestre Undervisningsspråk: Engelsk Introduksjon Vann er liv. Denne unike kjemiske forbindelsen med dens mange overraskende egenskaper er det mest fundamentale av næringsmiddel og hovedkomponent i alle levende organismer. Institutt for Matematikk og Naturvitenskap tilbyr norske og internasjonale studenter et veletablert teknologistudium for forvaltning og bruk av vann og vannressurser. Vi drikker det, dyrker mat i det, svømmer i det, seiler i det, vasker i det, kaster avfall i det og vi er fullstendig avhengig av det. Historiske og moderne, tettbebygde og grisgrendte, små og store samfunn er alle avhengige av vann. Sivilisasjoner ble grunnlagt og grunnlegges fortsatt i nærheten av vannressurser. Moderne infrastruktur sikrer trygg transport av drikkevann og prosessvann og sørger for en hygienisk og miljømessig forsvarlig behandling før utslipp til naturlige vannforekomster. Det er i det minste intensjonen. Industrialisering, urbanisering og modernisering stiller høyere krav til vannkvalitet men fører også til utslipp av avfallsprodukter med negative effekter på naturlige akvatiske økosystem. Vi er derfor forpliktet til å sikre ansvarlig forvaltning av våre vannressurser gjennom kunnskap om fysiske, kjemiske og biologiske prosesser i akvatiske miljø kombinert med teknologier for analyse og vannbehandling. Ikke bare forpliktet, vi er avhengige av det! Miljøteknologi som vitenskapelig disiplin ved UiS startet i 1977 med opprettelse av ingeniørstudium i teknisk miljøvern. Det første sivilingeniørstudiet ble tilbudt i 1995 innen Offshore Teknisk Miljøvern. Det er for tiden 30 Bachelor og et tilsvarende antall Master studenter som bidrar til å fremme bærekraftig og fornuftig bruk av vår mest verdifulle ressurs. UiS tilbyr i dag to Master spesialiseringer i Miljøteknologi. Vår målsetting er å uteksaminere motiverte kandidater med kunnskap og evner som kreves for å bli ansvarlige vannforvaltere og ingeniører. Studenter som ønsker en karriere i olje og gass industrien eller blant de mange offshore relaterte service og forskningsbedrifter, velger Master spesialiseringen i Offshore Environmental Engineering. Vår Master spesialisering i Water Science and Technology tilbys studenter som vil fokusere på akvatisk kjemi og økologi og teknologier for behandling av vann og avløpsvann. side 1

2 M-ENVTEC - Environmental Technology - Master of Science Degree Programme Studiets innhold, oppbygging og sammensetning Begge spesialiseringene er basert på kurs sammensatt av obligatoriske og valgfrie fag. Masteroppgaven (30 studiepoeng), som tas siste semester, er et selvstendig forskningsarbeid gjennomført under veiledning. Med valgfag og valg av tema på avsluttende masteroppgave velger studentene retning og individuelt fokus. Studenter oppfordres også til å sjekke presentasjonen av våre forskningsområder og forskningsfasiliteter. Målet for Offshore Environmental Engineering spesialiseringen er å kombinere kurs innen olje og gass utvinning, produksjonsteknologi og miljøforvaltning. Retningen passer studenter som er interessert i tekniske og administrative metoder for miljøforvaltning i offshore industrien. Water Science and Technology har en mer grunnleggende basis i naturvitenskap og forskning og gir studentene videregående kunnskap om akvatisk kjemi, miljøbioteknologi og vannbehandling. Vår tilnærming er å bruke fundamentale lover for bevaring av masse og energi i dimensjonering og drift av tekniske anlegg for behandling av vann og avløpsvann. Studentene oppmuntres til å se tekniske løsninger i relasjon til økologiske mekanismer i det naturlige miljø. Informasjon valgemner Andre relevante valgemner enn de som er anbefalt i studieplanen kan også godkjennes. Læringsutbytte Masterprogrammet i miljøteknologi er en 2-årig utdannelse med to spesialiseringer: Vannteknologi og vitenskap (Water Science and Technology, WST) samt Offshore Miljøteknologi (Offshore Environmental Engineering, OEE). Spesialiseringen i vannteknologi og vitenskap har som overordnet målsetning å utdanne kandidater med analytisk og anvendt teknologisk kunnskap og kompetanse innen behandling av drikke- og avløpsvann. Kandidater som velger spesialisering i Offshore Miljøteknologi skal ha kunnskaper innen miljøteknologi og miljøadministrative metoder med anvendelser i offshore olje og gassindustrien. Begge spesialiseringene har som målsetning at kandidatene skal kunne foreslå, designe og operere adekvate miljøteknologiske løsninger basert på grunnleggende forståelse av vannressursene som påvirkes. Programmet er derfor satt sammen av kurs som gir 1) Grunnleggende og dyp forståelse av biogeokjemiske prosesser i fersk- og sjøvannsresipienter; 2) Miljøprosessanalyse av teknologiske og naturlige vannsystem; 3) Miljørisikoanalyse av nøkkelkomponenter i avløpsvann. Studentens individuell vektlegging av 2) eller 3) gir programmets spesialisering. Kandidater med fullført og bestått 2-årig master grad i Miljøteknologi skal ha følgende samlede læringsutbytte i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: Kunnskap Felles: Kandidaten har videregående kunnskaper om vannkjemi og mikrobiell økologi i akvatiske system. Felles: Kandidaten har bred kunnskap innen sentrale prosesser for utslipp, omdanning og transport av viktige kjemiske komponenter avgjørende for vannkvalitet i fersk og side 2

3 sjøvannsresipienter. Felles: Kandidaten har kunnskap om karakterisering av vannkvalitet og akvatisk prosessanalyse basert på kontinuitetsprinsipper og biogeokjemisk omdanning. Felles: Kandidaten kan oppdatere sine kunnskaper innen miljøingeniørens fagfelt, både gjennom informasjonsinnhenting og kontakt med fagmiljøer og praksis. WST: Kandidaten har detaljert kunnskap om teknologi for rensing av drikkevann, kommunalt avløpsvann og industrielt prosessvann OEE: Kandidaten skal ha oversiktskunnskaper om leting, utbygging, drift og nedbygging av offshore installasjoner. OEE: Kandidaten skal ha kunnskap om kriterier for miljørisikoanalyse, nøkkelparametre for vurdering av effekter i akvatiske økosystem herunder sentrale prosesser som påvirker økoeffekter og omdanning av disse. Ferdigheter Felles: Kandidaten kan anvende og bearbeide kunnskap for å løse akvatisk økologiske problemstillinger, foreslå tiltak ut fra helhetlig økologisk årsaksanalyse, analysere og kvalitetssikre felt data. Felles: Kandidaten kan anvende feltutstyr for limnologisk og hydrauliske målinger samt foreta prøvetakning fra akvatiske sediment og vannmasser. Videre skal kandidatene kunne foreta laboratorietester for design og analyse av rensetekniske enhetsprosesser. Felles: Kandidaten kan arbeide i vannkjemiske og økotoksikologiske laboratorier, og behersker metoder innen vannkjemisk karakterisering og toksisitet analyse. Kandidaten skal videre kunne dokumentere analyseresultater i laboratoriejournaler og skrive rapporter ut fra standardiserte metoder. WST: Kandidaten skal kunne karakterisere avløpsvannkomponenter, utføre labtester og anvende avanserte masse- og energibalanse baserte analyser av rensetekniske prosesser, herunder design og operasjonell analyse. WST: Kandidaten skal kunne benytte datasimuleringsverktøy for simulering og systemidentifikasjon av akvatiske prosesser, inkludert rensetekniske system. OEE: Kandidatene skal kjenne og anvende nøkkelparametre for miljørisikoanalyse, og benytte miljørisikoverktøy på problemstillinger innen olje og gassindustrien. Generell kompetanse Felles: Kandidaten kan bidra til nytenkning, innovasjon og entreprenørskap gjennom deltakelse i utvikling og realisering av bærekraftige og samfunnsnyttige produkter, systemer og/eller løsninger. Felles: Kandidaten har innsikt i miljømessige, helsemessige og samfunnsmessige konsekvenser av økologisk belastning i akvatiske miljø og kompetanse til å sette disse i et etisk- og livsløpsperspektiv. side 3

4 M-ENVTEC - Environmental Technology - Master of Science Degree Programme Felles: Kandidaten kan formidle videregående ingeniørfaglig kunnskap til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig på engelsk, og kan bidra til å synliggjøre miljøteknologiens betydning og konsekvenser. Felles: Kandidaten kan delta i faglige diskusjoner, har respekt og åpenhet for andre fagområder og bidra i tverrfaglig arbeid. Opptakskrav For å bli tatt opp på Master programmet i Environmental Technology (Miljøteknologi) kreves en bachelorgrad innen miljøteknologi, kjemi, bioteknologi eller lignende fagfelt. Kandidater med bachelorgrad innen relaterte fagfelt vil bli vurdert hvis de kan dokumentere minst 30 studiepoeng i kjemi eller lignende fag. For opptak kreves i tillegg bestått eksamen i 30 studiepoeng i matematikk/statistikk (normalt matematikk 1, 2 og 3 og sannsynlighetsregning med statistikk iht "Rammeplan for ingeniørutdanning"). Søkere som har gjennomført og bestått en 3-årig bachelorutdanning i ingeniørfag, men som mangler eksamen i matematikk 3 på 5 studiepoeng, kan også søke om opptak. De må bestå eksamen i løpet av det første studieåret etter opptak. Det er satt en nedre karaktergrense for opptak på 3,0 (A=5, B=4, C=3, D=2, E=1). Dekan kan godkjenne lavere karaktergrense dersom særlige forhold tilsier det. For ytterligere informasjon: Opptaksinformasjon Dersom det er færre søkere enn studieplasser, kan søkere som ikke oppfyller kravene til opptak gis betinget opptak når de mangler inntil 10 studiepoeng. Manglende studiepoeng må avlegges inntil 1 år etter oppstart på studiet. Søkere kan ikke gis betinget opptak dersom de mangler mer enn 5 sp i matematikk/statistikk, jf 3, 5. ledd. Etter opptak til studiet kan du søke instituttet om å få ta studiet på deltid. Søknad sendes UiS på eget lokalt søknadsskjema. Dersom du skal søke opptak på grunnlag av realkompetanse, må du ta kontakt med opptakskontoret. Emnekombinasjon/studieplan Environmental Technology - Master's Degree Programme (Oppstart Høst 2013) År 1 År 2 Kode Emne SP MLJ500 Vannkjemi 10 MLJ510 Naturlige vannsystemer 10 side 4

5 År 1 År 2 Kode Emne SP MLJ520 Miljømikrobiologi 5 MLJ530 Miljøprosess analyse 5 MLJ610 Vannteknologi og membraner 10 MLJ630 Separasjonsteknologi 5 MLJMAS Masteroppgave i Environmental Technology 30 MLJ690 Metoder i vannvitenskap og teknologi 10 Valg av spesialisering Spesialisering Offshore Environmental Engineering MLJ600 Grenseflatekjemi i vann 5 MLJ650 Akvatisk økotoksikologi 10 OFF510 Operations and maintenance management 5 OFF560 Decision Engineering and Performance Management 10 MLJ540 Instrumentell analyse 10 OFF515 Offshore field development 5 RIS500 Risikoanalyse og -styring 10 Spesialisering Water Science and Technology MLJ600 Grenseflatekjemi i vann 5 MLJ620 Renseteknikk 10 MLJ540 Instrumentell analyse 10 MLJ650 Akvatisk økotoksikologi 10 MLJ660 Bioprosessanalyse 10 Environmental Technology - Master's Degree Programme (Oppstart Høst 2012) År 2 Kode Emne SP 3 4 side 5

6 M-ENVTEC - Environmental Technology - Master of Science Degree Programme År 2 Kode Emne SP 3 4 MET110 Metoder i vannvitenskap og teknologi 10 METMAS Masteroppgave i Environmental Technology 30 Valg av spesialisering Spesialisering Offshore Environmental Engineering MET220 Akvatisk økotoksikologi 10 MET240 Instrumentell analyse 10 RIS500 Risikoanalyse og -styring 10 Spesialisering Water Science and Technology MET200 Bioprosessanalyse 10 MET220 Akvatisk økotoksikologi 10 MET240 Instrumentell analyse 10 Hva kan du bli Uteksaminerte kandidater er kvalifisert for stillinger innen miljøteknologi og miljøforvaltning, innen offentlige og private forskningsinstitusjoner, miljøforvaltning og tekniske konsulenter og som miljørådgivere i industribedrifter. Studiet kvalifiserer for søknad på opptak til doktorgrad (PhD) studium. Våre uteksaminerte kandidater treffer vi nå i olje- og gasselskap (Statoil, Conoco/Phillips, Shell, Total osv), i offshore service og konsulent selskaper (Baker-Hughes, Halliburton, Schlumberger, Vetco-Gray, Aker-Kværner, Veritas, Pöyry Energy osv), i offentlige og privat vann og avløpssektor (IVAR, Spesialavfall Rogaland, Fylkesmannen i Rogaland, SFT), innen akvakultur (Nutreco, EWOS, Pan Fish) og universiteter og forskningsinstitusjoner (IRIS, Christian Michelsen Research AS, SINTEF, Bioforsk). Emneevaluering Alle emnene som inngår i programmet skal evalueres enten ved bruk av skjema eller samtaler. Utenlandsopphold Universitetet har avtaler for studentutveksling med flere utenlandske universiteter og det er mulighet for å ta et semester ved et av disse universitetene. Dette må søkes om spesielt og være relevant for det aktuelle studieprogrammet. side 6

7 Kontaktinformasjon Det teknisk - naturvitenskapelige fakultet, tlf , side 7

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Studieprogram M-BYUTV5, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Vekting: 300 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 4, 5 år Tilbys

Detaljer

Forskrift Rammeplan for ingeniørutdanning av 15. juni 2010.

Forskrift Rammeplan for ingeniørutdanning av 15. juni 2010. Forskrift Rammeplan for ingeniørutdanning av 15. juni 2010. Dette er rammeplansutvalgets enstemmige forslag til revidert rammeplan for ingeniørutdanning. Forskriften har fremkommet etter en åpen og involverende

Detaljer

3. Krav til læringsutbytte

3. Krav til læringsutbytte Utkast til forskrift om rammeplan for ingeniørutdanningene Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 2010 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 3-2 annet ledd. 1. Virkeområde Forskriften

Detaljer

Programplan for studieprogram data. Studieår 2013-2016. Bachelor-nivå 180 studiepoeng. Kull 2013

Programplan for studieprogram data. Studieår 2013-2016. Bachelor-nivå 180 studiepoeng. Kull 2013 Side 1/10 Programplan for studieprogram data Studieår Bachelor-nivå 180 studiepoeng Kull 2013 Dato Sign Endring Side 2/10 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Opptakskrav... 3 Kvalifikasjoner... 3 Internasjonalisering...

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:14 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for ingeniørutdanning

Nasjonale retningslinjer for ingeniørutdanning Nasjonale retningslinjer for ingeniørutdanning På vei mot fremtiden! Ny forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning er fastsatt 03.02.2011 av Kunnskapsdepartementet, og definerer de nasjonale rammer for

Detaljer

BACHEORGRADSPROGRAM I KJEMI Velger du kjemi ved UiT Norges Arktiske Universitet, kommer du i et ungt, aktivt og prisbelønnet fagmiljø.

BACHEORGRADSPROGRAM I KJEMI Velger du kjemi ved UiT Norges Arktiske Universitet, kommer du i et ungt, aktivt og prisbelønnet fagmiljø. BACHEORGRADSPROGRAM I KJEMI Velger du ved UiT Norges Arktiske Universitet, kommer du i et ungt, aktivt og prisbelønnet fagmiljø. Kjemifaget og sk kompetanse får stadig større betydning i samfunns- og næringsliv.

Detaljer

Fra videregående skole til PhD - et sammenhengende studieløp

Fra videregående skole til PhD - et sammenhengende studieløp NTNU Norges teknisknaturvitenskapelige universitet Institutt for geologi og bergteknikk Faggruppe for mineralproduksjon og HMS Steinar L. Ellefmo Fra videregående skole til PhD - et sammenhengende studieløp

Detaljer

STUDIEPLAN Bachelor i revisjon.

STUDIEPLAN Bachelor i revisjon. STUDIEPLAN Bachelor i revisjon. I.h.t. rammeplan for treårig revisorutdanning av 1. desember 2005, Utdannings og forskningsdepartementet. Vedtatt av avdelingsstyret 29. mars 2012 og revidert av avdelingsstyret

Detaljer

MØTEINNKALLING. Side1

MØTEINNKALLING. Side1 Dato: 10.09.2015 MØTEINNKALLING Utvalg: Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi Møtested: M1 - A155, Fakultetsadministrasjonen NT-fak, Realfagbygget Møtedato: 17.09.2015 Tidspunkt:

Detaljer

Fagplan for studieprogram bygg og miljø

Fagplan for studieprogram bygg og miljø Studieprogram bygg og miljø 1 av 6 studieprogram bygg og miljø MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV Byggingeniørstudiet passer for personer med interesse for konstruksjoner, materialteknologi, planlegging, prosjektering

Detaljer

FAGPLAN FOR STUDIEPROGRAMMET BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG DATA

FAGPLAN FOR STUDIEPROGRAMMET BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG DATA FAGPLAN FOR STUDIEPROGRAMMET BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG DATA 2011 2012 avdeling for ingeniørutdanning Vedtatt i avdelingsstyret 14. mars 2011 Versjon 1.0 Innhold: GENERELT OM FAGPLANENE FOR BACHELORSTUDIENE

Detaljer

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV FS SV 04/14 SØKNAD OM UTREDNINGSTILLATELSE FOR MASTER I REGNSKAP OG REVISJON ephortesak: 13/3534 Saksansvarlig: Einar Marnburg Møtedag: 14.1.2014 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

FAGPLAN FOR STUDIEPROGRAMMET BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG BYGG

FAGPLAN FOR STUDIEPROGRAMMET BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG BYGG FAGPLAN FOR STUDIEPROGRAMMET BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG BYGG 2011 2012 avdeling for ingeniørutdanning Vedtatt i avdelingsstyret 14. mars 2011 Versjon 1.0 Innhold: GENERELT OM FAGPLANENE FOR BACHELORSTUDIENE

Detaljer

BACHELORGRADEN I DESIGN STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11

BACHELORGRADEN I DESIGN STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11 BACHELORGRADEN I DESIGN STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11 1. STUDIEPROGRAMMETS PROFIL OG MÅLSETNINGER Avdeling for design har som mål å utdanne designere som tenker helhetlig og som med mot,

Detaljer

Dataingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag

Dataingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Dataingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Treårig bachelor i ingeniørfag har som overordnet mål å utdanne

Detaljer

Programplan for studieprogram data. Studieår 2012-2015. Bachelor-nivå 180 studiepoeng. Kull 2012

Programplan for studieprogram data. Studieår 2012-2015. Bachelor-nivå 180 studiepoeng. Kull 2012 Oslofjordalliansen pilotprosjekt teknologi Programplan Data Gjelder for studieåret 2012-2015 Side 1/10 Programplan for studieprogram data Studieår 2012-2015 Bachelor-nivå 180 studiepoeng Kull 2012 Dato

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE HANDELSHØGSKOLEN VED UIS

INNKALLING TIL STYREMØTE HANDELSHØGSKOLEN VED UIS INNKALLING TIL STYREMØTE HANDELSHØGSKOLEN VED UIS Tirsdag 22.10.13, 12:15-14:00 Styrerom 125, EAL-hus Faste medlemmer: Inge Jan Henjesand, leder forsknings-, innovasjons- og næringslivspolitikk, Abelia

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for ingeniørutdanning

Nasjonale retningslinjer for ingeniørutdanning 2010 Nasjonale retningslinjer for ingeniørutdanning Dokumentet skal være til hjelp og støtte, et oppslagsverk som gir tips og ideer og viser muligheter ved implementering av ny rammeplan. Der retningslinjene

Detaljer

3. Studieplan for: Bachelor i Sosiologi

3. Studieplan for: Bachelor i Sosiologi 3. Studieplan for: Bachelor i Sosiologi Sem. 60 sp innføring i samfunnsvitenskap 40 sp valgemner 50 sp fordypning, nivå 1 30 sp fordypning, nivå 2 Bidrag 6 vår - - - Bacheloroppgave (20), Arbeidslivssosiologi

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring Mastergradsstudium ved Høgskolen i Hedmark Februar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene.

Detaljer

Studieplan for. Videreutdanning i fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid med vekt på forebyggende, behandlende og helsefremmende tiltak

Studieplan for. Videreutdanning i fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid med vekt på forebyggende, behandlende og helsefremmende tiltak Studieplan for Videreutdanning i fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid med vekt på forebyggende, behandlende og helsefremmende tiltak 30 studiepoeng Studieplanen er godkjent 16.01.2013 1 Overordnet beskrivelse

Detaljer

Programplan for masterstudium i energi og miljø i bygg (MAENERGI)

Programplan for masterstudium i energi og miljø i bygg (MAENERGI) Programplan for masterstudium i energi og miljø i bygg (MAENERGI) Master s Degree Programme in Energy and Environment in Buildings 120 studiepoeng Heltid Godkjent av NOKUT 21. desember 2010 Sist endret

Detaljer

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse. Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse. Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse 0 Generell del MASTERPROGRAMMET I ORGANISASJON OG LEDELSE studieplan 2014-2015 generell del Studieprogrammet

Detaljer

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV FS SV 03/14 SØKNAD OM UTREDNINGSTILLATELSE FOR MASTER I HELSESØSTERFAGET ephortesak: 14/3534 Saksansvarlig: Einar Marnburg Møtedag: 14.1.2014 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad Programmets navn Bokmål: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Nynorsk: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom)

Detaljer

Ph.d.-programmer ved UMB: Søknader februar 2013

Ph.d.-programmer ved UMB: Søknader februar 2013 Ph.d.-programmer ved UMB: Søknader februar 2013 Innhold Oversikt med kommentarer... 2 Disputaser ved UMB 2007-2012... 5 Ph.-d.-program i filosofi, Handelshøyskolen ved UMB (HH-UMB)... 6 Ph.d. programmet

Detaljer