Harald Espeli: Innledning ved lanseringen av Våpendrager og veiviser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Harald Espeli: Innledning ved lanseringen av Våpendrager og veiviser 17092008"

Transkript

1 Harald Espeli: Innledning ved lanseringen av Våpendrager og veiviser I 2007 hadde det største advokatfirmaet i Norge, Wikborg Rein & Co for første gang en omsetning på mer enn en halv milliard kroner tett fulgt av Thommessen. Advokatvirksomhet er ut fra et slikt enkelt økonomisk mål ikke lenger noen vanlig pølsebod for å låne et begrep som Advokatforeningen formann Pål W. Lorentzen brukte i I norsk sammenheng er de store advokatfirmaene arbeids- og kunnskapsintensive og svært lønnsomme foretak der partnerinntekter på 4 til 5 millioner kroner eller mer ikke er uvanlig. Advokatbransjens årlige omsetning nærmer seg eller har allerede passert 10 milliarder kroner. I tillegg kommer verdiskapningen fra de ansatte advokatene i bedrifter og organisasjoner som utgjorde omkring 1/5 av landets drøyt 5500 advokater i I advokatenes omkring 400 årige historie i Norge er de store advokatfirmaenes fremvekst de siste drøyt 20 årene en av de mest radikale endringene. Fra å ha vært en virksomhet preget av små enkeltmannsforetak der en advokat, eventuelt med bistand fra en fullmektig, håndterte alle forhold for en større klient, måtte advokatene samarbeide i team eller grupper for å kunne håndtere et større oppdrag eller en større klient. Advokatbransjen har gått fra å være håndverkere til å bli en moderne industri, som Per Arne Damm i Simonsen Føyen uttrykte det i Kommersialiseringen av bransjen manifesterte seg blant annet i en grunnleggende endring av faktureringspraksis som nå i all hovedsak er basert på time-( og stykk)salær. Advokatforeningen var iallfall frem til slutten av tallet svært skeptisk til timesalær fordi advokatarbeid representerte et åndsverk som det ble sagt. Foreningen tok også lenge avstand fra at advokaten skulle opplyse til klienten hvor lang tid han hadde brukt på oppdraget. Frem til 1 Dagens Næringsliv

2 langt ut 1980-tallet var det vanlig at klienter eller kunder ble fakturert en gang per år eller sjeldnere. Jeg har funnet eksempel på at det kunne gå ni år fra et oppdrag ble påbegynt til det ble avsluttet og regning ble sendt. I 1974 argumenterte Advokatforeningens generalsekretær mot å sende delregning før et oppdrag var avsluttet fordi totalsalæret da stod i fare for å bli for lavt. Dette betraktes neppe som noen risiko av dagens advokatfirmaer der fakturering på månedspraksis ikke er helt uvanlig. Selv det klassiske begrepet klient har blir satt under press i vår nyliberale tid. Advokatfirmaet Selmer som i løpet av mindre enn 30 år har vokst frem til å bli landet 6. største firma i 2007, var et av de første firmaene som begynte å snakke om kunder ikke klienter ut fra en markedslogikk. 2 Selmer var det første firma som ansatte en profesjonell daglig leder, Åse Nilsen, som ikke var advokat. At en mannlig partner måtte innordne seg en kvinnelige leder i en tradisjonelt svært mannsdominert bransje var historisk sett uhørt, og er et annet uttrykk for bransjens mangefaserte markedsdrevne hamskifte de siste drøyt 20 år. Kvinnenes omfattende inntog i bransjen de siste 30 år har likevel så langt i meget liten grad rokket ved mennenes partnerdominans i de større firmaene. Så langt om yrkets og bransjens ferske hamskifte. Forfatternes ambisjon har vært å skrive en kombinert yrkes- og bransjehistorie for den interesserte offentlighet. Et slikt kombinert konsept finnes det knapt eksempler på innenfor de liberale erverv i Norge eller om advokater i land det er naturlig å sammenligne med. Det å håndtere en historie som går mer enn 400 år tilbake på omkring 500 sider med drøyt fire årsverk til disposisjon har vært spennende, men også svært krevende. (I dag får vi de første reaksjoner på om, eventuelt i hvilken grad dette har lyktes) Den norske faglitteraturen om yrket og 2 Advokatbladet 2008/6/7: 8. 2

3 bransjen var begrenset. Advokatenes taushetsplikt og deres strenge praktisering av den har gjort det umulig å analysere viktige sider av kjerneaktiviteten på en tilfredsstillende måte. Et annet sentralt historisk spørsmål, advokatenes påvirkning av rettsutviklingen, er metodisk og empirisk svært krevende å studere og en skikkelig analyse forutsetter langt større ressurser enn det som var tilgjengelig for oss. Vi har imidlertid behandlet det som kan betraktes som starten på Advokatforeningens rolle som rettspolitisk aktør og påvirker utover de mest direkte advokatrelaterte lovbestemmelser. Under den opphetede politiske striden om forslagene til pris- og rasjonaliseringslover i kastet foreningen seg med stor tyngde inn i debatten for å forsvare grunnleggende rettsstatlige prinsipper noe historikerne så langt har oversett. Foreningens prinsipielle rettslige grunnholdninger var ikke like klare i forhold til prinsippet om offentlighet i forvaltningen som foreningens hovedstyre tok avstand fra i Partsinnsyn i forvaltningens arbeid var tilstrekkelig. Kanskje veide hensynet til advokatenes næringsinteresser tyngre enn rettssikkerheten ved denne anledning? Slike motiver kan imidlertid ikke forklare Advokatforeningen var den eneste høringsinstans som motsatte seg etableringen av bistandsadvokatordningen i Her var det de mannlige forsvarsadvokatenes virkelighetsoppfatning som bestemte foreningens standpunkt. I vår beskrivelse og analyse av yrket og bransjen er vi blant annet opptatt av hvor mange som var sysselsatt, hva de drev med (Harald Rinde vil gi glimt fra advokatenes mangesysleri) og rekrutteringsmønstre, der blant annet høy grad av egenrekruttering fra far til sønn, reflekterer at advokatene har representert en sosial elite. Dette underbygges av at advokatenes viktigste kunder har vært næringslivet og dets lederskikt. Advokatene har også i langt høyere grad enn andre yrker og bransjer basert på høyere utdannelse har vært konsentrert i Oslo 3

4 med nærmere halvparten eller mer av yrkesutøverne de siste 100 år. Det er en større konsentrasjon i hovedstaden enn i Danmark. På rettsområdet har kanskje Norge ikke vært et så desentralisert land som vi ellers ofte tror? Så langt tilbake det finnes gode indikasjoner har advokatene inntektsnivå vært blant de høyeste. Det beste opplysningene om inntektsnivået blant yrkesgrupper er fra Den viser at advokatene lå høyere enn både industridirektører og bankdirektører. Bare legene hadde da en høyere gjennomsnittinntekt enn advokatene. Selv om advokatenes relative inntektsnivå falt frem til 1970-tallet, har advokatbransjens nesten kontinuerlige høykonjunktur siden 1970-tallet bidratt til at inntektsposisjonen fra mellomkrigstiden nesten er gjenvunnet. I den norske debatten om advokatinntekter glemmes det ofte at inntektsnivået ligger lavere og inntektsforskjellene blant advokater er langt mindre enn i land det er naturlig å sammenligne med. Partnerinntektene i Norge har etter alt å dømme ligget til dels markant lavere enn i andre nordiske land som igjen ligger mye lavere enn i USA, Storbritannia og mange andre europeiske land der antall advokater per partner er mye høyere enn i Norge. Et sentralt tema i enhver yrkeshistorie er hvordan myndighetene har regulert yrket og dets utøvere, på hvilken måte yrkesgruppen og dens organisasjoner har påvirket utformingen av myndighetenes reguleringer og hvordan dette har påvirket utviklingen av advokatvirksomhet som yrke og bransje. Vi har derfor brukt adskillig plass på Advokatforeningen og dens forløpere. Den statlige reguleringen av advokatene henger intimt sammen med advokatenes forhold til konkurrerende yrker og bransjer, et forhold som står sentralt i internasjonale profesjonsstudier. Etter at myndighetene på 1600-tallet nærmest ble tvunget til å akseptere prokuratorene som yrkesgruppe, forsøkte eneveldet å bestemme hvor mange advokater som skulle få lov til å praktisere og hvor, samtidig som det utover på 1700-tallet i økende grad ble stilt krav om formell kompetanse, 4

5 juridisk embetseksamen. Fra 1810 til sakførerloven av 1848, som åpnet for fri etablering av alle jurister med akseptabel vandel, var prokuratorene til og med en slags embetsmann. Dette innebar at brukerne ikke stod fritt til å velge advokat og at advokatvirksomhet knapt kunne betegnes som et liberalt erverv. Fra 1848 og frem til 1964 arbeidet advokatenes organisasjoner forgjeves for å begrense rekrutteringen til yrket gjennom en obligatorisk praksisordning, og ellers for å begrense opptaket til jusstudiet, angivelige primært ut fra publikums krav på dokumentert erfaring og kompetanse. Advokatforeningens andre hovedstrategi for å bedre advokatenes kår var å sikre dem enerett til å levere rettshjelpstjenester, dvs hindre såkalte vinkelskrivere som fantes i Danmark. Dette lyktes sannsynligvis reelt sett allerede i 1913, men advokatenes vidtgående rettshjelpsmonopol ble først formalisert i Rettshjelpsmonopolet forvitret gradvis på 1970 og 1980-tallet og ble opphevet under motstand fra Advokatforeningen som hevdet at avviklingen av monopolet ville true rettssikkerheten. Ingen har hevdet det senere. Boken gir flere eksempler på at foreningen helt til langt inn på 1990-tallet argumenterte med at rettssikkerheten ville bli truet hvis myndighetene traff tiltak mot advokatenes økonomiske egeninteresse. Advokatforeningen har gjennom sin historie hatt stor innflytelse over utformingen av advokatenes regulative rammevilkår som myndighetene har hatt ansvaret for utformingen av - trolig større enn i andre liberale erverv. Det reflekteres bla. i den sene og forsiktige dereguleringen av advokatbransjen fra slutten av 1980-tallet der myndighetene eksempelvis ikke la forholdene til rette for at rettshjelperne kunne bli reelle konkurrenter til advokatene. Et annet eksempel er revideringen av tilsynet med og kontrollen av advokatenes yrkesutøvelse og etiske og profesjonelle standard på 1990-tallet der foreningen klarte å videreføre en betydelig autonomi og der foreningens regler for god 5

6 advokatskikk fikk status som forskrift fra En av forklaringene på dette er at siden vedtakelsen av sakførerloven i 1848 har slike spørsmål ikke vært gjenstand for noen omfattende politisering. Spørsmålene ble overlatt til Justisdepartementets jurister og justiskomiteen på Stortinget, der stortingsrepresentantene med advokatbakgrunn og andre jurister ofte satt. Forskere hevder ikke sjelden at bøndene og de organiserte jordbruksinteressene i stor grad har styrte landbrukspolitikken etter 1945 gjennom et jerntriangel eller et segment. Et lukket juridisk segment synes å være et minst like fruktbar arbeidshypotese når man skal forstå utformingen av de offentlige regleringene av advokatenes rammevilkår gjennom 1900-tallet. I 2002 hevdet mindretallet i utvalget som utredet konkurranseforholdene i advokatbransjen at De advokatetiske regler er selve begrunnelsen for dannelsen av advokatforeninger. 3 Selv om påstanden ikke er holdbar for Norges del, har utformingen og håndhevelsen av god advokatskikk vært en viktig del av foreningens selvforståelse og interne og offentlige legitimering. En av de viktigste endringene i advokatetikken de siste par tiår sammenlignet med tidligere praksis er forståelsen av uavhengighet som lenge for en stor del ble definert som habilitet i snever juridisk forstand. En advokats økonomiske avhengighet av en klient eller en gruppe klienter med fellesinteresser ble tidligere ikke oppfattet som noe problem. Her har selvforståelsen og praksis endret seg vesentlig de siste par tiårene. En side av uavhengighetsprinsippet er en større aktsomhet om interessekonflikter av ulik type. I dagens store og i økende grad transnasjonale advokatfirma er interessekonflikter et viktig tema og en organisatorisk utfordring. Det er viktig å ikke ta saker mot eksisterende og særlig store eller faste klienter. I forhold til store potensielle kunder medfører kommersielle 3 Justisdepartementet 2002b: 27. 6

7 vurderinger også til tider at man ikke vil ta saker mot slike store firma fordi det kan være til hinder for et fremtidig kundeforhold. Innenfor forretningsjussen er dagens forståelse av interessekonflikter relativt fersk. Helt inn i vårt årtusen mente eksempelvis Advokatforeningen at det var uproblematisk å være styremedlem i et selskap og samtidig være selskapets advokat. 4 Et eksempel fra 1928 viser at helt andre normer var selvfølgelige tidligere. Kompanjongene, Herman Christiansen og Wilhelm Bugge som var blant landets mest anerkjente forretningsadvokater, møtte da på vegne av hver sine klienter, de to eiergrupperingene i NACO (Aktieselskapet Norsk Aluminium Company) på selskapets generalforsamling. Interessekonfliktene mellom de to eiergrupperingene var så store at mindretallet krevde utformet en lengre protokolltilførsel. I og med at de to advokatene representerte alle aksjonærene og var de eneste protokollert møtende kunne generalforsamlingen like gjerne funnet sted på kompanjongenes kontor. 5 Siden den moderne advokatrollen ble til i kjølvannet av sakførerloven av 1848 har advokateliten de siste 150 år vært en selvfølgelig del av den nasjonale eliten. Rettsliggjøringen som har skutt fart nasjonalt og internasjonalt parallelt med det nyliberale skiftet fra slutten av 1970-tallet har styrket advokatenes samfunnsmessige rolle og inntektsnivå sammenlignet med situasjonen under den sosialdemokratiske orden etter 2.verdenskrig. Parallellen til advokatenes sentrale roller under den forrige perioden preget av økonomisk liberalisme, frihandel og utvikling av transnasjonal rett fra midten av 1800-tallet og frem til 1. verdenskrig er slående, med et åpenbart unntak. 4 Dette slås eksplisitt fast i Norsk Sakførerblad 1947: Hydro Notoddens arkiv, NACO-arkivet, kasse 37, mappe 115-1, generalforsamlinger Undertegnede takker Espen Storli som har gjort meg kjent med saken og gitt meg en kopi. 7

8 Advokatene var da, som i en rekke andre vest-europeiske land, en viktig del av den politiske eliten nasjonalt og lokalt, en rolle som i Norge først forsvant etter 2.verdenskrig. Reduksjonen av andelen advokater blant de folkevalgte hadde flere forklaringer. Flertallet av advokatene sympatiserte da, som senere og trolig også tidligere, med Høyre, selv om det fantes en rekke advokater i fremtredende posisjoner i Arbeiderpartiet i de første etterkrigsårene. Mange advokater følte seg også lite hjemme i de stadig mer strømlinjeformede og disiplinerte partiene der de folkevalgtes handlefrihet og individualisme fikk trangere kår. Fremveksten av nasjonale heltidspolitikere fra slutten av 1950-tallet førte også til at det ble mye vanskeligere enn tidligere å kombinere en politikerkarriere med driften av et mindre advokatfirma. Den reduserte rollen som folkevalgt innebar ikke at advokatenes interesse for (det nasjonale) politiske (systemets) beslutninger ble mindre, men at interessen ble forskjøvet mot deres yrkesrolle. De ble i større grad politiske lobbyister. Fra slutten av 1800-tallet fungerte advokater stadigere oftere som våpendragere og veivisere i politikken for organiserte næringsinteresser og fikk i praksis også tidlig enerett til å opptre som talsmann for andre på Stortinget. Advokatene fungerte ikke sjelden som organisasjonsbygger og sekretær for interesseorganisasjoner, en undervurdert rolle i utviklingen av det norske organisasjonssamfunnet. Rettsliggjøringen av politiske stridsspørsmål de siste tiårene, blant annet gjennom EØS-avtalen, innebærer at advokatenes klassiske rolle som prosessfullmektig ikke kan skilles like klart fra lobbyrollen som tidligere. Når advokater hevder at de ikke har noen egen politisk rolle, men bare opptrer på klientens vegne, er dette en forenkling. Advokatens rolle som klientens veiviser gjennom dagens kompliserte politiske og rettslige landskap innebærer i det minste betydelig innflytelse over premissene for klientenes politiske valg i alt fra asylsaker til saker som verserer for ESA. I tillegg opplever vi ikke sjelden at advokaten prosederer klientens sak offentlig på en slik måte at advokatene må 8

9 oppfattes å stille seg fullt i og helt bak klientens sak. Samtidig foreskriver de etiske reglene at advokaten ikke bør identifisere seg med sin klient. Kontrasten til etterkrigsårene da Sakførerforeningens etiske regler forbød medlemmene å opptre på en slik måte at hans navn ble nevnt i pressen i tilknytning til saker hvori han selv er eller har vært engasjert har vært enorm. *** Advokatene og Advokatforeningen står fortsatt oppe i den mest grunnleggende omstillingsprosess siden sakførerloven av 1848 gjorde sakføreryrket til en fri næring. Fra andre halvdel av 1800-tallet ga sakførere og advokater på ulike måter viktige bidrag til den økonomiske, politiske og kulturelle nasjonsbyggingen. Advokater utviste et politisk og samfunnsmessig engasjement lokalt og nasjonalt som gikk langt utover rollen som sine klienters våpendrager og veiviser. At advokatenes samfunnsmessige engasjement i våre dager i så stor grad er knyttet til rollen som partsrepresentant for sine ulike klienter - med varierende, men ofte god betalingsevne - gir grunn til ettertanke. Hvis advokatene ønsker å bli oppfattet som noe mer enn sine ulike klienters våpendrager og tidvise leiesoldat 6, må kanskje både individuelle, yrkesbestemte og bransjebestemte valg og normer vurderes på ny? Ut fra sin langvarige etiske og ferskere lovpålagte plikt til å fremme rett og hindre urett burde advokatene i større grad delta i den offentlige debatten om utviklingen av et godt samfunn uten å bli oppfattet som klientens våpendrager. Sakførere og advokater ivaretok den rollen i det liberale, men også klassedelte samfunn på 1800-tallet preget av rettslige styringsprinsipper. Eller innebærer advokatbransjens gjennomgripende kommersialisering og fremveksten av store advokatfirma at advokatenes oftest individuelle stemme i den politiske og samfunnsmessige debatt historisk sett, i økende grad blir ansett for gå på tvers av bransjens normer? Det er i så fall en 6 Heiberg 1968: 311, Tore Engelschiøn i Norsk Advokatblad 1981:

10 paradoksal side av vår tids rettsliggjøring som advokatbransjen drar så store fordeler av. 10

Representantforslag. S (2013 2014) fra stortingsrepresentantene Abid Q. Raja, Terje Breivik og Pål Farstad. Dokument 8: S (2013 2014)

Representantforslag. S (2013 2014) fra stortingsrepresentantene Abid Q. Raja, Terje Breivik og Pål Farstad. Dokument 8: S (2013 2014) Representantforslag. S (2013 2014) fra stortingsrepresentantene Abid Q. Raja, Terje Breivik og Pål Farstad Dokument 8: S (2013 2014) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Abid Q. Raja, Terje

Detaljer

DISKUSJONSNOTAT- ORGANISERING AV ADVOKATVIRKSOMHET

DISKUSJONSNOTAT- ORGANISERING AV ADVOKATVIRKSOMHET DISKUSJONSNOTAT- ORGANISERING AV ADVOKATVIRKSOMHET Fra mandatet (punkt 5): Utvalget skal gjennomgå reglene for organisering av advokatvirksomhet. Det skal vurderes hvilke foretaksformer som kan benyttes,

Detaljer

CAWI Questionnaire. Advokatforeningens bransjeundersøkelse for 2015 partner og advokat/advokatfullmektig-delen

CAWI Questionnaire. Advokatforeningens bransjeundersøkelse for 2015 partner og advokat/advokatfullmektig-delen CAWI Questionnaire Advokatforeningens bransjeundersøkelse for 2015 partner og advokat/advokatfullmektig-delen Advokatforeningens bransjeundersøkelse for 2015 - partnerdelen version 1 TNS 1 Q030 - Q1 Hvilken

Detaljer

Advokatlov. Ekstraordinært Representantskap Hotel Continental 14. november 2014

Advokatlov. Ekstraordinært Representantskap Hotel Continental 14. november 2014 Advokatlov Ekstraordinært Representantskap Hotel Continental 14. november 2014 Advokatlov - kort om status Advokatlovutvalget publiserte et foreløpig lovutkast i juli 2014 Sendt på «høring» i referansegruppen

Detaljer

Høring - Advokatlovutvalgets utredning NOU 2015: 3 Advokaten i samfunnet

Høring - Advokatlovutvalgets utredning NOU 2015: 3 Advokaten i samfunnet Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep. 0030 OSLO Att: Deres ref. Vår ref. Dato: 15/3004 15/1190-16 692/NIKR Oslo, 10.12.2015 Høring - Advokatlovutvalgets utredning NOU 2015: 3 Advokaten

Detaljer

Veiledning for ansettelse og oppfølging av advokatfullmektiger. Godkjent av Hovedstyret 20.11.2003.

Veiledning for ansettelse og oppfølging av advokatfullmektiger. Godkjent av Hovedstyret 20.11.2003. Veiledning for ansettelse og oppfølging av advokatfullmektiger Godkjent av Hovedstyret 20.11.2003. Revidert 27.3.2008 2/9 1. Innledning Denne veiledningen er ment som en hjelp til prinsipaler og fullmektiger

Detaljer

Av: Hilmar Rommetvedt, IRIS (International Research Institute of Stavanger)

Av: Hilmar Rommetvedt, IRIS (International Research Institute of Stavanger) Lobbyvirksomhet Av: Hilmar Rommetvedt, IRIS (International Research Institute of Stavanger) Innlegg på vestlandslanseringen av Stortingets historie 1964-2014 BT Allmenningen, Litteraturhuset i Bergen,

Detaljer

Skoletorget.no Den franske revolusjon Samfunnsfag Side 1 av 5

Skoletorget.no Den franske revolusjon Samfunnsfag Side 1 av 5 Side 1 av 5 Politisk vekkelse og borgerskapets overtagelse Valget til stenderforsamlingen Tekst/illustrasjoner: Anne Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Anne Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist

Detaljer

KRISTENSEN & BLEHR ADVOKATFIRMA DA

KRISTENSEN & BLEHR ADVOKATFIRMA DA KRISTENSEN & BLEHR ADVOKATFIRMA DA ALMINNELIGE OPPDRAGSVILKÅR 1. Innledning Kristensen & Blehr Advokatfirma DA vil bestrebe seg på å ivareta klientens interesser på best mulig måte. Oppdrag vil bli utført

Detaljer

Karl Henrik Sivesind, Instititt for samfunnsforskning, Oslo

Karl Henrik Sivesind, Instititt for samfunnsforskning, Oslo Karl Henrik Sivesind, Instititt for samfunnsforskning, Oslo Velferd uten stat: Ikke-kommersielle velferdstjenesters omfang og rolle Presentasjon på jubileumsseminar for Ann-Helén Bay: Velferd uten stat.

Detaljer

Høring - NOU 2002: 18 Rett til Rett - En vurdering av konkurranseforholdene i markedet for juridiske tjenester

Høring - NOU 2002: 18 Rett til Rett - En vurdering av konkurranseforholdene i markedet for juridiske tjenester Arbeids- og administrasjonsdepartementet Postboks 8004 Dep. 0030 Oslo Vår ref.: 2002/1307 Dato: 17. mars 2003 Høring - NOU 2002: 18 Rett til Rett - En vurdering av konkurranseforholdene i markedet for

Detaljer

Innledningsvis viser vi også til våre tidligere innlegg om temaet, senest notat av 3. mars 2014 med videre henvisninger.

Innledningsvis viser vi også til våre tidligere innlegg om temaet, senest notat av 3. mars 2014 med videre henvisninger. Notat Til Advokatlovutvalget Fra Advokatforeningen Saksbehandler Toralf Wågheim Dato 3. juni 2014 Docsnr. 178745/v1 Emne Organisering av disiplinær- og tilsynssystem 1. Innledning Vi viser til vårt møte

Detaljer

Sogn og Fjordane fylkeskommune v / fylkesrådmann Tore Eriksen. Advokatfirmaet BA-HR DA Advokat Sam E. Harris Saksansvarlig advokat: Sam E.

Sogn og Fjordane fylkeskommune v / fylkesrådmann Tore Eriksen. Advokatfirmaet BA-HR DA Advokat Sam E. Harris Saksansvarlig advokat: Sam E. BFlH R N OTAT Til: Sogn og Fjordane fylkeskommune v / fylkesrådmann Tore Eriksen Fra: Advokat Sam E. Harris Saksansvarlig advokat: Sam E. Harris Dato: Oslo, 9. desember 2015 FJORD 1 I F1 HOLDING AKSJESALG:

Detaljer

OPPDRAGSBEKREFTELSE ALMINNELIGE OPPDRAGSSVILKÅR

OPPDRAGSBEKREFTELSE ALMINNELIGE OPPDRAGSSVILKÅR OPPDRAGSBEKREFTELSE ALMINNELIGE OPPDRAGSSVILKÅR 1. Oppdraget Vi bekrefter herved at vi har påtatt oss et oppdrag for Dem. Oppdraget går ut på bistand i forbindelse med... I forbindelse med oppdraget kan

Detaljer

Advokatlovutvalgets studietur til Stockholm 5.-6. oktober 2013 utdrag fra sekretariatets korrespondanse med representantene utvalget skal møte

Advokatlovutvalgets studietur til Stockholm 5.-6. oktober 2013 utdrag fra sekretariatets korrespondanse med representantene utvalget skal møte Advokatlovutvalgets studietur til Stockholm 5.-6. oktober 2013 utdrag fra sekretariatets korrespondanse med representantene utvalget skal møte I det følgende er det gjengitt utdrag fra korrespondansen

Detaljer

Anbefaling for internadvokater

Anbefaling for internadvokater Anbefaling for internadvokater Vedtatt av Advokatforeningens hovedstyre 5. desember 2014 1 Innledning Advokatvirksomhet kan organiseres på flere måter, men skal uansett utøves i samsvar med god advokatskikk,

Detaljer

«DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME»

«DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME» ETISKE REGLER «DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME» Eidsivas etiske regelverk omfatter regler for god personlig adferd, god forretningspraksis, for varsling og håndtering av eventuelle

Detaljer

JUS 4111 Gjennomgang av fakultetsoppgave i etikk høst Jakob Elster

JUS 4111 Gjennomgang av fakultetsoppgave i etikk høst Jakob Elster JUS 4111 Gjennomgang av fakultetsoppgave i etikk høst 2017 Jakob Elster Læringskrav Kunnskap Studenten skal ha god kjennskap til hvilke etiske regler og retningslinjer som gjelder for de sentrale juristprofesjoner.

Detaljer

Norge: Historien om et lykkelig land og folk? En gjennomgang av Norges historie med vekt på tiden etter 1814

Norge: Historien om et lykkelig land og folk? En gjennomgang av Norges historie med vekt på tiden etter 1814 Norge: Historien om et lykkelig land og folk? En gjennomgang av Norges historie med vekt på tiden etter 1814 Hva er viktig når vi skal presentere et lands historie? I skolebøker kan vi ofte finne «Spøk-modellen»:

Detaljer

Advokatfirmaet BA-HR DA - FORRETNINGSVILKÅR

Advokatfirmaet BA-HR DA - FORRETNINGSVILKÅR Advokatfirmaet BA-HR DA - FORRETNINGSVILKÅR 1. Anvendelsesområde Disse forretningsvilkår regulerer Advokatfirmaet BA-HR DAs ( BA-HR ) oppdragsutførelse. 2. Oppdraget Oppdraget skal utføres som avtalt,

Detaljer

ADVOKATLOVUTVALGET - UTKAST PER SEPTEMBER 2014 Del IV

ADVOKATLOVUTVALGET - UTKAST PER SEPTEMBER 2014 Del IV DEL IV BISTAND Kapittel 11 REGLER FOR ANDRE [ENN ADVOKATER] SOM YTER RETTSLIG Regler for andre som yter rettslig bistand Adgangen til å yte rettslig bistand (1) Enhver kan yte rettslig bistand, med mindre

Detaljer

Referat fra møte nr. 6 i Advokatlovutvalget, 16. september 2013

Referat fra møte nr. 6 i Advokatlovutvalget, 16. september 2013 Referat fra møte nr. 6 i Advokatlovutvalget, 16. september 2013 Regjeringsbygg R5, Akersgata 59, kl. 09-16 Til stede: Marianne Abeler, Tor W. Andreassen, Eivind Kolflaath, Birgitte B. Løvlund, Jeppe Normann,

Detaljer

LOVER FOR GEOMATIKKBEDRIFTENE (Vedtatt i generalforsamling 7. mars 2001, sist endret 6. april 2011)

LOVER FOR GEOMATIKKBEDRIFTENE (Vedtatt i generalforsamling 7. mars 2001, sist endret 6. april 2011) LOVER FOR GEOMATIKKBEDRIFTENE (Vedtatt i generalforsamling 7. mars 2001, sist endret 6. april 2011) Foreningens navn er Geomatikkbedriftene Som medlemmer av foreningen kan opptas alle norske firmaer som

Detaljer

Likhet, ansvar og skattepolitikk

Likhet, ansvar og skattepolitikk Likhet, ansvar og skattepolitikk Av Alexander Cappelen Innledning Den grunnleggende utfordringen for en radikal omfordelingspolitikk er å kunne forene ønsket om utjevning av inntektsmuligheter med ønsket

Detaljer

S T E V N I N G TIL. Saksøkere: 1. Scan Booking Tor Tenden, Libakkfaret 2 A, 1184 Oslo 11. 2. Tenden Elektronikk A/S, Sverresgt 4, Oslo 6.

S T E V N I N G TIL. Saksøkere: 1. Scan Booking Tor Tenden, Libakkfaret 2 A, 1184 Oslo 11. 2. Tenden Elektronikk A/S, Sverresgt 4, Oslo 6. S T E V N I N G TIL O S L O B Y R E T T Saksøkere: 1. Scan Booking Tor Tenden, Libakkfaret 2 A, 1184 Oslo 11. 2. Tenden Elektronikk A/S, Sverresgt 4, Oslo 6. Prosessfullmektig: Adv. Knud Try, Torggt. 5,

Detaljer

Klage på Bergens Tidende vedrørende VVP punkt 2.1. Den 14. september 2013 kunne Bergens Tidene fortelle sine lesere følgende:

Klage på Bergens Tidende vedrørende VVP punkt 2.1. Den 14. september 2013 kunne Bergens Tidene fortelle sine lesere følgende: Pressens Faglige Utvalg Postboks 46, Sentrum N-0101 Oslo Klage på Bergens Tidende vedrørende VVP punkt 2.1 Den 14. september 2013 kunne Bergens Tidene fortelle sine lesere følgende: Dette oppslaget som

Detaljer

Vi vil i dette notatet gi en oppsummering av de rettslige spørsmålene som har betydning for valget av organiseringsform i NDLA.

Vi vil i dette notatet gi en oppsummering av de rettslige spørsmålene som har betydning for valget av organiseringsform i NDLA. NOTAT Advokatfirma DLA Piper Norway DA Torgallmenningen 3 B P.O.Box 1150 Sentrum N-5811 Bergen Tel: +47 5530 1000 Fax: +47 5530 1001 Web: www.dlapiper.com NO 982 216 060 MVA Til: NDLA v/ Øivind Høines

Detaljer

Praktisk betydning av kravet til uavhengighet. Merete Smith Seminar for bedriftsadvokater 27. mars 2012

Praktisk betydning av kravet til uavhengighet. Merete Smith Seminar for bedriftsadvokater 27. mars 2012 Praktisk betydning av kravet til uavhengighet Merete Smith Seminar for bedriftsadvokater 27. mars 2012 Temaet Bedriftsadvokater og uavhengighet Kan bedriftsadvokater ta grep for å verne om sin uavhengighet?

Detaljer

Forskjellene er for store

Forskjellene er for store SV-rapport August 2017 Spørreundersøkelse om ulikhet: Forskjellene er for store sv.no Folk flest mener forskjellene har blitt for store Det er stor støtte i befolkningen for en politikk for omfordeling

Detaljer

Behandlingsregler for Advokatforeningens disiplinærutvalg

Behandlingsregler for Advokatforeningens disiplinærutvalg Behandlingsregler for Advokatforeningens disiplinærutvalg Regler for Advokatforeningens regionale disiplinærutvalgs organisasjon og virksomhet - herunder behandlingsregler for disiplinærsaker og salærsaker.

Detaljer

Mangler norske stiftelser visjoner? Dr. Ulrich Brömmling. Førde, 14. mai 2013

Mangler norske stiftelser visjoner? Dr. Ulrich Brömmling. Førde, 14. mai 2013 Mangler norske stiftelser visjoner? Dr. Ulrich Brömmling Førde, 14. mai 2013 1 Oversikt Hvorfor visjoner? Formål og visjon Stiftelsenes rolle i norsk samfunn (et av landene med flest stiftelser pr. 100.000

Detaljer

Forskjellene er for store

Forskjellene er for store SV-rapport August 2017 Spørreundersøkelse om ulikhet: Forskjellene er for store sv.no Folk flest mener forskjellene har blitt for store Det er stor støtte i befolkningen for en politikk for omfordeling

Detaljer

Klage på Bergens Tidende vedrørende Vær Varsom-plakatens habilitetsregler i kapittel 2.

Klage på Bergens Tidende vedrørende Vær Varsom-plakatens habilitetsregler i kapittel 2. Pressens Faglige Utvalg Postboks 46, Sentrum N-0101 Oslo Klage på Bergens Tidende vedrørende Vær Varsom-plakatens habilitetsregler i kapittel 2. Den 14. september 2013 kunne Bergens Tidende fortelle sine

Detaljer

Harstad, [DATO] OPPDRAGSBEKREFTELSE Advokatforeningen har obligatoriske regler om at det skal utstedes oppdragsbekreftelser.

Harstad, [DATO] OPPDRAGSBEKREFTELSE Advokatforeningen har obligatoriske regler om at det skal utstedes oppdragsbekreftelser. [NAVN OG ADRESSE KLIENT] PARTNERE Rudi Mikal Christensen Morten Dragvik Elvevoll Finn Håkon Jørstad Rune Stenstrøm Att: Deres ref: Vår ref: Ansvarlig advokat: Finn Håkon Jørstad Harstad, [DATO] OPPDRAGSBEKREFTELSE

Detaljer

Som trainee i Grette er det viktigste at du viser engasjement, initiativ og deltagelse. Husk at traineeperioden også er et langt jobbintervju.

Som trainee i Grette er det viktigste at du viser engasjement, initiativ og deltagelse. Husk at traineeperioden også er et langt jobbintervju. Karriere Som trainee i Grette er det viktigste at du viser engasjement, initiativ og deltagelse. Husk at traineeperioden også er et langt jobbintervju. - Jacob S. Bjønness-Jacobsen, managing partner 2

Detaljer

Maskinentreprenørenes Forbund (MEF): Arbeidstakers lojalitetsplikt ved oppstart av konkurrerende virksomhet

Maskinentreprenørenes Forbund (MEF): Arbeidstakers lojalitetsplikt ved oppstart av konkurrerende virksomhet Maskinentreprenørenes Forbund (MEF): Arbeidstakers lojalitetsplikt ved oppstart av konkurrerende virksomhet 27. mars 2014 Hans Jørgen Bender Advokatfirmaet Selmer DA 1 Om foredragsholderen Hans Jørgen

Detaljer

I forbindelse med etablering av oppdraget vil det også bli foretatt den identifikasjonskontroll som følger av Hvitvaskingsloven.

I forbindelse med etablering av oppdraget vil det også bli foretatt den identifikasjonskontroll som følger av Hvitvaskingsloven. I forbindelse med etablering av oppdraget vil det også bli foretatt den identifikasjonskontroll som følger av Hvitvaskingsloven. 3. Gjennomføring av oppdraget ALMINNELIGE OPPDRAGSVILKÅR 1. Oppdraget Vi

Detaljer

Studieplasser for lærere står tomme

Studieplasser for lærere står tomme Vedlegg 2 Studieplasser for lærere står tomme Studieplasser står tomme fordi lærere ikke har søkt på videreutdanning. Bare tre av fem plasser er fylt. Av: NTB Publisert 29.03.2010 kl 08:26 1.600 lærere

Detaljer

Høring Advokatlovutvalgets forslag i NOU 2015:3

Høring Advokatlovutvalgets forslag i NOU 2015:3 Justisdepartementet Oslo, 23.12.2015 Deres ref: 15/3004 Vår ref: EK Høring Advokatlovutvalgets forslag i NOU 2015:3 Det vises til Justisdepartementets høring av Advokatlovutvalgets forslag i NOU 2015:3.

Detaljer

VAPENDRAGER OG VEIVISER

VAPENDRAGER OG VEIVISER Harald Espeli, Hans Eyvind Naess og Harald Rinde VAPENDRAGER OG VEIVISER Jldvokatenes historic i Norge UNIVERSITETSFORLAGET Innhold 5 TABULA GRATULATORIA 9 FORORD Innledning ET HISTORISK YRKE AY Harald

Detaljer

Trainee Advokatfullmektig

Trainee Advokatfullmektig Trainee Advokatfullmektig I BA-HR har vi mange dyktige medarbeidere. Vår virkelige styrke og særpreg ligger i evnen til lagarbeid, engasjement og prestasjonslyst tilpasset den enkelte sak. Dette gir ikke

Detaljer

SAK 8 BESTEMMELSER OM PARTIBIDRAG I OSLO MDG

SAK 8 BESTEMMELSER OM PARTIBIDRAG I OSLO MDG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 SAK 8 BESTEMMELSER OM PARTIBIDRAG I OSLO MDG Vedlegg i denne saken: 1.

Detaljer

Hvilke ambisjoner har partiene for norsk matproduksjon de neste 10 åra?? LU konferanse 19.november 2010

Hvilke ambisjoner har partiene for norsk matproduksjon de neste 10 åra?? LU konferanse 19.november 2010 Hvilke ambisjoner har partiene for norsk matproduksjon de neste 10 åra?? Per Skorge Norges Bondelag LU konferanse 19.november 2010 E24 09.11.2010 Forsyningskrisen 2008 og 2010 Vinter 2008: En rekke land

Detaljer

A1999-07 29.06.99 Scan Foto og NTB Pluss - ikke grunnlag for inngrep etter konkurranseloven 3-11

A1999-07 29.06.99 Scan Foto og NTB Pluss - ikke grunnlag for inngrep etter konkurranseloven 3-11 A1999-07 29.06.99 Scan Foto og NTB Pluss - ikke grunnlag for inngrep etter konkurranseloven 3-11 Sammendrag: Konkurransetilsynet griper ikke inn mot fusjonen mellom Scan Foto AS og NTB Pluss AS. Tilsynet

Detaljer

NOU 2017: 17 På ein søndag?

NOU 2017: 17 På ein søndag? Mandat Utvalget ble bedt om å vurdere gjeldende regulering av åpningstider på hellig- og høytidsdager og eventuelt foreslå endringer. Utvalgets skulle blant annet også Vurdere oppheving av reguleringen

Detaljer

ofre mer enn absolutt nødvendig

ofre mer enn absolutt nødvendig I den nye boken «Energi, teknologi og klima» gjør 14 av landets fremste eksperter på energi og klima et forsøk på å få debatten inn i et faktabasert spor. - Hvis man ønsker å få på plass en bedre energipolitikk

Detaljer

Utviklingen i langtidsledigheten

Utviklingen i langtidsledigheten Utviklingen i langtidsledigheten AV TORBJØRN ÅRETHUN SAMMENDRAG I perioden 2003 til 2007 har antall helt ledige blitt halvert. Nedgangen i ledigheten har vært større: for menn enn for kvinner. for de under

Detaljer

Vurdering av Advokatfirmaet Tendens granskningsrapport

Vurdering av Advokatfirmaet Tendens granskningsrapport Notat Til: Fra: Tema: Ansv. advokat: Sandefjord kommune Jan Fougner Vurdering av Advokatfirmaet Tendens granskningsrapport Jan Fougner Dato: 4. juli 2017 1. INNLEDNING Advokatfirmaet Wiersholm har blitt

Detaljer

Noen markedsmessige utfordringer for næringslivet i Finnmark

Noen markedsmessige utfordringer for næringslivet i Finnmark Noen markedsmessige utfordringer for næringslivet i Finnmark Finnmarkskonferansen 2007, Alta 5. september. Finnmarkskonferansen 2007. 1 Bedriftenes markedsmessige utfordringer er knyttet til dens evne

Detaljer

Innst. O. nr. 28. (2002-2003) Innstilling til Odelstinget. Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen. Dokument nr.

Innst. O. nr. 28. (2002-2003) Innstilling til Odelstinget. Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen. Dokument nr. nnst. O. nr. 28 (2002-2003) nnstilling til Odelstinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Dokument nr. 8:10 (2002-2003) nnstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om forslag

Detaljer

Muskelsmerter kjønn eller arbeidsforhold?

Muskelsmerter kjønn eller arbeidsforhold? Muskelsmerter kjønn eller arbeidsforhold? Flere kvinner enn menn opplever smerter i nakke, skuldre og øvre del av rygg. Det er vanskelig å forklare dette bare ut fra opplysninger om arbeidsforholdene på

Detaljer

ETISKE NORMER FOR BERGEN CAPITAL MANAGEMENT AS. (Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund)

ETISKE NORMER FOR BERGEN CAPITAL MANAGEMENT AS. (Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund) ETISKE NORMER FOR BERGEN CAPITAL MANAGEMENT AS (Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund) 1 Formål De etiske normene har som formål å bidra til at rådgivning og omsetning av finansielle

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5525 14.2.2005 ACE EIERSKIFTE

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5525 14.2.2005 ACE EIERSKIFTE FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5525 14.2.2005 ACE EIERSKIFTE Dobbeltforsikring når utgifter er dekket under villa og eierskifte? FAL 6-3 og 4-14. Sikrede (selger) ble saksøkt av kjøper etter overdragelsen

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01406-A, (sak nr. 2015/242), straffesak, anke over kjennelse, (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01406-A, (sak nr. 2015/242), straffesak, anke over kjennelse, (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 1. juli 2015 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2015-01406-A, (sak nr. 2015/242), straffesak, anke over kjennelse, A (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G : (1)

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE TID: 16.11.2010 kl. 1600 STED: DOKKA BARNESKOLE Eventuelle forfall meldes på telefon Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE: Sak nr. Innhold: MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

Detaljer

Forretningsetiske retningslinjer Sarpsborg Metall AS

Forretningsetiske retningslinjer Sarpsborg Metall AS Forretningsetiske retningslinjer Sarpsborg Metall AS Sertifikater SERTIFIKAT Ledelsessystemet ved Sarpsborg AB Mölndal, Sverige Sarpsborg AS Sarpsborg, Norge Ingår i Frigaardgruppen oppfyller kravene i

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Klaus Kristiansen Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 15/686-1 Klager over avslag på søknader om tilgang til domstolenes elektroniske pressesider Vedlegg:

Detaljer

Takk for invitasjon til å komme på denne høringen for å svare på spørsmål om statens kjøp av aksjer i Aker Holding i 2007.

Takk for invitasjon til å komme på denne høringen for å svare på spørsmål om statens kjøp av aksjer i Aker Holding i 2007. UTKAST DTA 20.05.09 kl 0930 Statsråd Dag Terje Andersen Kontroll- og konstitusjonskomiteen 20. mai Takk for invitasjon til å komme på denne høringen for å svare på spørsmål om statens kjøp av aksjer i

Detaljer

Kapittel 6: De politiske partiene

Kapittel 6: De politiske partiene Kapittel 6: De politiske partiene 1 Begrepskryss (svarene finner du på side 131 139 i Ny agenda) Sett streker mellom begrepet til venstre og riktig forklaring til høyre. 1) ideologi a) en som ønsker å

Detaljer

DET JURIDISKE FAKULTET

DET JURIDISKE FAKULTET DET JURIDISKE FAKULTET Til: Fakultetsstyret Fra: Fakultetsdirektøren Saksnr: 5 d) Sakstype: Orienteringssak J.nr: Møtenr: Møtedato: 2010 12 09 Notatdato: Saksbehandler: Johanne Spjelkavik Privatister i

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2100-26.09.1994

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2100-26.09.1994 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2100-26.09.1994 ADVOKATANSVAR - Spørsmål om inneståelseserklæring kan anses som eiendomsmegling i henhold til forsikringsavtalen. I forbindelse med eiendomshandel

Detaljer

Menn fortsatt i førersetet

Menn fortsatt i førersetet fortsatt i førersetet innehar nå 4 prosent av styrevervene i allmennaksjeselskapene. Dette er blitt oppnådd gjennom innføring av kjønnskvotering. Likevel er det fortsatt menn som dominerer på de fleste

Detaljer

Vedlegg til klage på brudd på KOMMs etiske retningslinjer

Vedlegg til klage på brudd på KOMMs etiske retningslinjer Vedlegg til klage på brudd på KOMMs etiske retningslinjer Geelmuyden Kiese legger herved ved følgende vedlegg til klagen mot KOMM-medlemmet First House, datert 19. juni, for brudd på KOMMs etiske retningslinjer.

Detaljer

Likestilling på dagsorden i foreldre- og personalmøter

Likestilling på dagsorden i foreldre- og personalmøter Likestilling på dagsorden i foreldre- og personalmøter PEDAGOGISK verktøy FOR LIKESTILLING 97 Likestilling på dagsorden i foreldre- og personalmøter Tiltak for voksne; personale, lærere og foreldre Mål

Detaljer

Fakoppgave-gjennomgang JUS oktober 2016

Fakoppgave-gjennomgang JUS oktober 2016 Fakoppgave-gjennomgang JUS4111 12. oktober 2016 v/sverre Blandhol Læringskrav Kunnskap Studenten skal ha god kjennskap til hvilke etiske regler og retningslinjer som gjelder for de sentrale juristprofesjoner.

Detaljer

Forelesning 20 Kvalitative intervjuer og analyse av beretninger

Forelesning 20 Kvalitative intervjuer og analyse av beretninger Forelesning 20 Kvalitative intervjuer og analyse av beretninger Det kvalitative intervjuet Analyse av beretninger 1 To ulike syn på hva slags informasjon som kommer fram i et intervju Positivistisk syn:

Detaljer

Holdninger til ulike tema om Europa og EU

Holdninger til ulike tema om Europa og EU Holdninger til ulike tema om Europa og EU Landsomfattende omnibus 12. 15. Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 12. 15. Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer: 1001 Måle holdning til ulike

Detaljer

Inger Marie Bodin Åkvåg

Inger Marie Bodin Åkvåg Av Hadi Lile Inger Marie Bodin Åkvåg Inger Marie Bodin Åkvåg Undersøkelse blant 600 UiO studenter i 1998. 450 svar, altså svarprosent 75 % Selvrekruttering 75 % foreldre med høyere utdanning 10 % har en

Detaljer

Innføring i sosiologisk forståelse

Innføring i sosiologisk forståelse INNLEDNING Innføring i sosiologisk forståelse Sosiologistudenter blir av og til møtt med spørsmål om hva de egentlig driver på med, og om hva som er hensikten med å studere dette faget. Svaret på spørsmålet

Detaljer

STEN INGE JØRGENSEN TYSKLAND STIGER FREM

STEN INGE JØRGENSEN TYSKLAND STIGER FREM STEN INGE JØRGENSEN TYSKLAND STIGER FREM Om forfatteren: STEN INGE JØRGENSEN (født 1970) er utenriksjournalist i Morgenbladet. Han har blant annet tidligere gitt ut bøkene Vesten mister grepet (2007) og

Detaljer

Eierstyring - Offentlig eierskap og ulike foretaksformer Sandefjord 29. oktober 2015

Eierstyring - Offentlig eierskap og ulike foretaksformer Sandefjord 29. oktober 2015 Eierstyring - Offentlig eierskap og ulike foretaksformer Sandefjord 29. oktober 2015 Holdes av EY (Ernst & Young) Joachim Charlsen Pande, advokat Tlf. 95 81 12 23 joachim.pande@no.ey.com Hva skal jeg snakke

Detaljer

Samarbeid med frivilligheten Frivillighet Norge v/ida Marie Holmin. Rehabiliteringskonferanse 15.10.2015, Ålesund

Samarbeid med frivilligheten Frivillighet Norge v/ida Marie Holmin. Rehabiliteringskonferanse 15.10.2015, Ålesund Samarbeid med frivilligheten Frivillighet Norge v/ida Marie Holmin Rehabiliteringskonferanse 15.10.2015, Ålesund Frivillighet Norge Interessepolitisk samarbeidsorgan for frivillige organisasjoner Rammevilkåra

Detaljer

God virksomhetsstyring i norske stiftelser

God virksomhetsstyring i norske stiftelser God virksomhetsstyring i norske stiftelser Stiftelseskonferansen i 2015 i Førde 21. - 22. April 2015 Advokat Bjørn O. Øiulfstad, daglig leder i Stiftelsesforeningen 1 Stiftelsesforeningen i Norge Stiftelsesforeningen

Detaljer

Nordisk samarbeid. Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige

Nordisk samarbeid. Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige Nordisk samarbeid Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige Nordisk samarbeid. Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge,

Detaljer

Eiermelding Sammendrag. Bakgrunn

Eiermelding Sammendrag. Bakgrunn Journalpost:15/52465 Saksnummer Utvalg/komite Dato 302/2015 Fylkesrådet 10.11.2015 173/2015 Fylkestinget 07.12.2015 Komite for næring 07.12.2015 Eiermelding 2015 Sammendrag Eiermeldingen gir en oversikt

Detaljer

Utdannings- og forskningskomiteen. Budsjetthøringen statsbudsjett 2018

Utdannings- og forskningskomiteen. Budsjetthøringen statsbudsjett 2018 Utdannings- og forskningskomiteen Budsjetthøringen statsbudsjett 2018 Avansert IKT-kompetanse og IT-sikkerhetskompetanse Det er et stort gap mellom nasjonens samlede avanserte IKT-kompetanse og det behov

Detaljer

Arbeidsgiveres erfaringer med døve ansatte

Arbeidsgiveres erfaringer med døve ansatte Arbeidsgiveres erfaringer med døve ansatte Sluttrapport En undersøkelse av arbeidsgiveres erfaringer med døve ansatte sammenlignet med de døve arbeidstakernes oppfatninger, som grunnlag for tiltak for

Detaljer

Uavhengighetsprinsippet for advokater

Uavhengighetsprinsippet for advokater Det Juridiske Fakultet Uavhengighetsprinsippet for advokater Utredning og vurdering av gjeldende rett Sandie Kristoffersen Masteroppgave i rettsvitenskap Januar 2017 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

Advokatlovutvalgets studietur til København 8. til 9. desember 2013 utdrag fra sekretariatets korrespondanse med representantene utvalget skal møte

Advokatlovutvalgets studietur til København 8. til 9. desember 2013 utdrag fra sekretariatets korrespondanse med representantene utvalget skal møte Advokatlovutvalgets studietur til København 8. til 9. desember 2013 utdrag fra sekretariatets korrespondanse med representantene utvalget skal møte I det følgende er det inntatt utdrag fra korrespondansen

Detaljer

Rettskilder til fots

Rettskilder til fots Rettskilder til fots Innledning 23. januar 2017 Birgitte Hagland førsteamamuensis Institutt for privatrett Læringsmål for rettsstudiet - grunnlag Jurister deltar i løsningen av mange viktige samfunnsoppgaver.

Detaljer

Rettskilder til fots

Rettskilder til fots Rettskilder til fots - Innledning 21. august 2017 professor Hans Petter Graver førsteamamuensis Birgitte Hagland Institutt for privatrett Læringsmål Jurister deltar i løsningen av mange viktige samfunnsoppgaver.

Detaljer

RISØR KOMMUNE Rådmannens stab

RISØR KOMMUNE Rådmannens stab RISØR KOMMUNE Rådmannens stab Arkivsak: 2013/1195-40 Arkiv: U60 Saksbeh: Sigrid Hellerdal Garthe Dato: 20.10.2014 Forslag til aksjonæravtale og vedtekter for Risør By AS Utv.saksnr Utvalg Møtedato 73/14

Detaljer

KORRUPSJON I KOMMUNENE - sårbarhet, forebygging og hvordan håndtere påstander om korrupsjon?

KORRUPSJON I KOMMUNENE - sårbarhet, forebygging og hvordan håndtere påstander om korrupsjon? KORRUPSJON I KOMMUNENE - sårbarhet, forebygging og hvordan håndtere påstander om korrupsjon? ETIKKONFERANSEN 2014 ALEXANDRA BECH GJØRV Kommunene har reell korrupsjonsrisiko Temaene Hva er korrupsjon? Hva

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet 05.02.2014 Kommunestyret 13.02.2014

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet 05.02.2014 Kommunestyret 13.02.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Laila Olsen Rode Arkiv: G21 Arkivsaksnr.: 14/137 Saksnr.: Utvalg Møtedato Formannskapet 05.02.2014 Kommunestyret 13.02.2014 HØRING RESERVASJONSORDNING FOR FASTLEGER Rådmannens

Detaljer

Oppgave- og materialsamling i yrkesetikk Red.: Maria Astrup Hjort og Sigbjørn Tenfjord Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo, august 2007

Oppgave- og materialsamling i yrkesetikk Red.: Maria Astrup Hjort og Sigbjørn Tenfjord Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo, august 2007 Oppgave- og materialsamling i yrkesetikk Red.: Maria Astrup Hjort og Sigbjørn Tenfjord Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo, august 2007 Innhold Oppgaver 4 Forvaltningsjuristen 4 Mellommenneskelige

Detaljer

Makt- og demokratiutredningen

Makt- og demokratiutredningen Hadi Lile Makt- og demokratiutredningen NOU 2003: 19 Bok: «Makten og demokratiet: en sluttbok fra Makt- og demokratiutredningen» av Øyvind Østerud, Fredrik Engelstad og Per Selle (kapittel 7) www.sv.uio.no/mutr/

Detaljer

Norsk Industri. Konkurranse på like vilkår. Gunnar Grini. Bransjesjef - gjenvinning.

Norsk Industri. Konkurranse på like vilkår. Gunnar Grini. Bransjesjef - gjenvinning. Norsk Industri Konkurranse på like vilkår. Gunnar Grini. Bransjesjef - gjenvinning. Tall og fakta 2011 2 300 medlemsbedrifter Rundt 125 000 ansatte i bedriftene Omsetning: 566 mrd. kr Eksport: 303 mrd.

Detaljer

Kirkelov bok.book Page 9 Tuesday, January 30, 2007 12:18 PM. Innledning

Kirkelov bok.book Page 9 Tuesday, January 30, 2007 12:18 PM. Innledning Kirkelov bok.book Page 9 Tuesday, January 30, 2007 12:18 PM Innledning Når Den norske kirkes rettsgrunnlag igjen er under debatt ved begynnelsen av et nytt århundre, er det mye som tyder på at Den norske

Detaljer

Karantenebestemmelser og saksforbud for politikere ved overgang fra kommunen til privat virksomhet

Karantenebestemmelser og saksforbud for politikere ved overgang fra kommunen til privat virksomhet Dato: 24. november 2009 Byrådssak 464/09 Byrådet Karantenebestemmelser og saksforbud for politikere ved overgang fra kommunen til privat virksomhet BJOL SARK-032-200917503-3 Hva saken gjelder: I den senere

Detaljer

Referat fra møte nr. 9 i Advokatlovutvalget, 9. desember 2013

Referat fra møte nr. 9 i Advokatlovutvalget, 9. desember 2013 Referat fra møte nr. 9 i Advokatlovutvalget, 9. desember 2013 Møtet ble gjennomført i København. Første og siste del av møtet fant sted på Universitetet i København. Midtre del av møtet fant sted i Advokatsamfundets

Detaljer

PÅ JOBB UNDER VANN BLI MEDLEM AV NBU. Norsk Bransjeforening for Undervannsentreprenører

PÅ JOBB UNDER VANN BLI MEDLEM AV NBU. Norsk Bransjeforening for Undervannsentreprenører PÅ JOBB UNDER VANN BLI MEDLEM AV NBU Norsk Bransjeforening for Undervannsentreprenører Trygghet for dine kunder! Medlemmer kan fritt bruke foreningens logo i sin forretningsvirksomhet. MEDLEMSKAP I NBU

Detaljer

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening Vedtatt på Generalforsamling 29. mai 2012 V E D T E K T E R for Norske film, tv- og spillprodusenters forening 1. NAVN Foreningens navn er Norske film, tv- og spillprodusenters forening (Produsentforeningen).

Detaljer

Hans Olav Lahlum og Katrine Tjølsen. Lahlums Quiz vol. 1

Hans Olav Lahlum og Katrine Tjølsen. Lahlums Quiz vol. 1 Hans Olav Lahlum og Katrine Tjølsen Lahlums Quiz vol. 1 Forord/bruksanvisning Lahlums quiz er skrevet for å være et spennende og pedagogisk quizspill, som kan spilles mellom lag eller som individuell konkurranse.

Detaljer

Kvalitetsvurderingssystem og kvalitetsstyring i fag- og yrkesopplæringen

Kvalitetsvurderingssystem og kvalitetsstyring i fag- og yrkesopplæringen Håkon Høst 29-05-15 Kvalitetsvurderingssystem og kvalitetsstyring i fag- og yrkesopplæringen Noen funn fra studien av kvalitet i fag- og yrkesopplæringen 2012-2015 NIFUs årskonferanse 2015 Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem

Detaljer

Keitsch 2001 Seminar Lecture

Keitsch 2001 Seminar Lecture Problemløsnings-diskursen Utfordrer ikke økonomisk vekst og den liberale kapitalismen (reformistisk) Miljøproblemene kan løses med tradisjonelle virkemidler (prosaisk) Tre måter å løse miljøproblemene

Detaljer

REGLEMENT FOR FYLKESRÅD

REGLEMENT FOR FYLKESRÅD REGLEMENT FOR FYLKESRÅD Vedatt av fylkestinget 26.2.2013, sak 9/13 Kilde: Arkiv i Nordland REGLEMENT FOR FYLKESRÅD Vedtatt av fylkestinget 26.februar 2013, sak 9/13 1 Reglement for fylkesråd 1 Fylkesråd

Detaljer

Den norske advokatbransjens kommersielle hamskifte 1975-2010 1 Av Harald Espeli (Handelshøyskolen BI 0442 Oslo e-post: Harald.Espeli@bi.

Den norske advokatbransjens kommersielle hamskifte 1975-2010 1 Av Harald Espeli (Handelshøyskolen BI 0442 Oslo e-post: Harald.Espeli@bi. Den norske advokatbransjens kommersielle hamskifte 1975-2010 1 Av Harald Espeli (Handelshøyskolen BI 0442 Oslo e-post: Harald.Espeli@bi.no) Det nordiske historikermøtet, Tromsø 11 14 august 2011, halvdagssesjonen

Detaljer

Søknad fra Jush'el a i Midt-Nor e til Levan er kommune om driftsstøtte for 2012

Søknad fra Jush'el a i Midt-Nor e til Levan er kommune om driftsstøtte for 2012 C Levanger kommune Levanger rådhushåkon Den Godes gt 30 7600 Levanger Søknad fra Jush'el a i Midt-Nor e til Levan er kommune om driftsstøtte for 2012 Jushjelpa i Midt-Norge søker med dette om kroner 20.000

Detaljer

Industriforbundet og forsikringsbransjen 1919-1988. Harald Espeli NHOs pensjons- og forsikringskonferanse 11.11.2014

Industriforbundet og forsikringsbransjen 1919-1988. Harald Espeli NHOs pensjons- og forsikringskonferanse 11.11.2014 Industriforbundet og forsikringsbransjen 1919-1988 Harald Espeli NHOs pensjons- og forsikringskonferanse 11.11.2014 Den forsikringspolitiske arven fra Venstrestaten og forsikringsloven av 1911 - Et av

Detaljer

Henstilling til Stortinget om grunnlovsfesting av det lokale selvstyret

Henstilling til Stortinget om grunnlovsfesting av det lokale selvstyret Saknr. 14/2284-2 Saksbehandler: Øyvind Hartvedt Henstilling til Stortinget om grunnlovsfesting av det lokale selvstyret Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesordføreren

Detaljer