Nordisk senter for opplevelsesindustri?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nordisk senter for opplevelsesindustri?"

Transkript

1 Prosjektrapport nr. 3/2006 Nordisk senter for opplevelsesindustri? Satsing fra Sørlandet Rapport 19. april 2006 Kirsti Mathiesen Hjemdahl Agderforskning

2 Tittel Forfattere Medforfattere Nordisk Senter for Opplevelsesindustri? Satsing fra Sørlandet Kirsti Mathiesen Hjemdahl Elisabet Sørfjorddal Hauge, Irene Nygårdsvik, Mats Aronsen Rapport Prosjektrapport nr. 3/2006 ISBN-nummer Trykkeri Edgar Høgfeldt, 4626 Kristiansand Bestillingsinformasjon Utgiver Agderforskning Serviceboks 415, N-4604 Kristiansand Telefon Telefaks E-post Hjemmeside

3 Forord Det er spennende tider på Sørlandet! Det har skjedd noe i landsdelen etter at Kristiansand Kommune solgte energiaksjer og opprettet Stiftelsen Cultiva i 2002, med grunnkapital på 1,44 milliarder kroner til bruk for formålet: Å sikre arbeidsplasser og gode levekår i Kristiansand ved å gi støtte til prosje k- ter ved etablering av kunst-, kultur- og kunnskapsinstitusjoner eller organisasjoner som bidrar til nyskapning, utvikling og kompetansebygging ved kreative miljøer i Kristiansand (www.cultiva.no). Det ble en økt lokal bevissthet rettet mot det som påstås å være den hurtigst økende næringen i den vestlige verden, mot det som er kjent som såkalt kreativ industri, kulturnæringer, opplevelsesøkonomi eller opplevelsesindustri. Næringen er også stor i en norsk og svært konservativt utregnet kontekst: Kulturnæringenes del av sysselsetting og BNP er nesten like stor som verksstedindustrien, litt større enn nærings- og nytelsesindustrien, over dobbelt så stor som jordbruk og skogbruk og over tre ganger så stor som fiske målt i bruttoprodukt (ØF, 10:2004). Selvfølgelig har det vært satsinger på Sørlandet innen kulturbasert næringsliv før Cultiva kom på banen. I begge Agder-fylkene finnes et mylder av utøvende kunstmiljø, spennende gründere og enkeltmannsforetak innen film, musikk, it, design, nærmest hver eneste kommune arrangerer festivaler og verter kulturinstitusjoner de fleste er lokalt eller regionalt forankret, men det er også en rekke nasjonalt anerkjente merkevarer på Sørlandet. Betydelige institusjoner som Kompetansefondene, Skeie Group og Agder Energi har dessuten opplevelsesindustri som satsingsfelt. Det som har skjedd etter storsatsingen på næringsutvikling med basis i kunst, kultur og kompetanse i 2002, er at også personer, institusjoner og miljø utenfor de som allerede var etablerte på feltet ble nysgjerrige på hva

4 dette var. Det kan virke som om mange har blitt såpass nysgjerrige at det har satt i gang bevegelser som rettes utenfor seg selv og eget kompetansefelt, ut i det såkalte kompetansemellomrommet som er så sentralt for verdiskapning og innovasjon innen opplevelsesindustrien. Møter som har oppstått mellom disse ulike ståstedene og utgangspunktene har resultert i en rekke nye samarbeidsprosjekt, og landsdelen trekker sammen på flere måter. Et nytt spennende samarbeidsprosjekt som fremdeles er helt i startfasen, er at flere tidligere lokomotiv på hver sine felt nå forsøker å trekke sammen i nye retninger: Cultiva har invitert Aust- og Vest Agder Fylkeskommuner, Kristiansand og Arendal Kommune, Høyskolen i Agder, Agderforskning, Kunnskapsparken, Uglandgruppen, Plussbank, Agder Energi, Kompetansefondet, Innovasjon Norge, Start, Quart og Kristiansand Dyrepark til å tenke høyt, og vurdere grunnlaget for å utvikle et Nordisk Senter for Opplevelsesindustri på Agder. Dessuten har storsatsingen fra Sørlandet skapt oppmerksomhet langt utenfor landsdelen. Da forrige regjering ble konfrontert med at de ikke grep tilstrekkelig fatt i dette feltet, viste for eksempel daværende næringsminister Ansgar Gabrielsen og kulturminister Valgerd Svarstad Haugland til Cultiva som et eksempel på at det likevel skjedde noe spennende innenfor kulturbasert næringsliv i Norge (Dagbladet, 24 november 2003). Prosjektbeskrivelse Utgangspunktet for denne rapporten er at styringsgruppen som diskuterer grunnlag, muligheter og viljer for utvikling av et nordisk senter for opplevelsesindustri på Sørlandet, ønsker en kartlegging av opplevelsesindustribransjen før neste styringsmøte 27. april ii

5 Etter den første samling, som diskuterte definisjoner av opplevelsesøkonomi, presenterte hvordan ulike deltakere fra styringsgruppen arbeider med opplevelsesindustri, og fokuserte på hva som skal til for å utvikle et senter for opplevelsesindustri på Sørlandet, ser gruppen for seg at en slik kartlegging bransjen bør inneholde: Hvilke bedrifter hører med i denne næringen? Hva er potensialet for næringen? Hvilke kompetanser og ressurser finnes, og hvilke trengs? Liste over suksessfaktorer for å lykkes Denne rapporten vil problematisere bransjedefinisjoner og klargjøre hva som forstås som opplevelsesindustri. Det foreligger en rekke definisjonsarbeid fra rapporter og arbeid utført i både Sverige, Danmark og Norge som er verdt å gjennomgås - ikke bare for å redegjøre men også for å utfordre og problematisere. For, slik vi ser det, finnes mye av det uutnyttede næringspotensialet innenfor opplevelsesindustrien når man krysser bransjer og sektorer, og forstår opplevelsesøkonomien i videre kontekster. Vi vil hovedsakelig benytte allerede foreliggende rapporter som basis for refleksjonene rundt hva opplevelsesindustrien er og hvilke bransjer som inngår. I vurderingen av hvilket potensiale næringen har, vil vi initialt vurdere dette ut fra en generell forståelse for hva som ligger til grunn for næringens vekst og hva som kan være faresignaler og/eller flaskehalser. Deretter vil vi forankre dette geografisk til en sørlandsk, norsk og nordisk kontekst. Også her kommer vi til å basere vurderingene ut fra rapporter som allerede er utarbeidet rundt feltet. Spørsmålene vi stiller: Hvordan vurderes potensialet for verdiskaping av de ulike forfattere/forskere? Hvilke utviklinger har skjedd siden rap- iii

6 portene ble skrevet? Hva utkrystalliserer seg i dette landskapet av ulike vurderinger, slik det trer frem ut fra en mer samlet vurdering? Vi vil vurdere potensialet i en norsk og nordisk kontekst, og diskutere Sørlandets eventuelle konkurransefortrinn. Ellers vil hovedtyngden ligge på vurderinger av Sørlandets spesifikke situasjon. Når det gjelder de to siste forholdene; hvilke kompetanser og ressurser som finnes, og hvilke som trengs, samt liste over hvilke suksessfaktorer som må foreligge for å lykkes, vil vi også søke kompetanse utover allerede utarbeidete rapporter. Delvis vil vi arbeide sammen internt i forskerteam som utfordrer og utfyller hverandres doktorgradsavhandlinger innen feltet med disse tema som konkret fokus. Arbeidene har ulike nedslagsfelt både bransjemessig og geografisk, og vil kunne tydeliggjøre erfaringsfellesskap eller særegenheter. Delvis vil vi bruke diskusjonssammenheng i form av eksterne seminar, og benytte oss av muligheten til å diskutere og problematisere kompetansebehov og suksessfaktorer slik det fremkommer i ulike regionale og nasjonale nettverk og sammenhenger som vi deltar i. iv

7 Innholdsfortegnelse FORORD... I INNHOLDSFORTEGNELSE... I SAMMENDRAG... I HVA ER KULTUR- OG OPPLEVELSESNÆRINGENE? Hvilke konkrete bransjer inngår? Hvorfor er det viktig med definisjoner? Synliggjøring, måling, kartlegging og utvikling Anerkjennelse opp fra en underdog -posisjon Hente ut uforløst potensiale innen bransjene...11 OPPLEVELSESINDUSTRIENS VERDEN Lomme-h-modellen Lokker Oppmerksomhet Merverdi Muliggjør Egenverdi Handel...24 VERDISKAPING OG INNOVASJON Sett fra reservatet Sett fra jungelen Mellom jungelen og reservatet Konkurranse som incitament for bevegelse Tørre å utfordre egen kompetanse? Forestillingsevne nok til å ønske seg ut...38 INNOVASJONSSYSTEMET FUNK Forskning Utdanning Næring Kultur...61 ETABLERT OG UETABLERT Et velkjent trippel Helix Endringsagenter...76 ENTREPRENØRSKAP OG INTRAPRENØRSKAP Den enslige grunder eller hele organisasjonen? Dialogbasert innovasjon...82 LISTE OVER SUKSESSKRITERIER...85 LITTERATURLISTE...87 FOU INFORMASJON...90

8 Sammendrag Denne rapporten reflekterer rundt fire ulike spørsmål knyttet til den videre vurderingen av etablering av et Nordisk Senter for Opplevelsesindustri. Hvilke bedrifter hører med i denne næringen? Vi har gått grundig gjennom skandinaviske, og særlig norske, definisjoner og bruk av begrepene innen en næring som man ikke engang kan enes om navnet på. Istedenfor å foreta strenge vurderinger av hvilke bransjer og bedrifter som hører med i denne næringen, argumenterer vi for hvorfor det er essensielt særlig i en verdiskapingskontekst å knytte næringsforståelsen til langt videre størrelser enn bedrifter. Hva er potensialet for næringen? Potensialet for næringen er stort. Kort og godt. I en nylig utgitt rapport fra Nordic Innovation Centre, sier man det vel så klart og tydelig som det kan få blitt: Over hele verden vokser de kreative industrier hurtigere enn noen andre økonomiske sektor, og reflekterer således endringene i dagens velstandsgenererende økonomi. Med konsentrert innsats og samarbeid, har den Nordiske regionen kapasitet til å bli en av verdens mest dynamiske og viktige regioner for kreative industrier, men denne sjansen kommer bare en gang. Vi må handle nå, eller akseptere nederlaget (Nilsson og Etalä, 2006):. Det er klart at en slik nå eller aldri -argumentasjon allerede er en velkjent genre innen denne næringen, men det er likevel liten tvil om at Norden har alle muligheter til å ta en fremtredende posisjon globalt. Det skulle heller ikke være noen grunn til at ikke Sørlandet skal kunne spille en sentral rolle i denne utviklingen; satsingen fra Sørlandet viser en sammenfallende

9 tyngde i et velkjent og etablert trippel helix, knyttet til det offentlige, det private og akademia. Hvilke kompetanse og ressurser finnes, og hvilke trengs? Det største fortrinnet Sørlandet stiller med, som sentral deltaker i utviklingen av en nordisk opplevelsesindustri, er at såpass mange og tunge aktører allerede har tatt avgjørelsen om at dette feltet er verd å satse på; hvor det mest oppsiktsvekkende vel er at hele tre finansfond har opplevelsesindustri som satsingsfelt. Det finnes en stor vilje til samarbeid utover tradisjonelle skillelinjer mellom både offentlig og privat næringsliv, politikk og akademia. Det som trengs er ytterligere kompetanse på å drive frem slike mellomromsprosesser som opplevelsesindustrielle utviklinger er, og ikke minst å få mennesker og miljø som ikke tilhører det etablerte med på laget. Dette dreier seg fremfor alt om de såkalt kreatørene, de som representerer den kreative drivkraften som er helt essensiell for nyskaping på dette feltet. Det trengs ytterligere kompetanse, mot og sensibilitet til å legge til rette for innovasjon ikke som ferdige suksesshistorier men som tandre ideer som kan komme i uvante og nye former. Liste over suksessfaktorer Fordi det underveis i hele rapporten i ulike kontekster og perspektivert fra ulike ståsteder - blir presentert viktige suksessfaktorer for å lykkes, så er denne oppsummerende listen kort. Men viktig. Det første er veldig kort, og går rett og slett ut på at det er viktig å tenke utover seg selv ikke bare for den enkelte person, virksomhet, by, kommune, fylke eller region og et av dette prosjektets mest spenstige ansatser er at det tenker nordisk. Det er det viktig å fortsette med! ii

10 Det andre går rett og slett ut på kjernen i den avgjørelsen som ligger foran gruppen og handler rett og slett om man går for denne satsingen eller ikke. Dette er nemlig hovedpunktet på listen for suksessfaktorer for å klare dette: At man faktisk velger å satse. iii

11 Hva er kultur- og opplevelsesnæringene? Så å si hver eneste rapport som tar for seg dette skjæringsfeltet mellom kunst, kultur og næring åpner med to klassiske diskusjoner: Hva heter egentlig dette feltet kan vi i det minste bli enige om et felles navn? Hva og hvem inngår i disse næringene? Bare innad i Skandinavia har man valgt ulikt i forhold til hvilket grunnlag, eller overordnet forståelse, dette feltet skal defineres ut ifra. I Sverige omtales næringen som opplevelsesindustri, og forstås som et samlingsbegrep for mennesker og bedrifter med en kreativ holdning, som har til hovedoppgave å skape og/eller levere opplevelser i en eller annen form (Nielsén 2003). I Danmark sier man opplevelsesøkonomi, og forstår det som økonomisk verdiskaping basert på opplevelser, hvor opplevelsens andel av og integrasjon i et produkt eller service kan variere (Rambøll Management, 2005). I Norge har man valgt å stramme inn den overordnede forståelsen av hele næringsfeltet til å gjelde kulturnæringer, og la de næringene som fremstiller produkt der de kommunikative aspektene er de primære (ØF, 10:2004). Denne innstrammingen er begrunnet med at kreativitet finnes mer eller mindre i alle næringer, og derfor ikke kan sies å være noe som særmerker en næring eller en gruppe med næring. Dessuten har man valgt å skille mellom kulturnæringene som produserer kulturelle uttrykk og kulturbaserte næringer som bruker kulturelle produkt som en viktig innsatsfaktor. I tilfeller hvor kulturelle produkt representerer en viktig innsatsfaktor for verdiskapingen i andre næringer brukes begrepet kulturbasert næringsutvikling (ØF, 10:2004) 1

12 Stortingsmelding nr. 22, Kultur og næring, støtter seg til Østlandsforsknings forståelse av kulturnæringene, men velger å ikke skille skarpt mellom kulturnæringer og kulturbaserte næringer. Derimot benytter man begrepet kulturbasert næringsutvikling og kulturbaserte næringer i noe videre forstand for å vise til de virksomhetene som finnes innenfor, eller grenser mot, kultursektoren i et næringsperspektiv (St. meld 22, ). 1.1 Hvilke konkrete bransjer inngår? SVERIGE DANMARK NORGE Arkitektur Arkitektur Arkitektur Design Design Design Film/foto Film/video Film/foto/video Kunst Bildekunst Utøvende kunst Litteratur Bøker Bøker, aviser, blader etc Markedskommunikasjon Trykte medier Annonse og reklame Media Radio/tv Tv og radio Mote Mote Bibliotek, museum Musikk Musikk Musikk Måltid Scenekunst Turisme/besøksnæring Opplevelsesbasert læring Reklame Teater Turisme Edutainment Leketøy/forlystelser Sportsbransjen Innholdsproduksjon Kulturinstitusjoner Event 2

13 Fra disse forskjellige overordnede forståelsene hva denne næringen bygger på, pleier det neste definisjonsnivå å handle om hvilke spesifikke bransjer som inngår. Som det tydelig går frem av bransjeoversikten som man opererer med på nasjonalt nivå i de Skandinaviske landene, blir en åpenbar konsekvens av denne konkretiseringen at de er like varierende. De største forskjellene er at både Sverige og Danmark har, i motsetning til Norge, med reiseliv som en del av opplevelsesnæringen. Dette er en nokså betydelig forskjell, ettersom reiselivsnæringen utgjør omtrent halvparten av opplevelsesnæringene (Rambøll Management, 2005). Danmark har dessuten utvidet bransjeforståelsen til også å gjelde sport. Faktisk har man utropt sportsledelse til et særlig satsingsområde, sammen med design, arkitektur, events og samarbeid mellom kulturinstitusjoner og næringsliv. Mye kan tyde på at den norske definisjonen av hvilke bransjer som inngår i kulturnæringene, er i strengeste laget. Det har vært skrevet en rekke regionale rapporter de siste årene, og hver av dem ser ut til å utvikle egne forståelser både for hva man kaller feltet og hvilke som inngår i det. I rapporten fra Finnmark har man definert kulturnæringene bredt, slik at både aktiviteter som kunst- og kunsthåndverk, musikk, media, sport og fritidsaktiviteter og lignende inngår (Karlstad, 2005). I rapporten fra Vestlandet har man ikke bare tatt med reiseliv, men utvidet bakteppet for opplevelsene til ikke utelukkende å handle om kultur men også å innbefatte naturbasert reiseliv (Rusten og Pettersen, 2006). Rogaland var ute med sin kartlegging av kreative næringer i Rogaland før Østlandsforsknings leveranse til den nasjonale definisjonen, og der fulgte man i større grad den svenske forståelsen av opplevelsesindustri (Jøsendal m.fl., 2004). 3

14 I Agderforsknings nylige kartlegging av kreative næringer i Arendal, har hele tre ulike begreper har blitt brukt; 1) kulturnæringer, i betydning som i den smale nasjonale definisjonen, 2) kreative næringer, som her betyr et mer utvidet begrep lignende forståelsen fra Finnmark, og 3) opplevelsesnæringene, hvor deler av reiselivet og utebransjen er inkludert. Dette er fornuftig for å kunne foreta sammenlikninger med tidligere kartlegginger. I tillegg ønsker vi altså å vektlegge det kreative og originale elementet ytterligere i næringssammenheng, og produksjonen av unike produkter og prosesser hvor kreativitet, kunst og design er drivende krefter, sier Mats Aronsen (2006:20). Derfor har det også vært et fokus på hele verdikjeden, og ikke bare den enkelte bransje. 1.2 Hvorfor er det viktig med definisjoner? Ja, men det må jo være mulig å gi en noenlunde klar definisjon av hvem som inngår i denne næringen. Ellers blir det jo helt umulig å avgrense, og finne ut hvem som faller innenfor og hvem som faller utenfor. Hvis ikke det er mulig, så kan vi jo plutselig komme til å sitte der med felt som for eksempel modernisering av offentlig sektor, utbrøt en lettere frustrert kommunikasjonsrådgiver med ansvar for en klar og tydelig formidling av satsingsfeltene til en kunnskapspark under oppbygging. Han hadde bedt om et tilsynelatende enkelt svar om hvem som inngår i opple velsesnæringen, og ble frustrert over min vegring over å gi en sånn. Det er vittig at du nevner akkurat modernisering av offentlig sektor, sa jeg og fortalte at uken før hadde vi vært hos Arendal kommune i forbindelse med utviklingen av et forskningsprosjekt om innovasjon innen opplevelsesnæringene. Som en foregangskommune i modernisering av egen 4

15 sektor, hadde man i Arendal kommet til at man behøvde FoU-hjelp å komme videre i den allerede igangsatte fornyelsesprosessen. Hvordan går man fra å være et forvaltende organ til å være en tilrettelegger, en partner og forhåpentlig også en fasilititator og pådriver for morgendagen, var noen av de spørsmålene som kommunen ønsket hjelp til. Det var særlig områdene rundt utvikling av gode partnerskapsmodeller for innovasjon og forretningsutvikling i skjæringsfeltet kunst, kultur og næring, pluss utvikling av utdanningssystem som helt fra grunnskolenivå utfordrer og legger til rette for kreativitet, som kommunen var interessert i. Samspill i fem norske byregioner Fremvekst av den kreative klassen i Norge er analysert i en prosjekt som har fokusert på forholdet og samspillet mellom by og omland i henholdsvis Tromsø, Trondheim, Bergen, Stavanger og Kristia n- sand. Det er interessante tall knyttet til fremveksten av en såkalt kreativ næring: Framveksten av den kreative klassen i Norge Næringspolitikk, hverdagsmobilitet og næringsstruktur er felter som er sterkt integrert med hverandre, men disse feltene utvikler seg og kan karakteriseres ulikt. Ulike strukturer og politiske og organisatoriske forordninger gir seg gjeldende, og vi finner ulike praksismønstre. Hverdagsmobiliteten i regionene er mangfoldig og differensiert. Næringsstrukturen og det næringsmessige samspillet er også differensiert i de ulike byregionene, men felles er at utdanningsnivået og inntektsnivået i omlandskommunene vokser raskere enn i byene og at de eneste næringene som vokser i antall sysselsatte i byene er de såkalte kreative yrkene. Hovedtrekkene i utviklingen av klasser (basert på Floridas modell) siden 1960 er at nye næringer som har vokst fram har skapt nye yrkesgrupper og gitt folk nye oppgaver der de har hentet sine inntekter. De gamle oppgavene innen primærnæringene og industrien minker sine relative andeler kraftig. Arbeidsoppgavene dreier i sterk grad over mot service, særlig i perioden fram til Etter 1990 synker også den relative andelen sysselsatte i servicenæringene. Det interessante er at fra et utgangspunkt i 1960 med ca. 10% sysselsatte i kreative yrker, har andelen nå økt til vel 31% og da mest for de kreative yrkene. Etter 1990 er det ene og alene de kreative yr- 5

16 kesgruppene som utvider sin andel. Drivkraften bak endringene skyldes trolig endringer i produktivitet på grunn av teknologisk utvikling. Primærnæringene mekaniseres, industrien automatiseres og etter 1990 rasjonaliseres også serviceyrkene gjennom bruk av informasjonsteknologi. Det åpne spørsmålet er da hvilken teknologi som, om mulig, vil rasjonalisere de kreative yrkene? Ut fra et regionaløkonomisk spørsmål er det også interessant å diskutere hvilke typer av regioner og steder er det som vil trekke til seg eller utvikle sysselsetting i disse kreative yrkene? Størrelsen på den kreative klassen, både absolutt og relativ i en by eller region, vil påvirke hvordan byen eller regionen utvikler seg. Knut Hidle m.fl, Synliggjøring, måling, kartlegging og utvikling Den primære grunnen til at definisjoner etter bransje er viktig er mulighetene for å utføre målinger som grunnlag for ulik statistikk. For eksempel over størrelse og utvikling av næringen i forhold til brutto nasjonalprodukt, eller for å få sammenligningsgrunnlag mellom regioner, nasjoner og selvfølgelig mellom de ulike bransjene. Noen tall og størrelser etter den strenge norske definisjonen: Det er fra den strenge norske definisjonen at den velkjente størrelsesangivelsen tre-ganger-så-stor-som kommer fra betegnelsen som nærmest går som et mantra over landet blant de som er opptatt av kulturnæringene og ønsker å synliggjøre dette overfor andre næringsmiljø: Kulturnæringenes del av sysselsetting og BNP er nesten like stor som verksstedindustrien, litt større enn nærings- og nytelsesindustrien, over dobbelt så stor som jordbruk og skogbruk og over tre ganger så stor som fiske målt i bruttoprodukt (ØF 10/2004). 6

17 Rapporten fra Østlandsforskning oppsummerer i tillegg kartleggingen av kulturnæringene slik:? Kulturnæringenes andel av BNP har vært nokså stabil siden 1996 (ca. 3,5 %).? Kulturnæringene preges av en dynamisk kjerne som vokser raskt, - kjernenæringene (utøvende kunst) har hatt en kraftig vekst, over halvparten av nyetableringene er i denne gruppen.? Det er tette koplinger mellom bedriftene og næringene i kulturnæringene, og mellom kulturnæringene og andre næringer.? Tilveksten innenfor kulturnæringene karakteriseres av at det er mange nye små bedrifter, gjerne i tette og prosjektbaserte nettverk.? Kulturnæringene er typisk urbane næringer i den forstand at store byer og bynære områder har en dominerende posisjon innen næringen. Norske tall etter bredere skandinavisk definisjon: Disse størrelsene er imidlertid ikke sammenlignbar med land utenfor Norge, og for å kunne vurdere i forhold til våre skandinaviske naboland så trenges det en annen utregning, hevder Mats Aronsen i rapporten som kartlegger de kreative næringene i Arendal (2006). Aronsen sier at et realistisk estimat på kultur- og opplevelsesnæringene, medregnet hele reiselivet, vil være noe over 7% av BNP (opp mot 120 milliarder NOK) og ca. 9% av de sysselsatte (ca ). Tar man i tillegg med det som i våre naboland regnes innenfor opplevelsesnæringene ser man at den totale opplevelsessektoren i Norge er svært stor, - et sted mellom 8 9 % av BNP og 9 10 % av de sysselsatte. 7

18 Da ville en ny størrelsesantydning være: Et grovt estimat tyder på at kultur- og opplevelsesindustrien økonomi og verdiskapningsmessig er litt mindre enn den regulære industrien og like stor som varehandelen, nesten dobbelt så stor som bygge- og anleggvirksomhet og nesten 4 ganger så stor som utenriks sjøfart (Aronsen, 2006:18). Noen tall fra kartleggingen i Arendal: Med den definisjon av Kreative Næringer som vi selv legger til grunn for denne studien, finner vi at det er ca 790 personer sysselsatt innen dette feltet i Arendal, og som har dette som hovednæring. Det representerer drøyt 4 % av totalt sysselsatte. Hvis vi utvider til å omfatte hele den skalte Opplevelsesnæringen finner vi at drøyt 1350 personer arbeider innenfor feltet. Det representerer 7 % av de sysselsatte. Med en snevrere definisjon som Østlandsforskning la til grunn (Kartlegging av kulturnæringene i Norge 2004) finner vi at det i Arendal er om lag 580 personer sysselsatt innenfor det man kaller kulturnæringene i Den veksten som sees innenfor feltet fra 2004 til 2006 i Arendal er innenfor Arkitektur, Bøker, aviser, blader, etc., Design og Kunstnerisk virksomhet. Veksten her kan dels tilskrives mulig ulik kategorisering ( arkitektur ), dels oppdagelser av nye aktører ved kvalitativ kartlegging i 2006 ( design og kunstnerisk virksomhet ) og dels faktisk registrert vekst og nyetableringer ( bøker, aviser, blader, etc.. ). I tillegg har Bibliotek, museer, etc.. vokst ca 50 % i perioden. Ca. 83 % av de sysselsatte innen de kreative næringene er innen privat sektor. 17 % er sysselsatt innen ulike offentlige bedrifter og organer, - hovedsakentlig gjelder det ansatte innen ulike offentlige kulturinstitusjoner og offentlig (kultur-) administrasjon i fylkekommune og kommune. Det er også noen få ansatte i statlig selskap i Arendal (NRK-Sørlandet) og nasjonale offentlige organisasjoner. Fordelingen mellom sysselsatte innen de ulike offentlig bedrifter, foretak og forvaltningsnivå er: stat/nasjonalt ca. 10%, fylkeskommune ca. 40 % og kommune ca. 50 %. Flest sysselsatte har bøker, aviser, blader, etc med om lag 250 sysselsatte i Dette tilsvarer 1/3 av alle de sysselsatte innen de kreative næringene og er i særklasse den største bransjen. En eneste bedrift står for over halvparten av dette tallet. Bibliotek, 8

19 museer, etc har ca. 10 % av de sysselsatte, mens andre betydelige grupper er kunstnerisk virksomhet (ca 7 %), arkitektur (vel 6 %), og annonse, reklame (5,5 %). Totalt er det ca 130 ulike bedrifter innen de kreative næringene, fra enkeltmannsforetak til den største bedriften på feltet, som er Agderposten med totalt ca 135. Feltet preges ellers av de mange små virksomheter og enkeltaktører. Faktisk er det bare 10 bedrifter og foretak som har 10 ansatte eller mer. Særlig kunstnerisk virksomhet preges av de små enkeltmannsforetak og frilansere, og også design omfatter mange små bedrifter med stort sett 1 2 ansatte. Kartleggingen har fokusert på betydningen av verdikjeder, som ofte består av produksjon, infrastruktur/underleveranser, markedsføring, distribusjon og salg. Ofte er produksjonsdelen av næringen mest i fokus, men et verdikjedeperspektiv er viktig, og også lagt til grunn for andre sammenliknbare studier. Det er utstrakt kontakt og nettverk mellom mange av aktørene på feltet, - særlig aktive i kontakt og samarbeid med andre er bransjene annonse, reklame og design. Bransjer som synes å ha forholdsvis minst kontakt (næringsmessig) med andre aktører på feltet er arkitektur og TV, radio. Sammenliknet med landet for øvrig kommer Arendal godt ut innen de kreative næringer. Holder man Oslo utenfor er gjennomsnittet for landet og for Arendal ca 3,8 % av de sysselsatte innen kreative næringer (Oslo har dobbelt så mange sysselsatte på feltet). Det er forskjeller innen de kreative bransjene mellom Arendal og landsgjennomsnittet. Arendal har flere sysselsatt innen arkitektur (6 % av de sysselsatte innen kreative næringer mot ca 4 % på landsplan) og bibliotek, museum, etc (9,5 % mot drøyt 7 %), - og en del færre sysselsatt innen TV, radio (vel 2 % i Arendal mot litt over 6 % på landsplan) og kunstnerisk virksomhet (nesten 7 % mot nesten 9 %). Her er det riktignok verd å merke seg at det er snakk om ganske små totaltall og muligheter for betydelig feilmargin pga. dette. Samtidig er det forskjeller som er så vidt store at man kan si at Arendal har en relativt sterk arkitektnæring, og også relativt mange sysselsatt innen biblioteker, museer, osv, samt god dekning innen bøker, aviser osv, design, film, video og foto, samt kunsthåndverk. Derimot er bransjene TV, radio, musikk og kunstnerisk virksomhet underrepresentert i Arendal. F.eks skulle det ha jobbet ca 30 flere innen TV, radio for å matche landsgjennomsnittet. 9

20 Potensialet for vekst og utvikling innen de kreative næringer vurderes som godt. Kulturlivet i Arendal er inne i en svært positiv utvikling, og dette faller sammen med en generell oppgangsperiode for byen. Mats Aronsen, Anerkjennelse opp fra en underdog -posisjon Når grunnlagsforståelsen for begrepene og definisjonene av hva som inngår i denne næringen, som man ikke engang kan bli enige om hva heter, er så forskjellige som det opereres med i dag, kan man spørre seg hvor formålstjenlige utregningene og målingene er for statistiske beregninger. Kanskje man ender opp med å løse problemet slik som Mats Aronsen, rett og slett bruke flere forskjellige definisjoner og utregninger som gir mulighet til å måle opp mot størrelsene i både nasjonal og internasjonal målestokk? En viktig grunn til å få opp disse størrelsene over kultur- og opplevelsesnæringen, er å synliggjøre betydningen som disse næringene faktisk har. Ofte får oppleves de å ikke få anerkjennelse som ordentlige næringer, noe som gir seg uttrykk på flere vis. En velkjent situasjon som møter flere enkeltkunstnere er forespørsel om å opptre uten nødvendigvis å honorere: Da får du jo en fin sjanse til å vise deg frem, lyder ofte det sjenerøse tilbudet fra arrangørene. Man tar rett og slett ikke kompetansen helt på alvor, men ser på det mer som en slags pausefyll. Det samme holdningen til opplevelsesindustri som noe som ikke er helt ordentlig industri er dypt forankret i en konservativ næringstenkning. Et yndlingseksempel er ordstyreren på en reiselivskonferanse som uttrykte det var hyggelig å starte dagen med litt myke verdier, men nå må vi over på de harde realiteter, etter å ha hørt på den danske fremtidsforskeren Rolf Jensen snakke om drømmesamfunnet og hvordan også reiselivsnæringen 10

21 burde forholde seg aktivt til disse endringer i økonomien. Man kan jo spørre seg om ikke grunnen til at de harde realiteter var så dystre, nettopp skyldes en manglende evne til å fange opp endringer i reisemønster og motivasjon. For å vise seriøsiteten og betydningen så må det tall på bordet. Money talks : Hvis det virkelig er slik at kultur selger så mye, at events har så store ringvirkninger, at godt fortalte historier er så sterke at de kan sette folk i bevegelse, så kanskje man må begynne å ta denne næringen mer seriøst. Næringens betydning viser seg heller ikke så ofte gjennom store sysselsettingstall, eller gjennom store bedrifter og konsern. Det finnes knapt noen fagforeninger for arbeidstakere innen opplevelsesnæringene, og man finner de sjelden i fronten av arbeidspolitiske kamper. Tvert i mot så preges bransjene av små bedrifter og enkeltmannsforetak, i beste fall satt sammen i arbeidsmiljø men ofte også med kontor i en del av hjemmet. Da er det ikke alltid så lett å bli synlig utover de som allerede er opptatt av denne næringen. Da Mats Aronsen kartlagte de kreative næringene i Arendal, fant han ut at dette dreide seg om ikke mer enn rundt mennesker. Det er jo faktisk ikke flere enn at jeg kan ringe dem, tenkte han og gjorde nettopp det. Dermed fikk han også en andre viktige innspill. For det de fleste reagerte med av da de hørte hva hans ærend var: Jøss, så hyggelig da. Hvordan fant du meg? Tilhører jeg den kreative klasse, mener du virkelig det? Tusen takk!. 1.5 Hente ut uforløst potensiale innen bransjene Det er åpenbart uforløst potensiale å hente ut innen de ulike bransjene. Om man forholder seg til de norske definisjonene av kulturnæringer, handler dette først å fremst om næringsutviklingsprosesser. 11

22 Jeg har i flere år arbeidet som kunstner og støtt på problemer innen feltet kunst og næringsliv. Det største problemet har vært hvordan jeg som kunstner skal forholde meg til den kommersielle verden. Sekundært problem har vært hvordan næringslivet skal forholde seg til meg. Tross en personlig identitetskrise har jeg lykkes med å selge mine kunstneriske tjenester til næringslivet. Mine erfaringer har jeg formidlet videre til elever på kunsthøyskoler, sier Stefan Karlsson, som er kunstnerisk leder i det svenske firmaet Brand Happening. Dette kunstbyrået leverer blant annet Art-on-Demand - de bruker kunst som verktøy for å levendegjøre kundenes varemerker, og Ideas-on- Demand hvor de gir kreative injeksjoner til personal og ledelsesgrupper som vil utvikle sin kommunikasjon og kreativitet (www.brandhappening.se). Grunnen til at Karlsson forteller om problemene han har hatt i møte mellom kunst og næringslivstenkning, er at han er med på en nylig utgitt rapport om Hvordan leve av sitt talent, som handler om entreprenørskapsbehovet kunststudenter og ferdig utdannete kunstnere har (KK-stiftelsen, 2006). Poenget er at altfor mange kan alt for lite om hvordan skape forretning ut av sin kunstneriske virksomhet. Heller profesjonell enn ideell er en holdning som trenger mer og mer igjennom blant kreatører innen musikkbransjen, uansett genre, om det så er metal- eller verdensmusikk. Kreatørene har ofte et tydelig mål med virksomheten sin, uansett om det er å bli spilt på radioen eller turnere i andre land. Det man savner er kunnskap om hvordan man når dit, og jeg opplever at de hungrer etter denne kunnskapen, sier Janne Lundqvist, som er prosjektleder og rådgiver i musikkbransjen i Sverige, i samme rapport. Både Karlsson og Lundqvist peker på det man nok kan kalle en hovedutfordring for opplevelsesindustrien, sett fra de enkelte bransjer. De samme utfordringene ser vi i Norge, hvor tradisjonen for å tenke kultur og 12

23 næring sammen kan sies å være enda mer umoden enn i Sverige. I sin doktorgrad om entreprenørskap innen musikkindustrien, ser Elisabet Hauge på et spennende musikkmiljø i Norge, nemlig metalband fra Kristiansand. Hennes forskningsmateriale peker i retning av helt lignende situasjoner med et uforløst verdiskapingspotensialet i de forretningsmessige strukturene rundt de enkelte band, og en lite utviklet forretningsmessig holdning hos den enkelte musiker: Entreprenørskap i musikkindustrien Metalband fra Kristiansand har hatt stor suksess på internasjonale markeder. Miljøet består av 24 band som øver regelmessig. 6 av banda er svært aktive på internasjonale konsertscener. Miljøet er veletablert, og flere av musikerne har erfaring fra flere band. I perioden 2001 til 2003 har det kommet 18 album fra metalbanda i Kristiansand. Bandas absolutt viktigste marked er utenfor Norge. En trend synes å være at banda har: - stor suksess når det gjelder videreformidling av musikk - suksess når det gjelder salg av plater og konsertbilletter - mindre suksess når det gjelder profitt. Forklaring på hvorfor band har suksess, er de samme som vi finner for nyskapende bedrifter: entreprenørskap og gründerholdninger, image og innovativ aktivitet, erfaringsbasert læring, nettverk og markedsinnovasjon. Bedriftskompetansen blant metalband er imidlertid lav. Det skorter på kunnskap om markedsstrategi, kontraktsforhandlinger, salg av plater i utlandet og økonomi. Bandøkonomien er drevet etter dag for dag konseptet. Mange band overlater kompetanse for kontrakter for plateinnspillinger til andre ledd i verdikjeden, det vil si kontraktspartneren. Det kan altså synes som at royalties og profitt ikke er et tema når platekontrakter signeres. Lite kompetanse om bedriftsøkonomi blir kompensert for gjennom nettverk og samarbeidsstrategier mellom banda. I sum er klyngen sterk på områder som har med produkt og prosess å gjøre. Klyngen har med andre ord et stor utviklingspotensial for å fremme suksess også når det gjelder økonomisk resultat. For å utvikle foretningsstrategier i klyngen må den kobles til kompetansemiljøer som kan 13

24 bidra med kunnskap om bedriftsøkonomi og markedsføring. For å forløse næringspotensialet i metalmusikk er det behov for ny kunnskap og tette relasjon mellom økonomi og kultur. Regional utvikling og nettverksstrategi på tvers av kultursektorer, miljøer og fagdisipliner anses som svært viktig for å fremme Kristiansand som en allsidig og sterk kulturby. Elisabet Sørfjorddal Hauge (2004) 14

25 Opplevelsesindustriens verden Da fokus for denne rapporten er langt mer knyttet til verdiskapingspotensialet for opplevelsesnæringene enn det er til kartlegginger og målinger, er det nødvendig å utvide forståelsen av opplevelsesnæringene betraktelig. For selv om det definitivt er store uforløste potensialer å ta ut innenfor hver bransje, så knyttes de store forventningene om verdiskapning innen opplevelsesindustrien seg til kryssinger mellom bransjene, og det som kan oppstå i et mellomrommet som vi enda ikke vet hva er. Derfor syntes vi det er langt mer dekkende å forstå opplevelsesindustrien langt bredere enn det som definisjonene basert på bransje tilbyr. I rapporten Oplevelsesøkonomi i Hovedstadsregionen (2005), peker man også på hvor utilstrekkelig det er å fokusere på bransje alene. Derfor presenters også opplevelsesøkonomien komplementært med andre viktige parametere (Rambøll Management, 2005:9-11): - Megatrend: Opplevelser er en gjennomgripende global tendens som går på tvers av bransjer, og som ikke er knyttet til produksjon av bestemte produkt eller serviceytelser. Man ser at alt fra bankvirksomheter, detaljhandel og matvareindustrien tenker opplevelser inn i deres virksomheter og produkt. Dette på grunn at opplevelser er en effektiv vei til å skape differensiering, unik profil og sterkt brand. - Verdikjede : Opplevelsesbransjene har egne verdikjeder og kjerneprodukt, på samme tid som de fungerer som leverandører av opplevelser eller opplevelseselement i verdikjeden for andre bransjer. Det er en viss akselerasjonseffekt i opplevelsesbransjene når de skaper slik merverdi i andre bransjer. Det oppstår et potensial ved å ha disse kompetanser i 15

26 nærheten av mer tradisjonelt næringsliv, fordi de kan styrke alt fra produktutvikling til markedsføring og tilleggstjenester. - Kompetanser: Til sist kan opplevelsesøkonomien oppfattes som en rekke forskjellige kompetanser som spiller sammen i utviklingen og utnyttingen av opplevelser. Eksempler på kompetanser som vil bli etterspurt i stadig stigende grad er blant annet talentutvikling, brukerdrevet innovasjon, målgruppeforståelse, kreativ konseptutvikling og utvikling av forretningskonsepter i opplevelsesøkonomien. 1.6 Lomme-h-modellen For å understreke betydningen av en helhetlig forståelse av opplevelsesindustriens verden, henviser vi også - som i rapporten Opplevelsesindustri på Sørlandet (2004) - til solsystemmodellen som den svenske statsviteren Tobias Nielsén har utviklet. Solsystemmodellen henviser til at opplevelsesindustriens felles sentrum ligner en sol. Denne kjernen består av nyskaping, i form av at personer bidrar med energi, kreativitet og kunnskap. Akkurat som solen skaper disse personene og egenskapene forutsetninger for at solsystemet skal fungere. De ulike planetene som sirkulerer rundt solen, symboliserer opplevelsesindustriens ulike ansikter, som er avhengig av solenergien for å fungere. Uten solen stanser systemet. Uten energi, kreativitet og kunnskap stanser opplevelsesindustrien, påstår Nielsén (2003:13). Det vi liker veldig godt ved denne modellen, er at den tar utgangspunkt i at opplevelsesindustrien tilhører flere verdener, som kan ha ulike utgangspunkt og som heller ikke nødvendigvis alltid er så samstemte. 16

27 Denne solsystemmodellen til Nielsén har blitt videreutviklet og fornorsket av direktør i Kristiansand Dyrepark, Reidar Fuglestad, slik at den fremstår mer pedagogisk og tilgjengelig. I fornorsket drakt har Fuglestad omdøpt modellen fra solsystem til Lommeh (hvor h-en er stum). Lommeh står for Lokker, Oppmerksomhet, Merverdi, Muliggjør, Egenverdi og Handel. 1.7 Lokker Opplevelsesindustrien fungerer som en magnet. Opplevelsesindustriens produkter, som for eksempel et rikt kulturliv, kan være attraksjonskraft når det gjelder å lokke besøkende, gjøre et område attraktivt og tiltrekke bosetning og innflytting. Dette bekreftes i følge en nylig sluppet analyse av attraktivitet og regionalutvikling i Sverige fra 1998 til 2003, hvor man har fulgt besøktallene på attraksjoner over hele landet (Turistdelegationen 2005). Konklusjonen er klar: Opplevelser blir stadig mer viktige, og suksesskriterier for fremgang er evnen til å skape og utvikle spennende attraksjoner. Det pekes ut to klare hovedtrender i materialet: 1) Den moderne turisten søker mer spenning, aktivitet, arrangement og tilrettelagte opplevelser, hvor de besøkende stille r stadig høyere krav på delaktighet og interakti- 17

28 vitet på besøkstedene, og 2) Områder med flere interessante attraksjoner er sterkere enn enkeltattraksjoner, og områder som klarer å utvikles til besøkskluster gir stor forsterkningseffekt. 1.8 Oppmerksomhet Fremganger innen opplevelsesindustrien skaper oppmerksomhet som andre produkter, bedrifter, steder og regioner kan dra nytte av. Klassisk eksempel er hvordan filmer kan sette plasser på kartet på så sterke måter at det setter i gang bevegelse. Etter filmen Heftig og begeistret fikk skolen i Berlevåg en haug av søkere til to lærerstillinger som tidligere hadde vært vanskelig å få besatt. Etter filmen Dina økte turismen til Kjerringøy med over 30 %. Men det sterkeste eksempler må være innspillingene av Emil-filmene på 70-tallet, som medførte en valfart i Astrid Lindgrens fotspor og inspirerte til å bygge opp en hel Lindgren-industri i byen som i dag heter Astrid Lindgrens Vimmerby Da Volkswagen skal lansere bilmodellen Fox internasjonalt, tenkt også opplevelsesindustrielt for å skaffe oppmerksomhet. For å gjøre en lang historie kort, overtok de et litt slitent familiehotell helt strippet for interiør men med hvitmalte flater og bredbåndskabler. Street art kunstnere fra hele verden ble invitert til å redesigne hotelrommene, det ble utlyst konkurranse om å bli med på Prosjekt Fox sitt kokkelag og hotellservice som begge skulle utfordre det vante innenfor sine genre. I løpet av tre hektiske uker i mai 2005 deltok 800 akkrediterte journalister fra hele verden i lanseringen på Hotel Fox. De spiste kanskje hvit tomatsuppe fra reagensrør mens de hørte på hva som kjennetegner opplevelsessamfunnet Fox Academy, eller danset til kul musikk servert fra DJ en i hotell resepsjonen. Så skrev de hjem om hotellet, evenementet, rommene, 18

29 opplevelsesindustrien kanskje også om bilen Fox? I hvert fall har denne lanseringen blitt litt av en snakkis, og ifølge flere reportasjer har hotellet blitt en såkalt people mover. Sjekk for oppdatert info om prisene som drysser over Prosjekt Fox fra alle kanter, og for detaljer på selve prosjektet. 1.9 Merverdi Opplevelsesindustrien skaper merverdi som underleverandører til øvrig industri, for eksempel ringetoner, spill og design til mobiltelefoner. En treffende historie er den unge tenåringsjenta som hadde arvet noen aksjer i Ericsson, dro på generalforsamling og reiste seg for å uttrykke sin misnøye: Mobiltelefonene til Ericsson var så ukule og stygge at selv ikke hun kunne bruke dem, og hun ville at de skulle satse mer på design. Den gangen hadde hovedkonkurrenten Nokia, som hadde satset mye på design, et godt forsprang. I dag har denne situasjonen utjevnet seg. Kanskje fordi mobiltelefonene til Sony Ericsson også har blitt kule? Hvordan design gir merverdi til en mobiltelefon er relativt klassisk og forståelig. Hvordan en bilfabrikk bruker opplevelsesindustriell tenkning til å utvikle Tysklands 4. største attraksjon rundt bilfabrikken sin, er mer utradisjonelt (http://de.wikipedia.org/wiki/autostadt_wolfsburg). Allerede i 2002 skrev Bengt Wahlström om hvor langt fremme man var på konseptutvikling i Volkswagens Autostad i Wolfsburg i Tyskland: Der får man betale vakkert 120 kroner for å komme inn å gjøre hva? Jo, hente sin nye bil! Snakk om lukrativ forretningsidé. Men markedet er der. Hit kommer omkring 6000 besøkende hver hverdag og i helgene ligger besøksifrene på det dobbelte. Volkswagens event marketing eksperter har tatt tyskernes inderlige forhold til sine kjøretøy på alvor. Å kjøpe en ny bil er en opplevelses- 19

30 handling av betydning, og skal behandles som en sådan. Kjøperen kommer gjerne dagen før bilen skal leveres og ofte sammen med hele familien. Natten tilbringes på områdets femstjerners hotell Ritz Carlton. Før middag blir det kanskje en rundtur i parken med deres ulike merkepaviljonger (Bentley, Skoda etc.) og bilmuseet, eller en liten innkjøpsrunde til tilbehørsbutikken, som er like stor som et vanlig matforretning. På leveringsdagen står din og alle andre biler som skal leveres oppstilt til allmenn beskuelse i to tjueetasjers høye tårn med glassvegger. Når det er på tide å hente ut bilen løftes den ned med en spesiell løftekran og får en siste polering innen en herre i mørk dress høytidlig overrekker nøklene og du setter deg ned ved rattet (Wahlström, 2002:98-99). Konseptutviklingen av Wolfstadt viser hvordan en opplevelsesindustriell næringsutvikling som ligger langt utenfor det man i utgangspunktet antar er opplevelsesnæringer, og hvor viktig det er å ikke tenke for snevert i forhold til hvor verdiskapingspotensialet i denne næringen ligger Muliggjør Opplevelsesindustriens kjerne skaper forutsetninger for en viss tilvirkningsindustri, distribusjon og andre støttende virksomheter, sier Nielsén (2004:12) og nevner som eksempel alle tilvirkninger av elektronikk, til platebutikker og lyd- og lysspesialister innen for eksempel filmbransjen. I forhold til hvordan opplevelsesindustrien muliggjør, tenker vi fremdeles ofte for snevert. Et yndlingseksempel er fra Trollhättan, som er en av KK-stiftelsens svært suksessrike møteplasser for opplevelsesindustri i Sverige. Det går mer eller mindre så det suser over hele linjen, både for selve kjernevirksomheten og for tilstøtende industri. Da det skulle vurderes hvilket potensiale Kristiansand har til å bli filmby, reiste man blant annet til Trollhättan for å lære. Der får vi høre at det 20

31 svinger av Trollhättan, på nesten alle felt. Under overskriften Kommer det andre enn filmarbeidere til Trollhättan? står det: Turistinformasjonen i Trollhättan er kanskje de eneste som faktisk sliter som resultat av den enorme veksten innen filmsektoren. Turismen til byen vokser, men mange kommer med ønske om å kunne se film under innspilling noe som vanskelig lar seg gjøre (http://www.cultiva.no/filer/filmutredning.pdf). Hvis man hadde hatt med en bredere kompetanseflate i utviklingen av Filmbyen Trollhättan, så var det kanskje noen som hadde tenkt slik som for eksempel Volkswagen har gjort i fabrikken deres i Dresden laget den gjennomsiktig, slik at folk kan følge produksjonen av luksusbilen Panteon. Tenk om man hadde bygget gjennomsiktig filmstudio, gjerne med tykt enveisglass for ikke å forstyrre innspillingen, slik at det var mulig å se på Nicole Kidman mens hun spilte inn Dogville. Da var det ikke på turistkontoret at køen av folk hadde befunnet seg. Det er en utfordring å få folk til å søke ut over egne kompetanseflater, selv det man ikke tenker på kan være relevant, for å se om noe skjer i mellomrommet. At det kommer turister i kjølvannet av filmindustrien, burde ikke være noen overraskelse. Filmindustrien bruker ofte selv dette som et innsalg til hvorfor man skal satse på film. Så når det selv i denne konteksten er vanskelig å se for seg behovet av å utvikle fra flere perspektiv enn direkte filmrelaterte, så sier det hvilke utfordringer man står overfor Egenverdi Store deler av opplevelsesindustrien har en verdi i seg selv, som ikke kan betraktes ut fra økonomiske parametre, sier Nielsén og spør retorisk: Finnes det ikke egenverdi i estetikk, kunst, kultur, skjønnhet? At vi har det bra og utvik- 21

32 les på grunn av mange av opplevelsesindustriens produkter, burde innebære velferd i videre mening. Det må også være lov for kunst- og kulturinstitusjoner å ha som standpunkt at man ikke vil opplevelsesindustrialiseres, sier tidligere direktør i IUC Hultsfred Lars Eric Rönnlund, akkurat som det kan være lurt å innse at ikke all kunst- og kulturvirksomhet trenger å være en del av opplevelsesindustrien. Ofte brukes mye unødvendig mye krefter på å overbevise disse om at de bør være med på en opplevelsesindustriell vekst, istedenfor å bruke kreftene på de som faktisk ønsker å være med på denne utviklingen. Rönnlund understreker viktigheten av en bred offentlig kultursatsing, som grunnlag for å utvikle noen opplevelsesindustrielle eventyr det trengs mange kulturskoler for å få frem en supersuksess som Cardigans. Musikkutredningen for Kristiansand Bystyret vedtok i desember 2002 strategidokumentet Kultur i Kristiansand Kulturpolitisk Strategi for Kristiansand. Da dette ikke ga detaljert oversikt over alle deler av kulturlivet i kommunen, var det behov for videre utredning, blant annet av musikkaktiviteter. Formålet med dette prosjektet har derfor vært å lage en utredning som belyser vilkår og utviklingsmuligheter for musikalske aktivitets- og uttrykkformer som er representert i kommunen, eller som kan tenkes å bli det. Siden 1990 har musikkpolitikken blitt en integrert del av en generell utviklingsstrategi. I denne strategien er det signaler om økt satsing og samhandling på tvers av etablerte sektorgrenser i musikklivet. Utredningen summerer opp en rekke anbefalinger for videre satsing. Noen av disse er blant annet: o et ambisiøst, men ikke nødvendigvis urealistisk, mål er å bli den kommunen i landet som har best tilbud i Kulturskolen i forhold til innbyggertall. Det er viktig i den forbindelsen å få opprettet en avdeling for rytmisk musikk, men ventelistene på nåværende musikktilbud bør også reduseres til null. o Kommunen bør støtte amatørensembler innen alle kategorier i arbeidet med å skaffe gode øvingslokaler. 22

33 o Aktivitetene på Samsen bør fortsatt prioriteres. Det bør settes av midler til anskaffelse av utstyr for rom som forebeholdes nystartede band som ennå ikke har anskaffet eget utstyr. o En del konsertarrangører har behov for kompetanseutvikling innen økonomi og profesjonell markedsføring. Studietilbud for målgruppen bør vurderes. o Festivalforum, Forum for kultur og næring og andre aktuelle fora utvikles for å utveksle informasjon, knytte kontakter med mer. o Arenaer (scener og teater, kulturhus etc) bør utvikles ut fra et helhetlig perspektiv på byens musikkliv. o Kommunen bør arbeide for at en av de store festivalene i Kristiansand får status som knutepunktinstitusjon o Kulturdirektøren, næringssjefen og Cultiva bør videreutvikle samarbeidet for blant annet å styrke musikklivet i byen. Poul Erik Hansen, 2005 Det som kompliserer denne næringen ytterligere, er at institusjoner, kunstnere, virksomheter eller rett og slett hendelser som overhode ikke skapes ut fra økonomisk motivasjon, veldig godt kan være de som går bort og blir de store suksessene. At E-en i Lommeh er den som kan ende opp som mest inntektsbringende, finner særlig mange næringslivsfolk svært utfordrende. Jeg har ofte tenkt på mitt nåværende forskningsprosjekt politiske plasser i endring som er en komparativ studie av Kroatia og Sør-Afrika, som et av ytterpunktene man kan tenke seg av eksempler på noe som aldri var tenkt inn i en opplevelsesindustriell retning men som har blitt det. Jeg har ofte lurt på om Nelson Mandela noen gang, mens han satt som fange på Robben Island forestilte seg muligheten av at fengselscellen hans ville utvikle seg til en global superattraksjon, at horder med turister ville følge i Mandelas fotspor gjennom Sør-Afrika, eller at han måtte forsvare navnet sitt mot kommersiell utnyttelse i retten. Jeg har imidlertid ikke lurt så lenge på om Mandela skjønte hvordan han kunne bruke denne opplevelsesverdenen til å fremme de sakene han 23

Kreative næringer i Arendal

Kreative næringer i Arendal ( Gregertsen Rannekleiv Vørld Tur 05, foto: Canal Street ) Prosjektrapport nr. 04/2006 Kreative næringer i Arendal Kartlegging og potensial Rapport april 2006 Mats Aronsen Agderforskning Tittel: Forfattere

Detaljer

Opplevelsesindustri på Sørlandet. - en rapport!

Opplevelsesindustri på Sørlandet. - en rapport! Opplevelsesindustri på Sørlandet - en rapport! Kirsti Mathiesen Hjemdahl, 19. april 2004 Opplevelsesindustri på Sørlandet Innhold Bakgrunn og formål med prosjektet 4 Hva er egentlig opplevelsesindustri?

Detaljer

Jostein Ryssevik Jan Erik Grindheim

Jostein Ryssevik Jan Erik Grindheim Jostein Ryssevik Jan Erik Grindheim Jostein Ryssevik Jan Erik Grindheim LIDENSKAP OG LEVEVEI - EN STUDIE AV UTVALGTE KULTURNÆRINGER I H ORDALAND Rapport 5/2007 Oppdragsgivere: Hordaland fylkeskommune,

Detaljer

Festivaler på Sørlandet. Kultur i kraftformat. Kirsti Mathiesen Hjemdahl, Elisabet Sørfjorddal Hauge og Emma Lind

Festivaler på Sørlandet. Kultur i kraftformat. Kirsti Mathiesen Hjemdahl, Elisabet Sørfjorddal Hauge og Emma Lind Tittel Forfattere Design forside: Forside foto: Festivaler på Sørlandet. Kultur i kraftformat. Kirsti Mathiesen Hjemdahl, Elisabet Sørfjorddal Hauge og Emma Lind Bjarne Sverkeli De Internasjonale Kirkefestspillene

Detaljer

Quart 06 mer enn musikk

Quart 06 mer enn musikk Prosjektrapport nr. 08/2006 Quart 06 mer enn musikk Verdiskaping og ringvirkninger Rapport 1. november 2006 Mats Aronsen Agderforskning Tittel Quartfestivalen mer enn musikk Verdiskaping og ringvirkninger

Detaljer

Kultur og næring T I LT A K K U LT U R. Handlingsplan. Utgitt av : Nærings- og handelsdepartementet. Publikasjonsnummer K-0698B

Kultur og næring T I LT A K K U LT U R. Handlingsplan. Utgitt av : Nærings- og handelsdepartementet. Publikasjonsnummer K-0698B Handlingsplan Utgitt av : Nærings- og handelsdepartementet Publikasjonsnummer K-0698B Design: Millimeterpress AS Foto: Terje Heiestad, Millimeterpress AS Trykk: Stens Trykkeri Kultur og næring Handlingsplanen

Detaljer

Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen

Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen Mulighetsstudie Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen Stavanger, 20.12.2011, side 1 av 41 Mulighetsstudie: Investeringsfond for kulturnæringer i Stavanger regionen Sammendrag Denne mulighetsstudien

Detaljer

Easier Said Than Done. Kartlegging og evaluering av virkemidler for film- og musikknæringen i Trøndelag

Easier Said Than Done. Kartlegging og evaluering av virkemidler for film- og musikknæringen i Trøndelag Easier Said Than Done Kartlegging og evaluering av virkemidler for film- og musikknæringen i av Atle Hauge og Ola Håmpland Easier Said Than Done Kartlegging og evaluering av virkemidler for film- og musikknæringen

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Mellom kultur og næring En analyse av næringslivet i Indre Finnmark med eksempler fra Guovdageaidnu/Kautokeino og Unjárga/Nesseby

Mellom kultur og næring En analyse av næringslivet i Indre Finnmark med eksempler fra Guovdageaidnu/Kautokeino og Unjárga/Nesseby FoU-rapport nr. 2/2001 Mellom kultur og næring En analyse av næringslivet i Indre Finnmark med eksempler fra Guovdageaidnu/Kautokeino og Unjárga/Nesseby James Karlsen og Anne Kirsti Ryntveit Tittel Forfattere

Detaljer

MELLOM KUNST OG KOMMERS

MELLOM KUNST OG KOMMERS Astrid K. S. Trondal MELLOM KUNST OG KOMMERS Atelier Ilsvikas transformasjon fra kunstnerkollektiv til kreativ business i årene 2000-2012 Masteroppgave i tverrfaglige kulturstudier, med spesialisering

Detaljer

To mål to midler. Økt kunnskap om virkemidlene for kulturnæringene. Mars 2010

To mål to midler. Økt kunnskap om virkemidlene for kulturnæringene. Mars 2010 Virkemidler for kulturnæringene To mål to midler Økt kunnskap om virkemidlene for kulturnæringene Mars 2010 Forfatter: HB Sist lagret: 12.03.2010 11:29:00 Sist utskrevet: 12.03.2010 11:29:00 O:\Aktive

Detaljer

Mellom kultur og forretning Et studie om forretningsmål, strategi og kompetanse blant virksomheter i kulturbaserte næringer i Kristiansand

Mellom kultur og forretning Et studie om forretningsmål, strategi og kompetanse blant virksomheter i kulturbaserte næringer i Kristiansand Prosjektrapport nr. 28/2004 Mellom kultur og forretning Et studie om forretningsmål, strategi og kompetanse blant virksomheter i kulturbaserte næringer i Kristiansand Elisabet Sørfjorddal Hauge Tittel

Detaljer

To mål to midler. Økt kunnskap om virkemidlene for kulturnæringene. Januar 2010. Virkemidler for kulturnæringene

To mål to midler. Økt kunnskap om virkemidlene for kulturnæringene. Januar 2010. Virkemidler for kulturnæringene Virkemidler for kulturnæringene To mål to midler Økt kunnskap om virkemidlene for kulturnæringene Januar 2010 Forfatter: hbo Sist lagret: 13.01.2010 11:32:00 Sist utskrevet: 13.01.2010 11:34:00 O:\Aktive

Detaljer

ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter.

ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. av Helene Harris-Christensen Trude Hella Eide ØF-notat nr. 03/2007

Detaljer

Fungerer virkemiddelapparatet? Småbedriftsledere forteller om sine erfaringer

Fungerer virkemiddelapparatet? Småbedriftsledere forteller om sine erfaringer Prosjektrapport nr. 32/2002 Fungerer virkemiddelapparatet? Småbedriftsledere forteller om sine erfaringer Elisabet Sørfjorddal Hauge Tittel Fungerer virkemiddelapparatet? Småbedriftsledere forteller om

Detaljer

Hamar - Florida, tur/retur

Hamar - Florida, tur/retur ØF-Notat nr. 01/2010 Hamar - Florida, tur/retur - fungerer Floridas teorier om den kreative klassen som verktøy for regional analyser? En pilotstudie av Atle Hauge, Per Kristian Alnes & Asgeir Skålholt

Detaljer

Entreprenørskap blant etniske minoriteter på Agder

Entreprenørskap blant etniske minoriteter på Agder FoU-rapport nr. 1/2007 Entreprenørskap blant etniske minoriteter på Agder Knut Hidle, Winfried Ellingsen, Liv Mari Nesje, Arild Vangstad Tittel Forfattere Entreprenørskap blant etniske minoriteter på

Detaljer

RAPPORT 4/2007. Kultur - Retur. Fylkeskommunenes satsinger på kulturbasert næringsutvikling. Markus M. Bugge og Arne Isaksen

RAPPORT 4/2007. Kultur - Retur. Fylkeskommunenes satsinger på kulturbasert næringsutvikling. Markus M. Bugge og Arne Isaksen RAPPORT 4/2007 Kultur - Retur Fylkeskommunenes satsinger på kulturbasert næringsutvikling Markus M. Bugge og Arne Isaksen NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, 0167

Detaljer

Innovasjon i opplevelsesnæringer infuture

Innovasjon i opplevelsesnæringer infuture Rapport 2008-118 Innovasjon i opplevelsesnæringer infuture Econ-rapport nr. 2008-118, Prosjekt nr. 57310 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-014-6 RAR/PDS/YKU/pil, SFJ, 28. oktober 2008 Offentlig Innovasjon

Detaljer

Innovasjon Norge. Referat Drømmeløftet. Kulturell og kreativ næring

Innovasjon Norge. Referat Drømmeløftet. Kulturell og kreativ næring Innovasjon Norge Referat Drømmeløftet Kulturell og kreativ næring Kulturell og kreativ næring Referat fra drømmeløft- debatten om kultur og kreativt næringsliv Salen kokte da over 150 deltakere inntok

Detaljer

#Drømmeløftet. Rapport Innovasjon Norge 21 mai 2015

#Drømmeløftet. Rapport Innovasjon Norge 21 mai 2015 #Drømmeløftet Rapport Norge 21 mai 2015 #Drømmeløftet Hovedrapporten fra Norges innovasjonspolitiske dugnad mai 2015 #Drømmeløftet Hovedrapport fra drømmeløftprosessen Utgitt av Norge Pb. 448 Sentrum,

Detaljer

Kultur. roner reativitet Kunst- og kultursektorens økonomiske og samfunnsmessige betydning i Bergen og Hordaland. rapport 3/2013 ideas2evidence

Kultur. roner reativitet Kunst- og kultursektorens økonomiske og samfunnsmessige betydning i Bergen og Hordaland. rapport 3/2013 ideas2evidence Kultur roner reativitet Kunst- og kultursektorens økonomiske og samfunnsmessige betydning i Bergen og Hordaland Malin Dahle Jostein Ryssevik Asle Høgestøl Simon Musgrave rapport 3/2013 ideas2evidence JOSTEIN

Detaljer

Politisk gehør? Evaluering av Kristiansand kommunes satsing på rytmisk musikk i 2009 2011 BÅRD KLEPPE

Politisk gehør? Evaluering av Kristiansand kommunes satsing på rytmisk musikk i 2009 2011 BÅRD KLEPPE Politisk gehør? Evaluering av Kristiansand kommunes satsing på rytmisk musikk i 2009 2011 BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 15/2012 Tittel: Politisk gehør? Undertittel: Evaluering av Kristiansand kommunes satsing

Detaljer

Steinkjerprogram for innovasjon Resultater fra intervjuundersøkelsen av Nextcon-deltakere

Steinkjerprogram for innovasjon Resultater fra intervjuundersøkelsen av Nextcon-deltakere Steinkjerprogram for innovasjon Resultater fra intervjuundersøkelsen av Nextcon-deltakere Espen Carlsson NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2004 Tittel Forfatter : STEINKJERPROGRAM FOR INNOVASJON Resultater

Detaljer

Kulturnæringens betydning for norsk økonomi

Kulturnæringens betydning for norsk økonomi RAPPORT Kulturnæringens betydning for norsk økonomi Status og utvikling 2000-2009 MENON-PUBLIKASJON NR. 9/2011 April 2011 av Anne Espelien og Anne-Britt Gran 0 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 4 1. Hva

Detaljer

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG STEP RAPPORT 02-2003 TITTEL STEP - Senter for innovasjonsforskning Postadresse/Besøksadresse: Hammersborg torg 3, 0179 Oslo Telefon: 22 86 80 10 Telefaks: 22 86 80 49 Foretaksregisteret: NO 948 007 029

Detaljer

INNOVASJONSLØFT NORD

INNOVASJONSLØFT NORD - 0 - INNOVASJONSLØFT NORD Prosjektgruppe nedsatt av Kommunal- og Regionaldepartementet Tiltak for styrket innovasjon i Nord Norge Prosjektgruppens anbefalinger 15. august 2006 Forord - 1 - Innovasjonsløft

Detaljer

Sommerrapporten 2007 1. mars 2007 31. august 2007

Sommerrapporten 2007 1. mars 2007 31. august 2007 Sommerrapporten 07 1. mars 07 1. august 07 06 07 08 Nina Blomkvist, Kristina Nilsen, Rune Røiseland og Hans Antonsen: Omdømmebarometeret Sør Sommerrapporten 07 1. mars 1. august 07 Ansvarlig utgiver: Ordkraft

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer