Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: Tidspunkt: 12:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 21.03.2013 Tidspunkt: 12:00"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Møtesekretær innkaller vararepresentanter. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Turid Thingvold sekretær Arbeiderpartiets og Venstres gruppe møter kl Høyre, Fremskrittspartiets og Kristelig Folkepartis gruppe møter kl

2 Saksliste DELEGASJONSSAKER 21. MARS 2013 Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr Delegerts saker Politiske saker PS 13/9 POSTMYRA 6 - Behandling av klage på vedtak om oppføring av garasje 2012/2166 PS 13/10 SKOLEVEGEN 19 - PÅLEGG OM RETTING/TILBAKEFØRING 2011/1853 PS 13/11 GNR 142 BNR 1 - Behandling av klage, avslag kjøp av tilleggsgrunn til gnr 142 bnr /302 PS 13/12 STORTUA TERRASSE Behandling av søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelse om trafikksikkerhetstiltak-planfri kryssing Rv /793 Referatsaker RS 13/2 GNR 138 BNR (55) Stadfesting av Planog bygningsrådets vedtak 2011/2249 RS 13/3 VEIDESTIEN 5 - Stadfestelse av vedtak i Planog bygningsrådet 2012/236

3 DS13/100Lçvetannveien4-Påleggomrivingavtilbygg DS13/101LOMTJÇNNA8-Tillatelsetiloppfçringavenebolig DS13/102BLINKEN1C-Godkjentsçknadomrivingogoppfçringavny veranda DS13/103YTTERVÅGEN40-Midlertidigbrukstillatelse DS13/104YTTERVÅGEN42-Midlertidigbrukstillatelse DS13/105ÇRNVIKABOLIGFELT-Omgjçringavvedtakgjeldende igangsettingstillatelseforvva-anlegg DS13/106LOMTJÇNNA17-Byggetillatelseforoppfçringavbolig. Dispensasjonssçknad DS13/107DALEGATA101-tillatelsetilfyllingisjç.Dispensasjonfraplankrav ipbl DS13/108KAPTEINBÇDTKERSGATE12A-B-Endringavtillatelse DS13/109RIDDERHATTEN1-Ferdigattest DS13/110DALEGATA56-Godkjenningoppdelingaveierseksjoner DS13/111GÅRDSVEIEN13-Godkjentsçknadomoppfçringavgarasjeog carport DS13/112FLATSETBAKKEN13-Midlertidigbrukstillatelse DS13/113OMAGATA84-Rammetillatelseforoppfçringavlagerhallmed administrasjonslokaler DS13/114HAUGGATA19-Igangsettingstillatelseforoppfçringavverandaer i2.og3.etasje DS13/115NERVEIEN5-Tillatelsetilrivingogoppfçringavboligoggarasje. Dispensasjonssçknad DS13/116SKJÆRVAVEIEN6-Godkjenninggforoppdelingieierseksjoner DS13/117BATTERIVEIEN28-Godkjenningtiloppfçringavtilbyggmed

4 terrasse DS13/118INDUSTRIVEIEN9-Godkjentsçknadomflyttingavhall1og oppfçringavnyhall2 DS13/119GARNVEIEN43-Tillatelsetiloppfçringavcarport DS13/120OMAGATA122-IgangsettingstillatelseCabotdel1og2 DS13/121BENTNESVEIEN55-Tillatelsetiloppfçringavveranda DS13/122HILDRINGEN12-Tillatelsetiloppfçringavbolig DS13/123FOSNAGATA11-Igangsettingstillatelseforheismellombutikkog parkeringsplan DS13/124RIDDERHATTEN14-Ferdigattest DS13/125VOLLABAKKEN10-Godkjentsçknadominnkledningavterrasse medvinduer DS13/126Rensvikholmen-gnr137bnr128-Behnandlingavsçknadom tilbyggtilbçtehallogoppfçringavkai DS13/127LARSGUTTORMSENSGATE44-Godkjentsçknadomtillatelsetilå tetteigjenvindusamtsetteinn/heveskyvedçr DS13/128GARNVEIEN20D-Godkjentsçknadombruksendringavtçrkebod tilvinterhagepåterrasse DS13/129ÇRNVIKABOLIGFELT-Igangsettingstillatelsefordelerav opparbeidelseavvva-anlegg DS13/130RÅKET31-Godkjentsçknadomutvidelseavveranda,leveggog fasadeendring DS13/131GARNVEIEN43-Behandlingavsçknadomoppfçringavlevegg DS13/132KonsulKnudzonsgt.5-Vedtakomsaksomkostninger DS13/133STORGATA69-Godkjentsçknadomgjenkledningavvinduer DS13/134FOSNAGATA20B-Avslagpåsçknadomtilbyggtilbolig.

5 Dispensasjonssçknad DS13/135GNR.33BNR.53SEIVIKA-Ferdigattest DS13/136RIDDERHATTEN10-Igangsettingstillatelseforoppfçringav enebolig DS13/137GNR135BNR197-Sçknadomfradelingavtilleggsgrunntil 135/201.Dispensasjonfrareguleringsplanen. DS13/138PIGGSOPPEN33-Tillatelsetiloppfçringavbolig DS13/139TEISTHOLMSUNDET5-Godkjenningforoppfçringavtilbyggtil fabrikkbygning DS13/140HAGELINVEIEN7B-(gnr.5,bnr.9)Godkjenningtiloppdelingi eierseksjoner DS13/141NEDREENGGATE5-7-Ferdigattest DS13/142SKJÆRVAVEIEN10-Rammetillatelsefortilbyggtilbutikkog fasadeendring DS13/143SENTERVEIEN2-Iigangsettingstillatelsegrunnarbeid DS13/144GNR118BNR67-Ferdigattest DS13/145BREILISIKTEN30B-Ferdigattest DS13/146MAGNUSBLIKSTADSGATE14-Tillatelsetilskifteavtaktekkefra skifertildecra DS13/147Kroghenga5Ferdigattestforenebolig DS13/148STORTUATERRASSE Begjæringomoppdelingi eierseksjoner DS13/149MESTERGATA9-Godkjenningavnyttskråtakmotsçrogendring avvinduermotvest DS13/150PILOTVEIEN30,32-ferdigattest DS13/151GNR122BNR12-Tilbyggtilfritidsboligogopparbeidelseavvei

6 Politiskesaker

7 Politiskesaker

8 Arkiv: 121/066 Arkivsaksnr: 2012/ Saksbehandler: Ulla-Britt Nyborg Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Plan- og bygningsrådet 13/ POSTMYRA 6 - Behandling av klage på vedtak om oppføring av garasje Vedlegg: - vedtak av med søknadsdokumentasjon - klage av fra Siving. E. Bakken as på vegne av nabo i Postmyra 7, S. Wenaas - tilsvar av fra søker K. Roksvåg på klage fra nabo Saken legges frem for plan- og bygningsrådet med følgende forslag til vedtak: Plan- og bygningsrådet finner etter en samlet vurdering av tiltaket gjeldende oppføring av garasje- å kunne opprettholde vedtak av sak nr. 2012/13 med tilleggsskriv av i Postmyra 6. Klage fra eier av Postmyra 7 tas ikke til følge med begrunnelse gitt i saksfremstillingen. Saken oversendes Fylkesmannen i Møre og Romsdal til behandling. Saksopplysninger Kolbjørn Roksvåg søkte om riving av en eldre hytte/anneks for oppføring av nytt garasjebygg med høyde 5 meter med overliggende terrasse som tilknyttes anneks og bolig med trapp/terrasse. Annekset søkes oppført over del av garasje med saltak med mønehøyde 4. 5 meter over eksisterende terreng. På eiendommens vestre del skal det anlegges steinmur og terrenget bearbeides. Terrasser anlegges på bolig og garasje med trappeanlegg mellom bolig og garasje. Tiltakshaver driver et enmannsfirma og har behov for parkering av sine kjøretøy/maskinredskap i garasje. Samtidig ønskes oppføring av nytt anneks og bearbeiding av tomta. Garasjen trekkes langt bak (i nordlig retning) på tomta for bedre utnytting av terrenget bak boligen og tilpasning til terrenget. Høyden for garasjen begrunnes med at denne skal huse lastebil og lignende. Det presiseres fra søker at det ikke skal være verksted i bygget. Plan- og bygningsmyndigheten har vurdert tiltakene og fattet følgende administrative vedtak av med tilleggsskriv: I medhold av plan- og bygningslovens 20-1 godkjennes søknad om tillatelse for riving av og oppføring av anneks, garasje og terrasser samt steinmur/terrengarbeider i

9 Postmyra 6 på betingelse av at alle arbeider utføres i samsvar med bestemmelser i planog bygningslov med forskrifter og for øvrig på slike vilkår: Tiltakets høyde ferdig gulv garasje- plasseres i samme høyde som boligens 1. etasje/underetasje. Boligens terrassebredde reduseres til maksimum 3 meter mot nordvest og nord. Tiltakets plassering - i plan og høyde - skal forestås av foretak med ansvarsrett etter reglene om ansvar og kontroll i plan- og bygningslovens Kap. XVI. Før ustikking foretas skal kommunens oppmålingsmyndighet kontaktes for grunnlagsinformasjon. Utstikkingsdata skal leveres kommunens oppmålingsmyndighet i SOSI-fil versjon 4.0. Verksted- eller næringsvirksomhet tillates ikke på eiendommen. Nærings- eller verkstedvirksomhet knyttet til søkers enmannsforetak tillates ikke (tekst fra tilleggskriv). Saken omfatter: Denne saken gjelder behandling av klage på vedtak om oppføring av garasje på eiendommen. Klage fra Stig O. Wenaas ved Siv.ing Edvin Bakken as På vegne av nabo Wenaas påklager Siv.ing Edvin Bakken as vedtaket og fremsetter i hovedsak følgende momenter i skriv av : Det presiseres at eiendommen har en garasje på 77 m2. Det fremsettes påstand om at bygningssjefen gir aksept for og legitimerer at eiendommen skal benyttes til andre formål enn som bolig da det er vanskelig å se at eiendommen som bolig utløser behov for garasjeplass på til sammen 280 m 2 med høyde på det siste bygge som tilsvarer et normalt industribygg. Det anføres at eier driver et enmannsfirma med anleggsvirksomhet med base på eiendommen med maskiner og utstyr oppstilt. Virksomheten hører ikke hjemme i et boligområde og virksomheten ønskes bragt til opphør. Omsøkte eiendom ligger i LNF-område med spredt boligbebyggelse. Det synes underlig at det kan gis tillatelse til et slikt tiltak i et område for boliger når det dreier seg om bygningstiltak som har så lite med boligformål å gjøre. Kommentarer til klage fra søker Roksvåg Skrivet gjengis i sin helhet. I det første klagebrevet fra Wenaas ble det klaget på trafikken. Vi viser til det siste klagebrevet skrevet av Edvin Bakken på vegne av Wenaas er det anleggsvirksomheten som ønskes brakt til opphør. Det refereres også til størrelsen på garasjen. For å ta anleggsvirksomheten først som det klages på er dette som presisert tidligere et enkeltmannsforetak med kun en ansatt. Det vil si at kjøretøy vil bli brukt til og fra arbeid akkurat som de to firmabilene i Postmyra 7. Ut i fra de opplysningene som Edvin Bakken har fått av Stig Ole Wenaas som er eier av Postmyra 7 blir klage utgangspunktet noe arrogant og snevert, da det er to sider av samme sak og flere aktuelle problemstillinger her som ikke kommer frem. Roksvåg Maskin som er et enkeltmannsforetak utfører tjenester til kunder ut av egen eiendom. Det vil si at kunder ringer pr. telefon og jobben blir besiktiget av Roksvåg Maskin før eventuelt oppstart. Det vil derfor ikke medføre mere trafikk av den grunn. Hvis en skal se på næring i et LNF område som det også henvises til i brevet fra Edvin Bakken må en vel også gå igjennom næringen som Stig Ole Wenaas driver i fra Postmyra 7. I dag driver Stig Ole Wenaas et takstfirma med adresse i Postmyra 7. Det er større sannsynlighet og merkbart at det er økt trafikk opp til Postmyra 7. Han er også medeier i Wenaas Bygg og Anlegg. Dette medfører også at det i perioder står tyngre kjøretøy oppstilt på eiendommen i Postmyra 7. ( Se vedlegg) Dette utstyret må også

10 fraktes frem og tilbake av tyngre kjøretøy. Så da blir spørsmålet: Hva er privat? Hva er næring? Stig Ole Wenaas kan også utføre tjenester med sine anleggsmaskiner til andre eller seg selv ved å ha de oppstilt på sin egen eiendom. Vi driver kun et enkeltmannsforetak. Han er medeier i et mye større firma som representerer flere tyngre kjøretøy enn vårt lille enkeltmannsforetak. Stig Ole Wenaas har også i mange år drevet kontorvirksomhet i brakker oppstilt på sin egen eiendom i Postmyra 7, knyttet opp mot firmaet Wenaas Bygg og Anlegg. Når det gjelder størrelsen på garasjen som det i brevet fra Edvin Bakken klages på har vi presisert tidligere, at vi ønsker og kunne lagre litt større ting som for eksempel lastebil. Dette medfører at takhøyden og størrelsen på garasjen må være større enn en vanlig standard garasje. Selve bygget blir satt opp på andre siden av huset vårt og vil hverken være i øyesyn eller føre til ulemper for Postmyra 7. Garasjen vil bli felt inn i fjellet. Den kommer ikke til å ruve i terrenget eller medføre noen sjenanse. På garasjen som vi har fra før er det oppgitt feil størrelse i brevet fra Edvin Bakken. Utvendige mål er 64 m og ikke 77 m som det står i brevet. I garasjen som vi har i dag er det plass til to biler. Edvin Bakken har vanskeligheter med å se behovet for størrelsen på garasjen. Når en skal ha plass til utstyr og kjøretøy i forskjellige størrelser for eksempel sykler, moped, campingvogn, fritidsbåt o.l. vil vi faktisk ha behov for en større lagringsplass enn en vanlig garasje. Da annekset som står på eiendommen må renoveres ser vi muligheten til å gjemme garasjen under hytten, slik at den ikke blir til sjenanse for noen. Dette for å få sydd sammen uteplassen på baksiden. Bygningsmyndighetens kommentarer Angjeldende eiendom er uregulert, men er i kommuneplanens arealdel avsatt til LNF-område m/spredt boligbygging. Dette innebærer at det åpnes for bygging i området med bestemmelser om et visst antall boliger. Det fremsettes fra nabo Siv.ing E. Bakken as/wenaas - at bygget er et industrielt bygg som ikke kan tillates oppført i LNF- område samt at dette medfører støy i form av trafikk og vedlikeholdsvirksomhet. Andre naboer har ikke hatt innvendinger til søknaden. Wenaas påklager vedtak med bakgrunn i garasjens størrelse og påstand om at det drives anleggsvirksomhet fra eiendommen. Slik søker har beskrevet sin bruk av garasjen, anser man at dette ikke kan betraktes som noe industribygg, men heller en større garasje på en forholdsvis stor boligtomt. Bygningsmyndigheten har vurdert tiltaket med bakgrunn i søkers redegjørelse samt kommuneplanens arealdel og har behandlet garasjen som bygning som tilhører boligeiendommen. Tiltaket utløser ikke dispensasjon fra plan- og bygningsloven eller kommuneplanens arealdel. Omsøkte garasje har grunnflate 206 m 2 og er et forholdsvis stort bygg på boligeiendommen med areal på 4026 m 2. Garasjens plassering mot nord med innsprengning i fjellskrent vil med denne plassering kunne ha en visuelt dempende effekt på byggets størrelse og omfang og bygget synes å være forsøkt sydd inn i terrenget. Garasjens høyde på 5 meter er vesentlig lavere enn boligen. Boligen består av 2 etasjer samt loft. Eiendommens beskaffenhet synes å åpne for et større bygg. Omsøkte garasje er av bygningsmyndigheten vurdert med bakgrunn i tiltakets karakter, omfang og plassering i forhold til naboeiendommer. Det er stilt krav om at verkstedeller næringsvirksomhet tillates ikke på eiendommen. Nærings- eller verkstedvirksomhet knyttet til søkers enmannsforetak tillates ikke. Bygningsmyndigheten mener at det ligger til rette for omsøkte bygning for lagring og plassering av maskinutstyr og lastebil, fritidsbåt, campingvogn, sykler. I dag står dette utendørs. Det synes vanskelig å finne hjemmel for å nekte lagring av nevnte utstyr

11 utendørs og bygningsmyndigheten mener det er en fordel at dette kan plasseres i et større bygg. Eiendommens beliggenhet, størrelse og topografi vurderes til visuelt å tåle et garasjebygg på vel 200 m2 med høyde 5 meter. En nabo har påklaget men øvrige naboer har ikke hatt innvendinger til garasjen. Visuelt vil nabo Wenaas - se lite til omsøkte garasje fra sin boligeiendom. Bygningsmyndigheten vurderer garasjen ikke vil være til ulempe for Wenaas. Konklusjon Plan- og bygningssjefen kan ikke se at det foreligger nye momenter i klagen som tilsier en endring av vedtaket. Geir Aakvik Plan- og bygningssjef Ulla-Britt Nyborg Fagleder byggesak

12 Arkiv: 137/163 Arkivsaksnr: 2011/ Saksbehandler: Tone Monsen Aarø Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Plan- og bygningsrådet 13/ SKOLEVEGEN 19 - PÅLEGG OM RETTING/TILBAKEFØRING Vedlegg: Klage av på vedtak om pålegg om retting Notat fra møte med Indergaard Vedtak av om pålegg om retting/tilbakeføring Forhåndsvarsel om pålegg om retting av Omgjøring/oppheving av vedtak om retting av Epost fra advokat Leren Klage på vedtak om retting av Varsel om endring av vedtak Pålegg om retting/tilbakeføring av Forhåndsvarsel om retting av Bilder fra 2006 og 2011 Reguleringsplan Kart med gbnr Andre saksdokumenter. (Utlagt på politisk sekretariat. Ikke mangfoldiggjort): Saken legges frem for plan- og bygningsrådet med følgende tilrådning: Vedtak av opprettholdes med hjemmel i plan- og bygningsloven Klagen oversendes til fylkesmannen i Møre og Romsdal til behandling. Saksopplysninger Ved befaring den ble det avdekket at det var anlagt plen, bygget bro og en platting på den delen av eiendommen i Skolevegen 19 (Gbnr 137/163) som er regulert til offentlig friområde. Det er deler av den aktuelle eiendommen som er regulert til offentlig friområde og har hatt en slik reguleringshistorikk tilbake til Reguleringsplan for området ble sist vedtatt i Kopi av reguleringsplanene er vedlagt. Det ble sendt forhåndsvarsel om pålegg om retting til Indergaard. Den ble pålegg om retting vedtatt. Vedtaket ble senere opphevet for å gi Indergaard mulighet til å omsøke de ulovlige forholdene. Jf vedlagte forhåndsvarsel, vedtak og notat. Det ble gitt frist til utgangen av 2011 til å komme med søknad. Slik søknad er ikke mottatt. Vi har sendt nytt forhåndsvarsel om retting av ulovlige forhold på den delen av Eiendommen, som er regulert til offentlig friområde. Vi har mottatt merknader til forhåndsvarselet fra advokat Leren på vegne av Indergaard. Den ble det gjort vedtak om pålegg om retting/tilbakeføring. Frist for retting ble satt til

13 Vurdering Advokat Leren har på vegne av Indergaard påklaget kommunens vedtak den Klagen er rettidig. Advokat Leren har i det vesentlige anført at hensynet til det kontradiktoriske prinsipp ikke er ivaretatt på en tilstrekkelig måte ved, avslag om innsyn i sakens dokumenter. Indergaard er kjent med at kommunen har innhentet juridisk betenkning i saken. forhåndsvarselet oppga annen lovhjemmel enn vedtaket, friluftsloven 40. oppheving av kommunens vedtak ble ikke gjort under forutsetning av at det ble fremmet søknad. Indergaard har blitt oppfordret til å etablere broen og har muntlig fått innvilget dette. plenen ble anlagt før omreguleringen av området. det foreligger saksbehandlingsfeil ved at kommunen ikke har vurdert om inngrepene er proporsjonale og viser til Rt s det er klart uforholdsmessig med tvangsmulkt For øvrig er det anført en del argumenter som gjelder en annen sak en pågående ekspropriasjonssak til gjennomføring av reguleringsplan. I klagen hevder advokat Leren på vegne av Indergaard at det er gitt avslag på innsyn i sakens dokumenter og at dette strider i mot det kontradiktoriske prinsipp. Kommunen vil bemerke at vi ikke har mottatt innsynsbegjæring fra Indergaard i denne saken. Om en slik begjæring kommer har kommunen ingen grunn til å avslå denne. Ingen av dokumentene i saken som gjelder pålegg om retting er unntatt offentlighet. Dersom innsyn ønskes, ber vi om at Indergaard tar kontakt for å få utlevert de dokumentene han måtte ønske innsyn i. Vi mottok en begjæring om innsyn fra Indergaard i et dokument som gjelder en annen sak - sak om ekspropriasjon til gjennomføring av reguleringsplan for Rensvik øst, del 1. Dokumentet det var begjært innsyn i er en epost mellom kommunen og advokat Grande som er leid inn av direktoratet for naturforvaltning til å bistå i ekspropriasjonsprosessen. Dokumentet det ble bedt om innsyn i et dokument der vi internt diskuterer framdrift og saksgang i ekspropriasjonssaken. Dokumentet har ingenting med pålegg om retting å gjøre og gjelder som sagt ekspropriasjon av et offentlig friområde. Vi har bedt om avklaring om klagen skal tolkes dit hen at det klages på avslag om innsyn i dette dokumentet fra ekspropriasjonssaken. Denne vil i så fall bli behandlet for seg, da det ikke har noe med den aktuelle saken å gjøre. Advokaten skriver i klagen at Indergaard er kjent med at det er innhentet en juridisk betenkning i denne saken. Kommunen har ikke innhentet noen juridisk betenkning i denne saken og det er ukjent for oss hvilket dokument det her henvises til. Men som sagt er ingen av dokumentene i saken unntatt offentlighet og Indergaard kan få utskrift av alle dokumentene tilhørende saken ved å henvende seg til kommunen.

14 Det hevdes at vedtak om pålegg om retting/tilbakeføring inneholder en annen lovhjemmel enn forhåndsvarselet. I varselet har vi vist til både friluftsloven og plan- og bygningsloven. Saken kan alene avgjøres etter plan- og bygningsloven og det er da ikke nødvendig å ta stilling til om tiltakene også er i strid med friluftslovens bestemmelser. Dette kan ikke betraktes som en saksbehandlingsfeil slik som advokaten hevder. Det er vist til at retting kan skje etter plan- og bygningsloven 32-3 i forhåndsvarselet og det er gjort vedtak etter denne bestemmelsen. Advokaten hevder at omgjøring ikke ble gjort for å gi Indergaard adgang til å søke. Vedtaket ble opphevet for å gi Indergaard muligheten til å omsøke angjeldende tiltak. Vi viser til at dette fremgår klart av forhåndsvarsel, vedtak, notater og eposter i saken, se vedlegg. Det ble sågar satt frist for å komme med slik søknad. Når et vedtak oppheves må saken realitetsbehandles på nytt. Det ble gitt oppfordring om å komme med søknad. En slik søknad ble ikke levert innen angitte frist og saken må da behandles på nytt som et ulovlig forhold. Dette er ikke i strid med forvatningslovens regler. Det hevdes av advokaten at Indergaard har fått muntlig innvilget søknad om å etablere broen som nå er krevd fjernet. Dette er ikke i overensstemmelse med Indergaard sine egne utsagn til kommunen. Indergaard har selv opplyst at det under befaring av parksjef Aukan og miljøkonsulent Stølen i forbindelse med planleggingen av en mulig sti i området, var snakk om at det måtte etableres en bro over kanalen dersom det skulle etableres en sti ved Rensvikvatnet. Dette er ikke det samme som å gi tillatelse til å bygge en bro på det offentlige friområdet. Planene om å etablere sti i området er lagt på is. Indergaard har opplyst til kommunen at han forstår at han skulle ha søkt kommunen om å bygge broen, men han fikk forespørsel fra en privatperson om han ville ha noe materiale vederlagsfritt. Dette takket han ja til og benyttet dette til å bygge broen. Han sier at han i ettertid innser at han burde ha søkt om dette, jf vedlagte notat som også er sendt til Indergaard. Når det gjelder plenen hevder advokaten at denne ble anlagt lenge før området var regulert til friområde. I følge Indergaard selv har han opplyst til kommunen at det er han som har ryddet området og anlagt plenen. Kommunen var på befaring i området i 2006 og tok bilder av området. Plenen var da ikke anlagt. Området har vært friområde siden 1971 og det er derfor ikke riktig slik som advokaten hevder, at plenen ble anlagt før omreguleringen. Kanalen ser vi ingen grunn til å kommentere, da det ikke er gitt pålegg om å fjerne denne. Advokaten hevder at saksbehandlingen av denne saken har pågått siden Dette er heller ikke riktig. Saken startet ved at det ved befaring i forbindelse med en annen sak, ble oppdaget at det var gjort ulovlige tiltak på friområdet. Det ble på bakgrunn av det som ble oppdaget på befaringen, sendt ut forhåndsvarsel om retting Det var da saken startet. De forhold advokaten viser til om servituttavtale, gangsti og interpellasjon er faktum som gjelder en annen sak sak om ekspropriasjon av offentlig friområde til gjennomføring av reguleringsplan for Rensvik øst, del 1. Advokaten hevder at inngrepene ikke er proporsjonale og at dersom forvaltningen ikke vurderer hvorvidt inngrepene fremstår som proporsjonale, er dette en saksbehandlingsfeil. Advokaten vise viser til Rt 1995/738 som er en sak etter forurensningsloven 18. Fra Rt 1995/738 siteres

15 "Forurensningsloven må være slik å forstå at den forutsetter en forholdsmessighet ved vedtaket. Det fremgår av forurensningsloven 18 tredje ledd. Vurderingstemaet i saken er for så vidt oversiktlig og relativt enkelt. Det kan ikke ses sannsynliggjort at staten ikke har lagt vekt på de forhold som er nevnt i loven. Det må være opp til Miljøverndepartementet å vurdere om fordelen ved ren luft oppveier de ulemper som en stansning medfører. Denne vurdering kan retten ikke prøve med mindre vurderingen fremtrer som høygradig urimelig. Retten finner ikke sannsynliggjort at avgjørelsen er det." Som det er vist til i uttalelsen i dommen er vurderingen det er snakk om forankret direkte i lovteksten i forurensningsloven, jf ledd. Pbl er en bestemmelse om rimelighet i saker om ulovlighetsoppfølging. Fra bestemmelsen siteres: Sanksjoner skal stå i rimelig forhold til ulovligheten. Dersom det utferdiges flere ulike typer sanksjoner for samme overtredelse, må disse samordnes slik at overtredelsen ikke rammes på en urimelig måte. Plan- og bygningsmyndighetene kan ikke ilegge den ansvarlige et overtredelsesgebyr dersom den ansvarlige tidligere ved rettskraftig dom 1 eller endelig vedtak er frifunnet eller ilagt strafferettslig reaksjon eller rettighetstap for samme forhold Vi vil her vise til at det er anlagt plen, satt opp bro og en platting i strid med gjeldende reguleringsplan og uten at tiltakene er omsøkt. De terrenginngrep som er gjort er alvorlige og det vil være en tidkrevende prosess å tilbakeføre terrenget. Indergaard har i første omgang fått pålegg om å fjerne bro og platting på friområdet, samt å fjerne gress og jord. Det er viktig at dette skjer innen den angitte fristen, for å sikre at området er klargjort for eventuell beplantning til våren. Den videre prosessen skal skje i samarbeid med kommunen. Et pålegg om å tilbakeføre en ulovlighet på denne måten, kan på ingen måte anses som urimelig eller uforholdsmessig. Det er en risiko knyttet til å utføre tiltak som er i strid med lovgivningen. At en da må gjenopprette den skaden som er gjort er påregnelig. Vi viser til at fylkesmannen har opplyst at en må regne med at det kan ta opp til 10 år før naturen er tilbake i sin naturlige form. Av pbl 32-1 andre ledd følger den eneste adgang plan- og bygningsmyndighetene har til å unnlate å forfølge ulovligheter. Er overtredelsen kun av mindre betydning, har myndighetene en diskresjonær adgang til å avstå fra å forfølge ulovligheter. Den ulovligheten vi står ovenfor er på ingen måte av mindre betydning. Advokaten hevder at det er uforholdsmessig med tvangsmulkt i denne saken. For det første vil tvangsmulkt kun bli ilagt dersom pålegget ikke blir etterkommet. Dersom pålagt retting blir utført vil ikke tvangsmulkt bli ilagt. Tvangsmulkten er hjemlet i pbl 32-5 som lyder: Ved forhold i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven, kan plan- og bygningsmyndighetene fastsette tvangsmulkt for å få gjennomført gitte pålegg innen en særskilt angitt frist. Tvangsmulkten fastsettes samtidig med pålegg om retting og løper fra fristoverskridelsen for retting. Der tvangsmulkt ikke fastsettes samtidig med pålegg, skal det gis eget forhåndsvarsel 1 om tvangsmulkt. Det kan fastsettes at tvangsmulkten løper så lenge det ulovlige forhold varer, som et engangsbeløp eller som en kombinasjon av løpende mulkt og engangsbeløp. Tvangsmulkten ilegges den ansvarlige for overtredelsen, og

16 tilfaller kommunen. Når det ulovlige forhold er rettet, kan kommunen nedsette eller frafalle ilagt tvangsmulkt. Tvangsmulkt kan utferdiges uansett overtredelsens art og er ikke begrenset til vesentlige brudd på plan- og bygningsloven. Mulkten må være så stor at den eliminerer de fordeler overtrederen måtte ha ved å utsette gjennomføringen av pålegget. Samtidig skal den ikke være urimelig. Varsel om tvangsmulkt er gitt for å sikre at fristen for retting blir overholdt. Når vi i varselet har satt tvangsmulkten til kroner pr uke, har vi lagt vekt på likhetsprinsippet og det faktum at mulkt i denne størrelsesordenen har vært varslet til andre privatpersoner i lignende saker. Slik vi vurderer saken er det ikke uforholdsmessig med tvangsmulkt i denne saken. Før klageinstansen tar stilling til saken bør det vurderes om Indergaard ved advokat Leren skal gis anledning til å uttale seg. Geir Aakvik Plan- og bygningssjef Tone Monsen Aarø Juridisk rådgiver

17 Arkiv: 142/001 Arkivsaksnr: 2009/302-6 Saksbehandler: Bjørn H. Benjaminsen Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Plan- og bygningsrådet 13/ GNR 142 BNR 1 - Behandling av klage, avslag kjøp av tilleggsgrunn til gnr 142 bnr 16 Vedlegg: Sak 2012/851 Klage dagsett Bilder tatt på befaring Saken legges frem for Plan- og bygningsrådet med følgende forslag til vedtak: Plan- og bygningsrådet finner etter en helhetlig vurdering og avveining av saken, å opprettholde vedtak i delegasjonssak 2012/851 datert Klage datert fra Rune Kvalvaag tas ikke til følge med begrunnelse som gitt i saksframstillingen. Saken sendes til Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Saksopplysninger I ekspedisjon av vart det søkt om kjøp av kommunal grunn, en parsell på ca 1100m 2 fra kommunal eiendom 142/001. Parsellen var omsøkt med bruk tilleggsareal til boligeiendom gnr 142 bnr 16 i Vadsteinsvika. Omsøkt kjøp av grunn, samt fradeling som dette krever etter pbl, ble avslått i vedtak av , sak 2012/851. Vedtaket av påklages av søker i brev datert , mottatt av kommunen Det følger av Forvaltningslovens 29 at frist for å fremme klage er satt til 3 uker fra det tidspunkt parten fikk underretning om vedtaket. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp, jf fvl 30 første ledd. I denne saken må man regne med at søker har fått underretning i løpet av 2-5 dager etter vedtaksdato, og klagen er derfor rettidig.

18 Klagens innhold: Klager er uenig i plan og bygningssjefen sine vurderinger av at eiendommen har en hensiktsmessig arrondering, og det er hensynet til naboer som utløser behov for tilleggsgrunn. Dette begrunnes med følgende: Fremtidig behov for ett større garasjebygg som på dagens eiendom ikke lar seg plassere uten å sjenere naboer Usjenert plassering av 2 stk traktorer, gravemaskin samt utstyr til denne som blir benyttet i skogsarbeid og brøyting Klager ønsker subsidiært å overta en mindre parsell av omsøkt område om klage ikke fører frem. Bygningsmyndigheten ved saksbehandler var på befaring på eiendommen Plan- og bygningssjefens vurdering Plan- og bygningssjefens kommentarer vedrørende eiendommens arronderinger i hovedsak basert på de opplysninger som kom frem i søknad av I sin klage har søker utdypet behovet for større areal for plassering av utstyr til skogsdrift og brøyting. Dette behovet synes også å være dekket ved etablering av en større biloppstillingsplass på østsiden av boligen. Målinger i kommunens kart anslår denne plassen til ca m 2. Bilder vedlagt saken tatt på befaringen viser at denne er opparbeidet på område nord for det arealet klager har merket med C. Oppbevaring av utstyr på dette arealet vil derfor etter Bygningssjefens skjønn ikke være til vesentlig ulempe og sjenanse for naboer i sør. En eventuell fremtidig plassering av garasje for traktorer og gravemaskin på omsøkt areal utløser behov for vei forbi bolighuset på eiendommen. Eneste naturlige trase for denne er mellom boligen og fritidsbolig på naboeiendom i syd. Målinger i kart viser at det er 4m mellom bolighuset og eiendomsgrense, og ca 12m fra fritidsbolig til eiendomsgrensen. Etter bygningssjefens syn vil dette medføre belastning og sjenanse for naboeiendommene og for bolighuset på søkers eiendom da en vil få trafikk med tunge maskiner tett ved bebyggelse. Behovet for oppbevaring av traktorer, gravmaskin og annet utstyr er dels begrunnet med at familien eier et nedlagt småbruk med tilhørende skog. Samt at klager selv har en skogseiendom. Det kommer ikke frem i klage lokalisering av disse to eiendommene i forhold til omsøkt parsell. Generelt vil Bygningssjefen anføre at bygg som skal benyttes til drift/vedlikehold av landbrukseiendommer bør plasseres på angjeldende eiendommer, og ikke på andre fritt omsettbare juridiske enheter. Plan- og bygningssjefen viser forøvrig til vurderinger gjort i forhold til kommuneplanens arealdel i sak nr 2012/851. Plan- og bygningssjefen kan ikke se at det er kommet frem nye moment i saken som vil endre disse vurderingene. Geir Aakvik Plan- og bygningssjef Bjørn H. Benjaminsen Avdelingsingeniør

19

20 Arkiv: 8/528 Arkivsaksnr: 2010/ Saksbehandler: Ulla-Britt Nyborg Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Plan- og bygningsrådet 13/ STORTUA TERRASSE - Behandling av søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelse om trafikksikkerhetstiltak -planfri kryssing av Rv70 Vedlegg: Søknad om dispensasjon av , Protest fra FAU Gomalandet skole av , Vedtak av om godkjenning av gangbru. Saken legges frem for plan- og bygningsrådet med følgende forslag til vedtak: Det gis i medhold av plan- og bygningslovens (pbl) kapittel 19 midlertidig dispensasjon fra krav til etablert planfri kryssing før innflytting i boliger i Stortua terrasse bestemt i Reguleringsplan for gnr. 8 bnr. 194 Wilhelm Dalls vei 50 og deler av tilstøtende eiendommer inntil oppsetting av gangbru, godkjent av kommunen , er etablert. Protest fra FAU Gomalandet skole tas ikke til følge med henvisning til saksutredningen. Dispensasjonsgebyr kr. 6933,- Klageadgang Vedtaket kan påklages til fylkesmannen. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Saken gjelder Denne saken gjelder søknad om dispensasjon fra reguleringsplanens bestemmelse gjeldende trafikksikkerhetstiltak, planfri kryssing av Rv70-Wilhelm Dalls vei. Ansvarlig søker for Stortua terrasse Solem Arkitektur as - henviser til rammetillatelse for terrassebygg vilkår om at planfri kryssing skal være etablert før det kan gis brukstillatelse for terrasseleilighetene. Gangbrua som skal fungere som planfri kryssing, er godkjent den som midlertidig trafikksikringstiltak omsøkt av Statens vegvesen.

21 Protest fra FAU (foreldrearbeidsutvalg Gomalandet skole) Det protesteres i skriv av på omsøkte dispensasjon. Det henvises til folkemøte som Kristiansund kommune og Statens vegvesen gjennomførte på Gomalandet skole Det ble da forespeilet en snarlig gjennomføring av gangbru over W. Dalls vei. FAU forutsetter at kommunen ikke innvilger søknaden fra utbygger og forholder seg til rekkefølgebestemmelsen. Saksopplysninger Utdrag fra ansvarlig søkers redegjørelse Ansvarlig søker for Stortua terrasse Solem Arkitektur as søker i ekspedisjon av om dispensasjon fra krav om at trafikksikker kryssing må foreligge før det gis tillatelse til innflytting i W. Dalls vei 50- Stortua terrasse. Det henvises til rammetillatelse av samt igangsettingstillatelse av hhv og Det vises også til tillatelse gitt til Statens vegvesen om bygging av trafikksikkerhetstiltak på W. Dalls vei mellom krysset til Trollsvingen og krysset til Røsslyngveien. Det henvises til at reguleringsbestemmelsen 9 har rekkefølgekrav når det gjelder trafikksikker krysning av W. Dalls vei. Rammetillatelsen har lagt til grunn at dette skal være på plass før brukstillatelse gis. Planlagt innflytting på Stortua terrasse er innen utgangen av første kvartal I følge e-post av fra Solem Arkitektur as presiseres det innflyttingen i mars/april 2013 gjelder for 17 leiligheter i blokk A og B. Det anføres fra ansvarlig søker med henvisning til Statens vegvesen uttalelse i Tidens Krav at det er lite sannsynlig at vegvesenets prosjekt vil være ferdig innen dette tidspunktet. Dette setter tiltakshaver i en vanskelig situasjon og det søkes derfor om dispensasjon fra kravet om at trafikksikker kryssing må foreligge før innflytting i terrasseleilighetene kan skje. Plan- og bygningsmyndighetens kommentarer Planforhold Angjeldende eiendom/utbygging omfattes av Reguleringsplan for gnr. 8 bnr. 194, Wilhelm Dalls vei 50 og deler av tilstøtende eiendommer med tilhørende reguleringsbestemmelser, stadfestet den Trafikksikker løsning - rekkefølgebestemmelser Reguleringsplanen har i 9 bestemmelse om rekkefølge gjeldende trafikksikker kryssing av Wilhelm Dalls vei. I bystyret den ble endelig godkjenning av reguleringsplanen vedtatt med bl.a. henvisning til meklingsresultat mellom fylkesmannen og Kristiansund kommune. 9 i bestemmelsene har følgende ordlyd: Det skal etableres en tilfredsstillende trafikksikker krysning av Wilhelm Dalls vei, fortrinnsvis med fotgjengerundergang. Slik løsning forutsettes godkjent av Statens vegvesen og skal være etablert før innflytting i boliger. Terrassehus Rammetillatelse for terrassebyggene ble gitt den på vilkår om at bl.a. planskilt kryssing av Wilhelm Dalls vei skal være etablert og ferdigstilt før innflytting i boligene med henvisning til rekkefølgebestemmelsenes 9 i gjeldende reguleringsplan.

22 Midlertidig gangbru Statens vegvesen har gått bort fra etablering av gangfelt med sluseløsning (godkjent ) da de mener at dette ikke vil være en god nok midlertidig løsning på trafikksikker kryssing. Kommunen har , etter søknad fra Statens vegvesen, gitt midlertidig dispensasjon for gangbru plassert øst for nåværende, lysregulerte fotgjengerfelt for å få en snarlig løsning for trafikksikker kryssing av Rv.70. Dispensasjon fra krav om ferdigstilling av trafikksikker fotgjengerkryssing før innflytting i boliger Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. Etter 19-2 kan kommunen gi dispensasjon dersom de hensyn som ligger til grunn for bestemmelsen, ikke blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved dispensasjon være klart større enn ulempene. Loven angir med andre ord to uavhengige vilkår, som begge må være oppfylt for at dispensasjon skal kunne gis. Det er uttalt i lovens forarbeider (Ot. prp. nr ) at det må foreligge en klar overvekt av hensyn som taler for dispensasjon i den enkelte sak. Det kan ikke gis dispensasjon dersom hensynene bak lovens formålsparagraf, eller bestemmelser det dispenseres fra, fortsatt gjør seg gjeldende med styrke. Behandlingen av omsøkte dispensasjon bygger på informasjon om når trafikksikker kryssing kan være ferdig etablert. Bygningsmyndigheten har tatt kontakt med Statens vegvesen ved Jørn Arve Hasselø som opplyser om at gangbrua er under ferdigstillelse. Arbeidet omfatter kun justering/tilpasning av konstruksjonen for plassering over Rv. 70. Brua vil mest sannsynlig bli levert over påske for montering. Gangveitrase mot nord er endret for tilpasning til gangbrurampe på denne siden av Rv. 70. Byingeniøren har på vegne av Statens vegvesen utført tilpasningen og gjort grunnarbeider for fundamentering av gangbrukonstruksjonen. Etablering av brukonstruksjon og fotgjengerstengsel langs riksveien antas av veivesenet å være på plass senest St. Hans Hensynet bak den forannevnte rekkefølgebestemmelsen i 9 er å sikre at beboerne (og spesielt barna) skal være sikret en trygg kryssing av riksveien. Imøtekommelse av dispensasjonssøknaden innebærer at dagens fotgjengerkryssing i plan vil vedvare 2-3 måneder til. Plan- og bygningssjefen har vurdert hvorvidt en dispensasjon potensielt kan virke som sovepute i forhold til gjennomføring av trafikksikkerhetstiltaket. Veivesenet har poengtert at en slik sammenheng overhodet ikke er til stede. Plan- og bygningssjefen mener det aktuelle tidsrommet dispensasjonen vil gjelde for, er av så kort varighet at de hensyn 9 i reguleringsbestemmelsene skal ivareta ikke blir vesentlig tilsidesatt. Videre legger plan- og bygningssjefen til grunn at fordelene med å kunne ta boligene i bruk vil være klart større enn ulempene med et midlertidig fravær av planfri fotgjengerkryssing og en midlertidig, marginal økning av fotgjengertrafikken (stans i biltrafikken på riksveien). Tiltakshaver for terrassehusprosjektet har liten mulighet til å påvirke gjennomføring og ferdigstillelse av gangbrua. Det er Statens vegvesen ansvar. Plan- og bygningssjefen kan med henvisning til det forannevnte, ikke se at spørsmålet om dispensasjon vil påvirke framdriften i gangbruprosjektet, og vil av den grunn tilrå at merknadene fra FAU Gomalandet skole ikke tas til følge.

23 RS13/2GNR138BNR(55)578-StadfestiengavPlan-ogbygningsrådets vedtak RS13/3VEIDESTIEN5-StadfestelseavvedtakiPlan-ogbygningsrådet

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Geir Nordli Medlem FRP Ragnhild Helseth Medlem V

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Geir Nordli Medlem FRP Ragnhild Helseth Medlem V Møteprotokoll Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 21.03.2013 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sven Erik Olsen Leder

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 07.05.2008 Tidspunkt: 12:30

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 07.05.2008 Tidspunkt: 12:30 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 07.05.2008 Tidspunkt: 12:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75 Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 13.12.2012 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 13.12.2012 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 13.12.2012 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

Møteprotokoll Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 14.05.2009 Tidspunkt: 12:30

Møteprotokoll Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 14.05.2009 Tidspunkt: 12:30 Møteprotokoll Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 14.05.2009 Tidspunkt: 12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Kirsten Skaret Leder AP

Detaljer

Næring, miljø og teknisk Flatanger. Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Hovedutvalg for næring, miljø og teknisk

Næring, miljø og teknisk Flatanger. Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Hovedutvalg for næring, miljø og teknisk Flatanger kommune Næring, miljø og teknisk Flatanger Saksmappe: 2007/9196-41 Saksbehandler: Hans Petter Haukø Saksframlegg - Pålegg om retting og ileggelse av tvangsmulkt for feil oppført anneks på hytteeiendommen

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. 65/320 og 65/ Namsos Storsenter - Pålegg om retting av ulovlige tiltak - Ileggelse av tvangsmulkt

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. 65/320 og 65/ Namsos Storsenter - Pålegg om retting av ulovlige tiltak - Ileggelse av tvangsmulkt Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe: 2014/4210-27 Saksbehandler: Hanne Marthe Breivik Saksframlegg 65/320 og 65/1643 - Namsos Storsenter - Pålegg om retting av ulovlige tiltak -

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 12.11.2009 Tidspunkt: 12:30

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 12.11.2009 Tidspunkt: 12:30 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 12.11.2009 Tidspunkt: 12:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

PÅLEGG OM OPPHØR AV BRUK, PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGING AV TVANGSMULKT etter pbl 32-2, 32-3 og 32-5

PÅLEGG OM OPPHØR AV BRUK, PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGING AV TVANGSMULKT etter pbl 32-2, 32-3 og 32-5 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR TILSYN Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. 17/5/216 Solbakken 9 - Overtredelsesgebyr for ulovlig oppført forstøttningsmur langs veg.

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. 17/5/216 Solbakken 9 - Overtredelsesgebyr for ulovlig oppført forstøttningsmur langs veg. Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe: 2013/7279-13 Saksbehandler: Stein Arve Hagen Saksframlegg 17/5/216 Solbakken 9 - Overtredelsesgebyr for ulovlig oppført forstøttningsmur langs

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 5 MØTE NR.: 3 TID: 17.03.2005 13:00 STED: BRANNSTASJONEN ØVRE ENGGATE 8 Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 62 45 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

PÅLEGG OM OPPHØR AV BRUK, PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGING AV TVANGSMULKT etter pbl 32-2, 32-3 og 32-5

PÅLEGG OM OPPHØR AV BRUK, PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGING AV TVANGSMULKT etter pbl 32-2, 32-3 og 32-5 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR TILSYN Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Dato: Tidspunkt:

Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Dato: Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Grip Dato: 24.06.2010 Tidspunkt: 09:30 Møtet avholdes på Grip. Oppmøte på Piren. Båten går kl. 09.30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato. 12/923-4 GNR 36/7 PUE/ADM/JAPE

Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato. 12/923-4 GNR 36/7 PUE/ADM/JAPE DØNNA KOMMUNE Helge Tobiassen Kveldsolgata 77 8618 MOI RANA Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato. 12/923-4 GNR 36/7 PUE/ADM/JAPE 06.11.2013 TILSYNSRAPPORT DATERT 5.11.2013 - UTTALELSE Viser

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

PÅLEGG OM OPPHØR AV BRUK, PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGING AV TVANGSMULKT etter pbl 32-2, 32-3 og 32-5

PÅLEGG OM OPPHØR AV BRUK, PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGING AV TVANGSMULKT etter pbl 32-2, 32-3 og 32-5 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR TILSYN Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE BYGGESAK

BÆRUM KOMMUNE BYGGESAK BÆRUM KOMMUNE BYGGESAK Advokatfirmaet Consilium Da Postboks 374 1301 SANDVIKA Deres ref.: Vår ref.: Dato: adv. Tone Bjørn 16/109436/MARBAK 16.06.2016 Vedtak om pålegg om riving av ulovlig oppført garasjetilbygg

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Marius Raael Arkiv: GBR 7/7 Arkivsaksnr.: 12/1764. Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Marius Raael Arkiv: GBR 7/7 Arkivsaksnr.: 12/1764. Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marius Raael Arkiv: GBR 7/7 Arkivsaksnr.: 12/1764 Saksnr.: Utvalg Møtedato Teknikk, miljø og landbruksutvalget 11.03.2014 SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK OVE KRISTIAN JAHREN

Detaljer

PÅLEGG OM OPPHØR AV LAGERVIRKSOMHET OG PARKERING, PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGING AV TVANGSMULKT etter pbl 32-2, 32-3 og 32-5

PÅLEGG OM OPPHØR AV LAGERVIRKSOMHET OG PARKERING, PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGING AV TVANGSMULKT etter pbl 32-2, 32-3 og 32-5 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR TILSYN Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

PÅLEGG OM OPPHØR AV BRUK, PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGING AV TVANGSMULKT etter pbl 32-2, 32-3 og 32-5

PÅLEGG OM OPPHØR AV BRUK, PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGING AV TVANGSMULKT etter pbl 32-2, 32-3 og 32-5 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR TILSYN Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan. 105/99 - Meierivegen 7, 7503 Stjørdal - klage over vedtak 146/13

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan. 105/99 - Meierivegen 7, 7503 Stjørdal - klage over vedtak 146/13 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 105/99 Arkivsaksnr: 2013/164-45 Saksbehandler: Anniken Hastadklev Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 105/99 - Meierivegen 7, 7503 Stjørdal - klage over vedtak 146/13

Detaljer

PÅLEGG OM OPPHØR AV BRUK, PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGING AV TVANGSMULKT etter pbl 32-2, 32-3 og 32-5

PÅLEGG OM OPPHØR AV BRUK, PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGING AV TVANGSMULKT etter pbl 32-2, 32-3 og 32-5 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR TILSYN Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

6 I Tilbakemelding på forhåndsvarsel Randi Huseby 7 S Pålegg om retting og ileggelse av tvangsmulkt (etter pbl 32-3 og 32-5)

6 I Tilbakemelding på forhåndsvarsel Randi Huseby 7 S Pålegg om retting og ileggelse av tvangsmulkt (etter pbl 32-3 og 32-5) Saksframlegg Arkivnr. 266/30 Saksnr. 2014/3638-7 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Ola Hage Pålegg om retting og ileggelse av tvangsmulkt (etter pbl 32-3 og 32-5)

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 26/12 14.02.2012

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 26/12 14.02.2012 Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2011/6470-17 Saksbehandler: Annbjørg Eidheim Saksframlegg Søknad om tiltak uten ansvarsrett - Tilbygg balkong på NAF-gårdenes eiendom 45/20 på

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Kjell Arve Bråtesveen Arkiv: FEIGB 202/1/31 17/733-2 Dato:

Saksframlegg. Saksb: Kjell Arve Bråtesveen Arkiv: FEIGB 202/1/31 17/733-2 Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Kjell Arve Bråtesveen Arkiv: FEIGB 202/1/31 17/733-2 Dato: 23.02.2017 KLAGE PÅ SAKSBEHADLING - HYTTE GNR/BNR 202/1/31 - MELSJØSETERVEGEN 220 / MELSJØEN HEIDI OG

Detaljer

OPPHEVING AV PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGING AV TVANGSMULKT DATERT

OPPHEVING AV PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGING AV TVANGSMULKT DATERT ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER JURIDISK SEKSJON Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Byggefirma

Detaljer

DERES REFERANSE VÅR REFERANSE JOURNALNR. DATO AHER-13/7399-7 40388/14 15.05.2014

DERES REFERANSE VÅR REFERANSE JOURNALNR. DATO AHER-13/7399-7 40388/14 15.05.2014 Espen Nordbø Buøy Ring 15 4077 Hundvåg Kultur og byutvikling Byggesak Postadr.: Postboks 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Olav Kyrres gate 23 Telefon: 04005 E-post: postmottak.kbu@stavanger.kommune.no

Detaljer

Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato /19 EBYGG NKLE

Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato /19 EBYGG NKLE ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER JURIDISK SEKSJON Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Sotra

Detaljer

Varsel om pålegg og tvangsmulkt

Varsel om pålegg og tvangsmulkt Byggesakskontoret Agnar Harry Nyheim Lysthushaugen 16 Varsel om pålegg og tvangsmulkt 8102 SKJERSTAD Dato:...12.09.2016 Saksbehandler:...Grete Bach Mortensen Telefon direkte:...75 55 53 61 Deres ref.:...

Detaljer

GNR.87/107 - HVALSMOVEIEN 10 - UTLEIEBOLIGER

GNR.87/107 - HVALSMOVEIEN 10 - UTLEIEBOLIGER GNR.87/107 - HVALSMOVEIEN 10 - UTLEIEBOLIGER Arkivsaksnr.: 13/688 Arkiv: BYG 87/107 Saksnr.: Utvalg Møtedato 57/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 22.04.2013 Forslag til vedtak: Hovedkomiteen

Detaljer

Maler for kommunens oppfølging etter tilsyn - veiledning for bruk av tilsynsmaler

Maler for kommunens oppfølging etter tilsyn - veiledning for bruk av tilsynsmaler Maler for kommunens oppfølging etter tilsyn - veiledning for bruk av tilsynsmaler 1. Bakgrunnen for malene Plan- og bygningsmyndigheten skal påse at plan- og bygninglovgivningen overholdes i kommunen etter

Detaljer

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om rammetillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven 93 og 95 a nr 1

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om rammetillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven 93 og 95 a nr 1 LINK arkitekter Bergen AS Postboks 4121 Dreggen 5835 BERGEN Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 200711432/15 NYBY-5210 19.03.2009 GERS RAMMETILLATELSE Svar på søknad om rammetillatelse for

Detaljer

Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato /17 EBYGG ARBO

Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato /17 EBYGG ARBO ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

GBNR 10/214, STRUSSHAMN - TILBYGG TIL BOLIG, ANNEKS OG FORSTØTNINGSMUR - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE

GBNR 10/214, STRUSSHAMN - TILBYGG TIL BOLIG, ANNEKS OG FORSTØTNINGSMUR - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE GBNR 10/214, 713 - STRUSSHAMN - TILBYGG TIL BOLIG, ANNEKS OG FORSTØTNINGSMUR - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE Sakstittel: Gbnr 10/214, 713 - Tilbygg til bolig Tiltakshaver: Jon Erik Pedersen Befaring:

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /12 Saksbeh.: JFLI Emnekode: EBYGG-5210 Kopi til:

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /12 Saksbeh.: JFLI Emnekode: EBYGG-5210 Kopi til: BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 27.09.2011 Saksnr.:

Detaljer

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Inger Johanne og Knut Arne Hovdal Svenskhalla 7633 FROSTA Deres ref: Vår ref: TONTYH 2016/4183 Dato: 13.06.2017 Sakstype: Delegert byggesak

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 177/13 Klage på vedtak - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - båtnaust Nøsteråa

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 177/13 Klage på vedtak - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - båtnaust Nøsteråa TYDAL KOMMUNE Arkiv: 177/013 Arkivsaksnr: 2010/602-79 Saksbehandler: Grete Sandvik Græsli Unntatt offentlighet ihht. Off.l. 13, jfr. Fvl. 13, 1. ledd nr 1 Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg

Detaljer

Vestby kommune RAMMETILLATELSE

Vestby kommune RAMMETILLATELSE Vestby kommune RAMMETILLATELSE Enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven 20-1. Utvalg Dato Plan- og miljøutvalget 29.01.2014 Arkivkode Saksnummer Saksbehandler Klageadgang GNR 152/49 13/2173-2 Ragne Storsul

Detaljer

Saksbehandler: Kjell Kristian Mydland Arkiv: GNR 102/14 Arkivsaksnr.: 11/ /14 - LONGANESVEGEN, BYGNES. BYGNINGSKONTROLL- KLAGEBEHANDLING

Saksbehandler: Kjell Kristian Mydland Arkiv: GNR 102/14 Arkivsaksnr.: 11/ /14 - LONGANESVEGEN, BYGNES. BYGNINGSKONTROLL- KLAGEBEHANDLING SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjell Kristian Mydland Arkiv: GNR 102/14 Arkivsaksnr.: 11/665 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 102/14 - LONGANESVEGEN, BYGNES. BYGNINGSKONTROLL- KLAGEBEHANDLING Forslag

Detaljer

D - SAK 1063/2009 - AVSLAG PÅ SØKNAD OM RAMMETILLATELSE - VARSEL OM PÅLEGG OG TVANGSMULKT.

D - SAK 1063/2009 - AVSLAG PÅ SØKNAD OM RAMMETILLATELSE - VARSEL OM PÅLEGG OG TVANGSMULKT. Byggesaksutvalget 09.06.10 sak 23/10 vedlegg 4 Bygg-Engros AS Opstadveien 10 4330 ÅLGÅRD Byggesak Sandnes, 01.10.2009 Deres ref.: Vår ref : 200807111-2 Saksbehandler: Odd Reidar Gausel Arkivkode : O: :

Detaljer

Askøy kommunen har i vedtak av vurdert det slik:

Askøy kommunen har i vedtak av vurdert det slik: Saksbehandler, innvalgstelefon Cathrine Tvedt Lorentzen, 5557 2113 Vår dato 06.09.2016 Deres dato 29.06.2016 Vår referanse 2016/8987 423.1 Deres referanse 13/9128 Askøy kommune Klampavikvegen 1 5300 KLEPPESTØ

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanenes arealdel - fradeling Ytterøien - gbnr 51/2

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanenes arealdel - fradeling Ytterøien - gbnr 51/2 Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2014/3016-2 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Håvard Kvernmo Søknad om dispensasjon fra kommuneplanenes arealdel - fradeling Ytterøien

Detaljer

GBNR. 10/875 - ENEBOLIG MED UTLEIEDEL - BEHANDLING AV KLAGE PÅ AVSLAG

GBNR. 10/875 - ENEBOLIG MED UTLEIEDEL - BEHANDLING AV KLAGE PÅ AVSLAG GBNR. 10/875 - ENEBOLIG MED UTLEIEDEL - BEHANDLING AV KLAGE PÅ AVSLAG Sakstittel: Gbnr 10/875 - Enebolig med utleiedel Tiltakshaver: Dagfinn Edvardsen Befaring: Nei Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

Klage på deler av vedtak uthus og levegg, Mosti, Soløyvannet

Klage på deler av vedtak uthus og levegg, Mosti, Soløyvannet Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.09.2010 48804/2010 2010/2970 49/40 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/80 Planutvalget 05.10.2010 Klage på deler av vedtak uthus og levegg, Mosti,

Detaljer

GBNR 20/1, RAMSØY - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE TIL OPPFØRING AV GARASJE

GBNR 20/1, RAMSØY - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE TIL OPPFØRING AV GARASJE GBNR 20/1, 406 - RAMSØY - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE TIL OPPFØRING AV GARASJE Sakstittel:Gbnr 20/1, 406 - Garasje Tiltakshaver: Steffen Nesheim Befaring: Ja Saksfremlegg Utvalg Utvalg for teknikk

Detaljer

84/59 OVERTREDELSESGEBYR ETTER PBL 32-8. DEL AV BOLIG TATT I BRUK UTEN BRUKSTILLATELSE OG BYGGING AV GARASJE SOM IKKE ER OMSØKT

84/59 OVERTREDELSESGEBYR ETTER PBL 32-8. DEL AV BOLIG TATT I BRUK UTEN BRUKSTILLATELSE OG BYGGING AV GARASJE SOM IKKE ER OMSØKT Arkivsaksnr.: 11/1338-3 Arkivnr.: GNR 84/59 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 84/59 OVERTREDELSESGEBYR ETTER PBL 32-8. DEL AV BOLIG TATT I BRUK UTEN BRUKSTILLATELSE OG BYGGING AV

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arnt Rugseth, BYGGA Arkiv: GBNR 23/185 Arkivsaksnr.: 08/

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arnt Rugseth, BYGGA Arkiv: GBNR 23/185 Arkivsaksnr.: 08/ SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arnt Rugseth, BYGGA Arkiv: GBNR 23/185 Arkivsaksnr.: 08/2256-30 ULOVLIG OPPFØRT SJØBOD - KJERRINGHOLMEN G/BNR. 23/185, 269 SALVESEN KLAGE PÅ BYGNINGSRÅDETS VEDTAK Rådmannens

Detaljer

Forhåndsvarsel om ileggelse av overtredelsesgebyr Jf pbl 32-8 og SAK 10 kapittel 16

Forhåndsvarsel om ileggelse av overtredelsesgebyr Jf pbl 32-8 og SAK 10 kapittel 16 Byggesakskontoret Vidar Fagerheim Urtegårdsgata 15 8006 Dato:...14.12.2016 Saksbehandler:...Anita R. Berntsen Telefon direkte:...75 55 53 43 Deres ref.:... Løpenr.:...93326/2016 Saksnr./vår ref.:...2016/2610

Detaljer

Det er mottatt søknad om dispensasjon med nabovarsel. Det er ikke registrert merknader.

Det er mottatt søknad om dispensasjon med nabovarsel. Det er ikke registrert merknader. Dato:29.06.2015 Vår ref.: KARASP 14/6185-8 Arkivkode: HEIGB 202/1/31 Løpenum: 15/13079 Deres ref: Terje Storhaug Peder Holters vei 41A 1168 OSLO PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT Etter pbl

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens 93.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens 93. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

56/ KLAGE PÅ VEDTAK DS UTV 108/11 AV OM OVERTREDELSESGEBYR. Hjemmel: Plan og bygningslovens 1-9, jfr. forvaltningsloven kap. VI.

56/ KLAGE PÅ VEDTAK DS UTV 108/11 AV OM OVERTREDELSESGEBYR. Hjemmel: Plan og bygningslovens 1-9, jfr. forvaltningsloven kap. VI. Arkivsaksnr.: 10/2249-30 Arkivnr.: GNR 56/29-32 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 56/29-32 - KLAGE PÅ VEDTAK DS UTV 108/11 AV 30.5.2011 OM OVERTREDELSESGEBYR Hjemmel: Plan og bygningslovens

Detaljer

Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Byggesaksutvalget 07.05.08 22/08

Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Byggesaksutvalget 07.05.08 22/08 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200100873 : O: : 39-542 : Kristin Totland Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Byggesaksutvalget 07.05.08 22/08 KLAGE PÅ VEDTAK I SAK 7/08 PÅLEGG

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL AV UTVALGETS MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER MØTTE 11 AV 11

KRISTIANSUND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL AV UTVALGETS MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER MØTTE 11 AV 11 KRISTIANSUND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL UTVALG: MØTENR.: 03/5 MØTEDATO: 06.03.2003 MØTESTED: BRANNSTASJONEN ØVRE ENGGT. 8 ENGGT., FRA SAKNR.: PS 03/15 TIL SAKNR.: PS 03/21 AV UTVALGETS MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER

Detaljer

99/89 KLAGE PÅ VEDTAK 38/12 AV 29.3.2012 I FORMANNSKAPET VEDTAK OM ILEGGELSE AV OVERTREDELSESGEBYR

99/89 KLAGE PÅ VEDTAK 38/12 AV 29.3.2012 I FORMANNSKAPET VEDTAK OM ILEGGELSE AV OVERTREDELSESGEBYR Arkivsaksnr.: 11/76-24 Arkivnr.: GNR 99/89 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 99/89 KLAGE PÅ VEDTAK 38/12 AV 29.3.2012 I FORMANNSKAPET VEDTAK OM ILEGGELSE AV OVERTREDELSESGEBYR Hjemmel:

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 Planlagt behandling: Planutvalget Administrasjonens innstilling:

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og teknisk drift

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe: 2015/5192-22 Saksbehandler: Inger Lyng Saksframlegg 17/116 - Bod - ileggelse av tvangsmulkt Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 16.03.2017 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

2012/3309 BS - 186/298 - bustadhus - Valen - Maren Helland og Helge Skaaluren

2012/3309 BS - 186/298 - bustadhus - Valen - Maren Helland og Helge Skaaluren Valen, 16.03.14 2012/3309 BS - 186/298 - bustadhus - Valen - Maren Helland og Helge Skaaluren Viser til tlf og ditt brev av 07.03.14, deres ref 2014/669-1 Vi vil for ordens skyld informere om at vi er

Detaljer

Klagebehandling - vedtak om retting/tilbakeføring av opparbeidet dam på

Klagebehandling - vedtak om retting/tilbakeføring av opparbeidet dam på Saksframlegg Arkivnr. 173/3/2 Saksnr. 2016/3104-4 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Ola Hage Klagebehandling - vedtak om retting/tilbakeføring av opparbeidet dam

Detaljer

RAMMETILLATELSE TIL FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20 og 21

RAMMETILLATELSE TIL FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20 og 21 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR OPPMÅLING Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 Oppmaling@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Opus Bergen

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR OPPMÅLING Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 Oppmaling@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Forum

Detaljer

79/1 - VURDERINGER AV ILEGGELSE AV OVERTREDELSESGEBYR ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 32-8

79/1 - VURDERINGER AV ILEGGELSE AV OVERTREDELSESGEBYR ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 32-8 Arkivsaksnr.: 11/1272-11 Arkivnr.: GNR 79/1 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Trine Myrmo 79/1 - VURDERINGER AV ILEGGELSE AV OVERTREDELSESGEBYR ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 32-8 Hjemmel: Plan- og bygningslovens

Detaljer

Vedtatt dato: 05.08.2014 Saksnummer: 405/14

Vedtatt dato: 05.08.2014 Saksnummer: 405/14 Drift- og utbyggingssektoren Oppmåling og byggesak Byggtec Entreprenør Myggveien 6 9514 ALTA Deres ref: Jørn H. Hanssen Vår ref Arkivkode Sak/Saksb Dato 14979/14 GNR/B 32/524 13/107-58/ATBA ALTA, 05.08.2014

Detaljer

TILLATELSE TIL OMGJORT MELDING Svar på omgjort melding etter plan- og bygningsloven 86 a

TILLATELSE TIL OMGJORT MELDING Svar på omgjort melding etter plan- og bygningsloven 86 a ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR KUNDESENTER Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

RAMMETILLATELSE TIL DELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse til deling etter plan- og bygningslovens 93 h

RAMMETILLATELSE TIL DELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse til deling etter plan- og bygningslovens 93 h Alvheim og Hansen Advokatfirma Strandkaien 16, 5013 BERGEN Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 200904727/12 BBY 5351 08.09.2009 BYSAKBEH RAMMETILLATELSE TIL DELING AV EIENDOM Svar på søknad

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 078/012 Arkivsaksnr.: 12/225-6 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 078/012 Arkivsaksnr.: 12/225-6 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 078/012 Arkivsaksnr.: 12/225-6 Klageadgang: Ja GBNR 078/012 - BOLIG - DISPENSASJONSSØKNAD Rådmannens innstilling: ::: &&&

Detaljer

MØTEINNKALLING 24/12 11/1175 BYGNING GNR 2 BNR 2 - MELDING OM TVANGSMULGT VESTRE JAKOBSELV

MØTEINNKALLING 24/12 11/1175 BYGNING GNR 2 BNR 2 - MELDING OM TVANGSMULGT VESTRE JAKOBSELV Hovedutvalg PMK MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker Møtested: Rådhusgt. 5, 2. etg. Møtedato: 30.05.2012 Klokkeslett: 13.00 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78

Detaljer

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Gøril og Kjell Gisetstad Mellomriksvegen 855 7520 HEGRA Deres ref: Vår ref: INGENG 2013/1279 Dato: 13.01.2017 Sakstype: Delegert byggesak

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - 70/17 - REVURVEGEN, YTRE EIDE - KLAGE PÅ VEDTAK OM STANS

SAKSPROTOKOLL - 70/17 - REVURVEGEN, YTRE EIDE - KLAGE PÅ VEDTAK OM STANS SAKSPROTOKOLL - 70/17 - REVURVEGEN, YTRE EIDE - KLAGE PÅ VEDTAK OM STANS Hovedutvalg teknisk og miljø behandlet saken den 09.06.2016, saksnr. 82/16 Behandling: Albertsen (KrF) fremmet følgende forslag:

Detaljer

RAMMETILLATELSE FOR DELER AV TILTAKET Svar på søknad om rammetillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven 93 og 95 a nr 1

RAMMETILLATELSE FOR DELER AV TILTAKET Svar på søknad om rammetillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven 93 og 95 a nr 1 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

5/11 - Klarinettvegen 4 - Avslag på søknad om dispensasjon - klage

5/11 - Klarinettvegen 4 - Avslag på søknad om dispensasjon - klage Arkiv: 5/11 Arkivsaksnr: 2014/4125-17 Saksbehandler: Danny Valle Johannesen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal og samfunnsplanlegging 18/16 12.05.2016 5/11 - Klarinettvegen 4 - Avslag

Detaljer

PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGING AV TVANGSMULKT etter pbl 32-3 og 32-5

PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGING AV TVANGSMULKT etter pbl 32-3 og 32-5 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR TILSYN Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Gnr 54 bnr Hogstvetveien 27 - Enebolig - Klage på vedtak om avslag på dispensasjonssøknad

Gnr 54 bnr Hogstvetveien 27 - Enebolig - Klage på vedtak om avslag på dispensasjonssøknad Gnr 54 bnr 420 - Hogstvetveien 27 - Enebolig - Klage på vedtak om avslag på dispensasjonssøknad Saksbehandler: Silje Marie Raad Saksnr.: 16/01594-26 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk

Detaljer

Weenbo Gruppen AS - klage på vedtak om dispensasjon og rammetillatelse - gnr. 33 bnr. 764

Weenbo Gruppen AS - klage på vedtak om dispensasjon og rammetillatelse - gnr. 33 bnr. 764 Trysil kommune Saksframlegg Dato: 12.01.2017 Referanse: 4775/2017 Arkiv: 33/764 Vår saksbehandler: Bjørn Helge Kristiansen Weenbo Gruppen AS - klage på vedtak om dispensasjon og rammetillatelse - gnr.

Detaljer

TILLATELSE I ETT TRINN Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven 93

TILLATELSE I ETT TRINN Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven 93 Ing. Bjarne Aardal Hardangervegen 633 5268 HAUKELAND Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 200908928/9 NYBY-5210 06.11.2009 ABPE TILLATELSE I ETT TRINN Svar på søknad om tillatelse for tiltak

Detaljer

PARTSBREV: TOM EK - DISP. FRA REGULERINGSPLAN FOR VASØYA OM STØRRELSE PÅ GARASJEAREAL 85/139

PARTSBREV: TOM EK - DISP. FRA REGULERINGSPLAN FOR VASØYA OM STØRRELSE PÅ GARASJEAREAL 85/139 Arealbruk Tom Ek Sankthanshaugen 3 7167 VALLERSUND Deres ref. Vår ref. Dato 15672/2015/85/139/1627GUEN 21.12.2015 PARTSBREV: TOM EK - DISP. FRA REGULERINGSPLAN FOR VASØYA OM STØRRELSE PÅ GARASJEAREAL 85/139

Detaljer

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/1338-10 Arkivnr.: GNR 84/59 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

Saksbehandler: byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 23/68 TILBYGG TIL FRITIDSBOLIG - PÅLEGG OM RIVING

Saksbehandler: byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 23/68 TILBYGG TIL FRITIDSBOLIG - PÅLEGG OM RIVING Arkivsaksnr.: 12/1017-42 Arkivnr.: GNR 23/68 Saksbehandler: byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 23/68 TILBYGG TIL FRITIDSBOLIG - PÅLEGG OM RIVING Hjemmel: Plan- og bygningsloven kap. 32. Klagerett:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: GNR 36/7 Arkivsaksnr.: 12/923

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: GNR 36/7 Arkivsaksnr.: 12/923 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: GNR 36/7 Arkivsaksnr.: 12/923 ULOVLIGHETSOPPFØLGING JFR. PBL. KAP. 32 NAUST GNR. 36/7 BRUKT TIL SJØHUS/HYTTE. Rådmannens innstilling: Formannskapet

Detaljer

Representant som mener seg inhabil i en sak bes varsle leder om dette, slik at vararepresentant eventuelt kan innkalles.

Representant som mener seg inhabil i en sak bes varsle leder om dette, slik at vararepresentant eventuelt kan innkalles. RENDALEN KOMMUNE MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER Møtested: Kommunehuset, salen Møtedato: 15.04.2009 Tid: Etter FO-møte Saksliste: Saksnr. Tittel 12/09 KLAGE PÅ VEDTAK DS 2/09 - AVSLAG PÅ SØKNAD

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling Juridisk avdeling Oslo kommune, plan- og bygningsetaten Postboks 364 Sentrum 0102 Oslo Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 200512884-15 22.01.2009 2009/2239 FM-J Fredrik Harvik Thoresen

Detaljer

Klage på byggestopp - Parkveien 61

Klage på byggestopp - Parkveien 61 Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 14.09.2009 50616/2009 2009/4452 138/661 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/131 Planutvalget 06.10.2009 Klage på byggestopp - Parkveien 61 Saksopplysninger

Detaljer

Gnr 320 bnr søknad om oppføring av skogskoie - klagebehandling

Gnr 320 bnr søknad om oppføring av skogskoie - klagebehandling Arkivsak. Nr.: 2015/1548-14 Saksbehandler: Gjermund Gomo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur Gnr 320 bnr 001 - søknad om oppføring av skogskoie - klagebehandling Rådmannens forslag

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON Svar på søknad om dispensasjon etter plan- og bygningslovens 19-2.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON Svar på søknad om dispensasjon etter plan- og bygningslovens 19-2. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. 21/2/29 - Storvika - Klage på avslag om ettergodkjenningg av oppførte terrasser rundt naust

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. 21/2/29 - Storvika - Klage på avslag om ettergodkjenningg av oppførte terrasser rundt naust Namsos s kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe:2012/5388-26 Saksbehandler: Britt Frantzen Saksframlegg 21/2/29 - Storvika - Klage på avslag om ettergodkjenningg av oppførte Utvalg Namsos

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201410738/28 Saksbeh.: EPMJ Emnekode: EBYGG-5210 Til: Byrådsavd. for byutvikling, klima og miljø Kopi til:

Detaljer

GBNR 1/12, 713, ASK - ENEBOLIG, GARASJE, VEG OG UTOMHUSANLEGG - BEHANDLING AV KLAGER PÅ DISPENSASJON OG TILLATELSE TIL TILTAK

GBNR 1/12, 713, ASK - ENEBOLIG, GARASJE, VEG OG UTOMHUSANLEGG - BEHANDLING AV KLAGER PÅ DISPENSASJON OG TILLATELSE TIL TILTAK GBNR 1/12, 713, ASK - ENEBOLIG, GARASJE, VEG OG UTOMHUSANLEGG - BEHANDLING AV KLAGER PÅ DISPENSASJON OG TILLATELSE TIL TILTAK Sakstittel: Gbnr 1/713 - Enebolig og garasje Tiltakshaver: Bjørg Bakkeland

Detaljer

99/89 OVERTREDELSESGEBYR ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 32-8 FRITIDSBEBYGGELSE HVOR BRUKSAREAL IKKE ER I TRÅD MED REGULERINGSPLAN

99/89 OVERTREDELSESGEBYR ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 32-8 FRITIDSBEBYGGELSE HVOR BRUKSAREAL IKKE ER I TRÅD MED REGULERINGSPLAN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/76-17 Arkivnr.: GNR 99/89 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2013/664-8 Arkiv: 2/67 Saksbeh: Camilla Trondsen Dato: 26.08.2013 Klage Hytte: Ny hytte Sted: Nipekilen gnr. 2 bnr. 67 Søker: Lie Øyen Arkitekter AS

Detaljer

Lovhjemmel: Plan- og bygningsloven 1-9 Jfr. forvaltningsloven kap. VI

Lovhjemmel: Plan- og bygningsloven 1-9 Jfr. forvaltningsloven kap. VI Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 16/1911-13 Arkivnr.: GNR 38/103 Saksbehandler: byggesaksbehandler,

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /61 Saksbeh.: BJBE Emnekode: EBYGG-5210 Kopi til:

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /61 Saksbeh.: BJBE Emnekode: EBYGG-5210 Kopi til: BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 07.10.2010 Saksnr.:

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for innsetting av vinduer i hytte på GB 30/37 - Ausviga 46

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for innsetting av vinduer i hytte på GB 30/37 - Ausviga 46 Søgne kommune Arkiv: 30/37 Saksmappe: 2015/1113-33693/2015 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 08.09.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for innsetting av vinduer i hytte på GB 30/37 - Ausviga

Detaljer

TILLATELSE TIL OMGJORT MELDING Svar på omgjort melding etter plan- og bygningsloven 86 a

TILLATELSE TIL OMGJORT MELDING Svar på omgjort melding etter plan- og bygningsloven 86 a ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan. 284/27 - Kverndalsv 34, 7520 Hegra - Klage over delingsvedtak

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan. 284/27 - Kverndalsv 34, 7520 Hegra - Klage over delingsvedtak STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 284/27 Arkivsaksnr: 2016/1438-10 Saksbehandler: Marit Kristine Pedersen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 284/27 - Kverndalsv 34, 7520 Hegra - Klage over delingsvedtak

Detaljer

Gnr 99 bnr 11 - Teigen 31 - Dispensasjon - Klage på vedtak om avslag. Saksbehandler: Mari Olimstad Saksnr.: 17/

Gnr 99 bnr 11 - Teigen 31 - Dispensasjon - Klage på vedtak om avslag. Saksbehandler: Mari Olimstad Saksnr.: 17/ Gnr 99 bnr 11 - Teigen 31 - Dispensasjon - Klage på vedtak om avslag Saksbehandler: Mari Olimstad Saksnr.: 17/01686-10 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø 02.11.2017 Formannskapet

Detaljer

Saksfremlegg KLAGE OVER AVSLAG PÅ SØKNAD OM REDUKSJON AV ILAGT TVANGSMULKT GNR 118 BNR 152 (TIDLIGERE GNR 118 BNR 48)

Saksfremlegg KLAGE OVER AVSLAG PÅ SØKNAD OM REDUKSJON AV ILAGT TVANGSMULKT GNR 118 BNR 152 (TIDLIGERE GNR 118 BNR 48) Arkivsak: 05/4380 Sakstittel: K-kode: Saksbehandler: Saksfremlegg KLAGE OVER AVSLAG PÅ SØKNAD OM REDUKSJON AV ILAGT TVANGSMULKT GNR 118 BNR 152 (TIDLIGERE GNR 118 BNR 48) Hans Olav Balterud Innstilling:

Detaljer

116/110 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KRAV OM BYGGING AV UNDERETASJE. Klageadgang: Etter plan- og bygningslovens 1-9, jfr. Forvaltningslovens kap.

116/110 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KRAV OM BYGGING AV UNDERETASJE. Klageadgang: Etter plan- og bygningslovens 1-9, jfr. Forvaltningslovens kap. Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/902-1 Arkivnr.: GNR 116/110 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

Saksbehandler: Sigrid Moseid Øverland Deres ref.: 06.11.2014 Vår dato: 24.02.2015 Tlf.: 38 17 62 35 Vår ref.: 2014/5776 Arkivkode: 423.

Saksbehandler: Sigrid Moseid Øverland Deres ref.: 06.11.2014 Vår dato: 24.02.2015 Tlf.: 38 17 62 35 Vår ref.: 2014/5776 Arkivkode: 423. Fylkesmannen Samfunnsavdelingen i Vest-Agder Saksbehandler: Sigrid Moseid Øverland Deres ref.: 06.11.2014 Vår dato: 24.02.2015 Tlf.: 38 17 62 35 Vår ref.: 2014/5776 Arkivkode: 423.1 Søgne kommune Postboks

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens 93.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens 93. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 078/012 Arkivsaksnr.: 12/225-14 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 078/012 Arkivsaksnr.: 12/225-14 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 078/012 Arkivsaksnr.: 12/225-14 Klageadgang: Ja GBNR 078/012 - BOLIGHUS - KLAGE Rådmannens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer