Tromsø Kulturnæringsfond, vurdering av mulige økonomiske ringvirkninger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tromsø Kulturnæringsfond, vurdering av mulige økonomiske ringvirkninger"

Transkript

1 NOTAT Tromsø Kulturnæringsfond, vurdering av mulige økonomiske ringvirkninger Bedriftskompetanse VINN AS er blitt bedt av prosjektledelsen for Tromsø Kulturnæringsfond (TKNF) om å vurdere de mulige økonomiske og næringsmessige ringvirkningene av de foreliggende mål og planer for kulturnæringsfondet. Vår tilnærming Bedriftskompetanse VINN har i mange år vært tungt involvert i næringsutviklingsprosjekter i Nord-Norge. I de senere år har vi fått anledning til å arbeide særlig tett med aktører i kulturnæringen, og har gjennom dette vært involvert både i kommersiell utvikling av kulturvirksomheter og vurderinger av sektorens betydning. Våre vurderinger rundt TKNF er gjort med utgangspunkt i erfaringer og analyser som vi tidligere har gjort på dette området. Tre vesentlige forutsetninger Tilgang på talenter: Et vesentlig premiss for at målsetningene i fondet skal nås er at det er nok ideer, prosjekter og talenter med kommersielt potensial, til å skape den betydelige økningen i aktivitet som det legges opp til. Tromsøregionen har et bredt kulturtilbud til barn og unge. Gjennom alt fra Kulturskolen, Kulta, Tvibit, frivillig barne- og undomsarbeid, skolerevyer, rockeverksted, musikklinjen på Kongsbakken vgs, studietilbudene på det kunstfaglige fakultetet, amatørband, semi- og helprofesjonelle aktører, har regionen stimulert talenter innenfor de fleste områder av kultursektoren. Men i flere sammenhenger er det nettopp muligheten til å hjelpe disse talentene det siste trinnet opp på et profesjonelt nivå, som er etterlyst. Marked: For at fondet skal nå sine målsetninger er det en viktig forutsetning at det eksisterer et marked for å ta opp den økte omsetningen innenfor kultursektoren. Målsetningene medfører en sysselsettingsvekst på rundt 20 % innenfor kultursektoren og tilliggende bransjer, og en økt årlig omsetning på om lag 100 millioner kroner (utdypes nedenfor). Tromsømarkedet kan bare ta unna en liten andel av denne økningen, og dermed må en vesentlig andel av de økte inntektene hentes fra eksterne markeder. Målrettet utvikling: TKNF skal i hovedsak stimulere den kommeriselle utviklingen innenfor kulturnæringen. Målsetningene er ambisiøse, og ressursene må derfor settes inn på de områder som bidrar til reell styrking av konkurransekraften. Det betyr igjen at det må legges færrest mulige øvrige føringer på hvordan midlene kan benyttes.

2 Vurdering av de ulike delmålene Målsetning 1: Utløse til sammen 300 mill kroner til finansiering av utvikling i kulturnæring. Fondet skal etableres med et årlig tilskudd fra RDA-midlene på 30 mill kroner over fem år, til sammen 150 mill kroner. Det er en målsetning å oppnå tilsvarende finansiering fra andre kilder. To forhold er vurdert: A. Hva kan man få til av utvikling innenfor en årlig ramme på mill kroner? B. Hvilke finansieringskilder kan tenkes for de øvrige 30 mill kr per år? A. Hva kan man få til av utvikling innenfor en årlig ramme på mill kroner? Prosjektet presenterer et tentativt budsjett for utviklingsarbeidet (vedlegg 8) som fordeler utviklingsmidlene på 4 hovedområder: Innovasjon Kommersialisering Attraktivitet Infrastruktur/verdikjeder Satsningsområdene favner tiltak som både vil styrke enkeltaktører, kulturnæringen som helhet og samvirket med øvrige næringer/fagområder. Denne balansen er etter vår oppfatning vesentlig for å skape varige resultater. Mange eksisterende aktører, så vel som nye, er små og tilsvarende sårbare. Deres muligheter ligger i å kunne være del av et større, kompetent og utfyllende nettverk. I første fase vil det være naturlig at en relativt større andel av midlene går til å styrke eksisterende aktører, mens de helt nye prosjektene vil komme sterkere etter hvert. Bedriftskompetanse VINN har gjennom flere år arbeidet tett med en rekke av de etablerte kulturvirksomhetene, blant annet med utvikling av forretningspotensialet. En fellesnevner for disse virksomhetene er at de har et betydelig større kommersielt potensial enn de klarer å ta ut i dag. Problemet er at de mangler ressursene til å ta ut denne økonomiske merverdien. Gjennom å investere i utviklingstiltak som danner grunnlag for en tryggere økonomisk situasjon vil dette kunne endres, ved at de i mye større grad kan fokusere på egen utvikling. Man bør imidlertid så langt det er mulig unngå å begrense hvilke type tiltak midlene kan benyttes til. Utviklingsmidlene må kunne innrettes mot de typer aktivteter som gir reell kommersiell utvikling, eksempelvis produkt- og markedsutvikling. B. Hvilke finansieringskilder kan tenkes for de øvrige 30 mill kr per år? Slik vi oppfatter det er et av målene med etableringen av TKNF at fordeling av midler kobles med konkret kompetanse på utvikling av produkter, tjenester og aktører innenfor kulturnæringen, og at det skal sikres en god samordning av de tiltakene som iverksettes. Fylkeskommunen, kommunene og Innovasjon Norge har hittil vært de viktigste offentlige bidragsyterne til denne type utviklingsprosjekter. Når TKNF overtar denne rollen er det naturlig at de andre vrir bruken av sine midler i andre retninger. TKNF vil derfor i stor grad bli en erstatning for, og ikke et rent tillegg til dagens støtte- og tilskuddsordninger. Den 2

3 eksterne finansieringen må derfor finnes andre steder. Miljøer det er naturlig å søke seg inn mot er: Forskningsmiljøene. Norges Forskningsråd har blant annet sitt VRI-program (Virkemidler for regional FoU og Innovasjon), som også bør kunne favne innovasjon innenfor kulturområdet. Reiselivs- og destinasjonsutvikling. Kulturbasert reiselivsutvikling er et satsningsområde. Statlige støtte- og tilskuddsordninger av ulike slag. Internasjonale program (EU, Interreg-program og lignende). Ulike kommersielle kilder som ser verdi i utvikling av kultursektoren i regionen opp mot egne målsetninger. Andre program og satsingsområder fra bla Innovasjon Norge. (Bedriftsutviklingsmidler) Målsetning: Etablere investeringsfond Det foreslåtte investeringsfondet er en vesentlig faktor for å kunne realisere vekstmålene. Dette med grunnlag i at det fortsatt er liten erfaring (og kompetanse) med kommersielle satsninger innenfor kultursektoren. Størrelsen på fondet, 10 mill kr (+ ytterligere 20 mill i lånekapital), er etter vår oppfatning av beskjeden størrelse. Dette vil i hovedsak være kapital som kan benyttes til å gå inn med mindre eierandeler i kommersielle satsninger. Det må derfor forutsettes at det finnes øvrig investorkapital tilgjengelig. Det er gjennom de senere år etablert en rekke regionale investeringsfond, eksempelvis SNN Invest, TK Invest, KapNord og Origo. Dette har bidratt til at tilgangen på venturekapital i landsdelen er betydelig forbedret. Disse fondene har til sammen en så stor kapitalbase at det i seg selv ikke bør være noe hinder, verken for etablering av investeringsfondet eller for investering, i konkrete virksomheter. Det er imidlertid vesentlig å være klar over at man her vil konkurrere med stort sett alle tenkelige investeringsprospekter innenfor alle typer bransjer. For å nå opp i denne konkurransen må man fremvise både troverdige og overbevisende forretningsideer, samt sannsynligjøre konkurransedyktig forventet avkastning. Målsetning: Skape minimim 25 nye bedrifter, 25 nye produkter eller tjenester og 100 nye arbeidsplasser innen kultur Vi har valgt å gjøre vår vurdering med utgangspunkt i potensialet for nye arbeidsplasser. De to andre delmålene vil relativt naturlig følge etter dersom man lykkes med dette, fordi: På en rekke områder mangler regionen i dag nødvendige deler av de verdikjeder som skal støtte et kulturbasert talent til kommersiell suksess. Her er det rom for nye produkter, tjenester og virksomheter. Kulturbaserte virksomheter etableres ofte på én eller få personers talent og interesse. Stordriftsfordeler er i mindre grad avgjørende for lønnsom drift. Dette taler for etablering av flere mindre foretak, heller enn integrering i få og større virksomheter. 3

4 Vi forstår måltallene dit hen at det i løpet av femårsperioden skal bygges opp varig aktivitet som gir grunnlag for 100 årsverk. Noen av disse vil være av permanent art, mens andre vil være periodiske/prosjektrelaterte. 100 nye arbeidsplasser er en økning på 20 % i forhold til dagens tall. For å konkretisere dette har vi forsøkt å fordele måltallet ut på de områdene hvor den forventede sysselsettingsveksten vil kunne komme: Økt bemanning, kapasitet/kompetanse hos eksisterende etablerte aktører (som f.eks. festivalene, friteater, film- og musikkprodusenter) 20 Nye enkeltmannsforetak etablert på talent som i dag drives på amatørnivå 20 Økt bemanning i støtteappatatet rundt kulturvirksomheten (scene, lyd,lys, management, design) 20 Nye årsverk innenfor kulturbasert reiseliv 20 Prosjektstillinger, forskningsstillinger knyttet til utvikling av verdikjeder, kulturnæringen som helhet. Behovet vil også øke som følge av et mye høyere aktivitetsnivå 20 Totalt nye årsverk i et femårsperspektiv 100 Dersom en lykkes med en målrettet utnyttelse av midlene både i utviklings- og investeringsvirksomheten, er ikke dette et urealistisk scenario etter vår oppfatning. Må satse på eksport 100 nye årsverk medfører en samlet lønnskostnad på rundt 60 mill kroner. Medregnet øvrige kostnader og avkastaningskrav medfører dette en omsetningsøkning på mill kroner. Bare en forsvinnende liten del av dette kan tas ut gjennom publikumsinntekter og økte offentlige bevilgninger i Tromsømarkedet. (Til sammenligning var den totale billettomsetningen på KulturHuset i Tromsø i 2008 på rundt 8,7 mill kr.) En vesentlig forutsetning for at målene om økt aktivitet skal kunne nås er derfor at man klarer å rette mesteparten av utviklingen inn mot eksport fra regionen. Dette kan skje i mange former; eksempelvis flere tilreisende til kulturarrangementene i regionen, mer turnévirksomhet med produksjoner gjort lokalt, ekstern etterspørsel etter kompetanse fra Tromsømiljøet, en større andel av omsetningen i form av produkter/tjenester som film, musikk, design og lignende. 4

5 Målsetning: Stimulere verdiskaping på 1 milliard kroner Bedriftskompetanse VINN har i flere sammenhenger analysert de økonomiske ringvirkningene av aktiviteter i kultursektoren. Dette har i hovedsak vært knyttet til betydningen av de større festivalene i Tromsø og Bodø. En av de tydelige konklusjonene fra disse analysene er at kulturarrangement som har kraft i seg til å tiltrekke seg publikum utenfra, gir svært betydelige ringvirkninger for det øvrige næringslivet i regionen: TIFF 06: For hver omsatt krone i festivalbilletter ble det brukt 3 kroner på andre varer/tjenester lokalt. Denne faktoren kunne vært enda høyere dersom en større del av den kompetansen TIFF har behov for hadde vært tilstede lokalt. Buktafesitvalen 08: Buktafestivalen tar selv ansvar for store deler av verdikjeden (også servering av mat og drikke), men festivalen bidrar til en omsetning hos andre aktører som er like stor som deres egen. En undersøkelse fra Sverige rundt 2004 viste at 85 % av de inntektene som kom inn gjennom kulturvirksomhet gikk videre til kjøp av varer og tjenester eksternt. Regnskapet til Filmpool Nord i Luleå viser at 75 % av deres omsetning går til kjøp av eksterne varer og tjenester. Hvis vi ser for oss at ringvirkningene vil øke gradvis i takt med at effektene av programmet vil komme, er ikke totale ringvirkninger på 1 mrd kroner uoppnåelig. Dersom vi sammenholder dette med omsetningstallene som er estimert ovenfor, må det oppnås en faktor på 2x egenomsetning for at målet skal nås. Vi har ovenfor også pekt på viktigheten av at programmet innrettes særlig mot produkter og tjenester som har et eksportpotensial, noe som bidrar til å øke denne faktoren. Sysselsettingseffekten Det er også naturlig å se på de øknomiske effektene av en sysselsettingsøkning på 100 årsverk. Tabellen viser at de direkte kommunale og fylkeskommunale skatteinntektene av en slik vekst vil være i overkant av 6 mill kroner per år. Videre viser tabellen at lokal etterspørsel etter varer og tjenester til privat konsum vil øke med i overkant av 8 mill kr pr år. Nye årsverk Brutto årslønn Prosentsats Inntektsskatt kommune ,05 % Inntektsskatt fylke 2,65 % Abeidsgiveravgift *) 2,80 % Sum regional skatteeffekt Netto disponibel inntekt 60 % Andel av inntekt brukt til forbruk lokalt 40 % *) DA-midler, tilbakeført differanse på arb.avgift i N-N og Tromsø (7,9-5,1 %) 5

6 3 internasjonale suksesser Når en ser tilbake på de suksessene som er skapt i løpet av de siste årene, er det all grunn til å tro at man kan få til flere slike, nettopp ved å satse på kommersialisering og tilrettelegging i den øverste delen av amatørsjiktet. Vi gjennomførte i 2006 en kartlegging og analyse blant kulturaktører i Tromsø. Målet var å finne ut hva de hadde behov for av ressurser og kompetanse rundt seg for å kunne gjøre sitt kunstneriske talent til levebrød. Blant de viktigste konklusjonene var: Administrativ støtte (kompetanse) Ro til å kunne fokusere i den kunstneriske prosessen (likviditet) Hjelp til å nå ut til markedet (kompetanse og ressurser) Inntekstbringende aktiviteter også i fasene mellom egen prosjekter Ut fra dette vil det bli en viktig oppgave for TKNP å utvikle og sikre tilgang til gode distribusjonskanaler for kulturaktørene i regionen, både nasjonalt og internasjonalt. Målsetning: Gjøre eksisterende aktører mer robuste Basert på vår erfaring, ser vi at summen av de satsningsområdene og tiltakene som skisserers i prosjektplanene vil bidra til å gjøre også de eksisterende aktørene mer robuste. Det er imidlertid svært vesentlig at de ressursene som stilles til rådighet, og de aktivitetene som igangsettes, er innrettet for å løse aktørenes reelle utfordringer. I dag opplever en ofte det motsatte, at tiltakene i stor grad må tilpasses de stramme rammene som virkemidelordningene jobber innenfor. Målsetning: Være en motor for nyskapning og magnet for talenter Det har i flere år foregått en bred diskusjon om hva som gjør en region attraktiv for kreativ og kompetent arbeidskraft. Diskusjonen har også vært konkretisert på et nordnorsk nivå, blant annet gjennom to av SpareBank 1 Nord-Norges Arenabilag: Kultur og Næring i 2005 og Det attraktive Nord-Norge i Noen av konklusjonene fra disse er: Et rikt og variert kulturliv er i seg selv en viktig faktor for å tiltrekke seg unge, kompetente mennesker. Kreative og kompetente mennesker søker til miljøer hvor de møter den samme type mennesker. En målrettet satsning på utvikling av kulturnæringen i Tromsø vil også bidra til bedre tilgang på kompetanse og talenter innenfor andre fag- og næringsgrener. Tromsø, februar 2008 Bedriftskompetanse VINN AS Stein Windfeldt Senior rådgiver 6

Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen

Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen Mulighetsstudie Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen Stavanger, 20.12.2011, side 1 av 41 Mulighetsstudie: Investeringsfond for kulturnæringer i Stavanger regionen Sammendrag Denne mulighetsstudien

Detaljer

Film og audiovisuelle uttrykk i Midt-Norge Statusdokument

Film og audiovisuelle uttrykk i Midt-Norge Statusdokument Film og audiovisuelle uttrykk i Midt-Norge Statusdokument Innhold 1. Film og interaktive produksjoner 2. Offentlig virkemiddelapparat og nasjonal filmpolitikk 3. Regional filmpolitikk 4. Regionale filminstitusjoner

Detaljer

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 Saken skal behandles i følgende utvalg: KULTUR-I FSK KST KULTURHUSETS

Detaljer

2015-2020. Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram. Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram

2015-2020. Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram. Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram 2015-2020 Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram 1 Innledning... 3 Formålet med «Næringsplan for Larvik

Detaljer

Easier Said Than Done. Kartlegging og evaluering av virkemidler for film- og musikknæringen i Trøndelag

Easier Said Than Done. Kartlegging og evaluering av virkemidler for film- og musikknæringen i Trøndelag Easier Said Than Done Kartlegging og evaluering av virkemidler for film- og musikknæringen i av Atle Hauge og Ola Håmpland Easier Said Than Done Kartlegging og evaluering av virkemidler for film- og musikknæringen

Detaljer

Notat. Unge bedrifters kapitalbehov og det offentliges rolle. Roger Sørheim. Espen Isaksen

Notat. Unge bedrifters kapitalbehov og det offentliges rolle. Roger Sørheim. Espen Isaksen Notat Unge bedrifters kapitalbehov og det offentliges rolle Roger Sørheim Espen Isaksen Juli 2008 Innhold Innledning... 3 1. Metode... 3 2. Hvilke bedrifter har behov for ekstern finansiering?... 4 Aktuelle

Detaljer

Virkemidler i distriktspolitikken

Virkemidler i distriktspolitikken Steinar Johansen Virkemidler i distriktspolitikken En strategisk analyse av statsbudsjettets kapittel 551.60 NOTAT 2008:110 Tittel: Forfatter: Virkemidler i distriktspolitikken En strategisk analyse av

Detaljer

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer

For store oppgaver, for lite penger?

For store oppgaver, for lite penger? THEMA Rapport 2012-03: SAMMENDRAG OG KONKLUSJONER Offentlig For store oppgaver, for lite penger? Kraftsystemet er en kritisk infrastruktur, og kraftforsyningens betydning for samfunnets økonomiske aktiviteter

Detaljer

Små ressurser store utfordringer

Små ressurser store utfordringer RAPPORT 2/2008 Små ressurser store utfordringer Evaluering av MABIT-programmet Siri Brorstad Borlaug, Lene Foss og Olav R. Spilling NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien

Detaljer

INNOVASJONSLØFT NORD

INNOVASJONSLØFT NORD - 0 - INNOVASJONSLØFT NORD Prosjektgruppe nedsatt av Kommunal- og Regionaldepartementet Tiltak for styrket innovasjon i Nord Norge Prosjektgruppens anbefalinger 15. august 2006 Forord - 1 - Innovasjonsløft

Detaljer

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS SÁPMI NÆRINGSHAGE AS Forprosjekt «Nye IFU 2015» Sápmi Næringshage Innhold 1. Innledning... 2 2. Hva er en næringshage?... 2 3. Næringshager i Finnmark... 3 4. Hvorfor Sápmi Næringshage?... 4 5. Visjon

Detaljer

DET REGIONALE INNOVASJONS- SYSTEMET I MØRE OG ROMSDAL

DET REGIONALE INNOVASJONS- SYSTEMET I MØRE OG ROMSDAL RAPPORT 1307 Helge Bremnes DET REGIONALE INNOVASJONS- SYSTEMET I MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal som innovasjons- og kunnskapsregion Helge Bremnes Det regionale innovasjonssystemet i Møre og Romsdal Møre

Detaljer

Representantforslag 78 S

Representantforslag 78 S Representantforslag 78 S (2011 2012) fra stortingsrepresentant Ola Elvestuen Dokument 8:78 S (2011 2012) Representantforslag fra stortingsrepresentant Ola Elvestuen om en kapitalreform for økt innovasjon

Detaljer

99% SMB. Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv. MENON Business Economics www.menon.no

99% SMB. Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv. MENON Business Economics www.menon.no 99% SMB Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv MENON Business Economics www.menon.no 99% SMB Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv MENON-publikasjon nr. 13/2009 August 2009 Av Gjermund Grimsby

Detaljer

Abelia og FINs høringsinnspill til Gründerrådrapporten

Abelia og FINs høringsinnspill til Gründerrådrapporten Kommunal- og regionaldepartementet Att.: Pål Erik Holte Postboks 8112 Dep 0032 Oslo Dato 25.06.2012 Deres ref: 11/1634-24 Vår ref: drv/abelia Abelia og FINs høringsinnspill til Gründerrådrapporten Abelia

Detaljer

Verdifulle opplevelser

Verdifulle opplevelser Regjeringens reiselivsstrategi Verdifulle opplevelser Nasjonal strategi for reiselivsnæringen 6 Foto: Anders Gjengedal/Nordic Life/Innovation Norway Forord Ved inngangen til 1900-tallet fikk Norge besøk

Detaljer

%XGVMHWWIRUVODJ 5HYLGHUW MXQL

%XGVMHWWIRUVODJ 5HYLGHUW MXQL %XGVMHWWIRUVODJ 5HYLGHUWMXQL Norges forskningsråd %XGVMHWWIRUVODJ5HYLGHUWMXQL 1RUJHVIRUVNQLQJVUnG Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Telefon: 22 03 70 00 Telefaks: 22 03 70 01

Detaljer

Politisk gehør? Evaluering av Kristiansand kommunes satsing på rytmisk musikk i 2009 2011 BÅRD KLEPPE

Politisk gehør? Evaluering av Kristiansand kommunes satsing på rytmisk musikk i 2009 2011 BÅRD KLEPPE Politisk gehør? Evaluering av Kristiansand kommunes satsing på rytmisk musikk i 2009 2011 BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 15/2012 Tittel: Politisk gehør? Undertittel: Evaluering av Kristiansand kommunes satsing

Detaljer

Handlingsplan FOR FILM 2006-2009

Handlingsplan FOR FILM 2006-2009 Handlingsplan FOR FILM 2006-2009 INNHOLD 1. Innledning...5 2. Visjon og mål...6 3. Norsk filmpolitikk og overordnede planer...7-8 4. Status for filmmiljøet i Stavangerregionen...9-10 5. Det offentliges

Detaljer

Rapport om kompetansenæringer - en analyse av virksomheter i vekst

Rapport om kompetansenæringer - en analyse av virksomheter i vekst Team Bodø Utvikling Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.11.2012 64977/2012 2012/7795 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/28 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 12/26 Bystyret 13.12.2012

Detaljer

To mål to midler. Økt kunnskap om virkemidlene for kulturnæringene. Mars 2010

To mål to midler. Økt kunnskap om virkemidlene for kulturnæringene. Mars 2010 Virkemidler for kulturnæringene To mål to midler Økt kunnskap om virkemidlene for kulturnæringene Mars 2010 Forfatter: HB Sist lagret: 12.03.2010 11:29:00 Sist utskrevet: 12.03.2010 11:29:00 O:\Aktive

Detaljer

REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER

REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER FORVALTNINGSREVISJON REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SEPTEMBER 2013 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget i Sør-Trøndelag

Detaljer

Prosjektbeskrivelse forstudie

Prosjektbeskrivelse forstudie Prosjektbeskrivelse forstudie Planlagt startdato: 01.02.13 Planlagt sluttdato: 30.06.13 Prosjektansvarlig: Jan Erik Innvær Versjon 1.5 1 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Utvikling av attraktivitet og omdømme...

Detaljer

Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus fram mot 2025

Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus fram mot 2025 Oslo kommune og Akershus fylkeskommune Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus fram mot 2025 Forord Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus fram mot 2025 er en

Detaljer

FREMTIDENS HELGELAND. Helgeland i dag og frem mot 2020. Utgitt av Helgeland Sparebank

FREMTIDENS HELGELAND. Helgeland i dag og frem mot 2020. Utgitt av Helgeland Sparebank FREMTIDENS HELGELAND Helgeland i dag og frem mot 2020 Utgitt av Helgeland Sparebank 2010 1 FORORD I forbindelse med Helgeland Sparebank sitt 150 års jubileum i 2010 ønsket banken å få utarbeidet en rapport

Detaljer

Analyse av Setesdal Regionråds næringsrettede virkemidler

Analyse av Setesdal Regionråds næringsrettede virkemidler Analyse av Setesdal Regionråds næringsrettede virkemidler Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger slik at politiske

Detaljer

Revidert Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2015-2019

Revidert Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2015-2019 Revidert Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2015-2019 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1 REISELIVET I AKERSHUS I DAG OG UTVIKLINGSTREKK... 3 1.2 AVGRENSNINGER OG DEFINISJONER... 9 2.

Detaljer

En nyttig verktøykasse

En nyttig verktøykasse Førundersøkelsen 2006 Bedrifters vurdering av Innovasjon Norges tjenester og programmer En nyttig verktøykasse Kundeeffektundersøkelse blant bedrifter som fikk tilsagn i 2006 Oxford Research AS November

Detaljer