Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften)"

Transkript

1 Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 534 Forskrift om Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften) Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt ved kongelig resolusjon 21. april 1995 nr Sist endret 20. desember 2006 nr

2 Utgitt mai 1995 Mai 1996: Kommentarer til forskriften er tatt inn. Forskriften er ikke endret. April 2006: Nye bestemmelser i 10 og 14 er tatt inn i forskriften. Januar 2007 Ny bestemmelse i 10 A er tatt inn i forskriften (endring av 20. desember 2006). 2

3 Innhold Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften). Kapittel 1. Innledende bestemmelser 4 1. Virkeområde 4 2. Definisjoner 4 3. Straffeansvar 5 4. Ikrafttreden 5 Kapittel 2. Alminnelige bestemmelser 5 5. Hvem forskriften retter seg mot 5 6. Skriftlig avtale 5 7. Utpeking av koordinatorer 5 8. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 6 9. Forhåndsmelding Identitetskort (ID-kort) 6 10 A Informasjon om lønns- og arbeidsvilkår 7 Kapittel 3. Prosjekteringsfasen Forberedelse og utarbeidelse av prosjektet Koordinatorenes oppgaver under prosjekteringen 7 Kapittel 4. Gjennomføringsfasen Koordinatorenes oppgaver under gjennomføring av et prosjekt Oversiktslister Planlegging og tilrettelegging av arbeidet Arbeidsgivernes og enkeltmannsforetakenes plikter Informasjon til arbeidstakerne 10 Kommentarer til byggherreforskriften 11 Skjema for forhåndsmelding av midlertidig eller skiftende arbeidsplass 19 Veiledning for utfylling av skjema 20 3

4 Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften) Fastsatt ved kgl.res. 21. april 1995 med hjemmel i lov av 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. 2 nr. 7 og nr. 8, 6, 14 siste ledd, jfr. første tilleggsavtale til EØS-avtalen (Rdir. 92/57/EØF, åttende særdirektiv i henhold til artikkel 16 nr. 1 i direktiv 89/391/EØF). Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. Endret 7. okt 2005 nr og 20. desember 2006 nr Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1. Virkeområde Forskriftene gjelder for midlertidige eller skiftende bygge- og anleggsplasser. 2. Definisjoner a) midlertidige eller skiftende bygge- og anleggsplasser: enhver arbeidsplass hvor det utføres bygge- og anleggsvirksomhet. b) bygge- og anleggsvirksomhet: 1) Oppføring av bygninger 2) Innrednings- og installasjonsarbeid 3) Montering og demontering av prefabrikkerte elementer 4) Riving, ombygging og istandsetting 5) Sanering og vedlikehold 6) Alminnelig anleggsvirksomhet 7) Graving, sprenging og annet grunnarbeid 8) Annet arbeid som utføres i tilknytning til bygge- og anleggsarbeider. c) byggherre: enhver fysisk eller juridisk person som får utført et bygge- eller anleggsarbeid. d) prosjektleder: enhver fysisk eller juridisk person som sørger for prosjektering og/eller gjennomføring og/eller kontroll med oppførelsen av prosjektet på byggherrens vegne. 4

5 e) koordinator for arbeidsmiljøspørsmål under utarbeidelsen av et prosjekt: enhver fysisk eller juridisk person som byggherren har pålagt gjennomføringen av oppgavene i 11 1, for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø ved utarbeidelse av et prosjekt. f) koordinator for arbeidsmiljøspørsmål under gjennomføringen av et prosjekt: enhver fysisk eller juridisk person som byggherren har pålagt gjennomføringen av oppgavene i 12 2, for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø ved gjennomføring av et prosjekt. g) enkeltmannsforetak: virksomhet som ikke sysselsetter arbeidstakere. 3. Straffeansvar Overtredelse av forskriftene er straffbart, jfr. arbeidsmiljølovens kap. XIV og straffelovens 48 a og 48 b. 4. Ikrafttreden Denne forskrift trer i kraft straks. Kapittel 2. Alminnelige bestemmelser 5. Hvem forskriften retter seg mot Byggherrer, prosjektledere og arbeidsgivere skal sørge for at bestemmelsene i denne forskriften blir gjennomført. Forskriften gjelder også for virksomheter som ikke sysselsetter arbeidstakere. 6. Skriftlig avtale Byggherre og prosjektleder skal skriftlig avtale hvem som skal utpeke koordinator sørge for plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø sende forhåndsmelding i henhold til 7, 8 og Utpeking av koordinatorer Byggherre eller prosjektleder skal utpeke en eller flere koordinatorer for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø der det er flere virksomheter til stede. 1 Skal være Skal være 13. 5

6 8. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Byggherre eller prosjektleder skal sørge for at det før opprettelsen av en bygge- eller anleggsplass blir laget en plan som sikrer et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. 9. Forhåndsmelding Byggherre eller prosjektleder skal sende en forhåndsmelding til Arbeidstilsynet om bygge- og anleggsarbeid dersom arbeidet vil vare utover 30 virkedager eller den forventede arbeidsmengde overstiger 500 dagsverk. Forhåndsmeldingen skal settes opp synlig på bygge- eller anleggsplassen og ajourføres. Forhåndsmeldingen skal inneholde følgende opplysninger: 1. Dato for oversendelsen 2. Bygge- eller anleggsplassens nøyaktige adresse 3. Byggherre(r)s navn og adresse(r) 4. Prosjektets art 5. Prosjektleder, navn og adresse 6. Koordinatoren(e) for arbeidsmiljøspørsmål under utarbeidelsen av prosjektet. Navn og adresse(r) 7. Koordinatoren(e) for arbeidsmiljøspørsmål under gjennomføringen av prosjektet. Navn og adresse(r) 8. Forventet dato for arbeidsstart på bygge- eller anleggsplassen 9. Forventet varighet av arbeidet på bygge- eller anleggsplassen 10. Forventet største antall arbeidstakere samtidig på bygge- eller anleggsplassen 11. Planlagt antall entreprenører og enkeltmannsforetak 12. Angivelse av de entreprenører som allerede er valgt. 10. Identitetskort (ID-kort) Alle som utfører arbeid på en bygge- og anleggsplass hvor det skal sendes forhåndsmelding i henhold til 9 og hvor det sysselsettes mer enn fem arbeidstakere, skal ha ID-kort 1. ID-kortet skal inneholde følgende opplysninger: a) navn på kortinnehaveren, b) fotografi av kortinnehaveren, 1 Tilføyd ved forskrift 7 okt 2005 nr (trer i kraft fra det tidspunkt Kongen bestemmer jf. forskrift 9 des 2005 nr. 1432). 6

7 c) navn på arbeidsgiveren eller enkeltforetaket eller for innleide arbeidstakere navnet på innleievirksomheten, d) organisasjonsnummer for registreringspliktige virksomheter, e) navn på utsteder av ID-kortet, f) gyldighetsperiode. ID-kortet skal bæres synlig på bygge- og anleggsplassen og på oppfordring vises til koordinator, verneombud og Arbeidstilsynet. ID-kortet skal være i hendig format og vanskelig å forfalske. 10 A Informasjon om lønns- og arbeidsvilkår Dersom det på bygge- eller anleggsplass skal utføres arbeid som er omfattet av en forskrift om allmenngjøring av tariffavtaler etter allmenngjøringsloven 3, skal byggherren i sine kontrakter med oppdragstakere på bygge- eller anleggsplassen informere om at oppdragstakernes arbeidstakere minst skal ha de lønnsog arbeidsvilkår som følger av allmenngjøringsforskriften. Den samme informasjonsplikten gjelder for oppdragstakeren når denne inngår avtaler med andre oppdragstakere. Kapittel 3. Prosjekteringsfasen 11. Forberedelse og utarbeidelse av prosjektet I forbindelse med forberedelse, planlegging og prosjektering skal prosjektleder, og eventuelt byggherren, legge forholdene til rette slik at sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt. Det skal tas spesielt hensyn til: a) arkitektoniske, tekniske og/eller organisasjonsmessige valg for å planlegge de forskjellige arbeider og arbeidsfaser som skal utføres samtidig eller etter hverandre, b) den periode som skal avsettes til utførelsen av de forskjellige arbeider eller arbeidsfaser, og c) foreliggende planer for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, jfr. forskriftens 11 bokstav b Koordinatorenes oppgaver under prosjekteringen Den eller de som koordinerer sikkerhet, helse og arbeidsmiljø under utarbeidelse av prosjektet, og som er utpekt i henhold til 7 i denne forskrift skal: 1 Skal være 12 bokstav b. 7

8 a) koordinere gjennomførelsen av kravene i 10 1, b) utarbeide eller få utarbeidet en plan som sikrer et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for den aktuelle byggeplass. Denne planen skal inneholde spesifikke tiltak ved blant annet følgende arbeid som kan innebære særlig fare for liv og helse: 1) arbeid hvor personer kan bli utsatt for ras, synke i gjørme eller skadet ved fall, eller fallende gjenstander, 2) arbeid som utsetter personer for kjemisk eller biologiske stoffer som kan medføre en belastning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, eller som innebærer et lov- eller forskriftsfestet krav til helsekontroll, 3) arbeid med ioniserende stråling som krever at det utpekes kontrollerte eller overvåkte soner, 4) arbeid nær høyspentledninger, 5) arbeid som innebærer risiko for drukning, 6) arbeid i sjakter, underjordisk masseforflytting og arbeid i tunneler, 7) arbeid som innebærer bruk av dykkerutstyr, 8) arbeid i senkekasser der luften er komprimert, 9) arbeid som innebærer bruk av sprengstoff, og 10) arbeid med montering eller demontering av tunge prefabrikkerte elementer, c) utarbeide dokumentasjon for bygningen eller anlegget. Dokumentasjonen skal inneholde informasjon om de forhold som har betydning for sikkerhet og helse ved fremtidige arbeider. Kapittel 4. Gjennomføringsfasen 13. Koordinatorenes oppgaver under gjennomføring av et prosjekt Den eller de som koordinerer sikkerhet, helse og arbeidsmiljø under gjennomføringen av prosjektet, og som er utpekt i henhold til 7 i denne forskrift skal samordne gjennomføringen av prosjektet slik at bestemmelser om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt ved: a) avgjørelser i forbindelse med tekniske og/eller organisasjonsmessige valg, og ved å planlegge de forskjellige arbeider eller arbeidsfaser som vil foregå samtidig eller etter hverandre, 1 Skal være 11. 8

9 b) fastsettelse av den tid det vil ta å fullføre slike arbeider eller arbeidsfaser, c) gjennomføring av prinsippene i 13 1 på en konsekvent måte, d) følge plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø som er utarbeidet under forberedelsen av prosjektet, e) å sørge for at arbeidsgiverne og eventuelle enkeltmannsforetak etterlever kravene i 11 og 13 2 i denne forskrift, f) å sørge for nødvendige tilpasninger i prosjektets plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ettersom arbeidet går fremover og eventuelle endringer har oppstått, g) å påse at det avgjøres hvilken av virksomhetene ved prosjektet som er hovedbedrift, og som til enhver tid har oppgaven med å samordne verne- og arbeidsmiljøarbeidet, jfr. arbeidsmiljølovens 15, h) å koordinere kontrollen slik at arbeidsprosedyrene utføres i.h.t. lover og forskrifter, og i) å treffe nødvendige tiltak for å sikre at uvedkommende ikke får atkomst til bygge- og anleggsområdet. 14. Oversiktslister Koordinatoren skal føre en oversiktsliste over alle som utfører arbeid på bygge- og anleggsplassen. Oversiktslisten skal føres og kontrolleres daglig og inneholde følgende opplysninger: a) navn og adresse på bygge- og anleggsplassen, b) navn på byggherren, c) navn på arbeidsgivere eller enkeltmannsforetak eller for innleide arbeidstakere navnet på innleievirksomheten, d) organisasjonsnummer for registreringspliktige virksomheter, e) navn og fødselsdato på alle som utfører arbeid på bygge- og anleggsplassen. Listene skal være tilgjengelige og skal på oppfordring vises til arbeidsgiver, verneombud og Arbeidstilsynet. Listene skal lagres i minst seks måneder etter føringsdato. 15. Planlegging og tilrettelegging av arbeidet Ved gjennomføring av et prosjekt skal spesielt følgende hensyn ivaretas: a) sikring av god orden og fullt forsvarlige hygieniske forhold på byggeog anleggsplassen, 1 Skal være Skal være hhv. 12 og 15. 9

10 b) plassering av arbeidsstasjoner med hensyn til atkomst og veier eller områder for ferdsel eller forflytning, c) vilkårene for håndtering av forskjellige materialer, d) vedlikehold, kontroll før igangsettelse, og kontroll av anlegg og utstyr med henblikk på å rette opp feil som kan påvirke arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, e) avmerking og tilrettelegging av områder for lagring og oppbevaring av forskjellige materialer, særlig når det dreier seg om farlige materialer eller stoffer, f) vilkårene ved fjerning av brukte, farlige materialer, g) lagring og deponering eller fjerning av avfall og skrap, h) justering av den tid som faktisk skal brukes på de forskjellige typer arbeid eller arbeidsfaser på bakgrunn av arbeidets fremdrift, i) samarbeid mellom arbeidsgivere og enkeltmannsforetak, og j) prosjektets samordning med andre virksomheter på eller i nærheten av bygge- eller anleggsplassen. 16. Arbeidsgivernes og enkeltmannsforetakenes plikter For å ivareta sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplassen skal arbeidsgiverne og enkeltmannsforetak: a) treffe nødvendige tiltak for å oppfylle alle relevante lover og forskrifter, og spesielt legge vekt på oppfyllelse av denne forskrifts 13 1, og b) ta hensyn til anvisninger fra koordinatoren(e) for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. c) sørge for at alle i virksomheten, herunder innleide arbeidstakere, som utfører arbeid på bygge- og anleggsplass som nevnt i 10, har ID-kort i samsvar med 10. Arbeidsgiverne skal sørge for at ID-kortet innleveres ved opphør av arbeidsforholdet Informasjon til arbeidstakerne Arbeidstakerne og deres verneombud skal informeres om alle tiltak som skal treffes med hensyn til deres sikkerhet på bygge- og anleggsplassene. Informasjonen skal være forståelig for de berørte arbeidstakere. Før bygge- eller anleggsarbeidet igangsettes skal verneombud, og hovedverneombud der dette finnes, orienteres om plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, jfr Skal være Ny bokstav c trer i kraft når Kongen bestemmer jf. forskrift 9 des 2005 nr. 1432). 10

11 Kommentarer til byggherreforskriften Innledning Byggherreforskriftens utgangspunkt er EF's Rådsdirektiv 92/57/EØF av 24. juni I begrunnelsen for å lage dette direktivet sies det blant annet følgende: «Midlertidige eller mobile byggeplasser utgjør en virksomhetssektor der arbeidstakerne utsettes for et særlig høyt risikonivå. Utilfredsstillende arkitektoniske og/eller organisasjonsmessige løsninger eller dårlig planlegging av arbeidene under forberedelsen av prosjektet har vært en medvirkende faktor ved mer enn halvparten av arbeidsulykkene på byggeplassene i Fellesskapet. Under gjennomføringen av et prosjekt kan manglende samordning føre til mange arbeidsulykker, særlig når forskjellige foretak arbeider samtidig eller etter tur på samme midlertidige eller mobile byggeplass. Det er derfor nødvendig å styrke samordningen mellom de forskjellige berørte parter under forberedelsen av prosjektet, og også under gjennomføringen av arbeidet.» Kravene i selve direktivet er gjennomført ved denne forskriften. I tillegg settes det tekniske krav og krav til arbeidsmiljø i vedleggene til direktivet. Kravene i vedleggene er dels tatt inn i forskrift om arbeidsplasser og arbeidslokaler (best.nr. 529), og vil dels bli tatt inn i ny Byggeforskrift. Byggeforskriften hører under Statens byggetekniske etat. Det som er nytt og viktig med byggherreforskriften, er at byggherren blir gitt oppgaver og plikter for at sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal bli ivaretatt helt fra starten av prosjektet. Pliktene er særlig omfattende i prosjekteringsfasen, men byggherren skal også følge opp arbeidet i gjennomføringsfasen. Forskriften kan bidra til at sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt under like konkurranseforhold ved at planer for dette arbeidet forutsettes å inngå i anbudsdokumenter og kontrakter. Til 1 Forskriftens virkeområde Det er ikke satt en nedre grense for størrelsen til bygge- og anleggsplasser som omfattes av forskriften. Unntak er forskriftens 9 om forhåndsmelding, der prosjektet skal ha et visst forventet omfang eller en viss varighet før det er nødvendig med forhåndsmelding. Forutsetningen for at bestemmelsene i 7, 12 og 13 kommer til anvendelse, er at mer enn en virksomhet skal utføre arbeid samtidig eller etter hverandre. 11

12 Faste, permanente byggevirksomheter, som f.eks. skipsverft og produksjon av ferdighus i bedrift, blir ikke omfattet av denne forskriften. Til 2 Definisjoner a) Se kommentar for 1, tredje avsnitt. b) nr. 8: Annet arbeid kan for eksempel være et midlertidig verksted for vedlikehold av maskiner som blir brukt på bygge /anleggsplassen. c) Byggherren er den som får utført et bygge- eller anleggsarbeid, dvs. er oppdragsgiver ved prosjektering og gjennomføring. Kjøper av et ferdig bygg (uten innflytelse på prosjekteringen og gjennomføringen) er ikke byggherre selv om kjøpsavtale ble inngått før bygging. Det har ikke betydning for vurderingen hvorvidt den som skal overta bygningen, har mulighet til visse valg av f.eks. innredning og farger. d) Prosjektleder opptrer på vegne av byggherren, og er den som utfører byggherrens plikter helt eller delvis. Det forutsettes at prosjektleder er profesjonell. Prosjektlederfunksjonen må baseres på avtaler med byggherren, og det må avklares hvilke fullmakter prosjektleder har fått av byggherren. e og f) Koordinator utfører oppgaver som er pålagt av byggherre eller prosjektleder. Det forutsettes at koordinator er profesjonell. Byggherre/prosjektleder må gi koordinator klare retningslinjer og nødvendige fullmakter til å kunne utføre de pålagte oppgavene. Retningslinjene må også omfatte rutiner for tilbakemelding dersom virksomhetene ikke utfører arbeidet i henhold til forskriften. Disse retningslinjene og fullmaktene må fastsettes i kontrakter. Oppgavene til koordinator i prosjekteringsfasen er fastsatt i forskriften 12, og oppgavene til koordinator i gjennomføringsfasen er fastsatt i forskriften 13. Til 3 Straffansvar Et eventuelt straffansvar for byggherre vil mest sannsynlig måtte ilegges etter arbeidsmiljøloven Straffansvaret ilegges byggherre som innehaver av virksomhet. Hvis byggherre er en juridisk person, f.eks. stiftelse, andelslag, aksjeselskap ol., vil straffansvar også måtte vurderes etter bestemmelsene i straffeloven. 12

13 Byggherre vil etter omstendighetene kunne ilegges straffansvar for ikke å ha utført de plikter som denne forskrift krever at vedkommende skal utføre. Til 5 Hvem forskriften retter seg mot Forskriften pålegger både byggherrer, prosjektledere, arbeidsgivere og enkeltmannsforetak plikter. For at kravene i forskriften skal kunne overholdes, må prosjektlederens plikter nødvendigvis bli omfattende når denne utfører oppgaver på vegne av en byggherre uten erfaringer og kunnskaper om bygge/anleggsprosessen. Se 6 om skriftlig avtale. Til 6 Skriftlig avtale Både byggherre og prosjektleder plikter å se til at avtalen blir laget. Når skriftlig avtale er inngått, er oppgavene fordelt etter denne avtalen. Prosjektleder utfører oppgaver på byggherrens vegne. Det betyr at byggherren har plikt til å gripe inn dersom det viser seg at oppgavene ikke blir utført på en tilfredsstillende måte. Dersom byggherre ikke, har engasjert prosjektleder, faller kravet om skriftlig avtale bort, siden byggherren blir alene om oppgavene. Til 7 Utpeking av koordinator Forskriften setter ikke begrensninger for hvem som kan utpekes som koordinator. Koordinators oppgaver kan også tillegges personer som har andre leder- eller tilsynsfunksjoner i prosjektet. Byggherre/prosjektleder bør imidlertid vurdere om det kan oppstå rollekonflikter som gjør det vanskelig for koordinator å gjennomføre oppgavene etter forskriften. Det skal utpekes koordinator(er) for både prosjekteringsfasen og gjennomføringsfasen. Det bør etterstrebes kontinuitet i koordineringsfunksjonen, men det kan være forskjellige koordinatorer i prosjektering og gjennomføring. Byggherre/prosjektleder må utpeke koordinator(er) ut fra de forutsetninger og den kompetanse som er nødvendig for å ivareta byggherrens plikter ved gjennomføring av oppgavene i 6, 11, 12 og 13. Det er viktig at koordinator(er) har tilstrekkelig kunnskap om det arbeidet prosjektet omfatter, samt kunnskap om gjeldende bestemmelser for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. 13

14 I prosjekteringsfasen skal det sikres at rammer, planer og anbudsdokumenter som utarbeides, omfatter nødvendige tiltak vedrørende sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Dette kan da bli inkludert i anbudsberegning og beregning av ressursbruk. Det er derfor viktig at koordinator for denne fasen har god innsikt i den praktiske gjennomføringen av prosjektet. Koordinator(er) skal i gjennomføringsfasen bl.a. føre tilsyn med at virksomhetene har, og følger, rutiner (internkontroll) som sikrer oppfølging av plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, samt sørge for nødvendige justeringer og tilpasninger av planer og tidsbruk. Det er nødvendig at koordinator(er) har løpende kontakt med bygge /anleggsplassen. Med flere virksomheter til stede menes det også når flere virksomheter har arbeid på samme arbeidsplass, men hvor arbeidene følger etter hverandre i tid. Utpeking av koordinator(er) fritar ikke den enkelte arbeidsgiver og enkeltmannsforetak på byggeplassen for plikter og ansvar etter arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter. Dette gjelder også for en eventuell samordningsplikt. (Se kommentarer til 16.) Til 8 Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø er den samme planen som blir omtalt i 11, 12 og 13. Denne planen skal være tilpasset det arbeidet som skal utføres, med spesiell vekt på forhold nevnt i 12 b) og 15. Opplistingen av forhold som skal omfattes av planen, er imidlertid ikke uttømmende. Byggherre eller prosjektleder har plikt til å vurdere om det er andre forhold som bør inn i planen for å ivareta sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på den aktuelle bygge- eller anleggsplassen. Det er svært viktig å få med krav om tiltak eller arbeidsmåter som kan ha økonomisk eller tidsmessig betydning i gjennomføringen av prosjektet. Dette for å sikre at slike forhold blir lagt til grunn for anbud og kontrakter. Se også kommentarer til 17. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø bør vise til forskrifter og prosedyrer som er relevante for forskjellige arbeider. Slike forskrifter kan for eksempel være forskrift om internkontroll (best.nr. 544), forskrift om arbeidsplasser og arbeidslokaler (best.nr. 529), forskrift om stillaser, stiger og arbeid på tak m.m. (best.nr. 500), forskrift om maskiner (best.nr. 522), forskrifter som omhandler bruk av tekniske innretninger og utstyr, forskrift om bruk av personlig verneutstyr 14

15 (best.nr. 524) og forskrift om verne- og helsepersonale (best.nr. 518). Det skal utarbeides beskrivelser av arbeider som innebærer særlig fare for liv og helse, og av kontrollordninger for utstyr, sertifikater mv. Hovedavsnittene i en slik plan kan f.eks. inneholde: Relevante data for byggeplassens organisasjon (ansvar og oppgavefordeling). Oversiktstegning som viser den fysiske innretningen av bygge / anleggsplassen, med særlig vekt på de forhold som er nevnt i forskriftens 15 (f.eks. byggrenhold og materialhåndtering). Tidsplan som i detalj angir hvor og når de forskjellige arbeidene skal utføres, og hvor mye tid som er avsatt til de enkelte arbeidene. Beskrivelse av særlig farlige arbeider og hvordan de skal utføres. Beskrivelser av hvordan forhold som blir omfattet av forskrift om arbeidsplasser og arbeidslokaler (best.nr. 529) skal organiseres og løses (eks. personalrom, ankomst og transportveier, belysning). Krav og forutsetninger som stilles til de virksomheter som skal utføre byggeeller anleggsarbeidet. Informasjonsrutiner. Rutiner for behandling av avvik. Til 9 Forhåndsmelding Det vises til eget meldeskjema med tilhørende veiledning. Til 10 A Informasjon om lønns- og arbeidsvilkår Bestemmelsen innebærer at byggherren i sine kontrakter med oppdragstakerne på bygge- eller anleggsplassen skriftlig skal informere om at oppdragstakernes arbeidstakere minst skal ha de lønns- og arbeidsvilkår som følger av en gjeldende allmenngjøringsforskrift. Informasjonsplikten gjelder både eksistensen av en allmenngjøringsforskrift og hvilke minimumskrav til lønns- og arbeidsvilkår som følger av denne. Det følger altså ingen plikt for byggherre til å sikre at allmenngjøringsforskriften faktisk etterleves, men i praksis søker mange byggherrer å ivareta også dette hensynet ved at de i sine kontrakter med oppdragstakerne stiller krav om at det skal dokumenteres at kravet til lønns- og arbeidsvilkår er oppfylt og at det knyttes sanksjoner til brudd på dette vilkåret, på samme måte som for andre kontraktsbrudd. Dette er i tråd med kravene i instruksen fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet for statlige bygge- og anleggskontrakter, som implementerer ILO-konvensjon nr. 94 om arbeiderklausuler i norsk rett. 15

16 Bestemmelsen i 10 A om lønns- og arbeidsvilkår gjelder tilsvarende når byggherrens oppdragstakere inngår avtaler med andre oppdragstakere. Dette betyr at kravet om å informere om lønns- og arbeidsvilkår også gjelder for entreprenører som inngår kontrakter med underentreprenører, og på samme måte ved flere ledd i kontraktskjeden. Til 11 Forberedelser og utarbeidelse av prosjektet Det bør beskrives hvordan de enkelte arbeider eller arbeidsfaser tilrettelegges i forhold til hverandre. Det skal særlig fremgå hvor og i hvilke tidsperioder det skal foregå arbeid som medfører særlig fare, men det skal også fremgå hvor og når den enkelte arbeidsgiver/enkeltmannsforetak har arbeidsoppgaver på bygge/anleggsplassen, og hvor mye tid som er avsatt til disse. Det er viktig å få med beskrivelser som sikrer at sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir tatt med i både anbudsregning og vurdering av ressursbruk. Til 12 Koordinatorens oppgaver under prosjekteringen Koordinator skal påse at sikkerhet, helse og arbeidsmiljø vurderes ved at: det lages en plan som omfatter de forhold som har betydning i det aktuelle prosjektet, arkitektoniske og tekniske løsninger vurderes, at forutsetninger om kvalifikasjoner og eventuelt metoder for sikkert arbeid om nødvendig fremgår av plan/prosedyrer, det samarbeides om realistiske tidsplaner og forutsetninger for at fremdriften kan følges, tid avsatt for forskjellige arbeider vurderes i forhold til annet forutgående eller samtidig arbeid og eventuelle andre forutsetninger, metoder og sikring vurderes ved risikobetont arbeid og beskrives i plan/ prosedyrer, plan og forutsetninger blir gjort kjent ved anbud, det lages dokumentasjon for spesielle forhold ved bygningen eller anlegget som må være kjent for å ivareta sikkerhet og helse ved fremtidig arbeid (eks. lastbegrensning, kabler osv.). Opplistingen i 12 b) av arbeid som krever spesifikke tiltak i planen, er ikke uttømmende. Også i 15 vil man finne en del hensyn som må tas i betraktning under prosjekteringen. Se også kommentarer til 8. 16

17 Til 13 Koordinatorens oppgaver i gjennomføringen av et prosjekt Koordinatorens oppgave er i hovedsak å se til at det er etablert systemer, rutiner og ansvarsforhold, og at disse følges, samt å rapportere avvik og sørge for tilpasning av planer. Koordinator bør rapportere skriftlig. Koordinator(er) har ikke hjemmel i arbeidsmiljøloven eller forskrifter til selv å stanse arbeidet eller på annen måte sanksjonere utover de fullmakter han har fått fra byggherren. Koordinatoren(e) må derfor selv vurdere om de fullmakter han har fått til å gripe inn ved avvik fra planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, er tilstrekkelige til å løse oppgavene. Alvorlige forhold må straks tas opp med virksomhetens ledelse og samtidig må verne- ombudet informeres. Når det gjelder hvilke tiltak som er nødvendig for å sikre at uvedkommende får atkomst til bygge- og anleggsområdet, må dette vurderes i forhold til de farer som foreligger der. Til 15 Planlegging og tilrettelegging av arbeidet Opplistingen i 15 er ikke uttømmende, det vises f.eks. til forskrift om arbeidsplasser og arbeidslokaler, best.nr For å ivareta gjennomføringen av prinsippene i 15 har koordinatoren(e) en viktig oppgave i å påse at det finnes rutiner som sikrer at alle arbeidstakere får nødvendig informasjon og eventuelt opplæring i forhold til de prosedyrer og rutiner som skal følges og det utstyr som skal benyttes. Som eksempel kan nevnes planlegging av byggrenhold med tilgjengelighet av hensiktsmessig utstyr og informasjon til alle om forpliktelser og reaksjoner ved avvik. Til 16 Arbeidsgivernes og enkeltmannsforetakenes plikter Denne forskriften gir byggherre/prosjektleder selvstendige plikter, og fratar derfor ikke den enkelte virksomhet eller enkeltmannsforetak deres plikter etter arbeidsmiljøloven eller annet regelverk. Arbeidsmiljøloven 2-2 første ledd bokstav a pålegger hver av arbeidsgiverne på en bygge- og anleggsplass å sørge for at egen virksomhet er innrettet og at arbeidet blir utført slik at også øvrige arbeidstakere på samme arbeidsplass er vernet etter bestemmelser i arbeidsmiljøloven. Etter 2-2 første ledd bokstav b skal hver arbeidsgiver medvirke til et samarbeid for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for alle arbeidstakere på arbeidsplassen. 17

18 Bestemmelsens i 2-2 andre ledd innebærer at hovedbedriften skal ha ansvaret for samordningen av de enkelte virksomheters verne- og miljøarbeid. I henhold til forskrift for arbeidsmiljølovens anvendelse for arbeid i enmannsbedrifter innen bygge- og anleggsvirksomhet skal også enkeltmannsforetak medvirke ved samordning av verne- og miljøarbeid på bygge- eller anleggsplassen. Det er viktig å ha klart for seg at byggherreforskriften ikke endrer de plikter som følger av arbeidsmiljøloven 2-2. Dette kommer blant annet til uttrykk i byggherreforskriften 13 bokstav g), hvor det fremgår at koordinatoren(e) skal påse at det avgjøres hvilken virksomhet som er hovedbedrift etter arbeidsmiljøloven 2-2. Virksomhetenes plikter etter arbeidsmiljøloven 2-2 er ytterligere påpekt ved bestemmelsen i byggherreforskriften 16 bokstav a), jf 15 bokstav i) og j). For at virksomhetene faktisk skal kunne ivareta (bl.a) arbeidsmiljøloven 2-2, er det imidlertid nødvendig at de tar hensyn til anvisninger fra koordinatoren(e) for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (byggherreforskriften 16 bokstav b). Den enkelte virksomhet må ta hensyn til de forutsetninger som er lagt inn i anbudsunderlag og kontrakter for å ivareta sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Til 17 Informasjon til arbeidstakerne Vanlig informasjonsmåte vil være at den enkelte virksomhet informerer sine ansatte. I tillegg er det aktuelt å benytte oppslag eller informasjonsmøter for å sikre at viktig informasjon når fram til alle. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø bør omfatte rutiner for informasjon til arbeidstakerne og verneombudene om arbeidsrutiner, sikkerhetsbestemmelser og konkrete tiltak for å ivareta sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på den aktuelle bygge-/anleggsplassen. Det må klargjøres behov for felles informasjon utenom den informasjonen hver enkelt virksomhet skal gi sine ansatte og verneombud. Skjema for forhåndsmelding av midlertidig eller skiftende arbeidsplass Veiledning for utfylling av skjema 18

19

20 Veiledning for utfylling av blanketten «Forhåndsmelding av midlertidig eller skiftende arbeidsplass» Blanketten gjelder byggherre/prosjektleders plikter etter 9 i forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (Byggherreforskriften). Blanketten skal benyttes til forhåndsmelding både av den enkelte virksomhet og av byggherre/prosjektleder. Noen opplysninger kreves kun fra byggherre/prosjektleder. Dette er angitt på blanketten. Meldingen skal sendes til det lokale Arbeidstilsynet der arbeidet skal utføres. Meldingen skal sendes senest 1 uke før arbeidet igangsettes. Hvem skal melde (meldende virksomhet) Byggherre/prosjektleder har meldeplikt dersom arbeidet vil vare utover 30 dager eller arbeidsmengden overstiger 500 dagsverk. Koordinator under prosjektering Denne har hatt oppgaver med å koordinere at nødvendige hensyn er tatt til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø under prosjekteringen, og at det er utarbeidet plan som skal ivareta dette under gjennomføringen. Koordinator under gjennomføringen Denne skal samordne under gjennomføringen slik at plan og bestemmelser om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt, og på vegne av byggherre/prosjektleder skal koordinator sørge for nødvendige tiltak (sanksjoner) ved avvik. Hovedbedrift Hovedbedrift har ansvar for samordning av de enkelte virksomheters verne- og miljøarbeid i henhold til arbeidsmiljøloven 2-2. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Denne planen vil forplikte den enkelte virksomhet og må anses som en del av kontraktsgrunnlaget. Byggherre/prosjektleder er ansvarlig for at planen til enhver tid omfatter nødvendige hensyn for å ivareta sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Koordinator er gitt oppgaver med tilpasningen. 20

21 Forventet varighet Når byggherre/prosjektleder melder etter 9 i forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser, skal varighet av prosjektet oppgis. Forhåndmeldingen skal henges opp et synlig sted på arbeidsplassen Byggherre/prosjektleder skal sørge for at forhåndsmeldingen henges opp på et synlig sted på bygge- eller anleggsplassen. Forhåndsmeldingen skal ajourføres når nye virksomheter engasjeres i et prosjekt. 21

22 NOTATER: 22

23 Kontakt Arbeidstilsynets svartjeneste tlf Fagfolk svarer på spørsmål om helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen, om arbeidsavtaler, arbeidstid, ferie, oppsigelse, kjemisk helsefare, ergonomi, kraner, maskiner, verneombud, mobbing, røyking på arbeidsplassen og mye annet. Du kan også sende oss dine spørsmål på e-post. Adressen er: Besøk våre nettsider: Her kan du finne alle lover og forskrifter vi forvalter laste ned kommentarer, veiledninger og annet hjelpemateriell finne svar på vanlige spørsmål om arbeidsmiljø og HMS bestille publikasjoner og skjema lese om kampanjer og artikler om arbeidsmiljø se statistikk, pressemeldinger m.m. Du kan også abonnere på nyheter. Da får du informasjon om regelverk og annet aktuelt stoff om arbeidsmiljø rett til din egen e-postkasse. Abonner på vårt fagblad Arbeidervern. Her finner du aktuelle artikler om arbeidsmiljøet, om psykososiale forhold, omstilling og HMS. Emnene er belyst gjennom intervjuer og reportasjer. De faste spaltene Arbeid og helse, Forskning og Jus tar opp nyttig og populært stoff fra arbeidslivet. Troverdig, interessant og viktig, sier våre lesere om bladet i en leserundersøkelse utført av MMI. Bladet kommer ut 6 ganger i året. Telefon

24 Publikasjonene bestilles hos: Gyldendal Akademisk Postboks 6730 St. Olavs plass 0130 Oslo Ordretelefon: Ordrefaks: Sentralbord: E-post: Publikasjonene kan også bestilles over Internett: eller Arbeidstilsynet ØSTFOLD TRYKKERI AS

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET i bygg- og anleggsbransjen PLANLEGGING OG ORGANISERING FORMÅLET MED HEFTET s.4 INNLEDNING s.8 ROLLER, ANSVAR OG OPPGAVER s.14 Byggherre s.15 Prosjektleder s.16 HMS-koordinator

Detaljer

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser Arbeidstilsynet Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser 1 Innhold 3 Byggherreforskriften 4 Byggherrens ansvar og plikter/oppgaver 7 SHA-koordinatorens

Detaljer

BHF krav og sentrale tema Læringsmål:

BHF krav og sentrale tema Læringsmål: BHF krav og sentrale tema Læringsmål: At deltakere kjenner de ulike aktørenes oppgaver og plikter At deltakerne forstår aktørenes forpliktelser til å håndtere risiko gjennom hele prosjekterings og byggeprosessen

Detaljer

Identitetskort (id-kort) på bygge- og anleggsplasser

Identitetskort (id-kort) på bygge- og anleggsplasser Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 589 Forskrift om Identitetskort (id-kort) på bygge- og anleggsplasser Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 30. mars 2007

Detaljer

Storefjell 21.03.2011

Storefjell 21.03.2011 Kjell-Ivar By Byggherreforskriften Intensjon og praktisering i et helhetig samspill. Det organisatoriske fokus på muligheter til optimal SHA. Storefjell 21.03.2011 www.byggherreforskriften.no www.arbeidsliv.info

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 437. Du er valgt til verneombud

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 437. Du er valgt til verneombud Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 437 Du er valgt til verneombud Innhold Gratulerer................................................. 3 Opplæring................................................. 3

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437 Du er valgt til verneombud Innhold Gratulerer... 3 Opplæring... 3 Du skal ha tid til å gjøre skikkelig jobb... 4 Dine oppgaver som verneombud... 4 Kartlegging

Detaljer

Forstår du hva jeg sier?

Forstår du hva jeg sier? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 615 Forstår du hva jeg sier? Krav til kommunikasjon og språk på bygge- og anleggsplassen Bilder Forside: Håvard Sæbø Side 7: Jonas Bals Side 16: Eline Lønnå Øvrige

Detaljer

Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 588 Veiledning om Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Utgitt februar 2007 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus,

Detaljer

KURSHEFTE. Versjon 1b

KURSHEFTE. Versjon 1b KURSHEFTE Versjon 1b 1 INNHOLD 1 INNLEDNING... 4 1.1 OM KURSET... 4 1.1.1 Bakgrunn og hensikt... 4 1.1.2 Mål og målgruppe... 4 1.1.3 Omfang og avgrensning... 4 1.1.4 Gjennomføring og hjemmeoppgave... 5

Detaljer

HMS og byggelederfunksjonen ansvarsforhold. Advokat Ottar F. Egset Trondheim, 7. januar 2011

HMS og byggelederfunksjonen ansvarsforhold. Advokat Ottar F. Egset Trondheim, 7. januar 2011 HMS og byggelederfunksjonen ansvarsforhold Advokat Ottar F. Egset Trondheim, 7. januar 2011 Hvorfor byggherreforskrift? 2 3 4 5 6 7 8 Arbeidstilsynets statistikk per 20.12.2010 Jordbruk, skogbruk, fiske

Detaljer

MS-kurs. Forslaget til ny byggherreforskrift - hva innebærer dette? 23. oktober 2006 Jørgen Birkeland Direktoratet for arbeidstilsynet

MS-kurs. Forslaget til ny byggherreforskrift - hva innebærer dette? 23. oktober 2006 Jørgen Birkeland Direktoratet for arbeidstilsynet MS-kurs Forslaget til ny byggherreforskrift - hva innebærer dette? 23. oktober 2006 Jørgen Birkeland Direktoratet for arbeidstilsynet yggherreforskriften Revisjon av byggherreforskriften Bakgrunn og formål

Detaljer

Arbeidsmiljøloven og ferieloven

Arbeidsmiljøloven og ferieloven Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 347 Veiledning om Arbeidsmiljøloven og ferieloven Utgitt september 2002 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Revidert mai 2007 2 Innhold Innledning

Detaljer

HMS og byggelederfunksjonen

HMS og byggelederfunksjonen HMS og byggelederfunksjonen Nærmere om byggherreforskriften og koordinators rolle og ansvar. Advokat Ottar F. Egset ofe@foyen.no Trondheim, 9. januar 2013. 2 Hvorfor byggherreforskrift? 3 4 5 6 7 8

Detaljer

Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884.

Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884. Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 701 Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884. Utgitt januar 2013

Detaljer

Bemanningsforetak Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 4. juni 2008 nr. 541. Sist endret 19. desember 2008 nr. 1475.

Bemanningsforetak Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 4. juni 2008 nr. 541. Sist endret 19. desember 2008 nr. 1475. Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 594 Forskrift om Bemanningsforetak Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 4. juni 2008 nr. 541. Sist endret 19. desember 2008 nr. 1475. Utgitt januar 2009

Detaljer

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter ( internkontrollforskriften)

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter ( internkontrollforskriften) Brukerrettet veiledning, forskrift og kommentarer Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter ( internkontrollforskriften) Best.nr. 544 Utgitt januar 1997 Manuskriptet er

Detaljer

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Brukerrettet veiledning, forskrift og kommentarer Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Best.nr. 544 Utgitt januar 1997 Manuskriptet er utarbeidet

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 456. Ungdom i arbeid

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 456. Ungdom i arbeid Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 456 Ungdom i arbeid Utgitt første gang i 1985 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim September 2002 Brosjyren er revidert og har fått ny layout.

Detaljer

VEILEDER I KONTRAHERING AV BYGGELEDERE HVORDAN UNNGÅ BYGGESKANDALER!

VEILEDER I KONTRAHERING AV BYGGELEDERE HVORDAN UNNGÅ BYGGESKANDALER! VEILEDER I KONTRAHERING AV BYGGELEDERE HVORDAN UNNGÅ BYGGESKANDALER! Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer (FOBE) Januar 2008 Side 1 Innhold FORORD...3 1. INNLEDNING...5 HAR KOMMUNEN NØDVENDIG BESTILLERKOMPETANSE?...5

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 609. Nye arbeidsmiljøforskrifter hvordan finner du fram?

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 609. Nye arbeidsmiljøforskrifter hvordan finner du fram? Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 609 Nye arbeidsmiljøforskrifter hvordan finner du fram? Illustrasjoner: David Keeping Utgitt april 2012 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 4720, Sluppen September

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 383. Vernetjenesten. Forskrift, lovtekst og kommentarer fra Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 383. Vernetjenesten. Forskrift, lovtekst og kommentarer fra Arbeidstilsynet Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 383 Vernetjenesten Forskrift, lovtekst og kommentarer fra Arbeidstilsynet Januar 1984 6. opplag. Endringer: Kommentaren til «Former for opplæring» på side 31 er

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 578 Bedriftshelsetjenesten en god hjelper for din bedrift Foto på side 1: Colourbox.no Utgitt juni 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 605. Veiledning om stråling fra radon på arbeidsplassen

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 605. Veiledning om stråling fra radon på arbeidsplassen Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 605 Veiledning om stråling fra radon på arbeidsplassen Illustrasjon forside: colourbox.no/arbeidstilsynet Utgitt desember 2011 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks

Detaljer

Nr. 14 2011 Side 1905 2049 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 14 2011 Side 1905 2049 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 14 2011 Side 1905 2049 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 14 2011 Utgitt 24. januar 2012 Innhold Side Forskrifter 2011 Des. 6. Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning

Detaljer

Godkjent bedriftshelsetjeneste

Godkjent bedriftshelsetjeneste Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 578 Godkjent bedriftshelsetjeneste en god hjelper for din bedrift Foto på side 1: Colourbox.no Utarbeidet juni 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus,

Detaljer

Kjell-Ivar By. Status november 2010. Byggherreforskriften

Kjell-Ivar By. Status november 2010. Byggherreforskriften Kjell-Ivar By Status november 2010 Byggherreforskriften Byggherreforskriften Hovedpoenget med forskriften er å ansvarliggjøre de som har reell påvirkning på arbeidsmiljøet i prosjektet! Det er en forskrift

Detaljer

HMS OG VAREDISTRIBUSJON

HMS OG VAREDISTRIBUSJON HMS OG VAREDISTRIBUSJON DEN ENKELTE AKTØRS ROLLE VED VAREMOTTAKET HVEM HAR ANSVARET FOR HVA? Ved et varemottak er det mange aktører som har ulike roller og ulikt ansvar. Det finnes en rekke HMS-bestemmelser

Detaljer

God prosjekteringsledelse - et viktig kompetanseområde

God prosjekteringsledelse - et viktig kompetanseområde God prosjekteringsledelse - et viktig kompetanseområde Hvilke ansvar har prosjekterende vedrørende HMS? (i ny BHF av 01.01.2010) Byggherreforskriften er først og fremst en samarbeidsforskrift, ikke en

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 613. Gode råd om sakshåndtering i krevende personalsaker

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 613. Gode råd om sakshåndtering i krevende personalsaker Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 613 Gode råd om sakshåndtering i krevende personalsaker Illustrasjoner: colourbox.com Utgitt oktober 2014 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 4720 Sluppen

Detaljer