Saksbehandlar: Magnhild Gjengedal Arkiv: PLAN soneinndeling Arkivsaksnr.: 11/ /13

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksbehandlar: Magnhild Gjengedal Arkiv: PLAN soneinndeling Arkivsaksnr.: 11/1092-21 19782/13"

Transkript

1 Saksbehandlar: Magnhild Gjengedal Arkiv: PLAN soneinndeling Arkivsaksnr.: 11/ /13 Saka gjeld: PRIVAT OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR RENE 1. DELEGERT VEDTAK: I medhald av delegeringsreglement vedteke i kommunestyret 20. juni 2013, vert det gjort følgjande vedtak: 1. FPL vedtok i sak 56/13, at administrasjonen får delegert mynde til å leggje saka om privat reguleringsplan for Rene bustadfelt, plan-id ut til offentleg ettersyn. 2. I medhald av plan- og bygningslova vert områdereguleringsplan for Rene, plan-id , plankart datert ; revidert ,føresegner og planomtale datert ; revidert , signert Anda & Hirth Ans, lagt ut til offentleg ettersyn. 3. Nye vegnamn i området vert føreslege til Renesbakkane; ny køyreveg med tilhøyrande sidevegar (veg nr. 1, 2, 3, 8, 9 og 10). Øvre Renesvegen; ny køyreveg med avkøyring frå Skutlevegen med tilhøyrande sidevegar (veg nr. 4, 5, 6 og 7). Nedre Renesvegen; ny køyreveg (veg nr. 11 og 12). Nye vegnamn vert utlagt til offentleg ettersyn og sendt namnekonsulenten ved Universitetet i Bergen til fråsegn. 2. DOKUMENT SOM BAKGRUNN FOR SAKA: Dokument merka med * ligg ved. Dokument merka med * ligg ved. * Reguleringskart, datert , revidert * Reguleringsføresegner, datert , revidert * Planskildring, datert , revidert * Illustrasjonsplan, datert , revidert * 3D/visualisering, datert , revidert * Terrengsnitt R2-1-3, datert * Terrengsnitt R2-4-5, datert * Terrengsnitt Rene 1, datert * ROS-analyse, datert * Flaumfarevurdering Rene, april 2013 * Skredfarevurdering for reguleringsplan på Rene, datert * Støyfagleg vurdering, datert * Vurdering av VA-løysingar Rene, datert * Bilete frå planområdet, synt på kart, fotografert *Merknader: Statens vegvesen, til oppstart, datert Statens vegvesen, til planprogram, datert Hordaland fylkeskommune, til planprogram, datert Knut Kinne, til planprogram, datert Grunneigarar i Kinnesvegen, protest mot bruk av veg, datert

2 Grunneigarar i Kinnesvegen, tillegg til førre pukkt, datert Fylkesmannen i Hordaland, til oppstart, datert Norges vassdrags- og energiverk, til oppstart, datert Jernbaneverket, til planprogram, datert Voss Energi, til oppstart, datert SAMANDRAG: I sak 56/13, , vedtok FPL at administrasjonen får delegert mynde til og leggje saka om privat områdereguleringsplan for Rene, plan-id , ut til offentleg ettersyn. Vedtaket vart gjort med bakgrunn i å unngå unødig forseinka framdrift av planen. Også at nye bustadplanar skal prioriterast, legg grunnlag for ønskje om at prosessen går så raskt som råd. Saka gjeld privat områdereguleringsplan for Rene, plan-id Anda & Hirth fremjar planen på vegne av Tverberg & Sønner AS. Planen er i tråd med Kommuneplan for Voss kommune, Områdereguleringsplanen gjeld regulering av gnr/bnr 188/2 (Rene 1), og delar av 188/6 og delar av 188/3 (Rene 2) til bustadføremål. Planen legg til rette for husvære av ulik storleik og utbyggingsmønster. Områdereguleringsplanen er delt inn i ni delområde, B1-B9. Delområda B1, B5 og B9 er klare for utbygging når denne planen er godkjent. 4. FAKTA OM SAKA: Anda & Hirth Ans har på vegne av Tverberg & Sønner AS fremja privat områdereguleringsplan for Rene (Rene 1 og 2). Planområdet ligg på Rene på begge sider av rv.13 mellom Palmafossen og Mønshaugen. I nord grensar området mot Raundalselva og i sør mot Skutlevegen. Planområdet som no vert lagt ut til offentleg ettersyn er noko redusert i høve til oppstart. Ved oppstart var LNF-området mellom B8 og rv. 13 med i planområde (merka med blå stipla linje på kartet under). Dette er no teke ut, bortsett frå arealet som omfattar tilkomstveg frå rv 13. Fig. 1: Planområde ligg inne i gjeldande kommuneplan for Voss kommune Raud strek viser i grove trekk plassering av planområdet. Blå stipla linje syner området som er teken ut av planen etter oppstart. Planprosess: 2

3 Det vart gjennomført oppstartmøte Oppstart og utlegging av planprogram til offentleg ettersyn vart kunngjort i avisa Hordaland i Det var kalla inn til orienteringsmøte for naboar Til oppstart og planprogrammet kom det inn ni merknader. Sju frå offentlege instansar og to frå private. Planprogram datert , revidert , vart godkjent av FPL i sak 53/12, Det vart helde undervegsmøte og FPL ga i sak 56/13 administrasjonen delegert mynde til å legge planen for Rene ut til offentleg ettersyn. Det har vore mykje dialog mellom planeggjar og administrasjonen i perioden september til november Endeleg revidert planmateriell vert sendt administrasjonen Tiltakshavar: Tverberg & Sønner AS Reguleringsframlegget er utarbeidd av: Anda & Hirth ans Eigedomar som inngår i reguleringa: Gnr/bnr 188/2 (Rene 1), og delar av 188/6 og delar av 188/3 (Rene 2) Overordna planar Reguleringa er i tråd med kommuneplanen for Voss kommune Rene 1 svarar til B8 og B9 og Rene 2 svarar til delar av B7. Planområdet innhald og føremål Planområdet er delt i to og ligg på begge sider av rv. 13 mellom Palmafossen og Mønshaugen. Rene 1 ligg sør for vegen, mellom gardstunet på Rene og Skutlevegen. Området har vore tett granskog fram til avvirking i Det er relativt bratt og er ikkje eigna som jordbruksareal. Vegetasjonen er i dag låg open lauvskog. Terrenget vender mot nord med utsyn mot Lønahorgi, Tjukkebygdi og Bømoen. Rene 2 ligg mellom rv. 13 og Raundalselvi. Området er delvis attgrodd med skog og delvis dyrka. Det skrånar svakt frå riksvegen og ned mot elva. Planområdet (Rene 1 og Rene 2) er på til saman om lag 140 da. Føremålet med planarbeidet er å legge til rette for utbygging av om lag 100 husvære i Rene 1, samansett av einebustader konsentrert utbygging, som for eksempel kjedehus/rekkehus. For Rene 2 er det tre større tomter planlagt med høgare utnytting med til saman omlag 29 husvære. Kulturminne: Det er ingen kjende kulturminne i planområdet. Etter at LNF-område mellom Rene 1 og rv. 13 blei teke ut av planlen fall kravet om kulturminnegransking av området bort. Skule- og fritidstilbod: Planområdet høyrer til Palmafossen skule. og det er gang- og sykkelveg langs rv. 13. Det er også på Palmafossen det er tilbod om fritidsaktivitetar er. Det er bilavstand til aktivitetstilbod på Vangen. Infrastruktur og parkering: 3

4 Renesvegen Rv. 13 Renesbakkane Skutlevegen Øvre Renesvegen Fig. 2: Vegsystemet i Rene 1. Raundalselva Nedre Renesvegen Rv. 13 Fig. 3: Vegsystemet i Rene 2 Rene 1 vil få tre tilkomstvegar. Fem tomter i delområde B1 (tomt nr. 96,97,98,99 og 104) vil få tilkomst frå rv. 13 via avkøyrsle til den eksisterande tilkomstveg til gardstun på Rene. Denne vegen heiter Renesvegen. Frå der avkøyrsla stoppar og til plangrensa til Rene 1 vil vegen bli lagt noko om for å få betre stigningstilhøve (sjå fig. 2). Det vert to tilkomstvegar til Rene 1 frå Skutlevegen. 4

5 Lengst sørvest går det som vert hovudvegen gjennom feltet, og som vert tilkomstveg for om lag 2/3 av Rene 1. Denne vegen vil få namnet Renesbakkane. Langs denne vegen vil det vere fortau som bind saman feltet, frå busslommar ved Skutlevegen og til eksisterande kulverrt og gang/sykkelveg langs rv. 13. Renesbakkane vil få fem tilhøyrande stikkvegar, veg nr. 2,3,8,9 og 10 (sjå fig. 2). Den andre tilkomstvegen tar av frå Skutlevegen søraust i planområdet, og vil vere tilkomstveg for resterande 1/3 av Rene 1. Denne vegen vil få namnet Øvre Renesvegen og vil ha tre stikkvegar, veg nr. 4, 6 og 7 (sjå fig. 2). Rene 2 vil få tilkomst via nybygd avkøyring frå rv. 13 ved Nedre Liahagen. Hovudvegen i Rene 2 vil få namnet Nedre Renesvegen, stikkveg til denne er veg nr. 12 (sjå fig. 3) Alle avkøyringane er i tråd med retningsliner frå Statens vegvesen. For tomtene som vert bygd ut med einebustader og evt. hybel/sokkelhusvære vert det lagt opp til parkering på eigen tomt. For rekkehus eller meir konsentrerte bustader bør det leggast til rette for felles parkering. I Rene 1 vert det opparbeidd 15 gjesteparkeringsplassar, fordelt langt veg nr. 1, 5 og 9. I Rene 2 vert det opparbeidd tre gjesteparkeringsplassar ved innkøyringa til feltet. VA-plan: Vasstilførsel til feltet kjem frå offentleg vassleidning. For Rene 1, vert vatnet ført opp til eit høgdebasseng på oversida av Skutlevegen. For Rene 2 vert det vasstilførsel frå eksisterande offentleg vassleidning. For begge områda vert kloakk og overvatn knytt til eksisterande kommunale kloakk og overvassleidning, medan tak og drensvatn skal førast i lukka utløp til eksisterande gro vest for feltet. Kvalitetar i området: Planområdet grensar inn til skog og friluftsområde i sør. Elles er området omkransa av LNFområde. Det er god utsikt mot Bømoen, Tjukkebygdi og Lønahorgi. Området ligg nord/nordvestvendt og har gode soltilhøve på ettermiddagstid. På Skutlesåsen er det preparert løypenett vinterstid. Sommarstid er det gode turtilhøve både i nærområdet og lenger vekke. Leik og opphald, barn og unges interesser: I Rene 1 vert det ein større ballplass på om lag 750 m 2, i tillegg vert det 15 mindre nærleikeplassar tilhøyrande ulike delområde. Samla areal for desse er 3077 m 2. Leikeareala er av ulik storleik, dei ligg i friområde i tilknyting til gangvegar/snarvegar og er lett tilgjengelege. I Rene 2 skal det vere fire leikeplassar, samla på om lag 750 m 2. I tillegg er det eit større friområde mellom byggegrense og nedre flaumgrense som kan nyttast til friluftsaktivitetar og leik for større born. Universell utforming: Rene 2 skal leggast til rette for universell utforming. Rene 1 er delvis bratt og dette gjer det vanskeleg å få til universell utforming på heile området. Men det er ynskje om å få det til så langt som mogleg. Biologisk mangfald: Rene 1 har vore skogdekt fram til No er det kratt og småskog av lauvtre. Rene 2 er delvis skog og delvis overflatedyrka. Området ligg i tilknyting til LNF-område og det er ikkje registrert truga artar i området. ROS-analyse: 5

6 Det er utført ROS-analyse. Denne syner potensiell risiko for flaum i Rene 2 som ligg ned til Raundalselva. Cowi har utført flaumfarevurdering som ligg som vedlegg til saka. Resultatet av denne er innarbeidd i planen Skrednett.no sine kart viser at det er utløpsområde for is og snøskred, lausmasseskred og steinsprang. Cowi har føreteke ei risikovurdering i området og konkluderer med at området har tilfredstillande tryggleik. Vurderinga ligg som vedlegg til saka. Det skal leggast radonsperre i alle bustader. Når det gjeld støy ligg store delar av Rene 1 i gul sone i følgje støymålingar gjort av Sweco. I planen er det lagt omsynssone for støy på heile Rene 1 og deler av Rene 2. Det er innarbeidd i planen at det skal gjerast særskilte tiltak på dei mest utsette områda. Dette må nærare omtalast i detaljregulering for kvart delfelt. Nye vegnamn: Administrasjonen er oppteken av at det vert fastsett vegnamn på nye vegar i samband med reguleringsplanar. Det er viktig for framtidig adressering og matrikkelføring. Tiltakshavar for Rene 1 og 2 har kome med framlegg til nye vegnamn i bustadfeltet. Forslag til vegnamn er: Rene 1 Renesbakkane, (veg nr. 1 med tilhøyrande stikkvegar 2,3,8,9 og10), Øvre Renesvegen (veg nr. 5 med tilhøyrande stikkvegar 4, 6 og 7). Rene 2 Nedre Renesvegen (veg nr 11 med tilhøyrande stikkveg 12). Namna er knytte til brukte namn for området. (Sjå fig. 2 og 3.) 5. ADMINISTRASJONEN SI VURDERING: I sak 56/13, , vedtok FPL at administrasjonen får delegert mynde til og leggje områdereguleringsplanen for Rene, plan-id , ut til offentleg ettersyn. Området har til dels svært krevjande terreng, og det har vist seg å ta lang tid å få fram tilfredstillande planmateriell. Administrasjonen vurderer at materiellet som no er lagt fram kan fremjast. Dei ulike tema frå planprogrammet er no omtalt og utgreidd på ein tilfredstillande måte. I Rene 2 er det særleg flaumproblematikken som har vore viktig, i tillegg til støy. Feltet ligg mellom Raundalselva og rv. 13, og det set klare føringar for kvar byggjegrensene går. Dette er vist i plankartet. I tillegg har det vore krevjande å plassere store nok leikeareal innanfor dei same grensene. Denne delen av planen, delområde B9, er detaljplanlagt og står no fram som godt gjennomarbeidd område når det gjeld viktige punkt som trafikktryggleik, universell utforming, barn og unge sine interesser. I Rene 1 er det ein høgdeforskjell på 88 m, noko som krev gode løysingar når det gjeld vegar, utnytting av tomter, leikeareal osv. Med dette som bakteppe vart løysinga og dele planområdet inn i mindre delområde. Delområda må detaljplanleggjast for å finne dei beste løysingane med omsyn til terreng, tilkomst, uteareal og gode bustadkvalitetar. Planområdet vil harmonere med området rundt. Det har vore jobba med å finne gode vegløysingar innafor området. Det har vore jobba med å få tilkomst til fleire bustader/delområder frå rv. 13 slik at ein kunne betjent Rene 1 meir frå begge sider, både frå Skutlevegen og riksvegen. No må nesten all tilkomst til Rene 1 skje frå Skutlevegen 6

7 og det gjer at ein må bruke mykje areal for å få tilfredstillande veg ned i området. Statens vegvesen har vore veldig restriktiv på å opne opp for meir trafikk inn og ut av riksvegen. Riksveg 13 er nyleg opparbeida frå Palmafossen til Mønshaugen. Hovudvegen, Renesbakkane, gjennom området har tilfredstillande helling og trafikktryggleik er sikra med fortau. Tre av delområda, B1, B5 og B9 (Rene 2) kan byggjast ut når denne planen er godkjent. Dei andre delområd, B2, 3, 4, 6, 7 og 8, skal detaljregulerast før utbygging tek til. Dette opnar for ulike byggemønster alt etter terrengtilhøve. Det har også vore jobba særskilt med å få til store nok leikeareal med god nok kvalitet. No ligg leikeareala i tilknyting til friområde og områda med gangvegar/snarvegar. Leikeplassane har storleikar som oppfyller krav i Plan og bygningslova, og som høver til dei delområda dei høyrer til. Det er også ei ballbane som skal vere for heile feltet. Denne skal ferdigstillast samstundes som tilkomstvegen frå Skultevegen, Renesbakkane, vert opparbeidd. Det er utført ei 3D-visualisering av planområdet som syner fjernverknader av utbygginga. Denne ligg som vedlegg til saka. Gjennom arbeidet med planen er det gjennomført to støyfaglege vurderingar. Dei viste begge at store delar av Rene 1 ligg i sone med overskridingar av øvre tilrådde grense for årsmidla vegtrafikkstøy. Rapporten konkluderer med at med val av gode byggemønster og planløysingar vil ein likevel kunne oppnå god støykvalitet både inne og på uteareal. For og stetta krav i TEK 10 vil det vere naudsynt å lydisolere utover standardkvalitet. Dette må innarbeidast i detaljplanane for dei ulike delområda. I Rene 2 konkluderer rapporten med at husrekkja nærast rv. 13 må byggjast med saltak for å få ei stille side. Gode planløysingar vil sikre tilfredstillande støykvalitet. I Rene 2 vil det ikkje vere krav til lydisolering utover standardkvalitet for å stetta krav i TEK10. For å sikre at det vert teke omsyn til støyproblematikken er det lagt inn omsynssone for støy på heile Rene 1 og delar av Rene 2. Omsynsona har tilhøyrande føresegner som skal sikre at det vert planlagt og prosjektert slik at det vert tilfredstillande høve i forhold til bustadkvalitet. Konklusjon: Planforslaget til områdereguleringsplan for Rene bustadfelt (Rene 1 og Rene 2) som no vert lagt ut til offentleg ettersyn er godt dokumentert med plandokument og vedlegg. Gjennom plankart, planføresegner og illustrasjonar er det lagt føringar som skal sikre kvalitetane ved utbygginga. Kopi til: Møtebok for utvalet Anda & Hirth ans 7

Planprogram. Planprogram

Planprogram. Planprogram Detaljr regulering av Smedsmo camping Planprogram Oppdragsgjevar Oppdrag Rapport type Prosjektnr. Dato Jostein Smedsmo Detaljregulering med planprogram og konsekvensutgreiing Planprogram 13051 19..9.2013

Detaljer

FØRESEGNER TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL (2013-2025) SANDE KOMMUNE

FØRESEGNER TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL (2013-2025) SANDE KOMMUNE FØRESEGNER TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL (013-05) SANDE KOMMUNE 1.1 Dei juridiske plandokumenta Kommuneplanen sin arealdel består av oversiktskart i målestokk 1:5.000, kommunedelplan Larsnes i målestokk

Detaljer

Region vest Ressursavdelinga Planseksjonen November 2013. Skredsikring rv. 13 Vik - Vangsnes, løysing i sør

Region vest Ressursavdelinga Planseksjonen November 2013. Skredsikring rv. 13 Vik - Vangsnes, løysing i sør Region vest Ressursavdelinga Planseksjonen November 2013 Skredsikring rv. 13 Vik - Vangsnes, løysing i sør Forprosjekt Skredsikring rv. 13 Vik-Vangsnes, løysing i sør side 0 Forord På oppdrag frå Vegavdeling

Detaljer

Vedlegg B REFERAT FRÅ OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER

Vedlegg B REFERAT FRÅ OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER 14 REFERAT FRÅ OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER Vedlegg B Føremålet med møtet er at kommunen vert informert om planlagt innhald i planen og avgrensing av planområdet, Kommunen avklarar plansituasjonen for området,

Detaljer

BYGLAND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRIMSDALEN HYTTEFELT, GRIMSDALSVATNET PLANID: 2011005

BYGLAND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRIMSDALEN HYTTEFELT, GRIMSDALSVATNET PLANID: 2011005 BYGLAND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRIMSDALEN HYTTEFELT, GRIMSDALSVATNET PLANID: 2011005 PLANBESKRIVELSE OG BESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLANEN 20.08.2013 REV. 31.10.13 REV. 22.05.14 Ing. Tor

Detaljer

Detaljregulering for gnr/bnr 56/295 m.fl., Tjødnåsen Plan ID: 201307. Stord kommune

Detaljregulering for gnr/bnr 56/295 m.fl., Tjødnåsen Plan ID: 201307. Stord kommune Føresegner til Detaljregulering for gnr/bnr 56/295 m.fl., Tjødnåsen Plan ID: 201307 Stord kommune Utarbeida av Side 1 av 7 sider 1 GENERELT 1.1 Areal Areala innafor planområdet er regulert til følgjande

Detaljer

KVAM HERAD. I/PÅ (namn). (gnr/bnr)

KVAM HERAD. I/PÅ (namn). (gnr/bnr) KVAM HERAD NOTAT FRÅ OPPSTARTSMØTE DEN.. (dato) REGULERING I/PÅ (namn). (gnr/bnr) Gjennomføring av oppstartsmøte er ei lovpålagd oppgåve jf. plan- og bygningslova 12-8. Møtet skal haldast før kunngjering

Detaljer

Planomtale for kommuneplanen sin arealdel

Planomtale for kommuneplanen sin arealdel UTKAST TIL HØYRING JUNI 2013 Planomtale for kommuneplanen sin arealdel 2013-2025 Sandøy kommune Arealdelen av kommuneplanen vil bygge på mål som er formulert i samfunnsdelen. Desse måla peikar på resultatet

Detaljer

Skredsikring E16 Nærøydalen

Skredsikring E16 Nærøydalen FORPROSJEKT Skredsikring E16 Nærøydalen Vurdering av alternativ ved Sleen/Fyre Voss kommune Illustrasjon v/david Fürstenberg, SVV Region vest Leikanger, R.vegktr Dato: November 2013 Forprosjekt E16 Nærøydalen.

Detaljer

Kommuneplan Fitjar; arealdelen 2011 2022 Føresegner FRAMLEGG TIL 1. gongs HANDSAMING 27. september 2011

Kommuneplan Fitjar; arealdelen 2011 2022 Føresegner FRAMLEGG TIL 1. gongs HANDSAMING 27. september 2011 Kommuneplan ; arealdelen 011 0 Føresegner FRAMLEGG TIL 1. gongs HANDSAMING 7. september 011 FØRESEGNER TIL KOMMUNEPLANEN FITJAR KOMMUNE SIN AREALDEL (011-0) Føresegnene er heimla i Plan og bygningslovv

Detaljer

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle -

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - 2014 2025 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Dato: 7.

Detaljer

Søknad frå Odd Småge AS/Romsdalsfisk AS om dispensasjon frå reguleringsplan Rindarøy fiskerihamn for utsprenging av fjellskjæring

Søknad frå Odd Småge AS/Romsdalsfisk AS om dispensasjon frå reguleringsplan Rindarøy fiskerihamn for utsprenging av fjellskjæring Aukra kommune Arkivsak: 2014/1213-11 Arkiv: 8/4 Saksbeh: Kjartan Sveinung Tangen Dato: 13.01.2015 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 5/15 Drift og arealutvalet 21.01.2015 Søknad frå Odd Småge AS/Romsdalsfisk

Detaljer

Kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan

Kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan Kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan 2015-2018 Handlingsdelen gjev grunnlag for kommunen si prioritering av ressursar, planleggings- og samarbeidsoppgåver. Kommuneplanen sin handlingsdel skal

Detaljer

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 BREV MED NYHENDE 06/02/2015 Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 Av advokat Anders Elling Petersen Johansen Bakgrunn Regjeringa har, etter eiga utsegn, ei målsetjing om å gjere

Detaljer

Nytt symjeanlegg på Voss. Forslag frå Symjegruppa i Voss Idrottslag

Nytt symjeanlegg på Voss. Forslag frå Symjegruppa i Voss Idrottslag Nytt symjeanlegg på Voss Forslag frå Symjegruppa i Voss Idrottslag Voss 21 oktober 2008 Bakgrunn/Historikk I september 2006 vart det sett ned ei arbeidsgruppe i kommunal regi som skulle greia ut spørsmålet

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtedato: 12.06.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Morgan Taule AP Medlem Kirsti Gjetle

Detaljer

Ny næring i gamle bygg i strandsona. Rettleiarhefte. Rettleiarhefte 2014

Ny næring i gamle bygg i strandsona. Rettleiarhefte. Rettleiarhefte 2014 Ny næring i gamle bygg i strandsona Rettleiarhefte 2014 Ny det næring vind og dei i gamle fekk bør bygg i seglet. i strandsona Rettleiarhefte Steinsland. Foto: Inger Elise Økland Børnes. Ordet er frå den

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

Frådeling jfr. plan- og bygningsloven 20-1, m

Frådeling jfr. plan- og bygningsloven 20-1, m Bygland kommune Drift og forvaltning Rettleiing for søknad om: Frådeling jfr. plan- og bygningsloven 20-1, m Søknad om frådeling er både søknad om frådeling til sjølvstendig tomt eller søknad om frådeling

Detaljer

Åtferd til leiaren i kontrollutvalet

Åtferd til leiaren i kontrollutvalet Sak 19/14 Sak 19/14 Fra: Jan Olav Osen Sendt: 22. januar 2014 13:25 Til: Kopi: Per Lerøy; Eli Stien; Inger Synnevåg; Olav Andersen Emne: Åtferd til leiaren i kontrollutvalet Hallo! Rådmannen viser til

Detaljer

Fylkesdelplan for inngrepsfrie naturområde

Fylkesdelplan for inngrepsfrie naturområde Fylkesdelplan for inngrepsfrie naturområde Møre og Romsdal Fylkeskommune Framsidefoto: Utsikt frå Slogen over Langesæterdalen. Foto Gunnar Wangen. Baksidefoto: Frå Molladalen, Sunnmørsalpane. Foto Gunnar

Detaljer

KORTVERSJON KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VOLDA KOMMUNE 2012-2015

KORTVERSJON KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VOLDA KOMMUNE 2012-2015 KORTVERSJON KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VOLDA KOMMUNE 2012-2015 Kommunal planstrategi 2012 2015 er ei prioritering av Volda kommune sitt planarbeid dei næraste åra. Kortversjon kommunal planstrategi for

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. SAKSGANG Styre, utval, komité m.m. Møtedato Saksnr. Saksbeh. Naturutvalet 26.11.2014 069/14 RLØ Kommunestyret 17.12.

SAKSFRAMLEGG. SAKSGANG Styre, utval, komité m.m. Møtedato Saksnr. Saksbeh. Naturutvalet 26.11.2014 069/14 RLØ Kommunestyret 17.12. SAMNANGER KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Ragnhild Lønningdal Arkivkode: FA-M16 Arkivsaksnr: 11/149 Løpenr: 14/6899 Sakstype: Politisk sak SAKSGANG Styre, utval, komité m.m. Møtedato Saksnr. Saksbeh.

Detaljer

ILLUSTRASJONSPLAN FOR 20120014 364 DP MØVIK BUSTAD OG NÆRINGSPARK (11-116 MFL)

ILLUSTRASJONSPLAN FOR 20120014 364 DP MØVIK BUSTAD OG NÆRINGSPARK (11-116 MFL) ILLUSTRASJONSPLAN FOR 20120014 364 DP MØVIK BUSTAD OG NÆRINGSPARK (11-116 MFL) Innhald Planområdet... 2 Planlagt bygg... 3 Solforhold... 6 Veg... 8 Fjernverknad... 11 Nær verknad / naboar... 14 11/41 og

Detaljer

Vern av Statskog SF sin grunn. Område i Sogn og Fjordane fylke Luster allmenning

Vern av Statskog SF sin grunn. Område i Sogn og Fjordane fylke Luster allmenning Vern av Statskog SF sin grunn. Område i Sogn og Fjordane fylke Luster allmenning Utkast til verneplan Rapport nr. 3 2005 ISBN 82-91031-73-8 - ISSN 0803-1886 FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE Fylkesmannen

Detaljer

Fem nye småkraftverk i Fjærland / ny kraftlinje frå Fjærland til Grindsdalen

Fem nye småkraftverk i Fjærland / ny kraftlinje frå Fjærland til Grindsdalen Småkraft AS er eit produksjonsselskap som vart etablert i 2002. Fem selskap i Statkraftalliansen eig Småkraft: Skagerak Energi, Trondheim Energiverk, Agder Energi, BKK og Statkraft. Målet til Småkraft

Detaljer

INNHALD 1. INNLEIING 1.1. VEDTAK I K-SAK 86/08 1.2. MÅL FOR ARBEIDET MANDAT 1.3. DELTAKARAR 1.4. RAPPORT FRÅ PROSESEN 1.5. HØYRING 1.6. POLITISK BEHANDLING 1.7. SAMANDRAG 2. BAKGRUNN 2.1. TEKNISK RAPPORT

Detaljer

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR APLAND OG HEIBØ AS 7.MAI 2015 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført

Detaljer

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune 1 Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del 1.0 Sammendrag av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker Beskrivelse av planforslaget Dato: 28.4.2015 Siv. Ing. Stener

Detaljer