Saksfremlegg. Saksnr.: 09/ Arkiv: G20 Sakbeh.: Per Prebensen Sakstittel: ORGANISERING AV LEGESENTRENE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksfremlegg. Saksnr.: 09/5225-1 Arkiv: G20 Sakbeh.: Per Prebensen Sakstittel: ORGANISERING AV LEGESENTRENE"

Transkript

1 Saksfremlegg Saksnr.: 09/ Arkiv: G20 Sakbeh.: Per Prebensen Sakstittel: ORGANISERING AV LEGESENTRENE Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE RØR LINJA&&& Alta kommunestyre tar til etterretning at dagens 3 legesentre ikke har kapasitet til å øke legetallet. Både befolkningsveksten, nasjonal utvikling i pasientlistestørrelse og nye sentrale krav til økte kommunale legeoppgaver tilsier at det innen kort tid vil være nødvendig å øke antallet legeårsverk i Alta. Alta kommunestyre har vurdert driftsform og størrelse på kommunens legesentre og gir følgende føringer i det videre arbeidet: Det bør etableres et nytt legesenter i Alta innen 1-2 år. Kommunen bør tilstrebe en tilnærmet ensartet driftsform ved legesentrene. Kommunen tilbyr alle legesentrene å holde utstyr, bemanning og merkantile tjenester. Når det gjelder arealer/lokaliteter tilbyr kommunen følgende 2 hovedmodeller: - Kommunen eier/leier lokaler jfr. Sentrum og Nordlys. - Legene eier/leier lokaler. Kommunen vil da ikke ha ansvar for arealkostnadene. Kommunen vil likevel i særlige tilfelle vurdere private initiativ med en alternativ driftsform. Kommunens legesentre bør i hovedsak ha en kapasitet på 5-7 legekontor inkl. evt. turnuslege. Kommunen ønsker primært å ha en turnuslege ved hvert legesenter. Alta kommunestyre ber administrasjonen ta initiativ til forhandlinger med Elvebakken legesenter om evt. overtakelse av bemanning og drift. Arealkostnader holdes utenom. Alta kommunestyre ber administrasjonen inngå forhandlinger med legegruppen på 4 med sikte på en tilsvarende avtale som Elvebakken legesenter nå tilbys. Det vil si kommunal drift og bemanning, mens legegruppen er ansvarlig for arealkostnader. Evt. arealkostnader for 1-2 reservekontor (turnuslege) vil midlertidig kunne dekkes av kommunen. Kommunens kostnader innarbeides ved de årlige behandlinger av budsjett og økonomiplan. ::: &&& Sett inn innstillingen over IKKE RØR LINJA&&& Saksopplysninger:

2 ... &&& Sett inn saksopplysninger under IKKE RØR LINJA&&& Bakgrunn: Alta kommune har 3 legesentre. Legesentrene drives på noe ulike måter, og ut fra noe ulike forutsetninger. Ut fra en forventning om økte legeoppgaver i kommunene og befolkningsvekst er det ventet at vi vil få 4 legesentre innen kort tid, og kanskje 5 legesentre i et perspektiv på 3-5 år. Altas 20 fastleger og 3 turnusleger er pr i dag fordelt på 3 legesentre: Nordlys legesenter, Elvebakken legesenter og Sentrum legepraksis. De har henholdsvis 6, 5 og 9 fastlegestillinger, i tillegg er det en turnuslege på hvert senter. Fastlegene driver hvert sitt enkeltmannsforetak i praksisfellesskapene, men er avtalemessig forpliktet til å ha kommunal bistilling inntil 7,5 timer ukentlig. Turnuslegene er kommunalt ansatte, kommunen får lønnstilskudd fra myndighetene for disse. Nordlys legesenter og Sentrum legepraksis har relativt like driftsbetingelser i form av at alt teknisk utstyr, IT utstyr, personell, renhold, areakostnader og driftsutgifter tilligger Alta kommune. For Sentrum er kommunen eier av lokalene, mens på Nordlys leier kommunen lokalene. Kommunen og legene har avtale om fast kostnad for nevnte utstyr, tjenester og areal som legene betaler til Alta kommune. Driftsutgiftene blir dermed forutsigbare for legene. Driftskostnadene her er fastsatt via forhandlinger mellom legegruppen og kommunen, sist i Driftskostnadene ligger i størrelsesorden kr pr lege/år, noe høyere (12.000,-/år) for Nordlys enn for Sentrum. I denne modellen har ikke legene vesentlige investeringskostander. De har imidlertid heller ikke en praksis som kan selges ved opphør av arbeidsforholdet. Elvebakken legesenter er helprivat. De har fastlegeavtaler med kommunen på linje med øvrige fastleger, men eier lokaler og alt utstyr, og de ansetter og er arbeidsgivere for alt personell. Leger som jobber her må gå inn med en betydelig investeringskostnad ved oppstart, og de månedlige utgiftene for legene ligger noe høyere enn ved de kommunale praksisene. I tillegg svinger praksisutgiftene med materiellbehov, personellbehov, rentenivå og så videre. Aktuelle problemstillinger: Alta kommune har mottatt flere henvendelser og signaler som taler for å avklare spørsmålet om driftsform. For Alta kommune er spørsmålet viktig blant annet av hensyn til rekruttering, legetilbud og økonomi. I 2008 ble rapporten Omstilling og fornyelse av legetjenestene ved Alta Helsesenter utarbeidet av Helse og sosialsektoren. HUHS og formannskapet ble forelagt rapporten høsten En av konklusjonene i rapporten er at Sentrum legepraksis med sine 10 leger, inkludert turnuslege, er en for stor praksis, og at deling av praksisen er ønskelig. Det ble vedtatt at administrasjonen skulle fokusere på nytt legesenter. Nyetablering av en legepraksis vil medføre reduksjon av antall leger på Alta helsesenter. En gruppe på 4 leger har ovenfor Alta kommune uttrykt ønske om å gå ut av dagens Sentrum legepraksis og etablere et nytt, fjerde legesenter i Alta. I forbindelse med dette har de anmodet kommunen om at det etableres en ordning med forutsigbare driftsutgifter, tilsvarende betingelsene på Nordlys legesenter og Sentrum legepraksis. Gruppen ønsker at det legges til

3 rette for en 4-legepraksis med mulighet for å utvide til 5 leger. I tillegg til dette ønsker legene at praksisen skal ha turnuslege. En løsning der legene leier lokaler/arealer, og kommunen drifter praksisen for øvrig og leier den til legene, har vært diskutert. Elvebakken legesenter har signalisert, via skriftlige og muntlige henvendelser, samt via media, at de ønsker seg en driftsmodell svarende til dagens to øvrige praksiser i kommunen. Elvebakken legesenter har de siste årene fått mye negativ omtale grunnet vanskelig telefontilgjengelighet i praksisen. Dette har også vært tatt opp i HUHS. Legesenteret har begrunnet vanskelig tilgjengelighet delvis med driftsform. Alta kommune har de seneste par årene lyst ut flere stillinger i begge organisasjonsmodellene. Ut fra søknadene som har kommet inn synes det å være en klar preferanse for legesentrene med kommunal driftsform. Det har vist seg relativt vanskelig å rekruttere leger til et privat legesenter. Erfaringer gjennom mange år, ventet befolkningsvekst og signalene i St.meld. 47 ( ) Samhandlingsreformen, tilsier en økning av antall fastleger i Alta de kommende år. Verken Sentrum legepraksis, Nordlys legesenter eller Elvebakken legesenter kan utvides ytterligere. En utvidelse av legetallet forutsetter en ny legepraksis. Dersom vi tar høyde for signalene i Stortingsmelding 47 vil framtidig fastlegetall i Alta ligge opp mot 30. Følgende tabell synliggjør en mulig realisering av dette. Tabell som viser legetall, og mulig framtidig fordeling på ulike praksiser de kommende år. (FL: Fastleger, TL: turnusleger) Både politisk og administrativt har det vært utfordrende å forholde seg til dagens organisering med ulike driftsformer. Det er derfor ønskelig å vurdere ulike alternativer med tanke på å få en tilnærmet ensartet driftsform. Muligheter, konsekvenser og økonomi vil være sentrale premisser for valg av framtidig strategi. Framtidig strategi bør vurderes i forhold til følgende punkter: Driftsform Likhet med hensyn til turnuslege Praksisstørrelse

4 Driftsform De driftsformene som eksisterer i Alta i dag er beskrevet tidligere. Nordlys og Sentrum er ikke identiske, men begge benevnes i det følgende hybridmodeller, da kommunen driver praksisene, mens kostnadene i all hovedsak tas av legene. Elvebakken legesenter eies og drives av legene i en privat modell. Forhandlinger med legene har ved flere anledninger avdekket at helprivat drift for alle praksisene ikke er aktuelt. Status for driftsform for dagens 3 legesentre, samt ønsker fra legesentrene framover. Innenfor hybridmodellen har vi i dag, som nevnt, to ulike løsninger når det gjelder arealkostnader. I det ene alternativet eier kommunen lokalene og leier de ut til legene. I det andre alternativet leier kommunen lokalene fra eier, og framleier lokalene til legene. Med tanke på framtidige avtaler om legesentre ser administrasjonen at arealkostnader vil bli en utfordring. Det er ønskelig å ha tilnærmet like prinsipper for drift av alle legesentrene. I ytterste konsekvens kan dette bety at kommunen skal være ansvarlig for å skaffe lokaler, utstyr, personell, samt øvrig drift av praksisene, og at legene betaler for denne pakken i henhold til avtaler. Dette er modellen Sentrum og Nordlys i dag har. Framover må man imidlertid ta hensyn til eksisterende forutsetninger vedrørende eierforhold knyttet til Elvebakken legesenter. Det er lite realistisk for kommunen å kjøpe lokalene. For andre nyeatbleringer gjelder at arealkostnad vil avhenge av ønsket lokalisering, standard på lokaler, parkeringskostnader osv. Ut fra dette vil en modell der man holder arealkostnader utenfor være det mest realistiske. Man kan da tilby kommunalt ansatt personell, drift og utstyr og utleie av dette til legene, til Elvebakken legesenter, og til eventuelle nye sentre. Administrasjonen anbefaler at man i framtidige avtaler som utgangspunkt har at legegruppen står for areal og kostnader knyttet til dette, mens kommunen ansetter personell, kjøper inn utstyr og drifter praksisene for øvrig. Kommunen og legene inngår avtale om dekning av kommunens kostnader for hvert senter. Med arealkostnader forstås kostnader til lokaler, vedlikehold, vaktmestertjenester, renhold, strøm, parkering og snørydding. Kostnader til telefon, porto og merkantilt utstyr ligger i kommunens drift av praksisene. Turnusleger

5 Administrasjonen har ønsket at kommunens legesentre skal være likestilt med tanke på deltakelse i vakt, daglegevakt, veiledning av turnuslege og kommunale deltidsoppgaver. Kommunens turnusleger dekker daglegevakta alle ukedager, pr i dag i en 3-delt turnus. Fastlege på daglegevakta kommer i tillegg. Alle legesentrene har derfor turnuslege, totalt 3 i kommunen. Kommunen må, ved etablering av nye legesentre, ta stilling til om også dette/disse legesentrene skal ha turnuslege. Turnuslegene er et viktig bidrag til legearbeidet som gjøres i Alta kommune. De utfører en rekke arbeidsoppgaver for kommunen, som ellers måtte blitt kjøpt av fastlegene. Dette gjelder som nevnt dekning av dagelegevakta alle dager i året, bidrag til legedekning i ferie og høytider, drift av ungdommens helsestasjon, vikar i legenes kommunale deltidsstillinger ved behov m.m. Turnuslegene er også viktige for kommunen med tanke på rekruttering av nye leger, vikarer osv. Myndighetenes behov for å etablere turnusplasser i kommunene må det tas forbehold om, men dette har de senere årene økt, og vil ventelig øke også framover som følge av økte studenttall. Kommunen er arbeidsgiver for turnuslegene. Kommunen får tilskudd fra myndighetene for å veilede turnusleger, og turnuslegens inntjening fra pasientarbeide tilfaller kommunen. Turnuslegene er en netto kostnad for kommunen, men det er viktig å ta med seg at de gjør et arbeide for kommunen innenfor denne kostnaden. Kostnaden er naturlig nok lavere enn alternativ kostnad for bruk av fastlege til de samme arbeidsoppgavene. Tabellen viser økonomi pr turnuslegeårsverk i Alta. Cirkatall. Legesentrenes størrelse, lokalisering og sammensetning Administrasjonen ser det hensiktsmessig at sentrene er spredt sentral-alta, slik som i dag. Det anses positivt at det er ett legesenter på Elvebakken, og ett i Bossekop. Sentrumsområdet bør ikke svekkes som følge av nedbygging av Sentrum legepraksis, det er derfor ønskelig, men ikke en forutsetning, at et nyttlegesenter etableres sentrumsnært. Kommunen har opplevd utfordringer knyttet til at enhetene har blitt for store. Framtid mål må derfor være at størrelsen på legepraksisene tilpasses drift med 5-6, maksimalt 7 leger. Alle legesentrene bør ha turnuslege. Dette fordi Alta er en god læringsarena, turnuslegene utfører viktig og kostnadsgunstig arbeid for kommunen, og de er viktige i forhold til rekruttering av nye leger. I tillegg bidrar turnuslegene til at legesentrene blir mer uniforme og sammenlignbare, og har samme kapasitet til å utføre tjenester for befolkningen og kommunen.

6 Samhandlingsreformen legger opp til tverrfaglig samarbeide på mange områder. Administrasjonen vurderer det slik at god tilgang på leger, og tilstrekkelig frikjøp av leger er viktigere enn samlokalisering med andre yrkesgrupper. Samhandlingen må i stor grad skje utenfor legekontoret, på institusjoner, i teamarbeide og i virtuelle fora. Samtidig vil mye av arbeidet legene skal gjøre i kommunal bistilling gjøres med utgangspunkt i eget kontor. Dette kan for eksempel være kvalitetssikring, interkontrollsystemer, prosedyrearbeid, planarbeid og utredningsarbeid. Økonomiske konsekvenser: Driftsutgiftene på Sentrum legepraksis og Nordlys legesenter er relativt like. Det må derfor forventes at et eventuelle nye, kommunale legesentre vil kunne driftes innenfor tilnærmet samme kostnadsramme. Imidlertid har kartleggingen til gruppen som ønsker å etablere en ny legepraksis vist at arealkostnaden vil ligge på opp mot ,- kr pr lege pr år. Dette er i omlag dobbelt så mye som arealene på Sentrum og Nordlys koster. Ventet differanse i total drift vil etter administrasjonens vurdering ligge minimum i størrelsesorden ,- kr lege pr år. Diagrammet viser hvordan fordeling av kostnader pr lege i de 2 praksisene som kommunen driver i dag, samt sannsynlige kostnader ved etablering av ny(e) praksis(er).

7 Kommunen står i dagens hybridmodeller som garantist ved vakanser, stillingsutlysinger, ekstraordinære utgifter osv, men utgifter over tid er tema for gjennomgang ved reforhandlinger av avtalene. I det følgende resonement settes denne kostnaden til kr ,- pr lege pr år. Denne kostnaden vil i stor grad belastes kommunen også uavhengig av avtale- og driftsform. Hoveddelen av dagens utgifter er turnuslegekostnadene på opp mot 1,5 mill. Resterende er ,- pr lege i hybrid driftsform, drøyt 0,5 mill. Ut fra ovenstående tall har kommunen en nettokostnad på driften legetjenesten, inkludert turnuslegene, på om lag 2 mill kroner i For hver av praksisene Sentrum og Nordlys ligger kostnaden i størrelsesorden (turnuslege ,-, i tillegg kr ,- pr lege). Dette er ekslusivt det arbeidet legene utfører for kommunen i henhold til fastlgeavtalene, og også eksklusivt rekrutterings- og stabiliseringstiltak. Disse forholdene er ikke sentrale i forhold til type driftsform for legesentrene. Nye femlegesentre vil ha samme årlige kostnad som Nordlys/Sentrum. Dette betyr årlig kommunal andel på om lag pr senter, inkludert turnuslege. Tilsvarende sum må forventes for nye legesentre, forutsatt turnuslege på alle sentrene. Elvebakken har imidlertid allerede turnuslege, slik at kostnadsøkningen der vil bli tilsvarende mindre. Økt legetall betyr mulighet for økt bruk av leger til kommunale oppgaver som sykehjemsmedisin, intermediære enheter, kreftbehandling, rus, psykiatri, medisinskfaglig rådgivning og planprosesser. Dette er i samsvar med intensjonene i samhandlingsreformen, og en forutsetning for å dra full nytte av de økonomiske insentivene i reformen. Dersom kommunen ikke har tilstrekkelig med legefaglig kompetanse tilgjengelig, vil utgiftene til spesialisthelsetjenester kunne bli større. Kommunen vil, slik signalene i St meld 47 er, få overført midler som i større grad kan beholdes i de kommunene som har best utbygd helsetjeneste. Det er derfor viktig at kommunen legger til rette for tilstrekkelig legedekning.

8 Vurdering: Det er ønskelig med en tilnærmet enhetlig modell for drift av legesentre i Alta. Alta vil snarlig ha behov for øket legetall, spesielt i relasjon til innfasingen av samhandlingsreformen. Den mest hensiktsmessige organisasjonsmodellen ut fra rekrutteringspotensiale, tilgjengelighet og legegruppens ønsker synes å være en hybridmodell. Det er også ønskelig med turnuslege på alle legesentrene, og legesentrene bør romme 5-7 leger. Kostnadsøkningen ved å etablere alle dagens, og framtidige legesentre innenfor samme modell som Sentrum/Nordlys, med unntak av areal, anslås til 1,4 mill pr år. Av dette utgjør økte utgifter til turnuslege ca 1 mill/år. Selve ensrettingen av driftsform vil ligge i størrelsesorden 0,4 mill/pr år. Kostnadene vil øke trinnvis innenfor denne rammen over en periode på minst 3-5 år. Legetallet dette er basert på vil sannsynligvis være høyt nok til Det tilføyes at noe av kostnadsøkningen vil kunne finansieres ved økte overføringer til kommunene som signalisert i samhandlingsreformen. Kommunen er forpliktet til å tilby befolkningen tilfredstillende legedekning. Det er en forutsetning at vilkårene for etablering av legepraksis i Alta er tilstrekkelig gode til at leger rekrutteres hit i tilstrekkelig omfang framover. Dersom vilkårene ikke er gode nok til at leger/grupper av leger ønsker å etablere seg i nye praksiser, kan dette i ytterste konsekvens tvinge kommunen til å etablere nye, egne legesentre, og rekruttere leger og personell til disse fra grunnen av. Kostandene ved dette vil ventelig være mindre gunstige for kommunen enn alternativet med at leger/legegrupper på eget initiativ etablerer nye enheter.... &&& Sett inn saksopplysninger over IKKE RØR LINJA&&& Bjørn-Atle Hansen Rådmann Per Prebensen Leder Helse- og sosial

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 12.12.2012 kl. 09.15 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Gruppemøte: AP- formannskapssalen kl. 08.00 Øvrige - møterommet 2.etg. kl. 08.00 Eventuelle

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/249-2 Arkiv: F00 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: BRUKERE I BISTANDSAVDELINGEN 2012-2014

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/249-2 Arkiv: F00 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: BRUKERE I BISTANDSAVDELINGEN 2012-2014 Saksfremlegg Saksnr.: 12/249-2 Arkiv: F00 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: BRUKERE I BISTANDSAVDELINGEN 2012-2014 Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet Innstilling: Formannskapet

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - OPPRETTELSE AV NY MIDLERTIDIG KOMMUNAL LEGEVAKT FOR KARMØY KOMMUNE

SAKSPROTOKOLL - OPPRETTELSE AV NY MIDLERTIDIG KOMMUNAL LEGEVAKT FOR KARMØY KOMMUNE SAKSPROTOKOLL - OPPRETTELSE AV NY MIDLERTIDIG KOMMUNAL LEGEVAKT FOR KARMØY KOMMUNE Kommunestyret behandlet saken den 16.09.2014, saksnr. 61/14 Behandling: Saken ble behandlet etter sak 56. Rådmannen redegjorde

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/22. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/22. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 02.09.2008 Tid: Kl. 19.30 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon

Detaljer

Organisering av interkommunal legevakt i Vesterålen

Organisering av interkommunal legevakt i Vesterålen Organisering av interkommunal legevakt i Vesterålen Vesterålen regionråd Sortland, mars 2001 Utredning av interkommunal legevakt i Vesterålen Sammendrag Bakgrunnen for å se nærmere på samarbeid om felles

Detaljer

Plan for legetjenester i Steinkjer kommune 2011-2015

Plan for legetjenester i Steinkjer kommune 2011-2015 Vedtatt i kommunestyret 31.08.2011, sak 11/89 Plan for legetjenester i Steinkjer kommune 2011-2015 ~ 1 1 INNHOLD 2 SAMMENDRAG... 5 2.1 Oppsummering styringsmål... 6 2.2 Tabelloversikt mål og tiltak...

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: G21 Lnr.: 5822/14 Arkivsaksnr.: 13/1168-7

Saksframlegg. Ark.: G21 Lnr.: 5822/14 Arkivsaksnr.: 13/1168-7 Saksframlegg Ark.: G21 Lnr.: 5822/14 Arkivsaksnr.: 13/1168-7 Saksbehandler: Rannveig Mogren ETABLERING AV PLASSER FOR KOMMUNALT AKUTT DØGNOPPHOLD (KAD) I SAMDRIFT MED NY INTERKOMMUNAL LEGEVAKT Vedlegg:

Detaljer

Møteinnkalling Eldrerådet

Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Eldrerådet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.02.2014 Møtetid: 11:00-00:00

Detaljer

Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne

Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne Til medlemmer og varamedlemmer i Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne Sandnes, 22.09.2014 INNKALLING TIL MØTE I RÅDET FOR PERSONER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

Detaljer

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 14.12.2011 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte

Detaljer

Den norske legeforenings kommentarutgave. til

Den norske legeforenings kommentarutgave. til Den norske legeforenings kommentarutgave til Rammeavtale mellom Kommunenes Sentralforbund og Den norske legeforening om allmennlegepraksis i fastlegeordningen i kommunene (ASA 4310) For perioden 1.7.2011.

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/4677-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: VIKARTJENESTEN - ØKNING I STILLINGER

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/4677-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: VIKARTJENESTEN - ØKNING I STILLINGER SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/4677-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: VIKARTJENESTEN - ØKNING I STILLINGER Planlagt behandling: Administrasjonsutvalget Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet

Detaljer

Ç*4 Nore og Uvdal kommune

Ç*4 Nore og Uvdal kommune Ç*4 Nore og Uvdal kommune NUmEDAL middelalderdalen Møteinnkalling Saksnr: 25-27 Utvalg: Hovedutvalg livsløp og kultur Møtested: Bergtun, Rødberg Dato: 10.10.2013 Tidspunkt: 14:00 Sakskart: Utvalgs Sakstittel

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen. Fillan den: 15.08.2011. Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen. Fillan den: 15.08.2011. Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen HITRA KOMMUNE Fillan den: 15.08.2011 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen Medlemmene kalles med dette inn til møte i Frivilligsentralen

Detaljer

Samarbeid om sosial og barneverntjenesten

Samarbeid om sosial og barneverntjenesten SNILLFJORD KOMMUNE Samarbeid om sosial og barneverntjenesten i Hemne og Snillfjord Konsekvensanalyse 2 1. BAKGRUNN... 3 2. ERFARING FRA ANDRE PROSJEKT... 4 3. ALTERNATIVE MODELLER... 4 3.1 VALG AV MODELL...

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Inderøy kommune 7670 Inderøy Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Jægtvolden Fjordhotell, møterom: 3. etasje Dato: 18.03.2009 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210.

Detaljer

Tillegg - Møteinnkalling

Tillegg - Møteinnkalling STOKKE KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST, OMSORG OG KULTUR Tillegg - Møteinnkalling Møtested: Møterom Kantina Dato: 13.03.2013 Tidspunkt: 15:00 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 50 00, eller

Detaljer

Malvik Eiendom KF. Malvik kommune

Malvik Eiendom KF. Malvik kommune Malvik Eiendom KF Malvik kommune Mars 2010 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden november 2009 til mars 2010. Undersøkelsen er

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/3514-1 Arkiv: 614 &20 Sakbeh.: John A. Suhr Sakstittel: ORGANISERING AV EIENDOMSFORVALTNINGEN I ALTA KOMMUNE

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/3514-1 Arkiv: 614 &20 Sakbeh.: John A. Suhr Sakstittel: ORGANISERING AV EIENDOMSFORVALTNINGEN I ALTA KOMMUNE Saksfremlegg Saksnr.: 10/3514-1 Arkiv: 614 &20 Sakbeh.: John A. Suhr Sakstittel: ORGANISERING AV EIENDOMSFORVALTNINGEN I ALTA KOMMUNE Planlagt behandling: Hovedutvalg for drift og miljø Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Utredning av spesialisthelsetjenestetilbudet i Alta/Vest-Finnmark Laboratoriemedisin

Utredning av spesialisthelsetjenestetilbudet i Alta/Vest-Finnmark Laboratoriemedisin Utredning av spesialisthelsetjenestetilbudet i Alta/Vest-Finnmark Laboratoriemedisin Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 1 1.1 Om arbeidsgruppen og mandat... 1 1.2 Det verdimessige og faglige grunnlaget

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Rollag kommunehus Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Rollag kommunehus Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 18:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Rollag kommunehus Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Nøtterøy kommune. Midlertidige ansettelser og bruk av vikarer i Nøtterøy kommune

Forvaltningsrevisjon Nøtterøy kommune. Midlertidige ansettelser og bruk av vikarer i Nøtterøy kommune Forvaltningsrevisjon Nøtterøy kommune Midlertidige ansettelser og bruk av vikarer i Nøtterøy kommune November 2012 2 Innhold 1. Sammendrag... 5 2. Innledning... 6 2.1 Bakgrunn... 6 2.2 Formål og problemstillinger...

Detaljer

Hovedutvalg for helse og sosial

Hovedutvalg for helse og sosial SIGDAL KOMMUNE Hovedutvalg for helse og sosial MØTEBOK Arkivsaknr.: 13/775-4 Løpenr.: 5489/13 Arkivnr.: G40 &13 Saksbeh.: Anne Marie Lobben Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Hovedutvalg for helse og sosial

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018. Vedlegg 2

Handlingsprogram 2015-2018. Vedlegg 2 Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 Vedlegg 2 1 Handlingsprogram 2015-2018 Vedlegg 2 Et samfunn i utvikling mulige resultatforbedrende tiltak Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 Vedlegg 2

Detaljer

"Bolig nu" - et midlertidig botilbud til bostedsløse

Bolig nu - et midlertidig botilbud til bostedsløse Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.05.2013 14131/2013 2013/766 233 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/6 Ruspolitisk råd 04.06.2013 13/18 Komitè for levekår 06.06.2013 13/69 Bystyret

Detaljer

ROM - OG FUNKSJONSPROGRAM

ROM - OG FUNKSJONSPROGRAM KVALSUND KOMMUNE FORSLAG TIL ROM - OG FUNKSJONSPROGRAM FOR OMBYGGING OG UTVIDELSE AV KOKELV BO - OG SERVICESENTER KVALSUND, 8. OKTOBER 203. INNHOLD 2. MANDAT OG ARBEID... s.04.. BAKGRUNN... s.04.2. OPPNEVNELSE

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2 06.04.2011 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

Målselv, Bardu, Lavangen Salangen Gratangen og Ibestad

Målselv, Bardu, Lavangen Salangen Gratangen og Ibestad Målselv, Bardu, Lavangen Salangen Gratangen og Ibestad Jørn O Stensløkken 1 1. SAMMENDRAG...3 2. BAKGRUNN...4 3. MANDAT...5 4. RAMMER OG FORANKRING...5 5. BEFOLKNING OG AVSTANDER...6 5.1 BEFOLKNING...6

Detaljer

Salg av kommunale barnehager

Salg av kommunale barnehager www.pwc.no Salg av kommunale barnehager Utredning av alternativ og konsekvenser Oslo kommune Oktober 2012 Forord Denne utredningen av alternativ for salg av kommunale barnehager er kommet som følge av

Detaljer