FOR BERLEVAG KOMMUNE. Varde Sorenskriveri FYLKESKARTKONTORET I FINNMARK 1 K 9800 VADS0 TU. (085) MATRIKKEL. VARDi VADS0 TAN*) SEBY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FOR BERLEVAG KOMMUNE. Varde Sorenskriveri FYLKESKARTKONTORET I FINNMARK 1 K 9800 VADS0 TU. (085) 51761 MATRIKKEL. VARDi VADS0 TAN*) SEBY"

Transkript

1 YLKSKARTKONTORT I INNMARK 800 VADS0 TU. (08) 7 MATRIKKL OR VARDi K VADS0 TAN*) SBY I INLAND IR-MffiftNGR ' BRLVAG KOMMUN SOVJTSAMVLDT Varde Sorenskriveri Grunneiendomsregisteret er ajour pr..0-8

2 IWHURK SPSIAL KONIUI 0 GXRB»L II SI» BRUK ST LNR K UST NAVN»» PRNR DAT.TINS»AT.NJOV DAT.SAM Sfl SAM. N» VTSK. RA Z llf IMATRIKULRT RUNN TURI AMBRS ANIRSN BONGO PR HIKKISH BON0 ANKRS PRSN 7 KOD HJMMLSHAVR/STR H - Hjemmelshaver A - Aktuell eier P - Punktfeste B - Annen bruksrett - ester KOD OR HJMMLSHAVR/ STR ORHOLD /0-7 /0-7 /-77 /-77 Blankt - Ikke registrert X - Andre typer eiere - nkeltperson B - Boligbyggelag/orettslag K - Konununen - ylkeskommunen S - Staten L - Legat, stiftelse orening o.. G - Annen eiendom, bygdealmenning W - Utenlanclsk D - Ansvarlig selskap, saraeie A - Aksjeselsk. og andelslag utenora boligbyggelag og borettslaq BOKSTAVKODR OR STR UTGATT AV STATNS GRUNN. ks. BOKSTAVKOD (se_ fo r_k _ r_i Jordsaloskontorets festenr. p.talalius: (Gjelder del I) A - Airport/lyplasser B - Bedrifter/orretningsindustritomter C - Campingplasser/jellstuer/ Reiseliv - rvervshytter - iskerettigheter/lakseelver G - Garasjetomt H - Hyttetomter - vanlige I - Idrettsanlegg/estlokale J - Jordbruksformal K - Kraft- og telefonanlegg. NRK's TV-omformer m.m. M - Militate omrader N - Naust/Sjetomter O - Opplagsplasser/Reinskillegjerder/ Midlertidige tomter P - Hjellgrunn/Produksjonsareal R - Renovasjon/S0ppelplasser S - Skoleanlegg/Barnehager/Sosiale institusjoner T - Tenter for bolig U - Uttak/Grus- og sandtak V - Vannforsyning/Kloakk-anlegg

3 INNHOLD BRLVAG Side: orklaring til koder brukt i registeret Retting av feil i grunneiendomsregisteret 0 Dell Inngang i bruksnavnfeltet etter gamie registerbetegnelser, dvs. jordsalskontorets nummerserie (- sifret) for festegrunn, og matr.nr./l0penr./bruksnavn for grunneiendom. Tomter med adressebetegnelse er plassert alfabetisk etter adressenavnet under matr.nr., fiktivt I0penr Til h0yre finner vi de nye betegnelsene gards-/bruks/ og ev. festenummer. L.nr. (linjenummer) viser antall hjemmelshavere pr. enhet. Lengst til h0yre hjemmelshavers/festers navn. Jordsalgskontorets nummerserie ( og siff.) Umatrikulert grunn Matr.nr. - Matr.nr. - Matr.nr. 0 Del II Hovedutlisting med inngang etter de nye registerbetegnelser Kommunenr./girdsnr./bruksnr.- og eventuelt festenummer Gardl Card Gard Card GardS Garde Gard 7 GardS Gard Card 0 Gard GSrd Gard Gard Gard Gard Del III Alfabetisk utiisting sortert etter etternavn pa hjemmelshaver. Til h0yre finner vi f0rst de nye registerbetegnelsene (gnr./bnr./fnr.), deretter de gamie betegnelsene (matr. -I0penr. festenr.) samt grunneiendommens navn. A-B C- G-H I-J K-L M-N 0 - P (Q) R-A 7

4 Del IV or a fa en sammenheng mellom nummersystemene for tinglyst festegrunn utgatt av statens umatr.grunn har vi utarbeidet en tilleggsliste. Denne har inngang etter tinglysingskontorets (fra oppmalingsmyndighetens) tildelte festenr. (off. reg. betegnelse) innen hvert matr.nr., med referanse til jordsalgskontorets og siffrede festenr. Gml. Matr. nr. Gml. Matr.nr. Gml. Matr. nr. Gml. Matr. nr. Gml. Matr. nr. 7

5 Retting av fell i Berlevag kommune: Retting foretatt pa fig. eiendommer: Gnr. Bnr. 7 8 nr. Tidligere Jordsalgskontor festenummer: Nytt Gnr. Bnr. 8 nr.

6 DL I Inngang i bruksnavnfeltet etter gamle registerbetegnelser, d.v.s. jordsalgskontorets nummerserie(- sifret) for festegrunn, og raatr./0penr./bruksnavn for grunneiendom. Tomter med adressebetegnelse er plassert alfabetisk etter adressenavnet under matr.nr., fiktivt 0penr.888. Til h0yre finner vi de nye betegnelsene gards-/bruks/ og event, festenummer. L.nr.(linjenummer) viser antall hjemmelshavere pr. enhet. Lengst til h0yre hjemmelshavers/festers navn.

7 BLANK SID

8 0//8 INNMRK SPSIAL KOftKUM D DL I IS BRUKNAVN SARD BRUK ST L.HR HJMLSHAVR 000 V 00 Q 00 0 Q7 J 08 Q Q7G Q7 07 Q7 07 Q7 077 D Q ii i i Z 0 i i UTL»PT UTL0PT UTL*PT UTL»P UTL»PT SIVRTSM SIURB UTL»PT UTL»PT UTLPT UTt»PT UTL0PT OVR.SNR. 8NR.8 UTL»PT OVR.SHR. BMR.7 UTU0PT UTL»PT UL0PT UTL0PT UTLiPT ijtl»p T UTLtPT UTL»PT UTL»PT RASTHD HUra STATSORP. 08 U/MNR. UTGATT STATSORP. U/MNR. UTL»PT IITLPT KARLSN ASGIR STATSORP. U/MNR. UTL0PT STATSOR--. 7 U/MNR. UTtfPr SLTTT SLTTT SIVRTSN LA UTL»PT STATSORP. U/MNR. UTL0PT STATSORP. 8 U/MNR.

9 0/0/ INNMARK SPSIAL KONHUN 0 DL I SID Q7 7Q T ? T T T 7 7 T 7 T S S J 7? 7 S T 8S S 7 H Q M T Q D BRUKNAVN SARD 88UK. ST L.M8 HJHHLSHAVR S i UTL0PT UTL0PT UTLfPT UTL0PT UTL»PT UTLfPT UTL0PT UTL0PT UTLfPT ItfRSM ANTON flarsibo UTL0PT UTL0PT UTLtPT UTL0PT UTL0PT UTLtPT UTt»PT UTL»PT UTLIPT UTL0PT UT.0PT UTLfPT UTU0PT UTttPT UTL0PT SMLROR INGRID JOHANN UTLfPT SNLROR INGRID StLgO* INJD UTL0PT RS RITZ 0LUR KRISTIAN UTL0PT UTU0PT UTL0PT UTL0PT UTL0PT UTL0PT UTL0PT UTL0PT UT0PT UTL0PT UTL0PT UTL0PT UTt?PT UTL0PT UTL0PT UT.0PT UTt»P T KURY ALLY UT.0PT OVR.SNit. BNR. UTL0PT UTL0PT OAHL SOLVcIS UTL0PT UTL0PT CARSTHS RANBI iltlipt UTL0PT UTL0PT UTL0PT UTL0PT UTL0PT UTL0PT SLTTT UTLJPT

10 ZO/0/8 INN*ARK SPSIAL KOHNUN 0 DL I SID BRUKNAVN CARD BftUIC ST L.MR HJMNLSMAVR S I 7 0 T im.»pt UTL0PT UTL0PT UTL0PT tin. WT ORSVAftTS TSN. T JMSTi UTL0PT UTtfPT UTtfPT SIVRTSH UDAUND UTL0PT UTL0PT UTL0PT UTtMT UTL»PT UTLfPT UTL#PT UTL»PT UTL0PT UTJ.0PT 7» S H S BS S S RLVRS KOHNUN UTL»PT UTL»PT UTi.0PfT UX0PT UTLfPT UTL0PT IITLMT UTL»PT RIKSN RHHARD UTL»P T UTL0PT UTlfPT STATSORP. 8 U/MNR. UTLfPT STATSORP. J/MNR. UTL»PR UTL»PT UTUtPT BTLfPT UTL0PT UTLfPT UTL0PT UTL0PT UTL0PT UTL0PT UTL0PT UTU0PT SLTTT UTL0PT UTtfPT UTLfPT UTL#PT UTL»P T UTLUPT UTL0PT UTL»Pf UTUIPT UTL0PT UTL0PST UTLtPT UTL0PT UTL»P f UTt»PT UTL0PT UTt»Pr UTL0PT UTL0PT UTUtPf

11 0//8 INNMARK SPSIAL KOHH'JN DL I SID 7S 7 7 7J T 7S S T S J B T T 8 T T 8 8 BRUKNAVN BARD BRUK ST L.NR HJNHLSHAVR SO UTLtPT SLTTT UTLtPT UTLtPT UTLtPT UTLtPT UTLtPT UTLtPT UTLtPT UTLtPT UTLtPT JAC08SN NILS B. UTLtPT UTLtPT UTLtPT 8LVX KOflNUN UTLtPT UTL»PT UTL»PT UTL»PT UTL0PT UTLfPT UTL»PT UTL0PT UTL*PT UTL0PT UTL0PT UTLMT UTU0PT UTL0PT UTL*PT UTL0PT UTL«PT UTL»PT UTLtPT UTL0PT UTLtPT SIVRTSN SIURD UTL*P r UTL»PT UTL0PT UTL*PT UTLfPr UTLtPT UTL0Pr UTL0PT UTL*PT STNBRS AUDHILB STATSORP. 80 U/MNR. BRLVAG KOMMUN STATSORP. U/MNR. OTL0PT UTL0PT UTL»P f UTL»P T UTL»PT UTLtPT UTL»PT UTL*PT SLTTT SOL f»s TORSTIN UTLtPT UTL*PT ANftHSN LLN ANNA OLSN RIKA UTLtPT UTLtPT UTLtPT ANDRSN INSA UTLtPT UTLtPT

12 0/0/ INNHARK SPSIAL KOHHUN DL I SID T H 8 8 H H 88 B7 T 8SS T 08 T 08 Z7 0 T H H H 7 8 H 0 H H S 7 D T B 7 BRUKNAVN SARD BRUK ST U.KR Z Z HJflflLSHAVR UTL0PT UTL0PT UTLtPT UTL0PT UTL0PT UTL0PT UH.0PT NICQLAISN ARN UTL0PT UTL0PT HANKR ARN UTL0PT MtSIRD DITH UTL0PT UTL0PT STATSORP. U/MNR. UTL0PT STATSORP.U/MNR. HANKR THOKLI UTL0PT JOUANSM HARALD UTL0PT UTL0PT UTL0PT UTL0PT UTL0PT OLSM TOR DGAR BAtlSH TORLI STATSORP. U/MNR. UTL0PT ' STATSORP.7 U/MNR. TTL0PT UTL0PT UTJ.*PT UTL»I»T UTL*PT UTL*PT SLTTT STATSORP.78 U/MNR. SLTTT STATSORP. U/MNR. UTttPT UT0PT LUNi NARIUS WTL0PT UTLtPT OLS OSKAR UTL»P T UTL»PT UTU»PT UTLtPT DALDOR IRIK UTl»PT UTL0PT UTL*PT UTL»PT UTL0PT JOHNSN RLJOT UTL0PT UTL0PT UTL0PT UTL0PT UTL0PT LU»VIKSN 0IVIIID IVRSN HLG S. UTL0PT StfNDSM HIKTORIA UTL0PT UTL0PT UTL0PT LISUSSM RONALD UTL0PT UTL0PT UTL0PT VARANGR KRATLAG A/L,STATSORP. U/MNR.

13 /0/ INNHARK SPSIAL KONMUN DL I SID 7 S8 T P 7Q 7 7 T 7 T 7 78 H S T H 7 0 P T T J 8 P 000 T 0 J 0Q T 0 T D0 T Q T 00 T 007 0Q8 0 T 00 T 0 T 0 T 0 0 V 0 T 7 T 0S T Q T 00 0 T 0 T Q H 07 I 08 T 0? T 0SO H 00 H 0 H 0 H 0 H 07 H 00 H 0 H 0 H 0 H 0 H 0 H 07 H 08 H 00 H 0 H 0 H 0 H 0 J 0S7 08 T 08 T 0 T 0 T BRUKNAVN SARD RUK ST L.N* HJHNLSHAVR SO S VARANGR KRATSLSKAP STATSORP.u/MNR. IISTBR GUDNUND SJMR INAR UTL»PT UTL»PT OLSN BORN UTL*PT USTRS MARION JNSN ORN ASNAg etlttornsn GUDRUN UTL»PT ISKRISANVIRK SAHHOLD BAKK ARNOLD SIVRTSN SIGURD.A. UTU0PT OLAUSSN VDNS UTL0PT STATNS VSVSN HAHftR GUNNAR TH»VALL JNS JNSN BJARN J. NDRSN JOHANNS STRANB KAIA LOVIS HANSN AKSL J. UTttPT LTTT NMSN JOHANNA AKK SONJA OLSN OVIND OLSN SIVART INNR.I SNR. BNR.8 JOHANNSSN NLLY J»*STAD IRGITT MSSHAUS TORLI SUNBKVIST GUNNVOR BRLVAG JGR-OG ISKOR. HANSN HANS DV. JOHANSN ALRD LAAKSO ONNI flll RLVXS TURN LVMS KOHHUN JAK0SN IVAR P0RSN LNA SKANCK HANSN SICANCK 8GLJT OLSN KAl PDRSN AL STNHAUG ARN ANDRSN AGNS KARLSN 8STA HANSN ROY KIROV NILSN RUTH HAMR KILSN JARN KRISTNSN HARALD ROL ULV TO* JACOSSN OL J»RKHOLT POR OLSN»IVIND SULDRANDSN HNRY ALtANDRSN TORJ0RN JOHANNSSN RNA SIVRTSN NORA AVLYST STRAND OLA STRANB RIDAR STRAND OLA STRAND RIDAR

14 0/0/8 INNNARK SPSIAL KOHNUN 0 DL I SID 00 T 00 T 0 T 0 H 0 N 070 H Q7 H 07 H 07 T 07 T 07 H 077 J 078 H 07 H 00 H 0 K 08 T T 08 T 087 H 0S8 H QS H 00 H 0? H 0 H 0 H 0 H 0 H 0 H 07 M 08 H 00 H 0 H H 0 H 0 H 0 H Q H 07 H D8 H H 0 H t H H H H H H 7 H 8 H f H 0 H H H H H 7 P 8 H H H H H H H H 7 H 8 H H BRUKNAVN GARB BRUK ST L.MR ? HJIMLSHAVR STRAND OLA STftANO ROL HXSNSN JNS SVNDSN HL LARSN XQRTN THOLI AL DANIL NftlfSN JOHANNS LARSN BJARN RANTZN RSHILD OLAUSSN HARIUS LLILA TORBJ0UN HAULR GUNNAR OLSN NARBIT SIVRTSN NLLY DAHL BVARDSN RNST TLVRKT LARSN GRTA ROBRTSN SLHR RASCM ROALD BASTHOLN R0T KRISTNSN HftKON NDRSN JNS STfRK HILNAR OLSN SBLROR US ANDRSN ODD (CUR PDRSN TRTV GJVR RICHARDSN At JOHANNSN ILI HANKR MARTIN ANSSUNB RNA H»SNSr»L &VARD JfRTOT M0LLR KRISTIAN JOHANNSSN ODD BJARN KNUTSN VALL KRISTIANSN KRISTIAN KRISTIANSN HLA»AL»OR TRJ S»RLI LDBJfRS ADLID NILSN RUTH JAKQBSN HILBRT GUTTORnSN ROL ORRSK0 AAS LLILA SVRR LARSSN HANS NILSN TORBJtRN OLSN SIGURD OLSN HAGDA R»R ANDRW HOV AL JNSN CHARLS KARLSN PBR SIVRTSN SVRR RAINSN TRTGV OLAUSSN BONNVI VNSN HRKON JOHNSN VIGO JKVR JOHS.H. SUSTAVSN ROL L. JOHANSN SVIN HANSN TOR8JRN NILSN KNOT IN8RIGTSN HILDUR SRtSNS HNRY JOHNSN^RSTA GRN HL HARTVIKSN JNS ANDRSN AL. NDRSN JNS

15 0/0/8 INNftARK SPSIAL KOHflUM 0 DC I SID 0 H H H H H H H 7 H H 0 H H T H «N S J 0 T K H H H H H 7 H 8 H H 7 H 7 H 7 H 7 7 T 7 H 77 K 7 T 80 H 8 H H 8 H S H 8S H 8 H H 8 H H H H H H S H H 7 H 8 H 0 H H 0 H H H H H H 7 H 8 H BRUKMAVM BARB BRUK ST L.MR ^I 0 I I f c * 7 7 e I 7 8 I 7 8 I 70 I S I 78! S 88 8 HJMLSHAYR LUBIflKSN AL SIVRTSN SIGURD RAIHSN ASSJtRN SVNBSN KOLBJRN 0. PTTRSN HLHR LONAR OLSM AKSL NILSN INN LORNTZN SONALD LIKLBT HXKON KARLSM AL KNUT R0SKS KIR JNSN KASPARA A. RBRIKSN LSA STATN VSORStfARSDP. LARSN MORTN HAMMR UNNAR SKJISTAB KRR TLSRAfRKT tiansn LIV KRISTIANN PBRSN BA SltV? SKAMIC TRJ LIKITOLL MART SONJA XHCALSN NASNHILO HSNSM ANSAR!f*l.LR TORRD TORSRSN RUTH TORSRSN TORBJIIRN KRISTIANSN OTTO MATHISN PBR «TL»PT HAURU0 KAI JAK08SH KARL ARN» «NORSK STAT V/TLV. AKK HUSO NRSRRD BJtRN SCHULSTAft HNRT ANANIASSN LI RICUARHSN HARALD RICNARBSN KIRSTI HANNR RANNVIS HANSN AKSL JIANMR TN.A/S SIVRTSN HNNXN UITM KJLL KRISTNSN LI MARKUSSN BORSHILD TRN ARNMILO SR0SNS MANS A. KOHSSJORDBRUICT A/S HANSN J0RM ARN OLSN TORBJ»RN JSSM RIBAR ASTHOLB USTAV OLAUSSN SIR HANL SVIN KNANIASSN NARALB NARSIOO HAHSN HXKON R»ST RNT flll OLSN HARALB TROLI TORBJ0RG JOHANNSN SIR TANSSTAS OLSN KiLL MLBOR 8SOT RASCN ROALB ILSN KNUT ROLSN ARHOLB JNSSN ROL BstlNB R»STAB SJtRS

16 0/0/8 IMNflARK SPSIAL KOMUN 0 DL I SID 8ft UK MA VN ARD K ST L.N HJMMLSHAKR H ZO H H H H H Z8 H H 0 H H U H H U U 7 U U 0 U H H H S H H 7 T 8 K 0 H H S H S T T S T H 7 H 8 H S H 0 H H U H S U T S U 7 I 8 T & 70 S 7 H 7 H 7 I 7 T 7 H 7 H 7S H 77 H 78 H K S A S T 8 T 8 T S T S T S7 H 8 H S J SKANCK RWIS LIASSN ARN JOHAN ANANIASSN KARL HIKALSN MAGNUS 0NNS JOHAN ASTRUP SYRR JOHANNSSN ROLL HARTIN HANSSN UNNAR A. ANANIASSN ROALD SKJLJORB KARL RLVX KONKUN RASNUSSN RUBT RHHSN UNNAR STATNS YSVSN STATNS VSVSN STATNS VGVSN STATNS VVSN STATNS VSVSN ASRAHANSN OTTO 0NNS PR RLING STRAIMSNS INAR KRISTIAN SNLROR JARL OLSN SVIN ARNTZN ARN K. NTI RASNVALB TLSRAIfRKT LIKVOLB HART SIVHRTSN SISURD O.ff. RAIHSN 0TVINB JORANSN US HANSN KNOT ROT RIVIK RNT KNUTSN RONALD ANBRSN RIDAR ASIC NORVALL BAL»OR IRIK HNRIICSN HALLVARB TORSRSN LI AGNAR HANSN J08N D. ANBRSN HARALD RLVRS KOHNUN HANSN TORSTIN STATNS HAVNVSN RLVR TURN OS I.OR. STRANB TORBIS HANSN RUBN VARANSR KRATLAS A/L JNSN OL TOR JNSN UNNI BRLV8S RBNINSSKORPS JAK0SN KRISTIAN SVNDSN OSWALD HXNSN RUTH RTHUSSN ASBJtRN STRMR SUSANN JAC0SN LI SAHRB.BPARTHNTT T L»RICT RLVXS KONHUN LUBVISSN ODD ARN OLSN PR ARN LARSN BJBRN SIVRTSN TORILL LRAANB HSJCON <tartinussn AL LARSN OLA/"

17 HVNVK «HV NSKVH VISVOi KS80 f 't NHOf XIAS8V ii r Nsa0NV NSNf NSKVH flfl NSISVS NSASA SNJVS 8 tt0 NS«*dS*VAS80J/A NVS M8X SHH NI «d OVISm *S H NSHAI NC SNVH NSXIA«m aao «aor jiiarxs»* HH NZN8V JIIS NS8AIS INNfi S»re«NXA l/ VXJV8X *SNV«A VCAH0 NHV MSSNN«HOr NNK NSHAIS V ASNH NIKJI T JTOM NSNVH OTVCH NS>Io JlOll SNJ NSfl«HI» NKIJVO NS8OVT AKNH NSKV KHV»anf^ NnMHOX V A 8 NSVN AeflJIOK onnr *0 OOISJiVh NSST SNVH XIADI 0IA V NKIJ HS0 QNflHCtO KSUJ N»«re»oji QNI AV0 J08 NSaiiftNV NSHV)! 8VNNfl ISIAXflNflS NSVVI KKVS NSIN *«cj H8V SNH NOriVlVS HSIMVVA NSAA SNVS KSAA SBJVS MVAI NSC BISO RS0 VVNM0 MSM«HOr AV0 fll!»(iack I8VH Nllfl 8V» NSii«<l B aitnian OCO SHV VNVH 0 A I I III L I i I I ti I, II t I L I Iṫ I I I t I I II I I I t I. I H 8ti 8 *S I t k m *Zl Z S * * ZS IS OS Stl Zt. W ZZl Z IZl tl zn t 0t in in i. 0 I S s* t cm i > \. S L U /t * su st Z *H U 0 < U ** ill 8S 8 l SS *S S Z OIL * OS. : U. z\, Zl U Zl zt i li. Zl 0- H U s U s $ s(i U SI s U, It i. S s S Zl Zt S S Z(. Zl Zl s Zl U Zl Zl Zl Zl Zl Zl S t. Zl I Zl I 8S J H S U H SS J H ts J H S d H H QS J H t J X SK d H H 0 H HH H J 8 J H J S J H * J i i H Z J l J H H 8Z J J i M H *Z J H Z J n H H H H H l J H H H l J H Zl J H ll d H Ol J H 8C J H 0 J H H H C H ZC J 0 0 J n 00 J H H H HH H H H Z«Z J H UZ J H isd 08V OT 0IS I 0 SNflUHO* l«isds XHVNNNIJ 8/C/CZ

18 Q/QA8 INNMRK SPSIAL KOMUN 0 DL I SID S U 0 U S S H f? H 7 H 7 H 7 H 7 N 7 H 77 H 78 H 7 H 0 J 8 H S P 8 H H S H H S7 H STATSORP. U/NATR. STATS08P.7 U/MATR. UMATRIKULRT SRUNN UftATRIKULRT SRUNN UKATRIKULRT SRUNN IMATSIKULRT SRUNN UftATRIKULRT SRUNN UMATRIKULRT SRUNN UHATKIKULRT SRUNN IffiATRIKUtRT SRUNN UNATRIKULRT SRUNN UHATRIKULRT SRUNN UHATRIKULRT SRUNN UNATRIKULRT SRUNN UATRIKULRT SRUNN UNATRIKULRT RUNN UNATRIKULRT SRUNN UNATRIKULRT SRUNN /00 KONGSN /0 STRMSLTTN /00 RABBN /00 STRNSNS /00 KONS«fSTR0N«N /00 NORDSLTTN /07 KOBVIKN /D KOBSTRKNINN /008 KOB8STRKNINN /008/00 /008/00 /008/00 /008/00 /008/00 /00 0STNSSBUTN /00 VSINtS SfNDR BRUKNAVN SARD BRUK ST L.itS 8 8 & & S 0 S HJNNLSHAVR STATNS VSVSN STATNS VSVSN LSN US ANDRSN TRTSV HANSN PXL OLSN KARL JOHAN HANSN UNNAR HANSN SUNVALD SR0N8RS AKSL AKC HUSO LIASSN KRISTZAN NNR LILLIAN NARI PSRSN ARNOLD IVHSN RONALB SVRR SIVRTSN TOR. NILSN JOSTIN IVRSN ANTON SKANCK ALIIS RIVIK ROL SVNBSN TORINN RIC8ARDSN ASNAR SUTTORHSN KJLL SIL RDRIKSN JAN LUND K8R SCHULSTAD TOR ASTRUP OR VdSN SOLRID KNUTSN HILLIAN ALX«N»RSN STI ASTRUP OR SCHULSTAD JOHNNT 0HS PR RLIN UTLtPT UTL*PT INNNARIC flk BRTSSARI RAR HNRY RANTZN THORA SOI RANTZN HULDA A.. RVSARI KAAR HNRT KAT NILS NILSN SIVR INAR SULBRANBSN HNRY SULDRANDSN TRTSS OVR0RT GNR.,BNR.0 SLTTT OLSN HANNA OVR.IL NR., BNR.00 UILLUftSN OL HANSN KIL RANTZN INRID

19 0/Q/8 INNNARK SPSIAL KONNUN 0 BL I SID BRUKNAVN GARB /0 VIMdS /0 VINfS a /0 RISJ08DBUND YSTR /0 0STR V IN*S /0/00 /0* STR RISJORBBUKT 7 /0 INBR KOBBVIICN & /0 0STR RISJORBSLTTN 7 /07 STNBAKKN /08 SOLBAKKN /0 VINBBJRT /0/00 /00 STR*HSN*S VSTR /0 SANBVIKSLTTN / KONSJORBBUNNN NORBR & /0 SANBNO /0 SAND0 /0 SANDHO * /0/00 /0/00 /0 BRATLI /0 STRANBHIN /0 RNTIBN /07 RAHNSS & /08 SOLSLTTN /0 KLONDIK /00 P*»V N & /00/00 /0 SKANSN /0 DROT /0 HAMRNS /0 JAKOBSTAB /0 SANBHIM /0 SANDHI* /0 LOVISNBORfi $ /07 BRSLUN /08 NTXRD /0 SOLVAM & /00 SANBVIK /0 JLBSTAB /0 SfTHR /0 SITHR /0 STRANDSLTTN /0 TILLSe TIL S.VIMUS /0 TILL TIL S0NBR VINCS /0 SAMBBUKT /0? SOLBAKKN /08 HOMTNRO /0 LANSSLTTN /00 LTNSMO /0 B8GLANB 0STR /0 WIRSTAB /0 BMSTRANft /0 NHSVIK /0 SKOLBAKKN /0 TILLS TIL SANBNO /0 TILL TIL SANBNO /0 TILLSG TIL SANDHO /07 LATN /07 LATN /07 LATN /08 HTRSLTTN /0 BARNKRYBBN /00 0BTHAAP BRUK ST L.WR HJNNLSHAVR SOLtSRANBSN HNRY ULBRAHDSN TfUSS ATHIS* PR RSRSN ALRD OLSN 0IVINB KSTR»n JOHAN SKLVXS ATTIVSN LAISN JOHAN LUBVIK NLU ISKINBUSTRI JAKOBSN PTRA BRSRSN RNA RRSN ALRD H. TLKSNS NANNA INRITSN SOI SULBBRANBSN PAAL OLSH HILNAR OLSN KONRAB OLSN ARTHUR OLSN ARTHUR LSN KONRAB SCVR INAJ GJfVR lmar SULDBRAHBSS ALNA CLMNT JOHNSN A/S OLSN JARL CLNNT JOHNSN A/S CLMNT JOHNSN A/S J»RKHOLBT INA 0 LSN JARL OLSN HILMAR,ARTHUR OG KONRAD LISUSSN JOHAN CLHT JOHNSN A/S SKALLB* TOV ANBRSN CRT HANKR ARN SULDRANBSN PAULSN SVRR OLSN JARL ANANIASSN INAR HARALD VAMGR ANANBA ZAKARIASSN INAR SfTHR JOHAN DLSN JARL RANTZN OTTAR RANTZN OTTAR JACOBSN A. RIXSN JONAN BRNHARB SlfVR INAR CLNNT~JOHNSN A/S RIKSN KRISTOR RNH. ULRANBSN HARALD SlfVR INAR A/S IILBU ISKINBUSTRI RQBRTSN HARTVIK SLVR KONNUN OLSN HILNAR OLSN KONRAD OLSN ARTHUR OLSN MILNAR OLSN KONRAB OLSN ARTHUR RSH S. A. ANUNBSN ROL VNSN ROALB

20 0//8 INNNARK SPSIAL KOMtlN 0 DL I SID BRUKNAVN GARB /0 LILL BRGN /0 HIHLY /0 HIBLT /0 STNRABBN /0 STNRABBN /0 STNRABBN /0* RAB8N /0 VINS /0 VINS /0 VINS /0 WHINS /0 VINS /0 VINS /0 HAKSKITT /0 HAKSKITT /07 ALXNNINN /0S KONSJORB KIRKURD /0 HYRSLTT /070 STORBUKTSLTTN /07 LYNHO /0? BRANOK /07 KONSSVN /07 VASSBAKKN /07 KONSVN /07 KONGSVGN /077 KONSVN 0 /078 KONGSVGN /078 KONGSVSN /078 ICONS SlT G N /07 KIRKVGN /080 KONGSVGN /0 BRLVKVN /08 KONSVGN /08 BRLVSGVGN /08 KONSSVGN /0 KONBSVN 7 /08 NYSTH /087 KONGSVGN /088 K8BBKROKN 0 /08 KIRKVSN 0 /00 NYBRUTT /00 NYBRSTT /0 KIRKVGN 8 /0 KIRKVSN /0 ISKVfRSVGN /0 KONGSVGN /0 KONSVN /0 KIRKVGN /07 KONGSVGN /08 KIRKVGN /0 KIRKVGN /00 KONGSVGN 0 /0 KONSVN 8 /0 KIRKVGN 7 / KIRKVGN /0 BRLV8VN 8 /0 BRLVRVN 0 /0 KIRKVGN /07 SOLGL»TT /8 KIRKVGN /0 TILL TIL KIRKVGN 8 /0 KOBBKROKN 8 / RAT / RAT / KONGSVGN / KOBBKROKN / TRINTUN / TRINTUN BRUK ST L.*R HJNNLSHAVR LSN JftRL IT NORSK LUTIRSK INMHISJONS SLSKAP OLSN HILMAX OLSN KONRA» OLSN ARTHUR KROGN OSKAR HANSN LOUIS HANN ALOH HANSN HLNR HANSN THORLI HANSN AVAR VOLBSUN PTRA SULDBRANVSN HNRY GULBBRANtStt TRTGG STATN V/SK0ONDT RLVRS KONNUN RYGARI INAR OLSN KARL JOHAN OLSN *IVIN* CLNNT JONNSN A/S VARB* TONVARIN&USTRI irlvrg KOMNUN ARCUSSN 0DVAR OLSN HNRY NYR CLXNT 0HNSN A/S LUN»R STINAR LIWR JORBI LUNR SIV GRTB OLSN AKSL S.- OLSN IKVARDA &ULBBRANSSN HNRY OLSN KAI SULBRANBSN TRYGG CLNNT JOHNSN A/S ffaskussn INGVARB OLSN KARL JOHAN RIKSN ODBBUMB LINB-JNSN SVANHILL ANBRSN RIDAR KONGSJOSB IDRTTS- OG SANUNNSHUS OLSN JARL NARIDO ANBRSN HARALD CLMNT JOHNSN A/S ARKUSSN KITTY OLSN KJLL KROGH RLINS JLLBAL ARN CLMNT JOHNSN A/S OLSN IVAR CLHNT JOHNSN A/S JRLVRS KOflNUN RLVR KONNUN JOHANSN SUNNAR ROTNS RANAR JOBNSN JOHN ICONGSJORB HUSHORLAS KROGH OSKAR VINBJRGT UNNI OLSN JARL NAffSIBO OLSN TOR BGAR SOLBBtANBSN HNRY SULBBRANBSN TRYGG BRLVRG KONNUN ANBRSN INAR OLSN HILNAR OLSN KONKAB

21 /0/8 INNNARK SPSIAL KONBUN 0 DL I SID RUKNAVN SARD BRUK ST L.MR HJMffLSHAVR / TRINTUN / BRLVAGVN. /00 LtKVIKNJS 8 /00 HAVSTRAND INDR 8 /0 HAVNLVN /00* HAVMLVSTRMLN 8 /00 HAVNSTRAND 8 /00 BROXJORD 8 /007 KJM-NKSSLTTN /008 TARRVIGN /08 TARRVIGN /00 KJM.NCSBUTN VSTR /0 KJM.NKSBUTN VSTR /00 KJM.NCSOD&N T> /0 KJ0LMSODDN /0 KJtLNKSODDN /0 STTRBUGTRN /0 NORDHANDS/ITR 8 /0S KONGSHAVN 0STR /0 KONSUAVN *STR /0 KONSSBAVN»STR /0 KOHSHAVN fstr /0 KONGSHAVN VSTR /0 KONSMAVN VSTR /0 KONGSHAVN VSTR /0 KONGSHAVN VSTR /07 KONSHOLNH /08 KVfNSKARBJRGT /0 VARVIKN LILL /00 VARSVIKHOLHN /0 VRNSTDVIKN /0 RCVNS /0 RfVNSBUGTN TTR /0 RXVNSBUTN IMOR /0 STORLVSANDN /0 LILLSLTTN /0 LILLSLTTN /07 STRAMDNCS 8 /08 NAALNfSBUSTN /0»RULIHIN N /00 RNAD /00/00 /0 SOLVOLD /0 RONSBOR /0 SOLVOLD /0 R»HIH /0 RINNS /0 KROKN /07 ALHIK /08 HTRVAN 0 /0 VARVIKHOLNNS ASTLAND /0 VARGVIKHOLMNS ASTLAND /0 VARVIKMOLNNS ASTLAND /0 VARGVIKHOLNNS ASTLAND /0 VARSVIKHOLHNS ASTLAND /0 VARGVIKNOLflNS ASTLAND /0 VARVIKHOLHNS ASTLAND /0 VARVIKHOLKNS ASTLAND /0 VARSVIKHOLHNS ASTLAND /0 VARGVIKHOLNNS ASTLAND / VARSVIKHOLHNS ASTLAND /0 VARSVIKHOLHNS ASTLAND /00 ANVI 0 /00 SANVI 0 /00 BRLVKG S«NDR /00 LLSBLAD /00/00 /00/00 /00/00 /00/ OLSN ARTHUR BRLVAG KOMMUN JOKANSN HALDIS JONANSN HALDIS JOHANSN HALDIS JOUANSN HALDIS JOHANSN HALDIS JOHANSN HALDIS ISNSCttOU N.P. JAKOSSN JNNY JAKOBSN RICHARD* JAKOBSN JNNY JAKOBSN RICHARDA TRVfSNT YKVSNT frvcsnt HTHI RANVALD ANDRSN PR RS KRISTIN RSHIH INAR ICONDRUP RIDUN HAA8TH SVANNIL RS PRISTIN ftshm INAR KONDftUP RIDUN HAA8TH SVANHIL TROLI AL ARNTS* MOHAN CHRISTIAN JOHANSN SVIN GRAN PDRSN ARN RLVXS KOHHUN RLVK KOHHUN RLVK KOMIIUN RLVK KOMNUN RLVI KONHUN JAKOBSN JNNT JAICOBSN RICHA8DA JOHANSN HALDIS JNSN KRISTIAN XLVX AR8IDRPARTI RLVK KOHHUN ARNTSN INGA RLVRS KOHHUN RLVX KOHHUN RLVX KONHUN ANDRSN UN RLVX KOHHUN RLVM KONNUN RODTKOR KONSTANS ANANIASSM INAR PDRSN ARN PDRSN OLA NILSN HJ0RDIS JCMSLAA NAtGITH OLSN OLA H. ANDRSN RIDAR ANDSN HILHLPI ANDRSN KXR ANDRSN ODN ANDfRSN CHARLS SVNDSN PTRA LUND LAILA HARTVIKSN JNS LO JRN ARN RLVXS KOflHUN RLVKS KOIHunt IVRSN HARALD HRNSN KRISTIN SIVRTSN JOHAN

22 0/0/8 INNNARK SPSIAL (CONCIS 0 DL I SID BRUKNAVN /00/00 /00/00 /0/007 /00/008 /00/00 /00/00 /0/0 /00/0 /00/0 /0/0 /00 BRLVX NORBR /00/00 /00/00 /00/00 /00/00 /00 NH8KSTNSLTTN /00 BRLVR /00 BRLVX /00 BRtVRS /00 BRLVR /00 BRLVX /00/00 /00/00 /00/00 /00/OD /00/00 /00/00 /00/007 /00/008 /00/008 /00/00 /00/00 /00/0 /00 /00 /00/00 /00/00 /00/00 /00/00 /007 /007 /008 VINDBJRGT /00 BBHUSTONTN /00 BDHUSTONTN /00 LILLSLTTN /0 BRLVAAG /0/00 /0 KARLSRO /0 (CAROLINS NIND /0 (CAROLINS INO /0 NABALNKYST /0 HADALNKTST /0 KIRKSLTTN /0 HTRSUTTH /07 HARINBORG /08 NVRVOLB /0 ASTRUPBJRT /00 LANANBSBUTN /00/00 /0 LANANBSBJRT /0 NYKJILN /0 LANANBSNIS /0 LANANOSHOLNN /0/00 /0/00 /0/00 /0/00 /0/00 SARD RUIC ST L.NR t BJNNLSNAVR ANANIASSN ROL SLTTT ANBRSN ftioar JOHNSN ANOOR SCHULSTAD NATHANIL SLTTT JNSN ANNA HXNSN RARI RO KO«S BRLVX KRTS YNSLL MATHILD OV.PJRTOT A/S RLVR KONflUN OVK.-WR.-, BUR. 7 LARSN TRTSV JSSN LORNTIN RIV8 KOffflUN NILSN RUTH LORNTSN ANS AN»RASSN SRB NYSXRD HA? NILSN ROTH I. KtfLLO JOAKIM NILSN J0SIN SOLST PR TWANSAUKSJON -WITH RLING-. LISUSSN ASMAR RAMTZN NARALB SLN ANBRAS JNSN PAULIN JNSN JNTOT ANSSUN* DVIN TINSSTAB ALRB STRANB ADOL 8RLVR KOHNUN RLVR KOMUN SCHANCK CNR. SCHANCK CNR. LLILA JOHN KVLLO LAURA INNR. I NR., BNR. 0 SNR., BN». XLVR KOHHUN»T NORBL. ICIRK- OS SKOLONB ULV TORSTIN RLVXS KONNUN PBRSN OL JONAN INNR. I NR., BNR.7 HUUSBT ISAK»SrVIlC LIV HUUSY ROBRTSN ABOL ROBRTSN SLMA ULV TNORSTIN RLVXS (CQHflUN STRANB LJ»RS VICTORIA RLVRS KOMNUN JLV TMORSTIN ORBRS HALYARD HOY AL SVNBS* B8TON MANNR THORLI RLVR KONNUN SIVRTSN LA ISKOR. RNSKItlTT LORNTZN AKSL SR»SNS JPHN SUNDRSN SARON RLVSS KONNUN

23 0//8 INNNARK SPSIAL KONWJN 0 DL I SID BRUKNAVN GARB BRUK ST L.MR MJflNLSHAVR /0 OL HAAKONSN BAKKN /0 TOLLSN*SBUKT /07 STRANBKJILN /07/0 /08 STNBAKKN /0 KIRKAARDSLTTN /00 SANBBAWCN /00/00 /00/00 /0 STNHAOGN /0 BRT, LILL /0 ULNK /0 VANBLIN 0STR /0 VANBLIN STR /0 LSBUGTN /07 SKANSVISTRANBN /08 BUGTN /0 RAB8N /00 SVA8TNISBUGTN /0 SKAANSViesLTTN /0 HOLNN /0 SKAANSVIGSLTTN /0 HYRVOLB /0 BRLVXSLTTN /0 KVXTNfS /07 SANBKJILBAKKN /08 SNINARIPLASSN /0 RABBN /00 OLSBORG /0 H0ISLTTN /0 TOTBAKKN /0 NYBOR /0 NLKVOLB /0 ASTRUPBRGSLTTN /0 SANBSLTTN /07 SVARTNftSOBBN /08 KROGSNG /0 UDSITN /00 JLDHIH /0 STRANDHIN /0 NYSLTTN /0 NKSBUSTN /0 HAUGN /0/00 /0/00 /0 HLNAS NINB /0 Mt WILS LTT N /0 NYKJILSLTTN /0 NYKJILSLTTN /0 NYKJILSLTTN /0 NYKJILSLTTN /0 NYKJILSLTTN /07 VARNSST /08 BNZR /0 RHTIDN /070 NYRUD /07 LDIH /07/07/07/07 JLDSTAB /07 TILLG TIL SANDKJILN /077 SOUIIH /078 NtlSOHHT /07 BARKN /080 STRAN»N /08 RBSVOCB /OS BYRKJfPT /08 NYHI /08 STRANBN /08 ROSN0RG RLVHS KOMUM ROLSN ARNOLD HAMR UNNAR iamr THOKLI RLVRG KONHUN RLVXS KOHHUN StTTT OLSN TMONAS J. OLSN OL II. RLVXS KOHNUN Ilim. I GNR., BNR. RSSN 0. NBRSN TRYGV LARSN ODIN JOHMSN fiunnar LAKSN JOHAN LARSN ODIN NBRSN TRYSV 8HSHIH LLY NBKSN NIL J08ANSN SVIN GRAN SVNBSN ODIN RLYK KONtlUN INIR.-I GNR., BNR.77 OWR. TIL GNU., BNR. SRLVRG KONflUN INN8. I GNR., BNR. JNSN INVALD SLTTT RLVHG KONNUN HANSN JNTOT SVNBSN THORHOB B. JONANSN LAURA ULV THOR HANSN NANS 0. NILSN INN BV.JCRTOfT A/S RLVXG KOHNUN ROBTKORP KONSTANC M. ULV TMORSTN LARSN IMA OLAIISSN ROLAUG RLWRS KONNUN TORXSN TORJUS LISUSSN OL RLVXS (CONNUN GOTTORNSN UBRUN ASN ILNI RTHUSSN RUDOL RTNUSSN SISURD RTMUSSN BJARN SANBNO LVIN STATNS NAVNVSN SLTTT INN*. I SNR., BNR. RLVX KONNttN RLVX RONNUN SLTTT MANNR THORLZV RLVX KONNUN RLVXG KONNUN SRLVXG KONNUN INNR. I NR.f, BNR.0 OLAIISSN OTTO RLVXG KONNUN SLTTT RLVX KONNUW RLVXG KONNUN

24 0/0/8 INNHARK SPSIAL 0 DL I SID 7 BRUKNAVN SARD 8RUK ST L.*R HJMLSHAVR /0 KVITNtSHALSN /07 STLIHTN /088 HARIN80R /0 TRKANTN /00 SRUSHAUN /0* NfBROf /0 RAIITZNS HIND /0 JUWN /0 TILLS TIL NARINBOR /D iclli S HIND /07 OL PDRSNS HIMD /07 OL JOHANS HIND /0*8 LVSLTTH 0 /Q? NYSTB /00 STKLI /0 SOAR /0 SOAR / SOAR / SOAR / SOAR / SOAR / SOAR /0 ONHIB / VOMHIB /0 SOLLtS /0* BLOKS8R 0 / NIDNATSOL /0 LAHANDSHAU It /07 SOLBAKKN /08 LVBAKKN / S0L AN /0 CHARLOTTNLUND /08 CHARLOTTMLUND / ftldnatsol / BJfRSHII / SOMRSLT / SDRHIHN / SOLSTH / RATIDN /7 KIRKtfI /8 LVBAK / BAKKHLD /0 BTHLHM / 0LSHIB / STRANBHIB / RDHIH / ILO / JORDVOLL / SOLBRG /7 BTHANIA /8 OLAYSBOR / LVVOLL /0 TILLS TIL BNZR / SOLNS //00 / SOMRHIN / TILLSS TIL NYHIN / RTHIH / TILLS TIL CHARLOTTMLUNB / BRSSTAD /? 8LOMSTRBAKKN /8 HINM / TLGHAfAARDN / TLRAAARDN /0 HAVNSLTTM / SOLBR / RMSLTTA / SOLHIfl OVR. TIL NR., 8NR. RLVR KOMUN SLTTT RLVHS KOMHUN KLVRS KOMHUN IWNR. I Kfl., 8HR. I»MR. I GNR., BMR. 8RLVR KOMUN MAMSN MJtRDIS INNR. I NR., NR. IMM*. I SNR., BNR. INNR. I NR., NR. RO»TKORB AL ICARLSN ANTT 0HAMHSK STLttAN ATMISN AL LIN NATHISN HARALD LIN <tatiis!«jos LIN ARNTSN JOHAHN LIN SKOSN LNA LIN RNBN MA LIN XRXRB KARI LIN HITHAXN JOHAN HITiANN AL RLVSS KOHBUN TINSSTAB ROL SLTTT RLVX KONWIN RLV«KONflUN RLVR ICON RUN SLTTT SLTTT SLTTT RLV8S KONHUN RLVHS KOKNUN INRR. I SNR.t, BNR.7 INNR. I HR., BNR.8 RLV8S KONNUN SI RTSN NARTIN LIMB RLV8S KOHftUN INNR. I NR.t, BNR. SI RTSN BARTIN INNR.-I Nt., NR.0 INNR. I SNR., 8NR. ROLSN ARNOLD INNR. I NR.t, BNR.8 INNR. I NR.t, BNR.8 TRLASTORRTNINN A/S RLVX KOMNUN SLTTT INNR. I SNR., BNR. INNR. I SNR., 8NR.8 INNSXR I GNU., BNR.S BALBOR IRIK A/S BRLVRS LTSVRK SKANCK MNA SLTTT RLVKS KONNUN RLVX tconhun RS JHART RLVX ICONHUN SLTTT INN. I SNR., BNR. 0 SNR., 8NR. IVItSN RLVR KONHUN RLVX KNNUN RLVSS KONNUN

25 0/0/8 INNHARK SPSIAt KOMUN 0 DL I SID 8 / / / /7 /8 / /0 / / / / / / /7 /8 / / / / / / / /0 / / / /S / /S /7 /8 / /70 /7 BRUKNAVN RYDNLUNO OLA PSDRSMS NINO RDtt ANNAS NINO HAVN tunbhih SOtIP STNRABBN KVtBSRO SKUtHIHN TOUT A TOUT 8 P.RANS NINN SOttI SOLHIH TILLS Tit SOAR TILLSS Tit SOAR TItt Tit SOAS TIttSS Tit SOAR TILtSS Tit SOAR TIttSS Tit SOAR TIttSS Tit SOAR RHTIBN JOHANSNS NIND #VR TRKANTN SOtVANS NIND JCRSTAD HIHtY TIttSS Tit TRKANTN STRANDStTTN SOtStTTN RYDDING HYHIB /7 ISHUST /7 BRSVOtt /7 BRSXS /7 SOLHIN /77 HIHM /78 TIttSS Tit STRANOHI /7 VASNS /SO AASHIK / UTSIKTN /S ORHXPNINN /8 WRStTTN /8 UTNSStTN /U tvbak / tasmannstun /7 StVBUKTN /8 STItANO / SOtSt»TT /0 SANDtUNO / JRSTAD / 8J»RNBOR / SOtSTRAND / tvstttn / SOtTU* / ttnsmo /7 STNHAUGN /8 SANDND / STRANOSLTTA /00 SOtVANS /0 StTTN / NDR VANtlN / KtlPPN /0 KtlPPN /0 SOtUH SARD BRUK ST t.wr D S 7 MJHMtSHAVR SLTTT INNX. I MH., NR. INNS. I SNft., NR. INNR. I SMR., NR. KARLSN KARt RUVR KONNUN StTTT RLVB KOHNUN SRtVXB KONHON RLVHS KOHMUN INURS. I GNR.ll -BNR.0 INNRS.IGNR.il BNR. StTTT RSRI* SIGURD BALSOR HARUIOO NATMISN AL tin KATHISN HARALD tin <MT»IS N JOS tin AMTSN JOHANN tin SKOSN tna tin RD N HHA tin NRSAARD KARI tin *tvrs KOHNUN INNRS.I (MR. BNR. RtVKS KONNUN HANflR TRTSV HOtSN ARNOtD INMRS I GNR.ll BNR. SAMMN0YD MD GNR.ll BNR. HLVXS KONIIUN RLVH KOMNUN SRtVKS KONNUN INNRS.I CNR. - -BNP. IN»?S.I GNR.ll BNR. 0 IN»«.! GNR.ll BNR. 78 JISTOT BV.A/S LKAN I. HAMSN HANS. RLVSS KOflNUN UTPARStRT JOtSN ARNOtD RSflIB Ltr JfRTOT DV.A/S *RTUT DV.A/S INNSS.I GNR.ll'BNR.7 JOHNSM VIS0 MILSN -INN. STATKS HAVNVSN StTTT IV8SN O.S. GNR.ll BNR. OTPARSttRT RtVX KONMUN UTPARSttRT UTPARSttRT RtVXS KONNUN RtVX KOHNUN RLVK KONNUN JSSN At ND-iSN NOK ARVINR NDRSN HIL NB.ISN NOK ARVINSR At JSSN RSHIM tlt tsn BJARNHItD OtSN THRS * NDRSN 8IRR

26 0/0/8 INNRARK SPSIAL KOMUN 0 DL I SID BRUKNAVN GARB BtUJC ST L.MR HJiMLSHAVR /0 TILLSG TIL KILLIS NINB /0 SOLNG /07 BRLYXG TLGRA /8 TILLSG TIL STRANBN /0 RDHIN /0 STORSLTTA / ALHIK / SANBKJILBAKKN It / BRLVXG NT KI8KRR / RtBYOLD / SOLSTAB / NfLANB /7 StRSTH /8 SANBSLTTGT. ROLLSTAB / SANBSLTTT. LILLBO /0 SOLSLTTN / SOH«R*OLB / TILLS TIL SOHHRHIH / SOLHIN / BRGSLTT / TILLG TIL BTRKJ0PT / TILLS TIL SOLHIH 0 /7 TRYHIN /8 KtfLBSRO / ALHIH /0 HfBROTT 0 / HIBTR JLLHJ.il / JLLDAL / KYLBRO / MARTINS NINB / UTSIKTN / TILLS TIL JORDVOLL /7 NfHIN /8 0VRLANB / KMAUSN /0 BORSAN / JLLVAN / HINN / LILLN / VRXRD / SOLBAKKN / NI /7 VRRLf /8 TR / LTSB /0 / SANXS / SLTTA / JOS JOHANSNS fllnd / STRANBST.B / BAKKTUN / VASK0 0 /7 SONNRVOLB /8 VSTSHIHM / LVSLTTM 0 /0 NBRSLXTTN / HIHN / STRANBHIN / RINB / TILLSe TIL HIHN / TILLS TIL NTAARB / TILLSS TIL JILO /7 TILLS TIL SOLBAKKN /8 RUSNAUN / SOLPLASS /70 HORSPLASS /7 VASSflON /7 R»NNSLTTA INNRG.I JNR. Bj;Rv BRLVAG KSMMUN RLVKG KONHUN INNX.I GNR.ll BNR.0 SLTTT SIVRTSN NORA SLTTT KVLLO JOAKIB RLVX KONHUN STRAND OL RICHARD HANKR GUNNAR ATHISK JAKOB LUND KAR SLTTT SLTTT RLVXS KOftNUM JOHANSM PTTR SONNIR SKAMCK NRA SLTTT RLVR KOflHUN SLTTT BALBOR *.- LLILA JOHN ANBRASSN RIBUN SVNBSN LOVIS N.BtB SKAMCK AHHOLD RLVR KOHNUM OLUSN OLAV STRANB OLA SLTTT STMNAOG HANS RLVX TRXLASTORR.A/S STNNAU DGAR SLTTT RLYR ICON NUN SLTTT SLTTT SLTTT SLTTT SLTTST UTPARSLLRT INNR.IlGNR.il BNR.7 UTPARSLLRT LANTO ALRB RAKSTAB HARALB SLTTT RLVRG ICON NUN JLB HANS INttNARKNS PRIVATANK RLVXS SAHVIRKLAG AKK HUGO ANBRSN JAN KVLLO LAURA KARLSN KARL JOHAN SKAWCK OLAV RSMIN HNRT HALTR RLVXG KOHNUN RLVAG KONflUN INNR.I GNR.ll.BNR.7 RLVXS KOflNUN UTPARSLLRT UTPARSLLRT UTPARSLLRT HAUGftUB SOLVIS RLVXG KONHUN UTPARSLLRT NBRSN IL HAMSN HjlRBIS RtNNAUS AS

27 0//8 INNNARK SPSIAL KONNtlN 0 DL I SID 0 BRUKNAVN GARD /7 TARRVIKA /7 SOLSTRAND /7 SOLHAUe /7 STKSTUA /77 HYRN /78 RABBH /7 TANGSTAB /SO NTNIN /8 BRLI /J NtHIS /8 SANHOLT /S TILLSG TIL STILANB /S ILSAT /S SILSAT 7 /87 JOHAN MRKS GAT /88 JOHAN WRKS GAT /8 JOHAN MRKS GAT /0 TILLS TIL RtBVOLB / LUNB / SANBUKTA / HVRBAKKN / HINLT / STRINNLN / VASSND /7 NTBROTT /8 SLTTA /7 TILLG TIL BRLVXG S»NBR /0 GRUSTAK /0 UTMLT RA NLK OLB /0 UTNXLT RA SANDKJILN /0 UTNXLT ta STRANT.7 /0 UTNXLT RA BRLVXG /0 UTNXLT RA STRANBGT. /0 TILLS TIL BRL».KISKG. /07 UTNXL RA SOLVANG /08 UTNXL RA SANBKJILBAKKN /0 UTNXL RA LANANNSBUKTN /0 RNTIBN / BRIBABLIKKT / LARSSLXTTN / TRXTTNBBLN / TRRTTNBBLN / TRXTTNBBLN / TRXTTHBBLN / TRXTTNBDLN / TRXTTMBBLN / TRRTTNBBLN / TRXTTNBBLN / TRXTTNBBLN / TRXTTNBBLN / TRXTTNBBLN / TRXTTNBBLN / WRSLTTN II / NRKSLTTN II / UTMXL RA STRANBATN /7 SOLLI /8 NOROHIN / BAKKJORB /0 SLTTN / VOLLNS / BALBftG / RABKS /»STR LAGSTANGHAU / UTHXL RA JLLHIfl 0 / VARB /7 XBRS /8 RYSSIT 8ROK ST L.»R ? 0? HJRNLSHAVR MMSM NJMBIS RMNAUS OLUSN JOHN B. INNRS.t SANBSLTTA GNR.,BNR.8 RLVX KONNUN SLTTT SfttVXS KOHHUN TANGSTAB INVALB INN*. I GNR., BNR.8 XSJLD JARL PARLIUS H. RLVX KOHHUN A/S RLVXG ISKSANV. RMSTH KASPR INSBRISTSN OBB ROL LORNTZN SOLVIG NTLC/NB UILHLN SIHONSN SVRR SVtNBSN 8RTON STRANB OL RLVX KONNUN JNSN ARN J. BANSSUNB RNA MCK HUGO PBXSN ARN RLVXS KONNUN JACOBS* ABOL SCHJWLTAB NATHANIL RLVXS KOmUN RLVXS KONNUN RLVXS KONNUN RLVXS KONHUN XLVX KONNUN RLVXS KONHtfN RLVX KONNUN RLVXG KONNUN LVX KONNUN RLVAS KONNUN SLTTT JONANSN SUNNAR NTHI RAGNVALB JNSN INGVALB PBRSN ARN PBKSN OLA ANBKSN RIBAR ANBRSN UILHLN ANBRSN KXR ANBRSN CHARLS 7 ANBRSN OBN 8 NXLSN HJtRBIS ICAASTAA NARSITH 0 LUNB LAILA SVNBSN PTRA OLSN OLA N. RLVX KONNUN RLVXG KONNUN RLVXS KONNUN KNUTSN ARTHUR JOHANSN OL K. STNHAUS HANS ROLSN ARNOLD SONNR RLIN DV.JiRTOT A/S BV. JXRTOT A/S ULY THO*STI RLVXS KONNUN I SOLGT PA TVANGSAUKSJON I SOLGT PA TVANGSAUKSJON I SOLGT PA TVANGSAUKSJON

28 0/0/8 INNHARK SPSIAL KONNUN 0 GXRD DL II SID RUK ST LNR K UST NAVN»DT PRMR DAT.TING DAT.HJOV SNSAB. N» UTS*. RA DAT.SAH H VNSN ROALD 0 S /00 GODTMAAP /0-; /00 GODTHAAP /0-7 H H OLSN JAM. /0 LILL BRN /0 LILL BRGN L DT NORSK LUTHRSK /0 HINLY INDRfllSJONS SLSKAP /0 H INLY /0 HHLT 7/-; 7/-; 0/0-; 0/0-; 0/0-; H OLSN HILHAR /0 STNRABBN /0- H OLSN KONRAD /0 STNRABBN /0-; H OLSN ARTHUR /0 STNRABBN /0-; r i r 0/0/8 INNNARK SPSIAL JCOHNUN 0 XRD DL II SID BRUK ST UST LNR K NAVN *»T PRNR AT. TING»AT.NJOV SH SA«.~ BD UTSK. RA BAT.SANf 7 H KROGH OSKAR 0 /0 RAB8N /0-: 8 H HANSN LOUIS 07 /0 VINS /-: r uin 8 H HANSN ALON 0 /0 VINS /-; 8 H HANSN HLHR 0 /0 VINS /-: 8 H HANSN THORLI 0 /0 VINS /-: H H H HANSN AGNAR 07 /0 VINS VOLDSUND PTRA /0 VINS /0 VINS /-: /-: /-: H GULDBRANDSN HNRf /0 flakskitt 7/-: I I I 0 H H GULDBRANDSN TRTS /0 NAKSKITT S STATN V/SK0ONDT 7/-: 7/-;

29 0/0/8 INNHARK SPSIAL KONflliN 0 BL I SID BRUKNAVN /888 SILSST. /8 ILST.0 /888 ILSST.A /88 GILSGT.HB /888 ILSST. /88 SILSST. /888 SILSST.8 /SS8 ILSST. /8 SILSST. /8 SILSST.0 /88 ILSST. /8S8 SILSST. /8 ILSST. /88 ILSST. /8S8 SILSST. /88 SILSST. /88 ILST.7 /88 GILSST. /888 SILSST. /88 ILSST. /888 SILSST.* /8 SILSST. /88 SILSST. /88 ILSST. /888 SILSST.7 /88 SILSST.8 /88 SU.ST.A /88 SILSST.B /88 JLL*GM /88 JLLVGN /S8 LLVGN A /888 JLUfSN B /88 JLLVN /88 JLLVGN /88 JLLVN /888 JLLVN A /88 JLLVN B /8 JLLVGN /88 JLLVN /88 JLLYSN /888 JLLVN /888 JLLVIN 7 /8 GRANBAKKN /888 GRANBAKKN 0 /888 SRANBAKKN /88 RANBAKJCN /888 GRANBAKKN /88 GRANBAKKN /888 RANBAKKN /888 GRANBAKKN 8 /888 HAVNST. /888 HAVNT.A /88 HAVNST. /88 HAVNT.S/7 /88 HAVNT. /8S8 HAVNST.8 /888 HAVNT. TILL /888 HAVNT./ /888 IBRTTSVGN /88 IBRTTSVGN /88 IBRTTSVGN /88 IBRTTSVGN /888 IBRTTSVGN /88 IMTTSVN /888 IDRTTSyGN 8 /88 J.N.WITNST. /888 J.N. VITHSGT. 0 GARS BRUK ST L.NR t t t 8 Z ? 0 s?a HJNNLSHAVR ANBRSN STIN JKRTOT A/S BV. ftarthinussn LAILA T0RSM HILDUR HANSN HJtRBIS RLVK KONNUN ASTRtIP SIGN RIKSN ROALB HARrVIJCSM KRISTIAN PBRSN INSVAR SIVRTSN HANAR JAKOBSN RITA RT8USSN RUDOL TORSSSN GUNVOR OLSN LSA LISUSSK JULI HAKSN NARIT OLSN PAfiNr TORBIS STNHA0 MANS JOHANSN KRISTIAN NILSSN INN SUTTORNSN ROL SUTTORHSN SVANHILD ORR HALVARD LARSN OBIN JSN NATHILB TROLI Al fi ATHISM PBR 0HANSN ALMA AttUNBSN ROL TORSRSN KXR SIVgRTStt KARSTN SUNBKVIST GUNVOR SIVRTSN A*N RANTZN ODBVAR 0LVIK RLIN K»ST BRNT HIL ALCSAHBRSN SINIKKA OLSN TNRS LARS N 8JASNHILD SfRNS HBLI OLSN RLINS RSHIN SISORO A SIVRTSN MARTIN ANKR RLVXS KOflMUN RSHIN BIRR LUSN BRGNBAKL RSHIN BIRR AKKLAB KNUT SIVRTSN SIGURD ANANIASSN JAN SKANCK THJ STAT* y/orsvarsbp. SVNBSN HIKTORIA NIKALSN STN RLy«S ISKINB.A/S TRLASTORRTNINGN A/S TRLASTORRTNINeN A/S ARILSN AUD RLVR KONNUN IVRSN ULG S RLVRS KONNUN UNSL HARALB SRLVKG KONHUN HANSN VSLA LORNTZN RONALB «IT» 0RNUL

30 0//8 INNNARK SPSIAL KONflUN 0 DL I SID BRUKNAVN SARD /88 jtluitithst. /88 J.fl.VITHSCT. /8 J.fl.UITHSGT. /888 J.*.«IT»SGT. /88 J.B.ttlTHSST. /888 J.N.HITHSGT. /888 J.fl.«ITHSGT.7 /88 J.H.tlITHSeT. / J.N.HITHSGT. /888 J.H.MITHSGT. / J.H.HITIST. /888 J.R.tfITHSST. /888 J.M.HITRSGT.7 /88 J.«.WITHSGT.8 /S88 J.N.UITHST. /888 JOHAN MRKST. /88 JOHAN NRKST. /88 JOHAN MRKST. A /88 JOHAN H0RKST.8 /8 JOHAN JWRKSST. /88 J»RN LUNDST. /88 JtRSN LUHDSGT. /88 J0RSN LUNDST. /88 J»RSM LUNDST. /88 JfRSN LUN»ST. /888 KAIVSN C /888 KAIVSN /888 KIRKVXN /88 KIRKVIN 0 /88 KIRKVIN /88 KIRKVIN /888/00 KIRKVIN 0 /888 KIRKVIN /8 KIRKVIN /888 KIRKVIN /888 KIRKVIN /88 KIRKVIN 8 /88 LANANNSATA /88 LANANNSATA /888 LAMANNSATA /888 LANANNSATA /888 LAHANNSATA /88 LANANNSATA /88 LAMANNSATA /8 LAflANNSATA /gs8 LAHANNSATA 7 /88 LAHANNSATA 8 /8 LAHAMNSATA /88 LANANNSATA /88 LAHANNSATA 0 /888 LA«IA*NSATA A /88 LANANNSCATA B /888 LANANNSATA /88 LAAKNSATA /88 LAHANNSATA. /88 LNSNAHN LLILAS V /88 LNSflANN LLILAS V C /88 LNSHANN LLILAS V /888 LNSNANN LLILAS V /88 LNSHAUN LLILAS V /888 LNSNANN LLILAS V /888 LNSHANN LLILAS VI 8 /88 LNSMNN LLILAS VI B /88 UBRS LARSNSST /88 L0BRS LARSNST 0A /88 L#BRS LARSNST /888 L0BRG LARSNSGT 0B BRUK ST L.NR M 8 7 7S M MJNNLSHAVR JAKOBSN LI SOLGT PA TVANGSAUKSJON" PDRSN DAS I«VR RLVXS KONNUN JSSN RI»AR SIMM VIST LS NARI ANANIASS* ROL SCHULSfAk HNRY BRLVRS KONNUN PBRSK TRTSV IJVR ORB88SK0 AAS SOLGT PA TVANGSAUKSJON </ ANAIIASSN KURT R0R JAKOBSN TBORA KVLLO flagna ASTMm.ll HUGO ASTNOLN USTAV HANSN JORUHN RS VIGSO LSN BILHIB JNDIN ARHAU HNRY ANANASSN MARAL0 JNSN 0RSNT JAK08SN OL NBRSN RNA SOLGT PA TVANGSAUKSJON SOLGT PA TVANGSAUKSJON SLTTT IMKR. I NR., BNR. RLVX KOMNUN SLTTT SLTTT BRLVAG KOMMUN RLVR KONflUN RLVR KOHftUN SLTTT SLTTT tfanssvxk ASL SUDVAR RRIKSN TRfSV SCKLSTAD LAURITS SVttftSIf KOLBJ»i?M R»SNS KRR RSNS MNRT LORNTSN 0»»LI STKAttttSNS INAR OLSSN TORBIS NBRSN TRTGV /»e»rs» TRJ KARLSN ASGIR RtRIKSN VIDAR JAKSN IVAR BRLVAG KOMMUN OLSN»VIM OTTAR AKK SONJA HA»AL N STNRSN INBORS «!tsxr» DITH BAKKLAND HLSA H. StNVINSN TRYV JAKOJSN RIDHILD NILSN OL NRGXRD DITH tolsn ARNOLD TAMSTA CHARLOTT LUDVIKSN HANS A. BANBSUN* RNA RASMUSSN'ANGL

31 0// INNHARK SPSIAL KONNilN 0 BL I SID /88 /88 /8 /88 /8 /8 /888 /8 /88 /88 /888 /8 /88 /88 /888 /88 /888 /888 /888 /88 /888 /888 /888 /888 /8R /8S8 /88 /888 /888 /88 /888 /88 /8 /88 /88 /88 /888 /88 /88 /88 /88 /88 /888 /888 /88 /888 /888 /888 /888 /888 /888 /88 /888 /HB /88 /S8 /888 /8i8 BRUICNAVN L»BRS LARSNSGT L»BR LARSNSGT L0BRS LARSNSGT LtBRG LARSNSGT LJ8RS LARSNSGT 0A L»BRG LARSNSGT 08 L»BRS LARSNSGT LIBRS LARSNST LBR LARSNSCT LtBRG LARSNSGT L0BRS LARSNSGT LtBRG LARSNSGT 7 LtBRS LARSNSGT 8 LtBRG LARSNSGT L»BRS LARSNSGT. NARINBORGVGN NARINBORGVGN HARINBORVGN NARINBORGVGN BARINBORGVGN NORDR GAT 0 NOROR GAT NORDR GAT NORDR GAT 8 NYRUDVGN A NYRUDVGN B NYRUDVGN NYRUDVGN MTRUDVN NYRUDVGN A NYRUDVGN NYRUDVGN A NYRUDVGN NYRUDVGN 7 NYRUDVGN 8A NYRUDVGN SB OLA JOHNSNS VG OLA JOHNSNS VG OLA JOHNSNS VG OLA JOHNSNS VG OLA JOHNSNS VG OLA JOHNSNS VG OLA JOHNSNS VS 8 OLA JOHNSNS VI A OLA JOHNSNSVG 0 OLS0RVGN OLSBORBVGN A OLSBORVGN it OLSBORGVCGN B OLSBdRfltfiBN A OL*BOR8VCeN OLS0R8VGN OLSaOMVGN OLSBORIVGN T OLSUOiaVGN 7A OLSBORGVfiN 8 OLSBO!«8VIN ORO.jeNrOfTMT- 7 TILlfSS ORD»Rl«JSNTOTSST-I 0»O#»tR JCNTOTSbT.0 JKNTOrSGI. CARD BRIIK ST L.NR ii U 8 80 t 8 S? 0 / 70 \rr 7(V 8 HJMLSHAVR JSSN NARGIDO JOHANS AL HAISN VIGBIS HUS KIMI JAK0SN ICASPARA JAKOBSN ICASPARA LICKLDT UOLLBJ0R RANTSN HNRY RANTSN RANK SCHANCH KARSTIN RN ANN N /HL0 LI JOHNSN HJ*R»IS LORNTSN AGNS JAKOBSN HILBRT JOHANSH GUNNAR ISAKSN ASJRN JOHANSH ALRD R»SNS HLGA LIASSN ARN BtS UGNI UANSH LILLIAN C'.UTTOMi SAMUL ANDRS JOHANSN UNNLAU SANMf ANBJtRN ASTRUP SVRR RAINSN TRTV LSN IVAR STHM8HAUS LI ATHISM VT A THIS M Vf JSSN AL RHIN LILLY NORDSXR OLAUG NILSSN TOR8J»RN PTTRSN 8IRR PDRSN AKSL ARONSN R A/S ISKRNS BANK HANSN RANK A. LORNTSN RAKL NYLUNI SUNN AGRVIK HXKON RASNUSSN RUBY TRLASTORRTNINGN A/S NILSCN ASBJtRN rilth KJLL MANSN ASLAUG STVRTSN VIKTOR LIKVOLD NARY SNLROR KS CODTRD I!I-:MKIK;:MM K;\I;NH i i_,p -^.YNX MISKA ILING RLVRI KONNtlN KAKLSN RANVALD <IARTINUSSN ANTON RBRIKSN SOLVI JOHANSN LAURA LA*rO ALSIB ASTftUP GORG IIRllVHr, KONNUNl

32 0//8 INNNARK SPSIAL KOftRUM 0 DL I SID BRUKNAVN CARD /8S8 ORBtRR JNTOTST. /888 ORBfRR JNTOTST. /88 ORDMR JNTOTST. t /8 ORDfRR JNT8TSGT. /8S8 ORB0RR JNTOTST. /888 ORB0RR JNTOTST.7 /8S8 ORB0RR JNT0TST. /888 ORB*RR JNTOTSGT. /88 ORD»RR JNTOTSGT. /888 ORBtRR JNTOTST. /888 ORDiRR JNTOTSGT. /8S8 ORBMR JNTOTST. /8S8 ORB«R JNTOTSGT. /88 OSBMR JNTOTSGT. /8S8 ORBMR JNTOTSGT.? /88 ORBMR JNTOTST.8 /8S8 OKD»RR JNTOTSGT. /888 PARKPLASSN /888 PARKPLASSN /888 PARKPLASSN /88 PARKPLASSN /888 PRSTGXRBSSAT A /88 PRSTGXRDSGAT 8 /888 PRSTARBSAT 0 /88 PRSTGXRBSGAT 0 /88 PRSTRRDSAT /88 PRSTRRBSGAT /8S8 PRSTXRBSAT /88 PRSTGXRDSGAT /888 PRSTRRBSGAT /88 PRSTRRBSAT /888 PRSTR8DSAT /88 PRSTRRBSGAT /88 PRSTGXRDSGAT /8 PftSTGXRBSGAT /888 PRSTGXRDSGAT /88 PRSTRRBSGAT /88 PRSTGXRBSAT 7 /88 PHSTGRRBSSAT 8A /8S8 PRSTGRRBSGAT 88 /8 PRSTXRBSGAT /888 PRSTXRBST.A TILL /888 RRBHUSGAT /88 RRBHUSGAT A /88 RRBHUSGAT A /8 RRBHUSGAT 8 /88 RRBHUSGAT /888 RRBHUSGAT 7 /888 RRBHUSGT. /8 SANUNNSAT /88 SANUMNSAT 0 /88 SAftUiiNSGAT /88 SANUNNSGAT /88 SANUMNSAT /7 /88 SANUNNSGAT /88 SAHUNNSAT 8 /888 SAflUNNSGAT /888 SANUNNSGAT A /88 SANUNNSGAT B /88 SAHUNNSGAT 0A /88 SANUNNSGAT 08 /88 SANUNNSGAT /88 SAnUtiNSGAT A BRUK ST L.RR HJNNISNAVR SOMS PR RLING LIASSN KRISTIAN RLVXS KONHUN JOMNSN LA*RA HXNSN JNS JOHAMSH LAURA LARSN UNVALB X LARSN NXKON I LARSN AKSL A JNSN KRR JNSN LI JOHANSN PR GIL JNSN OLA* M JNSN LAV LO JAN ANBRAS LOtNTZN TOR8ILD J.I. HANSN JAN NASBART BV.JCRTOT A/S RI HISJONSNNIT BRLVAG KOMMUN ASK LAILA JLD ULV TORSTIN SIVRTSN SIGURD ULV TORSTIN AMIASSN ROALB ANAMASSN SIRIBA JOHNSN XSTA KRISTNSN RIKARBA ICRISTNSN MXJCON 8U.VM KONNUN RLSSARNNS AKSJ0LA ULV TMSTIN ARANSR KRATLAS A/L JOHANSN VT JOHANSN HNRY SVNVSN WIICTRIA ALKSANARSN HLGA RZA SVN0SN JJIKTORIA IMSSRITSN ARTHUR ALXSANBRSN AKSL VARAHGR KRATLAG A/L ULV TORSTIN RLVXG KNNUN NARVSN ANANIASSN KARL ANANIASSN LI RIC8ARBSN ALHILD NIKALSN AL LttBVIICSN IVINB KILSN PR ARNT ISKARLAT RNSKRITT tingl NATHILD DV.JKRTOT A/S RLVX KONNUN ANBRSN AGNS JAKOBSN ASGIR KNL ANNA JOHANSN RLING S. JOHANSN RLING S. ASTUP AKSL HNRIK SIVRTSN HNNINS JNSN INGNANN OLAUSSN BONNVI

33 0/0/8 INNNARK SPSIAL KONNUN 0 DL I SID BRUKNAVN /88 SANUNNSGAT 8 /88 SAftUNNSGAT /8S8 SANUNNSGAT A /8 SANUNNSGAT 8 /888 SANUNNSGAT /88 SANUNNSGAT A /88 SANUNNSGAT 8 /88 SAUNNSAT 7 /88 SANUNNSGAT 8A /88 SANUNNSAT 88 /SS8 SANUNNSGAT A /88 SANUNNSGAT B /88 SANUNNSGAT /888 SANUNNSGAT 0 /888 SANUNNSAT 8 /88 SANUNNSGAT /8 SANUNNSGAT A /8 SANUNNSAT B /88 SANUNNSGAT /888 SANUNNSGAT /88 SANONNSSAT /8 SANUNNSGAT /88 SANUNNSGAT /88 SANUNNSGAT 7 /888 SANUNNSAT 8 /88 SANUNNSGAT /88 SANVIRKAT /88 SANVItKGAT /8 SANKJILCATA /8 SANHCJILATA /88 SANDMILATA /88 SANDKJILATA A /88 SANDKJILATA 8 /88 SANDKJILATA 7 /88 SANDKJILATA 8A / SANDSLTTA /888 SANDSLTTA A /8 SANDSLTTA 0 /888 SANDSLTTA /88 SANDSLTTA /88 SANDSLTTA /88 SANDSLTTA Z /88 SANDSLTTA /88 SANDSLTTA /888 SANDSLTTA /8 SANDSLTTA /88 SANDSLTTA 7 /88 SANDSLTTA 8 /8 SANDSLTTA /88 SANDSLTTN /888 SANDSLTTN /88 SANDSLTTN /88 SANDSLTTN /888 SANDSLTTN /88 SANDSLTTN /88 SANDSLTTN /888 SANDSLTTN 7 /8 SANDSLTTN 8 /88 SANDSLTTN /88 SJ*ATA /88 SJ0GATA A /888 SJATA B /88 SJ0ATA /8 SJATA SARD BRUK ST L.NR HJNNLSHAVR KANSN TTR N. ANTVONIUSSN ASTRIB PTTRSN OLA SKANCK JAN TRJ JONANSN LI NIL LO DAGNT M-VXS KONHttN ANUNDSN INNUND JONANSN HL ANDRSN CHARLS AMUNDSN J0N OLSN KARL KARLSN KNUT NILSN IRN ANDRSN ROT RLVK KONNUN NIKALSN DVXN StRDAL JARL MILLT 8RLVUS KONNUN TAPIO RDA HANSN GONNVAtD ANANIASSN TORBJfRN BRLVAG KOMMUN IVRSN JOBANN JAKOBSN TORSIR SIVRTSN K0NRAD HANSN ROL 0. ILV TORSTIN SIVRTSN HL LUND KXR HAMMR TKORLI LUND BNNAR OLSN SVRR LARSN OLAV N.- LUND STNNttf ICARLSN ASGIR NILSN KNUT LAKSO NIL ANSSOND TON NAT LUDVIKSN Ai. RJI, NART ULN HANSN PXL ING SIVRTSN ANN HANSN LIV KRISTIANN LISNANN HULA JOHANSN UNNAR ANDRASSN SRD tll TORSTIN LLILA OLSA INNR.-I NR., 8NK.0 RLVX KONHUN RLVX KONNUN SLTTT SRLVftS KONNUN SLTTT RLVXS KONNUN RLVXG KONNUN SLTTT RLVXS KONNUN DALDOR IRIK ItTRSN ANTON RLVK KONNUN LKAN IVAR SVNDSN OSWALD

34 0/0/8 INNNARK SPSIAL KONNilN 0 DL I SIB 7 BRUKNAVN /88 S»SATA /88 SJtGATA 7 /88 SJATA /888 SJ0ATA /SS8 SJ0ATA /8 SJATA /88 SJATA /88 SJtSATA 7 /888 SJtGATA /88 SKOLSATA /88 SKOLGATA 0 /8 SKOLSATA 0 /888 SKOLSATA /888 SKOLSATA /88 SKOLATA /8 SKOLSATA /8 SKOLSATA A /8 SKOLSATA 8 /8 SKOLSATA /88 SKOLSATA /88 SKOLSATA /88 SKOLSATA /888 SKOLSATA 8 /88 SKONSVIKVIN 0 /888 SKONSVIKVIN /888 SKONSVXKVIN /88 SKONSVXKVIN /88 SKONSVIKVIN 7 /888 SKONSVXKVIN /888 SKONSVXKVIN / /88 SKONSVIKVIN /88 SKONSVIKVIN /88 SKONSVIKVIN 7 /888 SKONSVIKVIN 8 /88 SKONSVIKVIN /888 SOLHAUVIN /888 SOLHAUVIN /888 SOLHAUVIN /88 STNSAKKN /888 STNSAKKN /888 STNSAKKN /888 STNSAKKN 7 /S88 STNSBAKKN /88 STNSBAKKN /888 STNSBAKKN /888 STNSBAKKN /888 STNSBAKKN 7 /888 STNSAKKN 8 /888 STNSBAKKN /888 STORATA /888 STORSATA 0 /888 STORSATA /8 STOSATA /88 STORSATA /888 STORSATA /88 STORATA /888 STORATA /888 STORATA /888 STORGATA /88 STORGATA 8 /88 STORSATA /888 STORGATA 7 SARD BRUK ST L.NR 0 S Q HJNNLSftAVR BRLBftG KONNUN ROBRTSN SLHR SIVRTSN LA 0NNS JOHAN 0NNS AU» LILLIAN RVIK ROL BU KRISTNSN ASTRID SUTTORNSN KJLL GIL RICIARDSN RNST KARLSN HARALD OLSN OSKAR MARLIUS LSN MARSIDO NANSN RUBN L. SIVRTSN VIBAR SIVRTSN DACNAR B..»LT, SITT A OS B LARSN MANS B. SAASN RONALD RS»mt JONANN RLVX KONNUN RAINSN INAR RAXNSN JOHN KARLSN KARL ANtRASSN RSHILD OLS* KARL TH. RICNARBSN HARALD SAftULSN SVRR KROSH BJ0RNAR OLSN JAN HARALD STATN V/ORSVARSDP. NIKOLAISN INR H. A. LSN JAN STINAR OLSN KURT SK0 KJLL RS 0»IL JOHANS RS STRAND AA0T SIVRTSN LDBJRS STRAN» NIKKLSN OLAV OLSN LLINOR INARSX XSTA H»SST0L PTTRSN SRTI A, SABA ISAK ATMISN JARN RIKSN HNRY JtRSN RLVXS KONMUN HLVRS KOBNUN NILSN RLINS BASS BRLVAG HOTLL A/S KILVIK MANS S. HANBR TNORLI RANTIN INSRID SCHANCH KARSTN SARHANN JOHANSN PR IL RLVR KONNUN TRAUASTORRTNINSN A/S NILSN RUTH MfSRRD NARY NILSN NY8XRD KRR RLVX KONNUN PBRSN ARN NRGARD DITH

35 JO/0/8 INNNARK SPSIAL KOMUN 0 DL I SID 8 BRUKNAVN /SS8 STOBATA 8A /888 STORGATA /88 ST0RATA /88 STORGATA /S88 STORGATA /888 STORGATA /888 STORSATA 7 /88 STORSATA 7 /S8 STORATA 8 /88 STORGATA A /888 SfORSATA /8S8 STORSATA /88 STORATA 0 /88 STORATA /8 STORGATA /888 STORATA /88 STORATA A /88 STORGATA /888 STORSATA /88 STOSGATA A /888 STORSATA /S8 STORATA 7 /888 STORGATA 8A /88 STORGATA 88 /888 STORSATA /888 STORSATA 8 /888 STORGATA /88 STORGATA /888 STORATA /88 STORATA TILLS /88 STORSATA /8 STORGATA A /88 STORGATA SB /88 STORSATA 7 /88 STORGATA /888 STORGATA 8 /888 STORGT./8 /88 STRANBGATN /88 STRANBSATN 0 /888 STRAN»GATN /88 STRANBGATN /8 STRANBGATN /8 STRANBCATN /888 STRAN»ATN /888 STRANBfiATN /88 STRANBGATN 7 /888 STRANBGATN 8 /888 STRANBGATN /888 STRANBGATN /88 STRAN»8ATN /888/00 STRANDGT. /888 STRANBGATN /888 STRANBGATN /888 STRANBCATN /888 STRANBGATN /888 STRANBCATN 7 /8 STRANBGATN 8 /88 STRANBGATN /888 SMBR GAT /88 SMBR GAT 0 /888 S0NBR GAT /888 SMBR GAT /888 SMBR GAT /888 SMBR GAT /888 SMBR AT /7/ /88 SMM GAT /888 SMBR GAT 8 GARB BRUIC ST L.NR S? ! $ 7 00 HJNBLSHAVR ULV TORSTIN SOLSN LILLY ULV TORSTIN ROBTKOR KONSTANS A/S XLVRS ISKIMDUST. BRLVftS SPARBAMK StfMSN BJ»RM HLS SVNBSN KNOT OV.JKRTOT A/S SVMOSN tflktoria SVNBSN HLG KILVIK HANS S. RLVXG HOTLL A/S RAMTIN HARIT RLVR HOTLL A/S HNRZKSN JNS LAUS M HMRT A/S RLVX ISKIMDUST. LISUSSd VILLT STRAND JAN HARALD AL»OR RITJO DALDOR HALBIS ROSALIN LUMB LAILA ATHISN KRISTIAM BV.JCITOT A/S SOLGT PA TVANGSAUKSJON BRLYKS KMflUN SVNBSN VIKTORIA LARSH AGATHON N. LARSN ASATMON NIKOLAI D..BLT 0 ITT A OS SKANCK TRJ SKANCK TRJ JOHANSN JOS GRAN A/S ISKRNS BANK HLWR KOHttttN SKANCK TRJ NILSN NLSON RLVXG XOWIttN RLV8S KONNUN StLVXG KONHUN SOLGT PA TVANGSAUKSJON BRLVR KONNUN SOLGT PA TVANGSAUKSJON RLVX KONNUN SOLGT PA TVANGSAUKSJON RLVX KONNUN SOLGT PA TVANGSAUKSJON RLVXG KONNUN RUVRG KONNUN BV. JfRTOT A/S RLVRG KONNUN SOLGT PA TVANGSAUKSJON SLTTT RLVXS KONNUN INNX. I NR., BNR. SLTTT LO OL KRISTIANSM OTTO ANST ODD RBRIKSN JAN SABASN SINON R»YSTH ARNINN INNNARK YLK PBRSN GUNNAR LARSM OLAV

36 0/0/8 INNHARK SPSIAL KOMUN DL I SID /88 /8?8 /«S /88 /8IS /SbS /88 / /888 /88 /88 /88 /S8 /888 /8*8 /888 /888 /8 /8 / /88 /8 /88 /888 /8 /8 /88 /88 /88 /88 /88 /8 /88 /888 /88 /888 /88 /88 /SS8 /88 /88 /88 /8 /88 /888 /8 /8 /88 /88 /888 /88 /888 /8 /8S /888 /88 /8 /88 /8S /S8 /888 /88 /888 /8 /88 /8 BRUKNAVN S»N»R AT S0NUR SAT S*N»R GAT SMDR SAT SMBR GAT SMDR SAT 7 SMBR AT S»NDR SAT SMBR GAT SMDR GAT SMDR GAT SM&R GAT TORT TORT VIKAVGN U. -GRUNBTSGT. U. GRIINBTSKT. 0 «.-GRUNBTSGT, V. RJMBTSGT. U. GRUNBTSGT. U.-GRUNBTST. U. GRUNBTSGT. U. GRUNBTSGT. H. RUNDTST. il.-srunbtst. 8 U. GRINDTSST. U. GRUNDTST. 0 U. RUNBTSGT, II. SRUNBTST. U. SRUNBTSGT. U. SRUNDTSGT. U. SRUNBTST. 7 V. GRUNBTSGT. W. SRUNBTST. STR GAT STR GAT A STR GAT B STR GAT 0 STR GAT STR GAT STR GAT STR GAT STR GAT 8 STR GAT STR GAT 0 STR GAT STR GAT STR AT 8 STR GAT STR GAT STR GAT STR GAT STR SAT 7 STR GAT 7 STR GAT 8 STR GAT 8 STR GAT VRVGN A VRVN 8 VRVGN A VRVGN VRVGN VRVN VRVGN VRVGN tfrvgn A GARB BRttK ST L.NR 0 7 It 77 S 7 7 f Z f * * HJMHtSHAVR TNANK BNT UTGXR ANBRSN LINBA SOLNS AHBRAS HAMS M ROL i. SMBAHL JOHAM NIXOLAISN ASLAUG VMSN HRKON OLSM KAXIT UTGXR KILSfN ASTRID JOHNSM INSR. MILSM NLSON TLVKKT NKMR TIORLI RAMTIM ARN IH.SN SVIM RBRXKSN TltOR AttBRASSN INVALB KRISTIANSN KRISTIAN HAHNR SRT NAT AASN IBAR OL L08NTZN VT NORUA II»LLR KRISTIAN SIVRTSN TOR RLVI KONMUN PTTRSN HLNR KNUTSN BLGA SOI PTTRSN IMAR JAK08S JARL RNR JOHMSN BJARM dnzl K8R WRNR ANBRSN RITZ PBRSN ARNOLB OLSN INN dthr PXL HARRY OLSN PR SKAKCK OBD B. RLVX ICONNUN HAMMR ARH HASN HRKOM HRMANN RLVRS KONNUN RRSN PTTR OLAUSSN GIR OSN_0YSTIN SONNR BAC HANSN BJ»RN ARN OLSM TORBJRN AST*UP HAT BRITT SKANCK OLAV ANTONIttSSN KNUT KNUTSN VALB VMSN SOLRIB VNSN ROALB HITNANM AL HITRANN JOHAN RLVR KONNItN R»STAB JAM HANSN TRONB BRNHARB RfBRS BAGNT BVARBSN RNST RNUM ASBJBRN 0. STMHAU BAR ANBRSN ASBJ»RN LARSN ANN-NARI LOMS* ARN

* * FYLKESMANNEN I FINNMARK FYLKESKARTKONTORET GRUNNEIENDOMSREGISTER MATRIKKEL GAMVIK KOMMUNE. Vardo Sorenskriverembete

* * FYLKESMANNEN I FINNMARK FYLKESKARTKONTORET GRUNNEIENDOMSREGISTER MATRIKKEL GAMVIK KOMMUNE. Vardo Sorenskriverembete * * YLKSMANNN I INNMARK YLKSKARTKONTORT GRUNNINDOMSRGISTR MATRIKKL GAMVIK KOMMUN Vardo Sorenskriverembete Grunneiendomsregisteret er ajour pr. 0.0. I MATRIKKL OR AMVIK KCMMUN 0 GSRD DL IJ BRUK ST SNR LNR

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

TORSKEN GNR VIDKUN WILSGÅ9381 TORSKEN INGER-JOHANNE6893 VIK I SOGN - 17 INGRID TORESE RØSSLANDSLIA 87, 5460 HUSNES 5,5 1/6

TORSKEN GNR VIDKUN WILSGÅ9381 TORSKEN INGER-JOHANNE6893 VIK I SOGN - 17 INGRID TORESE RØSSLANDSLIA 87, 5460 HUSNES 5,5 1/6 TORSKEN GNR. 24 2015 BNR NAVN ADRESSE SKATTEGRUNNLSK.PROMILLE ANDEL UTLIGNET SKAT 3/1 OLAV GUNDERS9381 TORSKEN 208 425 9 YNGVE HANSENRamstad, 9441 Fj 306 930 9 KENNETH HANS BLÅBÆRV.22, 90-12 VIDKUN WILSGÅ9381

Detaljer

NMK Kristiansand - Runde NMK Kristiansand - Runde NMK Kristiansand - Runde Klasse E

NMK Kristiansand - Runde NMK Kristiansand - Runde NMK Kristiansand - Runde Klasse E NMK Kristiansand - Rund 5 16.09.2007 E Till 160 1 Mardon Moi Sørlandts Trialklubb 1986 7 8 3 1 1 0 22 20 0 48 2 Gir Børr Pdrsn Sørlandts Trialklubb 1981 0 2 7 1 10 0 69 17 0 168 3 Thomas Timns Sørlandts

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Hagbart Hansen Bergsfjord 1886 Smines Anna Hansen Bergsfjord 1884 Smines Harald Nyheim Bergsfjord 1913 Smines

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Hagbart Hansen Bergsfjord 1886 Smines Anna Hansen Bergsfjord 1884 Smines Harald Nyheim Bergsfjord 1913 Smines FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Hagbart Hansen Bergsfjord 1886 Smines Anna Hansen Bergsfjord 1884 Smines Harald Nyheim Bergsfjord 1913 Smines Hildur Nyheim Bergsfjord 1912 Smines Terje Nyheim Bergsfjord

Detaljer

Offentlig journal ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** OLDERDALEN SKOLE - ELEVMAPPE ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2009/1731-8 30138/2009

Offentlig journal ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** OLDERDALEN SKOLE - ELEVMAPPE ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2009/1731-8 30138/2009 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.2.2010, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A OLDRDALN SKOL - LVMAPP 2009/1731-8 30138/2009 01.09.2009 OLDRDALN SKOL - LVMAPP

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 : Arbeidarpartiet 1 Torill Torsvik Størkersen 1968 5986 Hosteland 2 Arthur Reidar Sjursen 1952 5984 Matredal 3 Ragnvald Tangedal 1960 5986 Hosteland 4 Hildegunn Bjånes 1968 5984 Matredal 5 Bjørn Egil Nordland

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy nn Berthelsen dtr 1917 Sommarøy nn nn dtrdtr 1943 Sommarøy

Detaljer

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler.

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler. Vå Vks rr:pnæss 06 Kor L JUL Q Q Q ^\ # Q Q Q ht Q Q Q # 6 Q Q Q # Q Q Q # Ju lg u u Q Q Q # # v blnt # LL: u # mj # # # # d fly p r ds Q Q m # # år lønn Ju v g v g # jul # grønt 6 # # u Lønn gå # hvor

Detaljer

BATSFJORD KOMMUfiE. Vard0 Sorenskriverembete GRUNNEIENDOMSREGISTER MATRIKKEL FYLKESMANNEN I FINNMARK FYLKESKARTKONTORET

BATSFJORD KOMMUfiE. Vard0 Sorenskriverembete GRUNNEIENDOMSREGISTER MATRIKKEL FYLKESMANNEN I FINNMARK FYLKESKARTKONTORET YLKSMANNN I INNMARK YLKSKARKONOR GRUNNINDOMSRGISR MARIKKL BASJORD KOMMUfi Vard0 Sorenskriverembete Grunneiendomsregisteret er ojour pr..0. ^ ^ ^ ^ t MARIKKL OR KGMMUN GSRD DL II BRUK S LNR K JM SNR BR

Detaljer

Resultatliste 08.09.2007

Resultatliste 08.09.2007 N åpen (uten tid) Even Sveheim Odal OL 0 Andreas Bjørgen Vallset/Stange, OL 0 Ingeborg Fallbakken Berge Løten OL 0 Anna Austad-Sveen Raumar OL 0 Sverre Narum Vallset/Stange, OL 0 Påmeldte: 5 Startende:

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e P r in s ipp s ø k n a d R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e O pp d ra g s n r : 2 0 1 50 50 O pp d ra g s n a v n : Sa n d s ta d g å r d

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 25.07. 31.07.2013

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 25.07. 31.07.2013 POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 25.07. 31.07.2013 Lnr: 8817/13 Regdato:26.07.2013 Arkivkode:L73 Saksnr: 13/1024-3 Dok.type: /U Saksb: RÅDM//JAA Journalenhet:SEN Navn: Sarpsborg

Detaljer

Øvrebø- Samlags- Sørlands- Skagerak- Birkenes- VINNERRESULTAT

Øvrebø- Samlags- Sørlands- Skagerak- Birkenes- VINNERRESULTAT Greipstadstevnestevnestevnestevnestevnestevnet Skagerak- Birkenes- Øvrebø- Sørlands- 249 248 NR KL NAVN LAG Poeng Poeng Poeng Poeng Poeng TOTAL PL. SIFFER KLASSE 5 1 5 Tor Arnfinn Homme Kr. Sand og Omegn

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

GRUNNEIEROVERSIKT X Skogrydding NTE avd./område/sone: Verran X Nyanlegg Linje

GRUNNEIEROVERSIKT X Skogrydding NTE avd./område/sone: Verran X Nyanlegg Linje GRUNNEIEROVERSIKT X Skogrydding NTE avd./område/sone: Verran X Nyanlegg Linje Anleggets navn: Stavrum Skjelstad kabelanlegg X Omb. av best. anlegg nr.4501/ 4500 Saksbehandler: Øystein Klokkerhaug Prosjektnr.:

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

SANDNES TF. Twentyfour Cup WAG Sandnes, Vågenhallen, to Women's Artistic Gymnastics. Competition I. All Around KL.

SANDNES TF. Twentyfour Cup WAG Sandnes, Vågenhallen, to Women's Artistic Gymnastics. Competition I. All Around KL. SANNS TF 1 133 RINALO, Synne SI 4,200 7,000 7,000 7,000 25,200 8,600 7,200 5,400 7,050 28,250 12,800 14,200 12,400 14,050 53,450 2 192 TINGVOL, Anne HOL 3 137 BJØRKLUN, Ida H. ASK 4 94 AUKLAN, Camilla

Detaljer

Resultatliste Abik Karusellen,27.05.2014 Sted: Jessheim Idrettspark Arrangør: Ullensaker kommune Løype: 4km vei

Resultatliste Abik Karusellen,27.05.2014 Sted: Jessheim Idrettspark Arrangør: Ullensaker kommune Løype: 4km vei Resultatliste Abik Karusellen,27.05.2014 Sted: Jessheim Idrettspark Arrangør: Ullensaker kommune Løype: 4km vei K11-15 1,Sofie Hodnebrog Westgård,Privat,21:02 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,15:03

Detaljer

15m 25-skudd kl. 1. 15m 25-skudd kl. 2. Overhalla Skytterlag BYGGMAKKERSTEVNET 2011. Leon - Resultatprogram

15m 25-skudd kl. 1. 15m 25-skudd kl. 2. Overhalla Skytterlag BYGGMAKKERSTEVNET 2011. Leon - Resultatprogram Overhalla 25-skudd kl. 1 1. Terje Olsen Nordre Skage *XXXX 50 X9XXX 49 XXX*X 50 149 XXX* *XX* *X 100 249 (6*) 2. Kyrre Helstad Grong XX* * * 50 XXXX* 50 XXXX* 50 150 99 * * *XX* * * 98 248 (11*) 3. Bj

Detaljer

Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1

Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1 Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1 1 FØRDE 1432 30 2 FIMLAND BJARTE MALVIN EIKELAND 6800 FØRDE 2 FØRDE 1432 35 2 ANGEDAL GUNNAR HAUGEN 6800 FØRDE 3 FØRDE

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Synøve Diez AP Geir Asle Rotabakk SP Torgeir Skevik

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Synøve Diez AP Geir Asle Rotabakk SP Torgeir Skevik Verran kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Valgstyret Fosdalen, Verran servicekontor Dato: 20.06.2017 Tidspunkt: 14:15-14:25 Følgende faste mer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Anders Lindstrøm AP Laila

Detaljer

ny student06 Published from to responses (10 unique) 1. Din alder 2. Kjønn Current filter (SAMFØK_MASTER) a b c d e f

ny student06 Published from to responses (10 unique) 1. Din alder 2. Kjønn Current filter (SAMFØK_MASTER) a b c d e f ..6 :: QustBk xport - ny stunt6 ny stunt6 Pulish rom..6 to 8..6 rsponss ( uniqu) Currnt iltr (SAMFØK_MASTER) "Hvilkt stuiprorm sturr u v? (Du kn inn inormsjon om hvilkt stuiprorm u hr ått opptk til i tilut

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

KIRKEGÅRDSPROSJEKTET, GRENLAND ÆTTEHISTORIELAG. VALEBØ CEMETERY, SKIEN

KIRKEGÅRDSPROSJEKTET, GRENLAND ÆTTEHISTORIELAG. VALEBØ CEMETERY, SKIEN KIRKEGÅRDSPROSJEKTET, GRENLAND ÆTTEHISTORIELAG. VALEBØ CEMETERY, SKIEN Avskrift gjort av/transcribed by Torbjørn Rogstad October 1998. Registrert av/registered by Jan Christensen 1997, Grenland Ættehistorielag.

Detaljer

Etterkommere av Jon Mikalsen Lo

Etterkommere av Jon Mikalsen Lo Etterkommere av Jon Mikalsen Lo Tom Helle Åsveien 17 B 1369 Stabekk Innholdsfortegnelse Etterkommere av Jon Mikalsen Lo Navneregister 1 6 Utskrift fra Legacy Etterkommere av Jon Mikalsen Lo Jon Mikalsen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

Offentlig journal Periode: 15.08.2013 Inngående brev

Offentlig journal Periode: 15.08.2013 Inngående brev Offentlig journal Periode: 15.08.2013 Inngående brev 2013/00668-008 I Datert: 15.08.2013 Arkiv: 416 Saksans: SERVICEKONTOR/KIH Fra: Lisbeth Mogen U.off: U. OFF.: Offentleglova 25 Grad: U Sak: Ansettelsessak

Detaljer

FOLKETS PIMPER PØLSA!

FOLKETS PIMPER PØLSA! DET FINNES EN PØLSE MED 80% KJØTT, OG DET FINNES EN HEL VERDEN AV TILBEHØR. FOLKETS PIMPER PØLSA! Vi yn pøln frtjnr å få dn trni rin hburrn tcn. Drfr lnrr vi ått frh ppriftr til inpirjn! FOLKETS WIENER

Detaljer

Resultatliste ABIK Løpskarusellen 2013.Løp 6 av 10 Arrangert: 06.08.2013 Sted: Sessvollmoen Arrangør: Sessvollmoen Løype: 5km terreng

Resultatliste ABIK Løpskarusellen 2013.Løp 6 av 10 Arrangert: 06.08.2013 Sted: Sessvollmoen Arrangør: Sessvollmoen Løype: 5km terreng Resultatliste ABIK Løpskarusellen 2013.Løp 6 av 10 Arrangert: 06.08.2013 Sted: Sessvollmoen Arrangør: Sessvollmoen Løype: 5km terreng Kvinner 20 år og yngre 1,Karoline Næss,Ull kisa,21:50 2,Marie Næss,Ull

Detaljer

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET Arbeidsoppgaver arbeidslag og renholdsavdeling: Arbeidsfordeling (liste) Alle ansatte på Horten vgs. er delt inn i 18 arbeidslag. Et arbeidslag består av

Detaljer

Evaluering av NGU-dagen

Evaluering av NGU-dagen .. :: QustBk xport - Evlurin v NGU-n Evlurin v NGU-n Pulis rom.. to.. rsponss ( uniqu). Forrn på NGU-n vr li rlvnt 9 9,9 %, %,8 %,8 %, %, % Avr,9,,. Tmn or rupprit vr o, % %, % 8, %, %, %, % Avr, 9,8,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS - SKJEMA (1)

MAYERS LIVSSITUASJONS - SKJEMA (1) Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS - SKJEMA (1) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i n ktull rurikkn. 1. TA VARE PÅ DEG SELV: f g h i j k l m n o p q r s t u Er u i stn til å: - komm g

Detaljer

Bærum Master Game 2017 Løvenskioldbanen Bærums Skytterlag 60 skudd liggende

Bærum Master Game 2017 Løvenskioldbanen Bærums Skytterlag 60 skudd liggende Bærum Master Game 2017 Løvenskioldbanen Bærums Skytterlag 60 skudd liggende Klasse V45-60 Skudd 1 Nils Petter Håkedal NOR 103.9 101.3 103.8 103.3 103.5 104.3 620.1 2 Frank Nordhagen NOR 102.6 105.2 102.1

Detaljer

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Kommune: 1859 FLAKSTAD FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD UTMELDT ====== ============================ ===== ============== ==== ========== 031255 ABELSEN JØRN ODD 8382

Detaljer

ELVEJORDA/MEDBY/SKOGEN GNR.31 2010

ELVEJORDA/MEDBY/SKOGEN GNR.31 2010 ELVEJORDA/MEDBY/SKOGEN GNR.31 2010 BNR NAVN ADRESSE SKATTEGRUNNLAG SK.PROMILLE ANDEL UTLIGNET SKATT 1 PER ARNE ANDREASSEN TAKVATN, 9334 ØVERBYGD 211 475 5 OLE PETTERSEN 9395 KALDFARNES 217 500 8 HARRY

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

ny student06 Published from to responses (29 unique) 1. Din alder 2. Kjønn Current filter (SAMFØK_BA) a b c d e f 37,9 %

ny student06 Published from to responses (29 unique) 1. Din alder 2. Kjønn Current filter (SAMFØK_BA) a b c d e f 37,9 % .. 9:: QustBk xport - ny stunt ny stunt Pulish rom.9. to.9. 9 rsponss (9 uniqu) Currnt iltr (SAMFØK_BA) "Hvilkt stuiprorm sturr u v? (Du kn inn inormsjon om hvilkt stuiprorm u hr ått opptk til i tilut

Detaljer

NORGESSTATISTIKK FOR SENIOR 1974 KAPPGANG

NORGESSTATISTIKK FOR SENIOR 1974 KAPPGANG Menn 3000 meter bane (16.00 / 10) Erling Andersen 220960 Søfteland TIL 13.29,7 (1) Trondheim/St 31.08 Øystein Sæther 271159 Trondheim Gangklubb 14.13,8 (4) Hallstavik 14.09 Tore Strømøy 190260 Frøya IL

Detaljer

Deltakarliste planteplanmøte Januar-fefruar 2010

Deltakarliste planteplanmøte Januar-fefruar 2010 1 10012 EGGUM ØLLAUG HELLA 11.01.2011 16:00 Sognefrukt 1 10014 EITHUN MIKKEL SJUR HELLA 11.01.2011 16:00 Sognefrukt 1 10031 FOSSE OLAV TORE HELLA 11.01.2011 16:00 Sognefrukt 1 10032 FOSSHAGEN TERJE HELLA

Detaljer

Svarthopen rundt. Offisiell resultatliste 01.05.2013

Svarthopen rundt. Offisiell resultatliste 01.05.2013 Jenter/Gutter 6-10 år Emma Anine Helstad Amundsen Brønnøysund IL 57 13:28 Thea Rørmark Anderson Sømna IL 21 17:02 Jens Arnes Sømna IL 43 13:35 Håvard Barlien Sømna IL 77 16:18 Sofie Reinfjord Bredesen

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL FAUSKE KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL FAUSKE KOMMUNE Sid 1 11/8495 U 11.09.2011 11.09.2011 Fausk vidrgånd skol DISPENSASJON FOR *VAKTMESTERBIL* I VESTMYRA SKOLEOMRÅDE 11/8496 U 12.09.2011 12.09.2011 Laila Olsn Finvik; INNKALLING LEDERMØTE BARNEHAGE 14/9

Detaljer

FYLKESKARTKONTORET I FINNMARK 9800 VADS0 * * «

FYLKESKARTKONTORET I FINNMARK 9800 VADS0 * * « FYLKSKARTKONTORT I FINNMARK 900 VADS0 * * « NATRIKKL FOR LOPPA KOMUN 0 GXRD DL II SID 9 BRUK fst LNR K T JfWL SAVR BRUKSNAVN DAT.TINS DAT. JOV DAT.SAMF SAMF. WD UTK. FRA f_ JL s_ s_ f. _ UMATR.STATGRUNN

Detaljer

Oversikt over styrer, råd og utvalg for valgperioden 2007 2011. Roy-Erik Rosenberg Tore Mikkelstuen. Nina M. W. Sveen Marianne Bjerke

Oversikt over styrer, råd og utvalg for valgperioden 2007 2011. Roy-Erik Rosenberg Tore Mikkelstuen. Nina M. W. Sveen Marianne Bjerke Oversikt over styrer, råd og utvalg for valgperioden 2007 2011. Formannskapet: : Svein Rønningsveen Monica Andersson Bjørn Saur SP: Reinert Ege H/Frp: Tove Haug BL/KRF: Arnfinn Eng : Marie Berget Storsveen

Detaljer

Formelsamling for matematiske metoder 3.

Formelsamling for matematiske metoder 3. Formlsmli for mmis modr 3 f f Grdi Slrfl f r rdi f Risdrivr drivr il slrfl f i p o i ri r f f f os vor risvor r svor o r vil mllom rdi o risvor rivr v vorfl F m : F R F R vær diffrsirr i r F i d drivr

Detaljer

Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype

Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype Kvinner 18-19 1,Johanne Lægran,Vidar, Sportsklubben,1:32:22 2,Oda Lægran,Vidar, Sportsklubben,1:37:18 Kvinner 23-34 1,Line

Detaljer

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Premieliste Mesterskap Klasse 2-5 1 Tore Veie Rissa (5) 346 2 Jørgen Andersen Hommelvik (5) 346 3 Christen Sjøvold Malvik (5) 345 4 Roar Forfot By

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (2) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (2) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (2) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i ktull rurikk. 1. TA VARE PÅ DEG SELV Er u i stn til å: På gnhån Vnsklig Svært vnsklig f g h i j k l m

Detaljer

Offentlig journal. Tillatelse til tiltak - Ny hytte - 184/2/4 - Breiset 2013/759-7 5975/2015 17.08.2015 24.08.2015

Offentlig journal. Tillatelse til tiltak - Ny hytte - 184/2/4 - Breiset 2013/759-7 5975/2015 17.08.2015 24.08.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 24.08.2015 Tillatelse til tiltak - Ny hytte - 184/2/4 - Breiset Ny hytte, anneks og atkomstvei Breiset tiltakshaver

Detaljer

KM mellomdistanse AAOK

KM mellomdistanse AAOK H21 5 Viggo Molund IL Imås 14:08:00 109078 6 Svein Rødseth Hope IL 14:10:00 89558 7 Terje Urfjell IL Imås 14:12:00 97789 8 Håvard Nilsen Vegårshei IL 14:14:00 134236 9 Helge Fossøy Lia IL 14:16:00 86123

Detaljer

1 3R E S U L T A T - L I S T E P R K L U B B

1 3R E S U L T A T - L I S T E P R K L U B B Side: 1 Bj erkv ik SK Christoffer Sandersen 20 25 Fri M (10 0 2r o e) 99 1999.22.11 0 3 * 28 50 Fri M (10 0 2r o e) 99 1999.48.22 86 4 * 38 25 Rygg M (10 0 2r o e) 99 1999.23.01 0 1 P * Ingeborg Vassbakk

Detaljer

Pooengrenn 3. Offisiell resultatliste Klubb Start nr. Tid Etter Brønstad, Isak Hegvik Skaun IL 101

Pooengrenn 3. Offisiell resultatliste Klubb Start nr. Tid Etter Brønstad, Isak Hegvik Skaun IL 101 09.02.207 G 0 år, km Brønstad, Isak Hegvik Skaun IL 0 Frostad, Magnus Sommerschild Buvik IL 09 Lorentzen, Andreas Børsa IL 08 Morken, Erik Iver Skaun IL 03 Morken, Oliver Skaun IL 05 Pederstad, Oskar Børsa

Detaljer

STAVANGER TF. Nasjonal rekuttkonkurranse Stavanger, Stavanger Turnhall, to Women's Artistic Gymnastics.

STAVANGER TF. Nasjonal rekuttkonkurranse Stavanger, Stavanger Turnhall, to Women's Artistic Gymnastics. STAVANGR TF RKRUTT 11 ÅR 1 68 MASØ, Julie RøttumHOL 4,200 5,700 6,700 6,500 23,100 8,800 8,100 6,600 7,900 31,400 0,300 0,300 13,000 13,800 13,300 14,100 54,200 2 6 BUCHANAN, Sarah BR 3 35 WIIG, Synne

Detaljer

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 3. Tyristrand skytterlag. 25-skuddsstevne. Leon - Resultatprogram

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 3. Tyristrand skytterlag. 25-skuddsstevne. Leon - Resultatprogram 25-skudd kl. 1 1. Lars Støen Ådal XX9X* 49 * * *9 * 49 XXXXX 50 148 XXXXX9 *X9X 98 246 (6*) 2. Unni Bjarkøy Ringerike XXX99 48 X9X99 47 88999 43 138 99 *XX8X9 *X 95 233 (2*) 3. Silje Kathrine Bjarkøy Ringerike

Detaljer

KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011.

KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011. KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011. ARBEIDERPARTIET MEDLEMMER: MILDRID AUNEHAUGEN LUNDEN, BJØRKEBAKKEN 7, ENGE STORE 2849 KAPP TLF A 61143284 P 61169527 M 90138711 mlunden@online.no

Detaljer

Alle klasser Regionsmesterskapet 2015. Deltakerliste. Gutter 11 2015.04.25 09:00 (12 påmeldte) Herrer C 2015.04.25 09:00 (15 påmeldte)

Alle klasser Regionsmesterskapet 2015. Deltakerliste. Gutter 11 2015.04.25 09:00 (12 påmeldte) Herrer C 2015.04.25 09:00 (15 påmeldte) Gutter 11 2015.04.25 09:00 (12 påmeldte) Heisholt Oliver, B-72 Dahl Martin Brattvåg, Fokus BTK Gutter 15A/B 2015.04.25 09:00 (41 påmeldte) Kalvatn Markus, B-72 Brenna Samuel Joon Hove, Fokus BTK Fransson

Detaljer

ØVELSE 1; 25M BRYST jenter

ØVELSE 1; 25M BRYST jenter Irene Dalby Cup - Odal Svømmeklubb - lørdag 26. november 20 ØVELSE ; 2M BRYST jenter Heat - Øvelse Bane Navn Født Klubb TID: Sina Ingedotter Øyen 200 Elverum SK 00:,9 2 Edith Kiønig 200 Rena SK 00:,8 3

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 22.06.07 24.06.07 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 22.06.07 24.06.07 for felles Lyngen kommune J.nr: 06/00683-007 U Datert: 20.06.07 Arkiv: S10 Saksbeh.: ADMI-ADMI-RUK Til: Opplysningsvesenets Fond - Ola Ulrik Berg - Bjarne Sigmund Ovesen - Anne Marie ovesen - Johanna Wilhelmine Ovesen - Åsmund

Detaljer

Etterkommere av Lars Johannesen Ripel

Etterkommere av Lars Johannesen Ripel Etterkommere av Lars Johannesen Ripel Henry Vestreng Tittutveien 4 E 006 Oslo Mail: henry@vestreng.no Innholdsfortegnelse. Etterkommere.............. av.. Lars..... Johannesen............ Ripel....................................................

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i J o h a n n es B r u n s g at e 1 2 C S am e i e, a v h o l d e s T i r s d a g 2 3. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 : 0 0 i l ok

Detaljer

ffi,\ii o åffi{ffi i * Åmsp[hruen 5.-7"TRINN I FAGoP Pt ÆRING på MonsnnÅu NATURFAG SAMFUNNSFAG TIL HJELP OG M ED TREKANTSAMARBEI DET ffi

ffi,\ii o åffi{ffi i * Åmsp[hruen 5.-7TRINN I FAGoP Pt ÆRING på MonsnnÅu NATURFAG SAMFUNNSFAG TIL HJELP OG M ED TREKANTSAMARBEI DET ffi i i,\ii Åsp[hue NATURAG OG SAMUNNSAG.7"TRNN TL HLP AGP Pt ÆRNG på MsÅu i * OG M D TRKANTSAMAR DT AV.ÆRRN på z.u vtntrn HALSN SKOL åi{i i .D, 0Q tl L U' 0l ;t t T 0, t O t å O t' < 0, O t.

Detaljer

Offentlig postjournal 21.06.05 21.06.05 for felles Lyngen kommune

Offentlig postjournal 21.06.05 21.06.05 for felles Lyngen kommune J.nr: 04/01507-008 U Datert: 21.06.05 Arkiv: V83 Saksbeh.: ADMI-ADMI-JIL Til: Thomas Solstad Sak: GNR. 30/10 - SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEI Dok: SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEI PÅ GNR 30 BNR 10

Detaljer

Levanger kommune, Foreløpig registrering, pr. 9. des. 2005

Levanger kommune, Foreløpig registrering, pr. 9. des. 2005 240.001 Levanger og Frosta, PPT Klienter A F ca. 1964 ca. 1984 404.6.6 362 240.002 Levanger og Frosta, PPT Klienter G K ca. 1965 ca. 1985 404.6.6 363 240.003 Levanger og Frosta, PPT Klienter L R ca. 1966

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 05.11.2014 Kommune: 1867 BØ I NORDLAND Ant. post: FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD DISP UTKODEUTMELDT ====== ============================== ===== =============== ==== ====

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof Nilsen 1894 Barkestad Agnes Nilsen 1912 Barkestad Frida

Detaljer

NTE-cup Lirennet 2016

NTE-cup Lirennet 2016 NTE-cup Lirennet 206 05.03.206 G 0 år Henning Blomdal Lierne IL 9 05:54 DNS Amund Gjeitsund Vemundvik IL 8 Fredrik Leander Lundgren Lierne IL 7 05:40 Kristian Bragstad Rannem Inderøy IL 6 04:43 DNS Lukas

Detaljer

KS-Duathlon 2016. Startliste 07.02.2016

KS-Duathlon 2016. Startliste 07.02.2016 G 8 år 1 km 1 Håkon Kjølberg Bjerkreim IL 12:00:00 2 Ola Håland Figgjo IL 12:00:00 3 Lucas Vold Bjerkreim IL 12:00:00 4 Martin Håland Kverneland Ski 12:00:00 5 Sigbjørn Vold Bjerkreim IL 12:00:00 6 Magnus

Detaljer

REFERAT. Heidi Klokkervold, leder, ønsket velkommen på møtet. Ingen merknader til møteinnkalling og saksliste enstemmig godkjent.

REFERAT. Heidi Klokkervold, leder, ønsket velkommen på møtet. Ingen merknader til møteinnkalling og saksliste enstemmig godkjent. REFERAT fra møt nr. 03/07 Trafikksikkrhtsutvalgt i Sør-Trøndlag, torsdag 3. mai 2007 kl 10.00 på distriktskontort, Statns hus, Prinsns gt. 1 i møtrom 4.135, 1. tasj. Til std: Mldt forfall: Ikk mldt forfall:

Detaljer

KM Hornindal Normal Søndag

KM Hornindal Normal Søndag Gutt 10 yngre ny Peder Hanebrekke Hildenes Stårheim IL - Skiskyting 4 13:02 Esekiel Henden Stårheim IL - Skiskyting 1 09:30 DNS Emil Norangshol Sunnylven IL - Skiskyting 3 0 () Eirik Tvinnereim Hardbagg

Detaljer

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April 2016 April Eller du kan ringe til - Kari Tendenes 45446990 (koster kr. 350,-) 01.04.2016 Ikke vakt 16.00-19.30 02.04.2016 Thor Ognedal 90063738 09.00-12.30 lørdag 02.04.2016 Jarl Aase 95831199 12.30-16.00

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Senterpartiet 1 Odd Magne Bolli 1966 Bolli 2 Birgit Dyrhaug 1984 Vevang 3 Stine Marita Visnes Eriksen 1986 Lyngstad 4 Kolbjørn Norvall Gaustad 1941 Vevang 5 Oluf Magne Gaustad 1967 Vevang

Detaljer

08.mar. 08.mar. 22.mar

08.mar. 08.mar. 22.mar Klasse: 2-5 og V55 K 1 0 K 2 0 K 3 1 K 4 5 K 5 0 K 6 0 K 7 1 Nr Navn Lag Kl K 1 I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I 1 Geir Bjerregaard Bardu 5 90 48 2 Eirik Endresen Narvik

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 201 5

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 201 5 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 201 5 Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 2015 Kommune: Fylke: Selbu Sør-Trøndelag Ar: 2015 A Administrative forhold Al Valgstyret Valgstyrets sekretær:

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t S o l h a u g e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a

Detaljer

Vinnerne av superfinnalen

Vinnerne av superfinnalen Vinnerne av superfinnalen Klasse R Rowene Wingstad Storfjord Klasse ER Viljar Johansen Larsen Målselv Klasse J Atalie Pedersen Bjerkvik Klasse V65 Roald Hoseth Ballangen Klasse V73 Nils A. Larsen Lødingen

Detaljer

Styrer i Tverrbakken Borettslag.

Styrer i Tverrbakken Borettslag. Styrer i Tverrbakken Borettslag. 16.10.70: Konstituerende generalforsamling: Til stede på vegne av BBL Ungdommens Selvbyggerlag som stifter av borettslaget var Egil Berg. Til styret (byggestyret) ble valgt:

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

Finans NM L rdag Strekktider -08.09.2012 Plass Navn Klasse Tid D NYBEG

Finans NM L rdag Strekktider -08.09.2012 Plass Navn Klasse Tid D NYBEG Finans NM L rdag Strekktider -08.09.2012 D NYBEG 1 Sarah Lunde Mj tvedt Skandiabanken 32:23 00:52= 02:15= 06:01= 12:23= 14:31= 19:09= 24:21= 27:03= 28:39= 31:57= 32:23= 00:52= 01:23= 03:46= 06:22= 02:08=

Detaljer

Midsundleikane. Startliste: Startliste: Startliste: Startliste: Startliste: Startliste: Startliste: Lengde - 7 år Fellesklasse

Midsundleikane. Startliste: Startliste: Startliste: Startliste: Startliste: Startliste: Startliste: Lengde - 7 år Fellesklasse 60 m - 6 år Fellesklasse 60 m - G-10 Kristian Stølen Tangen Thea Stølen Tangen Joakim Stølen Tangen Lengde - 6 år Fellesklasse Kristian Stølen Tangen Joakim Stølen Tangen Liten Ball - 6 år Fellesklasse

Detaljer

Aktiv kvinner 10. Aktiv menn 11- Karlsen John Ivar Vesterålen CK. Aktiv menn 11- Tunes Håkon Johan Harstad CK. Aktiv kvinner 11-12 Aktiv kvinner 11-12

Aktiv kvinner 10. Aktiv menn 11- Karlsen John Ivar Vesterålen CK. Aktiv menn 11- Tunes Håkon Johan Harstad CK. Aktiv kvinner 11-12 Aktiv kvinner 11-12 10 Plass Tid Startnr Klasse Etternavn Fornavn Klubb 1 23:18,20 2 2 23:18,80 1 10 Sortebech Kevin Bodø CK 10 Ulset Ådne Bodø CK 10 1 23:28,10 3 10 Grande Ingrd Bodø CK 11-1 41:58,60 9 2 42:,20 6 DNF 7 DNS

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl. 1. 15m Pengepremier 15 skudd kl. 3. Sunnylven Skyttarlag. Ope miniatyr 11-13.02.

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl. 1. 15m Pengepremier 15 skudd kl. 3. Sunnylven Skyttarlag. Ope miniatyr 11-13.02. Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Bjørnar Rasmussen Aurdal Sykkylven 44 43 45 88 220 0,- Gave 1. Emilie Brekke Sunnylven 46 46 46 97 235 0,- Gave 1. Marthe Fivelstad Sunnylven 40 40 46 81 207 0,- Gave 1.

Detaljer

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g H v a k a n e n m in d re k o m m u n e ta m e d s e g? Iv a r S o lv i B enc hm a rk ing Wa ter S olutions E t s p ø rs m å l s o m m a

Detaljer

Delegerte vedtak. Dato: 01.10.2012-31.10.2012 Utvalg: FSK Formannskap

Delegerte vedtak. Dato: 01.10.2012-31.10.2012 Utvalg: FSK Formannskap 12/347 31.10.2012 DS 604/12 TEK//JHØ Anne-Lise og Jan K. Pettersen SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR. 26 BNR. 2 12/2102 08.10.2012 DS 755/12 TEK//ENI Beate Jørgensen BEATE JØRGENSEN - KARSVIKVEIEN 19

Detaljer