DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE"

Transkript

1 DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE MØTEREFERAT 5. OG 6. DESEMBER KIELFERJA MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Generalsekretær Jarle Tvinnereim Styremøte President Olav K. Vaaje Olav K. Vaaje (møteleder), Heidi Skaug, Henning Ivarrud, Jan Åge Gjerstad, Oddbjørn Meland, Jens Sverre Knutsen og Kjell Strand Hovland. Forsvaret hadde meldt forfall til møtet. Jarle Tvinnereim og Terje Vestvik. Sakslisten og innkallingen ble godkjent. Sak 106/2014 Godkjenning av møteprotokoll Protokollen for styremøte 7. november enstemmig godkjent. Sak 107/2014 Skyteboka LS 2015 Arrangørene i Lesja har søkt om godkjenning av pris på skytebok for Landsskytterstevnet Arrangøren har også søkt om campingavgift med og uten tilgang til strøm. Norges Skytterstyre vedtar følgende satser for skyteboka 2015: KL. 1 5, Å, AG3/HK 416, V Jr/ER/Rekr. Arrangement kr. 525 (ikke AG3/HK 416) kr. 355 Innskudd DFS kr. 210 (ikke AG3/HK 416) kr. 120

2 Premieinnskudd bane kr. 180 kr. 180 Premieinnskudd felt kr. 185 kr. 185 Premieinnskudd Stang kr. 105 kr. (105) Jr. Premieinnskudd felth. kr. 100 kr. (100) Jr. Premieinnskudd minnesk. kr. 25 kr. 25 Sum skytebok kr kr. 865 (1070) Jr. Ved påmelding kr. 735 kr. 475 Ved innløsning av Sk.bok kr. 595 kr. 390 (595) Jr. Deltakere i klasse AG3/HK416 betaler ikke arrangementsavgift på LS eller innskudd til DFS. DFS betaler kompensasjon tilsvarende arrangementsavgiften til arrangør av LS 2015 for deltakerne i klasse AG3/HK416 som kun deltar i mil NM. Premieinnskudd for ikke skutte øvelser refunderes fra arrangøren til skytterlagene som et ordinært premieoppgjør etter landsskytterstevnets slutt. Ved etteranmelding til ca. tre uker før stevnestart betales et tilleggsgebyr på kroner 600 for seniorklassene og kroner 200 for rekrutteringsklassene. Etteranmeldingsgebyret tilfaller DFS. DFS har ansvar for arenaproduksjon med tilhørende storskjerm, samt deltakeravis med trofeoversikt. Arrangøren skal gjennom arrangementsavgiften dekke trådløst bredbånd på arena til skyttere og publikum. Arrangøren betaler videre DFS et fast beløp på kroner som delkompensasjon for utgifter til arenaproduksjonen og 10 kroner per påmeldte deltaker til utgifter for trykking av deltakeravis. Arrangøren gis for dette rett til å profilere sine sponsorer på storskjerm(er) i samarbeid med DFS. Kompensasjon per gavepremie fra DFS til arrangør: kr. 80 Kompensasjon fra arrangør til DFS for ikke innløste skytebøker: Senior/Veteran kr. 85 Rekruttklassene kr. 50 Norges Skytterstyre vedtar følgende pris på campingavgift for LS 2015: Campingavgiften på Landsskytterstevnet 2015 settes til 1170 kroner for campingvogn og kroner 800 for telt. Pris for strøm settes til 1700 kroner. Det forutsettes at alle som ønsker strøm skal tilbys dette, og at alle fra samme skytterlag/skyttersamlag skal få bo på samme campingplass uavhengig av ønske om strøm. Kjell Strand Hovland fremmet følgende forslag: Campingavgiften på Landsskytterstevnet 2015 settes til 1170 kroner (samme pris for telt.) Administrasjonens forslag angående pris på skytebok enstemmig vedtatt. Administrasjonens forslag til campingavgift ble vedtatt med 5 mot 2 stemmer. Vaaje, Skaug, Ivarrud, Gjerstad og Meland stemte for administrasjonens forslag, mens Hovland og Knutsen stemte for Hovland sitt forslag.

3 Sak 108/2014 Søknad fra LS 2015 om støtte til tribune for Stang/felthurtigskyting LS 2015 søker om refusjon av kostnader til leie av tribune finaleskyting for Stang og felthurtigskyting. Leiekostnaden utgjør etter søknaden kr Tilbud fra Jora Bygg og Laft følger vedlagt. LS 2015 innvilges kr i tilskudd til leie av tribune til Stang og felthurtigarena. Sak 109/2014 Årsplan DFSU Årsplan for DFSU tar utgangspunkt i instruks for DFSU som er gjengitt i Skytterboka kapittel 17, vedtatt Langtidsplan , innsendt søknad til FD om prosjektmidler for 2015 og budsjettforslag DFSU gikk gjennom forslag til årsplan i DFSU sak 20/2014. Utover utvalgets faste gjøremål planlegges følgende aktiviteter gjennomført i 2015: Tiltak etter langtidsplanen: Gjennomføre en spørreundersøkelse om å være tillitsvalgt. Utvikle ti tips for et godt miljø i skytterlagene (miljøvettregler). Ungdomslederkurs i samlagene Sette fokus på å etablere treningsfellesskap for unge seniorer. Utnytte potensialet som ligger i rekruttering av jegere til DFS skyting. Gjennomføre tilpassede kurs for nye seniorer. LS treff Skyteskole Landskonkurransen i geværskyting for skolene Prosjekt etter langtidsplanen: En fokussak hvert år som det søkes prosjektmidler til Fokussak 2015: Sikkerhet, miljøhefte (det er søkt om i prosjektmidler) Prosjekt samarbeid i skolen: Denne støtteordningen gis til skytterlag som har arrangert et prosjekt, temadag, aktivitetsdag eller lignende i skolen. Bidrag gis også til aktivitet som er innordnet mot den samme målgruppen. F.eks ved å arrangere aktivitetsdag eller lignende i skoleferier o.l.

4 Landskonkurranse i geværskyting for skolene: Landskonkurransen i geværskyting for skolene er en landsomfattende skytekonkurranse, med røtter tilbake til Foruten en innføring i skyting, omfatter tiltaket den årlige landskonkurransen mellom de ungdoms og videregående skoler som skytterlagene velger ut. Konkurransen bør markedsføres bedre for å få mer deltaking. DFSU ønsker å drøfte og fremme sak for Norges Skytterstyre om hvordan utvikle og tilpasse dagens prosjekter som retter seg mot skolene slik at de tilpasses gjeldene læreplaner, herunder oppgradere og videreutvikle DFS sitt materiell i dette arbeidet. Skyteskole: "Skyteskole for nybegynnere" kan arrangeres innendørs og/eller utendørs, og elevene skal få med seg en grundig opplæring i sikkerhet og håndtering av skytevåpen. Samtidig er det viktig å tenke på samhold og det gode skyttermiljøet. Oppfølging av deltakerne i etterkant gjennom eksempelvis temadager. Skyteskoler er kanskje vårt aller viktigste rekrutteringstiltak, og deltakelsen har vist en gledelig økning de siste årene. DFSU har et spesielt ansvar for å markedsføre og utvikle skyteskolekonseptet. Landsdelsrepresentantene er viktige for å markedsføre skyteskolekonseptet i sin kontakt med landsdelskretsutvalgene og samlagsutvalgene. Landsskytterstevnet (informasjonsarbeid og LS treff): DFSU stand LS treff Rekrutteringsmateriell: Spesielle tiltak i 2015 miljøhefte Diverse trykksaker og materiell til informasjonsarbeid DFSU møter: Planlagt med 4 møter iht. godkjent møteplan Aktiviteter knytta til ungdomslederkurs og samlinger, også samarbeid med HVU og FPVS. Bidrag til lokale og regionale kurs og samlinger (administreres av administrasjonen). DFSU vedtok følgende innstilling til Norges Skytterstyre: Årsplan 2015 for DFSU tas til etterretning. Årsplan 2015 for DFSU godkjennes.

5 Sak 110/2014 Budsjett DFS 2015 Norges Skytterstyre vedtar enstemmig følgende budsjett 2015 for DFS: INNTEKTER Post Budsjett Inntekter fra Budsjett 2015 Tilskudd FD Andre Egne midler Sum 2014 Tilskudd fra FD Markedsinntekter Omsetning salgsavdelingen Omsetning Norsk Skyttertidende Kontingent fra skytterlagene Momskompensasjon Arrangementsavgifter Landslotteriet Resultat finansposter Andre inntekter (frifond) SUM INNTEKTER Budsjett Dekkes av Budsjett Post 2015 Tilskudd FD Andre Egne midler Sum 2014 Administrasjon: 1 Lønnskostnader Kontorhold Reiseutgifter Sum administrajon Arrangementer: 2 Landsskytterstevnet Nordisk Mesterskap Norgescupen i baneskyting NM i Skifelt og skogsløp Sum arrangementer Medaljer, premier, hedersbev Driftstilskudd lavere org.ledd: 4 Til skyttersamlagene Til landsdelskretsene Sum driftstilskudd Anleggsavdelingen: 5 Ordinær anleggsvirksomhet Miljøpakkemidlene Sum anleggsavdelingen Utdanningsavdelingen

6 Ungdom og rekruttering Ammunisjonsbidrag Felt og skifeltskyting, skogløp Informasjonsavdelingen SUM ORGANISASJONSUTGIFTER Kostnader salgsavdelingen Kostnader Norsk Skyttertidende Kostnader IKT tjenester lag/samlag Kommunikasjonsprosjekt Landslotteriet TOTALE KOSTNADER RESULTAT Sak 111/2014 LS utvalgets rapport For syvende gang nedsatte Norge Skytterstyre i september et utvalg, og nå senest for å evaluere LS LS utvalget hadde følgende sammensetning: Jens Sverre Knutsen (leder), Jan Åge Gjerstad, Eva Rubbås Risvik, Ola Lunde, Tor Idar Aune, Pål Øyvind Ørmen, Ole John Hostvedt og Terje Vestvik (sekretær). Administrasjonen har så langt ikke drøftet innholdet i rapporten, og vil foreslå for styret at den oversendes til det nedsatte utvalget som skal gjennomgå skyteprogram og klassesetting i Norges Skytterstyre tar den framlagte rapporten fra LS utvalget til etterretning. Rapporten oversendes til utvalget som skal gjennomgå klassesetting og skyteprogram (Sak94/2014). Anbefalinger i forhold til tidsplan på Landsskytterstevnet, følges opp av administrasjonen og forelegges for Norges Skytterstyre.

7 Sak 112/2014 B sak: Samarbeidsavtale med Trimtex Vedtak ført i B protokoll. Sak 113/2014 Egenandel teknisk rådgivning ved støysoneberegning Med bakgrunn i budsjettsituasjon har administrasjonen vurdert nødvendigheten av å innføre egenandel på teknisk bistand, i tillegg til den allerede etablerte praksisen med egenandel til juridisk hjelp. Ordningen med teknisk og juridisk bistand er etter anleggsavdelingens vurdering helt avgjørende for fremtidig anleggsbygging. Teknisk og juridisk bistand er i mange tilfeller helt nødvendig for å innhente nødvendige offentlige godkjenninger for å realisere anleggsprosjekter. Anleggsavdelingen har i disse dager flere prosjekter gående, som nærmer seg løsning og som kan realisere flere titalls millioner kroner til anleggsutvikling. Dette viser viktigheten av å opprettholde finansieringen til denne kritiske støttefunksjonen for anleggsbygging. En innføring av egenandel kan finansiere noe av den tekniske bistanden og samtidig er det nok ikke urimelig at tiltakshavere (skytterlagene) betaler en egenandel når viktige prosesser for egen anleggsutvikling gjennomføres. Administrasjonens drøfting Det har vært vurdert flere modeller for innføring av egenandel. Innføring av en egenandel lik praksisen for juridisk bistand ble først vurdert. Denne praksisen er basert på at man fakturerer 50 % ved oppstart av bistand, men inntil maksimalt kr ,. Etter nærmere vurdering fant man imidlertid at en slik fakturering ved oppstart av teknisk bistand kan føre til at skytterlagene vegrer seg for å ta kontakt tidlig i prosessen. Vår erfaring er at dersom man ikke får bistand tidlig i prosessene, blir våre kostnader høyere enn nødvendig. Dette skyldes at man må «ta igjen» arbeid som med varierende hell har vært håndtert av mer «uprofesjonelle» aktører i offentlige prosesser, som regel er dette knyttet til bistand fra lokale konsulenter uten nødvendig spisskompetanse. Anleggsavdelingen mener det er viktig at teknisk bistand er et lavterskeltilbud, og at ønsket om bistand ikke hindres av løpende kostnader fra oppstart. På den andre siden fungerer ordningen med egenandel for juridisk bistand relativt bra. Dette er nok imidlertid i større grad bistand man ikke kan velge bort, selv om vi også unntaksvis opplever at lag ikke vil betale egenandel for juridisk bistand og forsøker å ordne opp selv. Det andre alternativet som har blitt vurdert er en ordning hvor vi tilbyr en forutsigbar kostnad for støysoneberegninger. Gjennomføring og bekostning av støysoneberegninger for skytebaneanlegg er en kostnad som påligger tiltakshavere/anleggseiereie henhold til offentligrettslig regelverk. DFS har frem til nå i stor grad bekostet dette for våre lag, men det er nok en kostnad som tiltakshaverne bør kunne betale en del av. Dersom lagene går til konsulentfirmaer for å få gjennomført beregninger, er vår erfaring at kostnadene blir mer uforutsigbare og varierer mer, og i noen tilfeller tidvis store.

8 Administrasjonen mener at vi får en faglig kvalitetssikring gjennom å utføre oppdrag via anleggsavdelingen på Skytterkontoret. Det er også vår vurdering at skytterlagene bør ha forutsigbarhet i forhold til hva de faktiske kostnadene blir. Denne modellen innebærer en fast egenandel for støyberegninger. Kostanden vil bli den samme uavhengig av hvor omfattende arbeid som må utføres, og lagene sikres nødvendig økonomisk forutsigbarhet. Administrasjonen mener at lagene gjennom en slik ordning sikres god kvalitet til en fornuftig pris, og at DFS fortsatt kan opprettholde god kompetanse og god service til våre lag. Den negative konsekvensen ved innføring av egenandel som belastes våre lokale skytterlag, er økte kostnader for dugnadsbasert frivillighet. Konklusjon Administrasjonen mener at det er nødvendig å innføre en egenandel også for teknisk bistand, dersom DFS skal klare fremtidige økonomiske utfordringer og samtidig opprettholde nivået på våre viktigste støtteordninger, teknisk og juridisk bistand. En reduksjon i denne kapasiteten kan på sikt medføre uopprettelig skade i form av nedleggelse av anlegg og manglende gjennomføringsevne for reetablering og nybygging. Vurderingen er at egenandel på kr , til støyberegning vil være en akseptabel ordning for våre lag. Denne engangskostnaden vil i de tilfellene hvor støyberegninger er nødvendige, være inngangsbilletten til videre bistand. Mindre omfattende bistand som ofte besvares i form av enkle e poster, telefonsamtaler og lignende vil fortsatt være gratis slik det er i dag. Normalt ligget antall fullverdige støysoneberegninger på ca per år. Det innføres en egenandel på kr , for teknisk bistand til utarbeidelse av fullverdige støysoneberegninger. Sak 114/2014 Norgescup skifelt og skogsløp med skyting Langtidsplanen for , pkt.7,5, sier at det skal det vurderes å innføre Norgescup i skifelt og skogsløp med skyting fra Skifeltutvalget har diskutert dette ved flere anledninger. På Landsskytterstevnet 2014 ble det foretatt en uhøytidelig spørreundersøkelse blant de aktive om dette var et ønske. Responsen fra utøverne var i all hovedsak positiv, og SFU har derfor valgt å gå videre med saken. SFUs drøfting SFU mener det er gjennomførbart og ønskelig å arrangere en Norges cup i disse øvelsene samlet. I første omgang ser SFU følgende modell som den beste: 5 konkurranser, hvorav de 4 beste teller. NM skifelt normalprogram

9 NM skifelt sprint NM skogsløp normalprogram på LS NM skogsløp sprint senere på høsten NC avslutning i skogsløp normalprogram (samme helg som NM skogsløp sprint) Det konkurreres i 2 klasser, senior kvinner og senior menn (A+B samlet) Poenggivning som i NC Stang/felthurtig: Plassering Poeng Plassering Poeng På lang sikt kan det være ønskelig med flere stevner som teller i Norges cupen, men dette ligger trolig litt lenger frem i tid. SFU ser det som realistisk at NC avvikles innenfor de økonomiske rammene skifelt og skogsløp har i dag. Ettersom hele 4 av 5 konkurranser allerede gjennomføres i dag, vil det ikke bli store kostnader som er knyttet til opprettelsen av NC. Administrasjonens drøfting Den modellen SFU har lagt opp til virker både gjennomførbar og fin. Administrasjonen støtter SFUs tanker om at man i størst mulig grad må benytte det eksisterende konkurransetilbudet. Vi har tidligere hatt erfaring med at det kan være vanskelig å finne arrangører til sentrale konkurranser i skifelt og skogsløp med skyting, noe som også var en medvirkende årsak til at Norgescupen i skifeltskyting i sin tid ble lagt ned. Med SFUs forslag er det lagt opp til én ny konkurranse, et skogsløp i normalprogram, som blir som en NC avslutning å regne. Det er imidlertid en forutsetning at denne arrangeres samme helg og i nærheten av NM skogsløp sprint på høsten. Dermed vil vi også igjen få et offisielt gammeldags normalprogram i skogsløp med skyting. Det er ikke til å legge skjul på at enkelte har kritisert at NM skogsløp normalprogram har blitt flyttet til LS der hvor skyting og løping er to adskilte øvelser. Nå vil disse igjen få en mulighet til å konkurrere i denne krevende grenen. Det vil koste noen kroner å innføre Norgescup: Medaljer er utarbeidet for NC skifelt tidligere. Ved å fjerne/endre noe tekst på disse, vil disse kunne brukes. Utgiftene til medaljer vil ligge på rundt 2500 kroner pr år.

10 Øvrig premiering ønskes primært finansiert via givere. Arrangøren av NC avslutningen må få bidrag for denne konkurransen. Administrasjonen ser det som fornuftig at dersom arrangøren er den samme som på NM sprint, vil bidraget for NC konkurransen være 5000 kroner (kr totalt). Er arrangøren av NC en egen arrangør, vil det være fornuftig at bidraget settes til kroner, som er likt med bidraget for NM sprint. Det vil påløpe noen kostnader knyttet til administrasjon. 1. Det innføres Norges cup i skifelt og skogsløp med skyting fra og med Norges cupen gjennomføres over fem konkurranser: NM skifelt normalprogram, NM skifelt sprint, NM skogsløp normalprogram (på LS), NM skogsløp med skyting sprint og Norges cupavslutning i skogsløp normalprogram (samme helg som NM skogsløp sprint). 3. Det konkurreres i to klasser, senior kvinner og senior menn (A+B samlet), med medaljer til de tre beste i hver klasse. 4. Poenggivning: Av de fem konkurransene teller utøverens 4 beste plass siffer etter følgende poengskala: Plassering Poeng Plassering Poeng Det gis følgende bidrag til arrangør av avslutningskonkurransen i Norges cupen: Kr dersom arrangøren er den samme som NM i skogsløp med skyting, sprint Kr dersom det er en annen arrangør. 6. Norges Skytterstyre gir Skifeltutvalget fullmakt til å utarbeide videre statutter for Norgescup i skifelt og skogsløp med skyting, samt skaffe arrangør for Norgescupen skal avvikles innenfor de økonomiske rammer som er gitt i budsjettet for 2015.

11 Sak 115/2014 Retningslinjer for DFS Frifond Organisasjon Formålet med Frifond er å stimulere barn og unges aktivitet og deltakelse lokalt, både gjennom frivillige organisasjoner, frittstående grupper og foreninger. Frifond Organisasjon er en støtteordning som gir tilskudd til sentralleddet til landsdekkende, frivillige og demokratiske organisasjoner. Organisasjonenes sentralledd fordeler så disse midlene videre til sine lokale lag. Sentralleddet kan beholde inntil 5 % av tilskuddet til administrasjon av ordninga. DFS mottok i 2014 ca. 5,6 millioner kroner fra Frifondordningen, som sentralt forvaltes av LNU (Norges barne og ungdomsorganisasjoner). DFS har siden vi fikk ansvar for forvaltning av Frifond midler til skytterlagene kun benyttet prosjektmidler, som er en av tre aktuelle tilskuddsordninger. Dette som følge av at vi mener at denne ordninga best støtter aktivitet i lagene. For å være berettiga tilskuddsmidler må skytterlagene i grunnlagsåret (som vanligvis er to år før tildelingsåret) hatt minst 5 betalende medlemmer under 26 år, med minst kr 50 i medlemskontingent for å være stønadsberettiga. Tilskuddet skal benyttes til unge under 26 år. Skytterlaget må også ha levert årsrapport for foregående år. Følgende tiltak ble godkjent for tildeling av Frifond midler 2014: Aktivitet knyttet opp imot langtidsplanen. Innkjøp av utstyr til skyteaktivitet. Herunder våpen, skyteutstyr, etc. Midlene kan ikke brukes til elektroniske skiver utendørs, ventilasjon, støvsugere etc. Utgifter til barn og unge med særskilte behov Miljøtiltak i regi av skytterlaget. Ammunisjon, støtte til kjøp av kaliber 22. og rekruttpatroner kal. 6,5, der samla søknadssum avgrenses til kr pr. skytterlag. Midlene skal nyttes til tiltak på lagsplan som eksempelvis instruksjon og opplæring, og kan ikke fordeles ut til enkeltskytteres egne aktiviteter. Sist år var det ca. 380 lag som søkte om Frifond midler, av disse fikk ca. 20 avslag og 40 redusert søknadssum som følge av at enkelte tiltak i søknaden eller hele søknaden ikke støtta kriteriene. DFS hadde 597 tellende lokallag (lag tilfredsstilte kriterier etter 5). LNU har flere ganger vært noe kritisk til prosjektstøtteordninga til DFS som følge av at det etter de sentrale retningslinjene for Frifond organisasjon ikke er tillatt å målretteprosjektstøtteordninger til kjøp av varer eller tjenester fra eget sentralledd. LNU har ment at DFS sin ordning med å innvilge støtte til kjøp av våpen som sentralleddetselger kan oppfattes som tilbakeføring av frifondmidler for å finansiere aktiviteti sentralleddet. LNU har derfor oppfordret DFS om å være varsom med å benytte seg av denne typen målretting i sin prosjektstøtteordning. Administrasjonen har i møte med LNU fått aksept med å fortsette denne ordninga dersom vi ikke har antydning til kobling av Frifond midler og markedsføring av våpen, siden det er andre aktører på markedet som også selger rekruttvåpen.

12 Etter de sentrale retningslinjene kan tilskuddet tildeles som ett eller flere av følgende tilskuddsordninger: Prosjektmidler (Gjennom en søknad fra et lokalt lag tildeles midlene.) Driftsstøtte (Sentralleddet fordeler midlene mellom lokallagene. Fordelingsnøkkelen mellom lokallagene må være vedtatt og gjort kjent som en delav organisasjonens retningslinjer for bruk og fordeling av Frifond midlene.) Oppstartsmidler (Sentralleddet fordeler en fast sum midler til nyoppstartede lag.) Norges Skytterstyre ga føringer til videre arbeid med retningslinjer og kriterier for DFS Frifond Organisasjon. Endelige retningslinjer legges fram på neste styremøte i februar. Sak 116/2014 Status Langtidsplan DFS Skyttertinget behandlet Langtidsplan i sak 6/2012, og fattet følgende vedtak: Det frivillige Skyttervesens Langtidsplan for perioden godkjennes. Ved rullering av planen skal den sendes ut til høring og fremmes for Skyttertinget i Enstemmig vedtatt. Styret vedtok i sak 8/2013 utforming av tiltaksplan for gjennomføring av tiltakene i langtidsplanen. Tiltaksplanen legges fram for styret iht. årshjul for styret, og viser status i langtidsplanarbeidet. Skyttertinget vedtok i sak 7/2014 noen endringer i langtidsplanen som er innarbeidet i tiltaksplanen, med fordeling av ansvar og frister. Administrasjonen er rimelig i rute med gjennomføring av langtidsplanen, men det er også slik at arbeidet med å sikre organisasjonen statlige midler i framtida er krevende og tar mye tid. Ledelsen har også brukt mye tid på Solli utvalgets rapport og utarbeidelse av strategier siste året. Med dette som bakteppe er generalsekretæren stolt av at medarbeiderne på kontoret i stor grad har klart å følge opp de fleste av tiltakene i planen, og at vi er på god veg til å nå målsettingene på flere områder. Her er det også all grunn til å rette en takk til styret for god hjelp og støtte gjennom et hektisk år. Tiltaksplanen gjennomgås på styremøtet. Norges Skytterstyre tar status Langtidsplan til etterretning.

13 Sak 117/2014 Status Handlingsplan i feltskyting Skyttertinget vedtok Handlingsplan feltskyting i sak 5/2013. Dette blir første statusrapporten for Handlingsplan feltskyting, og vi har spesielt gjennom det første feltinstruktørkurset som ble avholdt november komne godt i gang med gjennomføring av planen. Kurset var fulltegnet med 24 deltakere, og det var flere på venteliste. I samband med kurset ble det utarbeidet en god del materiell som legges på nett med det første. Vi håper også at de nyutdannede feltinstruktørene vil bidra rundt om i samlagene, og således bli en viktig støttespiller for gjennomføring av de mer lokale tiltakene som ligger i handlingsplanen. Norges Skytterstyre tar status Handlingsplan feltskyting til etterretning. Sak 118/2014 Forslag til endring i våpenforskriften 80 Det har vært eksempler på at våpeneiere har blitt bøtelagt/straffet for brudd på krav til oppbevaring av ammunisjon i våpenforskriften. Kravene til ordinær oppbevaring og oppbevaring under transport har til dels flytende grenser som gir seg uttrykk ved for eksempel situasjoner som oppstår under jakt, skytekonkurranser og transport i bil. Etter administrasjonens syn er det et fortolkningsspørsmål i forhold til når man oppbevarer ammunisjon under vilkårene for transport ( 84) og når kravene til ordinær oppbevaring ( 80) foreligger. Det er ønskelig at kravene i 80 og 84 harmoneres i forhold til å være etterlevbare, tydeligere og i mindre grad gjenstand for fortolkning vedrørende når de to paragrafene er gjeldende. Administrasjonens drøfting Krav til oppbevaring av ammunisjon etter Våpenforskriftens 80 (ordinær oppbevaring) er at oppbevaringen skal skje, blant annet, «i særskilt skap, skuff eller tilsvarende låsbare innretninger, adskilt fra våpen». Det er heller ikke tillatt å oppbevare ammunisjon i ubebodd hytte, hus eller lignende. Dette skaper praktiske eller umulige forhold ved oppbevaring for eksempel under jakt og skytekonkurranser, fordi man nødvendigvis ikke kan ha med seg all medbragt ammunisjon, mens man jakter eller konkurrerer. Resten av utstyret og for eksempel ammunisjon må nødvendigvis ligge innelåst i en hytte eller bil. Det finnes eksempler på bøtelegging av oppbevaring av ammunisjon i jaktsituasjoner hvor man kan stille spørsmål om Våpenforskriftens krav i det hele tatt er mulig å etterkomme uten å etterlate en person for å ha ammunisjonen under tilsyn.

14 I tillegg følger det av Våpenforskriftens 80: «Ved midlertidig oppbevaring av ammunisjon som medbringes i forbindelse med jakt eller konkurranse, hvor det ikke er mulig å oppbevare ammunisjonen i henhold til ovennevnte regler, skal ammunisjonen oppbevares under forsvarlig tilsyn.» Dersom man hadde vært i en situasjon hvor man transporterer våpen og ammunisjon vil Våpenforskriftens 84 være gjeldende. Da er imidlertid kravet følgende: «Forlates motorvognen uten forsvarlig tilsyn, skal en vital del tas ut og medbringes. Våpenets hoveddel og ammunisjon kan etterlates innelåst dersom det skjules på en forsvarlig måte». For å unngå situasjoner som oppfattes som urimelige å etterleve for konkurranseskyttere og jegere foreslår administrasjonen å harmonere bestemmelsene til hva som er praktisk å etterleve. Dette kan gjøres ved å legge til grunn at midlertidig oppbevaring av ammunisjon som medbringes i forbindelse med jakt eller konkurranse kan oppbevares etter bestemmelsene for transport etter våpenforskriftens 84. DFS oversender forslag til Justis og beredskapsdepartementet om endring i Våpenforskriftens 80 femte ledd til følgende ordlyd: «Ved midlertidig oppbevaring av ammunisjon som medbringes i forbindelse med jakt, trening eller konkurranse, kan ammunisjonen etterlates innlåst på midlertidig oppholdssted eller i motorvogn dersom den skjules på en forsvarlig måte». Sak 119/2014 DFSU retningslinjer DFSU sitt oppdrag er fastlagt i Skytterboka kapittel 17, pkt Norges Skytterstyre og DFS/SFU har i tillegg til regelverk og instrukser i Skytterboka utfyllende retningslinjer som et supplement til instruksen. Retningslinjene beskriver hovedsakelig økonomiske og administrative ordninger knyttet til vervet. Forslag til retningslinjer for DFSU bygger på mal for retningslinjer til medlemmene i DFS/SFU som ble vedtatt i 2003, med senere tilpasninger. Tanken er å samordne retningslinjer for styre og utvalg når det gjelder hva som dekkes og ikke, og hvordan dette gjøres Retningslinjer for DFSU godkjennes.

15 Sak 120/2014 Organisering av informasjonsavdelingen I forbindelse med arbeidet med ny omdømme og merkevarestrategi i DFS, er det nå utarbeidet både en ny kommunikasjonsstrategi (sak 84/2014) og en egen markedsstrategi (sak 101/2014). I forrige møte ble det også opprettet en egen prosjektstilling (80%) i tre år ( ), for å bidra til oppfølging av kommunikasjonsstrategien med tilrettelegging for å gjennomføre markedsstrategien. Sist det ble foretatt en endring i organisasjonsplanen på Skytterkontoret var i sak 88/2008. Med de endringer som nå gjøres på avdelingen, herunder også ansettelse av redaktør i NST med ny stillingsinstruks, mener administrasjonen det bør foretas en ny organisering av informasjonsavdelingen som også klargjør ansvarsforholdene. Administrasjonen vil i tillegg foreslå at avdelingen gis et nytt navn fra å benevnes som informasjonsavdeling til kommunikasjonsavdeling. Kommunikasjonsavdeling er en mer moderne betegnelse som nå benyttes i stor grad i sammenlignbare organisasjoner/bedrifter, og forteller mer presist om avdelingenes gjøremål i tråd med den vedtatte kommunikasjonsstrategien. Kommunikasjonsavdelingen gis en direkte linje fra ledelsen, hvor den nyopprettede prosjektstillingen er underlagt generalsekretæren, men faglig skal samarbeide med kommunikasjonssjefen. Informasjonskonsulenten beholder sin stillingstittel, da hans arbeidsoppgaver i hovedsak er knyttet til konkrete informasjonsoppgaver i tilknytning til nett og informasjonsmateriell. 1. Norges Skytterstyre vedtar å omorganisere informasjonsavdelingen på Skytterkontoret i forlengelsen av vedtaket i sak 84/2014 angående ny kommunikasjonsstrategi. Avdelingen endrer samtidig betegnelsen til kommunikasjonsavdelingen. 2. Generalsekretæren gis i oppdrag å utarbeide/oppdatere stillingsinstruksene i henhold til den nye organiseringen. Meldingssaker 52. Status LS 2015 Lesja 53. Status LS 2016 Målselv 54. Status LS 2017 Førde 55. Status nytt elektronisk feltmateriell til LS 56. Medvirkning og medlemsdemokrati 57. Referat fra NC komiteen Anke fra Paul Aksel Johansen

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I UNGDOMSUTVALGET

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I UNGDOMSUTVALGET DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I UNGDOMSUTVALGET MØTEREFERAT DATO 29/11-2014 STED: SCANDIC HOTELL SKØYEN MØTE INNKALT AV: MØTETYPE: MØTELEDER: FRA UNGDOMSUTVALGET: FRA ADMINISTRASJONEN: ANMERKNINGER:

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE MØTEREFERAT 16. MARS 2015 QUALITY GARDERMOEN HOTELL MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN ANMERKNINGER Generalsekretær

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE MØTEREFERAT 21.-22. OKTOBER RICA AIRPORT HOTELL GARDERMOEN MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER Jarle Tvinnereim, Generalsekretær Styremøte Olav K.

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE MØTEREFERAT 11. FEBRUAR RICA GARDERMOEN HOTELL MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN ANMERKNINGER Generalsekretær

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE MØTEREFERAT 16. JANUAR 2012 SKYTTERKONTORET MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Jarle Tvinnereim, Generalsekretær

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE MØTEREFERAT 27. OG 28. OKTOBER 2013 QUALITY HOTEL GARDERMOEN MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN ANMERKNINGER

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE MØTEREFERAT 6. SEPTEMBER RYGGE MILITÆRE FLYSTASJON MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN ANMERKNINGER Generalsekretær

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre MØTEREFERAT 28. JULI 2011 LANDSSKYTTERSTEVNET i BODØ, 30. JULI 6. AUGUST - RADISSON BLU OG BESTEMORENGA MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE LANDSSKYTTERSTEVNET I SANDNES FRA 31. JULI 8. AUGUST 2014

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE LANDSSKYTTERSTEVNET I SANDNES FRA 31. JULI 8. AUGUST 2014 DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE MØTEREFERAT LANDSSKYTTERSTEVNET I SANDNES FRA 31. JULI 8. AUGUST 2014 QUALITY RESIDENCE HOTELL OG SKYTEBANEN PÅ VATNE MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE MØTEREFERAT 11. MARS 2013 SKYTTERKONTORET, OSLO MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN ANNMERKNINGER Jarle

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre MØTEREFERAT 20. SEPTEMBER SKYTTERKONTORET MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Kurt Arne Berglund, Generalsekretær

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE PROTOKOLL 14. OG 15. FEBRUAR 2016 QUALITY GARDERMOEN HOTELL MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE Generalsekretær Jarle Tvinnereim

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i DFS Ungdomsutvalget

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i DFS Ungdomsutvalget DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i DFS Ungdomsutvalget MØTEREFERAT SØNDAG 19. NOVEMBER OSLO MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER DELTAKERE Nils Erik Lundon, Ungdomskonsulent DFS Utvalgsmøte Olav Johan Lystad

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE MØTEREFERAT 9. FEBRUAR 2015 QUALITY GARDERMOEN HOTELL MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN ANMERKNINGER

Detaljer

Møtereferat. Det frivillige Skyttervesen Utvalget for skifelt

Møtereferat. Det frivillige Skyttervesen Utvalget for skifelt Det frivillige Skyttervesen Utvalget for skifelt Møtereferat Møtedag: Fredag 6. februar Tidspunkt: Fra kl. 10.30 Sted: Skytterkontoret, Oslo Deltakere: Reidar Helland, utvalgsleder Ole Per Strædet, utvalgsmedlem

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre MØTEREFERAT 6. SEPTEMBER 2009 OLAVSGÅRD HOTELL MØTE INNKALT AV MØTETYPE Kurt Arne Berglund, Generalsekretær Styremøte MØTELEDER Hans O. Kveli, President

Detaljer

MØTE INNKALT AV 2BNils Erik Lundon, Ungdomskonsulent DFS MØTETYPE MØTELEDER DELTAKERE

MØTE INNKALT AV 2BNils Erik Lundon, Ungdomskonsulent DFS MØTETYPE MØTELEDER DELTAKERE 0BDET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN 1BMøte i DFS Ungdomsutvalget 6BMØTEREFERAT 7BMANDAG 28. FEBRUAR 8BSKYTTERKONTORET MØTE INNKALT AV 2BNils Erik Lundon, Ungdomskonsulent DFS MØTETYPE MØTELEDER DELTAKERE Utvalgsmøte

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre MØTEREFERAT 29. JULI 2009 OG UNDER LANDSSKYTTERSTEVNET I EVJE 1.-8. AUGUST 2009 REVSNES HOTELL I BYGLAND OG LS-ARENAEN EVJE MØTE INNKALT AV MØTETYPE

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre MØTEREFERAT 9. AUGUST 2012 LANDSSKYTTERSTEVNET PÅ VOSS, 9. 17. AUGUST. FLEISCHER S HOTEL OG SKJERVE SKYTEBANE MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I DFS UNGDOMSUTVALGET

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I DFS UNGDOMSUTVALGET DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I DFS UNGDOMSUTVALGET MØTEREFERAT 3. MARS OSLO MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER Nils Erik Lundon, Ungdomskonsulent DFS Utvalgsmøte Olav Johan Lystad, Leder i DFSU FRA

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE MØTEREFERAT 1. 9. AUGUST 2013 LANDSSKYTTERSTEVNET PÅ OPPDAL, 1. 9. AUGUST. RICA SKIFER HOTEL OG SKYTTERHUSET MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA

Detaljer

Referat fra møte i DFS/SFU

Referat fra møte i DFS/SFU Det frivillige Skyttervesen Utvalget for skifelt Referat fra møte i DFS/SFU Møtedag: Fredag 28. februar 2014 Tidspunkt: Fra kl. 14.00 Sted: Skistua på Sandrip, Øvrebø Deltakere: Asmund O. Amundsen, utvalgsleder

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Rundskriv til Skyttersamlagene Vår ref: Rs 05/2010 Tidl ref: Dato: 16.06.2010 Kopi til landsdelskretsene NORGESCUPEN 2011 Norgescupen i baneskyting skal være et PR- og propagandaarrangement

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE MØTEREFERAT 7. NOVEMBER THON HOTEL GARDERMOEN MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Generalsekretær Jarle

Detaljer

SKYTTERKONTORET Engebret Mjøseng og Nils Erik Lundon

SKYTTERKONTORET Engebret Mjøseng og Nils Erik Lundon 0BDET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN 1BMøte i DFS Ungdomsutvalget 6BMØTEREFERAT 7BLØRDAG 17. NOVEMBER 8BOSLO MØTE INNKALT AV 2BNils Erik Lundon, Ungdomskonsulent DFS MØTETYPE MØTELEDER DELTAKERE Utvalgsmøte Olav

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE 21. OG 22. SEPTEMBER

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE 21. OG 22. SEPTEMBER DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE MØTEREFERAT 21. OG 22. SEPTEMBER THON HOTEL GARDERMOEN MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Generalsekretær

Detaljer

Handlingsplan feltskyting 2013 2016 Innstilling fra Norges Skytterstyre

Handlingsplan feltskyting 2013 2016 Innstilling fra Norges Skytterstyre Handlingsplan feltskyting 2013 2016 Innstilling fra Norges Skytterstyre Mål: Styrke oppslutningen om feltskyting i DFS Holdninger Tiltak Gjennomføring av tiltak Ansvarlig Frist Status Mål: Skape mer positive

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE MØTEREFERAT 23. SEPTEMBER 2013 SKYTTERKONTORET, OSLO MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDERE FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN ANNMERKNINGER

Detaljer

ANSVAR OG ARBEIDSOMRÅDE. Kassereren

ANSVAR OG ARBEIDSOMRÅDE. Kassereren Kassereren Ansvarlig for samlagets regnskapsføring og rapportere til styret Arkivere årsregnskap med bilag Kreve inn bidrag fra lagene, evt. andre Påse at regnskapet blir revidert årlig Ansvarlig for alle

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre MØTEREFERAT 10.-11. DESEMBER HOLMEKOLLEN PARK HOTELL MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Jarle Tvinnereim,

Detaljer

NORDMØR SKYTTERSAMLAG

NORDMØR SKYTTERSAMLAG NORDMØR SKYTTERSAMLAG Går som innkalling til Medlemmer av samlagsstyret Kopi: Samlagets hjemmeside 22.06.13 INNKALLING til møte i samlagsstyret Mandag 01.07.2013 kl. 1730 Møtested: Min. banen Asp/Straumsnes

Detaljer

Rapport fra Landsskytterstevneutvalget

Rapport fra Landsskytterstevneutvalget Rapport fra Landsskytterstevneutvalget 2014 Innledning I Norges Skytterstyres møte den 21. og 22. september 2014 ble det gjort følgende vedtak: Norges Skytterstyre gir med bakgrunn i gjennomføringen av

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE MØTEREFERAT LANDSSKYTTERSTEVNET PÅ LESJA FRA 30. JULI 7. AUGUST DOMBÅS HOTELL OG SKYTEBANEN PÅ VIDFLOTTEN LESJA MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER

Detaljer

Møtereferat. Det frivillige Skyttervesen Utvalget for skifelt

Møtereferat. Det frivillige Skyttervesen Utvalget for skifelt Det frivillige Skyttervesen Utvalget for skifelt Møtereferat Møtedag: Fredag 1. februar Tidspunkt: Fra kl. 10.30 Sted: Skytterkontoret, Oslo Deltakere: Reidar Helland, utvalgsleder Ole Per Strædet, utvalgsmedlem

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre MØTEREFERAT 18.-19. SEPTEMBER 2011 FLEISCHER HOTELL, VOSS MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Jarle Tvinnereim,

Detaljer

Utvalget for skifelt (DFS/SFU)

Utvalget for skifelt (DFS/SFU) Møte i DFS/SFU Januar 2007 Side 1 Utvalget for skifelt (DFS/SFU) Møtereferat Møtedag: Fredag 19. januar 2007 Tidspunkt: Fra kl. 1030 Sted: Deltakere: Kopi av referat til: Skytterkontoret Reidar Helland,

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE PROTOKOLL 1.-2. NOVEMBER QUALITY GARDERMOEN HOTEL MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE Generalsekretær Jarle Tvinnereim Styremøte

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE MØTEREFERAT 8.-9. DESEMBER HOLMENKOLLEN PARK HOTELL MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN ANMERKNING Jarle

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE PROTOKOLL 4.- 5. DESEMBER KIEL-FERGEN MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN ANMERKNINGER Generalsekretær

Detaljer

DFS informerer Julen 2015. God jul og Godt nytt år!

DFS informerer Julen 2015. God jul og Godt nytt år! DFS informerer Julen 2015 God jul og Godt nytt år! Ny arbeidsbok for skytterlagsleder DFS er tuftet på frivillighet. Organisasjonen er helt avhengig av mange frivillige som påtar seg verv for å gjøre jobben

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre MØTEREFERAT 28. JULI OG UNDER LS CENTRAL HOTELL OG ARENA LS 2010 - ELVERUM MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN

Detaljer

Møtereferat. Det frivillige Skyttervesen Utvalget for skifelt

Møtereferat. Det frivillige Skyttervesen Utvalget for skifelt Det frivillige Skyttervesen Utvalget for skifelt Møtereferat Møtedag: Fredag 16. februar Tidspunkt: Fra kl. 11.30 Sted: Skytterkontoret, Oslo Deltakere: Asmund O. Amundsen, utvalgsleder Johannes Linnerud,

Detaljer

Innkalling til møte i DFS/SFU

Innkalling til møte i DFS/SFU Det frivillige Skyttervesen Utvalget for skifelt Innkalling til møte i DFS/SFU Møtedag: Fredag 3. februar Tidspunkt: Fra kl. 10.30 Sted: Skytterkontoret, Oslo Deltakere: Asmund O. Amundsen, utvalgsleder

Detaljer

Godkjenning referat ombudsmøte 2014 oppfølging vedtak. Vedtak: Referat ombudsmøte enstemmig godkjenning.

Godkjenning referat ombudsmøte 2014 oppfølging vedtak. Vedtak: Referat ombudsmøte enstemmig godkjenning. NORDMØR SKYTTERSAMLAG REFERAT STYREMØTE nr.1/15 Tid: 12.01.15 Sted: Idretts- og skytterhuset i kjelleretasjen, Leite, Straumsnes. Tilstede: Ola Krogstad, Aud Gravem, Kirsti Rakstang, Kurt Otnes, Kåre Grønning,

Detaljer

Regelverk Landsdelskretsstevner - Mørekretsen

Regelverk Landsdelskretsstevner - Mørekretsen Regelverk Landsdelskretsstevner - Mørekretsen Baneskyting: Vedtatt av Mørekretsen 01.11.2014 Skyttertinget 1986 vedtok at de skal arrangeres Landsdelskretsmesterskap i baneskyting hvert år. I Mørekretsen

Detaljer

Reglement for arrangører av samlagsmesterskap i Hedmark skyttersamlag

Reglement for arrangører av samlagsmesterskap i Hedmark skyttersamlag Reglement for arrangører av samlagsmesterskap i Hedmark skyttersamlag 19.02.2013 1 Innhold 1 Generelt... 3 1.1 DELTAGERE I SAMLAGSMESTERSKAP.... 3 1.2 TURNUS FOR OMBUDSMØTE... 3 1.3 TURNUS FOR ARRANGØRER,

Detaljer

Referat fra møte i DFS/SFU

Referat fra møte i DFS/SFU Det frivillige Skyttervesen Utvalget for skifelt Referat fra møte i DFS/SFU Møtedag: Fredag 8. februar Tidspunkt: Fra kl. 11.30 Sted: Skytterkontoret, Oslo Deltakere: Asmund O. Amundsen, utvalgsleder Olav

Detaljer

UNGDOMSUTVALGET I SKYTTERLAGET

UNGDOMSUTVALGET I SKYTTERLAGET UNGDOMSUTVALGET I SKYTTERLAGET www.dfs.no ÅRSHJUL: Informasjon om de ulike fristene finner du på dfs.no/frister. Når Hva 15. mars Rapport skolenes landskonkurranse i geværskyting Vinter Vår/sommer/høst

Detaljer

: : : DFS informerer : : :

: : : DFS informerer : : : : : : DFS informerer : : : Frifond 2013, med søknadsfrist 1. juni HVEM kan søke? Laget må i 2011 hatt minst 5 medlemmer under 26 år, minimum kr. 50 i medlemskontingent, samt levert årsrapport med godkjent

Detaljer

Årsregnskap for 2012 med årsberetning. Årsberetning 2012 avgitt i henhold til Regnskapsloven

Årsregnskap for 2012 med årsberetning. Årsberetning 2012 avgitt i henhold til Regnskapsloven Vedlegg 2 Årsregnskap for 2012 med årsberetning Årsberetning 2012 avgitt i henhold til Regnskapsloven Det frivillige Skyttervesen (DFS) er en ideell, frivillig, landsomfattende organisasjon opprettet ved

Detaljer

God jul og Godt nytt år!

God jul og Godt nytt år! DFS informerer Jula 2013 God jul og Godt nytt år! Hovedbegivenheter 2014 Tidspunkt Arrangement 1. - 2. mars NM i skifeltskyting, Øvrebø skytterlag 18. mai Skytingens Dag 29 mai. - 1. juni Norgescup (NC)

Detaljer

Rapport fra Landsskytterstevneutvalget

Rapport fra Landsskytterstevneutvalget Rapport fra Landsskytterstevneutvalget 2012 Innledning I styremøte 16. september 2012 vedtok Norges Skytterstyre å gi LS-utvalget et nytt mandat. Mandatet fikk følgende tekst: Norges Skytterstyre gir med

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre MØTEREFERAT 21. FEBRUAR SKYTTERKONTORET MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Kurt Arne Berglund, Generalsekretær

Detaljer

Rapport fra Landsskytterstevneutvalget

Rapport fra Landsskytterstevneutvalget Rapport fra Landsskytterstevneutvalget Innledning I styremøte 18. september 2011 vedtok Norges Skytterstyre å gi LS- utvalget et nytt mandat. Mandatet fikk følgende tekst: Norges Skytterstyre gir med bakgrunn

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i DFS Ungdomsutvalget

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i DFS Ungdomsutvalget DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i DFS Ungdomsutvalget MØTEREFERAT MANDAG 09. MARS OLAVGAARD MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER DELTAKERE ADMINISTRASJON Nils Erik Lundon, Ungdomskonsulent DFS Utvalgsmøte

Detaljer

Regelverk for Landsdelskretsstemne. i baneskyting.

Regelverk for Landsdelskretsstemne. i baneskyting. Regelverk for Landsdelskretsstemne i baneskyting. Vedtatt av Mørekretsen 06.10.07. Skyttertinget 1986 vedtok at de skal arrangeres Landsdelskretsmesterskap i baneskyting hvert år. I Mørekretsen går Landsdelskretsmesterskapene

Detaljer

Møtereferat. Det frivillige Skyttervesen Utvalget for skifelt

Møtereferat. Det frivillige Skyttervesen Utvalget for skifelt Det frivillige Skyttervesen Utvalget for skifelt Møtereferat Møtedag: Fredag 7. desember Tidspunkt: Fra kl. 10.30 Sted: Skytterkontoret, Oslo Deltakere: Reidar Helland, utvalgsleder Ole Per Strædet, utvalgsmedlem

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER FOR OPPLANDSKRETSEN

VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER FOR OPPLANDSKRETSEN VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER FOR OPPLANDSKRETSEN KAP. 0 KAP. l KAP. 2 KAP. 3 KAP. 4 KAP. 5 KAP. 6 KAP. 7 KAP. 8 KAP. 9 KAP. 10 OVERSIKT INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER 2.0.

Detaljer

Statutter samlagsmesterskap

Statutter samlagsmesterskap 15M BANE FELT Arrangeres av Narvik Skytterlag. Andre lag som ønsker å arrangere stevnet må søke samlaget innen tidsfristen for terminliste arbeide året før kunngjøres senest 1 mnd. før Tildeles etter turnus,

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE PROTOKOLL 24. OG 25. APRIL 2016 SKYTTERKONTORET MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN ANMERKNINGER Generalsekretær

Detaljer

: : DFS informerer : :

: : DFS informerer : : : : DFS informerer : : Takk for at du tar verv! DFS er fundamentert på frivillighet. Organisasjonen kan derfor kun fungere om verv blir bekledd og oppgaver løst av motiverte tillitsvalgte. DFS er avhengig

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i DFS Ungdomsutvalget

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i DFS Ungdomsutvalget DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i DFS Ungdomsutvalget MØTEREFERAT LØRDAG 28. NOVEMBER OSLO MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER DELTAKERE Nils Erik Lundon, Ungdomskonsulent DFS Utvalgsmøte Morten Bjerknæs

Detaljer

INSTRUKS FOR AVVIKLING AV SAMLAGSMESTERSKAP I TROMS SKYTTERSAMLAG

INSTRUKS FOR AVVIKLING AV SAMLAGSMESTERSKAP I TROMS SKYTTERSAMLAG INSTRUKS FOR AVVIKLING AV SAMLAGSMESTERSKAP I TROMS SKYTTERSAMLAG Vinterfelt, bane (inkl. stang og felthurtig) og miniatyr Hensikten med denne instruks er å kvalitetssikre samlagsstevnene i vinterfelt,

Detaljer

STYREMØTE TROMS SKYTTERSAMLAG

STYREMØTE TROMS SKYTTERSAMLAG STYREMØTE TROMS SKYTTERSAMLAG HATTENG GRILL, ONSDAG 25.03.2015, KL. 18.30 Til stede: Birger Nyheim, Pål Fredriksen, Per Ivar Emanuelsen, Jostein Rubbås-Risvik, Eva Rubbås-Risvik, Harald Johansen (vara

Detaljer

SAMLAGSSKYTING SENIOR Hvert samlag kan stille med inntil 15 deltakere. De 12 beste på hvert lag teller sammenlagt.

SAMLAGSSKYTING SENIOR Hvert samlag kan stille med inntil 15 deltakere. De 12 beste på hvert lag teller sammenlagt. Statutter Rana-Salten stevnet Rana og Salten møtes til en årlig konkurranse. Stevnet arrangeres vekselvis i Rana og Salten. Det er samlagsstyrene ved deres oppmenn som året i forveien fastsetter tidspunkt

Detaljer

Innbydelse til Norgesmesterskap i skifelt 14. og 15. mars 2015

Innbydelse til Norgesmesterskap i skifelt 14. og 15. mars 2015 Innbydelse til Norgesmesterskap i skifelt 14. og 15. mars 2015 Arrangører: OPDAL OG MIDTBYGDEN SKYTTERLAG LØNSET SKYTTERLAG I samarbeid med: OPPDAL IL SKISKYTING Velkommen til Oppdal Opdal Skytterlag (eller

Detaljer

År 2012, den 2. desember ble det holdt ombudsmøte på skytterhuset, Sandnessjøen kl 1300, etter innkalling til skytterlagene.

År 2012, den 2. desember ble det holdt ombudsmøte på skytterhuset, Sandnessjøen kl 1300, etter innkalling til skytterlagene. År 2012, den 2. desember ble det holdt ombudsmøte på skytterhuset, Sandnessjøen kl 1300, etter innkalling til skytterlagene. Følgende møtte: Austerbygda (4) Blomsøy (2) Brønnøysund (5) Drevja (4) Fustvatn

Detaljer

VEST-AGDER SKYTTERSAMLAG

VEST-AGDER SKYTTERSAMLAG VEST-AGDER REGLER FOR SAMLAGSTEVNENE. Vedtatt på ombudsmøte 1991 - innendørsregler supplert av samlagstyret jan 92 i hht. fullmakt fra ombudsmøtet 91. Rettet 3 i hht. punkt 1.3-15.3 - aop. Rev: Om. sak

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE MØTEREFERAT 1. OG 2. JUNI 2014 THON HOTELL GARDERMOEN MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Generalsekretær

Detaljer

Referat fra møte i DFS/SFU

Referat fra møte i DFS/SFU Det frivillige Skyttervesen Utvalget for skifelt Referat fra møte i DFS/SFU Møtedag: Fredag 11. mars 2015 Tidspunkt: Fra kl. 15.00 Sted: Skytterhuset på Oppdal Deltakere: Asmund O. Amundsen, utvalgsleder

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre MØTEREFERAT 11.-12. DESEMBER HOLMENKOLLEN PARK HOTELL MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Kurt Arne Berglund,

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre MØTEREFERAT 20. OG 21. SEPTEMBER 2008 HEIMEVERNETS UTDANNINGSSENTER VÆRNES MØTE INNKALT AV MØTETYPE Kurt Arne Berglund, Generalsekretær Styremøte

Detaljer

Møtereferat. Det frivillige Skyttervesen Utvalget for skifelt

Møtereferat. Det frivillige Skyttervesen Utvalget for skifelt Det frivillige Skyttervesen Utvalget for skifelt Møtereferat Møtedag: Fredag 16. februar Tidspunkt: Fra kl. 11.30 Sted: Skytterkontoret, Oslo Deltakere: Reidar Helland, utvalgsleder Johannes Linnerud,

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2012

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2012 Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2012 Tid (dato, klokkeslett): 22.09.12, kl 10.00-15.30 Sted: Sandar og Sandefjord skl Ordstyrer: Tom Knudsen Referent: Linda Herland Deltakere: Tom Knudsen (leder),

Detaljer

Målsettinger for Elverum skytterlag 2014 2018

Målsettinger for Elverum skytterlag 2014 2018 Målsettinger for Elverum skytterlag 2014 2018 1. Overordnet mål Elverum skytterlag skal fremstå som et administrativt veldrevet skytterlag hvor både bredd og toppresultater vektlegges. 1.1 Administrasjon

Detaljer

Aktivitet forutsetter utdanning

Aktivitet forutsetter utdanning kurs Aktivitet forutsetter utdanning DFS sin utdanningsmodell er bygget opp slik at DFS sentralt skal utdanne de tillitsvalgte i samlagene, og at samlaget i neste omgang skal drive opplæring av de tillitsvalgte

Detaljer

Det frivillige Skyttervesen. Langtidsplan 2012 2016

Det frivillige Skyttervesen. Langtidsplan 2012 2016 Det frivillige Skyttervesen Langtidsplan 2012 2016 1 2 Langtidsplan Det frivillige Skyttervesen Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. DFS som organisasjon 4 3. DFS sitt verdigrunnlag 5 4. Hovedmål og

Detaljer

Side 1 av 8. Vedlegg 1 REGELVERK FOR SKIFELT /SKOGSLØP MED SKYTING

Side 1 av 8. Vedlegg 1 REGELVERK FOR SKIFELT /SKOGSLØP MED SKYTING Side 1 av 8 Vedlegg 1 REGELVERK FOR SKIFELT /SKOGSLØP MED SKYTING Innhold 1.00 Generelt 2.00 Skifelt normalprogram 3.00 Skifelt sprint 4.00 Skogsløp med skyting normalprogram 5.00 Skogsløp med skyting

Detaljer

Retningslinjer. for. Viken II. Landsdelskretsstevner

Retningslinjer. for. Viken II. Landsdelskretsstevner Retningslinjer for Viken II Landsdelskretsstevner Erstatter utgave av januar 2011 Januar 2012 Revisjon 1 Side 1 av 17 Denne samlingen av opplysninger om hvilke oppgaver som Landsdelskrets Viken II skal

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE MØTEREFERAT 17. JUNI 2013 QUALITY HOTEL GARDERMOEN MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Jarle Tvinnereim,

Detaljer

INSTRUKS FOR AVVIKLING AV ÅPENT HÅLOGLANDSMESTERSKAP I TROMS OG OFOTEN SKYTTERSAMLAG

INSTRUKS FOR AVVIKLING AV ÅPENT HÅLOGLANDSMESTERSKAP I TROMS OG OFOTEN SKYTTERSAMLAG 1 INSTRUKS FOR AVVIKLING AV ÅPENT HÅLOGLANDSMESTERSKAP I TROMS OG OFOTEN SKYTTERSAMLAG Hensikten med denne instruks er å kvalitetssikre Hålogalandsmesterskap (HM) i vinterfelt og baneskyting for Troms

Detaljer

Møtereferat 2014. Ofoten skyttersamlag

Møtereferat 2014. Ofoten skyttersamlag Styremøter 2014 Side 2 Innholdsfortegnelse: Styremøte 1 14.01.2014...3 Sak 1: Konstituering av styret...3 Sak 2: Avslutning av regnskapet for 2013...3 Sak 3: SM felt HM felt...3 Sak 4: Ungdomsarbeid...4

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Norges Skytterstyre

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Norges Skytterstyre DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Norges Skytterstyre MØTEREFERAT 12.-13. DESEMBER HOLMENKOLLEN PARK HOTELL MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Kurt Arne Berglund,

Detaljer

STYREMØTE TROMS SKYTTERSAMLAG

STYREMØTE TROMS SKYTTERSAMLAG STYREMØTE TROMS SKYTTERSAMLAG HATTENG GRILL, TIRSDAG 20.01.2015, KL. 18.00 Til stede: Svein Ivar Ingebrigtsen, Jonn Arne Iversen, Asbjørn Tveit (vara for Børge Kristoffersen), Per Ivar Emanuelsen, Jostein

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2011

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2011 Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2011 Tid (dato, klokkeslett): 01.10.10 kl.10.00-16.00 Sted: Sandefjord Motor Hotel Ordstyrer: Tom Knudsen Referent: Linda Herland Deltakere: Fra skytterlag: Olav Røsholt

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Informasjon rundt årsrapport 2014. Årsrapport skal for 2014 leveres i via Mitt DFS på www.dfs.no, for både skytterlag og samlag. Se også avsnittet om «Annet arbeid i forbindelse

Detaljer

Trivsel. Miljøtiltak i skytterlaget

Trivsel. Miljøtiltak i skytterlaget Trivsel Miljøtiltak i skytterlaget Miljø Sliter ditt lag med å rekruttere nye skyttere? Sliter dere med å få skyttere, foreldre og andre til å bli værende i skytterlaget over tid? Da er dere ikke alene!

Detaljer

Gjenopptakelse eller sammenslåing av skytterlag, samt navneendring, må behandles av vedkommende skyttersamlag og godkjennes av Norges Skytterstyre.

Gjenopptakelse eller sammenslåing av skytterlag, samt navneendring, må behandles av vedkommende skyttersamlag og godkjennes av Norges Skytterstyre. 1.120 Lover for skytterlag Denne standardlov gjelder for alle tilsluttede skytterlag og er sammen med øvrige regler vedtatt av Skyttertinget bindende for skytterlagene straks de er vedtatt (dog slik at

Detaljer

NORGES KAMPSPORTFORBUND SEKSJONSTYRET KARATE MØTEREFERAT

NORGES KAMPSPORTFORBUND SEKSJONSTYRET KARATE MØTEREFERAT MØTEREFERAT Dato: 10.08.2004 Sted: Ullevål Stadion, Møte nr: 01/04 Tid: 16.15-19.30 Kamsportforbundet 5.etg Møtetype: Styremøte i seksjonsstyret Karate Til stede fra Styret : Kjell Sivertsen, Kate Hidle,

Detaljer

Dette er retningslinjene til Frifond. Hvis du ikke har lest Frifond- sidene først, anbefaler vi å gjøre det. Du kan klikke her for å gå tilbake.

Dette er retningslinjene til Frifond. Hvis du ikke har lest Frifond- sidene først, anbefaler vi å gjøre det. Du kan klikke her for å gå tilbake. Dette er retningslinjene til Frifond. Hvis du ikke har lest Frifond- sidene først, anbefaler vi å gjøre det. Du kan klikke her for å gå tilbake. Dette dokumentet består av to deler: et sammendrag og fullstendige

Detaljer

Innbydelse Militært NM i Skyting 2009 - Evje

Innbydelse Militært NM i Skyting 2009 - Evje DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Innbydelse Militært NM i Skyting 2009 - Evje For sambandets bruk Prioritet-Hovedadr Prioritet-Gjenpadr Datotidsgruppe mnd/år Meldingsmerknad Rutine R 251200 02/2008 FRA FSS/NIH/F

Detaljer

Vedlegg til Skytterboka 2015

Vedlegg til Skytterboka 2015 Vedlegg til Skytterboka 2015 Utgitt av Det frivillige Skyttervesen www.dfs.no Vedtak på Skyttertinget 2014 Endringer i Skytterbokas kap. 1: 1.200 Skyttertinget 2-1, siste ledd: Generalsekretæren har plikt

Detaljer

Referat Styremøte 23. april 2014

Referat Styremøte 23. april 2014 Møtt: Referat Styremøte 23. april 2014 Saksnr Sak Ansvarlig Gjennomgang forrige referat Nye datoer på utsatte interfeltstevner som følger; Avholdes i mai 2 ettermiddager. 22. mai i Saltstraumen Internstevne

Detaljer

Vest-Finnmark skyttersamlag

Vest-Finnmark skyttersamlag Referat fra styremøte i Vest-Finnmark skyttersamlag 18.01.14 kl 18:00 Til stede: Meldt forfall: Arnulf Losavar, Josef Vedhugnes, Siv Bente Jæger, Steinar Halvorsen og Svein Tore Kristoffersen Bernt-Magne

Detaljer

Rapport fra Landsskytterstevneutvalget

Rapport fra Landsskytterstevneutvalget Rapport fra Landsskytterstevneutvalget 2013 Innledning I Norges Skytterstyres møte den 23. september 2013 ble det gjort følgende vedtak: Norges Skytterstyre gir med bakgrunn i gjennomføringen av Landsskytterstevnet

Detaljer

Skydeselskabet Skarpskytten

Skydeselskabet Skarpskytten INNHOLDSFORTEGNELSE Senior: Skydeselskabet Skarpskytten Oversikt over Premier/pokaler/merker og medaljer Mesterskap: 22-POKALEN (innendørs lagmesterskap) FELTGRANATEN (lagmesterskap i felt) MESTERSKAPSPOKALEN

Detaljer

NORGES SKISKYTTERFORBUND Ullevål Stadion 75 J, 0840 Oslo Tlf 21 029000 faks 21 029002 PROTOKOLL

NORGES SKISKYTTERFORBUND Ullevål Stadion 75 J, 0840 Oslo Tlf 21 029000 faks 21 029002 PROTOKOLL NORGES SKISKYTTERFORBUND Ullevål Stadion 75 J, 0840 Oslo Tlf 21 029000 faks 21 029002 STYREMØTE NR. 7, 2008 2010 5. juni 2009 Rica Hamar Hotell Oslo, 8. juni 2009 R.R. PROTOKOLL Til stede: Tore Bøygard,

Detaljer

Årsmelding for 2011 Rissa skytterlag

Årsmelding for 2011 Rissa skytterlag Årsmelding for 2011 Rissa skytterlag Det er i år avholdt 8 styremøter og behandlet 36 saker. Laget er bokført med 170 skyttere som fordeler seg slik: Skyttere pr klasse i 2011 5 4 3 2 1 V55 V65 V73 ASP

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2014

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2014 Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2014 Tid (dato, klokkeslett): 24.09.13, kl 18.00-20.45 Sted: Holmestrand & omegn Ordstyrer: Tore Hansen Referent: Linda Herland Deltakere: Tore Hansen (leder + Holmestrand

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i DFS Ungdomsutvalget

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i DFS Ungdomsutvalget DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i DFS Ungdomsutvalget MØTEREFERAT MANDAG 08. OG 09. MARS GARDERMOEN MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER DELTAKERE Nils Erik Lundon, Ungdomskonsulent DFS Utvalgsmøte Olav

Detaljer