GENERALFORSAMLING 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GENERALFORSAMLING 2014"

Transkript

1 Ordinært Sameiermøte 214 GENERALFORSAMLING 214 SAMEIET HAMNETUNET Torsd?g, KI 23. april : Frida Hansens Hus Hillevågsveien Stavanger Side 1

2 Ord i nært Sameiermøle 21 4 INNKALLING TIL ORDIN.IERT SAMEIEMØTE 2OI4 Onsdag 23. april kl 18: i Frida Hansens Hus, Hillevågsveien ll Stavanger SAKSLISTE 1. Konstituering - Valg av møteleder - Valg av sekretær / referent - Valg av I person til å undertegne protokollen sammen med møteleder og referent - Registrering av de fremmøtte - Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Årsberetning fra styret 3. Regnskap for 214 (v/jærøk DA) 4. Budsjett for Informasjon - Bergvarmepumper - driftsøkonomi og samlet energiforbrtk2}l2-z}l4 - Get Kabel-TV - Kildesortering og orden i bossrommet - Gjenstander som oppbevares i garasjen - Dørselgere og uvedkommendes adgang til eiendommen - Bygningskasko / Forsikring i If... Skadeforsikring - Rehabilitering av trappeganger og heissjakter på begge blokkene 6. Framsatte forslag 1. Godtgjørelse til styret foreslås øketfrakr 3,- til kr 35,- f.o.m Vedlikeholdsfondet 275 øremerkes til anskaffelse av nedgravde avfallsbeholdere. 3. Installering av Waterguard på vanninntaket i alle leilighetene. 7. Valg - se vedlegg. Valg av styreleder (for 2 år). Valg av to styremedlemmer (for 2 år). Valg av ny valgkomite (for 1 år) Stavanger, 12. april 215 Olaf A. Pedersen Styreleder Side 2

3 Ordinært Sameiermøte 214 FULLMAKT Undertegnede gir herved fullmakt til å møte og avgi stemme på mine vegne på ordinært sameiermøte, den 23. april215. (Sameiers navn og underskrift) Eventuelle merknader: Side 3

4 Ordi nært Sameiermøte 21 4 Pkt.2 o Arsberetning 21 4 Virksomhetens art og hvor den drives. Sameiet Hamnetunet ligger i Hillevåg Stavanger Kommune, og har som formål å gi sameierne bruksrett til egen bolig. Samt å drive virksomhet som står i sammenheng med dette. Fortsatt drift. Styret bekrefter at forutsetningen om fortsatt drift av sameiet er tilstede. Arbeidsmiljøet. Styret vurderer arbeidsmiljøet til å være tilfredsstillende. Sameiet har ingen ansatte. Likestilling. Sameiet følger likestillinglovens bestemmelser og tilstreber likestilling ved valg av styre og ved eventuelle ansettelser. Det er ikkje iverksatt likestillingsfremmende tiltak i styret. Ytre miljø. Sameiet forurenser ikkje det ytre miljø i vesentlig grad utover det som må anses normalt for et boligsameie. Disponering. Styret foreslår at årets overskudd kr ,73 i sin helhet overføres til sameiekapitalen Stavanger, den : /'',/.-./ ) ) -/./ ;' i.',/,.' *t./l --1,',1 '>r '. Otaf, M Pedersen, Styrets leder,) t;/ /) å{11, it,{.ihwalg- 6recht, Nesileder lnge Tungesvik, Side 4

5 Ordinært Sameiermøte 214 Tillegg til Arsberetning 214 Tilleggsanmerkninger fra Styret Styrets sammensetning i perioden har vært som følger: Styreleder Styremedlem Styremedlem Olaf A. Pedersen Styremedlem/Nestleder Solveig Albrecht Anne Berit Berge Odd lnge Tungesvik Valgkomit6 har bestått av: Solveig Albrecht Styret har i styreperioden april214 til april 215 avholdt 9 styremøter og to Ekstraordinære Sameiermøter. Fast referent har vært Olaf A. Pedersen, som har ført protokollen fra styremøtene. Styret har behandlet og/eller tatt stilling til en rekke ordinære forretningssaker, bl.a. følgende: Dugnad ble avholdt for siste gang 5. og 7. mai 213. Arets dugnadsgeneraler var Solveig Albrecht og Styreleder. Som tidligere år var frammøtet også denne gangen ganske labert. Vedtak på Generalforsamlingen 213, om ikke å gå videre med dugnadsfremmende tiltak må styret ta til etteretning. Styret vil derfor ikke fremme dugnadsforslag i fremtiden. Det vil imidlerlid fortsatt være slik, at de som ønsker å bruke en vårkveld eller to på frivillig innsats for sameiet har full anledning til det. Dugnadsånden er heldigvis ikke helt død. Med felles innsats ble «rundkjøringen» foran A-blokka utbedret. Dessverre viste det seg at noen kvadratmeter belegningssten var ødelagt eller forsvunnet under gravingen av grøftene til kollektorslangene. Det var heller ikke mulig å skaffe tilsvarende stener i distriktet. Det ble dedor kjøpt en lignende type grå sten som ble lagt i et felt sentrert i ovalen. Noen tonn med veigrus ble fordelt langs veien og planert. Kantstenene langs veien vil bli reparert i løpet av våren/sommeren 215. Jan Andersen flyttet egenhendig lekeapparatene fra lekeplassen på østsiden av A- blokka til det mere solfylte «Tunet» hvor lekeforholdene er langt bedre. Kjell Vathne har stått på og sørget for å holde belysningen i garasjeanlegget i funksjon. Etter at samlestokkene til kollektorsystemet er flyttet, vil gangveien langs sydveggen av A-blokka bli asfaltert. Derved vil alle spor etter gravingen i forbindelse med boringen av energibrønnene forsvinne. Sommeren 214 ble Odd Helge Roalkvam ansatt som vaktmester i Hamnetunet. Dette har fungert meget godt, og han gjør en helt utmerket jobb. OHR ser ut til å trives meget godt med å jobbe for sameiet. Det innvendige ukentlige renholdet blir utført av lnsider Renhold og Miljø, og den utvendige vinduspussen blir utført av Elite Vinduspuss, som kommer og rengjør vinduene fire ganger pr. år. Side 5

6 Ordi næft Sameiermøte 21 4 Etter 12 års drift dukker det stadig opp nye lekkasjer og/eller feil og mangler. Noen av de gamle, og tidligere utbedrede feil, mangler eller lekkasjer dukker også opp. De siste store (kostbare) sakene var utskifting av samtlige nedløpskar på takrennene og utskifting av tetningsbeslagene på terrassene i de tre øverste midtseksjonene i Nr.1. Problemene i Nr.1 skyldes utelukkende slurvete og dårlig utført arbeide under byggingen. Problemet med vanninntrengning gjennom vindusventilene på de sørvendte vinduene i Nr.5 (B-blokka) ser ut til å ha funnet sin løsning. Nye tilpassede ventilhetter vil bli montert på alle vinduer på sydveggen (mot Hamneveien) som har slike lufteventiler. Dette arbeidet vil bli påbegynt i løpet av mars-april eller så snart været tillater. Etter den siste store lekkasjen i Nr. 3, har styret fått installert vanntrykksregulator som er koblet på hovedvanninntaket. Denne regulatoren hindrer vanntrykket i sameiets ledningsnett å stige høyere enn til ca. 6 bar. Det er i tillegg kommet forslag om å installere Waterguard på vanninntaket (stoppekranen) i alle leilighetene, og enkelte har allerede skaffet seg slikt utstyr for overvåkning av varmvannsbereder. Dette systemet er basert på en elektrisk føler som stenger stoppekranen dersom det kommer vann på gulvet under vvv tanken. Det har vist seg nytteløst å forhindre at vann trenger inn i trappegangene i begge blokkene og ødelegger den innvendige malingen. I et forsøk på å løse dette problemet er sameiet anbefalt å kle inn fasadene på trappegangene med utvendige fasadeplater eller forblende veggene med tegl. Styret har arbeidet med å fremskaffe kostnadstall, og har vurdert et utvalg av anbefalte produkter som tilbys i markedet, og som kan egne seg til montering i Hamnetunet. Etter presentasjon av Plan 2486P på det ekstraordinære sameiermøteli februar 214, har styret vært til stede på et par oppfølging- og informasjonsmøter i regi av Stavanger kommune. Det ser imidlertid ut til at planarbeidet for Paradis Sør, Kulimportkaien og Plan 2486P (nabotomten) har stanset opp som en konsekvens av kommunens Plandokument 116K. Dette dokumentet beskriver nødvendige tiltak, og rekkefølgen for disse, som må utføres'før de nevnte planer kan realiseres. Noen av disse tiltakene betyr ekstra økonomiske belastninger for utbyggerne som hevder at tiltakene er kommunens oppgaver, og at de går ut over lønnsomheten i prosjektene. Med utsikter til en forventet nedgang i boligmarkedet, er det sannsynlig at det kan gå lang tid før disse utbyggingsplanene - eller deler av planene - blir realisert. Sameiets reguleringssøknad om nedgravde avfallsbeholderne utenfor de tekniske rommene vil sannsynligvis bli påvirket av disse utsettelsene, og skjøvet ut i tid. Det kan hende at vi får vite mer om framdriften i løpet av våren eller sommeren. Styret har omsider fått flyttet sameiets nettside fra den gamle og uegnede Dreamweaver til ny og moderne Wordpress plattform. Nordic Hosting drifter nettsiden som tidligere. Nettsiden er nå oppdatert. Det samme er vidererouting av eposter til Side 6

7 Ordi næft Sameiermøte 21 4 Pkt. 3 Arsregnskap for 214 SAMEIET HAMNETUNET 416 Stavanger Foretaksnr.: Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: JærØkDA Postboks Bryne Org.nr Utarbeidet med: Total Årsoppgiør Side 7

8 Ordi nært SameiermØte 21 4 Resultatregnskap tor 214 SAMEIET HAMNETUNET Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter I Lønnskostnad Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad 1,7 3 2 (4e 633) ( ) (85e 43e) (34 23) (172 e67) ( ) Sum driftskostnader (1e27671 ('l Driftsresultat ( Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader (31 81e) (7e 885) (31 81e) (79 885) Netto finans Ord inært resultat før skattekostnad Ordinært resultat Arsresultat (3 8sl ) 't (7s 263) (s (e (e Overføringer Annen egenkapital (e3 474) Sum ( Side 8

9 428 Sameiet Hamnetunet Resultat Ordinær1 Sameiermøte 214 Periode: Jan-Des214 Regnskap i år RegnskaP i fior 3 31 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter, avgiftspliktig Gebyr purring S a I g s i n n te kte r v are r/tj e n este r , 693, I , Sum driftsinntekter , DRIFTSKOSTNADER Lønn til ansatte Feriepenger Godtgjørelse til styre- og bedr.forsaml Lønninger, ferielønn og honorarer , , Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift av påløpt ferielønn Arb.g i veravg ift, pen sjo n skostn etc ,25 176, ,43 61 Avskr. på transportmidler Ordinære avskrivinger , , Elektrisitet Gass Bensin, dieselolje Leie lokaler Renhold Kabel-TV + bredbånd Leie maskiner Håndverktøy Rep og vedlikehold heis inkl telefon Honorar revisjon Honorar regnskap Annen fremmed tjeneste Vaktmestertjenester Kontorrekvisita i nkl småkjøp Data/EDB- kostnad 686 Møte, kurs, oppdatering o.l. 689 Annen kontorkostnad Porto Representasjon, f radragsberetti get Kontingenter f radragsberettiget Forsikringspremie 774 Øredifferanse 777 Bank- og kortgebyrer 779 Annen kostnad Andre i n nkjøps-,ti lvi rkn. kostn. etc 99 11, ,53 233, , , , , 6 968,75 Rep. og vedlikehold bygninger ,44 Rep. og vedlikehold utstyr , , , 41324, ,5 6 77,9 848,75 699, , , 2 1, , -, , , ,65 Side 9

10 428 Sameiet Hamnetunet Resultat Ordinært Sameiermøte zam Peiode: Jan - Des214 Regnskap i år Fegnskap i ljor Sum driftskostnader ,83 Driftsresultat 89234,17 Annen renteinntekt Finansinntekter 927,95 927, Annen rentekostnad Finanskostnader , ,39 Avdelingsresultat ,73 Side 1

11 Balanse pr.31. desember 214 SAMEIET HAMNETUNET Ordinært Sameiermøte 21 4 Note EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol. Sum varige driftsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler t Side 11

12 Ordinært Sameiermøte 214 Balanse pr.31. desember 214 SAMEIET HAMNETUNET Note EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital lnnskutt egenkapital Annen innskutt egenkapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapita! Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Annen langsiktig gjeld Gjeld til kred ittinstitusjoner Sum annen langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avg ifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Stavanger Odd lnge Tungsvik Styremedlem [1,,,r.'.b;,,r1 "tr,,,... nnne geiit eerge Styremedlem J Side 12

13 Ordinært Sameiermøte 214 Noter 214 SAMEIET HAMNETUNET Regnskapsprinsipper Arsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter lnntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som knytter seg til varekretsløpet. For andre poster enn kundefordringer omfattes poster som forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Varebeholdninger Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost etter FIFO- prinsippet og virkelig verdi. Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til variabel tilvirkningskost. Det foretas nedskriving for påregnelig ukurans. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15.. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Forøvrig er følgende regnskapsprinsipper anvendt: FIFO-metoden for tilordning av anskaffelseskost for ombyttbare finansielle eiendeler, laveste verdis prinsipp for markedsbaserte finansielle omløpsmidler, forsikret pensjonsforpliktelse er ikke balanseført - kostnaden er lik premien, pensjonsforpliktelser knyttet til AFP-ordningen er ikke balanseført, leieavtaler er ikke balanseført, langsiktige tilvirkningskontrakter er inntektsført etter fullført kontrakt metoden, pengeposter i utenlandsk valuta er verdsatt til kursen ved regnskapsårets slutt og kostmetoden er benyttet for investeringer i datterselskap/tilknyttet selskap. Egne utgifter til forskning og utvikling og til utvikling av rettigheter er kostnadsført. Utbytte er inntektsført samme år som det er avsatt i datterselskap/tilknyttet selskap, dersom det er sannsynlig at beløpet vil mottas. Ved utbytte som overstiger andel av tilbakeholdt resultat etter kjøpet representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og er fratrukket investeringens verdi i balansen. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 27Yo på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget. Side l3

14 Ordinæ11 Sameiermøte 21 4 Note 1 - Lønnskostnader etc Spesifikasjon av lønnskostnader Lønn Arbeidsgiveravgift Andre relaterte ytelser Sum Foretaket har ikke ansatte Note 2 - Revisjonshonorar Revisjon og andre tjenester Kostnadsført revisjonshonorar for 214 ut$ør kr Honorar for annen bistand utgjør kr. Note 3 - Spesifikasjon av varige driftsmidler Spesifikasjon varige d riftsm idler An s kaffelseskost 1. I.21 4 Tilgang iåret Avgang iåret Sum Anskaffelseskost Avskrivninq Balanseført verdi pr Note 4 - Kundefordringer Kundefordringer er vurdert til pålydende, nedskrevet med forventet tap på fordringer. Det er ikke tapsført kundefordringer i løpet av 214. Spesifikasjon kundefordringer Kundefordringer til pålydende Avsatt til dekning av usikre fordringer Netto oppførte ku ndefordringer Note 5 - Bankinnskudd Skyldig skattetrekk er kr Note 6 - Egenkapital Spesifikasjon egenkapital Annen EK Sum Egenkapital Arets resultat Esenkapital Note 7 - Obligatorisk tjenestepensjon Obl i gatoris k tj enestepensjon Foretaket er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Side 14

15 Ordi nært Sameiermøle 21 4 Fu t lstend i g hetserklæri n g ved r. å rs reg ns k apet 21 4 for Sameiet Ham netu net I forbindelse med gjennomgang av årsregnskapet for 21# bekrefter vi nedenstående opplysninger på vegne av ovenstående sameie.. Arsregnskapet omfatter hele sameiets gjeld. Vi kjenner ikke til forpliktelser for sameiet utover det som er medtatt i regnskapet' o Det har ikke forekommet uregelmessigheter i sameiet i løpet av året.. Styret har ikke brutt avtaler eller lover slik at forpliktelser kan oppstå for sameiet. o Alle sameiets eiendeler er medtatt i oversikt over eiendeler og gjeld. Alle kasser eller andre midler er inntatt i regnskapet. o Sameiet har eiendomsrett til alle eiendeler oppført i oversikt over eiendeler og gjeld. lngen eiendeler er pantsatt utover det som fremgår av årsregnskapet. o Det har ikke skjedd hendelser etter utløpet av regnskapsåret av betydning for regnskapet.. Vi er kjent med at styret er ansvarlig for at årsregnskapet og årsberetning er avgitt i samsvar med lov og forskrifter. Stavanger, den 25. februar 215 Hamnetunet H+rt l.l:'! l,l*r,o.('r.i i,{ fuay Britt Auestad Forretningsfører JærØk DA Side l5

16 IBDO Ttf : Fax: Luramyrveien 4 Postboks 'l Sandnes Ti[ eiermøte i Sameiet Hamnetunet Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Sameiet Hamnetunet, som viser et overskudd på kr Årsregnskapet består av batanse per 31. desember 214, resultatregnskap for regnskapsåret avstuttet per denne datoen, og en beskrivetse av vesenttige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopptysninger. Styrets onsvor for årsregnskapet Styret er ansvartig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bitde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontrot[ som styret finner nødvendig for å mutiggjøre utarbeidetsen av et årsregnskap som ikke innehotder vesentlig feitinformasjon, verken som følge av mistigheter etter feit. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med [ov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder lnternational Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og ptantegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke innehotder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utføretse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for betøpene og opplysningene i årsregnskapet. De vatgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet innehotder vesenttig feitinformasjon, enten det skytdes mistigheter etter feit. Ved en stik risikovurdering tar revisor hensyn tii den interne kontrolten som er retevant for setskapets utarbeidetse av et årsregnskap som gir et rettvisende bitde. Formåtet er å utforme revisjonshandtinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontrott. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledetsen er rimetige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis titstrekketig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Konklusjon Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bitde av den finansietle stitlingen tii Sameiet Hamnetunet per 31. desember 2O'14, og av resuttater for regnskapsåret som bte avstuttet per denne datoen i samsvar med regnskapstovens regter og god regnskapsskikk i Norge. Side 16 BDO A5, et norsk aksjeselskap, er deltaker i BDO lnternationa( Limited, et engelsk selskap med begrenset ansvar, og er en del av det internasjonate BDO-nettverket, som består av uavhengige setskaper i de enkelte land. Foretaksregisteret: NO MVA.

17 IBDO Revisors beretning - 2O14 - Sameiet Hamnetunet, side 2 Uttalelse om øvrige forhold Konklusj on om årsbe retni ngen Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opptysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forstaget tit dekning av tap er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon om registrering og dokumentasion Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrotthandtinger vi har funnet nødvendig i henhotd tit internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3 "Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon etter forenklet revisorkontrotl av historisk finansiett informasjon", mener vi at ledetsen har oppfytt sin ptikt ti[ å sørge for ordentlig og undersikttig registrering og dokumentasjon av setskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. Sandnes, 2. mars 21 5 BDO AS Gt^k vc^*a Frank Tveita Registrert revisor Side 17 BDO A5, et norsk aksjeselskap, er dettaker i BDO lnternatjonat Ljmited, et engelsk selskap med begrenset ansvar, og er en del av det internasjonate BDO,nettverket, som består av uavhengige selskaper i de enkelte tand. Foretaksregisteret: NO MVA.

18 HAMNETUNET - DRIFTSBUDSJETT l ' EGENKAPTTAL Pr.1.7.overtøft fra foregående år /t lnnbetalt lån i SR-Bank + rentesaldo kr 16977,- 31 Purregebyr i 36 lnnbetaltefellesutgifter 361 Tillegg fellesutgifter (Get Kabel-TV) 361 Tillegg: Avsetning til vedlikeholdsfond 85 Renteinntekter/Finansinntekter Sum lnntekter: I 2112;, ',, 1 4/,72 I Konto lbeskrivelse 5 Lønn til ansatte inkl. feriepenger 533 S rehonorar 54 Arbeidsgiveravgift 61 Avskrivninger på varige driftsmidler 62 Energiforbruk - Elektrisk anlegg 62 EnergiforbrukGasskjeler 63 Leie lokaler 632 Renovasjon, vann & avløp 636 Renhold (innv. 7'+ vindu 4') 651 Verktøy, redskap & div. utstyr + bensin 66 Reparasjon og vedlikehold bygninger 663 Drift og Vedlikehold Heis 666 Abonnementsavgift Get Kabel-TV 669 Andredriftskostnader 662 Rep. Og vedlikehold uts r 67 Revisjonshonorar ',t , o I oo l l 1 35 ooo ool I 35 I I Forretningsfører honorar 6795 Vaktmestertjenester 68 Rekvisitainkl. Data/EDB-kostnad 689 Møter, kurs og andre kontorkostnader 69 Telefon 694 Porto 71 Bilgodtgjørelse 742 Gaver og kontingent HL 75 SkadeforsikringsPremie 751O Skadeoppgjø 777 Bank- og kortgebyr 7771 Øreavrunding 7798 Annen kostnad m/fradrag o 2 112) I o 2127t ol Rentekostnader I t, Side r! 16 5_36i 147?99 )

19 DRIFTSBUDSJETT 216 DRIFTSBUDSJETT FORDELT: Leilighet Seksjon Sameie nr. brøk A 11 A12 A 13 p.14 A 15 A 16 A A A 26 A 31 A 32 A 33 A 34 A 35 A 36 A41 A42 A A 45 A 46 A 51 A52 B 11 B 12 B 13 B 14 B B B 31 B 32 B 33 B 34 B 35 B 41 B 42 B I B BO BO I 5 Sameiet Hamnetunet Fellesutqifter GET KABEL-TV Uspesifisert Antall mndr.: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 54 { , , , , , , , , , , , , , , , , , , Sum Fellesutg. pr. måned s /, /,8 24ø I ø,8 24/, /, fotale kostnader 216 I Side 19

20 Ordi nært Sameiermøle 21 4 Pkt. 5 - lnformasjon: Pkt Energiforbruk 212, 213 og 214 Etter to års drift er energibesparelsen ved bruk av varmepumpene som følger: 1) Gassforbruk i perioden ' : kr ,- Elektrisk forbruk i samme periode: kr ,- Samlet energiforbruk Lys og Varme 212 kr 48 87,- 2) Gassforbruk i perioden : kr 47 75,- Elektrisk forbruk i samme periode: kr Samlet energiforbruk Lys og Varme 213 kr ,- 3) Gassforbruk i perioden 1, : kr 24 51,- Elektrisk forbruk i samme periode: kr ,- Samlet energiforbruk Lys og Varme 213 kr ,- Tallene for energiforbruk i Hamnetunet for årene 212,213 og 214 er innhentet fra Lyse, og bekrefter at sameiet har halvert totalkostnadene til energiforbruk fra 212 til 213. Forbrukstallene for 214 bekrefter en ytterligere halvering, som i hovedsak skyldes den uvanlige varme sommeren og høsten 214. Vinteren var meget kald og sommeren ganske normal. Vinteren var spesielt mild, men med langvarig sterk, og til dels kald vind fra sør I sør-øst. Sommeren og høsten214 var den beste og varmeste imanns minne, og vinteren har vært uvanlig mild, men med korte og relativt kalde perioder. Pkt Get Kabel-TV Sameiet er nå inne i det fjerde året av den fem-års kollektive avtalen med Get TV. Driftsregulariteten av signaltilbudet - spesielt bredbåndsdelen - har det siste året vært av vekslende kvalitet, og perider med stadige driftsavbrudd som skyldes feilsøking og feil som skyldes underleverandører. Avtalen med Get består av følqende komponenter:. 38 Digitale kanaler hvorav 7 HD kanaler + 2 valgfrie kanaler. 14 Digitale radiokanaler og 4 Musikkanaler + Filmleie inkl. 3D filmer. lngen kortavgifter. Sameieportal (sameiets egen «hjemmeside»). Bredbånd hastighet 2/1 Mbps. Gode oppkjøpspriser (når du kjøper andre tilleggstjenester fra Get). Gratis anti virus / spam o Get Safe, 5 Gb lagring inkludert. lngen etableringskostnad på produkter innenfor den kollektive avtalen. lngen kortavgift på dekoder #2. HDi-boksen kan byttes i en såkalt HD Micro-zapper Side 2

21 Ordi næft Sameiermøte 21 4 Pkt Kildesorterinq oq orden i bossrommet: Det er beklagelig at kildesorteringen av husholdningsavfallet her i Hamnetunet stadig er på et lavmåi, og man får stadig bekreftelser på at folk må skjerpe seg. Noen av sameierne tar seg ikke bryderiet med å foreta den mest elementære og forventede kildesortering av sitt avfall. Det er nesten ikkje til å tro at folk ikkje forstår at plast skal i de grå restavfalls-beholderne, og ikke kastes i de grønne papirbeholderne! Eller at matvarer og planter m/jordklump eller liknende skal legges i de brune bio-beholderne - ikkje i restavfallet! Og at gamle TV'er og støvsugere skal returneres til nærmeste elektroforretning av eierne selv - ikkje kastes i restavfallet? Faktum er at dette til stadighet skjer, og det er tilsynelatende ikkje mulig å få folk til å forstå dette med kildesortering til tross for at det er såre enkelt, og at det finnes god informasjon som gjør: det lett å sette seg inn i de få enkle reglene for kildesortering. Det er til stadighet noen som ikke har forstått at man sparer plass i de grønne papirbeholderne ved å brette eskene flate, eller skjære dem i stykker, før de legges oppi papirbeholderne. (Det ligger kniv i hyllen på venstre side av de brune biobossdunkene.) Vår papirkapasitet er sterkt begrenset grunnet plassmangel i bossrommet. Det henstilles derfor til alle om å bidra til å holde papirvolumet nede. Alle eiere og beboere oppfordres til å være mere nøye med å knytte igjen plastposenefør de legges i restavfallsbeholderne. Dette for å unngå at innholdet faller ut og bidrar til unødig søppelsø. Det har jevnlig blitt observert at det kastes illeluktende matavfall og flytende substanser i de grå restavfalls beholderne. Husk at frossent matavfall som kastes i de grå dunkene tiner etter noen timer, og forårsaker en ekkel forurensing som tilgriser gulv og beholdere. Vær klar over at det er drenshull i bunnen på disse beholderne, så all gørca som kastes oppi og tilgriser disse beholderne renner til slutt ned på gulvet. Vindusglass og større glassplater skal ikke kastes i de grå beholderne eller plasseres i bossrommet i den tro at de vil forsvinne av seg selv. Styret minner også om at de røde beholderne er beregnet til farlig spesialavfall - ikke elektriske artikler. Vaffeljern, hårfønere, støvsugere, radioer, TV, røkvarslere og andre lignende elektriske apparater skal leveres til hvilken som helst elektroforretning som selger slike gjenstander. De plikter å ta imot alt elektrisk materiell. Sameiet har ikke noe system for å handtere slikt avfall, så dette må du ordne med selv. Den enkelte sameier eller beboer har selv ansvaret for å besørge retur av egne elektriske apparater. NB: Startere til lysstoffrør, batterier og annet småelektrisk kan legges i de røde beholderne eller i plastbeholderne som står i hyllen for lysrørene. Spann med malingsrester skal leveres til maling- og kjemikaliemottaket på gjennvinningsstasjonen på Forus. Tomme malingsspann er restavfall, og skal kastes igrå beholdere. Et ryddig og rent bossrom bidrar til økt trivsel. Hittil har dette dessverre ikke vært mulig å oppnå grunnet sløve og likegyldige brukere. Side 21

22 Ord i nært Sameiermøte 21 4 Pkt Rotter Styret minner om at sameiet har hatt besøk av rotter i garasjebodene, og advarer der-for alle mot å oppbevare matvarer eller spiselige stoffer i garasjeboden. Dersom disse dyrene etablerer seg her i Hamnetunet, kan det være vanskelig å bli kvitt dem, til tross for at sameiet har en løpende avtale om inspeksjon og bekjempelse av rotter med Rentokil Norge AS. Pkt Dørselgere oq uvedkommendes adgano til eiendommen. Styret har tidligere advart mot å åpne ytterdører for ukjente person som hevder å skulle besøke eiere i din oppgang, eller å slippe inn ukjente uten å sjekke hvem som slippes inn. A slippe inn ukjente personer er en farlig praksis som kan få meget uheldige eller alvorlige konsekvenser for deg eller dine naboer. Det er flere ganger registrert at dørselgere, tiggere og andre uvedkommende er gitt adgang til eiendommen fordi beboereisameiere har åpnet ytterdøren og sluppet disse inn i ganger og garasje uten å sjekke hvem de slipper inn. Dersom noen ringer på din dør og sier at de skal besøke en annen beboer i oppgangen, må dette alltid sjekkes før vedkommende slipper inn. Selgere skal ikke under noen omstendigheter slippes inn i gangene dersom de ikke er ledsaget av en ansvarlig beboer/sameier. Det sikreste er alltid å avvise slike henvendelser fra ukjente personer med beskjed om å ta direkte kontakt med den de ønsker å besøke, eller ta kontakt med styret ved reparasjoner og/eller vedlikehold. Dersom ukjente ptøvet å ta seg inn i bygget samtidig som du passerer ytterdøren på vei ut eller inn, må vedkommende alltid stanses og stilles enkle kontrollspørsmå, som f.eks.: <<Bor du her?» «Hvem skal du besøke?» Sørg for å få navn og etasje/leilighetsnummer før du tillatter vedkommende å komme inn. Unngå å havne i basketak med ukjente inntrengere. Kontakt styret og/eller ring til politiet. Det må derfor aldri forekomme at ukjente blir sluppet inn. Vi har alle et felles ansvar for at det skal være trygt og godt å bo her i Hamnetunet. Det er etablert en egen ordning for reparatører og vedlikeholdspersonell som har behov for adkomst til tekniske rom og installasjoner. Denne ordningen administreres av styret. Slipp aldri inn ukjente personer! Pkt Forsikrinq Sameiet er forsikret i f... Skadeforsikring fra Kontakt detaljer ved henvendelser til forsikringsselskapet er som følger: Avtalenummer: SP Selskap: lf Skadeforsikring NUF Kontaktinformasjon: Kundesenter Bedrift Vest Solheimsgaten Bergen Telefon: E-post: kundesenter. no Side 22

23 Ordi næft Sameiermøle 21 4 Dersom du har behov for forsikringsbekreftelse fra forsikringsselskapet bør du kontakte styreleder som vil assistere deg med dette. Dette kan være nødvendig dersom din långivende bank krever forsikringsbekreftelse. Forsikringsavtalen inneholder bl.a. følgende: Eiendom. - Eiendomsforsikrlng Ansvar...: - Rettshjelps-, Kriminalitets- og Styre- og ledelsesansvarsforsikring Egenandel. kr 8,- Ved vannskader som skyldes rørbrudd og utstrømming økes egenandelen med kr 2,- Kjøleskap, kaffe- og isbitmaskiner og lignende utstyr som er tilkoblet vann skal ha automatisk avstenging med føler. (Kan også gjelde for vaske- og oppvaskmaskiner og v.v.beredere.) Du finner en full oversikt over forsikringsavtalen på sameiets nettside. Pkt Fasaderehabiliterinq Vannlekkasjene i trappegangene har vært et problem siden 23. Det første fem årene brukte Skanska betydelige resurser i flere forsøk på å få tettet disse trappegangene uten å lykkes. For å stanse inntrengning av vann inn til trappegangene i begge blokkene anbefales det å montere fasadekledning i form av plater eller andre typer forblending på alle tre trappehusene. Det er innhentet informasjon om noen av de mange produktene som tilbys i markedet. Det har også kommet Inn pristilbud på slik fasaderehabilitering. Det er mange ulike systemer som tilbys i markedet, og styret har vurdert et par typer basert på forskjellige systemer og materialer. Felles for de fleste systemene er at de består av aluminium- eller mineralbasede plater som monteres på profiler, trelektere eller skinner som festes til ytterveggene. Montering av slike fasadeplater anses ikke å være fasadeendring, og krever derfor ikke kommunal tiltaksgodkjenning. Styret har vurdert to prinsipper som hevder å være vedlikeholdsfritt de neste 3 årene. Disse er basert på aluminiumsplater som tilpasses og monteres på trestendere, eller plater av gjenvunnet glass (ligner på gipsplater, men er 5o/o lettere) som monteres på spesialprofiler. Felles for begge systemene er at de er basert på at det dannes en luftspalte som hindrer fukt i å trenge inn i trappegangen. Begge systemene har en kostnad på mellom kr 15-3 pr. kvm, og leveres i valgfri farge. Det er beregnet et samlet areal på ca. 3 kvadratmeter for begge blokkene. Kostnaden til rehabiliteringen vil kunne fordeles over to-tre år med ca. 1/3-del av beløpet for hver trappegang som rehabiliteres. Det presiseres at ovennevnte beløp er omtrentlige, og må betraktes som kostnadsramme for denne investeringen. Det avtroppende styret har ikke hatt tid til å foreta en omfattende og grunding evaluering av alle aktuelle produkter som tilbys i markedet, eller innhentet et tilfredsstillende antall pristilbud. Det overlates derfor til framtidige styrer til å arbeide videre med disse planene dersom de finner dette formålstjenlig. Side 23

24 Ordi nært Sameiermøle 21 4 Pkt. 6 - Innkomne forslag: Frist for innsending av forslag til Sameiermøtet, var satt til tirsdag, 31. mars 215. Ved utløpet av denne tidsfristen var det mottatt diverse forslag vedrørende vedlikeholdsfond. Forslagsstiller framførte samtidig synspunkter vedr. administrative tiltak som faller utenfor saksbehandling i årets Generalforsamling, og må derfor behandles av det påtroppende styret. Det er nødvendig at man tar den tiden som trenges for å få en grundig saksbehandling og kvalitetssikret beslutning. Framsatte forslaq og anbefalinger. Styret har fremsatt følgende forslag / anbefalinger til behandling og godkjenning på Sameiermøtet: Pkt Styrehonorar Styret har funnet det riktig å øke styregodtgjørelsen fra dagens beløp til kr 35. pr. år. Møtefrekvens skal også økes fra 6 til 8 møter i løpet av de kommende 12 måneder. Hovedprinsippet skalfortsatt være godtgjøring etter innsats, og ikke utelukkende for å ha navnet sitt på listen. Styrets anbefaling: Styret anbefaler af styregodgjørelsen økes med kr 5.,- fra dagens nivå til kr 35.,- og at møtefrekvens ska/ være I møter pr. år. Pkt Vedlikeholdsfond 215 På Generalforsamlingen 213 ble det vedtatt å gå til anskaffelse av nedgravde avfallsbeholdere, såsnad økonomien tillater dette. Det kan derfor være ønskelig å øremerke vedlikeholdsfondet for 215 til dette prosjektet i sin helhet. Status for dette prosjektet er at Asplan Viak har utarbeidet ny reguleringsplan for dette prosjektet, som de har sendt inn til bygningsetaten for 2.gangs behandling. lfølge Asplan Viak skulle denne reguleringsplanen ses i sammenheng med Køhlergruppens utbyggingsplaner for Hillevågsveien 24, som også skulle vært innsendt i løpet av april. Vedtak i denne saken forventes å foreligge en gang utpå sommeren/høsten 215. På samme Generalforsamling ble det også vedtatt å etablere et vedlikeholdsfond for 215 på kr 4 pr måned for hver eierseksjon. Det ble ikke spesifisert hvordan dette beløpet skulle disponeres eller hva pengene skulle brukes til. I ettertid kan man tydelig se at dette burde ha vært gjort. Som en følge av dette har det oppstått en diskusjon omkring lovligheten av etablering av vedlikeholdsfond med likt beløp for hver eierseksjon. Hovedprinsippet for vedlikeholdet er, iflg. Loven om Eierseksjoner (Sameierloven), at alt vedlikehold skal fordeles etter størrelsen på sameierbrøkene. Unntaket fra denne regelen er avsetninger til nyanskaffelser eller nye anlegg. I Sameiets Vedtekter, Pkt. 8, er det åpnet adgang for å avtale en annen fordeling enn den som er nevnt over. Side 24

25 Ordinært Sameiermøte 21 4 Som en følge av uoverensstemmelsene omkring vedlikeholdsfondet har det avtroppende styret ikke funnet det formålstjenlig å videreføre ordningen med vedlikeholdsfond. En annen årsak er at sameiets økonomi er i bedring, noe som har medført et redusert behov for etablering av nytt vedlikeholdsfond. Styret har derfor funnet det riktig å overlate til senere styrer å vurdere nødvendigheten av slikt fond. Sfyrefs anbefaling: Styret anbefaler at alle innbetalinger til vedlikeholdsfondet for 215 øremerkes til bruk for etablering av nedgravde avfallsbeholdere. Pkt Waterquard I etterkant av den store vannlekkasjen i Nr.3, har sameiet fått innstallert trykkregulator på hovedvanninntaket for å hindre uønsket trykkøkning på systemet. Slik trykkøkning forekommer vanligvis i løpet av natten, da forbruket av vann er lavest. Trykkventilen reduserer derved faren for nattlig utblåsning av sikkerhets- ventiler på vv berederne. I forsikringsavtalen er det spesifisert at kjøleskap, kaffe- og isbitmaskiner og lignende utstyr som er tilkoblet vann skal ha automatisk avstengning med føler. Overraskende nok er w-beredere unntatt for denne bestemmelsen. Sameiet bør derfor inkludere også vv- beredere på denne listen. Fordi dette er det eneste effektive tiltaket vi kan gjøre for å unngå lekkasjer fra de installerte w-berederne, og som samtidig vil ha en gunstig innvirkning på forsikringspremien. Waterguard er markedsledende innenfor dette segmentet, og finnes i flere varianter og modeller med velprøvd og driftssikker elektronikk. Waterguard Lekkasjestopper monteres på vanninntaket (etter stoppe-kranen) eller ved vv-berederen i hver leilighet. En 112" WL koster ca. kr 2,- pr.stk. Waterguard Smart Stop kan utvides til å overvåke flere punkter samtidig, og styres fra et sentralt panel, men koster ca. kr 45,- Det er ganske få leiligheter her i Hamnetunet som vil ha behov for, eller nytte av en WSS. Ved at hele sameiet gårinn for en slik løsning er det mulig å oppnå en bedre pris på forsikringen. f... indikerer en premiereduksjon på ca. kr 7. Ved å levere en samlet bestilling på anskaffelse og montering av dette utstyret kan det også oppnås en bedre pris. Forutsetningen er at allt utstyret bestilles under ett, og at rørlegger kan arbeide kontinuerlig gjennom dagen, og derved kunne utføre installasjon iopptil 4 leiligheter pr. dag. Tidsbruken er ca. 1,5-2, timer pr. enhet. Monteringskost blir derved kr2-25 pr. enhet. Det foreslåes en kostnadsdeling hvor sameierne betaler for det monterte utstyret og nødvendig materiell, og Sameiet dekker arbeidskostnadene til rørlegger. Sfyrefs anbefaling: Styret anbefaler at forslaget om montering av Waterguard godkjennes, og at dette arbeidet starter så snarf økonomien tillater. Side 25

26 Ordinæft Sameiermøte 214 Pkt. 7 - Valg til styret: Sameiet styre har i 214 bestått av: Formann Olaf A. Pedersen lkke på valg - Nestleder Solveig Albrecht lkke på valg i Styremedlem Anne Berit Berge På valg i 214 Styremedlem Odd lnge Tungesvik lkke på valg i ønsker ikke å fortsette. ett år igjen ett år igjen Valgkomit6en har fremmet følgende forslag til nytt styre for Sameiet: Formann lngen kandidater for 2 år. Styremedleminestleder Solveig Albrecht for 1 år Styremedlem Cato Jensen for 2 år Styremedlem Odd lnge Tungesvik for 1 år Sameiet ønsker nye styremedlemmer velkommen til styret, og takker avtroppende styremed lemmer for innsatsen. Valget blir gjennomført skriftlig, og den vedlagte stemmeseddel skal benyttes. Det er anledning til å stryke navn, og føre opp egen kandidat. Den kandidaten som føres opp må være spurt på forhånd og har akseptert å stille som kandidat til styret. STYRELEDER Valgstyret finner det nødvendig å påpeke at driften av Sameiet Hamnetunet krever tilstedeværelse av en aktiv styreleder. Det er med bekymring man konstaterer at ingen ønsker å ta ansvar for å sikre driften av sameiet, og bidra til å sikre at vårt bomiljø får en fortsatt god utvikling. Du har tiden fram til Generalforsamlingen, 23. ds. å besfemme deg til å stille som kandidat til styreleder veruet. Side 26

27 Ordi næfi Sameiermøle 21 4 STEMMESEDDEL Pkt. 6 Jeg/Vi stemmer på styrets forslag til: Pkt. 6:1 Forslagtil styrehonorar: Pkt. 6.2 Forslag til vedlikeholdsfond 215: Pkt. 6.4 Forslag til Waterguard: Ja Ja Ja Nei Nei Nei SETT EN RtNG RUNDT DET ALTERNATIV (Ja eller Nei) DU ønsker Å SrrUUr ron. STEMMESEDDEL Pkt. 7 JA Jeg/Vi stemmer på valgkomiteens forslag til styrekandidater. 1) som styreleder 1) Cato Jensen, som styremedlem for2år, og 2) som styremedlem for 2år. NEI Jeg/Vi ønsker åføre opp alternativ(e) kandidat(er): Styreleder eller Styremedlem: SETT EN R NG RUNDT DET ALTERNATIV (Ja eller Nei) DU ønsker Å SrrUVr ron.

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Jevnaker IF Fotball org.nr JEVNAKER

Jevnaker IF Fotball org.nr JEVNAKER Årsregnskap for 2015 org.nr. 971 012 951 3520 JEVNAKER Innhold Årsberetning Resultatregnskap Balanse Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Sponsor/reklameinntekter 822 504 995 716

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

FREIDIG SPORTSKLUBBEN 7046 TRONDHEIM

FREIDIG SPORTSKLUBBEN 7046 TRONDHEIM Årsregnskap for 2016 7046 TRONDHEIM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HAMAR 2322 RIDABU

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HAMAR 2322 RIDABU Årsregnskap for 2013 2322 RIDABU Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Avskrivning på driftsmidler og

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Årsregnskap. Kringsjånett SA. Org.nr.:984 581 076. * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning

Årsregnskap. Kringsjånett SA. Org.nr.:984 581 076. * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Årsregnskap 2013 Kringsjånett SA Org.nr.:984 581 076 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger Årsregnskap for 2016 4009 Stavanger Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 1. Virksomhetens art og hvor den drives Selskapet har som hovedformål å gi beboerne bruksrett til bolig i selskapets eiendom. Selskapet ligger i Bydel Gamle

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag Årsberetning for Gladengen Park Borettslag 1. Virksomhetens art og hvor den drives Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HALLINGDAL 3570 ÅL

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HALLINGDAL 3570 ÅL Årsregnskap for 2016 3570 ÅL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Annen driftskostnad Sum driftskostnader

Detaljer

BAPTISTENES EIENDOMSDRIFT 1368 STABEKK

BAPTISTENES EIENDOMSDRIFT 1368 STABEKK Sak 7b /2017 LM Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

2 Styrets innstilling til de saker som skal behandles på sameiets ordinære sameiermøte den Sak 1: Konstituering Innstilling til de respekti

2 Styrets innstilling til de saker som skal behandles på sameiets ordinære sameiermøte den Sak 1: Konstituering Innstilling til de respekti 1 Det innkalles til ordinært sameiermøte i Lindeberglia Boligsameie Tid og sted: Tirsdag 14.4.215 kl 17. vaskeriet i Furuset sameie. Saksliste 1. Konstituering 1.1. Valg av møteleder 1.2. Valg av sekretær

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org.

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org. Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Byrået i Son AS Autorisert Regnskapsførerselskap - Org.nr: 857 596 552 Tel: +47 6598 3000

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Nidaros Kampforening. Foretaksnr. 897664682

Årsregnskap 2012 for. Nidaros Kampforening. Foretaksnr. 897664682 Årsregnskap 2012 for Nidaros Kampforening Foretaksnr. 897664682 Årsberetning 2012 Virksomhetens art Foreningen driver i Trondheim kommune. Foreningen har følgende undergrupper i år 2012: Ladehirden -lærer

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening

Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening Organisasjonsnr. 974899450 Utarbeidet av: SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge AS Autorisert regnskapsførerselskap Terminalgt. 10 9019 TROMSØ Organisasjonsnr.

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag. Organisasjonsnr Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag Organisasjonsnr. 975512886 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 396 732 362 310 Annen driftsinntekt

Detaljer

LØRENHALLEN AS Org.nr

LØRENHALLEN AS Org.nr LØRENHALLEN AS Org.nr. 943 048 762 Årsberetning 2015 Virksomhetens art og lokalisering Virksomhetsområdet til Lørenhallen AS er utleie og drift av idrettshall, samt arbeid i tilknytning til dette, med

Detaljer

Boligsameiet Lunderåsen

Boligsameiet Lunderåsen Ordinært sameiermøte i Boligsameiet Lunderåsen 2013 Tid: Torsdag 25. april 2013, kl 19.00 Sted: Vesterskaun skole www.boligsameiet-lunderasen.no Innkalling til ordinært sameiermøte 2013 i Tid: Torsdag

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp BA Året 2012 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 190 000 142 500 Sum

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 210 528 5 796 681 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Resultatregnskap 212 Sameiet Lørenplatået Note Regnskap 212 Regnskap 211 Budsjett 212 Budsjett 213 INNTEKTER Salgsinntekter Leieinntekter Innkrevde felleskostnader 1 4 44 516 4 15 152 4 349 4 716 8 Sum

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap for 2013. TROMS ORIENTERINGSKRETS Org.nr 993 249 998

Årsregnskap for 2013. TROMS ORIENTERINGSKRETS Org.nr 993 249 998 Årsregnskap for 2013 Org.nr 993 249 998 Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på driftsmidler og immaterielle

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Mikkalen Sameie

Årsregnskap 2015 for Mikkalen Sameie Årsregnskap 2015 for Mikkalen Sameie Organisasjonsnr. 982390125 Utarbeidet av: Merisma AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 8733 St. Olavs p 0028 OSLO Orgnr: 992564830 Årsberetning 2015 Virksomhetens

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 842 466 608 390 Tilskudd 1 659 867 1 678

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer