GENERALFORSAMLING 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GENERALFORSAMLING 2014"

Transkript

1 Ordinært Sameiermøte 214 GENERALFORSAMLING 214 SAMEIET HAMNETUNET Torsd?g, KI 23. april : Frida Hansens Hus Hillevågsveien Stavanger Side 1

2 Ord i nært Sameiermøle 21 4 INNKALLING TIL ORDIN.IERT SAMEIEMØTE 2OI4 Onsdag 23. april kl 18: i Frida Hansens Hus, Hillevågsveien ll Stavanger SAKSLISTE 1. Konstituering - Valg av møteleder - Valg av sekretær / referent - Valg av I person til å undertegne protokollen sammen med møteleder og referent - Registrering av de fremmøtte - Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Årsberetning fra styret 3. Regnskap for 214 (v/jærøk DA) 4. Budsjett for Informasjon - Bergvarmepumper - driftsøkonomi og samlet energiforbrtk2}l2-z}l4 - Get Kabel-TV - Kildesortering og orden i bossrommet - Gjenstander som oppbevares i garasjen - Dørselgere og uvedkommendes adgang til eiendommen - Bygningskasko / Forsikring i If... Skadeforsikring - Rehabilitering av trappeganger og heissjakter på begge blokkene 6. Framsatte forslag 1. Godtgjørelse til styret foreslås øketfrakr 3,- til kr 35,- f.o.m Vedlikeholdsfondet 275 øremerkes til anskaffelse av nedgravde avfallsbeholdere. 3. Installering av Waterguard på vanninntaket i alle leilighetene. 7. Valg - se vedlegg. Valg av styreleder (for 2 år). Valg av to styremedlemmer (for 2 år). Valg av ny valgkomite (for 1 år) Stavanger, 12. april 215 Olaf A. Pedersen Styreleder Side 2

3 Ordinært Sameiermøte 214 FULLMAKT Undertegnede gir herved fullmakt til å møte og avgi stemme på mine vegne på ordinært sameiermøte, den 23. april215. (Sameiers navn og underskrift) Eventuelle merknader: Side 3

4 Ordi nært Sameiermøte 21 4 Pkt.2 o Arsberetning 21 4 Virksomhetens art og hvor den drives. Sameiet Hamnetunet ligger i Hillevåg Stavanger Kommune, og har som formål å gi sameierne bruksrett til egen bolig. Samt å drive virksomhet som står i sammenheng med dette. Fortsatt drift. Styret bekrefter at forutsetningen om fortsatt drift av sameiet er tilstede. Arbeidsmiljøet. Styret vurderer arbeidsmiljøet til å være tilfredsstillende. Sameiet har ingen ansatte. Likestilling. Sameiet følger likestillinglovens bestemmelser og tilstreber likestilling ved valg av styre og ved eventuelle ansettelser. Det er ikkje iverksatt likestillingsfremmende tiltak i styret. Ytre miljø. Sameiet forurenser ikkje det ytre miljø i vesentlig grad utover det som må anses normalt for et boligsameie. Disponering. Styret foreslår at årets overskudd kr ,73 i sin helhet overføres til sameiekapitalen Stavanger, den : /'',/.-./ ) ) -/./ ;' i.',/,.' *t./l --1,',1 '>r '. Otaf, M Pedersen, Styrets leder,) t;/ /) å{11, it,{.ihwalg- 6recht, Nesileder lnge Tungesvik, Side 4

5 Ordinært Sameiermøte 214 Tillegg til Arsberetning 214 Tilleggsanmerkninger fra Styret Styrets sammensetning i perioden har vært som følger: Styreleder Styremedlem Styremedlem Olaf A. Pedersen Styremedlem/Nestleder Solveig Albrecht Anne Berit Berge Odd lnge Tungesvik Valgkomit6 har bestått av: Solveig Albrecht Styret har i styreperioden april214 til april 215 avholdt 9 styremøter og to Ekstraordinære Sameiermøter. Fast referent har vært Olaf A. Pedersen, som har ført protokollen fra styremøtene. Styret har behandlet og/eller tatt stilling til en rekke ordinære forretningssaker, bl.a. følgende: Dugnad ble avholdt for siste gang 5. og 7. mai 213. Arets dugnadsgeneraler var Solveig Albrecht og Styreleder. Som tidligere år var frammøtet også denne gangen ganske labert. Vedtak på Generalforsamlingen 213, om ikke å gå videre med dugnadsfremmende tiltak må styret ta til etteretning. Styret vil derfor ikke fremme dugnadsforslag i fremtiden. Det vil imidlerlid fortsatt være slik, at de som ønsker å bruke en vårkveld eller to på frivillig innsats for sameiet har full anledning til det. Dugnadsånden er heldigvis ikke helt død. Med felles innsats ble «rundkjøringen» foran A-blokka utbedret. Dessverre viste det seg at noen kvadratmeter belegningssten var ødelagt eller forsvunnet under gravingen av grøftene til kollektorslangene. Det var heller ikke mulig å skaffe tilsvarende stener i distriktet. Det ble dedor kjøpt en lignende type grå sten som ble lagt i et felt sentrert i ovalen. Noen tonn med veigrus ble fordelt langs veien og planert. Kantstenene langs veien vil bli reparert i løpet av våren/sommeren 215. Jan Andersen flyttet egenhendig lekeapparatene fra lekeplassen på østsiden av A- blokka til det mere solfylte «Tunet» hvor lekeforholdene er langt bedre. Kjell Vathne har stått på og sørget for å holde belysningen i garasjeanlegget i funksjon. Etter at samlestokkene til kollektorsystemet er flyttet, vil gangveien langs sydveggen av A-blokka bli asfaltert. Derved vil alle spor etter gravingen i forbindelse med boringen av energibrønnene forsvinne. Sommeren 214 ble Odd Helge Roalkvam ansatt som vaktmester i Hamnetunet. Dette har fungert meget godt, og han gjør en helt utmerket jobb. OHR ser ut til å trives meget godt med å jobbe for sameiet. Det innvendige ukentlige renholdet blir utført av lnsider Renhold og Miljø, og den utvendige vinduspussen blir utført av Elite Vinduspuss, som kommer og rengjør vinduene fire ganger pr. år. Side 5

6 Ordi næft Sameiermøte 21 4 Etter 12 års drift dukker det stadig opp nye lekkasjer og/eller feil og mangler. Noen av de gamle, og tidligere utbedrede feil, mangler eller lekkasjer dukker også opp. De siste store (kostbare) sakene var utskifting av samtlige nedløpskar på takrennene og utskifting av tetningsbeslagene på terrassene i de tre øverste midtseksjonene i Nr.1. Problemene i Nr.1 skyldes utelukkende slurvete og dårlig utført arbeide under byggingen. Problemet med vanninntrengning gjennom vindusventilene på de sørvendte vinduene i Nr.5 (B-blokka) ser ut til å ha funnet sin løsning. Nye tilpassede ventilhetter vil bli montert på alle vinduer på sydveggen (mot Hamneveien) som har slike lufteventiler. Dette arbeidet vil bli påbegynt i løpet av mars-april eller så snart været tillater. Etter den siste store lekkasjen i Nr. 3, har styret fått installert vanntrykksregulator som er koblet på hovedvanninntaket. Denne regulatoren hindrer vanntrykket i sameiets ledningsnett å stige høyere enn til ca. 6 bar. Det er i tillegg kommet forslag om å installere Waterguard på vanninntaket (stoppekranen) i alle leilighetene, og enkelte har allerede skaffet seg slikt utstyr for overvåkning av varmvannsbereder. Dette systemet er basert på en elektrisk føler som stenger stoppekranen dersom det kommer vann på gulvet under vvv tanken. Det har vist seg nytteløst å forhindre at vann trenger inn i trappegangene i begge blokkene og ødelegger den innvendige malingen. I et forsøk på å løse dette problemet er sameiet anbefalt å kle inn fasadene på trappegangene med utvendige fasadeplater eller forblende veggene med tegl. Styret har arbeidet med å fremskaffe kostnadstall, og har vurdert et utvalg av anbefalte produkter som tilbys i markedet, og som kan egne seg til montering i Hamnetunet. Etter presentasjon av Plan 2486P på det ekstraordinære sameiermøteli februar 214, har styret vært til stede på et par oppfølging- og informasjonsmøter i regi av Stavanger kommune. Det ser imidlertid ut til at planarbeidet for Paradis Sør, Kulimportkaien og Plan 2486P (nabotomten) har stanset opp som en konsekvens av kommunens Plandokument 116K. Dette dokumentet beskriver nødvendige tiltak, og rekkefølgen for disse, som må utføres'før de nevnte planer kan realiseres. Noen av disse tiltakene betyr ekstra økonomiske belastninger for utbyggerne som hevder at tiltakene er kommunens oppgaver, og at de går ut over lønnsomheten i prosjektene. Med utsikter til en forventet nedgang i boligmarkedet, er det sannsynlig at det kan gå lang tid før disse utbyggingsplanene - eller deler av planene - blir realisert. Sameiets reguleringssøknad om nedgravde avfallsbeholderne utenfor de tekniske rommene vil sannsynligvis bli påvirket av disse utsettelsene, og skjøvet ut i tid. Det kan hende at vi får vite mer om framdriften i løpet av våren eller sommeren. Styret har omsider fått flyttet sameiets nettside fra den gamle og uegnede Dreamweaver til ny og moderne Wordpress plattform. Nordic Hosting drifter nettsiden som tidligere. Nettsiden er nå oppdatert. Det samme er vidererouting av eposter til Side 6

7 Ordi næft Sameiermøte 21 4 Pkt. 3 Arsregnskap for 214 SAMEIET HAMNETUNET 416 Stavanger Foretaksnr.: Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: JærØkDA Postboks Bryne Org.nr Utarbeidet med: Total Årsoppgiør Side 7

8 Ordi nært SameiermØte 21 4 Resultatregnskap tor 214 SAMEIET HAMNETUNET Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter I Lønnskostnad Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad 1,7 3 2 (4e 633) ( ) (85e 43e) (34 23) (172 e67) ( ) Sum driftskostnader (1e27671 ('l Driftsresultat ( Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader (31 81e) (7e 885) (31 81e) (79 885) Netto finans Ord inært resultat før skattekostnad Ordinært resultat Arsresultat (3 8sl ) 't (7s 263) (s (e (e Overføringer Annen egenkapital (e3 474) Sum ( Side 8

9 428 Sameiet Hamnetunet Resultat Ordinær1 Sameiermøte 214 Periode: Jan-Des214 Regnskap i år RegnskaP i fior 3 31 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter, avgiftspliktig Gebyr purring S a I g s i n n te kte r v are r/tj e n este r , 693, I , Sum driftsinntekter , DRIFTSKOSTNADER Lønn til ansatte Feriepenger Godtgjørelse til styre- og bedr.forsaml Lønninger, ferielønn og honorarer , , Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift av påløpt ferielønn Arb.g i veravg ift, pen sjo n skostn etc ,25 176, ,43 61 Avskr. på transportmidler Ordinære avskrivinger , , Elektrisitet Gass Bensin, dieselolje Leie lokaler Renhold Kabel-TV + bredbånd Leie maskiner Håndverktøy Rep og vedlikehold heis inkl telefon Honorar revisjon Honorar regnskap Annen fremmed tjeneste Vaktmestertjenester Kontorrekvisita i nkl småkjøp Data/EDB- kostnad 686 Møte, kurs, oppdatering o.l. 689 Annen kontorkostnad Porto Representasjon, f radragsberetti get Kontingenter f radragsberettiget Forsikringspremie 774 Øredifferanse 777 Bank- og kortgebyrer 779 Annen kostnad Andre i n nkjøps-,ti lvi rkn. kostn. etc 99 11, ,53 233, , , , , 6 968,75 Rep. og vedlikehold bygninger ,44 Rep. og vedlikehold utstyr , , , 41324, ,5 6 77,9 848,75 699, , , 2 1, , -, , , ,65 Side 9

10 428 Sameiet Hamnetunet Resultat Ordinært Sameiermøte zam Peiode: Jan - Des214 Regnskap i år Fegnskap i ljor Sum driftskostnader ,83 Driftsresultat 89234,17 Annen renteinntekt Finansinntekter 927,95 927, Annen rentekostnad Finanskostnader , ,39 Avdelingsresultat ,73 Side 1

11 Balanse pr.31. desember 214 SAMEIET HAMNETUNET Ordinært Sameiermøte 21 4 Note EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol. Sum varige driftsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler t Side 11

12 Ordinært Sameiermøte 214 Balanse pr.31. desember 214 SAMEIET HAMNETUNET Note EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital lnnskutt egenkapital Annen innskutt egenkapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapita! Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Annen langsiktig gjeld Gjeld til kred ittinstitusjoner Sum annen langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avg ifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Stavanger Odd lnge Tungsvik Styremedlem [1,,,r.'.b;,,r1 "tr,,,... nnne geiit eerge Styremedlem J Side 12

13 Ordinært Sameiermøte 214 Noter 214 SAMEIET HAMNETUNET Regnskapsprinsipper Arsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter lnntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som knytter seg til varekretsløpet. For andre poster enn kundefordringer omfattes poster som forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Varebeholdninger Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost etter FIFO- prinsippet og virkelig verdi. Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til variabel tilvirkningskost. Det foretas nedskriving for påregnelig ukurans. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15.. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Forøvrig er følgende regnskapsprinsipper anvendt: FIFO-metoden for tilordning av anskaffelseskost for ombyttbare finansielle eiendeler, laveste verdis prinsipp for markedsbaserte finansielle omløpsmidler, forsikret pensjonsforpliktelse er ikke balanseført - kostnaden er lik premien, pensjonsforpliktelser knyttet til AFP-ordningen er ikke balanseført, leieavtaler er ikke balanseført, langsiktige tilvirkningskontrakter er inntektsført etter fullført kontrakt metoden, pengeposter i utenlandsk valuta er verdsatt til kursen ved regnskapsårets slutt og kostmetoden er benyttet for investeringer i datterselskap/tilknyttet selskap. Egne utgifter til forskning og utvikling og til utvikling av rettigheter er kostnadsført. Utbytte er inntektsført samme år som det er avsatt i datterselskap/tilknyttet selskap, dersom det er sannsynlig at beløpet vil mottas. Ved utbytte som overstiger andel av tilbakeholdt resultat etter kjøpet representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og er fratrukket investeringens verdi i balansen. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 27Yo på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget. Side l3

14 Ordinæ11 Sameiermøte 21 4 Note 1 - Lønnskostnader etc Spesifikasjon av lønnskostnader Lønn Arbeidsgiveravgift Andre relaterte ytelser Sum Foretaket har ikke ansatte Note 2 - Revisjonshonorar Revisjon og andre tjenester Kostnadsført revisjonshonorar for 214 ut$ør kr Honorar for annen bistand utgjør kr. Note 3 - Spesifikasjon av varige driftsmidler Spesifikasjon varige d riftsm idler An s kaffelseskost 1. I.21 4 Tilgang iåret Avgang iåret Sum Anskaffelseskost Avskrivninq Balanseført verdi pr Note 4 - Kundefordringer Kundefordringer er vurdert til pålydende, nedskrevet med forventet tap på fordringer. Det er ikke tapsført kundefordringer i løpet av 214. Spesifikasjon kundefordringer Kundefordringer til pålydende Avsatt til dekning av usikre fordringer Netto oppførte ku ndefordringer Note 5 - Bankinnskudd Skyldig skattetrekk er kr Note 6 - Egenkapital Spesifikasjon egenkapital Annen EK Sum Egenkapital Arets resultat Esenkapital Note 7 - Obligatorisk tjenestepensjon Obl i gatoris k tj enestepensjon Foretaket er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Side 14

15 Ordi nært Sameiermøle 21 4 Fu t lstend i g hetserklæri n g ved r. å rs reg ns k apet 21 4 for Sameiet Ham netu net I forbindelse med gjennomgang av årsregnskapet for 21# bekrefter vi nedenstående opplysninger på vegne av ovenstående sameie.. Arsregnskapet omfatter hele sameiets gjeld. Vi kjenner ikke til forpliktelser for sameiet utover det som er medtatt i regnskapet' o Det har ikke forekommet uregelmessigheter i sameiet i løpet av året.. Styret har ikke brutt avtaler eller lover slik at forpliktelser kan oppstå for sameiet. o Alle sameiets eiendeler er medtatt i oversikt over eiendeler og gjeld. Alle kasser eller andre midler er inntatt i regnskapet. o Sameiet har eiendomsrett til alle eiendeler oppført i oversikt over eiendeler og gjeld. lngen eiendeler er pantsatt utover det som fremgår av årsregnskapet. o Det har ikke skjedd hendelser etter utløpet av regnskapsåret av betydning for regnskapet.. Vi er kjent med at styret er ansvarlig for at årsregnskapet og årsberetning er avgitt i samsvar med lov og forskrifter. Stavanger, den 25. februar 215 Hamnetunet H+rt l.l:'! l,l*r,o.('r.i i,{ fuay Britt Auestad Forretningsfører JærØk DA Side l5

16 IBDO Ttf : Fax: Luramyrveien 4 Postboks 'l Sandnes Ti[ eiermøte i Sameiet Hamnetunet Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Sameiet Hamnetunet, som viser et overskudd på kr Årsregnskapet består av batanse per 31. desember 214, resultatregnskap for regnskapsåret avstuttet per denne datoen, og en beskrivetse av vesenttige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopptysninger. Styrets onsvor for årsregnskapet Styret er ansvartig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bitde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontrot[ som styret finner nødvendig for å mutiggjøre utarbeidetsen av et årsregnskap som ikke innehotder vesentlig feitinformasjon, verken som følge av mistigheter etter feit. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med [ov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder lnternational Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og ptantegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke innehotder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utføretse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for betøpene og opplysningene i årsregnskapet. De vatgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet innehotder vesenttig feitinformasjon, enten det skytdes mistigheter etter feit. Ved en stik risikovurdering tar revisor hensyn tii den interne kontrolten som er retevant for setskapets utarbeidetse av et årsregnskap som gir et rettvisende bitde. Formåtet er å utforme revisjonshandtinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontrott. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledetsen er rimetige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis titstrekketig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Konklusjon Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bitde av den finansietle stitlingen tii Sameiet Hamnetunet per 31. desember 2O'14, og av resuttater for regnskapsåret som bte avstuttet per denne datoen i samsvar med regnskapstovens regter og god regnskapsskikk i Norge. Side 16 BDO A5, et norsk aksjeselskap, er deltaker i BDO lnternationa( Limited, et engelsk selskap med begrenset ansvar, og er en del av det internasjonate BDO-nettverket, som består av uavhengige setskaper i de enkelte land. Foretaksregisteret: NO MVA.

17 IBDO Revisors beretning - 2O14 - Sameiet Hamnetunet, side 2 Uttalelse om øvrige forhold Konklusj on om årsbe retni ngen Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opptysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forstaget tit dekning av tap er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon om registrering og dokumentasion Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrotthandtinger vi har funnet nødvendig i henhotd tit internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3 "Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon etter forenklet revisorkontrotl av historisk finansiett informasjon", mener vi at ledetsen har oppfytt sin ptikt ti[ å sørge for ordentlig og undersikttig registrering og dokumentasjon av setskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. Sandnes, 2. mars 21 5 BDO AS Gt^k vc^*a Frank Tveita Registrert revisor Side 17 BDO A5, et norsk aksjeselskap, er dettaker i BDO lnternatjonat Ljmited, et engelsk selskap med begrenset ansvar, og er en del av det internasjonate BDO,nettverket, som består av uavhengige selskaper i de enkelte tand. Foretaksregisteret: NO MVA.

18 HAMNETUNET - DRIFTSBUDSJETT l ' EGENKAPTTAL Pr.1.7.overtøft fra foregående år /t lnnbetalt lån i SR-Bank + rentesaldo kr 16977,- 31 Purregebyr i 36 lnnbetaltefellesutgifter 361 Tillegg fellesutgifter (Get Kabel-TV) 361 Tillegg: Avsetning til vedlikeholdsfond 85 Renteinntekter/Finansinntekter Sum lnntekter: I 2112;, ',, 1 4/,72 I Konto lbeskrivelse 5 Lønn til ansatte inkl. feriepenger 533 S rehonorar 54 Arbeidsgiveravgift 61 Avskrivninger på varige driftsmidler 62 Energiforbruk - Elektrisk anlegg 62 EnergiforbrukGasskjeler 63 Leie lokaler 632 Renovasjon, vann & avløp 636 Renhold (innv. 7'+ vindu 4') 651 Verktøy, redskap & div. utstyr + bensin 66 Reparasjon og vedlikehold bygninger 663 Drift og Vedlikehold Heis 666 Abonnementsavgift Get Kabel-TV 669 Andredriftskostnader 662 Rep. Og vedlikehold uts r 67 Revisjonshonorar ',t , o I oo l l 1 35 ooo ool I 35 I I Forretningsfører honorar 6795 Vaktmestertjenester 68 Rekvisitainkl. Data/EDB-kostnad 689 Møter, kurs og andre kontorkostnader 69 Telefon 694 Porto 71 Bilgodtgjørelse 742 Gaver og kontingent HL 75 SkadeforsikringsPremie 751O Skadeoppgjø 777 Bank- og kortgebyr 7771 Øreavrunding 7798 Annen kostnad m/fradrag o 2 112) I o 2127t ol Rentekostnader I t, Side r! 16 5_36i 147?99 )

19 DRIFTSBUDSJETT 216 DRIFTSBUDSJETT FORDELT: Leilighet Seksjon Sameie nr. brøk A 11 A12 A 13 p.14 A 15 A 16 A A A 26 A 31 A 32 A 33 A 34 A 35 A 36 A41 A42 A A 45 A 46 A 51 A52 B 11 B 12 B 13 B 14 B B B 31 B 32 B 33 B 34 B 35 B 41 B 42 B I B BO BO I 5 Sameiet Hamnetunet Fellesutqifter GET KABEL-TV Uspesifisert Antall mndr.: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 54 { , , , , , , , , , , , , , , , , , , Sum Fellesutg. pr. måned s /, /,8 24ø I ø,8 24/, /, fotale kostnader 216 I Side 19

20 Ordi nært Sameiermøle 21 4 Pkt. 5 - lnformasjon: Pkt Energiforbruk 212, 213 og 214 Etter to års drift er energibesparelsen ved bruk av varmepumpene som følger: 1) Gassforbruk i perioden ' : kr ,- Elektrisk forbruk i samme periode: kr ,- Samlet energiforbruk Lys og Varme 212 kr 48 87,- 2) Gassforbruk i perioden : kr 47 75,- Elektrisk forbruk i samme periode: kr Samlet energiforbruk Lys og Varme 213 kr ,- 3) Gassforbruk i perioden 1, : kr 24 51,- Elektrisk forbruk i samme periode: kr ,- Samlet energiforbruk Lys og Varme 213 kr ,- Tallene for energiforbruk i Hamnetunet for årene 212,213 og 214 er innhentet fra Lyse, og bekrefter at sameiet har halvert totalkostnadene til energiforbruk fra 212 til 213. Forbrukstallene for 214 bekrefter en ytterligere halvering, som i hovedsak skyldes den uvanlige varme sommeren og høsten 214. Vinteren var meget kald og sommeren ganske normal. Vinteren var spesielt mild, men med langvarig sterk, og til dels kald vind fra sør I sør-øst. Sommeren og høsten214 var den beste og varmeste imanns minne, og vinteren har vært uvanlig mild, men med korte og relativt kalde perioder. Pkt Get Kabel-TV Sameiet er nå inne i det fjerde året av den fem-års kollektive avtalen med Get TV. Driftsregulariteten av signaltilbudet - spesielt bredbåndsdelen - har det siste året vært av vekslende kvalitet, og perider med stadige driftsavbrudd som skyldes feilsøking og feil som skyldes underleverandører. Avtalen med Get består av følqende komponenter:. 38 Digitale kanaler hvorav 7 HD kanaler + 2 valgfrie kanaler. 14 Digitale radiokanaler og 4 Musikkanaler + Filmleie inkl. 3D filmer. lngen kortavgifter. Sameieportal (sameiets egen «hjemmeside»). Bredbånd hastighet 2/1 Mbps. Gode oppkjøpspriser (når du kjøper andre tilleggstjenester fra Get). Gratis anti virus / spam o Get Safe, 5 Gb lagring inkludert. lngen etableringskostnad på produkter innenfor den kollektive avtalen. lngen kortavgift på dekoder #2. HDi-boksen kan byttes i en såkalt HD Micro-zapper Side 2

21 Ordi næft Sameiermøte 21 4 Pkt Kildesorterinq oq orden i bossrommet: Det er beklagelig at kildesorteringen av husholdningsavfallet her i Hamnetunet stadig er på et lavmåi, og man får stadig bekreftelser på at folk må skjerpe seg. Noen av sameierne tar seg ikke bryderiet med å foreta den mest elementære og forventede kildesortering av sitt avfall. Det er nesten ikkje til å tro at folk ikkje forstår at plast skal i de grå restavfalls-beholderne, og ikke kastes i de grønne papirbeholderne! Eller at matvarer og planter m/jordklump eller liknende skal legges i de brune bio-beholderne - ikkje i restavfallet! Og at gamle TV'er og støvsugere skal returneres til nærmeste elektroforretning av eierne selv - ikkje kastes i restavfallet? Faktum er at dette til stadighet skjer, og det er tilsynelatende ikkje mulig å få folk til å forstå dette med kildesortering til tross for at det er såre enkelt, og at det finnes god informasjon som gjør: det lett å sette seg inn i de få enkle reglene for kildesortering. Det er til stadighet noen som ikke har forstått at man sparer plass i de grønne papirbeholderne ved å brette eskene flate, eller skjære dem i stykker, før de legges oppi papirbeholderne. (Det ligger kniv i hyllen på venstre side av de brune biobossdunkene.) Vår papirkapasitet er sterkt begrenset grunnet plassmangel i bossrommet. Det henstilles derfor til alle om å bidra til å holde papirvolumet nede. Alle eiere og beboere oppfordres til å være mere nøye med å knytte igjen plastposenefør de legges i restavfallsbeholderne. Dette for å unngå at innholdet faller ut og bidrar til unødig søppelsø. Det har jevnlig blitt observert at det kastes illeluktende matavfall og flytende substanser i de grå restavfalls beholderne. Husk at frossent matavfall som kastes i de grå dunkene tiner etter noen timer, og forårsaker en ekkel forurensing som tilgriser gulv og beholdere. Vær klar over at det er drenshull i bunnen på disse beholderne, så all gørca som kastes oppi og tilgriser disse beholderne renner til slutt ned på gulvet. Vindusglass og større glassplater skal ikke kastes i de grå beholderne eller plasseres i bossrommet i den tro at de vil forsvinne av seg selv. Styret minner også om at de røde beholderne er beregnet til farlig spesialavfall - ikke elektriske artikler. Vaffeljern, hårfønere, støvsugere, radioer, TV, røkvarslere og andre lignende elektriske apparater skal leveres til hvilken som helst elektroforretning som selger slike gjenstander. De plikter å ta imot alt elektrisk materiell. Sameiet har ikke noe system for å handtere slikt avfall, så dette må du ordne med selv. Den enkelte sameier eller beboer har selv ansvaret for å besørge retur av egne elektriske apparater. NB: Startere til lysstoffrør, batterier og annet småelektrisk kan legges i de røde beholderne eller i plastbeholderne som står i hyllen for lysrørene. Spann med malingsrester skal leveres til maling- og kjemikaliemottaket på gjennvinningsstasjonen på Forus. Tomme malingsspann er restavfall, og skal kastes igrå beholdere. Et ryddig og rent bossrom bidrar til økt trivsel. Hittil har dette dessverre ikke vært mulig å oppnå grunnet sløve og likegyldige brukere. Side 21

22 Ord i nært Sameiermøte 21 4 Pkt Rotter Styret minner om at sameiet har hatt besøk av rotter i garasjebodene, og advarer der-for alle mot å oppbevare matvarer eller spiselige stoffer i garasjeboden. Dersom disse dyrene etablerer seg her i Hamnetunet, kan det være vanskelig å bli kvitt dem, til tross for at sameiet har en løpende avtale om inspeksjon og bekjempelse av rotter med Rentokil Norge AS. Pkt Dørselgere oq uvedkommendes adgano til eiendommen. Styret har tidligere advart mot å åpne ytterdører for ukjente person som hevder å skulle besøke eiere i din oppgang, eller å slippe inn ukjente uten å sjekke hvem som slippes inn. A slippe inn ukjente personer er en farlig praksis som kan få meget uheldige eller alvorlige konsekvenser for deg eller dine naboer. Det er flere ganger registrert at dørselgere, tiggere og andre uvedkommende er gitt adgang til eiendommen fordi beboereisameiere har åpnet ytterdøren og sluppet disse inn i ganger og garasje uten å sjekke hvem de slipper inn. Dersom noen ringer på din dør og sier at de skal besøke en annen beboer i oppgangen, må dette alltid sjekkes før vedkommende slipper inn. Selgere skal ikke under noen omstendigheter slippes inn i gangene dersom de ikke er ledsaget av en ansvarlig beboer/sameier. Det sikreste er alltid å avvise slike henvendelser fra ukjente personer med beskjed om å ta direkte kontakt med den de ønsker å besøke, eller ta kontakt med styret ved reparasjoner og/eller vedlikehold. Dersom ukjente ptøvet å ta seg inn i bygget samtidig som du passerer ytterdøren på vei ut eller inn, må vedkommende alltid stanses og stilles enkle kontrollspørsmå, som f.eks.: <<Bor du her?» «Hvem skal du besøke?» Sørg for å få navn og etasje/leilighetsnummer før du tillatter vedkommende å komme inn. Unngå å havne i basketak med ukjente inntrengere. Kontakt styret og/eller ring til politiet. Det må derfor aldri forekomme at ukjente blir sluppet inn. Vi har alle et felles ansvar for at det skal være trygt og godt å bo her i Hamnetunet. Det er etablert en egen ordning for reparatører og vedlikeholdspersonell som har behov for adkomst til tekniske rom og installasjoner. Denne ordningen administreres av styret. Slipp aldri inn ukjente personer! Pkt Forsikrinq Sameiet er forsikret i f... Skadeforsikring fra Kontakt detaljer ved henvendelser til forsikringsselskapet er som følger: Avtalenummer: SP Selskap: lf Skadeforsikring NUF Kontaktinformasjon: Kundesenter Bedrift Vest Solheimsgaten Bergen Telefon: E-post: kundesenter. no Side 22

23 Ordi næft Sameiermøle 21 4 Dersom du har behov for forsikringsbekreftelse fra forsikringsselskapet bør du kontakte styreleder som vil assistere deg med dette. Dette kan være nødvendig dersom din långivende bank krever forsikringsbekreftelse. Forsikringsavtalen inneholder bl.a. følgende: Eiendom. - Eiendomsforsikrlng Ansvar...: - Rettshjelps-, Kriminalitets- og Styre- og ledelsesansvarsforsikring Egenandel. kr 8,- Ved vannskader som skyldes rørbrudd og utstrømming økes egenandelen med kr 2,- Kjøleskap, kaffe- og isbitmaskiner og lignende utstyr som er tilkoblet vann skal ha automatisk avstenging med føler. (Kan også gjelde for vaske- og oppvaskmaskiner og v.v.beredere.) Du finner en full oversikt over forsikringsavtalen på sameiets nettside. Pkt Fasaderehabiliterinq Vannlekkasjene i trappegangene har vært et problem siden 23. Det første fem årene brukte Skanska betydelige resurser i flere forsøk på å få tettet disse trappegangene uten å lykkes. For å stanse inntrengning av vann inn til trappegangene i begge blokkene anbefales det å montere fasadekledning i form av plater eller andre typer forblending på alle tre trappehusene. Det er innhentet informasjon om noen av de mange produktene som tilbys i markedet. Det har også kommet Inn pristilbud på slik fasaderehabilitering. Det er mange ulike systemer som tilbys i markedet, og styret har vurdert et par typer basert på forskjellige systemer og materialer. Felles for de fleste systemene er at de består av aluminium- eller mineralbasede plater som monteres på profiler, trelektere eller skinner som festes til ytterveggene. Montering av slike fasadeplater anses ikke å være fasadeendring, og krever derfor ikke kommunal tiltaksgodkjenning. Styret har vurdert to prinsipper som hevder å være vedlikeholdsfritt de neste 3 årene. Disse er basert på aluminiumsplater som tilpasses og monteres på trestendere, eller plater av gjenvunnet glass (ligner på gipsplater, men er 5o/o lettere) som monteres på spesialprofiler. Felles for begge systemene er at de er basert på at det dannes en luftspalte som hindrer fukt i å trenge inn i trappegangen. Begge systemene har en kostnad på mellom kr 15-3 pr. kvm, og leveres i valgfri farge. Det er beregnet et samlet areal på ca. 3 kvadratmeter for begge blokkene. Kostnaden til rehabiliteringen vil kunne fordeles over to-tre år med ca. 1/3-del av beløpet for hver trappegang som rehabiliteres. Det presiseres at ovennevnte beløp er omtrentlige, og må betraktes som kostnadsramme for denne investeringen. Det avtroppende styret har ikke hatt tid til å foreta en omfattende og grunding evaluering av alle aktuelle produkter som tilbys i markedet, eller innhentet et tilfredsstillende antall pristilbud. Det overlates derfor til framtidige styrer til å arbeide videre med disse planene dersom de finner dette formålstjenlig. Side 23

24 Ordi nært Sameiermøle 21 4 Pkt. 6 - Innkomne forslag: Frist for innsending av forslag til Sameiermøtet, var satt til tirsdag, 31. mars 215. Ved utløpet av denne tidsfristen var det mottatt diverse forslag vedrørende vedlikeholdsfond. Forslagsstiller framførte samtidig synspunkter vedr. administrative tiltak som faller utenfor saksbehandling i årets Generalforsamling, og må derfor behandles av det påtroppende styret. Det er nødvendig at man tar den tiden som trenges for å få en grundig saksbehandling og kvalitetssikret beslutning. Framsatte forslaq og anbefalinger. Styret har fremsatt følgende forslag / anbefalinger til behandling og godkjenning på Sameiermøtet: Pkt Styrehonorar Styret har funnet det riktig å øke styregodtgjørelsen fra dagens beløp til kr 35. pr. år. Møtefrekvens skal også økes fra 6 til 8 møter i løpet av de kommende 12 måneder. Hovedprinsippet skalfortsatt være godtgjøring etter innsats, og ikke utelukkende for å ha navnet sitt på listen. Styrets anbefaling: Styret anbefaler af styregodgjørelsen økes med kr 5.,- fra dagens nivå til kr 35.,- og at møtefrekvens ska/ være I møter pr. år. Pkt Vedlikeholdsfond 215 På Generalforsamlingen 213 ble det vedtatt å gå til anskaffelse av nedgravde avfallsbeholdere, såsnad økonomien tillater dette. Det kan derfor være ønskelig å øremerke vedlikeholdsfondet for 215 til dette prosjektet i sin helhet. Status for dette prosjektet er at Asplan Viak har utarbeidet ny reguleringsplan for dette prosjektet, som de har sendt inn til bygningsetaten for 2.gangs behandling. lfølge Asplan Viak skulle denne reguleringsplanen ses i sammenheng med Køhlergruppens utbyggingsplaner for Hillevågsveien 24, som også skulle vært innsendt i løpet av april. Vedtak i denne saken forventes å foreligge en gang utpå sommeren/høsten 215. På samme Generalforsamling ble det også vedtatt å etablere et vedlikeholdsfond for 215 på kr 4 pr måned for hver eierseksjon. Det ble ikke spesifisert hvordan dette beløpet skulle disponeres eller hva pengene skulle brukes til. I ettertid kan man tydelig se at dette burde ha vært gjort. Som en følge av dette har det oppstått en diskusjon omkring lovligheten av etablering av vedlikeholdsfond med likt beløp for hver eierseksjon. Hovedprinsippet for vedlikeholdet er, iflg. Loven om Eierseksjoner (Sameierloven), at alt vedlikehold skal fordeles etter størrelsen på sameierbrøkene. Unntaket fra denne regelen er avsetninger til nyanskaffelser eller nye anlegg. I Sameiets Vedtekter, Pkt. 8, er det åpnet adgang for å avtale en annen fordeling enn den som er nevnt over. Side 24

25 Ordinært Sameiermøte 21 4 Som en følge av uoverensstemmelsene omkring vedlikeholdsfondet har det avtroppende styret ikke funnet det formålstjenlig å videreføre ordningen med vedlikeholdsfond. En annen årsak er at sameiets økonomi er i bedring, noe som har medført et redusert behov for etablering av nytt vedlikeholdsfond. Styret har derfor funnet det riktig å overlate til senere styrer å vurdere nødvendigheten av slikt fond. Sfyrefs anbefaling: Styret anbefaler at alle innbetalinger til vedlikeholdsfondet for 215 øremerkes til bruk for etablering av nedgravde avfallsbeholdere. Pkt Waterquard I etterkant av den store vannlekkasjen i Nr.3, har sameiet fått innstallert trykkregulator på hovedvanninntaket for å hindre uønsket trykkøkning på systemet. Slik trykkøkning forekommer vanligvis i løpet av natten, da forbruket av vann er lavest. Trykkventilen reduserer derved faren for nattlig utblåsning av sikkerhets- ventiler på vv berederne. I forsikringsavtalen er det spesifisert at kjøleskap, kaffe- og isbitmaskiner og lignende utstyr som er tilkoblet vann skal ha automatisk avstengning med føler. Overraskende nok er w-beredere unntatt for denne bestemmelsen. Sameiet bør derfor inkludere også vv- beredere på denne listen. Fordi dette er det eneste effektive tiltaket vi kan gjøre for å unngå lekkasjer fra de installerte w-berederne, og som samtidig vil ha en gunstig innvirkning på forsikringspremien. Waterguard er markedsledende innenfor dette segmentet, og finnes i flere varianter og modeller med velprøvd og driftssikker elektronikk. Waterguard Lekkasjestopper monteres på vanninntaket (etter stoppe-kranen) eller ved vv-berederen i hver leilighet. En 112" WL koster ca. kr 2,- pr.stk. Waterguard Smart Stop kan utvides til å overvåke flere punkter samtidig, og styres fra et sentralt panel, men koster ca. kr 45,- Det er ganske få leiligheter her i Hamnetunet som vil ha behov for, eller nytte av en WSS. Ved at hele sameiet gårinn for en slik løsning er det mulig å oppnå en bedre pris på forsikringen. f... indikerer en premiereduksjon på ca. kr 7. Ved å levere en samlet bestilling på anskaffelse og montering av dette utstyret kan det også oppnås en bedre pris. Forutsetningen er at allt utstyret bestilles under ett, og at rørlegger kan arbeide kontinuerlig gjennom dagen, og derved kunne utføre installasjon iopptil 4 leiligheter pr. dag. Tidsbruken er ca. 1,5-2, timer pr. enhet. Monteringskost blir derved kr2-25 pr. enhet. Det foreslåes en kostnadsdeling hvor sameierne betaler for det monterte utstyret og nødvendig materiell, og Sameiet dekker arbeidskostnadene til rørlegger. Sfyrefs anbefaling: Styret anbefaler at forslaget om montering av Waterguard godkjennes, og at dette arbeidet starter så snarf økonomien tillater. Side 25

26 Ordinæft Sameiermøte 214 Pkt. 7 - Valg til styret: Sameiet styre har i 214 bestått av: Formann Olaf A. Pedersen lkke på valg - Nestleder Solveig Albrecht lkke på valg i Styremedlem Anne Berit Berge På valg i 214 Styremedlem Odd lnge Tungesvik lkke på valg i ønsker ikke å fortsette. ett år igjen ett år igjen Valgkomit6en har fremmet følgende forslag til nytt styre for Sameiet: Formann lngen kandidater for 2 år. Styremedleminestleder Solveig Albrecht for 1 år Styremedlem Cato Jensen for 2 år Styremedlem Odd lnge Tungesvik for 1 år Sameiet ønsker nye styremedlemmer velkommen til styret, og takker avtroppende styremed lemmer for innsatsen. Valget blir gjennomført skriftlig, og den vedlagte stemmeseddel skal benyttes. Det er anledning til å stryke navn, og føre opp egen kandidat. Den kandidaten som føres opp må være spurt på forhånd og har akseptert å stille som kandidat til styret. STYRELEDER Valgstyret finner det nødvendig å påpeke at driften av Sameiet Hamnetunet krever tilstedeværelse av en aktiv styreleder. Det er med bekymring man konstaterer at ingen ønsker å ta ansvar for å sikre driften av sameiet, og bidra til å sikre at vårt bomiljø får en fortsatt god utvikling. Du har tiden fram til Generalforsamlingen, 23. ds. å besfemme deg til å stille som kandidat til styreleder veruet. Side 26

27 Ordi næfi Sameiermøle 21 4 STEMMESEDDEL Pkt. 6 Jeg/Vi stemmer på styrets forslag til: Pkt. 6:1 Forslagtil styrehonorar: Pkt. 6.2 Forslag til vedlikeholdsfond 215: Pkt. 6.4 Forslag til Waterguard: Ja Ja Ja Nei Nei Nei SETT EN RtNG RUNDT DET ALTERNATIV (Ja eller Nei) DU ønsker Å SrrUUr ron. STEMMESEDDEL Pkt. 7 JA Jeg/Vi stemmer på valgkomiteens forslag til styrekandidater. 1) som styreleder 1) Cato Jensen, som styremedlem for2år, og 2) som styremedlem for 2år. NEI Jeg/Vi ønsker åføre opp alternativ(e) kandidat(er): Styreleder eller Styremedlem: SETT EN R NG RUNDT DET ALTERNATIV (Ja eller Nei) DU ønsker Å SrrUVr ron.

Til seksjonseierne i Herregårdsterrassen Sameie

Til seksjonseierne i Herregårdsterrassen Sameie 1 Herregårdsterrassen Sameie Til seksjonseierne i Herregårdsterrassen Sameie Velkommen til sameiermøtet 2014. Denne innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. I tillegg finner

Detaljer

Til seksjonseierne i Nydalen Kvarter Sameie

Til seksjonseierne i Nydalen Kvarter Sameie 1 Nydalen Kvarter Sameie Til seksjonseierne i Nydalen Kvarter Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag 1 Innspurten 4 Borettslag Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Årsmelding 2015. Ammerudlia borettslag

Årsmelding 2015. Ammerudlia borettslag Årsmelding 205 Ammerudlia borettslag Ammerudlia Borettslag Til andelseierne i Ammerudlia Borettslag Velkommen til generalforsamling Tirsdag 5. mai kl. 8.00 i Aulaen i 2. etasje på Ammerud skole, Ammerudveien

Detaljer

Til andelseierne i Blåfjellet Borettslag

Til andelseierne i Blåfjellet Borettslag 1 Blåfjellet Borettslag Til andelseierne i Blåfjellet Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til seksjonseierne i Vevelstadskogen Sameie

Til seksjonseierne i Vevelstadskogen Sameie 1 Vevelstadskogen Sameie. Til seksjonseierne i Vevelstadskogen Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Til andelseierne i Nedre Silkestrå Borettslag

Til andelseierne i Nedre Silkestrå Borettslag 1 Nedre Silkestrå Borettslag Til andelseierne i Nedre Silkestrå Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Blåfjellet Borettslag

Til andelseierne i Blåfjellet Borettslag 1 Blåfjellet Borettslag Til andelseierne i Blåfjellet Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til andelseierne i Rognerud Borettslag

Til andelseierne i Rognerud Borettslag 1 Rognerud Borettslag Til andelseierne i Rognerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Røa Boligsameie Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i

Detaljer

Til andelseierne i Nylænde Borettslag

Til andelseierne i Nylænde Borettslag 1 Nylænde Borettslag Til andelseierne i Nylænde Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til andelseierne i Måltrostskogen Borettslag

Til andelseierne i Måltrostskogen Borettslag 1 Måltrostskogen Borettslag Til andelseierne i Måltrostskogen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Søndre Åsgården Borettslag

Til andelseierne i Søndre Åsgården Borettslag 1 Søndre Åsgården Borettslag Til andelseierne i Søndre Åsgården Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Munkebekken Borettslag

Til andelseierne i Munkebekken Borettslag 1 Munkebekken Borettslag Til andelseierne i Munkebekken Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til beboerne i Heimdalsgata 4 borettslag

Til beboerne i Heimdalsgata 4 borettslag 1 Heimdalsgata 4 borettslag Til beboerne i Heimdalsgata 4 borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Til andelseierne i Ammerudkollen Borettslag

Til andelseierne i Ammerudkollen Borettslag 1 Ammerudkollen Borettslag Til andelseierne i Ammerudkollen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til andelseierne i Etterstad Sør Borettslag

Til andelseierne i Etterstad Sør Borettslag 1 Etterstad Sør Borettslag Til andelseierne i Etterstad Sør Borettslag Velkommen til generalforsamling onsdag 29. april 2015 kl. 18.00 i Auditoriet, Etterstad Videregående skole. Innkallingen inneholder

Detaljer

Innkalling til generalforsamling

Innkalling til generalforsamling 1 Manglerudvangen Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag 1 Nordre Fjeldstad Borettslag Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Borettsiaget. Pedersgaten 19

Borettsiaget. Pedersgaten 19 Pedersgaten 19 www. bohqbyqgeiaçet. no Stavanger Boligbyggelag Lokkeveien 51 4008 Stavanger telefon 51 84 95 00 på Havly Hotel, Valberggt. 1 mandag 11. april 2011 kl 19.00 Innkalling til generalforsamling

Detaljer

Til andelseierne i Øvre Sogn Borettslag

Til andelseierne i Øvre Sogn Borettslag 1 Øvre Sogn Borettslag Til andelseierne i Øvre Sogn Borettslag Velkommen til generalforsamling. Mandag den 12. mai kl. 18.00 i Felleshuset, Solvang Kolonihage, avdeling 4 Innkallingen inneholder borettslagets

Detaljer

Til beboerne i Frydenhagen Sameie

Til beboerne i Frydenhagen Sameie 1 Frydenhagen Sameie Til beboerne i Frydenhagen Sameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Åsly B/L

Til andelseierne i Åsly B/L 1 Åsly B/L Til andelseierne i Åsly B/L Velkommen til generalforsamling torsdag 22. mai 2014 kl. 19.00 i musikkrommet på Grindbakken skole Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap

Detaljer

Kjære beboer! Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen. Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen. Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Tiedemannsjordet Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Til andelseierne i Verksgata Borettslag

Til andelseierne i Verksgata Borettslag 1 Verksgata Borettslag Til andelseierne i Verksgata Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til andelseierne i Bogerud Borettslag

Til andelseierne i Bogerud Borettslag 1 Bogerud Borettslag Til andelseierne i Bogerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL

Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL 1 Rosenborggt. 12 BL Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64

Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64 1 Borettslaget Maridalsveien 64 Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64 Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Til andelseierne i Løren Borettslag. Velkommen til generalforsamling.

Til andelseierne i Løren Borettslag. Velkommen til generalforsamling. 1 Løren Borettslag Til andelseierne i Løren Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer