PROSJEKT REGULERINGSPLAN FOR CAMPUS ÅS PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING 24. OKTOBER 2011 PG CAMPUS ÅS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROSJEKT 11566 REGULERINGSPLAN FOR CAMPUS ÅS PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING 24. OKTOBER 2011 PG CAMPUS ÅS"

Transkript

1 PROSJEKT REGULERINGSPLAN FOR CAMPUS ÅS PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING 24. OKTOBER 2011 PG CAMPUS ÅS

2 Forside: Kartgrunnlag: Foto: Illustrasjon over planområdet, ØKAW Arkitekter MNAL Statsbygg og Statens kartverk Multiconsult AS

3 Forord Stortinget har bestemt at Norges Veterinærhøgskole (NVH) skal lokaliseres på Ås og samorganiseres med Universitet for Miljø og Biovitenskap (UMB). En forutsetning for dette er at NVHs nærmeste samarbeidspartner, Veterinærinstituttet, også flyttes. NVH og Veterinærinstituttet er i dag lokalisert ved Adamstuen i Oslo. Gjennom samlokaliseringen ønsker man å legge til rette for et stort og fremtidsrettet utdannings og forskningsmiljø innen Life Sciences. Norges Veterinærhøgskole og Veterinærinstituttet flytter til Ås i Statsbygg leder utviklingen av bygningskonsept for relokaliseringen, og er forslagsstiller for reguleringsplanen. Prosjekteringsgruppen Campus Ås, bestående av representanter for flere norske og danske firmaer, har stått for arbeidet med å utvikle skisseprosjekt og reguleringsplan. Ås kommune er ansvarlig planmyndighet og skal behandle reguleringsplan med konsekvensutredning for prosjektet. Reguleringsplanområdet omfatter hele Campus Ås, etter ønske fra bl.a. UMB. Planen gir derfor rammer for utbygging ikke bare for veterinærvirksomheten, men også for den videre utvikling av UMB delen av virksomheten på Campus. Det forventes stor økning i antall studenter på UMB. Foreliggende dokument utgjør planbeskrivelse med konsekvensutredning for Reguleringsplan for Campus Ås. I Statsbygg har Anders Skauge ledet arbeidet, mens sivilingeniør Lars Hjermstad og arealplanlegger Kristin Dale Selvig har stått for hoveddelen av utarbeidelsen av reguleringsplanen. ØKAW arkitekter, som er UMBs plankonsulent, har i samarbeid med UMB levert plangrunnlag for de deler av planen som ligger nord og øst for sentralområdet. 3

4 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innholdsfortegnelse Innledning Mål for planarbeidet Planområdets utstrekning Reguleringsplanprosess Prosess for utforming av Campus vest Prosess for utforming av Campus nord, øst og sentralområdet Om institusjonene innenfor planområdet Det nye universitetet Veterinærinstituttet Frittstående institusjoner i tilknytning til planområdet Dagens situasjon Eiendomsforhold Landskap Kulturmiljø og kulturminner Naturmiljø Nærmiljø og friluftsliv Trafikk Naturressurser Lokal utvikling Overordnede føringer. Planstatus Nasjonale føringer Rikspolitiske retningslinjer Jordvern Naturmangfoldloven Regionale planer og føringer Kommunale planer og mål Reguleringsstatus Andre planer med betydning for reguleringsforslaget Medvirkning Varsel om oppstart av planarbeid Revidert varsling Varsling av tilleggsareal for barnehage Medvirkning med Veterinærinstituttet og NVH, UMB Samrådingsmøter

5 6 Planforslaget Generelt om planforslaget Arealkategorier og felt rammer som gis i reguleringsplanen Foreslåtte byggetiltak Alternative lokaliseringer Konsekvenser Metode: Verdi, omfang og konsekvens Influensområde Landskap Kulturmiljø og kulturminner Naturmiljø Nærmiljø og friluftsliv Trafikk Naturressurser Lokal utvikling Klima og energi Risiko og sårbarhet Økonomi og gjennomføring Miljøoppfølging Miljøvennlige bygg/materialvalg Energibruk Naturmiljø Estetikk og landskapsbilde Kulturmiljø Støy Vann og grunnforurensning Smitte og annen luftforurensning Landbruk Avfall Referanser Vedlegg

6 1 Innledning Som følge av Stortingets vedtak om samlokalisering av Veterinærinstituttet og Norges veterinærhøgskole med Universitetet for miljø og biovitenskap (UMB) på Ås, har Kunnskapsdepartementet gitt Statsbygg i oppdrag å utarbeide reguleringsplan og skisseprosjekt for reetableringen. NVH og UMB skal sammenslåes til et samlet universitet, foreløpig benevnt som Det nye universitet (DNU). Norges Veterinærhøgskole og Veterinærinstituttet skal etter nåværende fremdriftsplan flytte til Ås i For å ivareta sammenhengen mellom de nye institusjonene og eksisterende Campus Ås, er planområdet større enn arealet som kreves for etablering av NVH og Veterinærinstituttet. Reguleringsplanen skal på denne måten bidra til at fremtidige behov for videreutvikling på campus blir blir ivaretatt, samtidig som kulturmiljøet blir bevart. Reguleringsplanarbeidet har gått parallellt med utviklingen av skisseprosjekt for samlokaliseringsområdet. Det er bl.a. gjort en gjennomgang av institusjonenes behov ved lokalisering samlet på Ås (dvs. utvikling av rom og funksjonsprogram). Dette reguleringsplanforslaget nedfeller resultatet av skisseprosjektet og vil danne det juridiske grunnlag for gjennomføringen av samlokaliseringen. 1.1 Mål for planarbeidet Hensikten med planarbeidet er å fastsette rammene for etableringen av Det nye universitetet, samtidig som dagens campus egenart videreføres. Det skal utformes et undervisnings og forskningscampus av aller høyeste kvalitet, et av de fremste i Europa innenfor Life Sciences. Life Sciences er en samlebetegnelse for forskning innen medisin, helse og bioteknologi /58/. Området skal samtidig legge til rette for etablering av Veterinærinstituttet slik at deres samfunnsoppdrag kan ivaretas. Dette innebærer tilrettelegging for et moderne og fremtidsrettet campusområde ved bla: sikre løsninger mht smitteproblematikk hensiktsmessige uteområder for dyr sikring av verneverdige bygningsmiljøer og uteområder miljøriktig utvikling hensiktsmessig håndtering av trafikk og andre logistikkbehov til/fra og innenfor området sikring av et tilstrekkelig utbyggingspotensial for de neste 50 årene samordning av planer for det nye, samlokaliserte campusområdet med planer for oppgradering og videreutvikling av områdets eksisterende funksjoner og fysiske miljøer Etableringen av NVH og Veterinærinstituttet vil påvirke Ås som lokalsamfunn. Planarbeidet med konsekvensutredning skal også ivareta sammenhengen mellom Campus Ås og Ås som lokalsamfunn, for eksempel knyttet til infrastruktur og næringsutvikling.

7 1.2 Planområdets utstrekning Figur 1-1Planområdets utstrekning er vist med sort stiplet strek Planområdet omfatter arealene som er markert med sort strek på kartet over, dvs. i vest avgrenset av NOFIMA og Osloveien, i sør avgrenset av fv. 152, i nord avgrenset av Nordskogen, Syverudveien og Kongeveien og i øst av Utveien og Samfunnsveien. 1.3 Reguleringsplanprosess Den formelle reguleringsplanprosessen startet opp med oppstartmøte med kommunen Varsling av oppstart av planarbeidet skjedde Ulike stadier i reguleringsprosessen, inkl. utarbeidelse av konsekvensutredning, er beskrevet i tabellen under. Tabell 1-1Stadier i reguleringsplanprosessen samt tidsplan Milepæl Dato/tidsrom Oppstartsmøte med kommune Varsling av oppstart planarbeid, høring planprogram Varsling av utvidet planområde, høring Kommunestyret fastsatte planprogrammet Varsling av utvidet planområde, høring Arbeidsperiode skisseprosjekt, forprosjekt og November -10 okt -11 reguleringsplan med konsekvensutredning 7

8 Milepæl Dato/tidsrom Planforslag til 1. gangs behandling til kommunenn Behandling i hovedutvalg for teknikk og miljø Offentlig ettersyn 6 uker Innsending til 2. gangs behandling Primo mai Behandling i hovedutvalg for teknikk og miljø Medio mai Behandling og vedtak i kommunestyret Ultimo mai Klagefrist Rettsgyldig plan Juli 2011 Prosjektering av nybygg for NVH og Veterinærinstituttet har skjedd parallelt med planprosessen og har vært med på å danne grunnlaget for deler av det endelige planforslaget. 1.4 Prosess for utforming av Campus vest Statsbygg engasjerte i første fase etter Stortingetes vedtak om samlokalisering Narud Stokke Wiig AS for å utarbeide en utviklingsplan, som skulle se på ulike lokaliseringsalternativer for veterinærvirksomheten i tilknytning til Campusområdet, se kap Konklusjonen på utredningen var at området nord vest for Fougnerhaugen ble valgt som lokalisering for veterinærvirksomheten. Statsbygg mottok oppdragsbrev fra departementet Oppdragsbrevet ga føringer for den videre planleggingen. Det skulle bl.a. planlegges for en bygningsmasse på brutto ca kvm. Prosjekteringsgruppen Campus Ås ble engasjert, og ble engasjert til å videreføre arbeidet i et skisseog forprosjekt. Det har vært utført et omfattende arbeid med programmering, brukermedvirkning og utarbeidelse av tegninger. I skisseprosjektet har det gjennom brukermedvirkning vært viktig å fokusere på nærhetskriterier og funksjonalitet innenfor hvert fagområde, der man har måttet gå i dybden med fagspesifikke utfordringer. Integrert i forløpet har det vært avholdt flere felles work shops, med fokus på å danne et oppdatert helhetsbilde. Se også kap Prosess for utforming av Campus nord, øst og sentralområdet UMB forventer stor vekst i ansatte og studenter fremover. Denne veksten, og vedtaket om flytting av NVH og Veterinærinstituttet til UMB, medførte at UMB ønsket å vurdere fremtidig utvikling av Campus i et helhetlig perspektiv. Sammenslåingen påvirker eksisterende områdestruktur og bygningsmasse på UMB. Videre har det vært behov for avklaringer vedrørende lokalisering og relokalisering av institutter ved fremtidig ekspansjon. Våren 2010 ble ØKAW Arkitekter engasjert for å utarbeide en helhetsplan for Campus. Gjennom dette arbeidet ønsket man å legge grunnlaget for ivaretakelse av universitetets landskapsmessige, bygningsmessige og miljømessige kvaliteter ved samlokaliseringen, og legge rammer for fremtidig utvikling av UMBs egen virksomhet. Som en konsekvens av Helhetsplan Campus Ås ble det i løpet av våren 2011 utviklet to vedlegg til Helhetsplanen som en planstudie av Campus Øst og Campus Nord. Både Helhetsplanen og vedleggene er utviklet i nær dialog med sentraladministrasjonen ved UMB og de ulike institutter som blir berørt av omorganiseringen av områdene. 8

9 2 Om institusjonene innenfor planområdet I kapitlet gis en kort presentasjon av de institusjoner som vil holde til innenfor planområdet. 2.1 Det nye universitetet To institusjoner skal slås sammen når Norges veterinærhøgskole flytter til Ås, Universitet for miljø og biovitenskap og Norges veterinærhøgskole. Det nye navnet er ikke klart, og foreløpig omtales den sammenslåtte institusjonen som Den nye universitetet (DNU)I dette kapitlet beskrives først dagens virksomhet ved de to institusjonene, så beskrives visjon og målsetninger for det sammenslåtte nye universitetet, samt arbeidet med å organisere dette til en felles institusjon Norges veterinærhøgskole(nvh) Norges veterinærhøgskole utdanner veterinærer og dyrepleiere og driver forskning innenfor akvamedisin, mattrygghet, komparativ medisin og på sykdommer, helse og dyrevelferd hos pattedyr. Forskningen spiller en sentral rolle som grunnlag for undervisning og faglig utvikling (1). Høgskolen driver et undervisningshospital med avanserte diagnostiske hjelpemidler, behandlingstilbud og høy kompetanse, og har et viktig nettverk ut til alle brukere av veterinære tjenester. Dette skjer gjennom klinikk og laboratorievirksomhet og gjennom forskningssamarbeid. Norges veterinærhøgskole ligger på Adamstuen i Oslo med avdelinger i Tromsø og Sandnes. Høgskolen har i dag rundt 500 ansatte og 500 studenter Universitetet for miljø og biovitenskap UMB er universitet innen miljø og biovitenskapene med vekt på kjerneområdene biologi, mat, miljø, areal og naturressursforvaltning med tilhørende estetiske og teknologiske fag. Undervisning og forskning omfatter i dag fagfeltene arealplanlegging og eiendomsfag, plantevitenskap, husdyrfag, karttekniske fag, landskapsarkitektur, naturforvaltning, naturvitenskapelige fag, matvitenskap, skogfag, teknologiske fag, økonomi og ressursforvaltning og akvakultur (2). UMB har 17 bachelor og 43 masterprogram. I tillegg til dette er det også tilbud om praktisk pedagogisk utdanning i naturfag og naturbruk som heltids eller deltidsstudium, og 5 årig lektorutdanning i realfag. UMB består av 8 institutter: Institutt for husdyr og akvakulturvitenskap Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Institutt for internasjonale miljø og utviklingsstudier Noragric Institutt for landskapsplanlegging Institutt for matematiske realfag og teknologi Institutt for naturforvaltning Institutt for plante og miljøvitenskap Institutt for økonomi og ressursforvaltning Det er for tiden rundt 3250 studenter ved UMB, og ca. 500 av disse er fra andre land enn Norge. Hvert år blir rundt 900 studenter innskrevet ved universitetet. Det er ca. 940 ansatte ved universitetet, hvorav 495 i vitenskapelige stillinger (2009). 9

10 I tillegg er tre sentre med tilknytning til UMB lokalisert innen Campus: Senter for husdyrforsøk SHF Senter for klimaregulert planteforskning SKP Senter for etter og videreutdanning SEVU Det er også to nasjonale spissforskningssentre ved UMB: Aquaculture Protein Centre APC Centre for Integrative Genetics Cigene UMB er også medeier i Norsk senter for bioenergiforskning (Bioforsk), som også er lokalisert på Campus Ås, se omtale under Det nye universitetet Fra har arbeidet med sammenslåingen vært ledet av et interimsstyre med representanter fra begge insitusjoner. Interimsstyret har utarbeidet en sluttrapport med anbefalinger (3). Interimsstyret anbefaler følgende: Det nye universitetet bør ha som ambisjon å være den fremste leverandør av forskning og utdanning innenfor fagområdene bioproduksjon, veterinærmedisin, matvitenskap, miljø og bærekraftig utvikling. Interimsstyret anbefaler at mattrygghet og matsikkerhet vidt tolket til å omfatte både marin, animalsk og vegetabilsk mat, blir et spesielt satsingsfelt for det nye universitetet. Interimsstyret går inn for at fakulteter skal være den organisatoriske ramme for utdannings og forskningsvirksomheten på nivå II. Ett av disse fakultetene bør omfatte veterinærmedisin, husdyr og akvakulturvitenskap og relevante matvitenskapelige fagmiljøer. Veterinærinstituttet, Nofima Mat, Nofima Marin, Bioforsk og Norsk institutt for skog og landskap er viktige samarbeidspartnere for det nye universitetet. Instituttene og det nye universitetet bør sammen ha ambisjon om å være det ledende senter for livsvitenskapene på sine ansvarsområder. Det nye universitetet vil ha felles ledelse og være organisert som et universitet. Kunnskapsdepartementet oppnevnte 1. mars 2010 et fellesstyre for sammenslåingen. Fellesstyret har fullmakter til å forplikte UMB og NVH i spørsmål om sammenslåingen, og skal blant annet trekke opp mål og strategier for det nye universitetets samlede virksomhet. 2.2 Veterinærinstituttet Veterinærinstituttet er statens forsknings og beredskapsinstitutt innen fiskehelse, dyrehelse, dyrevelferd, mattrygghet og fôrtrygghet som kjerneområder. Veterinærinstituttet er den eneste forskningsinstitusjon i Norge som har dette samfunnsoppdraget. Veterinærinstituttet er lokalisert med hovedbase på Adamstuen i Oslo og ved 5 regionale laboratorier. Beredskapsoppgaven forutsetter at instituttet har bred kunnskapsbase og noen utvalgte områder med spisskompetanse. Organisasjonen må være fleksibel. Over natten må personalet være innstilt på å skifte arbeidsoppgaver fra kunnskapsutvikling til beredskapsrelaterte oppgaver når det oppstår beredskapssituasjon med sykdomsutbrudd eller påvisning av skadelige agens/stoffer i fôr eller mat. Hendelser med utbrudd av blåtunge, salmonella, fotråte og E.coli er eksempler på dette. Samfunnsoppdraget med beredskap og kunnskapsutvikling medfører også stadig nye oppgaver bl.a. grunnet internasjonalisering, nedbygging av tollbarrierer, nye krav til kvalitetssikring og 10

11 akkreditering, nasjonale og internasjonale referansefunksjoner, mulige klimaendringer med nye eller gamle sykdommer, strukturendringer i primærnæringene, økte forbrukerkrav til matkontroll, muligheter for bioterrorisme mm. Spesielt har internasjonaliseringen av handel med dyr og dyreprodukter ført til overvåkingsprogrammer med store prøvetall, nye metoder og forskning som krever ny teknologi. Som ledd i Veterinærinstituttets beredskap for alvorlige smittsomme sykdommer er det behov for spesiallaboratorier for håndtering av høyrisiko smittemateriale. Infrastruktur og sikker drift av laboratoriene, spesielt for å sikre mot utslipp av smittestoffer, er blitt stadig mer komplisert. Veterinærinstituttet har hatt en egen prosess for selve flytteprosjektet Veterinærinstituttet Mål: Etablere og bygge et fremtidsrettet Veterinærinstitutt slik at samfunnsoppdraget kan utføres på en effektiv, trygg og faglig god måte. 2.3 Frittstående institusjoner i tilknytning til planområdet Innenfor Campusområdet er forskningsinstitusjonene Skog og landskap AS og Bioforsk AS lokalisert. NOFIMA er lokalisert rett utenfor planområdet, men deres virksomhet er en nært tilknyttet UMBs virksomhet. Studentsamskipnaden i Ås (SiÅs) er en viktig aktør i området, og holder til innenfor planområdet Skog og landskap Skog og landskap AS(Norsk institutt for skog og landskap) er et nasjonalt institutt for kunnskap om arealressurser. Instituttet formidler kunnskap til myndigheter, næringsliv og allmennhet for å sikre bærekraftig forvaltning og verdiskapning knyttet til arealressursene. Skog og landskap er organisert under Landbruks og matdepartementet, og har ca. 220 ansatte (6). Instituttet har hovedkontor på Ås, og regionkontorer i Nord Norge, Midt Norge og Vest Norge. Et nasjonalt fagbibliotek, åpent for allmennheten, er lokalisert ved hovedkontoret i Ås. Skog og landskap ble etablert i 2006 etter sammenslåing av Skogforsk og Norsk institutt for jord og skogkartlegging. Samtidig ble Norsk genressurssenter opprettet som en avdeling ved instituttet. (6) Skog og landskap holder til på Campus øst og i Ås sentrum Bioforsk Bioforsk er et forskningsinstitutt med spisskompetanse på et høyt internasjonalt nivå innen landbruk, matproduksjon, plantehelse, miljø og ressursforvaltning (7). Bioforsk har fokus på forskningsbasert innovasjon og verdiskaping. Bærekraftig ressursbruk er et grunnleggende premiss. Bioforsk har sju forskningssentre med omlag 450 ansatte og avdelinger over hele landet. På avdelingen på Ås er det plantehelse som er hovedarbeidsområdet. Her forskes det på plantehelse og plantevern, og man har spesialkompetanse på plantesykdommer, ugress, bioklima, klimaeffekter, skadedyr, pesticider og genetikk. Bioforsk holder til i Sagabygget NOFIMA NOFIMA ligger like utenfor planavgrensningen i vest, men har nær kontakt med UMB både når det gjelder forskning og undervisning. NOFIMA er et næringsrettet forskningskonsern som driver 11

12 forskning og utvikling for akvakulturnæringen, fiskerinæringen og matindustrien. Nofima ble etablert 1.januar 2008 og har ca. 490 ansatte. Konsernet har sitt hovedkontor i Tromsø, mens forskningsvirksomheten foregår på seks ulike steder: Ås, Stavanger, Bergen, Sunndalsøra, Averøy og Tromsø Studentsamskipnaden i Ås Studentsamskipnaden i Ås (SiÅs) er velferdsorganisasjon for studentene ved UMB. SiÅs driver studentboliger, gjesteboliger, idrettshall, bokhandel, trykkeri, kantiner / restaurant og utleie av møte og festlokaler /9/. SiÅs har 37 faste ansatte pr 1. mai SiÅs administrasjon har kontor på Posthuset i sentralområdet Andre fagmiljøer med tilknytning til Campus Ås: En rekke fagmiljøer og organisasjoner er lokalisert eller har sin virksomhet innenfor campusområdet /10/ : Kimen Såvarelaboratoriet AS Norsk Landbruksrådgiving Norsk senter for bioenergiforskning Instrumenttjenesten AS (ITAS) Statens tilsyn for planter, fisk, dyr og næringsmidler (Mattilsynet) Norsk Landbruksmuseum Forum for doctoral students at UMB (FODOS) Matalliansen Foreningen for økonomistudentene ved UMB (Optimum) Centre for Bio Spectroscopy and Data Modelling (Specmod) Studentstyret NSU Ås Studentenes infoportal (student.umb.no) International Union for Quaternary Research (INQUA) Rådet for dyreetikk Levande Skule Prosjektet Norsk jordbruksforsker forening (NJF), Seksjon 13 Seksjon pelsdyr Fagforeningene ved UMB og Åsområdet Bedriftsidrettslaget ved UMB (UMB BIL) Norsk Biokjemisk Selskap Ås lag 12

13 3 Dagens situasjon For de fleste temaer i dette kapitlet er det utarbeidet egne temarapporter. I beskrivelsen av dagens situasjon blir delområder i mange tilfelle karakterisert med verdisetting etter en tredelt skala. Dette er nødvendig av hensyn til den metodikken som er benyttet i konsekvensvurderingene i kapitel 7, se kap Planområdet fremkommer av figur 1 1. Området dekker hele dagens universitetsområde, og utgjør ca. 770 da. Området avgrenses av Osloveien i vest, Nordskogen og Syverudveien i nord, Kirkeveien og Samfunnsveien i øst, og fv. 152, Drøbakveien, i sør. Planområdet utgjør vestre del av Ås tettsted. Avstanden fra planområdets østre del til jernbanestasjonen i Ås er 850 m, mens avstanden fra NOFIMA i planområdets vestre del er 2,2 km. Langs fv. 152 er altså planområdet 1,3 km langt. Avstanden fra nordre del av planområdet til fv. 152 er ca. 950 m. Figur 3-1Planområdets beliggenhet i forhold til Ås sentrum. Planområdet er markert med grønn farge Planområdet utgjør det eldste og et av de største norske Campus områder. UMBs bygningsmasse rommer i dag ca m 2 BTA for universitetsformål /10/. I det følgende gjennomgås dagens situasjon innenfor planområdet i forhold til ulike temaer iht. planprogram og Ås kommunes krav i forhold til reguleringsplanen. I kapitel 7 vil konsekvensene av reguleringsplanen beskrives i forhold til de samme temaer. I beskrivelsene i kapitel 3 og 7 kan det være henvist til stedsnavn. Bakerst i planbeskrivelsen er det vedlagt kart med vei og stedsnavn. 13

14 3.1 Eiendomsforhold Figur 3-2 Eiendomsforhold Campus Ås Alt areal innenfor planområdet er eid av UMB. Akershus fylkeskommune eier Drøbakveien, Kirkeveien og Kongeveien, mens kommunen eier Syverudveien. Tabell 3-1 Oversikt over eiere Gnr./brn Eier 42/1 UMB 42/193 UMB 42/194 UMB 121/8 Akershus fylkeskommune 131/1 Akershus fyllkeskommune 132/1 Ås kommune Planområdet inneholder som figur 3 2 viser flere festetomter inne på UMBs område. UMB er grunneier for dem, mens ulike institusjoner har punktfesteavtale. Det normale er at festetomter har en egen betegnelse i kommunens eiendomsregister, dette er ikke tilfelle her, uvisst av hvilken grunn. UMB har imidlertid selv oversikt over sine festeavtaler, disse fremkommer i tabellen under.umb eier ikke alle bygg innenfor planområdet, noen institusjoner innenfor planområdet eier egne bygg, jfr. tabell 3 2. Tabell 3-2Oversikt over festeavtaler og eiendomsforhold på Campus. Kilde: UMB Merknad (når navn nevnt gjelder dette hvem som eier Feste nr Objekt/adresse Bygningstype påstående bygning) 78 Høgskoleveien 8 Kontor /lab.bygning Norsk institutt for skog og landskap 99 Høgskoleveien 5/7 Kontor /lab.bygning Bioforsk 100 Syverudveien 3/5 Kontorbygning/garasj e UMB ikke festet bort 252 Fredrik A. Dahls vei 3 Kontorbygning UMB ikke festet bort fri stasjon 14

15 Feste nr Objekt/adresse Bygningstype Merknad (når navn nevnt gjelder dette hvem som eier påstående bygning) SIÅS 263 Fredrik A. Dahls vei 5 og 14 Kontor /labbygning Stiftelsen fondet for jord og myrforskning 264 Åkebakkveien Barnehage Stiftelsen Åkebakke barnehage 265 Fredrik A. Dahls vei 16/18 Kontor /lab.bygning Bioforsk punktfeste 266 Samfunnsv./Høgskolev./Kaja v. Boliger SiÅs 267 Arboretveien 10 Lab. UMB ikke festet bort 268 Fougnerbakken 19 Gjestebolig SiÅs Eiendommer som har festenr under 42/1 men som er tildelt eget bruksnr: 42/193 Høgskoleveien 16 Bolig SiÅs 42/194 Samfunnsveien 4 Bolig SiÅS Bygninger det ikke er registert festeavtaler på i infotorg.no, men som brukes/disponeres av andre enn UMB UMB eier bygning og tomt Norsk framleid til Stiftelsen Norsk Landbruksmuseum landbruksmuseum Bygningen eies av LMD, men UMB har avtale om bruk av Skoggården bygningen framleid til SiÅs I tillegg kommer tinglyste rettigheter og avtaler mht strømkabler/ master, vann og avløpsrør i grunnen, el/data/telekabler i grunnen, ledninger for fjernvarme og eventuelle trafostasjoner, vei/adkomst med mer. 3.2 Landskap Overordnede karakteristiske trekk Det er utarbeidet egen rapport for tema landskap, det følgende utgjør et utdrag av rapportens beskrivelse av landskapsverdi i ulike delområder /37/. Influensområdet ligger innenfor landskapsregion 03, Leirjordsbygdene på Østlandet, underregion 05.5, Flatbygdene i Follo og indre Østfold /3/. Landskapets hovedform er grovt sett et sletteland med mektige løsmasseavsetninger. Det har gjort regionen godt egnet til oppdyrking, og bølgende store åkerflater er vanlig å se. Korndyrking dekker det meste av åkerarealene. Slettelandet er imidlertid mosaikkpreget og oppstykket av lave åser som skaper større og mindre landskapsrom /2/. Barskog preger skogbildet, men oppstykkes ofte av jordbruksmark. Granskog er vanligst på tykkere løsmasser. Grunnlendte koller og åspartier har mye barblanding eller karrig furuskog, mens raviner og elvedaler har frodigere løv eller blandingsskoger. Mellom og rundt dyrket mark er løvtreinnslaget stort, enten som linjedrag mellom jorder, som 15

16 skogskanter eller som kantvegetasjon langs bekker og elver. Edelløvskoger fins spredt, både i elvedaler og raviner eller som små varmekjære lokaliteter i solvente skrenter og lier. Karakteristisk for underregionen er de flate jordbruksarealene på marine leiravsetninger. Lave åspartier skaper skiftninger i landskapet og gjør at jordbruksbygdene varierer fra småskala jordbruksbygder til storskala dyrkingsbasseng. Universitetet for Miljø og biovitenskap er definert som et eget landskapsområde, Norges Landbrukshøgskole(NLH) /54/. Landskapsområde er sammenfallende med definert influensområdet. Landskapsområdet er innholdsrikt med mange ulike opplevelsesfaktorer. Høgskoleparken danner en kompakt grønn og verdig ramme omkring høgskolens eldste bebyggelse i det tradisjonsrike sentralområdet. Høgskolens nyere bebyggelse er ikke ivaretatt med samme forståelse og omsorg for det totale visuelle utemiljøet. Sommerstid går ulike beitedyr ute, inne på selve området og mer beferdede steder. Dette skaper positiv aktivitet og liv i landskapet. Drøbakveien følger landskapet godt der den går øst vest gjennom området. De åpne jordene gir dybde innenfor området, og er med på å fremheve både vegetasjon og bebyggelse. Figur 3-3: Bilde er tatt fra Brønnerud skole og viser det åpne jordbrukslandskapet i området rundt UMB. (Foto: Multiconsult/Vibeke Lokøy). Figur 3-4: Tunbygningene Cirkus, Tivoli og Økonomibygningen. (Foto: hentet fra Utviklingsplan for samlokalisering av NVH og VI med UMB. Statsbygg). Figur 3-5: Kjerneområde ved UMB med Tårnbygningen og Urbygningen med Tunbygningene i forgrunnen. (Foto: hentet fra Utviklingsplan for samlokalisering av NVH og VI med UMB. Statsbygg). 16

17 3.2.2 Verdier De største landskapsverdiene innenfor influensområdet er i delområde I Sentralparken, området rundt Ås kirkested og jordbrukslandskapet nord for Ås kirke, alle er vurdert til å ha stor verdi. Sentralparken er det karakteristiske området på campus og er preget av sterke vernehensyn. Parken er anlagt i nyklassisistisk stil og er av internasjonal klasse. Markerte akser/siktlinjer i parken binder sammen bygninger, park og landskap til en helhet, og gjør at området blir oversiktlig. Hovedaksen er fra Urbygningen mot Bøhmerwald i sør. Det er også en visuell kontakt mellom Urbygningen og Nordskogen, samt en siktlinje fra Tårnbygningen mot planteskolen. Flere av bygningene er monumentale, særlig Urbygningen og Tårnbygningen. Tårnet på Tårnbygningen er et viktig landemerke. Sentralparken med Urbygningen og Tårnbygningen gir visuelt en unik fasade for UMB. Fougnerhaugen stikker opp som en markert landskapsform nordvest for Urbygningen og utgjør et viktig skogsområde på UMB. Ås kirkested ligger fint til på toppen av høydedraget nord for campus, omkranset av jordbrukslandskap. Beliggenheten gjør kirken til et markant landemerke i området. Atkomsten til kirken går gjennom en storslått askeallé. Frukthagen på moreneryggen foran kirken er viktig for den visuelle opplevelsen av kirken sett fra vest (Korsegården). Norderås jordbrukslandskap består av et åpent åker og beitelandskap omgitt av skogkledde høydedrag. Området inneholder et kontrastfullt møte mellom det bakkeplanerte og kultiverte landskapet sørøst for Kongeveien og det mer urørte og opprinnelige ravinelandskapet nordvest for veien. Beitemark i ravinedalsider er etterhvert blitt en sjelden kulturmarkstype i korndistriktene, så dette er et spesielt og viktig landskapselement. Figur 3-6 Figuren viser viktige siktlinjer og visuelle sammenhenger i dagens situasjon. 17

18 Delområdene Frydenhaug, Boligområde Kaja og Kjerringjordet/Brønnerud har middels til stor verdi. Frydenhaug ligger som en skogkledd ås nord for Sørhellinga på toppen av Åsmorenen, og fungerer som et romdannede element for UMB parken. Området har mange kulturminner med flere synlige gravhauger. Boligområdet Kaja er villabebyggelse i blant annet klassisistisk stil fra 1920 tallet. Flere av boligene ble bygget for professorer på høyskolen og tegnet av arkitekt Ole Sverre, som også tegnet bygningene på Landbrukshøgskolen. De tilhørende hageanleggene ble tegnet av Olav L. Moen, som var dosent i hagekunst ved NLH. Kajaområdets vestre del er regulert til bevaring jf. plan og bygningslovens Kjerringjordet ligger som et åpent og bolgete jordbrukslandskap og har stor betydning for opplevelsen av Universitetsparken og campus. "Ås eika" på Kjerringjordet er et bevaringsveridig solitærtre og fungerer som et slags landemerke for Ås og UMB. Siktlinjer ut mot landskapet var et viktig motiv i de gamle parkplanene, og er vesentlige kvaliteter i dagens parklandskap. Markerte akser/siktlinjer i parken binder sammen bygninger, park og landskap til en helhet, og gjør at området blir oversiktlig. Hovedaksen er fra Urbygningen mot Bøhmerwald i sør. Figur 3 6 gir en oversikt over de viktigste overordnede siktlinjene i dagens parklandskap. Siktlinjen mellom Urbygningen og Nordskogen er lite markert i dagens situasjon, men den visuelle sammenhengen er likevel viktig. 3.3 Kulturmiljø og kulturminner Det er utarbeidet egen rapport for tema kulturmiljø og kulturminner /51/ Historie Det var bosetning og aktivitet i området allerede i steinalderen, det finnes flere kulturminner fra denne tiden i området. Den nyere historie for UMB begynte med at Stortinget i 1854 vedtok å opprette Den høyere Landbrugsskole i Aas. Ås prestegård, samt Vollebekk sorenskrivergård ble kjøpt for å etablere skolen /24/. De første bygninger ble oppført i Fem av de opprinnelige bygningene er bevart, hvorav Stabburet og Smia er de mest opprinnelige. I 1859 åpnet skolen, dette var Norges andre høyere utdanningsinstitusjon etter Universitetet i Oslo. Figur 3-7 Kartet viser mye av de opprinnelige eiendommene fra Ås prestegård og Sorenskrivergården. Den Fredrikhaldske Kongevei viser forbindelsen mellom sorenskrivergården og kirken. I 1880 ble Drøbakveien anlagt, den førte til omlegging av skolens park og tilrettelegging for hagebruksutdanning. I 1897 vedtok Stortinget en lov om Norges Landbrukshøgskole som innebar store endringer for skolevirksomheten, og omfattende utbygging. Tunbygningene, som er noen av de eldste i området, ble ombygd, og Urbygningen ble oppført som høyskolens nye hovedbygning. Flere andre bygninger som er bevart, ble tegnet i denne tiden, herunder Meieriet, 18

19 Fruktkonserveringen og mange personalboliger. Alle er tegnet av arkitekt Ole Sverre. Parkanlegget ble tegnet av Ole Moen og anlagt i perioden I siste halvdel av 1900 tallet ble områdene i randsonen av Campus utviklet, herunder Campus øst og nord Kulturmiljø med stor verdi innenfor planområdet De gamle bygningene og parken utgjør en integrert helhet og et kulturmiljø med nasjonal verdi. Urbygningen fungerer som sentralmotiv i det sentrale parkrommet, med Cirkus og Tårnbygningen som fløybygninger. På avstand fungerer tårnet på Tårnbygningen som landemerke. Parkenbinder bygningene sammen til en integrert helhet med siktlinjer ut mot det åpne jordbrukslandskapet. Stilen er nyklassisistisk. Urbygningens forplass er parkens sentrale ståsted. Herfra fører et tofløyet trappeanlegg ned til den rektangulære Speildammen og Storeplenen. Speildammen ligger i flukt med Tårnbygningsens midtparti. Svært mange av bygningene har en historie og en verdi som gjør det fredningsverdige, jfr. temarapport. Sentralområdet har stor verdi. Et annet viktig kulturmiljø utgjøres av Ås kirke og dens nære omgivelser. Ås kirke ligger på en morenerygg og er et markant landemerke i kulturlandskapet rundt Universitetet for miljø og biovitenskap (UMB). Kirkestedet fra middelalderen var et viktig og sentralt sted i Follo bygdene i gammel tid. Her møtes sentrale veifar fra nord, øst, vest og sør. Den første kirken på dette stedet var en enkel stavkirke, senere har nye kirker i ulike stiler blitt reist. Dagens kirke er en langkirke tegnet av arkitekt J. W. Nordan, stilen er nygotisk inspirert fra Tyskland. Veitraséen for Den Fredrikhaldske Kongevei, i dag kalt Åsbakken, er fra før Veitraséen berører delområde I, IV og V. Henrik Stoltenberg, sokneprest i Ås , plantet en allé langs Kongeveien over prestegårdens grunn. Denne er bevart i Åsbakken og langs Syverudveien. Veien er trolig et minst 200 år gammelt historisk dokument som viser forbindelsen mellom sorenskrivergården og kirken og dessuten markerer et gammelt kongeveifar. Figur 3-8: Svanedammen med Smia i bakgrunnen. Gartnerboligen skimtes til venstre. Nordskogen er ett av de eldste og største arboretene i landet. De første utenlandske bartreartene ble plantet mellom 1910 og 1920, de fleste med opprinnelse i Nord Amerika, Asia og Europa. I 1960 årene ble et nytt område beplantet. 19

20 Figur 3-9: Tårnbygningen Figur 3-10: Kongeveien ned Åsbakken. (Foto/ Multiconsult/Vibeke Lokøy). Flere andre delområder innenfor planområdet har mindre verdi som kulturmiljø, bl.a. på campus vest, og deler av campus nord. Enkeltelementer innenfor disse områdene kan ha betydning, bl.a. er flere enkeltbygg innenfor områdene fredningsverdige Fortidsminner Figur 3-11 Oversikt over registrerte kulturminner ved UMB (Bytt med annen) I forbindelse med reguleringsplanforslaget er det gjennomført arkeologisk registrering iht. Kulturminnelovens 8.. Det ble registrert 29 kulturminnelokaliteter innenfor planområdet /25/. Figur 20

21 3 11 viser de lokaliteter som er funnet. 18 av disse lokalitetene er automatisk fredede kulturminner. I tillegg er fire automatisk fredede kulturminner frigitt. Det er funnet 8 bosetnings og aktivitetes områder fra bronsealder, jernalder og middelalder. Det er også funnet dyrkningsspor fra disse periodene. Mange av lokalitetene er kokegroper fra jernalderen. I kap går vi nærmere inn på dette. 3.4 Naturmiljø Det er utarbeidet egen rapport for tema naturmiljø. Det følgende gir et sammendrag av de viktigste naturverdiene som finnes i området. I Direktoratet for naturforvaltnings naturbase er parklandskapet ved UMB registrert som en svært viktig naturtypeforekomst med funn av flere rødlistearter. Figur 3-12 Figuren viser utsnitt fra Naturbase. Sentralområdet er definert som naturtype av nasjonal eller regionalbetydning. Kilde: Naturmiljøet ved UMB er spesielt fordi det er plantet et stort antall fremmede arter i parklandskapet. Dette var svært vanlig i tidligere tider, men på UMB ble det også gjort for å ha undervisingmateriale tilgjengelig på campus. I dag vil en være langt mer restriktiv med plantingen av fremmede trær og planter. Den relativt store forekomsten av fremmede trær gjør det vanskelig å bruke de samme kriteriene for verdivurdering som er gitt i Statens vegvesens håndbok 140 og DN håndbok 13. Vi mener at det spesielle parklandskapet ved UMB også må vurderes på bakgrunn av den spesielle undervisning som nettopp foregår her. Dette inngår ikke spesifikt innenfor noen andre deltema i konsekvensutredningen, og vi vil derfor inkludere det i deltema naturmiljø. For å kartlegge verdien av utearealene på UMB campus for undervisning og forskning ble det sendt e mailer med enkelte spørsmål om undervisnings og forskningsaktivitetene til flere kursansvarlig ved 21

22 UMB. I tillegg besøkte vi flere institutter hvor nøkkelpersoner ble intervjuet om deres og instituttets bruk av utearealene på UMB campus til undervisning og forskning. Vi fikk også tilbakemeldinger på forventet påvirkning og konsekvenser av utbyggingen på disse aktiviteter. Så vidt vi vet er dette første gang at det er gjort en vurdering av verdien av et område i forhold til undervisning og forskning. Inntrykket etter befaringer av området er at det fremstår som et jordbruks, kultur og parklandskap med innslag av mindre skogsområder som alle bærer preg av å være fortsmessig behandlet og som til dels har store innslag av fremmede treslag. Så vidt vi kan se er det ikke noen områder med naturlig vegetasjon, dvs. av den typen som opprinnelig var tilstede før høgskoleutbyggingen startet. Dette er også konklusjonene hos flere at de botanisk kyndige vi har snakket med. I eldre tid da parkpleien ikke var så intens som i dag, var det flere steder interessante ugrasmiljøer, blant annet tilknyttet jordbruksdriften. Strengere kontroll har gjort at disse er borte, blant annet fordi det tidligere ble drevet ganske omfattende sprøyting mot ugras Sentralområdet Alle vann og dammer på campus er anlagt kunstig som parkelementer. Den største, Svanedammen elelr Andedammen, har et vegetasjonsbelte av forskjellige vannplanter langs breddene, mange av dem sikkert plantet inn da dammen ble anlagt. Dammen er et viktig beite og oppholdsområde for en rekke andearter, og forskjellige vadefugler besøker også dammen på trekket både høst og vår. Sivhøne (rødlistet som NT, nær truet) ble observert, og den er også registrert andre steder innenfor planområdet (artsdatabanken.no). Dagens vegetasjon er en blanding av innførte og naturlige arter. Niagarafallene er et kunstig vannløp fra Svanedammen i nord og har en tett kantvegetasjon av innførte stauder i velfrisert og velholdt stand. Dammen og områdene rundt er benyttet i undervising av flere kurs. Parken foran Urbygningen består av større gressplener med en mindre dam, Speildammen. Småsalamander (Rødlistet som NT, nær truet) ble registrert i dammen i 1983, men så vidt vi kunne fastslå er det ikke utført nyere undersøkelser for å se om arten fremdeles er tilstede. Parken har et nokså sterkt innslag av fremmede treslag foruten noen stedlige, så som en praktfull alm i forkant av tårnbygningen. Parken avsluttes ut mot Drøbakveien av et mindre skogholt av stedlige trær, men med et lite holt av bøk på vestsiden (bøk forekommer ikke naturlig omkring indre Oslofjord). På nordsiden av Tårnbygningen er det anlagt en staudehage med et mindre basseng. Alle staudene er fremmedartete og anlegget bærer preg av å være i god stand med arter tydelig innsatt for å sikre at noe blomstrer gjennom hele sesongen. På vestsiden er det en gressplen over mot Falsenstøtten dels skjermet mot Drøbakveien av noen større trær. Artene synes å være innplantet ut fra dekorasjonsønsker, og består bare av fremmede stauder uten systematisk sammenheng. Fougnerhaugen er et miniarboret som ble anlagt omkring 1890 og består i alt vesentlig av fremmede bartrær. Området ryddes for undervegetasjon slik at det fremtrer som en park, og det er påfallende mangel på yngre trær. Omkring selve arboretet ligger en rekke eldre hus som tidligere ble brukt av ansatte. Hagene omkring husene virker i dag overgrodd og lite vedlikeholdt. I det nordvestre hjørnet er det en avfallsplass for trær i tilknytning til vekstedsbygningen. Sentralpmrådet er preget av parkmessig og skogmessig behandling med mange fremmede lignoser (busker og trær), og opprinnelige vegetasjonstyper er helt borte. Det er imidlertid som ventet et rikt 22

23 fugleliv knyttet til de mange trærne som gir gode reirmuligheter og plenområdene med muligheter for næringssøk. Disse fuglene skaper mye liv i landskapsrommene, særlig om våren. Området er den delen av planområdet med størst verdi som parklandskap, noe som også ligger til grunn for A kategoriseringen på naturbase. Rødlistete arter er også knyttet til området. Det foregår en god del undervisning i området ved 13 dokumenterte kurs med til sammen over 400 studenter. Det er ingen rapporterte forskningsaktiviteter. Verdien er vurdert til stor både for naturmiljø og undervisning og forskning Campus Vest Område for husdyrfag er naturmessig preget av mindre skogteiger, beitemark, en mindre travbane, vei og jordkanter og små områder med krattvegetasjon som til dels er overlatt til seg selv. Det fins ikke noe av den opprinnelige vegetasjonen bevart i dette området og tretettheten er liten sammenlignet med Fougnerhaugen og Nordskogen, bortsett fra et mindre område helt opp mot kraftledningen i nord som danner grensen til Nordskogen. I dette området er det verken spesielle verdier i form av opprinnelig vegetasjon, eller som parklandskap. Det er ikke kjent at noen rødlistete arter er spesifikt knyttet til området. Verdien vurderes som liten. Den dyrkete marken ved Vollebekk består i alt vesentlig av beitemark og engkanter inn mot gjerder. Trær er helt fraværende. Området fremstår som et rent kulturprodukt uten naturmessige verdier. I årene 2001, 2002 og 2006 er det registrert åkerrikse (Rødlistekategorisert som CR, kritisk truet) på kornåkeren på vestsiden av Osloveien, utenfor planområdet. Arten har tilholdssted i kornåkrer og er ikke knyttet til dagens beite eller fremtidig bruk. Verdien av beiteområdet er vurdert som liten. Nordskogen innholder landets største arboret med tilrettelegging både for publikum og for undervisning med blant annet benker og informasjonstavler. Området er naturmessig variert med bl.a. et stort antall av ulike treslag, men mange av disse er ikke naturlige for Norge. Det varierte skogsmiljøet betyr blant annet mye for fuglelivet i området. Det er registrert en rødlistet sommerfugl her, Bucculatrix bechsteinella (VU sårbar) Verdien er vurdert som middels for biologisk mangfold, men faller utenfor naturtypekategoriseringene til DN da dette hverken er parklandskap eller naturlig vegetasjon for Norge. Campus Vest er i dag årlig brukt av 13 dokumenterte kurs med 110 estimerte undervisningstimer og over 550 studenter. Det er også dokumentert brukt av en forskningsgruppe. Verdien totalt sett vurdert til middels for naturmiljø og stor for undervisning og forskning Campus Nord Frukthagen er anlagt på vesthellingen av Åsmorenen, og består i dag av et stort antall frukttrær og åpne beitemarker langs gjerdekantene av området. Området er mye brukt av fuglene for å hente næring, både i det åpne området i nord som i dag brukes til beitemark, og i selve frukthagen. Flere kurs har undervisning i området. I dette området er det verken spesielle verdier i form av opprinnelig vegetasjon, eller som parklandskap. Verdien vurderes til liten. Planteskolen ligger i en sørvendt helling vest for Kirkeveien. Her ligger det flere anlegg tilknyttet undervisning og demonstrasjon av frukttrær og bærbusker. Det er også bygget flere drivhus på toppen av morenebakken, der det nederst er anlagt en minibotanisk hage med stort utvalg av stauder og løkplanter med god skilting for besøkende. På østsiden av Syverrudveien som fører opp 23

24 mot Ås kirke ligger det mindre lave bygg omkranset av gressplener. Åsalleen med den gamle kongeveien er forelått fredet slik at den nåværende trebestanden vil bli beholdt her. Det samme er også meningen med alleen og trærne langs Syverudveien opp mot kirken. Disse trærne er verdifulle biotoper for fugler. Foruten de botaniske demonstrasjonsanleggene, består området av beitemark og veikanter. Større trær og demonstrasjonsanlegg gir området kvaliteter både som parklandskap og som undervisningsområde. Verdien vurderes til middels. Campus Nord har 11 dokumenterte kurs som til sammen tilbyr undervisning til flest over 650 studenter. Området er også dokumentert brukt av en forskningsgruppe. Verdien totalt sett for naturmiljø er vurdert til middels, mens den for undervisning og forskning er vurdert til meget stor Campus Øst Campus Øst ligger i sørkanten av Åsmoreneryggen og er i dag sterkt mellom Utveien og Høgskoleveien. På sørsiden av denne er det tenkt beholdt et større grøntareal som strekker seg helt ned til Drøbakveien med bibehold av rosariet på vestsiden. Hele grøntarealet er, med unntak av rosariet, gressplen med lavt biologisk mangfold. Dominans av gressplener med lavt biologisk mangfold gir området generelt liten verdi. Campus Øst er den delen av campus med minst utendørs undervisningsaktiviteter (6 kurs med til sammen 40 timer og ca. 220 studenter). Det var ingen rapporterte forskningsaktiviteter. Verdien totalt sett for Naturmiljø er vurdert til liten, mens den for undervisning og forskning er vurdert til middels. 3.5 Nærmiljø og friluftsliv Innen tema nærmiljø beskrives forhold i omgivelsene som inngår i menneskers daglige livsmiljø. Det er utarbeidet egen rapport for temaet, det følgende utgjør et kort utdrag av rapportens beskrivelse av dagens situasjon /36/ Boliger Planområdet inneholder ikke boligområder. Enkeltbygninger i Campusområdet benyttes som boliger for ansatte eller studenter. Figur 1 1 viser at boligområdet Kaja ligger like utenfor planområdet i øst. Pentagon/Pomona er et tettbebygd område med studentboliger, som ligger sør for planområdet Skoler, barnehager, kulturinstitusjoner, arbeidsplasser, butikker og servicetilbud Offentlige og private tjeneste og servicetilbud er bredt representert i Ås sentrum. UMB er en viktig utdanningsinstitusjon og Ås kommunes største arbeidsplass, i tillegg til at fagmiljøene tiltrekker flere andre virksomheter til Ås. Åkebakke barnehage har en spesiell beliggenhet med nærhet til Nordskogen og dyr på beite. Tre andre barnehager, to barneskoler og en videregående skole ligger innenfor influensområdet. Ved siden av Ås rådhus og Midtgard vurderes Samfunnet med Aud Max som de viktigste kulturinstitusjonen i Ås. 24

25 3.5.3 Veg og stinett for gående og syklende Gang og sykkelveien langs Drøbakveien er en viktig forbindelse mellom Ås og Drøbak. Krysningene over Drøbakveien er hovedforbindelser mellom Campus og henholdsvis studentboligene og studentsamfunnet. Høgskoleveien gjennom Kaja er også en viktig forbindelse mellom campus og Ås sentrum. Lysløypene og turveiene i friluftsområdet Nordskogen har utgangspunkt fra Campus. Kart som viser gang og sykkelveier og viktige gangakser gjennom planområdet er vist i figur Møtesteder, felles uteområder og friluftsområder Plan og influensområdet har mange møtesteder. De viktigste finner man i sentralområdet, ved Studentsamfunnet, Idrettsparken samt i sentrum ved Midtgard og Ås rådhus. Man finner store felles uteområder på campus som kan benyttes til idrettsarrangementer. Nordskogen og Frydenhaug er friluftsområder med mange kvaliteter. Langrennsstadion på Figur 3-13 Identitetsskapende objekter jordet mellom NOFIMA og IHF er hyppig brukt når snøforholdene er gode. O kart over Nordskogen og Campus er også mye brukt Identitetsskapende elementer Gjennom sin funksjon og form har både plan og influensområdet svært mange identitetsskapende elementer. Sentralområdet har parkområder og karakteristiske bygninger, Ås kirke, det bølgete åkerlandskapet, Studentsamfunnet og Åsgård skole utgjør de viktigste. Gjennom sin funksjon og form har både plan og influensområdet svært mange identitetsskapende elementer. Sentralområdet har parkområder og karakteristiske bygninger, Ås kirke, det bølgete åkerlandskapet, Studentsamfunnet og Åsgård skole utgjør de viktigste. 25

26 Figur 3-14 UMBs park dekkes av orienteringskart, og det arrangeres jevnlig sprintløp her Figur 3-15 Jordet mellom IHF og NOFIMA benyttes i dag som skistadion 26

27 3.6 Trafikk B B B Figur 3-16:Dagens avkjørsler fra Campus Ås til fv. 152 Drøbakveien og fv. 56 Kirkeveien Det er utarbeidet flere notater og egen rapport for tema trafikk /50/. Her følger et kort sammendrag av dagens trafikale situasjon i området Drøbakveien Campus Ås ligger på nordsiden av fv. 152 Drøbakveien mellom de to knutepunktene Korsegården ved E6, og Ås sentrum med togforbindelse. Trafikken på fv. 152 Drøbakveien er i følge viskart.no ÅDT gjennom planområdet. Det er gang og sykkelvei langs fv. 152 mellom Korsegården og lokalveinettet i Ås sentrum. I vestre ende av planområdet er det i dag et ukanalisert T kryss med Osloveien. Trafikken i dette krysset er dominert av avkjøring til Nofima (ca. 200 arbeidsplasser) og et boligområde på Brønnerud (20 30 boliger). Avkjøringene til dagens Campus er altså spredt på flere punkter. Hovedavkjøringen inn Johan L. Hirsch vei er utflytende og uklar. Mellom Osloveien og Meierikrysset er det to ukanaliserte kryss inn til UMB ved Arobretveien og Johan L. Hirsch vei. Meierikrysset er en rundkjøring på Drøbakveien med fv. 56 Kirkeveien/Kongeveien nordover mot Nordby og Herumveien sørover mot studentbyen og den største parkeringsplassen på UMB (GGhallen). Øst i området er det et ukanalisert T kryss med Samfunnsveien. 27

28 Langs Kirkeveien er det flere avkjøringer inn til UMB Kollektivtrafikk I dag er busstilbudet langs Drøbakveien med rute Drøbak (Dyrløkke) Ås Ski. Ruten er den mest trafikkerte i Stor Oslo når man ser bort fra interne Oslo ruter. Tre bussholdeplasser betjener Campus (Osloveien øst, Meierikrysset vest/urbygningen, Meierikrysset øst/skogsdammen) sefigur Alle busser går innom Ås stasjon. Dagens bygninger med mange arbeidsplasser eller studenter dekkes stort sett innenfor 400 m gåavstand fra bussholdeplassene. Buss på fv. 152 går med en frekvens på en halv time hver vei Internt veisystem Kjøremønster for biltrafikk inne på universitetsområdet er preget av de mange avkjørslene og spredte parkeringsplassene. I tillegg er det en rekke landbruksveier gjennom området som delvis også er åpne for allmenn trafikk. For besøkende er trafikkmønstret vanskelig å lese. Ingen av de interne veiene har fortau, men det er egne gangveier på de viktigste forbindelsene Parkering I dag er det tett opp til full parkeringsdekning på UMB og de andre institusjonene inne på Campus. Parkeringsplassene ligger spredt rundt på Campusområdet, og dette fører til en del kjøring inne på området for å lete etter ledig parkeringsplass. Det er i hovedsak opparbeidet tilstrekkelig med parkering for bevegelseshemmede og sykkelparkering i forhold til dagens bruk. 3.7 Naturressurser UMB er et stort gårdsbruk i norsk målestokk. UMB eier daa i Ås kommune daa av disse arealene er fulldyrket jord, mens 265 daa er beitemark og daa er skog /35/. Planområdet utgjør ca. 770 daa. 345 daa? av planområdet er består av bebygde områder og parkområder rundt kontorog undervisningsbyggene, se tabell 3 3, der kalt anna jorddekt fastmark. Innenfor planområdet er det i hovedsak to større områder der det drives jordbruk, dette er jordet mellom NOFIMA i vest og Institutt for husdyrfag (IHF) i øst, samt eplehagen, området vest for Syverudveien og Campus nord. På jordet ved NOFIMA opplyser digitalt markslagskart at det drives kornproduksjon, mens det i dag er eng og beiteareal. Eplehagen delvis ligger udyrket, og delvis benyttes i forsknings og undervisningsøyemed til frukt, grønnsaks og bærproduksjon samt planteforskning generelt. Jordbruksområdene domineres av fulldyrket lettbrukt jord. Det er kun 50 daa produktiv skog innenfor planområdet, denne ligger i hovedsak i Nordskogen, og det meste av denne er av høg bonitet. 28

REGULERINGSPLAN FOR EINARSTUJORDET NYTT SENTER FOR HUSDYRFORSØK UMB PÅ ÅS

REGULERINGSPLAN FOR EINARSTUJORDET NYTT SENTER FOR HUSDYRFORSØK UMB PÅ ÅS PROSJEKT 11867 REGULERINGSPLAN FOR EINARSTUJORDET NYTT SENTER FOR HUSDYRFORSØK UMB PÅ ÅS PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING OKTOBER 2011 Forside: Kyr på beite ved Einarstua Kartgrunnlag: Statsbygg

Detaljer

Vestby kommune. Sole skog skole og idrettsanlegg, Vestby kommune Konsekvenser for nærmiljø og friluftsliv

Vestby kommune. Sole skog skole og idrettsanlegg, Vestby kommune Konsekvenser for nærmiljø og friluftsliv Vestby kommune Sole skog skole og idrettsanlegg, Vestby kommune Konsekvenser for nærmiljø og friluftsliv RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 250131-4 250131 Kunde: Vestby kommune Sole skog skole og

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T MULTICONSULT Rapport 119685 Detalj- og reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs fv. 156, Torvet Fjordvangen Detalj- og reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs fv. 107, Hellvikveien Detalj- og

Detaljer

Reguleringsplan for Flesland næringsområde

Reguleringsplan for Flesland næringsområde FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 8. sept. 2013 Reguleringsplan for Flesland næringsområde Figur 1: A-labs illustrasjon av forslag til masterplan for området i parallelt oppdrag levert mai 2013.

Detaljer

Områderegulering for Randaberg sentrum øst KONSEKVENSUTREDNING. Randaberg kommune. Dato: 22.05.2014 plan ID: 2011004

Områderegulering for Randaberg sentrum øst KONSEKVENSUTREDNING. Randaberg kommune. Dato: 22.05.2014 plan ID: 2011004 Områderegulering for Randaberg sentrum øst KONSEKVENSUTREDNING Randaberg kommune Dato: 22.05.2014 plan ID: 2011004 KONSEKVENSUTREDNING... 3 1 Innledning... 3 1.1 Krav om konsekvensutredning... 3 1.2 Metode...

Detaljer

MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø

MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø NB! Befaring kl. 17, sak 122/13. Oppmøte i Nordbyveien 72 kl. 17.00 eller utenfor rådhuset i Ås kl. 16.45. Møtetid: 12.12.2013 kl. 18:00 Møtested: Lille

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE PLAN- OG MILJØAVDELINGEN Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Bærum 2010 2020 Bærum kommune desember 2009 Dokument 795239

BÆRUM KOMMUNE PLAN- OG MILJØAVDELINGEN Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Bærum 2010 2020 Bærum kommune desember 2009 Dokument 795239 BÆRUM KOMMUNE PLAN- OG MILJØAVDELINGEN Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Bærum 2010 2020 Bærum kommune desember 2009 Dokument 795239 FORSLAG TIL KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER OG KULTURMILJØER

Detaljer

DIVE ANALYSE SKI SENTRUM

DIVE ANALYSE SKI SENTRUM NIKU OPPDRAGSRAPPORT 44/2014 DIVE ANALYSE SKI SENTRUM Kulturhistorisk stedsanalyse for Ski sentrum Kari Larsen, Anne-Cathrine Flyen, Gro Jerpåsen Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata

Detaljer

Forslag til Planprogram Nytt stoppested Rånåsfoss/Sandnes

Forslag til Planprogram Nytt stoppested Rånåsfoss/Sandnes Forslag til Planprogram Forslag til Planprogram Utgave: 1 2015-03-20 Planprogram - Høringsutgave 20.03.2015 Endelig forslag Forslag oversendt 20.03.2015 KMG KMG KSA Revisjon Revisjonen gjelder Dato Utarb.

Detaljer

E16 Nybakk - Slomarka i Ullensaker, Nes og Sør-Odal kommuner

E16 Nybakk - Slomarka i Ullensaker, Nes og Sør-Odal kommuner E16 Nybakk - Slomarka i Ullensaker, Nes og Sør-Odal kommuner Forslag til planprogram for reguleringsplaner med konsekvensutredning Region øst E16 Kløfta - Kongsvinger Høringsutkast Dato:15.02.2013 1 FORORD

Detaljer

Revisjon av kommuneplan

Revisjon av kommuneplan Planavdelingen Revisjon av kommuneplan Forslag til kommuneplanens arealdel 2011-2022 September 2010 Planbeskrivelse Forord I forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel skal det utarbeides en

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Salto Eiendom AS Mai 2013 FORORD Forslag til planprogram er første fase i arbeidet med en detaljregulering for Rortunet. Tiltaket

Detaljer

Forslag til PLANPROGRAM (iht. plan- og bygningsloven 4-1) Detaljregulering for N6 Granvoll Næringsområde Moreppen NANNESTAD KOMMUNE

Forslag til PLANPROGRAM (iht. plan- og bygningsloven 4-1) Detaljregulering for N6 Granvoll Næringsområde Moreppen NANNESTAD KOMMUNE Forslag til PLANPROGRAM (iht. plan- og bygningsloven 4-1) Detaljregulering for N6 Granvoll Næringsområde Moreppen NANNESTAD KOMMUNE 31. januar 2013 - Innhold: Forord 3 1. Innledning 4 1.1 Bakgrunn 4 1.2

Detaljer

NY VEG HOMMELVIK OG SVEBERG

NY VEG HOMMELVIK OG SVEBERG Oppdragsgiver Malvik kommune Rapporttype Beskrivelse og konsekvensutredning 08.03.2011 Sist justert 11.6.2013 NY VEG HOMMELVIK OG SVEBERG PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING 3 (64) NY VEG HOMMELVIK

Detaljer

Forslag til offentlig ettersyn

Forslag til offentlig ettersyn Oslo kommune Bymiljøetaten TØYENPARKEN Felles planprogram for nytt bad, nytt vitensenter, ny friluftscene og Finnmarkgata Forslag til offentlig ettersyn Høringsperiode: 25. mars til 01. juni 2015 Revidert:

Detaljer

Nore og Uvdal kommune

Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Bilde 1: Dagalifjellet, mot Bergsjø og Smådøl Forslag til Kommunedelplan for Dagalifjellet med Rødberg 2014 2025 Konsekvensutredning av innspill Metode Oversikt over innspill Område

Detaljer

Forslag til planprogram Reguleringsplan for Bislingen naturhotell, Lunner kommune

Forslag til planprogram Reguleringsplan for Bislingen naturhotell, Lunner kommune Forslag til planprogram Reguleringsplan for Bislingen naturhotell, Lunner kommune Januar 2011 Forside: Bislingen naturhotell Kartgrunnlag: Statens kartverk og Lunner kommune Illustrasjoner: Snøhetta Oslo

Detaljer

Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Hole grense - Botilrud

Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Hole grense - Botilrud REGULERINGSPLAN Prosjekt: Parsell: Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Hole grense - Botilrud Ringerike kommune Region sør Drammen kontorsted Dato: 17.08.2011 FORORD/GENERELT OM REGULERINGSPLANER Hva er en

Detaljer

DELRAPPORT OMRÅDEREGULERING SKI VEST KULTURMINNER

DELRAPPORT OMRÅDEREGULERING SKI VEST KULTURMINNER DELRAPPORT OMRÅDEREGULERING SKI VEST KULTURMINNER 1 Ultima Ratio Regum Forord Arbeidsgruppen Ski Vest har på oppdrag fra Ski kommune utarbeidet Delrapport kulturminner i forbindelse med utarbeidelse av

Detaljer

Forord. Planmateriale består av følgende dokumenter: Reguleringsplan Reguleringsbestemmelser Planbeskrivelse Konsekvensutredning Kvalitetsprogram

Forord. Planmateriale består av følgende dokumenter: Reguleringsplan Reguleringsbestemmelser Planbeskrivelse Konsekvensutredning Kvalitetsprogram 1 Forord Asplan Viak AS har på vegne av Storebrand Eiendom AS v/ Steen & Strøm og Bratsberg Gruppen AS, utarbeidet forslag til reguleringsplan for Down Town / Porsgrunn sentrum sør med konsekvensutredning.

Detaljer

Et område fra Eidsbergveien til Kulturhuset og Gimmingkrysset, gnr/bnr 52/677 m. fl.

Et område fra Eidsbergveien til Kulturhuset og Gimmingkrysset, gnr/bnr 52/677 m. fl. Forslag til områderegulering ihht. pbl 12-2 PLANBESKRIVELSE med konsekvensutredning Et område fra Eidsbergveien til Kulturhuset og Gimmingkrysset, gnr/bnr 52/677 m. fl. Plan-ID: 20100002 Planens dato:

Detaljer

PLANPROGRAM PLAN 6003 KOMMUNEDELPLAN FOR STAVANGER LUFTHAVN, SOLA

PLANPROGRAM PLAN 6003 KOMMUNEDELPLAN FOR STAVANGER LUFTHAVN, SOLA PLANPROGRAM PLAN 6003 KOMMUNEDELPLAN FOR STAVANGER LUFTHAVN, SOLA Godkjent av kommunestyret 13. mars 2014 FORORD Stavanger lufthavn Sola (SVG), Norges eldste sivile lufthavn, feiret i 2012 sitt 75-års

Detaljer

Sandnes - i sentrum for framtiden

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG ROMSLIG SUNN Sandnes - i sentrum for framtiden Miljøplan for Sandnes 2011-2025 Forslag til endelig plan, august 2011 2 Innhold 1 Innledning...5 2 Naturgrunnlag, bio. mangfold, kulturminner og jordvern...11

Detaljer

PLANPROGRAM FOR DETALJREGULERING AV SAUPSTADRINGEN 13, NY HEIMDAL VIDEREGÅENDE SKOLE TILTAKSHAVER: SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE

PLANPROGRAM FOR DETALJREGULERING AV SAUPSTADRINGEN 13, NY HEIMDAL VIDEREGÅENDE SKOLE TILTAKSHAVER: SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE PLANPROGRAM FOR DETALJREGULERING AV SAUPSTADRINGEN 13, NY HEIMDAL VIDEREGÅENDE SKOLE TILTAKSHAVER: SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE UTKAST DATERT: 04.12.2014 Innholdsfortegnelse 1 HENSIKTEN MED PLANARBEIDET...

Detaljer

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002 1 1 SAMMENDRAG 4 2 BAKGRUNN 4 2.1 HENSIKT MED PLANFORSLAGET 4 3 PLANPROSESS 4 3.1 REFERAT OPPSTARTSMØTE 4 3.1.1 Avgrensing

Detaljer

Oppdragsgiver. Stokke kommune. Rapporttype. Planbeskrivelse 2011-10-26 OMRÅDEPLAN BRUNSTAD PLANBESKRIVELSE OG KONSEKVENSUTREDNING

Oppdragsgiver. Stokke kommune. Rapporttype. Planbeskrivelse 2011-10-26 OMRÅDEPLAN BRUNSTAD PLANBESKRIVELSE OG KONSEKVENSUTREDNING Oppdragsgiver Stokke kommune Rapporttype Planbeskrivelse 2011-10-26 OMRÅDEPLAN BRUNSTAD PLANBESKRIVELSE OG KONSEKVENSUTREDNING PLANBESKRIVELSE OG KONSEKVENSUTREDNING 2 (79) OMRÅDEPLAN BRUNSTAD PLANBESKRIVELSE

Detaljer

STAU P, GN R. 1, BNR. 1

STAU P, GN R. 1, BNR. 1 Oppdragsgiver Levanger kommune Rapporttype Planbeskrivelse 10.10.2013 PLANBESKRI VELSE TI L OMRÅD EREGULERI N G FOR STAU P, GN R. 1, BNR. 1 STAU P, GNR. 1, BNR. 1 3 (57) OM RÅD EREGULERIN G FOR STAU P,

Detaljer

Høringsutgave PLANBESKRIVELSE. Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg. Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune

Høringsutgave PLANBESKRIVELSE. Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg. Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune PLANBESKRIVELSE Høringsutgave Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune Region øst Moss kontorsted 17.06.2014 Innholdsfortegnelse SIDE 1 SAMMENDRAG... 4 2 BAKGRUNN FOR

Detaljer