FAUSKE KOMMUNE. Johnsen Brekke. Eiietsleder kultur har bistått arbeidet fra administrasjonen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FAUSKE KOMMUNE. Johnsen Brekke. Eiietsleder kultur har bistått arbeidet fra administrasjonen."

Transkript

1 SAKSPAPR FAUSKE KOMMUNE Sluttbehandle 12/10636.Arkiv J 0m;alpstD: sald.: 12/1983 Saksbehandler: Stig Løvseth de vedtaksinstans: Kmmurestye Sak nr.: 168/12 KOMMUNESTYRE Dat: /12 FORMANSKAP ALLAKTVTETSHUS FAUSKE KOMMUNE Vedlegg: Ntat - allakivitetshus Rmprgram - idlakivitetshus Kstnadskalkle Sakspplysninger: Kmmunestyret vedtk i sak 74/12 følgende: Det skal legges frem sak m finansiering g innhld av kulturhus t Finansiering av huset. legges inn i budsjettet fra 2013; det videre arbeidet settes det ned en kmite sm innstiler venfr kmmunestyret m innhld g mfang. Det anbefales å hente inn ekstern kmpetanse fr åfå frtgang i arbeidet. Denne innstilingen skalvære klar i gd tidfør budsjettarbeidet neste høst. Kulturhuset skal bygges i sentrum, g rådhuset er første priritet sm lkasjn. Det tas sikte på byggestart i Kmiteen skal bestå av 2fra psisjnen g enfra ppsisjnen. Ordfører tiltrer kmiteen. Kmiteen bes å sikre at representasjnfra administrasjnen, ungdmsråd,familesenteret, kultursken, frivillgsentral, rådfr funksjnshemmede, utøvere g andre blir ivaretatt i kmiteen. Det settes av krner til dette arbeidet. Dette inkluderer eventuell innleie av prsjektleder/rapprter m. v. r i Kmiteen har bestått av Rnny Brge, Trine Løkås, Nils Christian Steìnbak g Siv Anita Jhnsen Brekke. Eiietsleder kultur har bistått arbeidet fra administrasjnen. Kmiteen tk allerede på vårhalvåret stiling ti å frtsette arbeidet ved å ta utgangspunt i design- g arkitektknkurransen fra 2008, sm mhandlet Fauske Rådhus g planene m (aurbineu)). tilegg i leveransen har gså en kstnadskalkyle vært et viktig element å få frem. 4 år er gått fra dette prsjektet ble gjennmført g et viktig arbeid har vært få verifisert m innld g funsjner fra det prsjektet er aktuelle i dag, eller ikke. Fave Prsjektledelse er blitt engasjert fr å kjøre bruerprsesser g knyte kntakt mt det arkitektfirma sm vant arkitektknkuransen, slik at ideer g taner, samt brukerperspektivet er blitt ivaretatt på lik linje sm i Det er blitt kjør brukermøter pp mt:

2 1--- Frivilige lag g freninger Næringsliv Kmmunens egne prfesjnelle kultujenester Festivalene Ungdmsrepresentanter Fave har gså ivaretatt et manglende perspektiv i frrige plan, sm har gått på at dette skal være et hus fr hele kmmunen, ikke bare Fauske sentrum. Det er lagt fram et frslag til all. Biblitek. Kin. Ungdmsklubb i sentru. Kulturskle. Friviligsentral. ntegrering akivitetshus sm ivaretar de kmmunale kulturjenestene: tilegg er det gjennm sambru gså lagt fram rm sm ivaretar øvingsakivitet fr flere lag g freninger. huset blir det gså en egen kulturhusfunksjn med strsal, g mindre saler. Avslutningsvis er det gså tiltenkt frmanskapssal- g kmmunestyresalfunksjner i huset. Alle disse fusj nene er vist i vedlegg 1. arbeidet med å revidere rm planen har arbeidet vist at de behv sm km fram i frrige rude har utkrystallsert seg g blitt enda større. Da med s$rlig behv fr fremføringslkaler g samandling mellm kulturjellestene. Saksbehandlers vurdering: Fauske kmmunes kulturjenester er i dag spredt på flere ikke hensiktsmessige bygg, mange i leide lkaler. Et allakivitetshus vil være et arnested fr samvirket mellm de ulike kultujenestene i kmmunen. Det vil kunne tas ut mye synergi i arbeidet rudt disse prfesjnelle tjenestene ved å samlkalisere disse. tilegg vil huset inneha tjenester sm gir publikum gde fasilteter, g lag g freninger øvingsrm g fremføringssaler. Det vil nk nødvendigvis i det videre arbeidet vuderes m øvingslkaler fr lag g freninger skal ligge i huset, eller m freningene ser det mest hensiktsmessig å ha disse slik sm i dag. Kulturell infrastru skaper psitiv effekt, g varer ver mange år. En samlkalisering av de kmmunale tjenester g funksjner sm er tenkt i huset, vil gså frigjøre areal sm kan selges, g samtidig frigjøre areal hvr dàgens tjenester sm er i leide lkaler kan flytes inn i kmmunale. Det blir derfr viktig at et eventuelt videre arbeid med dette allaktivitetshuset blir sett på gså av eiendmsprsjektet sm er etablert. Et eventuelt allaktivitetshus i Fauske kmmune skal være et flerbruksbygg, sm skal være fleksibelt. Dette vises gså i rmprgramet sm er lagt fram. Men det er viktig at dette bygget skal være et brukshus g ha kulturrmål sm premiss, g atdet ikke er snak m et kulturhus

3 sm skal driftes med en str administrasjn, g sm bare har sm hvedmål å sørge fr prfesjnell kultu til flket. Hvedsiktemålet er at huset skal bidra til økt ((hverdagsaktivitet)), g være arenaer fr amatørkulturlivet sm i dag lider under relativt kummerlige frhld på fremføringssiden. Detblir gså viktig at i det videre arbeidet at driftskstnader på administrasjn g drift av selve bygget kmmer rdentlig frem. Det er viktig at huset blir allemanseie g sm bidrar til flks stlthet fr kmmunen. Finansieringsmessig vil gså dette måtte realiseres sm et spleiselag mellm flere aktører. Dette er gså hvedlinjene i Fauske kmmunes kmmuneplan (samfusdelen). Det blir viktig at hele beflkningen, kulturlivet, næringslivet, private g ffentlige står sammen m utviklingen g finansieringen av huset. NNSTLLNG: 1) Fauske kmmune jbber videre med planene m et eget allaktivitetshus i Fauske kmmune, med basis i framlagt skisse. 2) Det legges fram en egen sak tiljunimøtet 2013, hvr frprsjektet legges frem, med knkete kstnader fr etableringen av et slikt hus, slik at Kmmunestyret får et gdt beslutningsgrulag fr veien videre. 3) Det settes av 2,2 miliner krner til dette frprsjektet fram til juni ) Byggliendm vertar prsjektansvaret fr dette, g blir prsjekteier i tråd med hvrdan kmmunen håndterer utbygging av kmmunale bygg. 5) Utvikling av dette bygget må ses i samenheng med en helhetlig strategi fr eiendmsprteføljen i kmmunen der retningslinjer fr eiendomsstrutu g øknmi gisgjennni plitiske beslutninger g at grensegangen mellm kjernevirksmhet g andre funksjner er klarlagt. Per- Gunnar Pedersen Ass.rådman

4 FAVEO PROSJEKTLEDEl-SE Ntat Oppdragsgiver: Fauske kmmune Oppdrag: Turbinen allaktivitetshus (15021) Sted: Trndheim Dat: Fave Prsjektledelse AS Granåsveien Trndheim ww.faveprsjektledelse.n OfG. \R MVA Fra Til nf Firma v E-pst X trbjrn. aass((faveprs Fave prsjektledelse Trbjørn Aass jektledelse. n -.,""._-_._ , Stig.lvseth(âfauske. km X Fauske kmmune enhet kultur Stig Løvseth mune.n -",,,,,,,---_.---- X Kulturhuskmiteen Fauske Rnny Brge rnbr(ânline.n - " -- Oppdrag g mandat Fave Prsjektledelse har bistått Fauske kmmune i utarbeiding av underlag fr beslutning m videreføring av arbeidet med etablering av nytt allaktivitetshus på Fauske. Utgangspunktet fr arbeidet har vært behvsanalyse (2006) g vinnerutkastet ((Fauske strikes back)) fra plan- g designknkurranse gjennmført i frbindelse med ppdraget har det vært gjennmført møter med alle ptensielle brukere av det nye huset, samt befaringer av det gamle rådhusbygget g kinlkalene. Leveransen fra ppdraget består av:. Rmprgram: Rmprgram fr allaktivitetshuset basert på et revidert utkast av ((Fauske strikes back)) fra Kstnadsverslag: Overrdnet estimat fr investeringskstnadene basert på arealtall fra revidert rmprgram.. Ntat: Dette ntatet sm ppsummerer innhldet i rmprgrammet g kstnadsverslaget, viktigste bservasjner fra prsessen, krt drøftting av drifsøknmi g før-/ettersituasjn. Det er Rde arkitekter sm har stått fr utarbeidingen av rmprgrammet. Kstnadsverslaget er utarbeidet av Fave. Rmprgrammet Rde arkitekter har sammen med Fave hatt møter med lag, freninger g andre aktører sm skal være brukere av allaktivitetshuset. Knkurranseutkastet fra 2008 er evaluert på bakgrunn av disse møtene, g studier av referanseprsjekter g andre relevante dkumenter. Resultatet fra arbeidene finnes i ((Revidert rmprgram 2012)).

5 FAVEO PROSJEKTLEDELSE Rmprgrammet presenterer innhldet iallaktivitetshuset: rmtyper, funksjner g arealer. Dkumentet sier ikke ne m hvrdan huset skal "se ut", men beskriver hvrdan innhldet (prgrammet) bør rganiseres g hva sm kan legges til det gamle rådhuset, mulig sambruk av rmmene etc. Følgende spørsmål har vært viktig i arbeidet med rmprgrammet:. Sambruk av øvingsrm. Utnyttelse av det gamle rådhuset. ntegrering av Dans Fauske sm en str g viktig aktør. Fleksibilitet/ptimalisering av strsal g scenerm. Tilrettelegge fr møteplasser, steder fr fremføring g "spill-ver" mellm prgram.. Planlegging fr et bygg sm egner seg både til fest g hverdag. Kmplett revidert rmprgram er å finne i vedlegg 1. nvesteringskstnader i den fasen prsjektet er i nå er det vanskelig å gi et nøyaktig verslag ver investeringskstnadene. i tillegg til generell usikkerhet knyttet til teknisk/øknmiske frhld sm markedssituasjn, grunnfrhld g lignende, utgjør usikkerhet knyttet til størrelse, utfrming g innhld i bygget den største usikkerheten. Kstnadsberegningene her er derfr basert på et enkelt verslag basert på kvadratmeterpriser multiplisert med antall kvadratmeter. Prisene er erfaringstall hentet fra SY Calcus 1 Nrsk prisbk Frutsetninger Kstnadsestimatet er basert på blant annet følgende frutsetninger:. Prisnivå 2.halvår Merverdiavgift er ikke medregnet. Finansieringskstnader er ikke medregnet. Prisstigning i byggetiden er ikke medregnet. Optimal finansiering under byggetiden slik at rasjnell framdrift kan hldes. Løst inventar g teknisk utstyr er ikke medregnet. Eventuelle tmtekstnader er ikke medregnet. E"i'tuelt behv fr ny infrastruktur i grunnen (VA, el, etc) er ikke medregnet. Nrmale grunnfrhld (Det er kjent at grunnen på den aktuelle tmta innehlder leire) Grunnlaget fr beregningene Kstnadsestimatet er basert på følgende grunnlag:. Kalkulasjnsverktøy benyttet er Calcus versjn 6.01 Nrsk prisbk 2012 med følgende inngangsdata: a Utgangspunktet fr priser fr nytt bygg er ((Sklebygg fr videregående skle)) a Priser fr rehabilitering av det gamle rådhuset er basert på ((Ombygging av kntrbygg)) a Prisene er basert på byggeprsjekt på Østlandet a Prisnivå per 2. halvår Arealtall fr bygget er hentet fra ppdatert utgave av rmprgrammet ((Fauske strikes bacb a Det er benyttet areal mål fra tegninger i rmprgrammet a Det er benyttet en brutt-nettfaktr på 1,3 fr nytt bygg. a STA fr gammelt bygg er satt til 1150 g nettareal Side 2 av 5

6 FAVEO PROSJEKTLEDELSE. Utmhus arealer er basert på arealmål fra tegninger i knkurranseutkastet ((Fauske strikes back)) fra 2008 Arealene lagt til grunn i kalkylen er følgende: Bruttareai,,?" Type'iireal, Nettöareal.'.'.'. '.' d,,cf;...,,.,.,;,.'.n, ".::,,.,,.:, ' Nybygg 2747 m m2 Rehabilitering av rådhus 1150 m m2 Utendørs arealer 7031 m2 - Usikkerhet: Sm nevnt innledningsvis vil det være heftet str usikkerhet til kstnadsestimatet i denne fasen av prsjektet Nen av de viktigste usikkerhetselementene er:. Omfanget av bygget Størrelse på arealer Materialvalg 1 standard Planløsning g brutt/nett-faktr Valg av tekniske installasjner g utfrming særlig knyttet til. Teknisk tilstand gammelt rådhus lyd g akustikk. Grunnfrhld, Det er kjent at grunnen på den aktuelle tmta innehlder leire, Dette kan medføre økte kstnader.. Markedssituasjnen i entreprenørmarkedet. Gjennmføringsmdell entreprisemdell Risikfrdeling mellm byggherre g entreprenør Usikkerheten vil reduseres i takt med den videre utviklingen av prsjektknseptet g de tiltak sm iverksettes fr å redusere usikkerheten. Det anbefales at det gjennmføres flere kstnadsberegninger underveis i den videre planleggingen av prsjektet fr å ptimalisere løsning med hensyn på kstnad. Det bør gså gjøres en usikkerhetsanalyse av investeringskstnader g gjennmføring før den endelige investeringsbeslutning m iverksetting av detaljprsjektering g bygging. Kstnadsestimat Basert på det vernevnte grunnlag g frutsetninger er investeringskstnadene fr etablering av et nytt allaktivitetshus på Fauske er estimert til å bli mellm 80 g 150 miliner krner, med en frventningsverdi på 115 mil. kr. Dette gir en kvadratmeterpris på ca kr / m2 BT A. En detaljert versikt ver kalkylen er vedlagt Det er knyttet str usikkerhet ti kstnadsestimatet, g derfr velger vi her å kmmunisere den frventede kstnaden med en usikkerhet på %. de videre faser med utvikling av skisse- g frprsjekt vil byggherre ha str mulighet til å påvirke kstnadene gjennm valg av løsninger g utfrming av bygget, slik at det med sannsynlighet kan etableres innenfr dette kstnadsspennet Merk at en endelig investeringsbeslutning bør baseres på et ppdatert g kmplett kstnadsverslag, hvr alle kstnader må være inkludert (slik sm løst inventar, finansieringskstnader g eventuelle spesielle infrastrukturtiltak). Side 3 av 5

7 FAVEO PROSJEKTLEDELSE Kstnadsvurderinger knyttet til før- g ettersituasjn Etablering av et nytt allaktivitetshus på Fauske medfører både en gangs investeringskstnader, så vel sm årlige drifts- g vedlikehldskstnader fr det nye bygget. Begge disse kstnadssidene må hensyntas ved i beslutning m investering i et nytt bygg. denne sammenheng er det viktig å se på endring i den øknmiske situasjnen før g etter at et nytt allaktivitetshus er på plass. Både kmmunen g de ulike freningene g gruppene sm skal bruke huset vil kunne få reduserte utgifter på nen mråder, g nye utgifter på andre, når det nye huset tas i bruk. Fr eksempel vil kmmunens husleieutgifter til kmmunens kulturtjenester bli mindre når tjenestene flytter til et nytt allaktivitetshus, mens driftsutgiftene til huset vil trekke i mtsatt retning på budsjettet. Tilsvarende vil lag g freninger kunne få reduserte utgifter til leie av scene ved framføringer etc, men kanskje måtte belage seg på å betale ne fr leie av lkaler i stedet. Det sentrale er at disse sidene sees i sammenheng fr å sikre at rammebetingelsene fr kulturaktiviteten i kmmunen frtsatt er øknmisk bærekraftige. gjennmgangen med brukergruppene har vi identifisert flere endringer i den økmiske situasjnen fr kmmunale g frivillige kulturaktører dersm et nytt allaktivitetshus blir bygget i henhld til det reviderte rmprgrammet. En str del av disse endringene i kstnadssituasjnen vil ha betydning fr kmmunens årlige budsjetter. Fr lag g freninger vil bygging av nytt allaktivitetshus i utgangspunktet medføre reduserte utgifter, spesielt knyttet leie av lyd, lys g sceneanlegg. Selv m bruk av lkaler til barne- g ungdmsaktivitet i kmmunen i utgangspunktet skal være gratis, vil de reduserte utgiftene fr lag g freningene gi et visst grunnlag fr å hente inn bidrag ved fr eksempel fremføringer/knserter etc. Vi har ppsummert de identifiserte endringene i den øknmiske situasjnen i følgende tabell: Fr kmmunen:. nvesteringskstnad fr nytt bygg. Det vil ikke lenger bli behv fr det gamle samfunnshuset sm i dag huser ungdmsklubben g Dans Fauske. Huset kan. Løpende driftskstnader fr nytt bygg selges, rives eller leies ut.. Vedlikehldskstnader fr nytt bygg. Frvaltningskstnader fr nytt bygg (herunder ansatte sm skal administrere bruken av bygget). Reduserte husleieutgifter fr kmmunens kulturtjenester sm i dag benytter eksterne lkaler. Dette gjelder Frivilligsentralen g Kulturskien.. Økte skyssutgifter dersm skleaktiviteter flyttes fra bygdene til sentrum. Flyttng av bibliteket frigjør areal i administrasjnsbygget sm kan benyttes til andre kmmunale tjenester. Dersm disse tjenestene i dag benytter eksterne lkaler eller lkaler sm kan selges kmmer dette til inntekt.. Utgifter knyttet til drift av det gamle rådhuset g kinlkalene må kmme til fratrekk. En rasjnalisering av sklebiblitekdriften gjennm samarbeid med bibliteket kan gi Side 4 av 5

8 FAVEOm PROSJEKTLEDELSE reduserte kstnader til sklebiblitekdriften.. Et samarbeid mellm bibliteket g sklebibliteket på Fauske videregående skle kan gi en gevinst ved samlkalisering eller lign.. Økte inntekter fra utleie av lkaler til knferanser / messer / fagdager etc fr næringslivet g aktører i ffentlig sektr. Nen inntekter fra utleie av arbeidsplasser ved eventuell etablering av ((arbeidshtell)). Økte inntekter fra kindrift sm en følge av bedre tilbud sm gir mer besøk. Fr frivillige lag g freninger. Betydelig reduserte utgifter knyttet til leie av yd-, ys- g sceneanlegg. Dette utgjør stre beløp fr freningene. Ne av dette kan. Dans Fauske får lavere utgifter til lager av materiell sm dansegulv etc. Situasjnen fr det gamle samfunnshuset bør utredes nærmere. Dersm Dans Fauske g ungdmsklubben kan flytte ut av dette bygget kan kmmunen selge det eller leie det ut. Tilsvarende vil en kunne redusere utgiftene knyttet til de av kmmunens kulturtjenester sm i dag leier lkaler eksternt eller benytter andre kmmunale lkaler. Andre frdeler sm ikke kan prissettes direkte:. Betydelig lavere belastning på dugnadsressurser sm i dag går til rigging av sceneanlegg mm under stre arrangementer. Dette antas å kunne frigjøre mye ressurser til annet kulturarbeid evt inntektsbringende dugnadsarbeid. dretten vil få bedre frhld sm en følge av at idrettshallen ikke lenger vil dispneres til kulturarrangementer.. Det kan være mulig å få til nen synergier gjennm verlapping av arbeidsppgavene til kmmunens ansatte. Andre ulemper sm ikke kan prissettes direkte:. Økte private skyssutgifter dersm aktiviteter i kulturskien flyttes til sentrum. Bibliteket har i dag et samarbeid med servicetrget fr bemanning/støtte. Denne muligheten brtfaller ved flyttng. Side 5 av 5

9 - 1 i: " " Q N en c. :: i: - en en L ::.:c æ (l en L æ: en :: ei. c cs Ṉ Q N : m Q : - : Q c: c: L :

10 - Rde arkitekter AS desember 2012 kntaktpersn var Lyngner il eg rde-arkitekter. n lintrod UK.SJON Bakgrunn i 2008 vant Ree arkitekter i samarbeid med Dyrø g Men arkitekter en begrenset arkitektknkurranse fr nyt allaktivitetshus på Fauske med frslaget 'Fauske Strikes Back'. Juryen gikk enstemming inn fr frslaget g anbefalte Fauske kmmune å legge 'Fauske Strikes Back' til grunn fr det videre arbeidet med allaktivitetshuset. Prsjektet ble presente.rt fr kmmunen av juryleder siv ark Per Mrten Wik i desember 2008, men så stppet prsessen. Fauske kmmune har nå engasjert Fave prsjektledelse fr å fr å lede prssessen frem mt en beslutning i kmmunestyremøte 13. desember. P.rssessen Ettersm det er gått fire år siden knkurransen ble gjennmført (g enda lenger siden behvsanalysen lagt til grunn ble utarbeidet) er det nødvendig å vurdere innhldet i allaktivitetshuset på nyt. Rde arkitekter g Fave har hatt møter med brukergrupper g styringsgruppen g kartlagt behv g ønsker ann 2012 Vi har gså sammenliknet allaktivitetshuset referanseprsjekter fr å kvalitetssikre rmprgram g realismen i prsjektet. Det har vært gjennmført en befaring av eksisterende rådhus. Ettersm rådhuset nå er fraflytet (fungerer kun sm faje fr kinen) vil en ttalrenvering være enklere., enn hva man så fr seg i Et nytt prgram (biblitek mm) vil kunne utnytte rmmene/arealet i det gamle rådhuset langt bedre enn ved bruk av arealene til kntr/administrasjn. 2

11 NNHDS,FORT'EGN'E.'L.SE ntrduksjn 2 Om dette dkumentet 4 Brukere 5 Vestibylen 9 0vingsrm 11 Scener g rm fr fremføring 16 Kin 18 Ungdmsklubben 19 Bibliteket 21 Planprinsipp 22 Rmprgram 23 Brutt-/nettarealer 26 Eksisterende rådhus 27 Referanser 29 3

12 Dette dkumentet presenterer et revidert rmprgram (innhld) fr allaktivitetshuset. Det pres.enteres ikke nye detaljerte planereuer tegninger av hvrdan allaktivitetshuset skal 'se ut', ettersm det ikke er avsatt tid g ressurser til det i denne fasen. Vi anbefaler at det i neste fase brukes ne tid g ressurser til å visualisere g presentere allaktivitetshuset slik at den entusiasmen vi pplever at finnes i lkalmiljøet ikke frs.vinner. Hde arkitekter kan bidra både med nettsider, 3d-visualisering g skalamdeu av.bygget. Det er dg vanskelig å legge frem et rmprgram sm delvis skal innpasses iet eksisterende bygg (g passe inn byens skala) uten å se litt på rganiseringen g skala. Rmprgrammet sm p.resenteres her er derfr "kvalitetssikret" pp mt hva sm kan frventes å få plass i det gamle rådhuset g hva sm vil "passe inn" på tmta. møte med brukere er det særlig t ting sm går igjen: behv fr egnede øvingsrmg en strsal euer andre steder å fremføre- sm ikke krever timevis med rigging g innleie.av dyrt utstyr. Dkumentet viser en versikt ver aue øvingsrm g tenkt frdeling mellm brukere på kveld/helger (da trykket er størst), samt en presentasjen av husets scener eg steder fr fremføring, med ulik kapasitet g karakter. Hvedgrepet fr allaktivitetshuset er i str grad behldt fra knkurranseutkastet fra Vestibylen er et er det sentrale rmmet; her er det left å rientere seg g finne frem til andre de andre funksjnene. Rådhuset vurderes sm gdt.egnetfer bibliteket, etter at det åpnes pp mellm etasjene. Strsal. er gjrt ne mindre g scene/ sidescene større (kan gså benytes uavhengig av strsal). Teleskpamfi gir str fleksibilitet (ca publikum i amfi g 750+ med flatt gulv). O'MDETTEDOKUMENTET Et viktig argument fr nyt all aktivitetshus på Fauske er sambruk g utnytelse av kmmunens lkaler gjennm hele døgnet g uka. Det er gså sannsynlig at nye g mer egnede lkaler, utvidede åpningstider g "spill ver" meum funksjner, vil gi mer aktivitet g nå grupper sm ikke er aktive brukere av kulturtilbudet i dag. Utfrdringen i tilsvarende prsjekter er fte å fyue huset til hverdags, det freslås derfr at scenerm g strsal gså brukes sm øvingsrm. Ellers synes aktiviteten blant lag g freninger på Fauske å være såpass høy at hverdagsbruken ikke er et prblem her. Dagens fasiliteter g lkaler (eksempelvis kinen) er fr enkelte aktører såpass lite egnet eller i en slik frfatning, at det er et under at aktiviteten er så høy sm den er. Man kan ikke være sikker på at aktivitetsnivået vil kunne hldes ved like slik situasjnene er dag. Vi pplever at det aktive kultur-, lag- g freningslivet er en viktig del av Fauskes identitet g flks livskvalitet - det å få på plass et egnet allaktivitetshus synes kritisk. Dette dkumentet er ikke en kmplett versikt ver alle innspill g ideer sm har kmmet frem gjennm prsessen, men kun ment sm en intrduksjn "fr å gi litt liv" til tallene i rmprgrammet. Arkitektene har tatt ntater, skissert g gjrt seg mange tanker m hvrdan huset vil kunne se ut g fungere, ne sm vil kmme gdt med når allaktivitetshuset (frhåpentligvis) ta frm i løpet av 4 -

13 VM i dans. ft: Dans Fauske Krps i Fauske. Ft: Avisa Nrdland BRUKERGRUPPER Dans Fauske Dans Fauske er en av Fauskes største rganiserte fritidsaktiviteter, samt arrangør bak stre internasjnale dansearrangement. det daglige arrangeres det ca. 25 kurs fr alle aldersgrupper, med særlig vekt på barn, gjennm hele uka. Dans Fauske har behv fr øvingsrm (dansesaler) g et sted å fremføre. Dans Fauske ønsker i utgangspunktet å behlde sine lkaler i Ungdmmens hus, g på sikt bruke hele huset til danseaktiviter. Ved å integrere Dans Fauske i det nye allaktivitetshuset vil ventende freldre ha et sted å være/ møtes, uten å nødvendigvis pphlde seg i samme rm sm barn sm deltar i dansekurs (ne sm gså ønskes av instruktørene). Dans Fauskes stre aktivitet vil kunne tilføre mange brukere til huset. Man kan gså frvente psitive ringvirkninger ved at ulike kulturaktører g -brukere møtes g benytter det øvrige tilbudet i allaktivitetshuset. Kr Fauske er det i alle fall fem aktive kr. T av krene ønsker å benytte allaktivitetshuset til øving. Samtlige kr vii kunne frventes å ha knserter i huset 1-2 ganger i året, i tillegg til krseminarer. Krps Fauske er en av få kmmuner i landet med krpsvekst. dag er det t krps sm ønsker å ha øving i allaktivitetshuset. Til sammen tre krps frventes å hlde knserter i allaktivitetshuset, hver t ganger i året. Krpsene frventes gså å bruke bygget ti seminarer. 5

14 ft: Steinkjer kmmune.,íii. Bandøving, ft: Nesbuer Frivillighetssentralen Aktiviteten til Frivillighetssentralen fregår hvedsaklig utenfr sentralens lkaler. Gjennm sentralen rganiseres et bredt spekter av frivillig innsats, fra enkeltpersner sm hjelper hverandre til større grupper, arrangementer, kurs g turer. Aktiviteten innenfr Allaktivitetshuset vil knyttes til daglig drift i frm av et kntr sm fungerer sm kntaktpunkt til brukere g frivillige, samt møte- g undervisningsrm. Det er viktig fr Frivillighetssentralen å ppretthlde en fristilt g uavhengig rlle, sm hverken kmmunal eller privat aktør - dette vil tas hensyn til i innplasseringen av sentralen iallaktivitetshuset. Kin Fauske kmmunale kin har ca besøkende i året, g pplever økende besøkstall. tillegg er det anslagsvis 5000 besøkende i året gjennm arrangement sm ikke er kinvisninger (sm knferanser, kurs, teater, UKM). Pr. i dag gjennmføres det nrmalt 11 visninger i uka, frdelt på fem dager. Dagens kinsal har gd kapasitet (213 seter), men lkalene er i dårlig frfatning (lekkasje, dårlig ventilert g islert, g det er ikke tilpasset universell utfrming). Ungdmsklubben Kmmunens ungdmsklubb arrangerer fritidsaktiviteter fr ungdm i alderen år. Det er nrmalt mellm 30 g 80 besøkende på en vanlig klubbkveld. Klubben er åpen fire kvelder i uka, der det arrangeres "åpent hus", med kafé, ulike spill, øvingsrm, disk, kveldsmat, filmvisninger sv. tillegg arrangeres det turer, juleball, knserter sv. Klubben har en fullids ansatt g tre deltidsansatte. Ungdmsklubben vil etableres med en egen identitet g inngang, samtidig sm ungdmmene kan benytte seg av allaktivitetshusets øvrige rm g tilbud. Det blir fra dagens brukere antydet at et nytt hus kan tiltrekke seg gså grupper sm i dag ikke benytter klubben. 6

15 Ørestad gymnas, 3XN arkitekter Bibliteket Kmmunens biblitek hlder i dag til i kmmunehuset, g ppretthlder kmmunens vanlige biblitektjenester, inkludert lesesal g nen datamaskiner med nettigang. Bibliteket betjenes av tre fulltidsstillinger i det sentrale bibliteket, samt t deltidsstillinger sm betjener filialer i Valnesfjrden g Sulitjelma. Bibliteket har hvedsaklig åpent på dagtid, med utvidede åpningstider til kl t kvelder i uka, det hlder stengt i helgene. Ved å integrere bibliteket i et allaktivitetshus, kan man anta at sambruk g samlkalisering med andre aktiviteter vil gi mulighet fr utvidet åpningstid g flere besøkende. En bemannet felles skranke (eller biblitekets allerede fungerende selvbetjeningssystemer), gjør det mulig å benytte seg av biblitekets tilbud gjennm hele byggets åpningstid. Kultursken Kmmunens kulturskle har i dag ttalt 5,2 årsverk. Sklen tibyr et bredt spekter av kulturaktiviteter fr alle aldre. Aktivteten er i hvedsak knyttet til tradisjnell en-til-en instrumentundervisning, men tilbyr gså blant annet gruppeundervisning, rkester/band, kunstgruppe, teatergruppe g eldre-sang. Fauske Rck Fauske Rck ble dannet i Målet fr klubben er å legge til rette fr bandaktivitet i Fauske. De trenger øvingslkaler g en klubbscene fr å arrangere knserter både med Fauskes egne band, g andre artister. Teater Utenm Kulturskiens teatergruppe, er det i dag ingen aktive teatergrupper i Fauske. Og dermed heller ingen stillinger knyttet til teater. Det er imidlertid ressurser i fylkeskmmunen til å bidra med instruktørlregissør/ scengraf fra Nrdland Teater, m nen melder inn ønske/behv fr dette. Allaktivitetshuset vil ha rm egnet fr teater/sceneaktiviteter. Vksenpplæring ntegreringsenheten ønskes integrert i allaktivitetshuset. 7

16 Biblitek i København, Cbe arkitekter Vestibyle, kinsal g strsal kan brukes til knferanser. Ft: Rica Rck City Aktivitetene fregår på dagtid. Det er behv fr sju arbeid plasser, klasserm g datasal, gjerne i sambruk med biblitek. Næringslivet Det er i dag mangel på egnede kurs- g knferanselkaler i Fauske. Strsal g kin kan benyttes av næringsliv g andre - særlig på dagtid vil det være ledig kapasitet. Mulighet fr dagslys vil da være en frdel. Vestibylene med kjøkken/kafe fasiliteter er gså egnet fr arrangementer. i tillegg er det i prgrammet satt av arealer til "kntrhtell" - i det gamle rådhuset. Skle g undervisning Skleverket (inkl. Fylkeskmmunen) kan bli en viktig bruker av allaktivitetshuset - særlig på dagtid. Biblitek, kinsal, scene g øvingsrm (musikkrm) utgjør undervisningslkaler sm sklene ikke selv kan tilby. Strsalen vil kunne være et strt frsamlingslkale fr hele sklen, ved avslutninger, fremføringer g. andre arrangementer. Biblitek med lese-/studieplasser bør gså kunne være et gdt tilbud fr studenter sm br i Fauske g studerer i Bdø eller andre steder. Det kan vurderes å integrere sklebiblitekene i allaktivitetshusets biblitek. Dette vil kunne gi et større g bedre fagmiljø samt frigjøre arealer i sklebyggene. Dette er dg en del aven større diskursjn sm det ikke tas stilling til i dette dkumentet. Kmmunens ledelse knkurranseprgrammet (fra 2008) var det lagt pp til kntrplasser fr kmmunens plitiske ledelse i allaktivitetshuset. Disse er siden flytet til kmmunehuset hvr de nå ønsker å bli værende. Kmmunestyret (ni pers. m.fl) g frmannskapet (31 pers. m.fl) møtes hver 14. dag. Møtene kan hldes i allaktivitetshuset, men da i rm sm gså brukes av (g er dimensknert fr) andre aktører. Det legges ikke pp til egne saler fr frmannskap g kmmunestyre i huset. 8

17 ilustrasjn: Rde arkitekter Vestibylen g strsalen kan brukes sm festlkale. Ft: Teknisk Ukeblad Vestibylen sm vrimleareal Ft: Grieghalien, Bergen VESTBYLEN Vestibylen er det sentrale rmmet i allaktivitetshuset. Fra vestibylen er det lett å rientere seg g finne frem til de andre funksjnene i huset. Vestibylen fungerer gså sm fajé g vrimleareal fr strsalen g er et naturlig møtested før g etter en frestilling, knsert eller øvelse. 9

18 EKSEMPLER PÅ BRUK AV VESTBYLE CJ Ejf5tjl5EJu rr=! CD ----,,! l l_-. LJlJLJOuE!j!J arrangement fest rrj!q i : i ; i li L.=: il kafé møteplass r.,.-: c:! n ei C! r --i,. '1 l!lq-i 1. 1 utstilling galleri knsert frestilling VESTBYLEN.n.n:: :; Ê - c:: c inngang fra :; Melenchiparken is is øvingsrm y ----i i r y kulturkntr strsal y Y biblitek garderber y vestibyle 130m2 y frivillighetssentral hvedinngang fra trget 10

19 ØVNGSROM Øvingslkaler er en viktig del av allaktivitetshuset. På de neste sidene følger en versikt ver planlagte øvingsrm g andre lkaler sm kan benyttes til øving. Fr å utnytte arealene best mulig brukes gså scener, strsal g sidescene sm øvingslkaler på kveldstid i ukedagene - fredag-søndag er disse ledig til frestillinger, fremføringer, knserter g andre arrangementer. 11

20 Aktiviteter g arealer Her følger et frslag til frdejing av rm fr ulike aktivite.ter. Vi viser plandiagram (t:200) av hvert rm, der deres størrelser er sammenlignbare. Diagrammene viser ikke nødvendi.gvis rmmenes frm eller p.lassering. Oversikten fkuserer på aktiviteter sm vil fregå på ettermiddag, kveld g. h.elger, ettersm det er da "trykket" er størst. Ulike brukere g aktiviteter er gitt fargekder, sm er frdelt ut i en hyptetisk uke-plan fren "nrmal" uke i Fauske Allaktivitetshus. Nen dager er rmmet delt i en tidlig g sen aktivitet, g nen aktiviteter vil kun skje ved spesielle anledninger, eller behv, de har fått en markering fr varierende prgram. Lagerplass g kntrplass g øvrige funksjner er ikke tatt med i disse diagrammene, de fkuserer utelukkençle på øvingsrm (g fratnføringsrm sm brukes til øving). Det er frsøkt å utnyte sambrukseffekten i hvert rm i størst mulig grad. Diagrammene viser at det pr i dag. er mer en nk aktivitet til å fyne rmmene sm er freslått. Det er imidlertid viktig å planlegge fr.et økt eller endret kujturliv i Fauske, så ne ledig kapasitet bør det uansett være "fra starten". F:rldaring til u:like brukefg:rup:per g aktiviteter Vi har' tatt utg.angispunkt i de kulturaktiviteter sm i dag finnes i Fauske, g det aktivitetsnivået vi har frstått er gjeldende pr. i dag. Ungdmsklubben får t egne øvings rm, sm til dels kanskje kan deles med ändre band/artister, sm ikke er innenfr aldersgruppen kmmunens ungsdmsklubb betjener. Kullu:rsklen fårfireøvingsrm, sm til dels deles med kr g krps (smiløpetavsi:nøving kan ha behv fr gruppe-øvingsrm). De får gså et eget ah rm f:r kunstg dramag.rppa, samt at større rkester (sm Marmr g Krystallband;et) kan øve ietstrt rm, sm deles med Dans Fauske. Det er lagt pp tilø!ving fr tk.rps, sm får en kveld hver. De bru:ker i utgang:spunktet Klubbscenen, g kan hagruppeøving:er på andre øvingsrm sm f.eks. kulturskiens. DriHg:rupperfårstrtakbøydeggulvareal på strsalens flàte gülv. Det er lagt pptil øving fr t kr, sm får hvedrm Kultursklens anrm, samt Kinsalen (det frventes at det ikke blir kinvisning mer enn fem dager J uken). Krene kan hagruppeøvinger i delte øvingsrm g i. undervisningsrmmet..! i.. : ',_.,.,; :.. ØV'.N:.G'SR" 'O' ':M'. Dans Fauske fårenegendansesal, samt at det frventes at scenen i strsalen vil bli egnet danseareal. L tillegg kan sidescene g flatt gulvipubukumsdelen av stòrsâlen benytes sm egne saler. Disse rmmene kan skilles av med islerte skillevegger. ti negg til bandaktivîtet kriy,ttet. til Ungdmsktubben,. er Fauske' RO.cken bruker avallaktivitetshusetsøvi.l1gsrm. Dette gjelder selvsagt gså andre band g artister sm ikke knytes til nen rganisert aktivitet. Alle nevnte aktører, samt andre kmmunale arrangementer (sm ungdmmens kulturmønstring) g andrelòkaleaktører.frventés ågje.nnm årétarrang,ere knserter g annet i strsalen, på klubbscenen. i vestibylen,samti mindre samlingstkaler i bygget. L tilegg frventes det besøk fra Nrdland Teater, Riksteateret, distriktsmusikere.g andre.offentlige kulturinstitusjer. Det er gså lagt pp til at AUaktivitetshuset skal rmme knserter med andre artister, band, teater sv. Dcisse aktivetene frventes primert å finne sted i strsalen, klubbscenen g kinsalen. henhldfilfrdèlingen vfanslåruti fra dagens aktivitet, er det hovedsaklig helgetiag,ersm passer b.estfr dette,. Det er imidlertid ikke alltid slik. aten kan.frvente.aten turne 'kan leg,ge sitt besøk til nen ønsketdatq"rnen må kmme til Fauske når detpasser/øvrigturneplan,. Man kan se at klubbscenefl j str grad kan frventes å være mulig å benyte til døtte,. men at bruk av strsalen i ukedagene vil kunne gå påbekstriing av Dans Fauskes sekundær-rm. 12

21 øvingsrm i ungdmsklubben dansesal/speilsal allrm kulturskien øvingsrm øvingsrm 15 m2 15 m2. to -ci: to to -e -cvl to to 11 to -c() E.g i: li.:.q to -ci: G Vl 120m2 to -ci: to -c to -c to Vl i: E : _U_ti li rb mi 8:1 81 ri ib1 ir to -cvl to -c to.q * Marmr g Krystallband to -ci: G Vl to -c to to to to -c -c to to i: -c -c Vl -c to i: () i: G E B.Q.JOOD ''.: Vl 40m2. to i: -c -c 11 to () '' G E li.:.q Vl -c to to to to to to -c -c i:.j. 25 m2 25 m2 JOOO 10 m2 10 m ; AREALOVERSKT ØVNGSROM frklaring til diagrammer. ungdmsklubben. kulturskien. krps. kr dans. kin rl frestillinger g arrangement. Fauske Rck g andre band O tilgjengelig ø varierende rn tidlig/sent 13

22 kin/multimediasal klubbscenen undervisni ng/grupperm AREALOVERSKT ØVNGS ROM r - -, ' frklaring til diagrammer m2 L _ it "O it it it "O it it it C "O "O it 11 "O C c E 0;; B. i; V l f.;. ungdmsklubben. kulturskien. krps. kr m dans it C it it "O "O "O "O aj E Ei "O it it it it it c c Pt -;; \S -: V 60m2. kin f* L: frestillinger g arrangement. Fauske Rck g andre band D tilgjengelig ø varierende 35 m2 it "O Cit it it "O "O it it it "O V "O C. C E : Ei s: C4DDD it "O V DJ tidlig/sent 14 i i i i i 1 i

23 flatt gulv L _ r -cr r r -+J -n r -B c E : : 220m2 r -O) -è r "E J! * strsalens publikumsdel har str takhøyde g egner seg til drilløving r -c sidescene scene AREALOVERSKT ØVNGSROM r - r c r - E +J (J 70m2 r r r -n c 11 - r r - "E c O) -è J! frklaring til diagrammer. ungdmsklubben. kulturskien. krps l kr l dans kin r; L: frestillinger g arrangement. Fauske Rck g andre band D tilgjengelig r - r r c - E : m2 r r - -n B r r. r "C C ø varierende LD tidlig/sent L J 15

24 ft: Riksteateret ft: Ungdmmens kulturmønstring Knsert med da Jenshus. Ft: Oppdalingen Jan Kjærstad på Litteraten. Ft: Stian M. landgaard SCENER OG ROM FOR FREMFØRNG Et sted fr stre fremføringer/knserter - en strsal - synes sm et gjennmgående ønske blant kultur- g freningslivet. Det ble gså lagt vekt på at ikke alle kan, eller ønsker, å fylle en strsal. Vi har derfr lagt vekt på tre ting: (1) en strsal/scene sm har kapasitet fr stre arrangement, (2) en fleksibel løsning sm gjør at strsal g scenerm kan benyttes hver fr seg, (3) etablering av andre rm g arenaer fr fremføring. Strsalen Kapasitet persner, beskrevet på neste side. Klubbscenen Mindre "kjellerlkale" med flatt gulv g lav terskel. Fr lkale rckeband, stand-up shw eller ungdmsband sm vil prøve seg fr publikum. Lkalet kan gså brukes sm øvingsrm, filmklubb eller fest. Dansesalen Str nk gså fr fremføring, f.eks. fr "lukkede" kulturskleknserter fr freldre g bestefreldre. Vestibylenlafe Små kulturelle innslag eller arrangementer fr tilfeldig frbipasserende g besøkende til andre aktiviteter huset. Bibliteket Det er tegnet et åpent amfi sm en del av det åpne bibliteksarealet. Kan brukes til høytlesing, frelesninger, frfattertreff eller undervisning. Kinen Kinen er utstyrt sm en mderne multimediasal. Kan brukes sm knferansesal eller til live-verføringer av alt fra ftball ti pera. 16

25 3d-skisse av strsal med scenerm 33,OOm ",OOm STORSALEN Strsalen er Fauskes nye strstue, dimensjnert fr å huse stre ppsetninger, sm med riksteateret. Ettersm det ikke er fest hver dag, er det dg viktig at sal g scene gså kan utnyttes til hverdags - g til andre arrangementer. Det tas sikte på å etablere et teleskpamfi g en fldevegg mellm sal g scene (samt mellm sidescene g hvedscene), slik at sal g scene kan fungere sm t separate rm. Eksempelvis kan krpset øve i salen, mens en større scengrafi settes pp på scenen. Scenegulvet legges på samme nivå sm salgulvet, slik at scene g sal kan fungere sm ett strt åpen rm. Amfi Med uttrukket amfi er kapasiteten ca 420 persner. Med t-tre rader med løse stler flatt gulv frran kan kapasiteten økes til 470. Fr frestillinger sm ikke har behv fr 12m scenedybde kan kapasiteteten økes ytterligere. Flatt gulv Ved stre rckeknserter eller skleavslutninger kan amfiet trekkes tilbake g kapasiteten økes. Rømning fra salen g scene skjer direkte ut på terreng på vestsiden, ne sm gjør det mulig å ha stre flkemengder samlet. Black bx Scenermmet er tilgjengelig direkte fra vestibylen g kan fungere sm 'black bx' fr mindre ppsetninger eller knserter. På samme måte kan salen brukes alene (uten scene) hvis hele rmmet blir fr strt eller scene er pptatt aven scengrafi. Garderber g lager er ligger på samme nivå sm sal g scene - under vestibylen. nnlasting kan skje på samme nivå, direkte fra utsiden gjennm salens vestfasade. 17

26 3d-skisse av kinsal. c- 3,lOm \/T 2,40m \ t./ -- -g,m l i 3,SOm S,SOm --,--j 'l. -.Qrr _ ' ',, '-"r L/----.' /1 ) 7./""".' O,OOm." i '-'"." -'''" "--.-",, --,". "-' i S,OOm KNO Dagens kinsal har bra utstyr fr lyd g bilde, men er i dårlig teknisk frfatning; taket er lekk, g salen tilfredstiller ikke dagens krav til ventilasjn, islasjn g universell utfrming. Videre er dagens situasjn lite øknmisk da 'hele' rådhuset må hldes igang kun fr kinen. Dagens sal benyttes gså til teater g fretillinger, men hverken scene, akustikk eller garderber er særlig egnet fr denne bruken. Det freslås å etablere en ny mderne kinsal sm utfrmes g dimensjneres fr denne bruken. Kinbesøkende vil kunne benytte vestibyle g kafe sm vrimleareal før g etter visningene, samt talettfasiliteter sm deles med resten av huset. Det vil frigjøres kapasitet i kinsalen ved at frestillinger g ppsetninger i det nye allaktivitetshuset benytter andre rm. På dagtid bør kinsalen være attraktiv både fr næringslivet g sm undervisningsrm. Kinsalen kan gså benyttes til nettverføringer av alt fra ftballkamper, pera g knserter. Det er vurdert å etablere gså en mindre sal fr gi større fleksibilitet g muligheten til å vise flere filmer samtidig (fra felles maskinrm). Vi ser dg at gså en 'liten' sal vil bli relativt str g kstbar når den skal tilfredstille mderne standarder. Vi freslår derfr at man heller utstyrer strsalen med lerret g prjektr - sm brukes til premierer g strfilmer, mens klubbscenen kan benyttes sm lkale fr filmklubb g smalere fim. 18 i i, i,!

27 Z LU ca ca - :: Cl :EcC z:: c: ói"' c: O) c: O) :=ctc:o)o ã) cten c:. "00) O) c: Cl Cl :: 5 -:Q0).- en - ''; c: c:.2 0l.Q 2 O) -.2 O) Cl2 ';: :: O) ct E ct -.- 5CleClE.Q E -enui c: E O).- c: O) 0'- c: E O en O) O en ::.- -il.qq;:;:l. O)O)yO) 5Q?!..Q.;-. c:cl-clo):: cto)xo)o)enl. Cl L."O.Q::J: 0Clen:: O). J: en CuE"OCuE2Ë en.r 16 : ::O).Q-"O.sL. J: en:: - Cl ct. en32 ="O en;: E' c:en cto) O)E O) O) ct ;:.- Cu """0 L. ct=:en 'S: O) O) :: en E+:L.;:c: OO)O)L.O) C:Ect "Oct Cl= L. 0)ii'0. ct O) c:cto)o)::1uen :J._ E l:._ "O 0.:: '- ct '- i. ë ;?!.O) eno).l.;:o) L.20)"E. D C) O. C' 0- O)en2Ec:E ct 'ct.-: O) O) O J:enEen 'ct '. :: L. O) L. L.-E Eai eno)'\ct"o QffQC: C:L.O)O)Cl 0);: e -en:: "O 'ct L. O) Ð. 0lC: ct en._ O) ' c: en 16.s2 en"o c: c: 0)0) ;:J:QctO) E"Oct L..Ql en E O) gi. Cl O) c: ct cd en L. ct ct J: 52:g EO)::Cu Cl- Q L. en.qo)- E::2 2 O 'ct,1u J: en.q 'ct Cu ;:.Q Cl;: c:.q 0."0 O) c: O) O):: O) Cl 32 Cl c: O)._ enct.s Cl.lEctct L..- O) ul O) c: ã5 O) "O ct gi,ct "E O)ctClO) ei Cl= ;: c:::j:.q. E := L. O) O) ct Cu O) - 0)-.Ql "O..s.- c: 1U.Q"O O) ;: O ;: c: ct O) O) 'ct L. "OO)en L.=EO)O) O)::L."O.Q E.EO)O) 0)L.:i EO)L.-gc: O) Q._ ct :g.qee O) O) O) 'ct -E1U c: en ct Cl $. L.O) en ct c: EOO)O) 00).3.Q "O.Ql. L. gi O) ã) :: ë ; 5 O) "O L. Cu.Q 0;:0)0.;: u. O J: O J: O"

28 Z L& ai ai :; :: Cl :E Oct: z:; CD :; CD r CD.Ql c: Cl - CD - c: - r en EJ CD E"O"Š O CD CD en E. ã5en :; - CD en"oc: (j.;: r CD E - E CD CD. r c: E CD en.qe CD E c: CDO"O c: CD CD ã5 en. c: Æ c: :; CD"". :;. CD CD -= "O c: E c: CD E E E r CD -,"O'WêD. gi O :J._ a. c: :: Vl O Zc: -l Vl Vl c: -l a. CC Z N E O \O c ( C ( U V :J 32 N E L N N E L N E ev ö' C.:: Gl N EO N E Ọ. r "' ( E '' :J E-r r "' O c: :: :: Vl UJ -l c: : UJ Vl cc UJ O UJ l/ UJ CC O Z $ C\ E Vl O :: ( i r Vl Z E UJ r V O :J \. 32 z 2 E V ö'.:: C Gl Z L& ca ca ( :: :E cc z :E a: C :$ C L& a: C ( ( ö' r Gl :s Ul --.- UJ :: -- v

29 Amfi i biblitektet lustrasjn: Rde arkitekter Bibliteket kan "fiyte" ver i vestibylen Et lyst g åpent bibiitek På bibliteket kan man finne steder å slå seg ned, eller gjemme seg brt BBLOTEK Gjennm samlkalisering av biblitek g andre funksjner kan man se fr seg utvidede åpningstider g 'spill ver' fra andre prgram - ne sm vil gi flere besøkende, flere utlån g mer aktivitet. Bibliteket legges til det gamle rådhuset, sm vist i knkurransefrslaget. Dagens underetasje blir ny 1.etasje i huset, i samme nivå sm vestibylen, adkmst via denne. Det åpnes pp mellm de t nederste etasjene fr å skape et lyst g åpent bibliteksrm med gd kntakt mellm planene. Et åpent amfi binder de t nederste planene sammen. Amfiet fungerer både sm et sted å sitte ned med en bk eller laptp, samt sm en arena fr litteraturfrmidling eller frelesninger. Den gamle kininngangen på østsiden behldes (men leder nå inn på plan 2) slik at bibliteket gså kan fungere uavhengig av vestibylen. Arbeidsplasser fr biblitekarer, nærlager g arbeidsrm freslås på plan 1, slik at de ansatte alltid er i nærheten av skranke g publikum. På plan 3 legges undervisningsrm, lesesal, grupperm, kntrhtell g arbeidslandskap/kntr fr øvrig ansatte - rganisert sm et galleri rundt det åpne sentral rmmet. Denne delen av huset kan enkelt hldes lukket på (f.eks) kveldstid når det er få på jbb i bibliteket. Arealene kan gså gjøres tilgjengelige (fr ansatte eller andre) når bibliteket (plan 1 g 2) er stengt - med inngang direkte fra vestibylen eller gatesiden. Bibliteket kan gså 'flyte' ut i vestibylen, hvr man kan slå seg ned i kafeen g biblitekarene kan stille ut / vise frem nye eller anbefalte bøker. Det kan gså etableres selvbetjente/autmatiske inn-g-utlånssytemer sm kan benyttes utenm biblitekets rdinære åpningstider. 21

30 KLUBBSCENEN NNGANG! NNLASTNG ) STORSAL NNGANG! NNLASTNG SCENE V KULTURSKOLEN ØVNGSROM GARDEROBER LYDSLUSE NNGANG UNGDOMSKLUBBEN A HOVEDNNGANG ALLAKTVTETSHUSET KNO DANSESAL FRVLLGSENTRALEN 1:400 PLANPRNSPP Hvedgrepet er behldt fra knkurransefrslaget, med de ulike prgrammene rganisert rundt en åpen vestibyle. Kin, dansesal, øvingsrm (kulturskien) strsal g scenermmet er tilgjengelig fra g ekspnert mt vestibylen. Det samme gjelder biblitek g frivilligsentralen i det gamle rådhuset. Ungdmsklubben er freslått lagt i frlengelsen av kinvlumet fr å fremstå med en tydeligere egen identitet. nngang til klubben kan være fra nrd, øst eller vest, g eventuelt utnytte terrenget ved at man kmmer inn på plan 2. Strsal g scenerm (fungerer gså alene) har publikumsadkmst fra vestibylen. Arealene er gså tilgjengelige direkte utenfra (plan -1) langs vestfasaden - her skjer gså innlasting av sceneutstyr g lignende direkte fra lastebil. Âpne bibliteksarealer g bksaming legges til de t nederste planene i rådhuset, med kntrlandskap, undervisningsrm, lesesall etc på plan 3. Garderber g taletter fr hele huset, samt lager, ligger under vestibylen med tilgang både fra denne g fra strsal/scene. 22

31 strsal :i c:z a: c: e a: c a: a::; a. :: Cl :i z C) c c C) a::: i. :: Cl i. C! Cl :: :; a: u c: i- c: Cl cc sitteplassr plass til min 700per ved flatt gulv scene ,5x12, kan bstenges av sidescene en side kan brukes sm øving frscene O scene i nivå med sal bakscene 52 O O bakscene ink i scene bakscene( galleri) 20 O O teknisk rm lyd/lys øvrig teknisk itakriggen artistgard scenelager e z ë: =- ec :c i- i. N a: cc c: =- C) ::c:n :i c: Q :; a: a: e cc c :i a: c: a. Cl i- :i =- z a: C :: c ROMPROGRAM vestibvle/fellesatreal vrimleareal kafe/kjøkken 80 (frdelt under) kafe (sitteplasser) delvis i vestibyle kafe (kjøkken) ink dugnadskjøkken lager (kafe) 10 vertskap 5 5 garderber(publikum) fr festkvelder i strsal eller vestibyle taletter (publikum) brukes av kin, strsal, biblitek etc ungdmshuset klubb kjøkken lager ifm kjøkken inngang egen inngang. Lett å kntrllere egne øvingsrm i kjeller multimedia * 20 * sambruk biblitek øvingsrm * 30 * sambruk med rck, kulturskien etc mekkerm direkte, planfri inngang lager kan ligge i kjeller kntr evt i kntrfellesakap i rådhuset samtalerm 10 8 evt ifm kntr

32 kulturskle + kntr J rektr kntria ndskap/ arbeidsrm (deltids) arbeidsplasser ntearkiv 5 5 ifm kntr eller øvingsrm "strt" øvingsrm * sambruk med "dansesalen" a lirm/ d rama/tegnesa * sambruk: ett rm ulik bruk gjennm uken lager ifm øvingsrm øvningsrm , sambruk rck, grupper m.f! biblitek bksamling, åpne arealer gd versikt/åpenthet mellm plan "lftet" 106 O kan ligge utenfr gml rådhuset lesesal/stille datarm aktivt datarm stud ieplasser /esesa i a a multimedia * sambruk aktivt datarm "unge" 22 O møterm grupperm kntr biblitekar 53 * i kntrlandskap arbeidsrm kntrlandskap biblitikarer bibltekarer+gjesteplass i landskap nærlager 30 lager kan ligge i kjeller vksenpplæringen undervisningsrm brukes på dagtid - annen bruk på kveld arbeidsplasser enhetsleder + 3 miljøarbeidere + 3 lærere gruppe/møterm 10 * sambruk biblitek kulturkntret kntr/landskap kultursjefen gruppe/møterm 12 * sambruk biblitek * arealer i grønt bør/kan ligge i eksisterende radhus 24

33 friviliqhetssentralen, lag g freninger frivillig hetssentralen O O selvstendig "identitet" møterm (frivillighet) evt i bibliteket klubbscenen brukes gs sm øvingsrm bandøvingsrm 100 (4x25) * sambruk kulturskien dans fauske én sal (bruker g scene, sidescene) kr 50 * allrmmet (g øvingsrm) krps 80 * klubbscenen g øvingsrm. drill krever høyde teatergru pper 60 * ingen aktivitet pr i dag, kan bruker scene etc lager Dlitisk ledelse kntr O O i kmmunehuset kmmunestyresal * bruker kin eller andre rm frmannskapsal * bruker kin eller andre rm O kin sal1 214 eks sal m scene ny sal, kapasitet ca 160 teknisk 30 i eks rdhus sal2 60 * strsal har kinutstyr, klubbscene - filmklubb kinadministrasjn 10 i kntrfelleskap øvriqe funksiner sermnirm O O 60 * kntrhtell O O * * knferansesal O O mulig sambruk fr utleie kinsal g eller strsal. Dagslysmulighet SUM, nett 3134' * arealer i grønt bør/kan ligge i eksisterende rådhus 25

34 Brutt nett-faktr knkurranseprgrammet ble det stipulert en brutt/netti-faktr på 1,5, tilsvarende 4335m2 bruttareal. Fauske strikes back' rganiserte prgrammet slik at samlet bruttareal ble 3880m2, hvilket ga en b/n-faktr på 1,22 Siden knkurransen ble avhldt i 2008 har ny ny teknisk frskrift (TEKlO) trådd i kraft. TEK10 har blant annet strengere krav til energibruk (fører til større tekn.rm g tykkere vegger) g universell utfrming på bakgrunn av dette kan det antas en ne høyere b/f-faktr; 1,3 Samlet brutt arealbehv fr nytt allaktivitetshus blir da 4060m2 KONKURRANSEPROGRAM nett arealbehv kin nett ink kin brutt/nettfaktr ,5 (eks kin) bruttarealbehv 4335 ppgitt i knkurranseprgram FSB 1.0 nettareal brutt brutt/nettfaktr ,22 FSB 2.0 ttalt nettareal prgramareal i rådhus nettareal nybygg antatt b/f-faktr bruttareal nybygg bruttareal rådhus SUM

35 EKSSTERENDE STUASJON Figuren viser hvrdan arealene i eksisterende rådhus utnyttes dårlig med dagens rmtyper g planløsning. Grått illustrerer arealer død g krridr mm cellekntrlmøterrnetc g krridrerldødarealer FAUSKE STRKES BACK 2.0 Figuren viseren utnyttelse av eksisterende rådhus med nytt prgram (biblitek mm). Det åpnes pp mellm de tre planene g hele huset kan utnyttes til prgramareal RADHUSET Med unntak av kinen, er Fauske rådhus i dag fraflyttet, på grunn av byggets tilstand. Hvedgrunnen ti dette er muggsppdannelse. Sppdannelsen er nk kun et symptm på byggets utfrdringer. Bygget er preget av sprekkdannelser i betngfasade g av vannlekkasjer. På den andre siden vurderer vi at bygget både arkitektnisk g sm histrisk element i Fauske sentrum innehar mange kvaliteter. Etter byggteknisk gjennmgang (Prsjekt Partner, 2008), er bærende betngstruktur vurdert ti å være i gd stand. slasjnssjikt, fasade g lette knstruksjner (gulvbelegg, lettvegger, dører etc) bør skiftes ut eller rehabiliteres. Det ligger altså til rette fr å skrelle av alle disse elementer g bygge videre på basisknstruksjnen i bygget. En gd måte å benytte eksisterende bygg på, vil være å islere basisknstruksjnen utvendig i henhld til dagens krav, g bygge et nytt interiør tilpasset ny bruk. Rådhuset vurderes dermed sm egnet fr å utnyttes sm en del av allaktivitetshuset. Diagrammet viser en samenligning av eksisterende, g freslått utnyttelse av arealene i rådhuset. Dagens bruk (frem til 2008) med mange små rm (cellekntr mm) skaper mye dødareal g krridrer. Biblitek med tilhørende prgram kan bedre utnytte rådhusets dimensjner g få frem de rmlige kvalitetene i huset. Heisen (sm er installert i nyere tid) "punkterer" både det åpne atriumet (sm var det hvedideen i rådhuset da det ble tegnet) g kinfajeen. Ved å flyte vertikalkmunikasjen knyttes denne nærmere vestibylen g gir en mer åpen g versiktlig planløsning. 27

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Liv Hansen 12/2045 Arkiv: D10 UTREDNING - FLYTTING AV BIBLIOTEK TIL HERØY SKOLE UTTALELSE FRA RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådets uttalelse:

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Geir Berglund 12/1196 Arkiv: D10 UTREDNING - FLYTTING AV BIBLIOTEK TIL HERØY SKOLE Rådmannens innstilling: 1) Herøy flkebiblitek samlkaliseres med

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Beregnet til Halden kmmune Dkument type Ntat Dat Juni 01 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Rambøll

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

INTENSJONSAVTALE. mellom. Vestfold Fylkeskommune og Larvik kommune SAMBRUK AV AREALER: KULTURHUS VIDEREGÅENDE SKOLE.

INTENSJONSAVTALE. mellom. Vestfold Fylkeskommune og Larvik kommune SAMBRUK AV AREALER: KULTURHUS VIDEREGÅENDE SKOLE. INTENSJONSAVTALE mellm Vestfld Fylkeskmmune g Larvik kmmune Tema: SAMBRUK AV AREALER: KULTURHUS VIDEREGÅENDE SKOLE. Bakgrunn: Larvik kmmunestyre vedtk 3.desember 2003 Lkalisering av kulturhus : LOKALISERING:

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 side 1 Innhldsfrtegnelse Frrd Innledning Målsetting Om bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Statusbeskrivelse Rlleavklaringer stat,

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

NAMSSKOGAN KOMMUNE PROSJEKTRAPPORT

NAMSSKOGAN KOMMUNE PROSJEKTRAPPORT NAMSSKOGAN KOMMUNE PROSJEKTRAPPORT 214 Infrmatikk - et delprsjekt i «FIBO-prsjektet» ved å ta i bruk infrmasjn bl.a. fr å øke kunnskap til kmmunens ungdm. Namsskgan kmmune 3.12.14. Bakgrunn Hvedmål Bygge

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2011

Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2011 Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2011 Stiftelsen Kirkens Bymisjn, bymisjnstiltak på Haugalandet. VISJON: Ut fra et hus med mange rm g med en frdig hage utenfr, er vår ide g verrdnede hensikt at Tysvær

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 20/10

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 20/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 20/10 Sakstittel: UTBYGGING - FORNYING AV UNGDOMSSKOLEN I FROGNER Arkivsaknr: 08/2937 Saksbehandler: GSK//TPLEY Trbjørg Jram Pleym K-kde:

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Skaun kmmmune Vedtatt 21.5.2016 i sak 23/15 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR SLUTTRAPPORT ROR 2011-2013 Redigert 25.04.2013 Sluttrapprt Prsjekt Samhandlingsrefrm fr ROR 01.05.2011-01.05.2013 v/hege-beate Edvardsen Prsjektleder/krdinatr ROR Prsjektet skulle etter planen avsluttes

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Utkast til kntrllutvalgets møte 24.11.2016, sak XX/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling:

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling: Saksprtkll i Råd fr mennesker med nedsatt funksjnsevne - 06.03.2017 Behandling: Svein Harald Halvrsen, KrF, fremmet frslag til vedtak: Rettighetsutvalget leverte sin utredning NOU 2016:17 På lik linje

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.12.2016, sak 109/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap Universitetet i Osl Institutt fr statsvitenskap Referat fra prgramrådsmøtet fr Offentlig administrasjn g ledelse - 3. juni 2015 Til stede: Jan Erling Klausen, Karine Nybrg, Haldr Byrkjeflt, Malin Haglund,

Detaljer

NY VURDERING AV SELVKOSTPRINSIPPET

NY VURDERING AV SELVKOSTPRINSIPPET Saksfremlegg Saksnr.: 10/3966-6 Arkiv: 611 &52 Sakbeh.: Berit Erdal Sakstittel: NY VURDERING AV SELVKOSTPRINSIPPET Planlagt behandling: Frmannskapet Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedat: 16.06.2005 Klkkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt frfall meldes på tlf. 78 94 23 13. Fr varamedlemmenes vedkmmende gjelder sakslista

Detaljer

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag Rammeavtale utviklingstjenester Saksnr.: NT-0080-14 Spørsmål g svar til Knkurransegrunnlag # 2, utsendt 06.06.2014 1. Intrduksjn 1.1 Frmål Frmålet med dette dkumentet er å gi svar på innkmne spørsmål til

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Inga Marie Lund SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kmmunestyret Dk. ffentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte ffentlig Ja Nei. Hjemmel: Kmm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Farsund kommune. Rullering av kommuneplanens arealdel for Farsund - Lista. Planprogram Høringsforslag 10.10.14

Farsund kommune. Rullering av kommuneplanens arealdel for Farsund - Lista. Planprogram Høringsforslag 10.10.14 Farsund kmmune Rullering av kmmuneplanens arealdel fr Farsund - Lista Planprgram Høringsfrslag 10.10.14 1 Innledning Farsund kmmune har igangsatt rullering av kmmuneplanens arealdel fr Farsund- Lista.

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Møtedat: BARNE- OG UNGDOMSRÅDET Rådhuset 08.10.2012 Tid: Eventuelt frfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. kroner 500.000 til dette arbeidet. Dette inkluderer eventuell innleie av prosjektleder/rapporter m.v.

FAUSKE KOMMUNE. kroner 500.000 til dette arbeidet. Dette inkluderer eventuell innleie av prosjektleder/rapporter m.v. SAKSPAPIR FAUSK KOMMUN 12/10636 I I Arkv J0uralpstID: sakd.: 12/1983 I Saksbehandler: Stg Løvseth Sluttbehandlede vedtaksnstans: Kmmunestye Sak nr. 168/12 KOMMUNSTYR Dat: 11.12.2012 163/12 FORMANNSKAP

Detaljer

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid Østfld 23.06.14 Rapprt fra kmpetansenettverket Opplæring av ungdm med krt btid -et kmpetanseprsjekt rettet mt ungdmsskler, videregående skler g vksenpplæring 1. Bakgrunn g rganisering Prsjektfrberedelsene

Detaljer

Presentasjon Pokerarkitektur. Blå gruppe

Presentasjon Pokerarkitektur. Blå gruppe Presentasjn Pkerarkitektur Blå gruppe Erlend Trheim kandnr. 1 Simn Bruun-Olsen Cegla kandnr. 7 Sveinung Gjerald kandnr. 5 Bjørnar Frøyse kandnr. 15 Jumla Våre fire pkerkrt Frelsesarmeen En veldedighetsrganisasjn

Detaljer

LEIRSKOLE I GJØVIK KOMMUNE

LEIRSKOLE I GJØVIK KOMMUNE LEIRSKOLE I GJØVIK KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR INNSAMLINGER UTARBEIDET AV GJØVIK KOMMUNALE FORELDREUTVALG (KFU) VERSJON MAI 2012 Agenda fr freldremøte Leirskle i Gjøvik kmmune Uttalelser fra elever sm har

Detaljer

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Saksframlegg ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Arkivsaksnr.: 10/2040 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Frslag til vedtak/innstilling: Frmannskapet tar saken til

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Malvik kmmune Utkast til kntrllutvalget 13.2.17. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

UTLEIEREGLEMENT FOR RAKKESTAD KULTURHUS OG ANDRE KOMMUNALE LOKALER. Utleiereglement: Sak 14/843 vedtatt i kommunestyret XX.XX.XX

UTLEIEREGLEMENT FOR RAKKESTAD KULTURHUS OG ANDRE KOMMUNALE LOKALER. Utleiereglement: Sak 14/843 vedtatt i kommunestyret XX.XX.XX UTLEIEREGLEMENT FOR RAKKESTAD KULTURHUS OG ANDRE KOMMUNALE LOKALER Utleiereglement: Sak 14/843 vedtatt i kmmunestyret XX.XX.XX Generelle utleiebestemmelser All utleie av lkaler tilhørende Rakkestad kmmune

Detaljer

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008 Oppfølging av funksjnskntrakter Regelverk g rutiner fr kntraktppfølging, avviksbehandling g sanksjner finnes i hvedsak i følgende dkumenter: Kntrakten, bl.a. kap. D2 pkt 38 Sanksjner Instruks fr håndtering

Detaljer

~~rf rlformannskapss~~;n. i~'1 D~UCLí ~ MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAP FAUSKE KOMMUNE SAKSLISTE: - MØTE NR 15/2012. Sak nr.

~~rf rlformannskapss~~;n. i~'1 D~UCLí ~ MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAP FAUSKE KOMMUNE SAKSLISTE: - MØTE NR 15/2012. Sak nr. FAUSKE KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAP Tid: 11.12.2012 kl.: 08:30-10:00 Sted: Administrasjnsbygget, kantina Til behandling: Saksnr. 163/12-164/12 Eventuelle frfall meldes på telefn 75 60 40 20 eller

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune Plan fr frvaltningsrevisjn 2014-2015 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunstyret 25.3.2014 i sak 13/14 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Ny arbeidstaker-organisasjon

Ny arbeidstaker-organisasjon Ny arbeidstaker-rganisasjn Sm tidligere nevnt har det blitt ført samtaler m en mulig ny arbeidstakerrganisasjn fr ansatte innen diakni, prestetjeneste g kirkelig undervisning. De tre freningene har nå

Detaljer

Svar på spørreundersøkelse om nettilknytning og anleggsbidrag

Svar på spørreundersøkelse om nettilknytning og anleggsbidrag Svar på spørreundersøkelse m nettilknytning g anleggsbidrag Osl Jørn Bugge EC Grup AS Tlf: 907 28 011 E-pst: jrn.bugge@ecgrup.n http://www.ecgrup.n 20.04.2017 Jørgen Bjørndalen EC Grup AS Tlf: 986 09 000

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift Formannskapet Kommunestyret Trysil kmmune Saksframlegg Dat: 20.09.2016 Referanse: 20927/2016 Arkiv: 614 Vår saksbehandler: Bjørn Myhre/Ståle Elgshøen Mulighetsstudie fr nytt svømmebasseng Saksnr Utvalg Møtedat Hvedutvalg fr frvaltning

Detaljer

Kollektivtransport og kostnader

Kollektivtransport og kostnader Kllektivtransprt g kstnader Tre alternative mdeller fr finansiering av kllektivtransprten TØI-rapprt 1176/2011 Silvia Olsen, Transprtøknmisk institutt Utfrdringene Dagens finansieringsnivå er utilstrekkelig

Detaljer

Styremøte 5. mars 2015

Styremøte 5. mars 2015 Styremøte 5. mars 2015 Sted: Ruter, Drnningens gate 40 Tid: Kl. 10.00 14.00 Saker.: 11 /15 23/15 Sakliste til styremøte 5. mars 2015 Saksnr.: Sak Sak 11/15 Referat fra styremøte 29. januar 2015 Sak 12/15

Detaljer

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006 STATUSRAPPORT Familieprsjekt i 2006 Tittel på tiltak/prsjekt: Familieprsjektet 2006 ved Helgelandssykehuset M i Rana. Prsjektleder: Tve Lill Røreng Falstad Frist: 1. mars 2007. Rapprten sendes per pst

Detaljer

Styret i Reisa Elvelag avholdt styremøte styremøte/årsmøte fredag 13. april 2012 kl. 10.00 til ca. kl.16.00 på møterommet i bankbygget, 2.

Styret i Reisa Elvelag avholdt styremøte styremøte/årsmøte fredag 13. april 2012 kl. 10.00 til ca. kl.16.00 på møterommet i bankbygget, 2. Styret i Reisa Elvelag avhldt styremøte styremøte/årsmøte fredag 13. april 2012 kl. 10.00 til ca. kl.16.00 på møtermmet i bankbygget, 2.etasje Følgende møtte: Terje Nrdberg (stemmeandel 1 ½) Lars Frihetsli

Detaljer

ITMS DELFUNKSJONSPROGRAM (DFP)- TVERRGÅENDE FUNKSJONER REFERAT FRA ARBEIDSGRUPPE HELSE MØTE 22. JANUAR 2014

ITMS DELFUNKSJONSPROGRAM (DFP)- TVERRGÅENDE FUNKSJONER REFERAT FRA ARBEIDSGRUPPE HELSE MØTE 22. JANUAR 2014 ITMS DELFUNKSJONSPROGRAM (DFP)- TVERRGÅENDE FUNKSJONER OG STANDARDROM REFERAT FRA ARBEIDSGRUPPE HELSE MØTE 22. JANUAR 2014 Tilstede: Navn Geir Ingebrigtsen Linda Bjørnsund Anne Hensrud Rune Haaverstad

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.11.2016 i sak 89/16 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi RÅDMANN Kmmunikasjnsstrategi 01.03.2013 Vi trr på muligheter 4 Vi trr på muligheter Innhld 1. Om dkumentet g kmmunikasjnsstrategien... s.5 1.1 Strategidkumentet... s.5 1.2 Tiltaksplaner (kmmunikasjnsplaner)...

Detaljer

Hege Cecilie Bjørnerud

Hege Cecilie Bjørnerud Hege Cecilie Bjørnerud Hvaler har økt med 300 fler innbyggere de siste 5 årene - 4 384 fastbende Større økning enn Østflds største kmmuner - 7.7% siden 2010 Str g økende andel av senirer - Antall innbyggere

Detaljer

Rekrutteringsplan Gresvik IF

Rekrutteringsplan Gresvik IF Rekrutteringsplan Gresvik IF Innhldsfrtegnelse Plan... 1 Rekrutteringsansvarlig... 2 Rekruttering av barn 4-5 år LEK MED BALL... 2 Rekruttering til basistrening, barneftball g barnehåndball 6 10 år...

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE

PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 1.1. Målsetning/hensikt 1.2. Ajurhld 1.3. Definisjner 2. ORGANISERING AV OG MANDAT

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STEINKJER KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - VERRAN KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2 3

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester 17.01.2011 5/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester 17.01.2011 5/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkde Saksbeh. : 200703646 : E: 614 G11 &52 : B Hlm Behandles av utvalg: Møtedat Utvalgssaksnr. Utvalg fr helse- g ssialtjenester 17.01.2011 5/11 FORSLAG TIL NY

Detaljer

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den...

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den... Arbeidsrutiner fr klassekntakter Vedtatt i FAU-møte den... FORMELT: Klassekntaktene skal være bindeleddet mellm FAU (Freldrerådets arbeidsutvalg) g alle freldrene (Freldrerådet). Se vedtektene fr Freldrerådet

Detaljer

Det Gode Lokallag. Av: Ola Venås, lagsutviklingsleder NBU

Det Gode Lokallag. Av: Ola Venås, lagsutviklingsleder NBU Det Gde Lkallag Av: Ola Venås, lagsutviklingsleder NBU 2013-2015 Hva kjennetegner et gdt lkallag? Hvrfr klarer nen lkallag å hlde kken i mange år, mens andre sier takk fr seg veldig frt. Hva gjør at nen

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret 30.10.2012 i sak 115/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 5. APRIL 2006

REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 5. APRIL 2006 REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 5. APRIL 2006 Møtet ble hldt på Speidersenteret i Marken. Tilstede: Meldt frfall: Christen A. Larsen, Øyvind Høvding, Eirin Anthun, Thmas Lundberg, Kjetil S. Henriksen, Frde

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON (UTKAST) Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON (UTKAST) Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 (UTKAST) Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at

Detaljer

Høringsuttalelse NOU 2015:2 Å høre til

Høringsuttalelse NOU 2015:2 Å høre til Høringsuttalelse NOU 2015:2 Å høre til Barnembudets høringsgruppe på til sammen 10 elever i alderen 10-16 år har sammen laget denne høringsuttalelsen. Elevene kmmer fra kmmuner ver hele landet, g har erfaring

Detaljer

Sportslig satsning 2015:

Sportslig satsning 2015: Sprtslig satsning 2015: Fr å tilrettelegge best mulig tilbud fr alle, vil BMIL tilby t treningstilbud fr alle spillere i barne-, ungdms- g vksenftballen. Tilbudene skal inkludere alle spillerne g samtidig

Detaljer

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64 Hvedbudskap Hvedbudskap Særfrbundene har alle rettigheter fr sine idretter i Nrge, g det verrdnede ansvar fr utøvelse g utvikling av all aktivitet både tpp g bredde. Derfr bør særfrbundene ha flertall

Detaljer

Notat om foranalysene. Fellestrekk og refleksjonsspørsmål

Notat om foranalysene. Fellestrekk og refleksjonsspørsmål Ntat m franalysene Bakgrunn fr presentasjn av franalysene i Bligssialt utviklingsprgram fr kmmunene Bærum, Hamar, Lillehammer g Lørenskg Fellestrekk g refleksjnsspørsmål Husbanken Regin øst 2.september

Detaljer

Norges Svømmeforbund. Informasjon om diverse saker & ting

Norges Svømmeforbund. Informasjon om diverse saker & ting Nrges Svømmefrbund Infrmasjn m diverse saker & ting Idrettslederutdanning Endelig en utdanning fr ledere i idrett Samarbeid mellm 29 særfrbund g NIH NSF har 3 veiledere under utdanning Tilbud m utdanning

Detaljer

Hobøl Drill Søknad om deltakelse pa drillkonkurranser i 2015

Hobøl Drill Søknad om deltakelse pa drillkonkurranser i 2015 Hbøl Drill Søknad m deltakelse pa drillknkurranser i 2015 Trppene i Hbøl Drill Drillere i Trpp-I kan søke m å delta i drilldans sl/duett/trpp, twirling sl 1 batn, twirl duet g twirling sl strut. Drillere

Detaljer

FRIVILLIGHET, EN RESSURS

FRIVILLIGHET, EN RESSURS FRIVILLIGHET, EN RESSURS DEFINISJON: Frivillighet defineres sm: «ikke-bligatrisk arbeid, det vil si den tiden en persn bruker på å utføre en eller flere aktiviteter enten gjennm en rganisasjn, eller direkte

Detaljer

Visjonen: Saupstad Kolstad, attraktiv og mangfoldig

Visjonen: Saupstad Kolstad, attraktiv og mangfoldig STFK - Mulighetsstudie Saupstad - Klstad Bakgrunn Sør-Trøndelag fylkeskmmune har vedtatt å lkalisere ny Heimdal videregående skle på Saupstad. Sklen skal bygges parallelt med drift i eksisterende skle.

Detaljer

Litt om Riksantikvarens arbeid med verdiskaping og kulturminnenes samfunnsnytte

Litt om Riksantikvarens arbeid med verdiskaping og kulturminnenes samfunnsnytte Litt m Riksantikvarens arbeid med verdiskaping g kulturminnenes samfunnsnytte Verdiskaping i km-frvaltningen Prgram 2006-2010 Tilskuddspst 2011-2015 Tjene penger Metde fr kulturminnefrvaltningen Interne

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Bamble kmmune v/ rådmannen ENDELIG TILSYNSRAPPORT Frvaltningskmpetanse avgjørelser m særskilt tilrettelegging Bamble kmmune Mai 2017 1 Innhldsfrtegnelse Sammendrag...3 1. Innledning...4 2. Om tilsynet

Detaljer

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt Olderskg Side 1 28.11.2011 Innledning 01.01.07. ble Olderskg skle/sfo g Olderskg barnehage til: Olderskg ppvekstsenter. Dette har ført til en mer helhetlig pplæring av barna fra de starter i barnehagen

Detaljer

Lovgrunnlag og reguleringer for skolemønster i en kommune

Lovgrunnlag og reguleringer for skolemønster i en kommune Oppvekst g kultursektren Kmmunalleder NOTAT OM FORMKRAV KNYTTET TIL ENDRING AV SKOLEMØNSTER Lvgrunnlag g reguleringer fr sklemønster i en kmmune Innledningsvis presenteres det lvgrunnlag sm gir bestemmelser

Detaljer

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING.

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. SAK 63/08 FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. Sakspplysning I samband med sak 49/08 gjrde Reginrådet slikt vedtak: 1. Reginrådet fr Hallingdal ser

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN MOLDE IDRETTSPARK. Utarbeidet av Kosbergs Arkitektkontor AS 2015

UTVIKLINGSPLAN MOLDE IDRETTSPARK. Utarbeidet av Kosbergs Arkitektkontor AS 2015 UTVIKLINGSPLAN MOLDE IDRETTSPARK Utarbeidet av Ksbergs Arkitektkntr AS 2015 Innhld Innledning... 3 Prsjektteam.... 3 Innledende fase.... 3 Senter fr aktivitet... 3 Skler på dagtid... 4 Arrangementhall...

Detaljer

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Utvalg: FYLKESSTYRET Møtested: Fagfrbundets lkaler Møtedat: 10.05.2010 kl. 09:00-14:00 Til stede: Frfall: Ikke møtt: Arne Jan Skjerdingstad, Gunn Elin Flakne, Grete

Detaljer

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning Alle fagskletilbydere v/styrene Deres ref Vår ref Dat 201006242-/AKN 05.05.2011 Innkalling til møte 1. juni 2011 - Frberedelse g prsess ved etablering av ny Database fr statistikk m fagskleutdanning Vi

Detaljer

Kompetanseutviklingsplan 2009-2012. Juli -09

Kompetanseutviklingsplan 2009-2012. Juli -09 Kmpetanseutviklingsplan 2009-2012 Juli -09 Innhld 1. Innledning... 3 2. Kmpetansekrav fr undervisning i grunnsklen... 3 a) Frskrift til pplæringslven 14-2 bkstav a nr. 1, lyder sm følger:... 3 b) Frskrift

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Selbu kmmune Vedtatt i sak 10/17 i kmmunestyrets møte 24.4.2017. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Om delprosjektenes forslag til tiltak

Om delprosjektenes forslag til tiltak Om delprsjektenes frslag til tiltak Delprsjekt Strategisk plan: Fra idegrunnlag til frpliktelse Sammendrag- anbefalinger Materialisering av idegrunnlaget av det gde liv i byen Cittaslw kan frklares slik,

Detaljer

- for et bredt spekter av kulturaktiviteter o

- for et bredt spekter av kulturaktiviteter o Lunner kmmune 1 av 5 Planlegging, utvikling g faglig samrdning Saksprtkll Oppvekst- g kulturkmiteen PS 7/13 Utarbeidet av Møtedat Arkivsaksnummer Anne Grønvld, 61 32 40 41 05.06.2013 13/784 13/784-7 10125/13

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET Innledning KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET FAKULTETSADMINISTRASJONEN Kmpetanseutviklingsplanen er en rammeplan fr arbeid med individuell g kllektiv kmpetanseutvikling

Detaljer

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen FREMTID fr Senirnett Nrge. et bakgrunnsntat fr diskusjnen 12.04.2013 BUDSKAP: Senirnett har et sterkt behv fr selv å kunne frme sin egen fremtid! Vi kan vanskelig leve fra år til år med str uvisshet rundt

Detaljer

Gjerpen vår menighet!

Gjerpen vår menighet! Gjerpen vår menighet! På trygg grunn, med åpne dører g mye varme Visjnsdkument 2014 Menighetsprfil (kt. 2013) Pririterte tiltak Sammen m gudstjenestefeiring Gudstjenesten sm viktigste fellesarena i møte

Detaljer

Rutiner for ansvar og kontroll ifb. bidrags og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011

Rutiner for ansvar og kontroll ifb. bidrags og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011 Rutiner fr ansvar g kntrll ifb. bidrags g ppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011 (gjelder ikke prsjekter finansiert av EU prgrammer) Det vises til Instruks fr øknmifrvaltningen

Detaljer

REFERAT fra MØTE FOR PROSJEKTGRUPPE 3 Utvikling av plan- og styringssystemer

REFERAT fra MØTE FOR PROSJEKTGRUPPE 3 Utvikling av plan- og styringssystemer REFERAT fra MØTE FOR PROSJEKTGRUPPE 3 Utvikling av plan- g styringssystemer Sted: Dat: Tid: Referent: Grønt møterm, rådhuset 19.11.12 10:00 12:00 Bjørn Dkken Til stede: Ikke til stede: Referat sendes:

Detaljer

Forberedende kurs for. VG3 eksamen. Energioperatør

Forberedende kurs for. VG3 eksamen. Energioperatør Frberedende kurs fr VG3 eksamen Energiperatør Bakgrunn Energi Nrge har på vegne av energibransjen ver en peride arbeidet med å perasjnalisere energifagene fr på den måten tilrettelegge fr en mer målrettet

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET TVEDESTRAND KOMMUNE

KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET TVEDESTRAND KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET TVEDESTRAND KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM JUNI 2012 Side 1 av 5 Innhld 1 Bakgrunn fr planarbeidet... 3 2 Mål g hensikter med planarbeidet... 3 3 Lvverk, verrdna føringer

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER.

INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: ØSTMOJORDET BARNEHAGE... 3 HVITVEISEN..3 BLÅKLOKKA OG SMØRBLOMSTEN 4 LEK GIR LÆRING ET UTVIKLINGSARBEID 4 LEKEGRUPPER.4 HJERTEPROGRAMMET.5 FAGOMRÅDER I FOKUS..5 ÅRSOVERSIKT BLÅKLOKKA

Detaljer

Blå Kors barne- og ungdomsråd (BUR) REFERAT MØTE 2/2013

Blå Kors barne- og ungdomsråd (BUR) REFERAT MØTE 2/2013 1 Blå Krs barne- g ungdmsråd (BUR) REFERAT MØTE 2/2013 Dat/tid: 06.09.13-08.09.13 Sted: Ulsteinvik g Nerlandsøy Til stede: Tre Hareide (invitert, leder Ålesund BKU), Yngve Anderssn (Krpssjef fr speiderne),

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. Salgstjenester for butikkaktiviteter. Åpen anbudskonkurranse

KRAVSPESIFIKASJON. Salgstjenester for butikkaktiviteter. Åpen anbudskonkurranse Vedlegg 1 til Knkurransegrunnlaget KRAVSPESIFIKASJON Salgstjenester fr butikkaktiviteter HANDL-050-13 Åpen anbudsknkurranse Anskaffelse ver EØS-terskelverdi Vedlegg 1 Kravspesifikasjn HANDL-050-2013 Salgstjenester

Detaljer

Aktivitet Hensikt Oppgaver Resultat Ansvarlig

Aktivitet Hensikt Oppgaver Resultat Ansvarlig 1 Avklare evt pprettelse/ videreføring av reginal ambulansefunksjn 2 Frberende aktivitet fr 2015 Hensikten er å avklare m vi trenger en reginal funksjn fr å ivareta sentrale funksjner, g evt. hvilket innhld

Detaljer

Tips til oppstartsfasen

Tips til oppstartsfasen 1 Tips til ppstartsfasen Friluftslivskartlegging i Buskerud 2015-2017 Dette tipsheftet bygger på viktige erfaringer fra andre fylker g prblemstillinger sm ble tatt pp på ppstartsseminaret i Buskerud 12.

Detaljer

Handlingsplan med budsjett for 2013 - Hå kommune

Handlingsplan med budsjett for 2013 - Hå kommune Handlingsplan med budsjett fr 2013 - Hå kmmune Hå kmmune er i gang med versiktsarbeidet, men har fr 2013 basert handlingsplanen fr flkhelsearbeidet på tall fra flkehelsebarmeteret. Nen sentrale trekk ved

Detaljer

Utgårdskilen regionale fiskerihavn (BR1004)

Utgårdskilen regionale fiskerihavn (BR1004) Hvaler kmmune Utgårdskilen reginale fiskerihavn (BR1004) INFORMASJONSPLAN versjn 1.0 Ole Kristian Helgesen, prsjektleder 05.10.2010 Innhld 1 Innledning... 3 2 Prinsipper... 4 3 Målgrupper... 4 4 Mål...

Detaljer

Handlingsplan 2014-2015

Handlingsplan 2014-2015 Handlingsplan 2014-2015 17.03.2014 Fjellreginsamarbeidet Visjn Levende g livskraftige bygder i fjellmråda Frmål Fjellreginsamarbeidet (FRS) er et plitisk nettverk. FRS er pådriver fr en plitikk sm sikrer

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1459-41 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1459-41 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Britt Jnassen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1459-41 Klageadgang: Nei ADMINISTRASJONSSJEFENS UTREDNING - KOMMUNEREFORM Administrasjnssjefens innstilling: :::

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Regional areal- og transportplan for Buskerud (ATP Buskerud)

Prosjektbeskrivelse Regional areal- og transportplan for Buskerud (ATP Buskerud) Ntat Prsjektbeskrivelse Reginal areal- g transprtplan fr Buskerud (ATP Buskerud) Hensikt med prsjektbeskrivelsen: 1. Gi en krtfattet beskrivelse av prsjektet mht. målsettinger, rganisering, framdrift g

Detaljer

Skåre menighet Den norske kirke Pb.1323 Gard 5507 Haugesund

Skåre menighet Den norske kirke Pb.1323 Gard 5507 Haugesund Skåre menighet Den nrske kirke Pb.1323 Gard 5507 Haugesund Besøksadresse: Kntr g Udland kirke: Austrheimsveien 60. Skåre kirke: Haugeveien 19. Tlf. 52809500 epst: tm.landas@haugesund.kirken.n Bankknt:

Detaljer

ReadIT. Sluttrapport

ReadIT. Sluttrapport ReadIT Sluttrapprt 1 SLUTTRAPPORT Prsjekt: ReadIT Prsjektnr.: Startdat: 06.09.2012 Sluttdat: 16.12.2012 Prsjektleder: Tbias Feiring Medarbeidere: Grennes, Chris-Thmas Lundem Gudmundsen, Eivind Årvik Kvamme,

Detaljer

Det integrerte universitetssykehuset. O-SAK Orientering om Felles støttefunksjoner for forskning, innovasjon og utdanning - FIU

Det integrerte universitetssykehuset. O-SAK Orientering om Felles støttefunksjoner for forskning, innovasjon og utdanning - FIU Det integrerte universitetssykehuset O-SAK 23-16 Orientering m Felles støttefunksjner fr frskning, innvasjn g utdanning - FIU 1 Det integrerte universitetssykehuset Overrdnet strategisk målsetting, mai

Detaljer

INVITASJON TIL KURS FOR UNGDOM i BRUK AV SMARTTELEFONER

INVITASJON TIL KURS FOR UNGDOM i BRUK AV SMARTTELEFONER INVITASJON TIL KURS FOR UNGDOM i BRUK AV SMARTTELEFONER Opplegget er i regi av Helsenettverket Lister ved Fyrtårnet Velferdsteknlgi g telemedisin g Fyrtårnet Psykisk helse g rus. Kurssted: Listerreginen

Detaljer

Veileder Arrangering av Landsstyremøter Vedtatt: 30.08.2015 av Nasjonalt styre, Norsk medisinstudentforening

Veileder Arrangering av Landsstyremøter Vedtatt: 30.08.2015 av Nasjonalt styre, Norsk medisinstudentforening Veileder Arrangering av Landsstyremøter Vedtatt: 30.08.2015 av Nasjnalt styre, Nrsk medisinstudentfrening Fr å sikre at det er tydelig hvilken planlegging sm er nødvendig fr et møte i Landsstyret etableres

Detaljer