CENTRO STUDI ITALO-NORVEGESE A TOLFA. Tolfa på offensiven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "CENTRO STUDI ITALO-NORVEGESE A TOLFA. Tolfa på offensiven"

Transkript

1 Tolfaposten 2/2012 CENTRO STUDI ITALO-NORVEGESE A TOLFA Tolfa på offensiven Fra åpningen av TolfaShort filmfestival i mai ett av mange eksempler på at Tolfa hevder seg godt. Etter signering av kulturprotoko!en i kommunehuset Innhold Referat fra styremøte i mars Sikkerhet og ansvar Referat fra årsmøtet Vår i Tolfa Referat fra styremøte i mai Redegjørelse fra valgkomiteen Vivere Insieme a Monti della Tolfa Kulturavtalen mellom Tolfa og Centrostudi Tolfa-glimt Seminar om musikk og helse TolfaShort film festival Estate Tolfetana 2012 Studio Arte åpnet i via Roma Teater Fusentast Regler for seminarer m.m. TolfArte 2012 Regler for SanG-salen! SIDE 1

2 R E D A K S J O N Pål Steigan / / S T Y R E T Ole Tolstad (leder) / / Odd Sørhus / Annlaug Overaa / Barbro Hernes / John Hermansen / Vara Ellen Furuseth Valgkomite Per-Kristian Anfinsen Anne- Marie Torp: Bookingansvarlig: John Hermansen / Medlemmer med internettilknytning oppfordres til å bruke bookingsystemet. Adressen er: Her kan du også bestille passord for adgang til bookingsystemet og til de interne medlemssidene. Regnskap: Annlaug Overaa Utbygging/vedlikehold: Sigurd Johansen: I TOLFA San Giuseppe: (også fax) / Sophie Hinsch: : Sophie skysser til/fra flyplassene etter følgende priser: TOLFA -FIUMICINO 105,00EURO FIUMICINO- TOLFA 115,00 EURO TOLFA -CIAMPINO 120,00 EURO CIAMPINO-TOLFA 130,00 EURO SATSER FOR OVERNATTING Medlemmer og andre på samme rom betaler for tiden kr. 50,- pr. døgn pr. person. - Familiemedlemmer betaler kr. 80,- pr. døgn pr. person. For medlemmer uten barn regnes søsken eller om slike ikke finnes, ett annet definert familiemedlem, som familiemedlem. - Venner som reiser sammen med medlemmer betaler kr. 150,- pr. døgn pr. person. - Alle som overnatter på samme rom, betaler det samme. - Venner som reiser alene betaler kr. 250,- pr døgn pr. person. - Venner som reiser alene utover 30 dager betaler kr. 150,- pr. døgn pr. person fra første døgn. - Ved flere enn to personer på et rom betaler de øvrige kr For seminar betales kr. 650,- pr. rom. Prisen for seminarer inkluderer vask av rom, håndklær og sengetøy Betaling for overnatting skal skje 30 dager før ankomst. Ved eventuell avbestilling etter denne fristen er en forpliktet til å betale, og eventuell refusjon må tas opp gjennom reiseforsikring. Bookinger på venteliste (X1-X7) overføres av bookingansvarlig til ledig rom ca 60 dager før ankomst dersom det er ledig rom. Alle oppgjør sendes til: Centro Studio v/ Annlaug Overaa, Konglevegen 7 A, 2818 Gjøvik. Kontonr ! SIDE 2

3 Referat fra styremøte i Oslo mars 2012 Sted: Grand Café, Carl Johans gate Tilstede: John Hermansen, Barbro Hernes, Ellen Furuseth, Annlaug Overaa, Ole Tolstad Sak 13/12 Godkjenning av innkalling. Møtet var innkalt på bakgrunn av årsmøtet dagen før og behovet for konstituering av det nye styret. Odd Sørhus hadde meldte forfall. Gisle Hannemyr hadde gitt beskjed om at han hadde trukket seg som varamedlem. Sak 14/12 Konstituering Det nye styret diskuterte sin egen situasjon etter problemene som oppsto under valget av nytt styre (jfr Årsmøtereferatet). Styret beklager at Gisle har trukket seg som vara og ønsker å fortsette det gode samarbeidet. Nettstedet tolfa.no og bookingsystemet er uunnværlig tjenester. Foreløpig ble det satt opp følgende fordeling av arbeidsoppgaver: - Barbro går inn i UV-komiteen. - Ole og Barbro arbeider med kultursaker. - Ellen tar ansvar for orden på loftet, dugnadsarbeid og uteområdene. - Annlaug fortsetter med økonomi. - Odd fortsetter med UV-arbeid. - John fortsetter med booking og samarbeider med Gisle om tolfa.no og bookingsystemet. Styret oppnevner følgende UV-komité: Sigurd Johansen (leder), Odd Sørhus, Jan Leirvåg og Barbro Hernes. Spørsmålet om tidsavgrenset funksjonstid UV-komitémedlemmer ble diskutert og tas på neste styremøte. Sak 15/12 Oppfølging av løpende saker Ole følger opp utkastet til avtale med kommunen vedtatt på årsmøtet. Utkastet må korrigeres slik at avtalen gir foreningen gode muligheter og ingen økonomiske forpliktelser. Intensjonen er at vi kan få ferdig en avtale til underskriving ifm styremøtet i mai. På årsmøtet ble de nye retningslinjene for seminarer og familiesamlinger diskutert uten store innsigelser. John og Ole tar ansvar for videre tilrettelegging, og utarbeiding av oppdatert generell håndbok for besøkende på senteret, der seminarer går inn som egen del. Rekruttering av nye medlemmer. Vi har en bra venteliste. Ved utmeldinger og påfølgende nye inntak følger vi rytmen med annenhver i lavere aldersgruppe. Bruken av SanG-salen. Kommunens lån av salen til fest i begynnelsen av mars var en ny utfordring for foreningen. Styret må snarest lage noen regler for bruken av salen, særlig for eksterne aktører. Forrige styreleder PålK har påbegynt dette arbeidet. OleT følger dette opp. Sak 16/12 Utbygging & Vedlikeholdssaker Det forrige styret ønsker i UV-saker å prioritere sikkerhet først, deretter vedlikehold og så investeringer/nybygg. Det nye styret diskuterte i korte trekke følgende: - Garasje-sikring planlagt utført snarest i 2012, anbud er innhentet. Prioritet? - Ballsal: Lyddemping i Ballsalen har vært lenge diskutert og prosjektert. Styret henstiller til UV-komiteen å bedre lyddempingen snarest og før planlagte seminarer i april. Prioritert. - Portstolpene og terassekanter mot veien skal repareres. Prioritet? - Maling og reparasjon av gesimser på frontveggen til kirkebygget - anbud er godkjent. Prioritet? - Maling fasade villa, anbud er innhentet. Prioritet? - Maling vinduer og lemmer i villaen. Prioritet? - Reparasjon, pussing, av nedre del av veggene på villaen, anbud er innhentet. Prioritet?! SIDE 3

4 - Nytt bad for rommene i 2. etg. i mellomrommet mot kirkebygget ble lagt fram for årsmøtet., men ble nedstemt og utsatt for videre utredning. Konklusjon: De fleste vedtatte utbyggingsarbeider er enten gjennomført eller snart ferdige. Flere vedlikeholdsarbeider trenger imidlertidig rask prioritering. Sak 17/12 Styremøte i Tolfa i mai Det foreslåtte tradisjonelle styremøtet i mai i Tolfa går som planlagt 8-10 mai 2012 med flytende forskyvinger. Ole, Odd og Ellen tilpasser sine opphold slik at både styret og UV-komiteen får felles tid for møter og befaringer på senteret. UV-komiteens medlemmer inviteres med. Ole Tolstad referent Sikkerhet og ansvar Medlemmer, gjester og beboere er ansvarlig for sin egen sikkerhet. Medlemmer må orientere sine gjester om husregler og hensyn som må tas. Vis ekstra aktsomhet når det gjelder: Bruk av gasskomfyrer og gassovner Det er ikke tillat å overnatte i Ballsalen pga av brannsikkerhet Trapper, avsatser, terrasser, høye murer og skrenter. Rekkeverkene er ikke barnesikre. Rullestoltraséen fra porten til Teatro Claudio og ned til terrassen er bratt. Av sikkerhetshensyn skal alle portene i kirketrappen være lukket. Flere giftige og helsefarlig vekster bl a oleander finnes i bedene og hagen. Pass ekstra godt på barn da senteret og terrassene ikke er tilrettlagt for barn. Hovedporten skal alltid være låst. Ytterdørene skal være låst når ingen er tilstede i villaen eller på terrassen, og om natten. Ved branntilløp Tårnrommene (unntatt T2.1) kan rømmes via vinduene og fastmontert brannstige. Ballsalen kan rømmes via trappa i tårnet og ut døra i 1. et eller via T3 og brannstigen. 2. etg i villaen kan rømmes via hovedtrappa, via terrassene i mellomrommet eller via døra i 1. etg i tårntrappa. TELEFON BRANN: TELEFON AMBULANSE: TELEFON POLITI TOLFA: ! SIDE 4

5 Referat fra årsmøte 2012 Interkulturelt museum i Oslo, 10.mars 2012 Styreleder Pål Kristensen ønsket velkommen og takket arrangementskomitéen, bestående av Ellen Furuseth, Trond Urdal, Marianne Hølmebakk, Jan Leirvåg og Nic. Heldal for planlegging av årsmøtet. Arrangementskomiteen ble bistått av Magdalena Eckersberg. Han takket også Øyvind Gunnarsjaa og Hilde Wilberg, som arrangerte vennefest på fredagen før årsmøtet. 1. Konstituering Styreleder Pål Kristensen erklærte årsmøtet lovlig satt og ønsket de fremmøtte velkommen. Nic. Heldal ble valgt til referent. Pål Steigan og Ellen Furuseth ble valgt til møteledere. Etter navneopprop og registrering av fullmakter ble det fastslått at det var 39 stemmeberettigete til stede, og 4 fullmakter ble godkjent. Jan Leirvaag og Jon Anders Markussen ble valgt til tellekorps. Nic. Heldal og Gisle Hannemyr ble utnevnt til å underskrive referatet. 2. Styrets årsberetning Styrets årsberetning finnes i sin helhet i Tolfaposten 1/2012 side Pål Kristensen leste deler av beretningen, og det ble gitt muligheter til kommentarer etter hvert hovedavsnitt. Det kom ingen kommentarer til årsberetningen. Vedtak: Beretningen ble enstemmig godkjent. 3. Regnskap og revisjonsberetning Regnskapet for 2011 er gjengitt i Tolfaposten 1/2012 s Det ble fremlagt av økonomiansvarlig Anlaug Overaa med følgende kommentarer: Underskuddet for 2011 ble mindre enn budsjettert, hovedsakelig som følge av tidsforskyvninger av utbetalinger til investeringer. Utgifter til renovasjon, vann og avløp var også i 2011 klart høyere enn budsjettert, og ventes å forbi på dette nivået fremover. Likviditeten er fortsatt god. Revisjonsberetningen ble lest opp. Revisor hadde ingen merknader til regnskapet. Vedtak: Regnskapet ble enstemmig godkjent. 4. Budsjett Styrets forslag til budsjett er gjengitt på i Tofaposten 1/2012, s. 20. Det ble presentert av styreleder og økonomiansvarlig. Budsjettforslaget gir samlede utgifter på et underskudd på kr. Underskuddet har sammenheng med foreslåtte investeringer på kr. blant annet til nytt bad og utbetalinger til fullføring av investeringer påbegynt i Det forutsettes også en betydelig økning i vedlikeholdsutgiftene. Støtten til kulturelle formål ble foreslått økt til kr. I budsjettforslaget var det blant annet forutsatt en eurokurs på kr 8,00, økning av medlemsavgiften til 3500 kr, uendrede overnattingspriser, lavere antall overnattinger enn i 2011og utskifting av ett medlem.! SIDE 5

6 Vedtak: Styret justerer budsjettet i henhold til vedtak om utsettelse av nytt bad. Budsjettet for øvrig ble, mot en stemme, vedtatt uten endringer. 5. Innkomne forslag Det forelå seks forslag. Ett av forslagene (forslag 3) krevde vedtektsendring og dermed 2/3 flertall, mens de øvrige bare krevde simpelt flertall Økning av årsavgiften Styret fremmet følgende forslag til vedtak: Den årlige avgiften økes fra kr 3000 til kr Begrunnelse: Styret arbeider som før etter en tredelt modell for finansiering av driften til senteret. Alle faste utgifter med driften i form av forsikringer, skatt, gebyrer etc. som må betales, enten vi bruker senteret eller ikke, dekkes av årsavgiften. Som det framgår av årsregnskapet for 2011 og budsjettet for 2012 er det økte faste kostnader, i 2012 beregnet til kr pr. medlem. Vedtak: Forslaget ble vedtatt med 38 mot 2 stemmer Nytt bad Styret fremmet følgende forslag til vedtak: Det bygges et nytt bad i mellomrommet mellom villaen og kirkebygget. Det henvises til tegninger i Tolfaposten nr Begrunnelse: Under årsmøtet i Trondheim i 2011 ble det påpekt at det var for lite med ett bad for 5 rom i villaens 2. etg. Årsmøtet ba styret utrede utbygging av nytt felles bad i villaen. UV komiteen med styret har vurdert ulike løsninger for å utvide kapasiteten på bad og toalett 2.etasje i villaen. Vårt forslag er at vi bygger et bad i mellomrommet, dagens tørkerom, innenfor tørketerrassen. Vi mener at et bad her har minst konsekvenser for bruk og inngripen i eksisterende bygningsmasse. Dette badet vil være til felles bruk for 2.etasje villa og vil på den måten doble kapasiteten på bad og toalett i denne etasjen. Vedtak: Behandlingen av forslaget ble utsatt Endring av styresammensetning Valgkomiteen fremmet følgende forslag til vedtektsendring: 7 a. og b. lyder i dag: a. Styret består av styreleder og fire styremedlemmer med to varamedlemmer. b. Styreleder, styremedlemmer og varamedlemmer velges for to år. Forslag til ny 7 a. og b.: a. Styret i Tolfaforeningen består av en leder og seks medlemmer b. Alle velges for to år. Begrunnelse: Vi er en stor forening. Det som binder oss sammen er huset vårt i Italia og de muligheter det gir hver enkelt av oss til å utvikle og fylle våre behov i tråd med stiftelsens formål. Både ivaretakelse av huset med vedlikehold og forbedringsarbeid, organisering av den enkeltes opphold, tilfredsstillende økonomi, godt kultursamarbeid og annet samarbeid med Tolfa kommune og beboerne der m.m. er et omfattende arbeid, og bør fordeles på flere faste styremedlemmer.! SIDE 6

7 Det er vanlig at foreninger med vår størrelse har et styre bestående av leder, nestleder, sekretær og økonomansvarlig i tillegg til 2-3 styremedlemmer som må fylle andre nødvendige funksjoner. Valgkomiteen har i år opplevd vansker med å finne en lederkandidat. Et større styre med faste medlemmer vil etter vår vurdering øke rekrutteringsgrunnlaget for leder av foreningen. Vedtak: Forslaget ble nedstemt. Tolfa kommune. Tolfa kommune, ved ordfører Landi, har oversendt til foreningen et forslag til avtale. Styret kan foreslå mindre endringer, justeringer, i avtaleteksten etter diskusjon på årsmøtet. Avtaleteksten presenteres i norsk oversettelse Tolfaposten nr Vedtak: Forslaget ble vedtatt, med en avholdende Fjerning av oleanderplantene på studiesenteret Sigurd Solberg og Ingrid Helleve fremmet følgende forslag: Årsmøtet ber styret sørge for at oleanderplantene i bedene utenfor villaen fjernes. Begrunnelse: Plantene er svært giftige, og kan til og med være dødelige for småbarn. På wikipedia kan man lese følgende om oleander: Planten er uhyre giftig, og bare litt av plantesaften er nok til å ta livet av barn og skape store problemer for voksne. Det er viktig at man er klar over at dersom man ønsker å dyrke oleander må man aldri plassere den i små barns rekkevidde. Selv små doser av giften kan få alvorlige konsekvenser. I og med at det til stadighet er småbarn til stede i klosteret, kan vi ikke risikere de fatale konsekvensene av at en av dem leker med, eller til og med spiser av plantene. Mvh Sigurd Solberg og Ingrid Helleve (på vegne av familiens bekymrete småbarnsforeldre) Vedtak: Forslaget falt Kulturavtale med Tolfa kommune Pål Steigan foreslår at årsmøtet gir styret fullmakt til å underskrive en kulturavtale med 5. 6 Medalje til Ercole Cristiani Æresmedlem Edvard Vogt fremmet følgende forslag til vedtak: Årsmøtet uttrykker sin store takknemlighet for de store tjenester som Ercole Cristiani har utført for det norske sentrum i Tolfa og dettes norsk-italiensk kulturutveksling, Årsmøtet ber styret undersøke muligheten for å tildele Ercole en norsk medalje for hans uegennyttige tjenester tildelt ved den norske ambassadør i Italia. Om kongens fortjenstmedalje kanskje ikke kan tildeles utlendinger, kan kanskje den vanlige Medaljen for lang og tro tjeneste tildeles. Vedtak: Forslaget falt. 6. Valg Valgkomiteen har bestått av Marit Sandvik, Per-Kristian Anfinsen og Toril Stang. Forslaget ble presentert av førstnevnte. Valgkomiteen takket Pål Kristensen og Marianne Hølmebakk for deres store innsats som henholdsvis styreleder og styremedlem gjennom flere år, og uttrykte stor tilfredshet med styrets arbeid.! SIDE 7

8 Valgkomiteens foreslo følgende styresammensetning: Styreleder: Ole Tolstad Styremedlemmer: John Hermansen Barbro Hernes Anlaug Overaa, ikke på valg Odd Sørhus, ikke på valg Varamedlemmer: Ellen Furuseth Alf Tore Hommedal Valgkomite: Marit Sandvik, Per Kr. Anfinsen og Anne Marie Torp Revisor Odd Kjeldsberg Valgkomiteens forslag innebar at Gisle Hannemyr, som ble valgt i 2011, ble erstattet av et nytt varamedlem. Hannemyr påpekte at dette var i strid med vedtektenes 7b, som sier at varamedlemmenes funksjonstid er to år. Årsmøtet valgte derfor, etter anmodning fra ordstyrer, å se bort fra valgkomiteens innstilling på dette punkt. Valgkomiteens leder beklaget feilen, ba om unnskyldning overfor Gisle Hannemyr og årsmøtet, og tilbød å trekke seg fra valgkomitéen. I forlengelsen av dette endret valgkomitéen sin innstilling slik at Gisle Hannemyr ble stående som varamedlem i stedet for Alf Tore Hommedal. Årsmøtet ga sin tilslutning til dette. Gisle Hannemyr meddelte da at han ikke under noen omstendighet var villig til å være varapresentant i det styret som denne valgkomiteen hadde foreslått. Hannemyr begrunnet dette med at valgkomiteens arbeid hadde vært preget av irregularitet og manglende transparens i en grad som gjorde at han ikke hadde tillit til valgkomiteen og det styret den hadde foreslått. Årsmøtet ga Hannemyr honnør for hans innsats gjennom mange år, og anmodet ham om å omgjøre sin beslutning. Hannemyr etterkom ikke anmodningen under møtet, og har i etterkant bekreftet at han står ved sin beslutning om å fratre sitt verv. Foreningens tillitsvalgte er dermed: Styreleder: Ole Tolstad til 2013 Styremedlemmer: Anlaug Overaa til 2013 John Hermansen til 2014 Odd Sørhus til 2013 Barbro Hernes til 2014 Varamedlem: Ellen Furuseth til 2014 Valgkomité: Marit Sandvik, Per Kr. Anfinsen og Anne Marie Torp Revisor: Odd Kjeldsberg Det nye styret ble ønsket til lykke med det fremtidige arbeidet. Pål Kristensen takket møtelederne for fremragende møteledelse og overrakte en gave til hver. Oslo 11. mars 2012 Nic. Heldal Referent! SIDE 8

9 Vår i Tolfa Foto: Pål Steigan! SIDE 9

10 Referat fra styremøte i Tolfa mai 2012 Sted: Centro Studi marmorbord/stua SAK 18/12 Godkjenning av innkalling og siste styrereferat fra styremøte Godkjent. SAK 19/12 Søknadslisten/ventelisten Vi har fått fire nye medlemmer hittil i De nye medlemmene er: -Vik, Bjørnar M./Hagerup, Ingrid O. Lydersen > Bergen -Reiersen, Olav/Bottolfsletten, Kin > Oslo -Eide, Inger Lise/Henriksen, Uno > Nesodden -Pettersen, Jens Andreas/Gjerde, Tone > Oslo Utmeldte medlemmer: Frode Skjelbred < Bergen Nils Moe < Trondheim Kirsti og Don Mac Donald < Oslo Wenche og Leif Brosveet < Steinkjer Ventelisten inneholder 20 søkere, som er meget tilfredstillende. SAK 20/12 Booking-statistikk John Hermansen la fram oversikten over for bookingstatus og utsiktene for Foreløpig ligger vi litt over budsjett (kr ) hvorav noen bookinger er usikre. Dette skyldes hovedsakelig medlemmenes dynamiske booking. Tre planlagte familiesamlinger er bl.a. avlyst. Men det er fortsatt muligheter for å få godkjent seminar/familiesamling. På bestillingslista står fremdeles seks faglige seminarer, fire familiesamlinger og TolfArte. Styret vil fortsatt henstille medlemmene om å følge de vedtatte rutiner for bestilling/avbestilling og betaling. Konklusjon: Bookingsituasjonen er tilfredstillende. SAK 21/12 Kultursaker Barbro Hernes la fram rapport fra utstillingen Alabama/Habitus Norvegica høsten Iht årsmøtets godkjennelse av kulturbudsjettet er styret i sluttfasen med utbetaliger til årets godkjente søknader: -Jaap den Hertog, Trond Wiger og Ole Tolstad til TolfArte -Ingrid Helleves engelsk språk-kurs -Brit Dyrnes Opera Visuale Styret holder fast på å arrangere italiensk språk-kurs juni Oversetteren Glauco Felici i Tolfa arbeider med en italiensk-norsk krim-festival i Tolfa til høsten med forfattere fra Norge. Styret ønsker å støtte arbeidet i den grad vi kan bidra med vårt nettverk og innflytelse. Vi oppfordrer også i år senter-beboere å oppleve kulturfestivalen TolfArte 3-5 august! SAK 22/12 Ny og oppdatert håndbok regler for seminarer og familiesamlinger JohnH og OleT utabeider en felles håndbok for medlemmer der det legges vekt på sikkerhet og ansvar, praktisk informasjon om bruken av senteret og en egen del om seminarer/familiesamlinger. Det er medlemmene ansvar å informere medbragte venner/venner som reiser alene og seminardeltakere om det regelverket man må forholde seg til under oppholdet i senteret. Regler for familie/vennesamlinger ble igjen diskutert etter det siste års erfaringer. Retningslinjer endres i forhold til diskusjon og innspill. Den nye håndboken og oppdaterte regler for seminarer og familiesamlinger vil bli publisert med det første. SAK 23/12 Ny data/nett-ansvarlig! SIDE 10

11 Gisle Hannemyr har etter årsmøtet trukket seg fra alle verv i foreningen. Gisle har i mange år gjort et kjempearbeid med å utvikle, drifte og vedlikeholde foreningens nett- og datasystemer. Vi står nå dessverre uten en person som kan ta dette viktige ansvaret. Styret henstiller derfor til medlemmer som har relevant kompetanse til å ta denne oppgaven. Hvis vi ikke finner noen, blir vi nødt til å gå utenfor foreningen og om nødvendig betale for tjenestene. SAK 24/12 Status verv etter årsmøtet 2012 Etter årsmøtet har både varamedlem Gisle Hannemyr og valgkomiteens medlem Marit Sandvik trukket seg fra sine verv. Styret beklager dette samtidig som vi dermed iht våre vedtekter bekrefter å måtte fortsette arbeidet inntil årsmøtet 2013 med kun ett varamedlem til styret og to medlemmer av valgkomiteen. UV-komiteen oppnevnes av styret hvert år. I møte 11. mars 2012 har styret oppnevnt Sigurd Johansen, Jan Leirvåg, Barbro Hernes og Odd Sørhus. SAK 25/12 E-postsaker Søknad om bruk av SanG-salen til Kultur-olympiaden Søknad om opphold for hagegruppe v Gudbrand XXXX Regler for bruk av SanG-salen Kan venteliste-personer delta på årsmøtet? Rammeavtalen med Tolfa Kommune Søknad om konsert i Sang-salen 6 april Associazione musicale Antonio Vivaldi di Tolfa Oppfølging av kulturbevilgninger fra årsmøtet Søknad om medlemskap Anne Grete Solstad. Til ventelisten Regler for utlån av Sala San Giuseppe. Til styremøtet Månedsrapport Mars fra Sophie Ny data-ansvarlig. Til ordinær sak Forespørsel om romleie fra Banda Musicale "Giuseppe Verdi" 7-12 august. Avslått. SAK 26/12 Eventueltsaker -Diverse forslag fra Karin Solbrækken om maling etc. Overlevert UV-komiteen. -Bruksendring av tørkerommet ved nykjøkken. Til UV-komiteen -Trådløst nettverk i nykjøkken og stue nede. Til UV-komiteen -Oppdatering av data til Brønnøysundregisteret SAK 27/12 Økonomi Annlaug gikk gjennom regnskap fram til Likviditeten er meget god. Noe overnattingsgebyr er utestående. Årsavgiften er ennå ikke forfalt (1 juni). Vi mangler ennå faktura for noen av de utførte arbeidene i ballsalen. Budsjettet er noe for lite på investeringer og vedlikehold, inventar og bygg. Moms-reglene i Italia er blitt noe forandret iht økonomikrisen i Italia. Vedlikehold har 10% IVA mens investeringer fremdeles har 21% IVA. Dette gir oss mer fleksibilitet. Når alle utestående fordringer er betalt står det igjen kr ,- til investeringer og vedlikehold. Vi er dermed rimelig i rute iht budsjett. Det gir rom for følgende i 2012: -Oppussing av kirkefasade; kostnad ca kr ,- + mur sluttføringer og takoverføring i front. -Rehabilitering av våre 3 garasjer pga sikkerhet. Grundigste utførelse. -Ballsalens lyddemping. Alle utbetalinger og forskudd til våre håndverkere skal heretter kun betales akonto eller via faktura i bank. OleT og Sophie tar dette opp med håndverkerne. Forholdet til og kravet om hvitt arbeid er også svært viktig for selvstendig sikkerhet, forsikringer og ansvar overfor våre underleverandører. Annlaug og SophieH ordner med procura i banken.! SIDE 11

12 SAK 28/12 Kulturavtale med Tolfa Kommune Ole hadde gjort avtale med kommunen om undertegning av korrigert avtale seinere på dagen. Vi betrakter avtalen som en intensjonsavtale. I forkant hadde vi fått ordnet en autorisert oversettelse. Styret hadde en grundig diskusjon om innholdet og hvordan vi skulle tilpasse avtaleteksten iht årsmøtevedtaket for å frigjøre våre økonomiske og organisatoriske forpliktelser. Årsmøtevedtaket ble fattet på bakgrunn av en uklar utgave der mange var usikre på føringene i teksten. Under saksbehandlingen i styremøtet ble omarbeidet tekst oversatt tilbake til italiensk og oversendt kommunen før vi gikk i møte. Et samlet styre er svært fornøyd med det endelige resultatet. SAK 29/12 Undertegning av kulturavtale med Tolfa Kommune Styret inkludert leder av UV-komiteen SigurdJ og SophieH stilte opp på ordfører Luigi Landis kontor presis kl onsdag 9 mai. Til stede var også kulturråd Cristiano Dionisi og referent Moreno Riversi. Møtet ble gjennomført i en god atmosfære. Kommunen hadde ingen innvendinger overfor våre korrigeringer i avtalen. Teksten ble gjennomgått, og dokumentet signert av ordførerluigi Landi, kulturråd Cristiano Dionisi, styreleder Ole Tolstad og styremedlem Barbro Hernes. Møtet ble avsluttet med fotografering. Påfølgende spumante på bar. Styret vil også takke Pål Steigan med forarbeidet. Avtaleteksten publiseres i neste nummer av Tolfaposten. SAK 30/12 Referat og erfaringer fra årsmøtet i Oslo Styret tar referatet fra årsmøtet til etterretning (se eget referat). Vara-representant i styret Gisle Hannemyr og valgkomitemedlem Marit Sandvik har begge trukket seg fra sine verv. Styret beklager at årsmøtet ikke klarte å forvalte valget iht prosedyrer. Dette har skapt utfordringer for foreningen og en tøff situasjon for både GisleH og MaritS. Medlemmer og styret i foreningen har etter beste evne prøvd å ivareta enkeltpersonene i etterkant. At styret og valgkomiteen nå er redusert må og kan styret leve med til neste årsmøte (jmfr vedtektene). Styret har gått gjennom årsmøte-prosessen, og vil komme med innspill til neste årsmøte for å forbedre gjennomføring og forvaltningen av selve møtet. SAK 31/12 Retningslinjer for bruk av SanG-salen Forrige styret ved Pål Kristensen har startet opp arbeidet med gode retningslinjser for bruk og utlån av SanG-salen. På bakgrunn av henvendelser og forvaltning den siste tiden har det nye styret gått gjennom og korrigert reglene. De nye retningslinjene publiseres i neste Tolfaposten og blir lagt ut på nettsidene våre. Dette inkluderer en avklaring om ev utleie av rom i senteret ifm arrangement i SanG-salen. Studiesenteret har ikke adgang til å drive hotell-lignende utleievirksomhet i Italia. Vår virksomhet er basert på booking og overnatting med bestilling og betaling i Norge. Hvis vi hadde drevet slik virksomhet via Tolfa, ville vi brutt italiensk lov om hotellvirsomhet. Vi har ikke adgang til å drive denne type næringsvirksomhet i Italia. SAK 32/12 Utbygging og vedlikeholdssaker UV-komiteens leder Sigurd Johansen la fram strategi og moduler for årets oppgaver. Styret og UV-komiteen befarte hele senteret sammen med murer Fabbio og SophieH. 1. Ballsalen gjøres ferdig med lyddemping, videokanon og installering av pelletsovn. 2. Garasjene renoveres fra grunnen av. Nye porter. En stor garasje, en liten til Ercole. Vannkran i garasje og! SIDE 12

13 vannkran ute på terrasse over. Strøm. Odd illustrerer med skisse og fotos. Budsjett: kr porter. Oppstart november Kirkefasaden. Oppstart medio september. Total budsjett kr Varmepumper nykjøkken, innganghall og stue. 1 ute 3 inne. Estimert budsjett kr Villa utvendig oppussing. Vi ønsker å ta hele villaen i ett. Erfaringen fra kirkefasaden tas som utgangspunkt. Oppstart Skifte av yttertak over ballsal/sang-sal. Iht vår befaring kommer Fabbio kommer med modulerte anbud. Begynne med å skifte baktaket fra romansk til portugisisk takstein-system. Eventuell oppstart Innvendig møblering. Styret oppnevner en gruppe som går gjennom alle arbeidsbord og andre forhold på rommene. 8. Kontoret og biblioteket oppjusteres. Deler av biblioteket oppbygges i ballsalen. Elektriker installerer trådløse punkter på fellesarealer i villaen. Utføres umiddelbart. 9. Gassovner i villa skiftes ut suksessivt. 3 ovner i året. Oppstart høst Lamper monteres i kirketrappa ned mot vei. Utføres umiddelbart. 11. Alle rom på senteret shines opp før hver sesong. 12. Skifte lys i allrom/stua. 2 stk pendel-lamper som i kjøkken. Utføres umiddelbart. 13. Guzzini-lamper fra ballsal (2stk) monteres i bibliotek 2 etg. Utføres umiddelbart. 14. Tørketrommel kjøpes inn og settes i tårnet (fellesbadene) 15. Tørkerom v nykjøkken omreguleres til bøttekott/oppbevaring. Vaskemaskin beholdes. 16. Nødutganger i huset må merkes. Ny lås monteres på ytterdør iht brannforskrifter? Brannslukningsapparater sjekkes. Utføres umiddelbart. 17. Trær mot naboer må stusses. Sophie kontakter tre-ekspert. 18. Møblering i allrommet. Oppgadering. Gruppe utfører. Utføres umiddelbart. 19. T2.1 tilrettelegges bedre. Tegninger lages av OddS 20. Loftslageret ryddes og struktureres. Ellen Furuseth leder an. 21. Ballustrade på Piazza Suore forlenges mot trapp/nedgang. Membran på overliggende rekkverk. Utføres umiddelbart. Keramisk flis innstøpes i marmorbord. Barbro finner/lager flis. Marmorplater restaureres. SAK 33/12 Fordeling av styreoppgaver Ole Tolstad: leder. Kultur og organisasjon. Tolfa-samfunnet. Barbro Hernes; UV-saker, kultur og språk-kurs Annlaug Overaa: økonomi og organisasjon John Hermansen: booking, retningslinjer og regelverk Odd Sørhus: UV-saker Ellen Furuseth; dugnader og logistikk 34/12 Neste møter Årsmøtet 2013 holdes i Bergen. Ansvar OddS Neste styremøter: 1 september i Oslo januar 2013 på Oppdal - Styremøtet ble avsluttet med en rinfresco i Studio Arte Grafolio Ole Tolstad i via Roma og påfølgende middag på restauranten L Èdera. Referent: Ole Tolstad! SIDE 13

14 Redegjørelse fra valgkomiteen Valgkomiteen har bestått av Marit Sandvik (leder), Torill Stang og Per Kristian Anfinsen. Per Kristian dro på ferie like etter at valgkomiteens innstilling på et styre på 7 personer og 2 vara var sendt inn til styret den 29. februar og deltok ikke i det valgforberedende arbeidet etter dette. Valgkomiteens oppdrag var å finne en leder, to nye styremedlemmer og et nytt varamedlem. John Hermansen var villig til å ta på seg to nye år som bookingansvarlig. Barbro Hernes sa ja til å gå fra vara til styremedlem, og Ellen Furuseth ble spurt om å være vara. Vi fant ingen som var villige til være leder for Tolfaforeningen vår. Vi snakket med mange og flere av de forespurte ga uttrykk for at de synes det var vanskelig å ta på seg ledervervet uten tidligere erfaring fra styrearbeid i foreningen. De som allerede satt i styret ble også spurt om å være leder. Vi sendte derfor den 7.februar ut en oppfordring til alle medlemmene om å komme med forslag på en leder. Vi fikk ett svar innen fristen, men det ga ingen resultater. Valgkomiteen sto i fare for å ikke få til et styre med lederkandidat. Vi diskuterte derfor om vi burde foreslå å utvide styret til 7 medlemmer med 2 varamedlemmer. Vi antok at dette ville gjøre det lettere å finne en leder fordi vedkommende ville kunne ha flere å dele oppgavene sammen med. Vi gikk også inn for å spørre en evt. lederkandidat om å bare sitte for et år. Tidligere praksis i foreningen har vært at varamedlemmer har møtt på styremøtene men uten stemmerett. Vi vurderte også på et prinsipielt grunnlag at styret burde ha 7 faste medlemmer, med 2 varamedlemmer som ble trukket inn ved andres fravær, eller når det var nødvendig pga de oppgaver som vara har for foreningen. Vi vurderte slik at med et større styre så ville det bli lettere å rekruttere fremtidige ledere med erfaring fra styrearbeid. Vi fremmet derfor et forslag om å utvide styret innen de frister som gjelder for årsmøtets behandling av forslag til vedtektsendringer. Vi fortsatte valgarbeidet med dette som forutsetning. Denne vurderingen var feil, fordi vi også burde arbeidet fram et forslag som var basert på gjeldende vedtekter dersom forslaget om å utvide styret ikke ble vedtatt. Denne feilvurderingen er den viktigste bakgrunnen for de feil som ble begått senere i prosessen. Det viste seg å være lettere, men ikke uten mange diskusjoner og påtrykk å rekruttere en leder med utgangspunkt i forslaget om et styre på 7 pluss 2 varamedlemmer. Den sendte vi følgende forslag til nytt styre til foreningens leder: Leder: Ole Tolstad. Velges for 1 år. Styremedlemmer Odd Sørhus,, ikke på valg Annlaug Overaa, ikke på valg John Hermansen, gjenvalg 2 år. Barbro Hernes - ny ( tidligere vara) - velges for 2 år Alf Tore Hommedal - ny - velges for 2 år Ellen Furuseth - ny- velges for 2 år Vara: Gisle Hannemyr, ikke på valg Tore Iversen - ny- velges for 2 år Den 6. mars mottok valgkomiteens leder en mail fra Gisle Hannemyr der han påpekte at valgkomiteen hadde en jobb å gjøre med å legge frem et forslag til nytt styre i tråd med gjeldende vedtekter. Han uttalte samtidig at dersom styret gjennom vedtak på årsmøtet ble utvidet til 7 medlemmer, så ville det være unødvendig med varamedlemmer og at han ikke ønsket å stå oppført som varamedlem i så fall. Vi tolket dette som om han stilte sin plass til disposisjon. Han fikk svar om at vi ville legge frem et slikt forslag på 7 medlemmer, der de 2 vararepresentantene ikke var ført opp. 2 dager senere påpekte han i en e-post at vi enda ikke hadde laget et forslag ut fra gjeldende vedtekter. Det var da to dager igjen til årsmøtet (men e-posten ble først lest dagen før), og vi to som var igjen i! SIDE 14

15 valgkomiteen fikk knapt snakket sammen de siste dagene før årsmøtet. Da vedtektsforslaget om å utvide styret ikke ble vedtatt startet problemene. Vi måtte fremme et alternativt forslag med fire styremedlemmer der bare en plass var ledig (Barbro) og to vara. Ellen og Alf Tore, i den rekkefølgen, ble foreslått som vara. Gisle ble utelatt ved en feil ettersom han ikke sto på valg. Vi handlet ut fra en feilaktig forståelse om at han hadde stilt sin plass til disposisjon, men hans ønske om å ikke sitte i styret var betinget i at vedtektsforslaget om et styre på 7+2 ble vedtatt. Denne tabben fra valgkomiteen ble korrigert av møteleder Pål Steigan som påpekte at Gisle ikke var på valg. Valgskomiteens leder beklaget umiddelbart alle faktiske, formelle og menneskelige feil, og ba også Gisle om unnskyldning. Valgkomiteen fikk kritikk fra flere medlemmer for sin håndtering. Kritikken er berettiget. Vi gjorde en feilvurdering da vi trodde at årsmøtet ville gå inn for å utvide styret Vi hadde ikke gjort klart et styre på 5 pluss 2 vara før like før valget. Forslaget som ble fremmet var i tillegg formelt feil da Gisle ikke var oppført som vara. At Gisle opplevde dette som ubehagelig og urettmessig har vi full forståelse for. Valgkomiteens leder sa på årsmøtet at hun tok konsekvensene av denne uheldige håndteringen og at hun ønsket å trekke seg fra valgkomiteen. Valgkomiteens leder meddelte styret i e-post den 13. mars at hun trakk seg fra valgkomiteen. Per Kristian Anfinsen, Torill Stang og Marit Sandvik Trondheim 24.mai Vivere Insieme a Monti della Tolfa Med kulturprotokollen mellom Tolfa kommune og Centrostudi italo-norvegese har kultursamarbeidet i Tolfa tatt et kjempeskritt framover. Dette kroner sytten års arbeid som svært mange medlemmer har vært delaktige i. Mye tyder på at protokollen innleder et mye mer omfattende norsk-italiensk kultursamarbeid i Tolfa. Men studiesenteret kan ikke være en direkte kulturoperatør., men mer av en døråpner. I 2005 ble det etablert en kulturforening som heter Vivere Insieme. Av forskjellige grunner har den til nå vært en sovende organisasjon, men i dag kan den kanskje fylle det rommet i kulturarbeidet som det ikke er naturlig at Centrostudi fyller. Fordelen med Vivere Insieme er at den er registrert som en italiensk forening, som dermed både kan søke støtte i Italia og være partner for andre foreninger, enkeltpersoner eller for den del for Tolfa kommune. Av det opprinnelige styret har fire av oss blitt enige om å revitalisere Vivere Insieme. Det er Dag Duckert, Sigurd Johansen, Brit Dyrnes og undertegnede. Vi inviterer alle Tolfa-nordmenn, enten de er med i Centrostudi eller ei, til å bli medlemmer. Det er en engangskontingent på 10. Etter en nytegning vil vi invitere til en ekstraordinær generalforsamling for å velge et nytt styre. Pål Steigan! SIDE 15

16 Kulturavtalen mellom Tolfa kommune og Centrostudi undertegnet Fra venstre: John Hermansen, Cristiano Dionisi, Ole Tolstad, Luigi Landi, Sigurd Johansen, E!en Furuseth, Barbro Hernes, Sophie Hinsch. Ole Tolstad og Luigi Landi undertegner protoko!en om kultursamarbeid.! SIDE 16

17 AVTALE MELLOM TOLFA KOMMUNE OG FORENINGEN DET NORSK-ITALIENSKE STUDIESENTERET I TOLFA Tolfa kommune 9. Mai 2012 MELLOM Tolfa Kommune, representert ved ordfører LUIGI LANDI; Foreningen Det norsk-italienske studiesenteret i Tolfa med adresse i Tolfa Viale d Italia 98 C.F representert ved Leder Ole Tolstad og styremedlem Barbro Hernes. FORUTSETNINGER at kommuneadministrasjonen bestandig har sett det som en av sine fremste oppgaver å prioritere sosial og kulturell vekst innen kommunen, også gjennom å bedre kjennskapen til andre samfunnsgrupper utenlands; at Tolfa i mange år har hatt en viktig norsk koloni, som har fremmet kulturutvekslingen mellom Italia og Norge ved å støtte ulike kulturarrangementer, i form av utstillinger, seminarer, møter, konserter og lignende, også i samarbeid med kommuneadministrasjonen; at Foreningens aktiviteter har vakt og vekker stor interesse blant Tolfas innbyggere, som alltid har vært opptatt av temaer som fellesskap og solidaritet; at utviklingen av forholdet mellom de to gruppene vil kunne avstedkomme nye anledninger og muligheter for foreningslivet generelt og for skolen. BETRAKTNINGER I forbindelse med ulike møter har det oppstått et ønske fra Tolfa kommune og Foreningen Det norsk-italienske studiesenteret i Tolfa om å inngå en avtale med det formål å opprette mer faste forbindelser for å fremme samarbeid og diverse former for kulturutveksling; et slikt mål kan nås gjennom forenet og felles planlegging av møter og ulike aktiviteter innen kultur, folklore, turisme, studier og promotering av området og lokale aktiviteter. De ovenfor nevnte parter blitt enige om følgende: Punkt 1 Bifall av prinsippene i avtalen Partene konstaterer at de er enige om prinsippene som kommer til uttrykk i forutsetningene for det herværende dokument, i sin helhet uten unntak, og at de samme forutsetninger er en integrert og vesentlig del av herværende avtale. Punkt 2 Avtalens formål Avtalens formål er å fremme kulturliv, turisme og samfunnsliv, ved at Tolfa kommune og Det norsk-italienske studiesenteret i Tolfa i samarbeidets ånd fremmer og gjensidig respekterer hverandres historie, tradisjoner, folklore og særtrekk. Punkt 3 Arbeidsmåte! SIDE 17

18 Det skal opprettes et samarbeidsutvalg bestående av ordføreren og kulturrådmannen i Tolfa, samt lederen for Foreningen Det norsk-italienske studiesenteret i Tolfa og en representant fra foreningens styre. Utvalgets oppgave er å planlegge en rekke tiltak og samarbeidsprosjekter innen de forskjellige sektorene kultur, turisme, folklore, promotering av området og av lokale produkter for å systematisere et seriøst samarbeid mellom partene. Utvalget redigerer hvert år en kalender over de arrangementer og tiltak som skal finne sted i Tolfa og, i enkelte tilfeller, også eventuelt i Norge. Utvalget skal holde kontakt med det lokale foreningslivet og ulike organisasjoner, også på et internasjonalt plan. Minst én gang i året skal utvalget komme sammen for å kontrollere og evaluere de aktiviteter som har funnet sted. Punkt 4 Forpliktelser Partene forplikter seg til å arbeide for å skaffe til veie menneskelige og finansielle ressurser, også gjennom å foreslå kulturprosjekter overfor utenomkommunale virksomheter. Tolfa kommune skal sørge for å organisere det rent logistiske (utstyr, lokaler, organisering og promotering av arrangementer, logistikk, musikk o.s.v.) i forbindelse med kulturarrangementene, mens Foreningen Det norsk-italienske studiesenteret i Tolfa har innenfor sine kulturbudsjetter ansvaret for å bidra i de foreslåtte arrangementene. Man er fra nå av enige om å arbeide for: innen rammen for planleggingen av årets festdager, å finne en dato for kulturarrangementet kalt En norsk helg i Tolfa ; et fast innslag der representanter for norske kunstnere deltar i arrangementet TolfArte ; en kunstutstilling med representanter for norsk kultur i utstillingssalen Fontana Nova ; (en hel uke pr. år kan vies til dette) å bidra til å formidle kontakter slik at Tolfa-innbyggere kan delta på kulturarrangement i Norge; Tolfa Kommune har utpekt Moreno Riversi som kommunens referent i forbindelse med inngåelse av avtalen. Alle henvendelser innunder avtalen gjøres direkte til styret i Foreningen Det norsk-italienske studiesenteret i Tolfa eller foreningens stedlige representant. Punkt 5 Avtalens løpetid og varighet Herværende avtale skal vare i 5 år Hver av partene kan når som helst avstå fra avtalen ved å gi den andre parten skriftlig beskjed. Lest, godkjent og underskrevet. Tolfa, den 09. Mai 2012 TOLFA KOMMUNE: ORDFØRER Luigi Landi KULTURRÅD Cristiano Dionisi FORENINGEN DET NORSK-ITALIENSKE STUDIESENTERET I TOLFA: LEDER Ole Tolstad KULTURANSVARLIG Barbro Hernes! SIDE 18

19 ! SIDE 19

20 Tolfa-glimt Foto: Pål Steigan Øverst: Vinneren av Tolfa Ecomaratona. Konsert ved museet Nederst: Luigi Landi og Giovanni Padroni presenterer boka om alunets historie. To eldre damer betrakter karnevalet.! SIDE 20

21 Seminar om musikk og helse For fjerde år på rad holdt Senter for musikk og helse ved Norges musikkhøgskole seminar i Tolfa i slutten av mars. Vi er liten gruppe musikkterapeuter som lager nettsider, utgir antologier, holder foredrag og arrangerer konferanser rundt temaet. Studiesenteret egner seg godt for slike arbeidsseminarer og i år arbeidet vi spesielt med søknader til forskningsrådet. Ofte inviterer vi med oss gjester til Tolfa - og vi er særlig opptatt av å knytte kontakter med italienske musikkterapeuter. Tidligere har vi hatt besøk av psykologen og musikkterapeuten Gabriela Perilli fra Roma. I år inviterte vi pianisten og musikkterapeuten Sabatino Miranda fra Napoli til lunsj nede på torget. Han kunne fortelle om neste års store begivenhet i den lille byen Gesualdo hvor de holder sine kurset. Med feiringen av 200-årsjubileet for denne store italienske komponisten, vil de arrangere konferanser og seminarer. Nå ville Miranda gjerne samarbeide med oss. På denne måte bidrar også studiesenteret vårt med til å knytte kontakter i Italia. Les mer om senterets virksomhet på våre hjemmesider: Fra venstre: Lars Ole Bonde fra Aalborg universitet Sabatino Miranda, Napoli Karette Stensæth Gro Trondalen (leder) Even Ruud Marie Skånland tok bildet! Fra venstre: Karette Stensæth Sabatino Miranda Lars Ole Bonde Marie Skånland Even Ruud Gro Trondalen! SIDE 21

22 Audition i SanG-salen Under kortfilmfestivalen tidlig i mai var arrangørene på kulturhuset i beit for lokaler til diverse auditions/casting. Det dårlige været forsterket behovet og en søndag ettermiddag/kveld ankom casting director Simona Tartaglia fra Italia Film og gjennomførte video-opptak av en rekke kandidater. Det ble ikke spart på kritikken, og alle som sto i kø var den enes publikum. Veldig artig at salen også kan brukes til dette. Da alle hadde forlatt stedet etter 5 timer var alt vel blåst og ryddet. Ole Tolstad! SIDE 22

23 Tolfa, grande successo per lo "Short Film Festival" TolfaShort film festival ble en stor suksess. Den fikk strålende omtale i både italiensk og internasjonal presse. Filmfestivalen er ett av mange eksempler på at Tolfa har begynt å hevde seg kulturelt, og at den nye satsinga på kultur begynner å bære frukter. Det er naturligvis ordfører Luigi Landi og kultursjef Cristiano Dionisi som fronter dette, men det virkelig positive er at den nye kulturoffensiven er en stor dugnad der store deler av Tolfa-samfunnet er med ikke minst ungdommen. På neste side trykker vi det kulturelle programmet for sommeren, og det er vel ganske trygt å si at aldri har Tolfa hatt et så rikholdig kulturprogram som sommeren Her kommer festival for improvisasjonsteater, Tolfa Jazz Festival og TolfArte, men også Sagra del Prosciutto e dei Prodotti Locali og Festa del Cinghiale, samt en rekke andre viktige lokale begivenheter. Alt dette gleder oss Tolfa-venner stort. Pål Steigan! SIDE 23

24 ESTATE TOLFETANA /16 Giugno RASSEGNA DEL CAVALLO TOLFETANO SOMMER-FESTER I TOLFA 12 Agosto LA CATTURA 16 Giugno FESTA DEL RIONE SUGHERA 23/24 Giugno FESTA DELLE GHIGHE (RIONE POGGIARELLO) 30 Giugno WILD NATURE FESTIVaAL 6/8 Luglio SAGRA DEL PROSCIUTTO E DEI PRODOTTI LOCALI RADUNO INTERNAZIONALE DEL TEATRO DI IMPROVVISAZIONE 14 Luglio FESTA DELLA CACCIA 14/15 Luglio FESTA DEL CINGIALE (RIONE ROCCA) 20/22 Luglio FESTA DELLA BISTECCA (RIONE CAPPUCCINI) 21/22 Luglio TOLFA JAZZ FESTIVAL 26/29 Luglio TORNEO DEI BUTTERI RIONALE 26 Luglio - Cena di presentazione 27 Luglio - Cabaret in Piazza V. Veneto 28 Luglio - Sfilata Storica e Rioni in Festa 29 Luglio - Sfilata del buttero e Torneo Rionale 3/5 Agosto TOLFARTE /15 Agosto FESTA DELLA MUSICA 15 Agosto FINALI REGIONALI TORNEO DEI BUTTERI 16 Agosto FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI S. ROCCO 18/19 Agosto PROTEZIONE CIVILE IN FESTA 19 Agosto LO SPUNTINO 23 Agosto FESTA DELLA CIAMBELLA (RIONE BASSANO) 24 Agosto / 2 Settembre FESTEGGIAMENTE IN ONORE DI S. EGIDIO ABATE 24 Agosto - Serata Musicale in Piazza Veneto 25 Agosto - Serata Musicale in Piazza Veneto 26 Agosto - Tombola di S. Egidio e Fuochi d Artificio 29 Agosto - Cena di Gala del Drappo dei Cumuni 30 Agosto - Processione di S. Egidio Abate 1 Settembre - IV Drappo dei Comuni 31 Agosto / 2 Settembre FESTA DELLA SALCICCIA (RIONE CASALACCIO) 9 Settembre GARA SUPERENDURO MONTI DELLA TOLFA 15/16 Settembre FESTA DELLA RADICA 22/23 Settembre RADUNO DI YOGA E DISCIPLINE OLISTICHE Ass. Pro Loco! SIDE 24

25 Studio Arte Ole Tolstad har åpnet et lite studio-galleri i Via Roma 60. Ole håper at stedet kan fungere både som en arbeidsplass og visningsplass for kunstnere med tilknytning til Tolfa og med tematikk som berører Tolfa og den kulturelle utvekslingen mellom Italia og Norge. Her kan kunstnere og publikum møtes på en permanent kulturarena. Hullet i veggen holder sporadisk åpent.! SIDE 25

26 NTNU-kurs på studiesenteret april Nok en gang har NTNU Fakultet for arkitektur og billedkunst gjennomført et vellykket kursopplegg på studiesenteret. Et nytt kull med 15 studenter og 6 fagledere fra fakultetet er så fornøyde at NTNU allerede har bestilt seminarplass for ny modul i april Dette er voksne studenter i arbeid som tar en erfaringsbasert master innefor eiendomsutvikling og forvaltning. Kurset er tilrettelagt som en metodemodul for gjennomføring av masteren. Professor Nils Olsson sier at opplegget blir bedre hvert år, og at ballsalen som kursarena snart er i mål som optimalt samlingsrom. Kurset gjennomfører også sine gruppearbeider på nykjøkkenet og allrommet(stua). Våre medlemmer Ole Tolstad og Tore Haugen, som begge arbeider på NTNU, er ansvarlig for kurset. Teater Fusentast! Teater Fusentast er en av Trondheims frie profesjonelle teater og dansegrupper. Av disse er vi, en av de få med kontinuerlig forestillings- og kurstilbud. Teater Fusentast ønsker å leke med teaterformer og tradisjoner. Snu dem opp ned og la seg overraske av de muligheter som så byr seg. Teater Fusentast skal opptre på TolfArte august. Jaap den Hertog er mannen bak Teater Fusentast.! SIDE 26

27 Retningslinjer for leie av studiesenteret til seminar og familiesamling Medlemmer kan søke styret om å få leie flere rom til faglige seminarer eller familie/vennesamlinger. Ballsalen eller SanG-salen er inkludert i leien dersom det avtales. Senteret er til enhver tid et sted som skal fungere til det beste for alle medlemmer og gjester, og det må det tas hensyn til ved planlegging av seminar- og familiearrangement. Medlemmer som har fått innvilget seminar eller familiesamling, må legge fram en plan for styret for hvor mange gjester som kommer og hvordan de skal bruke senteret. I planen må det tas hensyn til at de andre beboerne ikke blir fortrengt eller føler seg fortrengt fra fellesarealer (kjøkken, sommerstue, inngangshall, terrasser) og at de kan føle seg vel ved å være tilstede i senteret. Leietakeren må innen 2 måneder før seminar /samling orientere de andre beboerne og evt nye som bestiller rom, om det planlagte opplegget. Styret oppfordrer leietaker og de andre beboerne til å samarbeide slik at det blir gode og hyggelige løsninger for alle. Samlinger og mottakelser av større antall gjester på studiesenteret må skje i forståelser med de andre beboerne. Seminarer og familiesamlinger har førsteprioritet til det nye kjøkkenet, mens de andre beboere disponerer det gamle kjøkkenet. Eventuelt makeskifte når det gjelder kjøleskapshyller kan avtales. Dersom det i tillegg til deltakere eller gjester som bor på studiesenteret, også er andre deltakere/gjester som bor utenfor senteret, bør helst middager med mange gjester og fester (brylluper, bursdager, seminarmiddager) holdes utenfor senteret (restauranter, hotellet, Cappuccini-klosteret etc). Inngangshallen er et fellesområde og kan ikke brukes til private arrangementer. SanG-salen eller sommerstua kan alternativt benyttes til festmiddag. Støyende festligheter på terrassen må uansett begrenses av hensyn både til naboer og beboere på senteret. Ro-tiden på terrassen og inne på senteret er kl Styret behandler søknadene fortløpende og vurderer søknader ut fra arrangements karakter og størrelse, og senterets kapasitet. I perioden april september kan inntil 20 % av senterets kapasitet brukes til seminar eller samlinger. Ved seminarer fyller vi opp rommene fra Tårnet og nedover. Ved familie/vennesamlinger fyller opp fra Villaen 1. et. og oppover. Bytting av rom kan avtales blant beboerne, men dersom man ikke finner fram til god løsning for begge parter, gjelder første-mann-til-mølla-prinsippet. Alle som bor på senteret må følge de generelle husvettreglene, bruke utstyr riktig og hensynsfullt og ta vare på huset som medeier. Se «Tolfa-håndboka» for ytterligere informasjon. Ny håndbok vil bli utarbeid i løpet av mai Tolfa, 12. mai 2012 Styret! SIDE 27

Referat fra årsmøte 2012

Referat fra årsmøte 2012 Referat fra årsmøte 2012 Interkulturelt museum i Oslo, 10.mars 2012 Styreleder Pål Kristensen ønsket velkommen og takket arrangementskomitéen, bestående av Ellen Furuseth, Trond Urdal, Marianne Hølmebakk,

Detaljer

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 Innholdsfortegnelse Hakavik vel, vedtekter 2007-2010 1 Vedtekter for Hakavik vel 1. DEFINISJON Hakavik vel er en partipolitisk nøytral lokal sammenslutning

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1 VEDTEKTER Econa Troms og Finnmark KAPITTEL 1 ORGANER FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1.1 NAVN Lokalavdelingens navn er Econa Troms og Finnmark. Den er tilsluttet Econa som lokalavdelingen for

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

Asphaugen Samfunnshus SA. Årsmøte. Tirsdag 14. mars 2017 kl 1900

Asphaugen Samfunnshus SA. Årsmøte. Tirsdag 14. mars 2017 kl 1900 Asphaugen Samfunnshus SA Årsmøte Tirsdag 14. mars 2017 kl 1900 Sakliste for årsmøte i Asphaugen Samfunnshus SA 14.03.2017 1. Åpning. Valg av møteleder, referent og to til å skrive under protokollen. 2.

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

HOLUMSKOG VELFORENING

HOLUMSKOG VELFORENING HOLUMSKOG VELFORENING Side: 1 av 5 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING Referent: Møteleder: Møtetid, - sted: Tilstede: Mariann Våge Ruud Onsdag 18. april 2012, Grendehuset 7 stemmeberettige 1/12 Godkjenning

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Myra Borettslag den kl Møtested: Sten Menighetshus, Gjoleidveien 5.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Myra Borettslag den kl Møtested: Sten Menighetshus, Gjoleidveien 5. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Myra Borettslag den 09.05.2012 kl. 19.00. Møtested: Sten Menighetshus, Gjoleidveien 5. Tilstede var 17 andelseiere og 2 med fullmakt til sammen 19 stemmeberettigede.

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tåsen Borettslag Dato: 3. juni 2013 Kl. 18.00 Møtested: Tåsen idrettskrets klubbhus

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tåsen Borettslag Dato: 3. juni 2013 Kl. 18.00 Møtested: Tåsen idrettskrets klubbhus Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tåsen Borettslag Dato: 3. juni 2013 Kl. 18.00 Møtested: Tåsen idrettskrets klubbhus Tilstede var 32 andelseiere og 2 med fullmakt, til sammen 34 stemmeberettigede.

Detaljer

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 1. Definisjon 1.1 Klubbens navn er Vesterålen Gatebil (Heretter benevnt VGB). 2. Formål Klubbens Formål er: Samle interesserte i Biler av alle merker

Detaljer

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent kalenderår. gjeld. i Foreningens navn Observatør: Mai-Britt Knoph, KLD 2 Formål Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent Foreningens navn er «Hold Norge Rent», forkortet til «HNR». Det ble den 24. november

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Norsk Bobil og Caravan Club avd. Sunnmøre Org.nr.: 912669564 ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Onsdag 4. februar 2015, kl 19:00 i Mattilsynets lokaler, Color Line Stadion, Sjømannsveien 14, Ålesund Til stede:

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB STIFTET 29.11.1998 Sist endret Årsmøte 2004 06.04.03 Side 1 av 7 VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB... 1 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap... 3 4 Familiemedlemskap...

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan Boligsameie III

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan Boligsameie III Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan oligsameie III Møtedato 30. april 2009 Møtetidspunkt 1800 Møtested Nordstrand Eldresenter, Poppelstien 6 Tilstede var og til sammen Fra forretningsfører møtte

Detaljer

Årsmøte Romanifolkets Riksforbund, referat

Årsmøte Romanifolkets Riksforbund, referat Årsmøte Romanifolkets Riksforbund, referat Oppstart: Søndag 30. Mars 2014. kl. 13:10 Sted: Marché Rygge Vest. Moss Til dagsorden Styreleder Jim Karlsen ønsket velkommen med en sang Innkalling og dagsorden

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Foreningen er organisert med personlig medlemskap, varierende medlemstall og kapital.

Foreningen er organisert med personlig medlemskap, varierende medlemstall og kapital. UTKAST NYE Vedtekter for Norsk Limousin Vedtatt desember 1993, revidert februar 2000 og april 2005 (og evt februar 2017) 1 Formål Foreningen Norsk Limousin sitt formål er å fremme oppdrett av og avl på

Detaljer

UKS VEDTEKTER. Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere.

UKS VEDTEKTER. Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere. UKS UNGE KUNSTNERES SAMFUND 1921 1. NAVN OG ORGANISASJON UKS VEDTEKTER Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere. Organisasjonen er tilsluttet

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Blåfjellet Borettslag. Tilstede var 63 andelseiere og 2 med fullmakt, til sammen 65 stemmeberettigede.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Blåfjellet Borettslag. Tilstede var 63 andelseiere og 2 med fullmakt, til sammen 65 stemmeberettigede. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Blåfjellet Borettslag Dato 28. mai 2013 kl. 18.00. Møtested: Lambertseter kirke. Tilstede var 63 andelseiere og 2 med fullmakt, til sammen 65 stemmeberettigede.

Detaljer

For å bli medlem må man ha møtt en fadder eller et styremedlem for en samtale om foreningen og hva det innebærer å være medlem.

For å bli medlem må man ha møtt en fadder eller et styremedlem for en samtale om foreningen og hva det innebærer å være medlem. Vedtekter for Chains Sist endret på årsmøte 28.04.17 1 Navn Foreningens navn er Chains 2 Formål Chains har som hovedformål å skape et nettverk for mennesker på Nordvestlandet og Midt-Norge med interesse

Detaljer

Referat fra NNF`s generalforsamling,

Referat fra NNF`s generalforsamling, Referat fra NNF`s generalforsamling, 24. 2. 2015. Det var 24 stemmeberettigete medlemmer til stede, da formannen, Carl Henrik Størmer, ønsket de fremmøtte velkommen til NNF`s generalforsamling. Årsberetning

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan Boligsameie III den 17. mars 2010 kl. 18:00. Møtested : Nordstrand Eldresenter.

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan Boligsameie III den 17. mars 2010 kl. 18:00. Møtested : Nordstrand Eldresenter. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan Boligsameie III den 17. mars 2010 kl. 18:00. Møtested : Nordstrand Eldresenter. Tilstede var 19 seksjonseiere og 14 med fullmakt til sammen 33 stemmeberettigede.

Detaljer

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening Vedtatt på Generalforsamling 29. mai 2012 V E D T E K T E R for Norske film, tv- og spillprodusenters forening 1. NAVN Foreningens navn er Norske film, tv- og spillprodusenters forening (Produsentforeningen).

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Sak 4: Budsjett for neste år. Fastsettelse av avgift til dekning av fellesutgifter.

Sak 4: Budsjett for neste år. Fastsettelse av avgift til dekning av fellesutgifter. REFERAT FRA ÅRSMØTE I BOLIGSAMEIET YÜKSEK SITES1 I Årsmøtet ble avholdt mandag 18. april på Yüksek Sitesi I i henhold til lovlig utsendt varsel og møteinnkalling, jf Vedtekter for boligsameiet Yüksek Sitesi

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I Ospeli BRL Sted: Kantine Borghild Minne Dato: 28. April, 2015 Møtet ble åpnet av: Til stede fra styret: Styreleder Rolf Solberg Leder: Rolf Solberg Nestleder:

Detaljer

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN.

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. Til stede med stemmerett: Are Olimb, UF-Asker & Bærum Børre Heggenhaugen,

Detaljer

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING ONSDAG 8. OKTOBER 2003, KL. 19:30-21:00 PÅ LESTERUD SKOLE, I PAVILJONG GALLIA Følgende saker er på dagsorden: 1. Valg av ordstyrer og referent 2. Godkjenning av dagsorden

Detaljer

Vedtekter for Kleppe Båtlag Av 2. Desember 1983 Revidert.2014 Vedtekter revisjon 8

Vedtekter for Kleppe Båtlag Av 2. Desember 1983 Revidert.2014 Vedtekter revisjon 8 KLEPPE Org. Nr. :985 453 233 BÅTLAG Bank nr.: 3470 44 62001 Vedtekter for Kleppe Båtlag Av 2. Desember 1983 Revidert.2014 Vedtekter revisjon 8 1. Kleppe båtlag er en ideell, frivillig, ikke fortjenestebærende

Detaljer

Protokoll fra årsmøte. Noreidestølen Huseierlag. Sted: Kantina Fanatorget

Protokoll fra årsmøte. Noreidestølen Huseierlag. Sted: Kantina Fanatorget Protokoll fra årsmøte i Noreidestølen Huseierlag 29.03.2006 Sted: Kantina Fanatorget Saksliste: 1. Konstituering av møte 2. Innkalling til årsmøte 3. Styrets årsberetning 4. Godkjenning av regnskap 5.

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Langhus 7. mars 2014 Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Onsdag 19. mars kl. 19.00 Dagsorden 1) Konstituering

Detaljer

*** VEDTEKTER. for NORGES NASJONALPARKKOMMUNER OG NASJONALPARKLANDSBYER. Foreningens navn er «Norges Nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer»

*** VEDTEKTER. for NORGES NASJONALPARKKOMMUNER OG NASJONALPARKLANDSBYER. Foreningens navn er «Norges Nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer» FORENINGENS VEDTEKTER Foreningens vedtekter lyder slik med virkning fra 4. mai 2017: *** VEDTEKTER for NORGES NASJONALPARKKOMMUNER OG NASJONALPARKLANDSBYER 1. Foreningen Foreningens navn er «Norges Nasjonalparkkommuner

Detaljer

Generalforsamlingen i Samfunnshuset på Skedsmokorset BA 16. april 2012

Generalforsamlingen i Samfunnshuset på Skedsmokorset BA 16. april 2012 Generalforsamlingen i Samfunnshuset på Skedsmokorset BA 16. april 2012 Informasjonssak 1. Januar 2008 trådte den nye samvirkeloven i kraft. I den står blant annet at eksisterende samvirkelag, andelslag

Detaljer

ØNORD. Protokoll. Ordinær generalforsamling i 16. april 2015 kl 19.00. Boligbyggelaget Nord,

ØNORD. Protokoll. Ordinær generalforsamling i 16. april 2015 kl 19.00. Boligbyggelaget Nord, Bohgbyggelaget NoTd Protokoll Ordinær generalforsamling i 16. april 2015 kl 19.00. Boligbyggelaget Nord, Torsdag, 16. april 2015, kl 19.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Boligbyggelaget Nord.

Detaljer

Til stede var 20 seksjonseiere, det ble levert 9 fullmakter, til sammen 29 stemmeberettigede. Fra ABBL møtte: Odd Arild Iversen.

Til stede var 20 seksjonseiere, det ble levert 9 fullmakter, til sammen 29 stemmeberettigede. Fra ABBL møtte: Odd Arild Iversen. ÅMOTLIA BOLIGSAMEIE REFERAT FRA SAMEIERMØTE TIRSDAG 8. APRIL 2014 PÅ FRIHEIM I HEGGEDAL Til stede var 20 seksjonseiere, det ble levert 9 fullmakter, til sammen 29 stemmeberettigede. Fra ABBL møtte: Odd

Detaljer

VEDTEKTER. Gjeldende vedtekter ble fastsatt i ordinær generalforsamling 3 mai 2012 og erstatter vedtekter av 10. juni 2010

VEDTEKTER. Gjeldende vedtekter ble fastsatt i ordinær generalforsamling 3 mai 2012 og erstatter vedtekter av 10. juni 2010 VEDTEKTER Gjeldende vedtekter ble fastsatt i ordinær generalforsamling 3 mai 2012 og erstatter vedtekter av 10. juni 2010 2/6 Innhold 1 NAVN OG ORGANISASJON... 3 2 FORMÅL... 3 3 MEDLEMSKAP... 3 5 GENERALFORSAMLING...

Detaljer

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 Referat Generalforsamling 2015 Borettslaget Frostaveien 1 26.03.15 Sak 1 Konstituering Frammøte ble registrert av styret. 19 av 69 andeler var representert: 04, 07, 10, 18, 20, 23, 25, 28, 35, 37, 38,

Detaljer

REFERAT HANSAKATTENS generalforsamling 05.11.13.

REFERAT HANSAKATTENS generalforsamling 05.11.13. Referenter: Øyvind Hansen og Tove Mordal REFERAT HANSAKATTENS generalforsamling 05.11.13. Generalforsamlingen skulle starte kl 19.30. Det var ikke nok fremmøtte til å avholde ordinær GF, så kl. 20:00 startet

Detaljer

Landsstyret foreslår følgende endringer i vedtektene:

Landsstyret foreslår følgende endringer i vedtektene: Landsstyret foreslår følgende endringer i vedtektene: Tekst som står i vanlig skrift er uendret, tekst i fet skrift er ny eller endret tekst, og tekst i kursiv er tekst som foreslås strøket 3. Generalforsamling

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Generalforsamling Dalsåsen Vel 2015. Det innkalles til ordinær generalforsamling i Dalsåsen Vel:

Generalforsamling Dalsåsen Vel 2015. Det innkalles til ordinær generalforsamling i Dalsåsen Vel: Det innkalles til ordinær generalforsamling i Dalsåsen Vel: Onsdag 11. mars kl. 18.30 på personalrommet, 2.etg på Mortensrud skole. Dagsorden 1. Godkjenning av frammøtte stemmeberettigede. 2. Godkjenning

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD Til: Bedriftskunstforeningene (medlemmer av RBR) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD RBR inviterer alle sine medlemmer til årsmøte for år 2008,

Detaljer

Vedtekter for nymusikks komponistgruppe

Vedtekter for nymusikks komponistgruppe Vedtekter for nymusikks komponistgruppe (oppdatert ved årsmøtet 23.02.2017, godkjent av landsmøtet i nymusikk 28.04.2016) 1. Formål nymusikks komponistgruppe (heretter forkortet NMK) er en organisasjon

Detaljer

Vedtekter for Tjøme Skolemusikk

Vedtekter for Tjøme Skolemusikk Vedtekter for Tjøme Skolemusikk Vedtatt på årsmøte 08.02.07. (Revisjon av vedtekter datert 23.09.97) l. Organisasjon. Organisasjonens navn er Tjøme Skolemusikk (heretter kalt skolemusikken). Skolemusikken

Detaljer

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S 1 Selskapets firma skal være: Vest-Norges Brusselkontor AS 2 Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Bergen 3 Selskapets formål er å fremme Foreningen Vest-Norges

Detaljer

Generalforsamling 2010 Skytten Huseierforening

Generalforsamling 2010 Skytten Huseierforening Generalforsamling 2010 Skytten Huseierforening Det innkalles herved til Generalforsamling onsdag 17. mars 2010 kl. 1900-2100 på BELSET Skole - Landskapet Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og fullmakter

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2015

Innkalling til årsmøte 2015 Myrsnipa Velforening Innkalling til årsmøte 2015 Sted : Hårstad skole Tid : 19. mars 2015 kl. 19:00 Saksliste 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Godkjenning av fullmakter 3. Valg av ordstyrer

Detaljer

Foreningen er medlem av Eurordis (European Organisation for Rare Diseases) og Sällsynta Diagnoser, Sverige.

Foreningen er medlem av Eurordis (European Organisation for Rare Diseases) og Sällsynta Diagnoser, Sverige. VEDTEKTER for Nordic hypopara Organisation (vedtatt på Generalforsamlingen 20. juli 2006, 2. juli 2008, 31. mai 2012 og 12.mai 2016.) Organisasjonsnr: 988 978 787 1 Sted Foreningen har sitt sete på Vettre.

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Solbakken II Sameie

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Solbakken II Sameie Protokoll fra ordinært sameiermøte i Solbakken II Sameie Møtedato Onsdag 07.05.08 Møtetidspunkt 19.00 Møtested Bjørndal Idrettsforenings klubbhus Tilstede var og til sammen Fra forretningsfører møtte Møtet

Detaljer

Vedtekter for Casual Gaming

Vedtekter for Casual Gaming Vedtekter for Casual Gaming Organisasjonsnummer 993 396 605 26. Mars 2014 1 Formål og medlemskap 1.1 Navn og formål Casual Gaming (forkortet CaG) er studentforening basert i Trondheim med formålet å fremme

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Jordal Borettslag 15.05.2012 kl. 18:30. Møtested: Vålerenga Bydelshus.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Jordal Borettslag 15.05.2012 kl. 18:30. Møtested: Vålerenga Bydelshus. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Jordal Borettslag 15.05.2012 kl. 18:30. Møtested: Vålerenga Bydelshus. Tilstede var 27 andelseiere og 2 med fullmakt til sammen 29 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

VEDTEKTER FOR FORENINGEN NORSKE REKLAMEFOTOGRAFER.

VEDTEKTER FOR FORENINGEN NORSKE REKLAMEFOTOGRAFER. VEDTEKTER FOR FORENINGEN NORSKE REKLAMEFOTOGRAFER. 1 NAVN OG SETE. Foreningens navn er: NORSKE REKLAMEFOTOGRAFER. Foreningen er en landsdekkende forening for fotografer som i næringsvirksomhet skaper og

Detaljer

Årsmøte i Solgløtt 2006 Sted: Hilde Undheims hage, Gyldenløves gate 61, Kristiansand Tid: Fredag 28.7 kl 20.00

Årsmøte i Solgløtt 2006 Sted: Hilde Undheims hage, Gyldenløves gate 61, Kristiansand Tid: Fredag 28.7 kl 20.00 Årsmøte i Solgløtt 2006 Sted: Hilde Undheims hage, Gyldenløves gate 61, Kristiansand Tid: Fredag 28.7 kl 20.00 Sak 1 - Valg av møteleder og referent. Årsmøtet valgte Hanne som møteleder og Mona som referent.

Detaljer

Stiftelsesdokument for Efteløt Bygdelag

Stiftelsesdokument for Efteløt Bygdelag Stiftelsesdokument for Efteløt Bygdelag 14.juni 2012 kl 18:00 ble det avholdt stiftelsesmøte på Vonheim i Hostvedt. Tilstede som stiftere var: Hege P.Johansen, Unn Iren Sommerstad (Efteløt Bygdekvinnelag),

Detaljer

MATHIASBAKKEN. Styremøte i Mathiasbakken boligsameie, org. Nr. 989 419 919

MATHIASBAKKEN. Styremøte i Mathiasbakken boligsameie, org. Nr. 989 419 919 MATHIASBAKKEN Styremøte i Mathiasbakken boligsameie, org. Nr. 989 419 919 Styremøte: 13.01. 2014. Kl 18.00 19.45. Møte nr.: 07. Møtested: Mathiasbakkken 5A Greta Mørk Andersen. Møtende styremedlemmer:

Detaljer

ÅRSMØTE FREDAG 23. MARS 2012 DAGSORDEN :

ÅRSMØTE FREDAG 23. MARS 2012 DAGSORDEN : ÅRSMØTE FREDAG 23. MARS 2012 DAGSORDEN : 1. ÅPNING 7. FASTSETTELSE AV KONTINGENT 2. MØTETS LOVLIGE INNKALLELSE. 8. BUDSJETT 3. VALG AV MØTEDIRIGENT. 9. INNKOMNE FORSLAG. 4. GODKJENNELSE AV DAGSORDEN. 10.

Detaljer

Sølnaslottet. Innkalling til årsmøte for 2015. Dato og tid... : Torsdag 3. mars kl. 20.00 Sted... : Restauranten i Sølnaslottet

Sølnaslottet. Innkalling til årsmøte for 2015. Dato og tid... : Torsdag 3. mars kl. 20.00 Sted... : Restauranten i Sølnaslottet Sølnaslottet Innkalling til årsmøte for 2015 Dato og tid... : Torsdag 3. mars kl. 20.00 Sted... : Restauranten i Sølnaslottet Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling 2. Godkjenning av dagsorden 3. Valg

Detaljer

Protokoll Fra Ordinær generalforsamling i Andelslaget Jardin Foya Blanca BA Tirsdag 30. mars 2010, kl 11:00

Protokoll Fra Ordinær generalforsamling i Andelslaget Jardin Foya Blanca BA Tirsdag 30. mars 2010, kl 11:00 Andelslaget Jardin Foya Blanca BA Protokoll Fra Ordinær generalforsamling i Andelslaget Jardin Foya Blanca BA Tirsdag 30. mars 2010, kl 11:00 1. Konstituering 1.1 Registrering av de fremmøtte Antall andelseiere

Detaljer

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Navn, formål og adresse 1 Foreningens navn er Kommunikologforeningen, og er registrert med dette navnet i Brønnøysundregisteret i Norge. Foreningens

Detaljer

Vedtekter 1 NAVN. Faggruppe av Sykepleiere i Rehabilitering (FSRH) 2 FORMÅL

Vedtekter 1 NAVN. Faggruppe av Sykepleiere i Rehabilitering (FSRH) 2 FORMÅL Vedtekter 1 NAVN Faggruppe av Sykepleiere i Rehabilitering (FSRH) 2 FORMÅL FSRH skal være et forum for faglig identitet og tilhørighet gjennom idé-, erfarings- og kunnskapsutveksling. FSRH skal bidra til

Detaljer

VEDTEKTER (SLIK DE STÅR PÅ NETTSIDEN VÅR)

VEDTEKTER (SLIK DE STÅR PÅ NETTSIDEN VÅR) VEDTEKTER (SLIK DE STÅR PÅ NETTSIDEN VÅR) Medlemskap Tangueros del Sur er en medlemsklubb. Medlemsavgiften gjelder for et kalenderår. Pris: Ordinært medlem 350 kr, Student 200 kr, for nye medlemmer høstsemesteret

Detaljer

Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet

Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet 11.04.16 1 NAVN Foreningens navn er Norges Bygg- og Eiendomsforening (NBEF) 2 FORMÅL Foreningens formål er å Samle byggherrer,

Detaljer

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø.

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø. Vedtekter Førre Båt Forening. FBF. I Navn og formål. 1 Foreningens navn er Førre Båt Forening. FBF er tilsluttet KNBF. 2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde

Detaljer

Vedtekter for Norsk Quilteforbund (NQF)

Vedtekter for Norsk Quilteforbund (NQF) Vedtekter for Norsk Quilteforbund (NQF) Vedtatt 1988 Revidert årsmøtet 12.mars 2016 (nye og gamle vedtekter er arkivert sammen med årsmøtepapirene 2016) 1 Formål. Norsk Quilteforbunds (NQF) formål er:

Detaljer

ÅRSMØTE 9 MARS PERIODEN 12. mars mars (1) Årsmøtet er klubbens øverste myndighet, og avholdes hvert år i mars måned.

ÅRSMØTE 9 MARS PERIODEN 12. mars mars (1) Årsmøtet er klubbens øverste myndighet, og avholdes hvert år i mars måned. ÅRSMØTE 9 MARS 2016 PERIODEN 12. mars 2015 9. mars 2016 VISJON FOR AUSTRÅTT GOLFKLUBB Flere og glade golfspillere! VERDIGRUNNLAGET FOR AUSTRÅTT GK Idrettsglede - Tilgjengelighet Engasjement Utdrag fra

Detaljer

Retningslinjer for Pandagruppen

Retningslinjer for Pandagruppen Retningslinjer for Pandagruppen (operasjonalisering av vedtektene) Vedtatt av styret i Pandagruppen 15. juni 2016 1 Navn Foreningens navn er Pandagruppen. 2 Formål Foreningens formål er å bidra til et

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif

Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif (Dato) ble det avholdt stiftelsesmøte. Til stede som stiftere var: (navn på de som var til stede som stiftere) Som møteleder ble valgt: Stiftelsesdokumentet

Detaljer

Stiftelsesdokument for Foreldreforeningen ved Steinerskolen Gjøvik - Toten

Stiftelsesdokument for Foreldreforeningen ved Steinerskolen Gjøvik - Toten Stiftelsesdokument for Foreldreforeningen ved Steinerskolen Gjøvik - Toten 26 mai 2016 ble det avholdt stiftelsesmøte for Foreldreforeningen Steinerskolen Gjøvik - Toten. Tilstede som stiftere var Foreldrerepresentanter

Detaljer

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag 25 februar 2014 Tid: Kl. 19:00 Sted: Kjøpmannsgata 46, Olavhallen (trapp ned v/billettluke) Saksliste: 1. Konstituering - Godkjenning av innkalling - Valg av møteleder

Detaljer

2-1 Medlemskap Alle som vil kan være medlemmer av Storsalen menighet, så lenge de gir sin tilslutning til menighetens formål og basis, jf. 1-1.

2-1 Medlemskap Alle som vil kan være medlemmer av Storsalen menighet, så lenge de gir sin tilslutning til menighetens formål og basis, jf. 1-1. Kapittel 1 Formål, basis og tilknytning 1-1 Formål og basis Storsalen menighet vil være et varmt og åpent fellesskap som kaller mennesker til å tro på, tilbe og følge Jesus Kristus, og tjene andre mennesker.

Detaljer

Foreningens internasjonale navn er The Norwegian Child and Adolescent Psychiatry Trainee Association. Initialene er NCAPTA.

Foreningens internasjonale navn er The Norwegian Child and Adolescent Psychiatry Trainee Association. Initialene er NCAPTA. Vedtekter for LISBUP Vedtatt første gang i årsmøtet i Norsk barne og ungdomspsykiatriske forening (NBUPF) 03.04.14. Denne versjon ble vedtatt i årsmøtet i NBUPF 22.04.15. Kapittel 1 Navn, formål og organisasjon

Detaljer

Protokoll fra sameiermøtet i Boligsameie Grindbakken Terrasse

Protokoll fra sameiermøtet i Boligsameie Grindbakken Terrasse Protokoll fra sameiermøtet i oligsameie Grindbakken Terrasse Møtedato 26. april 2007 Møtetidspunkt 1830 Møtested Grindbakken Skole med adresse Måltrostveien 106 Tilstede var og til sammen Fra forretningsfører

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORDNORSK KUNSTNERSENTER (Representantskap) Blått = forslag til endringer. 1 FORMÅL

VEDTEKTER FOR NORDNORSK KUNSTNERSENTER (Representantskap) Blått = forslag til endringer. 1 FORMÅL VEDTEKTER FOR NORDNORSK KUNSTNERSENTER (Representantskap) Blått = forslag til endringer. 1 FORMÅL Nordnorsk Kunstnersenters formål er å formidle billedkunst og kunsthåndverk, utbre interessen for billedkunst

Detaljer

Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse

Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse 1. Navn og formål 1.1 Foreningens navn er "Norsk Forening for Prosjektledelse". Engelsk betegnelse er "Norwegian Association of Project Management". Forkortet

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen.

VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen. 1 VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) 1 Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen. Foreningens formål skal være: - å høyne bransjens tekniske nivå

Detaljer

«Stedet vårt» Veitvedt eldresenter. ble det avholdt ordinær generalforsamling 2013 i Beverveien borettslag.

«Stedet vårt» Veitvedt eldresenter. ble det avholdt ordinær generalforsamling 2013 i Beverveien borettslag. PROTOKOLL Dato og klokkeslett: 17.04.13 KL 18.00 Sted: «Stedet vårt» Veitvedt eldresenter ble det avholdt ordinær generalforsamling 2013 i Beverveien borettslag. SAK 1: KONSTITUERING 1.1 Valg av møteleder

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 Årsmøte ble avholdt i Sørmarka Kurs og Konferansesenter, torsdag 5.februar 2013. 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. Det møtte 45 medlemmer, dette ble

Detaljer

ÅRSMØTEREFERAT 2011:

ÅRSMØTEREFERAT 2011: ÅRSMØTEREFERAT 2011: Sted: Neptun Hotel, møtelok. u.etg., Valkendorfsgt 8. Dato: 15.02.2012 Tid: 18.00-19.45 Til stede: 5 fra styret, 11 medlemmer Fullmakter: 8 fullmakter Møteleder: Sverre Øvrebotten

Detaljer

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 23.01.2016 Navn, adresse og formål 1 Foreningens navn er Kommunikologforeningen, og er registrert med dette navnet i Brønnøysundregisteret i Norge. Foreningens

Detaljer

Torsdag 27. mars 2014 - kl. 18:00 ble det avholdt ordinært sameiermøte i Kirkeveien 71 Sameie. Sted: Haslum Seniorsenter

Torsdag 27. mars 2014 - kl. 18:00 ble det avholdt ordinært sameiermøte i Kirkeveien 71 Sameie. Sted: Haslum Seniorsenter KIRKEVEIEN 71 SAMEIE Til sameierne. REFERAT FRA ORDINÆRT SAMEIERMØTE; Torsdag 27. mars 2014 - kl. 18:00 ble det avholdt ordinært sameiermøte i Kirkeveien 71 Sameie. Sted: Haslum Seniorsenter Til stede

Detaljer

VEDTEKTER FOR HOVIN SAMFUNNSHUS SA

VEDTEKTER FOR HOVIN SAMFUNNSHUS SA VEDTEKTER FOR HOVIN SAMFUNNSHUS SA 1. Navn og selskapsform Navnet på samvirkeforetaket er Hovin Samfunnshus SA. Foretakets forretningskontor er i Melhus kommune. 2. Formål Formålet med samvirkeforetaket

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer

PROTOKOLL GENERALFORSAMLINGEN SAMFUNNSHUSET PÅ SKEDSMOKORSET BA. Samfunnshuset, tirsdag 21. april 2009, kl. 19.00

PROTOKOLL GENERALFORSAMLINGEN SAMFUNNSHUSET PÅ SKEDSMOKORSET BA. Samfunnshuset, tirsdag 21. april 2009, kl. 19.00 PROTOKOLL GENERALFORSAMLINGEN SAMFUNNSHUSET PÅ SKEDSMOKORSET BA Samfunnshuset, tirsdag 21. april 2009, kl. 19.00 1. Konstituering 1. Styreleder Bente Skulstad Austrått ønsket velkommen og holdt en kort

Detaljer

REGLEMENT FOR FAKULTETSSTYRET VED DET TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET, UiS

REGLEMENT FOR FAKULTETSSTYRET VED DET TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET, UiS Universitetet i Stavanger Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet REGLEMENT FOR FAKULTETSSTYRET VED DET TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET, UiS Vedtatt av fakultetsstyret 10. oktober 2017 Dokumentet

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB Side 1 av 5 Vedtekter for Skedsmo Western Club (forkortet SWC), stiftet 29.11.98 Vedtatt den 01.09.2004 med senere endringer senest av 28.03.2017. 1 Formål SWC skal fremme

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Langhus 8. mars 2012 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Dagsorden 1) Konstituering 2) Styrets årsberetning

Detaljer

Landsmøtesak 5. Vedtektsendringer. Landsmøtet. Forbundsstyret. 5a Forbundsstyret 3. 5b Forbundsstyret 6

Landsmøtesak 5. Vedtektsendringer. Landsmøtet. Forbundsstyret. 5a Forbundsstyret 3. 5b Forbundsstyret 6 Landsmøtesak 5 Forbundsstyret Vedtektsendringer Innsendt av Berører i vedtekter 5a Forbundsstyret 3 5b Forbundsstyret 6 5c Epilepsiforeningen i Haugaland og Sunnhordland 6 5d Forbundsstyret 7 5e Sør Trøndelag

Detaljer

Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni

Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni Oslo mil/akershus, 0015 OSLO, faks: 2309 3319, epost: leder@fhs-alumni.no Til medlemmene i Forsvarets Høgskoleforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2008 OG MEDLEMSMØTE

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS Med dette innkalles det til årsmøte i Norsk Terrier Klub avd. Oslo/Akershus Årsmøtet avholdes i Nils Hansens vei 2 på Bryn i Oslo (ikke NKK)

Detaljer

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00.

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling. 2. Valg av møteleder, referent, 2 medlemmer

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 21. april 2016), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

TIL ANDELSEIERNE I MOHOLT BORETTSLAG

TIL ANDELSEIERNE I MOHOLT BORETTSLAG TIL ANDELSEIERNE I MOHOLT BORETTSLAG I henhold til vedtektene innkalles andelseierne med dette til ordinær generalforsamling tirsdag 10. mai 2016, klokken 1800. Sted: Jonsvannsveien 82 (kantina på gamle

Detaljer

Nærsnes Barnehage SA. Selskapsvedtekter

Nærsnes Barnehage SA. Selskapsvedtekter Nærsnes Barnehage SA Selskapsvedtekter for samvirkeforetaket Nærsnes barnehage SA, org. nr. 971499338 vedtatt på ekstraordinært årsmøte 17. oktober 2012 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor

Detaljer

Vedtekter for Regnskap Norge

Vedtekter for Regnskap Norge Vedtekter for Regnskap Norge Vedtatt på generalforsamlingen 5. juni 1987. Sist endret 11. juni 2015. 1. Navn Foreningens navn er Regnskap Norge. Foreningens forretningskontor skal være i Oslo. 2. Formål

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling tirsdag 12. april 2016

Innkalling til ordinær generalforsamling tirsdag 12. april 2016 Gjønnesskogen Huseierforening - Årsberetning 2015 samt innkalling til ordinær generalforsamling 12.04.16 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Storholtan borettslag

Storholtan borettslag 1 Storholtan borettslag Innkalling til ordinær generalforsamling torsdag 06. juni 2013 kl 18:00 Sted: Stangnes 8-13, tidl. Stangnes Barneskole Stemmerett har andelseiere eller personer med fullmakt. Ingen

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR 2014 I BORGEN VEL 25.2.2015 PÅ BORGEN IL s KLUBBHUS

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR 2014 I BORGEN VEL 25.2.2015 PÅ BORGEN IL s KLUBBHUS PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR 2014 I BORGEN VEL 25.2.2015 PÅ BORGEN IL s KLUBBHUS Sak 1 Åpning Leder ønsket 22 medlemmer velkommen til årsmøtet, dette inkl. styret i vellet. Årsmøtet gjennomførte en kort presentasjon

Detaljer