NHH Pensjonsutgiftene stiger, færre bærer byrden. Hvordan dele regningen? Tema: Pensjon og pensjonsreformen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NHH 01-2004. Pensjonsutgiftene stiger, færre bærer byrden. Hvordan dele regningen? Tema: Pensjon og pensjonsreformen"

Transkript

1 NHH S I L H U E T T E N Tema: Pensjon og pensjonsreformen Ingen tid å miste Tidligpensjonering FIBE 2004 Fondering og fordeling Den perfekte pensjonist En UKE blir til Norges Handelshøyskoles alumnimagasin 20. Årgang Pensjonsutgiftene stiger, færre bærer byrden. Hvordan dele regningen?

2 2 S I L H U E T T E N nr Alderspensjonistene vil utgjøre nærmere 40 prosent av befolkningen i Derfor er det en illusjon å tro at dagens system kan videreføres. Arne Skauge NHH NHH SILHUETTEN Ansvarlig redaktør: Asle Haukaas Redaktør: Stig Nøra Redaksjonsråd: Arne Selvik, Kjell J. Sunnevåg, Helge Meland For tilbakemeldinger, tips eller informasjon om annonser: Tlf: Primærmålgruppe: Siviløkonomer utdannet ved NHH Opplag: Papir: Scandia 2000 Forside: Willy Skramstad Grafisk design/sats: Reine Linjer Trykk: Bryne Offset Redaksjonen ble avsluttet 8. mars Norges Handelshøyskole er landets ledende vitenskapelige høyskole innen økonomisk-administrative fag. Høyskolen er medlem av Community of European Management (CEMS) - et samarbeidsforum for de fremste handelshøyskolene i Europa. I tillegg er NHH med i det verdensomspennende nettverket The Programme of International Management (PIM). Høyskolen har i dag over 2800 heltidsstudenter, en samlet stab på over 330 personer og samarbeider nært med stiftelsene Administrativt forskningsfond (AFF) og Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning (SNF).

3 Nr Silhuetten blir ny som 20-åring Leder Asle Haukaas, ansvarlig redaktør og informasjonssjef ved NHH Nummeret du nå holder i hånden, er førsteutgaven av det nye NHH Silhuetten når vi går inn i bladets 20. årgang. Vi gleder oss over å ha fått til en sterkere satsing på NHH Silhuetten og vil bruke bladet aktivt som et vindu inn mot fagmiljøene ved høyskolen og som grunnlag for økt dialog og kontakt med omverdenen. Derfor fornyer vi NHH Silhuetten i så å si alle ledd. Innholdet endres, formspråket legges om, samtidig som distribusjonen utvides litt. Heretter vil vi komme ut oftere enn før og samtidig gjøre hver utgave tilgjengelig elektronisk på NHHs nettsider. Silhuetten skal fortsatt være preget av allmennrettet formidling fra fagmiljøene ved NHH. Fagstoff rett fra forskerens hånd gir bladet faglig dybde og egenart, det er innlegget av Vemund Snartland i dette nummeret et eksempel på. Samtidig øker vi mengden av redaksjonelt stoff i form av intervjuer, artikler og kommentarer som intervjuene med tidligere rektor Carl Julius Nordstrøm og pensjonsekspert Øystein Thøgersen. Andre stemmer og spenstige penner fra NHHs omverden vil vi også trekke med oss for å få et bredere perspektiv. I dette nummeret kommenterer Arne Skauge pensjonsreformen. NHH Silhuetten er og skal være et alumnimagasin som støtter opp om og forsterker NHHs tilbud til sine tidligere studenter gjennom NHH Alumni. Derfor vil vi signalisere tydelig at det er kandidatene utdannet ved NHH som er den viktigste målgruppen for Silhuetten. Siviløkonomer flest gjør god nytte for seg i sentrale posisjoner og som ledere i bedrifter og forvaltning i inn- og utland. Men også originale karrierevalg innen kunst- og kulturliv er med, noe mange kanskje ikke først og fremst forbinder med en handelshøyskole. Kandidatprofilen denne gang er eksempelvis en siviløkonom som hoppet av dot.combølgen akkurat i tide, i forrige måned debuterte han som skjønnlitterær forfatter. Dem er det flere av blant våre alumni i tillegg til musikkritikere, dirigenter, kunstnere, komikere, journalister, redaktører mm. Men NHH Silhuetten er ikke utelukkende et alumnimagasin, vi håper å nå langt flere. Alle med relasjoner til NHH vil forhåpentligvis ha glede og nytte av bladet, enten vi snakker om aktive partnerskap med NHH-miljøet eller interesse og engasjement for utviklingen innenfor økonomi og administrasjon som fag. Det første resultatet av omleggingen holder du nå i hånden. Vi lover å strekke oss for stadig å gjøre en bedre jobb med å formidle viktig innsikt i forskningen og faglig utvikling ved NHH. Det er en invitasjon til leseopplevelser vi mener vil bli spennende, grensesprengende og lærerike for alle som vil utvide sin kompetanse og ha glede og nytte av nyvinninger innen våre fagfelt. Vil du være med og prege vår videre ferd, så send gjerne noen ord til Innhold Tema: Pensjonsreformen Synspunkt Ingen tid å miste Tidligpensjonering Fondering og fordeling Den perfekte pensjonist NHH Alumni Bokskapet Nyheter Kandidatprofilen En uke blir til NHHS NHH-miljøet NRK-debatt FIBE 2004 Merkevareledelse Millionstøtte til ordrik forskning Notiser Nye doktorer

4 Annonse EXECUTIVE MBA I KOMBINASJON MED JOBB MBA i ØKONOMISK STYRING OG LEDELSE Studiet tar opp økonomistyring i et bredt perspektiv og gir økt forståelse for hvordan økonomistyring kan bli et strategisk verktøy for ledere. Søknadsfrist 1. juni. Studiestart MBA i OFFENTLIG ØKONOMI OG LEDELSE Studiet fokuserer på ledelse, markedstilpasning, fristilling og kunderetting av offentlige bedrifter og etater. Søknadsfrist 1. juni. Studiestart MBA i STRATEGISK LEDELSE. MASTRA Studiet fokuserer på ledelseutfordringer i en nasjonal og globalsammenheng. Studiestart våren 2005 MBA in GLOBAL emanagement Studiet tar utgangspunkt i fremveksten av digital økonomi og er et samarbeid mellom ledende internasjonale handelshøyskoler. Man deltar i en internasjonal klasse med executives fra mange land. AFA-STUDIET Autorisert finansanalytikerstudium MBA i MERKEVARELEDELSE Studiet er bygget opp av fire selvstendige moduler og tar utgangspunkt i merkevare-ledelse, markedsanalyse og markedskommunikasjon. Modul 2 starter Siste søknadsfrist modul 2: 1. juni 2004 KRAFT - ANALYTIKERSTUDIET Tlf

5 Pensjon og pensjonsreformen Pensjonsutfordringen arbeidsinnsats må premieres I sin endelige rapport har den bredt sammensatte Pensjonskommisjonen vist at folketrygden, selve bærebjelken i det norske velferdssamfunnet, står i fare for å bryte sammen. Dersom vi vil unngå å føre urimelig store byrder over på de kommende generasjoner, må vi reformere det offentlige pensjonssystemet. Synspunkt Tekst: Arne Skauge, administrerende direktør i Finansnæringens Hovedorganisasjon Det er flere grunner til at det ikke er mulig å videreføre dagens system. Hovedproblemet er at vi blir stadig færre yrkesaktive som skal bære pensjonsforpliktelsene til stadig flere pensjonister. Vi lever lenger, vi begynner å jobbe senere i livet, vi pensjonerer oss tidligere og ikke minst vi føder færre barn. Uten en reform av pensjonssystemet, må vi akseptere et vesentlig høyere skattenivå i fremtiden for å dekke statens pensjonsforpliktelser. Det er grenser for hvor mange velferdsgoder en relativt sett stadig mindre arbeidsstyrke klarer å betale for. Et enkelt eksempel kan vise de enorme endringene i befolkningens sammensetning vi står overfor: I dag har vi om lag alderspensjonister. I 2050 vil dette tallet være mer enn fordoblet. I samme periode øker arbeidsstyrken med om lag Alderspensjonistene vil utgjøre nærmere 40 prosent av befolkningen i Derfor er det en illusjon å tro at dagens system kan videreføres. Folketrygden er ikke økonomisk bærekraftig, og dersom vi nå velger å lukke øynene og håpe på at problemet forsvinner av seg selv, overfører vi bare et enda større problem til fremtidens generasjoner. Et flertall i Pensjonskommisjonen har foreslått endringer i pensjonssystemet som skal gjøre det mer attraktivt å jobbe mer og lenger. Særlig ønsker kommisjonen å øke arbeidstilbudet blant eldre. I forslaget til en modernisert folketrygd går kommisjonen også inn for at det bygges inn en automatisk justeringsmekanisme som skal sikre at dersom vi lever lenger enn i dag, så skal ikke de samlede pensjonsutbetalingene vokse. Videre foreslår kommisjonen at pensjoner under utbetaling, skal justeres i takt med gjennomsnittet av utviklingen i lønninger og priser. Til tross for at kommisjonens forslag kan gi til dels store reduksjoner i de samlede pensjonsutgiftene, vil ikke forslagene bidra til mer enn halvparten av de innstramninger kommisjonen mener er nødvendig. Resten av innstramningene må komme enten gjennom innstramninger i øvrige velferdsgoder eller ved at arbeidstakerne eller bedriftene må betale høyere skatter. Pensjonssystemet skal være et system som overfører økonomiske ressurser fra en fase i livet til en annen. I Norge har vi valgt en modell der alderspensjonen både består av en grunnsikring og en nivåsikring. Grunnsikringen sikrer alle et minstenivå på alderspensjonen. Nivåsikringen også kalt tilleggspensjon står i forhold til tidligere inntekt. Etter at folketrygden ble innført i 1967 har sammenhengen mellom arbeidsinntekt og tilleggspensjon stadig blitt redusert. Kommisjonen foreslår nå å reversere denne utviklingen noe ved at arbeidsinntekt skal gi større uttelling i form av alderspensjon enn i dagens system. Sett i lys av at vi allerede nå vet at vi i fremtiden vil ha mangel på arbeidskraft fordi andelen eldre vokser dramatisk, har kommisjonen gjort et fornuftig valg. Det er riktig å premiere arbeidsinnsatsen til de som jobber lenge. Vi må gi dem en grunn til å stå på. Dagens folketrygd har flere elementer som gjør at eldre arbeidstakere ikke har noen (økonomisk) grunn til å fortsette å jobbe når de blir eldre. Norge har nest høyest arbeidsdeltakelse blant eldre i Europa. Vi er dessuten heldigvis et av de landene som har kommet lengst i å få kvinner ut i arbeidslivet. For pensjonsutfordringen er dette imidlertid et problem fordi det gjør at vi har en begrenset mulighet til å ta ut merarbeidskraft. Arbeidsstyrken kan ikke gjøres mye større enn den er. De som jobber, må med andre ord jobbe mer. Den gamle retorikken Det skal lønne seg å jobbe! vil komme til heder og verdighet igjen! Det er riktig å premiere arbeidsinnsatsen til de som jobber lenge. Vi må gi dem en grunn til å stå på. nr S I L H U E T T E N 5

6 Det er tid for handling. Dette er et gjennomtygd sakskompleks. Pensjonsbomben har vært diskutert så lenge jeg har studert økonomi. 6 S I L H U E T T E N nr

7 Pensjon og pensjonsreformen Ingen tid å miste Fagintervju Tekst: Stig Nøra, redaktør NHH Silhuetten Foto: Hanne Fyrde Nilsen, stud.nhh Pensjonskommisjonens forslag er så bra som man kunne forvente, sier Øystein Thøgersen, førsteamanuensis ved Norges Handelshøyskole. Men aller helst skulle Thøgersen konstruert et helt nytt pensjonssystem. Fra bunnen av. Siden man ikke har den luksus å kunne starte med blanke ark, må man ha en mer pragmatisk holdning. I et slikt perspektiv er forslaget så bra som vi kunne forvente, sier Thøgersen som er en av landets fremste eksperter på pensjon. Man har skjønt alvoret i situasjonen på tvers av tradisjonelle politiske skillelinjer. Men nå er det tid for handling. Dette er et gjennomtygd sakskompleks. Pensjonsbomben har vært diskutert så lenge jeg har studert økonomi. Action, sier Thøgersen som er bekymret for den politiske treghet, etterlyser politisk handlekraft og viser til politiske utsagn av typen dette må gå sin gang fra politikere som selvsagt vil unngå velgertap. Pensjonsspørsmålet er et godt eksempel på at oljeformuen kan føre til dårlige beslutninger. Oljen har på mange måter gitt oss finanspolitisk frihet til å tenke kortsiktig. Men på sikt går ikke befolkningsaldringen og dagens skatteog trygdesystem statsfinansielt i hop. Demografi tvinger frem en pensjonsreform. Det er ikke fødselstallene som er hovedproblemet, det er først og fremst levealderen som har overrasket mest siden folketrygden ble innført. Det er hyggelig, men et finansielt problem. Sammenliknet med andre land i Europa er vi bedre stilt på kort sikt, men gradvis vil dette bli et alvorlig problem. Vi har en bedre finansiell utgangsposisjon, men samtidig større forpliktelser, sier Thøgersen som også er kritisk til alle regneeksemplene i media. Vi blir presentert for regneeksempler á la Her er Trine, 20 år og hjelpepleier. Slik blir hennes fremtid. Slike eksempler er i beste fall villedende. Dagens unge vil aldri oppleve at dagens system blir videreført inn i fremtiden. Det ville resultert i et vanvittig skattetrykk som ville ha rammet bredt og langt ned i den lavere middelklasse. Man kan ikke ta dette enorme løftet over skatteseddelen. Det er umulig, sier Thøgersen som påpeker at desto lenger man utsetter problemet, desto verre blir det. Og selv om det ikke er en bråhast, vil det uansett ta tid å fase inn reformen. Folk er friskere enn før Forslaget om å avvikle AFP-ordningen slik den nå fungerer, er god musikk i økonomens ører. I Thøgersens verden er AFP nærmest for et ukvemsord å regne. Gjennomsnittsnordmannen må jobbe lenger for at pensjonssystemet skal levere akseptable kompensasjonsgrader. Da kan vi ikke ha en ordning som stimulerer friske folk til å gå av tidlig. En ordning som betyr at jo tidligere du slutter, jo flere pensjonskroner får du. AFP har bidratt til å sementere holdningen om at det er greit å gå av tidlig, sier Øystein Thøgersen og advarer: hvis denne sosiale normen fester seg, blir det enda verre å gjøre noe med det. Rundt 2/3 av norske arbeidstakere har rett til AFP. Ordningen ble forhandlet frem i forbindelse med lønnsoppgjørene på slutten av 1980-tallet, og den sjenerøse ordningen har ført mange fullt arbeidsføre ut av arbeidslivet. For mange bedrifter har AFP vært et billig og lettvint rasjonaliseringsverktøy når man skulle kvitte seg med overflødig arbeidskraft. En betydelig del av regningen har vært fakturert direkte til staten. Relativt sett har ikke det totale antallet AFP-pensjonister foreløpig vært et problem, men når de store årskullene kommer i AFP-alder, blir byrden altfor stor. Folk er generelt friskere enn før. De lever lenger enn de gjorde tidligere. Forskning viser at over 50 prosent av AFP-pensjonistene fortsatt ville vært yrkesaktive dersom de ikke hadde hatt mulighet til en slik individuell statssubsidiert tidligpensjonering. En stor del av de som benytter seg av AFP, er offentlig ansatte i yrker hvor det å være fysisk utslitt ikke er hovedtemaet. Da blir det feil å ta utgangspunkt i mediaskapte eksempler som utslitte Tor (65) foran smelteovnen. Hva med kvinnene? Hva med de lavtlønte sliterne? Hvis Pensjonskommisjonen får det som de vil, må man tjene minst kroner (4,9 G) i året gjennom 40 år for å kunne gå av når man fyller 62 år. Hva med renholdsarbeidere med dårlig rygg, hjelpepleieren som er utslitt før han eller hun er 60. De er da vitterlig ikke bare journalistiske fantasiprodukter? Det er indikasjoner på at cirka 20 prosent av de som tar AFP i dag, alternativt ville vært uførepensjonert. De fleste andre AFP-pensjonister kan godt jobbe lenger ut i fra rent helsemessige årsaker. Likevel vil forslaget til en reformert folketrygd trolig øke presset på uførepensjoneringen ytterligere. En Jeg ser for meg et system med en individuell, innskuddsbasert ordning på toppen av Pensjonskommisjonens moderniserte folketrygd. nr S I L H U E T T E N 7

8 Vi lever lenger. Vi er friskere. Det er logisk at vi står lenger i arbeid. opplagt utfordring på arbeidsgiversiden er derfor å lage et bedre yrkesløp hvor eldre kan få andre arbeidsoppgaver som gjør det mulig å stå noe lenger i arbeid. Dette gjelder blant annet helsesektoren, tungindustrien og andre spesielt utsatte arbeidsplasser, sier Thøgersen. Minimumskravet på 4,9 G vil også ramme kvinner, mener kritikerne. Dette fordi kvinner både jobber mer deltid og har dårligere betalte yrker. I tillegg forsvinner Besteårsregelen, det betyr at det er den samlede arbeidsinntekten gjennom hele livet som legges til grunn. Barn, utdanning og andre arbeidshinder kan da bidra til å redusere kvinners pensjonsutbetalinger. Det er et problem med deltidsarbeid. De som velger å jobbe deltid, får mindre i pensjon i det nye forslaget. Men hvis målet er at det skal lønne seg å jobbe lenger, hvis man skal gjennomføre prinsippet om at jo mer man putter inn i systemet, jo mer får man ut, er det nødt til å bli slik. Har man små barn, er dette imidlertid godt ivaretatt av pensjonsreformen i form av omsorgspoeng, mener Thøgersen. Det blir litt mindre omfordeling i retning av de som jobber lite, men det er en nødvendig konsekvens av ambisjonen om å oppfordre til arbeid. Gjør som svenskene Selv om Thøgersen mener det er et fornuftig forslag Pensjonskommisjonen har fremlagt, er han ikke blendet av kommisjonens dristighet når det gjelder den finansielle utformingen av en fonderingsløsning. Hadde det vært opp til Thøgersen, hadde han gått lengre og da i retning av et individualisert opplegg. Pensjonskommisjonen vil slå sammen Petroleumsfondet med Folketrygdfondet og kalle det Pensjonsfondet. Man lager en ny paraply, og det gir jo en viss symboleffekt. Det er på mange måter vanskeligere å tukle med noe som heter Pensjonsfondet, men det er ikke akkurat visjonært. Jeg ser for meg et system med en individuell, innskuddsbasert ordning på toppen av Pensjonskommisjonens moderniserte folketrygd. Den skal være administrert av staten, men med individuelle konti. Det blir DIN konto. En konkret konto hvor du kan få utskrift av avkastning og lignende, men en konto som er en del av det offentlige pensjonssystemet. En slik ordning har etter mitt skjønn flere positive effekter. Først og fremst får man et eierforhold til pengene, ikke bare i ordet, men en juridisk rett til pengene. Dette er penger som alternativt ville gått inn i Pensjonsfondet, i dette systemet vil det være dine penger. Et slikt system vil også tydeliggjøre prinsippet med at jo mer du betaler inn, jo mer får du ut av systemet, sier Thøgersen. Dette er et system som ligner på det de har i Sverige. Problemet i Sverige er, i 8 S I L H U E T T E N nr

9 Pensjon og pensjonsreformen følge Thøgersen, at det er for mange fond å velge mellom. Valgfriheten er for stor. Folk må passes på litt, i hvert fall i sammenheng med den obligatoriske pensjonssparingen. Dessuten er det for store administrasjonsog forvaltningskostnader i det svenske systemet. I Norge bør vi derfor ha et begrenset antall autoriserte private fond. Jeg ser for meg åtte til ti fond å velge mellom. Fondene må også tilfredsstille bestemte krav til spredning av risiko, for eksempel en kombinasjon av rundt 60 prosent obligasjoner og 40 prosent aksjer. Slike restriksjoner skal hindre at avkastningsvariasjonen blir for stor over tid og mellom individer, sier Thøgersen. Fordeling av risiko eller gambling? Noen kaller det privatisering, andre kaller det regelrett gambling. Vi kan ikke ha et pensjonssystem som spiller vekk pensjonen, sier kritikere med en hang til stilig retorikk. Det er et ganske tåpelig utsagn, mener Thøgersen. Vi er like mye utsatt for risiko i dagens opplegg. For det første blir vi allerede eksponert for avkastningsrisiko fordi vi har en indirekte fondering gjennom Petroleumsfondet. Så lenge vi har et ytelsesbasert system, er det ikke en direkte kobling, da er det staten som bærer risikoen. Men en redusert avkastning for staten vil også få konsekvenser for hver enkelt av oss, så det er i høyeste grad en indirekte kobling. Mange tror at vi har et risikofritt system i dag. De glemmer at vi til stadighet er utsatt for politisk risiko når det gjelder våre rettigheter. Vi har ingen garanti for hva politikerne gjør. I 1991 ble tilleggspensjonen nedjustert. Noen år senere ble minstepensjonen oppjustert, noe som selvsagt er bra for mange, men som nullet ut verdien av opptjente rettigheter for andre. Mitt poeng er at politikerne stadig vekk forandrer på systemet, de regulerer og uthuler rettigheter. Et annet eksempel er den konstante underreguleringen av G. Det er veldig få velgere som har noe forhold til G i det hele tatt. Det skaper ikke velgerstorm om man underregulerer G. Men det får stor betydning for utellingen i tilleggspensjonene. Slike inngrep foretar politikere hele tiden, inngrep som kan få stor betydning for dine pensjonsutbetalinger, sier Thøgersen som tar til orde for et sunt prinsipp: Spre risikoen, ikke sats alt på et kort. Åpner vi for et individuelt fondert element, avlaster vi den politiske risikoen, men får samtidig en større markedsrisiko. I mine øyne er det bedre med en blanding av politisk risiko og avkastningsrisiko. Hvis dette utformes fornuftig, blir det mindre risiko totalt sett. Golf og fuglemating Er det så mulig å snu? Vi lever stadig lenger, men jobber en stadig mindre del av livet. Undersøkelser viser at nordmenn flest ikke vil heve pensjonsalderen for å redde pensjonssystemet fra å bryte sammen. Er det umulig å snu den 200 år gamle trenden hvor folk jobber mindre og får mer fritid? Nivåene på disse trendene er veldig forskjellige. Selv i land som i utgangspunktet er ganske like, er det stor variasjon i hvor lenge man jobber. Land som Frankrike, Nederland og Danmark har veldig tidlig pensjonsalder, noe som kommer av at de var først ute med gunstige tidligpensjonsordninger. I Norge, hvor vi ikke har en så fremskreden utvikling, kan vi fortsatt bremse utviklingen. Noe vi blir nødt til å gjøre, sier Thøgersen. Vi lever lenger. Vi er friskere. Det er logisk at vi står lenger i arbeid. Vi er ikke så utslitte, og ikke alle synes det er spesielt meningsfullt å mate endene i parken eller spille golf i Marbella i flere tiår. CURRICULUM VITAE ØYSTEIN THØGERSEN ER FØDT I 1964 OG ER UTDANNET SIVILØKONOM, CAND. OECON OG DR. OECON. HAN ER FØRSTEAMANUENSIS I INTERNASJONAL MAKROØKONOMI VED NORGES HANDELSHØYSKOLE (NHH) OG VITENSKAPELIG RÅDGIVER VED NHHS SENTER FOR INTERNASJONAL ØKONOMI OG SKIPSFART. HAN ER OGSÅ MEDLEM AV NORGES BANKS HOVEDSTYRE. THØGERSENS FORSKNING OMHANDLER TEMAER SOM FINANSPOLITIKK, PENSJONSSYSTEMER, KAPITALMOBILITET, INTERNASJONAL DIVERSIFISERING OG OMSTILLING MELLOM SEKTORER. INNEN DISSE OMRÅDENE HAR HAN EN REKKE PUBLIKASJONER I INTERNASJONALE OG NASJONALE FAGTIDSSKRIFTER, HERUNDER INTERNATIONAL ECONOMIC REVIEW OG EUROPEAN ECONOMIC REVIEW. Åpner vi for et individuelt fondert element, avlaster vi den politiske risikoen, men får samtidig en større markedsrisiko. I mine øyne er det bedre med en blanding av politisk risiko og avkastningsrisiko. nr S I L H U E T T E N 9

10 Når høyinntektsgrupper pensjonerer seg sent, kan det skyldes at de har større jobbtilfredsstillelse, er ønsket og respektert av medarbeidere, har bedre helse, høyere konsum som pensjonister eller at de ikke står overfor aldersgrenser 10 S I L H U E T T E N nr

11 Pensjon og pensjonsreformen Tidligpensjonering Hvorfor skjer det? Hva kan vi gjøre med det? Fagartikkel Tekst: Vemund Snartland, tilknyttet SNF Illustrasjon: Willy Skramstad Hvorfor går noen av tidlig, mens andre venter lenge? I studiet av tidlig avgang er det vanlig å trekke et skille mellom faktorer som støter folk ut av yrkeslivet (push), og faktorer som frister folk til å gå av (pull). Harde produktivitetskrav, lite fleksible arbeidsforhold og dårlig helse er viktige utstøtingsfaktorer. Tiltrekningsfaktorene omfatter alle forhold som gjør fritid mer attraktivt enn arbeid, herunder sjenerøse pensjonsordninger, høy privat formue og mange fritidsinteresser. For å få et teoretisk grep om hva som kan stimulere til sen avgang, kan det være nyttig å introdusere to faktorer i tillegg til den tradisjonelle todelingen mellom push og pull. For det første: forhold som kan friste folk til å stå lenge selv om de formelt kan gå av. Slike stayfaktorer omfatter et stimulerende arbeidsmiljø, interessante arbeidsoppgaver og god lønn. For det andre: faktorer som kan tvinge noen til å stå lenge selv om de ikke har lyst de er stuck i yrkeslivet. Stuckfaktorer omfatter blant annet høye faste utgifter (boliggjeld, forsørgelse av barn) og manglende sosialt liv utenfor arbeidsstedet. Disse fire dimensjonene, som alle forventes å virke inn på avgangstidspunktet, er oppsummert i figur 1. (se neste side). Ny studie En ny studie om pensjonsforventningene blant eldre lærere og ingeniører (Snartland og Øverbye 2003) undersøker sammenhengen og styrken i disse fire faktorene. La meg nevne noen av funnene: Lærerne regnet med å gå av tidligere enn ingeniørene, og med få unntak hadde ulike forhold betydning for lærernes og ingeniørenes forventninger. Pensjonsforventningene varierer altså mye, selv mellom typiske middelklasseyrker som krever tilnærmet like lang utdannelse. Enkelte fenomener ser imidlertid ut til å gjelde på tvers av yrkesgrenser. Blant dem som ennå ikke har fylt 62 år og således kvalifiserer til AFP og planlegger å gå av ved første anledning, finner vi at følgende grupper er overrepresenterte: Folk med svak helse Folk som rapporterer harde arbeidskrav og liten innflytelse over eget arbeid. Dette tyder på at push-faktorer dominerer blant dem som går av tidlig. En stor mellomgruppe blir værende etter fylte 62 år, men regner ikke med å stå helt til folketrygdens pensjonsalder (67 år). Hos disse er et stimulerende arbeidsmiljø viktig, høye arbeidskrav, men samtidig høy grad av egen kontroll over arbeidet, såkalte stay-faktorer. Hva betyr økonomi? Om betydningen av økonomi, finner vi: Et tilfredsstillende pensjonsnivå har liten effekt på forventet pensjonsalder. Kompensasjonsgrad blir vanligvis regnet som den sterkeste økonomiske enkeltindikatoren på pensjoneringsadferd. I studien undersøker vi også en rekke andre indikatorer, med lignende resultat. En utfordring i forskningen på sammenhengen mellom økonomi og pensjonering er at folk med god økonomi, gjennomgående har mer interessante jobber enn folk med dårlig økonomi. Når høyinntektsgrupper pensjonerer seg sent, kan det skyldes at de har større jobbtilfredsstillelse, er ønsket og respektert av medarbeidere, har bedre helse, høyere konsum som pensjonister eller at de ikke står overfor aldersgrenser. Om betydningen av pensjonssystemet, finner vi: Folk flokker seg om de institusjonaliserte aldersgrensene 62, 65 og 67. Veldig få velger å gå av ved fylte 63, 64 og 66 år. Dette kan tyde på at økonomi likevel spiller en viss rolle. Man oppnår nye rettigheter ved fylte 62 år (AFP), fra 65 år kan AFP i det offentlige beregnes etter tjenestepensjonsreglene og fra 67 år oppnås regulær alderspensjon fra folketrygden, med påfølgende inntektsprøving av alderspensjonen. Blant dem som blir værende etter fylte 62 år, finner vi høyere andeler av: Enslige Folk som leier (ikke eier) boligen Folk som fortsatt har høy boliggjeld Her fanger vi antagelig opp en effekt av samlivsbrudd og påfølgende nyetablering, som vanskeliggjør tidlig avgang (stuck-faktorer). Dette karakteriserer også enkelte av dem som nr S I L H U E T T E N 11

12 Det store flertall kjennetegnes hverken av overdreven jobbtrivsel eller økonomiske problemer og velger derfor å nyte sitt otium på et langt tidligere tidspunkt enn 67 år. regner med å bli værende helt fram til 67 år. Det er imidlertid bare en liten minoritet som antar at de blir værende så lenge. Avgang før fylte 67 år er åpenbart solid forankret i avgangskulturen også hos middelklasseyrker som lærere og ingeniører. Tre typer seniorer Når noen velger å stå lenge, gjør de det først og fremst fordi de må eller fordi de gjerne vil? Svaret har stor betydning for hvilke typer tiltak som vil fremme den såkalte arbeidslinjen, det vil si motvirke tidligpensjonering. Kanskje ser vi elementer av en tredeling. Den første gruppen er de som vil gå av så raskt som mulig (62 år). Her er dårlig helse og mistrivsel med arbeidet virksomme faktorer. Den andre gruppen er de som ønsker å stå noe lenger. Her forklarer jobbtrivsel en del. At enslige vil stå lenger selv etter kontroll for økonomiske variabler, tyder dessuten på at jobben som sosial arena er viktig. Midtgruppen er imidlertid også preget av manglende økonomisk evne til å gå av tidlig, særlig i form av høye faste kostnader (boliggjeld). Så midtgruppen er preget både av de som trives med jobben, og de som av økonomiske årsaker blir værende. Den tredje gruppen er de som vil stå riktig lenge: frem til 67 år. De er virkelige stayere. Også her er det en blanding av de som er fornøyd på jobben og de som ikke har økonomisk rygg til å gå tidligere. Men kanskje er det i tillegg en effekt av begrenset alternativt liv utenfor jobben som får noen til å stå løpet helt ut. Hos denne gruppen er det kanskje mangler ved alternativet (fritid) snarere enn spesielle kjennetegn ved jobb og økonomi som får en del utvalgte til å bli værende lenge. Svaret på det overordnede spørsmålet blir dermed at det finnes de som står lenge fordi de trives i jobben, og det finnes de som står lenge fordi de ikke har råd til å gå av så tidlig som de skulle ønske. Begge disse gruppene utgjør imidlertid et mindretall. Det store flertall kjennetegnes hverken av overdreven jobbtrivsel eller økonomiske problemer og velger derfor å nyte sitt otium på et langt tidligere tidspunkt enn 67 år. Hvordan snu trenden? Effekten av økonomiske variabler på pensjoneringsbeslutningen er begrenset. Det kan bety at økonomiske sanksjoner må være sterke for å få mange til å jobbe lenger, samtidig som slike sanksjoner (for eksempel sterkt kutt i pensjonsnivået) vil ramme dem som allerede har svak økonomi. Tilsvarende må økonomiske incitamenter trolig være sterke for å friste mange til å jobbe lenger. Slike tiltak inkluderer høyere pensjon for dem som står lenge, samt lavere barrierer for fortsatt yrkesaktivitet, som for eksempel å fjerne inntektsprøvingen av folketrygden mellom 67 og 70 år. Pensjonskommisjonen går langt i å foreslå reformer som møter denne utfordringen. Kan man alternativt gjøre noe med jobbtrivselen for slik å oppmuntre til frivillig forlengelse av yrkeslivet? Mye tyder på at interessante og krevende jobber er bra for jobbtrivselen, også blant eldre. I stedet for å lette byrden for eldre arbeidstakere bør man i så fall i større grad oppmuntre til fullverdig deltakelse i arbeidslivet, også etter fylte 60, slik at man kan holde inspirasjonen og arbeidslysten oppe. Dette er en oppgave for arbeidslivets aktører. Kilde: Snartland, Vemund og Einar Øverbye. Skal jeg bli eller skal jeg gå? Pensjoneringsforventninger hos lærere og ingeniører. NOVA Rapport 21/03. Oslo: NOVA (2003). Figur 1. Skal jeg bli eller skal jeg gå? Tvinger Frister Øker Høye og lite fleksible arbeidskrav Sjenerøse pensjoner sannsynligheten Ledelse og kolleger holder en Høy privat formue for å gå tidlig utenfor arbeidsfellesskapet Sterke fritidsinteresser Dårlig helse push pull/jump Øker Begrenset sosialt liv Godt arbeidsmiljø sannsynligheten utenom jobben Meningsfylt arbeid for å bli lenge Høye faste utgifter (gjeld etc) God lønn stuck stay 12 S I L H U E T T E N nr

13 Pensjon og pensjonsreformen Et paradoks i økonomisk teori Et standardsynspunkt i økonomisk teori er at valg av pensjoneringstidspunkt er en avveining mellom arbeid og fritid (hvor pensjonering representerer fritid). Fortsatt arbeid vil gi høyere netto livsinntekt, men vil også gi mindre fritid. På et tidspunkt vil kostnaden (oppofrelsen) ved fortsatt arbeid overstige nytten ved høyere livsinntekt, og det er på dette tidspunktet at arbeidstakeren vil velge å pensjonere seg. Nå er det all grunn til å spørre seg om hvor sentrale slike avveininger er hos eldre arbeidstakere. Kompensasjonsgraden opptar nok de fleste. Denne er det uproblematisk å forholde seg til, så sant man kjenner den. Det er ikke alltid tilfellet. Mange har nok feilaktige oppfatninger om hvor høy eller lav kompensasjonsgraden vil bli, og mange bryr seg ikke engang om å undersøke hvor stor pensjonen vil bli. Det er altså langt fra sikkert at folk flest planlegger de økonomiske sidene ved livet sitt i tråd med den såkalte livssyklusmodellen, hvor man akkumulerer i yrkesaktiv alder for så å deakkumulere som pensjonister. Det viser seg også at livssyklusmodellens prediksjon om deakkumulering av formue etter pensjonering ikke finner sted, men at pensjonister altså fortsetter å akkumulere formue. Folk har negativ sparing frem til 30- årsalderen. I 30-årene klatrer nordmenns sparerate så vidt over i pluss. I 40-årene begynner folks sparerate endelig å stige, og så fortsetter den bare å stige. Fra slutten av 60-årene stiger den bratt! Dette skjer når teorien tilsier at folk skal begynne å tære på oppsparte midler. Men det er ingen aldersgruppe som har så høy netto sparing som alderspensjonistene (se Halvorsen 2002). Vi står dermed overfor det paradoks at det foregår en betydelig overføring fra de yrkesaktive (som typisk sparer for lite) til de eldre (som typisk ikke trenger pengene for å finansiere sitt forbruk, og sparer i stedet). Kilde: Halvorsen, Elin. A Cohort Analysis of Household Saving in Norway. Notat, Oslo: Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo (2002). Pensjonsreform før og nå Pensjonsreform har til nå stort sett dreid seg om utvidelser i retten til en verdig retrett fra arbeidslivet. Filosofien har vært at folk ikke skal måtte fortsette å arbeide når de er gamle og utslitte, men få nyte en rolig alderdom i økonomisk trygghet. Innføringen av folketrygden i 1967 var den viktigste reformen mot dette målet. En ny, viktig reform ble initiert av partene i arbeidslivet i forbindelse med lønnsoppgjøret i1988, da LO og NAF opprettet en frivillig tidligpensjonsordning Avtalefestet pensjon (AFP), med staten som bidragsyter. Denne ordningen ble gradvis utvidet, siste gang i 1998, da aldersgrensen i AFPordningen ble senket til 62 år. Mye tyder på at 1998 blir stående som et vendepunkt. Pensjonskommisjonen går for eksempel inn for å fjerne statens bidrag til ordningen. Pensjonskommisjonens innstilling bærer navnet modernisert folketrygd. At folketrygden trenger modernisering, skyldes særlig to forhold: eldrebølgen og tendensen til stadig tidligere pensjonering. Det er relativt stor enighet i fagmiljøene om at pensjonsutgiftene vil vokse oss over hodet uten reform. Oljeformuen alene vil ikke være tilstrekkelig til å dekke utgiftsøkningen. Alternativet å øke skattenivået har ikke mange tilhengere: skatteøkningene ville måtte bli dramatiske. Siden det ikke er mye vi kan gjøre med eldrebølgen, må vi forsøke å balansere innog utbetalingene i folketrygden bedre. Et viktig element i dette er å forsøke å få folk til å jobbe lenger. Forslagene til kommisjonen har allerede skapt rabalder på dette punkt. Ved å belønne folk for å stå lenger og straffe folk for å gå tidlig, oppnår man to ting: Det gir folk insentiver til å fortsette i yrkeslivet, og slik økes innbetalingene i folketrygden samtidig med at utbetalingene utsettes. Dagens system oppmuntrer i liten grad til å pensjonere seg sent, snarere tvert imot. Man oppnår en bedre sammenheng mellom inn- og utbetalinger uavhengig av når folk velger å gå av. Dermed blir systemet mer robust. CURRICULUM VITAE VEMUND SNARTLAND ER UTDANNET SIVILØKONOM VED HANDELSHØYSKOLEN BI OG CAND. POLIT. I SOSIOLOGI VED UNIVERSITETET I OSLO. HAN ER TILKNYTTET SNF OG UNIVERSITETET I BERGEN. UTVALGTE PUBLIKASJONER FIRMS, WAGES, AND INCENTIVES: INCENTIVE SYSTEMS AND THEIR IMPACTS ON WAGES, PRODUCTIVITY, AND RISKS. KOMMER I RESEARCH IN SOCIAL STRATIFICATION AND MOBILITY, SPECIAL ISSUE ON THE SCHOLARSHIP OF AAGE. B. SØRENSEN, REDIGERT AV ARNE L. KALLEBERG, STEPHEN MORGAN, JOHN F. MYLES, AND RACHEL A. ROSENFELD. MED TROND PETERSEN (2004). SKAL JEG BLI ELLER SKAL JEG GÅ? PENSJONERINGSFORVENTNINGER HOS LÆRERE OG INGENIØRER. NOVA RAPPORT 21/03. OSLO: NOVA. MED EINAR ØVERBYE (2003). THE GENDER WAGE GAP IN SWEDEN. SCANDINAVIAN JOURNAL OF ECONOMICS 103(4): MED EVA MEYERSSON-MILGROM OG TROND PETERSEN (2001). nr S I L H U E T T E N 13

14 Fondering og fordeling En pensjonsreform kan neppe tenkes utformet slik at samfunnet står igjen med bare vinnere, sier professor Agnar Sandmo ved Norges Handelshøyskole Tekst: Andreas Egge Thorsheim, stud.nhh og frilansjournalist Foto: Magnus Stern, stud.nhh Fagintervju Det foregår i dag en viss omfordeling via pensjonssystemet. Fordelingen blir svakere med et forslag som legger mer vekt på samsvar mellom innsats og pensjon: Det blir mindre utjevning mellom rike og fattige pensjonister, sier professor Agnar Sandmo ved Institutt for samfunnsøkonomi. Pensjonskommisjonen anbefaler nemlig at de som betaler mye inn i pensjonskassen, skal få ta mye ut. Samtidig blir det slutt på det gjeldende systemet, hvor den yrkesaktive generasjon betaler det de eldre tar ut. I den nye ordningen skal det i stedet bygges opp et fond, slik at hver generasjon i praksis sparer til sin egen alderdom. Tanken med det nye systemet er å øke motivasjonen for arbeidsinnsats ved å premiere de som står lengst i arbeidslivet og bidrar mest til pensjonspotten. Medaljens bakside blir da at de som ikke kan eller ikke vil stå lenge i arbeid, kommer dårligere ut. Sagt enkelt vinner arbeidshestene, mens de svake og de late taper. Hvis samfunnet har gitte ønsker om rettferdighet, vil man kunne tenke seg at pensjonsreformen kan innføres sammen med økt progresjon i skattesystemet forøvrig, sier Sandmo om mulighetene for å kompensere for økte forskjeller i samfunnet. Hadde man innført mer progressiv beskatning, at de som tjener mye må betale mer skatt samtidig som man la om pensjonssystemet, ville man kunnet opprettholde den offentlige sektors omfordelende oppgave. Prisen ville imidlertid vært at noe av effekten av økte insentiver til arbeid i det nye systemet falt bort. Dette er et politisk problem, og de som sterkest argumenterer for et system som premierer de som står på er sjelden de samme som ønsker sterkere progresjon i beskatningen, bemerker professoren. Men det nye systemet har fordeler også for de fattigste. Innbetalingene til pensjonssystemet vil i mindre grad oppleves som skatter, og mer som forsikringspremie, tror Sandmo. Faren med å sikre sin egen pensjon med 14 S I L H U E T T E N nr

15 Pensjon og pensjonsreformen noe som ligner forsikringsinnbetalinger, er at pensjonsfondet kan tape verdiene på børsene eller forvalterne kan gå konkurs. Ingen konkursrisiko Det er ingen konkursrisiko når staten er eier, i hvert fall ikke på samme måte som i private pensjonsfond, forsikrer Sandmo. Likevel er ikke fondering, det å sette pensjonsmidlene i fond, uproblematisk. Den største innvendingen mot en fondert ordning er kanskje den voldsomme formueskonsentrasjonen man vil få i pensjonsfondene. Spørsmålet er hvordan man skal hindre en for stor økonomisk maktkonsentrasjon i et ellers desentralisert samfunn, hvordan hindre en oppblåsing av staten. Fordelen med Petroleumsfondet er at det kun skal brukes ute. At man tok med denne klausulen, var meget forutseende, for ellers ville man åpnet for at fondet skulle brukes innenlands, for eksempel til å redde konkurstruede bedrifter. Det er ikke nødvendigvis noe galt i det siste, men man ville gjort fondet til en meget sterk aktør i den hjemlige næringspolitikken, og det ville vært betenkelig. Sandmo mener at man bør passe på å legge inn lignende retningslinjer for et statlig pensjonsfond. Samfunnsøkonomen er skeptisk til om politikere ellers vil klare å holde fingrene fra fatet. Å overlate noe av ansvaret med forvaltningen av fondet til private selskaper, som livsselskaper og aksjefond, er en annen løsning på maktproblemet. Men hvis man reduserer faren for maktkonsentrasjon ved å spre fondet til private aktører, må det finnes en form for forsikring mot at folk mister sparepengene sine hvis disse går konkurs. Heller ikke det er uproblematisk: Hvis de private fondene får statlige garantier mot konkurser, vil de kunne ta mindre ansvar for at pensjonistene ikke mister pengene sine, sier han. Også da ville pensjonistene stått tomhendte tilbake. Får vi det bedre? Skulle man så klare å sikre fondet mot konkurs, mot maktkonsentrasjon og mot forvaltningsmisbruk, skal det i teorien føre til et mer effektivt arbeidsliv. Da skal folk bli mer motiverte til å arbeide, spare mer og gjøre oss alle litt rikere i gjennomsnitt. Men er samfunnet blitt bedre av den grunn? Det finnes en rekke interessante empiriske undersøkelser hvor folk er blitt bedt om å sette karakter på egen tilfredshet. Det viser seg at det er en positiv sammenheng mellom inntekt og tilfredshet i et tverrsnitt av befolkningen. Det vil si at de som har høyest inntekt, oftest er mest fornøyd. Men hvis man undersøker tidsserier, ser på utviklingen over tid, så forsvinner denne sammenhengen. Når man stiller befolkingen det samme spørsmålet år senere, noe som faktisk er blitt gjort, så er de ikke mer tilfredse, på tross av at gjennomsnittsinntekten har økt. Det gir støtte til teorien om at det er relativ inntekt som har betydning for glede, sier Sandmo. Jeg tror for eksempel de fleste nordmenn trives i et samfunn hvor det er stor grad av likhet. Få er jo tiltrukket av land hvor de rike bor i enklaver med væpnet beskyttelse, da har man kjøpt sin relative velstand for dyrt, mener Sandmo. Det fremholdes ofte at effektivitet og likhet er motsetninger i økonomisk forstand, men det er ikke sikkert større grad av likhet har negativ sammenheng med effektivitet i samfunnet. Likevel kan man få inntrykk av at fokus har beveget seg bort fra fordeling i den økonomisk-politiske debatt de siste årene. De ferske reformene i helse- og skolevesen har tatt sikte på å gjøre statlige institusjoner mer effektive, ikke på å styrke det offentliges fordelingsprofil. Mens man i tiårene etter krigen hadde stor tiltro til at samfunnets store oppgaver kunne løses av det offentlige, har man i de to siste tiårene fått økende skepsis. Tilliten til markedets løsninger har økt. Jeg tror utviklingen har vært sunn, men faren er nå at troen på hva markedet kan utrette, blir overdrevet. Velferdsstaten overlever Men følelsene og fordelingsidealet forsvinner ikke fra politikken selv om så skulle skje, skal vi tro Sandmo: Politikere ser seg oftere tjent med å appellere til folks sans for rettferdighet enn til deres sans for effektivitet, så jeg tror spørsmålet om fordeling vil ligge langt fremme i den økonomisk-politiske debatt i overskuelig fremtid. Det er likevel fortsatt rom for reformer i offentlig sektor, ifølge samfunnsøkonomen. En fjerdedel av statsbudsjettet kommer fra omfordelende beskatning. Det betyr at man kan bevare statens omfordelingsfunksjon, samtidig som man reduserer størrelsen på budsjettet. Statens oppgaver kan reduseres, samtidig som man bygger ned indirekte skatter. Det er ikke noe motsetningsforhold mellom en omfordelende stat og en mindre stat, forklarer Sandmo. Hvis reformen blir vellykket, kan det føre til ønske om flere reformer. Men man ser også at samfunn kan oppleve reformtretthet, så pensjonsreformen kan slå ut begge veier på reformiveren i offentlig sektor. CURRICULUM VITAE AGNAR SANDMO UTDANNELSE: SIVILØKONOM, NHH, 1961 LISENSIAT, NHH, 1966 DR. OECON, NHH, 1970 AGNAR SANDMO HAR VÆRT PROFESSOR I SAMFUNNSØKONOMI SIDEN SANDMO HAR MED JEVNE MELLOMROM FÅTT PUBLISERT SINE ARTIKLER I ANERKJENTE SAMFUNNSØKONOMISKE PUBLIKASJONER. HAN HAR OGSÅ VÆRT REFEREE OG REDAKTØR I FLERE AV VERDENS LEDENDE ØKONOMISKE TIDSSKRIFTER OG ER TILDELT TALLRIKE ÆRESBEVISNINGER FOR SIN AKADEMISKE INNSTATS. nr S I L H U E T T E N 15

16 I fokus Den perfekte pensjonist Professor Carl Julius Norstrøm har valgt å bli pensjonist. For å få tid til å forske mer. Portrett Tekst: Stig Nøra, redaktør NHH Silhuetten Foto: Hanne Fyrde Nilsen, stud.nhh Det var desember. Det var snart jul. NHHs festlokale, Stupet, var fylt til randen av NHH-kolleger og andre gjester som ville markere Carl Julius Norstrøms avslutning på et langt arbeidsliv ved Norges Handelshøyskole. Og det manglet ikke på hedersbetegnelsene til den tidligere rektoren. En brobygger, en inspirator, en ambassadør for NHH, en væremåte til etterfølgelse. Han ble beskrevet som en samlende figur, en eksponent for fellesskap mellom de ulike instituttene, stiftelsene og teknisk-administrativ stab. Norstrøm praktiserte management by walking around. Han var rektoren som alltid gikk rundt i NHH-miljøet for å høre hva man drev med på de ulike instituttene. Han var rektoren som hvis han fikk sjansen tok en omvei for å stikke innom SNF og AFF. Carl Julius tilbakeviste selvsagt de fleste komplimentene. Han avkreftet også ryktet om at han skulle slutte å jobbe. Jeg har ikke tenkt å slutte jobbe, jeg er tilbake over nyttår, riktignok som arbeidende pensjonist, sa Carl Julius Norstrøm. Slutte å jobbe fordi han har valgt å bli pensjonist? Det får da være grenser. En måned senere er Carl Julius Norstrøm installert på sitt nye kontor. Jeg er på plass klokken ni og sitter som regel til tre, sier Carl Julius Norstrøm fra sitt nye utkikkspunkt i høyblokken, kontor C901, et kontor som han deler med andre pensjonerte professorer. Jeg kunne ha ventet til jeg var 70, da måtte jeg ha gått av, det er obligatorisk. Men det var på tide nå. Det gir meg større fleksibilitet, og jeg får mer tid til barnebarna. Og for forskningens del er det definitivt en fordel, sier Norstrøm. Således går Norstrøm inn i rekken av pensjonerte, men arbeidsvillige professorer. De er simpelthen prakteksemplarer av arten som Sigbjørn Johnsen vil dyrke frem med pensjonsreformen. Ikke bare står de ut hele pensjonsalderen, de jobber også etter at de har gått av med pensjon. Pensjonisttilværelsen er bare en liten 16 S I L H U E T T E N nr

17 Da jeg ble prorektor i 1993, ble det mindre tid til forskning. Da jeg ble rektor i 1996, ble det ingen tid til forskning. Etter rektortiden ble det noe tid til forskning. Nå har jeg tenkt å bruke all tid på forskning. justering. Riktignok mister de både lønn og kontor, men etter et langt forskerliv presset mellom undervisning, administrasjon og all verdens reformer får de endelig tid. Tid til å forske. Da jeg ble prorektor i 1993, ble det mindre tid til forskning. Da jeg ble rektor i 1996, ble det ingen tid til forskning. Etter rektortiden ble det noe tid til forskning. Nå har jeg tenkt å bruke all tid på forskning, sier Norstrøm. Han har nemlig et forskningsprosjekt å fullføre. Professoren som, ifølge Agnar Sandmo, lenge har tilhørt bedriftsøkonomiens avantgarde, vender nå tilbake til røttene. For mens samfunnsøkonomien har fått sine kronikører, har bedriftsøkonomiens historie lenge vært et neglisjert område. Det har Norstrøm tenkt å gjøre noe med. Han skal lage en oversikt over bedriftsøkonomiens historie fra begynnelsen og frem til de første norske professorer i faget. Selv om jeg alltid har vært interessert i emnet, var det først med et lite notat i NHH Silhuetten i 1986 kalt Noen tanker om bedriftsøkonomiens historie sett fra NHH, at jeg for alvor begynte å forske på det. To år senere var han opponent på en doktorgradsavhandling ved Universitet i Uppsala. Det var som en krim av McLean. Jeg kunne ikke legge den fra meg. Det var spennende lesning og da særlig kapitlet om det første professoratet i bedriftsøkonomi i Sverige, sier Norstrøm med beskjeden entusiasme, før han gir oss en professoral hurtiginnføring i bedriftsøkonomiens historie: De første spor av bedriftsøkonomiske problemstillinger finner man allerede over f.kr. Ikke skriftlige spor, men de hadde symboler for ku og lam. Et viktig skille i historien er fremveksten av et skriftspråk. I Sumer, den eldste sivilisasjonen i Sør-Mesopotomia, skjedde dette rundt 3200 f.kr. Flere har hevdet at behovet for bedre regnskapsinformasjon, var en viktig årsak til at skriftspråket ble utviklet. Etter en nedgangstid mellom e.kr. ble bedriftsøkonomien på mange måter startet på nytt av italienerne rundt De var de fremste på dette området helt frem til 1600-tallet, da flyttes det økonomiske tyngdepunktet nordover og det er duket for den store tyske tradisjonen. Både norsk og nordisk bedriftsøkonomi er sterkt influert av den tyske tradisjonen. De første norske professorene i bedriftsøkonomi, Dag Coward og Eilif Paulsen, hadde begge studert under tyske læremestere. Etter hvert ble den tyske innflytelsen fortrengt av den amerikanske tradisjonen, og den har dominert de siste 50 årene. I dag er USA den fremste nasjonen på bedriftsøkonomi. Men de har blitt veldig tekniske, tyskerne har et mer helhetlig perspektiv. Noe vi delvis også har i Norge nettopp på grunn av den tyske innflytelsen, sier Norstrøm. Selv har han hatt flere opphold i Tyskland, og han har publisert to artikler på tysk med god hjelp fra språkmiljøet ved NHH og tyske kolleger. Det var veldig gunstig for meg og førte til at jeg ble invitert til flere tyske universiteter, sier Norstrøm som er medlem av den tyske professorforeningen i bedriftsøkonomi og æresdoktor ved Christian-Albrechts- Universität zu Kiel. Den amerikanske dominansen er ikke bare tydelig på det økonomiske feltet, men også når det gjelder språkkompetanse. Går vi langt tilbake, ser vi at de første handelshøyskolene ikke underviste mye i bedriftsøkonomi, egentlig. Det var mest språk det gikk i. Språk var viktig veldig lenge, sier Norstrøm som er bekymret for utviklingen av fremmedspråk i Norge. Vi er i ferd med å bli ettfremmedspråklige, sier han. Næringslivet internasjonaliseres, og norske bedrifter opererer i stadig nye og ukjente markeder. Kulturforskjeller og språkproblemer er barrierer for å komme inn i nye markeder. På Norges Handelshøyskole, Norwegian School of Economics and Business Administration, kutter de i språkundervisningen og legger ned de 1-årige kursene i tysk og fransk. Før var språkundervisningen en mye viktigere del av utdannelsen på NHH enn hva tilfellet er i dag, den talte mer av den totale karakteren. I dag er omkvedet at man klarer seg med engelsk. Det tror jeg nr S I L H U E T T E N 17

18 I fokus ikke. Bestille drinker og hotellrom, kanskje, men man kommer ikke under huden på et land, en kultur uten å kunne språket. En tysker sa til meg engang at man kan nok kjøpe varer i Tyskland uten å kunne tysk, men ikke selge noe, sier Norstrøm, som selv snakker engelsk, tysk, spansk og fransk. Og gjerne skulle ha lært seg italiensk. Ser vi på Danmark, har de en helt annen dimensjon på språkundervisningen sammenlignet med NHH. Her kombinerer svært mange studenter språk på et høyt nivå med økonomiske studier. De har muligens litt mye, men vi har for lite, sier Norstrøm diplomatisk. Men det er ikke lenger Carl Julius bord. Nå skal han nyte sitt otium med dypdykk i bedriftsøkonomiens historie. Ingen administrasjon, ingen undervisning bare lange dager med hans foretrukne medium: bøker. Han er beryktet for sin interesse for det trykte ord. Han er fast inventar på NHHs bibliotek, og går det en dag uten at han er innom, lurer bibliotekarene på om noe er galt. Selv administrerte han sitt eget lille bibliotek, med en samling på bøker. Flyttingen fikk imidlertid konsekvenser. På grunn av plassproblemer måtte han la det meste stå igjen hos professor Trond Bjørnenak som tok over hans gamle kontor. Jeg har sikret meg en god låneavtale. Jeg får låne de bøkene jeg har behov for, sier Norstrøm som vet hvor ille det er å kvitte seg med bøker: Engang hadde han Nord-Trøndelags største samling av Biggles-bøker. De kvittet foreldrene seg med. Språk, litteratur, historie, etikk, økonomi og filosofi. Ingen skal beskylde Carl Julius Norstrøm for faglig sneversyn, slik sett er han et produkt av tradisjonen etter NHHs første rektor, Ingvar Wedervang. Han la til grunn at siviløkonomutdannelsen skulle gi en bred og mangfoldig dannelse, hvor både språk, juss, historie og etikk var viktige byggesteiner foruten det rent økonomiske. Man skulle kunne litt om det meste. Men hvordan er tilstanden ved Norges Handelshøyskole i dag? Idealene er nok der fremdeles, men de er svekket. De er nok det. Siviløkonomer har ikke vondt av litt mer vidsyn å få litt motvekt mot det snevre bedriftsøkonomiske perspektivet, sier Carl Julius Norstrøm før han går inn på kontor C901 for dagens siste økt i bedriftsøkonomiens historie. CURRICULUM VITAE CARL JULIUS NORSTRØM ER FØDT I STEINKJER I 1936, SAMME ÅR SOM NORGES HANDELSHØYSKOLE ÅPNET SINE DØRER PÅ NYGÅRDSHØYDEN I BERGEN. HAN BLE IMMATRIKULERT VED NORGES HANDELSHØYSKOLE I 1958, HVOR HAN AVLA SIVILØKONOMEKSAMEN I MED KARL BORCH SOM VEILEDER AVLA HAN LICENIATGRADEN I 1968 FØR HAN BLE DR.OECON MED AVHANDLINGEN STUDIES IN CAPITAL BUDGETING I SIDEN 1985 HAR HAN VÆRT PROFESSOR VED NHH. FAGLIG SETT HAR HAN BEVEGET SEG FRA INTERESSEFELT SOM INVESTERINGSANALYSE OG REGNSKAPSTEORI TIL SIN NÅVÆRENDE FORSKNINGSINTERESSE: BEDRIFTSØKONOMIENS HISTORIE. Vi er i ferd med å bli ett-fremmedspråklige 18 S I L H U E T T E N nr

Skal jeg bli eller skal jeg gå?

Skal jeg bli eller skal jeg gå? Skal jeg bli eller skal jeg gå? Pensjonsforventninger hos lærere og ingeniører VEMUND SNARTLAND EINAR ØVERBYE Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 21/2003 1RUVNLQVWLWXWWIRUIRUVNQLQJRPRSSYHNVWYHOIHUGRJDOGULQJ129$EOH

Detaljer

Utgivers forord. Det er vårt ønske at Pensjonsreform for neste generasjon vil vekke interesse både i det politiske miljø og akademia. God lesning.

Utgivers forord. Det er vårt ønske at Pensjonsreform for neste generasjon vil vekke interesse både i det politiske miljø og akademia. God lesning. Utgivers forord I skrivende stund forhandler regjeringspartiene med Arbeiderpartiet for å finne fram til et pensjonskompromiss. Kanskje blir det enighet før du leser denne rapporten. Noen vil på denne

Detaljer

Pensjonsreformen. En analyse av reformens virkninger på strukturelle tilpasninger i finansnæringen. Av: Henrik Grøneng Nilsen

Pensjonsreformen. En analyse av reformens virkninger på strukturelle tilpasninger i finansnæringen. Av: Henrik Grøneng Nilsen NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Våren 2006 Pensjonsreformen En analyse av reformens virkninger på strukturelle tilpasninger i finansnæringen Av: Henrik Grøneng Nilsen Utredning i fordypningsområdet Finansiell

Detaljer

NHH. Jakten på smutthull 03-2005. Politikerne er det største hinderet for å innføre et mer forståelig og rettferdig skattesystem

NHH. Jakten på smutthull 03-2005. Politikerne er det største hinderet for å innføre et mer forståelig og rettferdig skattesystem NHH S I L H U E T T E N 03-2005 Tema: Skatt Avskaff formuesskatten Norge mot strømmen Høyt skattet Maktens kvinne i kulissene Forventer flere fusjonssaker Myter om skatt NHH på Europatoppen Norges Handelshøyskoles

Detaljer

Pensjonskommisjonens forslag til modernisert folketrygd. Et kompendium om pensjonskommisjonen og dens arbeide

Pensjonskommisjonens forslag til modernisert folketrygd. Et kompendium om pensjonskommisjonen og dens arbeide Pensjonskommisjonens forslag til modernisert folketrygd Et kompendium om pensjonskommisjonen og dens arbeide 1 Status for folketrygden som ordning i dag...3 1.1 Utfordringer for Pay-as-you-go - systemet:...3

Detaljer

Tema: Pensjon. Alt du lurer på, men ikke tør spørre om. Her får du svarene! TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4 2010 SAMFUNNSVITEREN

Tema: Pensjon. Alt du lurer på, men ikke tør spørre om. Her får du svarene! TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4 2010 SAMFUNNSVITEREN TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4 2010 SAMFUNNSVITEREN Tema: Pensjon Alt du lurer på, men ikke tør spørre om. Her får du svarene! TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4-2010 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK Den

Detaljer

En elektronisk versjon av denne rapporten vil ligge ute på nettstedene www.forsvarafp.no og www.de-facto.no.

En elektronisk versjon av denne rapporten vil ligge ute på nettstedene www.forsvarafp.no og www.de-facto.no. Forord Rapporten AFP eller Alt For lite Pensjon? er utarbeidet av De Facto Kunnskapssenter for fagorganiserte på oppdrag fra Aksjon Forsvar AFP. Rapporten gir en oversikt over hovedprinsippene i den nylig

Detaljer

NHH. Nøkkelen til bedre beslutninger. Teoribasert etterutdanning: 01-2006

NHH. Nøkkelen til bedre beslutninger. Teoribasert etterutdanning: 01-2006 NHH S I L H U E T T E N 01-2006 Tema: Etterutdanning Leger på NHH-medisin Teori gir bedre beslutninger Egne ressurser gir konkurransefortrinn Årskavalkade De nye kjendisene Supernova Norges Handelshøyskoles

Detaljer

RAPPORT. Pensjonsrelaterte aldersgrenser: Fordeler og ulemper ved å heve dem 2015/01

RAPPORT. Pensjonsrelaterte aldersgrenser: Fordeler og ulemper ved å heve dem 2015/01 RAPPORT 2015/01 Pensjonsrelaterte aldersgrenser: Fordeler og ulemper ved å heve dem Steinar Strøm, Steinar Holden, Ingeborg Rasmussen og Vibeke Wøien Hansen Dokumentdetaljer AS Rapporttittel Rapport nummer

Detaljer

Obligatorisk tjenestepensjon og. modernisert folketrygd

Obligatorisk tjenestepensjon og. modernisert folketrygd NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Våren 2007 Utredning i fordypnings-/spesialområdene: Finansiell økonomi (FIE) og Økonomisk styring (BUS) Veileder: Professor Agnar Sandmo Obligatorisk tjenestepensjon og

Detaljer

Anne Elisabeth Sjåheim. Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune?

Anne Elisabeth Sjåheim. Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune? Anne Elisabeth Sjåheim Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune? Master i skoleledelse NTNU 2012 FORORD Fire år med deltidsstudier

Detaljer

Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer

Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer Mathilde Fasting Har vi råd til fremtiden? Perspektivmeldingens utfordringer 2014 Civita AS Printed in Norway ISBN 978-82-92581-64-3

Detaljer

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 2 2015. Dette kan du. vinne

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 2 2015. Dette kan du. vinne FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 2 2015 Fremtiden UTEN fagforening Fremtiden MED fagforening Dette kan du MISTE Dette kan du vinne Foto: Nicolas Tourrenc BI BANK OG FORSIKRING Master of

Detaljer

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Innhold 1. Hva dette heftet handler om... 2 2. Hvordan bruker vi oljeinntektene?... 3 3. Om pengebruk,

Detaljer

U T G I T T A V N H H, A F F O G S N F N r. 0 3-2 0 0 9. Lederne seiler ifra. Miljøøkonomi 16 Jobb og motivasjon 24

U T G I T T A V N H H, A F F O G S N F N r. 0 3-2 0 0 9. Lederne seiler ifra. Miljøøkonomi 16 Jobb og motivasjon 24 NHH Bulletin U T G I T T A V N H H, A F F O G S N F N r. 0 3-2 0 0 9 Lederne seiler ifra Miljøøkonomi 16 Jobb og motivasjon 24 Nr.3 2009 Innhold 6 Misforstått om fallskjermer Den offentlige debatten om

Detaljer

Innhold. 2 Aspekter Nr. 1 2011. 24 Spekterkonferansen 2011 26 Arbeidsgiverbarometeret 2011. 3 Leder 5 Inntektspolitikkens dilemmaer

Innhold. 2 Aspekter Nr. 1 2011. 24 Spekterkonferansen 2011 26 Arbeidsgiverbarometeret 2011. 3 Leder 5 Inntektspolitikkens dilemmaer AEt magasin fra Arbeidsgiverforeningen Spekter 1:2011 Inntektspolitikkens dilemmaer Side 5 Kollektivtrafikken må få en tydelig plass i NTP Side 19 Forenkling for verdiskapning Side 28 Arbeidslivet går

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Jon M. Hippe, Tove Midtsundstad, Åsmund Arup Seip, Hanne Bogen og Gudmund Hernes. «When I m Sixty-Four» seniorpolitiske framtidsbilder

Jon M. Hippe, Tove Midtsundstad, Åsmund Arup Seip, Hanne Bogen og Gudmund Hernes. «When I m Sixty-Four» seniorpolitiske framtidsbilder Jon M. Hippe, Tove Midtsundstad, Åsmund Arup Seip, Hanne Bogen og Gudmund Hernes «When I m Sixty-Four» seniorpolitiske framtidsbilder Jon M. Hippe, Tove Midtsundstad, Åsmund Arup Seip, Hanne Bogen og

Detaljer

stafonytt Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge.

stafonytt Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge. stafonytt organ for stafo nr. 1-2013 Jorunn Berland, ny leder i YS Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge. Lønnsdannelsen gjør oss produktive,

Detaljer

Pensjon i privat sektor

Pensjon i privat sektor NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Våren 2014 Pensjon i privat sektor - Er innskuddsordningen god nok? Av Peer Bjerkvig Lea og André Lund Walker Veileder: Aksel Mjøs Masterutredning: Finansiell økonomi NORGES

Detaljer

Fra gotikken til nåtiden

Fra gotikken til nåtiden Fra gotikken til nåtiden Av Wenche Frogn Sellæg Innledning Kjære alle sammen Det er en glede for meg å kunne åpne denne konferansen med det nye seniorrådet som tema skjønt helst skulle jeg sett at vi fortsatt

Detaljer

Arbeidsrett. Arbeidsrett. Spesial FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 5 2014. Kjemper for deg

Arbeidsrett. Arbeidsrett. Spesial FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 5 2014. Kjemper for deg FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet Arbeidsrett Arbeidsrett Spesial Spesial nummer 5 2014 DE HAR BIDRATT TIL Å SKAFFE MEDLEMMENE 375 MILLIONER Advokatene som Kjemper for deg A L D E R S G R E N

Detaljer

Ny kunnskap om aldring og arbeid

Ny kunnskap om aldring og arbeid Ny kunnskap om aldring og arbeid Per Erik Solem Rapport nr 6/12 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Ny kunnskap om aldring og arbeid PER ERIK SOLEM Norsk institutt for forskning

Detaljer

NHH. Har kunnskap mangler kapital. Innovasjon i en mett og velfødd nasjon: 04-2005

NHH. Har kunnskap mangler kapital. Innovasjon i en mett og velfødd nasjon: 04-2005 NHH S I L H U E T T E N 04-2005 Tema: Innovasjon Nyskaping for livets skyld Hjernen er alene Kunsten å se muligheter Design og industri Ledere og nyskaping NHH satser på innovasjon Norges Handelshøyskoles

Detaljer

ØKONOMISK FORUM TEMA: NASJONALBUDSJETTET 2006. Rolf Jens Brunstad Jone Frafjord Egil Matsen Arne Skauge

ØKONOMISK FORUM TEMA: NASJONALBUDSJETTET 2006. Rolf Jens Brunstad Jone Frafjord Egil Matsen Arne Skauge ØKONOMISK FORUM NR. 8 2005 59. årgang TEMA: NASJONALBUDSJETTET 2006 Rolf Jens Brunstad Jone Frafjord Egil Matsen Arne Skauge Asheim: NOBELPRIS TIL AUMANN OG SCHELLING Johansen: KOMMUNENE OG STABILISERINGSPOLITIKKEN

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1 2012 SAMFUNNSVITEREN. Tema: Verdensøkonomien snur(rer) TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1-2012 Side 1

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1 2012 SAMFUNNSVITEREN. Tema: Verdensøkonomien snur(rer) TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1-2012 Side 1 TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1 2012 SAMFUNNSVITEREN Tema: Verdensøkonomien snur(rer) TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1-2012 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK Ho ser forundra ut, tenker vel som meg på solonedgangen

Detaljer

Kunnskapsstatus for programmet FARVE (forsøksmidler arbeid og velferd)

Kunnskapsstatus for programmet FARVE (forsøksmidler arbeid og velferd) Kunnskapsstatus for programmet FARVE (forsøksmidler arbeid og velferd) Tema: Å øke den gjennomsnittlige avgangsalderen av Trude Steinum, Anne Inga Hilsen og Helga Bull AFI-notat 10/2007 ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 68 6. des. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2008, kapitler under Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Forhandlinger i Stortinget nr. 68 6. des. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2008, kapitler under Arbeids- og inkluderingsdepartementet Forhandlinger i Stortinget nr. 68 6. des. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2008, kapitler under Arbeids- og inkluderingsdepartementet 1009 Møte torsdag den 6. desember 2007 kl. 10 President: Sigvald

Detaljer

2008 Kommuneforlaget AS, Oslo. Omslag: Renommé Reklame, Oslo Layout og sats: Laboremus Sandefjord AS Trykk og innbinding: AIT Otta AS, 2008

2008 Kommuneforlaget AS, Oslo. Omslag: Renommé Reklame, Oslo Layout og sats: Laboremus Sandefjord AS Trykk og innbinding: AIT Otta AS, 2008 649.book Page 2 Tuesday, February 5, 2008 12:17 PM 2008 Kommuneforlaget AS, Oslo Omslag: Renommé Reklame, Oslo Layout og sats: Laboremus Sandefjord AS Trykk og innbinding: AIT Otta AS, 2008 ISBN: 978-82-446-1294-4

Detaljer

Christer Hyggen. Pensjoner på børs hvor risikofylt?

Christer Hyggen. Pensjoner på børs hvor risikofylt? Christer Hyggen Pensjoner på børs hvor risikofylt? Christer Hyggen Pensjoner på børs hvor risikofylt? Fafo-notat 2010:04 Fafo 2010 ISSN 0804-5135 Innhold 1. Pensjoner på børs... 5 Innledning... 5 Notatets

Detaljer